Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.245-3.286


ὅταν πατρίδων ἐπιτύχοιεν, παραγινομένους εἰς ἐκείνην τὴν πόλιν, ἣν διὰ τὸν ναὸν μητρόπολιν ἕξουσιν, ἐφ' ἡμέρας ὀκτὼ ἑορτὴν ἄγοντας ὁλοκαυτεῖν τε καὶ θύειν τῷ θεῷ τότε χαριστήρια, φέροντας ἐν ταῖς χερσὶν εἰρεσιώνην μυρσίνης καὶ ἰτέας σὺν κράδῃ φοίνικος πεποιημένην τοῦ μήλου τοῦ τῆς περσέας προσόντος.as also that when we should arrive at our own country, and come to that city which we should have then for our metropolis, because of the temple therein to be built, and keep a festival for eight days, and offer burnt-offerings, and sacrifice thank-offerings, that we should then carry in our hands a branch of myrtle, and willow, and a bough of the palm-tree, with the addition of the pome citron:


εἶναι δὲ τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως θυσίαν ἐκ τριῶν καὶ δέκα βοῶν καὶ ἀρνῶν ἑνὶ πλειόνων καὶ κριῶν δύο κατὰ παραίτησιν ἁμαρτιῶν ἐρίφου προστιθεμένου. ταῖς δ' ἑξῆς ἡμέραις ὁ μὲν αὐτὸς ἀριθμὸς τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν κριῶν σὺν τῷ ἐρίφῳ θύεται, ὑφαιροῦντες δὲ ἑκάστης ἡμέρας ἕνα τῶν βοῶν εἰς ἑπτὰ καταντῶσιν.That the burnt-offering on the first of those days was to be a sacrifice of thirteen bulls, and fourteen lambs, and fifteen rams, with the addition of a kid of the goats, as an expiation for sins; and on the following days the same number of lambs, and of rams, with the kids of the goats; but abating one of the bulls every day till they amounted to seven only.


ἀνίενται δὲ ἀπὸ παντὸς ἔργου κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν καὶ τῷ θεῷ, καθάπερ εἰρήκαμεν, μόσχον τε θύομεν καὶ κριὸν καὶ ἄρνας ἑπτά, ὑπὲρ δὲ ἁμαρτημάτων παραιτήσεως ἔριφον. καὶ ταῦτα μὲν ̔Εβραίοις τὰς σκηνὰς πηγνύουσιν ἐπιτελεῖν ἐστι πάτριον.On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles.


Τῷ δὲ μηνὶ τῷ Ξανθικῷ, ὃς Νισὰν παρ' ἡμῖν καλεῖται καὶ τοῦ ἔτους ἐστὶν ἀρχή, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ κατὰ σελήνην ἐν κριῷ τοῦ ἡλίου καθεστῶτος, τούτῳ γὰρ τῷ μηνὶ τῆς ὑπ' Αἰγυπτίους δουλείας ἠλευθερώθημεν, καὶ τὴν θυσίαν, ἣν τότ' ἐξιόντας ἀπ' Αἰγύπτου θῦσαι προεῖπον ἡμᾶς πάσχα λεγομένην, δι' ἔτους ἑκάστου θύειν ἐνόμισεν, καὶ δὴ τελοῦμεν αὐτὴν κατὰ φατρίας μηδενὸς τῶν τεθυμένων εἰς τὴν ἐπιοῦσαν τηρουμένου.5. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries, (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians,) the law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following.


πέμπτῃ δὲ καὶ δεκάτῃ διαδέχεται τὴν πάσχα ἡ τῶν ἀζύμων ἑορτὴ ἑπτὰ ἡμέρας οὖσα, καθ' ἣν ἀζύμοις τρέφονται καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ταῦροι σφάζονται δύο καὶ κριὸς μὲν εἷς ἑπτὰ δὲ ἄρνες. καὶ ταῦτα μὲν ὁλοκαυτεῖται προστιθεμένου τοῖς πᾶσι καὶ ἐρίφου ὑπὲρ ἁμαρτάδων εἰς εὐωχίαν κατὰ ἡμέραν ἑκάστην τοῖς ἱερεῦσιν.The feast of unleavened bread succeeds that of the passover, and falls on the fifteenth day of the month, and continues seven days, wherein they feed on unleavened bread; on every one of which days two bulls are killed, and one ram, and seven lambs. Now these lambs are entirely burnt, besides the kid of the goats which is added to all the rest, for sins; for it is intended as a feast for the priest on every one of those days.


nanBut on the second day of unleavened bread, which is the sixteenth day of the month, they first partake of the fruits of the earth, for before that day they do not touch them. And while they suppose it proper to honor God, from whom they obtain this plentiful provision, in the first place, they offer the first-fruits of their barley, and that in the manner following:


φρύξαντες τῶν ἀσταχύων τὸ δράγμα καὶ πτίσαντες καὶ καθαρὰς πρὸς ἄλεστον τὰς κριθὰς ποιήσαντες τῷ βωμῷ ἀσσαρῶνα προσφέρουσι τῷ θεῷ, καὶ μίαν ἐξ αὐτοῦ δράκα ἐπιβαλόντες τὸ λοιπὸν ἀφιᾶσιν εἰς χρῆσιν τοῖς ἱερεῦσι: καὶ τότε λοιπὸν δημοσίᾳ ἔξεστι πᾶσι καὶ ἰδίᾳ θερίζειν. θύουσι δ' ἐπὶ ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν καρπῶν ἀρνίον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ θεῷ.They take a handful of the ears, and dry them, then beat them small, and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to God; and, casting one handful of it upon the fire, they leave the rest for the use of the priest. And after this it is that they may publicly or privately reap their harvest. They also at this participation of the first-fruits of the earth, sacrifice a lamb, as a burnt-offering to God.


̔Εβδόμης ἑβδομάδος διαγεγενημένης μετὰ ταύτην τὴν θυσίαν, αὗται δ' εἰσὶν αἱ τῶν ἑβδομάδων ἡμέραι τεσσαράκοντα καὶ ἐννέα, τῇ πεντηκοστῇ, ἣν ̔Εβραῖοι ἀσαρθὰ καλοῦσι, σημαίνει δὲ τοῦτο πεντηκοστήν, καθ' ἣν προσάγουσι τῷ θεῷ ἄρτον ἀλφίτων μὲν πυρίνων ἀσσαρῶνας δύο μετὰ ζύμης γεγονότων, θυμάτων δὲ ἄρνας δύο:6. When a week of weeks has passed over after this sacrifice, (which weeks contain forty and nine days,) on the fiftieth day, which is Pentecost, but is called by the Hebrews Asartha, which signifies Pentecost, they bring to God a loaf, made of wheat flour, of two tenth deals, with leaven; and for sacrifices they bring two lambs;


ταῦτα μὲν γὰρ τῷ θεῷ προσάγειν νόμιμον μόνον, εἰς δὲ δεῖπνον τοῖς ἱερεῦσι σκευάζεται καὶ καταλιπεῖν οὐδέν ἐστιν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπιοῦσαν συγκεχωρημένον: ὁλοκαυτωθησομένους μόσχους τε θύουσι τρεῖς καὶ κριοὺς δύο καὶ ἄρνας τεσσαρεσκαίδεκα, ἐρίφους δὲ δύο ὑπὲρ ἁμαρτημάτων.and when they have only presented them to God, they are made ready for supper for the priests; nor is it permitted to leave any thing of them till the day following. They also slay three bullocks for a burnt-offering, and two rams; and fourteen lambs, with two kids of the goats, for sins;


ἔστι δ' οὐδεμία τῶν ἑορτῶν, καθ' ἣν οὐχ ὁλοκαυτοῦσιν οὐδὲ τῶν πόνων τῶν ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἄνεσιν οὐ διδόασιν, ἀλλ' ἐν πάσαις νόμιμον τό τε τῆς θυσίας εἶδος καὶ τὸ τῆς ἀργίας ἀταλαίπωρον καὶ πρὸς εὐωχίαις εἰσὶ τεθυκότες.nor is there anyone of the festivals but in it they offer burnt-offerings; they also allow themselves to rest on every one of them. Accordingly, the law prescribes in them all what kinds they are to sacrifice, and how they are to rest entirely, and must slay sacrifices, in order to feast upon them.


̓Εκ μέντοι τοῦ κοινοῦ σῖτος ὀπτὸς ζύμης ἄμοιρος, ἀσσαρῶνες δ' εἴκοσι καὶ τέσσαρες εἰς τοῦτο ἀναλοῦνται. ὀπτῶνται δὲ ἀνὰ δύο διαιρεθέντες μὲν τῇ πρὸ τοῦ σαββάτου, τῷ δὲ σαββάτῳ πρωὶ̈ κομισθέντες ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης τίθενται κατὰ ἓξ εἰς ἀλλήλους τετραμμένοι.7. However, out of the common charges, baked bread (was set on the table of shew-bread), without leaven, of twenty-four tenth deals of flour, for so much is spent upon this bread; two heaps of these were baked, they were baked the day before the Sabbath, but were brought into the holy place on the morning of the Sabbath, and set upon the holy table, six on a heap, one loaf still standing over against another;


δύο δὲ χρυσέων ὑπερκειμένων πινάκων λιβανωτοῦ γεμόντων διαμένουσιν ἕως τοῦ ἑτέρου σαββάτου: καὶ τότε μὲν ἀντ' ἐκείνων ἄλλοι κομίζονται, οἱ δὲ τοῖς ἱερεῦσι πρὸς τροφὴν δίδονται, καὶ τοῦ λιβανωτοῦ θυμιωμένου ἐπὶ τῷ ἱερῷ πυρί, ἐφ' ᾧ καὶ ὁλοκαυτοῦσι τὰ πάντα, λιβανωτὸς ὑπὲρ ἐκείνου ἄλλος ὑπὲρ τῶν ἄρτων προστίθεται.where two golden cups full of frankincense were also set upon them, and there they remained till another Sabbath, and then other loaves were brought in their stead, while the loaves were given to the priests for their food, and the frankincense was burnt in that sacred fire wherein all their offerings were burnt also; and so other frankincense was set upon the loaves instead of what was there before.


θύει δ' ὁ ἱερεὺς ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων, καὶ δὶς ἑκάστης ἡμέρας τοῦτο ποιεῖ, ἄλευρον ἐλαίῳ μεμαγμένον καὶ πεπηγὸς ὀπτήσει βραχείᾳ, καὶ εἷς μέν ἐστιν ἀσσάρων τοῦ ἀλεύρου, τούτου δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τὸ πρωί̈, τὸ δ' ἕτερον δείλης ἐπιφέρει τῷ πυρί. τὸν μὲν οὖν περὶ τούτων λόγον ἀκριβέστερον αὖθις δηλώσομεν, ἱκανὰ δέ μοι δοκεῖ καὶ νῦν περὶ αὐτῶν προειρῆσθαι.The high priest also, of his own charges, offered a sacrifice, and that twice every day. It was made of flour mingled with oil, and gently baked by the fire; the quantity was one tenth deal of flour; he brought the half of it to the fire in the morning, and the other half at night. The account of these sacrifices I shall give more accurately hereafter; but I think I have premised what for the present may be sufficient concerning them.


Μωυσῆς δὲ τοῦ Λευὶ τὴν φυλὴν τῆς πρὸς τὸν λαὸν κοινωνίας ὑπεξελόμενος ἱερὰν ἐσομένην ἥγνιζε πηγαίοις ὕδασι καὶ ἀενάοις καὶ θυσίαις, ἃς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις νομίμους παρέχονται τῷ θεῷ, τήν τε σκηνὴν αὐτοῖς καὶ τὰ σκεύη τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἄλλ' ὅσα πρὸς σκέπην τῆς σκηνῆς ἐπεποίητο παρέδωκεν, ὅπως ὑφηγουμένων τῶν ἱερέων ὑπηρετήσωσιν: ἤδη γὰρ τῷ θεῷ καθιέρωτο.1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God.


Καὶ περὶ τῶν ζῴων δὲ διέκρινεν ἕκαστον, ὅτι τρέφοιντο καὶ οὗ πάλιν ἀπεχόμενοι διατελοῖεν, περὶ ὧν ἐν οἷς ἂν ἡμῖν ἀφορμὴ τῆς γραφῆς γένηται διελευσόμεθα τὰς αἰτίας προστιθέντες, ἀφ' ὧν κινηθεὶς τὰ μὲν αὐτῶν βρωτὰ ἡμῖν ἐκέλευσεν εἶναι, τῶν δὲ προσέταξεν ἀπέχεσθαι.2. He also determined concerning animals; which of them might be used for food, and which they were obliged to abstain from; which matters, when this work shall give me occasion, shall be further explained; and the causes shall be added by which he was moved to allot some of them to be our food, and enjoined us to abstain from others.


nanHowever, he entirely forbade us the use of blood for food, and esteemed it to contain the soul and spirit. He also forbade us to eat the flesh of an animal that died of itself, as also the caul, and the fat of goats, and sheep, and bulls.


̓Απήλασε δὲ τῆς πόλεως καὶ τοὺς λέπρᾳ τὰ σώματα κακωθέντας καὶ τοὺς περὶ τὴν γονὴν ῥεομένους καὶ τὰς γυναῖκας δ' αἷς ἡ τῶν κατὰ φύσιν ἔκκρισις ἔπεισι μετέστησε πρὸς ἡμέραν ἑβδόμην, μεθ' ἣν ὡς ἤδη καθαραῖς ἐνδημεῖν ἐφίησιν.3. He also ordered that those whose bodies were afflicted with leprosy, and that had a gonorrhea, should not come into the city; nay, he removed the women, when they had their natural purgations, till the seventh day; after which he looked on them as pure, and permitted them to come in again.


ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς κηδεύσασι νεκρὸν μετὰ τοσαύτας ἡμέρας νόμιμον τὸ ἐνδημεῖν: τὸν δ' ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν τούτων τῶν ἡμερῶν ἐνεχόμενον ἐν τῷ μιάσματι θύειν νόμιμον ἀμνάδας δύο, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν καθαγνίζειν δεῖ, τὴν δ' ἑτέραν οἱ ἱερεῖς λαμβάνουσιν.The law permits those also who have taken care of funerals to come in after the same manner, when this number of days is over; but if any continued longer than that number of days in a state of pollution, the law appointed the offering two lambs for a sacrifice; the one of which they are to purge by fire, and for the other, the priests take it for themselves.


ὁμοίως δὲ θύουσι καὶ περὶ τοῦ τὴν γονὴν ῥεομένου. ὃς δ' ἂν κατὰ τοὺς ὕπνους ἀποκρίνῃ γονήν, καθεὶς αὑτὸν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ὁμοίως τοῖς κατὰ νόμον γυναικὶ πλησιάζουσιν ἐξουσίαν ἔχει.In the same manner do those sacrifice who have had the gonorrhea. But he that sheds his seed in his sleep, if he go down into cold water, has the same privilege with those that have lawfully accompanied with their wives.


τοὺς δὲ λεπροὺς εἰς τὸ παντελὲς ἐξήλασε τῆς πόλεως μηδενὶ συνδιαιτωμένους καὶ νεκροῦ μηδὲν διαφέροντας: ἂν δέ τις ἐξικετεύσας τὸν θεὸν ἀπολυθῇ τῆς νόσου καὶ τὴν ἐρρωμένην κομίσηται χρόαν, ὁ δὴ τοιοῦτος ποικίλαις ἀμείβεται θυσίαις τὸν θεόν, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν.And for the lepers, he suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were in effect dead persons; but if any one had obtained by prayer to God, the recovery from that distemper, and had gained a healthful complexion again, such a one returned thanks to God, with several sorts of sacrifices; concerning which we will speak hereafter.


̔́Οθεν καὶ καταγελάσειεν ἄν τις τῶν λεγόντων Μωυσῆν λέπρᾳ κεκακωμένον αὐτόν τε ἀπ' Αἰγύπτου φυγεῖν καὶ τῶν ἐκπεσόντων διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡγησάμενον εἰς τὴν Χαναναίαν ἀγαγεῖν αὐτούς.4. Whence one cannot but smile at those who say that Moses was himself afflicted with the leprosy when he fled out of Egypt, and that he became the conductor of those who on that account left that country, and led them into the land of Canaan;


εἰ γὰρ τοῦτ' ἦν ἀληθές, οὐκ ἂν ἐπὶ τῇ αὑτοῦ Μωυσῆς ἀτιμίᾳ τοιαῦτ' ἐνομοθέτησεν, οἷς εὔλογον ἦν αὐτὸν καὶ ἑτέρων εἰσηγουμένων ἀντειρηκέναι, καὶ ταῦτα παρὰ πολλοῖς ὄντων λεπρῶν ἔθνεσι καὶ τιμῆς ἀπολαυόντων, οὐ μόνον ὕβρεως καὶ φυγῆς ἀπηλλαγμένων, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπισημοτάτας στρατείας στρατευομένων καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς πιστευομένων καὶ εἰς ἱερὰ καὶ ναοὺς ἐχόντων ἐξουσίαν εἰσιέναι:for had this been true, Moses would not have made these laws to his own dishonor, which indeed it was more likely he would have opposed, if others had endeavored to introduce them; and this the rather, because there are lepers in many nations, who yet are in honor, and not only free from reproach and avoidance, but who have been great captains of armies, and been intrusted with high offices in the commonwealth, and have had the privilege of entering into holy places and temples;


ὥστ' οὐδὲν ἐκώλυε καὶ Μωυσῆν, εἰ τοιούτῳ τινὶ συμπτώματι περὶ τὴν χρόαν ἢ τὸ σὺν αὐτῷ πλῆθος ἠλάττωτο, νομοθετῆσαι περὶ αὐτῶν τὰ κάλλιστα καὶ μηδεμίαν τοιαύτην ὁρίσαι ζημίαν.o that nothing hindered, but if either Moses himself, or the multitude that was with him, had been liable to such a misfortune in the color of his skin, he might have made laws about them for their credit and advantage, and have laid no manner of difficulty upon them.


ἀλλὰ δῆλον μέν, ὡς ταῦτα περὶ ἡμῶν λέγουσιν ὑπὸ βασκανίας προαγόμενοι, Μωυσῆς δὲ τούτων καθαρὸς ὢν ἐν καθαροῖς τοῖς ὁμοφύλοις περὶ τῶν νενοσηκότων ἐνομοθέτει κατὰ τιμὴν τοῦ θεοῦ τοῦτο ποιῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἕκαστος ὡς αὐτῷ δοκεῖ σκοπείτω.Accordingly, it is a plain case, that it is out of violent prejudice only that they report these things about us. But Moses was pure from any such distemper, and lived with countrymen who were pure of it also, and thence made the laws which concerned others that had the distemper. He did this for the honor of God. But as to these matters, let every one consider them after what manner he pleases.


Τὰς δὲ γυναῖκας ἐπειδὰν τέκωσιν εἰς τὸ ἱερὸν εἰσιέναι κεκώλυκε καὶ θυσιῶν ἅπτεσθαι μέχρι τεσσαράκοντα ἡμερῶν, ἂν ἄρρεν τὸ τεχθὲν ᾖ: διπλασίονας γὰρ εἶναι τὰς ἡμέρας ἐπὶ θηλυτοκίαις συμβέβηκεν. εἰσιοῦσαι μέντοι μετὰ τὴν προειρημένην προθεσμίαν θυσίας ἐπιτελοῦσιν, ἃς οἱ ἱερεῖς πρὸς τὸν θεὸν διανέμονται.5. As to the women, when they have born a child, Moses forbade them to come into the temple, or touch the sacrifices, before forty days were over, supposing it to be a boy; but if she hath born a girl, the law is that she cannot be admitted before twice that number of days be over. And when after the before-mentioned time appointed for them, they perform their sacrifices, the priests distribute them before God.


nan6. But if any one suspect that his wife has been guilty of adultery, he was to bring a tenth deal of barley flour; they then cast one handful to God and gave the rest of it to the priests for food. One of the priests set the woman at the gates that are turned towards the temple, and took the veil from her head, and wrote the name of God on parchment


κελεύει δὲ ὀμνύειν μηδὲν ἠδικηκέναι τὸν ἄνδρα, παραβᾶσαν δὲ τὸ σῶφρον τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἔξαρθρον γενέσθαι καὶ τὴν γαστέρα πρησθεῖσαν οὕτως ἀποθανεῖν: ἂν δ' ὑπὸ πολλοῦ τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς διὰ τοῦτον ζηλοτυπίας προπετῶς ὁ ἀνὴρ διὰ τὴν ὑπόνοιαν εἴη κεκινημένος, μηνὶ δεκάτῳ γενέσθαι παιδίον ἄρρεν αὐτῇ.and enjoined her to swear that she had not at all injured her husband; and to wish that, if she had violated her chastity, her right thigh might be put out of joint; that her belly might swell; and that she might die thus: but that if her husband, by the violence of his affection, and of the jealousy which arose from it, had been rashly moved to this suspicion, that she might bear a male child in the tenth month.


τῶν δ' ὅρκων τελειωθέντων τῆς διφθέρας ἀπαλείψας τοὔνομα εἰς φιάλην ἐκπιέζει, προκομίσας τε ἐκ τοῦ ἱεροῦ γῆς εἴ τι προστύχοι καὶ καταπάσας ἐκπιεῖν δίδωσιν: ἡ δ' εἰ μὲν ἀδίκως ἐνεκλήθη, ἐγκύμων τε γίνεται καὶ τελεσφορεῖται κατὰ τὴν γαστέρα:Now when these oaths were over, the priest wiped the name of God out of the parchment, and wrung the water into a vial. He also took some dust out of the temple, if any happened to be there, and put a little of it into the vial, and gave it her to drink; whereupon the woman, if she were unjustly accused, conceived with child, and brought it to perfection in her womb:


ψευσαμένη δὲ τὸν ἄνδρα ἐπὶ τοῖς γάμοις καὶ τὸν θεὸν ἐπὶ τοῖς ὅρκοις μετ' αἰσχύνης καταστρέφει τὸν βίον τοῦ τε σκέλους ἐκπεσόντος αὐτῇ καὶ τὴν κοιλίαν ὑδέρου καταλαβόντος. καὶ περὶ μὲν τῶν θυσιῶν καὶ τῆς ἁγνείας τῆς ἐπ' αὐταῖς ταῦτα Μωυσῆς τοῖς ὁμοφύλοις προενόησε, νόμους δὲ αὐτοῖς τοιούτους ἔθετο.but if she had broken her faith of wedlock to her husband, and had sworn falsely before God, she died in a reproachful manner; her thigh fell off from her, and her belly swelled with a dropsy. And these are the ceremonies about sacrifices, and about the purifications thereto belonging, which Moses provided for his countrymen. He also prescribed the following laws to them:—


Μοιχείαν μὲν εἰς τὸ παντελὲς ἀπεῖπε νομίσας εὔδαιμον τὸ περὶ τοὺς γάμους ὑγιαίνειν τοὺς ἄνδρας, καὶ ταῖς τε πόλεσι καὶ τοῖς οἴκοις συμφέρειν τὸ τοὺς παῖδας εἶναι γνησίους. καὶ μίσγεσθαι δὲ μητράσι κακὸν μέγιστον ὁ νόμος ἀπεῖπεν, ὁμοίως δὲ καὶ πατρὸς συνεῖναι γαμετῇ καὶ τηθίσι καὶ ἀδελφαῖς καὶ παίδων γυναιξὶν ὡς ἔκφυλον ἔχον τὴν ἀδικίαν μεμίσηκεν.1. As for adultery, Moses forbade it entirely, as esteeming it a happy thing that men should be wise in the affairs of wedlock; and that it was profitable both to cities and families that children should be known to be genuine. He also abhorred men’s lying with their mothers, as one of the greatest crimes; and the like for lying with the father’s wife, and with aunts, and sisters, and sons’ wives, as all instances of abominable wickedness.


