Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 19.280-19.291
NaN


ἐπιγνοὺς ἀνέκαθεν τοὺς ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ ̓Ιουδαίους ̓Αλεξανδρεῖς λεγομένους συγκατοικισθέντας τοῖς πρώτοις εὐθὺ καιροῖς ̓Αλεξανδρεῦσι καὶ ἴσης πολιτείας παρὰ τῶν βασιλέων τετευχότας, καθὼς φανερὸν ἐγένετο ἐκ τῶν γραμμάτων τῶν παρ' αὐτοῖς καὶ τῶν διαταγμάτωνSince I am assured that the Jews of Alexandria, called Alexandrians, have been joint inhabitants in the earliest times with the Alexandrians, and have obtained from their kings equal privileges with them, as is evident by the public records that are in their possession, and the edicts themselves;


καὶ μετὰ τὸ τῇ ἡμετέρᾳ ἡγεμονίᾳ ̓Αλεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ ὑποταχθῆναι πεφυλάχθαι αὐτοῖς τὰ δίκαια ὑπὸ τῶν πεμφθέντων ἐπάρχων κατὰ διαφόρους χρόνους μηδεμίαν τε ἀμφισβήτησιν περὶ τούτων γενομένην τῶν δικαίων αὐτοῖςand that after Alexandria had been subjected to our empire by Augustus, their rights and privileges have been preserved by those presidents who have at divers times been sent thither; and that no dispute had been raised about those rights and privileges


ἅμα καὶ καθ' ὃν καιρὸν ̓Ακύλας ἦν ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ τελευτήσαντος τοῦ τῶν ̓Ιουδαίων ἐθνάρχου τὸν Σεβαστὸν μὴ κεκωλυκέναι ἐθνάρχας γίγνεσθαι βουλόμενον ὑποτετάχθαι ἑκάστους ἐμμένοντας τοῖς ἰδίοις ἔθεσιν καὶ μὴ παραβαίνειν ἀναγκαζομένους τὴν πάτριον θρησκείανeven when Aquila was governor of Alexandria; and that when the Jewish ethnarch was dead, Augustus did not prohibit the making such ethnarchs, as willing that all men should be so subject [to the Romans] as to continue in the observation of their own customs, and not be forced to transgress the ancient rules of their own country religion;


̓Αλεξανδρεῖς δὲ ἐπαρθῆναι κατὰ τῶν παρ' αὐτοῖς ̓Ιουδαίων ἐπὶ τῶν Γαί̈ου Καίσαρος χρόνων τοῦ διὰ τὴν πολλὴν ἀπόνοιαν καὶ παραφροσύνην, ὅτι μὴ παραβῆναι ἠθέλησεν τὸ ̓Ιουδαίων ἔθνος τὴν πάτριον θρησκείαν καὶ θεὸν προσαγορεύειν αὐτόν, ταπεινώσαντος αὐτούς:but that, in the time of Caius, the Alexandrians became insolent towards the Jews that were among them, which Caius, out of his great madness and want of understanding, reduced the nation of the Jews very low, because they would not transgress the religious worship of their country, and call him a god:


βούλομαι μηδὲν διὰ τὴν Γαί̈ου παραφροσύνην τῶν δικαίων τῷ ̓Ιουδαίων ἔθνει παραπεπτωκέναι, φυλάσσεσθαι δ' αὐτοῖς καὶ τὰ πρότερον δικαιώματα ἐμμένουσι τοῖς ἰδίοις ἔθεσιν, ἀμφοτέροις τε διακελεύομαι τοῖς μέρεσι πλείστην ποιήσασθαι πρόνοιαν, ὅπως μηδεμία ταραχὴ γένηται μετὰ τὸ προτεθῆναί μου τὸ διάταγμα.”I will therefore that the nation of the Jews be not deprived of their rights and privileges, on account of the madness of Caius; but that those rights and privileges which they formerly enjoyed be preserved to them, and that they may continue in their own customs. And I charge both parties to take very great care that no troubles may arise after the promulgation of this edict.”


Τὸ μὲν οὖν εἰς ̓Αλεξάνδρειαν ὑπὲρ τῶν ̓Ιουδαίων διάταγμα τοῦτον ἦν τὸν τρόπον γεγραμμένον: τὸ δ' εἰς τὴν ἄλλην οἰκουμένην εἶχεν οὕτως:3. And such were the contents of this edict on behalf of the Jews that was sent to Alexandria. But the edict that was sent into the other parts of the habitable earth was this which follows:


“Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος χειροτονηθεὶς τὸ δεύτερον λέγει.“Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, high priest, tribune of the people, chosen consul the second time, ordains thus:


αἰτησαμένων με βασιλέως ̓Αγρίππα καὶ ̔Ηρώδου τῶν φιλτάτων μοι, ὅπως συγχωρήσαιμι τὰ αὐτὰ δίκαια καὶ τοῖς ἐν πάσῃ τῇ ὑπὸ ̔Ρωμαίοις ἡγεμονίᾳ ̓Ιουδαίοις φυλάσσεσθαι, καθὰ καὶ τοῖς ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ, ἥδιστα συνεχώρησα οὐ μόνον τοῦτο τοῖς αἰτησαμένοις με χαριζόμενοςUpon the petition of king Agrippa and king Herod, who are persons very dear to me, that I would grant the same rights and privileges should be preserved to the Jews which are in all the Roman empire, which I have granted to those of Alexandria, I very willingly comply therewith; and this grant I make not only for the sake of the petitioners


ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν παρεκλήθην ἀξίους κρίνας διὰ τὴν πρὸς ̔Ρωμαίους πίστιν καὶ φιλίαν, μάλιστα δὲ δίκαιον κρίνων μηδεμίαν μηδὲ ̔Ελληνίδα πόλιν τῶν δικαίων τούτων ἀποτυγχάνειν, ἐπειδὴ καὶ ἐπὶ τοῦ θείου Σεβαστοῦ αὐταῖς ἦν τετηρημένα.but as judging those Jews for whom I have been petitioned worthy of such a favor, on account of their fidelity and friendship to the Romans. I think it also very just that no Grecian city should be deprived of such rights and privileges, since they were preserved to them under the great Augustus.
NaN


τοῦτό μου τὸ διάταγμα τοὺς ἄρχοντας τῶν πόλεων καὶ τῶν κολωνιῶν καὶ μουνικιπίων τῶν ἐν τῇ ̓Ιταλίᾳ καὶ τῶν ἐκτός, βασιλεῖς τε καὶ δυνάστας διὰ τῶν ἰδίων πρεσβευτῶν ἐγγράψασθαι βούλομαι ἐκκείμενόν τε ἔχειν οὐκ ἔλαττον ἡμερῶν τριάκοντα ὅθεν ἐξ ἐπιπέδου καλῶς ἀναγνωσθῆναι δύναται.”And I will that this decree of mine be engraven on tables by the magistrates of the cities, and colonies, and municipal places, both those within Italy and those without it, both kings and governors, by the means of the ambassadors, and to have them exposed to the public for full thirty days, in such a place whence it may plainly be read from the ground.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 15.15, 15.23 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

15.15. Then Numenius and his companions arrived from Rome, with letters to the kings and countries, in which the following was written: 15.23. and to all the countries, and to Sampsames, and to the Spartans, and to Delos, and to Myndos, and to Sicyon, and to Caria, and to Samos, and to Pamphylia, and to Lycia, and to Halicarnassus, and to Rhodes, and to Phaselis, and to Cos, and to Side, and to Aradus and Gortyna and Cnidus and Cyprus and Cyrene.
2. Philo of Alexandria, Against Flaccus, 20, 74, 17 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

17. But when a magistrate begins to despair of his power of exerting authority, it follows inevitably, that his subjects must quickly become disobedient, especially those who are naturally, at every trivial or common occurrence, inclined to show insubordination, and, among people of such a disposition, the Egyptian nation is pre-eminent, being constantly in the habit of exciting great seditions from very small sparks.
3. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 11, 110, 139, 166, 178, 181-198, 24, 31-33, 349-368, 370-371, 40-41, 45, 47, 55, 66-77, 8, 80, 83-85, 9, 95-97, 10 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

10. and the sovereignty of the most numerous, and most valuable, and important portions of the habitable world, which is fact one may fairly call the whole world, being not only all that is bounded by the two rivers, the Euphrates and the Rhine; the one of which confines Germany and all the more uncivilised nations; and the Euphrates, on the other hand, bridles Parthia and the nations of the Sarmatians and Scythians, which are not less barbarous and uncivilised than the Germanic tribes; but, even as I said before, all the world, from the rising to the setting sun, all the land in short on this side of the Ocean and beyond the Ocean, at which all the Roman people and all Italy rejoiced, and even all the Asiatic and European nations.
4. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 81 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

81. Now these laws they are taught at other times, indeed, but most especially on the seventh day, for the seventh day is accounted sacred, on which they abstain from all other employments, and frequent the sacred places which are called synagogues, and there they sit according to their age in classes, the younger sitting under the elder, and listening with eager attention in becoming order.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.148-12.152, 14.117, 14.185-14.267, 14.306-14.323, 16.160-16.178, 17.28, 18.127-18.238, 18.240-18.255, 18.257-18.260, 18.289-18.309, 19.1-19.211, 19.222-19.279, 19.281-19.316, 19.321, 19.326-19.352, 20.11, 20.115-20.117 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.148. “King Antiochus To Zeuxis His Father, Sendeth Greeting. /p“If you are in health, it is well. I also am in health. 12.149. Having been informed that a sedition is arisen in Lydia and Phrygia, I thought that matter required great care; and upon advising with my friends what was fit to be done, it hath been thought proper to remove two thousand families of Jews, with their effects, out of Mesopotamia and Babylon, unto the castles and places that lie most convenient; 12.151. And when thou shalt have brought them to the places forementioned, thou shalt give everyone of their families a place for building their houses, and a portion of the land for their husbandry, and for the plantation of their vines; and thou shalt discharge them from paying taxes of the fruits of the earth for ten years; 12.152. and let them have a proper quantity of wheat for the maintece of their servants, until they receive breadcorn out of the earth; also let a sufficient share be given to such as minister to them in the necessaries of life, that by enjoying the effects of our humanity, they may show themselves the more willing and ready about our affairs. 14.117. Accordingly, the Jews have places assigned them in Egypt, wherein they inhabit, besides what is peculiarly allotted to this nation at Alexandria, which is a large part of that city. There is also an ethnarch allowed them, who governs the nation, and distributes justice to them, and takes care of their contracts, and of the laws to them belonging, as if he were the ruler of a free republic. 14.185. 1. Now when Caesar was come to Rome, he was ready to sail into Africa to fight against Scipio and Cato, when Hyrcanus sent ambassadors to him, and by them desired that he would ratify that league of friendship and mutual alliance which was between them 14.186. And it seems to me to be necessary here to give an account of all the honors that the Romans and their emperor paid to our nation, and of the leagues of mutual assistance they have made with it, that all the rest of mankind may know what regard the kings of Asia and Europe have had to us, and that they have been abundantly satisfied of our courage and fidelity; 14.187. for whereas many will not believe what hath been written about us by the Persians and Macedonians, because those writings are not every where to be met with, nor do lie in public places, but among us ourselves, and certain other barbarous nations 14.188. while there is no contradiction to be made against the decrees of the Romans, for they are laid up in the public places of the cities, and are extant still in the capitol, and engraven upon pillars of brass; nay, besides this, Julius Caesar made a pillar of brass for the Jews at Alexandria, and declared publicly that they were citizens of Alexandria. 14.189. Out of these evidences will I demonstrate what I say; and will now set down the decrees made both by the senate and by Julius Caesar, which relate to Hyrcanus and to our nation. 14.191. I have sent you a copy of that decree, registered on the tables, which concerns Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, that it may be laid up among the public records; and I will that it be openly proposed in a table of brass, both in Greek and in Latin. 14.192. It is as follows: I Julius Caesar, imperator the second time, and high priest, have made this decree, with the approbation of the senate. Whereas Hyrcanus, the son of Alexander the Jew, hath demonstrated his fidelity and diligence about our affairs, and this both now and in former times, both in peace and in war, as many of our generals have borne witness 14.193. and came to our assistance in the last Alexandrian war, with fifteen hundred soldiers; and when he was sent by me to Mithridates, showed himself superior in valor to all the rest of that army;— 14.194. for these reasons I will that Hyrcanus, the son of Alexander, and his children, be ethnarchs of the Jews, and have the high priesthood of the Jews for ever, according to the customs of their forefathers, and that he and his sons be our confederates; and that besides this, everyone of them be reckoned among our particular friends. 14.195. I also ordain that he and his children retain whatsoever privileges belong to the office of high priest, or whatsoever favors have been hitherto granted them; and if at any time hereafter there arise any questions about the Jewish customs, I will that he determine the same. And I think it not proper that they should be obliged to find us winter quarters, or that any money should be required of them.” 14.196. 3. “The decrees of Caius Caesar, consul, containing what hath been granted and determined, are as follows: That Hyrcanus and his children bear rule over the nation of the Jews, and have the profits of the places to them bequeathed; and that he, as himself the high priest and ethnarch of the Jews, defend those that are injured; 14.197. and that ambassadors be sent to Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest of the Jews, that may discourse with him about a league of friendship and mutual assistance; and that a table of brass, containing the premises, be openly proposed in the capitol, and at Sidon, and Tyre, and Askelon, and in the temple, engraven in Roman and Greek letters: 14.198. that this decree may also be communicated to the quaestors and praetors of the several cities, and to the friends of the Jews; and that the ambassadors may have presents made them; and that these decrees be sent every where.” 14.199. 4. “Caius Caesar, imperator, dictator, consul, hath granted, That out of regard to the honor, and virtue, and kindness of the man, and for the advantage of the senate, and of the people of Rome, Hyrcanus, the son of Alexander, both he and his children, be high priests and priests of Jerusalem, and of the Jewish nation, by the same right, and according to the same laws, by which their progenitors have held the priesthood.” 14.201. and that the Jews be allowed to deduct out of their tribute, every second year the land is let [in the Sabbatic period], a corus of that tribute; and that the tribute they pay be not let to farm, nor that they pay always the same tribute.” 14.202. 6. “Caius Caesar, imperator the second time, hath ordained, That all the country of the Jews, excepting Joppa, do pay a tribute yearly for the city Jerusalem, excepting the seventh, which they call the sabbatical year, because thereon they neither receive the fruits of their trees, nor do they sow their land; 14.203. and that they pay their tribute in Sidon on the second year [of that sabbatical period], the fourth part of what was sown: and besides this, they are to pay the same tithes to Hyrcanus and his sons which they paid to their forefathers. 14.204. And that no one, neither president, nor lieutet, nor ambassador, raise auxiliaries within the bounds of Judea; nor may soldiers exact money of them for winter quarters, or under any other pretense; but that they be free from all sorts of injuries; 14.205. and that whatsoever they shall hereafter have, and are in possession of, or have bought, they shall retain them all. It is also our pleasure that the city Joppa, which the Jews had originally, when they made a league of friendship with the Romans, shall belong to them, as it formerly did; 14.206. and that Hyrcanus, the son of Alexander, and his sons, have as tribute of that city from those that occupy the land for the country, and for what they export every year to Sidon, twenty thousand six hundred and seventy-five modii every year, the seventh year, which they call the Sabbatic year, excepted, whereon they neither plough, nor receive the product of their trees. 14.207. It is also the pleasure of the senate, that as to the villages which are in the great plain, which Hyrcanus and his forefathers formerly possessed, Hyrcanus and the Jews have them with the same privileges with which they formerly had them also; 14.208. and that the same original ordices remain still in force which concern the Jews with regard to their high priests; and that they enjoy the same benefits which they have had formerly by the concession of the people, and of the senate; and let them enjoy the like privileges in Lydda. 14.209. It is the pleasure also of the senate that Hyrcanus the ethnarch, and the Jews, retain those places, countries, and villages which belonged to the kings of Syria and Phoenicia, the confederates of the Romans, and which they had bestowed on them as their free gifts. 14.211. 7. “Caius Caesar, imperator, dictator the fourth time, and consul the fifth time, declared to be perpetual dictator, made this speech concerning the rights and privileges of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews. 14.212. Since those imperators that have been in the provinces before me have borne witness to Hyrcanus, the high priest of the Jews, and to the Jews themselves, and this before the senate and people of Rome, when the people and senate returned their thanks to them, it is good that we now also remember the same, and provide that a requital be made to Hyrcanus, to the nation of the Jews, and to the sons of Hyrcanus, by the senate and people of Rome, and that suitably to what good-will they have shown us, and to the benefits they have bestowed upon us.” 14.213. 8. “Julius Caius, praetor [consul] of Rome, to the magistrates, senate, and people of the Parians, sendeth greeting. The Jews of Delos, and some other Jews that sojourn there, in the presence of your ambassadors, signified to us, that, by a decree of yours, you forbid them to make use of the customs of their forefathers, and their way of sacred worship. 14.214. Now it does not please me that such decrees should be made against our friends and confederates, whereby they are forbidden to live according to their own customs, or to bring in contributions for common suppers and holy festivals, while they are not forbidden so to do even at Rome itself; 14.215. for even Caius Caesar, our imperator and consul, in that decree wherein he forbade the Bacchanal rioters to meet in the city, did yet permit these Jews, and these only, both to bring in their contributions, and to make their common suppers. 14.216. Accordingly, when I forbid other Bacchanal rioters, I permit these Jews to gather themselves together, according to the customs and laws of their forefathers, and to persist therein. It will be therefore good for you, that if you have made any decree against these our friends and confederates, to abrogate the same, by reason of their virtue and kind disposition towards us.” 14.217. 9. Now after Caius was slain, when Marcus Antonius and Publius Dolabella were consuls, they both assembled the senate, and introduced Hyrcanus’s ambassadors into it, and discoursed of what they desired, and made a league of friendship with them. The senate also decreed to grant them all they desired. 14.218. I add the decree itself, that those who read the present work may have ready by them a demonstration of the truth of what we say. The decree was this: 14.219. 10. “The decree of the senate, copied out of the treasury, from the public tables belonging to the quaestors, when Quintus Rutilius and Caius Cornelius were quaestors, and taken out of the second table of the first class, on the third day before the Ides of April, in the temple of Concord. 14.221. Publius Dolabella and Marcus Antonius, the consuls, made this reference to the senate, that as to those things which, by the decree of the senate, Caius Caesar had adjudged about the Jews, and yet had not hitherto that decree been brought into the treasury, it is our will, as it is also the desire of Publius Dolabella and Marcus Antonius, our consuls, to have these decrees put into the public tables, and brought to the city quaestors, that they may take care to have them put upon the double tables. 14.222. This was done before the fifth of the Ides of February, in the temple of Concord. Now the ambassadors from Hyrcanus the high priest were these: Lysimachus, the son of Pausanias, Alexander, the son of Theodorus, Patroclus, the son of Chereas, and Jonathan the son of Onias.” 14.223. 11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them. 14.224. And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows: 14.225. 12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting. 14.226. Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;— 14.227. I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.” 14.228. 13. And these were the concessions that Dolabella made to our nation when Hyrcanus sent an embassage to him. But Lucius the consul’s decree ran thus: “I have at my tribunal set these Jews, who are citizens of Rome, and follow the Jewish religious rites, and yet live at Ephesus, free from going into the army, on account of the superstition they are under. This was done before the twelfth of the calends of October, when Lucius Lentulus and Caius Marcellus were consuls 14.229. in the presence of Titus Appius Balgus, the son of Titus, and lieutet of the Horatian tribe; of Titus Tongins, the son of Titus, of the Crustumine tribe; of Quintus Resius, the son of Quintus; of Titus Pompeius Longinus, the son of Titus; of Catus Servilius, the son of Caius, of the Terentine tribe; of Bracchus the military tribune; of Publius Lucius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe; of Caius Sentius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe; 14.231. 14. The decree of the Delians. “The answer of the praetors, when Beotus was archon, on the twentieth day of the month Thargeleon. While Marcus Piso the lieutet lived in our city, who was also appointed over the choice of the soldiers, he called us, and many other of the citizens, and gave order 14.232. that if there be here any Jews who are Roman citizens, no one is to give them any disturbance about going into the army, because Cornelius Lentulus, the consul, freed the Jews from going into the army, on account of the superstition they are under;—you are therefore obliged to submit to the praetor.” And the like decree was made by the Sardians about us also. 14.233. 15. “Caius Phanius, the son of Caius, imperator and consul, to the magistrates of Cos, sendeth greeting. I would have you know that the ambassadors of the Jews have been with me, and desired they might have those decrees which the senate had made about them; which decrees are here subjoined. My will is, that you have a regard to and take care of these men, according to the senate’s decree, that they may be safely conveyed home through your country.” 14.234. 16. The declaration of Lucius Lentulus the consul: “I have dismissed those Jews who are Roman citizens, and who appear to me to have their religious rites, and to observe the laws of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under. This act was done before the thirteenth of the calends of October.” 14.235. 17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.” 14.236. 18. The declaration of Marcus Publius, the son of Spurius, and of Marcus, the son of Marcus, and of Lucius, the son of Publius: “We went to the proconsul, and informed him of what Dositheus, the son of Cleopatrida of Alexandria, desired, that, if he thought good 14.237. he would dismiss those Jews who were Roman citizens, and were wont to observe the rites of the Jewish religion, on account of the superstition they were under. Accordingly, he did dismiss them. This was done before the thirteenth of the calends of October.” /p19. “In the month Quntius, when Lucius Lentulus and Caius Mercellus were consuls; 14.238. and there were present Titus Appius Balbus, the son of Titus, lieutet of the Horatian tribe, Titus Tongius of the Crustumine tribe, Quintus Resius, the son of Quintus, Titus Pompeius, the son of Titus, Cornelius Longinus, Caius Servilius Bracchus, the son of Caius, a military tribune, of the Terentine tribe, Publius Clusius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe, Caius Teutius, the son of Caius, a milital tribune, of the EmilJan tribe, Sextus Atilius Serranus, the son of Sextus, of the Esquiline tribe 14.239. Caius Pompeius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe, Titus Appius Meder, the son of Titus, Publius Servilius Strabo, the son of Publius, Lucius Paccius Capito, the son of Lucius, of the Colline tribe, Aulus Furius Tertius, the son of Aulus, and Appius Menus. 14.241. 20. “The magistrates of the Laodiceans to Caius Rubilius, the son of Caius, the consul, sendeth greeting. Sopater, the ambassador of Hyrcanus the high priest, hath delivered us an epistle from thee, whereby he lets us know that certain ambassadors were come from Hyrcanus, the high priest of the Jews, and brought an epistle written concerning their nation 14.242. wherein they desire that the Jews may be allowed to observe their Sabbaths, and other sacred rites, according to the laws of their forefathers, and that they may be under no command, because they are our friends and confederates, and that nobody may injure them in our provinces. Now although the Trallians there present contradicted them, and were not pleased with these decrees, yet didst thou give order that they should be observed, and informedst us that thou hadst been desired to write this to us about them. 14.243. We therefore, in obedience to the injunctions we have received from thee, have received the epistle which thou sentest us, and have laid it up by itself among our public records. And as to the other things about which thou didst send to us, we will take care that no complaint be made against us.” 14.244. 21. “Publius Servilius, the son of Publius, of the Galban tribe, the proconsul, to the magistrates, senate, and people of the Milesians, sendeth greeting. 14.245. Prytanes, the son of Hermes, a citizen of yours, came to me when I was at Tralles, and held a court there, and informed me that you used the Jews in a way different from my opinion, and forbade them to celebrate their Sabbaths, and to perform the sacred rites received from their forefathers, and to manage the fruits of the land, according to their ancient custom; and that he had himself been the promulger of your decree, according as your laws require: 14.246. I would therefore have you know, that upon hearing the pleadings on both sides, I gave sentence that the Jews should not be prohibited to make use of their own customs.” 14.247. 22. The decree of those of Pergamus. “When Cratippus was prytanis, on the first day of the month Desius, the decree of the praetors was this: Since the Romans, following the conduct of their ancestors, undertake dangers for the common safety of all mankind, and are ambitious to settle their confederates and friends in happiness, and in firm peace 14.248. and since the nation of the Jews, and their high priest Hyrcanus, sent as ambassadors to them, Strato, the son of Theodatus, and Apollonius, the son of Alexander, and Eneas, the son of Antipater 14.249. and Aristobulus, the son of Amyntas, and Sosipater, the son of Philip, worthy and good men, who gave a particular account of their affairs, the senate thereupon made a decree about what they had desired of them, that Antiochus the king, the son of Antiochus, should do no injury to the Jews, the confederates of the Romans; and that the fortresses, and the havens, and the country, and whatsoever else he had taken from them, should be restored to them; and that it may be lawful for them to export their goods out of their own havens; 14.251. Now Lucius Pettius, one of our senators, a worthy and good man, gave order that we should take care that these things should be done according to the senate’s decree; and that we should take care also that their ambassadors might return home in safety. 14.252. Accordingly, we admitted Theodorus into our senate and assembly, and took the epistle out of his hands, as well as the decree of the senate. And as he discoursed with great zeal about the Jews, and described Hyrcanus’s virtue and generosity 14.253. and how he was a benefactor to all men in common, and particularly to every body that comes to him, we laid up the epistle in our public records; and made a decree ourselves, that since we also are in confederacy with the Romans, we would do every thing we could for the Jews, according to the senate’s decree. 14.254. Theodorus also, who brought the epistle, desired of our praetors, that they would send Hyrcanus a copy of that decree, as also ambassadors to signify to him the affection of our people to him, and to exhort them to preserve and augment their friendship for us, and be ready to bestow other benefits upon us 14.255. as justly expecting to receive proper requitals from us; and desiring them to remember that our ancestors were friendly to the Jews even in the days of Abraham, who was the father of all the Hebrews, as we have [also] found it set down in our public records.” 14.256. 23. The decree of those of Halicarnassus. “When Memnon, the son of Orestidas by descent, but by adoption of Euonymus, was priest, on the —— day of the month Aristerion, the decree of the people, upon the representation of Marcus Alexander, was this: 14.257. Since we have ever a great regard to piety towards God, and to holiness; and since we aim to follow the people of the Romans, who are the benefactors of all men, and what they have written to us about a league of friendship and mutual assistance between the Jews and our city, and that their sacred offices and accustomed festivals and assemblies may be observed by them; 14.258. we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.” 14.259. 24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate 14.261. Now the senate and people have decreed to permit them to assemble together on the days formerly appointed, and to act according to their own laws; and that such a place be set apart for them by the praetors, for the building and inhabiting the same, as they shall esteem fit for that purpose; and that those that take care of the provision for the city, shall take care that such sorts of food as they esteem fit for their eating may be imported into the city.” 14.262. 