Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.209-3.275


τῶν γὰρ υἱῶν αὐτοῦ τεσσάρων ὄντων, ὡς προεῖπον, δύο οἱ πρεσβύτεροι Νάβαδος καὶ ̓Αβιοῦς κομίσαντες ἐπὶ τὸν βωμὸν οὐχ ὧν προεῖπε Μωυσῆς θυμάτων, ἀλλ' οἷς ἐχρῶντο πρότερον, κατεκαύθησαν τοῦ πυρὸς ἐπ' αὐτοὺς τὴν ὁρμὴν βαλόντος καὶ τὰ στέρνα καὶ τὰ πρόσωπα φλέγειν αὐτῶν ἀρξαμένου καὶ σβέσαι μηδενὸς δυναμένου.for whereas he had four sons, as I said before, the two elder of them, Nadab and Abihu, did not bring those sacrifices which Moses bade them bring, but which they used to offer formerly, and were burnt to death. Now when the fire rushed upon them, and began to burn them, nobody could quench it.


nanAccordingly they died in this manner. And Moses bid their father and their brethren to take up their bodies, to carry them out of the camp, and to bury them magnificently. Now the multitude lamented them, and were deeply affected at this their death, which so unexpectedly befell them.


μόνους δὲ Μωυσῆς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καὶ τὸν πατέρα μὴ φροντίζειν τῆς ἐπ' αὐτοῖς λύπης ἠξίωσε προκρίναντας τὴν εἰς τὸν θεὸν τιμὴν τοῦ περὶ αὐτοὺς σκυθρωποῦ: ἤδη γὰρ ̓Ααρὼν καὶ τὴν στολὴν τὴν ἱερὰν ἠμφίεστο.But Moses entreated their brethren and their father not to be troubled for them, and to prefer the honor of God before their grief about them; for Aaron had already put on his sacred garments.


Μωυσῆς δὲ πᾶσαν τιμὴν παραιτησάμενος, ἣν ἑώρα τὸ πλῆθος αὐτῷ παρασχεῖν ἕτοιμον, πρὸς μόνῃ τῇ τοῦ θεοῦ θεραπείᾳ διετέλει. καὶ τῶν μὲν εἰς τὸ Σιναῖον ἀνόδων ἀπείχετο, εἰς δὲ τὴν σκηνὴν εἰσιὼν ἐχρηματίζετο περὶ ὧν ἐδεῖτο παρὰ τοῦ θεοῦ ἰδιωτεύων καὶ τῇ στολῇ καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἄγων ἑαυτὸν δημοτικώτερον καὶ μηδὲν βουλόμενος τῶν πολλῶν διαφέρειν δοκεῖν, ἢ μόνῳ τῷ προνοούμενος αὐτῶν βλέπεσθαι.8. But Moses refused all that honor which he saw the multitude ready to bestow upon him, and attended to nothing else but the service of God. He went no more up to Mount Sinai; but he went into the tabernacle, and brought back answers from God for what he prayed for. His habit was also that of a private man, and in all other circumstances he behaved himself like one of the common people, and was desirous to appear without distinguishing himself from the multitude, but would have it known that he did nothing else but take care of them.


ἔτι δὲ τὴν πολιτείαν καὶ νόμους αὐτῶν ἔγραφε, καθ' οὓς κεχαρισμένως τῷ θεῷ βιώσονται μηδὲν ἀλλήλοις ἐγκαλεῖν ἔχοντες: ταῦτα μέντοι κατὰ τὴν ὑπαγόρευσιν τοῦ θεοῦ συνετάττετο. διέξειμι μὲν οὖν περὶ τῆς πολιτείας καὶ τῶν νόμων.He also set down in writing the form of their government, and those laws by obedience whereto they would lead their lives so as to please God, and so as to have no quarrels one among another. However, the laws he ordained were such as God suggested to him; so I shall now discourse concerning that form of government, and those laws.


̔̀Ο μέντοι περὶ τῆς τοῦ ἀρχιερέως στολῆς παρέλιπον διελθεῖν βούλομαι: οὐδαμόθεν γὰρ προφητῶν κακουργίαις κατέλιπεν ἀφορμήν, εἰ δέ τινες τοιοῦτοι γένοιντο παρεγχειρεῖν τῷ τοῦ θεοῦ ἀξιώματι, αὐτοκράτορα δ' εἶναι τὸν θεὸν παρατυγχάνειν τοῖς ἱεροῖς κατέλιπεν ὁπότε θελήσειε καὶ μὴ παρεῖναι, καὶ τοῦτ' οὐχ ̔Εβραίοις δῆλον εἶναι μόνον ἠθέλησεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων τοῖς παρατυγχάνουσι.9. I will now treat of what I before omitted, the garment of the high priest: for he [Moses] left no room for the evil practices of [false] prophets; but if some of that sort should attempt to abuse the divine authority, he left it to God to be present at his sacrifices when he pleased, and when he pleased to be absent. And he was willing this should be known, not to the Hebrews only, but to those foreigners also who were there.


τῶν γὰρ λίθων, οὓς ἐπὶ τοῖς ὤμοις φέρειν τὸν ἀρχιερέα προεῖπον, σαρδόνυχες δὲ ἦσαν καὶ σημαίνειν αὐτῶν τὴν φύσιν ἡγοῦμαι περισσὸν πᾶσιν εἰς γνῶσιν ἀφιγμένων, συνέβαινε λάμπειν, ὁπότε ταῖς ἱερουργίαις ὁ θεὸς παρείη, τὸν ἕτερον τὸν ἐπὶ τῷ δεξιῷ τῶν ὤμων πεπορπημένον αὐγῆς ἀποπηδώσης καὶ τοῖς πορρωτάτω φαινομένης, οὐ πρότερον ταύτης ὑπαρχούσης τῷ λίθῳ.For as to those stones, which we told you before, the high priest bare on his shoulders, which were sardonyxes, (and I think it needless to describe their nature, they being known to every body,) the one of them shined out when God was present at their sacrifices; I mean that which was in the nature of a button on his right shoulder, bright rays darting out thence, and being seen even by those that were most remote; which splendor yet was not before natural to the stone.


θαυμαστὸν μὲν οὖν καὶ τοῦτο τοῖς μὴ τὴν σοφίαν ἐπ' ἐκφαυλισμῷ τῶν θείων ἠσκηκόσιν, ὃ δ' ἐστὶ τούτου θαυμασιώτερον ἐρῶ: διὰ γὰρ τῶν δώδεκα λίθων, οὓς κατὰ στέρνον ὁ ἀρχιερεὺς ἐνερραμμένους τῷ ἐσσῆνι φορεῖ, νίκην μέλλουσι πολεμεῖν προεμήνυεν ὁ θεός:This has appeared a wonderful thing to such as have not so far indulged themselves in philosophy, as to despise Divine revelation. Yet will I mention what is still more wonderful than this: for God declared beforehand, by those twelve stones which the high priest bare on his breast, and which were inserted into his breastplate, when they should be victorious in battle;


τοσαύτη γὰρ ἀπήστραπτεν ἀπ' αὐτῶν αὐγὴ μήπω τῆς στρατιᾶς κεκινημένης, ὡς τῷ πλήθει παντὶ γνώριμον εἶναι τὸ παρεῖναι τὸν θεὸν εἰς τὴν ἐπικουρίαν, ὅθεν ̔́Ελληνες οἱ τὰ ἡμέτερα τιμῶντες ἔθη διὰ τὸ μηδὲν ἀντιλέγειν δύνασθαι τούτοις τὸν ἐσσῆνα λόγιον καλοῦσιν.for so great a splendor shone forth from them before the army began to march, that all the people were sensible of God’s being present for their assistance. Whence it came to pass that those Greeks, who had a veneration for our laws, because they could not possibly contradict this, called that breastplate the Oracle.


ἐπαύσατο μὲν οὖν ὅ τε ἐσσὴν καὶ ὁ σαρδόνυξ τοῦ λάμπειν ἔτεσι διακοσίοις πρότερον ἢ ταύτην ἐμὲ συνθεῖναι τὴν γραφὴν τοῦ θεοῦ δυσχεράναντος ἐπὶ τῇ παραβάσει τῶν νόμων, περὶ ὧν ἐροῦμεν εὐκαιρότερον. τρέψομαι δὲ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς λόγον.Now this breastplate, and this sardonyx, left off shining two hundred years before I composed this book, God having been displeased at the transgressions of his laws. Of which things we shall further discourse on a fitter opportunity; but I will now go on with my proposed narration.


Καθιερωμένης γὰρ δὴ τῆς σκηνῆς καὶ διακεκοσμημένων τῶν περὶ τοὺς ἱερέας τό τε πλῆθος ὁμόσκηνον αὐτῷ τὸν θεὸν ἔκρινεν εἶναι καὶ τρέπεται πρὸς θυσίας τε καὶ ἀνέσεις ὡς ἅπασαν ἤδη κακοῦ προσδοκίαν ἀπεωσμένον, καὶ περὶ τῶν μελλόντων ὡς ἀμεινόνων ἐπιθυμοῦντες δωρεάς τε τῷ θεῷ τὰς μὲν κοινῇ τὰς δὲ κατ' ἰδίαν ἀνετίθεσαν κατὰ φυλάς:10. The tabernacle being now consecrated, and a regular order being settled for the priests, the multitude judged that God now dwelt among them, and betook themselves to sacrifices and praises to God as being now delivered from all expectation of evils and as entertaining a hopeful prospect of better times hereafter. They offered also gifts to God some as common to the whole nation, and others as peculiar to themselves, and these tribe by tribe;


nanfor the heads of the tribes combined together, two by two, and brought a waggon and a yoke of oxen. These amounted to six, and they carried the tabernacle when they journeyed. Besides which, each head of a tribe brought a bowl, and a charger, and a spoon, of ten darics, full of incense.


τὸ δὲ τρύβλιον καὶ ἡ φιάλη, ἀργυρᾶ δὲ ἦν, σίκλους μὲν αἱ δύο διακοσίους εἷλκον, εἰς δὲ τὴν φιάλην ἑβδομήκοντα μόνοι δεδαπάνηντο, πλήρεις δὲ ἦσαν ἀλεύρων ἐλαίῳ πεφυραμένων, οἷς ἐπὶ τῷ βωμῷ χρῶνται πρὸς τὰς ἱερουργίας: μόσχον τε καὶ κριὸν σὺν ἀρνίῳ ἐτείῳ ὁλομελῆ καυθησόμενα καὶ σὺν αὐτοῖς χίμαρον ἐπὶ παραιτήσει ἁμαρτημάτων.Now the charger and the bowl were of silver, and together they weighed two hundred shekels, but the bowl cost no more than seventy shekels; and these were full of fine flour mingled with oil, such as they used on the altar about the sacrifices. They brought also a young bullock, and a ram, with a lamb of a year old, for a whole burnt-offering, as also a goat for the forgiveness of sins.


προσῆγε δὲ τῶν ἀρχόντων ἕκαστος καὶ ἑτέρας θυσίας σωτηρίους λεγομένας καθ' ἑκάστην ἡμέραν δύο βόας καὶ πέντε κριοὺς σὺν ἀρνάσιν ἐτείοις καὶ ἐρίφοις. οὗτοι μὲν δὴ θύουσιν ἐπὶ ἡμέρας δώδεκα κατὰ πᾶσαν ἡμέραν εἷς: Μωυσῆς δὲ οὐκέτ' ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ Σιναῖον ἀλλ' εἰς τὴν σκηνὴν εἰσιὼν ἀνεμάνθανε παρὰ θεοῦ περί τε τῶν πρακτέων καὶ τῶν νόμων τῆς συντάξεως:Every one of the heads of the tribes brought also other sacrifices, called peace-offerings, for every day two bulls, and five rams, with lambs of a year old, and kids of the goats. These heads of tribes were twelve days in sacrificing, one sacrificing every day. Now Moses went no longer up to Mount Sinai, but went into the tabernacle, and learned of God what they were to do, and what laws should be made;


οὓς κρείττονας ἢ κατὰ σύνεσιν ἀνθρωπίνην ὄντας εἰς τὸν ἅπαντα βεβαίως αἰῶνα συνέβη φυλαχθῆναι δωρεὰν εἶναι δόξαντας τοῦ θεοῦ, ὡς μήτ' ἐν εἰρήνῃ ὑπὸ τρυφῆς μήτ' ἐν πολέμῳ κατ' ἀνάγκην ̔Εβραίους παραβῆναί τινα τῶν νόμων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων παύομαι λέγων γραφὴν ἑτέραν ἠξιωκὼς συνθεῖναι περὶ τῶν νόμων.which laws were preferable to what have been devised by human understanding, and proved to be firmly observed for all time to come, as being believed to be the gift of God, insomuch that the Hebrews did not transgress any of those laws, either as tempted in times of peace by luxury, or in times of war by distress of affairs. But I say no more here concerning them, because I have resolved to compose another work concerning our laws.


Νυνὶ δ' ὀλίγων τινῶν ἐπιμνησθήσομαι τῶν ἐφ' ἁγνείαις καὶ ἱερουργίαις κειμένων: καὶ γὰρ τὸν λόγον μοι περὶ τῶν θυσιῶν ἐνεστάναι συμβέβηκε. δύο μὲν γάρ εἰσιν ἱερουργίαι, τούτων δ' ἡ μὲν ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἑτέρα δ' ὑπὸ τοῦ δήμου συντελούμεναι κατὰ δύο γίνονται τρόπους:1. I will now, however, make mention of a few of our laws which belong to purifications, and the like sacred offices, since I am accidentally come to this matter of sacrifices. These sacrifices were of two sorts; of those sorts one was offered for private persons, and the other for the people in general; and they are done in two different ways.