ἐκώλυσε δὲ καὶ γυναικὶ μεμιασμένῃ τοῖς κατὰ φύσιν πλησιάζειν μηδὲ κτήνεσιν εἰς συνουσίαν φοιτᾶν μηδὲ τὴν πρὸς τὰ ἄρρενα μῖξιν τιμᾶν διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῖς ὥραν ἡδονὴν θηρωμένους παράνομον. κατὰ δὲ τῶν εἰς ταῦτ' ἐξυβρισάντων θάνατον ὥρισε τὴν τιμωρίαν.He also forbade a man to lie with his wife when she was defiled by her natural purgation: and not to come near brute beasts; nor to approve of the lying with a male, which was to hunt after unlawful pleasures on account of beauty. To those who were guilty of such insolent behavior, he ordained death for their punishment.


Τῶν δ' ἱερέων καὶ διπλασίονα τὴν ἁγνείαν ἐποίησε: τούτων τε γὰρ αὐτοὺς ὁμοίως τοῖς ἄλλοις εἴργει καὶ προσέτι γαμεῖν τὰς ἡταιρηκυίας ἐκώλυσε, μήτε δούλην μήτ' αἰχμάλωτον γαμεῖν αὐτοὺς κεκώλυκε καὶ τὰς ἐκ καπηλείας καὶ τοῦ πανδοκεύειν πεπορισμένας τὸν βίον μηδὲ τὰς τῶν προτέρων ἀνδρῶν ἐφ' αἱσδηποτοῦν αἰτίαις ἀπηλλαγμένας.2. As for the priests, he prescribed to them a double degree of purity for he restrained them in the instances above, and moreover forbade them to marry harlots. He also forbade them to marry a slave, or a captive, and such as got their living by cheating trades, and by keeping inns; as also a woman parted from her husband, on any account whatsoever.


τὸν ἀρχιερέα μέντοι οὐδὲ τεθνηκότος ἀνδρὸς ἠξίωσε γυναῖκα τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἱερεῦσι συγχωρῶν, μόνην δ' αὐτῷ δέδωκε γαμεῖν παρθένον καὶ ταύτην φυλάττειν: ὅθεν οὐδὲ νεκρῷ πρόσεισιν ὁ ἀρχιερεὺς τῶν λοιπῶν οὐ κεκωλυμένων ἀδελφοῖς καὶ γονεῦσι καὶ παισὶ τοῖς αὑτῶν προσιέναι μεταστᾶσιν.Nay, he did not think it proper for the high priest to marry even the widow of one that was dead, though he allowed that to the priests; but he permitted him only to marry a virgin, and to retain her. Whence it is that the high priest is not to come near to one that is dead, although the rest are not prohibited from coming near to their brethren, or parents, or children, when they are dead;


ἀφελεῖς δὲ εἶναι πᾶσαν ἀφέλειαν: τὸν δὲ μὴ ὁλόκληρον τῶν ἱερέων νέμεσθαι πρὸς τοὺς ἱερεῖς ἐκέλευσε τὰ γέρα, ἀναβαίνειν δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν καὶ εἰσιέναι εἰς τὸν ναὸν ἐκώλυσε: μὴ μόνον δὲ περὶ τὰς ἱερουργίας καθαροὺς εἶναι, σπουδάζειν δὲ καὶ περὶ τὴν αὐτῶν δίαιταν, ὥστ' αὐτὴν ἄμεμπτον εἶναι.but they are to be unblemished in all respects. He ordered that the priest who had any blemish, should have his portion indeed among the priests, but he forbade him to ascend the altar, or to enter into the holy house. He also enjoined them, not only to observe purity in their sacred ministrations, but in their daily conversation, that it might be unblamable also.


καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οἱ τὴν ἱερατικὴν στολὴν φοροῦντες ἄμωμοί τέ εἰσι καὶ περὶ πάντα καθαροὶ καὶ νηφάλιοι, πίνειν οἶνον ἕως οὗ τὴν στολὴν ἔχουσι κεκωλυμένοι: ἔτι δὲ καὶ τὰ ἱερεῖα θύουσιν ὁλόκληρα καὶ κατὰ μηδὲν λελωβημένα.And on this account it is that those who wear the sacerdotal garments are without spot, and eminent for their purity and sobriety: nor are they permitted to drink wine so long as they wear those garments. Moreover, they offer sacrifices that are entire, and have no defect whatsoever.


nan3. And truly Moses gave them all these precepts, being such as were observed during his own lifetime; but though he lived now in the wilderness, yet did he make provision how they might observe the same laws when they should have taken the land of Canaan.


δι' ἑβδόμου ἔτους ἄνεσιν δίδωσι τῇ γῇ ἀπό τε ἀρότρου καὶ φυτείας, ὥσπερ καὶ αὐτοῖς δι' ἑβδόμης ἡμέρας τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων προεῖπεν ἀνάπαυσιν. καὶ τῶν αὐτομάτως ἀναδοθέντων ἀπὸ τῆς γῆς κοινὴν εἶναι τοῖς θέλουσι τὴν χρῆσιν τῶν τε ὁμοφύλων καὶ τῶν ἀλλοτριοχώρων, μηδὲν ἐξ αὐτῶν φυλάττοντας: ποιεῖν δὲ τοῦτο καὶ μεθ' ἑβδόμην ἐτῶν ἑβδομάδα.He gave them rest to the land from ploughing and planting every seventh year, as he had prescribed to them to rest from working every seventh day; and ordered, that then what grew of its own accord out of the earth should in common belong to all that pleased to use it, making no distinction in that respect between their own countrymen and foreigners: and he ordained, that they should do the same after seven times seven years


ταῦτα πεντήκοντα μέν ἐστιν ἔτη τὰ πάντα, καλεῖται δὲ ὑπὸ ̔Εβραίων ὁ πεντηκοστὸς ἐνιαυτὸς ἰώβηλος, ἐν ᾧ οἵ τε χρεῶσται τῶν δανείων ἀπολύονται καὶ οἱ δουλεύοντες ἐλεύθεροι ἀφίενται, οὓς ὄντας ὁμοφύλους καὶ παραβάντας τι τῶν νομίμων τῷ σχήματι τῆς δουλείας ἐκόλασε θάνατον οὐκ ἐκδεχομένους.which in all are fifty years; and that fiftieth year is called by the Hebrews The Jubilee, wherein debtors are freed from their debts, and slaves are set at liberty; which slaves became such, though they were of the same stock, by transgressing some of those laws the punishment of which was not capital, but they were punished by this method of slavery.


ἀποδίδωσι δὲ καὶ τοὺς ἀγροὺς τοῖς ἀρχῆθεν αὐτῶν δεσπόταις τοῦτον τὸν τρόπον: ἐνστάντος τοῦ ἰωβήλου, ἐλευθερίαν σημαίνει τοὔνομα, συνέρχονται ὅ τε ἀποδόμενος τὸ χωρίον καὶ ὁ πριάμενος, καὶ λογισάμενοι τοὺς καρποὺς καὶ τὰς εἰς τὸ χωρίον δαπάνας γεγενημένας τῶν μὲν καρπῶν πλεονάζειν εὑρεθέντων προσδέχεται τὸν ἀγρὸν ὁ ἀποδόμενοςThis year also restores the land to its former possessors in the manner following:—When the Jubilee is come, which name denotes liberty, he that sold the land, and he that bought it, meet together, and make an estimate, on one hand, of the fruits gathered; and, on the other hand, of the expenses laid out upon it. If the fruits gathered come to more than the expenses laid out, he that sold it takes the land again;


τοῦ δ' ἀναλώματος ὑπερβάλλοντος ὑπὲρ τοῦ λείποντος καταβαλὼν τὸ ἱκνούμενον ἐξέχεται τῆς κτήσεως, ἴσων δὲ συναριθμουμένων τῶν τε καρπῶν καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἀποδίδωσι τοῖς καὶ πρότερον νεμηθεῖσι.but if the expenses prove more than the fruits, the present possessor receives of the former owner the difference that was wanting, and leaves the land to him; and if the fruits received, and the expenses laid out, prove equal to one another, the present possessor relinquishes it to the former owners.


τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς οἰκίαις νόμιμον ἰσχύειν ἠθέλησε ταῖς κατὰ κώμας πεπραμέναις: περὶ γὰρ τῶν ἐν τῇ πόλει πεπραμένων ἔγνωκεν ἑτέρως. εἰ μὲν γὰρ πρὸ τοῦ τελειωθῆναι τὸν ἐνιαυτὸν καταβάλοι τὸ ἀργύριον, ἀναγκάζει τὸν πριάμενον ἀποδοῦναι, εἰ δὲ πλῆρες γένοιτο τὸ ἔτος, βεβαιοῖ τὴν κτῆσιν τῷ πριαμένῳ.Moses would have the same law obtain as to those houses also which were sold in villages; but he made a different law for such as were sold in a city; for if he that sold it tendered the purchaser his money again within a year, he was forced to restore it; but in case a whole year had intervened, the purchaser was to enjoy what he had bought.


ταύτην Μωυσῆς τὴν διάταξιν τῶν νόμων, ὅθ' ὑπὸ τὸ Σιναῖον καθιδρύκει τὴν στρατιάν, ἐξέμαθε παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῖς ̔Εβραίοις γεγραμμένην παραδίδωσιν.This was the constitution of the laws which Moses learned of God when the camp lay under Mount Sinai, and this he delivered in writing to the Hebrews.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 17.8-17.16, 24.3-24.4, 29.1, 29.19-29.30, 29.38-29.42, 30.11-30.15, 30.17-30.21, 31.18, 32.15-32.16, 34.28 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

17.8. וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם־יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם׃ 17.9. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ בְּחַר־לָנוּ אֲנָשִׁים וְצֵא הִלָּחֵם בַּעֲמָלֵק מָחָר אָנֹכִי נִצָּב עַל־רֹאשׁ הַגִּבְעָה וּמַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדִי׃ 17.11. וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יָדוֹ וְגָבַר עֲמָלֵק׃ 17.12. וִידֵי מֹשֶׁה כְּבֵדִים וַיִּקְחוּ־אֶבֶן וַיָּשִׂימוּ תַחְתָּיו וַיֵּשֶׁב עָלֶיהָ וְאַהֲרֹן וְחוּר תָּמְכוּ בְיָדָיו מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד וַיְהִי יָדָיו אֱמוּנָה עַד־בֹּא הַשָּׁמֶשׁ׃ 17.13. וַיַּחֲלֹשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת־עֲמָלֵק וְאֶת־עַמּוֹ לְפִי־חָרֶב׃ 17.14. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר וְשִׂים בְּאָזְנֵי יְהוֹשֻׁעַ כִּי־מָחֹה אֶמְחֶה אֶת־זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם׃ 17.15. וַיִּבֶן מֹשֶׁה מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יְהוָה נִסִּי׃ 17.16. וַיֹּאמֶר כִּי־יָד עַל־כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַיהוָה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר׃ 24.3. וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל־דִּבְרֵי יְהוָה וְאֵת כָּל־הַמִּשְׁפָּטִים וַיַּעַן כָּל־הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה׃ 24.4. וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֵת כָּל־דִּבְרֵי יְהוָה וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מַצֵּבָה לִשְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃ 29.1. וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְקַדֵּשׁ אֹתָם לְכַהֵן לִי לְקַח פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר וְאֵילִם שְׁנַיִם תְּמִימִם׃ 29.1. וְהִקְרַבְתָּ אֶת־הַפָּר לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְסָמַךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הַפָּר׃ 29.19. וְלָקַחְתָּ אֵת הָאַיִל הַשֵּׁנִי וְסָמַךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃ 29.21. וְלָקַחְתָּ מִן־הַדָּם אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ וּמִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְהִזֵּיתָ עַל־אַהֲרֹן וְעַל־בְּגָדָיו וְעַל־בָּנָיו וְעַל־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ וְקָדַשׁ הוּא וּבְגָדָיו וּבָנָיו וּבִגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ׃ 29.22. וְלָקַחְתָּ מִן־הָאַיִל הַחֵלֶב וְהָאַלְיָה וְאֶת־הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת־הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין כִּי אֵיל מִלֻּאִים הוּא׃ 29.23. וְכִכַּר לֶחֶם אַחַת וַחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד מִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה׃ 29.24. וְשַׂמְתָּ הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וְהֵנַפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה׃ 29.25. וְלָקַחְתָּ אֹתָם מִיָּדָם וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה עַל־הָעֹלָה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ לִפְנֵי יְהוָה אִשֶּׁה הוּא לַיהוָה׃ 29.26. וְלָקַחְתָּ אֶת־הֶחָזֶה מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וְהֵנַפְתָּ אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה וְהָיָה לְךָ לְמָנָה׃ 29.27. וְקִדַּשְׁתָּ אֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הוּנַף וַאֲשֶׁר הוּרָם מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים מֵאֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וּמֵאֲשֶׁר לְבָנָיו׃ 29.28. וְהָיָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו לְחָק־עוֹלָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי תְרוּמָה הוּא וּתְרוּמָה יִהְיֶה מֵאֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיהֶם תְּרוּמָתָם לַיהוָה׃ 29.29. וּבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן יִהְיוּ לְבָנָיו אַחֲרָיו לְמָשְׁחָה בָהֶם וּלְמַלֵּא־בָם אֶת־יָדָם׃ 29.38. וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה עַל־הַמִּזְבֵּחַ כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שְׁנַיִם לַיּוֹם תָּמִיד׃ 29.39. אֶת־הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם׃ 29.41. וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם כְּמִנְחַת הַבֹּקֶר וּכְנִסְכָּהּ תַּעֲשֶׂה־לָּהּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה לַיהוָה׃ 29.42. עֹלַת תָּמִיד לְדֹרֹתֵיכֶם פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד לִפְנֵי יְהוָה אֲשֶׁר אִוָּעֵד לָכֶם שָׁמָּה לְדַבֵּר אֵלֶיךָ שָׁם׃ 30.11. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 30.12. כִּי תִשָּׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא־יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם׃ 30.13. זֶה יִתְּנוּ כָּל־הָעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה׃ 30.14. כֹּל הָעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת יְהוָה׃ 30.15. הֶעָשִׁיר לֹא־יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת־תְּרוּמַת יְהוָה לְכַפֵּר עַל־נַפְשֹׁתֵיכֶם׃ 30.17. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 30.18. וְעָשִׂיתָ כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְכַנּוֹ נְחֹשֶׁת לְרָחְצָה וְנָתַתָּ אֹתוֹ בֵּין־אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וְנָתַתָּ שָׁמָּה מָיִם׃ 30.19. וְרָחֲצוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מִמֶּנּוּ אֶת־יְדֵיהֶם וְאֶת־רַגְלֵיהֶם׃ 30.21. וְרָחֲצוּ יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם וְלֹא יָמֻתוּ וְהָיְתָה לָהֶם חָק־עוֹלָם לוֹ וּלְזַרְעוֹ לְדֹרֹתָם׃ 31.18. וַיִּתֵּן אֶל־מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת לֻחֹת אֶבֶן כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים׃ 32.15. וַיִּפֶן וַיֵּרֶד מֹשֶׁה מִן־הָהָר וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיָדוֹ לֻחֹת כְּתֻבִים מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים׃ 32.16. וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל־הַלֻּחֹת׃ 34.28. וַיְהִי־שָׁם עִם־יְהוָה אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לֹא אָכַל וּמַיִם לֹא שָׁתָה וַיִּכְתֹּב עַל־הַלֻּחֹת אֵת דִּבְרֵי הַבְּרִית עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים׃ 17.8. Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim." 17.9. And Moses said unto Joshua: ‘Choose us out men, and go out, fight with Amalek; tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand.’" 17.10. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek; and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill." 17.11. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed; and when he let down his hand, Amalek prevailed." 17.12. But Moses’hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon; and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his hands were steady until the going down of the sun." 17.13. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword." 17.14. And the LORD said unto Moses: ‘Write this for a memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.’" 17.15. And Moses built an altar, and called the name of it Adonai-nissi." 17.16. And he said: ‘The hand upon the throne of the LORD: the LORD will have war with Amalek from generation to generation.’" 24.3. And Moses came and told the people all the words of the LORD, and all the ordices; and all the people answered with one voice, and said: ‘All the words which the Lord hath spoken will we do.’" 24.4. And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the mount, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel." 29.1. And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto Me in the priest’s office: take one young bullock and two rams without blemish," 29.19. And thou shalt take the other ram; and Aaron and his sons shall lay their hands upon the head of the ram." 29.20. Then shalt thou kill the ram, and take of its blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his sons, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and dash the blood against the altar round about." 29.21. And thou shalt take of the blood that is upon the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon the garments of his sons with him; and he and his garments shall be hallowed, and his sons and his sons’garments with him." 29.22. Also thou shalt take of the ram the fat, and the fat tail, and the fat that covereth the inwards, and the lobe of the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right thigh; for it is a ram of consecration;" 29.23. and one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer, out of the basket of unleavened bread that is before the LORD." 29.24. And thou shalt put the whole upon the hands of Aaron, and upon the hands of his sons; and shalt wave them for a wave-offering before the LORD." 29.25. And thou shalt take them from their hands, and make them smoke on the altar upon the burnt-offering, for a sweet savour before the LORD; it is an offering made by fire unto the LORD." 29.26. And thou shalt take the breast of Aaron’s ram of consecration, and wave it for a wave-offering before the LORD; and it shall be thy portion." 29.27. And thou shalt sanctify the breast of the wave-offering, and the thigh of the heave-offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is Aaron’s, and of that which is his sons’." 29.28. And it shall be for Aaron and his sons as a due for ever from the children of Israel; for it is a heave-offering; and it shall be a heave-offering from the children of Israel of their sacrifices of peace-offerings, even their heave-offering unto the LORD." 29.29. And the holy garments of Aaron shall be for his sons after him, to be anointed in them, and to be consecrated in them." 29.30. Seven days shall the son that is priest in his stead put them on, even he who cometh into the tent of meeting to minister in the holy place." 29.38. Now this is that which thou shalt offer upon the altar: two lambs of the first year day by day continually." 29.39. The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt offer at dusk." 29.40. And with the one lamb a tenth part of an ephah of fine flour mingled with the fourth part of a hin of beaten oil; and the fourth part of a hin of wine for a drink-offering." 29.41. And the other lamb thou shalt offer at dusk, and shalt do thereto according to the meal-offering of the morning, and according to the drink-offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD." 29.42. It shall be a continual burnt-offering throughout your generations at the door of the tent of meeting before the LORD, where I will meet with you, to speak there unto thee." 30.11. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 30.12. ’When thou takest the sum of the children of Israel, according to their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them." 30.13. This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary—the shekel is twenty gerahs—half a shekel for an offering to the LORD." 30.14. Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and upward, shall give the offering of the LORD." 30.15. The rich shall not give more, and the poor shall not give less, than the half shekel, when they give the offering of the LORD, to make atonement for your souls." 30.17. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 30.18. ’Thou shalt also make a laver of brass, and the base thereof of brass, whereat to wash; and thou shalt put it between the tent of meeting and the altar, and thou shalt put water therein." 30.19. And Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat;" 30.20. when they go into the tent of meeting, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to cause an offering made by fire to smoke unto the LORD;" 30.21. so they shall wash their hands and their feet, that they die not; and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.’" 31.18. And He gave unto Moses, when He had made an end of speaking with him upon mount Sinai, the two tables of the testimony, tables of stone, written with the finger of God." 32.15. And Moses turned, and went down from the mount, with the two tables of the testimony in his hand; tables that were written on both their sides; on the one side and on the other were they written." 32.16. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the tables." 34.28. And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covet, the ten words."
2. Hebrew Bible, Genesis, 37.36, 39.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

37.36. וְהַמְּדָנִים מָכְרוּ אֹתוֹ אֶל־מִצְרָיִם לְפוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַּבָּחִים׃ 39.1. וְיוֹסֵף הוּרַד מִצְרָיְמָה וַיִּקְנֵהוּ פּוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַּבָּחִים אִישׁ מִצְרִי מִיַּד הַיִּשְׁמְעֵאלִים אֲשֶׁר הוֹרִדֻהוּ שָׁמָּה׃ 39.1. וַיְהִי כְּדַבְּרָהּ אֶל־יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא־שָׁמַע אֵלֶיהָ לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ׃ 37.36. And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh’s, the captain of the guard." 39.1. And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh’s, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites, that had brought him down thither."
3. Hebrew Bible, Leviticus, 10.1, 22.28, 23.11, 23.33-23.44 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

