Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.100-3.199


nanhe had suggested to him also that he would have a tabernacle built for him, into which he would descend when he came to them, and how we should carry it about with us when we remove from this place; and that there would be no longer any occasion for going up to Mount Sinai, but that he would himself come and pitch his tabernacle amongst us, and be present at our prayers;


γενήσεται δὲ ἡ σκηνὴ μέτροις τε καὶ κατασκευῇ οἷς αὐτὸς ὑπέδειξεν ὑμῶν ἀόκνως ἐχόντων πρὸς τὸ ἔργον. ταῦτ' εἰπὼν δύο πλάκας αὐτοῖς ἐπιδείκνυσιν ἐγγεγραμμένους ἐχούσας τοὺς δέκα λόγους, ἐν ἑκατέρᾳ πέντε. καὶ χεὶρ ἦν ἐπὶ τῇ γραφῇ τοῦ θεοῦ.as also, that the tabernacle should be of such measures and construction as he had shown him, and that you are to fall to the work, and prosecute it diligently. When he had said this, he showed them the two tables, with the ten commandments engraven upon them, five upon each table; and the writing was by the hand of God.


Οἱ δὲ χαίροντες οἷς τε ἑώρων καὶ οἷς ἤκουον τοῦ στρατηγοῦ τῆς κατὰ δύναμιν αὐτῶν σπουδῆς οὐκ ἀπελείποντο, ἀλλ' εἰσέφερον ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν καὶ χαλκὸν ξύλα τε τῆς καλλίστης ὕλης καὶ μηδὲν ὑπὸ τῆς σήψεως παθεῖν δυνάμενα, αἰγείους τε τρίχας καὶ δορὰς προβάτων τὰς μὲν ὑακίνθῳ βεβαμμένας τὰς δὲ φοίνικι: αἱ δὲ πορφύρας ἄνθος, ἕτεραι δὲ λευκὴν παρεῖχον τὴν χρόαν:1. Hereupon the Israelites rejoiced at what they had seen and heard of their conductor, and were not wanting in diligence according to their ability; for they brought silver, and gold, and brass, and of the best sorts of wood, and such as would not at all decay by putrefaction; camels’ hair also, and sheep-skins, some of them dyed of a blue color, and some of a scarlet; some brought the flower for the purple color, and others for white


ἔριά τε τοῖς προειρημένοις ἄνθεσι μεμολυσμένα καὶ λίνου βύσσον λίθους τε τούτοις ἐνδεδεμένους, οὓς χρυσίῳ καθειργνύντες ἄνθρωποι κόσμῳ χρῶνται πολυτελεῖ, θυμιαμάτων τε πλῆθος συνέφερον: ἐκ γὰρ τοιαύτης ὕλης κατεσκεύασε τὴν σκηνήν. ἡ δ' οὐδὲν μεταφερομένου καὶ συμπερινοστοῦντος ναοῦ διέφερε.with wool dyed by the flowers aforementioned; and fine linen and precious stones, which those that use costly ornaments set in ouches of gold; they brought also a great quantity of spices; for of these materials did Moses build the tabernacle, which did not at all differ from a movable and ambulatory temple.


τούτων οὖν κατὰ σπουδὴν συγκομισθέντων ἑκάστου καὶ παρὰ δύναμιν φιλοτιμησαμένου, ἀρχιτέκτονας τοῖς ἔργοις ἐφίστησι κατ' ἐντολὴν τοῦ θεοῦ οὓς καὶ τὸ πλῆθος ἂν ἐπελέξατο τῆς ἐξουσίας ἐπ' αὐτῷ γενομένης.Now when these things were brought together with great diligence, (for every one was ambitious to further the work even beyond their ability,) he set architects over the works, and this by the command of God; and indeed the very same which the people themselves would have chosen, had the election been allowed to them.


τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν, καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἀναγέγραπται, ταῦτ' ἦν: Βασάηλος μὲν Οὐρὶ παῖς τῆς ̓Ιούδα φυλῆς, υἱὸς δὲ Μαριάμης τῆς ἀδελφῆς τοῦ στρατηγοῦ, ̓Ελίβαζος δὲ ̓Ισαμάχου Δανίδος φυλῆς.Now their names are set down in writing in the sacred books; and they were these: Besaleel, the son of Uri, of the tribe of Judah, the grandson of Miriam, the sister of their conductor and Aholiab, file son of Ahisamach, of the tribe of Dan.


τὸ δὲ πλῆθος οὕτως ὑπὸ προθυμίας τοῖς ἐγχειρουμένοις ἐπῆλθεν, ὥστε Μωυσῆς ἀνεῖρξεν αὐτοὺς ὑποκηρυξάμενος ἀρκεῖν τοὺς ὄντας: τοῦτο γὰρ οἱ δημιουργοὶ προειρήκεσαν: ἐχώρουν οὖν ἐπὶ τὴν τῆς σκηνῆς κατασκευήνNow the people went on with what they had undertaken with so great alacrity, that Moses was obliged to restrain them, by making proclamation, that what had been brought was sufficient, as the artificers had informed him; so they fell to work upon the building of the tabernacle.


καὶ Μωυσῆς αὐτοὺς ἕκαστα περὶ τῶν μέτρων κατὰ τὴν ὑποθήκην τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ μεγέθους ὅσα τε δεῖ σκεύη χωρεῖν αὐτὴν ἀνεδίδασκε πρὸς τὰς θυσίας ὑπηρετήσοντα. ἐφιλοτιμοῦντο δὲ καὶ γυναῖκες περί τε στολὰς ἱερατικὰς καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὅσων ἔχρῃζε τὸ ἔργον κόσμου τε καὶ λειτουργίας ἕνεκα τοῦ θεοῦ.Moses also informed them, according to the direction of God, both what the measures were to be, and its largeness; and how many vessels it ought to contain for the use of the sacrifices. The women also were ambitious to do their parts, about the garments of the priests, and about other things that would be wanted in this work, both for ornament and for the divine service itself.


Πάντων δ' ἐν ἑτοίμῳ γεγενημένων χρυσίου τε καὶ χαλκοῦ καὶ τῶν ὑφαντῶν, προειπὼν ἑορτὴν Μωυσῆς καὶ θυσίας κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν ἵστη τὴν σκηνήν, πρῶτον μὲν αἴθριον διαμετρησάμενος τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα πηχῶν ἑκατὸν δὲ τὸ μῆκος.2. Now when all things were prepared, the gold, and the silver, and the brass, and what was woven, Moses, when he had appointed beforehand that there should be a festival, and that sacrifices should be offered according to every one’s ability, reared up the tabernacle and when he had measured the open court, fifty cubits broad and a hundred long


κάμακας δὲ ἔστησε χαλκέας πενταπήχεις τὸ ὕψος καθ' ἑκατέραν πλευρὰν εἴκοσι τῶν ἐπιμηκεστέρων, δέκα δὲ τῶν ἐν πλάτει κειμένων τῆς κατόπιν, κρίκοι δὲ τῶν καμάκων ἑκάστῃ προσῆσαν: * κιονόκρανα μὲν ἀργύρεα, βάσεις δὲ χρυσαῖ σαυρωτῆρσιν ἐμφερεῖς, χαλκαῖ δὲ ἦσαν, ἐπὶ τῆς γῆς ἐρηρεισμέναι.he set up brazen pillars, five cubits high, twenty on each of the longer sides, and ten pillars for the breadth behind; every one of the pillars also had a ring. Their chapiters were of silver, but their bases were of brass: they resembled the sharp ends of spears, and were of brass, fixed into the ground.


nanCords were also put through the rings, and were tied at their farther ends to brass nails of a cubit long, which, at every pillar, were driven into the floor, and would keep the tabernacle from being shaken by the violence of winds; but a curtain of fine soft linen went round all the pillars, and hung down in a flowing and loose manner from their chapiters, and enclosed the whole space, and seemed not at all unlike to a wall about it.


καὶ οὕτως μὲν εἶχον αἱ τρεῖς πλευραὶ τοῦ περιβόλου: τῆς δὲ τετάρτης πλευρᾶς, πεντήκοντα γὰρ οὖσα πήχεων ἡ ἑτέρα μέτωπον τοῦ παντὸς ἦν, εἴκοσι μὲν πήχεις ἀνεῴγεσαν κατὰ πύλας, ἐν αἷς ἀνὰ δύο κάμακες εἱστήκεσαν κατὰ μίμησιν πυλώνων.And this was the structure of three of the sides of this enclosure; but as for the fourth side, which was fifty cubits in extent, and was the front of the whole, twenty cubits of it were for the opening of the gates, wherein stood two pillars on each side, after the resemblance of open gates.


ὅλαις δ' αὐταῖς ἄργυρος ἦν ἐπικεχαλκωμένος πάρεξ τῶν βάσεων: χαλκαῖ γὰρ ἦσαν. ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ πυλῶνος τρεῖς κάμακες ἦσαν ἑστῶσαι, αἳ τοῖς πυλούχοις ἐμβεβήκεσαν ἐρηρεισμέναι, καὶ κατ' αὐτῶν δὲ βύσσινον ὕφος σινδόνος ἦν περιηγμένον.These were made wholly of silver, and polished, and that all over, excepting the bases, which were of brass. Now on each side of the gates there stood three pillars, which were inserted into the concave bases of the gates, and were suited to them; and round them was drawn a curtain of fine linen;


τὸ δὲ κατὰ τὰς πύλας μήκους μὲν ὄντος πήχεων εἴκοσι πέντε δὲ βάθους ὕφος ἦν πορφύρας φοίνικος σὺν ὑακίνθῳ καὶ βύσσῳ πεποιημένον πολλῶν αὐτῷ συνανθούντων καὶ ποικίλων, ὁπόσα μὴ ζῴων ἐξετυποῦτο μορφάς.but to the gates themselves, which were twenty cubits in extent, and five in height, the curtain was composed of purple, and scarlet, and blue, and fine linen, and embroidered with many and divers sorts of figures, excepting the figures of animals.


ἐντὸς δὲ τῶν πυλῶν περιρραντήριον ἦν χάλκεον ὁμοίαν αὐτῷ καὶ τὴν κρηπῖδα παρεχόμενον, ἐξ οὗ τοῖς ἱερεῦσι τὰς χεῖρας ἀποπλύνειν καὶ τῶν ποδῶν καταχεῖν παρῆν. καὶ ὁ μὲν τοῦ αἰθρίου περίβολος τοῦτον τὸν τρόπον ἦν διακεκοσμημένος.Within these gates was the brazen laver for purification, having a basin beneath of the like matter, whence the priests might wash their hands and sprinkle their feet; and this was the ornamental construction of the enclosure about the court of the tabernacle, which was exposed to the open air.


Τὴν δὲ σκηνὴν ἵστησιν αὐτοῦ κατὰ μέσον τετραμμένην πρὸς τὰς ἀνατολάς, ἵνα πρῶτον ὁ ἥλιος ἐπ' αὐτὴν ἀνιὼν ἀφίῃ τὰς ἀκτῖνας. καὶ τὸ μὲν μῆκος αὐτῆς ἐπὶ πήχεις ἐγήγερτο τριάκοντα τὸ δὲ εὖρος ἐπὶ δέκα διειστήκει, καὶ ὁ μὲν ἕτερος τῶν τοίχων νότιος ἦν, ὁ δὲ ἕτερος κατὰ βορέαν ἐτέτραπτο, κατόπιν δ' αὐτῆς ἡ δύσις κατελείπετο.3. As to the tabernacle itself, Moses placed it in the middle of that court, with its front to the east, that, when the sun arose, it might send its first rays upon it. Its length, when it was set up, was thirty cubits, and its breadth was twelve [ten] cubits. The one of its walls was on the south, and the other was exposed to the north, and on the back part of it remained the west.


ἀνίστασθαι δ' αὐτὴν ἐχρῆν ἐφ' ὅσον προβαίνοι τὸ εὖρος. κίονες δ' ἦσαν ξύλου πεποιημένοι κατὰ πλευρὰν ἑκατέραν εἴκοσι τετράγωνοι μὲν τὸ σχῆμα εἰργασμένοι, εἰς δὲ πλάτος διεστῶτες πήχεώς τε καὶ ἡμίσους, τὸ δὲ βάθος δακτύλων τεσσάρων.It was necessary that its height should be equal to its breadth [ten cubits]. There were also pillars made of wood, twenty on each side; they were wrought into a quadrangular figure, in breadth a cubit and a half, but the thickness was four fingers:


λεπίδες δ' αὐτοῖς ἦσαν ἐπικεχαλκευμέναι πανταχόθεν χρυσαῖ διά τε τῶν ἔνδοθεν καὶ τῶν ἐκτὸς μερῶν. δύο δ' αὐτῶν ἑκάστῳ προσῆσαν στρόφιγγες ἐλαυνόμενοι κατὰ δύο βάσεων: αὗται δ' ἀργυραῖ μὲν ἦσαν, πυλὶς δ' ἑκατέρᾳ τούτων προσῆν δεχομένη τὴν στρόφιγγα.they had thin plates of gold affixed to them on both sides, inwardly and outwardly: they had each of them two tenons belonging to them, inserted into their bases, and these were of silver, in each of which bases there was a socket to receive the tenon;


τοῦ δὲ κατὰ δύσιν τοίχου κίονες μὲν ἓξ ἦσαν, συνῄεσαν δ' ἀλλήλοις ἀκριβῶς ἅπαντες, ὥστε μεμυκότων τῶν ἁρμῶν ὡς ἕνα δοκεῖν εἶναι τοῖχον αὐτῶν τὴν συνέλευσιν χρύσειον τά τε ἔνδοθεν καὶ τὰ ἐκτός:but the pillars on the west wall were six. Now all these tenons and sockets accurately fitted one another, insomuch that the joints were invisible, and both seemed to be one entire and united wall. It was also covered with gold, both within and without. The number of pillars was equal on the opposite sides


ἀνηλόγει γὰρ ὁ τῶν κιόνων ἀριθμός: εἴκοσι γὰρ ἦσαν καὶ παρεῖχε πλάτος * τρίτον σπιθαμῆς ἕκαστος αὐτῶν, ὥστε συμπληροῦσθαι τοὺς τριάκοντα πήχεις ὑπ' αὐτῶν: κατὰ δὲ τὸν ὄπισθεν τοῖχον, ἐννέα γὰρ πήχεις οἱ ἓξ κίονες παρέχονται συνελθόντες, δύ' ἑτέρους ποιοῦνται κίονας ἐκ πήχεως τετμημένους, οὓς ἐγγωνίους ἔθεσαν ἐπ' ἴσης τοῖς μείζοσιν ἠσκημένους.and there were on each part twenty, and every one of them had the third part of a span in thickness; so that the number of thirty cubits were fully made up between them; but as to the wall behind, where the six pillars made up together only nine cubits, they made two other pillars, and cut them out of one cubit, which they placed in the corners, and made them equally fine with the other.


nanNow every one of the pillars had rings of gold affixed to their fronts outward, as if they had taken root in the pillars, and stood one row over against another round about, through which were inserted bars gilt over with gold, each of them five cubits long, and these bound together the pillars, the head of one bar running into another, after the nature of one tenon inserted into another;


κατὰ δὲ τὸν ὄπισθεν τοῖχον μία φάλαγξ ἦν διὰ πάντων ἰοῦσα τῶν κιόνων, εἰς ἣν ἐνέβαινον πλάγιαι αἱ τελευταῖαι τῶν σκυταλίδων ἐξ ἑκατέρου τοίχου τῶν ἐπιμηκεστέρων καὶ κρατεῖσθαι συνέβαινεν αὐταῖς γιγλύμοις τῷ θήλει τοῦ ἄρρενος συνελθόντος. τοῦτο μέντοι πρὸς τὸ μήθ' ὑπὸ ἀνέμων κραδαίνεσθαι μήτ' ἄλλης αἰτίας τὴν σκηνὴν συνεῖχεν, ἀλλ' ἀκίνητον αὐτὴν ἐν ἠρεμίᾳ πολλῇ διαφυλάξειν ἔμελλεν.but for the wall behind, there was but one row of bars that went through all the pillars, into which row ran the ends of the bars on each side of the longer walls; the male with its female being so fastened in their joints, that they held the whole firmly together; and for this reason was all this joined so fast together, that the tabernacle might not be shaken, either by the winds, or by any other means, but that it might preserve itself quiet and immovable continually.


̓Εντὸς δὲ διελὼν τὸ μῆκος αὐτῆς εἰς τρία μέρη μετὰ δέκα πήχεας ἡρμοσμένους ἐκ τοῦ μυχοῦ τέσσαρας ἵστησι κίονας ὁμοίως τοῖς ἄλλοις εἰργασμένους καὶ βάσεσιν ὁμοίαις ἐπικειμένους διαλείποντας ἀλλήλων κατ' ὀλίγον. τὸ δ' ἐνδοτέρω αὐτῶν ἄδυτον ἦν, τὸ δὲ λοιπὸν ἡ σκηνὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀνεῖτο.4. As for the inside, Moses parted its length into three partitions. At the distance of ten cubits from the most secret end, Moses placed four pillars, the workmanship of which was the very same with that of the rest; and they stood upon the like bases with them, each a small matter distant from his fellow. Now the room within those pillars was the most holy place; but the rest of the room was the tabernacle, which was open for the priests.


τὴν μέντοι διαμέτρησιν τὴν τοιαύτην τῆς σκηνῆς καὶ μίμησιν τῆς τῶν ὅλων φύσεως συνέβαινεν εἶναι: τὸ μὲν γὰρ τρίτον αὐτῆς μέρος τὸ ἐντὸς τῶν τεσσάρων κιόνων, ὃ τοῖς ἱερεῦσιν ἦν ἄβατον, ὡς οὐρανὸς ἀνεῖτο τῷ θεῷ, οἱ δ' εἴκοσι πήχεις, ὥσπερ γῆ καὶ θάλασσα βάσιμος ἀνθρώποις, οὕτως τοῖς ἱερεῦσι μόνοις ἐπετέτραπτο.However, this proportion of the measures of the tabernacle proved to be an imitation of the system of the world; for that third part thereof which was within the four pillars, to which the priests were not admitted, is, as it were, a heaven peculiar to God. But the space of the twenty cubits, is, as it were, sea and land, on which men live, and so this part is peculiar to the priests only.


κατὰ μέτωπον δέ, ἐξ οὗ τὴν εἴσοδον ἦσαν πεποιημένοι, κίονες ἕστασαν χρύσεοι χαλκείαις βάσεσιν ἐφεστῶτες τὸν ἀριθμὸν πέντε. κατεπετάννυσαν δὲ τὴν σκηνὴν ὕφεσι βύσσου καὶ πορφύρας ὑακίνθου καὶ φοίνικος βαφῆς συγκεκραμένης.But at the front, where the entrance was made, they placed pillars of gold, that stood on bases of brass, in number seven; but then they spread over the tabernacle veils of fine linen and purple, and blue, and scarlet colors, embroidered.