τῆς μὲν ὁλοκαυτεῖται πᾶν τὸ θυόμενον καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν προσηγορίαν τοιαύτην ἔλαβεν, ἡ δὲ χαριστήριός τέ ἐστι καὶ κατ' εὐωχίαν δρᾶται τῶν τεθυκότων: ἐρῶ δὲ περὶ τῆς προτέρας.In the one case, what is slain is burnt, as a whole burnt-offering, whence that name is given to it; but the other is a thank-offering, and is designed for feasting those that sacrifice. I will speak of the former.


ἀνὴρ ἰδιώτης ὁλοκαυτῶν θύει μὲν βοῦν καὶ ἀρνίον καὶ ἔριφον: ταῦτα μὲν ἐπέτεια, τοὺς δὲ βοῦς ἐφεῖται θύειν καὶ προήκοντας: ἄρρενα δὲ ὁλοκαυτεῖται τὰ πάντα. σφαγέντων δὲ τούτων τὸν κύκλον τῷ αἵματι δεύουσι τοῦ βωμοῦ οἱ ἱερεῖςSuppose a private man offer a burnt-offering, he must slay either a bull, a lamb, or a kid of the goats, and the two latter of the first year, though of bulls he is permitted to sacrifice those of a greater age; but all burnt-offerings are to be of males. When they are slain, the priests sprinkle the blood round about the altar;


εἶτα καθαρὰ ποιήσαντες διαμελίζουσι καὶ πάσαντες ἁλσὶν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἀνατιθέασι σχιζῶν ἤδη πεπληρωμένον καὶ πυρὸς φλεγομένου. τοὺς δὲ πόδας τῶν ἱερείων καὶ τὰ κατὰ νηδὺν ἐκκαθάραντες ἀκριβῶς τοῖς ἄλλοις καθαγνισθησόμενα προσεπιφέρουσι, τὰς δορὰς τῶν ἱερέων λαμβανόντων. καὶ ὁ μὲν τῆς ὁλοκαυτώσεως τρόπος ἐστὶν οὗτος.they then cleanse the bodies, and divide them into parts, and salt them with salt, and lay them upon the altar, while the pieces of wood are piled one upon another, and the fire is burning; they next cleanse the feet of the sacrifices, and the inwards, in an accurate manner and so lay them to the rest to be purged by the fire, while the priests receive the hides. This is the way of offering a burnt-offering.


Τὰς δὲ χαριστηρίους θυσίας ἐπιτελοῦντες τὰ αὐτὰ μὲν ζῷα θύουσιν, ὁλόκληρα δὲ ταῦτα καὶ τῶν ἐπετείων πρεσβύτερα, ἄρρενα μέντοι θήλεσι συνδυαζόμενα. θύσαντες δὲ ταῦτα φοινίσσουσι μὲν αἵματι τὸν βωμόν, τοὺς δὲ νεφροὺς καὶ τὸν ἐπίπλουν καὶ πάντα τὰ πιμελῆ σὺν τῷ λοβῷ τοῦ ἥπατος καὶ σὺν αὐτοῖς τὴν οὐρὰν τοῦ ἀρνὸς ἐπιφέρουσι τῷ βωμῷ.2. But those that offer thank-offerings do indeed sacrifice the same creatures, but such as are unblemished, and above a year old; however, they may take either males or females. They also sprinkle the altar with their blood; but they lay upon the altar the kidneys and the caul, and all the fat, and the lobe of the liver, together with the rump of the lamb;


τὸ δὲ στῆθος καὶ τὴν κνήμην τὴν δεξιὰν τοῖς ἱερεῦσι παρασχόντες ἐπὶ δύο ἡμέρας εὐωχοῦνται τοῖς καταλειπομένοις τῶν κρεῶν, ἃ δ' ἂν περισσεύσῃ κατακαίουσι.then, giving the breast and the right shoulder to the priests, the offerers feast upon the remainder of the flesh for two days; and what remains they burn.


nan3. The sacrifices for sins are offered in the same manner as is the thank-offering. But those who are unable to purchase complete sacrifices, offer two pigeons, or turtle doves; the one of which is made a burnt-offering to God, the other they give as food to the priests. But we shall treat more accurately about the oblation of these creatures in our discourse concerning sacrifices.


ὁ μὲν γὰρ κατὰ ἄγνοιαν εἰς τοῦτο προπεσὼν ἄρνα καὶ ἔριφον θήλειαν τῶν αὐτοετῶν προσφέρει, καὶ τῷ μὲν αἵματι δεύει τὸν βωμὸν ὁ ἱερεὺς οὐχ ὡς τὸ πρῶτον ἀλλὰ τῶν γωνιῶν τὰς ἐξοχάς, καὶ τούς τε νεφροὺς καὶ τὴν ἄλλην πιμελὴν σὺν τῷ λοβῷ τοῦ ἥπατος ἐπιφέρουσι τῷ βωμῷ, οἱ δὲ ἱερεῖς τάς τε δορὰς ἀποφέρονται καὶ τὰ κρέα ἐπ' ἐκείνης δαπανήσοντες τῆς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ: ὁ γὰρ νόμος εἰς τὴν αὔριον ἀπολιπεῖν οὐκ ἐᾷ.But if a person fall into sin by ignorance, he offers an ewe lamb, or a female kid of the goats, of the same age; and the priests sprinkle the blood at the altar, not after the former manner, but at the corners of it. They also bring the kidneys and the rest of the fat, together with the lobe of the liver, to the altar, while the priests bear away the hides and the flesh, and spend it in the holy place, on the same day; for the law does not permit them to leave of it until the morning.


ὁ δὲ ἁμαρτὼν μὲν αὑτῷ δὲ συνειδὼς καὶ μηδένα ἔχων τὸν ἐξελέγχοντα κριὸν θύει τοῦ νόμου τοῦτο κελεύοντος, οὗ τὰ κρέα κατὰ τὸ ἱερὸν ὁμοίως οἱ ἱερεῖς αὐθημερὸν σιτοῦνται. οἱ δὲ ἄρχοντες ἐφ' οἷς ἡμάρτανον ἐκθυόμενοι ταὐτὰ μὲν κομίζουσι τοῖς ἰδιώταις, διαλλάσσουσι δὲ τῷ προσάγειν θύματα ταῦρον ἔριφον ἄρσενας.But if any one sin, and is conscious of it himself, but hath nobody that can prove it upon him, he offers a ram, the law enjoining him so to do; the flesh of which the priests eat, as before, in the holy place, on the same day. And if the rulers offer sacrifices for their sins, they bring the same oblations that private men do; only they so far differ, that they are to bring for sacrifices a bull or a kid of the goats, both males.


Νόμος δὲ ταῖς ἰδιωτικαῖς καὶ ταῖς δημοσίαις θυσίαις καὶ ἄλευρον ἐπιφέρεσθαι καθαρώτατον, ἀρνὶ μὲν ἀσσαρῶνος μέτρον κριῷ δὲ δυοῖν ταύρῳ δὲ τριῶν. τοῦτο καθαγνίζουσιν ἐπὶ τῷ βωμῷ μεμαγμένον ἐλαίῳ:4. Now the law requires, both in private and public sacrifices, that the finest flour be also brought; for a lamb the measure of one tenth deal,—for a ram two,—and for a bull three. This they consecrate upon the altar, when it is mingled with oil;


κομίζεται γὰρ δὴ καὶ ἔλαιον ὑπὸ τῶν τεθυκότων ἐπὶ μὲν βοὶ̈ ἰνὸς ἥμισυ, ἐπὶ δὲ κριῷ μέρος τούτου τρίτον τοῦ μέτρου, καὶ τετάρτη μερὶς ἐπ' ἀρνί: ὁ δὲ ἲν μέτρον ἀρχαῖον ̔Εβραίων δύναται δύο χόας ̓Αττικούς. τὸ δ' αὐτὸ μέτρον τῷ ἐλαίῳ καὶ οἴνου παρῆγον, σπένδουσι δὲ περὶ τὸν βωμὸν τὸν οἶνον.for oil is also brought by those that sacrifice; for a bull the half of an hin, and for a ram the third part of the same measure, and one quarter of it for a lamb. This hin is an ancient Hebrew measure, and is equivalent to two Athenian choas (or congiuses). They bring the same quantity of oil which they do of wine, and they pour the wine about the altar;


εἰ δέ τις θυσίαν οὐκ ἐπιτελῶν ἐπήνεγκε κατ' εὐχὴν σεμίδαλιν, ταύτης ἀπαρχὴν μίαν ἐπιβάλλει τῷ βωμῷ δράκα, τὴν δὲ λοιπὴν οἱ ἱερεῖς πρὸς τροφὴν λαμβάνουσιν ἢ ἑψηθεῖσαν, ἐλαίῳ γὰρ συμπεφύραται, ἢ γενομένων ἄρτων. ἱερέως δὲ κομίσαντος καὶ ὁποσονοῦν ὁλοκαυτεῖν ἀναγκαῖον.but if any one does not offer a complete sacrifice of animals, but brings fine flour only for a vow, he throws a handful upon the altar as its first-fruits, while the priests take the rest for their food, either boiled or mingled with oil, but made into cakes of bread. But whatsoever it be that a priest himself offers, it must of necessity be all burnt.


κωλύει δὲ ὁ νόμος θύειν ζῷον αὐθημερὸν μετὰ τοῦ γεγεννηκότος ἐπὶ ταὐτό, οὐδ' ἄλλως δὲ πρὶν ὀγδόην ἡμέραν γεννηθέντι διελθεῖν. γίνονται δὲ ἄλλαι θυσίαι ὑπὲρ τοῦ τὰς νόσους διαφυγεῖν ἢ κατ' ἄλλας αἰτίας, εἰς ἃς πέμματα σὺν ἱερείοις ἀναλίσκεται, ὧν εἰς τὴν ὑστέραν οὐδὲν ὑπολιπεῖν ἐστι νόμιμον, τῶν ἱερέων μέρος ἴδιον λαβόντων.Now the law forbids us to sacrifice any animal at the same time with its dam; and, in other cases, not till the eighth day after its birth. Other sacrifices there are also appointed for escaping distempers, or for other occasions, in which meat-offerings are consumed, together with the animals that are sacrificed; of which it is not lawful to leave any part till the next day, only the priests are to take their own share.


̓Εκ δὲ τοῦ δημοσίου ἀναλώματος νόμος ἐστὶν ἄρνα καθ' ἑκάστην ἡμέραν σφάζεσθαι τῶν αὐτοετῶν ἀρχομένης τε ἡμέρας καὶ ληγούσης, κατὰ δὲ ἑβδόμην ἡμέραν, ἥτις σάββατα καλεῖται, δύο σφάττουσι τὸν αὐτὸν τρόπον ἱερουργοῦντες.1. The law requires, that out of the public expenses a lamb of the first year be killed every day, at the beginning and at the ending of the day; but on the seventh day, which is called the Sabbath, they kill two, and sacrifice them in the same manner.


τῇ δὲ νουμηνίᾳ τάς τε καθημερινὰς θυσίας ἐπιτελοῦσι καὶ δύο βόας σὺν ἀρνάσιν ἐνιαυσιαίοις ἑπτὰ καὶ κριόν, ἔριφον δὲ ἐπὶ παραιτήσεσιν ἁμαρτάδων, εἴ τι κατὰ λήθην γένοιτο.At the new moon, they both perform the daily sacrifices, and slay two bulls, with seven lambs of the first year, and a kid of the goats also, for the expiation of sins; that is, if they have sinned through ignorance.


Τῷ δ' ἑβδόμῳ μηνί, ὃν Μακεδόνες ̔Υπερβερεταῖον καλοῦσι, προσθέντες τοῖς εἰρημένοις ταῦρον καὶ κριὸν καὶ ἄρνας ἑπτὰ θύουσι καὶ ἔριφον ὑπὲρ ἁμαρτάδων.2. But on the seventh month, which the Macedonians call Hyperberetaeus, they make an addition to those already mentioned, and sacrifice a bull, a ram, and seven lambs, and a kid of the goats, for sins.


nan3. On the tenth day of the same lunar month, they fast till the evening; and this day they sacrifice a bull, and two rams, and seven lambs, and a kid of the goats, for sins.


προσάγουσι δὲ δύο πρὸς τούτοις ἐρίφους, ὧν ὁ μὲν ζῶν εἰς τὴν ὑπερόριον ἐρημίαν πέμπεται ἀποτροπιασμὸς καὶ παραίτησις τοῦ πλήθους παντὸς ὑπὲρ ἁμαρτημάτων ἐσόμενος, τὸν δ' ἐν τοῖς προαστείοις εἰς καθαρώτατον ἄγοντες χωρίον αὐτόθι σὺν αὐτῇ καίουσι τῇ δορᾷ μηδὲν ὅλως καθάραντες.And, besides these, they bring two kids of the goats; the one of which is sent alive out of the limits of the camp into the wilderness for the scapegoat, and to be an expiation for the sins of the whole multitude; but the other is brought into a place of great cleanness, within the limits of the camp, and is there burnt, with its skin, without any sort of cleansing.