25. The decree of the Ephesians. “When Menophilus was prytanis, on the first day of the month Artemisius, this decree was made by the people: Nicanor, the son of Euphemus, pronounced it, upon the representation of the praetors. 14.263. Since the Jews that dwell in this city have petitioned Marcus Julius Pompeius, the son of Brutus, the proconsul, that they might be allowed to observe their Sabbaths, and to act in all things according to the customs of their forefathers, without impediment from any body, the praetor hath granted their petition. 14.264. Accordingly, it was decreed by the senate and people, that in this affair that concerned the Romans, no one of them should be hindered from keeping the Sabbath day, nor be fined for so doing, but that they may be allowed to do all things according to their own laws.” 14.265. 26. Now there are many such decrees of the senate and imperators of the Romans and those different from these before us, which have been made in favor of Hyrcanus, and of our nation; as also, there have been more decrees of the cities, and rescripts of the praetors, to such epistles as concerned our rights and privileges; and certainly such as are not ill-disposed to what we write may believe that they are all to this purpose, and that by the specimens which we have inserted; 14.266. for since we have produced evident marks that may still be seen of the friendship we have had with the Romans, and demonstrated that those marks are engraven upon columns and tables of brass in the capitol, that axe still in being, and preserved to this day, we have omitted to set them all down, as needless and disagreeable; 14.267. for I cannot suppose any one so perverse as not to believe the friendship we have had with the Romans, while they have demonstrated the same by such a great number of their decrees relating to us; nor will they doubt of our fidelity as to the rest of those decrees, since we have shown the same in those we have produced, And thus have we sufficiently explained that friendship and confederacy we at those times had with the Romans. 14.306. 3. “Marcus Antonius, imperator, to Hyrcanus the high priest and ethnarch of the Jews, sendeth greeting. It you be in health, it is well; I am also in health, with the army. 14.307. Lysimachus, the son of Pausanias, and Josephus, the son of Menneus, and Alexander, the son of Theodorus, your ambassadors, met me at Ephesus, and have renewed the embassage which they had formerly been upon at Rome, and have diligently acquitted themselves of the present embassage, which thou and thy nation have intrusted to them, and have fully declared the goodwill thou hast for us. 14.308. I am therefore satisfied, both by your actions and your words, that you are well-disposed to us; and I understand that your conduct of life is constant and religious: so I reckon upon you as our own. 14.309. But when those that were adversaries to you, and to the Roman people, abstained neither from cities nor temples, and did not observe the agreement they had confirmed by oath, it was not only on account of our contest with them, but on account of all mankind in common, that we have taken vengeance on those who have been the authors of great injustice towards men, and of great wickedness towards the gods; for the sake of which we suppose that it was that the sun turned away his light from us, as unwilling to view the horrid crime they were guilty of in the case of Caesar. 14.311. Now Brutus, when he had fled as far as Philippi, was shut up by us, and became a partaker of the same perdition with Cassius; and now these have received their punishment, we suppose that we may enjoy peace for the time to come, and that Asia may be at rest from war. 14.312. We therefore make that peace which God hath given us common to our confederates also, insomuch that the body of Asia is now recovered out of that distemper it was under by the means of our victory. I, therefore, bearing in mind both thee and your nation, shall take care of what may be for your advantage. 14.313. I have also sent epistles in writing to the several cities, that if any persons, whether free-men or bond-men, have been sold under the spear by Caius Cassius, or his subordinate officers, they may be set free. And I will that you kindly make use of the favors which I and Dolabella have granted you. I also forbid the Tyrians to use any violence with you; and for what places of the Jews they now possess, I order them to restore them. I have withal accepted of the crown which thou sentest me.” 14.314. 4. “Marcus Antonius, imperator, to the magistrates, senate, and people of Tyre, sendeth greeting. The ambassadors of Hyrcanus, the high priest and ethnarch [of the Jews], appeared before me at Ephesus, and told me that you are in possession of part of their country, which you entered upon under the government of our adversaries. 14.315. Since, therefore, we have undertaken a war for the obtaining the government, and have taken care to do what was agreeable to piety and justice, and have brought to punishment those that had neither any remembrance of the kindnesses they had received, nor have kept their oaths, I will that you be at peace with those that are our confederates; as also, that what you have taken by the means of our adversaries shall not be reckoned your own, but be returned to those from whom you took them; 14.316. for none of them took their provinces or their armies by the gift of the senate, but they seized them by force, and bestowed them by violence upon such as became useful to them in their unjust proceedings. 14.317. Since, therefore, those men have received the punishment due to them, we desire that our confederates may retain whatsoever it was that they formerly possessed without disturbance, and that you restore all the places which belong to Hyrcanus, the ethnarch of the Jews, which you have had, though it were but one day before Caius Cassius began an unjustifiable war against us, and entered into our province; nor do you use any force against him, in order to weaken him, that he may not be able to dispose of that which is his own; 14.318. but if you have any contest with him about your respective rights, it shall be lawful for you to plead your cause when we come upon the places concerned, for we shall alike preserve the rights and hear all the causes of our confederates.” 14.319. 5. “Marcus Antonius, imperator, to the magistrates, senate, and people of Tyre, sendeth greeting. I have sent you my decree, of which I will that ye take care that it be engraven on the public tables, in Roman and Greek letters, and that it stand engraven in the most illustrious places, that it may be read by all. 14.321. and since we have overcome his madness by arms, we now correct by our decrees and judicial determinations what he hath laid waste, that those things may be restored to our confederates. And as for what hath been sold of the Jewish possessions, whether they be bodies or possessions, let them be released; the bodies into that state of freedom they were originally in, and the possessions to their former owners. 14.322. I also will that he who shall not comply with this decree of mine shall be punished for his disobedience; and if such a one be caught, I will take care that the offenders suffer condign punishment.” 14.323. 6. The same thing did Antony write to the Sidonians, and the Antiochians, and the Aradians. We have produced these decrees, therefore, as marks for futurity of the truth of what we have said, that the Romans had a great concern about our nation. 16.161. When therefore they were thus afflicted, and found no end of their barbarous treatment they met with among the Greeks, they sent ambassadors to Caesar on those accounts, who gave them the same privileges as they had before, and sent letters to the same purpose to the governors of the provinces, copies of which I subjoin here, as testimonials of the ancient favorable disposition the Roman emperors had towards us. 16.162. 2. “Caesar Augustus, high priest and tribune of the people, ordains thus: Since the nation of the Jews hath been found grateful to the Roman people, not only at this time, but in time past also, and chiefly Hyrcanus the high priest, under my father Caesar the emperor 16.163. it seemed good to me and my counselors, according to the sentence and oath of the people of Rome, that the Jews have liberty to make use of their own customs, according to the law of their forefathers, as they made use of them under Hyrcanus the high priest of the Almighty God; and that their sacred money be not touched, but be sent to Jerusalem, and that it be committed to the care of the receivers at Jerusalem; and that they be not obliged to go before any judge on the Sabbath day, nor on the day of the preparation to it, after the ninth hour. 16.164. But if any one be caught stealing their holy books, or their sacred money, whether it be out of the synagogue or public school, he shall be deemed a sacrilegious person, and his goods shall be brought into the public treasury of the Romans. 16.165. And I give order that the testimonial which they have given me, on account of my regard to that piety which I exercise toward all mankind, and out of regard to Caius Marcus Censorinus, together with the present decree, be proposed in that most eminent place which hath been consecrated to me by the community of Asia at Ancyra. And if any one transgress any part of what is above decreed, he shall be severely punished.” This was inscribed upon a pillar in the temple of Caesar. 16.166. 3. “Caesar to Norbanus Flaccus, sendeth greeting. Let those Jews, how many soever they be, who have been used, according to their ancient custom, to send their sacred money to Jerusalem, do the same freely.” These were the decrees of Caesar. 16.167. 4. Agrippa also did himself write after the manner following, on behalf of the Jews: “Agrippa, to the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. I will that the care and custody of the sacred money that is carried to the temple at Jerusalem be left to the Jews of Asia, to do with it according to their ancient custom; 16.168. and that such as steal that sacred money of the Jews, and fly to a sanctuary, shall be taken thence and delivered to the Jews, by the same law that sacrilegious persons are taken thence. I have also written to Sylvanus the praetor, that no one compel the Jews to come before a judge on the Sabbath day.” 16.169. 5. “Marcus Agrippa to the magistrates, senate, and people of Cyrene, sendeth greeting. The Jews of Cyrene have interceded with me for the performance of what Augustus sent orders about to Flavius, the then praetor of Libya, and to the other procurators of that province, that the sacred money may be sent to Jerusalem freely, as hath been their custom from their forefathers 16.171. 6. “Caius Norbanus Flaccus, proconsul, to the magistrates of the Sardians, sendeth greeting. Caesar hath written to me, and commanded me not to forbid the Jews, how many soever they be, from assembling together according to the custom of their forefathers, nor from sending their money to Jerusalem. I have therefore written to you, that you may know that both Caesar and I would have you act accordingly.” 16.172. 7. Nor did Julius Antonius, the proconsul, write otherwise. “To the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. As I was dispensing justice at Ephesus, on the Ides of February, the Jews that dwell in Asia demonstrated to me that Augustus and Agrippa had permitted them to use their own laws and customs, and to offer those their first-fruits, which every one of them freely offers to the Deity on account of piety, and to carry them in a company together to Jerusalem without disturbance. 16.173. They also petitioned me that I also would confirm what had been granted by Augustus and Agrippa by my own sanction. I would therefore have you take notice, that according to the will of Augustus and Agrippa, I permit them to use and do according to the customs of their forefathers without disturbance.” 16.174. 8. I have been obliged to set down these decree because the present history of our own acts will go generally among the Greeks; and I have hereby demonstrated to them that we have formerly been in great esteem, and have not been prohibited by those governors we were under from keeping any of the laws of our forefathers; nay, that we have been supported by them, while we followed our own religion, and the worship we paid to God; 16.175. and I frequently make mention of these decrees, in order to reconcile other people to us, and to take away the causes of that hatred which unreasonable men bear to us. 16.176. As for our customs there is no nation which always makes use of the same, and in every city almost we meet with them different from one another; 16.177. but natural justice is most agreeable to the advantage of all men equally, both Greeks and barbarians, to which our laws have the greatest regard, and thereby render us, if we abide in them after a pure manner, benevolent and friendly to all men; 16.178. on which account we have reason to expect the like return from others, and to inform them that they ought not to esteem difference of positive institutions a sufficient cause of alienation, but [join with us in] the pursuit of virtue and probity, for this belongs to all men in common, and of itself alone is sufficient for the preservation of human life. I now return to the thread of my history. 17.28. and Agrippa the Great, and his son of the same name, although they harassed them greatly, yet would they not take their liberty away. From whom, when the Romans have now taken the government into their own hands, they still gave them the privilege of their freedom, but oppress them entirely with the imposition of taxes. of which matter I shall treat more accurately in the progress of this history. 17.28. They were every one of them also commanders; but when they came to fight, they were subordinate to him, and fought for him, while he put a diadem about his head, and assembled a council to debate about what things should be done, and all things were done according to his pleasure. 18.127. I have now a mind to describe Herod and his family, how it fared with them, partly because it is suitable to this history to speak of that matter, and partly because this thing is a demonstration of the interposition of Providence, how a multitude of children is of no advantage, no more than any other strength that mankind set their hearts upon, besides those acts of piety which are done towards God; 18.128. for it happened, that, within the revolution of a hundred years, the posterity of Herod, which were a great many in number, were, excepting a few, utterly destroyed. One may well apply this for the instruction of mankind, and learn thence how unhappy they were: 18.133. but their father, Agrippa, was brought up with his other brethren, Herod and Aristobulus, for these were also the sons of the son of Herod the Great by Bernice; but Bernice was the daughter of Costobarus and of Salome, who was Herod’s sister. 18.139. As to Alexander, the son of Herod the king, who was slain by his father, he had two sons, Alexander and Tigranes, by the daughter of Archelaus, king of Cappadocia. Tigranes, who was king of Armenia, was accused at Rome, and died childless; 18.141. But these descendants of Alexander, soon after their birth, deserted the Jewish religion, and went over to that of the Greeks. But for the rest of the daughters of Herod the king, it happened that they died childless. 18.143. 1. A little before the death of Herod the king, Agrippa lived at Rome, and was generally brought up and conversed with Drusus, the emperor Tiberius’s son, and contracted a friendship with Antonia, the wife of Drusus the Great, who had his mother Bernice in great esteem, and was very desirous of advancing her son. 18.144. Now as Agrippa was by nature magimous and generous in the presents he made, while his mother was alive, this inclination of his mind did not appear, that he might be able to avoid her anger for such his extravagance; 18.145. but when Bernice was dead, and he was left to his own conduct, he spent a great deal extravagantly in his daily way of living, and a great deal in the immoderate presents he made, and those chiefly among Caesar’s freed-men, in order to gain their assistance, insomuch that he was, in a little time, reduced to poverty 18.146. and could not live at Rome any longer. Tiberius also forbade the friends of his deceased son to come into his sight, because on seeing them he should be put in mind of his son, and his grief would thereby be revived. 18.147. 2. For these reasons he went away from Rome, and sailed to Judea, but in evil circumstances, being dejected with the loss of that money which he once had, and because he had not wherewithal to pay his creditors, who were many in number, and such as gave him no room for escaping them. Whereupon he knew not what to do; so, for shame of his present condition, he retired to a certain tower, at Malatha, in Idumea, and had thoughts of killing himself; 18.148. but his wife Cypros perceived his intentions, and tried all sorts of methods to divert him from his taking such a course; so she sent a letter to his sister Herodias, who was now the wife of Herod the tetrarch, and let her know Agrippa’s present design, and what necessity it was which drove him thereto 18.149. and desired her, as a kinswoman of his, to give him her help, and to engage her husband to do the same, since she saw how she alleviated these her husband’s troubles all she could, although she had not the like wealth to do it withal. So they sent for him, and allotted him Tiberias for his habitation, and appointed him some income of money for his maintece, and made him a magistrate of that city, by way of honor to him. 18.151. 3. Hereupon Flaccus received him kindly, and he lived with him. Flaccus had also with him there Aristobulus, who was indeed Agrippa’s brother, but was at variance with him; yet did not their enmity to one another hinder the friendship of Flaccus to them both, but still they were honorably treated by him. 18.152. However, Aristobulus did not abate of his ill-will to Agrippa, till at length he brought him into ill terms with Flaccus; the occasion of bringing on which estrangement was this: 18.153. The Damascens were at difference with the Sidonians about their limits, and when Flaccus was about to hear the cause between them, they understood that Agrippa had a mighty influence upon him; so they desired that he would be of their side, and for that favor promised him a great deal of money; 18.154. o he was zealous in assisting the Damascens as far as he was able. Now Aristobulus had gotten intelligence of this promise of money to him, and accused him to Flaccus of the same; and when, upon a thorough examination of the matter, it appeared plainly so to be, he rejected Agrippa out of the number of his friends. 18.155. So he was reduced to the utmost necessity, and came to Ptolemais; and because he knew not where else to get a livelihood, he thought to sail to Italy; but as he was restrained from so doing by want of money, he desired Marsyas, who was his freed-man, to find some method for procuring him so much as he wanted for that purpose, by borrowing such a sum of some person or other. 18.156. So Marsyas desired of Peter, who was the freed-man of Bernice, Agrippa’s mother, and by the right of her testament was bequeathed to Antonia, to lend so much upon Agrippa’s own bond and security; 18.157. but he accused Agrippa of having defrauded him of certain sums of money, and so obliged Marsyas, when he made the bond of twenty thousand Attic drachmae, to accept of twenty-five hundred drachma as less than what he desired, which the other allowed of, because he could not help it. 18.158. Upon the receipt of this money, Agrippa came to Anthedon, and took shipping, and was going to set sail; but Herennius Capito, who was the procurator of Jamnia, sent a band of soldiers to demand of him three hundred thousand drachmae of silver, which were by him owing to Caesar’s treasury while he was at Rome, and so forced him to stay. 18.159. He then pretended that he would do as he bid him; but when night came on, he cut his cables, and went off, and sailed to Alexandria, where he desired Alexander the alabarch to lend him two hundred thousand drachmae; but he said he would not lend it to him, but would not refuse it to Cypros, as greatly astonished at her affection to her husband, and at the other instances of her virtue; 18.161. 4. And now Agrippa was come to Puteoli, whence he wrote a letter to Tiberius Caesar, who then lived at Capreae, and told him that he was come so far in order to wait on him, and to pay him a visit; and desired that he would give him leave to come over to Caprein: 18.162. o Tiberius made no difficulty, but wrote to him in an obliging way in other respects; and withal told him he was glad of his safe return, and desired him to come to Capreae; and when he was come, he did not fail to treat him as kindly as he had promised him in his letter to do. 18.163. But the next day came a letter to Caesar from Herennius Capito, to inform him that Agrippa had borrowed three hundred thousand drachmae, and not pad it at the time appointed; but when it was demanded of him, he ran away like a fugitive, out of the places under his government, and put it out of his power to get the money of him. 18.164. When Caesar had read this letter, he was much troubled at it, and gave order that Agrippa should be excluded from his presence until he had paid that debt: upon which he was no way daunted at Caesar’s anger, but entreated Antonia, the mother of Germanicus, and of Claudius, who was afterward Caesar himself, to lend him those three hundred thousand drachmae, that he might not be deprived of Tiberius’s friendship; 18.165. o, out of regard to the memory of Bernice his mother, (for those two women were very familiar with one another,) and out of regard to his and Claudius’s education together, she lent him the money; and, upon the payment of this debt, there was nothing to hinder Tiberius’s friendship to him. 18.166. After this, Tiberius Caesar recommended to him his grandson, and ordered that he should always accompany him when he went abroad. But upon Agrippa’s kind reception by Antonia, he betook him to pay his respects to Caius, who was her grandson, and in very high reputation by reason of the good-will they bare his father. 18.167. Now there was one Thallus, a freed-man of Caesar, of whom he borrowed a million of drachmae, and thence repaid Antonia the debt he owed her; and by sending the overplus in paying his court to Caius, became a person of great authority with him. 18.168. 5. Now as the friendship which Agrippa had for Caius was come to a great height, there happened some words to pass between them, as they once were in a chariot together, concerning Tiberius; Agrippa praying [to God] (for they two sat by themselves) that Tiberius might soon go off the stage, and leave the government to Caius, who was in every respect more worthy of it. Now Eutychus, who was Agrippa’s freed-man, and drove his chariot, heard these words, and at that time said nothing of them; 18.169. but when Agrippa accused him of stealing some garments of his, (which was certainly true,) he ran away from him; but when he was caught, and brought before Piso, who was governor of the city, and the man was asked why he ran away, he replied, that he had somewhat to say to Caesar, that tended to his security and preservation: so Piso bound him, and sent him to Capreae. But Tiberius, according to his usual custom, kept him still in bonds, being a delayer of affairs, if ever there was any other king or tyrant that was so; 18.171. insomuch that when he was asked by his friends what was the reason of his delay in such cases, he said that he delayed to hear ambassadors, lest, upon their quick dismission, other ambassadors should be appointed, and return upon him; and so he should bring trouble upon himself in their public reception and dismission: 18.172. that he permitted those governors who had been sent once to their government [to stay there a long while], out of regard to the subjects that were under them; for that all governors are naturally disposed to get as much as they can; and that those who are not to fix there, but to stay a short time, and that at an uncertainty when they shall be turned out, do the more severely hurry themselves on to fleece the people; 18.173. but that if their government be long continued to them; they are at last satiated with the spoils, as having gotten a vast deal, and so become at length less sharp in their pillaging; but that if successors are sent quickly, the poor subjects, who are exposed to them as a prey, will not be able to bear the new ones, while they shall not have the same time allowed them wherein their predecessors had filled themselves, and so grew more unconcerned about getting more; and this because they are removed before they have had time [for their oppressions]. 18.174. He gave them an example to show his meaning: A great number of flies came about the sore places of a man that had been wounded; upon which one of the standers-by pitied the man’s misfortune, and thinking he was not able to drive those flies away himself, was going to drive them away for him; 18.175. but he prayed him to let them alone: the other, by way of reply, asked him the reason of such a preposterous proceeding, in preventing relief from his present misery; to which he answered, “If thou drivest these flies away, thou wilt hurt me worse; for as these are already full of my blood, they do not crowd about me, nor pain me so much as before, but are somewhat more remiss, while the fresh ones that come almost famished, and find me quite tired down already, will be my destruction. 18.176. For this cause, therefore, it is that I am myself careful not to send such new governors perpetually to those my subjects, who are already sufficiently harassed by many oppressions, as may, like these flies, further distress them; and so, besides their natural desire of gain, may have this additional incitement to it, that they expect to be suddenly deprived of that pleasure which they take in it.” 18.177. And, as a further attestation to what I say of the dilatory nature of Tiberius, I appeal to this his practice itself; for although he was emperor twenty-two years, he sent in all but two procurators to govern the nation of the Jews, Gratus, and his successor in the government, Pilate. 18.178. Nor was he in one way of acting with respect to the Jews, and in another with respect to the rest of his subjects. He further informed them, that even in the hearing of the causes of prisoners, he made such delays, because immediate death to those that must be condemned to die would be an alleviation of their present miseries, while those wicked wretches have not deserved any such favor; “but I do it, that, by being harassed with the present calamity, they may undergo greater misery.” 18.179. 6. On this account it was that Eutychus could not obtain a bearing, but was kept still in prison. However, some time afterward, Tiberius came from Capreae to Tusculanum, which is about a hundred furlongs from Rome. Agrippa then desired of Antonia that she would procure a hearing for Eutychus, let the matter whereof he accused him prove what it would. 18.181. She had also been the greatest benefactress to Tiberius, when there was a very dangerous plot laid against him by Sejanus, a man who had been her husband’s friend, and wire had the greatest authority, because he was general of the army, and when many members of the senate and many of the freed-men joined with him, and the soldiery was corrupted, and the plot was come to a great height. Now Sejanus had certainly gained his point, had not Antonia’s boldness been more wisely conducted than Sejanus’s malice; 18.182. for when she had discovered his designs against Tiberius, she wrote him an exact account of the whole, and gave the letter to Pallas, the most faithful of her servants, and sent him to Caprere to Tiberius, who, when he understood it, slew Sejanus and his confederates; so that Tiberius, who had her in great esteem before, now looked upon her with still greater respect, and depended upon her in all things. 18.183. So when Tiberius was desired by this Antonia to examine Eutychus, he answered, “If indeed Eutychus hath falsely accused Agrippa in what he hath said of him, he hath had sufficient punishment by what I have done to him already; but if, upon examination, the accusation appears to be true, let Agrippa have a care, lest, out of desire of punishing his freed-man, he do not rather bring a punishment upon himself.” 18.184. Now when Antonia told Agrippa of this, he was still much more pressing that the matter might be examined into; so Antonia, upon Agrippa’s lying hard at her continually to beg this favor, took the following opportunity: 18.185. As Tiberius lay once at his ease upon his sedan, and was carried about, and Caius, her grandson, and Agrippa, were before him after dinner she walked by the sedan, and desired him to call Eutychus, and have him examined; 18.186. to which he replied, “O Antonia! the gods are my witnesses that I am induced to do what I am going to do, not by my own inclination, but because I am forced to it by thy prayers.” When he had said this, he ordered Macro, who succeeded Sejanus, to bring Eutychus to him; accordingly, without any delay, he was brought. Then Tiberius asked him what he had to say against a man who had given him his liberty. 18.187. Upon which he said, “O my lord! this Caius, and Agrippa with him, were once riding in a chariot, when I sat at their feet, and, among other discourses that passed, Agrippa said to Caius, Oh that the day would once come when this old fellow will dies and name thee for the governor of the habitable earth! for then this Tiberius, his grandson, would be no hinderance, but would be taken off by thee, and that earth would be happy, and I happy also.” 18.188. Now Tiberius took these to be truly Agrippa’s words, and bearing a grudge withal at Agrippa, because, when he had commanded him to pay his respects to Tiberius, his grandson, and the son of Drusus, Agrippa had not paid him that respect, but had disobeyed his commands, and transferred all his regard to Caius; 18.189. he said to Macro, “Bind this man.” But Macro, not distinctly knowing which of them it was whom he bid him bind, and not expecting that he would have any such thing done to Agrippa, he forbore, and came to ask more distinctly what it was that he said. 18.191. Upon which Agrippa betook himself to make supplication for himself, putting him in mind of his son, with whom he was brought up, and of Tiberius [his grandson] whom he had educated; but all to no purpose; for they led him about bound even in his purple garments. 