καὶ πρῶτον μὲν ἦν πήχεων δέκα πανταχόθεν, ᾧ κατεπετάννυσαν τοὺς κίονας, οἳ διαιροῦντες τὸν νεὼν τὸ ἄδυτον ἔνδον αὑτῶν ἀπελάμβανον: καὶ τοῦτο ἦν τὸ ποιοῦν αὐτὸ μηδενὶ κάτοπτον. καὶ ὁ μὲν πᾶς ναὸς ἅγιον ἐκαλεῖτο, τὸ δ' ἄβατον τὸ ἐντὸς τῶν τεσσάρων κιόνων τοῦ ἁγίου τὸ ἅγιον.The first veil was ten cubits every way, and this they spread over the pillars which parted the temple, and kept the most holy place concealed within; and this veil was that which made this part not visible to any. Now the whole temple was called The Holy Place: but that part which was within the four pillars, and to which none were admitted, was called The Holy of Holies.


ὡραῖον δὲ τὸ φάρσος ἄνθεσι παντοίοις, ὅσα γῆθεν ἀνέρχεται, διαπεποικιλμένον τοῖς τε ἄλλοις ἅπασιν ἐνυφασμένον, ὅσα κόσμον οἴσειν ἔμελλε, πλὴν ζῴων μορφῆς.This veil was very ornamental, and embroidered with all sorts of flowers which the earth produces; and there were interwoven into it all sorts of variety that might be an ornament, excepting the forms of animals.


ἕτερον δὲ τούτῳ καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῇ ὑφῇ καὶ τῇ χρόᾳ παραπλήσιον τοὺς ἐπὶ ταῖς εἰσόδοις πέντε κίονας περιέβαλλε κατὰ γωνίαν ἑκάστου κίονος κρίκου κατέχοντος αὐτὸ ἀπὸ κορυφῆς ἄχρι ἡμίσους τοῦ κίονος. τὸ δὲ λοιπὸν εἴσοδος ἀνεῖτο τοῖς ἱερεῦσιν ὑποδυομένοις.Another veil there was which covered the five pillars that were at the entrance. It was like the former in its magnitude, and texture, and color; and at the corner of every pillar a ring retained it from the top downwards half the depth of the pillars, the other half affording an entrance for the priests, who crept under it.


ὑπὲρ δὲ τούτου λίνεον ἦν ἰσομέγεθες φάρσος ἐφελκόμενον ἀπὸ κάλων ἐπὶ θάτερα, τῶν κρίκων τῷ τε ὕφει καὶ τῷ κάλῳ διακονούντων πρός τε τὸ ἐκπετάννυσθαι καὶ συνελκόμενον ἵστασθαι κατὰ γωνίαν ἐμποδὼν οὐκ ἐσόμενον πρὸς τὸ κατοπτεύεσθαι καὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἐπισήμοις ἡμέραις.Over this there was a veil of linen, of the same largeness with the former: it was to be drawn this way or that way by cords, the rings of which, fixed to the texture of the veil, and to the cords also, were subservient to the drawing and undrawing of the veil, and to the fastening it at the corner, that then it might be no hinderance to the view of the sanctuary, especially on solemn days;


κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς καὶ μάλισθ' ὅταν ᾖ νιφετώδης προπεταννύμενον στεγανὸν ἐποίει τὸ ἐκ τῶν βαμμάτων ὕφος: ὅθεν δὴ παρέμεινε τὸ ἔθος καὶ τὸν ναὸν οἰκοδομησαμένων ἡμῶν, ὥστε τὴν σινδόνα τοιουτότροπον περικεῖσθαι ταῖς εἰσόδοις.but that on other days, and especially when the weather was inclined to snow, it might be expanded, and afford a covering to the veil of divers colors. Whence that custom of ours is derived, of having a fine linen veil, after the temple has been built, to be drawn over the entrances.


nanBut the ten other curtains were four cubits in breadth, and twenty-eight in length; and had golden clasps, in order to join the one curtain to the other, which was done so exactly that they seemed to be one entire curtain. These were spread over the temple, and covered all the top and parts of the walls, on the sides and behind, so far as within one cubit of the ground.


ἴσαι δὲ τῷ πλάτει καὶ ἄλλαι σινδόνες μιᾷ πλείους τὸν ἀριθμὸν τὸ δὲ μῆκος ὑπερβάλλουσαι, τριακονταπήχεις γὰρ ἦσαν, ὑφασμέναι δ' ἐκ τριχῶν ὁμοίως κατὰ λεπτουργίαν ταῖς ἐκ τῶν ἐρίων πεποιημέναι ἐτέταντο μέχρι τῆς γῆς κεχυμέναι * κατὰ θύρας ἀετώματι παραπλήσιον καὶ παστάδι παρεῖχον, τοῦ ἑνδεκάτου φάρσους εἰς τοῦτο παρειλημμένου.There were other curtains of the same breadth with these, but one more in number, and longer, for they were thirty cubits long; but these were woven of hair, with the like subtilty as those of wool were made, and were extended loosely down to the ground, appearing like a triangular front and elevation at the gates, the eleventh curtain being used for this very purpose.


ἄλλαι δ' ἐπάνω τούτων ἐκ διφθερῶν κατεσκευασμέναι ὑπερῄεσαν σκέπη καὶ βοήθεια ταῖς ὑφανταῖς ἔν τε τοῖς καύμασι καὶ ὁπότε ὑετὸς εἴη γεγενημέναι. πολλὴ δ' ἔκπληξις ἐλάμβανε τοὺς πόρρωθεν θεωμένους: τὴν γὰρ χρόαν τοῖς κατὰ τὸν οὐρανὸν συμβαίνουσιν οὐδὲν ἐδόκουν διαφέρειν.There were also other curtains made of skins above these, which afforded covering and protection to those that were woven both in hot weather and when it rained. And great was the surprise of those who viewed these curtains at a distance, for they seemed not at all to differ from the color of the sky.


αἱ δ' ἐκ τῆς τριχὸς καὶ τῶν διφθερῶν πεποιημέναι κατῄεσαν ὁμοίως τῷ περὶ τὰς πύλας ὑφάσματι τό τε καῦμα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὄμβρων ὕβριν ἀπομαχόμεναι. καὶ ἡ μὲν σκηνὴ τοῦτον πήγνυται τὸν τρόπον.But those that were made of hair and of skins, reached down in the same manner as did the veil at the gates, and kept off the heat of the sun, and what injury the rains might do. And after this manner was the tabernacle reared.


Γίνεται δὲ καὶ κιβωτὸς τῷ θεῷ ξύλων ἰσχυρῶν τὴν φύσιν καὶ σῆψιν παθεῖν οὐ δυναμένων: ἡ δ' ἐρὼν μὲν καλεῖται κατὰ τὴν ἡμετέραν γλῶτταν, ἡ δὲ κατασκευὴ τοιαύτη τις ἦν:5. There was also an ark made, sacred to God, of wood that was naturally strong, and could not be corrupted. This was called Eron in our own language.


μῆκος μὲν ἦν αὐτῇ πέντε σπιθαμῶν, τὸ δ' εὖρος καὶ τὸ βάθος τριῶν σπιθαμῶν εἰς ἑκάτερον: χρυσῷ δὲ τά τ' ἐντὸς καὶ τὰ ἔξωθεν περιελήλατο πᾶσα, ὡς ἀποκεκρύφθαι τὴν ξύλωσιν, στρόφιγξί τε χρυσοῖς τὸ ἐπίθεμα προσηνωμένον εἶχε θαυμαστῶς, ὃ πανταχόθεν ἴσον ἦν κατ' οὐδέτερον μέρος ἐξοχαῖς τὴν εὐαρμοστίαν λυμαινόμενον.Its construction was thus: its length was five spans, but its breadth and height was each of them three spans. It was covered all over with gold, both within and without, so that the wooden part was not seen. It had also a cover united to it, by golden hinges, after a wonderful manner; which cover was every way evenly fitted to it, and had no eminences to hinder its exact conjunction.


καὶ καθ' ἑκάτερον δὲ τοῖχον τῶν ἐπιμηκεστέρων κρίκοι προσῆσαν χρυσοῖ δύο τοῦ παντὸς διήκοντες ξύλου, καὶ δι' αὐτῶν ἔνετοι σκυταλίδες ἐπίχρυσοι καθ' ἑκάτερον τοῖχον, ὡς ἂν ὑπ' αὐτῶν ὁπότε δεήσειεν ἄγοιτο κινουμένη: οὐ γὰρ ἐπὶ ζεύγους ἐκομίζετο, ἀλλ' ὑπὸ τῶν ἱερέων ἐφέρετο.There were also two golden rings belonging to each of the longer boards, and passing through the entire wood, and through them gilt bars passed along each board, that it might thereby be moved and carried about, as occasion should require; for it was not drawn in a cart by beasts of burden, but borne on the shoulders of the priests.


τῷ δὲ ἐπιθέματι αὐτῆς ἦσαν πρόστυποι δύο, Χερουβεῖς μὲν αὐτοὺς ̔Εβραῖοι καλοῦσι, ζῷα δέ ἐστι πετεινὰ μορφὴν δ' οὐδενὶ τῶν ὑπ' ἀνθρώπων ἑωραμένων παραπλήσια, Μωυσῆς δέ φησι τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ προστυπεῖς ἑωρακέναι.Upon this its cover were two images, which the Hebrews call Cherubims; they are flying creatures, but their form is not like to that of any of the creatures which men have seen, though Moses said he had seen such beings near the throne of God.


ταύτῃ τὰς δύο πλάκας, ἐν αἷς τοὺς δέκα λόγους συγγεγράφθαι συμβεβήκει ἀνὰ πέντε μὲν εἰς ἑκατέραν ἀνὰ δύο δὲ καὶ ἥμισυ κατὰ μέτωπον, ἐγκατέθετο. καὶ ταύτην ἐν τῷ ἀδύτῳ κατατίθησιν.In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place.


̓Εν δὲ τῷ ναῷ τράπεζαν ἱδρύεται Δελφικαῖς παραπλησίαν τὸ μῆκος μὲν δύο πηχῶν, τὸ δὲ πλάτος ἑνὸς πήχεως καὶ σπιθαμῶν τριῶν τὸ ὕψος. ἦσαν δ' αὐτῇ πόδες τὰ μὲν ἐξ ἡμίσους ἕως τῶν κάτω τελέως ἐξηρτισμένοι οἷς Δωριεῖς προστιθέασι ταῖς κλίναις ἐμφερεῖς, τὸ δὲ πρὸς αὐτὴν ἀνατεῖνον τετράγωνοι τῇ ἐργασίᾳ.6. But in the holy place he placed a table, like those at Delphi. Its length was two cubits, and its breadth one cubit, and its height three spans. It had feet also, the lower half of which were complete feet, resembling those which the Dorians put to their bedsteads; but the upper parts towards the table were wrought into a square form.


nanThe table had a hollow towards every side, having a ledge of four fingers’ depth, that went round about like a spiral, both on the upper and lower part of the body of the work. Upon every one of the feet was there also inserted a ring, not far from the cover, through which went bars of wood beneath, but gilded, to be taken out upon occasion


κοῖλον γὰρ εἶχεν ἐπ' αὐτοῖς τὸ κατὰ τοὺς κρίκους κοινωθέντας: οὐδὲ γάρ εἰσι διηνεκεῖς, ἀλλὰ πρὶν συνελθεῖν εἰς τὸ ἄπειρον εἰς περονίδας τὴν ἀρχὴν τελευτῶντες, ὧν ἡ μὲν εἰς τὸ προανέχον ἐμβαίνει τῆς τραπέζης, ἡ δὲ εἰς τὸν πόδα: καὶ τούτοις κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐκομίζετο.there being a cavity where it was joined to the rings; for they were not entire rings; but before they came quite round they ended in acute points, the one of which was inserted into the prominent part of the table, and the other into the foot; and by these it was carried when they journeyed:


ἐπὶ ταύτης, ἐτίθετο γὰρ ἐν τῷ ναῷ τετραμμένη πρὸς ἄρκτον οὐ πόρρω τοῦ μυχοῦ, διετίθεσαν ἄρτους τε δώδεκα ἀζύμους κατὰ ἓξ ἐπαλλήλους καθαροῦ πάνυ τοῦ ἀλεύρου ἐκ δύο ἀσσάρων, ὃ μέτρον ̔Εβραίων ἑπτὰ κοτύλας ̓Αττικὰς ἔχει.Upon this table, which was placed on the north side of the temple, not far from the most holy place, were laid twelve unleavened loaves of bread, six upon each heap, one above another: they were made of two tenth-deals of the purest flour, which tenth-deal [an omer] is a measure of the Hebrews, containing seven Athenian cotyloe;


ὑπὲρ δὲ τῶν ἄρτων ἐτίθεντο φιάλαι δύο χρύσεαι λιβάνου πλήρεις, μετὰ δὲ ἡμέρας ἑπτὰ πάλιν ἄλλοι ἐκομίζοντο ἄρτοι ἐν τῷ καλουμένῳ ὑφ' ἡμῶν Σαββάτῳ: τὴν γὰρ ἑβδόμην ἡμέραν Σάββατα καλοῦμεν: τὴν δ' αἰτίαν ἐξ ἧς ταῦτα ἐπενοήθησαν ἐν ἑτέροις ἐροῦμεν.and above those loaves were put two vials full of frankincense. Now after seven days other loaves were brought in their stead, on the day which is by us called the Sabbath; for we call the seventh day the Sabbath. But for the occasion of this intention of placing loaves here, we will speak to it in another place.


Κατὰ πρόσωπον δὲ τῆς τραπέζης τῷ πρὸς μεσημβρίαν τετραμμένῳ τοίχῳ πλησίον ἵσταται λυχνία ἐκ χρυσοῦ κεχωνευμένη διάκενος σταθμὸν ἔχουσα μνᾶς ἑκατόν: ̔Εβραῖοι μὲν καλοῦσι κίγχαρες, εἰς δὲ τὴν ̔Ελληνικὴν μεταβαλλόμενον γλῶτταν σημαίνει τάλαντον.7. Over against this table, near the southern wall, was set a candlestick of cast gold, hollow within, being of the weight of one hundred pounds, which the Hebrews call Chinchares, if it be turned into the Greek language, it denotes a talent.


πεποίηται δὲ σφαιρία καὶ κρίνα σὺν ῥοί̈σκοις καὶ κρατηριδίοις, ἑβδομήκοντα δ' ἦν τὰ πάντα, ἐξ ὧν ἀπὸ μιᾶς βάσεως συνετέθη πρὸς ὕψος, ποιήσαντος αὐτὴν συγκειμένην εἰς μοίρας εἰς ὅσας τοὺς πλανήτας καὶ τὸν ἥλιον κατανέμουσιν.It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them.


ἀπαρτίζεται δὲ εἰς ἑπτὰ κεφαλὰς καταλλήλας ἐν στίχῳ διακειμένας. λύχνοι δ' ἐπιφέρονται αὐταῖς ἑπτὰ κατὰ μίαν τῶν πλανητῶν τὸν ἀριθμὸν μεμιμημένοι, ὁρῶσι δὲ εἴς τε τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν μεσημβρίαν λοξῶς αὐτῆς κειμένης.It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely.


Μεταξὺ δὲ αὐτῆς καὶ τῆς τραπέζης ἔνδον, ὡς προεῖπον, θυμιατήριον ξύλινον μέν, ἐξ οὗ καὶ τὰ πρότερα ἦν σκεύη μὴ σηπόμενα, στερεὰ δὲ περιελήλατ' αὐτῷ λεπίς, πηχυαῖον μὲν κατὰ πλευρὰν ἑκάστην τὸ πλάτος ὕψος δὲ διπλάσιον.8. Now between this candlestick and the table, which, as we said, were within the sanctuary, was the altar of incense, made of wood indeed, but of the same wood of which the foregoing vessels were made, such as was not liable to corruption; it was entirely crusted over with a golden plate. Its breadth on each side was a cubit, but the altitude double.


ἐπῆν τε ἐσχάρα χρυσεία ὑπερανεστῶσα ἔχουσα κατὰ γωνίαν ἑκάστην στέφανον καὶ τοῦτον δ' ἐκπεριοδεύοντα χρύσεον, ᾗ καὶ κρίκοι καὶ σκυταλίδες προσῆσαν, αἷς κατὰ τὰς ὁδοὺς ὑπὸ τῶν ἱερέων ἐφέρετο.Upon it was a grate of gold, that was extant above the altar, which had a golden crown encompassing it round about, whereto belonged rings and bars, by which the priests carried it when they journeyed.


ἵδρυτο δὲ καὶ πρὸ τῆς σκηνῆς βωμὸς χάλκεος ὑπόξυλος καὶ αὐτὸς ἑκάστην πλευρὰν πέντε πήχεσιν ἐκμεμετρημένος, τὸ δὲ ὕψος τρίπηχυς, ὁμοίως τῷ χρυσῷ κεκοσμημένος, χαλκείαις λεπίσιν ἐξησκημένος, δικτύῳ τὴν ἐσχάραν ἐμφερής: ἐξεδέχετο γὰρ ἡ γῆ τὸ ἀπὸ τῆς ἐσχάρας πῦρ καταφερόμενον τῆς βάσεως διὰ παντὸς οὐχ ὑποκειμένης.Before this tabernacle there was reared a brazen altar, but it was within made of wood, five cubits by measure on each side, but its height was but three, in like manner adorned with brass plates as bright as gold. It had also a brazen hearth of network; for the ground underneath received the fire from the hearth, because it had no basis to receive it.


nanHard by this altar lay the basins, and the vials, and the censers, and the caldrons, made of gold; but the other vessels, made for the use of the sacrifices, were all of brass. And such was the construction of the tabernacle; and these were the vessels thereto belonging.


Γίνονται δὲ καὶ τοῖς ἱερεῦσι στολαὶ πᾶσί τε τοῖς ἄλλοις, οὓς χαναναίας καλοῦσι, καὶ δὴ καὶ τῷ ἀρχιερεῖ, ὃν ἀραβάχην προσαγορεύουσι: σημαίνει δὲ ἀρχιερέα. * τὴν μὲν οὖν τῶν ἄλλων στολὴν τοιαύτην εἶναι συμβέβηκεν.1. There were peculiar garments appointed for the priests, and for all the rest, which they call Cahanaeae [priestly] garments, as also for the high priests, which they call Cahanaeae Rabbae, and denote the high priest’s garments. Such was therefore the habit of the rest.