συγκατακαίεται δὲ ταῦρος οὐχ ὑπὸ τοῦ δήμου προσαχθείς, ἀλλ' ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων τοῦ ἀρχιερέως παρασχόντος: οὗ δὴ σφαγέντος εἰσκομίσας εἰς τὸν ναὸν τοῦ αἵματος ἅμα καὶ τοῦ ἐρίφου ῥαίνει τῷ δακτύλῳ τὸν ὄροφον ἑπτάκιςWith this goat was burnt a bull, not brought by the people, but by the high priest, at his own charges; which, when it was slain, he brought of the blood into the holy place, together with the blood of the kid of the goats, and sprinkled the ceiling with his finger seven times


τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ τοσαυτάκις εἰς τὸν ναὸν καὶ περὶ τὸν χρύσεον βωμὸν καὶ τὸ λοιπὸν περὶ τῷ μείζονι κομίσας εἰς τὸ αἴθριον: πρὸς τούτοις τὰς ἐξοχὰς καὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν πιμελὴν σὺν τῷ λοβῷ τοῦ ἥπατος ἐπιφέρουσι τῷ βωμῷ. παρέχεται δὲ καὶ κριὸν ὁ ἀρχιερεὺς ὁλοκαύτωσιν τῷ θεῷ.as also its pavement, and again as often toward the most holy place, and about the golden altar: he also at last brings it into the open court, and sprinkles it about the great altar. Besides this, they set the extremities, and the kidneys, and the fat, with the lobe of the liver, upon the altar. The high priest likewise presents a ram to God as a burnt-offering.


Τῇ δὲ πέμπτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καὶ δεκάτῃ τρεπομένου τὸ λοιπὸν τοῦ καιροῦ πρὸς τὴν χειμερινὴν ὥραν σκηνὰς πήγνυσθαι κελεύει κατὰ οἰκίαν ἕκαστον, τό τε κρύος ὑφορωμένους ἐπὶ φυλακῇ τοῦ ἔτους4. Upon the fifteenth day of the same month, when the season of the year is changing for winter, the law enjoins us to pitch tabernacles in every one of our houses, so that we preserve ourselves from the cold of that time of the year;


ὅταν πατρίδων ἐπιτύχοιεν, παραγινομένους εἰς ἐκείνην τὴν πόλιν, ἣν διὰ τὸν ναὸν μητρόπολιν ἕξουσιν, ἐφ' ἡμέρας ὀκτὼ ἑορτὴν ἄγοντας ὁλοκαυτεῖν τε καὶ θύειν τῷ θεῷ τότε χαριστήρια, φέροντας ἐν ταῖς χερσὶν εἰρεσιώνην μυρσίνης καὶ ἰτέας σὺν κράδῃ φοίνικος πεποιημένην τοῦ μήλου τοῦ τῆς περσέας προσόντος.as also that when we should arrive at our own country, and come to that city which we should have then for our metropolis, because of the temple therein to be built, and keep a festival for eight days, and offer burnt-offerings, and sacrifice thank-offerings, that we should then carry in our hands a branch of myrtle, and willow, and a bough of the palm-tree, with the addition of the pome citron:


εἶναι δὲ τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὴν τῆς ὁλοκαυτώσεως θυσίαν ἐκ τριῶν καὶ δέκα βοῶν καὶ ἀρνῶν ἑνὶ πλειόνων καὶ κριῶν δύο κατὰ παραίτησιν ἁμαρτιῶν ἐρίφου προστιθεμένου. ταῖς δ' ἑξῆς ἡμέραις ὁ μὲν αὐτὸς ἀριθμὸς τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν κριῶν σὺν τῷ ἐρίφῳ θύεται, ὑφαιροῦντες δὲ ἑκάστης ἡμέρας ἕνα τῶν βοῶν εἰς ἑπτὰ καταντῶσιν.That the burnt-offering on the first of those days was to be a sacrifice of thirteen bulls, and fourteen lambs, and fifteen rams, with the addition of a kid of the goats, as an expiation for sins; and on the following days the same number of lambs, and of rams, with the kids of the goats; but abating one of the bulls every day till they amounted to seven only.


ἀνίενται δὲ ἀπὸ παντὸς ἔργου κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν καὶ τῷ θεῷ, καθάπερ εἰρήκαμεν, μόσχον τε θύομεν καὶ κριὸν καὶ ἄρνας ἑπτά, ὑπὲρ δὲ ἁμαρτημάτων παραιτήσεως ἔριφον. καὶ ταῦτα μὲν ̔Εβραίοις τὰς σκηνὰς πηγνύουσιν ἐπιτελεῖν ἐστι πάτριον.On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles.


Τῷ δὲ μηνὶ τῷ Ξανθικῷ, ὃς Νισὰν παρ' ἡμῖν καλεῖται καὶ τοῦ ἔτους ἐστὶν ἀρχή, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ κατὰ σελήνην ἐν κριῷ τοῦ ἡλίου καθεστῶτος, τούτῳ γὰρ τῷ μηνὶ τῆς ὑπ' Αἰγυπτίους δουλείας ἠλευθερώθημεν, καὶ τὴν θυσίαν, ἣν τότ' ἐξιόντας ἀπ' Αἰγύπτου θῦσαι προεῖπον ἡμᾶς πάσχα λεγομένην, δι' ἔτους ἑκάστου θύειν ἐνόμισεν, καὶ δὴ τελοῦμεν αὐτὴν κατὰ φατρίας μηδενὸς τῶν τεθυμένων εἰς τὴν ἐπιοῦσαν τηρουμένου.5. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries, (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians,) the law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following.


πέμπτῃ δὲ καὶ δεκάτῃ διαδέχεται τὴν πάσχα ἡ τῶν ἀζύμων ἑορτὴ ἑπτὰ ἡμέρας οὖσα, καθ' ἣν ἀζύμοις τρέφονται καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ταῦροι σφάζονται δύο καὶ κριὸς μὲν εἷς ἑπτὰ δὲ ἄρνες. καὶ ταῦτα μὲν ὁλοκαυτεῖται προστιθεμένου τοῖς πᾶσι καὶ ἐρίφου ὑπὲρ ἁμαρτάδων εἰς εὐωχίαν κατὰ ἡμέραν ἑκάστην τοῖς ἱερεῦσιν.The feast of unleavened bread succeeds that of the passover, and falls on the fifteenth day of the month, and continues seven days, wherein they feed on unleavened bread; on every one of which days two bulls are killed, and one ram, and seven lambs. Now these lambs are entirely burnt, besides the kid of the goats which is added to all the rest, for sins; for it is intended as a feast for the priest on every one of those days.


nanBut on the second day of unleavened bread, which is the sixteenth day of the month, they first partake of the fruits of the earth, for before that day they do not touch them. And while they suppose it proper to honor God, from whom they obtain this plentiful provision, in the first place, they offer the first-fruits of their barley, and that in the manner following:


φρύξαντες τῶν ἀσταχύων τὸ δράγμα καὶ πτίσαντες καὶ καθαρὰς πρὸς ἄλεστον τὰς κριθὰς ποιήσαντες τῷ βωμῷ ἀσσαρῶνα προσφέρουσι τῷ θεῷ, καὶ μίαν ἐξ αὐτοῦ δράκα ἐπιβαλόντες τὸ λοιπὸν ἀφιᾶσιν εἰς χρῆσιν τοῖς ἱερεῦσι: καὶ τότε λοιπὸν δημοσίᾳ ἔξεστι πᾶσι καὶ ἰδίᾳ θερίζειν. θύουσι δ' ἐπὶ ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν καρπῶν ἀρνίον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ θεῷ.They take a handful of the ears, and dry them, then beat them small, and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to God; and, casting one handful of it upon the fire, they leave the rest for the use of the priest. And after this it is that they may publicly or privately reap their harvest. They also at this participation of the first-fruits of the earth, sacrifice a lamb, as a burnt-offering to God.


̔Εβδόμης ἑβδομάδος διαγεγενημένης μετὰ ταύτην τὴν θυσίαν, αὗται δ' εἰσὶν αἱ τῶν ἑβδομάδων ἡμέραι τεσσαράκοντα καὶ ἐννέα, τῇ πεντηκοστῇ, ἣν ̔Εβραῖοι ἀσαρθὰ καλοῦσι, σημαίνει δὲ τοῦτο πεντηκοστήν, καθ' ἣν προσάγουσι τῷ θεῷ ἄρτον ἀλφίτων μὲν πυρίνων ἀσσαρῶνας δύο μετὰ ζύμης γεγονότων, θυμάτων δὲ ἄρνας δύο:6. When a week of weeks has passed over after this sacrifice, (which weeks contain forty and nine days,) on the fiftieth day, which is Pentecost, but is called by the Hebrews Asartha, which signifies Pentecost, they bring to God a loaf, made of wheat flour, of two tenth deals, with leaven; and for sacrifices they bring two lambs;


ταῦτα μὲν γὰρ τῷ θεῷ προσάγειν νόμιμον μόνον, εἰς δὲ δεῖπνον τοῖς ἱερεῦσι σκευάζεται καὶ καταλιπεῖν οὐδέν ἐστιν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπιοῦσαν συγκεχωρημένον: ὁλοκαυτωθησομένους μόσχους τε θύουσι τρεῖς καὶ κριοὺς δύο καὶ ἄρνας τεσσαρεσκαίδεκα, ἐρίφους δὲ δύο ὑπὲρ ἁμαρτημάτων.and when they have only presented them to God, they are made ready for supper for the priests; nor is it permitted to leave any thing of them till the day following. They also slay three bullocks for a burnt-offering, and two rams; and fourteen lambs, with two kids of the goats, for sins;


ἔστι δ' οὐδεμία τῶν ἑορτῶν, καθ' ἣν οὐχ ὁλοκαυτοῦσιν οὐδὲ τῶν πόνων τῶν ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἄνεσιν οὐ διδόασιν, ἀλλ' ἐν πάσαις νόμιμον τό τε τῆς θυσίας εἶδος καὶ τὸ τῆς ἀργίας ἀταλαίπωρον καὶ πρὸς εὐωχίαις εἰσὶ τεθυκότες.nor is there anyone of the festivals but in it they offer burnt-offerings; they also allow themselves to rest on every one of them. Accordingly, the law prescribes in them all what kinds they are to sacrifice, and how they are to rest entirely, and must slay sacrifices, in order to feast upon them.


̓Εκ μέντοι τοῦ κοινοῦ σῖτος ὀπτὸς ζύμης ἄμοιρος, ἀσσαρῶνες δ' εἴκοσι καὶ τέσσαρες εἰς τοῦτο ἀναλοῦνται. ὀπτῶνται δὲ ἀνὰ δύο διαιρεθέντες μὲν τῇ πρὸ τοῦ σαββάτου, τῷ δὲ σαββάτῳ πρωὶ̈ κομισθέντες ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης τίθενται κατὰ ἓξ εἰς ἀλλήλους τετραμμένοι.7. However, out of the common charges, baked bread (was set on the table of shew-bread), without leaven, of twenty-four tenth deals of flour, for so much is spent upon this bread; two heaps of these were baked, they were baked the day before the Sabbath, but were brought into the holy place on the morning of the Sabbath, and set upon the holy table, six on a heap, one loaf still standing over against another;


δύο δὲ χρυσέων ὑπερκειμένων πινάκων λιβανωτοῦ γεμόντων διαμένουσιν ἕως τοῦ ἑτέρου σαββάτου: καὶ τότε μὲν ἀντ' ἐκείνων ἄλλοι κομίζονται, οἱ δὲ τοῖς ἱερεῦσι πρὸς τροφὴν δίδονται, καὶ τοῦ λιβανωτοῦ θυμιωμένου ἐπὶ τῷ ἱερῷ πυρί, ἐφ' ᾧ καὶ ὁλοκαυτοῦσι τὰ πάντα, λιβανωτὸς ὑπὲρ ἐκείνου ἄλλος ὑπὲρ τῶν ἄρτων προστίθεται.where two golden cups full of frankincense were also set upon them, and there they remained till another Sabbath, and then other loaves were brought in their stead, while the loaves were given to the priests for their food, and the frankincense was burnt in that sacred fire wherein all their offerings were burnt also; and so other frankincense was set upon the loaves instead of what was there before.


θύει δ' ὁ ἱερεὺς ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων, καὶ δὶς ἑκάστης ἡμέρας τοῦτο ποιεῖ, ἄλευρον ἐλαίῳ μεμαγμένον καὶ πεπηγὸς ὀπτήσει βραχείᾳ, καὶ εἷς μέν ἐστιν ἀσσάρων τοῦ ἀλεύρου, τούτου δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τὸ πρωί̈, τὸ δ' ἕτερον δείλης ἐπιφέρει τῷ πυρί. τὸν μὲν οὖν περὶ τούτων λόγον ἀκριβέστερον αὖθις δηλώσομεν, ἱκανὰ δέ μοι δοκεῖ καὶ νῦν περὶ αὐτῶν προειρῆσθαι.The high priest also, of his own charges, offered a sacrifice, and that twice every day. It was made of flour mingled with oil, and gently baked by the fire; the quantity was one tenth deal of flour; he brought the half of it to the fire in the morning, and the other half at night. The account of these sacrifices I shall give more accurately hereafter; but I think I have premised what for the present may be sufficient concerning them.


Μωυσῆς δὲ τοῦ Λευὶ τὴν φυλὴν τῆς πρὸς τὸν λαὸν κοινωνίας ὑπεξελόμενος ἱερὰν ἐσομένην ἥγνιζε πηγαίοις ὕδασι καὶ ἀενάοις καὶ θυσίαις, ἃς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις νομίμους παρέχονται τῷ θεῷ, τήν τε σκηνὴν αὐτοῖς καὶ τὰ σκεύη τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἄλλ' ὅσα πρὸς σκέπην τῆς σκηνῆς ἐπεποίητο παρέδωκεν, ὅπως ὑφηγουμένων τῶν ἱερέων ὑπηρετήσωσιν: ἤδη γὰρ τῷ θεῷ καθιέρωτο.1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God.