10.1. וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וּבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר׃ 10.1. וַיִּקְחוּ בְנֵי־אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת וַיַּקְרִבוּ לִפְנֵי יְהוָה אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם׃ 22.28. וְשׁוֹר אוֹ־שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת־בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד׃ 23.11. וְהֵנִיף אֶת־הָעֹמֶר לִפְנֵי יְהוָה לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן׃ 23.33. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 23.34. דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַיהֹוָה׃ 23.35. בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׃ 23.36. שִׁבְעַת יָמִים תַּקְרִיבוּ אִשֶּׁה לַיהוָה בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה עֲצֶרֶת הִוא כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׃ 23.37. אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהוָה אֲשֶׁר־תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ לְהַקְרִיב אִשֶּׁה לַיהוָה עֹלָה וּמִנְחָה זֶבַח וּנְסָכִים דְּבַר־יוֹם בְּיוֹמוֹ׃ 23.38. מִלְּבַד שַׁבְּתֹת יְּהוָה וּמִלְּבַד מַתְּנוֹתֵיכֶם וּמִלְּבַד כָּל־נִדְרֵיכֶם וּמִלְּבַד כָּל־נִדְבוֹתֵיכֶם אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַיהוָה׃ 23.39. אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאָסְפְּכֶם אֶת־תְּבוּאַת הָאָרֶץ תָּחֹגּוּ אֶת־חַג־יְהוָה שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן׃ 23.41. וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לַיהוָה שִׁבְעַת יָמִים בַּשָּׁנָה חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי תָּחֹגּוּ אֹתוֹ׃ 23.42. בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל־הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת׃ 23.43. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ 23.44. וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת־מֹעֲדֵי יְהוָה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 10.1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each of them his censer, and put fire therein, and laid incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which He had not commanded them." 22.28. And whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and its young both in one day." 23.11. And he shall wave the sheaf before the LORD, to be accepted for you; on the morrow after the sabbath the priest shall wave it." 23.33. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 23.34. Speak unto the children of Israel, saying: On the fifteenth day of this seventh month is the feast of tabernacles for seven days unto the LORD." 23.35. On the first day shall be a holy convocation; ye shall do no manner of servile work." 23.36. Seven days ye shall bring an offering made by fire unto the LORD; on the eighth day shall be a holy convocation unto you; and ye shall bring an offering made by fire unto the LORD; it is a day of solemn assembly; ye shall do no manner of servile work." 23.37. These are the appointed seasons of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to bring an offering made by fire unto the LORD, a burnt-offering, and a meal-offering, a sacrifice, and drink-offerings, each on its own day;" 23.38. beside the sabbaths of the LORD, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill-offerings, which ye give unto the LORD." 23.39. Howbeit on the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruits of the land, ye shall keep the feast of the LORD seven days; on the first day shall be a solemn rest, and on the eighth day shall be a solemn rest." 23.40. And ye shall take you on the first day the fruit of goodly trees, branches of palm-trees, and boughs of thick trees, and willows of the brook, and ye shall rejoice before the LORD your God seven days." 23.41. And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year; it is a statute for ever in your generations; ye shall keep it in the seventh month." 23.42. Ye shall dwell in booths seven days; all that are home-born in Israel shall dwell in booths;" 23.43. that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God." 23.44. And Moses declared unto the children of Israel the appointed seasons of the LORD."
4. Hebrew Bible, Numbers, 15.2-15.13, 29.2, 29.8, 29.35, 29.39 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.2. רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה כִּתְרוּמַת גֹּרֶן כֵּן תָּרִימוּ אֹתָהּ׃ 15.2. דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל־אֶרֶץ מוֹשְׁבֹתֵיכֶם אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם׃ 15.3. וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה מִן־הָאֶזְרָח וּמִן־הַגֵּר אֶת־יְהוָה הוּא מְגַדֵּף וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ׃ 15.3. וַעֲשִׂיתֶם אִשֶּׁה לַיהוָה עֹלָה אוֹ־זֶבַח לְפַלֵּא־נֶדֶר אוֹ בִנְדָבָה אוֹ בְּמֹעֲדֵיכֶם לַעֲשׂוֹת רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה מִן־הַבָּקָר אוֹ מִן־הַצֹּאן׃ 15.4. וְהִקְרִיב הַמַּקְרִיב קָרְבָּנוֹ לַיהוָה מִנְחָה סֹלֶת עִשָּׂרוֹן בָּלוּל בִּרְבִעִית הַהִין שָׁמֶן׃ 15.4. לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת־כָּל־מִצְוֺתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם׃ 15.5. וְיַיִן לַנֶּסֶךְ רְבִיעִית הַהִין תַּעֲשֶׂה עַל־הָעֹלָה אוֹ לַזָּבַח לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד׃ 15.6. אוֹ לָאַיִל תַּעֲשֶׂה מִנְחָה סֹלֶת שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן שְׁלִשִׁית הַהִין׃ 15.7. וְיַיִן לַנֶּסֶךְ שְׁלִשִׁית הַהִין תַּקְרִיב רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוָה׃ 15.8. וְכִי־תַעֲשֶׂה בֶן־בָּקָר עֹלָה אוֹ־זָבַח לְפַלֵּא־נֶדֶר אוֹ־שְׁלָמִים לַיהוָה׃ 15.9. וְהִקְרִיב עַל־בֶּן־הַבָּקָר מִנְחָה סֹלֶת שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן חֲצִי הַהִין׃ 15.11. כָּכָה יֵעָשֶׂה לַשּׁוֹר הָאֶחָד אוֹ לָאַיִל הָאֶחָד אוֹ־לַשֶּׂה בַכְּבָשִׂים אוֹ בָעִזִּים׃ 15.12. כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כָּכָה תַּעֲשׂוּ לָאֶחָד כְּמִסְפָּרָם׃ 15.13. כָּל־הָאֶזְרָח יַעֲשֶׂה־כָּכָה אֶת־אֵלֶּה לְהַקְרִיב אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוָה׃ 29.2. וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי פָּרִים עַשְׁתֵּי־עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר תְּמִימִם׃ 29.2. וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה פַּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם׃ 29.8. וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לַיהוָה רֵיחַ נִיחֹחַ פַּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם יִהְיוּ לָכֶם׃ 29.35. בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׃ 29.39. אֵלֶּה תַּעֲשׂוּ לַיהוָה בְּמוֹעֲדֵיכֶם לְבַד מִנִּדְרֵיכֶם וְנִדְבֹתֵיכֶם לְעֹלֹתֵיכֶם וּלְמִנְחֹתֵיכֶם וּלְנִסְכֵּיכֶם וּלְשַׁלְמֵיכֶם׃ 15.2. Speak unto the children of Israel, and say unto them: When ye are come into the land of your habitations, which I give unto you," 15.3. and will make an offering by fire unto the LORD, a burnt-offering, or a sacrifice, in fulfilment of a vow clearly uttered, or as a freewill-offering, or in your appointed seasons, to make a sweet savour unto the LORD, of the herd, or of the flock;" 15.4. then shall he that bringeth his offering present unto the LORD a meal-offering of a tenth part of an ephah of fine flour mingled with the fourth part of a hin of oil;" 15.5. and wine for the drink-offering, the fourth part of a hin, shalt thou prepare with the burnt-offering or for the sacrifice, for each lamb." 15.6. Or for a ram, thou shalt prepare for a meal-offering two tenth parts of an ephah of fine flour mingled with the third part of a hin of oil;" 15.7. and for the drink-offering thou shalt present the third part of a hin of wine, of a sweet savour unto the LORD." 15.8. And when thou preparest a bullock for a burnt-offering, or for a sacrifice, in fulfilment of a vow clearly uttered, or for peace-offerings unto the LORD;" 15.9. then shall there be presented with the bullock a meal-offering of three tenth parts of an ephah of fine flour mingled with half a hin of oil." 15.10. And thou shalt present for the drink-offering half a hin of wine, for an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD." 15.11. Thus shall it be done for each bullock, or for each ram, or for each of the he-lambs, or of the kids." 15.12. According to the number that ye may prepare, so shall ye do for every one according to their number." 15.13. All that are home-born shall do these things after this manner, in presenting an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD." 29.2. And ye shall prepare a burnt-offering for a sweet savour unto the LORD: one young bullock, one ram, seven he-lambs of the first year without blemish;" 29.8. but ye shall present a burnt-offering unto the LORD for a sweet savour: one young bullock, one ram, seven he-lambs of the first year; they shall be unto you without blemish;" 29.35. On the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no manner of servile work;" 29.39. These ye shall offer unto the LORD in your appointed seasons, beside your vows, and your freewill-offerings, whether they be your burnt-offerings, or your meal-offerings, or your drink-offerings, or your peace-offerings."
5. Hebrew Bible, 1 Kings, 8 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Hebrew Bible, Nehemiah, 10.35 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10.35. וְהַגּוֹרָלוֹת הִפַּלְנוּ עַל־קֻרְבַּן הָעֵצִים הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהָעָם לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לְבֵית־אֲבֹתֵינוּ לְעִתִּים מְזֻמָּנִים שָׁנָה בְשָׁנָה לְבַעֵר עַל־מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה׃ 10.35. And we cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood-offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers’houses, at times appointed, year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the Law;"
7. Anon., 1 Enoch, 38-71, 37 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

37. The second vision which he saw, the vision of wisdom -which Enoch the son of Jared, the son,of Mahalalel, the son of Cai, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, saw. And this is the beginning of the words of wisdom which I lifted up my voice to speak and say to those which dwell on earth: Hear, ye men of old time, and see, ye that come after, the words of the Holy,One which I will speak before the Lord of Spirits. It were better to declare (them only) to the men of old time, but even from those that come after we will not withhold the beginning of wisdom.,Till the present day such wisdom has never been given by the Lord of Spirits as I have received according to my insight, according to the good pleasure of the Lord of Spirits by whom the lot of,eternal life has been given to me. Now three Parables were imparted to me, and I lifted up my voice and recounted them to those that dwell on the earth.
8. Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant, 6 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Dead Sea Scrolls, (Cairo Damascus Covenant) Cd-A, 6 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Septuagint, 2 Maccabees, 10.5-10.8 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