ὅταν δὲ προσίῃ ταῖς ἱερουργίαις ὁ ἱερεὺς ἡγνευκὼς ἣν ὁ νόμος ἁγνείαν προαγορεύει, πρῶτον μὲν περιτίθεται τὸν μαναχάσην λεγόμενον: βούλεται δὲ τοῦτο συνακτῆρα μὲν δηλοῦν, διάζωμα δ' ἐστὶ περὶ τὰ αἰδοῖα ῥαπτὸν ἐκ βύσσου κλωστῆς εἰργασμένον ἐμβαινόντων εἰς αὐτὸ τῶν ποδῶν ὥσπερ εἰς ἀναξυρίδας, ἀποτέμνεται δὲ ὑπὲρ ἥμισυ καὶ τελευτῆσαν ἄχρι τῆς λαγόνος περὶ αὐτὴν ἀποσφίγγεται.But when the priest approaches the sacrifices, he purifies himself with the purification which the law prescribes; and, in the first place, he puts on that which is called Machanase, which means somewhat that is fast tied. It is a girdle, composed of fine twined linen, and is put about the privy parts, the feet being to be inserted into them in the nature of breeches, but above half of it is cut off, and it ends at the thighs, and is there tied fast.


̓Επὶ δὲ τούτῳ λίνεον ἔνδυμα διπλῆς φορεῖ σινδόνος βυσσίνης, χεθομένη μὲν καλεῖται, λίνεον δὲ τοῦτο σημαίνει: χέθον γὰρ τὸ λίνον ἡμεῖς καλοῦμεν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἔνδυμα ποδήρης χιτὼν περιγεγραμμένος τῷ σώματι καὶ τὰς χειρῖδας περὶ τοῖς βραχίοσιν κατεσφιγμένος2. Over this he wore a linen vestment, made of fine flax doubled: it is called Chethone, and denotes linen, for we call linen by the name of Chethone. This vestment reaches down to the feet, and sits close to the body; and has sleeves that are tied fast to the arms:


ὃν ἐπιζώννυνται κατὰ στῆθος ὀλίγον τῆς μασχάλης ὑπεράνω τὴν ζώνην περιάγοντες πλατεῖαν μὲν ὡς εἰς τέσσαρας δακτύλους, διακένως δ' ὑφασμένην ὥστε λεβηρίδα δοκεῖν ὄφεως: ἄνθη δ' εἰς αὐτὴν ἐνύφανται φοίνικι καὶ πορφύρᾳ μετὰ ὑακίνθου καὶ βύσσου πεποικιλμένα, στήμων δ' ἐστὶ μόνη βύσσος.it is girded to the breast a little above the elbows, by a girdle often going round, four fingers broad, but so loosely woven, that you would think it were the skin of a serpent. It is embroidered with flowers of scarlet, and purple, and blue, and fine twined linen, but the warp was nothing but fine linen.


καὶ λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν τῆς ἑλίξεως κατὰ στέρνον καὶ περιελθοῦσα πάλιν δεῖται, καὶ κέχυται μὲν πολλὴ μέχρι καὶ τῶν σφυρῶν ἕως οὗ μηδὲν ὁ ἱερεὺς ἐνεργεῖ, πρὸς γὰρ εὐπρέπειαν οὕτως ἔχει τοῖς ὁρῶσι καλῶς, ὅταν δὲ σπουδάζειν περὶ τὰς θυσίας δέῃ καὶ διακονεῖν, ὅπως μὴ κινουμένης ἐμποδίζηται πρὸς τὸ ἔργον, ἀναβαλόμενος ἐπὶ τὸν λαιὸν ὦμον φέρει.The beginning of its circumvolution is at the breast; and when it has gone often round, it is there tied, and hangs loosely there down to the ankles: I mean this, all the time the priest is not about any laborious service, for in this position it appears in the most agreeable manner to the spectators; but when he is obliged to assist at the offering sacrifices, and to do the appointed service, that he may not be hindered in his operations by its motion, he throws it to the left, and bears it on his shoulder.


Μωυσῆς μὲν οὖν ἀβαί̈θ αὐτὴν ἐκάλεσεν, ἡμεῖς δὲ παρὰ Βαβυλωνίων μεμαθηκότες ἐμίαν αὐτὴν καλοῦμεν: οὕτως γὰρ προσαγορεύεται παρ' αὐτοῖς. οὗτος ὁ χιτὼν κολποῦται μὲν οὐδαμόθεν, λαγαρὸν δὲ παρέχων τὸν βροχωτῆρα τοῦ αὐχένος ἁρπεδόσιν ἐκ τῆς ὤας καὶ τῶν κατὰ στέρνον καὶ μετάφρενον ἠρτημέναις ἀναδεῖται ὑπὲρ ἑκατέραν κατακλεῖδα: μασσαβάνης καλεῖται.Moses indeed calls this belt Albaneth; but we have learned from the Babylonians to call it Emia, for so it is by them called. This vestment has no loose or hollow parts any where in it, but only a narrow aperture about the neck; and it is tied with certain strings hanging down from the edge over the breast and back, and is fastened above each shoulder: it is called Massabazanes.


̔Υπὲρ δὲ τῆς κεφαλῆς φορεῖ πῖλον ἄκωνον οὐ διικνούμενον εἰς πᾶσαν αὐτὴν ἀλλ' ἐπ' ὀλίγον ὑπερβεβηκότα μέσης: καλεῖται μὲν μασναεφθῆς, τῇ δὲ κατασκευῇ τοιοῦτός ἐστιν ὡς στεφάνη δοκεῖν ἐξ ὑφάσματος λινέου ταινία πεποιημένη παχεῖα: καὶ γὰρ ἐπιπτυσσόμενον ῥάπτεται πολλάκις.3. Upon his head he wears a cap, not brought to a conic form nor encircling the whole head, but still covering more than the half of it, which is called Masnaemphthes; and its make is such that it seems to be a crown, being made of thick swathes, but the contexture is of linen; and it is doubled round many times, and sewed together;


ἔπειτα σινδὼν ἄνωθεν αὐτὸν ἐκπεριέρχεται διήκουσα μέχρι μετώπου τήν τε ῥαφὴν τῆς ταινίας καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ἀπρεπὲς καλύπτουσα καὶ ὅλη δὲ τῷ κρανίῳ γιγνομένη ἐπίπεδον: ἥρμοσται δὲ ἀκριβῶς, ὡς ἂν μὴ περιρρυείη πονοῦντος περὶ τὴν ἱερουργίαν. καὶ ὁποία μέν ἐστιν ἡ τῶν πολλῶν ἱερέων στολὴ δεδηλώκαμεν.besides which, a piece of fine linen covers the whole cap from the upper part, and reaches down to the forehead, and hides the seams of the swathes, which would otherwise appear indecently: this adheres closely upon the solid part of the head, and is thereto so firmly fixed, that it may not fall off during the sacred service about the sacrifices. So we have now shown you what is the habit of the generality of the priests.


̔Ο δὲ ἀρχιερεὺς κοσμεῖται μὲν καὶ ταύτῃ παραλιπὼν οὐδὲν τῶν προειρημένων, ἐπενδυσάμενος δ' ἐξ ὑακίνθου πεποιημένον χιτῶνα, ποδήρης δ' ἐστὶ καὶ οὗτος, μεεὶρ καλεῖται κατὰ τὴν ἡμετέραν γλῶσσαν, ζώνῃ περισφίγγεται βάμμασιν οἷς ἡ πρότερον ἤνθει διαπεποικιλμένῃ χρυσοῦ συνυφασμένου:4. The high priest is indeed adorned with the same garments that we have described, without abating one; only over these he puts on a vestment of a blue color. This also is a long robe, reaching to his feet, [in our language it is called Meeir,] and is tied round with a girdle, embroidered with the same colors and flowers as the former, with a mixture of gold interwoven.


nanTo the bottom of which garment are hung fringes, in color like pomegranates, with golden bells by a curious and beautiful contrivance; so that between two bells hangs a pomegranate, and between two pomegranates a bell.


ἔστι δ' ὁ χιτὼν οὗτος οὐκ ἐκ δυοῖν περιτμημάτων, ὥστε ῥαπτὸς ἐπὶ τῶν ὤμων εἶναι καὶ τῶν παρὰ πλευράν, φάρσος δ' ἓν ἐπίμηκες ὑφασμένον σχιστὸν ἔχει βροχωτῆρα πλάγιον, ἀλλὰ κατὰ μῆκος ἐρρωγότα πρός τε τὸ στέρνον καὶ μέσον τὸ μετάφρενον: πέζα δ' αὐτῷ προσέρραπται ὑπὲρ τοῦ μὴ διελέγχεσθαι τῆς τομῆς τὴν δυσπρέπειαν: ὁμοίως δὲ καὶ ὅθεν αἱ χεῖρες διείργονται σχιστός ἐστιν.Now this vesture was not composed of two pieces, nor was it sewed together upon the shoulders and the sides, but it was one long vestment so woven as to have an aperture for the neck; not an oblique one, but parted all along the breast and the back. A border also was sewed to it, lest the aperture should look too indecently: it was also parted where the hands were to come out.


̓Επὶ δὲ τούτοις τρίτον ἐνδύεται τὸν λεγόμενον μὲν ἐφώδην, ̔Ελληνικῇ δ' ἐπωμίδι προσεοικότα: γίνεται γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον. ὑφανθεὶς ἐπὶ βάθος πηχυαῖον ἔκ τε χρωμάτων παντοίων καὶ χρυσοῦ συμπεποικιλμένος ἀπερίπτυκτον τοῦ στέρνου τὸ μέσον καταλιμπάνει χειρῖσι τε ἠσκημένος καὶ τῷ παντὶ σχήματι χιτὼν εἶναι πεποιημένος.5. Besides these, the high priest put on a third garment, which was called the Ephod, which resembles the Epomis of the Greeks. Its make was after this manner: it was woven to the depth of a cubit, of several colors, with gold intermixed, and embroidered, but it left the middle of the breast uncovered: it was made with sleeves also; nor did it appear to be at all differently made from a short coat.


τῷ δὲ διακένῳ τοῦ ἐνδύματος σύνεισι περίτμημα σπιθαμῆς τὸ μέγεθος χρυσῷ τε καὶ τοῖς αὐτοῖς τῷ ἐφώδῃ βάμμασι διηνθισμένον: ἐσσὴν μὲν καλεῖται, σημαίνει δὲ τοῦτο κατὰ τὴν ̔Ελλήνων γλῶτταν λόγιον:But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle.


πληροῖ δὲ ἀκριβῶς τοῦ ἐφώδου ὅπερ ὑφαίνοντες κατὰ στῆθος ἐξέλιπον, ἑνοῦται δ' ὑπὸ κρίκων χρυσέων αὐτῷ τε κατὰ γωνίαν ἑκάστην κἀκείνῳ τῶν ἴσων προσκεκοινωμένων, ῥάμματος ὑακίνθου παραληφθέντος εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους κατάδεσιν τοῖς κρίκοις.This piece exactly filled up the void space in the ephod. It was united to it by golden rings at every corner, the like rings being annexed to the ephod, and a blue riband was made use of to tie them together by those rings;


πρὸς δὲ τὸ μὴ χαλαρὸν εἶναι τὸ ἐν μέσῳ τῶν κρίκων καταλιμπανόμενον ῥαφὴν αὐτοῦ νήμασιν ὑακινθίνοις ἐπενόησαν. πορποῦσι δὲ τὴν ἐπωμίδα σαρδόνυχες δύο κατὰ τῶν ὤμων ἑκάτερον τέλος ἐπ' αὐτοὺς ἐπιθέον χρύσεον ἔχοντες πρὸς τὸ ταῖς περονίσιν ἐπιτήδειον εἶναι.and that the space between the rings might not appear empty, they contrived to fill it up with stitches of blue ribands. There were also two sardonyxes upon the ephod, at the shoulders, to fasten it in the nature of buttons, having each end running to the sardonyxes of gold, that they might be buttoned by them.


ἐγγέγραπται δὲ τούτοις τῶν ̓Ιακώβου παίδων τὰ ὀνόματα γράμμασιν ἐπιχωρίοις γλώσσῃ τῇ ἡμετέρᾳ κατὰ ἓξ τῶν λίθων ἑκατέρῳ, οἱ πρεσβύτεροι δ' εἰσὶ κατὰ ὦμον τὸν δεξιόν. ἐπίασι δὲ καὶ τὸν ἐσσήνην λίθοι δώδεκα μεγέθει καὶ κάλλει διαφέροντες οὐ κτητὸς ἀνθρώποις κόσμος διὰ τιμῆς ὑπερβολὴν ὄντες:On these were engraven the names of the sons of Jacob, in our own country letters, and in our own tongue, six on each of the stones, on either side; and the elder sons’ names were on the right shoulder. Twelve stones also there were upon the breast-plate, extraordinary in largeness and beauty; and they were an ornament not to be purchased by men, because of their immense value.


οὗτοι μέντοι κατὰ στίχον τρεῖς ἐπὶ τεσσάρων διακείμενοι γραμμῶν ἐνήσκηνται τῷ ὕφει, χρυσὸς δ' αὐτοὺς ἐκπεριέρχεται τὰς ἕλικας ἐντιθεὶς τῷ ὕφει πρὸς τὸ μὴ διαρρεῖν οὕτως πεποιημένος.These stones, however, stood in three rows, by four in a row, and were inserted into the breastplate itself, and they were set in ouches of gold, that were themselves inserted in the breastplate, and were so made that they might not fall out.


καὶ ἡ μὲν πρώτη τριάς ἐστι σαρδόνυξ τόπαζος σμάραγδος, ἡ δευτέρα δὲ ἄνθρακα παρέχεται καὶ ἴασπιν καὶ σάπφειρον, τῆς δὲ τρίτης λίγυρος μὲν ἄρχει εἶτα ἀμέθυσος ἀχάτης δὲ τρίτος ἔνατος ὢν τοῖς πᾶσι, τετάρτου δὲ στίχου χρυσόλιθος μὲν πρόκειται, μετὰ δὲ αὐτὸν ὄνυξ, εἶτα βήρυλλος, τελευταῖος οὗτος.Now the first three stones were a sardonyx, a topaz, and an emerald. The second row contained a carbuncle, a jasper, and a sapphire. The first of the third row was a ligure, then an amethyst, and the third an agate, being the ninth of the whole number. The first of the fourth row was a chrysolite, the next was an onyx, and then a beryl, which was the last of all.


γράμματα δὲ ἐπετέτμητο πᾶσι τῶν ̓Ιακώβου υἱῶν, οὓς καὶ φυλάρχους νομίζομεν, ἑκάστου τῶν λίθων ὀνόματι τετιμημένου κατὰ τάξιν ἣν ἕκαστον αὐτῶν γενέσθαι συμβέβηκε.Now the names of all those sons of Jacob were engraven in these stones, whom we esteem the heads of our tribes, each stone having the honor of a name, in the order according to which they were born.


nanAnd whereas the rings were too weak of themselves to bear the weight of the stones, they made two other rings of a larger size, at the edge of that part of the breastplate which reached to the neck, and inserted into the very texture of the breastplate, to receive chains finely wrought, which connected them with golden bands to the tops of the shoulders, whose extremity turned backwards, and went into the ring, on the prominent back part of the ephod;


καὶ τοῦτο ἦν ἀσφάλεια τῷ ἐσσήνῃ πρὸς τὸ μὴ περιρρεῖν, ζώνη δὲ τῷ ἐσσήνῃ προσέρραπτο βάμμασιν οἷς προεῖπον μετὰ χρυσίου προσφερής, ἣ περιοδεύσασα δεῖται πάλιν ἐπὶ τῇ ῥαφῇ καὶ κατακρεμνᾶται: τοὺς δὲ θυσάνους χρύσεαι σύριγγες καθ' ἑκατέραν ἄκραν ἐκλαβοῦσαι πάντας ἐμπεριέχουσιν αὗται.and this was for the security of the breastplate, that it might not fall out of its place. There was also a girdle sewed to the breastplate, which was of the forementioned colors, with gold intermixed, which, when it had gone once round, was tied again upon the seam, and hung down. There were also golden loops that admitted its fringes at each extremity of the girdle, and included them entirely.


Πῖλον δὲ ἦν ὁ καὶ πρότερον αὐτῷ παραπλησίως εἰργασμένος τοῖς πᾶσιν ἱερεῦσιν, ὑπ' αὐτὸν δὲ συνερραμμένος ἕτερος ἐξ ὑακίνθου πεποικιλμένος περιέρχεται στέφανος χρύσεος ἐπὶ τριστιχίαν κεχαλκευμένος. θάλλει δ' ἐπ' αὐτῷ κάλυξ χρύσεος τῇ σακχάρῳ βοτάνῃ παρ' ἡμῖν λεγομένῃ ἀπομεμιμημένος, ὑὸς δὲ κύαμον ̔Ελλήνων οἱ περὶ τομὰς ῥιζῶν ἐμπείρως ἔχοντες προσαγορεύουσιν.6. The high priest’s mitre was the same that we described before, and was wrought like that of all the other priests; above which there was another, with swathes of blue embroidered, and round it was a golden crown polished, of three rows, one above another; out of which arose a cup of gold, which resembled the herb which we call Saccharus; but those Greeks that are skillful in botany call it Hyoscyamus.


εἰ δέ τις ἢ θεασάμενος τὴν βοτάνην ἀμαθίᾳ τούτου ἀγνοεῖ τὴν φύσιν αὐτῆς ἢ τὴν κλῆσιν ἐπιστάμενος οὐκ ἰδὼν δ' ἀναγνωρίσειε, τοῖς οὕτω δὴ ἔχουσι σημανῶ τὸν τρόπον:Now, lest any one that has seen this herb, but has not been taught its name, and is unacquainted with its nature, or, having known its name, knows not the herb when he sees it, I shall give such as these are a description of it.


βοτάνη μέν ἐστιν ὑπὲρ τρεῖς σπιθαμὰς πολλάκις αὐξανομένη τὸ ὕψος, τὴν δὲ ῥίζαν ἐμφερὴς βουνιάδι, ταύτῃ γὰρ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις εἰκάζων αὐτήν, τὰ δὲ φύλλα τοῖς εὐζώμων: ἐκ μέντοι τῶν κλάδων ἀνίησι κάλυκα προσεχῆ τῷ κλωνί, περίεισι δ' αὐτὴν ἔλυτρον, ὅπερ ἀποκρίνεται κατ' αὐτὸ πρὸς τὸν καρπὸν μεταβαλεῖν ἠργμένης: ὁ δὲ κάλυξ μεγέθους ἐστὶ σκυταλίδος τοῦ μικροῦ δακτύλου, κρατῆρι δ' ἐμφερὴς τὴν περιγραφήν. σημανῶ δὲ καὶ τοῦτο τοῖς οὐ μεμαθηκόσι:This herb is oftentimes in tallness above three spans, but its root is like that of a turnip (for he that should compare it thereto would not be mistaken); but its leaves are like the leaves of mint. Out of its branches it sends out a calyx, cleaving to the branch; and a coat encompasses it, which it naturally puts off when it is changing, in order to produce its fruit. This calyx is of the bigness of the bone of the little finger, but in the compass of its aperture is like a cup. This I will further describe, for the use of those that are unacquainted with it.