Καὶ περὶ τῶν ζῴων δὲ διέκρινεν ἕκαστον, ὅτι τρέφοιντο καὶ οὗ πάλιν ἀπεχόμενοι διατελοῖεν, περὶ ὧν ἐν οἷς ἂν ἡμῖν ἀφορμὴ τῆς γραφῆς γένηται διελευσόμεθα τὰς αἰτίας προστιθέντες, ἀφ' ὧν κινηθεὶς τὰ μὲν αὐτῶν βρωτὰ ἡμῖν ἐκέλευσεν εἶναι, τῶν δὲ προσέταξεν ἀπέχεσθαι.2. He also determined concerning animals; which of them might be used for food, and which they were obliged to abstain from; which matters, when this work shall give me occasion, shall be further explained; and the causes shall be added by which he was moved to allot some of them to be our food, and enjoined us to abstain from others.


nanHowever, he entirely forbade us the use of blood for food, and esteemed it to contain the soul and spirit. He also forbade us to eat the flesh of an animal that died of itself, as also the caul, and the fat of goats, and sheep, and bulls.


̓Απήλασε δὲ τῆς πόλεως καὶ τοὺς λέπρᾳ τὰ σώματα κακωθέντας καὶ τοὺς περὶ τὴν γονὴν ῥεομένους καὶ τὰς γυναῖκας δ' αἷς ἡ τῶν κατὰ φύσιν ἔκκρισις ἔπεισι μετέστησε πρὸς ἡμέραν ἑβδόμην, μεθ' ἣν ὡς ἤδη καθαραῖς ἐνδημεῖν ἐφίησιν.3. He also ordered that those whose bodies were afflicted with leprosy, and that had a gonorrhea, should not come into the city; nay, he removed the women, when they had their natural purgations, till the seventh day; after which he looked on them as pure, and permitted them to come in again.


ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς κηδεύσασι νεκρὸν μετὰ τοσαύτας ἡμέρας νόμιμον τὸ ἐνδημεῖν: τὸν δ' ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν τούτων τῶν ἡμερῶν ἐνεχόμενον ἐν τῷ μιάσματι θύειν νόμιμον ἀμνάδας δύο, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν καθαγνίζειν δεῖ, τὴν δ' ἑτέραν οἱ ἱερεῖς λαμβάνουσιν.The law permits those also who have taken care of funerals to come in after the same manner, when this number of days is over; but if any continued longer than that number of days in a state of pollution, the law appointed the offering two lambs for a sacrifice; the one of which they are to purge by fire, and for the other, the priests take it for themselves.


ὁμοίως δὲ θύουσι καὶ περὶ τοῦ τὴν γονὴν ῥεομένου. ὃς δ' ἂν κατὰ τοὺς ὕπνους ἀποκρίνῃ γονήν, καθεὶς αὑτὸν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ὁμοίως τοῖς κατὰ νόμον γυναικὶ πλησιάζουσιν ἐξουσίαν ἔχει.In the same manner do those sacrifice who have had the gonorrhea. But he that sheds his seed in his sleep, if he go down into cold water, has the same privilege with those that have lawfully accompanied with their wives.


τοὺς δὲ λεπροὺς εἰς τὸ παντελὲς ἐξήλασε τῆς πόλεως μηδενὶ συνδιαιτωμένους καὶ νεκροῦ μηδὲν διαφέροντας: ἂν δέ τις ἐξικετεύσας τὸν θεὸν ἀπολυθῇ τῆς νόσου καὶ τὴν ἐρρωμένην κομίσηται χρόαν, ὁ δὴ τοιοῦτος ποικίλαις ἀμείβεται θυσίαις τὸν θεόν, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν.And for the lepers, he suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were in effect dead persons; but if any one had obtained by prayer to God, the recovery from that distemper, and had gained a healthful complexion again, such a one returned thanks to God, with several sorts of sacrifices; concerning which we will speak hereafter.


̔́Οθεν καὶ καταγελάσειεν ἄν τις τῶν λεγόντων Μωυσῆν λέπρᾳ κεκακωμένον αὐτόν τε ἀπ' Αἰγύπτου φυγεῖν καὶ τῶν ἐκπεσόντων διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἡγησάμενον εἰς τὴν Χαναναίαν ἀγαγεῖν αὐτούς.4. Whence one cannot but smile at those who say that Moses was himself afflicted with the leprosy when he fled out of Egypt, and that he became the conductor of those who on that account left that country, and led them into the land of Canaan;


εἰ γὰρ τοῦτ' ἦν ἀληθές, οὐκ ἂν ἐπὶ τῇ αὑτοῦ Μωυσῆς ἀτιμίᾳ τοιαῦτ' ἐνομοθέτησεν, οἷς εὔλογον ἦν αὐτὸν καὶ ἑτέρων εἰσηγουμένων ἀντειρηκέναι, καὶ ταῦτα παρὰ πολλοῖς ὄντων λεπρῶν ἔθνεσι καὶ τιμῆς ἀπολαυόντων, οὐ μόνον ὕβρεως καὶ φυγῆς ἀπηλλαγμένων, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπισημοτάτας στρατείας στρατευομένων καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς πιστευομένων καὶ εἰς ἱερὰ καὶ ναοὺς ἐχόντων ἐξουσίαν εἰσιέναι:for had this been true, Moses would not have made these laws to his own dishonor, which indeed it was more likely he would have opposed, if others had endeavored to introduce them; and this the rather, because there are lepers in many nations, who yet are in honor, and not only free from reproach and avoidance, but who have been great captains of armies, and been intrusted with high offices in the commonwealth, and have had the privilege of entering into holy places and temples;


ὥστ' οὐδὲν ἐκώλυε καὶ Μωυσῆν, εἰ τοιούτῳ τινὶ συμπτώματι περὶ τὴν χρόαν ἢ τὸ σὺν αὐτῷ πλῆθος ἠλάττωτο, νομοθετῆσαι περὶ αὐτῶν τὰ κάλλιστα καὶ μηδεμίαν τοιαύτην ὁρίσαι ζημίαν.o that nothing hindered, but if either Moses himself, or the multitude that was with him, had been liable to such a misfortune in the color of his skin, he might have made laws about them for their credit and advantage, and have laid no manner of difficulty upon them.


ἀλλὰ δῆλον μέν, ὡς ταῦτα περὶ ἡμῶν λέγουσιν ὑπὸ βασκανίας προαγόμενοι, Μωυσῆς δὲ τούτων καθαρὸς ὢν ἐν καθαροῖς τοῖς ὁμοφύλοις περὶ τῶν νενοσηκότων ἐνομοθέτει κατὰ τιμὴν τοῦ θεοῦ τοῦτο ποιῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἕκαστος ὡς αὐτῷ δοκεῖ σκοπείτω.Accordingly, it is a plain case, that it is out of violent prejudice only that they report these things about us. But Moses was pure from any such distemper, and lived with countrymen who were pure of it also, and thence made the laws which concerned others that had the distemper. He did this for the honor of God. But as to these matters, let every one consider them after what manner he pleases.


Τὰς δὲ γυναῖκας ἐπειδὰν τέκωσιν εἰς τὸ ἱερὸν εἰσιέναι κεκώλυκε καὶ θυσιῶν ἅπτεσθαι μέχρι τεσσαράκοντα ἡμερῶν, ἂν ἄρρεν τὸ τεχθὲν ᾖ: διπλασίονας γὰρ εἶναι τὰς ἡμέρας ἐπὶ θηλυτοκίαις συμβέβηκεν. εἰσιοῦσαι μέντοι μετὰ τὴν προειρημένην προθεσμίαν θυσίας ἐπιτελοῦσιν, ἃς οἱ ἱερεῖς πρὸς τὸν θεὸν διανέμονται.5. As to the women, when they have born a child, Moses forbade them to come into the temple, or touch the sacrifices, before forty days were over, supposing it to be a boy; but if she hath born a girl, the law is that she cannot be admitted before twice that number of days be over. And when after the before-mentioned time appointed for them, they perform their sacrifices, the priests distribute them before God.


nan6. But if any one suspect that his wife has been guilty of adultery, he was to bring a tenth deal of barley flour; they then cast one handful to God and gave the rest of it to the priests for food. One of the priests set the woman at the gates that are turned towards the temple, and took the veil from her head, and wrote the name of God on parchment


κελεύει δὲ ὀμνύειν μηδὲν ἠδικηκέναι τὸν ἄνδρα, παραβᾶσαν δὲ τὸ σῶφρον τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἔξαρθρον γενέσθαι καὶ τὴν γαστέρα πρησθεῖσαν οὕτως ἀποθανεῖν: ἂν δ' ὑπὸ πολλοῦ τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς διὰ τοῦτον ζηλοτυπίας προπετῶς ὁ ἀνὴρ διὰ τὴν ὑπόνοιαν εἴη κεκινημένος, μηνὶ δεκάτῳ γενέσθαι παιδίον ἄρρεν αὐτῇ.and enjoined her to swear that she had not at all injured her husband; and to wish that, if she had violated her chastity, her right thigh might be put out of joint; that her belly might swell; and that she might die thus: but that if her husband, by the violence of his affection, and of the jealousy which arose from it, had been rashly moved to this suspicion, that she might bear a male child in the tenth month.


τῶν δ' ὅρκων τελειωθέντων τῆς διφθέρας ἀπαλείψας τοὔνομα εἰς φιάλην ἐκπιέζει, προκομίσας τε ἐκ τοῦ ἱεροῦ γῆς εἴ τι προστύχοι καὶ καταπάσας ἐκπιεῖν δίδωσιν: ἡ δ' εἰ μὲν ἀδίκως ἐνεκλήθη, ἐγκύμων τε γίνεται καὶ τελεσφορεῖται κατὰ τὴν γαστέρα:Now when these oaths were over, the priest wiped the name of God out of the parchment, and wrung the water into a vial. He also took some dust out of the temple, if any happened to be there, and put a little of it into the vial, and gave it her to drink; whereupon the woman, if she were unjustly accused, conceived with child, and brought it to perfection in her womb:


ψευσαμένη δὲ τὸν ἄνδρα ἐπὶ τοῖς γάμοις καὶ τὸν θεὸν ἐπὶ τοῖς ὅρκοις μετ' αἰσχύνης καταστρέφει τὸν βίον τοῦ τε σκέλους ἐκπεσόντος αὐτῇ καὶ τὴν κοιλίαν ὑδέρου καταλαβόντος. καὶ περὶ μὲν τῶν θυσιῶν καὶ τῆς ἁγνείας τῆς ἐπ' αὐταῖς ταῦτα Μωυσῆς τοῖς ὁμοφύλοις προενόησε, νόμους δὲ αὐτοῖς τοιούτους ἔθετο.but if she had broken her faith of wedlock to her husband, and had sworn falsely before God, she died in a reproachful manner; her thigh fell off from her, and her belly swelled with a dropsy. And these are the ceremonies about sacrifices, and about the purifications thereto belonging, which Moses provided for his countrymen. He also prescribed the following laws to them:—


Μοιχείαν μὲν εἰς τὸ παντελὲς ἀπεῖπε νομίσας εὔδαιμον τὸ περὶ τοὺς γάμους ὑγιαίνειν τοὺς ἄνδρας, καὶ ταῖς τε πόλεσι καὶ τοῖς οἴκοις συμφέρειν τὸ τοὺς παῖδας εἶναι γνησίους. καὶ μίσγεσθαι δὲ μητράσι κακὸν μέγιστον ὁ νόμος ἀπεῖπεν, ὁμοίως δὲ καὶ πατρὸς συνεῖναι γαμετῇ καὶ τηθίσι καὶ ἀδελφαῖς καὶ παίδων γυναιξὶν ὡς ἔκφυλον ἔχον τὴν ἀδικίαν μεμίσηκεν.1. As for adultery, Moses forbade it entirely, as esteeming it a happy thing that men should be wise in the affairs of wedlock; and that it was profitable both to cities and families that children should be known to be genuine. He also abhorred men’s lying with their mothers, as one of the greatest crimes; and the like for lying with the father’s wife, and with aunts, and sisters, and sons’ wives, as all instances of abominable wickedness.