10.5. It happened that on the same day on which the sanctuary had been profaned by the foreigners, the purification of the sanctuary took place, that is, on the twenty-fifth day of the same month, which was Chislev.' 10.6. And they celebrated it for eight days with rejoicing, in the manner of the feast of booths, remembering how not long before, during the feast of booths, they had been wandering in the mountains and caves like wild animals.' 10.7. Therefore bearing ivy-wreathed wands and beautiful branches and also fronds of palm, they offered hymns of thanksgiving to him who had given success to the purifying of his own holy place.' 10.8. They decreed by public ordice and vote that the whole nation of the Jews should observe these days every year.
11. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 2.162, 2.176, 2.205-2.207 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.162. There is also a festival on the day of the paschal feast, which succeeds the first day, and this is named the sheaf, from what takes place on it; for the sheaf is brought to the altar as a first fruit both of the country which the nation has received for its own, and also of the whole land; so as to be an offering both for the nation separately, and also a common one for the whole race of mankind; and so that the people by it worship the living God, both for themselves and for all the rest of mankind, because they have received the fertile earth for their inheritance; for in the country there is no barren soil but even all those parts which appear to be stony and rugged are surrounded with soft veins of great depth, which, by reason of their richness, are very well suited for the production of living Things.{20}{sections 163û174 were omitted in Yonge's translation because the edition on which Yonge based his translation, Mangey, lacked this material. These lines have been newly translated for this volume.} 2.176. The solemn assembly on the occasion of the festival of the sheaf having such great privileges, is the prelude to another festival of still greater importance; for from this day the fiftieth day is reckoned, making up the sacred number of seven sevens, with the addition of a unit as a seal to the whole; and this festival, being that of the first fruits of the corn, has derived its name of pentecost from the number of fifty, (penteµkosto 2.205. For the autumn (metopoµron 2.206. And, indeed, the people are commanded to pass the whole period of the feast under tents, either because there is no longer any necessity for remaining in the open air labouring at the cultivation of the land, since there is nothing left in the land, but all ... is stored up in the barns, on account of the injuries which otherwise might be likely to visit it from the burning of the sun or the violence of the Rains.{33}{portions of sections 207, 209, 212, 213 were omitted in Yonge's translation because the edition on which Yonge based his translation, Mangey, lacked this material. These lines have been newly translated for this volume.} 2.207. For when the crops which provide nourishment are in the fields, you act as a manager and guard of those necessities not by having cooped yourself up like a woman who belongs at home, but by having gone out to the fields. If severe cold or summer heat befalls you as you live in the open air, the overgrowths of the trees are handy shelters. If you get under their protection, you will be able to escape easily the harm from each. But when all the crops are in, go in with them to look for a more substantial abode for rest in place of the toils which you endured as you worked the land. Or again, it may be a reminder of the long journey of our ancestors which they made through a wide desert, living in tents for many years at each station.
12. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.1-1.4, 1.10-1.12, 2.239-2.253, 3.101-3.199, 3.201-3.204, 3.206, 3.209-3.244, 3.246-3.286, 4.106, 4.120-4.121, 4.196-4.301, 11.77, 11.305, 12.387, 13.62, 13.298, 13.304, 13.356-13.364, 13.371-13.374, 14.25-14.28, 14.36, 14.176, 15.367, 15.425, 17.165-17.166 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. 1. Those who undertake to write histories, do not, I perceive, take that trouble on one and the same account, but for many reasons, and those such as are very different one from another. 1.1. 3. I found, therefore, that the second of the Ptolemies was a king who was extraordinarily diligent in what concerned learning, and the collection of books; that he was also peculiarly ambitious to procure a translation of our law, and of the constitution of our government therein contained, into the Greek tongue. 1.1. it being an instance of greater wisdom not to have granted them life at all, than, after it was granted, to procure their destruction; “But the injuries,” said he, “they offered to my holiness and virtue, forced me to bring this punishment upon them. 1.2. For some of them apply themselves to this part of learning to show their skill in composition, and that they may therein acquire a reputation for speaking finely. Others of them there are who write histories in order to gratify those that happen to be concerned in them, and on that account have spared no pains, but rather gone beyond their own abilities in the performance. 1.2. neither could the legislator himself have a right mind without such a contemplation; nor would any thing he should write tend to the promotion of virtue in his readers; I mean, unless they be taught first of all, that God is the Father and Lord of all things, and sees all things, and that thence he bestows a happy life upon those that follow him; but plunges such as do not walk in the paths of virtue into inevitable miseries. 1.2. And when God had replied that there was no good man among the Sodomites; for if there were but ten such man among them, he would not punish any of them for their sins, Abraham held his peace. And the angels came to the city of the Sodomites, and Lot entreated them to accept of a lodging with him; for he was a very generous and hospitable man, and one that had learned to imitate the goodness of Abraham. Now when the Sodomites saw the young men to be of beautiful counteces, and this to an extraordinary degree, and that they took up their lodgings with Lot, they resolved themselves to enjoy these beautiful boys by force and violence; 1.3. But others there are, who, of necessity and by force, are driven to write history, because they are concerned in the facts, and so cannot excuse themselves from committing them to writing, for the advantage of posterity; nay, there are not a few who are induced to draw their historical facts out of darkness into light, and to produce them for the benefit of the public, on account of the great importance of the facts themselves with which they have been concerned. 1.3. After this, on the second day, he placed the heaven over the whole world, and separated it from the other parts, and he determined it should stand by itself. He also placed a crystalline [firmament] round it, and put it together in a manner agreeable to the earth, and fitted it for giving moisture and rain, and for affording the advantage of dews. 1.3. And when Jacob had given his consent to this, he agreed to stay seven years; for so many years he had resolved to serve his father-in-law, that, having given a specimen of his virtue, it might be better known what sort of a man he was. And Jacob, accepting of his terms, after the time was over, he made the wedding-feast; 1.4. Now of these several reasons for writing history, I must profess the two last were my own reasons also; for since I was myself interested in that war which we Jews had with the Romans, and knew myself its particular actions, and what conclusion it had, I was forced to give the history of it, because I saw that others perverted the truth of those actions in their writings. 1.4. 4. God therefore commanded that Adam and his wife should eat of all the rest of the plants, but to abstain from the tree of knowledge; and foretold to them, that if they touched it, it would prove their destruction. 1.11. Now Eleazar, the high priest, one not inferior to any other of that dignity among us, did not envy the forenamed king the participation of that advantage, which otherwise he would for certain have denied him, but that he knew the custom of our nation was, to hinder nothing of what we esteemed ourselves from being communicated to others. 1.11. Now the plain in which they first dwelt was called Shinar. God also commanded them to send colonies abroad, for the thorough peopling of the earth, that they might not raise seditions among themselves, but might cultivate a great part of the earth, and enjoy its fruits after a plentiful manner. But they were so ill instructed that they did not obey God; for which reason they fell into calamities, and were made sensible, by experience, of what sin they had been guilty: 1.12. Accordingly, I thought it became me both to imitate the generosity of our high priest, and to suppose there might even now be many lovers of learning like the king; for he did not obtain all our writings at that time; but those who were sent to Alexandria as interpreters, gave him only the books of the law 1.12. 1. After this they were dispersed abroad, on account of their languages, and went out by colonies every where; and each colony took possession of that land which they light upon, and unto which God led them; so that the whole continent was filled with them, both the inland and the maritime countries. There were some also who passed over the sea in ships, and inhabited the islands: 2.239. The Ethiopians, who are next neighbors to the Egyptians, made an inroad into their country, which they seized upon, and carried off the effects of the Egyptians, who, in their rage, fought against them, and revenged the affronts they had received from them; but being overcome in battle, some of them were slain, and the rest ran away in a shameful manner, and by that means saved themselves; 2.241. The Egyptians, under this sad oppression, betook themselves to their oracles and prophecies; and when God had given them this counsel, to make use of Moses the Hebrew, and take his assistance, the king commanded his daughter to produce him, that he might be the general of their army. 2.242. Upon which, when she had made him swear that he would do him no harm, she delivered him to the king, and supposed his assistance would be of great advantage to them. She withal reproached the priest, who, when they had before admonished the Egyptians to kill him, was not ashamed now to own their want of his help. 2.243. 2. So Moses, at the persuasion both of Thermuthis and the king himself, cheerfully undertook the business: and the sacred scribes of both nations were glad; those of the Egyptians, that they should at once overcome their enemies by his valor, and that by the same piece of management Moses would be slain; but those of the Hebrews, that they should escape from the Egyptians, because Moses was to be their general. 2.244. But Moses prevented the enemies, and took and led his army before those enemies were apprised of his attacking them; for he did not march by the river, but by land, where he gave a wonderful demonstration of his sagacity; 2.245. for when the ground was difficult to be passed over, because of the multitude of serpents, (which it produces in vast numbers, and, indeed, is singular in some of those productions, which other countries do not breed, and yet such as are worse than others in power and mischief, and an unusual fierceness of sight, some of which ascend out of the ground unseen, and also fly in the air, and so come upon men at unawares, and do them a mischief,) Moses invented a wonderful stratagem to preserve the army safe, and without hurt; 2.246. for he made baskets, like unto arks, of sedge, and filled them with ibes, and carried them along with them; which animal is the greatest enemy to serpents imaginable, for they fly from them when they come near them; and as they fly they are caught and devoured by them, as if it were done by the harts; 2.247. but the ibes are tame creatures, and only enemies to the serpentine kind: but about these ibes I say no more at present, since the Greeks themselves are not unacquainted with this sort of bird. As soon, therefore, as Moses was come to the land which was the breeder of these serpents, he let loose the ibes, and by their means repelled the serpentine kind, and used them for his assistants before the army came upon that ground. When he had therefore proceeded thus on his journey, he came upon the Ethiopians before they expected him; 2.248. and, joining battle with them, he beat them, and deprived them of the hopes they had of success against the Egyptians, and went on in overthrowing their cities, and indeed made a great slaughter of these Ethiopians. Now when the Egyptian army had once tasted of this prosperous success, by the means of Moses, they did not slacken their diligence, insomuch that the Ethiopians were in danger of being reduced to slavery, and all sorts of destruction; 2.249. and at length they retired to Saba, which was a royal city of Ethiopia, which Cambyses afterwards named Mero, after the name of his own sister. The place was to be besieged with very great difficulty, since it was both encompassed by the Nile quite round, and the other rivers, Astapus and Astaboras, made it a very difficult thing for such as attempted to pass over them; 2.251. However, while Moses was uneasy at the army’s lying idle, (for the enemies durst not come to a battle,) this accident happened:— 2.252. Tharbis was the daughter of the king of the Ethiopians: she happened to see Moses as he led the army near the walls, and fought with great courage; and admiring the subtilty of his undertakings, and believing him to be the author of the Egyptians’ success, when they had before despaired of recovering their liberty, and to be the occasion of the great danger the Ethiopians were in, when they had before boasted of their great achievements, she fell deeply in love with him; and upon the prevalancy of that passion, sent to him the most faithful of all her servants to discourse with him about their marriage. 2.253. He thereupon accepted the offer, on condition she would procure the delivering up of the city; and gave her the assurance of an oath to take her to his wife; and that when he had once taken possession of the city, he would not break his oath to her. No sooner was the agreement made, but it took effect immediately; and when Moses had cut off the Ethiopians, he gave thanks to God, and consummated his marriage, and led the Egyptians back to their own land. 3.101. as also, that the tabernacle should be of such measures and construction as he had shown him, and that you are to fall to the work, and prosecute it diligently. When he had said this, he showed them the two tables, with the ten commandments engraven upon them, five upon each table; and the writing was by the hand of God. 3.102. 1. Hereupon the Israelites rejoiced at what they had seen and heard of their conductor, and were not wanting in diligence according to their ability; for they brought silver, and gold, and brass, and of the best sorts of wood, and such as would not at all decay by putrefaction; camels’ hair also, and sheep-skins, some of them dyed of a blue color, and some of a scarlet; some brought the flower for the purple color, and others for white 3.103. with wool dyed by the flowers aforementioned; and fine linen and precious stones, which those that use costly ornaments set in ouches of gold; they brought also a great quantity of spices; for of these materials did Moses build the tabernacle, which did not at all differ from a movable and ambulatory temple. 3.104. Now when these things were brought together with great diligence, (for every one was ambitious to further the work even beyond their ability,) he set architects over the works, and this by the command of God; and indeed the very same which the people themselves would have chosen, had the election been allowed to them. 3.105. Now their names are set down in writing in the sacred books; and they were these: Besaleel, the son of Uri, of the tribe of Judah, the grandson of Miriam, the sister of their conductor and Aholiab, file son of Ahisamach, of the tribe of Dan. 3.106. Now the people went on with what they had undertaken with so great alacrity, that Moses was obliged to restrain them, by making proclamation, that what had been brought was sufficient, as the artificers had informed him; so they fell to work upon the building of the tabernacle. 3.107. Moses also informed them, according to the direction of God, both what the measures were to be, and its largeness; and how many vessels it ought to contain for the use of the sacrifices. The women also were ambitious to do their parts, about the garments of the priests, and about other things that would be wanted in this work, both for ornament and for the divine service itself. 3.108. 2. Now when all things were prepared, the gold, and the silver, and the brass, and what was woven, Moses, when he had appointed beforehand that there should be a festival, and that sacrifices should be offered according to every one’s ability, reared up the tabernacle and when he had measured the open court, fifty cubits broad and a hundred long 3.109. he set up brazen pillars, five cubits high, twenty on each of the longer sides, and ten pillars for the breadth behind; every one of the pillars also had a ring. Their chapiters were of silver, but their bases were of brass: they resembled the sharp ends of spears, and were of brass, fixed into the ground. 3.111. And this was the structure of three of the sides of this enclosure; but as for the fourth side, which was fifty cubits in extent, and was the front of the whole, twenty cubits of it were for the opening of the gates, wherein stood two pillars on each side, after the resemblance of open gates. 3.112. These were made wholly of silver, and polished, and that all over, excepting the bases, which were of brass. Now on each side of the gates there stood three pillars, which were inserted into the concave bases of the gates, and were suited to them; and round them was drawn a curtain of fine linen; 3.113. but to the gates themselves, which were twenty cubits in extent, and five in height, the curtain was composed of purple, and scarlet, and blue, and fine linen, and embroidered with many and divers sorts of figures, excepting the figures of animals. 3.114. Within these gates was the brazen laver for purification, having a basin beneath of the like matter, whence the priests might wash their hands and sprinkle their feet; and this was the ornamental construction of the enclosure about the court of the tabernacle, which was exposed to the open air. 3.115. 3. As to the tabernacle itself, Moses placed it in the middle of that court, with its front to the east, that, when the sun arose, it might send its first rays upon it. Its length, when it was set up, was thirty cubits, and its breadth was twelve [ten] cubits. The one of its walls was on the south, and the other was exposed to the north, and on the back part of it remained the west. 3.116. It was necessary that its height should be equal to its breadth [ten cubits]. There were also pillars made of wood, twenty on each side; they were wrought into a quadrangular figure, in breadth a cubit and a half, but the thickness was four fingers: 3.117. they had thin plates of gold affixed to them on both sides, inwardly and outwardly: they had each of them two tenons belonging to them, inserted into their bases, and these were of silver, in each of which bases there was a socket to receive the tenon; 3.118. but the pillars on the west wall were six. Now all these tenons and sockets accurately fitted one another, insomuch that the joints were invisible, and both seemed to be one entire and united wall. It was also covered with gold, both within and without. The number of pillars was equal on the opposite sides 3.119. and there were on each part twenty, and every one of them had the third part of a span in thickness; so that the number of thirty cubits were fully made up between them; but as to the wall behind, where the six pillars made up together only nine cubits, they made two other pillars, and cut them out of one cubit, which they placed in the corners, and made them equally fine with the other. 3.121. but for the wall behind, there was but one row of bars that went through all the pillars, into which row ran the ends of the bars on each side of the longer walls; the male with its female being so fastened in their joints, that they held the whole firmly together; and for this reason was all this joined so fast together, that the tabernacle might not be shaken, either by the winds, or by any other means, but that it might preserve itself quiet and immovable continually. 3.122. 4. As for the inside, Moses parted its length into three partitions. At the distance of ten cubits from the most secret end, Moses placed four pillars, the workmanship of which was the very same with that of the rest; and they stood upon the like bases with them, each a small matter distant from his fellow. Now the room within those pillars was the most holy place; but the rest of the room was the tabernacle, which was open for the priests. 3.123. However, this proportion of the measures of the tabernacle proved to be an imitation of the system of the world; for that third part thereof which was within the four pillars, to which the priests were not admitted, is, as it were, a heaven peculiar to God. But the space of the twenty cubits, is, as it were, sea and land, on which men live, and so this part is peculiar to the priests only. 3.124. But at the front, where the entrance was made, they placed pillars of gold, that stood on bases of brass, in number seven; but then they spread over the tabernacle veils of fine linen and purple, and blue, and scarlet colors, embroidered. 3.125. The first veil was ten cubits every way, and this they spread over the pillars which parted the temple, and kept the most holy place concealed within; and this veil was that which made this part not visible to any. Now the whole temple was called The Holy Place: but that part which was within the four pillars, and to which none were admitted, was called The Holy of Holies. 3.126. This veil was very ornamental, and embroidered with all sorts of flowers which the earth produces; and there were interwoven into it all sorts of variety that might be an ornament, excepting the forms of animals. 3.127. Another veil there was which covered the five pillars that were at the entrance. It was like the former in its magnitude, and texture, and color; and at the corner of every pillar a ring retained it from the top downwards half the depth of the pillars, the other half affording an entrance for the priests, who crept under it. 3.128. Over this there was a veil of linen, of the same largeness with the former: it was to be drawn this way or that way by cords, the rings of which, fixed to the texture of the veil, and to the cords also, were subservient to the drawing and undrawing of the veil, and to the fastening it at the corner, that then it might be no hinderance to the view of the sanctuary, especially on solemn days; 3.129. but that on other days, and especially when the weather was inclined to snow, it might be expanded, and afford a covering to the veil of divers colors. Whence that custom of ours is derived, of having a fine linen veil, after the temple has been built, to be drawn over the entrances. 3.131. There were other curtains of the same breadth with these, but one more in number, and longer, for they were thirty cubits long; but these were woven of hair, with the like subtilty as those of wool were made, and were extended loosely down to the ground, appearing like a triangular front and elevation at the gates, the eleventh curtain being used for this very purpose. 3.132. There were also other curtains made of skins above these, which afforded covering and protection to those that were woven both in hot weather and when it rained. And great was the surprise of those who viewed these curtains at a distance, for they seemed not at all to differ from the color of the sky. 3.133. But those that were made of hair and of skins, reached down in the same manner as did the veil at the gates, and kept off the heat of the sun, and what injury the rains might do. And after this manner was the tabernacle reared. 3.134. 5. There was also an ark made, sacred to God, of wood that was naturally strong, and could not be corrupted. This was called Eron in our own language. 3.135. Its construction was thus: its length was five spans, but its breadth and height was each of them three spans. It was covered all over with gold, both within and without, so that the wooden part was not seen. It had also a cover united to it, by golden hinges, after a wonderful manner; which cover was every way evenly fitted to it, and had no eminences to hinder its exact conjunction. 3.136. There were also two golden rings belonging to each of the longer boards, and passing through the entire wood, and through them gilt bars passed along each board, that it might thereby be moved and carried about, as occasion should require; for it was not drawn in a cart by beasts of burden, but borne on the shoulders of the priests. 3.137. Upon this its cover were two images, which the Hebrews call Cherubims; they are flying creatures, but their form is not like to that of any of the creatures which men have seen, though Moses said he had seen such beings near the throne of God. 3.138. In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place. 3.139. 6. But in the holy place he placed a table, like those at Delphi. Its length was two cubits, and its breadth one cubit, and its height three spans. It had feet also, the lower half of which were complete feet, resembling those which the Dorians put to their bedsteads; but the upper parts towards the table were wrought into a square form. 3.141. there being a cavity where it was joined to the rings; for they were not entire rings; but before they came quite round they ended in acute points, the one of which was inserted into the prominent part of the table, and the other into the foot; and by these it was carried when they journeyed: 3.142. Upon this table, which was placed on the north side of the temple, not far from the most holy place, were laid twelve unleavened loaves of bread, six upon each heap, one above another: they were made of two tenth-deals of the purest flour, which tenth-deal [an omer] is a measure of the Hebrews, containing seven Athenian cotyloe; 3.143. and above those loaves were put two vials full of frankincense. Now after seven days other loaves were brought in their stead, on the day which is by us called the Sabbath; for we call the seventh day the Sabbath. But for the occasion of this intention of placing loaves here, we will speak to it in another place. 3.144. 7. Over against this table, near the southern wall, was set a candlestick of cast gold, hollow within, being of the weight of one hundred pounds, which the Hebrews call Chinchares, if it be turned into the Greek language, it denotes a talent. 3.145. It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them. 3.146. It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely. 3.147. 8. Now between this candlestick and the table, which, as we said, were within the sanctuary, was the altar of incense, made of wood indeed, but of the same wood of which the foregoing vessels were made, such as was not liable to corruption; it was entirely crusted over with a golden plate. Its breadth on each side was a cubit, but the altitude double. 3.148. Upon it was a grate of gold, that was extant above the altar, which had a golden crown encompassing it round about, whereto belonged rings and bars, by which the priests carried it when they journeyed. 3.149. Before this tabernacle there was reared a brazen altar, but it was within made of wood, five cubits by measure on each side, but its height was but three, in like manner adorned with brass plates as bright as gold. It had also a brazen hearth of network; for the ground underneath received the fire from the hearth, because it had no basis to receive it. 3.151. 1. There were peculiar garments appointed for the priests, and for all the rest, which they call Cahanaeae [priestly] garments, as also for the high priests, which they call Cahanaeae Rabbae, and denote the high priest’s garments. Such was therefore the habit of the rest. 3.152. But when the priest approaches the sacrifices, he purifies himself with the purification which the law prescribes; and, in the first place, he puts on that which is called Machanase, which means somewhat that is fast tied. It is a girdle, composed of fine twined linen, and is put about the privy parts, the feet being to be inserted into them in the nature of breeches, but above half of it is cut off, and it ends at the thighs, and is there tied fast. 3.153. 2. Over this he wore a linen vestment, made of fine flax doubled: it is called Chethone, and denotes linen, for we call linen by the name of Chethone. This vestment reaches down to the feet, and sits close to the body; and has sleeves that are tied fast to the arms: 3.154. it is girded to the breast a little above the elbows, by a girdle often going round, four fingers broad, but so loosely woven, that you would think it were the skin of a serpent. It is embroidered with flowers of scarlet, and purple, and blue, and fine twined linen, but the warp was nothing but fine linen. 3.155. The beginning of its circumvolution is at the breast; and when it has gone often round, it is there tied, and hangs loosely there down to the ankles: I mean this, all the time the priest is not about any laborious service, for in this position it appears in the most agreeable manner to the spectators; but when he is obliged to assist at the offering sacrifices, and to do the appointed service, that he may not be hindered in his operations by its motion, he throws it to the left, and bears it on his shoulder. 3.156. Moses indeed calls this belt Albaneth; but we have learned from the Babylonians to call it Emia, for so it is by them called. This vestment has no loose or hollow parts any where in it, but only a narrow aperture about the neck; and it is tied with certain strings hanging down from the edge over the breast and back, and is fastened above each shoulder: it is called Massabazanes. 3.157. 3. Upon his head he wears a cap, not brought to a conic form nor encircling the whole head, but still covering more than the half of it, which is called Masnaemphthes; and its make is such that it seems to be a crown, being made of thick swathes, but the contexture is of linen; and it is doubled round many times, and sewed together; 3.158. besides which, a piece of fine linen covers the whole cap from the upper part, and reaches down to the forehead, and hides the seams of the swathes, which would otherwise appear indecently: this adheres closely upon the solid part of the head, and is thereto so firmly fixed, that it may not fall off during the sacred service about the sacrifices. So we have now shown you what is the habit of the generality of the priests. 3.159. 4. The high priest is indeed adorned with the same garments that we have described, without abating one; only over these he puts on a vestment of a blue color. This also is a long robe, reaching to his feet, [in our language it is called Meeir,] and is tied round with a girdle, embroidered with the same colors and flowers as the former, with a mixture of gold interwoven. 3.161. Now this vesture was not composed of two pieces, nor was it sewed together upon the shoulders and the sides, but it was one long vestment so woven as to have an aperture for the neck; not an oblique one, but parted all along the breast and the back. A border also was sewed to it, lest the aperture should look too indecently: it was also parted where the hands were to come out. 3.162. 5. Besides these, the high priest put on a third garment, which was called the Ephod, which resembles the Epomis of the Greeks. Its make was after this manner: it was woven to the depth of a cubit, of several colors, with gold intermixed, and embroidered, but it left the middle of the breast uncovered: it was made with sleeves also; nor did it appear to be at all differently made from a short coat. 3.163. But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle. 3.164. This piece exactly filled up the void space in the ephod. It was united to it by golden rings at every corner, the like rings being annexed to the ephod, and a blue riband was made use of to tie them together by those rings; 3.165. and that the space between the rings might not appear empty, they contrived to fill it up with stitches of blue ribands. There were also two sardonyxes upon the ephod, at the shoulders, to fasten it in the nature of buttons, having each end running to the sardonyxes of gold, that they might be buttoned by them. 3.166. On these were engraven the names of the sons of Jacob, in our own country letters, and in our own tongue, six on each of the stones, on either side; and the elder sons’ names were on the right shoulder. Twelve stones also there were upon the breast-plate, extraordinary in largeness and beauty; and they were an ornament not to be purchased by men, because of their immense value. 3.167. These stones, however, stood in three rows, by four in a row, and were inserted into the breastplate itself, and they were set in ouches of gold, that were themselves inserted in the breastplate, and were so made that they might not fall out. 3.168. Now the first three stones were a sardonyx, a topaz, and an emerald. The second row contained a carbuncle, a jasper, and a sapphire. The first of the third row was a ligure, then an amethyst, and the third an agate, being the ninth of the whole number. The first of the fourth row was a chrysolite, the next was an onyx, and then a beryl, which was the last of all. 3.169. Now the names of all those sons of Jacob were engraven in these stones, whom we esteem the heads of our tribes, each stone having the honor of a name, in the order according to which they were born. 3.171. and this was for the security of the breastplate, that it might not fall out of its place. There was also a girdle sewed to the breastplate, which was of the forementioned colors, with gold intermixed, which, when it had gone once round, was tied again upon the seam, and hung down. There were also golden loops that admitted its fringes at each extremity of the girdle, and included them entirely. 3.172. 6. The high priest’s mitre was the same that we described before, and was wrought like that of all the other priests; above which there was another, with swathes of blue embroidered, and round it was a golden crown polished, of three rows, one above another; out of which arose a cup of gold, which resembled the herb which we call Saccharus; but those Greeks that are skillful in botany call it Hyoscyamus. 3.173. Now, lest any one that has seen this herb, but has not been taught its name, and is unacquainted with its nature, or, having known its name, knows not the herb when he sees it, I shall give such as these are a description of it. 3.174. This herb is oftentimes in tallness above three spans, but its root is like that of a turnip (for he that should compare it thereto would not be mistaken); but its leaves are like the leaves of mint. Out of its branches it sends out a calyx, cleaving to the branch; and a coat encompasses it, which it naturally puts off when it is changing, in order to produce its fruit. This calyx is of the bigness of the bone of the little finger, but in the compass of its aperture is like a cup. This I will further describe, for the use of those that are unacquainted with it. 3.175. Suppose a sphere be divided into two parts, round at the bottom, but having another segment that grows up to a circumference from that bottom; suppose it become narrower by degrees, and that the cavity of that part grow decently smaller, and then gradually grow wider again at the brim, such as we see in the navel of a pomegranate, with its notches. 3.176. And indeed such a coat grows over this plant as renders it a hemisphere, and that, as one may say, turned accurately in a lathe, and having its notches extant above it, which, as I said, grow like a pomegranate, only that they are sharp, and end in nothing but prickles. 3.177. Now the fruit is preserved by this coat of the calyx, which fruit is like the seed of the herb Sideritis: it sends out a flower that may seem to resemble that of poppy. 3.178. of this was a crown made, as far from the hinder part of the head to each of the temples; but this Ephielis, for so this calyx may be called, did not cover the forehead, but it was covered with a golden plate, which had inscribed upon it the name of God in sacred characters. And such were the ornaments of the high priest. 3.179. 7. Now here one may wonder at the ill-will which men bear to us, and which they profess to bear on account of our despising that Deity which they pretend to honor; 3.181. When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men. 3.182. And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number. 3.183. The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire. 3.184. Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened. 3.185. He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encompassed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest’s shoulders. 3.186. And for the twelve stones, whether we understand by them the months, or whether we understand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven; 3.187. for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased. Let this explication suffice at present, since the course of my narration will often, and on many occasions, afford me the opportunity of enlarging upon the virtue of our legislator. 3.188. 1. When what has been described was brought to a conclusion, gifts not being yet presented, God appeared to Moses, and enjoined him to bestow the high priesthood upon Aaron his brother, as upon him that best of them all deserved to obtain that honor, on account of his virtue. And when he had gathered the multitude together, he gave them an account of Aaron’s virtue, and of his good-will to them, and of the dangers he had undergone for their sakes. 3.189. Upon which, when they had given testimony to him in all respects, and showed their readiness to receive him, Moses said to them, “O you Israelites, this work is already brought to a conclusion, in a manner most acceptable to God, and according to our abilities. And now since you see that he is received into this tabernacle, we shall first of all stand in need of one that may officiate for us, and may minister to the sacrifices, and to the prayers that are to be put up for us. 3.191. So that he is to put on the vestments which are consecrated to God; he is to have the care of the altars, and to make provision for the sacrifices; and he it is that must put up prayers for you to God, who will readily hear them, not only because he is himself solicitous for your nation, but also because he will receive them as offered by one that he hath himself chosen to this office.” 3.192. The Hebrews were pleased with what was said, and they gave their approbation to him whom God had ordained; for Aaron was of them all the most deserving of this honor, on account of his own stock and gift of prophecy, and his brother’s virtue. He had at that time four sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. 3.193. 2. Now Moses commanded them to make use of all the utensils which were more than were necessary to the structure of the tabernacle, for covering the tabernacle itself, the candlestick, and altar of incense, and the other vessels, that they might not be at all hurt when they journeyed, either by the rain, or by the rising of the dust. 3.194. And when he had gathered the multitude together again, he ordained that they should offer half a shekel for every man, as an oblation to God; 3.195. which shekel is a piece among the Hebrews, and is equal to four Athenian drachmae. 3.196. Whereupon they readily obeyed what Moses had commanded; and the number of the offerers was six hundred and five thousand five hundred and fifty. Now this money that was brought by the men that were free, was given by such as were about twenty years old, but under fifty; and what was collected was spent in the uses of the tabernacle. 3.197. 3. Moses now purified the tabernacle and the priests; which purification was performed after the following manner:—He commanded them to take five hundred shekels of choice myrrh, an equal quantity of cassia, and half the foregoing weight of cinnamon and calamus (this last is a sort of sweet spice); to beat them small, and wet them with an hin of oil of olives (an hin is our own country measure, and contains two Athenian choas, or congiuses); then mix them together, and boil them, and prepare them after the art of the apothecary, and make them into a very sweet ointment; 3.198. and afterward to take it to anoint and to purify the priests themselves, and all the tabernacle, as also the sacrifices. There were also many, and those of various kinds, of sweet spices, that belonged to the tabernacle, and such as were of very great price, and were brought to the golden altar of incense; the nature of which I do not now describe, lest it should be troublesome to my readers; 3.199. but incense was to be offered twice a day, both before sun-rising and at sun-setting. They were also to keep oil already purified for the lamps; three of which were to give light all day long, upon the sacred candlestick, before God, and the rest were to be lighted at the evening. 3.201. Now the whole time they were about this work was the interval of seven months; and after this it was that was ended the first year since their departure out of Egypt. But at the beginning of the second year, on the month Xanthicus, as the Macedonians call it, but on the month Nisan, as the Hebrews call it, on the new moon, they consecrated the tabernacle, and all its vessels, which I have already described. 3.202. 5. Now God showed himself pleased with the work of the Hebrews, and did not permit their labors to be in vain; nor did he disdain to make use of what they had made, but he came and sojourned with them, and pitched his tabernacle in the holy house. And in the following manner did he come to it:— 3.203. The sky was clear, but there was a mist over the tabernacle only, encompassing it, but not with such a very deep and thick cloud as is seen in the winter season, nor yet in so thin a one as men might be able to discern any thing through it, but from it there dropped a sweet dew, and such a one as showed the presence of God to those that desired and believed it. 3.204. 6. Now when Moses had bestowed such honorary presents on the workmen, as it was fit they should receive, who had wrought so well, he offered sacrifices in the open court of the tabernacle, as God commanded him; a bull, a ram, and a kid of the goats, for a sin-offering. 3.206. After this manner did he consecrate them and their garments for seven days together. The same he did to the tabernacle, and the vessels thereto belonging, both with oil first incensed, as I said, and with the blood of bulls and of rams, slain day by day one, according to its kind. But on the eighth day he appointed a feast for the people, and commanded them to offer sacrifice according to their ability. 3.209. for whereas he had four sons, as I said before, the two elder of them, Nadab and Abihu, did not bring those sacrifices which Moses bade them bring, but which they used to offer formerly, and were burnt to death. Now when the fire rushed upon them, and began to burn them, nobody could quench it. 3.211. But Moses entreated their brethren and their father not to be troubled for them, and to prefer the honor of God before their grief about them; for Aaron had already put on his sacred garments. 3.212. 8. But Moses refused all that honor which he saw the multitude ready to bestow upon him, and attended to nothing else but the service of God. He went no more up to Mount Sinai; but he went into the tabernacle, and brought back answers from God for what he prayed for. His habit was also that of a private man, and in all other circumstances he behaved himself like one of the common people, and was desirous to appear without distinguishing himself from the multitude, but would have it known that he did nothing else but take care of them. 3.213. He also set down in writing the form of their government, and those laws by obedience whereto they would lead their lives so as to please God, and so as to have no quarrels one among another. However, the laws he ordained were such as God suggested to him; so I shall now discourse concerning that form of government, and those laws. 3.214. 9. I will now treat of what I before omitted, the garment of the high priest: for he [Moses] left no room for the evil practices of [false] prophets; but if some of that sort should attempt to abuse the divine authority, he left it to God to be present at his sacrifices when he pleased, and when he pleased to be absent. And he was willing this should be known, not to the Hebrews only, but to those foreigners also who were there. 3.215. For as to those stones, which we told you before, the high priest bare on his shoulders, which were sardonyxes, (and I think it needless to describe their nature, they being known to every body,) the one of them shined out when God was present at their sacrifices; I mean that which was in the nature of a button on his right shoulder, bright rays darting out thence, and being seen even by those that were most remote; which splendor yet was not before natural to the stone. 3.216. This has appeared a wonderful thing to such as have not so far indulged themselves in philosophy, as to despise Divine revelation. Yet will I mention what is still more wonderful than this: for God declared beforehand, by those twelve stones which the high priest bare on his breast, and which were inserted into his breastplate, when they should be victorious in battle; 3.217. for so great a splendor shone forth from them before the army began to march, that all the people were sensible of God’s being present for their assistance. Whence it came to pass that those Greeks, who had a veneration for our laws, because they could not possibly contradict this, called that breastplate the Oracle. 3.218. Now this breastplate, and this sardonyx, left off shining two hundred years before I composed this book, God having been displeased at the transgressions of his laws. of which things we shall further discourse on a fitter opportunity; but I will now go on with my proposed narration. 3.219. 10. The tabernacle being now consecrated, and a regular order being settled for the priests, the multitude judged that God now dwelt among them, and betook themselves to sacrifices and praises to God as being now delivered from all expectation of evils and as entertaining a hopeful prospect of better times hereafter. They offered also gifts to God some as common to the whole nation, and others as peculiar to themselves, and these tribe by tribe; 3.221. Now the charger and the bowl were of silver, and together they weighed two hundred shekels, but the bowl cost no more than seventy shekels; and these were full of fine flour mingled with oil, such as they used on the altar about the sacrifices. They brought also a young bullock, and a ram, with a lamb of a year old, for a whole burnt-offering, as also a goat for the forgiveness of sins. 3.222. Every one of the heads of the tribes brought also other sacrifices, called peace-offerings, for every day two bulls, and five rams, with lambs of a year old, and kids of the goats. These heads of tribes were twelve days in sacrificing, one sacrificing every day. Now Moses went no longer up to Mount Sinai, but went into the tabernacle, and learned of God what they were to do, and what laws should be made; 3.223. which laws were preferable to what have been devised by human understanding, and proved to be firmly observed for all time to come, as being believed to be the gift of God, insomuch that the Hebrews did not transgress any of those laws, either as tempted in times of peace by luxury, or in times of war by distress of affairs. But I say no more here concerning them, because I have resolved to compose another work concerning our laws. 3.224. 1. I will now, however, make mention of a few of our laws which belong to purifications, and the like sacred offices, since I am accidentally come to this matter of sacrifices. These sacrifices were of two sorts; of those sorts one was offered for private persons, and the other for the people in general; and they are done in two different ways. 3.225. In the one case, what is slain is burnt, as a whole burnt-offering, whence that name is given to it; but the other is a thank-offering, and is designed for feasting those that sacrifice. I will speak of the former. 3.226. Suppose a private man offer a burnt-offering, he must slay either a bull, a lamb, or a kid of the goats, and the two latter of the first year, though of bulls he is permitted to sacrifice those of a greater age; but all burnt-offerings are to be of males. When they are slain, the priests sprinkle the blood round about the altar; 3.227. they then cleanse the bodies, and divide them into parts, and salt them with salt, and lay them upon the altar, while the pieces of wood are piled one upon another, and the fire is burning; they next cleanse the feet of the sacrifices, and the inwards, in an accurate manner and so lay them to the rest to be purged by the fire, while the priests receive the hides. This is the way of offering a burnt-offering. 3.228. 2. But those that offer thank-offerings do indeed sacrifice the same creatures, but such as are unblemished, and above a year old; however, they may take either males or females. They also sprinkle the altar with their blood; but they lay upon the altar the kidneys and the caul, and all the fat, and the lobe of the liver, together with the rump of the lamb; 3.229. then, giving the breast and the right shoulder to the priests, the offerers feast upon the remainder of the flesh for two days; and what remains they burn. 3.231. But if a person fall into sin by ignorance, he offers an ewe lamb, or a female kid of the goats, of the same age; and the priests sprinkle the blood at the altar, not after the former manner, but at the corners of it. They also bring the kidneys and the rest of the fat, together with the lobe of the liver, to the altar, while the priests bear away the hides and the flesh, and spend it in the holy place, on the same day; for the law does not permit them to leave of it until the morning. 3.232. But if any one sin, and is conscious of it himself, but hath nobody that can prove it upon him, he offers a ram, the law enjoining him so to do; the flesh of which the priests eat, as before, in the holy place, on the same day. And if the rulers offer sacrifices for their sins, they bring the same oblations that private men do; only they so far differ, that they are to bring for sacrifices a bull or a kid of the goats, both males. 3.233. 4. Now the law requires, both in private and public sacrifices, that the finest flour be also brought; for a lamb the measure of one tenth deal,—for a ram two,—and for a bull three. This they consecrate upon the altar, when it is mingled with oil; 3.234. for oil is also brought by those that sacrifice; for a bull the half of an hin, and for a ram the third part of the same measure, and one quarter of it for a lamb. This hin is an ancient Hebrew measure, and is equivalent to two Athenian choas (or congiuses). They bring the same quantity of oil which they do of wine, and they pour the wine about the altar; 3.235. but if any one does not offer a complete sacrifice of animals, but brings fine flour only for a vow, he throws a handful upon the altar as its first-fruits, while the priests take the rest for their food, either boiled or mingled with oil, but made into cakes of bread. But whatsoever it be that a priest himself offers, it must of necessity be all burnt. 3.236. Now the law forbids us to sacrifice any animal at the same time with its dam; and, in other cases, not till the eighth day after its birth. Other sacrifices there are also appointed for escaping distempers, or for other occasions, in which meat-offerings are consumed, together with the animals that are sacrificed; of which it is not lawful to leave any part till the next day, only the priests are to take their own share. 3.237. 1. The law requires, that out of the public expenses a lamb of the first year be killed every day, at the beginning and at the ending of the day; but on the seventh day, which is called the Sabbath, they kill two, and sacrifice them in the same manner. 3.238. At the new moon, they both perform the daily sacrifices, and slay two bulls, with seven lambs of the first year, and a kid of the goats also, for the expiation of sins; that is, if they have sinned through ignorance. 3.239. 2. But on the seventh month, which the Macedonians call Hyperberetaeus, they make an addition to those already mentioned, and sacrifice a bull, a ram, and seven lambs, and a kid of the goats, for sins. 3.241. And, besides these, they bring two kids of the goats; the one of which is sent alive out of the limits of the camp into the wilderness for the scapegoat, and to be an expiation for the sins of the whole multitude; but the other is brought into a place of great cleanness, within the limits of the camp, and is there burnt, with its skin, without any sort of cleansing. 3.242. With this goat was burnt a bull, not brought by the people, but by the high priest, at his own charges; which, when it was slain, he brought of the blood into the holy place, together with the blood of the kid of the goats, and sprinkled the ceiling with his finger seven times 3.243. as also its pavement, and again as often toward the most holy place, and about the golden altar: he also at last brings it into the open court, and sprinkles it about the great altar. Besides this, they set the extremities, and the kidneys, and the fat, with the lobe of the liver, upon the altar. The high priest likewise presents a ram to God as a burnt-offering. 3.244. 4. Upon the fifteenth day of the same month, when the season of the year is changing for winter, the law enjoins us to pitch tabernacles in every one of our houses, so that we preserve ourselves from the cold of that time of the year; 3.246. That the burnt-offering on the first of those days was to be a sacrifice of thirteen bulls, and fourteen lambs, and fifteen rams, with the addition of a kid of the goats, as an expiation for sins; and on the following days the same number of lambs, and of rams, with the kids of the goats; but abating one of the bulls every day till they amounted to seven only. 3.247. On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles. 3.248. 5. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries, (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians,) the law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following. 3.249. The feast of unleavened bread succeeds that of the passover, and falls on the fifteenth day of the month, and continues seven days, wherein they feed on unleavened bread; on every one of which days two bulls are killed, and one ram, and seven lambs. Now these lambs are entirely burnt, besides the kid of the goats which is added to all the rest, for sins; for it is intended as a feast for the priest on every one of those days. 3.251. They take a handful of the ears, and dry them, then beat them small, and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to God; and, casting one handful of it upon the fire, they leave the rest for the use of the priest. And after this it is that they may publicly or privately reap their harvest. They also at this participation of the first-fruits of the earth, sacrifice a lamb, as a burnt-offering to God. 3.252. 6. When a week of weeks has passed over after this sacrifice, (which weeks contain forty and nine days,) on the fiftieth day, which is Pentecost, but is called by the Hebrews Asartha, which signifies Pentecost, they bring to God a loaf, made of wheat flour, of two tenth deals, with leaven; and for sacrifices they bring two lambs; 3.253. and when they have only presented them to God, they are made ready for supper for the priests; nor is it permitted to leave any thing of them till the day following. They also slay three bullocks for a burnt-offering, and two rams; and fourteen lambs, with two kids of the goats, for sins; 3.254. nor is there anyone of the festivals but in it they offer burnt-offerings; they also allow themselves to rest on every one of them. Accordingly, the law prescribes in them all what kinds they are to sacrifice, and how they are to rest entirely, and must slay sacrifices, in order to feast upon them. 3.255. 7. However, out of the common charges, baked bread (was set on the table of shew-bread), without leaven, of twenty-four tenth deals of flour, for so much is spent upon this bread; two heaps of these were baked, they were baked the day before the Sabbath, but were brought into the holy place on the morning of the Sabbath, and set upon the holy table, six on a heap, one loaf still standing over against another; 3.256. where two golden cups full of frankincense were also set upon them, and there they remained till another Sabbath, and then other loaves were brought in their stead, while the loaves were given to the priests for their food, and the frankincense was burnt in that sacred fire wherein all their offerings were burnt also; and so other frankincense was set upon the loaves instead of what was there before. 3.257. The high priest also, of his own charges, offered a sacrifice, and that twice every day. It was made of flour mingled with oil, and gently baked by the fire; the quantity was one tenth deal of flour; he brought the half of it to the fire in the morning, and the other half at night. The account of these sacrifices I shall give more accurately hereafter; but I think I have premised what for the present may be sufficient concerning them. 3.258. 1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God. 3.259. 2. He also determined concerning animals; which of them might be used for food, and which they were obliged to abstain from; which matters, when this work shall give me occasion, shall be further explained; and the causes shall be added by which he was moved to allot some of them to be our food, and enjoined us to abstain from others. 3.261. 3. He also ordered that those whose bodies were afflicted with leprosy, and that had a gonorrhea, should not come into the city; nay, he removed the women, when they had their natural purgations, till the seventh day; after which he looked on them as pure, and permitted them to come in again. 3.262. The law permits those also who have taken care of funerals to come in after the same manner, when this number of days is over; but if any continued longer than that number of days in a state of pollution, the law appointed the offering two lambs for a sacrifice; the one of which they are to purge by fire, and for the other, the priests take it for themselves. 3.263. In the same manner do those sacrifice who have had the gonorrhea. But he that sheds his seed in his sleep, if he go down into cold water, has the same privilege with those that have lawfully accompanied with their wives. 3.264. And for the lepers, he suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were in effect dead persons; but if any one had obtained by prayer to God, the recovery from that distemper, and had gained a healthful complexion again, such a one returned thanks to God, with several sorts of sacrifices; concerning which we will speak hereafter. 3.265. 4. Whence one cannot but smile at those who say that Moses was himself afflicted with the leprosy when he fled out of Egypt, and that he became the conductor of those who on that account left that country, and led them into the land of Canaan; 3.266. for had this been true, Moses would not have made these laws to his own dishonor, which indeed it was more likely he would have opposed, if others had endeavored to introduce them; and this the rather, because there are lepers in many nations, who yet are in honor, and not only free from reproach and avoidance, but who have been great captains of armies, and been intrusted with high offices in the commonwealth, and have had the privilege of entering into holy places and temples; 3.267. o that nothing hindered, but if either Moses himself, or the multitude that was with him, had been liable to such a misfortune in the color of his skin, he might have made laws about them for their credit and advantage, and have laid no manner of difficulty upon them. 3.268. Accordingly, it is a plain case, that it is out of violent prejudice only that they report these things about us. But Moses was pure from any such distemper, and lived with countrymen who were pure of it also, and thence made the laws which concerned others that had the distemper. He did this for the honor of God. But as to these matters, let every one consider them after what manner he pleases. 3.269. 5. As to the women, when they have born a child, Moses forbade them to come into the temple, or touch the sacrifices, before forty days were over, supposing it to be a boy; but if she hath born a girl, the law is that she cannot be admitted before twice that number of days be over. And when after the before-mentioned time appointed for them, they perform their sacrifices, the priests distribute them before God. 3.271. and enjoined her to swear that she had not at all injured her husband; and to wish that, if she had violated her chastity, her right thigh might be put out of joint; that her belly might swell; and that she might die thus: but that if her husband, by the violence of his affection, and of the jealousy which arose from it, had been rashly moved to this suspicion, that she might bear a male child in the tenth month. 3.272. Now when these oaths were over, the priest wiped the name of God out of the parchment, and wrung the water into a vial. He also took some dust out of the temple, if any happened to be there, and put a little of it into the vial, and gave it her to drink; whereupon the woman, if she were unjustly accused, conceived with child, and brought it to perfection in her womb: 3.273. but if she had broken her faith of wedlock to her husband, and had sworn falsely before God, she died in a reproachful manner; her thigh fell off from her, and her belly swelled with a dropsy. And these are the ceremonies about sacrifices, and about the purifications thereto belonging, which Moses provided for his countrymen. He also prescribed the following laws to them:— 3.274. 1. As for adultery, Moses forbade it entirely, as esteeming it a happy thing that men should be wise in the affairs of wedlock; and that it was profitable both to cities and families that children should be known to be genuine. He also abhorred men’s lying with their mothers, as one of the greatest crimes; and the like for lying with the father’s wife, and with aunts, and sisters, and sons’ wives, as all instances of abominable wickedness. 3.275. He also forbade a man to lie with his wife when she was defiled by her natural purgation: and not to come near brute beasts; nor to approve of the lying with a male, which was to hunt after unlawful pleasures on account of beauty. To those who were guilty of such insolent behavior, he ordained death for their punishment. 3.276. 2. As for the priests, he prescribed to them a double degree of purity for he restrained them in the instances above, and moreover forbade them to marry harlots. He also forbade them to marry a slave, or a captive, and such as got their living by cheating trades, and by keeping inns; as also a woman parted from her husband, on any account whatsoever. 3.277. Nay, he did not think it proper for the high priest to marry even the widow of one that was dead, though he allowed that to the priests; but he permitted him only to marry a virgin, and to retain her. Whence it is that the high priest is not to come near to one that is dead, although the rest are not prohibited from coming near to their brethren, or parents, or children, when they are dead; 3.278. but they are to be unblemished in all respects. He ordered that the priest who had any blemish, should have his portion indeed among the priests, but he forbade him to ascend the altar, or to enter into the holy house. He also enjoined them, not only to observe purity in their sacred ministrations, but in their daily conversation, that it might be unblamable also. 3.279. And on this account it is that those who wear the sacerdotal garments are without spot, and eminent for their purity and sobriety: nor are they permitted to drink wine so long as they wear those garments. Moreover, they offer sacrifices that are entire, and have no defect whatsoever. 3.281. He gave them rest to the land from ploughing and planting every seventh year, as he had prescribed to them to rest from working every seventh day; and ordered, that then what grew of its own accord out of the earth should in common belong to all that pleased to use it, making no distinction in that respect between their own countrymen and foreigners: and he ordained, that they should do the same after seven times seven years 3.282. which in all are fifty years; and that fiftieth year is called by the Hebrews The Jubilee, wherein debtors are freed from their debts, and slaves are set at liberty; which slaves became such, though they were of the same stock, by transgressing some of those laws the punishment of which was not capital, but they were punished by this method of slavery. 3.283. This year also restores the land to its former possessors in the manner following:—When the Jubilee is come, which name denotes liberty, he that sold the land, and he that bought it, meet together, and make an estimate, on one hand, of the fruits gathered; and, on the other hand, of the expenses laid out upon it. If the fruits gathered come to more than the expenses laid out, he that sold it takes the land again; 3.284. but if the expenses prove more than the fruits, the present possessor receives of the former owner the difference that was wanting, and leaves the land to him; and if the fruits received, and the expenses laid out, prove equal to one another, the present possessor relinquishes it to the former owners. 3.285. Moses would have the same law obtain as to those houses also which were sold in villages; but he made a different law for such as were sold in a city; for if he that sold it tendered the purchaser his money again within a year, he was forced to restore it; but in case a whole year had intervened, the purchaser was to enjoy what he had bought. 3.286. This was the constitution of the laws which Moses learned of God when the camp lay under Mount Sinai, and this he delivered in writing to the Hebrews. 4.106. for that this army, which they entreated him to come and curse, was in the favor of God; on which account he advised them to go home again, and not to persist in their enmity against the Israelites; and when he had given them that answer, he dismissed the ambassadors. 4.121. but God is more powerful than the purposes I had made to serve you; for those that take upon them to foretell the affairs of mankind, as from their own abilities, are entirely unable to do it, or to forbear to utter what God suggests to them, or to offer violence to his will; for when he prevents us and enters into us, nothing that we say is our own. 4.196. 4. Accordingly, I shall now first describe this form of government which was agreeable to the dignity and virtue of Moses; and shall thereby inform those that read these Antiquities, what our original settlements were, and shall then proceed to the remaining histories. Now those settlements are all still in writing, as he left them; and we shall add nothing by way of ornament, nor any thing besides what Moses left us; 4.197. only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein. 4.198. Now part of our constitution will include the laws that belong to our political state. As for those laws which Moses left concerning our common conversation and intercourse one with another, I have reserved that for a discourse concerning our manner of life, and the occasions of those laws; which I propose to myself, with God’s assistance, to write, after I have finished the work I am now upon. 4.199. 5. When you have possessed yourselves of the land of Canaan, and have leisure to enjoy the good things of it, and when you have afterward determined to build cities, if you will do what is pleasing to God, you will have a secure state of happiness. 4.201. Let the ascent to it be not by steps but by an acclivity of raised earth. And let there be neither an altar nor a temple in any other city; for God is but one, and the nation of the Hebrews is but one. 4.202. 6. He that blasphemeth God, let him be stoned; and let him hang upon a tree all that day, and then let him be buried in an ignominious and obscure manner. 4.203. 7. Let those that live as remote as the bounds of the land which the Hebrews shall possess, come to that city where the temple shall be, and this three times in a year, that they may give thanks to God for his former benefits, and may entreat him for those they shall want hereafter; and let them, by this means, maintain a friendly correspondence with one another by such meetings and feastings together 4.204. for it is a good thing for those that are of the same stock, and under the same institution of laws, not to be unacquainted with each other; which acquaintance will be maintained by thus conversing together, and by seeing and talking with one another, and so renewing the memorials of this union; for if they do not thus converse together continually, they will appear like mere strangers to one another. 4.205. 8. Let there be taken out of your fruits a tenth, besides that which you have allotted to give to the priests and Levites. This you may indeed sell in the country, but it is to be used in those feasts and sacrifices that are to be celebrated in the holy city; for it is fit that you should enjoy those fruits of the earth which God gives you to possess, so as may be to the honor of the donor. 4.206. 