18.192. It was also very hot weather, and they had but little wine to their meal, so that he was very thirsty; he was also in a sort of agony, and took this treatment of him heinously: as he therefore saw one of Caius’s slaves, whose name was Thaumastus, carrying some water in a vessel 18.193. he desired that he would let him drink; so the servant gave him some water to drink, and he drank heartily, and said, “O thou boy! this service of thine to me will be for thy advantage; for if I once get clear of these my bonds, I will soon procure thee thy freedom of Caius who has not been wanting to minister to me now I am in bonds, in the same manner as when I was in my former state and dignity.” 18.194. Nor did he deceive him in what he promised him, but made him amends for what he had now done; for when afterward Agrippa was come to the kingdom, he took particular care of Thaumastus, and got him his liberty from Caius, and made him the steward over his own estate; and when he died, he left him to Agrippa his son, and to Bernice his daughter, to minister to them in the same capacity. The man also grew old in that honorable post, and therein died. But all this happened a good while later. 18.195. 7. Now Agrippa stood in his bonds before the royal palace, and leaned on a certain tree for grief, with many others, who were in bonds also; and as a certain bird sat upon the tree on which Agrippa leaned, (the Romans call this bird bubo,) [an owl,] one of those that were bound, a German by nation, saw him, and asked a soldier who that man in purple was; 18.196. and when he was informed that his name was Agrippa, and that he was by nation a Jew, and one of the principal men of that nation, he asked leave of the soldier to whom he was bound, to let him come nearer to him, to speak with him; for that he had a mind to inquire of him about some things relating to his country; 18.197. which liberty, when he had obtained, and as he stood near him, he said thus to him by an interpreter: “This sudden change of thy condition, O young man! is grievous to thee, as bringing on thee a manifold and very great adversity; nor wilt thou believe me, when I foretell how thou wilt get clear of this misery which thou art now under, and how Divine Providence will provide for thee. 18.198. Know therefore (and I appeal to my own country gods, as well as to the gods of this place, who have awarded these bonds to us) that all I am going to say about thy concerns shall neither be said for favor nor bribery, nor out of an endeavor to make thee cheerful without cause; 18.199. for such predictions, when they come to fail, make the grief at last, and in earnest, more bitter than if the party had never heard of any such thing. However, though I run the hazard of my own self, I think it fit to declare to thee the prediction of the gods. 18.201. This event will be brought to pass by that God who hath sent this bird hither to be a sign unto thee. And I cannot but think it unjust to conceal from thee what I foreknow concerning thee, that, by thy knowing beforehand what happiness is coming upon thee, thou mayest not regard thy present misfortunes. But when this happiness shall actually befall thee, do not forget what misery I am in myself, but endeavor to deliver me.” 18.202. So when the German had said this, he made Agrippa laugh at him as much as he afterwards appeared worthy of admiration. But now Antonia took Agrippa’s misfortune to heart: however, to speak to Tiberius on his behalf, she took to be a very difficult thing, and indeed quite impracticable, as to any hope of success; 18.203. yet did she procure of Macro, that the soldiers that kept him should be of a gentle nature, and that the centurion who was over them and was to diet with him, should be of the same disposition, and that he might have leave to bathe himself every day, and that his freed-men and friends might come to him, and that other things that tended to ease him might be indulged him. 18.204. So his friend Silas came in to him, and two of his freed-men, Marsyas and Stechus, brought him such sorts of food as he was fond of, and indeed took great care of him; they also brought him garments, under pretense of selling them; and when night came on, they laid them under him; and the soldiers assisted them, as Macro had given them order to do beforehand. And this was Agrippa’s condition for six months’ time, and in this case were his affairs. 18.205. 8. But as for Tiberius, upon his return to Capreae, he fell sick. At first his distemper was but gentle; but as that distemper increased upon him, he had small or no hopes of recovery. Hereupon he bid Euodus, who was that freed-man whom he most of all respected, to bring the children to him, for that he wanted to talk to them before he died. 18.206. Now he had at present no sons of his own alive for Drusus, who was his only son, was dead; but Drusus’s son Tiberius was still living, whose additional name was Gemellus: there was also living Caius, the son of Germanicus, who was the son of his brother [Drusus]. He was now grown up, and had a liberal education, and was well improved by it, and was in esteem and favor with the people, on account of the excellent character of his father Germanicus 18.207. who had attained the highest honor among the multitude, by the firmness of his virtuous behavior, by the easiness and agreeableness of his conversing with the multitude, and because the dignity he was in did not hinder his familiarity with them all, as if they were his equals; 18.208. by which behavior he was not only greatly esteemed by the people and the senate, but by every one of those nations that were subject to the Romans; some of which were affected when they came to him with the gracefulness of their reception by him, and others were affected in the same manner by the report of the others that had been with him; and, upon his death, there was a lamentation made by all men; 18.209. not such a one as was to be made in way of flattery to their rulers, while they did but counterfeit sorrow, but such as was real; while every body grieved at his death, as if they had lost one that was near to them. And truly such had been his easy conversation with men 18.211. 9. But when Tiberius had given order to Euodus to bring the children to him the next day in the morning, he prayed to his country gods to show him a manifest signal which of those children should come to the government; being very desirous to leave it to his son’s son, but still depending upon what God should foreshow concerning them more than upon his own opinion and inclination; 18.212. o he made this to be the omen, that the government should be left to him who should come to him first the next day. When he had thus resolved within himself, he sent to his grandson’s tutor, and ordered him to bring the child to him early in the morning, as supposing that God would permit him to be made emperor. But God proved opposite to his designation; 18.213. for while Tiberius was thus contriving matters, and as soon as it was at all day, he bid Euodus to call in that child which should be there ready. So he went out, and found Caius before the door, for Tiberius was not yet come, but staid waiting for his breakfast; for Euodus knew nothing of what his lord intended; so he said to Caius, “Thy father calls thee,” and then brought him in. 18.214. As soon as Tiberius saw Caius, and not before, he reflected on the power of God, and how the ability of bestowing the government on whom he would was entirely taken from him; and thence he was not able to establish what he had intended. So he greatly lamented that his power of establishing what he had before contrived was taken from him 18.215. and that his grandson Tiberius was not only to lose the Roman empire by his fatality, but his own safety also, because his preservation would now depend upon such as would be more potent than himself, who would think it a thing not to be borne, that a kinsman should live with them, and so his relation would not be able to protect him; but he would be feared and bated by him who had the supreme authority, partly on account of his being next to the empire, and partly on account of his perpetually contriving to get the government, both in order to preserve himself, and to be at the head of affairs also. 18.216. Now Tiberius had been very much given to astrology, and the calculation of nativities, and had spent his life in the esteem of what predictions had proved true, more than those whose profession it was. Accordingly, when he once saw Galba coming in to him, he said to his most intimate friends, that there came in a man that would one day have the dignity of the Roman empire. 18.217. So that this Tiberius was more addicted to all such sorts of diviners than any other of the Roman emperors, because he had found them to have told him truth in his own affairs. 18.218. And indeed he was now in great distress upon this accident that had befallen him, and was very much grieved at the destruction of his son’s son, which he foresaw, and complained of himself, that he should have made use of such a method of divination beforehand, while it was in his power to have died without grief by this knowledge of futurity; whereas he was now tormented by his foreknowledge of the misfortune of such as were dearest to him, and must die under that torment. 18.219. Now although he was disordered at this unexpected revolution of the government to those for whom he did not intend it, he spake thus to Caius, though unwillingly, and against his own inclination: “O child! although Tiberius be nearer related to me than thou art, I, by my own determination, and the conspiring suffrage of the gods, do give and put into thy hand the Roman empire; 18.221. or of thy relation to Tiberius. But as thou knowest that I am, together with and after the gods, the procurer of so great happiness to thee; so I desire that thou wilt make me a return for my readiness to assist thee, and wilt take care of Tiberius because of his near relation to thee. Besides which, thou art to know, that while Tiberius is alive, he will be a security to thee, both as to empire and as to thy own preservation; but if he die, that will be but a prelude to thy own misfortunes; 18.222. for to be alone under the weight of such vast affairs is very dangerous; nor will the gods suffer those actions which are unjustly done, contrary to that law which directs men to act otherwise, to go off unpunished.” 18.223. This was the speech which Tiberius made, which did not persuade Caius to act accordingly, although he promised so to do; but when he was settled in the government, he took off this Tiberius, as was predicted by the other Tiberius; as he was also himself, in no long time afterward, slain by a secret plot laid against him. 18.224. 10. So when Tiberius had at this time appointed Caius to be his successor, he outlived but a few days, and then died, after he had held the government twenty-two years five months and three days. Now Caius was the fourth emperor. 18.225. But when the Romans understood that Tiberius was dead, they rejoiced at the good news, but had not courage to believe it; not because they were unwilling it should be true, for they would have given huge sums of money that it might be so, but because they were afraid, that if they had showed their joy when the news proved false, their joy should be openly known, and they should be accused for it, and be thereby undone. 18.226. For this Tiberius had brought a vast number of miseries on the best families of the Romans, since he was easily inflamed with passion in all cases, and was of such a temper as rendered his anger irrevocable, till he had executed the same, although he had taken a hatred against men without reason; for he was by nature fierce in all the sentences he gave, and made death the penalty for the lightest offenses; 18.227. insomuch that when the Romans heard the rumor about his death gladly, they were restrained from the enjoyment of that pleasure by the dread of such miseries as they foresaw would follow, if their hopes proved ill-grounded. 18.228. Now Marsyas, Agrippa’s freed-man, as soon as he heard of Tiberius’s death, came running to tell Agrippa the news; and finding him going out to the bath, he gave him a nod, and said, in the Hebrew tongue, “The lion is dead;” 18.229. who, understanding his meaning, and being overjoyed at the news, “Nay,” said he, “but all sorts of thanks and happiness attend thee for this news of thine; only I wish that what thou sayest may prove true.” 18.231. They at first diverted the discourse; but upon his further pressing, Agrippa, without more ado, told him, for he was already become his friend; so he joined with him in that pleasure which this news occasioned, because it would be fortunate to Agrippa, and made him a supper. But as they were feasting, and the cups went about, there came one who said that Tiberius was still alive, and would return to the city in a few days. 18.232. At which news the centurion was exceedingly troubled, because he had done what might cost him his life, to have treated so joyfully a prisoner, and this upon the news of the death of Caesar; so he thrust Agrippa from the couch whereon he lay, and said, “Dost thou think to cheat me by a lie about the emperor without punishment? and shalt not thou pay for this thy malicious report at the price of thine head?” 18.233. When he had so said, he ordered Agrippa to be bound again, (for he had loosed him before,) and kept a severer guard over him than formerly, and in that evil condition was Agrippa that night; 18.234. but the next day the rumor increased in the city, and confirmed the news that Tiberius was certainly dead; insomuch that men durst now openly and freely talk about it; nay, some offered sacrifices on that account. Several letters also came from Caius; one of them to the senate, which informed them of the death of Tiberius, and of his own entrance on the government; 18.235. another to Piso, the governor of the city, which told him the same thing. He also gave order that Agrippa should be removed out of the camp, and go to that house where he lived before he was put in prison; so that he was now out of fear as to his own affairs; for although he was still in custody, yet it was now with ease to his own affairs. 18.236. Now, as soon as Caius was come to Rome, and had brought Tiberius’s dead body with him, and had made a sumptuous funeral for him, according to the laws of his country, he was much disposed to set Agrippa at liberty that very day; but Antonia hindered him, not out of any ill-will to the prisoner, but out of regard to decency in Caius, lest that should make men believe that he received the death of Tiberius with pleasure, when he loosed one whom he had bound immediately. 18.237. However, there did not many days pass ere he sent for him to his house, and had him shaved, and made him change his raiment; after which he put a diadem upon his head, and appointed him to be king of the tetrarchy of Philip. He also gave him the tetrarchy of Lysanias, and changed his iron chain for a golden one of equal weight. He also sent Marullus to be procurator of Judea. 18.241. She was therefore grieved and much displeased at so great a mutation of his affairs; and chiefly when she saw him marching among the multitude with the usual ensigns of royal authority, she was not able to conceal how miserable she was, by reason of the envy she had towards him; but she excited her husband, and desired him that he would sail to Rome, to court honors equal to his; 18.242. for she said that she could not bear to live any longer, while Agrippa, the son of that Aristobulus who was condemned to die by his father, one that came to her husband in such extreme poverty, that the necessaries of life were forced to be entirely supplied him day by day; and when he fled away from his creditors by sea, he now returned a king; while he was himself the son of a king, and while the near relation he bare to royal authority called upon him to gain the like dignity, he sat still, and was contented with a privater life. 18.243. “But then, Herod, although thou wast formerly not concerned to be in a lower condition than thy father from whom thou wast derived had been, yet do thou now seek after the dignity which thy kinsman hath attained to; and do not thou bear this contempt, that a man who admired thy riches should be in greater honor than thyself, nor suffer his poverty to show itself able to purchase greater things than our abundance; nor do thou esteem it other than a shameful thing to be inferior to one who, the other day, lived upon thy charity. 18.244. But let us go to Rome, and let us spare no pains nor expenses, either of silver or gold, since they cannot be kept for any better use than for the obtaining of a kingdom.” 18.245. 2. But for Herod, he opposed her request at this time, out of the love of ease, and having a suspicion of the trouble he should have at Rome; so he tried to instruct her better. But the more she saw him draw back, the more she pressed him to it, and desired him to leave no stone unturned in order to be king; 18.246. and at last she left not off till she engaged him, whether he would or not, to be of her sentiments, because he could no otherwise avoid her importunity. So he got all things ready, after as sumptuous a manner as he was able, and spared for nothing, and went up to Rome, and took Herodias along with him. 18.247. But Agrippa, when he was made sensible of their intentions and preparations, he also prepared to go thither; and as soon as he heard they set sail, he sent Fortunatus, one of his freed-men, to Rome, to carry presents to the emperor, and letters against Herod, and to give Caius a particular account of those matters, if he should have any opportunity. 18.248. This man followed Herod so quick, and had so prosperous a voyage, and came so little after Herod, that while Herod was with Caius, he came himself, and delivered his letters; for they both sailed to Dicearchia, and found Caius at Bairn 18.249. which is itself a little city of Campania, at the distance of about five furlongs from Dicearchia. There are in that place royal palaces, with sumptuous apartments, every emperor still endeavoring to outdo his predecessor’s magnificence; the place also affords warm baths, that spring out of the ground of their own accord, which are of advantage for the recovery of the health of those that make use of them; and, besides, they minister to men’s luxury also. 18.251. as a demonstration of which he alleged, that he had armor sufficient for seventy thousand men ready in his armory. Caius was moved at this information, and asked Herod whether what was said about the armor was true; 18.252. and when he confessed there was such armor there, for he could not deny the same, the truth of it being too notorious, Caius took that to be a sufficient proof of the accusation, that he intended to revolt. So he took away from him his tetrarchy, and gave it by way of addition to Agrippa’s kingdom; he also gave Herod’s money to Agrippa, and, by way of punishment, awarded him a perpetual banishment, and appointed Lyons, a city of Gaul, to be his place of habitation. 18.253. But when he was informed that Herodias was Agrippa’s sister, he made her a present of what money was her own, and told her that it was her brother who prevented her being put under the same calamity with her husband. 18.254. But she made this reply: “Thou, indeed, O emperor! actest after a magnificent manner, and as becomes thyself in what thou offerest me; but the kindness which I have for my husband hinders me from partaking of the favor of thy gift; for it is not just that I, who have been made a partner in his prosperity, should forsake him in his misfortunes.” 18.255. Hereupon Caius was angry at her, and sent her with Herod into banishment, and gave her estate to Agrippa. And thus did God punish Herodias for her envy at her brother, and Herod also for giving ear to the vain discourses of a woman. 18.257. 1. There was now a tumult arisen at Alexandria, between the Jewish inhabitants and the Greeks; and three ambassadors were chosen out of each party that were at variance, who came to Caius. Now one of these ambassadors from the people of Alexandria was Apion, who uttered many blasphemies against the Jews; and, among other things that he said, he charged them with neglecting the honors that belonged to Caesar; 18.258. for that while all who were subject to the Roman empire built altars and temples to Caius, and in other regards universally received him as they received the gods, these Jews alone thought it a dishonorable thing for them to erect statues in honor of him, as well as to swear by his name. 18.259. Many of these severe things were said by Apion, by which he hoped to provoke Caius to anger at the Jews, as he was likely to be. But Philo, the principal of the Jewish embassage, a man eminent on all accounts, brother to Alexander the alabarch, and one not unskillful in philosophy, was ready to betake himself to make his defense against those accusations; 18.289. 7. But king Agrippa, who now lived at Rome, was more and more in the favor of Caius; and when he had once made him a supper, and was careful to exceed all others, both in expenses and in such preparations as might contribute most to his pleasure; 18.291. hereupon Caius admired his understanding and magnificence, that he should force himself to do all to please him, even beyond such expenses as he could bear, and was desirous not to be behind Agrippa in that generosity which he exerted in order to please him. So Caius, when he had drank wine plentifully, and was merrier than ordinary, said thus during the feast, when Agrippa had drunk to him: 18.292. “I knew before now how great a respect thou hast had for me, and how great kindness thou hast shown me, though with those hazards to thyself, which thou underwentest under Tiberius on that account; nor hast thou omitted any thing to show thy good-will towards us, even beyond thy ability; whence it would be a base thing for me to be conquered by thy affection. I am therefore desirous to make thee amends for every thing in which I have been formerly deficient; 18.293. for all that I have bestowed on thee, that may be called my gifts, is but little. Everything that may contribute to thy happiness shall be at thy service, and that cheerfully, and so far as my ability will reach.” And this was what Caius said to Agrippa, thinking he would ask for some large country, or the revenues of certain cities. 18.294. But although he had prepared beforehand what he would ask, yet had he not discovered his intentions, but made this answer to Caius immediately: That it was not out of any expectation of gain that he formerly paid his respects to him, contrary to the commands of Tiberius, nor did he now do any thing relating to him out of regard to his own advantage, and in order to receive any thing from him; 18.295. that the gifts he had already bestowed upon him were great, and beyond the hopes of even a craving man; for although they may be beneath thy power, [who art the donor,] yet are they greater than my inclination and dignity, who am the receiver. 18.296. And as Caius was astonished at Agrippa’s inclinations, and still the more pressed him to make his request for somewhat which he might gratify him with, Agrippa replied, “Since thou, O my lord! declarest such is thy readiness to grant, that I am worthy of thy gifts, I will ask nothing relating to my own felicity; for what thou hast already bestowed on me has made me excel therein; 18.297. but I desire somewhat which may make thee glorious for piety, and render the Divinity assistant to thy designs, and may be for an honor to me among those that inquire about it, as showing that I never once fail of obtaining what I desire of thee; for my petition is this, that thou wilt no longer think of the dedication of that statue which thou hast ordered to be set up in the Jewish temple by Petronius.” 18.298. 8. And thus did Agrippa venture to cast the die upon this occasion, so great was the affair in his opinion, and in reality, though he knew how dangerous a thing it was so to speak; for had not Caius approved of it, it had tended to no less than the loss of his life. 18.299. So Caius, who was mightily taken with Agrippa’s obliging behavior, and on other accounts thinking it a dishonorable thing to be guilty of falsehood before so many witnesses, in points wherein he had with such alacrity forced Agrippa to become a petitioner, and that it would look as if he had already repented of what he had said 18.301. “If therefore,” said’ he, “thou hast already erected my statue, let it stand; but if thou hast not yet dedicated it, do not trouble thyself further about it, but dismiss thy army, go back, and take care of those affairs which I sent thee about at first, for I have now no occasion for the erection of that statue. This I have granted as a favor to Agrippa, a man whom I honor so very greatly, that I am not able to contradict what he would have, or what he desired me to do for him.” 18.302. And this was what Caius wrote to Petronius, which was before he received his letter, informing him that the Jews were very ready to revolt about the statue, and that they seemed resolved to threaten war against the Romans, and nothing else. 18.303. When therefore Caius was much displeased that any attempt should be made against his government as he was a slave to base and vicious actions on all occasions, and had no regard to What was virtuous and honorable, and against whomsoever he resolved to show his anger, and that for any cause whatsoever, he suffered not himself to be restrained by any admonition, but thought the indulging his anger to be a real pleasure, he wrote thus to Petronius: 18.304. “Seeing thou esteemest the presents made thee by the Jews to be of greater value than my commands, and art grown insolent enough to be subservient to their pleasure, I charge thee to become thy own judge, and to consider what thou art to do, now thou art under my displeasure; for I will make thee an example to the present and to all future ages, that they. may not dare to contradict the commands of their emperor.” 18.305. 9. This was the epistle which Caius wrote to. Petronius; but Petronius did not receive it while Caius was alive, that ship which carried it sailing so slow, that other letters came to Petronius before this, by which he understood that Caius was dead; 18.306. for God would not forget the dangers Petronius had undertaken on account of the Jews, and of his own honor. But when he had taken Caius away, out of his indignation of what he had so insolently attempted in assuming to himself divine worship, both Rome and all that dominion conspired with Petronius, especially those that were of the senatorian order, to give Caius his due reward, because he had been unmercifully severe to them; 18.307. for he died not long after he had written to Petronius that epistle which threatened him with death. But as for the occasion of his death, and the nature of the plot against him, I shall relate them in the progress of this narration. 18.308. Now that epistle which informed Petronius of Caius’s death came first, and a little afterward came that which commanded him to kill himself with his own hands. Whereupon he rejoiced at this coincidence as to the death of Caius 18.309. and admired God’s providence, who, without the least delay, and immediately, gave him a reward for the regard he had to the temple, and the assistance he afforded the Jews for avoiding the dangers they were in. And by this means Petronius escaped that danger of death, which he could not foresee. 19.1. 1. Now this Caius did not demonstrate his madness in offering injuries only to the Jews at Jerusalem, or to those that dwelt in the neighborhood; but suffered it to extend itself through all the earth and sea, so far as was in subjection to the Romans, and filled it with ten thousand mischiefs; so many indeed in number as no former history relates. 19.1. and wrote to Caius those accounts, as his apology for not having done what his epistle required of him; and that when he was thence in danger of perishing, he was saved by Caius being dead himself, before he had put him to death. 19.1. and Cherea, upon Caius’s tarrying so long, had a great mind to go in, and fall upon him in his seat, although he foresaw that this could not be done without much bloodshed, both of the senators, and of those of the equestrian order that were present; and although he knew this must happen, yet had he a great mind to do so, as thinking it a right thing to procure security and freedom to all, at the expense of such as might perish at the same time. 19.2. But Rome itself felt the most dismal effects of what he did, while he deemed that not to be any way more honorable than the rest of the cities; but he pulled and hauled its other citizens, but especially the senate, and particularly the nobility, and such as had been dignified by illustrious ancestors; 19.2. Minucianus entered into this conspiracy, because of the injustice done to Lepidus his particular friend, and one of the best character of all the citizens, whom Caius had slain, as also because he was afraid of himself, since Caius’s wrath tended to the slaughter of all alike: 19.2. So she boldly received her death’s wound at the hand of Lupus, as did the daughter after her. So Lupus made haste to inform Cherea of what he had done. 19.3. he also had ten thousand devices against such of the equestrian order, as it was styled, who were esteemed by the citizens equal in dignity and wealth with the senators, because out of them the senators were themselves chosen; these he treated after an ignominious manner, and removed them out of his way, while they were at once slain, and their wealth plundered, because he slew men generally in order to seize on their riches. 