ἐκώλυσε δὲ καὶ γυναικὶ μεμιασμένῃ τοῖς κατὰ φύσιν πλησιάζειν μηδὲ κτήνεσιν εἰς συνουσίαν φοιτᾶν μηδὲ τὴν πρὸς τὰ ἄρρενα μῖξιν τιμᾶν διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῖς ὥραν ἡδονὴν θηρωμένους παράνομον. κατὰ δὲ τῶν εἰς ταῦτ' ἐξυβρισάντων θάνατον ὥρισε τὴν τιμωρίαν.He also forbade a man to lie with his wife when she was defiled by her natural purgation: and not to come near brute beasts; nor to approve of the lying with a male, which was to hunt after unlawful pleasures on account of beauty. To those who were guilty of such insolent behavior, he ordained death for their punishment.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 2.11-2.12 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.11. וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל־אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ־עִבְרִי מֵאֶחָיו׃ 2.12. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת־הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל׃ 2.11. And it came to pass in those days, when Moses was grown up, that he went out unto his brethren, and looked on their burdens; and he saw an Egyptian smiting a Hebrew, one of his brethren." 2.12. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he smote the Egyptian, and hid him in the sand."
2. Hebrew Bible, Leviticus, 24.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.11. וַיִּקֹּב בֶּן־הָאִשָּׁה הַיִּשְׂרְאֵלִית אֶת־הַשֵּׁם וַיְקַלֵּל וַיָּבִיאוּ אֹתוֹ אֶל־מֹשֶׁה וְשֵׁם אִמּוֹ שְׁלֹמִית בַּת־דִּבְרִי לְמַטֵּה־דָן׃ 24.11. And the son of the Israelitish woman blasphemed the Name, and cursed; and they brought him unto Moses. And his mother’s name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan."
3. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.277 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.277. And this command is a symbol of nothing else but of the fact that in the eyes of God it is not the number of things sacrificed that is accounted valuable, but the purity of the rational spirit of the sacrificer. Unless, indeed, one can suppose that a judge who is anxious to pronounce a holy judgment will never receive gifts from any of those whose conduct comes before his tribunal, or that, if he does receive such presents, he will be liable to an accusation of corruption; and that a good man will not receive gifts from a wicked person, not even though he may be poor and the other rich, and he himself perhaps in actual want of what he would so receive; and yet that God can be corrupted by bribes, who is most all-sufficient for himself and who has no need of any thing created; who, being himself the first and most perfect good thing, the everlasting fountain of wisdom, and justice, and of every virtue, rejects the gifts of the wicked.
4. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.193-2.208 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.193. A certain man, illegitimately born of two unequal parents, namely, an Egyptian father and a Jewish mother, and who disregarded the national and hereditary customs which he had learnt from her, as it is reported, inclined to the Egyptian impiety, being seized with admiration for the ungodly practices of the men of that nation; 2.194. for the Egyptians, almost alone of all men, set up the earth as a rival of the heaven considering the former as entitled to honours equal with those of the gods, and giving the latter no especial honour, just as if it were proper to pay respect to the extremities of a country rather than to the king's palace. For in the world the heaven is the most holy temple, and the further extremity is the earth; though this too is in itself worthy of being regarded with honour; but if it is brought into comparison with the air, is as far inferior to it as light is to darkness, or night to day, or corruption to immortality, or a mortal to God. 2.195. For, since that country is not irrigated by rain as all other lands are, but by the inundations of the river which is accustomed every year to overflow its banks; the Egyptians, in their impious reason, make a god of the Nile, as if it were a copy and a rival of heaven, and use pompous language about the virtue of their country. 2.196. Accordingly, this man of mixed race, having had a quarrel with some one of the consecrated and well-instructed house of Israel, becoming carried away by his anger, and unable to restrain himself, and being also an admirer and follower of the impiety of the Egyptians, extended his impiety from earth to heaven, cursing it with his accursed, and polluted, and defiled soul, and with his wicked tongue, and with the whole power of all his vocal organs in the superfluity of his ungodliness; though it ought to be blessed and praised, not by all men, indeed, but only by those who are most virtuous and pious, as having received perfect purification. 2.197. Wherefore Moses, marvelling at his insanity and at the extravagance of his audacity, although he was filled with a noble impetuosity and indignation, and desired to slay the man with his own hand, nevertheless feared lest he should be inflicting on him too light a punishment; for he conceived that no man could possibly devise any punishment adequate to such enormous impiety. 2.198. And since it followed of necessity that a man who did not worship God could not honour his father either, or his mother, or his country, or his benefactors, this man, in addition to not reverencing them, dared to speak ill of them. And then what extravagance of wickedness did he fall short of? And yet evil-speaking, if compared with cursing, is the lighter evil of the two. But when intemperate language and an unbridled tongue are subservient to lawless folly, then inevitably and invariably some iniquitous conduct must follow. 2.199. O man! does any one curse God? What other god can he invoke to ratify and confirm his curse? Is it not plain that he must invoke God to give effect to his curses against himself? Away with such profane and impious ideas! It would be well to cleanse that miserable soul which has been insulted by the voice, and which has sued the ears for ministers, keeping the external senses blind. 2.200. And was not either the tongue of the man who uttered such impiety loosened, or the ears of him who was destined to hear such things closed up? unless, indeed, that was done in consequence of some providential arrangement of justice, which does not think that either any extraordinary good or that any enormous evil ought to be kept in darkness, but that such should be revealed in order to the most complete manifestation of virtue or vice, so that it may adjudge the one to be worthy of acceptance and the other of punishment. 2.201. On this account Moses ordered the man to be thrown into prison and bound with chains; and then he addressed propitiatory prayers to God, begging him to be merciful to the necessities of the external senses (by means of which we both see what it is not proper to see, and hear what it is not lawful to hear 2.202. And God commanded him to be stoned, considering, as I imagine, the punishment of stoning to be a suitable and appropriate one for a man who had a stony and hardened heart, and wishing at the same time that all his fellow countrymen should have a share in inflicting punishment on him, as he knew that they were very indigt and eager to slay him; and the only punishment which so many myriads of men could possibly join in was that which was inflicted by throwing stones. 2.203. But after the punishment of this impious murderer, a new commandment was enacted, which had never before been thought worthy of being reduced to writing; but unexpected innovations cause new laws to be devised for the repression of their evils. At all events, the following law was immediately introduced: "Whoever curses God shall be guilty of sin, and whoever names the name of the Lord shall Die."{2}{#le 24:15.} 2.204. Well done, O all-wise man! You alone have drunk of the cup of unalloyed wisdom. You have seen that it was worse to name God than even to curse him; for you would never have treated lightly a man who had committed the heaviest of all impieties, and inflicted the heaviest punishment possible on those who committed the slightest faults; but you fixed death, which is the very greatest punishment imaginable, as the penalty for the man who appeared to have committed the heaviest crime. 2.205. But, as it seems, he is not now speaking of that God who was the first being who had any existence, and the Father of the universe, but of those who are accounted gods in the different cities; and they are falsely called gods, being only made by the arts of painters and sculptors, for the whole inhabited world is full of statues and images, and erections of that kind, of whom it is necessary however to abstain from speaking ill, in order that no one of the disciples of Moses may ever become accustomed at all to treat the appellation of God with disrespect; for that name is always most deserving to obtain the victory, and is especially worthy of love. 2.206. But if any one were, I will not say to blaspheme against the Lord of gods and men, but were even to dare to utter his name unseasonably, he must endure the punishment of death; 2.207. for those persons who have a proper respect for their parents do not lightly bring forward the names of their parents, though they are but mortal, but they avoid using their proper names by reason of the reverence which they bear them, and call them rather by the titles indicating their natural relationship, that is, father and mother, by which names they at once intimate the unsurpassable benefits which they have received at their hands, and their own grateful disposition. 2.208. Therefore these men must not be thought worthy of pardon who out of volubility of tongue have spoken unseasonably, and being too free of their words have repeated carelessly the most holy and divine name of God.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.102-3.199, 3.201-3.204, 3.206, 3.210-3.258, 3.261-3.265, 3.268-3.271, 3.276, 3.279 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.102. 1. Hereupon the Israelites rejoiced at what they had seen and heard of their conductor, and were not wanting in diligence according to their ability; for they brought silver, and gold, and brass, and of the best sorts of wood, and such as would not at all decay by putrefaction; camels’ hair also, and sheep-skins, some of them dyed of a blue color, and some of a scarlet; some brought the flower for the purple color, and others for white 3.103. with wool dyed by the flowers aforementioned; and fine linen and precious stones, which those that use costly ornaments set in ouches of gold; they brought also a great quantity of spices; for of these materials did Moses build the tabernacle, which did not at all differ from a movable and ambulatory temple. 3.104. Now when these things were brought together with great diligence, (for every one was ambitious to further the work even beyond their ability,) he set architects over the works, and this by the command of God; and indeed the very same which the people themselves would have chosen, had the election been allowed to them. 3.105. Now their names are set down in writing in the sacred books; and they were these: Besaleel, the son of Uri, of the tribe of Judah, the grandson of Miriam, the sister of their conductor and Aholiab, file son of Ahisamach, of the tribe of Dan. 3.106. Now the people went on with what they had undertaken with so great alacrity, that Moses was obliged to restrain them, by making proclamation, that what had been brought was sufficient, as the artificers had informed him; so they fell to work upon the building of the tabernacle. 3.107. Moses also informed them, according to the direction of God, both what the measures were to be, and its largeness; and how many vessels it ought to contain for the use of the sacrifices. The women also were ambitious to do their parts, about the garments of the priests, and about other things that would be wanted in this work, both for ornament and for the divine service itself. 3.108. 2. Now when all things were prepared, the gold, and the silver, and the brass, and what was woven, Moses, when he had appointed beforehand that there should be a festival, and that sacrifices should be offered according to every one’s ability, reared up the tabernacle and when he had measured the open court, fifty cubits broad and a hundred long 3.109. he set up brazen pillars, five cubits high, twenty on each of the longer sides, and ten pillars for the breadth behind; every one of the pillars also had a ring. Their chapiters were of silver, but their bases were of brass: they resembled the sharp ends of spears, and were of brass, fixed into the ground. 3.111. And this was the structure of three of the sides of this enclosure; but as for the fourth side, which was fifty cubits in extent, and was the front of the whole, twenty cubits of it were for the opening of the gates, wherein stood two pillars on each side, after the resemblance of open gates. 3.112. These were made wholly of silver, and polished, and that all over, excepting the bases, which were of brass. Now on each side of the gates there stood three pillars, which were inserted into the concave bases of the gates, and were suited to them; and round them was drawn a curtain of fine linen; 3.113. but to the gates themselves, which were twenty cubits in extent, and five in height, the curtain was composed of purple, and scarlet, and blue, and fine linen, and embroidered with many and divers sorts of figures, excepting the figures of animals. 3.114. Within these gates was the brazen laver for purification, having a basin beneath of the like matter, whence the priests might wash their hands and sprinkle their feet; and this was the ornamental construction of the enclosure about the court of the tabernacle, which was exposed to the open air. 3.115. 3. As to the tabernacle itself, Moses placed it in the middle of that court, with its front to the east, that, when the sun arose, it might send its first rays upon it. Its length, when it was set up, was thirty cubits, and its breadth was twelve [ten] cubits. The one of its walls was on the south, and the other was exposed to the north, and on the back part of it remained the west. 3.116. It was necessary that its height should be equal to its breadth [ten cubits]. There were also pillars made of wood, twenty on each side; they were wrought into a quadrangular figure, in breadth a cubit and a half, but the thickness was four fingers: 3.117. they had thin plates of gold affixed to them on both sides, inwardly and outwardly: they had each of them two tenons belonging to them, inserted into their bases, and these were of silver, in each of which bases there was a socket to receive the tenon; 3.118. but the pillars on the west wall were six. Now all these tenons and sockets accurately fitted one another, insomuch that the joints were invisible, and both seemed to be one entire and united wall. It was also covered with gold, both within and without. The number of pillars was equal on the opposite sides 3.119. and there were on each part twenty, and every one of them had the third part of a span in thickness; so that the number of thirty cubits were fully made up between them; but as to the wall behind, where the six pillars made up together only nine cubits, they made two other pillars, and cut them out of one cubit, which they placed in the corners, and made them equally fine with the other. 3.121. but for the wall behind, there was but one row of bars that went through all the pillars, into which row ran the ends of the bars on each side of the longer walls; the male with its female being so fastened in their joints, that they held the whole firmly together; and for this reason was all this joined so fast together, that the tabernacle might not be shaken, either by the winds, or by any other means, but that it might preserve itself quiet and immovable continually. 3.122. 4. As for the inside, Moses parted its length into three partitions. At the distance of ten cubits from the most secret end, Moses placed four pillars, the workmanship of which was the very same with that of the rest; and they stood upon the like bases with them, each a small matter distant from his fellow. Now the room within those pillars was the most holy place; but the rest of the room was the tabernacle, which was open for the priests. 3.123. However, this proportion of the measures of the tabernacle proved to be an imitation of the system of the world; for that third part thereof which was within the four pillars, to which the priests were not admitted, is, as it were, a heaven peculiar to God. But the space of the twenty cubits, is, as it were, sea and land, on which men live, and so this part is peculiar to the priests only. 3.124. But at the front, where the entrance was made, they placed pillars of gold, that stood on bases of brass, in number seven; but then they spread over the tabernacle veils of fine linen and purple, and blue, and scarlet colors, embroidered. 3.125. The first veil was ten cubits every way, and this they spread over the pillars which parted the temple, and kept the most holy place concealed within; and this veil was that which made this part not visible to any. Now the whole temple was called The Holy Place: but that part which was within the four pillars, and to which none were admitted, was called The Holy of Holies. 3.126. This veil was very ornamental, and embroidered with all sorts of flowers which the earth produces; and there were interwoven into it all sorts of variety that might be an ornament, excepting the forms of animals. 3.127. Another veil there was which covered the five pillars that were at the entrance. It was like the former in its magnitude, and texture, and color; and at the corner of every pillar a ring retained it from the top downwards half the depth of the pillars, the other half affording an entrance for the priests, who crept under it. 3.128. Over this there was a veil of linen, of the same largeness with the former: it was to be drawn this way or that way by cords, the rings of which, fixed to the texture of the veil, and to the cords also, were subservient to the drawing and undrawing of the veil, and to the fastening it at the corner, that then it might be no hinderance to the view of the sanctuary, especially on solemn days; 3.129. but that on other days, and especially when the weather was inclined to snow, it might be expanded, and afford a covering to the veil of divers colors. Whence that custom of ours is derived, of having a fine linen veil, after the temple has been built, to be drawn over the entrances. 