9. You are not to offer sacrifices out of the hire of a woman who is a harlot for the Deity is not pleased with any thing that arises from such abuses of nature; of which sort none can be worse than this prostitution of the body. In like manner no one may take the price of the covering of a bitch, either of one that is used in hunting, or in keeping of sheep, and thence sacrifice to God. 4.207. 10. Let no one blaspheme those gods which other cities esteem such; nor may any one steal what belongs to strange temples, nor take away the gifts that are dedicated to any god. 4.208. 11. Let not any one of you wear a garment made of woolen and linen, for that is appointed to be for the priests alone. 4.209. 12. When the multitude are assembled together unto the holy city for sacrificing every seventh year, at the feast of tabernacles, let the high priest stand upon a high desk, whence he may be heard, and let him read the laws to all the people; and let neither the women nor the children be hindered from hearing, no, nor the servants neither; 4.211. that so there may always be within their minds that intention of the laws which they have despised and broken, and have thereby been the causes of their own mischief. Let the children also learn the laws, as the first thing they are taught, which will be the best thing they can be taught, and will be the cause of their future felicity. 4.212. 13. Let every one commemorate before God the benefits which he bestowed upon them at their deliverance out of the land of Egypt, and this twice every day, both when the day begins and when the hour of sleep comes on, gratitude being in its own nature a just thing, and serving not only by way of return for past, but also by way of invitation of future favors. 4.213. They are also to inscribe the principal blessings they have received from God upon their doors, and show the same remembrance of them upon their arms; as also they are to bear on their forehead and their arm those wonders which declare the power of God, and his good-will towards them, that God’s readiness to bless them may appear every where conspicuous about them. 4.214. 14. Let there be seven men to judge in every city, and these such as have been before most zealous in the exercise of virtue and righteousness. Let every judge have two officers allotted him out of the tribe of Levi. 4.215. Let those that are chosen to judge in the several cities be had in great honor; and let none be permitted to revile any others when these are present, nor to carry themselves in an insolent manner to them; it being natural that reverence towards those in high offices among men should procure men’s fear and reverence towards God. 4.216. Let those that judge be permitted to determine according as they think to be right, unless any one can show that they have taken bribes, to the perversion of justice, or can allege any other accusation against them, whereby it may appear that they have passed an unjust sentence; for it is not fit that causes should be openly determined out of regard to gain, or to the dignity of the suitors, but that the judges should esteem what is right before all other things 4.217. otherwise God will by that means be despised, and esteemed inferior to those, the dread of whose power has occasioned the unjust sentence; for justice is the power of God. He therefore that gratifies those in great dignity, supposes them more potent than God himself. 4.218. But if these judges be unable to give a just sentence about the causes that come before them, (which case is not unfrequent in human affairs,) let them send the cause undetermined to the holy city, and there let the high priest, the prophet, and the sanhedrim, determine as it shall seem good to them. 4.219. 15. But let not a single witness be credited, but three, or two at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex Nor let servants be admitted to give testimony, on account of the ignobility of their soul; since it is probable that they may not speak truth, either out of hope of gain, or fear of punishment. But if any one be believed to have borne false witness, let him, when he is convicted, suffer all the very same punishments which he against whom he bore witness was to have suffered. 4.221. then let the magistrates of the nearest city thereto purchase a heifer, and bring it to a valley, and to a place therein where there is no land ploughed or trees planted, and let them cut the sinews of the heifer; 4.222. then the priests and Levites, and the senate of that city, shall take water and wash their hands over the head of the heifer; and they shall openly declare that their hands are innocent of this murder, and that they have neither done it themselves, nor been assisting to any that did it. They shall also beseech God to be merciful to them, that no such horrid act may any more be done in that land. 4.223. 17. Aristocracy, and the way of living under it, is the best constitution: and may you never have any inclination to any other form of government; and may you always love that form, and have the laws for your governors, and govern all your actions according to them; for you need no supreme governor but God. But if you shall desire a king, let him be one of your own nation; let him be always careful of justice and other virtues perpetually; 4.224. let him submit to the laws, and esteem God’s commands to be his highest wisdom; but let him do nothing without the high priest and the votes of the senators: let him not have a great number of wives, nor pursue after abundance of riches, nor a multitude of horses, whereby he may grow too proud to submit to the laws. And if he affect any such things, let him be restrained, lest he become so potent that his state be inconsistent with your welfare. 4.225. 18. Let it not be esteemed lawful to remove boundaries, neither our own, nor of those with whom we are at peace. Have a care you do not take those landmarks away which are, as it were, a divine and unshaken limitation of rights made by God himself, to last for ever; since this going beyond limits, and gaining ground upon others, is the occasion of wars and seditions; for those that remove boundaries are not far off an attempt to subvert the laws. 4.226. 19. He that plants a piece of land, the trees of which produce fruits before the fourth year, is not to bring thence any first-fruits to God, nor is he to make use of that fruit himself, for it is not produced in its proper season; for when nature has a force put upon her at an unseasonable time, the fruit is not proper for God, nor for the master’s use; 4.227. but let the owner gather all that is grown on the fourth year, for then it is in its proper season. And let him that has gathered it carry it to the holy city, and spend that, together with the tithe of his other fruits, in feasting with his friends, with the orphans, and the widows. But on the fifth year the fruit is his own, and he may use it as he pleases. 4.228. 20. You are not to sow with seed a piece of land which is planted with vines, for it is enough that it supply nourishment to that plant, and be not harassed by ploughing also. You are to plough your land with oxen, and not to oblige other animals to come under the same yoke with them; but to till your land with those beasts that are of the same kind with each other. The seeds are also to be pure, and without mixture, and not to be compounded of two or three sorts, since nature does not rejoice in the union of things that are not in their own nature alike; 4.229. nor are you to permit beasts of different kinds to gender together, for there is reason to fear that this unnatural abuse may extend from beasts of different kinds to men, though it takes its first rise from evil practices about such smaller things. 4.231. 21. Let not those that reap, and gather in the corn that is reaped, gather in the gleanings also; but let them rather leave some handfuls for those that are in want of the necessaries of life, that it may be a support and a supply to them, in order to their subsistence. In like manner when they gather their grapes, let them leave some smaller bunches for the poor, and let them pass over some of the fruits of the olive-trees, when they gather them, and leave them to be partaken of by those that have none of their own; 4.232. for the advantage arising from the exact collection of all, will not be so considerable to the owners as will arise from the gratitude of the poor. And God will provide that the land shall more willingly produce what shall be for the nourishment of its fruits, in case you do not merely take care of your own advantage, but have regard to the support of others also. 4.233. Nor are you to muzzle the mouths of the oxen when they tread the ears of corn in the thrashing-floor; for it is not just to restrain our fellow-laboring animals, and those that work in order to its production, of this fruit of their labors. 4.234. Nor are you to prohibit those that pass by at the time when your fruits are ripe to touch them, but to give them leave to fill themselves full of what you have; and this whether they be of your own country or strangers,—as being glad of the opportunity of giving them some part of your fruits when they are ripe; but let it not be esteemed lawful for them to carry any away. 4.235. Nor let those that gather the grapes, and carry them to the wine-presses, restrain those whom they meet from eating of them; for it is unjust, out of envy, to hinder those that desire it, to partake of the good things that come into the world according to God’s will, and this while the season is at the height, and is hastening away as it pleases God. 4.236. Nay, if some, out of bashfulness, are unwilling to touch these fruits, let them be encouraged to take of them (I mean, those that are Israelites) as if they were themselves the owners and lords, on account of the kindred there is between them. Nay, let them desire men that come from other countries, to partake of these tokens of friendship which God has given in their proper season; 4.237. for that is not to be deemed as idly spent, which any one out of kindness communicates to another, since God bestows plenty of good things on men, not only for themselves to reap the advantage, but also to give to others in a way of generosity; and he is desirous, by this means, to make known to others his peculiar kindness to the people of Israel, and how freely he communicates happiness to them, while they abundantly communicate out of their great superfluities to even these foreigners also. 4.238. But for him that acts contrary to this law, let him be beaten with forty stripes save one by the public executioner; let him undergo this punishment, which is a most ignominious one for a free-man, and this because he was such a slave to gain as to lay a blot upon his dignity; 4.239. for it is proper for you who have had the experience of the afflictions in Egypt, and of those in the wilderness, to make provision for those that are in the like circumstances; and while you have now obtained plenty yourselves, through the mercy and providence of God, to distribute of the same plenty, by the like sympathy, to such as stand in need of it. 4.241. But as to the ripe fruits, let them carry that which is ripe first of all into the temple; and when they have blessed God for that land which bare them, and which he had given them for a possession, when they have also offered those sacrifices which the law has commanded them to bring, let them give the first-fruits to the priests. 4.242. But when any one hath done this, and hath brought the tithe of all that he hath, together with those first-fruits that are for the Levites, and for the festivals, and when he is about to go home, let him stand before the holy house, and return thanks to God, that he hath delivered them from the injurious treatment they had in Egypt, and hath given them a good land, and a large, and lets them enjoy the fruits thereof; and when he hath openly testified that he hath fully paid the tithes [and other dues] according to the laws of Moses 4.243. let him entreat God that he will be ever merciful and gracious to him, and continue so to be to all the Hebrews, both by preserving the good things which he hath already given them, and by adding what it is still in his power to bestow upon them. 4.244. 23. Let the Hebrews marry, at the age fit for it, virgins that are free, and born of good parents. And he that does not marry a virgin, let him not corrupt another man’s wife, and marry her, nor grieve her former husband. Nor let free men marry slaves, although their affections should strongly bias any of them so to do; for it is decent, and for the dignity of the persons themselves, to govern those their affections. 4.245. And further, no one ought to marry a harlot, whose matrimonial oblations, arising from the prostitution of her body, God will not receive; for by these means the dispositions of the children will be liberal and virtuous; I mean, when they are not born of base parents, and of the lustful conjunction of such as marry women that are not free. 4.246. If any one has been espoused to a woman as to a virgin, and does not afterward find her so to be, let him bring his action, and accuse her, and let him make use of such indications to prove his accusation as he is furnished withal; and let the father or the brother of the damsel, or some one that is after them nearest of kin to her, defend her. 4.247. If the damsel obtain a sentence in her favor, that she had not been guilty, let her live with her husband that accused her; and let him not have any further power at all to put her away, unless she give him very great occasions of suspicion, and such as can be no way contradicted. 4.248. But for him that brings an accusation and calumny against his wife in an impudent and rash manner, let him be punished by receiving forty stripes save one, and let him pay fifty shekels to her father: but if the damsel be convicted, as having been corrupted, and is one of the common people, let her be stoned, because she did not preserve her virginity till she were lawfully married; but if she were the daughter of a priest, let her be burnt alive. 4.249. If any one has two wives, and if he greatly respect and be kind to one of them, either out of his affection to her, or for her beauty, or for some other reason, while the other is of less esteem with him; and if the son of her that is beloved be the younger by birth than another born of the other wife, but endeavors to obtain the right of primogeniture from his father’s kindness to his mother, and would thereby obtain a double portion of his father’s substance, for that double portion is what I have allotted him in the laws,—let not this be permitted; 4.251. He that hath corrupted a damsel espoused to another man, in case he had her consent, let both him and her be put to death, for they are both equally guilty; the man, because he persuaded the woman willingly to submit to a most impure action, and to prefer it to lawful wedlock; the woman, because she was persuaded to yield herself to be corrupted, either for pleasure or for gain. 4.252. However, if a man light on a woman when she is alone, and forces her, where nobody was present to come to her assistance, let him only be put to death. Let him that hath corrupted a virgin not yet espoused marry her; but if the father of the damsel be not willing that she should be his wife, let him pay fifty shekels as the price of her prostitution. 4.253. He that desires to be divorced from his wife for any cause whatsoever, (and many such causes happen among men,) let him in writing give assurance that he will never use her as his wife any more; for by this means she may be at liberty to marry another husband, although before this bill of divorce be given, she is not to be permitted so to do: but if she be misused by him also, or if, when he is dead, her first husband would marry her again, it shall not be lawful for her to return to him. 4.254. If a woman’s husband die, and leave her without children, let his brother marry her, and let him call the son that is born to him by his brother’s name, and educate him as the heir of his inheritance, for this procedure will be for the benefit of the public, because thereby families will not fail, and the estate will continue among the kindred; and this will be for the solace of wives under their affliction, that they are to be married to the next relation of their former husbands. 4.255. But if the brother will not marry her, let the woman come before the senate, and protest openly that this brother will not admit her for his wife, but will injure the memory of his deceased brother, while she is willing to continue in the family, and to hear him children. And when the senate have inquired of him for what reason it is that he is averse to this marriage, whether he gives a bad or a good reason, the matter must come to this issue 4.256. That the woman shall loose the sandals of the brother, and shall spit in his face, and say, He deserves this reproachful treatment from her, as having injured the memory of the deceased. And then let him go away out of the senate, and bear this reproach upon him all his life long; and let her marry to whom she pleases, of such as seek her in marriage. 4.257. But now, if any man take captive, either a virgin, or one that hath been married, and has a mind to marry her, let him not be allowed to bring her to bed to him, or to live with her as his wife, before she hath her head shaven, and hath put on her mourning habit, and lamented her relations and friends that were slain in the battle 4.258. that by this means she may give vent to her sorrow for them, and after that may betake herself to feasting and matrimony; for it is good for him that takes a woman, in order to have children by her, to be complaisant to her inclinations, and not merely to pursue his own pleasure, while he hath no regard to what is agreeable to her. 4.259. But when thirty days are past, as the time of mourning, for so many are sufficient to prudent persons for lamenting the dearest friends, then let them proceed to the marriage; but in case when he hath satisfied his lust, he be too proud to retain her for his wife, let him not have it in his power to make her a slave, but let her go away whither she pleases, and have that privilege of a free woman. 4.261. and let them say thus to them:—That they cohabited together, not for the sake of pleasure, nor for the augmentation of their riches, by joining both their stocks together, but that they might have children to take care of them in their old age, and might by them have what they then should want. And say further to him, “That when thou wast born, we took thee up with gladness, and gave God the greatest thanks for thee, and brought time up with great care, and spared for nothing that appeared useful for thy preservation, and for thy instruction in what was most excellent. 4.262. And now, since it is reasonable to forgive the sins of those that are young, let it suffice thee to have given so many indications of thy contempt of us; reform thyself, and act more wisely for the time to come; considering that God is displeased with those that are insolent towards their parents, because he is himself the Father of the whole race of mankind, and seems to bear part of that dishonor which falls upon those that have the same name, when they do not meet with dire returns from their children. And on such the law inflicts inexorable punishment; of which punishment mayst thou never have the experience.” 4.263. Now if the insolence of young men be thus cured, let them escape the reproach which their former errors deserved; for by this means the lawgiver will appear to be good, and parents happy, while they never behold either a son or a daughter brought to punishment. 4.264. But if it happen that these words and instructions, conveyed by them in order to reclaim the man, appear to be useless, then the offender renders the laws implacable enemies to the insolence he has offered his parents; let him therefore be brought forth by these very parents out of the city, with a multitude following him, and there let him be stoned; and when he has continued there for one whole day, that all the people may see him, let him be buried in the night. 4.265. And thus it is that we bury all whom the laws condemn to die, upon any account whatsoever. Let our enemies that fall in battle be also buried; nor let any one dead body lie above the ground, or suffer a punishment beyond what justice requires. 4.266. 25. Let no one lend to any one of the Hebrews upon usury, neither usury of what is eaten or what is drunken, for it is not just to make advantage of the misfortunes of one of thy own countrymen; but when thou hast been assistant to his necessities, think it thy gain if thou obtainest their gratitude to thee; and withal that reward which will come to thee from God, for thy humanity towards him. 4.267. 26. Those who have borrowed either silver or any sort of fruits, whether dry or wet, (I mean this, when the Jewish affairs shall, by the blessing of God, be to their own mind,) let the borrowers bring them again, and restore them with pleasure to those who lent them, laying them up, as it were, in their own treasuries, and justly expecting to receive them thence, if they shall want them again. 4.268. But if they be without shame, and do not restore it, let not the lender go to the borrower’s house, and take a pledge himself, before judgment be given concerning it; but let him require the pledge, and let the debtor bring it of himself, without the least opposition to him that comes upon him under the protection of the law. 4.269. And if he that gave the pledge be rich, let the creditor retain it till what he lent be paid him again; but if he be poor, let him that takes it return it before the going down of the sun, especially if the pledge be a garment, that the debtor may have it for a covering in his sleep, God himself naturally showing mercy to the poor. 4.271. 27. Let death be the punishment for stealing a man; but he that hath purloined gold or silver, let him pay double. If any one kill a man that is stealing something out of his house, let him be esteemed guiltless, although the man were only breaking in at the wall. 4.272. Let him that hath stolen cattle pay fourfold what is lost, excepting the case of an ox, for which let the thief pay fivefold. Let him that is so poor that he cannot pay what mulct is laid upon him, be his servant to whom he was adjudged to pay it. 4.273. 28. If any one be sold to one of his own nation, let him serve him six years, and on the seventh let him go free. But if he have a son by a womanservant in his purchaser’s house, and if, on account of his good-will to his master, and his natural affection to his wife and children, he will be his servant still, let him be set free only at the coming of the year of jubilee, which is the fiftieth year, and let him then take away with him his children and wife, and let them be free also. 4.274. 29. If any one find gold or silver on the road, let him inquire after him that lost it, and make proclamation of the place where he found it, and then restore it to him again, as not thinking it right to make his own profit by the loss of another. And the same rule is to be observed in cattle found to have wandered away into a lonely place. If the owner be not presently discovered, let him that is the finder keep it with himself, and appeal to God that he has not purloined what belongs to another. 4.275. 30. It is not lawful to pass by any beast that is in distress, when in a storm it is fallen down in the mire, but to endeavor to preserve it, as having a sympathy with it in its pain. 4.276. 31. It is also a duty to show the roads to those who do not know them, and not to esteem it a matter for sport, when we hinder others’ advantages, by setting them in a wrong way. /p32. In like manner, let no one revile a person blind or dumb. 4.277. 33. If men strive together, and there be no instrument of iron, let him that is smitten be avenged immediately, by inflicting the same punishment on him that smote him: but if when he is carried home he lie sick many days, and then die, let him that smote him escape punishment; but if he that is smitten escape death, and yet be at great expense for his cure, the smiter shall pay for all that has been expended during the time of his sickness, and for all that he has paid the physician. 4.278. He that kicks a woman with child, so that the woman miscarry, let him pay a fine in money, as the judges shall determine, as having diminished the multitude by the destruction of what was in her womb; and let money also be given the woman’s husband by him that kicked her; but if she die of the stroke, let him also be put to death, the law judging it equitable that life should go for life. 4.279. 34. Let no one of the Israelites keep any poison that may cause death, or any other harm; but if he be caught with it, let him be put to death, and suffer the very same mischief that he would have brought upon them for whom the poison was prepared. 4.281. 36. Let him that is the owner of an ox which pusheth with his horn, kill him: but if he pushes and gores any one in the thrashing-floor, let him be put to death by stoning, and let him not be thought fit for food: but if his owner be convicted as having known what his nature was, and hath not kept him up, let him also be put to death, as being the occasion of the ox’s having killed a man. 4.282. But if the ox have killed a man-servant, or a maid-servant, let him be stoned; and let the owner of the ox pay thirty shekels to the master of him that was slain; but if it be an ox that is thus smitten and killed, let both the oxen, that which smote the other and that which was killed, be sold, and let the owners of them divide their price between them. 4.283. 37. Let those that dig a well or a pit be careful to lay planks over them, and so keep them shut up, not in order to hinder any persons from drawing water, but that there may be no danger of falling into them. 4.284. But if any one’s beast fall into such a well or pit thus digged, and not shut up, and perish, let the owner pay its price to the owner of the beast. Let there be a battlement round the tops of your houses instead of a wall, that may prevent any persons from rolling down and perishing. 4.285. 38. Let him that has received any thing in trust for another, take care to keep it as a sacred and divine thing; and let no one invent any contrivance whereby to deprive him that hath intrusted it with him of the same, and this whether he be a man or a woman; no, not although he or she were to gain an immense sum of gold, and this where he cannot be convicted of it by any body; 4.286. for it is fit that a man’s own conscience, which knows what he hath, should in all cases oblige him to do well. Let this conscience be his witness, and make him always act so as may procure him commendation from others; but let him chiefly have regard to God, from whom no wicked man can lie concealed: 4.287. but if he in whom the trust was reposed, without any deceit of his own, lose what he was intrusted withal, let him come before the seven judges, and swear by God that nothing hath been lost willingly, or with a wicked intention, and that he hath not made use of any part thereof, and so let him depart without blame; but if he hath made use of the least part of what was committed to him, and it be lost, let him be condemned to repay all that he had received. 4.288. After the same manner as in these trusts it is to be, if any one defraud those that undergo bodily labor for him. And let it be always remembered, that we are not to defraud a poor man of his wages, as being sensible that God has allotted these wages to him instead of land and other possessions; nay, this payment is not at all to be delayed, but to be made that very day, since God is not willing to deprive the laborer of the immediate use of what he hath labored for. 4.289. 39. You are not to punish children for the faults of their parents, but on account of their own virtue rather to vouchsafe them commiseration, because they were born of wicked parents, than hatred, because they were born of bad ones. Nor indeed ought we to impute the sin of children to their fathers, while young persons indulge themselves in many practices different from what they have been instructed in, and this by their proud refusal of such instruction. 4.291. for evident it is, that while their soul is become effeminate, they have withal transfused that effeminacy to their body also. In like manner do you treat all that is of a monstrous nature when it is looked on; nor is it lawful to geld men or any other animals. 4.292. 41. Let this be the constitution of your political laws in time of peace, and God will be so merciful as to preserve this excellent settlement free from disturbance: and may that time never come which may innovate any thing, and change it for the contrary. 4.293. But since it must needs happen that mankind fall into troubles and dangers, either undesignedly or intentionally, come let us make a few constitutions concerning them, that so being apprised beforehand what ought to be done, you may have salutary counsels ready when you want them, and may not then be obliged to go to seek what is to be done, and so be unprovided, and fall into dangerous circumstances. 4.294. May you be a laborious people, and exercise your souls in virtuous actions, and thereby possess and inherit the land without wars; while neither any foreigners make war upon it, and so afflict you, nor any internal sedition seize upon it 4.295. whereby you may do things that are contrary to your fathers, and so lose the laws which they have established. And may you continue in the observation of those laws which God hath approved of, and hath delivered to you. Let all sort of warlike operations, whether they befall you now in your own time, or hereafter in the times of your posterity, be done out of your own borders: 4.296. but when you are about to go to war, send embassages and heralds to those who are your voluntary enemies, for it is a right thing to make use of words to them before you come to your weapons of war; and assure them thereby, that although you have a numerous army, with horses and weapons, and, above these, a God merciful to you, and ready to assist you, you do however desire them not to compel you to fight against them, nor to take from them what they have, which will indeed be our gain, but what they will have no reason to wish we should take to ourselves. 4.297. And if they hearken to you, it will be proper for you to keep peace with them; but if they trust in their own strength, as superior to yours, and will not do you justice, lead your army against them, making use of God as your supreme Commander, but ordaining for a lieutet under him one that is of the greatest courage among you; for these different commanders, besides their being an obstacle to actions that are to be done on the sudden, are a disadvantage to those that make use of them. 4.298. Lead an army pure, and of chosen men, composed of all such as have extraordinary strength of body and hardiness of soul; but do you send away the timorous part, lest they run away in the time of action, and so afford an advantage to your enemies. Do you also give leave to those that have lately built them houses, and have not yet lived in them a year’s time; and to those that have planted them vineyards, and have not yet been partakers of their fruits,—to continue in their own country; as well as those also who have betrothed, or lately married them wives, lest they have such an affection for these things that they be too sparing of their lives, and, by reserving themselves for these enjoyments, they become voluntary cowards, on account of their wives. 4.299. 42. When you have pitched your camp, take care that you do nothing that is cruel. And when you are engaged in a siege; and want timber for the making of warlike engines, do not you render the land naked by cutting down trees that bear fruit, but spare them, as considering that they were made for the benefit of men; and that if they could speak, they would have a just plea against you, because, though they are not occasions of the war, they are unjustly treated, and suffer in it, and would, if they were able, remove themselves into another land. 4.301. 43, Take care, especially in your battles, that no woman use the habit of a man, nor man the garment of a woman. 11.77. They also celebrated the feast of tabernacles at that time, as the legislator had ordained concerning it; and after they offered sacrifices, and what were called the daily sacrifices, and the oblations proper for the Sabbaths, and for all the holy festivals. Those also that had made vows performed them, and offered their sacrifices from the first day of the seventh month. 11.305. and his son Alexander succeeded him in the kingdom; who, passing over the Hellespont, overcame the generals of Darius’s army in a battle fought at Granicum. So he marched over Lydia, and subdued Ionia, and overran Caria, and fell upon the places of Pamphylia, as has been related elsewhere. 12.387. Now as to Onias, the son of the high priest, who, as we before informed you, was left a child when his father died, when he saw that the king had slain his uncle Menelaus, and given the high priesthood to Alcimus, who was not of the high priest stock, but was induced by Lysias to translate that dignity from his family to another house, he fled to Ptolemy, king of Egypt; 13.62. 1. But then the son of Onias the high priest, who was of the same name with his father, and who fled to king Ptolemy, who was called Philometor, lived now at Alexandria, as we have said already. When this Onias saw that Judea was oppressed by the Macedonians and their kings 13.298. And concerning these things it is that great disputes and differences have arisen among them, while the Sadducees are able to persuade none but the rich, and have not the populace obsequious to them, but the Pharisees have the multitude on their side. But about these two sects, and that of the Essenes, I have treated accurately in the second book of Jewish affairs. 13.304. But when Antigonus was once returned from the army, and that feast was then at hand when they make tabernacles to [the honor of God,] it happened that Arlstobulus was fallen sick, and that Antigonus went up most splendidly adorned, and with his soldiers about him in their armor, to the temple to celebrate the feast, and to put up many prayers for the recovery of his brother 13.356. 3. So when Alexander was delivered from the fear he was in of Ptolemy, he presently made an expedition against Celesyria. He also took Gadara, after a siege of ten months. He took also Amathus, a very strong fortress belonging to the inhabitants above Jordan, where Theodorus, the son of Zeno, had his chief treasure, and what he esteemed most precious. This Zeno fell unexpectedly upon the Jews, and slew ten thousand of them, and seized upon Alexander’s baggage. 13.357. Yet did not this misfortune terrify Alexander; but he made an expedition upon the maritime parts of the country, Raphia and Anthedon, (the name of which king Herod afterwards changed to Agrippias,) and took even that by force. 13.358. But when Alexander saw that Ptolemy was retired from Gaza to Cyprus, and his mother Cleopatra was returned to Egypt, he grew angry at the people of Gaza, because they had invited Ptolemy to assist them, and besieged their city, and ravaged their country. 13.359. But as Apollodotus, the general of the army of Gaza, fell upon the camp of the Jews by night, with two thousand foreign and ten thousand of his own forces, while the night lasted, those of Gaza prevailed, because the enemy was made to believe that it was Ptolemy who attacked them; but when day was come on, and that mistake was corrected, and the Jews knew the truth of the matter, they came back again, and fell upon those of Gaza, and slew of them about a thousand. 13.361. but it happened that before he came Apollodotus was slain; for his brother Lysimachus envying him for the great reputation he had gained among the citizens, slew him, and got the army together, and delivered up the city to Alexander 13.362. who, when he came in at first, lay quiet, but afterward set his army upon the inhabitants of Gaza, and gave them leave to punish them; so some went one way, and some went another, and slew the inhabitants of Gaza; yet were not they of cowardly hearts, but opposed those that came to slay them, and slew as many of the Jews; 13.363. and some of them, when they saw themselves deserted, burnt their own houses, that the enemy might get none of their spoils; nay, some of them, with their own hands, slew their children and their wives, having no other way but this of avoiding slavery for them; 13.364. but the senators, who were in all five hundred, fled to Apollo’s temple, (for this attack happened to be made as they were sitting,) whom Alexander slew; and when he had utterly overthrown their city, he returned to Jerusalem, having spent a year in that siege. 13.371. Both these brothers did Antiochus vehemently oppose, but presently died; for when he was come as an auxiliary to Laodice, queen of the Gileadites, when she was making war against the Parthians, and he was fighting courageously, he fell, while Demetrius and Philip governed Syria, as hath been elsewhere related. 13.372. 5. As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. 13.373. At this he was in a rage, and slew of them about six thousand. He also built a partition-wall of wood round the altar and the temple, as far as that partition within which it was only lawful for the priests to enter; and by this means he obstructed the multitude from coming at him. 13.374. He also maintained foreigners of Pisidiae and Cilicia; for as to the Syrians, he was at war with them, and so made no use of them. He also overcame the Arabians, such as the Moabites and Gileadites, and made them bring tribute. Moreover, he demolished Amathus, while Theodorus durst not fight with him; 14.25. and that no king nor people may have leave to export any goods, either out of the country of Judea, or out of their havens, without paying customs, but only Ptolemy, the king of Alexandria, because he is our confederate and friend; and that, according to their desire, the garrison that is in Joppa may be ejected. 14.25. 2. But God punished them immediately for this their barbarity, and took vengeance of them for the murder of Onias, in the manner following: While the priests and Aristobulus were besieged, it happened that the feast called the passover was come, at which it is our custom to offer a great number of sacrifices to God; 14.26. and desired of the people, that upon the restitution of their law and their liberty, by the senate and people of Rome, they may assemble together, according to their ancient legal custom, and that we will not bring any suit against them about it; and that a place may be given them where they may have their congregations, with their wives and children, and may offer, as did their forefathers, their prayers and sacrifices to God. 14.26. but those that were with Aristobulus wanted sacrifices, and desired that their countrymen without would furnish them with such sacrifices, and assured them they should have as much money for them as they should desire; and when they required them to pay a thousand drachmae for each head of cattle, Aristobulus and the priests willingly undertook to pay for them accordingly, and those within let down the money over the walls, and gave it them. 14.27. But when the others had received it, they did not deliver the sacrifices, but arrived at that height of wickedness as to break the assurances they had given, and to be guilty of impiety towards God, by not furnishing those that wanted them with sacrifices. 14.27. And as the war was drawn out into a great length, Marcus came from Rome to take Sextus’s government upon him. But Caesar was slain by Cassius and Brutus in the senate-house, after he had retained the government three years and six months. This fact however, is related elsewhere. 14.28. And when the priests found they had been cheated, and that the agreements they had made were violated, they prayed to God that he would avenge them on their countrymen. Nor did he delay that their punishment, but sent a strong and vehement storm of wind, that destroyed the fruits of the whole country, till a modius of wheat was then bought for eleven drachmae. 14.28. 4. However, Antipater little thought that by saving Malichus he had saved his own murderer; for now Cassius and Marcus had got together an army, and intrusted the entire care of it with Herod, and made him general of the forces of Celesyria, and gave him a fleet of ships, and an army of horsemen and footmen; and promised him, that after the war was over they would make him king of Judea; for a war was already begun between Antony and the younger Caesar: 14.36. whom he also put to flight, and overcame, not like one that was in distress and in necessity, but like one that was excellently prepared for war, and had what he wanted in great plenty. And in this very place where he overcame the Jews it was that he some time afterward build a most excellent palace, and a city round about it, and called it Herodium. 14.36. However, we ourselves saw that present reposited at Rome, in the temple of Jupiter Capitolinus, with this inscription, ‘The gift of Alexander, the king of the Jews.’ It was valued at five hundred talents; and the report is, that Aristobulus, the governor of the Jews, sent it.” 14.176. for he had a great honor for him on account of his righteousness, and because, when the city was afterward besieged by Herod and Sosius, he persuaded the people to admit Herod into it; and told them that for their sins they would not be able to escape his hands:—which things will be related by us in their proper places. 15.367. nay, it is reported that he did not himself neglect this part of caution, but that he would oftentimes himself take the habit of a private man, and mix among the multitude, in the night time, and make trial what opinion they had of his government: 15.425. It is also reported, that during the time that the temple was building, it did not rain in the daytime, but that the showers fell in the nights, so that the work was not hindered. And this our fathers have delivered to us; nor is it incredible, if any one have regard to the manifestations of God. And thus was performed the work of the rebuilding of the temple. 17.165. Now it happened, that during the time of the high priesthood of this Matthias, there was another person made high priest for a single day, that very day which the Jews observed as a fast. 17.166. The occasion was this: This Matthias the high priest, on the night before that day when the fast was to be celebrated, seemed, in a dream, to have conversation with his wife; and because he could not officiate himself on that account, Joseph, the son of Ellemus, his kinsman, assisted him in that sacred office.
13. Josephus Flavius, Jewish War, 1.32, 1.73, 1.87-1.89, 4.324, 5.184-5.237, 6.94, 6.301 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.32. 7. Hereupon Herod was very angry at him, and was going to fight against Macheras as his enemy; but he restrained his indignation, and marched to Antony to accuse Macheras of mal-administration. But Macheras was made sensible of his offenses, and followed after the king immediately, and earnestly begged and obtained that he would be reconciled to him. 1.32. who fled to Antiochus, and besought him to make use of them for his leaders, and to make an expedition into Judea. The king being thereto disposed beforehand, complied with them, and came upon the Jews with a great army, and took their city by force, and slew a great multitude of those that favored Ptolemy, and sent out his soldiers to plunder them without mercy. He also spoiled the temple, and put a stop to the constant practice of offering a daily sacrifice of expiation for three years and six months. 1.73. however, as Antigonus came once in a splendid manner from the army to that festival, wherein our ancient custom is to make tabernacles for God, it happened, in those days, that Aristobulus was sick, and that, at the conclusion of the feast, Antigonus came up to it, with his armed men about him; and this when he was adorned in the finest manner possible; and that, in a great measure, to pray to God on the behalf of his brother. 1.87. Whereupon Theodorus marched against him, and took what belonged to himself as well as the king’s baggage, and slew ten thousand of the Jews. However, Alexander recovered this blow, and turned his force towards the maritime parts, and took Raphia and Gaza, with Anthedon also, which was afterwards called Agrippias by king Herod. 1.88. 3. But when he had made slaves of the citizens of all these cities, the nation of the Jews made an insurrection against him at a festival; for at those feasts seditions are generally begun; and it looked as if he should not be able to escape the plot they had laid for him, had not his foreign auxiliaries, the Pisidians and Cilicians, assisted him; for as to the Syrians, he never admitted them among his mercenary troops, on account of their innate enmity against the Jewish nation. 1.89. And when he had slain more than six thousand of the rebels, he made an incursion into Arabia; and when he had taken that country, together with the Gileadites and Moabites, he enjoined them to pay him tribute, and returned to Amathus; and as Theodorus was surprised at his great success, he took the fortress, and demolished it. 4.324. while those that a little before had worn the sacred garments, and had presided over the public worship; and had been esteemed venerable by those that dwelt on the whole habitable earth when they came into our city, were cast out naked, and seen to be the food of dogs and wild beasts. 5.184. 1. Now this temple, as I have already said, was built upon a strong hill. At first the plain at the top was hardly sufficient for the holy house and the altar, for the ground about it was very uneven, and like a precipice; 5.185. but when king Solomon, who was the person that built the temple, had built a wall to it on its east side, there was then added one cloister founded on a bank cast up for it, and on the other parts the holy house stood naked. But in future ages the people added new banks, and the hill became a larger plain. 5.186. They then broke down the wall on the north side, and took in as much as sufficed afterward for the compass of the entire temple. 5.187. And when they had built walls onthree sides of the temple round about, from the bottom of the hill, and had performed a work that was greater than could be hoped for (in which work long ages were spent by them, as well as all their sacred treasures were exhausted, which were still replenished by those tributes which were sent to God from the whole habitable earth), they then encompassed their upper courts with cloisters, as well as they [afterward] did the lowest [court of the] temple. 5.188. The lowest part of this was erected to the height of three hundred cubits, and in some places more; yet did not the entire depth of the foundations appear, for they brought earth, and filled up the valleys, as being desirous to make them on a level with the narrow streets of the city; 5.189. wherein they made use of stones of forty cubits in magnitude; for the great plenty of money they then had, and the liberality of the people, made this attempt of theirs to succeed to an incredible degree; and what could not be so much as hoped for as ever to be accomplished, was, by perseverance and length of time, brought to perfection. 5.191. and the roofs were adorned with cedar, curiously graven. The natural magnificence, and excellent polish, and the harmony of the joints in these cloisters, afforded a prospect that was very remarkable; nor was it on the outside adorned with any work of the painter or engraver. 5.192. The cloisters [of the outmost court] were in breadth thirty cubits, while the entire compass of it was by measure six furlongs, including the tower of Antonia; those entire courts that were exposed to the air were laid with stones of all sorts. 5.193. When you go through these [first] cloisters, unto the second [court of the] temple, there was a partition made of stone all round, whose height was three cubits: its construction was very elegant; 5.194. upon it stood pillars, at equal distances from one another, declaring the law of purity, some in Greek, and some in Roman letters, that “no foreigner should go within that sanctuary;” for that second [court of the] temple was called “the Sanctuary;” 5.195. and was ascended to by fourteen steps from the first court. This court was foursquare, and had a wall about it peculiar to itself; 5.196. the height of its buildings, although it were on the outside forty cubits, was hidden by the steps, and on the inside that height was but twenty-five cubits; for it being built over against a higher part of the hill with steps, it was no further to be entirely discerned within, being covered by the hill itself. 5.197. Beyond these fourteen steps there was the distance of ten cubits; this was all plain; 5.198. whence there were other steps, each of five cubits a piece, that led to the gates, which gates on the north and south sides were eight, on each of those sides four, and of necessity two on the east. For since there was a partition built for the women on that side, as the proper place wherein they were to worship, there was a necessity for a second gate for them: this gate was cut out of its wall, over against the first gate. 5.199. There was also on the other sides one southern and one northern gate, through which was a passage into the court of the women; for as to the other gates, the women were not allowed to pass through them; nor when they went through their own gate could they go beyond their own wall. This place was allotted to the women of our own country, and of other countries, provided they were of the same nation, and that equally. 5.201. 3. Now nine of these gates were on every side covered over with gold and silver, as were the jambs of their doors and their lintels; but there was one gate that was without [the inward court of] the holy house, which was of Corinthian brass, and greatly excelled those that were only covered over with silver and gold. 5.202. Each gate had two doors, whose height was severally thirty cubits, and their breadth fifteen. 5.203. However, they had large spaces within of thirty cubits, and had on each side rooms, and those, both in breadth and in length, built like towers, and their height was above forty cubits. Two pillars did also support these rooms, and were in circumference twelve cubits. 5.204. Now the magnitudes of the other gates were equal one to another; but that over the Corinthian gate, which opened on the east over against the gate of the holy house itself, was much larger; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 5.206. Now there were fifteen steps, which led away from the wall of the court of the women to this greater gate; whereas those that led thither from the other gates were five steps shorter. 5.207. 4. As to the holy house itself, which was placed in the midst [of the inmost court], that most sacred part of the temple, it was ascended to by twelve steps; and in front its height and its breadth were equal, and each a hundred cubits, though it was behind forty cubits narrower; for on its front it had what may be styled shoulders on each side, that passed twenty cubits further. 5.208. Its first gate was seventy cubits high, and twenty-five cubits broad; but this gate had no doors; for it represented the universal visibility of heaven, and that it cannot be excluded from any place. Its front was covered with gold all over, and through it the first part of the house, that was more inward, did all of it appear; which, as it was very large, so did all the parts about the more inward gate appear to shine to those that saw them; 5.209. but then, as the entire house was divided into two parts within, it was only the first part of it that was open to our view. Its height extended all along to ninety cubits in height, and its length was fifty cubits, and its breadth twenty. 5.211. But then this house, as it was divided into two parts, the inner part was lower than the appearance of the outer, and had golden doors of fifty-five cubits altitude, and sixteen in breadth; 5.212. but before these doors there was a veil of equal largeness with the doors. It was a Babylonian curtain, embroidered with blue, and fine linen, and scarlet, and purple, and of a contexture that was truly wonderful. Nor was this mixture of colors without its mystical interpretation, but was a kind of image of the universe; 5.213. for by the scarlet there seemed to be enigmatically signified fire, by the fine flax the earth, by the blue the air, and by the purple the sea; two of them having their colors the foundation of this resemblance; but the fine flax and the purple have their own origin for that foundation, the earth producing the one, and the sea the other. 5.214. This curtain had also embroidered upon it all that was mystical in the heavens, excepting that of the [twelve] signs, representing living creatures. 5.215. 5. When any persons entered into the temple, its floor received them. This part of the temple therefore was in height sixty cubits, and its length the same; whereas its breadth was but twenty cubits: 5.216. but still that sixty cubits in length was divided again, and the first part of it was cut off at forty cubits, and had in it three things that were very wonderful and famous among all mankind, the candlestick, the table [of shew-bread], and the altar of incense. 5.217. Now, the seven lamps signified the seven planets; for so many there were springing out of the candlestick. Now, the twelve loaves that were upon the table signified the circle of the zodiac and the year; 5.218. but the altar of incense, by its thirteen kinds of sweet-smelling spices with which the sea replenished it, signified that God is the possessor of all things that are both in the uninhabitable and habitable parts of the earth, and that they are all to be dedicated to his use. 5.219. But the inmost part of the temple of all was of twenty cubits. This was also separated from the outer part by a veil. In this there was nothing at all. It was inaccessible and inviolable, and not to be seen by any; and was called the Holy of Holies. 5.221. But the superior part of the temple had no such little houses any further, because the temple was there narrower, and forty cubits higher, and of a smaller body than the lower parts of it. Thus we collect that the whole height, including the sixty cubits from the floor, amounted to a hundred cubits. 5.222. 6. Now the outward face of the temple in its front wanted nothing that was likely to surprise either men’s minds or their eyes; for it was covered all over with plates of gold of great weight, and, at the first rising of the sun, reflected back a very fiery splendor, and made those who forced themselves to look upon it to turn their eyes away, just as they would have done at the sun’s own rays. 5.223. But this temple appeared to strangers, when they were coming to it at a distance, like a mountain covered with snow; for as to those parts of it that were not gilt, they were exceeding white. 5.224. On its top it had spikes with sharp points, to prevent any pollution of it by birds sitting upon it. of its stones, some of them were forty-five cubits in length, five in height, and six in breadth. 5.225. Before this temple stood the altar, fifteen cubits high, and equal both in length and breadth; each of which dimensions was fifty cubits. The figure it was built in was a square, and it had corners like horns; and the passage up to it was by an insensible acclivity. It was formed without any iron tool, nor did any such iron tool so much as touch it at any time. 5.226. There was also a wall of partition, about a cubit in height, made of fine stones, and so as to be grateful to the sight; this encompassed the holy house and the altar, and kept the people that were on the outside off from the priests. 5.227. Moreover, those that had the gonorrhea and the leprosy were excluded out of the city entirely; women also, when their courses were upon them, were shut out of the temple; nor when they were free from that impurity, were they allowed to go beyond the limit before-mentioned; men also, that were not thoroughly pure, were prohibited to come into the inner [court of the] temple; nay, the priests themselves that were not pure were prohibited to come into it also. 5.228. 7. Now all those of the stock of the priests that could not minister by reason of some defect in their bodies, came within the partition, together with those that had no such imperfection, and had their share with them by reason of their stock, but still made use of none except their own private garments; for nobody but he that officiated had on his sacred garments; 5.229. but then those priests that were without any blemish upon them went up to the altar clothed in fine linen. They abstained chiefly from wine, out of this fear, lest otherwise they should transgress some rules of their ministration. 5.231. When he officiated, he had on a pair of breeches that reached beneath his privy parts to his thighs, and had on an inner garment of linen, together with a blue garment, round, without seam, with fringework, and reaching to the feet. There were also golden bells that hung upon the fringes, and pomegranates intermixed among them. The bells signified thunder, and the pomegranates lightning. 5.232. But that girdle that tied the garment to the breast was embroidered with five rows of various colors, of gold, and purple, and scarlet, as also of fine linen and blue, with which colors we told you before the veils of the temple were embroidered also. 5.233. The like embroidery was upon the ephod; but the quantity of gold therein was greater. Its figure was that of a stomacher for the breast. There were upon it two golden buttons like small shields, which buttoned the ephod to the garment; in these buttons were enclosed two very large and very excellent sardonyxes, having the names of the tribes of that nation engraved upon them: 5.234. on the other part there hung twelve stones, three in a row one way, and four in the other; a sardius, a topaz, and an emerald; a carbuncle, a jasper, and a sapphire; an agate, an amethyst, and a ligure; an onyx, a beryl, and a chrysolite; upon every one of which was again engraved one of the forementioned names of the tribes. 5.235. A mitre also of fine linen encompassed his head, which was tied by a blue ribbon, about which there was another golden crown, in which was engraven the sacred name [of God]: it consists of four vowels. 5.236. However, the high priest did not wear these garments at other times, but a more plain habit; he only did it when he went into the most sacred part of the temple, which he did but once in a year, on that day when our custom is for all of us to keep a fast to God. 5.237. And thus much concerning the city and the temple; but for the customs and laws hereto relating, we shall speak more accurately another time; for there remain a great many things thereto relating which have not been here touched upon. 6.94. while he himself had Josephus brought to him (for he had been informed that on that very day, which was the seventeenth day of Panemus, [Tamuz,] the sacrifice called “the Daily Sacrifice” had failed, and had not been offered to God, for want of men to offer it, and that the people were grievously troubled at it) 6.301. began on a sudden to cry aloud, “A voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people!” This was his cry, as he went about by day and by night, in all the lanes of the city.
14. Josephus Flavius, Against Apion, 1.212, 2.109-2.111, 2.174, 2.190-2.217 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.109. nay, we are not allowed to offer such things at the altar, excepting what is prepared for the sacrifices. /p9. What then can we say of Apion, but that he examined nothing that concerned these things, while still he uttered incredible words about them! But it is a great shame for a grammarian not to be able to write true history. 2.111. This, therefore, is the utmost degree of impiety, and a voluntary lie, in order to the delusion of those who will not examine into the truth of matters. Whereas, such unspeakable mischiefs as are above related, have been occasioned by such calumnies that are raised upon us. /p 2.174. Accordingly, he made a fixed rule of law what sorts of food they should abstain from, and what sorts they should make use of; as also, what communion they should have with others, what great diligence they should use in their occupations, and what times of rest should be interposed, that, by living under that law as under a father and a master, we might be guilty of no sin, neither voluntary nor out of ignorance; 2.191. All materials, let them be ever so costly, are unworthy to compose an image for him; and all arts are unartful to express the notion we ought to have of him. We can neither see nor think of any thing like him, nor is it agreeable to piety to form a resemblance of him. 2.192. We see his works, the light, the heaven, the earth, the sun and the moon, the waters, the generations of animals, the productions of fruits. These things hath God made, not with hands, nor with labor, nor as wanting the assistance of any to cooperate with him; but as his will resolved they should be made and be good also, they were made, and became good immediately. All men ought to follow this Being, and to worship him in the exercise of virtue; for this way of worship of God is the most holy of all others. /p 2.193. 24. There ought also to be but one temple for one God; for likeness is the constant foundation of agreement. This temple ought to be common to all men, because he is the common God of all men. His priests are to be continually about his worship, over whom he that is the first by his birth is to be their ruler perpetually. 2.194. His business must be to offer sacrifices to God, together with those priests that are joined with him, to see that the laws be observed, to determine controversies, and to punish those that are convicted of injustice; while he that does not submit to him shall be subject to the same punishment, as if he had been guilty of impiety towards God himself. 2.195. When we offer sacrifices to him we do it not in order to surfeit ourselves, or to be drunken; for such excesses are against the will of God, and would be an occasion of injuries and of luxury: but by keeping ourselves sober, orderly, and ready for our other occupations, and being more temperate than others. 2.196. And for our duty at the sacrifices themselves, we ought in the first place to pray for the common welfare of all, and after that our own; for we are made for fellowship one with another; and he who prefers the common good before what is peculiar to himself, is above all acceptable to God. 2.197. And let our prayers and supplications be made humbly to God, not [so much] that he would give us what is good (for he hath already given that of his own accord, and hath proposed the same publicly to all), as that we may duly receive it, and when we have received it, may preserve it. 2.198. Now the law has appointed several purifications at our sacrifices, whereby we are cleansed after a funeral after what sometimes happens to us in bed, and after accompanying with our wives, and upon many other occasions, which it would be too long now to set down. And this is our doctrine concerning God and his worship, and is the same that the law appoints for our practice. /p 2.199. 25. But then, what are our laws about marriage? That law owns no other mixture of sexes but that which nature hath appointed, of a man with his wife, and that this be used only for the procreation of children. But it abhors the mixture of a male with a male; and if any one do that, death is his punishment. 2.201. for (says the scripture) “A woman is inferior to her husband in all things.” Let her, therefore, be obedient to him; not so, that he should abuse her, but that she may acknowledge her duty to her husband; for God hath given the authority to the husband. A husband, therefore, is to lie only with his wife whom he hath married; but to have to do with another man’s wife is a wicked thing; which, if any one ventures upon, death is inevitably his punishment: no more can he avoid the same who forces a virgin betrothed to another man, or entices another man’s wife. 2.202. The law, moreover enjoins us to bring up all our offspring, and forbids women to cause abortion of what is begotten, or to destroy it afterward; and if any woman appears to have so done, she will be a murderer of her child, by destroying a living creature, and diminishing human kind: if any one, therefore, proceeds to such fornication or murder, he cannot be clean. 2.203. Moreover, the law enjoins, that after the man and wife have lain together in a regular way, they shall bathe themselves; for there is a defilement contracted thereby, both in soul and body, as if they had gone into another country; for indeed the soul, by being united to the body, is subject to miseries, and is not freed therefrom again but by death; on which account the law requires this purification to be entirely performed. 26. 2.204. Nay, indeed, the law does not permit us to make festivals at the births of our children, and thereby afford occasion of drinking to excess; but it ordains that the very beginning of our education should be immediately directed to sobriety. It also commands us to bring those children up in learning and to exercise them in the laws, and make them acquainted with the acts of their predecessors, in order to their imitation of them, and that they might be nourished up in the laws from their infancy, and might neither transgress them, nor have any pretense for their ignorance of them. /p 2.205. 27. Our law hath also taken care of the decent burial of the dead, but without any extravagant expenses for their funerals, and without the erection of any illustrious monuments for them; but hath ordered that their nearest relations should perform their obsequies; and hath shown it to be regular, that all who pass by when any one is buried, should accompany the funeral, and join in the lamentation. It also ordains, that the house and its inhabitants should be purified after the funeral is over, that every one may thence learn to keep at a great distance from the thoughts of being pure, if he hath been once guilty of murder. /p 2.206. 28. The law ordains also, that parents should be honored immediately after God himself, and delivers that son who does not requite them for the benefits he hath received from them, but is deficient on any such occasion, to be stoned. It also says, that the young men should pay due respect to every elder, since God is the eldest of all beings. 2.207. It does not give leave to conceal any thing from our friends, because that is not true friendship which will not commit all things to their fidelity: it also forbids the revelation of secrets even though an enmity arise between them. If any judge takes bribes, his punishment is death: he that overlooks one that offers him a petition, and this when he is able to relieve him, he is a guilty person. 2.208. What is not by any one intrusted to another, ought not to be required back again. No one is to touch another’s goods. He that lends money must not demand usury for its loan. These, and many more of the like sort, are the rules that unite us in the bands of society one with another. /p 2.209. 29. It will be also worth our while to see what equity our legislator would have us exercise in our intercourse with strangers; for it will thence appear that he made the best provision he possibly could, both that we should not dissolve our own constitution, nor show any envious mind towards those that would cultivate a friendship with us. 2.211. 30. However, there are other things which our legislator ordained for us beforehand, which of necessity we ought to do in common to all men; as to afford fire, and water, and food to such as want it; to show them the roads; nor to let any one lie unburied. He also would have us treat those that are esteemed our enemies with moderation: 2.212. for he doth not allow us to set their country on fire, nor permit us to cut down those trees that bear fruit: nay, farther, he forbids us to spoil those that have been slain in war. He hath also provided for such as are taken captive, that they may not be injured, and especially that the women may not be abused. 2.213. Indeed he hath taught us gentleness and humanity so effectually, that he hath not despised the care of brute beasts, by permitting no other than a regular use of them, and forbidding any other; and if any of them come to our houses, like supplicants, we are forbidden to slay them: nor may we kill the dams, together with their young ones; but we are obliged, even in an enemy’s country, to spare and not kill those creatures that labor for mankind. 2.214. Thus hath our lawgiver contrived to teach us an equitable conduct every way, by using us to such laws as instruct us therein; while at the same time he hath ordained, that such as break these laws should be punished, without the allowance of any excuse whatsoever. /p 2.215. 31. Now the greatest part of offenses with us are capital, as if any one be guilty of adultery; if any one force a virgin; if any one be so impudent as to attempt sodomy with a male; or if, upon another’s making an attempt upon him, he submits to be so used. There is also a law for slaves of the like nature that can never be avoided. 2.216. Moreover, if any one cheats another in measures or weights, or makes a knavish bargain and sale, in order to cheat another; if any one steals what belongs to another, and takes what he never deposited; all these have punishments allotted them, not such as are met with among other nations, but more severe ones. 2.217. And as for attempts of unjust behavior towards parents, or for impiety against God, though they be not actually accomplished, the offenders are destroyed immediately. However, the reward for such as live exactly according to the laws, is not silver or gold; it is not a garland of olive branches or of small age, nor any such public sign of commendation;
15. Mishnah, Sukkah, 3.12 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