19.3. and those of a nature very reproachful; and these watchwords he gave out, as having been initiated in the secrets of certain mysteries, which he had been himself the author of. Now although he had sometimes put on women’s clothes, and had been wrapt in some embroidered garments to them belonging, and done a great many other things, in order to make the company mistake him for a woman; yet did he, by way of reproach, object the like womanish behavior to Cherea. 19.3. But after a very little while the young men of Doris, preferring a rash attempt before piety, and being naturally bold and insolent, carried a statue of Caesar into a synagogue of the Jews, and erected it there. 19.4. He also asserted his own divinity, and insisted on greater honors to be paid him by his subjects than are due to mankind. He also frequented that temple of Jupiter which they style the Capitol, which is with them the most holy of all their temples, and had boldness enough to call himself the brother of Jupiter. 19.4. Upon which Cherea took courage, and spake to him without fear of the dangers that were before him, and discoursed largely of the sore calamities under which the city and the government then labored, and said, “We may indeed pretend in words that Caius is the person unto whom the cause of such miseries ought to be imputed; 19.5. And other pranks he did like a madman; as when he laid a bridge from the city Dicearchia, which belongs to Campania, to Misenum, another city upon the sea-side 19.5. for Caius was terrible to all the great men, as appearing ready to act a mad part towards each of them in particular, and towards all of: them in general; 19.6. from one promontory to another, of the length of thirty furlongs, as measured over the sea. And this was done because he esteemed it to be a most tedious thing to row over it in a small ship, and thought withal that it became him to make that bridge, since he was lord of the sea, and might oblige it to give marks of obedience as well as the earth; so he enclosed the whole bay within his bridge, and drove his chariot over it; and thought that, as he was a god, it was fit for him to travel over such roads as this was. 19.6. and some affirm that he thereby confirmed Minuclanus in the prosecution of what had been agreed among them; for as Cherea entered into the court, the report runs, that a voice came from among the multitude to encourage him, which bid him finish what he was about, and take the opportunity that Providence afforded; 19.7. Nor did he abstain from the plunder of any of the Grecian temples, and gave order that all the engravings and sculptures, and the rest of the ornaments of the statues and donations therein dedicated, should be brought to him, saying that the best things ought to be set no where but in the best place, and that the city of Rome was that best place. 19.7. 11. However, the execution of Cherea’s designs was put off from day to day, by the sloth of many therein concerned; for as to Cherea himself, he would not willingly make any delay in that execution, thinking every time a fit time for it; for frequent opportunities offered themselves; 19.8. He also adorned his own house and his gardens with the curiosities brought from those temples, together with the houses he lay at when he traveled all over Italy; whence he did not scruple to give a command that the statue of Jupiter Olympius, so called because he was honored at the Olympian games by the Greeks, which was the work of Phidias the Athenian, should be brought to Rome. 19.8. Now while the conspirators had nothing tolerable to say by way of contradiction, and yet did not quite relish what they were doing, but stood silent and astonished, he said further, “O my brave comrades! why do we make such delays? Do not you see that this is the last day of these shows, and that Caius is about to go to sea? 19.9. Yet did not he compass his end, because the architects told Memmius Regulus, who was commanded to remove that statue of Jupiter, that the workmanship was such as would be spoiled, and would not bear the removal. It was also reported that Memmius, both on that account, and on account of some such mighty prodigies as are of an incredible nature, put off the taking it down 19.9. Now the parts of the theater were so fastened together, as it used to be every year, in the manner following: It had two doors, the one door led to the open air, the other was for going into, or going out of, the cloisters, that those within the theater might not be thereby disturbed; but out of one gallery there went an inward passage, parted into partitions also, which led into another gallery, to give room to the combatants and to the musicians to go out as occasion served. 19.11. 2. Nay, Caius’s madness came to this height, that when he had a daughter born, he carried her into the capitol, and put her upon the knees of the statue, and said that the child was common to him and to Jupiter, and determined that she had two fathers, but which of these fathers were the greatest he left undetermined; 19.11. when Cornelius Sabinus, who was already prepared in his mind so to do, thrust him down upon his knee, where many of them stood round about him, and struck him with their swords; and they cried out, and encouraged one another all at once to strike him again; but all agree that Aquila gave him the finishing stroke, which directly killed him. 19.12. and yet mankind bore him in such his pranks. He also gave leave to slaves to accuse their masters of any crimes whatsoever they pleased; for all such accusations were terrible, because they were in great part made to please him, and at his suggestion 19.12. The men of that country are naturally passionate, which is commonly the temper of some other of the barbarous nations also, as being not used to consider much about what they do; they are of robust bodies and fall upon their enemies as soon as ever they are attacked by them; and which way soever they go, they perform great exploits. 19.13. insomuch that Pollux, Claudius’s slave, had the boldness to lay an accusation against Claudius himself; and Caius was not ashamed to be present at his trial of life and death, to hear that trial of his own uncle, in hopes of being able to take him off, although he did not succeed to his mind. 19.13. but for the women and the youth, they had been inveigled with shows, and the fighting of the gladiators, and certain distributions of flesh-meat among them, which things them pretense were designed for the pleasing of multitude, but in reality to satiate the barbarous cruelty and madness of Caius. 19.14. But when he had filled the whole habitable world which he governed with false accusations and miseries, and had occasioned the greatest insults of slaves against their masters, who indeed in a great measure ruled them, there were many secret plots now laid against him; some in anger, and in order for men to revenge themselves, on account of the miseries they had already undergone from him; and others made attempts upon him, in order to take him off before they should fall into such great miseries 19.14. they therefore begged that they would spare them, and not punish those that had not the least hand in such bold crimes as belonged to other persons, while they neglected to search after such as had really done whatsoever it be that hath been done. 19.15. while his death came very fortunately for the preservation of the laws of all men, and had a great influence upon the public welfare; and this happened most happily for our nation in particular, which had almost utterly perished if he had not been suddenly slain. And I confess I have a mind to give a full account of this matter particularly 19.15. and such an abundant kindness they still had for Caius, that they would willingly have prevented the plot against him, and procured his escape from so sad a misfortune, at the expense of their own lives. 19.16. because it will afford great assurance of the power of God, and great comfort to those that are under afflictions, and wise caution to those who think their happiness will never end, nor bring them at length to the most lasting miseries, if they do not conduct their lives by the principles of virtue. 19.16. The consuls also published an edict, wherein they accused Caius, and gave order to the people then got together, and to the soldiers, to go home; and gave the people hopes of the abatement of the oppressions they lay under; and promised the soldiers, if they lay quiet as they used to do, and would not go abroad to do mischief unjustly, that they would bestow rewards upon them; for there was reason to fear lest the city might suffer harm by their wild and ungovernable behavior, if they should once betake themselves to spoil the citizens, or plunder the temples. 19.17. 3. Now there were three several conspiracies made in order to take off Caius, and each of these three were conducted by excellent persons. Emilius Regulus, born at Corduba in Spain, got some men together, and was desirous to take Caius off, either by them or by himself. 19.17. and I heartily wish that this quiet enjoyment of it, which we have at present, might continue to all ages. However, this single day may suffice for our youth, as well as for us that are in years. It will seem an age to our old men, if they might die during its happy duration: it may also be for the instruction of the younger sort 19.18. Another conspiracy there was laid by them, under the conduct of Cherea Cassius, the tribune [of the Pretorian band]. Minucianus Annins was also one of great consequence among those that were prepared to oppose his tyranny. 19.18. Nor has any thing so much contributed to this increase of tyranny of late as sloth, and a timorous forbearance of contradicting the emperor’s will; 19.19. Now the several occasions of these men’s several hatred and conspiracy against Caius were these: Regulus had indignation and hatred against all injustice, for he had a mind naturally angry, and bold, and free, which made him not conceal his counsels; so he communicated them to many of his friends, and to others who seemed to him persons of activity and vigor: 19.19. 4. And now Cherea was very uneasy that Caius’s daughter and wife were still alive, and that all his family did not perish with him, since whosoever was left of them must be left for the ruin of the city and of the laws. Moreover, in order to finish this matter with the utmost zeal, and in order to satisfy his hatred of Caius, he sent Julius Lupus, one of the tribunes, to kill Caius’s wife and daughter. 19.21. and for Cherea, he came in, because he thought it a deed worthy of a free ingenuous man to kill Caius, and was ashamed of the reproaches he lay under from Caius, as though he were a coward; as also because he was himself in danger every day from his friendship with him, and the observance he paid him. 19.21. But the advantages he received from his learning did not countervail the mischief he brought upon himself in the exercise of his authority; so difficult it is for those to obtain the virtue that is necessary for a wise man, who have the absolute power to do what they please without control. 19.22. These men proposed this attempt to all the rest that were concerned, who saw the injuries that were offered them, and were desirous that Caius’s slaughter might succeed by their mutual assistance of one another, and they might themselves escape being killed by the taking off Caius; that perhaps they should gain their point; and that it would be a happy thing, if they should gain it, to approve themselves to so many excellent persons, as earnestly wished to be partakers with them in their design for the delivery of the city and of the government, even at the hazard of their own lives. 19.22. So they took him up and carried him, because he was not then able to go on foot, such was his dread and his joy at what was told him. 19.23. But still Cherea was the most zealous of them all, both out of a desire of getting himself the greatest name, and also by reason of his access to Caius’s presence with less danger, because he was tribune, and could therefore the more easily kill him. 19.23. that he who was a single person, one either already or hereafter to be a member of their body, ought to yield to the senate, which consisted of so great a number; that he ought to let the law take place in the disposal of all that related to the public order, and to remember how greatly the former tyrants had afflicted their city, and what dangers both he and they had escaped under Caius; and that he ought not to hate the heavy burden of tyranny, when the injury is done by others, while he did himself willfully treat his country after a mad and insolent manner; 19.24. 4. Now at this time came on the horse-races [Circensian games]; the view of which games was eagerly desired by the people of Rome, for they come with great alacrity into the hippodrome [circus] at such times, and petition their emperors, in great multitudes, for what they stand in need of; who usually did not think fit to deny them their requests, but readily and gratefully granted them. 19.24. who told him the present state of affairs, and then asked his opinion about the settlement of the public. He told them in words that he was ready to lose his life for the honor of the senate, but desired them to consider what was for their advantage, without any regard to what was most agreeable to them; 19.25. Accordingly, they most importunately desired that Caius would now ease them in their tributes, and abate somewhat of the rigor of their taxes imposed upon them; but he would not hear their petition; and when their clamors increased, he sent soldiers some one way and some another, and gave order that they should lay hold on those that made the clamors, and without any more ado bring them out, and put them to death. 19.25. So they fully declared themselves to be for the giving the government not to all, but to one; but they gave the senate leave to look out for a person worthy to be set over them, insomuch that now the affairs of the senate were much worse than before, because they had not only failed in the recovery of their liberty, which they boasted themselves of, but were in dread of Claudius also. 19.26. These were Caius’s commands, and those who were commanded executed the same; and the number of those who were slain on this occasion was very great. Now the people saw this, and bore it so far, that they left off clamoring, because they saw with their own eyes that this petition to be relieved, as to the payment of their money, brought immediate death upon them. 19.26. They were also under consternation and sorrow, men not knowing what would become of them, because Claudius was very angry at them; so they fell a reproaching one another, and repented of what they had done. 19.27. These things made Cherea more resolute to go on with his plot, in order to put an end to this barbarity of Caius against men. He then at several times thought to fall upon Caius, even as he was feasting; yet did he restrain himself by some considerations; not that he had any doubt on him about killing him, but as watching for a proper season, that the attempt might not be frustrated, but that he might give the blow so as might certainly gain his purpose. 19.27. for when Lupus had laid his garment aside, and complained of the cold he said, that cold was never hurtful to Lupus [i.e. a wolf] And as a great many men went along with them to see the sight, when Cherea came to the place, he asked the soldier who was to be their executioner, whether this office was what he was used to, or whether this was the first time of his using his sword in that manner, and desired him to bring him that very sword with which he himself slew Caius. So he was happily killed at one stroke. 19.28. 5. Cherea had been in the army a long time, yet was he not pleased with conversing so much with Caius. But Caius had set him to require the tributes, and other dues, which, when not paid in due time, were forfeited to Caesar’s treasury; and he had made some delays in requiring them, because those burdens had been doubled, and had rather indulged his own mild disposition than performed Caius’s command; 19.28. “Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, high priest, and tribune of the people, ordains thus: 19.29. nay, indeed, he provoked Caius to anger by his sparing men, and pitying the hard fortunes of those from whom he demanded the taxes; and Caius upbraided him with his sloth and effeminacy in being so long about collecting the taxes. And indeed he did not only affront him in other respects, but when he gave him the watchword of the day, to whom it was to be given by his place, he gave him feminine words 19.29. It will therefore be fit to permit the Jews, who are in all the world under us, to keep their ancient customs without being hindered so to do. And I do charge them also to use this my kindness to them with moderation, and not to show a contempt of the superstitious observances of other nations, but to keep their own laws only. 19.31. But when Cherea received the watchword from him, he had indignation at it, but had greater indignation at the delivery of it to others, as being laughed at by those that received it; insomuch that his fellow tribunes made him the subject of their drollery; for they would foretell that he would bring them some of his usual watchwords when he was about to take the watchword from Caesar, and would thereby make him ridiculous; 19.31. And that it may be more publicly known what Augustus hath resolved about this whole matter, I have subjoined those edicts which he hath lately caused to be published at Alexandria, and which, although they may be well known to all, yet did king Agrippa, for whom I have the highest honor, read them at that time before my tribunal, and pleaded that the Jews ought not to be deprived of those rights which Augustus hath granted them. 19.32. on which accounts he took the courage of assuming certain partners to him, as having just reasons for his indignation against Caius. Now there was one Pompedius, a senator, and one who had gone through almost all posts in the government, but otherwise an Epicurean, and for that reason loved to lead an inactive life. 19.32. At last, therefore, Silas had so thoroughly provoked the king’s indignation, that he acted rather out of passion than good consideration, and did not only turn Silas out of his place, as general of his horse, but sent him in bonds into his own country. 19.33. Now Timidius, an enemy of his, had informed Caius that he had used indecent reproaches against him, and he made use of Quintilia for a witness to them; a woman she was much beloved by many that frequented the theater, and particularly by Pompedius, on account of her great beauty. 19.33. But Agrippa’s temper was mild, and equally liberal to all men. He was humane to foreigners, and made them sensible of his liberality. He was in like manner rather of a gentle and compassionate temper. 19.34. Now this woman thought it a horrible thing to attest to an accusation that touched the life of her lover, which was also a lie. Timidius, however, wanted to have her brought to the torture. Caius was irritated at this reproach upon him, and commanded Cherea, without any delay, to torture Quintilia, as he used to employ Cherea in such bloody matters, and those that required the torture, because he thought he would do it the more barbarously, in order to avoid that imputation of effeminacy which he had laid upon him. 19.34. However, while these kings staid with him, Marcus, the president of Syria, came thither. So the king, in order to preserve the respect that was due to the Romans, went out of the city to meet him, as far as seven furlongs. 19.35. But Quintilia, when she was brought to the rack, trod upon the foot of one of her associates, and let him know that he might be of good courage, and not be afraid of the consequence of her tortures, for that she would bear them with magimity. Cherea tortured this woman after a cruel manner; unwillingly indeed, but because he could not help it. He then brought her, without being in the least moved at what she had suffered, into the presence of Caius, and that in such a state as was sad to behold; 19.35. And when he had been quite worn out by the pain in his belly for five days, he departed this life, being in the fifty-fourth year of his age, and in the seventh year of his reign; 19.36. and Caius, being somewhat affected with the sight of Quintilia, who had her body miserably disordered by the pains she had undergone, freed both her and Pompedius of the crime laid to their charge. He also gave her money to make her an honorable amends, and comfort her for that maiming of her body which she had suffered, and for her glorious patience under such insufferable torments. 19.36. 2. Now Agrippa, the son of the deceased, was at Rome, and brought up with Claudius Caesar. 19.37. 6. This matter sorely grieved Cherea, as having been the cause, as far as he could, or the instrument, of those miseries to men, which seemed worthy of consolation to Caius himself; on which account he said to Clement and to Papinius, (of whom Clement was general of the army, and Papinius was a tribune,) 19.38. “To be sure, O Clement, we have no way failed in our guarding the emperor; for as to those that have made conspiracies against his government, some have been slain by our care and pains, and some have been by us tortured, and this to such a degree, that he hath himself pitied them. How great then is our virtue in submitting to conduct his armies!” 19.39. Clement held his peace, but showed the shame he was under in obeying Caius’s orders, both by his eyes and his blushing countece, while he thought it by no means right to accuse the emperor in express words, lest their own safety should be endangered thereby. 19.41. but, in the opinion of such as are able to judge uprightly, it is I, O Clement! and this Papinius, and before us thou thyself, who bring these tortures upon the Romans, and upon all mankind. It is not done by our being subservient to the commands of Caius, but it is done by our own consent; 19.42. for whereas it is in our power to put an end to the life of this man, who hath so terribly injured the citizens and his subjects, we are his guard in mischief, and his executioners instead of his soldiers, and are the instruments of his cruelty. We bear these weapons, not for our liberty, not for the Roman government, but only for his preservation, who hath enslaved both their bodies and their minds; and we are every day polluted with the blood that we shed, and the torments we inflict upon others; and this we do, till somebody becomes Caius’s instrument in bringing the like miseries upon ourselves. 19.43. Nor does he thus employ us because he hath a kindness for us, but rather because he hath a suspicion of us, as also because when abundance more have been killed, (for Caius will set no bounds to his wrath, since he aims to do all, not out of regard to justice, but to his own pleasure,) we shall also ourselves be exposed to his cruelty; whereas we ought to be the means of confirming the security and liberty of all, and at the same time to resolve to free ourselves from dangers.” 19.44. 7. Hereupon Clement openly commended Cherea’s intentions, but bid him hold his tongue; for that in case his words should get out among many, and such things should be spread abroad as were fit to be concealed, the plot would come to be discovered before it was executed, and they should be brought to punishment; but that they should leave all to futurity, and the hope which thence arose, that some fortunate event would come to their assistance; 19.45. that, as for himself, his age would not permit him to make any attempt in that case. “However, although perhaps I could not suggest what may be safer than what thou, Cherea, hast contrived and said, yet how is it possible for any one to suggest what is more for thy reputation?” 19.46. So Clement went his way home, with deep reflections on what he had heard, and what he had himself said. Cherea also was under a concern, and went quickly to Cornelius Sabinus, who was himself one of the tribunes, and whom he otherwise knew to be a worthy man, and a lover of liberty, and on that account very uneasy at the present management of public affairs 19.47. he being desirous to come immediately to the execution of what had been determined, and thinking it right for him to propose it to the other, and afraid lest Clement should discover them, and besides looking upon delays and puttingsoff to be the next to desisting from the enterprise. 19.48. 8. But as all was agreeable to Sabinus, who had himself, equally without Cherea, the same design, but had been silent for want of a person to whom he could safely communicate that design; so having now met with one, who not only promised to conceal what he heard, but who had already opened his mind to him, he was much more encouraged, and desired of Cherea that no delay might be made therein. 19.49. Accordingly they went to Minucianus, who was as virtuous a man, and as zealous to do glorious actions, as themselves, and suspected by Caius on occasion of the slaughter of Lepidus; for Minucianus and Lepidus were intimate friends, and both in fear of the dangers that they were under; 19.51. and these men were afraid of one another, while they were yet uneasy at the posture of affairs, but avoided to declare their mind and their hatred against Caius to one another, out of fear of the dangers they might be in thereby, although they perceived by other means their mutual hatred against Caius, and on that account were not averse to a mutual kindness one towards another. 19.52. 9. When Minuetanus and Cherea had met together, and saluted one another, (as they had been used on former conversations to give the upper hand to Minucianus, both on account of his eminent dignity, for he was the noblest of all the citizens, and highly commended by all men 19.53. especially when he made speeches to them,) Minuetanus began first, and asked Cherea, What was the watchword he had received that day from Caius; for the affront which was offered Cherea, in giving the watchwords, was famous over the city. 19.54. But Cherea made no delay so long as to reply to that question, out of the joy he had that Minueianus would have such confidence in him as to discourse with him. “But do thou,” said he, “give me the watchword of liberty. And I return thee my thanks that thou hast so greatly encouraged me to exert myself after an extraordinary manner; 19.55. nor do I stand in need of many words to encourage me, since both thou and I are of the same mind, and partakers of the same resolutions, and this before we have conferred together. I have indeed but one sword girt on, but this one will serve us both. 19.56. Come on, therefore, let us set about the work. Do thou go first, if thou hast a mind, and bid me follow thee; or else I will go first, and thou shalt assist me, and we will assist one another, and trust one another. Nor is there a necessity for even one sword to such as have a mind disposed to such works, by which mind the sword uses to be successful. 19.57. I am zealous about this action, nor am I solicitous what I may myself undergo; for I can not at leisure to consider the dangers that may come upon myself, so deeply am I troubled at the slavery our once free country is now under, and at the contempt cast upon our excellent laws, and at the destruction which hangs over all men, by the means of Caius. 19.58. I wish that I may be judged by thee, and that thou mayst esteem me worthy of credit in these matters, seeing we are both of the same opinion, and there is herein no difference between us.” 19.59. 10. When Minucianus saw the vehemency with which Cherea delivered himself, he gladly embraced him, and encouraged him in his bold attempt, commending him, and embracing him; so he let him go with his good wishes; 19.61. and that Cherea at first suspected that some one of the conspirators had betrayed him, and he was caught, but at length perceived that it was by way of exhortation. Whether somebody that was conscious of what he was about, gave a signal for his encouragement, or whether it was God himself, who looks upon the actions of men, that encouraged him to go on boldly in his design, is uncertain. 19.62. The plot was now communicated to a great many, and they were all in their armor; some of the conspirators being senators, and some of the equestrian order, and as many of the soldiery as were made acquainted with it; for there was not one of them who would not reckon it a part of his happiness to kill Caius; 19.63. and on that account they were all very zealous in the affair, by what means soever any one could come at it, that he might not be behindhand in these virtuous designs, but might be ready with all his alacrity or power, both by words and actions, to complete this slaughter of a tyrant. 19.64. And besides these, Callistus also, who was a freed-man of Caius, and was the only man that had arrived at the greatest degree of power under him,—such a power, indeed, as was in a manner equal to the power of the tyrant himself, by the dread that all men had of him, and by the great riches he had acquired; 19.65. for he took bribes most plenteously, and committed injuries without bounds, and was more extravagant in the use of his power in unjust proceedings than any other. He also knew the disposition of Caius to be implacable, and never to be turned from what he had resolved on. He had withal many other reasons why he thought himself in danger, and the vastness of his wealth was not one of the least of them; 19.66. on which account he privately ingratiated himself with Claudius, and transferred his courtship to him, out of this hope, that in case, upon the removal of Caius, the government should come to him, his interest in such changes should lay a foundation for his preserving his dignity under him, since he laid in beforehand a stock of merit, and did Claudius good offices in his promotion. 