σφαιρίδος εἰς δύο τετμημένης περὶ τῷ πυθμένι τὴν ἑτέραν τομὴν ἔχει φυόμενος ἀπὸ ῥίζης περιφερής: εἶτα συνιὼν κατ' ὀλίγον ὑποκοιλαινούσης εὐπρεπῶς τῆς ὑποχωρήσεως ἀνευρύνεται πάλιν ἠρέμα κατὰ χεῖλος, ὁμοίως ὀμφαλῷ ῥοιᾶς τετμημένος.Suppose a sphere be divided into two parts, round at the bottom, but having another segment that grows up to a circumference from that bottom; suppose it become narrower by degrees, and that the cavity of that part grow decently smaller, and then gradually grow wider again at the brim, such as we see in the navel of a pomegranate, with its notches.


ἐπίθεμα δ' αὐτῷ ἡμισφαίριον προσπέφυκεν ἀκριβῶς ἂν εἴποι τις τετορνευμένον, ὑπερανεστώσας ἔχον τὰς ἐντομάς, ἃς εἶπον τῇ ῥοᾷ παραπλησίως βλαστάνειν, ἀκανθώδεις καὶ εἰς ὀξὺ παντελῶς ἀποληγούσας τὸ ἄκρον.And indeed such a coat grows over this plant as renders it a hemisphere, and that, as one may say, turned accurately in a lathe, and having its notches extant above it, which, as I said, grow like a pomegranate, only that they are sharp, and end in nothing but prickles.


φυλάττει δ' ἐπὶ τῷ ἐπιθέματι τὸν καρπὸν διὰ παντὸς τοῦ κάλυκος ὄντα βοτάνης σπέρματι τῆς σιδηρίτιδος ὅμοιον, ἀφίησι δ' ἄνθος τῷ τῆς μήκωνος πλαταγωνίῳ δυνάμενον δοκεῖν ἐμφερὲς εἶναι.Now the fruit is preserved by this coat of the calyx, which fruit is like the seed of the herb Sideritis: it sends out a flower that may seem to resemble that of poppy.


ἐκ τούτου μὲν στέφανος ἐκκεχάλκευται ὅσον ἀπὸ τοῦ ἰνίου πρὸς ἑκάτερον τῶν κροτάφων. τὸ δὲ μέτωπον ἡ μὲν ἐφιελὶς οὐκ ἔπεισι, λεγέσθω γὰρ οὕτως ὁ κάλυξ, τελαμὼν δ' ἐστὶ χρύσεος, ὃς ἱεροῖς γράμμασι τοῦ θεοῦ τὴν προσηγορίαν ἐπιτετμημένος ἐστί. καὶ τοιοῦτος μὲν ὁ τοῦ ἀρχιερέως κόσμος ἐστί.Of this was a crown made, as far from the hinder part of the head to each of the temples; but this Ephielis, for so this calyx may be called, did not cover the forehead, but it was covered with a golden plate, which had inscribed upon it the name of God in sacred characters. And such were the ornaments of the high priest.


Θαυμάσειε δ' ἄν τις τῶν ἀνθρώπων τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπέχθειαν, ἣν ὡς ἐκφαυλιζόντων ἡμῶν τὸ θεῖον ὅπερ αὐτοὶ σέβειν προῄρηνται διατετελέκασιν ἐσχηκότες:7. Now here one may wonder at the ill-will which men bear to us, and which they profess to bear on account of our despising that Deity which they pretend to honor;


nanfor if any one do but consider the fabric of the tabernacle, and take a view of the garments of the high priest, and of those vessels which we make use of in our sacred ministration, he will find that our legislator was a divine man, and that we are unjustly reproached by others; for if any one do without prejudice, and with judgment, look upon these things, he will find they were every one made in way of imitation and representation of the universe.


τήν τε γὰρ σκηνὴν τριάκοντα πηχῶν οὖσαν νείμας εἰς τρία καὶ δύο μέρη πᾶσιν ἀνεὶς τοῖς ἱερεῦσιν ὥσπερ βέβηλόν τινα καὶ κοινὸν τόπον, τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν ἀποσημαίνει: καὶ γὰρ ταῦτα πᾶσίν ἐστιν ἐπιβατά. τὴν δὲ τρίτην μοῖραν μόνῳ περιέγραψε τῷ θεῷ διὰ τὸ καὶ τὸν οὐρανὸν ἀνεπίβατον εἶναι ἀνθρώποις.When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men.


ἐπί τε τῇ τραπέζῃ τοὺς δώδεκα τιθεὶς ἄρτους ἀποσημαίνει τὸν ἐνιαυτὸν εἰς τοσούτους μῆνας διῃρημένον. τὴν δὲ λυχνίαν ἐξ ἑβδομήκοντα μορίων ποιήσας συγκειμένην τὰς τῶν πλανητῶν δεκαμοιρίας ᾐνίξατο: καὶ λύχνους ὑπὲρ αὐτῆς ἑπτά, τῶν πλανητῶν τὴν φοράν: τοσοῦτοι γάρ εἰσι τὸν ἀριθμόν.And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number.


τά τε φάρση ἐκ τεσσάρων ὑφανθέντα τὴν τῶν στοιχείων φύσιν δηλοῖ: ἥ τε γὰρ βύσσος τὴν γῆν ἀποσημαίνειν ἔοικε διὰ τὸ ἐξ αὐτῆς ἀνεῖσθαι τὸ λίνον, ἥ τε πορφύρα τὴν θάλασσαν τῷ πεφοινῖχθαι τῶν ἰχθύων τῷ αἵματι, τὸν δὲ ἀέρα βούλεται δηλοῦν ὁ ὑάκινθος, καὶ ὁ φοῖνιξ δ' ἂν εἴη τεκμήριον τοῦ πυρός.The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire.


ἀποσημαίνει δὲ καὶ ὁ τοῦ ἀρχιερέως χιτὼν τὴν γῆν λίνεος ὤν, ὁ δὲ ὑάκινθος τὸν πόλον, ἀστραπαῖς μὲν κατὰ τοὺς ῥοί̈σκους ἀπεικασμένος βρονταῖς δὲ κατὰ τὸν τῶν κωδώνων ψόφον. καὶ τὴν ἐφαπτίδα τοῦ παντὸς τὴν φύσιν ἐκ τεσσάρων δοχθεῖσαν γενέσθαι τῷ θεῷ χρυσῷ συνυφασμένην κατ' ἐπίνοιαν οἶμαι τῆς προσούσης ἅπασιν αὐγῆς.Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened.


καὶ τὸν ἐσσῆνα μέσον ὄντα τῆς ἐφαπτίδος ἐν τρόπῳ γῆς ἔταξε: καὶ γὰρ αὕτη τὸν μεσαίτατον τόπον ἔχει: ζώνῃ τε περιοδεύσας τὸν ὠκεανὸν ἀποσημαίνει: καὶ γὰρ οὗτος ἐμπεριείληφε τὰ πάντα. δηλοῖ δὲ καὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῶν σαρδονύχων ἑκάτερος, οἷς ἐνεπόρπωσε τὸν ἀρχιερέα.He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encompassed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest’s shoulders.


τήν τε δωδεκάδα τῶν λίθων εἴτε τοὺς μῆνάς τις θέλοι νοεῖν, εἴτε τὸν οὕτως ἀριθμὸν τῶν ἀστέρων, ὃν ζωδιακὸν κύκλον ̔́Ελληνες καλοῦσι, τῆς κατ' ἐκεῖνο γνώμης οὐκ ἂν ἁμάρτοι: καὶ ὁ πῖλος δέ μοι δοκεῖ τὸν οὐρανὸν τεκμηριοῦν ὑακίνθινος πεποιημένοςAnd for the twelve stones, whether we understand by them the months, or whether we understand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven;


οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ὑπερανετίθετο αὐτῷ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τῇ στεφάνῃ ἠγλαϊσμένον καὶ ταύτῃ χρυσέᾳ, διὰ τὴν αὐγήν, ᾗ μάλιστα χαίρει τὸ θεῖον. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτόν μοι δεδηλώσθω πολλάκις τε καὶ ἐν πολλοῖς τὴν ἀρετὴν τοῦ νομοθέτου παρεξόντων ἡμῖν διελθεῖν τῶν πραγμάτων.for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased. Let this explication suffice at present, since the course of my narration will often, and on many occasions, afford me the opportunity of enlarging upon the virtue of our legislator.


̔Ως δὲ τὸ προειρημένον πέρας εἶχε, τῶν ἀναθημάτων μήπω καθιερωμένων ἐπιστὰς ὁ θεὸς Μωυσεῖ τὴν ἱερωσύνην ̓Ααρῶνι τἀδελφῷ προσέταξε δοῦναι ὡς ἁπάντων δι' ἀρετὴν τῆς τιμῆς δικαιοτέρῳ τυχεῖν. καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος τήν τε ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν εὔνοιαν διεξῄει καὶ τοὺς κινδύνους οὓς ὑπομείνειεν ὑπὲρ αὐτῶν.1. When what has been described was brought to a conclusion, gifts not being yet presented, God appeared to Moses, and enjoined him to bestow the high priesthood upon Aaron his brother, as upon him that best of them all deserved to obtain that honor, on account of his virtue. And when he had gathered the multitude together, he gave them an account of Aaron’s virtue, and of his good-will to them, and of the dangers he had undergone for their sakes.


μαρτυρούντων δ' ἐφ' ἅπασιν αὐτῷ καὶ τὸ περὶ αὐτὸν πρόθυμον ἐνδεικνυμένων, “ἄνδρες, εἶπεν, ̓Ισραηλῖται, τὸ μὲν ἔργον ἤδη τέλος ἔχει οἷον αὐτῷ τε τῷ θεῷ ἥδιστον ἦν καὶ δυνατὸν ἡμῖν, ἐπεὶ δὲ δεῖ τοῦτον τῇ σκηνῇ καταδέχεσθαι, δεῖ πρῶτον ἡμῖν τοῦ ἱερατευσομένου καὶ ὑπηρετήσοντος ταῖς θυσίαις καὶ ταῖς ὑπὲρ ἡμῶν εὐχαῖς.Upon which, when they had given testimony to him in all respects, and showed their readiness to receive him, Moses said to them, “O you Israelites, this work is already brought to a conclusion, in a manner most acceptable to God, and according to our abilities. And now since you see that he is received into this tabernacle, we shall first of all stand in need of one that may officiate for us, and may minister to the sacrifices, and to the prayers that are to be put up for us.


nanAnd indeed had the inquiry after such a person been left to me, I should have thought myself worthy of this honor, both because all men are naturally fond of themselves, and because I am conscious to myself that I have taken a great deal of pains for your deliverance; but now God himself has determined that Aaron is worthy of this honor, and has chosen him for his priest, as knowing him to be the most righteous person among you.


ὡς οὗτος ἐνδύσεται στολὴν τῷ θεῷ καθωσιωμένην καὶ βωμῶν ἐπιμέλειαν ἕξει καὶ πρόνοιαν ἱερείων καὶ τὰς ὑπὲρ ἡμῶν εὐχὰς ποιήσεται πρὸς τὸν θεὸν ἡδέως ἀκουσόμενον, ὅτι τε κήδεται γένους τοῦ ἡμετέρου καὶ παρ' ἀνδρὸς ὃν αὐτὸς ἐπελέξατο γινομένας προσδέχεται ταύτας.”So that he is to put on the vestments which are consecrated to God; he is to have the care of the altars, and to make provision for the sacrifices; and he it is that must put up prayers for you to God, who will readily hear them, not only because he is himself solicitous for your nation, but also because he will receive them as offered by one that he hath himself chosen to this office.”


̔Εβραῖοι δὲ ἠρέσκοντο τοῖς λεγομένοις καὶ συνῄνουν τῇ τοῦ θεοῦ χειροτονίᾳ: ἦν γὰρ ̓Ααρὼν διά τε τὸ γένος καὶ τὴν προφητείαν καὶ τὴν ἀρετὴν τἀδελφοῦ πρὸς τιμὴν ἁπάντων ἀξιολογώτερος. ἦσαν δ' αὐτῷ καὶ παῖδες κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον τέσσαρες Νάβαδος ̓Αβιοῦς ̓Ελεάζαρος ̓Ιθάμαρος.The Hebrews were pleased with what was said, and they gave their approbation to him whom God had ordained; for Aaron was of them all the most deserving of this honor, on account of his own stock and gift of prophecy, and his brother’s virtue. He had at that time four sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.


̔́Οσα δὲ τῶν πρὸς τὴν τῆς σκηνῆς κατασκευὴν παρεσκευασμένων ἦν περιττὰ ταῦτ' ἐκέλευσεν εἰς φάρση σκεπαστήρια τῆς τε σκηνῆς αὐτῆς καὶ τῆς λυχνίας καὶ τοῦ θυμιατηρίου καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν ἀναλῶσαι, ὅπως κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν ταῦτα μήτ' ἐξ ὑετοῦ μηδὲν μήτ' ἐκ κονιορτοῦ βλάπτηται.2. Now Moses commanded them to make use of all the utensils which were more than were necessary to the structure of the tabernacle, for covering the tabernacle itself, the candlestick, and altar of incense, and the other vessels, that they might not be at all hurt when they journeyed, either by the rain, or by the rising of the dust.


τό τε πλῆθος ἀθροίσας πάλιν εἰσφορὰν αὐτῷ προσέταξεν εἰσφέρειν σίκλου τὸ ἥμισυ καθ' ἕκαστονAnd when he had gathered the multitude together again, he ordained that they should offer half a shekel for every man, as an oblation to God;


ὁ δὲ σίκλος νόμισμα ̔Εβραίων ὢν ̓Αττικὰς δέχεται δραχμὰς τέσσαρας:which shekel is a piece among the Hebrews, and is equal to four Athenian drachmae.


οἱ δ' ἑτοίμως ὑπήκουον οἷς ἐκέλευσε Μωυσῆς καὶ τὸ πλῆθος τῶν εἰσφερόντων ἦν ἑξήκοντα μυριάδες καὶ πεντακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα. ἔφερον δὲ τὸ ἀργύριον τῶν ἐλευθέρων οἱ ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἄχρι πεντήκοντα γεγονότες. τὸ δὲ συγκομισθὲν εἰς τὰς περὶ τὴν σκηνὴν χρείας ἀναλοῦτο.Whereupon they readily obeyed what Moses had commanded; and the number of the offerers was six hundred and five thousand five hundred and fifty. Now this money that was brought by the men that were free, was given by such as were about twenty years old, but under fifty; and what was collected was spent in the uses of the tabernacle.


̔́Ηγνιζε δὲ καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τοὺς ἱερέας τρόπῳ τοιούτῳ ποιούμενος αὐτῶν τὴν κάθαρσιν. σμύρνης ἐπιλέκτου σίκλους πεντακοσίους καὶ ἴρεως ἴσους, κινναμώμου δὲ καὶ καλάμου, ἔστι δὲ καὶ τοῦτο εἶδος θυμιάματος, ἡμίσειαν τῶν πρότερον ὁλκὴν κεκομμένα δεύειν ἐκέλευσεν, ἐλαίου τε ἐλαί̈νου εἴν, μέτρον δ' ἐστὶ τοῦτο ἐπιχώριον δύο χόας ̓Αττικοὺς δεχόμενον, ἀναμίξαντας καὶ καθεψήσαντας σκευάσαι τέχνῃ μυρεψῶν χρῖσμα εὐωδέστατον.3. Moses now purified the tabernacle and the priests; which purification was performed after the following manner:—He commanded them to take five hundred shekels of choice myrrh, an equal quantity of cassia, and half the foregoing weight of cinnamon and calamus (this last is a sort of sweet spice); to beat them small, and wet them with an hin of oil of olives (an hin is our own country measure, and contains two Athenian choas, or congiuses); then mix them together, and boil them, and prepare them after the art of the apothecary, and make them into a very sweet ointment;


κἄπειτα τοῦτο λαβὼν αὐτούς τε τοὺς ἱερέας καὶ πᾶσαν τὴν σκηνὴν χρίων κεκάθαρκε, τά τε θυμιώμενα, πολλὰ δ' ἐστὶ ταῦτα καὶ ποικίλα, κατὰ τὴν σκηνὴν ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ θυμιατηρίου μεγάλης πάνυ τιμῆς ὄντα συνεφέρετο, ὧν παραλείπω τὴν φύσιν ἐκδιηγεῖσθαι, μὴ δι' ὄχλου γένηται τοῖς ἐντυγχάνουσι.and afterward to take it to anoint and to purify the priests themselves, and all the tabernacle, as also the sacrifices. There were also many, and those of various kinds, of sweet spices, that belonged to the tabernacle, and such as were of very great price, and were brought to the golden altar of incense; the nature of which I do not now describe, lest it should be troublesome to my readers;


δὶς δὲ τῆς ἡμέρας πρίν τε ἀνασχεῖν τὸν ἥλιον καὶ πρὸς δυσμαῖς θυμιᾶν ἐχρῆν ἔλαιόν τε ἁγνίσαντας φυλάσσειν εἰς τοὺς λύχνους, ὧν τοὺς μὲν τρεῖς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ λυχνίᾳ φέγγειν ἔδει τῷ θεῷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν, τοὺς δὲ λοιποὺς περὶ τὴν ἑσπέραν ἅπτοντας.but incense was to be offered twice a day, both before sun-rising and at sun-setting. They were also to keep oil already purified for the lamps; three of which were to give light all day long, upon the sacred candlestick, before God, and the rest were to be lighted at the evening.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Septuagint, Leviticus, 16.2 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Exodus, 25.9, 26.1, 26.31-26.37, 37.3, 40.34-40.35 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