3.12. In earlier times the lulav was taken for seven days in the Temple, and in the provinces for one day only. When the temple was destroyed, Rabbi Yoha ben Zakkai decreed that the lulav should be taken in the provinces for seven days in memory of the Temple, [He also decreed] that on the whole of the day of waving it be forbidden [to eat the new produce]."
16. Mishnah, Zevahim, 5.1-5.7 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

5.1. Which is the place [for the offering] of the sacrifices?Most holy sacrifices are slaughtered on the north [side of the altar]. The bullock and the goat of Yom Kippur are [done] at the north, and the receiving of their blood is [performed] with ministering vessels at the north, and their blood requires sprinkling between the poles [of the ark], on the curtain, and on the golden altar. [The omission of] a single application of [the blood] invalidates [them]. He [the priest] would pour out the remainders of the blood on the western base of the outer altar, but if he did not pour it out, he did not invalidate [the sacrifice]." 5.2. As for the bullocks which were burnt and the goats which were burnt, their slaughtering is [done] at the north, and the reception of their blood is [done] at the north, and their blood requires sprinkling on the veil, and on the golden altar; [The omission of] a single one of these applications invalidates [the sacrifice]. He [the priest] pours the remainder of the blood on the western base of the altar; but if he did not pour it out, he did not invalidate [the sacrifice]. Both of these were burnt at the ash pit." 5.3. [Concerning] public and private hatats: (These are the public hatats: the goats of new moons and festivals) They are slaughtered in the north, and their blood is received in ministering vessels in the north, and their blood requires four applications on the four corners [of the altar]. How was it done? He went up the ascent, turned to the surrounding walkway, and came to the south-east corner, then the north-east, then the north-west, and then the south-west. He would pour the residue of the blood out at the southern base. They were eaten within the hangings [of the Tabernacle], by male priests, prepared in any fashion, the same day and night, until midnight." 5.4. The olah is a most holy sacrifice. It is slaughtered in the north, and its blood is received in a ministering vessel in the north; and its blood requires two applications, which are four. It had to be flayed, dismembered, and completely consumed by the fire." 5.5. The shelamim of the public and the ashams: These are the[different types of] ashams: The asham for robbery; The asham or illegal use of holy property; The asham for a betrothed maidservant; A nazirite's asham; A leper's asham; And the suspended asham. These are slaughtered in the north, and their blood is received in a service vessel in the north, and their blood requires two sprinklings, which constitute four. And they are eaten within the curtains [of the Tabernacle], by male priests, prepared in any manner, the same day and night, until midnight." 5.6. The todah and the nazirite's ram are sacrifices of lesser sanctity. They are slaughtered anywhere in the Temple Court, and their blood requires two sprinklings, which constitute four; And they are eaten in any part of the city, by any person, prepared in any manner, the same day and the night following, until midnight. The parts of them which are raised are governed by the same law, save that these are eaten [only] by the priests, their wives, their children and their slaves." 5.7. The shelamim is a sacrifice of lesser sanctity. It may be slaughtered in any part of the Temple court, and its blood requires two sprinklings, which constitute four. And they are eaten in any part of the city, by any person, prepared in any way, during two days and one night. The parts of them which are raised are governed by the same law, save that these are eaten [only] by the priests, their wives, their children and their slaves."
17. Mishnah, Yadayim, 4.6 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.6. The Sadducees say: we complain against you, Pharisees, because you say that the Holy Scriptures defile the hands, but the books of Homer do not defile the hands. Rabban Yoha ben Zakkai said: Have we nothing against the Pharisees but this? Behold they say that the bones of a donkey are clean, yet the bones of Yoha the high priest are unclean. They said to him: according to the affection for them, so is their impurity, so that nobody should make spoons out of the bones of his father or mother. He said to them: so also are the Holy Scriptures according to the affection for them, so is their uncleanness. The books of Homer which are not precious do not defile the hands."
18. New Testament, John, 12.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.13. they took the branches of the palm trees, and went out to meet him, and cried out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel!
19. New Testament, Luke, 1.1-1.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Since many have undertaken to set in order a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us 1.2. even as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us 1.3. it seemed good to me also, having traced the course of all things accurately from the first, to write to you in order, most excellent Theophilus; 1.4. that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
20. New Testament, Mark, 9.5, 11.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.5. Peter answered Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let's make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah. 11.11. Jesus entered into the temple in Jerusalem. When he had looked around at everything, it being now evening, he went out to Bethany with the twelve.
21. Tosefta, Sukkah, 3.16 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Babylonian Talmud, Bava Batra, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