19.67. He had also the boldness to pretend that he had been persuaded to make away with Claudius, by poisoning him, but had still invented ten thousand excuses for delaying to do it. 19.68. But it seems probable to me that Callistus only counterfeited this, in order to ingratiate himself with Claudius; for if Caius had been in earnest resolved to take off Claudius, he would not have admitted of Callistus’s excuses; nor would Callistus, if he had been enjoined to do such an act as was desired by Caius, have put it off; nor if he had disobeyed those injunctions of his master, had he escaped immediate punishment; 19.69. while Claudius was preserved from the madness of Caius by a certain divine providence, and Callistus pretended to such a piece of merit as he no way deserved. 19.71. as when Caius went up to the capitol to sacrifice for his daughter, or when he stood upon his royal palace, and threw gold and silver pieces of money among the people, he might be pushed down headlong, because the top of the palace, that looks towards the market-place, was very high; and also when he celebrated the mysteries, which he had appointed at that time; 19.72. for he was then no way secluded from the people, but solicitous to do every thing carefully and decently, and was free from all suspicion that he should be then assaulted by any body; and although the gods should afford him no divine assistance to enable him to take away his life 19.73. yet had he strength himself sufficient to despatch Caius, even without a sword. Thus was Cherea angry at his fellowconspirators, for fear they should suffer a proper opportunity to pass by; 19.74. and they were themselves sensible that he had just cause to be angry at them, and that his eagerness was for their advantage; yet did they desire he would have a little longer patience, lest, upon any disappointment they might meet with, they should put the city into disorder, and an inquisition should be made after the conspiracy, and should render the courage of those that were to attack Caius without success, while he would then secure himself more carefully than ever against them; 19.75. that it would therefore be the best to set about the work when the shows were exhibited in the palace. These shows were acted in honor of that Caesar who first of all changed the popular government, and transferred it to himself; galleries being fixed before the palace, where the Romans that were patricians became spectators, together with their children and their wives, and Caesar himself was to be also a spectator; 19.76. and they reckoned, among those many ten thousands who would there be crowded into a narrow compass, they should have a favorable opportunity to make their attempt upon him as he came in, because his guards that should protect him, if any of them should have a mind to do it, would not here be able to give him any assistance. 19.77. 12. Cherea consented to this delay; and when the shows were exhibited, it was resolved to do the work the first day. But fortune, which allowed a further delay to his slaughter, was too hard for their foregoing resolution; and as three days of the regular times for these shows were now over, they had much ado to get the business done on the last day. 19.78. Then Cherea called the conspirators together, and spake thus to them: “So much time passed away without effect is a reproach to us, as delaying to go through such a virtuous design as we are engaged in; but more fatal will this delay prove if we be discovered, and the design be frustrated; for Caius will then become more cruel in his unjust proceedings. 19.79. Do we not see how long we deprive all our friends of their liberty, and give Caius leave still to tyrannize over them? while we ought to have procured them security for the future, and, by laying a foundation for the happiness of others, gain to ourselves great admiration and honor for all time to come.” 19.81. for he is preparing to sail to Alexandria, in order to see Egypt. Is it therefore for your honor to let a man go out of your hands who is a reproach to mankind, and to permit him to go, after a pompous manner, triumphing both at land and sea? 19.82. Shall not we be justly ashamed of ourselves, if we give leave to some Egyptian or other, who shall think his injuries insufferable to free-men, to kill him? 19.83. As for myself, I will no longer bear your stow proceedings, but will expose myself to the dangers of the enterprise this very day, and bear cheerfully whatsoever shall be the consequence of the attempt; nor, let them be ever so great, will I put them off any longer: for, to a wise and courageous man, what can be more miserable than that, while I am alive, any one else should kill Caius, and deprive me of the honor of so virtuous an action?” 19.84. 13. When Cherea had spoken thus, he zealously set about the work, and inspired courage into the rest to go on with it, and they were all eager to fall to it without further delay. So he was at the palace in the morning, with his equestrian sword girt on him; 19.85. for it was the custom that the tribunes should ask for the watchword with their swords on, and this was the day on which Cherea was, by custom, to receive the watchword; 19.86. and the multitude were already come to the palace, to be soon enough for seeing the shows, and that in great crowds, and one tumultuously crushing another, while Caius was delighted with this eagerness of the multitude; for which reason there was no order observed in the seating men, nor was any peculiar place appointed for the senators, or for the equestrian order; but they sat at random, men and women together, and free-men were mixed with the slaves. 19.87. So Caius came out in a solemn manner, and offered sacrifice to Augustus Caesar, in whose honor indeed these shows were celebrated. Now it happened, upon the fall of a certain priest, that the garment of Asprenas, a senator, was filled with blood, which made Caius laugh, although this was an evident omen to Asprenas, for he was slain at the same time with Caius. 19.88. It is also related that Caius was that day, contrary to his usual custom, so very affable and good-natured in his conversation, that every one of those that were present were astonished at it. 19.89. After the sacrifice was over, Caius betook himself to see the shows, and sat down for that purpose, as did also the principal of his friends sit near him. 19.91. When the multitude were set down, and Cherea, with the other tribunes, were set down also, and the right corner of the theater was allotted to Caesar, one Vatinius, a senator, commander of the praetorian band, asked of Cluvius, one that sat by him, and was of consular dignity also, whether he had heard any thing of the news, or not? but took care that nobody should hear what he said; 19.92. and when Cluvius replied, that he had heard no news, “Know then,” said Vatinius, “that the game of the slaughter of tyrants is to be played this day.” But Cluvius replied “O brave comrade hold thy peace, lest some other of the Achaians hear thy tale.” 19.93. And as there was abundance of autumnal fruit thrown among the spectators, and a great number of birds, that were of great value to such as possessed them, on account of their rareness, Caius was pleased with the birds fighting for the fruits, and with the violence wherewith the spectators seized upon them: 19.94. and here he perceived two prodigies that happened there; for an actor was introduced, by whom a leader of robbers was crucified, and the pantomime brought in a play called Cinyras, wherein he himself was to be slain, as well as his daughter Myrrha, and wherein a great deal of fictitious blood was shed, both about him that was crucified, and also about Cinyras. 19.95. It was also confessed that this was the same day wherein Pausanias, a friend of Philip, the son of Amyntas, who was king of Macedonia, slew him, as he was entering into the theater. 19.96. And now Caius was in doubt whether he should tarry to the end of the shows, because it was the last day, or whether he should not go first to the bath, and to dinner, and then return and sit down as before. Hereupon Minucianus, who sat over Caius, and was afraid that the opportunity should fail them, got up, because he saw Cherea was already gone out, and made haste out, to confirm him in his resolution; 19.97. but Caius took hold of his garment, in an obliging way, and said to him, “O brave man! whither art thou going?” Whereupon, out of reverence to Caesar, as it seemed, he sat down again; but his fear prevailed over him, and in a little time he got up again 19.98. and then Caius did no way oppose his going out, as thinking that he went out to perform some necessities of nature. And Asprenas, who was one of the confederates, persuaded Caius to go out to the bath, and to dinner, and then to come in again, as desirous that what had been resolved on might be brought to a conclusion immediately. 19.99. 14. So Cherea’s associates placed themselves in order, as the time would permit them, and they were obliged to labor hard, that the place which was appointed them should not be left by them; but they had an indignation at the tediousness of the delays, and that what they were about should be put off any longer, for it was already about the ninth hour of the day; 19.101. And as they were just going back into the entrance to the theater, word was brought them that Caius was arisen, whereby a tumult was made; hereupon the conspirators thrust away the crowd, under pretense as if Caius was angry at them, but in reality as desirous to have a quiet place, that should have none in it to defend him, while they set about Caius’s slaughter. 19.102. Now Claudius, his uncle, was gone out before, and Marcus Vinicius his sister’s husband, as also Valellus of Asia; whom though they had had such a mind to put out of their places, the reverence to their dignity hindered them so to do; then followed Caius, with Paulus Arruntius: 19.103. and because Caius was now gotten within the palace, he left the direct road, along which those his servants stood that were in waiting, and by which road Claudius had gone out before 19.104. Caius turned aside into a private narrow passage, in order to go to the place for bathing, as also in order to take a view of the boys that came out of Asia, who were sent thence, partly to sing hymns in these mysteries which were now celebrated, and partly to dance in the Pyrrhic way of dancing upon the theatres. 19.105. So Cherea met him, and asked him for the watchword; upon Caius’s giving him one of his ridiculous words, he immediately reproached him, and drew his sword, and gave him a terrible stroke with it, yet was not this stroke mortal. 19.106. And although there be those that say it was so contrived on purpose by Cherea, that Caius should not be killed at one blow, but should be punished more severely by a multitude of wounds; 19.107. yet does this story appear to me incredible, because the fear men are under in such actions does not allow them to use their reason. And if Cherea was of that mind, I esteem him the greatest of all fools, in pleasing himself in his spite against Caius, rather than immediately procuring safety to himself and to his confederates from the dangers they were in, because there might many things still happen for helping Caius’s escape, if he had not already given up the ghost; for certainly Cherea would have regard, not so much to the punishment of Caius, as to the affliction himself and his friends were in 19.108. while it was in his power, after such success, to keep silent, and to escape the wrath of Caius’s defenders, and not to leave it to uncertainty whether he should gain the end he aimed at or not, and after an unreasonable manner to act as if he had a mind to ruin himself, and lose the opportunity that lay before him. But every body may guess as he please about this matter. 19.109. However, Caius was staggered with the pain that the blow gave him; for the stroke of the sword falling in the middle, between the shoulder and the neck, was hindered by the first bone of the breast from proceeding any further. Nor did he either cry out, (in such astonishment was he,) nor did he call out for any of his friends; whether it were that he had no confidence in them, or that his mind was otherwise disordered, but he groaned under the pain he endured, and presently went forward and fled; 19.111. But one may justly ascribe this act to Cherea; for although many concurred in the act itself, yet was he the first contriver of it, and began long before all the rest to prepare for it 19.112. and was the first man that boldly spake of it to the rest; and upon their admission of what he said about it, he got the dispersed conspirators together; he prepared every thing after a prudent manner, and by suggesting good advice, showed himself far superior to the rest, and made obliging speeches to them, insomuch that he even compelled them all to go on, who otherwise had not courage enough for that purpose; 19.113. and when opportunity served to use his sword in hand, he appeared first of all ready so to do, and gave the first blow in this virtuous slaughter; he also brought Caius easily into the power of the rest, and almost killed him himself, insomuch that it is but just to ascribe all that the rest did to the advice, and bravery, and labors of the hands of Cherea. 19.114. 15. Thus did Caius come to his end, and lay dead, by the many wounds which had been given him. 19.115. Now Cherea and his associates, upon Caius’s slaughter, saw that it was impossible for them to save themselves, if they should all go the same way, partly on account of the astonishment they were under; for it was no small danger they had incurred by killing an emperor, who was honored and loved by the madness of the people, especially when the soldiers were likely to make a bloody inquiry after his murderers. 19.116. The passages also were narrow wherein the work was done, which were also crowded with a great multitude of Caius’s attendants, and of such of the soldiers as were of the emperor’s guard that day; 19.117. whence it was that they went by other ways, and came to the house of Germanicus, the father of Caius, whom they had now killed (which house adjoined to the palace; for while the edifice was one, it was built in its several parts by those particular persons who had been emperors, and those parts bare the names of those that built them or the name of him who had begun to build any of its parts). 19.118. So they got away from the insults of the multitude, and then were for the present out of danger, that is, so long as the misfortune which had overtaken the emperor was not known. 19.119. The Germans were the first who perceived that Caius was slain. These Germans were Caius’s guard, and carried the name of the country whence they were chosen, and composed the Celtic legion. 19.121. When, therefore, these German guards understood that Caius was slain, they were very sorry for it, because they did not use their reason in judging about public affairs, but measured all by the advantages themselves received, Caius being beloved by them because of the money he gave them, by which he had purchased their kindness to him; 19.122. o they drew their swords, and Sabinus led them on. He was one of the tribunes, not by the means of the virtuous actions of his progenitors, for he had been a gladiator, but he had obtained that post in the army by his having a robust body. So these Germans marched along the houses in quest of Caesar’s murderers 19.123. and cut Asprenas to pieces, because he was the first man they fell upon, and whose garment it was that the blood of the sacrifices stained, as I have said already, and which foretold that this his meeting the soldiers would not be for his good. Then did Norbanus meet them, who was one of the principal nobility of the city, and could show many generals of armies among his ancestors; 19.124. but they paid no regard to his dignity; yet was he of such great strength, that he wrested the sword of the first of those that assaulted him out of his hands, and appeared plainly not to be willing to die without a struggle for his life, until he was surrounded by a great number of assailants, and died by the multitude of the wounds which they gave him. 19.125. The third man was Anteius, a senator, and a few others with him. He did not meet with these Germans by chance, as the rest did before, but came to show his hatred to Caius, and because he loved to see Caius lie dead with his own eyes, and took a pleasure in that sight; for Caius had banished Anteius’s father, who was of the same name with himself, and being not satisfied with that, he sent out his soldiers, and slew him; 19.126. o he was come to rejoice at the sight of him, now he was dead. But as the house was now all in a tumult, when he was aiming to hide himself, he could not escape that accurate search which the Germans made, while they barbarously slew those that were guilty, and those that were not guilty, and this equally also. And thus were these [three] persons slain. 19.127. 16. But when the rumor that Caius was slain reached the theater, they were astonished at it, and could not believe it; even some that entertained his destruction with great pleasure, and were more desirous of its happening than almost any other faction that could come to them, were under such a fear, that they could not believe it. 19.128. There were also those who greatly distrusted it, because they were unwilling that any such thing should come to Caius, nor could believe it, though it were ever so true, because they thought no man could possibly have so much power as to kill Caius. 19.129. These were the women, and the children, and the slaves, and some of the soldiery. This last sort had taken his pay, and in a manner tyrannized with him, and had abused the best of the citizens, in being subservient to his unjust commands, in order to gain honors and advantages to themselves; 19.131. The slaves also were sorry, because they were by Caius allowed to accuse and to despise their masters, and they could have recourse to his assistance when they had unjustly affronted them; for he was very easy in believing them against their masters, even when they accused them falsely; and if they would discover what money their masters had, they might soon obtain both riches and liberty, as the rewards of their accusations, because the reward of these informers was the eighth part of the criminal’s substance. 19.132. As to the nobles, although the report appeared credible to some of them, either because they knew of the plot beforehand, or because they wished it might be true; however, they concealed not only the joy they had at the relation of it, but that they had heard any thing at all about it. 19.133. These last acted so out of the fear they had, that if the report proved false, they should be punished, for having so soon let men know their minds. But those that knew Caius was dead, because they were partners with the conspirators, they concealed all still more cautiously, as not knowing one another’s minds; and fearing lest they should speak of it to some of those to whom the continuance of tyranny was advantageous; and if Caius should prove to be alive, they might be informed against, and punished. 19.134. And another report went about, that although Caius had been wounded indeed, yet was not he dead, but alive still, and under the physician’s hands. 19.135. Nor was any one looked upon by another as faithful enough to be trusted, and to whom any one would open his mind; for he was either a friend to Caius, and therefore suspected to favor his tyranny, or he was one that hated him, who therefore might be suspected to deserve the less credit, because of his ill-will to him. 19.136. Nay, it was said by some (and this indeed it was that deprived the nobility of their hopes, and made them sad) that Caius was in a condition to despise the dangers he had been in, and took no care of healing his wounds, but was gotten away into the marketplace, and, bloody as he was, was making an harangue to the people. 19.137. And these were the conjectural reports of those that were so unreasonable as to endeavor to raise tumults, which they turned different ways, according to the opinions of the bearers. Yet did they not leave their seats, for fear of being accused, if they should go out before the rest; for they should not be sentenced according to the real intention with which they went out, but according to the supposals of the accusers and of the judges. 19.138. 17. But now a multitude of Germans had surrounded the theater with their swords drawn: all the spectators looked for nothing but death, and at every one coming in a fear seized upon them, as if they were to be cut in pieces immediately; and in great distress they were, as neither having courage enough to go out of the theater, nor believing themselves safe from dangers if they tarried there. 19.139. And when the Germans came upon them, the cry was so great, that the theater rang again with the entreaties of the spectators to the soldiers, pleading that they were entirely ignorant of every thing that related to such seditious contrivances, and that if there were any sedition raised, they knew nothing of it; 19.141. Thus did these people appeal to God, and deplore their infelicity with shedding of tears, and beating their faces, and said every thing that the most imminent danger and the utmost concern for their lives could dictate to them. 19.142. This brake the fury of the soldiers, and made them repent of what they minded to do to the spectators, which would have been the greatest instance of cruelty. And so it appeared to even these savages, when they had once fixed the heads of those that were slain with Asprenas upon the altar; 19.143. at which sight the spectators were sorely afflicted, both upon the consideration of the dignity of the persons, and out of a commiseration of their sufferings; nay, indeed, they were almost in as great disorder at the prospect of the danger themselves were in, seeing it was still uncertain whether they should entirely escape the like calamity. 19.144. Whence it was that such as thoroughly and justly hated Caius could yet no way enjoy the pleasure of his death, because they were themselves in jeopardy of perishing together with him; nor had they hitherto any firm assurance of surviving. 19.145. 18. There was at this time one Euaristus Arruntius, a public crier in the market, and therefore of a strong and audible voice, who vied in wealth with the richest of the Romans, and was able to do what he pleased in the city, both then and afterward. 19.146. This man put himself into the most mournful habit he could, although he had a greater hatred against Caius than any one else; his fear and his wise contrivance to gain his safety taught him so to do, and prevailed over his present pleasure; 19.147. o he put on such a mournful dress as he would have done had he lost his dearest friends in the world; this man came into the theater, and informed them of the death of Caius, and by this means put an end to that state of ignorance the men had been in. 19.148. Arruntius also went round about the pillars, and called out to the Germans, as did the tribunes with him, bidding them put up their swords, and telling them that Caius was dead. 19.149. And this proclamation it was plainly which saved those that were collected together in the theater, and all the rest who any way met the Germans; for while they had hopes that Caius had still any breath in him, they abstained from no sort of mischief; 19.151. But they now left off the warm zeal they had to punish his enemies, now they were fully satisfied that Caius was dead, because it was now in vain for them to show their zeal and kindness to him, when he who should reward them was perished. They were also afraid that they should be punished by the senate, if they should go on in doing such injuries; that is, in case the authority of the supreme governor should revert to them. 19.152. And thus at length a stop was put, though not without difficulty, to that rage which possessed the Germans on account of Caius’s death. 19.153. 19. But Cherea was so much afraid for Minucianus, lest he should light upon the Germans now they were in their fury, that he went and spike to every one of the soldiers, and prayed them to take care of his preservation, and made himself great inquiry about him, lest he should have been slain. 19.154. And for Clement, he let Minucianus go when he was brought to him, and, with many other of the senators, affirmed the action was right, and commended the virtue of those that contrived it, and had courage enough to execute it; and said that 19.155. “tyrants do indeed please themselves and look big for a while, upon having the power to act unjustly; but do not however go happily out of the world, because they are hated by the virtuous; 19.156. and that Caius, together with all his unhappiness, was become a conspirator against himself, before these other men who attacked him did so; and by becoming intolerable, in setting aside the wise provision the laws had made, taught his dearest friends to treat him as an enemy; insomuch that although in common discourse these conspirators were those that slew Caius, yet that, in reality, he lies now dead as perishing by his own self.” 19.157. 20. Now by this time the people in the theatre were arisen from their seats, and those that were within made a very great disturbance; the cause of which was this, that the spectators were too hasty in getting away. There was also one Aleyon, a physician, who hurried away, as if to cure those that were wounded, and under that pretense he sent those that were with him to fetch what things were necessary for the healing of those wounded persons, but in reality to get them clear of the present dangers they were in. 19.158. Now the senate, during this interval, had met, and the people also assembled together in the accustomed form, and were both employed in searching after the murderers of Caius. The people did it very zealously, but the senate in appearance only; 19.159. for there was present Valerius of Asia, one that had been consul; this man went to the people, as they were in disorder, and very uneasy that they could not yet discover who they were that had murdered the emperor; he was then earnestly asked by them all who it was that had done it. He replied, “I wish I had been the man.” 19.161. And now the whole multitude of the senators were assembled together, and especially those that had conspired to take away the life of Caius, who put on at this time an air of great assurance, and appeared with great magimity, as if the administration of the public affairs were already devolved upon them. 19.162. 1. When the public affairs were in this posture, Claudius was on the sudden hurried away out of his house; for the soldiers had a meeting together; and when they had debated about what was to be done, they saw that a democracy was incapable of managing such a vast weight of public affairs; and that if it should be set up, it would not be for their advantage; 19.163. and in case any one of those already in the government should obtain the supreme power, it would in all respects be to their grief, if they were not assisting to him in this advancement; 19.164. that it would therefore be right for them, while the public affairs were unsettled, to choose Claudius emperor, who was uncle to the deceased Caius, and of a superior dignity and worth to every one of those that were assembled together in the senate, both on account of the virtues of his ancestors, and of the learning he had acquired in his education; 19.165. and who, if once settled in the empire, would reward them according to their deserts, and bestow largesses upon them. These were their consultations, and they executed the same immediately. Claudius was therefore seized upon suddenly by the soldiery. 19.166. But Cneas Sentius Saturninus, although he understood that Claudius was seized, and that he intended to claim the government, unwillingly indeed in appearance, but in reality by his own free consent, stood up in the senate, and, without being dismayed, made an exhortatory oration to them, and such a one indeed as was fit for men of freedom and generosity, and spake thus: 19.167. 2. “Although it be a thing incredible, O Romans! because of the great length of time, that so unexpected an event hath happened, yet are we now in possession of liberty. How long indeed this will last is uncertain, and lies at the disposal of the gods, whose grant it is; yet such it is as is sufficient to make us rejoice, and be happy for the present, although we may soon be deprived of it; 19.168. for one hour is sufficient to those that are exercised in virtue, wherein we may live with a mind accountable only to ourselves, in our own country, now free, and governed by such laws as this country once flourished under. 19.169. As for myself, I cannot remember our former time of liberty, as being born after it was gone; but I am beyond measure filled with joy at the thoughts of our present freedom. I also esteem those that were born and bred up in that our former liberty happy men, and that those men are worthy of no less esteem than the gods themselves who have given us a taste of it in this age; 19.171. what kind of virtue those men, from whose loins we are derived, were exercised in. As for ourselves, our business is, during the space of time, to live virtuously, than which nothing can be more to our advantage; which course of virtue it is alone that can preserve our liberty; 19.172. for as to our ancient state, I have heard of it by the relations of others; but as to our later state, during my lifetime, I have known it by experience, and learned thereby what mischiefs tyrannies have brought upon this commonwealth, discouraging all virtue, and depriving persons of magimity of their liberty, and proving the teachers of flattery and slavish fear, because it leaves the public administration not to be governed by wise laws, but by the humor of those that govern. 