25.9. כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל־כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ׃ 26.1. וְאֶת־הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתֹלַעַת שָׁנִי כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם׃ 26.1. וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת הַקִּיצֹנָה בַּחֹבָרֶת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הַחֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית׃ 26.31. וְעָשִׂיתָ פָרֹכֶת תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב יַעֲשֶׂה אֹתָהּ כְּרֻבִים׃ 26.32. וְנָתַתָּה אֹתָהּ עַל־אַרְבָּעָה עַמּוּדֵי שִׁטִּים מְצֻפִּים זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב עַל־אַרְבָּעָה אַדְנֵי־כָסֶף׃ 26.33. וְנָתַתָּה אֶת־הַפָּרֹכֶת תַּחַת הַקְּרָסִים וְהֵבֵאתָ שָׁמָּה מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת וְהִבְדִּילָה הַפָּרֹכֶת לָכֶם בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים׃ 26.34. וְנָתַתָּ אֶת־הַכַּפֹּרֶת עַל אֲרוֹן הָעֵדֻת בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים׃ 26.35. וְשַׂמְתָּ אֶת־הַשֻּׁלְחָן מִחוּץ לַפָּרֹכֶת וְאֶת־הַמְּנֹרָה נֹכַח הַשֻּׁלְחָן עַל צֶלַע הַמִּשְׁכָּן תֵּימָנָה וְהַשֻּׁלְחָן תִּתֵּן עַל־צֶלַע צָפוֹן׃ 26.36. וְעָשִׂיתָ מָסָךְ לְפֶתַח הָאֹהֶל תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה רֹקֵם׃ 26.37. וְעָשִׂיתָ לַמָּסָךְ חֲמִשָּׁה עַמּוּדֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב וְיָצַקְתָּ לָהֶם חֲמִשָּׁה אַדְנֵי נְחֹשֶׁת׃ 37.3. וַיִּצֹק לוֹ אַרְבַּע טַבְּעֹת זָהָב עַל אַרְבַּע פַּעֲמֹתָיו וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת עַל־צַלְעוֹ הָאֶחָת וּשְׁתֵּי טַבָּעוֹת עַל־צַלְעוֹ הַשֵּׁנִית׃ 40.34. וַיְכַס הֶעָנָן אֶת־אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד יְהוָה מָלֵא אֶת־הַמִּשְׁכָּן׃ 40.35. וְלֹא־יָכֹל מֹשֶׁה לָבוֹא אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד כִּי־שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן וּכְבוֹד יְהוָה מָלֵא אֶת־הַמִּשְׁכָּן׃ 25.9. According to all that I show thee, the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the furniture thereof, even so shall ye make it." 26.1. Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains: of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, with cherubim the work of the skilful workman shalt thou make them." 26.31. And thou shalt make a veil of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen; with cherubim the work of the skilful workman shall it be made." 26.32. And thou shalt hang it upon four pillars of acacia overlaid with gold, their hooks being of gold, upon four sockets of silver." 26.33. And thou shalt hang up the veil under the clasps, and shalt bring in thither within the veil the ark of the testimony; and the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy." 26.34. And thou shalt put the ark-cover upon the ark of the testimony in the most holy place." 26.35. And thou shalt set the table without the veil, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south; and thou shalt put the table on the north side." 26.36. And thou shalt make a screen for the door of the Tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, the work of the weaver in colours." 26.37. And thou shalt make for the screen five pillars of acacia, and overlay them with gold; their hooks shall be of gold; and thou shalt cast five sockets of brass for them." 37.3. And he cast for it four rings of gold, in the four feet thereof: even two rings on the one side of it, and two rings on the other side of it." 40.34. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the LORD filled the tabernacle." 40.35. And Moses was not able to enter into the tent of meeting, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.—"
3. Pindar, Olympian Odes, 2.56-2.80 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Plato, Phaedo, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

69d. which has within it passions both fearful and unavoidable—firstly, pleasure, a most mighty lure to evil; next, pains, which put good to rout; and besides these, rashness and fear, foolish counsellors both and anger, hard to dissuade; and hope, ready to seduce. And blending these with irrational sensation and with all-daring lust, they thus compounded in necessary fashion the mortal kind of soul. Wherefore, since they scrupled to pollute the divine, unless through absolute necessity
6. Cicero, Tusculan Disputations, 1.11.24 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Philo of Alexandria, On Flight And Finding, 194 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

194. These are the fountains of errors. We must now examine that of prudence. To this one it is that perseverance, that is to say, Rebecca, descends; and after she has filled up the whole vessel of her soul she goes up again, the lawgiver, most strictly in accordance with natural truth, calling her return an ascent; for whoever brings his mind to descend from over-arrogant haughtiness is raised to a great height of virtue.
8. Philo of Alexandria, On Giants, 14-15, 19-55, 13 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

13. And they having descended into the body as into a river, at one time are carried away and swallowed up by the voracity of a most violent whirlpool; and, at another time, striving with all their power to resist its impetuosity, they at first swim on the top of it, and afterwards fly back to the place from which they started.
9. Philo of Alexandria, On The Creation of The World, 135, 134 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

134. After this, Moses says that "God made man, having taken clay from the earth, and he breathed into his face the breath of life." And by this expression he shows most clearly that there is a vast difference between man as generated now, and the first man who was made according to the image of God. For man as formed now is perceptible to the external senses, partaking of qualities, consisting of body and soul, man or woman, by nature mortal. But man, made according to the image of God, was an idea, or a genus, or a seal, perceptible only by the intellect, incorporeal, neither male nor female, imperishable by nature.
10. Philo of Alexandria, On The Virtues, 200-205, 199 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

199. Again, who is there who would deny that those men who were born of him who was made out of the earth were noble themselves, and the founders of noble families? persons who have received a birth more excellent than that of any succeeding generation, in being sprung from the first wedded pair, from the first man and woman, who then for the first time came together for the propagation of offspring resembling themselves. But, nevertheless, when there were two persons so born, the elder of them endured to slay the younger; and, having committed the great and most accursed crime of fratricide, he first defiled the ground with human blood.
11. Philo of Alexandria, That The Worse Attacks The Better, 114 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