3.131. There were other curtains of the same breadth with these, but one more in number, and longer, for they were thirty cubits long; but these were woven of hair, with the like subtilty as those of wool were made, and were extended loosely down to the ground, appearing like a triangular front and elevation at the gates, the eleventh curtain being used for this very purpose. 3.132. There were also other curtains made of skins above these, which afforded covering and protection to those that were woven both in hot weather and when it rained. And great was the surprise of those who viewed these curtains at a distance, for they seemed not at all to differ from the color of the sky. 3.133. But those that were made of hair and of skins, reached down in the same manner as did the veil at the gates, and kept off the heat of the sun, and what injury the rains might do. And after this manner was the tabernacle reared. 3.134. 5. There was also an ark made, sacred to God, of wood that was naturally strong, and could not be corrupted. This was called Eron in our own language. 3.135. Its construction was thus: its length was five spans, but its breadth and height was each of them three spans. It was covered all over with gold, both within and without, so that the wooden part was not seen. It had also a cover united to it, by golden hinges, after a wonderful manner; which cover was every way evenly fitted to it, and had no eminences to hinder its exact conjunction. 3.136. There were also two golden rings belonging to each of the longer boards, and passing through the entire wood, and through them gilt bars passed along each board, that it might thereby be moved and carried about, as occasion should require; for it was not drawn in a cart by beasts of burden, but borne on the shoulders of the priests. 3.137. Upon this its cover were two images, which the Hebrews call Cherubims; they are flying creatures, but their form is not like to that of any of the creatures which men have seen, though Moses said he had seen such beings near the throne of God. 3.138. In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place. 3.139. 6. But in the holy place he placed a table, like those at Delphi. Its length was two cubits, and its breadth one cubit, and its height three spans. It had feet also, the lower half of which were complete feet, resembling those which the Dorians put to their bedsteads; but the upper parts towards the table were wrought into a square form. 3.141. there being a cavity where it was joined to the rings; for they were not entire rings; but before they came quite round they ended in acute points, the one of which was inserted into the prominent part of the table, and the other into the foot; and by these it was carried when they journeyed: 3.142. Upon this table, which was placed on the north side of the temple, not far from the most holy place, were laid twelve unleavened loaves of bread, six upon each heap, one above another: they were made of two tenth-deals of the purest flour, which tenth-deal [an omer] is a measure of the Hebrews, containing seven Athenian cotyloe; 3.143. and above those loaves were put two vials full of frankincense. Now after seven days other loaves were brought in their stead, on the day which is by us called the Sabbath; for we call the seventh day the Sabbath. But for the occasion of this intention of placing loaves here, we will speak to it in another place. 3.144. 7. Over against this table, near the southern wall, was set a candlestick of cast gold, hollow within, being of the weight of one hundred pounds, which the Hebrews call Chinchares, if it be turned into the Greek language, it denotes a talent. 3.145. It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them. 3.146. It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely. 3.147. 8. Now between this candlestick and the table, which, as we said, were within the sanctuary, was the altar of incense, made of wood indeed, but of the same wood of which the foregoing vessels were made, such as was not liable to corruption; it was entirely crusted over with a golden plate. Its breadth on each side was a cubit, but the altitude double. 3.148. Upon it was a grate of gold, that was extant above the altar, which had a golden crown encompassing it round about, whereto belonged rings and bars, by which the priests carried it when they journeyed. 3.149. Before this tabernacle there was reared a brazen altar, but it was within made of wood, five cubits by measure on each side, but its height was but three, in like manner adorned with brass plates as bright as gold. It had also a brazen hearth of network; for the ground underneath received the fire from the hearth, because it had no basis to receive it. 3.151. 1. There were peculiar garments appointed for the priests, and for all the rest, which they call Cahanaeae [priestly] garments, as also for the high priests, which they call Cahanaeae Rabbae, and denote the high priest’s garments. Such was therefore the habit of the rest. 3.152. But when the priest approaches the sacrifices, he purifies himself with the purification which the law prescribes; and, in the first place, he puts on that which is called Machanase, which means somewhat that is fast tied. It is a girdle, composed of fine twined linen, and is put about the privy parts, the feet being to be inserted into them in the nature of breeches, but above half of it is cut off, and it ends at the thighs, and is there tied fast. 3.153. 2. Over this he wore a linen vestment, made of fine flax doubled: it is called Chethone, and denotes linen, for we call linen by the name of Chethone. This vestment reaches down to the feet, and sits close to the body; and has sleeves that are tied fast to the arms: 3.154. it is girded to the breast a little above the elbows, by a girdle often going round, four fingers broad, but so loosely woven, that you would think it were the skin of a serpent. It is embroidered with flowers of scarlet, and purple, and blue, and fine twined linen, but the warp was nothing but fine linen. 3.155. The beginning of its circumvolution is at the breast; and when it has gone often round, it is there tied, and hangs loosely there down to the ankles: I mean this, all the time the priest is not about any laborious service, for in this position it appears in the most agreeable manner to the spectators; but when he is obliged to assist at the offering sacrifices, and to do the appointed service, that he may not be hindered in his operations by its motion, he throws it to the left, and bears it on his shoulder. 3.156. Moses indeed calls this belt Albaneth; but we have learned from the Babylonians to call it Emia, for so it is by them called. This vestment has no loose or hollow parts any where in it, but only a narrow aperture about the neck; and it is tied with certain strings hanging down from the edge over the breast and back, and is fastened above each shoulder: it is called Massabazanes. 3.157. 3. Upon his head he wears a cap, not brought to a conic form nor encircling the whole head, but still covering more than the half of it, which is called Masnaemphthes; and its make is such that it seems to be a crown, being made of thick swathes, but the contexture is of linen; and it is doubled round many times, and sewed together; 3.158. besides which, a piece of fine linen covers the whole cap from the upper part, and reaches down to the forehead, and hides the seams of the swathes, which would otherwise appear indecently: this adheres closely upon the solid part of the head, and is thereto so firmly fixed, that it may not fall off during the sacred service about the sacrifices. So we have now shown you what is the habit of the generality of the priests. 3.159. 4. The high priest is indeed adorned with the same garments that we have described, without abating one; only over these he puts on a vestment of a blue color. This also is a long robe, reaching to his feet, [in our language it is called Meeir,] and is tied round with a girdle, embroidered with the same colors and flowers as the former, with a mixture of gold interwoven. 3.161. Now this vesture was not composed of two pieces, nor was it sewed together upon the shoulders and the sides, but it was one long vestment so woven as to have an aperture for the neck; not an oblique one, but parted all along the breast and the back. A border also was sewed to it, lest the aperture should look too indecently: it was also parted where the hands were to come out. 3.162. 5. Besides these, the high priest put on a third garment, which was called the Ephod, which resembles the Epomis of the Greeks. Its make was after this manner: it was woven to the depth of a cubit, of several colors, with gold intermixed, and embroidered, but it left the middle of the breast uncovered: it was made with sleeves also; nor did it appear to be at all differently made from a short coat. 3.163. But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle. 3.164. This piece exactly filled up the void space in the ephod. It was united to it by golden rings at every corner, the like rings being annexed to the ephod, and a blue riband was made use of to tie them together by those rings; 3.165. and that the space between the rings might not appear empty, they contrived to fill it up with stitches of blue ribands. There were also two sardonyxes upon the ephod, at the shoulders, to fasten it in the nature of buttons, having each end running to the sardonyxes of gold, that they might be buttoned by them. 3.166. On these were engraven the names of the sons of Jacob, in our own country letters, and in our own tongue, six on each of the stones, on either side; and the elder sons’ names were on the right shoulder. Twelve stones also there were upon the breast-plate, extraordinary in largeness and beauty; and they were an ornament not to be purchased by men, because of their immense value. 3.167. These stones, however, stood in three rows, by four in a row, and were inserted into the breastplate itself, and they were set in ouches of gold, that were themselves inserted in the breastplate, and were so made that they might not fall out. 3.168. Now the first three stones were a sardonyx, a topaz, and an emerald. The second row contained a carbuncle, a jasper, and a sapphire. The first of the third row was a ligure, then an amethyst, and the third an agate, being the ninth of the whole number. The first of the fourth row was a chrysolite, the next was an onyx, and then a beryl, which was the last of all. 3.169. Now the names of all those sons of Jacob were engraven in these stones, whom we esteem the heads of our tribes, each stone having the honor of a name, in the order according to which they were born. 3.171. and this was for the security of the breastplate, that it might not fall out of its place. There was also a girdle sewed to the breastplate, which was of the forementioned colors, with gold intermixed, which, when it had gone once round, was tied again upon the seam, and hung down. There were also golden loops that admitted its fringes at each extremity of the girdle, and included them entirely. 3.172. 6. The high priest’s mitre was the same that we described before, and was wrought like that of all the other priests; above which there was another, with swathes of blue embroidered, and round it was a golden crown polished, of three rows, one above another; out of which arose a cup of gold, which resembled the herb which we call Saccharus; but those Greeks that are skillful in botany call it Hyoscyamus. 3.173. Now, lest any one that has seen this herb, but has not been taught its name, and is unacquainted with its nature, or, having known its name, knows not the herb when he sees it, I shall give such as these are a description of it. 3.174. This herb is oftentimes in tallness above three spans, but its root is like that of a turnip (for he that should compare it thereto would not be mistaken); but its leaves are like the leaves of mint. Out of its branches it sends out a calyx, cleaving to the branch; and a coat encompasses it, which it naturally puts off when it is changing, in order to produce its fruit. This calyx is of the bigness of the bone of the little finger, but in the compass of its aperture is like a cup. This I will further describe, for the use of those that are unacquainted with it. 3.175. Suppose a sphere be divided into two parts, round at the bottom, but having another segment that grows up to a circumference from that bottom; suppose it become narrower by degrees, and that the cavity of that part grow decently smaller, and then gradually grow wider again at the brim, such as we see in the navel of a pomegranate, with its notches. 3.176. And indeed such a coat grows over this plant as renders it a hemisphere, and that, as one may say, turned accurately in a lathe, and having its notches extant above it, which, as I said, grow like a pomegranate, only that they are sharp, and end in nothing but prickles. 3.177. Now the fruit is preserved by this coat of the calyx, which fruit is like the seed of the herb Sideritis: it sends out a flower that may seem to resemble that of poppy. 3.178. of this was a crown made, as far from the hinder part of the head to each of the temples; but this Ephielis, for so this calyx may be called, did not cover the forehead, but it was covered with a golden plate, which had inscribed upon it the name of God in sacred characters. And such were the ornaments of the high priest. 3.179. 7. Now here one may wonder at the ill-will which men bear to us, and which they profess to bear on account of our despising that Deity which they pretend to honor; 3.181. When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men. 3.182. And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number. 3.183. The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire. 3.184. Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened. 3.185. He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encompassed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest’s shoulders. 3.186. And for the twelve stones, whether we understand by them the months, or whether we understand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven; 3.187. for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased. Let this explication suffice at present, since the course of my narration will often, and on many occasions, afford me the opportunity of enlarging upon the virtue of our legislator. 3.188. 1. When what has been described was brought to a conclusion, gifts not being yet presented, God appeared to Moses, and enjoined him to bestow the high priesthood upon Aaron his brother, as upon him that best of them all deserved to obtain that honor, on account of his virtue. And when he had gathered the multitude together, he gave them an account of Aaron’s virtue, and of his good-will to them, and of the dangers he had undergone for their sakes. 3.189. Upon which, when they had given testimony to him in all respects, and showed their readiness to receive him, Moses said to them, “O you Israelites, this work is already brought to a conclusion, in a manner most acceptable to God, and according to our abilities. And now since you see that he is received into this tabernacle, we shall first of all stand in need of one that may officiate for us, and may minister to the sacrifices, and to the prayers that are to be put up for us. 3.191. So that he is to put on the vestments which are consecrated to God; he is to have the care of the altars, and to make provision for the sacrifices; and he it is that must put up prayers for you to God, who will readily hear them, not only because he is himself solicitous for your nation, but also because he will receive them as offered by one that he hath himself chosen to this office.” 3.192. The Hebrews were pleased with what was said, and they gave their approbation to him whom God had ordained; for Aaron was of them all the most deserving of this honor, on account of his own stock and gift of prophecy, and his brother’s virtue. He had at that time four sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. 3.193. 2. Now Moses commanded them to make use of all the utensils which were more than were necessary to the structure of the tabernacle, for covering the tabernacle itself, the candlestick, and altar of incense, and the other vessels, that they might not be at all hurt when they journeyed, either by the rain, or by the rising of the dust. 3.194. And when he had gathered the multitude together again, he ordained that they should offer half a shekel for every man, as an oblation to God; 3.195. which shekel is a piece among the Hebrews, and is equal to four Athenian drachmae. 3.196. Whereupon they readily obeyed what Moses had commanded; and the number of the offerers was six hundred and five thousand five hundred and fifty. Now this money that was brought by the men that were free, was given by such as were about twenty years old, but under fifty; and what was collected was spent in the uses of the tabernacle. 3.197. 3. Moses now purified the tabernacle and the priests; which purification was performed after the following manner:—He commanded them to take five hundred shekels of choice myrrh, an equal quantity of cassia, and half the foregoing weight of cinnamon and calamus (this last is a sort of sweet spice); to beat them small, and wet them with an hin of oil of olives (an hin is our own country measure, and contains two Athenian choas, or congiuses); then mix them together, and boil them, and prepare them after the art of the apothecary, and make them into a very sweet ointment; 3.198. and afterward to take it to anoint and to purify the priests themselves, and all the tabernacle, as also the sacrifices. There were also many, and those of various kinds, of sweet spices, that belonged to the tabernacle, and such as were of very great price, and were brought to the golden altar of incense; the nature of which I do not now describe, lest it should be troublesome to my readers; 3.199. but incense was to be offered twice a day, both before sun-rising and at sun-setting. They were also to keep oil already purified for the lamps; three of which were to give light all day long, upon the sacred candlestick, before God, and the rest were to be lighted at the evening. 