19.173. For since Julius Caesar took it into his head to dissolve our democracy, and, by overbearing the regular system of our laws, to bring disorders into our administration, and to get above right and justice, and to be a slave to his own inclinations, there is no kind of misery but what hath tended to the subversion of this city; 19.174. while all those that have succeeded him have striven one with another to overthrow the ancient laws of their country, and have left it destitute of such citizens as were of generous principles, because they thought it tended to their safety to have vicious men to converse withal, and not only to break the spirits of those that were best esteemed for their virtue, but to resolve upon their utter destruction. 19.175. of all which emperors, who have been many in number, and who laid upon us insufferable hardships during the times of their government, this Caius, who hath been slain today, hath brought more terrible calamities upon us than did all the rest, not only by exercising his ungoverned rage upon his fellow citizens, but also upon his kindred and friends, and alike upon all others, and by inflicting still greater miseries upon them, as punishments, which they never deserved, he being equally furious against men and against the gods. 19.176. For tyrants are not content to gain their sweet pleasure, and this by acting injuriously, and in the vexation they bring both upon men’s estates and their wives; but they look upon that to be their principal advantage, when they can utterly overthrow the entire families of their enemies; 19.177. while all lovers of liberty are the enemies of tyranny. Nor can those that patiently endure what miseries they bring on them gain their friendship; for as they are conscious of the abundant mischiefs they have brought on these men, and how magimously they have borne their hard fortunes, they cannot but be sensible what evils they have done, and thence only depend on security from what they are suspicious of, if it may be in their power to take them quite out of the world. 19.178. Since, then, we are now gotten clear of such great misfortunes, and are only accountable to one another, (which form of government affords us the best assurance of our present concord, and promises us the best security from evil designs, and will be most for our own glory in settling the city in good order,) you ought, every one of you in particular, to make provision for his own, and in general for the public utility: 19.179. or, on the contrary, they may declare their dissent to such things as have been proposed, and this without any hazard of danger to come upon them, because they have now no lord set over them, who, without fear of punishment, could do mischief to the city, and had an uncontrollable power to take off those that freely declared their opinions. 19.181. while men had an over-great inclination to the sweetness of peace, and had learned to live like slaves; and as many of us as either heard of intolerable calamities that happened at a distance from us, or saw the miseries that were near us, out of the dread of dying virtuously, endured a death joined with the utmost infamy. 19.182. We ought, then, in the first place, to decree the greatest honors we are able to those that have taken off the tyrant, especially to Cherea Cassius; for this one man, with the assistance of the gods, hath, by his counsel and by his actions, been the procurer of our liberty. 19.183. Nor ought we to forget him now we have recovered our liberty, who, under the foregoing tyranny, took counsel beforehand, and beforehand hazarded himself for our liberties; but ought to decree him proper honors, and thereby freely declare that he from the beginning acted with our approbation. 19.184. And certainly it is a very excellent thing, and what becomes free-men, to requite their benefactors, as this man hath been a benefactor to us all, though not at all like Cassius and Brutus, who slew Caius Julius [Caesar]; for those men laid the foundations of sedition and civil wars in our city; but this man, together with his slaughter of the tyrant, hath set our city free from all those sad miseries which arose from the tyranny.” 19.185. 3. And this was the purport of Sentius’s oration, which was received with pleasure by the senators, and by as many of the equestrian order as were present. And now one Trebellius Maximus rose up hastily, and took off Sentius’s finger a ring, which had a stone, with the image of Caius engraven upon it, and which, in his zeal in speaking, and his earnestness in doing what he was about, as it was supposed, he had forgotten to take off himself. This sculpture was broken immediately. 19.186. But as it was now far in the night, Cherea demanded of the consuls the watchword, who gave him this word, Liberty. These facts were the subjects of admiration to themselves, and almost incredible; 19.187. for it was a hundred years since the democracy had been laid aside, when this giving the watchword returned to the consuls; for before the city was subject to tyrants, they were the commanders of the soldiers. 19.188. But when Cherea had received that watchword, he delivered it to those who were on the senate’s side, which were four regiments, who esteemed the government without emperors to be preferable to tyranny. 19.189. So these went away with their tribunes. The people also now departed very joyful, full of hope and of courage, as having recovered their former democracy, and were no longer under an emperor; and Cherea was in very great esteem with them. 19.191. They proposed this office to Lupus as to a kinsman of Clement, that he might be so far a partaker of this murder of the tyrant, and might rejoice in the virtue of having assisted his fellow citizens, and that he might appear to have been a partaker with those that were first in their designs against him. 19.192. Yet did this action appear to some of the conspirators to be too cruel, as to this using such severity to a woman, because Caius did more indulge his own ill-nature than use her advice in all that he did; from which ill-nature it was that the city was in so desperate a condition with the miseries that were brought on it, and the flower of the city was destroyed. 19.193. But others accused her of giving her consent to these things; nay, they ascribed all that Caius had done to her as the cause of it, and said she had given a potion to Caius, which had made him obnoxious to her, and had tied him down to love her by such evil methods; insomuch that she, having rendered him distracted, was become the author of all the mischiefs that had befallen the Romans, and that habitable world which was subject to them. 19.194. So that at length it was determined that she must die; nor could those of the contrary opinion at all prevail to have her saved; and Lupus was sent accordingly. Nor was there any delay made in executing what he went about, but he was subservient to those that sent him on the first opportunity, as desirous to be no way blameable in what might be done for the advantage of the people. 19.195. So when he was come into the palace, he found Cesonia, who was Caius’s wife, lying by her husband’s dead body, which also lay down on the ground, and destitute of all such things as the law allows to the dead, and all over herself besmeared with the blood of her husband’s wounds, and bewailing the great affliction she was under, her daughter lying by her also; and nothing else was heard in these her circumstances but her complaint of Caius, as if he had not regarded what she had often told him of beforehand; 19.196. which words of hers were taken in a different sense even at that time, and are now esteemed equally ambiguous by those that hear of them, and are still interpreted according to the different inclinations of people. Now some said that the words denoted that she had advised him to leave off his mad behavior and his barbarous cruelty to the citizens, and to govern the public with moderation and virtue, lest he should perish by the same way, upon their using him as he had used them. 19.197. But some said, that as certain words had passed concerning the conspirators, she desired Caius to make no delay, but immediately to put them all to death, and this whether they were guilty or not, and that thereby he would be out of the fear of any danger; and that this was what she reproached him for, when she advised him so to do, but he was too slow and tender in the matter. 19.198. And this was what Cesonia said, and what the opinions of men were about it. But when she saw Lupus approach, she showed him Caius’s dead body, and persuaded him to come nearer, with lamentation and tears; 19.199. and as she perceived that Lupus was in disorder, and approached her in order to execute some design disagreeable to himself, she was well aware for what purpose he came, and stretched out her naked throat, and that very cheerfully to him, bewailing her case, like one that utterly despaired of her life, and bidding him not to boggle at finishing the tragedy they had resolved upon relating to her. 19.201. 5. This was the end of Caius, after he had reigned four years, within four months. He was, even before he came to be emperor, ill-natured, and one that had arrived at the utmost pitch of wickedness; a slave to his pleasures, and a lover of calumny; greatly affected by every terrible accident, and on that account of a very murderous disposition where he durst show it. He enjoyed his exorbitant power to this only purpose, to injure those who least deserved it, with unreasonable insolence and got his wealth by murder and injustice. 19.202. He labored to appear above regarding either what was divine or agreeable to the laws, but was a slave to the commendations of the populace; and whatsoever the laws determined to be shameful, and punished, that he esteemed more honorable than what was virtuous. 19.203. He was unmindful of his friends, how intimate soever, and though they were persons of the highest character; and if he was once angry at any of them, he would inflict punishment upon them on the smallest occasions, and esteemed every man that endeavored to lead a virtuous life his enemy. And whatsoever he commanded, he would not admit of any contradiction to his inclinations; 19.204. whence it was that he had criminal conversation with his own sister; from which occasion chiefly it was also that a bitter hatred first sprang up against him among the citizens, that sort of incest not having been known of a long time; and so this provoked men to distrust him, and to hate him that was guilty of it. 19.205. And for any great or royal work that he ever did, which might be for the present and for future ages, nobody can name any such, but only the haven that he made about Rhegium and Sicily, for the reception of the ships that brought corn from Egypt; 19.206. which was indeed a work without dispute very great in itself, and of very great advantage to the navigation. Yet was not this work brought to perfection by him, but was the onehalf of it left imperfect, by reason of his want of application to it; 19.207. the cause of which was this, that he employed his studies about useless matters, and that by spending his money upon such pleasures as concerned no one’s benefit but his own, he could not exert his liberality in things that were undeniably of great consequence. 19.208. Otherwise he was an excellent orator, and thoroughly acquainted with the Greek tongue, as well as with his own country or Roman language. He was also able, off-hand and readily, to give answers to compositions made by others, of considerable length and accuracy. He was also more skillful in persuading others to very great things than any one else, and this from a natural affability of temper, which had been improved by much exercise and painstaking: 19.209. for as he was the grandson of the brother of Tiberius, whose successor he was, this was a strong inducement to his acquiring of learning, because Tiberius aspired after the highest pitch of that sort of reputation; and Caius aspired after the like glory for eloquence, being induced thereto by the letters of his kinsman and his emperor. He was also among the first rank of his own citizens. 19.211. At the first he got himself such friends as were in all respects the most worthy, and was greatly beloved by them, while he imitated their zealous application to the learning and to the glorious actions of the best men; but when he became insolent towards them, they laid aside the kindness they had for him, and began to hate him; from which hatred came that plot which they raised against him, and wherein he perished. 19.222. and as still more and more of the soldiery got together, the crowd about him ran away, and Claudius could hardly go on, his body was then so weak; and those who carried his sedan, upon an inquiry that was made about his being carried off, ran away and saved themselves, as despairing of their Lord’s preservation. 19.223. But when they were come into the large court of the palace, (which, as the report goes about it, was inhabited first of all the parts of the city of Rome,) and had just reached the public treasury, many more soldiers came about him, as glad to see Claudius’s face, and thought it exceeding right to make him emperor, on account of their kindness for Germanicus, who was his brother, and had left behind him a vast reputation among all that were acquainted with him. 19.224. They reflected also on the covetous temper of the leading men of the senate, and what great errors they had been guilty of when the senate had the government formerly; 19.225. they also considered the impossibility of such an undertaking, as also what dangers they should be in, if the government should come to a single person, and that such a one should possess it as they had no hand in advancing, and not to Claudius, who would take it as their grant, and as gained by their good-will to him, and would remember the favors they had done him, and would make them a sufficient recompense for the same. 19.226. 3. These were the discourses the soldiers had one with another by themselves, and they communicated them to all such as came in to them. Now those that inquired about this matter willingly embraced the invitation that was made them to join with the rest; so they carried Claudius into the camp, crowding about him as his guard, and encompassing him about, one chairman still succeeding another, that their vehement endeavors might not be hindered. 19.227. But as to the populace and senators, they disagreed in their opinions. The latter were very desirous to recover their former dignity, and were zealous to get clear of the slavery that had been brought on them by the injurious treatment of the tyrants, which the present opportunity afforded them; 19.228. but for the people, who were envious against them, and knew that the emperors were capable of curbing their covetous temper, and were a refuge from them, they were very glad that Claudius had been seized upon, and brought to them, and thought that if Claudius were made emperor, he would prevent a civil war, such as there was in the days of Pompey. 19.229. But when the senate knew that Claudius was brought into the camp by the soldiers, they sent to him those of their body which had the best character for their virtues, that they might inform him that he ought to do nothing by violence, in order to gain the government; 19.231. that if he would comply with them, and demonstrate that his firm resolution was to live quietly and virtuously, he would have the greatest honors decreed to him that a free people could bestow; and by subjecting himself to the law, would obtain this branch of commendation, that he acted like a man of virtue, both as a ruler and a subject; 19.232. but that if he would act foolishly, and learn no wisdom by Caius’s death, they would not permit him to go on; that a great part of the army was got together for them, with plenty of weapons, and a great number of slaves, which they could make use of; 19.233. that good hope was a great matter in such cases, as was also good fortune; and that the gods would never assist any others but those that undertook to act with virtue and goodness, who can be no other than such as fight for the liberty of their country. 19.234. 4. Now these ambassadors, Veranius and Brocchus, who were both of them tribunes of the people, made this speech to Claudius; and falling down upon their knees, they begged of him that he would not throw the city into wars and misfortunes; but when they saw what a multitude of soldiers encompassed and guarded Claudius, and that the forces that were with the consuls were, in comparison of them, perfectly inconsiderable 19.235. they added, that if he did desire the government, he should accept of it as given by the senate; that he would prosper better, and be happier, if he came to it, not by the injustice, but by the good-will of those that would bestow it upon him. 19.236. 1. Now Claudius, though he was sensible after what an insolent manner the senate had sent to him yet did he, according to their advice, behave himself for the present with moderation; but not so far that he could not recover himself out of his fright; so he was encouraged [to claim the government] partly by the boldness of the soldiers, and partly by the persuasion of king Agrippa, who exhorted him not to let such a dominion slip out of his hands, when it came thus to him of its own accord. 19.237. Now this Agrippa, with relation to Caius, did what became one that had been so much honored by him; for he embraced Caius’s body after he was dead, and laid it upon a bed, and covered it as well as he could, and went out to the guards, and told them that Caius was still alive; but he said that they should call for physicians, since he was very ill of his wounds. 19.238. But when he had learned that Claudius was carried away violently by the soldiers, he rushed through the crowd to him, and when he found that he was in disorder, and ready to resign up the government to the senate, he encouraged him, and desired him to keep the government; 19.239. but when he had said this to Claudius, he retired home. And upon the senate’s sending for him, he anointed his head with ointment, as if he had lately accompanied with his wife, and had dismissed her, and then came to them: he also asked of the senators what Claudius did; 19.241. for that those who grasp at government will stand in need of weapons and soldiers to guard them, unless they will set up without any preparation for it, and so fall into danger. 19.242. And when the senate replied that they would bring in weapons in abundance, and money, and that as to an army, a part of it was already collected together for them, and they would raise a larger one by giving the slaves their liberty,—Agrippa made answer, “O senators! may you be able to compass what you have a mind to; yet will I immediately tell you my thoughts, because they tend to your preservation. 19.243. Take notice, then, that the army which will fight for Claudius hath been long exercised in warlike affairs; but our army will be no better than a rude multitude of raw men, and those such as have been unexpectedly made free from slavery, and ungovernable; we must then fight against those that are skillful in war, with men who know not so much as how to draw their swords. 19.244. So that my opinion is, that we should send some persons to Claudius, to persuade him to lay down the government; and I am ready to be one of your ambassadors.” 19.245. 2. Upon this speech of Agrippa, the senate complied with him, and he was sent among others, and privately informed Claudius of the disorder the senate was in, and gave him instructions to answer them in a somewhat commanding strain, and as one invested with dignity and authority. 19.246. Accordingly, Claudius said to the ambassadors, that he did not wonder the senate had no mind to have an emperor over them, because they had been harassed by the barbarity of those that had formerly been at the head of their affairs; but that they should taste of an equitable government under him, and moderate times, while he should only be their ruler in name, but the authority should be equally common to them all; and since he had passed through many and various scenes of life before their eyes, it would be good for them not to distrust him. 19.247. So the ambassadors, upon their hearing this his answer, were dismissed. But Claudius discoursed with the army which was there gathered together, who took oaths that they would persist in their fidelity to him; Upon which he gave the guards every man five thousand drachmae a-piece, and a proportionable quantity to their captains, and promised to give the same to the rest of the armies wheresoever they were. 19.248. 3. And now the consuls called the senate together into the temple of Jupiter the Conqueror, while it was still night; but some of those senators concealed themselves in the city, being uncertain what to do, upon the hearing of this summons; and some of them went out of the city to their own farms, as foreseeing whither the public affairs were going, and despairing of liberty; nay, these supposed it much better for them to be slaves without danger to themselves, and to live a lazy and inactive life, than by claiming the dignity of their forefathers, to run the hazard of their own safety. 19.249. However, a hundred and no more were gotten together; and as they were in consultation about the present posture of affairs, a sudden clamor was made by the soldiers that were on their side, desiring that the senate would choose them an emperor, and not bring the government into ruin by setting up a multitude of rulers. 19.251. Yet were there those that hankered after the government, both on account of the dignity of their families and that accruing to them by their marriages; for Marcus Minucianus was illustrious, both by his own nobility, and by his having married Julia, the sister of Caius, who accordingly was very ready to claim the government, although the consuls discouraged him, and made one delay after another in proposing it: 19.252. that Minucianus also, who was one of Caius’s murderers, restrained Valerius of Asia from thinking of such things; and a prodigious slaughter there had been, if leave had been given to these men to set up for themselves, and oppose Claudius. 19.253. There were also a considerable number of gladiators besides, and of those soldiers who kept watch by night in the city, and rowers of ships, who all ran into the camp; insomuch that, of those who put in for the government, some left off their pretensions in order to spare the city, and others out of fear for their own persons. 19.254. 4. But as soon as ever it was day, Cherea, and those that were with him, came into the senate, and attempted to make speeches to the soldiers. However, the multitude of those soldiers, when they saw that they were making signals for silence with their hands, and were ready to begin to speak to them, grew tumultuous, and would not let them speak at all, because they were all zealous to be under a monarchy; and they demanded of the senate one for their ruler, as not enduring any longer delays: 19.255. but the senate hesitated about either their own governing, or how they should themselves be governed, while the soldiers would not admit them to govern, and the murderers of Caius would not permit the soldiers to dictate to them. 19.256. When they were in these circumstances, Cherea was not able to contain the anger he had, and promised, that if they desired an emperor, he would give them one, if any one would bring him the watchword from Eutychus. 19.257. Now this Eutychus was charioteer of the green-band faction, styled Prasine, and a great friend of Caius, who used to harass the soldiery with building stables for the horses, and spent his time in ignominious labors 19.258. which occasioned Cherea to reproach them with him, and to abuse them with much other scurrilous language; and told them he would bring them the head of Claudius; and that it was an amazing thing, that, after their former madness, they should commit their government to a fool. 19.259. Yet were not they moved with his words, but drew their swords, and took up their ensigns, and went to Claudius, to join in taking the oath of fidelity to him. So the senate were left without any body to defend them, and the very consuls differed nothing from private persons. 19.261. At which juncture Sabinus, one of Caius’s murderers, threatened that he would sooner come into the midst of them and kill himself, than consent to make Claudius emperor, and see slavery returning upon them; he also abused Cherea for loving his life too well, while he who was the first in his contempt of Caius, could think it a good thin to live, when, even by all that they had done for the recovery of their liberty, they found it impossible to do it. 19.262. But Cherea said he had no manner of doubt upon him about killing himself; that yet he would first sound the intentions of Claudius before he did it. 19.263. 5. These were the debates [about the senate]; but in the camp every body was crowding on all sides to pay their court to Claudius; and the other consul, Quintus Pomponius, was reproached by the soldiery, as having rather exhorted the senate to recover their liberty; whereupon they drew their swords, and were going to assault him, and they had done it, if Claudius had not hindered them 19.264. who snatched the consul out of the danger he was in, and set him by him. But he did not receive that part of the senate which was with Quintus in the like honorable manner; nay, some of them received blows, and were thrust away as they came to salute Claudius; nay, Aponius went away wounded, and they were all in danger. 19.265. However, king Agrippa went up to Claudius, and desired he would treat the senators more gently; for if any mischief should come to the senate, he would have no others over whom to rule. 19.266. Claudius complied with him, and called the senate together into the palace, and was carried thither himself through the city, while the soldiery conducted him, though this was to the great vexation of the multitude; 19.267. for Cherea and Sabinus, two of Caius’s murderers, went in the fore-front of them, in an open manner, while Pollio, whom Claudius, a little before, had made captain of his guards, had sent them an epistolary edict, to forbid them to appear in public. 19.268. Then did Claudius, upon his coming to the palace, get his friends together, and desired their suffrages about Cherea. They said that the work he had done was a glorious one; but they accused him the he did it of perfidiousness, and thought it just to inflict the punishment [of death] upon him, to discountece such actions for the time to come. 19.269. So Cherea was led to his execution, and Lupus and many other Romans with him. Now it is reported that Cherea bore this calamity courageously; and this not only by the firmness of his own behavior under it, but by the reproaches he laid upon Lupus, who fell into tears; 19.271. But Lupus did not meet with such good fortune in going out of the world, since he was timorous, and had many blows leveled at his neck, because he did not stretch it out boldly [as he ought to have done]. 19.272. 6. Now, a few days after this, as the Parental solemnities were just at hand, the Roman multitude made their usual oblations to their several ghosts, and put portions into the fire in honor of Cherea, and besought him to be merciful to them, and not continue his anger against them for their ingratitude. And this was the end of the life that Cherea came to. 19.273. But for Sabinus, although Claudius not only set him at liberty, but gave him leave to retain his former command in the army, yet did he think it would be unjust in him to fail of performing his obligations to his fellowconfederates; so he fell upon his sword, and killed himself, the wound reaching up to the very hilt of the sword. 19.274. 1. Now when Claudius had taken out of the way all those soldiers whom he suspected, which he did immediately, he published an edict, and therein confirmed that kingdom to Agrippa which Caius had given him, and therein commended the king highly. He also made an addition to it of all that country over which Herod, who was his grandfather, had reigned, that is, Judea and Samaria; 19.275. and this he restored to him as due to his family. But for Abila of Lysanias, and all that lay at Mount Libanus, he bestowed them upon him, as out of his own territories. He also made a league with this Agrippa, confirmed by oaths, in the middle of the forum, in the city of Rome: 19.276. he also took away from Antiochus that kingdom which he was possessed of, but gave him a certain part of Cilicia and Commagena: he also set Alexander Lysimachus, the alabarch, at liberty, who had been his old friend, and steward to his mother Antonia, but had been imprisoned by Caius, whose son [Marcus] married Bernice, the daughter of Agrippa. 19.277. But when Marcus, Alexander’s son, was dead, who had married her when she was a virgin, Agrippa gave her in marriage to his brother Herod, and begged for him of Claudius the kingdom of Chalcis. 19.278. 2. Now about this time there was a sedition between the Jews and the Greeks, at the city of Alexandria; for when Caius was dead, the nation of the Jews, which had been very much mortified under the reign of Caius, and reduced to very great distress by the people of Alexandria, recovered itself, and immediately took up their arms to fight for themselves. 19.279. So Claudius sent an order to the president of Egypt to quiet that tumult; he also sent an edict, at the requests of king Agrippa and king Herod, both to Alexandria and to Syria, whose contents were as follows: 19.281. Since I am assured that the Jews of Alexandria, called Alexandrians, have been joint inhabitants in the earliest times with the Alexandrians, and have obtained from their kings equal privileges with them, as is evident by the public records that are in their possession, and the edicts themselves; 19.282. and that after Alexandria had been subjected to our empire by Augustus, their rights and privileges have been preserved by those presidents who have at divers times been sent thither; and that no dispute had been raised about those rights and privileges 19.283. even when Aquila was governor of Alexandria; and that when the Jewish ethnarch was dead, Augustus did not prohibit the making such ethnarchs, as willing that all men should be so subject [to the Romans] as to continue in the observation of their own customs, and not be forced to transgress the ancient rules of their own country religion; 19.284. but that, in the time of Caius, the Alexandrians became insolent towards the Jews that were among them, which Caius, out of his great madness and want of understanding, reduced the nation of the Jews very low, because they would not transgress the religious worship of their country, and call him a god: 19.285. I will therefore that the nation of the Jews be not deprived of their rights and privileges, on account of the madness of Caius; but that those rights and privileges which they formerly enjoyed be preserved to them, and that they may continue in their own customs. And I charge both parties to take very great care that no troubles may arise after the promulgation of this edict.” 