4a. אהדר ליה כלילא דיילי נקרינהו לעיניה יומא חד אתא ויתיב קמיה אמר חזי מר האי עבדא בישא מאי קא עביד אמר ליה מאי אעביד ליה אמר ליה נלטייה מר אמר ליה [כתיב] (קהלת י, כ) גם במדעך מלך אל תקלל אמר ליה האי לאו מלך הוא אמר ליה וליהוי עשיר בעלמא וכתיב (קהלת י, כ) ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר ולא יהא אלא נשיא וכתיב (שמות כב, כז) ונשיא בעמך לא תאור,אמר ליה בעושה מעשה עמך והאי לאו עושה מעשה עמך אמר ליה מסתפינא מיניה אמר ליה ליכא איניש דאזיל דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא אמר ליה כתיב (קהלת י, כ) כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר,אמר ליה אנא הוא אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו השתא מאי תקנתיה דההוא גברא אמר ליה הוא כבה אורו של עולם דכתיב (משלי ו, כג) כי נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב (ישעיהו ב, ב) ונהרו אליו כל הגוים איכא דאמרי הכי אמר ליה הוא סימא עינו של עולם דכתיב (במדבר טו, כד) והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב (יחזקאל כד, כא) הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם,אמר ליה מסתפינא ממלכותא אמר ליה שדר שליחא וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא אדהכי והכי סתרית [ליה] ובניית [ליה] עבד הכי שלחו ליה אם לא סתרתה אל תסתור ואם סתרתה אל תבני ואם סתרתה ובנית עבדי בישא בתר דעבדין מתמלכין אם זיינך עלך ספרך כאן לא רכא ולא בר רכא הורדוס [עבדא] קלניא מתעביד,מאי רכא מלכותא דכתיב (שמואל ב ג, לט) אנכי היום רך ומשוח מלך ואי בעית אימא מהכא (בראשית מא, מג) ויקראו לפניו אברך,אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה [מימיו] במאי בנייה אמר רבה באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני כוחלא שישא ומרמרא אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דנקביל סידא סבר למשעייה בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא,ובבא בר בוטא היכי עבד הכי והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא ר' יהושע בן לוי מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר שנאמר (דניאל ד, כד) להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותך וגו' וכתיב (דניאל ד, כה) כולא מטא על נבוכדנצר מלכא וכתיב ולקצת ירחין תרי עשר וגו',איבעית אימא שאני עבדא דאיחייב במצות ואיבעית אימא שאני בית המקדש דאי לא מלכות לא מתבני,ודניאל מנלן דאיענש אילימא משום דכתיב (אסתר ד, ה) ותקרא אסתר להתך ואמר רב התך זה דניאל הניחא למ"ד שחתכוהו מגדולתו אלא למ"ד שכל דברי מלכות נחתכין על פיו מאי איכא למימר דשדיוהו לגובא דארייוותא:,הכל כמנהג המדינה: הכל לאתויי מאי לאתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא:,לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה מהו דתימא ניהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל:,וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו: הא גופא קשיא אמרת וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו הא סתמא אין מחייבין אותו,אימא סיפא אבל בקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו הא סתמא מחייבין אותו השתא סתם גינה אמרת לא סתם בקעה מיבעיא,אמר אביי הכי קאמר וכן סתם גינה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מחייבין אותו אמר ליה רבא אם כן מאי אבל אלא אמר רבא הכי קתני וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שלא נהגו דמי ואין מחייבין אותו:,אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית: מאי חזית אמר רב הונא אכפיה ליה לקרנא לבר ונעביד מלגיו עביד חבריה נמי מלבר ואמר דידי ודידיה הוא אי הכי השתא נמי גייז ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא גיזוזא מידע ידיע,איכא דאמרי אמר רב הונא מיכפא לקרנא מלגיו ונעבד מלבר גייז ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא אי הכי השתא נמי לייף ליה חבריה ואמר דידי ודידיה הוא ליפופא מידע ידיע והא מבחוץ קתני קשיא,רבי יוחנן אמר 4a. Herod bplaced a garlandmade bof porcupinehide bonBava ben Buta’s head, which bpricked his eyes out. One dayHerod bcame and sat before himwithout identifying himself in order to test him. bHe,Herod, bsaid: See, Master, what this evil slaveHerod bis doing.Bava ben Buta bsaid to him: What should I do to him?Herod bsaid to him:The bMaster should curse him.Bava ben Buta bsaid to him:But bit is written: “Do not curse the king, not even in your thoughts”(Ecclesiastes 10:20). Herod bsaid to him: He is not a king,since he rules illegally. Bava ben Buta bsaid to him: Andeven if bhe were merely a rich manI would not curse him, as bit is written: “And do not curse a rich person in your bedchamber”(Ecclesiastes 10:20). bAndeven bwere he only a leaderI would not curse him, as bit is written: “And you shall not curse a leader among your people”(Exodus 22:27).,Herod bsaid to him:That ihalakhastated bwith regard to“a leader among your people,” that is, to a fit Jew who bacts asa member of byour people,i.e., in accordance with Torah law, band this one does not do the deeds of your people.Bava ben Buta bsaid to him:Nevertheless, bI am afraid of him.Herod bsaid to him: There is nobody who will go and tell him, since you and I are sittinghere alone. Bava ben Buta bsaid to him:Nevertheless, bit is written: “For a bird of the sky shall carry the sound, and that which has wings shall tell the matter”(Ecclesiastes 10:20).,Herod bsaid to him: I am he. Had I known that the Sages were so cautious I would not have killed them. Now, what is that man’s remedy,i.e., what can I do to repent for my sinful actions? Bava ben Buta bsaid to him: Hewho bextinguished the light of the worldby killing the Torah Sages, bas it is written: “For the mitzva is a lamp, and the Torah is light”(Proverbs 6:23), bshould go and occupy himself with the light of the world,the Temple, bas it is writtenwith regard to the Temple: b“And all the nations shall flow [ ivenaharu /i] unto it”(Isaiah 2:2), the word ivenaharualluding to light [ inehora /i]. bThere arethose bwho saythat bthisis what bhe said to him: Hewho bblinded the eye of the world, as it is writtenin reference to the Sages: b“And ifit be committed through ignorance bby the eyes of the congregation”(Numbers 15:24), bshould go and occupy himself with the eye of the world,the Temple, bas it is written: “I will desecrate my Temple, the pride of your strength, the delight of your eyes”(Ezekiel 24:21).,Herod bsaid to him: I am afraid of theRoman bgovernment,that they will not permit me to make changes in the Temple. Bava ben Buta bsaid to him: Send a messengerwho will btravelthere for ba year, and remainthere for another byear, andtake yet another byearto breturn. In the meantime, you can demolishthe Temple band rebuild it. He did so.Eventually, bthey senta message btoHerod from Rome: bIf you have notyet bdemolished it, do not demolish it; and if you havealready bdemolished it, do not rebuild it; and if you have demolished it andalready brebuilt it,you shall be counted among bthose who act wickedly, seeking counselonly bafter they havealready bacted.Even bif you are armedand in command of a military force, byour book,i.e., your genealogical record, bis here.You are bneither a king [ ireikha /i] nor the son of a king,but rather bHerod the slave who has made himself a freeman [ ikelonya /i]. /b,The Gemara explains: bWhatis the meaning of the word ireikha /i?It denotes broyalty, as it is written: “I am today a tender [ irakh /i] and anointed king”(II Samuel 3:39). bAnd if you wish, saythat the meaning of the word is learned bfrom here,from the term describing Joseph after he was appointed viceroy to the king: b“And they cried before him, iAvrekh /i”(Genesis 41:43).,The Sages bsay: One who has not seen Herod’s building has never seen a beautiful building in his life.The Gemara asks: bWith what did he build it? Rabba said: With stones of white and green marble [ iumarmara /i]. There arethose bwho saythat he built it bwith stones of blue, white, and green marble.Alternate rows of stones bsent out an edgea bit band drew in an edgea bit, bso that they wouldbetter breceiveand hold bthe plaster. He considered covering it with gold,but bthe Rabbis said to him: Leave it,and do not cover it, bsince it is more beautiful thisway, bas it looks like the waves of the sea. /b,The Gemara asks: bAnd how did Bava ben Buta do this,i.e., give advice to Herod the wicked? bBut doesn’t Rav Yehuda saythat bRav says, and some sayit was bRabbi Yehoshua ben Leviwho says: bFor whatreason bwas Daniel punished? Because he offered advice to Nebuchadnezzar, asafter sharing a harsh prophecy with him, bit is stated: “Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you, redeem your sins with charity and your iniquities with graciousness to the poor, that there may be a lengthening of your prosperity”(Daniel 4:24). bAnd it is written: “All this came upon King Nebuchadnezzar”(Daniel 4:25). bAnd it is written: “And at the end of twelve months”(Daniel 4:26). Only after a year was the prophecy fulfilled but not before that, apparently because Nebuchadnezzar heeded Daniel’s advice.,The Gemara answers: bIf you wish, saythat ba slavelike Herod bis different since he is obligated in the mitzvot,and therefore Bava ben Buta had to help him repent. bAnd if you wish, say the Temple is different, as withoutthe help of bthe government it would not have been built. /b,The Gemara asks: bAnd from where do wederive bthat Daniel was punished? If we saywe know this bbecause it is written: “And Esther called for Hatach,one of the king’s chamberlains, whom he had appointed to attend upon her” (Esther 4:5), band Rav said: Hatach is Daniel. This works out well according to the one who saysDaniel was called Hatach because bthey cut him down [ iḥatakh /i] from his greatnessand turned him into a minor attendant. bBut according to the one who sayshe was called Hatach bbecause all governmental matters were determined [ iḥatakh /i] according to his word, what is there to say?What punishment did he receive? The Gemara answers: His punishment was bthat they threw him into the den of lions. /b,§ The mishna teaches: In a place where it is customary to build a wall of non-chiseled stone, or chiseled stone, or small bricks, or large bricks, they must build the partition with that material. bEverything is in accordance with the regional custom.The Gemara asks: bWhatdoes the word beverythingserve bto add?The Gemara answers: It serves bto add a place where it is customaryto build a partition bout of palm and laurel branches.In such a place, the partition is built from those materials.,The mishna teaches: bTherefore, if the walllater bfalls,the assumption is that bthe spacewhere the wall stood band the stones belong to both of them,to be divided equally. The Gemara questions the need for this ruling: Isn’t it bobviousthat this is the case, since both neighbors participated in the construction of the wall? The Gemara answers: bNo,it is bnecessaryto teach this ihalakhafor a case bwherethe entire wall bfell into the domain of one of them. Alternatively,it is necessary in a case bwhere one of themalready bclearedall the stones binto hisown bdomain. Lest you saythat bthe otherparty bshould begoverned by the principle that bthe burden of proof rests upon the claimant,that is, if the other party should have to prove that he had been a partner in the construction of the wall, the mishna bteaches usthat they are presumed to have been partners in the building of the wall, and neither requires further proof.,§ The mishna continues: bAnd similarly with regard to a garden,in ba place where it is customary to build a partitionin the middle of a garden jointly owned by two people, and one of them wishes to build such a partition, the court bobligateshis neighbor to join in building the partition. The Gemara comments: bThismatter bitselfis bdifficult.On the one hand, byou said: And similarly with regard to a garden,in ba place where it is customary to build a partitionin the middle of a garden jointly owned by two people, and one of them wishes to build such a partition, the court bobligateshis neighbor to join in building the partition. One can infer bthat ordinarily,where there is no custom, the court bdoes not obligate himto build a partition.,But bsay the latter clauseof the mishna: bButwith regard to an expanse of bfields,in ba place where it is customary not to build a partitionbetween two people’s fields, and one person wishes to build a partition between his field and that of his neighbor, the court bdoes not obligatehis neighbor to build such a partition. One can infer bthat ordinarily,where there is no custom, the court bobligates himto build a partition. The Gemara explains the difficulty: bNowthat byou saidby inference that in ban ordinary gardenthe court bdoes notobligate him to build a partition, bis it necessaryto say that the court does not obligate him to build a partition in ban ordinary field?Clearly in a field there is less of a need for a partition, as there is less damage caused by exposure to the gaze of others., bAbaye saidthat bthisis what the itanna bis saying: And similarlywith regard to ban ordinary garden, andalso bin a place where it is customary to build a partition inan expanse of bfields,the court bobligates himto build a partition. bRava said to him: If so, whatis the point of the word: bBut,mentioned afterward in connection with an expanse of fields, which seems to indicate that the issue of fields had not yet been addressed? bRather, Rava saidthat bthisis what the itanna bis teaching: And similarly an ordinary garden istreated blike a place where it is customary to build a partition, andtherefore the court bobligates himto build a partition. bBut an ordinaryexpanse of bfields istreated blike a place where it is customary notto build a partition, bandtherefore the court bdoes not obligate himto build one.,§ The mishna teaches: bRather, ifone person bwishesto erect a partition, bhe must withdraw into his ownfield band buildthe partition there. bAnd he makesa border bmark on the outer sideof the barrier facing his neighbor’s property, indicating that he built the entire structure of his own materials and on his own land. The Gemara asks: bWhatis the meaning of a border bmark? Rav Huna said: He bends the edgeof the wall btoward the outside.The Gemara suggests: bLet him make it on the inside.The Gemara explains: In that case, bhis neighbor might also makea mark bon the outside,that is, on the side facing his own property, band say:The wall bisboth bmine and his.The Gemara responds: bIf so,that is, there is a concern about such deception, bnow alsowhen the person who builds the wall makes a border mark on the outer side of the wall, bhis neighbor might cut it off and say:The wall bisboth bmine and his.The Gemara answers: Such ba cut is noticeableand the deception will not work., bThere arethose bwho saythat in answer to the question: What is the meaning of a border mark, bRav Huna said: He bends the edgeof the wall btoward the inside.The Gemara suggests: bLet him make it on the outside.The Gemara explains: In that case, bhis neighbor might cut it off and say:The wall bisboth bmine and his.The Gemara asks: bIf so,that is, there is a concern for such deception, bnow alsowhen the person who builds the wall makes a border mark toward the inside, bhis neighbor might adda border mark on his own side band say:The wall bisboth bmine and his.The Gemara answers: bAn addition is noticeableand the deception will not work. The Gemara asks: bBut doesn’tthe mishna bteachthat he makes the border mark bon the outsideand not on the inside? The Gemara comments: This is ba difficulty. /b, bRabbi Yoḥa said: /b
23. Babylonian Talmud, Sukkah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