114. but of the lovers of knowledge the prophet speaks in a great song, and says, "That she has made them to ascend upon the strength of the earth, and has fed them upon the produce of the Fields," showing plainly that the godless man fails in attaining his object, in order that he may grieve the more while strength is not added to these operations in which he expends his energies, but while on the other hand it is take from them; but they who follow after virtue, placing it above all these things which are earthly and mortal, disregard their strength in their exceeding abundance, using God as the guide to conduct them in their ascent, who proffers to them the produce of the earth for their enjoyment and most profitable use, likening the virtues to fields, and the fruits of the virtues to the produce of the fields, according to the principles of their generation; for from prudence is derived prudent action, and from temperance temperate action, and from piety pious conduct, and from each of the other virtues is derived the energy in accordance with it. XXXI.
12. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.5, 1.19, 1.21, 1.24, 3.75, 3.78-3.79, 3.82, 3.86-3.88, 3.93, 3.101-3.189, 3.193, 3.196-3.198, 3.201-3.204, 3.206, 3.212, 3.219-3.220, 3.222, 3.224, 3.247, 3.258, 3.289, 3.293, 3.310, 3.312, 4.197, 4.303, 4.307, 4.320, 8.61-8.108, 15.380-15.425, 18.87 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. 2. Now I have undertaken the present work, as thinking it will appear to all the Greeks worthy of their study; for it will contain all our antiquities, and the constitution of our government, as interpreted out of the Hebrew Scriptures. 1.5. He also deprived the serpent of speech, out of indignation at his malicious disposition towards Adam. Besides this, he inserted poison under his tongue, and made him an enemy to men; and suggested to them, that they should direct their strokes against his head, that being the place wherein lay his mischievous designs towards men, and it being easiest to take vengeance on him, that way. And when he had deprived him of the use of his feet, he made him to go rolling all along, and dragging himself upon the ground. 1.19. The reader is therefore to know, that Moses deemed it exceeding necessary, that he who would conduct his own life well, and give laws to others, in the first place should consider the divine nature; and, upon the contemplation of God’s operations, should thereby imitate the best of all patterns, so far as it is possible for human nature to do, and to endeavor to follow after it: 1.19. He also told her, that if she disobeyed God, and went on still in her way, she should perish; but if she would return back, she should become the mother of a son who should reign over that country. These admonitions she obeyed, and returned to her master and mistress, and obtained forgiveness. A little while afterwards, she bare Ismael; which may be interpreted Heard of God, because God had heard his mother’s prayer. 1.21. Now when Moses was desirous to teach this lesson to his countrymen, he did not begin the establishment of his laws after the same manner that other legislators did; I mean, upon contracts and other rights between one man and another, but by raising their minds upwards to regard God, and his creation of the world; and by persuading them, that we men are the most excellent of the creatures of God upon earth. Now when once he had brought them to submit to religion, he easily persuaded them to submit in all other things: 1.21. He also entreated him to be at peace with him, and to make God propitious to him; and that if he thought fit to continue with him, he should have what he wanted in abundance; but that if he designed to go away, he should be honorably conducted, and have whatsoever supply he wanted when he came thither. 1.24. I exhort, therefore, my readers to examine this whole undertaking in that view; for thereby it will appear to them, that there is nothing therein disagreeable either to the majesty of God, or to his love to mankind; for all things have here a reference to the nature of the universe; while our legislator speaks some things wisely, but enigmatically, and others under a decent allegory, but still explains such things as required a direct explication plainly and expressly. 1.24. And indeed Alexander Polyhistor gives his attestation to what I here say; who speaks thus: “Cleodemus the prophet, who was also called Malchus, who wrote a History of the Jews, in agreement with the History of Moses, their legislator, relates, that there were many sons born to Abraham by Keturah: 3.75. 1. Now Moses called the multitude together, and told them that he was going from them unto mount Sinai to converse with God; to receive from him, and to bring back with him, a certain oracle; but he enjoined them to pitch their tents near the mountain, and prefer the habitation that was nearest to God, before one more remote. 3.78. So they feasted and waited for their conductor, and kept themselves pure as in other respects, and not accompanying with their wives for three days, as he had before ordered them to do. And they prayed to God that he would favorably receive Moses in his conversing with him, and bestow some such gift upon them by which they might live well. They also lived more plentifully as to their diet; and put on their wives and children more ornamental and decent clothing than they usually wore. 3.79. 2. So they passed two days in this way of feasting; but on the third day, before the sun was up, a cloud spread itself over the whole camp of the Hebrews, such a one as none had before seen, and encompassed the place where they had pitched their tents; 3.82. for they were not such as they were accustomed to; and then the rumor that was spread abroad, how God frequented that mountain, greatly astonished their minds, so they sorrowfully contained themselves within their tents, as both supposing Moses to be destroyed by the divine wrath, and expecting the like destruction for themselves. 3.86. for it is not to be supposed that the author of these institutions is barely Moses, the son of Amram and Jochebed, but He who obliged the Nile to run bloody for your sakes, and tamed the haughtiness of the Egyptians by various sorts of judgments; he who provided a way through the sea for us; he who contrived a method of sending us food from heaven, when we were distressed for want of it; he who made the water to issue out of a rock, when we had very little of it before; 3.87. he by whose means Adam was made to partake of the fruits both of the land and of the sea; he by whose means Noah escaped the deluge; he by whose means our forefather Abraham, of a wandering pilgrim, was made the heir of the land of Canaan; he by whose means Isaac was born of parents that were very old; he by whose means Jacob was adorned with twelve virtuous sons; he by whose means Joseph became a potent lord over the Egyptians; he it is who conveys these instructions to you by me as his interpreter. 3.88. And let them be to you venerable, and contended for more earnestly by you than your own children and your own wives; for if you will follow them, you will lead a happy life you will enjoy the land fruitful, the sea calm, and the fruit of the womb born complete, as nature requires; you will be also terrible to your enemies for I have been admitted into the presence of God and been made a hearer of his incorruptible voice so great is his concern for your nation, and its duration.” 3.93. 6. Now when the multitude had heard God himself giving those precepts which Moses had discoursed of, they rejoiced at what was said; and the congregation was dissolved: but on the following days they came to his tent, and desired him to bring them, besides, other laws from God. 3.101. as also, that the tabernacle should be of such measures and construction as he had shown him, and that you are to fall to the work, and prosecute it diligently. When he had said this, he showed them the two tables, with the ten commandments engraven upon them, five upon each table; and the writing was by the hand of God. 3.102. 1. Hereupon the Israelites rejoiced at what they had seen and heard of their conductor, and were not wanting in diligence according to their ability; for they brought silver, and gold, and brass, and of the best sorts of wood, and such as would not at all decay by putrefaction; camels’ hair also, and sheep-skins, some of them dyed of a blue color, and some of a scarlet; some brought the flower for the purple color, and others for white 3.103. with wool dyed by the flowers aforementioned; and fine linen and precious stones, which those that use costly ornaments set in ouches of gold; they brought also a great quantity of spices; for of these materials did Moses build the tabernacle, which did not at all differ from a movable and ambulatory temple. 3.104. Now when these things were brought together with great diligence, (for every one was ambitious to further the work even beyond their ability,) he set architects over the works, and this by the command of God; and indeed the very same which the people themselves would have chosen, had the election been allowed to them. 3.105. Now their names are set down in writing in the sacred books; and they were these: Besaleel, the son of Uri, of the tribe of Judah, the grandson of Miriam, the sister of their conductor and Aholiab, file son of Ahisamach, of the tribe of Dan. 3.106. Now the people went on with what they had undertaken with so great alacrity, that Moses was obliged to restrain them, by making proclamation, that what had been brought was sufficient, as the artificers had informed him; so they fell to work upon the building of the tabernacle. 3.107. Moses also informed them, according to the direction of God, both what the measures were to be, and its largeness; and how many vessels it ought to contain for the use of the sacrifices. The women also were ambitious to do their parts, about the garments of the priests, and about other things that would be wanted in this work, both for ornament and for the divine service itself. 3.108. 2. Now when all things were prepared, the gold, and the silver, and the brass, and what was woven, Moses, when he had appointed beforehand that there should be a festival, and that sacrifices should be offered according to every one’s ability, reared up the tabernacle and when he had measured the open court, fifty cubits broad and a hundred long 3.109. he set up brazen pillars, five cubits high, twenty on each of the longer sides, and ten pillars for the breadth behind; every one of the pillars also had a ring. Their chapiters were of silver, but their bases were of brass: they resembled the sharp ends of spears, and were of brass, fixed into the ground. 3.111. And this was the structure of three of the sides of this enclosure; but as for the fourth side, which was fifty cubits in extent, and was the front of the whole, twenty cubits of it were for the opening of the gates, wherein stood two pillars on each side, after the resemblance of open gates. 3.112. These were made wholly of silver, and polished, and that all over, excepting the bases, which were of brass. Now on each side of the gates there stood three pillars, which were inserted into the concave bases of the gates, and were suited to them; and round them was drawn a curtain of fine linen; 3.113. but to the gates themselves, which were twenty cubits in extent, and five in height, the curtain was composed of purple, and scarlet, and blue, and fine linen, and embroidered with many and divers sorts of figures, excepting the figures of animals. 3.114. Within these gates was the brazen laver for purification, having a basin beneath of the like matter, whence the priests might wash their hands and sprinkle their feet; and this was the ornamental construction of the enclosure about the court of the tabernacle, which was exposed to the open air. 3.115. 3. As to the tabernacle itself, Moses placed it in the middle of that court, with its front to the east, that, when the sun arose, it might send its first rays upon it. Its length, when it was set up, was thirty cubits, and its breadth was twelve [ten] cubits. The one of its walls was on the south, and the other was exposed to the north, and on the back part of it remained the west. 3.116. It was necessary that its height should be equal to its breadth [ten cubits]. There were also pillars made of wood, twenty on each side; they were wrought into a quadrangular figure, in breadth a cubit and a half, but the thickness was four fingers: 3.117. they had thin plates of gold affixed to them on both sides, inwardly and outwardly: they had each of them two tenons belonging to them, inserted into their bases, and these were of silver, in each of which bases there was a socket to receive the tenon; 3.118. but the pillars on the west wall were six. Now all these tenons and sockets accurately fitted one another, insomuch that the joints were invisible, and both seemed to be one entire and united wall. It was also covered with gold, both within and without. The number of pillars was equal on the opposite sides 3.119. and there were on each part twenty, and every one of them had the third part of a span in thickness; so that the number of thirty cubits were fully made up between them; but as to the wall behind, where the six pillars made up together only nine cubits, they made two other pillars, and cut them out of one cubit, which they placed in the corners, and made them equally fine with the other. 3.121. but for the wall behind, there was but one row of bars that went through all the pillars, into which row ran the ends of the bars on each side of the longer walls; the male with its female being so fastened in their joints, that they held the whole firmly together; and for this reason was all this joined so fast together, that the tabernacle might not be shaken, either by the winds, or by any other means, but that it might preserve itself quiet and immovable continually. 3.122. 4. As for the inside, Moses parted its length into three partitions. At the distance of ten cubits from the most secret end, Moses placed four pillars, the workmanship of which was the very same with that of the rest; and they stood upon the like bases with them, each a small matter distant from his fellow. Now the room within those pillars was the most holy place; but the rest of the room was the tabernacle, which was open for the priests. 3.123. However, this proportion of the measures of the tabernacle proved to be an imitation of the system of the world; for that third part thereof which was within the four pillars, to which the priests were not admitted, is, as it were, a heaven peculiar to God. But the space of the twenty cubits, is, as it were, sea and land, on which men live, and so this part is peculiar to the priests only. 3.124. But at the front, where the entrance was made, they placed pillars of gold, that stood on bases of brass, in number seven; but then they spread over the tabernacle veils of fine linen and purple, and blue, and scarlet colors, embroidered. 3.125. The first veil was ten cubits every way, and this they spread over the pillars which parted the temple, and kept the most holy place concealed within; and this veil was that which made this part not visible to any. Now the whole temple was called The Holy Place: but that part which was within the four pillars, and to which none were admitted, was called The Holy of Holies. 3.126. This veil was very ornamental, and embroidered with all sorts of flowers which the earth produces; and there were interwoven into it all sorts of variety that might be an ornament, excepting the forms of animals. 3.127. Another veil there was which covered the five pillars that were at the entrance. It was like the former in its magnitude, and texture, and color; and at the corner of every pillar a ring retained it from the top downwards half the depth of the pillars, the other half affording an entrance for the priests, who crept under it. 3.128. Over this there was a veil of linen, of the same largeness with the former: it was to be drawn this way or that way by cords, the rings of which, fixed to the texture of the veil, and to the cords also, were subservient to the drawing and undrawing of the veil, and to the fastening it at the corner, that then it might be no hinderance to the view of the sanctuary, especially on solemn days; 3.129. but that on other days, and especially when the weather was inclined to snow, it might be expanded, and afford a covering to the veil of divers colors. Whence that custom of ours is derived, of having a fine linen veil, after the temple has been built, to be drawn over the entrances. 3.131. There were other curtains of the same breadth with these, but one more in number, and longer, for they were thirty cubits long; but these were woven of hair, with the like subtilty as those of wool were made, and were extended loosely down to the ground, appearing like a triangular front and elevation at the gates, the eleventh curtain being used for this very purpose. 3.132. There were also other curtains made of skins above these, which afforded covering and protection to those that were woven both in hot weather and when it rained. And great was the surprise of those who viewed these curtains at a distance, for they seemed not at all to differ from the color of the sky. 3.133. But those that were made of hair and of skins, reached down in the same manner as did the veil at the gates, and kept off the heat of the sun, and what injury the rains might do. And after this manner was the tabernacle reared. 3.134. 5. There was also an ark made, sacred to God, of wood that was naturally strong, and could not be corrupted. This was called Eron in our own language. 3.135. Its construction was thus: its length was five spans, but its breadth and height was each of them three spans. It was covered all over with gold, both within and without, so that the wooden part was not seen. It had also a cover united to it, by golden hinges, after a wonderful manner; which cover was every way evenly fitted to it, and had no eminences to hinder its exact conjunction. 3.136. There were also two golden rings belonging to each of the longer boards, and passing through the entire wood, and through them gilt bars passed along each board, that it might thereby be moved and carried about, as occasion should require; for it was not drawn in a cart by beasts of burden, but borne on the shoulders of the priests. 3.137. Upon this its cover were two images, which the Hebrews call Cherubims; they are flying creatures, but their form is not like to that of any of the creatures which men have seen, though Moses said he had seen such beings near the throne of God. 3.138. In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place. 3.139. 6. But in the holy place he placed a table, like those at Delphi. Its length was two cubits, and its breadth one cubit, and its height three spans. It had feet also, the lower half of which were complete feet, resembling those which the Dorians put to their bedsteads; but the upper parts towards the table were wrought into a square form. 3.141. there being a cavity where it was joined to the rings; for they were not entire rings; but before they came quite round they ended in acute points, the one of which was inserted into the prominent part of the table, and the other into the foot; and by these it was carried when they journeyed: 3.142. Upon this table, which was placed on the north side of the temple, not far from the most holy place, were laid twelve unleavened loaves of bread, six upon each heap, one above another: they were made of two tenth-deals of the purest flour, which tenth-deal [an omer] is a measure of the Hebrews, containing seven Athenian cotyloe; 3.143. and above those loaves were put two vials full of frankincense. Now after seven days other loaves were brought in their stead, on the day which is by us called the Sabbath; for we call the seventh day the Sabbath. But for the occasion of this intention of placing loaves here, we will speak to it in another place. 3.144. 7. Over against this table, near the southern wall, was set a candlestick of cast gold, hollow within, being of the weight of one hundred pounds, which the Hebrews call Chinchares, if it be turned into the Greek language, it denotes a talent. 3.145. It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them. 3.146. It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely. 3.147. 8. Now between this candlestick and the table, which, as we said, were within the sanctuary, was the altar of incense, made of wood indeed, but of the same wood of which the foregoing vessels were made, such as was not liable to corruption; it was entirely crusted over with a golden plate. Its breadth on each side was a cubit, but the altitude double. 3.148. Upon it was a grate of gold, that was extant above the altar, which had a golden crown encompassing it round about, whereto belonged rings and bars, by which the priests carried it when they journeyed. 3.149. Before this tabernacle there was reared a brazen altar, but it was within made of wood, five cubits by measure on each side, but its height was but three, in like manner adorned with brass plates as bright as gold. It had also a brazen hearth of network; for the ground underneath received the fire from the hearth, because it had no basis to receive it. 3.151. 1. There were peculiar garments appointed for the priests, and for all the rest, which they call Cahanaeae [priestly] garments, as also for the high priests, which they call Cahanaeae Rabbae, and denote the high priest’s garments. Such was therefore the habit of the rest. 3.152. But when the priest approaches the sacrifices, he purifies himself with the purification which the law prescribes; and, in the first place, he puts on that which is called Machanase, which means somewhat that is fast tied. It is a girdle, composed of fine twined linen, and is put about the privy parts, the feet being to be inserted into them in the nature of breeches, but above half of it is cut off, and it ends at the thighs, and is there tied fast. 3.153. 2. Over this he wore a linen vestment, made of fine flax doubled: it is called Chethone, and denotes linen, for we call linen by the name of Chethone. This vestment reaches down to the feet, and sits close to the body; and has sleeves that are tied fast to the arms: 3.154. it is girded to the breast a little above the elbows, by a girdle often going round, four fingers broad, but so loosely woven, that you would think it were the skin of a serpent. It is embroidered with flowers of scarlet, and purple, and blue, and fine twined linen, but the warp was nothing but fine linen. 3.155. The beginning of its circumvolution is at the breast; and when it has gone often round, it is there tied, and hangs loosely there down to the ankles: I mean this, all the time the priest is not about any laborious service, for in this position it appears in the most agreeable manner to the spectators; but when he is obliged to assist at the offering sacrifices, and to do the appointed service, that he may not be hindered in his operations by its motion, he throws it to the left, and bears it on his shoulder. 3.156. Moses indeed calls this belt Albaneth; but we have learned from the Babylonians to call it Emia, for so it is by them called. This vestment has no loose or hollow parts any where in it, but only a narrow aperture about the neck; and it is tied with certain strings hanging down from the edge over the breast and back, and is fastened above each shoulder: it is called Massabazanes. 3.157. 3. Upon his head he wears a cap, not brought to a conic form nor encircling the whole head, but still covering more than the half of it, which is called Masnaemphthes; and its make is such that it seems to be a crown, being made of thick swathes, but the contexture is of linen; and it is doubled round many times, and sewed together; 3.158. besides which, a piece of fine linen covers the whole cap from the upper part, and reaches down to the forehead, and hides the seams of the swathes, which would otherwise appear indecently: this adheres closely upon the solid part of the head, and is thereto so firmly fixed, that it may not fall off during the sacred service about the sacrifices. So we have now shown you what is the habit of the generality of the priests. 3.159. 4. The high priest is indeed adorned with the same garments that we have described, without abating one; only over these he puts on a vestment of a blue color. This also is a long robe, reaching to his feet, [in our language it is called Meeir,] and is tied round with a girdle, embroidered with the same colors and flowers as the former, with a mixture of gold interwoven. 3.161. Now this vesture was not composed of two pieces, nor was it sewed together upon the shoulders and the sides, but it was one long vestment so woven as to have an aperture for the neck; not an oblique one, but parted all along the breast and the back. A border also was sewed to it, lest the aperture should look too indecently: it was also parted where the hands were to come out. 3.162. 5. Besides these, the high priest put on a third garment, which was called the Ephod, which resembles the Epomis of the Greeks. Its make was after this manner: it was woven to the depth of a cubit, of several colors, with gold intermixed, and embroidered, but it left the middle of the breast uncovered: it was made with sleeves also; nor did it appear to be at all differently made from a short coat. 3.163. But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle. 3.164. This piece exactly filled up the void space in the ephod. It was united to it by golden rings at every corner, the like rings being annexed to the ephod, and a blue riband was made use of to tie them together by those rings; 3.165. and that the space between the rings might not appear empty, they contrived to fill it up with stitches of blue ribands. There were also two sardonyxes upon the ephod, at the shoulders, to fasten it in the nature of buttons, having each end running to the sardonyxes of gold, that they might be buttoned by them. 3.166. On these were engraven the names of the sons of Jacob, in our own country letters, and in our own tongue, six on each of the stones, on either side; and the elder sons’ names were on the right shoulder. Twelve stones also there were upon the breast-plate, extraordinary in largeness and beauty; and they were an ornament not to be purchased by men, because of their immense value. 3.167. These stones, however, stood in three rows, by four in a row, and were inserted into the breastplate itself, and they were set in ouches of gold, that were themselves inserted in the breastplate, and were so made that they might not fall out. 3.168. Now the first three stones were a sardonyx, a topaz, and an emerald. The second row contained a carbuncle, a jasper, and a sapphire. The first of the third row was a ligure, then an amethyst, and the third an agate, being the ninth of the whole number. The first of the fourth row was a chrysolite, the next was an onyx, and then a beryl, which was the last of all. 3.169. Now the names of all those sons of Jacob were engraven in these stones, whom we esteem the heads of our tribes, each stone having the honor of a name, in the order according to which they were born. 3.171. and this was for the security of the breastplate, that it might not fall out of its place. There was also a girdle sewed to the breastplate, which was of the forementioned colors, with gold intermixed, which, when it had gone once round, was tied again upon the seam, and hung down. There were also golden loops that admitted its fringes at each extremity of the girdle, and included them entirely. 3.172. 6. The high priest’s mitre was the same that we described before, and was wrought like that of all the other priests; above which there was another, with swathes of blue embroidered, and round it was a golden crown polished, of three rows, one above another; out of which arose a cup of gold, which resembled the herb which we call Saccharus; but those Greeks that are skillful in botany call it Hyoscyamus. 3.173. Now, lest any one that has seen this herb, but has not been taught its name, and is unacquainted with its nature, or, having known its name, knows not the herb when he sees it, I shall give such as these are a description of it. 3.174. This herb is oftentimes in tallness above three spans, but its root is like that of a turnip (for he that should compare it thereto would not be mistaken); but its leaves are like the leaves of mint. Out of its branches it sends out a calyx, cleaving to the branch; and a coat encompasses it, which it naturally puts off when it is changing, in order to produce its fruit. This calyx is of the bigness of the bone of the little finger, but in the compass of its aperture is like a cup. This I will further describe, for the use of those that are unacquainted with it. 3.175. Suppose a sphere be divided into two parts, round at the bottom, but having another segment that grows up to a circumference from that bottom; suppose it become narrower by degrees, and that the cavity of that part grow decently smaller, and then gradually grow wider again at the brim, such as we see in the navel of a pomegranate, with its notches. 3.176. And indeed such a coat grows over this plant as renders it a hemisphere, and that, as one may say, turned accurately in a lathe, and having its notches extant above it, which, as I said, grow like a pomegranate, only that they are sharp, and end in nothing but prickles. 3.177. Now the fruit is preserved by this coat of the calyx, which fruit is like the seed of the herb Sideritis: it sends out a flower that may seem to resemble that of poppy. 3.178. of this was a crown made, as far from the hinder part of the head to each of the temples; but this Ephielis, for so this calyx may be called, did not cover the forehead, but it was covered with a golden plate, which had inscribed upon it the name of God in sacred characters. And such were the ornaments of the high priest. 3.179. 7. Now here one may wonder at the ill-will which men bear to us, and which they profess to bear on account of our despising that Deity which they pretend to honor; 3.181. When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men. 3.182. And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number. 3.183. The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire. 3.184. Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened. 3.185. He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encompassed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest’s shoulders. 3.186. And for the twelve stones, whether we understand by them the months, or whether we understand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven; 3.187. for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased. Let this explication suffice at present, since the course of my narration will often, and on many occasions, afford me the opportunity of enlarging upon the virtue of our legislator. 3.188. 1. When what has been described was brought to a conclusion, gifts not being yet presented, God appeared to Moses, and enjoined him to bestow the high priesthood upon Aaron his brother, as upon him that best of them all deserved to obtain that honor, on account of his virtue. And when he had gathered the multitude together, he gave them an account of Aaron’s virtue, and of his good-will to them, and of the dangers he had undergone for their sakes. 3.189. Upon which, when they had given testimony to him in all respects, and showed their readiness to receive him, Moses said to them, “O you Israelites, this work is already brought to a conclusion, in a manner most acceptable to God, and according to our abilities. And now since you see that he is received into this tabernacle, we shall first of all stand in need of one that may officiate for us, and may minister to the sacrifices, and to the prayers that are to be put up for us. 3.193. 2. Now Moses commanded them to make use of all the utensils which were more than were necessary to the structure of the tabernacle, for covering the tabernacle itself, the candlestick, and altar of incense, and the other vessels, that they might not be at all hurt when they journeyed, either by the rain, or by the rising of the dust. 3.196. Whereupon they readily obeyed what Moses had commanded; and the number of the offerers was six hundred and five thousand five hundred and fifty. Now this money that was brought by the men that were free, was given by such as were about twenty years old, but under fifty; and what was collected was spent in the uses of the tabernacle. 3.197. 3. Moses now purified the tabernacle and the priests; which purification was performed after the following manner:—He commanded them to take five hundred shekels of choice myrrh, an equal quantity of cassia, and half the foregoing weight of cinnamon and calamus (this last is a sort of sweet spice); to beat them small, and wet them with an hin of oil of olives (an hin is our own country measure, and contains two Athenian choas, or congiuses); then mix them together, and boil them, and prepare them after the art of the apothecary, and make them into a very sweet ointment; 3.198. and afterward to take it to anoint and to purify the priests themselves, and all the tabernacle, as also the sacrifices. There were also many, and those of various kinds, of sweet spices, that belonged to the tabernacle, and such as were of very great price, and were brought to the golden altar of incense; the nature of which I do not now describe, lest it should be troublesome to my readers; 3.201. Now the whole time they were about this work was the interval of seven months; and after this it was that was ended the first year since their departure out of Egypt. But at the beginning of the second year, on the month Xanthicus, as the Macedonians call it, but on the month Nisan, as the Hebrews call it, on the new moon, they consecrated the tabernacle, and all its vessels, which I have already described. 3.202. 5. Now God showed himself pleased with the work of the Hebrews, and did not permit their labors to be in vain; nor did he disdain to make use of what they had made, but he came and sojourned with them, and pitched his tabernacle in the holy house. And in the following manner did he come to it:— 3.203. The sky was clear, but there was a mist over the tabernacle only, encompassing it, but not with such a very deep and thick cloud as is seen in the winter season, nor yet in so thin a one as men might be able to discern any thing through it, but from it there dropped a sweet dew, and such a one as showed the presence of God to those that desired and believed it. 3.204. 6. Now when Moses had bestowed such honorary presents on the workmen, as it was fit they should receive, who had wrought so well, he offered sacrifices in the open court of the tabernacle, as God commanded him; a bull, a ram, and a kid of the goats, for a sin-offering. 3.206. After this manner did he consecrate them and their garments for seven days together. The same he did to the tabernacle, and the vessels thereto belonging, both with oil first incensed, as I said, and with the blood of bulls and of rams, slain day by day one, according to its kind. But on the eighth day he appointed a feast for the people, and commanded them to offer sacrifice according to their ability. 3.212. 8. But Moses refused all that honor which he saw the multitude ready to bestow upon him, and attended to nothing else but the service of God. He went no more up to Mount Sinai; but he went into the tabernacle, and brought back answers from God for what he prayed for. His habit was also that of a private man, and in all other circumstances he behaved himself like one of the common people, and was desirous to appear without distinguishing himself from the multitude, but would have it known that he did nothing else but take care of them. 3.219. 10. The tabernacle being now consecrated, and a regular order being settled for the priests, the multitude judged that God now dwelt among them, and betook themselves to sacrifices and praises to God as being now delivered from all expectation of evils and as entertaining a hopeful prospect of better times hereafter. They offered also gifts to God some as common to the whole nation, and others as peculiar to themselves, and these tribe by tribe; 3.222. Every one of the heads of the tribes brought also other sacrifices, called peace-offerings, for every day two bulls, and five rams, with lambs of a year old, and kids of the goats. These heads of tribes were twelve days in sacrificing, one sacrificing every day. Now Moses went no longer up to Mount Sinai, but went into the tabernacle, and learned of God what they were to do, and what laws should be made; 3.224. 1. I will now, however, make mention of a few of our laws which belong to purifications, and the like sacred offices, since I am accidentally come to this matter of sacrifices. These sacrifices were of two sorts; of those sorts one was offered for private persons, and the other for the people in general; and they are done in two different ways. 3.247. On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles. 3.258. 1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God. 3.289. 5. When they set up the tabernacle, they received it into the midst of their camp, three of the tribes pitching their tents on each side of it; and roads were cut through the midst of these tents. It was like a well-appointed market; and every thing was there ready for sale in due order; and all sorts of artificers were in the shops; and it resembled nothing so much as a city that sometimes was movable, and sometimes fixed. 3.293. Whenever the tabernacle was removed, it was done in this solemn order:—At the first alarm of the trumpet, those whose tents were on the east quarter prepared to remove; when the second signal was given, those that were on the south quarter did the like; in the next place, the tabernacle was taken to pieces, and was carried in the midst of six tribes that went before, and of six that followed, all the Levites assisting about the tabernacle; 3.312. For, he said, that when he was in the tabernacle, and was bewailing with tears that destruction which was coming upon them God put him in mind what things he had done for them, and what benefits they had received from him, and yet how ungrateful they had been to him that just now they had been induced, through the timorousness of the spies, to think that their words were truer than his own promise to them; 4.197. only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein. 4.303. After this, he read to them a poetic song, which was composed in hexameter verse, and left it to them in the holy book: it contained a prediction of what was to come to pass afterward; agreeably whereto all things have happened all along, and do still happen to us; and wherein he has not at all deviated from the truth. 4.307. After this, curses were denounced upon those that should transgress those laws, they, answering one another alternately, by way of confirmation of what had been said. Moses also wrote their blessings and their curses, that they might learn them so thoroughly, that they might never be forgotten by length of time. 8.61. 1. Solomon began to build the temple in the fourth year of his reign, on the second month, which the Macedonians call Artemisius, and the Hebrews Jur, five hundred and ninety-two years after the Exodus out of Egypt; but one thousand and twenty years from Abraham’s coming out of Mesopotamia into Canaan, and after the deluge one thousand four hundred and forty years; 8.62. and from Adam, the first man who was created, until Solomon built the temple, there had passed in all three thousand one hundred and two years. Now that year on which the temple began to be built was already the eleventh year of the reign of Hiram; but from the building of Tyre to the building of the temple, there had passed two hundred and forty years. 8.63. 2. Now, therefore, the king laid the foundations of the temple very deep in the ground, and the materials were strong stones, and such as would resist the force of time; these were to unite themselves with the earth, and become a basis and a sure foundation for that superstructure which was to be erected over it; they were to be so strong, in order to sustain with ease those vast superstructures and precious ornaments, whose own weight was to be not less than the weight of those other high and heavy buildings which the king designed to be very ornamental and magnificent. 8.64. They erected its entire body, quite up to the roof, of white stone; its height was sixty cubits, and its length was the same, and its breadth twenty. There was another building erected over it, equal to it in its measures; so that the entire altitude of the temple was a hundred and twenty cubits. Its front was to the east. 8.65. As to the porch, they built it before the temple; its length was twenty cubits, and it was so ordered that it might agree with the breadth of the house; and it had twelve cubits in latitude, and its height was raised as high as a hundred and twenty cubits. He also built round about the temple thirty small rooms, which might include the whole temple, by their closeness one to another, and by their number and outward position round it. He also made passages through them, that they might come into on through another. 8.66. Every one of these rooms had five cubits in breadth, and the same in length, but in height twenty. Above these there were other rooms, and others above them, equal, both in their measures and number; so that these reached to a height equal to the lower part of the house; for the upper part had no buildings about it. 8.67. The roof that was over the house was of cedar; and truly every one of these rooms had a roof of their own, that was not connected with the other rooms; but for the other parts, there was a covered roof common to them all, and built with very long beams, that passed through the rest, and rough the whole building, that so the middle walls, being strengthened by the same beams of timber, might be thereby made firmer: 8.68. but as for that part of the roof that was under the beams, it was made of the same materials, and was all made smooth, and had ornaments proper for roofs, and plates of gold nailed upon them. And as he enclosed the walls with boards of cedar, so he fixed on them plates of gold, which had sculptures upon them; so that the whole temple shined, and dazzled the eyes of such as entered, by the splendor of the gold that was on every side of them 8.69. Now the whole structure of the temple was made with great skill of polished stones, and those laid together so very harmoniously and smoothly, that there appeared to the spectators no sign of any hammer, or other instrument of architecture; but as if, without any use of them, the entire materials had naturally united themselves together, that the agreement of one part with another seemed rather to have been natural, than to have arisen from the force of tools upon them. 8.71. 3. Now when the king had divided the temple into two parts, he made the inner house of twenty cubits [every way], to be the most secret chamber, but he appointed that of forty cubits to be the sanctuary; and when he had cut a door-place out of the wall, he put therein doors of Cedar, and overlaid them with a great deal of gold, that had sculptures upon it. 8.72. He also had veils of blue, and purple, and scarlet, and the brightest and softest linen, with the most curious flowers wrought upon them, which were to be drawn before those doors. He also dedicated for the most secret place, whose breadth was twenty cubits, and length the same, two cherubims of solid gold; the height of each of them was five cubits they had each of them two wings stretched out as far as five cubits; 8.73. wherefore Solomon set them up not far from each other, that with one wing they might touch the southern wall of the secret place, and with another the northern: their other wings, which joined to each other, were a covering to the ark, which was set between them; but nobody can tell, or even conjecture, what was the shape of these cherubims. 