19.286. 3. And such were the contents of this edict on behalf of the Jews that was sent to Alexandria. But the edict that was sent into the other parts of the habitable earth was this which follows: 19.287. “Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, high priest, tribune of the people, chosen consul the second time, ordains thus: 19.288. Upon the petition of king Agrippa and king Herod, who are persons very dear to me, that I would grant the same rights and privileges should be preserved to the Jews which are in all the Roman empire, which I have granted to those of Alexandria, I very willingly comply therewith; and this grant I make not only for the sake of the petitioners 19.289. but as judging those Jews for whom I have been petitioned worthy of such a favor, on account of their fidelity and friendship to the Romans. I think it also very just that no Grecian city should be deprived of such rights and privileges, since they were preserved to them under the great Augustus. 19.291. And I will that this decree of mine be engraven on tables by the magistrates of the cities, and colonies, and municipal places, both those within Italy and those without it, both kings and governors, by the means of the ambassadors, and to have them exposed to the public for full thirty days, in such a place whence it may plainly be read from the ground.” 19.292. 1. Now Claudius Caesar, by these decrees of his which were sent to Alexandria, and to all the habitable earth, made known what opinion he had of the Jews. So he soon sent Agrippa away to take his kingdom, now he was advanced to a more illustrious dignity than before, and sent letters to the presidents and procurators of the provinces that they should treat him very kindly. 19.293. Accordingly, he returned in haste, as was likely he would, now he returned in much greater prosperity than he had before. He also came to Jerusalem, and offered all the sacrifices that belonged to him, and omitted nothing which the law required; 19.294. on which account he ordained that many of the Nazarites should have their heads shorn. And for the golden chain which had been given him by Caius, of equal weight with that iron chain wherewith his royal hands had been bound, he hung it up within the limits of the temple, over the treasury, that it might be a memorial of the severe fate he had lain under, and a testimony of his change for the better; that it might be a demonstration how the greatest prosperity may have a fall, and that God sometimes raises up what is fallen down: 19.295. for this chain thus dedicated afforded a document to all men, that king Agrippa had been once bound in a chain for a small cause, but recovered his former dignity again; and a little while afterward got out of his bonds, and was advanced to be a more illustrious king than he was before. 19.296. Whence men may understand that all that partake of human nature, how great soever they are, may fall; and that those that fall may gain their former illustrious dignity again. 19.297. 2. And when Agrippa had entirely finished all the duties of the divine worship, he removed Theophilus, the son of Aus, from the high priesthood, and bestowed that honor of his on Simon the son of Boethus, whose name was also Cantheras whose daughter king Herod married, as I have related above. 19.298. Simon, therefore, had the [high] priesthood with his brethren, and with his father, in like manner as the sons of Simon, the son of Onias, who were three, had it formerly under the government of the Macedonians, as we have related in a former book. 19.299. 3. When the king had settled the high priesthood after this manner, he returned the kindness which the inhabitants of Jerusalem had showed him; for he released them from the tax upon houses, every one of which paid it before, thinking it a good thing to requite the tender affection of those that loved him. He also made Silas the general of his forces, as a man who had partaken with him in many of his troubles. 19.301. This procedure of theirs greatly provoked Agrippa; for it plainly tended to the dissolution of the laws of his country. So he came without delay to Publius Petronius, who was then president of Syria, and accused the people of Doris. 19.302. Nor did he less resent what was done than did Agrippa; for he judged it a piece of impiety to transgress the laws that regulate the actions of men. So he wrote the following letter to the people of Doris in an angry strain: 19.303. “Publius Petronius, the president under Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, to the magistrates of Doris, ordains as follows: 19.304. Since some of you have had the boldness, or madness rather, after the edict of Claudius Caesar Augustus Germanicus was published, for permitting the Jews to observe the laws of their country, not to obey the same 19.305. but have acted in entire opposition thereto, as forbidding the Jews to assemble together in the synagogue, by removing Caesar’s statue, and setting it up therein, and thereby have offended not only the Jews, but the emperor himself, whose statue is more commodiously placed in his own temple than in a foreign one, where is the place of assembling together; while it is but a part of natural justice, that every one should have the power over the place belonging peculiarly to themselves, according to the determination of Caesar,— 19.306. to say nothing of my own determination, which it would be ridiculous to mention after the emperor’s edict, which gives the Jews leave to make use of their own customs, as also gives order that they enjoy equally the rights of citizens with the Greeks themselves,— 19.307. I therefore ordain that Proculus Vitellius, the centurion, bring those men to me, who, contrary to Augustus’s edict, have been so insolent as to do this thing, at which those very men, who appear to be of principal reputation among them, have an indignation also, and allege for themselves, that it was not done with their consent, but by the violence of the multitude, that they may give an account of what hath been done. 19.308. I also exhort the principal magistrates among them, unless they have a mind to have this action esteemed to be done with their consent, to inform the centurion of those that were guilty of it, and take care that no handle be hence taken for raising a sedition or quarrel among them; which those seem to me to hunt after who encourage such doings; 19.309. while both I myself, and king Agrippa, for whom I have the highest honor, have nothing more under our care, than that the nation of the Jews may have no occasion given them of getting together, under the pretense of avenging themselves, and become tumultuous. 19.311. I therefore charge you, that you do not, for the time to come, seek for any occasion of sedition or disturbance, but that every one be allowed to follow their own religious customs.” 19.312. 4. Thus did Petronius take care of this matter, that such a breach of the law might be corrected, and that no such thing might be attempted afterwards against the Jews. 19.313. And now king Agrippa took the [high] priesthood away from Simon Cantheras, and put Jonathan, the son of Aus, into it again, and owned that he was more worthy of that dignity than the other. But this was not a thing acceptable to him, to recover that his former dignity. So he refused it, and said 19.326. 2. As for the walls of Jerusalem, that were adjoining to the new city [Bezetha], he repaired them at the expense of the public, and built them wider in breadth, and higher in altitude; and he had made them too strong for all human power to demolish, unless Marcus, the then president of Syria, had by letter informed Claudius Caesar of what he was doing. 19.327. And when Claudius had some suspicion of attempts for innovation, he sent to Agrippa to leave off the building of those walls presently. So he obeyed, as not thinking it proper to contradict Claudius. 19.328. 3. Now this king was by nature very beneficent and liberal in his gifts, and very ambitious to oblige people with such large donations; and he made himself very illustrious by the many chargeable presents he made them. He took delight in giving, and rejoiced in living with good reputation. He was not at all like that Herod who reigned before him; 19.329. for that Herod was ill-natured, and severe in his punishments, and had no mercy on them that he hated; and every one perceived that he was more friendly to the Greeks than to the Jews; for he adorned foreign cities with large presents in money; with building them baths and theatres besides; nay, in some of those places he erected temples, and porticoes in others; but he did not vouchsafe to raise one of the least edifices in any Jewish city, or make them any donation that was worth mentioning. 19.331. Accordingly, he loved to live continually at Jerusalem, and was exactly careful in the observance of the laws of his country. He therefore kept himself entirely pure; nor did any day pass over his head without its appointed sacrifice. 19.332. 4. However, there was a certain man of the Jewish nation at Jerusalem, who appeared to be very accurate in the knowledge of the law. His name was Simon. This man got together an assembly, while the king was absent at Caesarea, and had the insolence to accuse him as not living holily, and that he might justly be excluded out of the temple, since it belonged only to native Jews. 19.333. But the general of Agrippa’s army informed him that Simon had made such a speech to the people. So the king sent for him; and as he was sitting in the theater, he bid him sit down by him, and said to him with a low and gentle voice, “What is there done in this place that is contrary to the law?” 19.334. But he had nothing to say for himself, but begged his pardon. So the king was more easily reconciled to him than one could have imagined, as esteeming mildness a better quality in a king than anger, and knowing that moderation is more becoming in great men than passion. So he made Simon a small present, and dismissed him. 19.335. 5. Now as Agrippa was a great builder in many places, he paid a peculiar regard to the people of Berytus; for he erected a theater for them, superior to many others of that sort, both in sumptuousness and elegance, as also an amphitheater, built at vast expenses; and besides these, he built them baths and porticoes, and spared for no costs in any of his edifices, to render them both handsome and large. 19.336. He also spent a great deal upon their dedication, and exhibited shows upon them, and brought thither musicians of all sorts, and such as made the most delightful music of the greatest variety. He also showed his magnificence upon the theater, in his great number of gladiators; 19.337. and there it was that he exhibited the several antagonists, in order to please the spectators; no fewer indeed than seven hundred men to fight with seven hundred other men and allotted all the malefactors he had for this exercise, that both the malefactors might receive their punishment, and that this operation of war might be a recreation in peace. And thus were these criminals all destroyed at once. 19.338. 1. When Agrippa had finished what I have above related at Berytus, he removed to Tiberias, a city of Galilee. Now he was in great esteem among other kings. Accordingly there came to him Antiochus, king of Commagene, Sampsigeramus, king of Emesa, and Cotys, who was king of the Lesser Armenia, and Polemo, who was king of Pontus, as also Herod his brother, who was king of Chalcis. 19.339. All these he treated with agreeable entertainments, and after an obliging manner, and so as to exhibit the greatness of his mind, and so as to appear worthy of those respects which the kings paid to him, by coming thus to see him. 19.341. But this proved to be the beginning of a difference between him and Marcus; for he took with him in his chariot those other kings as his assessors. But Marcus had a suspicion what the meaning could be of so great a friendship of these kings one with another, and did not think so close an agreement of so many potentates to be for the interest of the Romans. He therefore sent some of his domestics to every one of them, and enjoined them to go their ways home without further delay. 19.342. This was very ill taken by Agrippa, who after that became his enemy. And now he took the high priesthood away from Matthias, and made Elioneus, the son of Cantheras, high priest in his stead. 19.343. 2. Now when Agrippa had reigned three years over all Judea, he came to the city Caesarea, which was formerly called Strato’s Tower; and there he exhibited shows in honor of Caesar, upon his being informed that there was a certain festival celebrated to make vows for his safety. At which festival a great multitude was gotten together of the principal persons, and such as were of dignity through his province. 19.344. On the second day of which shows he put on a garment made wholly of silver, and of a contexture truly wonderful, and came into the theater early in the morning; at which time the silver of his garment being illuminated by the fresh reflection of the sun’s rays upon it, shone out after a surprising manner, and was so resplendent as to spread a horror over those that looked intently upon him; 19.345. and presently his flatterers cried out, one from one place, and another from another, (though not for his good,) that he was a god; and they added, “Be thou merciful to us; for although we have hitherto reverenced thee only as a man, yet shall we henceforth own thee as superior to mortal nature.” 19.346. Upon this the king did neither rebuke them, nor reject their impious flattery. But as he presently afterward looked up, he saw an owl sitting on a certain rope over his head, and immediately understood that this bird was the messenger of ill tidings, as it had once been the messenger of good tidings to him; and fell into the deepest sorrow. A severe pain also arose in his belly, and began in a most violent manner. 19.347. He therefore looked upon his friends, and said, “I, whom you call a god, am commanded presently to depart this life; while Providence thus reproves the lying words you just now said to me; and I, who was by you called immortal, am immediately to be hurried away by death. But I am bound to accept of what Providence allots, as it pleases God; for we have by no means lived ill, but in a splendid and happy manner.” 19.348. When he said this, his pain was become violent. Accordingly he was carried into the palace, and the rumor went abroad every where, that he would certainly die in a little time. 19.349. But the multitude presently sat in sackcloth, with their wives and children, after the law of their country, and besought God for the king’s recovery. All places were also full of mourning and lamentation. Now the king rested in a high chamber, and as he saw them below lying prostrate on the ground, he could not himself forbear weeping. 19.351. for he reigned four years under Caius Caesar, three of them were over Philip’s tetrarchy only, and on the fourth he had that of Herod added to it; and he reigned, besides those, three years under the reign of Claudius Caesar; in which time he reigned over the forementioned countries, and also had Judea added to them, as well as Samaria and Caesarea. 19.352. The revenues that he received out of them were very great, no less than twelve millions of drachmae. Yet did he borrow great sums from others; for he was so very liberal that his expenses exceeded his incomes, and his generosity was boundless. 20.11. “Claudius Caesar Germanicus, tribune of the people the fifth time, and designed consul the fourth time, and imperator the tenth time, the father of his country, to the magistrates, senate, and people, and the whole nation of the Jews, sendeth greeting. 20.11. But when he could not induce them to be quiet for they still went on in their reproaches to him, he gave order that the whole army should take their entire armor, and come to Antonia, which was a fortress, as we have said already, which overlooked the temple; 20.115. Now as this devastation was making, one of the soldiers seized the laws of Moses that lay in one of those villages, and brought them out before the eyes of all present, and tore them to pieces; and this was done with reproachful language, and much scurrility; 20.116. which things when the Jews heard of, they ran together, and that in great numbers, and came down to Caesarea, where Cumanus then was, and besought him that he would avenge, not themselves, but God himself, whose laws had been affronted; for that they could not bear to live any longer, if the laws of their forefathers must be affronted after this manner. 20.117. Accordingly Cumanus, out of fear lest the multitude should go into a sedition, and by the advice of his friends also, took care that the soldier who had offered the affront to the laws should be beheaded, and thereby put a stop to the sedition which was ready to be kindled a second time.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 2.231 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.231. Accordingly, he, perceiving that the multitude would not be quiet unless they had a comfortable answer from him, gave order that the soldier should be brought, and drawn through those that required to have him punished, to execution, which being done, the Jews went their ways.
7. Josephus Flavius, Against Apion, 2.1-2.3, 2.5-2.144 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. 1. In the former book, most honored Epaphroditus, I have demonstrated our antiquity, and confirmed the truth of what I have said, from the writings of the Phoenicians, and Chaldeans, and Egyptians. I have, moreover, produced many of the Grecian writers, as witnesses thereto. I have also made a refutation of Manetho and Cheremon, and of certain others of our enemies. 2.1. for in his third book, which relates to the affairs of Egypt, he speaks thus:—“I have heard of the ancient men of Egypt, that Moses was of Heliopolis, and that he thought himself obliged to follow the customs of his forefathers, and offered his prayers in the open air, towards the city walls; but that he reduced them all to be directed towards the sun-rising, which was agreeable to the situation of Heliopolis; 2.1. Or how is it possible that all the Jews should get together to these sacrifices, and the entrails of one man should be sufficient for so many thousands to taste of them, as Apion pretends? Or why did not the king carry this man, whosoever he was, and whatsoever was his name (which is not set down in Apion’s book) 2.2. I shall now therefore begin a confutation of the remaining authors who have written any thing against us; although I confess I have had a doubt upon me about Apion the grammarian, whether I ought to take the trouble of confuting him or not; 2.2. As for the number of those that were expelled out of Egypt, he hath contrived to have the very same number with Lysimachus, and says they were a hundred and ten thousand. He then assigns a certain wonderful and plausible occasion for the name of Sabbath; 2.2. It commands us also, when we marry, not to have regard to portion, nor to take a woman by violence, nor to persuade her deceitfully and knavishly; but to demand her in marriage of him who hath power to dispose of her, and is fit to give her away by the nearness of his kindred; 2.5. For I also have observed, that many men are very much delighted when they see a man who first began to reproach another, to be himself exposed to contempt on account of the vices he hath himself been guilty of. 2.5. for when these Alexandrians were making war with Cleopatra the queen, and were in danger of being utterly ruined, these Jews brought them to terms of agreement, and freed them from the miseries of a civil war. “But then (says Apion) Onias brought a small army afterward upon the city at the time when Thermus the Roman ambassador was there present.” 2.6. However, it is not a very easy thing to go over this man’s discourse, nor to know plainly what he means; yet does he seem, amidst a great confusion and disorder in his falsehoods, to produce, in the first place, such things as resemble what we have examined already, and relate to the departure of our forefathers out of Egypt; 2.6. nay, when last of all Caesar had taken Alexandria, she came to that pitch of cruelty, that she declared she had some hope of preserving her affairs still, in case she could kill the Jews, though it were with her own hand; to such a degree of barbarity and perfidiousness had she arrived; and doth any one think that we cannot boast ourselves of any thing, if, as Apion says, this queen did not at a time of famine distribute wheat among us? 2.7. and, in the second place, he accuses those Jews that are inhabitants of Alexandria; as, in the third place, he mixes with these things such accusations as concern the sacred purifications, with the other legal rites used in the temple. /p 2.7. These Egyptians therefore were the authors of these troubles, who not having the constancy of Macedonians, nor the prudence of Grecians, indulged all of them the evil manners of the Egyptians, and continued their ancient hatred against us; 2.8. 2. Now, although I cannot but think that I have already demonstrated, and that abundantly, more than was necessary, that our fathers were not originally Egyptians, nor were thence expelled, either on account of bodily diseases, or any other calamities of that sort 2.8. for Apion hath the impudence to pretend, that “the Jews placed an ass’s head in their holy place;” and he affirms that this was discovered when Antiochus Epiphanes spoiled our temple, and found that ass’s head there made of gold, and worth a great deal of money. 2.9. yet will I briefly take notice of what Apion adds upon that subject; 2.9. Now, such men as he are more zealous to justify a sacrilegious king than to write what is just and what is true about us, and about our temple; for when they are desirous of gratifying Antiochus, and of concealing that perfidiousness and sacrilege which he was guilty of, with regard to our nation, when he wanted money, they endeavor to disgrace us, and tell lies even relating to futurities. 2.11. that, he also set up pillars instead of gnomons, under which was represented a cavity like that of a boat, and the shadow that fell from their tops fell down upon that cavity, that it might go round about the like course as the sun itself goes round in the other.” 2.11. Now, if he knew the purity of our temple, he hath entirely omitted to take notice of it; but he forges a story about the seizing of a Grecian, about ineffable food, and the most delicious preparation of dainties; and pretends that strangers could go into a place whereinto the noblest men among the Jews are not allowed to enter, unless they be priests. 2.12. This is that wonderful relation which we have given us by this great grammarian. But that it is a false one is so plain, that it stands in need of few words to prove it, but is manifest from the works of Moses; for when he erected the first tabernacle to God, he did himself neither give order for any such kind of representation to be made at it, nor ordain that those who came after him should make such a one. Moreover, when in a future age Solomon built his temple in Jerusalem, he avoided all such needless decorations as Apion hath here devised. 2.12. though it seems this lamp-bearer of ours opened them easily, or thought he opened them, as he thought he had the ass’s head in his hand. Whether, therefore, he returned it to us again, or whether Apion took it and brought it into the temple again, that Antiochus might find it, and afford a handle for a second fable of Apion’s, is uncertain. 2.13. He says farther, “How he had heard of the ancient men, that Moses was of Heliopolis.” To be sure that was because, being a younger man himself, he believed those that by their elder age were acquainted and conversed with him. 2.13. for it is not reasonable to imitate the clownish ignorance of Apion who hath no regard to the misfortunes of the Athenians, or of the Lacedemonians, the latter of whom were styled by all men the most courageous, and the former the most religious, of the Grecians. 2.14. Now, this [man], grammarian as he was, could not certainly tell which was the poet Homer’s country, no more than he could which was the country of Pythagoras, who lived comparatively but a little while ago; yet does he thus easily determine the age of Moses, who preceded them such a vast number of years, as depending on his ancient men’s relation, which shows how notorious a liar he was. 2.14. However, if any one should ask Apion which of the Egyptians he thinks to be the most wise, and most pious of them all, he would certainly acknowledge the priests to be so; 2.15. But then as to this chronological determination of the time when he says he brought the leprous people, the blind, and the lame, out of Egypt, see how well this most accurate grammarian of ours agrees with those that have written before him. 2.15. and if I be compelled to make mention of the laws of other nations, that are contrary to ours, those ought deservedly to thank themselves for it, who have pretended to depreciate our laws in comparison of their own; nor will there, I think, be any room after that for them to pretend, either that we have no such laws ourselves, an epitome of which I will present to the reader, or that we do not, above all men, continue in the observation of them. /p 2.16. Manetho says that the Jews departed out of Egypt, in the reign of Tethmosis, three hundred and ninety-three years before Danaus fled to Argos; Lysimachus says it was under king Bocchoris, that is, one thousand seven hundred years ago; 2.16. When he had therefore come to such a good resolution, and had performed such wonderful exploits, we had just reason to look upon ourselves as having him for a divine governor and counsellor; and when he had first persuaded himself that his actions and designs were agreeable to God’s will, he thought it his duty to impress, above all things, that notion upon the multitude; for those who have once believed that God is the inspector of their lives, will not permit themselves in any sin; 2.17. Molo and some others determined it as every one pleased; but this Apion of ours, as deserving to be believed before them, hath determined it exactly to have been in the seventh olympiad, and the first year of that olympiad; the very same year in which he says that Carthage was built by the Phoenicians. The reason why he added this building of Carthage was, to be sure, in order, as he thought, to strengthen his assertion by so evident a character of chronology. But he was not aware that this character confutes his assertion; 2.17. The reason why the constitution of this legislation was ever better directed to the utility of all than other legislations were, is this, that Moses did not make religion a part of virtue, but he saw and he ordained other virtues to be parts of religion; I mean justice, and fortitude, and temperance, and a universal agreement of the members of the community with one another; 2.18. for if we may give credit to the Phoenician records as to the time of the first coming of their colony to Carthage, they relate that Hirom their king was above one hundred and fifty years earlier than the building of Carthage; concerning whom I have formerly produced testimonials out of those Phoenician records 2.18. for no other people but we Jews have avoided all discourses about God that any way contradict one another, which yet are frequent among other nations; and this is true not only among ordinary persons, according as every one is affected, but some of the philosophers have been insolent enough to indulge such contradictions, while some of them have undertaken to use such words as entirely take away the nature of God, as others of them have taken away his providence over mankind. 2.19. as also that this Hirom was a friend of Solomon when he was building the temple of Jerusalem, and gave him great assistance in his building that temple, while still Solomon himself built that temple, six hundred and twelve years after the Jews came out of Egypt. 2.19. What are the things then that we are commanded or forbidden?—They are simply and easily known. The first command is concerning God, and affirms that God contains all things, and is a being every way perfect and happy, self-sufficient, and supplying all other beings; the beginning, the middle, and the end of all things. He is manifest in his works and benefits, and more conspicuous than any other being whatsoever, but as to his form and magnitude, he is most obscure. 2.21. for he says, that “when the Jews had travelled a six days’ journey, they had buboes in their groins: and that on this account it was that they rested on the seventh day, as having got safely to that country which is now called Judea; that then they preserved the language of the Egyptians, and called that day the Sabbath, for that malady of buboes in their groin was named Sabbatosis by the Egyptians.” 2.21. Accordingly our legislator admits all those that have a mind to observe our laws, so to do; and this after a friendly manner, as esteeming that a true union, which not only extends to our own stock, but to those that would live after the same manner with us; yet does he not allow those that come to us by accident only to be admitted into communion with us. /p 2.22. And would not a man now laugh at this fellow’s trifling, or rather hate his impudence in writing thus? We must, it seems, take it for granted, that all these hundred and ten thousand men must have these buboes! 