48a. רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל בפני עצמו קרבן בפני עצמו שירה בפני עצמו ברכה בפני עצמו:, big strongמתני׳ /strong /big ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג:, big strongגמ׳ /strong /big מנה"מ דת"ר (דברים טז, טו) והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון או אינו אלא יו"ט הראשון כשהוא אומר אך חלק,ומה ראית לרבות לילי יו"ט האחרון ולהוציא לילי יו"ט הראשון מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו ומוציא אני לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו:, big strongמתני׳ /strong /big סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו"ט האחרון של חג:, big strongגמ׳ /strong /big אין לו כלים להוריד מהו אין לו כלים אלא כי אשתמש במאי אשתמש אלא אין לו מקום להוריד כליו מהו ר' חייא בר (רב) אמר פוחת בה ארבעה ור' יהושע בן לוי אמר מדליק בה את הנר,ולא פליגי הא לן והא להו,הא תינח סוכה קטנה סוכה גדולה מאי איכא למימר דמעייל בה מאני מיכלא דאמר רבא מאני מיכלא בר ממטללתא מאני משתיא במטללתא:, big strongמתני׳ /strong /big ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן השילוח הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו עלה בכבש ופנה לשמאלו שני ספלים של כסף היו שם ר' יהודה אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרין פניהם מפני היין ומנוקבין 48a. is ba Festival in and of itselfwith regard bto the matterof: iPeh /i, izayin /i, ireish /i; ikuf /i, ishin /i, ibeit /i.This is an acronym for: bA lottery [ ipayis /i] in and of itself,i.e., a new lottery is performed on that day to determine which priests will sacrifice the offerings that day, and the order established on iSukkotdoes not continue; the blessing of btime [ izeman /i],i.e., Who has given us life, sustained us, and brought us to this time, bin and of itself,as it is recited just as it is recited at the start of each Festival; ba Festival [ iregel] in and of itself,and there is no mitzva to sit in the isukka(see iTosafot /i); ban offering [ ikorban /i] in and of itself,as the number of offerings sacrificed on the Eighth Day is not a continuation of the number sacrificed on iSukkotbut is part of a new calculation; ba song [ ishira /i] in and of itself,since the psalms recited by the Levites as the offerings are sacrificed on the Eighth Day are not a continuation of those recited on iSukkot /i; ba blessing [ iberakha /i] in and of itself,as the addition to the third blessing of Grace after Meals and to the iAmidaprayer (see iTosafot /i) is phrased in a manner different from that of the addition recited on iSukkot /i., strongMISHNA: /strong This mishna elaborates upon the first mishna in this chapter. bTheobligation to recite ihalleland themitzva of brejoicingon the Festival by sacrificing and eating the meat of peace-offerings barealways for beightdays. The mishna explains: bHow so?This bteaches that a person is obligated in ihallel /i, and in themitzva of brejoicing, and in reverence for the last day of the Festival likehe is for ball the other days of the Festival. /b, strongGEMARA: /strong The Gemara asks: bFrom where are these matters,that on the eighth day of the Festival one is obligated to rejoice, derived? It is bas the Sages taughtthat the verse states with regard to iSukkot /i: b“And you shall be altogether joyful”(Deuteronomy 16:15). The verse comes bto include the evenings of the last day of the Festival,i.e., then too, one is obligated to rejoice by partaking of the meat of the peace-offerings sacrificed the previous day. The Gemara asks: Does the verse come to include the evening of the eighth day? bOrperhaps bitcomes to include bonly theevening of bthe first day of the Festival.The Gemara answers: bWhenthe verse bsays: Altogether,it is exclusionary, and bithas bdistinguishedthis night from the other nights of the Festival.,The Gemara asks: bWhat did you seethat led you bto include the evenings of the last day of the Festivalin the mitzva of rejoicing band to exclude the evenings of the first day of the Festival?Why not require one to sacrifice peace-offerings on the afternoon preceding the Festival to be eaten on the first night? The Gemara answers: bI include the evenings of the last day of the Festival, before which there isa day of brejoicing,as it is reasonable that the rejoicing should continue, band I exclude the evenings of the first day of the Festival, before which there is nota day of brejoicing,as there is no obligation to sacrifice offerings on the afternoon preceding the Festival., strongMISHNA: /strong The mitzva of isukka /iis bsevendays. bHowdoes one fulfill this obligation for seven full days? When bone finished eatingon the seventh day, bheshould bnot dismantle his isukka /iimmediately, because the obligation continues until the end of the day. bHowever, he takes the vessels downfrom the isukkainto the house bfrom iminḥa /itime band onward in deference to the last day of the Festival,when he will require the vessels in the house., strongGEMARA: /strong The Gemara asks: If bone does not have vessels to take downfrom the isukka /i, bwhatshould he do? The Gemara asks: bOne does not have vessels? But when he utilizedhis isukkaduring the Festival, bwith whatvessels bdid heeat when bhe utilizedthe isukka /i? bRather,this is the question: bIf he has no placeinto which bhecan btake down his vesselsand he must continue eating in the isukka /i, bwhatis the ihalakha /i? What can he do to underscore the fact that he is eating there not to fulfill a mitzva, thereby violating the prohibition against adding to the mitzvot of the Torah, but only due to the lack of an alternative? bRabbi Ḥiyya bar Rav said: He reducesthe roofing of the isukkaby bfourhandbreadths, thereby rendering the isukkaunfit. bAnd Rabbi Yehoshua ben Levi said: He lights a lamp insidethe isukka /i, which is prohibited during the festival of iSukkot /i.,The Gemara notes: bAnd they do not disagreewith regard to the ihalakha /i. Instead, they are providing different solutions for different locations. bThis is for us,who live outside Eretz Yisrael, band this is for them,who live in Eretz Yisrael. Those who live in Eretz Yisrael reduce the roofing, since the obligation to sit in the isukkano longer applies. However, those who live outside of Eretz Yisrael, who are obligated to sit in the isukkaon the eighth day with regard to which there is uncertainty that it might be the seventh day, must find another way to distinguish the eighth day from the days of the Festival of iSukkot /i.,The Gemara asks: bThisworks out bwellwith regard to ba small isukka /i,since it is prohibited to light a lamp due to the danger of a conflagration, and lighting a lamp will underscore the distinction. However, with regard to ba large isukka /i,in which there is no prohibition and therefore no distinction, bwhat can be said?The Gemara answers: One underscores the distinction in bthat he brings eating vessels,e.g., pots in which food was cooked, bintothe isukka /i, bas Rava said: Eating vesselsare taken bout of the isukka /i; drinking vesselsremain bin the isukka /i.By leaving the pots and pans in the isukka /i, he indicates that the isukkais no longer involved in fulfillment of the mitzva., strongMISHNA: /strong With regard to the rite of bwater libationperformed in the Temple during the Festival, bhowwas it performed? bOne would fill a golden jug with a capacity of three ilog /iwith water bfrom the Siloampool. When those who went to bring the water breached the Gate of the Water,so called because the water for the libation was brought through this gate leading to the Temple courtyard, bthey sounded a itekia /i, sounded a iterua /i, and soundedanother itekia /ias an expression of joy. The priest bascended the rampof the altar band turned to his left. There were two silver basins thereinto which he poured the water. bRabbi Yehuda said: They were limestonebasins, bbut they would blacken due to the wineand therefore looked like silver. The two basins were bperforatedat the bottom


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 182
alexander the great Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
alexandria Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
altar Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 82, 182
antiquities (josephus), comparison to war Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 125
apologetic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 540
archaeology, arch(a)eological Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
boethus (dynasty of) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 386, 388, 517
community Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
desert Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76
estates, sacred Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
etrog, citron Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 82, 196
exodus Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76
fertility Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 182
gods will Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
graeco-roman (law/custom) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
greek/hellenistic historiography Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
harvest, ingathering Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76
hellenism, hellenistic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 540
hellenistic religion Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 82
herodians, herodian dynasty Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
high (chief) priest Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
historiography Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
hyrcanus i Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 21
intention Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 196
janneus, mentioned in dss Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 125
janneus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 125
jerusalem Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
jesus Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 182
josephus, ancestral traditions in Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 21
josephus, recurring patterns in Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 21
josephus, referencing oral traditions Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 21
josephus Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114; Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 76, 82, 182, 196, 217
joy, rejoicing Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 182
jubilees Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 82, 182, 196
law Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
luke Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
lulav Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76, 82, 182
menorah Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
mohammed (muhammad) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
moses, as lawgiver Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
moses Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33; Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 76; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
myrtle Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 196
oil Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
pesaḥ, passover Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76
pharisaic tradition/halakha Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
philo Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76, 217; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50, 540
politeia (citizenship/constitution) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
priestly vestments Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
protection Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 76, 217
purity (see also food laws) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
qumran documents Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
rabbinic tradition/literature, halakha Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
rabbis Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
rain Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 76, 182
roman, period Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
sabbath Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 50
sacrifice Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
sacrifice and prayer Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
sacrifices Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170; Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 82
sadducean Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 50
sadducees Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
samaritan Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 217
septuagint Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
skhakh Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 217
solomon Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 33
sukka Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 76, 182, 217
sukkot (tabernacles) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
symbol Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 182
system, halakhic ~ Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 50
tabernacle Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
tannaic halakha Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 540
tannaim (early rabbis), tannaic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43, 540
temple, as cosmos, in josephus Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
temple, as cosmos Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
temple Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 182, 196, 217
temple mount, jerusalem temple Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
thyrsos Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 82
timber Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
tolkowsky, s. Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 196
torah Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
trees Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 82
walls Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 217
war (josephus), comparison to antiquities Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 125
willow Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 75, 196
wine' Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 170
yavne Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
yavne period Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 540
yohanan ben zakkai, r. Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 50
yoshua, r. Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
zodiac Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114