8.74. He also laid the floor of the temple with plates of gold; and he added doors to the gate of the temple, agreeable to the measure of the height of the wall, but in breadth twenty cubits, and on them he glued gold plates. 8.75. And, to say all in one word, he left no part of the temple, neither internal nor external, but what was covered with gold. He also had curtains drawn over these doors in like manner as they were drawn over the inner doors of the most holy place; but the porch of the temple had nothing of that sort. 8.76. 4. Now Solomon sent for an artificer out of Tyre, whose name was Hiram; he was by birth of the tribe of Naphtali, on the mother’s side, (for she was of that tribe,) but his father was Ur, of the stock of the Israelites. This man was skillful in all sorts of work; but his chief skill lay in working in gold, and silver, and brass; by whom were made all the mechanical works about the temple, according to the will of Solomon. 8.77. Moreover, this Hiram made two [hollow] pillars, whose outsides were of brass, and the thickness of the brass was four fingers’ breadth, and the height of the pillars was eighteen cubits and their circumference twelve cubits; but there was cast with each of their chapiters lily-work that stood upon the pillar, and it was elevated five cubits, round about which there was net-work interwoven with small palms, made of brass, and covered the lily-work. 8.78. To this also were hung two hundred pomegranates, in two rows. The one of these pillars he set at the entrance of the porch on the right hand, and called it Jachin and the other at the left hand, and called it Booz. 8.79. 5. Solomon also cast a brazen sea, whose figure was that of a hemisphere. This brazen vessel was called a sea for its largeness, for the laver was ten feet in diameter, and cast of the thickness of a palm. Its middle part rested on a short pillar that had ten spirals round it, and that pillar was ten cubits in diameter. 8.81. 6. He also made ten brazen bases for so many quadrangular lavers; the length of every one of these bases was five cubits, and the breadth four cubits, and the height six cubits. This vessel was partly turned, and was thus contrived: There were four small quadrangular pillars that stood one at each corner; these had the sides of the base fitted to them on each quarter; they were parted into three parts; 8.82. every interval had a border fitted to support [the laver]; upon which was engraven, in one place a lion, and in another place a bull, and an eagle. The small pillars had the same animals engraven that were engraven on the sides. 8.83. The whole work was elevated, and stood upon four wheels, which were also cast, which had also naves and felloes, and were a foot and a half in diameter. Any one who saw the spokes of the wheels, how exactly they were turned, and united to the sides of the bases, and with what harmony they agreed to the felloes, would wonder at them. However, their structure was this: 8.84. Certain shoulders of hands stretched out held the corners above, upon which rested a short spiral pillar, that lay under the hollow part of the laver, resting upon the fore part of the eagle and the lion, which were adapted to them, insomuch that those who viewed them would think they were of one piece: between these were engravings of palm trees. This was the construction of the ten bases. 8.85. He also made ten large round brass vessels, which were the lavers themselves, each of which contained forty baths; for it had its height four cubits, and its edges were as much distant from each other. He also placed these lavers upon the ten bases that were called Mechonoth; 8.86. and he set five of the lavers on the left side of the temple which was that side towards the north wind, and as many on the right side, towards the south, but looking towards the east; the same [eastern] way he also set the sea. 8.87. Now he appointed the sea to be for washing the hands and the feet of the priests, when they entered into the temple and were to ascend the altar, but the lavers to cleanse the entrails of the beasts that were to be burnt-offerings, with their feet also. 8.88. 7. He also made a brazen altar, whose length was twenty cubits, and its breadth the same, and its height ten, for the burnt-offerings. He also made all its vessels of brass, the pots, and the shovels, and the basons; and besides these, the snuffers and the tongs, and all its other vessels, he made of brass, and such brass as was in splendor and beauty like gold. 8.89. The king also dedicated a great number of tables, but one that was large and made of gold, upon which they set the loaves of God; and he made ten thousand more that resembled them, but were done after another manner, upon which lay the vials and the cups; those of gold were twenty thousand, those of silver were forty thousand. 8.91. 8. The king also made pouring vessels, in number eighty thousand, and a hundred thousand golden vials, and twice as many silver vials: of golden dishes, in order therein to offer kneaded fine flour at the altar, there were eighty thousand, and twice as many of silver. of large basons also, wherein they mixed fine flour with oil, sixty thousand of gold, and twice as many of silver. 8.92. of the measures like those which Moses called the Hin and the Assaron, [a tenth deal,] there were twenty thousand of gold, and twice as many of silver. The golden censers, in which they carried the incense to the altar, were twenty thousand; the other censers, in which they carried fire from the great altar to the little altar, within the temple, were fifty thousand. 8.93. The sacerdotal garments which belonged to the high priest, with the long robes, and the oracle, and the precious stones, were a thousand. But the crown upon which Moses wrote [the name of God], was only one, and hath remained to this very day. He also made ten thousand sacerdotal garments of fine linen, with purple girdles for every priest; 8.94. and two hundred thousand trumpets, according to the command of Moses; also two hundred thousand garments of fine linen for the singers, that were Levites. And he made musical instruments, and such as were invented for singing of hymns, called Nablee and Cindree, [psalteries and harps,] which were made of electrum, [the finest brass,] forty thousand. 8.95. 9. Solomon made all these things for the honor of God, with great variety and magnificence, sparing no cost, but using all possible liberality in adorning the temple; and these things he dedicated to the treasures of God. He also placed a partition round about the temple, which in our tongue we call Gison, but it is called Thrigcos by the Greeks, and he raised it up to the height of three cubits; and it was for the exclusion of the multitude from coming into the temple, and showing that it was a place that was free and open only for the priests. 8.96. He also built beyond this court a temple, whose figure was that of a quadrangle, and erected for it great and broad cloisters; this was entered into by very high gates, each of which had its front exposed to one of the [four] winds, and were shut by golden doors. Into this temple all the people entered that were distinguished from the rest by being pure and observant of the laws. 8.97. But he made that temple which was beyond this a wonderful one indeed, and such as exceeds all description in words; nay, if I may so say, is hardly believed upon sight; for when he had filled up great valleys with earth, which, on account of their immense depth, could not be looked on, when you bended down to see them, without pain, and had elevated the ground four hundred cubits, he made it to be on a level with the top of the mountain, on which the temple was built, and by this means the outmost temple, which was exposed to the air, was even with the temple itself. 8.98. He encompassed this also with a building of a double row of cloisters, which stood on high upon pillars of native stone, while the roofs were of cedar, and were polished in a manner proper for such high roofs; but he made all the doors of this temple of silver. 8.99. 1. When king Solomon had finished these works, these large and beautiful buildings, and had laid up his donations in the temple, and all this in the interval of seven years, and had given a demonstration of his riches and alacrity therein, insomuch that any one who saw it would have thought it must have been an immense time ere it could have been finished; and would be surprised that so much should be finished in so short a time; short, I mean, if compared with the greatness of the work: he also wrote to the rulers and elders of the Hebrews, and ordered all the people to gather themselves together to Jerusalem, both to see the temple which he had built, and to remove the ark of God into it; 8.101. So they carried the ark and the tabernacle which Moses had pitched, and all the vessels that were for ministration, to the sacrifices of God, and removed them to the temple. The king himself, and all the people and the Levites, went before, rendering the ground moist with sacrifices, and drink-offerings, and the blood of a great number of oblations, and burning an immense quantity of incense 8.102. and this till the very air itself every where round about was so full of these odors, that it met, in a most agreeable manner, persons at a great distance, and was an indication of God’s presence; and, as men’s opinion was, of his habitation with them in this newly built and consecrated place, for they did not grow weary, either of singing hymns or of dancing, until they came to the temple; 8.103. and in this manner did they carry the ark. But when they should transfer it into the most secret place, the rest of the multitude went away, and only those priests that carried it set it between the two cherubims, which embracing it with their wings, (for so were they framed by the artificer,) they covered it, as under a tent, or a cupola. 8.104. Now the ark contained nothing else but those two tables of stone that preserved the ten commandments, which God spake to Moses in Mount Sinai, and which were engraved upon them; but they set the candlestick, and the table, and the golden altar in the temple, before the most secret place, in the very same places wherein they stood till that time in the tabernacle. So they offered up the daily sacrifices; 8.105. but for the brazen altar, Solomon set it before the temple, over against the door, that when the door was opened, it might be exposed to sight, and the sacred solemnities, and the richness of the sacrifices, might be thence seen; and all the rest of the vessels they gathered together, and put them within the temple. 8.106. 2. Now as soon as the priests had put all things in order about the ark, and were gone out, there cane down a thick cloud, and stood there, and spread itself, after a gentle manner, into the temple; such a cloud it was as was diffused and temperate, not such a rough one as we see full of rain in the winter season. This cloud so darkened the place, that one priest could not discern another, but it afforded to the minds of all a visible image and glorious appearance of God’s having descended into this temple, and of his having gladly pitched his tabernacle therein. 8.107. So these men were intent upon this thought. But Solomon rose up, (for he was sitting before,) and used such words to God as he thought agreeable to the divine nature to receive, and fit for him to give; for he said, “Thou hast an eternal house, O Lord, and such a one as thou hast created for thyself out of thine own works; we know it to be the heaven, and the air, and the earth, and the sea, which thou pervadest, nor art thou contained within their limits. 8.108. I have indeed built this temple to thee, and thy name, that from thence, when we sacrifice, and perform sacred operations, we may send our prayers up into the air, and may constantly believe that thou art present, and art not remote from what is thine own; for neither when thou seest all things, and hearest all things, nor now, when it pleases thee to dwell here, dost thou leave the care of all men, but rather thou art very near to them all, but especially thou art present to those that address themselves to thee, whether by night or by day.” 15.381. but as he knew the multitude were not ready nor willing to assist him in so vast a design, he thought to prepare them first by making a speech to them, and then set about the work itself; so he called them together, and spake thus to them: 15.382. “I think I need not speak to you, my countrymen, about such other works as I have done since I came to the kingdom, although I may say they have been performed in such a manner as to bring more security to you than glory to myself; 15.383. for I have neither been negligent in the most difficult times about what tended to ease your necessities, nor have the buildings. I have made been so proper to preserve me as yourselves from injuries; and I imagine that, with God’s assistance, I have advanced the nation of the Jews to a degree of happiness which they never had before; 15.384. and for the particular edifices belonging to your own country, and your own cities, as also to those cities that we have lately acquired, which we have erected and greatly adorned, and thereby augmented the dignity of your nation, it seems to me a needless task to enumerate them to you, since you well know them yourselves; but as to that undertaking which I have a mind to set about at present, and which will be a work of the greatest piety and excellence that can possibly be undertaken by us, I will now declare it to you. 15.385. Our fathers, indeed, when they were returned from Babylon, built this temple to God Almighty, yet does it want sixty cubits of its largeness in altitude; for so much did that first temple which Solomon built exceed this temple; 15.386. nor let any one condemn our fathers for their negligence or want of piety herein, for it was not their fault that the temple was no higher; for they were Cyrus, and Darius the son of Hystaspes, who determined the measures for its rebuilding; and it hath been by reason of the subjection of those fathers of ours to them and to their posterity, and after them to the Macedonians, that they had not the opportunity to follow the original model of this pious edifice, nor could raise it to its ancient altitude; 15.387. but since I am now, by God’s will, your governor, and I have had peace a long time, and have gained great riches and large revenues, and, what is the principal filing of all, I am at amity with and well regarded by the Romans, who, if I may so say, are the rulers of the whole world, I will do my endeavor to correct that imperfection, which hath arisen from the necessity of our affairs, and the slavery we have been under formerly, and to make a thankful return, after the most pious manner, to God, for what blessings I have received from him, by giving me this kingdom, and that by rendering his temple as complete as I am able.” 15.388. 2. And this was the speech which Herod made to them; but still this speech affrighted many of the people, as being unexpected by them; and because it seemed incredible, it did not encourage them, but put a damp upon them, for they were afraid that he would pull down the whole edifice, and not be able to bring his intentions to perfection for its rebuilding; and this danger appeared to them to be very great, and the vastness of the undertaking to be such as could hardly be accomplished. 15.389. But while they were in this disposition, the king encouraged them, and told them he would not pull down their temple till all things were gotten ready for building it up entirely again. And as he promised them this beforehand, so he did not break his word with them 15.391. 3. So Herod took away the old foundations, and laid others, and erected the temple upon them, being in length a hundred cubits, and in height twenty additional cubits, which [twenty], upon the sinking of their foundations fell down; and this part it was that we resolved to raise again in the days of Nero. 15.392. Now the temple was built of stones that were white and strong, and each of their length was twenty-five cubits, their height was eight, and their breadth about twelve; 15.393. and the whole structure, as also the structure of the royal cloister, was on each side much lower, but the middle was much higher, till they were visible to those that dwelt in the country for a great many furlongs, but chiefly to such as lived over against them, and those that approached to them. 15.394. The temple had doors also at the entrance, and lintels over them, of the same height with the temple itself. They were adorned with embroidered veils, with their flowers of purple, and pillars interwoven; 15.395. and over these, but under the crown-work, was spread out a golden vine, with its branches hanging down from a great height, the largeness and fine workmanship of which was a surprising sight to the spectators, to see what vast materials there were, and with what great skill the workmanship was done. 15.396. He also encompassed the entire temple with very large cloisters, contriving them to be in a due proportion thereto; and he laid out larger sums of money upon them than had been done before him, till it seemed that no one else had so greatly adorned the temple as he had done. There was a large wall to both the cloisters, which wall was itself the most prodigious work that was ever heard of by man. 15.397. The hill was a rocky ascent, that declined by degrees towards the east parts of the city, till it came to an elevated level. 15.398. This hill it was which Solomon, who was the first of our kings, by divine revelation, encompassed with a wall; it was of excellent workmanship upwards, and round the top of it. He also built a wall below, beginning at the bottom, which was encompassed by a deep valley; and at the south side he laid rocks together, and bound them one to another with lead, and included some of the inner parts, till it proceeded to a great height 15.399. and till both the largeness of the square edifice and its altitude were immense, and till the vastness of the stones in the front were plainly visible on the outside, yet so that the inward parts were fastened together with iron, and preserved the joints immovable for all future times. 15.401. but within this wall, and on the very top of all, there ran another wall of stone also, having, on the east quarter, a double cloister, of the same length with the wall; in the midst of which was the temple itself. This cloister looked to the gates of the temple; and it had been adorned by many kings in former times; 15.402. and round about the entire temple were fixed the spoils taken from barbarous nations; all these had been dedicated to the temple by Herod, with the addition of those he had taken from the Arabians. 15.403. 4. Now on the north side [of the temple] was built a citadel, whose walls were square, and strong, and of extraordinary firmness. This citadel was built by the kings of the Asamonean race, who were also high priests before Herod, and they called it the Tower, in which were reposited the vestments of the high priest, which the high priest only put on at the time when he was to offer sacrifice. 15.404. These vestments king Herod kept in that place; and after his death they were under the power of the Romans, until the time of Tiberius Caesar; 15.405. under whose reign Vitellius, the president of Syria, when he once came to Jerusalem, and had been most magnificently received by the multitude, he had a mind to make them some requital for the kindness they had shewn him; so, upon their petition to have those holy vestments in their own power, he wrote about them to Tiberius Caesar, who granted his request: and this their power over the sacerdotal vestments continued with the Jews till the death of king Agrippa; 15.406. but after that, Cassius Longinus, who was president of Syria, and Cuspius Fadus, who was procurator of Judea, enjoined the Jews to reposit those vestments in the tower of Antonia 15.407. for that they ought to have them in their power, as they formerly had. However, the Jews sent ambassadors to Claudius Caesar, to intercede with him for them; upon whose coming, king Agrippa, junior, being then at Rome, asked for and obtained the power over them from the emperor, who gave command to Vitellius, who was then commander in Syria, to give it them accordingly. 15.408. Before that time they were kept under the seal of the high priest, and of the treasurers of the temple; which treasurers, the day before a festival, went up to the Roman captain of the temple guards, and viewed their own seal, and received the vestments; and again, when the festival was over, they brought it to the same place, and showed the captain of the temple guards their seal, which corresponded with his seal, and reposited them there. 15.409. And that these things were so, the afflictions that happened to us afterwards [about them] are sufficient evidence. But for the tower itself, when Herod the king of the Jews had fortified it more firmly than before, in order to secure and guard the temple, he gratified Antonius, who was his friend, and the Roman ruler, and then gave it the name of the Tower of Antonia. 15.411. but the fourth front of the temple, which was southward, had indeed itself gates in its middle, as also it had the royal cloisters, with three walks, which reached in length from the east valley unto that on the west, for it was impossible it should reach any farther: 15.412. and this cloister deserves to be mentioned better than any other under the sun; for while the valley was very deep, and its bottom could not be seen, if you looked from above into the depth, this further vastly high elevation of the cloister stood upon that height, insomuch that if any one looked down from the top of the battlements, or down both those altitudes, he would be giddy, while his sight could not reach to such an immense depth. 15.413. This cloister had pillars that stood in four rows one over against the other all along, for the fourth row was interwoven into the wall, which [also was built of stone]; and the thickness of each pillar was such, that three men might, with their arms extended, fathom it round, and join their hands again, while its length was twenty-seven feet, with a double spiral at its basis; 15.414. and the number of all the pillars [in that court] was a hundred and sixty-two. Their chapiters were made with sculptures after the Corinthian order, and caused an amazement [to the spectators], by reason of the grandeur of the whole. 15.415. These four rows of pillars included three intervals for walking in the middle of this cloister; two of which walks were made parallel to each other, and were contrived after the same manner; the breadth of each of them was thirty feet, the length was a furlong, and the height fifty feet; but the breadth of the middle part of the cloister was one and a half of the other, and the height was double, for it was much higher than those on each side; 15.416. but the roofs were adorned with deep sculptures in wood, representing many sorts of figures. The middle was much higher than the rest, and the wall of the front was adorned with beams, resting upon pillars, that were interwoven into it, and that front was all of polished stone, insomuch that its fineness, to such as had not seen it, was incredible, and to such as had seen it, was greatly amazing. 15.417. Thus was the first enclosure. In the midst of which, and not far from it, was the second, to be gone up to by a few steps: this was encompassed by a stone wall for a partition, with an inscription, which forbade any foreigner to go in under pain of death. 15.418. Now this inner enclosure had on its southern and northern quarters three gates [equally] distant one from another; but on the east quarter, towards the sun-rising, there was one large gate, through which such as were pure came in, together with their wives; 15.419. but the temple further inward in that gate was not allowed to the women; but still more inward was there a third [court of the] temple, whereinto it was not lawful for any but the priests alone to enter. The temple itself was within this; and before that temple was the altar, upon which we offer our sacrifices and burnt-offerings to God. 15.421. 6. But the temple itself was built by the priests in a year and six months; upon which all the people were full of joy; and presently they returned thanks, in the first place, to God; and in the next place, for the alacrity the king had showed. They feasted and celebrated this rebuilding of the temple: 15.422. and for the king, he sacrificed three hundred oxen to God, as did the rest every one according to his ability; the number of which sacrifices is not possible to set down, for it cannot be that we should truly relate it; 15.423. for at the same time with this celebration for the work about the temple fell also the day of the king’s inauguration, which he kept of an old custom as a festival, and it now coincided with the other, which coincidence of them both made the festival most illustrious. 15.424. 7. There was also an occult passage built for the king; it led from Antonia to the inner temple, at its eastern gate; over which he also erected for himself a tower, that he might have the opportunity of a subterraneous ascent to the temple, in order to guard against any sedition which might be made by the people against their kings. 15.425. It is also reported, that during the time that the temple was building, it did not rain in the daytime, but that the showers fell in the nights, so that the work was not hindered. And this our fathers have delivered to us; nor is it incredible, if any one have regard to the manifestations of God. And thus was performed the work of the rebuilding of the temple. 18.87. but Pilate prevented their going up, by seizing upon file roads with a great band of horsemen and foot-men, who fell upon those that were gotten together in the village; and when it came to an action, some of them they slew, and others of them they put to flight, and took a great many alive, the principal of which, and also the most potent of those that fled away, Pilate ordered to be slain.
13. Josephus Flavius, Jewish War, 1.31, 1.420, 5.184-5.247, 6.47 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.31. Now these caves were in the precipices of craggy mountains, and could not be come at from any side, since they had only some winding pathways, very narrow, by which they got up to them; but the rock that lay on their front had beneath it valleys of a vast depth, and of an almost perpendicular declivity; insomuch that the king was doubtful for a long time what to do, by reason of a kind of impossibility there was of attacking the place. Yet did he at length make use of a contrivance that was subject to the utmost hazard; 1.31. 1. At the same time that Antiochus, who was called Epiphanes, had a quarrel with the sixth Ptolemy about his right to the whole country of Syria, a great sedition fell among the men of power in Judea, and they had a contention about obtaining the government; while each of those that were of dignity could not endure to be subject to their equals. However, Onias, one of the high priests, got the better, and cast the sons of Tobias out of the city; 5.184. 1. Now this temple, as I have already said, was built upon a strong hill. At first the plain at the top was hardly sufficient for the holy house and the altar, for the ground about it was very uneven, and like a precipice; 5.185. but when king Solomon, who was the person that built the temple, had built a wall to it on its east side, there was then added one cloister founded on a bank cast up for it, and on the other parts the holy house stood naked. But in future ages the people added new banks, and the hill became a larger plain. 5.186. They then broke down the wall on the north side, and took in as much as sufficed afterward for the compass of the entire temple. 5.187. And when they had built walls onthree sides of the temple round about, from the bottom of the hill, and had performed a work that was greater than could be hoped for (in which work long ages were spent by them, as well as all their sacred treasures were exhausted, which were still replenished by those tributes which were sent to God from the whole habitable earth), they then encompassed their upper courts with cloisters, as well as they [afterward] did the lowest [court of the] temple. 5.188. The lowest part of this was erected to the height of three hundred cubits, and in some places more; yet did not the entire depth of the foundations appear, for they brought earth, and filled up the valleys, as being desirous to make them on a level with the narrow streets of the city; 5.189. wherein they made use of stones of forty cubits in magnitude; for the great plenty of money they then had, and the liberality of the people, made this attempt of theirs to succeed to an incredible degree; and what could not be so much as hoped for as ever to be accomplished, was, by perseverance and length of time, brought to perfection. 5.191. and the roofs were adorned with cedar, curiously graven. The natural magnificence, and excellent polish, and the harmony of the joints in these cloisters, afforded a prospect that was very remarkable; nor was it on the outside adorned with any work of the painter or engraver. 5.192. The cloisters [of the outmost court] were in breadth thirty cubits, while the entire compass of it was by measure six furlongs, including the tower of Antonia; those entire courts that were exposed to the air were laid with stones of all sorts. 5.193. When you go through these [first] cloisters, unto the second [court of the] temple, there was a partition made of stone all round, whose height was three cubits: its construction was very elegant; 5.194. upon it stood pillars, at equal distances from one another, declaring the law of purity, some in Greek, and some in Roman letters, that “no foreigner should go within that sanctuary;” for that second [court of the] temple was called “the Sanctuary;” 5.195. and was ascended to by fourteen steps from the first court. This court was foursquare, and had a wall about it peculiar to itself; 5.196. the height of its buildings, although it were on the outside forty cubits, was hidden by the steps, and on the inside that height was but twenty-five cubits; for it being built over against a higher part of the hill with steps, it was no further to be entirely discerned within, being covered by the hill itself. 5.197. Beyond these fourteen steps there was the distance of ten cubits; this was all plain; 5.198. whence there were other steps, each of five cubits a piece, that led to the gates, which gates on the north and south sides were eight, on each of those sides four, and of necessity two on the east. For since there was a partition built for the women on that side, as the proper place wherein they were to worship, there was a necessity for a second gate for them: this gate was cut out of its wall, over against the first gate. 5.199. There was also on the other sides one southern and one northern gate, through which was a passage into the court of the women; for as to the other gates, the women were not allowed to pass through them; nor when they went through their own gate could they go beyond their own wall. This place was allotted to the women of our own country, and of other countries, provided they were of the same nation, and that equally. 5.201. 3. Now nine of these gates were on every side covered over with gold and silver, as were the jambs of their doors and their lintels; but there was one gate that was without [the inward court of] the holy house, which was of Corinthian brass, and greatly excelled those that were only covered over with silver and gold. 5.202. Each gate had two doors, whose height was severally thirty cubits, and their breadth fifteen. 5.203. However, they had large spaces within of thirty cubits, and had on each side rooms, and those, both in breadth and in length, built like towers, and their height was above forty cubits. Two pillars did also support these rooms, and were in circumference twelve cubits. 5.204. Now the magnitudes of the other gates were equal one to another; but that over the Corinthian gate, which opened on the east over against the gate of the holy house itself, was much larger; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 5.206. Now there were fifteen steps, which led away from the wall of the court of the women to this greater gate; whereas those that led thither from the other gates were five steps shorter. 5.207. 4. As to the holy house itself, which was placed in the midst [of the inmost court], that most sacred part of the temple, it was ascended to by twelve steps; and in front its height and its breadth were equal, and each a hundred cubits, though it was behind forty cubits narrower; for on its front it had what may be styled shoulders on each side, that passed twenty cubits further. 5.208. Its first gate was seventy cubits high, and twenty-five cubits broad; but this gate had no doors; for it represented the universal visibility of heaven, and that it cannot be excluded from any place. Its front was covered with gold all over, and through it the first part of the house, that was more inward, did all of it appear; which, as it was very large, so did all the parts about the more inward gate appear to shine to those that saw them; 5.209. but then, as the entire house was divided into two parts within, it was only the first part of it that was open to our view. Its height extended all along to ninety cubits in height, and its length was fifty cubits, and its breadth twenty. 5.211. But then this house, as it was divided into two parts, the inner part was lower than the appearance of the outer, and had golden doors of fifty-five cubits altitude, and sixteen in breadth; 5.212. but before these doors there was a veil of equal largeness with the doors. It was a Babylonian curtain, embroidered with blue, and fine linen, and scarlet, and purple, and of a contexture that was truly wonderful. Nor was this mixture of colors without its mystical interpretation, but was a kind of image of the universe; 5.213. for by the scarlet there seemed to be enigmatically signified fire, by the fine flax the earth, by the blue the air, and by the purple the sea; two of them having their colors the foundation of this resemblance; but the fine flax and the purple have their own origin for that foundation, the earth producing the one, and the sea the other. 5.214. This curtain had also embroidered upon it all that was mystical in the heavens, excepting that of the [twelve] signs, representing living creatures. 5.215. 5. When any persons entered into the temple, its floor received them. This part of the temple therefore was in height sixty cubits, and its length the same; whereas its breadth was but twenty cubits: 5.216. but still that sixty cubits in length was divided again, and the first part of it was cut off at forty cubits, and had in it three things that were very wonderful and famous among all mankind, the candlestick, the table [of shew-bread], and the altar of incense. 5.217. Now, the seven lamps signified the seven planets; for so many there were springing out of the candlestick. Now, the twelve loaves that were upon the table signified the circle of the zodiac and the year; 5.218. but the altar of incense, by its thirteen kinds of sweet-smelling spices with which the sea replenished it, signified that God is the possessor of all things that are both in the uninhabitable and habitable parts of the earth, and that they are all to be dedicated to his use. 5.219. But the inmost part of the temple of all was of twenty cubits. This was also separated from the outer part by a veil. In this there was nothing at all. It was inaccessible and inviolable, and not to be seen by any; and was called the Holy of Holies. 5.221. But the superior part of the temple had no such little houses any further, because the temple was there narrower, and forty cubits higher, and of a smaller body than the lower parts of it. Thus we collect that the whole height, including the sixty cubits from the floor, amounted to a hundred cubits. 5.222. 6. Now the outward face of the temple in its front wanted nothing that was likely to surprise either men’s minds or their eyes; for it was covered all over with plates of gold of great weight, and, at the first rising of the sun, reflected back a very fiery splendor, and made those who forced themselves to look upon it to turn their eyes away, just as they would have done at the sun’s own rays. 5.223. But this temple appeared to strangers, when they were coming to it at a distance, like a mountain covered with snow; for as to those parts of it that were not gilt, they were exceeding white. 5.224. On its top it had spikes with sharp points, to prevent any pollution of it by birds sitting upon it. of its stones, some of them were forty-five cubits in length, five in height, and six in breadth. 5.225. Before this temple stood the altar, fifteen cubits high, and equal both in length and breadth; each of which dimensions was fifty cubits. The figure it was built in was a square, and it had corners like horns; and the passage up to it was by an insensible acclivity. It was formed without any iron tool, nor did any such iron tool so much as touch it at any time. 5.226. There was also a wall of partition, about a cubit in height, made of fine stones, and so as to be grateful to the sight; this encompassed the holy house and the altar, and kept the people that were on the outside off from the priests. 5.227. Moreover, those that had the gonorrhea and the leprosy were excluded out of the city entirely; women also, when their courses were upon them, were shut out of the temple; nor when they were free from that impurity, were they allowed to go beyond the limit before-mentioned; men also, that were not thoroughly pure, were prohibited to come into the inner [court of the] temple; nay, the priests themselves that were not pure were prohibited to come into it also. 5.228. 7. Now all those of the stock of the priests that could not minister by reason of some defect in their bodies, came within the partition, together with those that had no such imperfection, and had their share with them by reason of their stock, but still made use of none except their own private garments; for nobody but he that officiated had on his sacred garments; 5.229. but then those priests that were without any blemish upon them went up to the altar clothed in fine linen. They abstained chiefly from wine, out of this fear, lest otherwise they should transgress some rules of their ministration. 5.231. When he officiated, he had on a pair of breeches that reached beneath his privy parts to his thighs, and had on an inner garment of linen, together with a blue garment, round, without seam, with fringework, and reaching to the feet. There were also golden bells that hung upon the fringes, and pomegranates intermixed among them. The bells signified thunder, and the pomegranates lightning. 5.232. But that girdle that tied the garment to the breast was embroidered with five rows of various colors, of gold, and purple, and scarlet, as also of fine linen and blue, with which colors we told you before the veils of the temple were embroidered also. 5.233. The like embroidery was upon the ephod; but the quantity of gold therein was greater. Its figure was that of a stomacher for the breast. There were upon it two golden buttons like small shields, which buttoned the ephod to the garment; in these buttons were enclosed two very large and very excellent sardonyxes, having the names of the tribes of that nation engraved upon them: 5.234. on the other part there hung twelve stones, three in a row one way, and four in the other; a sardius, a topaz, and an emerald; a carbuncle, a jasper, and a sapphire; an agate, an amethyst, and a ligure; an onyx, a beryl, and a chrysolite; upon every one of which was again engraved one of the forementioned names of the tribes. 5.235. A mitre also of fine linen encompassed his head, which was tied by a blue ribbon, about which there was another golden crown, in which was engraven the sacred name [of God]: it consists of four vowels. 5.236. However, the high priest did not wear these garments at other times, but a more plain habit; he only did it when he went into the most sacred part of the temple, which he did but once in a year, on that day when our custom is for all of us to keep a fast to God. 5.237. And thus much concerning the city and the temple; but for the customs and laws hereto relating, we shall speak more accurately another time; for there remain a great many things thereto relating which have not been here touched upon. 5.238. 8. Now, as to the tower of Antonia, it was situated at the corner of two cloisters of the court of the temple; of that on the west, and that on the north; it was erected upon a rock of fifty cubits in height, and was on a great precipice; it was the work of king Herod, wherein he demonstrated his natural magimity. 5.239. In the first place, the rock itself was covered over with smooth pieces of stone, from its foundation, both for ornament, and that anyone who would either try to get up or to go down it might not be able to hold his feet upon it. 5.241. The inward parts had the largeness and form of a palace, it being parted into all kinds of rooms and other conveniences, such as courts, and places for bathing, and broad spaces for camps; insomuch that, by having all conveniences that cities wanted, it might seem to be composed of several cities, but by its magnificence it seemed a palace. 5.242. And as the entire structure resembled that of a tower, it contained also four other distinct towers at its four corners; whereof the others were but fifty cubits high; whereas that which lay upon the southeast corner was seventy cubits high, that from thence the whole temple might be viewed; 5.243. but on the corner where it joined to the two cloisters of the temple, it had passages down to them both, through which the guard 5.244. (for there always lay in this tower a Roman legion) went several ways among the cloisters, with their arms, on the Jewish festivals, in order to watch the people, that they might not there attempt to make any innovations; 5.245. for the temple was a fortress that guarded the city, as was the tower of Antonia a guard to the temple; and in that tower were the guards of those three. There was also a peculiar fortress belonging to the upper city, which was Herod’s palace; 5.246. but for the hill Bezetha, it was divided from the tower of Antonia, as we have already told you; and as that hill on which the tower of Antonia stood was the highest of these three, so did it adjoin to the new city, and was the only place that hindered the sight of the temple on the north. 5.247. And this shall suffice at present to have spoken about the city and the walls about it, because I have proposed to myself to make a more accurate description of it elsewhere. 6.47. For what man of virtue is there who does not know, that those souls which are severed from their fleshly bodies in battles by the sword are received by the ether, that purest of elements, and joined to that company which are placed among the stars; that they become good demons, and propitious heroes, and show themselves as such to their posterity afterwards?
14. Josephus Flavius, Against Apion, 2.193-2.194 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.193. 24. There ought also to be but one temple for one God; for likeness is the constant foundation of agreement. This temple ought to be common to all men, because he is the common God of all men. His priests are to be continually about his worship, over whom he that is the first by his birth is to be their ruler perpetually. 2.194. His business must be to offer sacrifices to God, together with those priests that are joined with him, to see that the laws be observed, to determine controversies, and to punish those that are convicted of injustice; while he that does not submit to him shall be subject to the same punishment, as if he had been guilty of impiety towards God himself.
15. Anon., Letter of Aristeas, 86