3.201. Now the whole time they were about this work was the interval of seven months; and after this it was that was ended the first year since their departure out of Egypt. But at the beginning of the second year, on the month Xanthicus, as the Macedonians call it, but on the month Nisan, as the Hebrews call it, on the new moon, they consecrated the tabernacle, and all its vessels, which I have already described. 3.202. 5. Now God showed himself pleased with the work of the Hebrews, and did not permit their labors to be in vain; nor did he disdain to make use of what they had made, but he came and sojourned with them, and pitched his tabernacle in the holy house. And in the following manner did he come to it:— 3.203. The sky was clear, but there was a mist over the tabernacle only, encompassing it, but not with such a very deep and thick cloud as is seen in the winter season, nor yet in so thin a one as men might be able to discern any thing through it, but from it there dropped a sweet dew, and such a one as showed the presence of God to those that desired and believed it. 3.204. 6. Now when Moses had bestowed such honorary presents on the workmen, as it was fit they should receive, who had wrought so well, he offered sacrifices in the open court of the tabernacle, as God commanded him; a bull, a ram, and a kid of the goats, for a sin-offering. 3.206. After this manner did he consecrate them and their garments for seven days together. The same he did to the tabernacle, and the vessels thereto belonging, both with oil first incensed, as I said, and with the blood of bulls and of rams, slain day by day one, according to its kind. But on the eighth day he appointed a feast for the people, and commanded them to offer sacrifice according to their ability. 3.211. But Moses entreated their brethren and their father not to be troubled for them, and to prefer the honor of God before their grief about them; for Aaron had already put on his sacred garments. 3.212. 8. But Moses refused all that honor which he saw the multitude ready to bestow upon him, and attended to nothing else but the service of God. He went no more up to Mount Sinai; but he went into the tabernacle, and brought back answers from God for what he prayed for. His habit was also that of a private man, and in all other circumstances he behaved himself like one of the common people, and was desirous to appear without distinguishing himself from the multitude, but would have it known that he did nothing else but take care of them. 3.213. He also set down in writing the form of their government, and those laws by obedience whereto they would lead their lives so as to please God, and so as to have no quarrels one among another. However, the laws he ordained were such as God suggested to him; so I shall now discourse concerning that form of government, and those laws. 3.214. 9. I will now treat of what I before omitted, the garment of the high priest: for he [Moses] left no room for the evil practices of [false] prophets; but if some of that sort should attempt to abuse the divine authority, he left it to God to be present at his sacrifices when he pleased, and when he pleased to be absent. And he was willing this should be known, not to the Hebrews only, but to those foreigners also who were there. 3.215. For as to those stones, which we told you before, the high priest bare on his shoulders, which were sardonyxes, (and I think it needless to describe their nature, they being known to every body,) the one of them shined out when God was present at their sacrifices; I mean that which was in the nature of a button on his right shoulder, bright rays darting out thence, and being seen even by those that were most remote; which splendor yet was not before natural to the stone. 3.216. This has appeared a wonderful thing to such as have not so far indulged themselves in philosophy, as to despise Divine revelation. Yet will I mention what is still more wonderful than this: for God declared beforehand, by those twelve stones which the high priest bare on his breast, and which were inserted into his breastplate, when they should be victorious in battle; 3.217. for so great a splendor shone forth from them before the army began to march, that all the people were sensible of God’s being present for their assistance. Whence it came to pass that those Greeks, who had a veneration for our laws, because they could not possibly contradict this, called that breastplate the Oracle. 3.218. Now this breastplate, and this sardonyx, left off shining two hundred years before I composed this book, God having been displeased at the transgressions of his laws. of which things we shall further discourse on a fitter opportunity; but I will now go on with my proposed narration. 3.219. 10. The tabernacle being now consecrated, and a regular order being settled for the priests, the multitude judged that God now dwelt among them, and betook themselves to sacrifices and praises to God as being now delivered from all expectation of evils and as entertaining a hopeful prospect of better times hereafter. They offered also gifts to God some as common to the whole nation, and others as peculiar to themselves, and these tribe by tribe; 3.221. Now the charger and the bowl were of silver, and together they weighed two hundred shekels, but the bowl cost no more than seventy shekels; and these were full of fine flour mingled with oil, such as they used on the altar about the sacrifices. They brought also a young bullock, and a ram, with a lamb of a year old, for a whole burnt-offering, as also a goat for the forgiveness of sins. 3.222. Every one of the heads of the tribes brought also other sacrifices, called peace-offerings, for every day two bulls, and five rams, with lambs of a year old, and kids of the goats. These heads of tribes were twelve days in sacrificing, one sacrificing every day. Now Moses went no longer up to Mount Sinai, but went into the tabernacle, and learned of God what they were to do, and what laws should be made; 3.223. which laws were preferable to what have been devised by human understanding, and proved to be firmly observed for all time to come, as being believed to be the gift of God, insomuch that the Hebrews did not transgress any of those laws, either as tempted in times of peace by luxury, or in times of war by distress of affairs. But I say no more here concerning them, because I have resolved to compose another work concerning our laws. 3.224. 1. I will now, however, make mention of a few of our laws which belong to purifications, and the like sacred offices, since I am accidentally come to this matter of sacrifices. These sacrifices were of two sorts; of those sorts one was offered for private persons, and the other for the people in general; and they are done in two different ways. 3.225. In the one case, what is slain is burnt, as a whole burnt-offering, whence that name is given to it; but the other is a thank-offering, and is designed for feasting those that sacrifice. I will speak of the former. 3.226. Suppose a private man offer a burnt-offering, he must slay either a bull, a lamb, or a kid of the goats, and the two latter of the first year, though of bulls he is permitted to sacrifice those of a greater age; but all burnt-offerings are to be of males. When they are slain, the priests sprinkle the blood round about the altar; 3.227. they then cleanse the bodies, and divide them into parts, and salt them with salt, and lay them upon the altar, while the pieces of wood are piled one upon another, and the fire is burning; they next cleanse the feet of the sacrifices, and the inwards, in an accurate manner and so lay them to the rest to be purged by the fire, while the priests receive the hides. This is the way of offering a burnt-offering. 3.228. 2. But those that offer thank-offerings do indeed sacrifice the same creatures, but such as are unblemished, and above a year old; however, they may take either males or females. They also sprinkle the altar with their blood; but they lay upon the altar the kidneys and the caul, and all the fat, and the lobe of the liver, together with the rump of the lamb; 3.229. then, giving the breast and the right shoulder to the priests, the offerers feast upon the remainder of the flesh for two days; and what remains they burn. 3.231. But if a person fall into sin by ignorance, he offers an ewe lamb, or a female kid of the goats, of the same age; and the priests sprinkle the blood at the altar, not after the former manner, but at the corners of it. They also bring the kidneys and the rest of the fat, together with the lobe of the liver, to the altar, while the priests bear away the hides and the flesh, and spend it in the holy place, on the same day; for the law does not permit them to leave of it until the morning. 3.232. But if any one sin, and is conscious of it himself, but hath nobody that can prove it upon him, he offers a ram, the law enjoining him so to do; the flesh of which the priests eat, as before, in the holy place, on the same day. And if the rulers offer sacrifices for their sins, they bring the same oblations that private men do; only they so far differ, that they are to bring for sacrifices a bull or a kid of the goats, both males. 3.233. 4. Now the law requires, both in private and public sacrifices, that the finest flour be also brought; for a lamb the measure of one tenth deal,—for a ram two,—and for a bull three. This they consecrate upon the altar, when it is mingled with oil; 3.234. for oil is also brought by those that sacrifice; for a bull the half of an hin, and for a ram the third part of the same measure, and one quarter of it for a lamb. This hin is an ancient Hebrew measure, and is equivalent to two Athenian choas (or congiuses). They bring the same quantity of oil which they do of wine, and they pour the wine about the altar; 3.235. but if any one does not offer a complete sacrifice of animals, but brings fine flour only for a vow, he throws a handful upon the altar as its first-fruits, while the priests take the rest for their food, either boiled or mingled with oil, but made into cakes of bread. But whatsoever it be that a priest himself offers, it must of necessity be all burnt. 3.236. Now the law forbids us to sacrifice any animal at the same time with its dam; and, in other cases, not till the eighth day after its birth. Other sacrifices there are also appointed for escaping distempers, or for other occasions, in which meat-offerings are consumed, together with the animals that are sacrificed; of which it is not lawful to leave any part till the next day, only the priests are to take their own share. 3.237. 1. The law requires, that out of the public expenses a lamb of the first year be killed every day, at the beginning and at the ending of the day; but on the seventh day, which is called the Sabbath, they kill two, and sacrifice them in the same manner. 3.238. At the new moon, they both perform the daily sacrifices, and slay two bulls, with seven lambs of the first year, and a kid of the goats also, for the expiation of sins; that is, if they have sinned through ignorance. 3.239. 2. But on the seventh month, which the Macedonians call Hyperberetaeus, they make an addition to those already mentioned, and sacrifice a bull, a ram, and seven lambs, and a kid of the goats, for sins. 3.241. And, besides these, they bring two kids of the goats; the one of which is sent alive out of the limits of the camp into the wilderness for the scapegoat, and to be an expiation for the sins of the whole multitude; but the other is brought into a place of great cleanness, within the limits of the camp, and is there burnt, with its skin, without any sort of cleansing. 3.242. With this goat was burnt a bull, not brought by the people, but by the high priest, at his own charges; which, when it was slain, he brought of the blood into the holy place, together with the blood of the kid of the goats, and sprinkled the ceiling with his finger seven times 3.243. as also its pavement, and again as often toward the most holy place, and about the golden altar: he also at last brings it into the open court, and sprinkles it about the great altar. Besides this, they set the extremities, and the kidneys, and the fat, with the lobe of the liver, upon the altar. The high priest likewise presents a ram to God as a burnt-offering. 3.244. 4. Upon the fifteenth day of the same month, when the season of the year is changing for winter, the law enjoins us to pitch tabernacles in every one of our houses, so that we preserve ourselves from the cold of that time of the year; 3.245. as also that when we should arrive at our own country, and come to that city which we should have then for our metropolis, because of the temple therein to be built, and keep a festival for eight days, and offer burnt-offerings, and sacrifice thank-offerings, that we should then carry in our hands a branch of myrtle, and willow, and a bough of the palm-tree, with the addition of the pome citron: 3.246. That the burnt-offering on the first of those days was to be a sacrifice of thirteen bulls, and fourteen lambs, and fifteen rams, with the addition of a kid of the goats, as an expiation for sins; and on the following days the same number of lambs, and of rams, with the kids of the goats; but abating one of the bulls every day till they amounted to seven only. 3.247. On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles. 3.248. 5. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries, (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians,) the law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following. 3.249. The feast of unleavened bread succeeds that of the passover, and falls on the fifteenth day of the month, and continues seven days, wherein they feed on unleavened bread; on every one of which days two bulls are killed, and one ram, and seven lambs. Now these lambs are entirely burnt, besides the kid of the goats which is added to all the rest, for sins; for it is intended as a feast for the priest on every one of those days. 3.251. They take a handful of the ears, and dry them, then beat them small, and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to God; and, casting one handful of it upon the fire, they leave the rest for the use of the priest. And after this it is that they may publicly or privately reap their harvest. They also at this participation of the first-fruits of the earth, sacrifice a lamb, as a burnt-offering to God. 3.252. 6. When a week of weeks has passed over after this sacrifice, (which weeks contain forty and nine days,) on the fiftieth day, which is Pentecost, but is called by the Hebrews Asartha, which signifies Pentecost, they bring to God a loaf, made of wheat flour, of two tenth deals, with leaven; and for sacrifices they bring two lambs; 3.253. and when they have only presented them to God, they are made ready for supper for the priests; nor is it permitted to leave any thing of them till the day following. They also slay three bullocks for a burnt-offering, and two rams; and fourteen lambs, with two kids of the goats, for sins; 3.254. nor is there anyone of the festivals but in it they offer burnt-offerings; they also allow themselves to rest on every one of them. Accordingly, the law prescribes in them all what kinds they are to sacrifice, and how they are to rest entirely, and must slay sacrifices, in order to feast upon them. 3.255. 7. However, out of the common charges, baked bread (was set on the table of shew-bread), without leaven, of twenty-four tenth deals of flour, for so much is spent upon this bread; two heaps of these were baked, they were baked the day before the Sabbath, but were brought into the holy place on the morning of the Sabbath, and set upon the holy table, six on a heap, one loaf still standing over against another; 3.256. where two golden cups full of frankincense were also set upon them, and there they remained till another Sabbath, and then other loaves were brought in their stead, while the loaves were given to the priests for their food, and the frankincense was burnt in that sacred fire wherein all their offerings were burnt also; and so other frankincense was set upon the loaves instead of what was there before. 3.257. The high priest also, of his own charges, offered a sacrifice, and that twice every day. It was made of flour mingled with oil, and gently baked by the fire; the quantity was one tenth deal of flour; he brought the half of it to the fire in the morning, and the other half at night. The account of these sacrifices I shall give more accurately hereafter; but I think I have premised what for the present may be sufficient concerning them. 3.258. 1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God. 3.261. 3. He also ordered that those whose bodies were afflicted with leprosy, and that had a gonorrhea, should not come into the city; nay, he removed the women, when they had their natural purgations, till the seventh day; after which he looked on them as pure, and permitted them to come in again. 3.262. The law permits those also who have taken care of funerals to come in after the same manner, when this number of days is over; but if any continued longer than that number of days in a state of pollution, the law appointed the offering two lambs for a sacrifice; the one of which they are to purge by fire, and for the other, the priests take it for themselves. 3.263. In the same manner do those sacrifice who have had the gonorrhea. But he that sheds his seed in his sleep, if he go down into cold water, has the same privilege with those that have lawfully accompanied with their wives. 3.264. And for the lepers, he suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were in effect dead persons; but if any one had obtained by prayer to God, the recovery from that distemper, and had gained a healthful complexion again, such a one returned thanks to God, with several sorts of sacrifices; concerning which we will speak hereafter. 3.265. 