86. the stability of the lintel. The style of the curtain too was thoroughly in proportion to that of the entrance. Its fabric owing to the draught of wind was in perpetual motion, and as this motion was communicated from the bottom and the curtain bulged out to its highest extent, it afforded a pleasant


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acherusian sea (lake) Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
afterlife Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
altar Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
apollo Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
apologetic texts Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
aristeas Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
ascent, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
ascent, frightful Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
ascent, soul, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
ascent Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
authority Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
barrier Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
belief Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
body Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
boundary Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
cave Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
community, interpretative Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
constitution Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
cosmos Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
curtain Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
decalogue Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
didyma Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
dionysius harlicarnassus Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
entrance Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
faith Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
fate, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
flavius josephus Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
gate Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
gentiles Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
god, and Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
god, presence of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
hades Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
high priest Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
holy of holies Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
inner room Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
interpretation, hellenistic jewish Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
jerusalem Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
jew Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
josephus Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
law, divine Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
law, mosaic Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
law, natural/of nature Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
levites Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
maceria Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
mediatory figures Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
mosaic discourse Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
moses, art Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
moses, prophet Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
moses Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147; Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
paries Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
philo of alexandria Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
politics Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
prayer Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
priesthood, priests, community Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
priesthood, priests Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
priesthood Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 122
priests Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
progeny Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
prophecy Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
purity Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
resurrection Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
revelation Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
sacrifice Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
sanctuary Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
septuagint Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
shekhina, re-written scripture Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
shekhina, universal Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
sinai, lawgiving Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
sinai Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147; Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
soul, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
space v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
tabernacle' Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 122
tabernacle Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
temple, herodian Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
temple Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
temple v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217
theocracy Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 147
topography Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
torah, constitution Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
torah, natural law Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
torah, universality Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146
translation Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214
transmission of tradition Brooke et al., Past Renewals: Interpretative Authority, Renewed Revelation, and the Quest for Perfection in Jewish Antiquity (2008) 146, 147
virtue Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 457
wall, dividing Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
wall, middle Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 217
wall Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 214, 217