4. Whence one cannot but smile at those who say that Moses was himself afflicted with the leprosy when he fled out of Egypt, and that he became the conductor of those who on that account left that country, and led them into the land of Canaan; 3.268. Accordingly, it is a plain case, that it is out of violent prejudice only that they report these things about us. But Moses was pure from any such distemper, and lived with countrymen who were pure of it also, and thence made the laws which concerned others that had the distemper. He did this for the honor of God. But as to these matters, let every one consider them after what manner he pleases. 3.269. 5. As to the women, when they have born a child, Moses forbade them to come into the temple, or touch the sacrifices, before forty days were over, supposing it to be a boy; but if she hath born a girl, the law is that she cannot be admitted before twice that number of days be over. And when after the before-mentioned time appointed for them, they perform their sacrifices, the priests distribute them before God. 3.271. and enjoined her to swear that she had not at all injured her husband; and to wish that, if she had violated her chastity, her right thigh might be put out of joint; that her belly might swell; and that she might die thus: but that if her husband, by the violence of his affection, and of the jealousy which arose from it, had been rashly moved to this suspicion, that she might bear a male child in the tenth month. 3.276. 2. As for the priests, he prescribed to them a double degree of purity for he restrained them in the instances above, and moreover forbade them to marry harlots. He also forbade them to marry a slave, or a captive, and such as got their living by cheating trades, and by keeping inns; as also a woman parted from her husband, on any account whatsoever. 3.279. And on this account it is that those who wear the sacerdotal garments are without spot, and eminent for their purity and sobriety: nor are they permitted to drink wine so long as they wear those garments. Moreover, they offer sacrifices that are entire, and have no defect whatsoever.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 4.324, 5.184-5.237 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.324. while those that a little before had worn the sacred garments, and had presided over the public worship; and had been esteemed venerable by those that dwelt on the whole habitable earth when they came into our city, were cast out naked, and seen to be the food of dogs and wild beasts. 5.184. 1. Now this temple, as I have already said, was built upon a strong hill. At first the plain at the top was hardly sufficient for the holy house and the altar, for the ground about it was very uneven, and like a precipice; 5.185. but when king Solomon, who was the person that built the temple, had built a wall to it on its east side, there was then added one cloister founded on a bank cast up for it, and on the other parts the holy house stood naked. But in future ages the people added new banks, and the hill became a larger plain. 5.186. They then broke down the wall on the north side, and took in as much as sufficed afterward for the compass of the entire temple. 5.187. And when they had built walls onthree sides of the temple round about, from the bottom of the hill, and had performed a work that was greater than could be hoped for (in which work long ages were spent by them, as well as all their sacred treasures were exhausted, which were still replenished by those tributes which were sent to God from the whole habitable earth), they then encompassed their upper courts with cloisters, as well as they [afterward] did the lowest [court of the] temple. 5.188. The lowest part of this was erected to the height of three hundred cubits, and in some places more; yet did not the entire depth of the foundations appear, for they brought earth, and filled up the valleys, as being desirous to make them on a level with the narrow streets of the city; 5.189. wherein they made use of stones of forty cubits in magnitude; for the great plenty of money they then had, and the liberality of the people, made this attempt of theirs to succeed to an incredible degree; and what could not be so much as hoped for as ever to be accomplished, was, by perseverance and length of time, brought to perfection. 5.191. and the roofs were adorned with cedar, curiously graven. The natural magnificence, and excellent polish, and the harmony of the joints in these cloisters, afforded a prospect that was very remarkable; nor was it on the outside adorned with any work of the painter or engraver. 5.192. The cloisters [of the outmost court] were in breadth thirty cubits, while the entire compass of it was by measure six furlongs, including the tower of Antonia; those entire courts that were exposed to the air were laid with stones of all sorts. 5.193. When you go through these [first] cloisters, unto the second [court of the] temple, there was a partition made of stone all round, whose height was three cubits: its construction was very elegant; 5.194. upon it stood pillars, at equal distances from one another, declaring the law of purity, some in Greek, and some in Roman letters, that “no foreigner should go within that sanctuary;” for that second [court of the] temple was called “the Sanctuary;” 5.195. and was ascended to by fourteen steps from the first court. This court was foursquare, and had a wall about it peculiar to itself; 5.196. the height of its buildings, although it were on the outside forty cubits, was hidden by the steps, and on the inside that height was but twenty-five cubits; for it being built over against a higher part of the hill with steps, it was no further to be entirely discerned within, being covered by the hill itself. 5.197. Beyond these fourteen steps there was the distance of ten cubits; this was all plain; 5.198. whence there were other steps, each of five cubits a piece, that led to the gates, which gates on the north and south sides were eight, on each of those sides four, and of necessity two on the east. For since there was a partition built for the women on that side, as the proper place wherein they were to worship, there was a necessity for a second gate for them: this gate was cut out of its wall, over against the first gate. 5.199. There was also on the other sides one southern and one northern gate, through which was a passage into the court of the women; for as to the other gates, the women were not allowed to pass through them; nor when they went through their own gate could they go beyond their own wall. This place was allotted to the women of our own country, and of other countries, provided they were of the same nation, and that equally. 5.201. 3. Now nine of these gates were on every side covered over with gold and silver, as were the jambs of their doors and their lintels; but there was one gate that was without [the inward court of] the holy house, which was of Corinthian brass, and greatly excelled those that were only covered over with silver and gold. 5.202. Each gate had two doors, whose height was severally thirty cubits, and their breadth fifteen. 5.203. However, they had large spaces within of thirty cubits, and had on each side rooms, and those, both in breadth and in length, built like towers, and their height was above forty cubits. Two pillars did also support these rooms, and were in circumference twelve cubits. 5.204. Now the magnitudes of the other gates were equal one to another; but that over the Corinthian gate, which opened on the east over against the gate of the holy house itself, was much larger; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 5.206. Now there were fifteen steps, which led away from the wall of the court of the women to this greater gate; whereas those that led thither from the other gates were five steps shorter. 5.207. 4. As to the holy house itself, which was placed in the midst [of the inmost court], that most sacred part of the temple, it was ascended to by twelve steps; and in front its height and its breadth were equal, and each a hundred cubits, though it was behind forty cubits narrower; for on its front it had what may be styled shoulders on each side, that passed twenty cubits further. 5.208. Its first gate was seventy cubits high, and twenty-five cubits broad; but this gate had no doors; for it represented the universal visibility of heaven, and that it cannot be excluded from any place. Its front was covered with gold all over, and through it the first part of the house, that was more inward, did all of it appear; which, as it was very large, so did all the parts about the more inward gate appear to shine to those that saw them; 5.209. but then, as the entire house was divided into two parts within, it was only the first part of it that was open to our view. Its height extended all along to ninety cubits in height, and its length was fifty cubits, and its breadth twenty. 5.211. But then this house, as it was divided into two parts, the inner part was lower than the appearance of the outer, and had golden doors of fifty-five cubits altitude, and sixteen in breadth; 5.212. but before these doors there was a veil of equal largeness with the doors. It was a Babylonian curtain, embroidered with blue, and fine linen, and scarlet, and purple, and of a contexture that was truly wonderful. Nor was this mixture of colors without its mystical interpretation, but was a kind of image of the universe; 5.213. for by the scarlet there seemed to be enigmatically signified fire, by the fine flax the earth, by the blue the air, and by the purple the sea; two of them having their colors the foundation of this resemblance; but the fine flax and the purple have their own origin for that foundation, the earth producing the one, and the sea the other. 5.214. This curtain had also embroidered upon it all that was mystical in the heavens, excepting that of the [twelve] signs, representing living creatures. 5.215. 5. When any persons entered into the temple, its floor received them. This part of the temple therefore was in height sixty cubits, and its length the same; whereas its breadth was but twenty cubits: 5.216. but still that sixty cubits in length was divided again, and the first part of it was cut off at forty cubits, and had in it three things that were very wonderful and famous among all mankind, the candlestick, the table [of shew-bread], and the altar of incense. 5.217. Now, the seven lamps signified the seven planets; for so many there were springing out of the candlestick. Now, the twelve loaves that were upon the table signified the circle of the zodiac and the year; 5.218. but the altar of incense, by its thirteen kinds of sweet-smelling spices with which the sea replenished it, signified that God is the possessor of all things that are both in the uninhabitable and habitable parts of the earth, and that they are all to be dedicated to his use. 5.219. But the inmost part of the temple of all was of twenty cubits. This was also separated from the outer part by a veil. In this there was nothing at all. It was inaccessible and inviolable, and not to be seen by any; and was called the Holy of Holies. 5.221. But the superior part of the temple had no such little houses any further, because the temple was there narrower, and forty cubits higher, and of a smaller body than the lower parts of it. Thus we collect that the whole height, including the sixty cubits from the floor, amounted to a hundred cubits. 5.222. 6. Now the outward face of the temple in its front wanted nothing that was likely to surprise either men’s minds or their eyes; for it was covered all over with plates of gold of great weight, and, at the first rising of the sun, reflected back a very fiery splendor, and made those who forced themselves to look upon it to turn their eyes away, just as they would have done at the sun’s own rays. 5.223. But this temple appeared to strangers, when they were coming to it at a distance, like a mountain covered with snow; for as to those parts of it that were not gilt, they were exceeding white. 5.224. On its top it had spikes with sharp points, to prevent any pollution of it by birds sitting upon it. of its stones, some of them were forty-five cubits in length, five in height, and six in breadth. 5.225. Before this temple stood the altar, fifteen cubits high, and equal both in length and breadth; each of which dimensions was fifty cubits. The figure it was built in was a square, and it had corners like horns; and the passage up to it was by an insensible acclivity. It was formed without any iron tool, nor did any such iron tool so much as touch it at any time. 5.226. There was also a wall of partition, about a cubit in height, made of fine stones, and so as to be grateful to the sight; this encompassed the holy house and the altar, and kept the people that were on the outside off from the priests. 5.227. Moreover, those that had the gonorrhea and the leprosy were excluded out of the city entirely; women also, when their courses were upon them, were shut out of the temple; nor when they were free from that impurity, were they allowed to go beyond the limit before-mentioned; men also, that were not thoroughly pure, were prohibited to come into the inner [court of the] temple; nay, the priests themselves that were not pure were prohibited to come into it also. 5.228. 7. Now all those of the stock of the priests that could not minister by reason of some defect in their bodies, came within the partition, together with those that had no such imperfection, and had their share with them by reason of their stock, but still made use of none except their own private garments; for nobody but he that officiated had on his sacred garments; 5.229. but then those priests that were without any blemish upon them went up to the altar clothed in fine linen. They abstained chiefly from wine, out of this fear, lest otherwise they should transgress some rules of their ministration. 5.231. When he officiated, he had on a pair of breeches that reached beneath his privy parts to his thighs, and had on an inner garment of linen, together with a blue garment, round, without seam, with fringework, and reaching to the feet. There were also golden bells that hung upon the fringes, and pomegranates intermixed among them. The bells signified thunder, and the pomegranates lightning. 5.232. But that girdle that tied the garment to the breast was embroidered with five rows of various colors, of gold, and purple, and scarlet, as also of fine linen and blue, with which colors we told you before the veils of the temple were embroidered also. 5.233. The like embroidery was upon the ephod; but the quantity of gold therein was greater. Its figure was that of a stomacher for the breast. There were upon it two golden buttons like small shields, which buttoned the ephod to the garment; in these buttons were enclosed two very large and very excellent sardonyxes, having the names of the tribes of that nation engraved upon them: 5.234. on the other part there hung twelve stones, three in a row one way, and four in the other; a sardius, a topaz, and an emerald; a carbuncle, a jasper, and a sapphire; an agate, an amethyst, and a ligure; an onyx, a beryl, and a chrysolite; upon every one of which was again engraved one of the forementioned names of the tribes. 5.235. A mitre also of fine linen encompassed his head, which was tied by a blue ribbon, about which there was another golden crown, in which was engraven the sacred name [of God]: it consists of four vowels. 5.236. However, the high priest did not wear these garments at other times, but a more plain habit; he only did it when he went into the most sacred part of the temple, which he did but once in a year, on that day when our custom is for all of us to keep a fast to God. 5.237. And thus much concerning the city and the temple; but for the customs and laws hereto relating, we shall speak more accurately another time; for there remain a great many things thereto relating which have not been here touched upon.
7. Josephus Flavius, Against Apion, 2.109-2.111 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.109. nay, we are not allowed to offer such things at the altar, excepting what is prepared for the sacrifices. /p9. What then can we say of Apion, but that he examined nothing that concerned these things, while still he uttered incredible words about them! But it is a great shame for a grammarian not to be able to write true history. 2.111. This, therefore, is the utmost degree of impiety, and a voluntary lie, in order to the delusion of those who will not examine into the truth of matters. Whereas, such unspeakable mischiefs as are above related, have been occasioned by such calumnies that are raised upon us. /p


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 138
abihu Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
blasphemer Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
blasphemy Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
festivals, and tamid service Trudinger, The Psalms of the Tamid Service: A Liturgical Text from the Second Temple (2004) 31
high priest Trudinger, The Psalms of the Tamid Service: A Liturgical Text from the Second Temple (2004) 31
idolatry, golden calf' Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
josephus Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114; Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
menorah Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
mishnah, accuracy Trudinger, The Psalms of the Tamid Service: A Liturgical Text from the Second Temple (2004) 31
nadab Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
philo of alexandria Lidonnici and Lieber, Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (2007) 215
priestly vestments Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
sacrifices Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 138
tabernacle Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
tamid service, components Trudinger, The Psalms of the Tamid Service: A Liturgical Text from the Second Temple (2004) 31
tamid service, laity at Trudinger, The Psalms of the Tamid Service: A Liturgical Text from the Second Temple (2004) 31
temple, as cosmos, in josephus Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
temple, as cosmos Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114
zodiac Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 114