2.22. 32. Nay, indeed, in case it had so fallen out, that our nation had not been so thoroughly known among all men as they are, and our voluntary submission to our laws had not been so open and manifest as it is 2.23. But, for certain, if those men had been blind and lame, and had all sorts of distempers upon them, as Apion says they had, they could not have gone one single day’s journey; but if they had been all able to travel over a large desert, and, besides that, to fight and conquer those that opposed them, they had not all of them had buboes in their groins after the sixth day was over; 2.23. while they made use of other men as their servants for all the necessaries of life, and had their food prepared for them by the others: and these good and humane actions they do for no other purpose but this, that by their actions and their sufferings they may be able to conquer all those against whom they make war. 2.24. for no such distemper comes naturally and of necessity upon those that travel; but still, when there are many ten thousands in a camp together, they constantly march a settled space [in a day]. Nor is it at all probable that such a thing should happen by chance: this would be prodigiously absurd to be supposed. 2.24. uch as these, that they may be allowed to be as numerous as they have a mind to have them; that they are begotten one by another, and that after all the kinds of generation you can imagine. They also distinguish them in their places and ways of living, as they would distinguish several sorts of animals: as some to be under the earth; as some to be in the sea; and the ancientest of them all to be bound in hell; 2.25. However, our admirable author Apion hath before told us, that “they came to Judea in six days’ time;” and again, that “Moses went up to a mountain that lay between Egypt and Arabia, which was called Sinai, and was concealed there forty days, and that when he came down from thence he gave laws to the Jews.” But then, how was it possible for them to tarry forty days in a desert place where there was no water, and at the same time to pass all over the country between that and Judea in the six days? 2.25. 36. Wherefore it deserves our inquiry what should be the occasion of this unjust management, and of these scandals about the Deity. And truly I suppose it to be derived from the imperfect knowledge the heathen legislators had at first of the true nature of God; nor did they explain to the people even so far as they did comprehend of it: nor did they compose the other parts of their political settlements according to it 2.26. And as for this grammatical translation of the word Sabbath, it either contains an instance of his great impudence or gross ignorance; 2.26. and perhaps there may be some reason to blame the rigid severity of the Lacedemonians, for they bestowed the privilege of their city on no foreigners, nor indeed would give leave to them to stay among them; 2.27. for the words iSabboand iSabbathare widely different from one another; for the word Sabbath in the Jewish language denotes rest from all sorts of work; but the word Sabbo, as he affirms, denotes among the Egyptians the malady of a bubo in the groin. /p 2.27. And to be sure Apollonius was greatly pleased with the laws of the Persians, and was an admirer of them, because the Greeks enjoyed the advantage of their courage, and had the very same opinion about the gods which they had. This last was exemplified in the temples which they burnt, and their courage in coming, and almost entirely enslaving the Grecians. However, Apollonius has imitated all the Persian institutions, and that by his offering violence to other men’s wives, and castrating his own sons. 2.28. 3. This is that novel account which the Egyptian Apion gives us concerning the Jews’ departure out of Egypt, and is no better than a contrivance of his own. But why should we wonder at the lies he tells us about our forefathers, when he affirms them to be of Egyptian original, when he lies also about himself? 2.28. 40. We have already demonstrated that our laws have been such as have always inspired admiration and imitation into all other men; 2.29. for although he was born at Oasis in Egypt, he pretends to be, as a man may say, the top man of all the Egyptians; yet does he forswear his real country and progenitors, and by falsely pretending to be born at Alexandria, cannot deny the pravity of his family; 2.29. Those accusers reproached our legislator as a vile fellow; whereas God in old time bare witness to his virtuous conduct; and since that testimony of God, time itself hath been discovered to have borne witness to the same thing. /p 2.31. As for the Egyptians’ claim to be of our kindred, they do it on one of the following accounts; I mean, either as they value themselves upon it, and pretend to bear that relation to us: or else as they would draw us in to be partakers of their own infamy. 2.32. But this fine fellow Apion seems to broach this reproachful appellation against us [that we were originally Egyptians] in order to bestow it on the Alexandrians as a reward for the privilege they had given him of being a fellow citizen with them; he also is apprised of the ill will the Alexandrians bear to those Jews who are their fellow citizens, and so proposes to himself to reproach them, although he must thereby include all the other Egyptians also; while in both cases he is no better than an impudent liar. /p 2.33. 4. But let us now see what those heavy and wicked crimes are which Apion charges upon the Alexandrian Jews. “They came (says he) out of Syria, and inhabited near the tempestuous sea, and were in the neighborhood of the dashing of the waves.” 2.34. Now, if the place of habitation includes any thing that is reproachful, this man reproaches not his own real country [Egypt], but what he pretends to be his own country, Alexandria; for all are agreed in this, that the part of that city which is near the sea is the best part of all for habitation. 2.35. Now, if the Jews gained that part of the city by force, and have kept it hitherto without impeachment, this is a mark of their valor: but in reality it was Alexander himself that gave them that place for their habitation, when they obtained equal privileges there with the Macedonians. 2.36. Nor can I devise what Apion would have said, had their habitation been at Necropolis, and not been fixed hard by the royal palace [as it is]; nor had their nation had the denomination of Macedonians given them till this very day [as they have]. 2.37. Had this man now read the epistles of king Alexander, or those of Ptolemy the son of Lagus, or met with the writings of the succeeding kings, or that pillar which is still standing at Alexandria, and contains the privileges which the great [Julius] Caesar bestowed upon the Jews; had this man, I say, known these records, and yet hath the impudence to write in contradiction to them, he hath shown himself to be a wicked man: but if he knew nothing of these records, he hath shown himself to be a man very ignorant; 2.38. nay, when he appears to wonder how Jews could be called Alexandrians, this is another like instance of his ignorance; for all such as are called out to be colonies, although they be ever so far remote from one another in their original, receive their names from those that bring them to their new habitations. 2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes; 2.41. and if Apion reject this way of obtaining the privilege of a citizen of Alexandria, let him abstain from calling himself an Alexandrian hereafter; for otherwise, how can he who was born in the very heart of Egypt be an Alexandrian, if this way of accepting such a privilege, of which he would have us deprived, be once abrogated? Although indeed these Romans, who are now the lords of the habitable earth, have forbidden the Egyptians to have the privileges of any city whatsoever 2.42. while this fine fellow, who is willing to partake of such a privilege himself as he is forbidden to make use of, endeavors by calumnies to deprive those of it that have justly received it; for Alexander did not therefore get some of our nation to Alexandria, because he wanted inhabitants for this his city, on whose building he had bestowed so much pains; but this was given to our people as a reward; because he had, upon a careful trial, found them all to have been men of virtue and fidelity to him; 2.43. for, as Hecateus says concerning us, “Alexander honored our nation to such a degree that, for the equity and the fidelity which the Jews exhibited to him, he permitted them to hold the country of Samaria free from tribute. 2.44. of the same mind also was Ptolemy the son of Lagus, as to those Jews who dwelt at Alexandria.” For he intrusted the fortresses of Egypt into their hands, as believing they would keep them faithfully and valiantly for him; and when he was desirous to secure the government of Cyrene, and the other cities of Libya to himself, he sent a party of Jews to inhabit them. 2.45. And for his successor Ptolemy, who was called Philadelphus, he did not only set all those of our nation free, who were captives under him, but did frequently give money [for their ransom]; and, what was his greatest work of all, he had a great desire of knowing our laws, and of obtaining the books of our sacred scriptures: 2.46. accordingly he desired that such men might be sent him as might interpret our law to him; and in order to have them well compiled, he committed that care to no ordinary persons, but ordained that Demetrius Phalereus, and Andreas, and Aristeas; the first, Demetrius, the most learned person of his age 2.47. and the others, such as were intrusted with the guard of his body, should take the care of this matter: nor would he certainly have been so desirous of learning our law and the philosophy of our nation had he despised the men that made use of it, or had he not indeed had them in great admiration. /p 2.48. 5. Now this Apion was unacquainted with almost all the kings of those Macedonians whom he pretends to have been his progenitors,—who were yet very well affected towards us; for the third of those Ptolemies, who was called Euergetes, when he had gotten possession of all Syria by force, did not offer his thank-offerings to the Egyptian gods for his victory, but came to Jerusalem, and, according to our own laws, offered many sacrifices to God, and dedicated to him such gifts as were suitable to such a victory: 2.49. and as for Ptolemy Philometor and his wife Cleopatra, they committed their whole kingdom to Jews, when Onias and Dositheus, both Jews, whose names are laughed at by Apion, were the generals of their whole army; but certainly instead of reproaching them, he ought to admire their actions, and return them thanks for saving Alexandria, whose citizen he pretends to be; 2.51. Yes, do I venture to say, and that he did rightly and very justly in so doing; for that Ptolemy who was called Physco, upon the death of his brother Philometor, came from Cyrene, and would have ejected Cleopatra as well as her sons out of their kingdom 2.52. that he might obtain it for himself unjustly. For this cause then it was that Onias undertook a war against him on Cleopatra’s account; nor would he desert that trust the royal family had reposed in him in their distress. 2.53. Accordingly, God gave a remarkable attestation to his righteous procedure; for when Ptolemy Physco had the presumption to fight against Onias’s army, and had caught all the Jews that were in the city [Alexandria], with their children and wives, and exposed them naked and in bonds to his elephants, that they might be trodden upon and destroyed, and when he had made those elephants drunk for that purpose, the event proved contrary to his preparations; 2.54. for these elephants left the Jews who were exposed to them, and fell violently upon Physco’s friends, and slew a great number of them; nay, after this, Ptolemy saw a terrible ghost, which prohibited his hurting those men; 2.55. his very concubine, whom he loved so well (some call her Ithaca, and others Irene), making supplication to him, that he would not perpetrate so great a wickedness. So he complied with her request, and repented of what he either had already done, or was about to do; whence it is well known that the Alexandrian Jews do with good reason celebrate this day, on the account that they had thereon been vouchsafed such an evident deliverance from God. 2.56. However, Apion, the common calumniator of men, hath the presumption to accuse the Jews for making this war against Physco, when he ought to have commended them for the same. This man also makes mention of Cleopatra, the last queen of Alexandria, and abuses us, because she was ungrateful to us; whereas he ought to have reproved her 2.57. who indulged herself in all kinds of injustice and wicked practices, both with regard to her nearest relations, and husbands who had loved her, and indeed in general with regard to all the Romans, and those emperors that were her benefactors; who also had her sister Arsinoe slain in a temple, when she had done her no harm: 2.58. moreover, she had her brother slain by private treachery, and she destroyed the gods of her country and the sepulchres of her progenitors; and while she had received her kingdom from the first Caesar, she had the impudence to rebel against his son and successor; nay, she corrupted Antony with her love-tricks, and rendered him an enemy to his country, and made him treacherous to his friends, and [by his means] despoiled some of their royal authority, and forced others in her madness to act wickedly; 2.59. but what need I enlarge upon this head any farther, when she left Antony in his fight at sea, though he were her husband, and the father of their common children, and compelled him to resign up his government, with the army, and to follow her [into Egypt]; 2.61. However, she at length met with the punishment she deserved. As for us Jews, we appeal to the great Caesar what assistance we brought him, and what fidelity we showed to him against the Egyptians; as also to the senate and its decrees, and the epistles of Augustus Caesar, whereby our merits [to the Romans] are justified. 2.62. Apion ought to have looked upon those epistles, and in particular to have examined the testimonies given on our behalf, under Alexander and all the Ptolemies, and the decrees of the senate and of the greatest Roman emperors; 2.63. and if Germanicus was not able to make a distribution of corn to all the inhabitants of Alexandria, that only shows what a barren time it was, and how great a want there was then of corn, but tends nothing to the accusation of the Jews; for what all the emperors have thought of the Alexandrian Jews is well known 2.64. for this distribution of wheat was no otherwise omitted with regard to the Jews, than it was with regard to the other inhabitants of Alexandria: but they still were desirous to preserve what the kings had formerly intrusted to their care, I mean the custody of the river: nor did those kings think them unworthy of having the entire custody thereof upon all occasions. /p 2.65. 6. But besides this, Apion objects to us thus:—“If the Jews (says he) be citizens of Alexandria, why do they not worship the same gods with the Alexandrians?” To which I give this answer: Since you are yourselves Egyptians, why do you fight out one against another, and have implacable wars about your religion? 2.66. At this rate we must not call you all Egyptians, nor indeed in general men, because you breed up with great care beasts of a nature quite contrary to that of men, although the nature of all men seems to be one and the same. 2.67. Now if there be such differences in opinion among you Egyptians, why are you surprised that those who came to Alexandria from another country, and had original laws of their own before, should persevere in the observance of those laws? 2.68. But still he charges us with being the authors of sedition: which accusation, if it be a just one, why is it not laid against us all, since we are known to be all of one mind? 2.69. Moreover, those that search into such matters will soon discover that the authors of sedition have been such citizens of Alexandria as Apion is; for while they were the Grecians and Macedonians who were in possession of this city, there was no sedition raised against us, and we were permitted to observe our ancient solemnities; but when the number of the Egyptians therein came to be considerable, the times grew confused, and then these seditions brake out still more and more, while our people continued uncorrupted. 2.71. for what is here so presumptuously charged upon us is owing to the differences that are amongst themselves; while many of them have not obtained the privileges of citizens in proper times, but style those who are well known to have had that privilege extended to them all, no other than foreigners; 2.72. for it does not appear that any of the kings have ever formerly bestowed those privileges of citizens upon Egyptians, no more than have the emperors done it more lately; while it was Alexander who introduced us into this city at first, the kings augmented our privileges therein, and the Romans have been pleased to preserve them always inviolable. 2.73. Moreover, Apion would lay a blot upon us, because we do not erect images to our emperors, as if those emperors did not know this before, or stood in need of Apion as their defender; whereas he ought rather to have admired the magimity and modesty of the Romans, whereby they do not compel those that are subject to them to transgress the laws of their countries, but are willing to receive the honors due to them after such a manner as those who are to pay them esteem consistent with piety and with their own laws; for they do not thank people for conferring honors upon them, when they are compelled by violence so to do. 2.74. Accordingly, since the Grecians and some other nations think it a right thing to make images, nay, when they have painted the pictures of their parents, and wives, and children, they exult for joy; and some there are who take pictures for themselves of such persons as were no way related to them: nay, some take the pictures of such servants as they were fond of. What wonder is it then if such as these appear willing to pay the same respect to their princes and lords? 2.75. But then our legislator hath forbidden us to make images, not by way of denunciation beforehand, that the Roman authority was not to be honored, but as despising a thing that was neither necessary nor useful for either God or man; and he forbade them, as we shall prove hereafter, to make these images for any part of the animal creation 2.76. and much less for God himself, who is no part of such animal creation. Yet hath our legislator no where forbidden us to pay honors to worthy men, provided they be of another kind, and inferior to those we pay to God; with which honors we willingly testify our respect to our emperors, and to the people of Rome; 2.77. we also offer perpetual sacrifices for them; nor do we only offer them every day at the common expenses of all the Jews, but although we offer no other such sacrifices out of our common expenses, no, not for our own children, yet do we this as a peculiar honor to the emperors, and to them alone, while we do the same to no other person whomsoever. 2.78. And let this suffice for an answer in general to Apion as to what he says with relation to the Alexandrian Jews. /p 2.79. 7. However, I cannot but admire those other authors who furnished this man with such his materials; I mean Posidonius and Apollonius [the son of] Molo, who while they accuse us for not worshipping the same gods whom others worship, they think themselves not guilty of impiety when they tell lies of us, and frame absurd and reproachful stories about our temple; whereas it is a most shameful thing for freemen to forge lies on any occasion, and much more so to forge them about our temple, which was so famous over all the world, and was preserved so sacred by us; 2.81. To this my first answer shall be this, that had there been any such thing among us, an Egyptian ought by no means to have thrown it in our teeth, since an ass is not a more contemptible animal than [...] and goats, and other such creatures, which among them are gods. 2.82. But besides this answer, I say farther, how comes it about that Apion does not understand this to be no other than a palpable lie, and to be confuted by the thing itself as utterly incredible? For we Jews are always governed by the same laws, in which we constantly persevere; and although many misfortunes have befallen our city, as the like have befallen others, and although Theos [Epiphanes], and Pompey the Great, and Licinius Crassus, and last of all Titus Caesar, have conquered us in war, and gotten possession of our temple, yet have they none of them found any such thing there, nor indeed any thing but what was agreeable to the strictest piety; although what they found we are not at liberty to reveal to other nations. 2.83. But for Antiochus [Epiphanes], he had no just cause for that ravage in our temple that he made; he only came to it when he wanted money, without declaring himself our enemy, and attacked us while we were his associates and his friends: nor did he find any thing there that was ridiculous. 2.84. This is attested by many worthy writers; Polybius of Megalopolis, Strabo of Cappadocia, Nicolaus of Damascus, Timagenes, Castor the chronologer, and Apollodorus, who all say that it was out of Antiochus’s want of money that he broke his league with the Jews, and despoiled their temple when it was full of gold and silver. 2.85. Apion ought to have had a regard to these facts, unless he had himself had either an ass’s heart or a dog’s impudence; of such a dog I mean as they worship; for he had no other external reason for the lies he tells of us. As for us Jews, we ascribe no honor or power to asses, as do the Egyptians to crocodiles and asps, when they esteem such as are seized upon by the former, or bitten by the latter, to be happy persons, and persons worthy of God. 2.86. Asses are the same with us which they are with other wise men, viz., creatures that bear the burdens that we lay upon them; 2.87. but if they come to our threshing floors and eat our corn, or do not perform what we impose upon them, we beat them with a great many stripes; because it is their business to minister to us in our husbandry affairs. 2.88. But this Apion of ours was either perfectly unskilful in the composition of such fallacious discourses, or however, when he began [somewhat better], he was not able to persevere in what he had undertaken, since he hath no manner of success in those reproaches he casts upon us. /p 2.89. 8. He adds another Grecian fable, in order to reproach us. In reply to which, it would be enough to say that they who presume to speak about divine worship, ought not to be ignorant of this plain truth, that it is a degree of less impurity to pass through temples than to forge wicked calumnies of its priests. 2.91. Apion becomes other men’s prophet upon this occasion, and says, that “Antiochus found in our temple a bed and a man lying upon it, with a small table before him, full of dainties, from the [fishes of the] sea, and the fowls of the dry land; that this man was amazed at these dainties thus set before him; 2.92. that he immediately adored the king, upon his coming in, as hoping that he would afford him all possible assistance; that he fell down upon his knees, and stretched out to him his right hand, and begged to be released: and that when the king bade him sit down, and tell him who he was, and why he dwelt there, and what was the meaning of those various sorts of food that were set before him, the man made a lamentable complaint, and with sighs, and tears in his eyes, gave him this account of the distress he was in: 2.93. and said that he was a Greek, and that as he went over this province, in order to get his living, he was seized upon by foreigners, on a sudden, and brought to this temple, and shut up therein, and was seen by nobody, but was fattened by these curious provisions thus set before him: 2.94. and that truly at the first such unexpected advantages seemed to him matter of great joy; that, after a while they brought a suspicion upon him, and at length astonishment, what their meaning should be; that at last he inquired of the servants that came to him, and was by them informed that it was in order to the fulfilling a law of the Jews, which they must not tell him, that he was thus fed; and that they did the same at a set time every year: 2.95. that they used to catch a Greek foreigner, and fat him thus up every year, and then lead him to a certain wood, and kill him, and sacrifice with their accustomed solemnities, and taste of his entrails, and take an oath upon this sacrificing a Greek, that they would ever be at enmity with the Greeks; and that then they threw the remaining parts of the miserable wretch into a certain pit.” 2.96. Apion adds farther, that “the man said there were but a few days to come ere he was to be slain, and implored Antiochus that, out of the reverence he bore to the Grecian gods, he would disappoint the snares the Jews laid for his blood, and would deliver him from the miseries with which he was encompassed.” 2.97. Now this is such a most tragical fable, as is full of nothing but cruelty and impudence; yet does it not excuse Antiochus of his sacrilegious attempts, as those who wrote it in his vindication are willing to suppose; 2.98. for he could not presume beforehand that he should meet with any such thing in coming to the temple, but must have found it unexpectedly. He was therefore still an impious person, that was given to unlawful pleasures, and had no regard to God in his actions. But [as for Apion] he hath done whatever his extravagant love of lying hath dictated to him, as it is most easy to discover by a consideration of his writings; 2.99. for the difference of our laws is known not to regard the Grecians only, but they are principally opposite to the Egyptians, and to some other nations also: for while it so falls out, that men of all countries come sometimes and sojourn among us, how comes it about that we take an oath, and conspire only against the Grecians, and that by the effusion of their blood also? 2.101. with great pomp back into his own country; when he might thereby have been esteemed a religious person himself, and a mighty lover of the Greeks, and might thereby have procured himself great assistance from all men against that hatred the Jews bore to him. 2.102. But I leave this matter; for the proper way of confuting fools is not to use bare words, but to appeal to the things themselves that make against them. Now then, all such as ever saw the construction of our temple, of what nature it was, know well enough how the purity of it was never to be profaned; 2.103. for it had four several courts, encompassed with cloisters round about, every one of which had by our law a peculiar degree of separation from the rest. Into the first court every body was allowed to go, even foreigners; and none but women, during their courses, were prohibited to pass through it; 2.104. all the Jews went into the second court, as well as their wives, when they were free from all uncleanness; into the third went the Jewish men when they were clean and purified; into the fourth went the priests, having on their sacerdotal garments; 2.105. but for the most sacred place, none went in but the high priests, clothed in their peculiar garments. Now there is so great caution used about these offices of religion, that the priests are appointed to go into the temple but at certain hours: for, in the morning, at the opening of the inner temple, those that are to officiate receive the sacrifices, as they do again at noon, till the doors are shut. 2.106. Lastly, it is not so much as lawful to carry any vessel into the holy house; nor is there any thing therein, but the altar [of incense], the table [of show-bread], the censer, and the candlestick, which are all written in the law: 2.107. for there is nothing farther there, nor are there any mysteries performed that may not be spoken of; nor is there any feasting within the place. For what I have now said is publicly known, and supported by the testimony of the whole people, and their operations are very manifest; 2.108. for although there be four courses of the priests, and every one of them have above five thousand men in them, yet do they officiate on certain days only; and when those days are over, other priests succeed in the performance of their sacrifices, and assemble together at mid-day, and receive the keys of the temple, and the vessels by tale, without any thing relating to food or drink being carried into the temple; 2.109. nay, we are not allowed to offer such things at the altar, excepting what is prepared for the sacrifices. /p9. What then can we say of Apion, but that he examined nothing that concerned these things, while still he uttered incredible words about them! But it is a great shame for a grammarian not to be able to write true history. 2.111. This, therefore, is the utmost degree of impiety, and a voluntary lie, in order to the delusion of those who will not examine into the truth of matters. Whereas, such unspeakable mischiefs as are above related, have been occasioned by such calumnies that are raised upon us. /p 2.112. 10. Nay, this miracle of piety derides us farther, and adds the following pretended facts to his former fable; for he says that this man related how, “while the Jews were once in a long war with the Idumeans, there came a man out of one of the cities of the Idumeans, who there had worshipped Apollo. This man, whose name is said to have been Zabidus, came to the Jews, and promised that he would deliver Apollo, the god of Dora into their hands, and that he would come to our temple, if they would all come up with him 2.113. and bring the whole multitude of the Jews with them; that Zabidus made him a certain wooden instrument, and put it round about him, and set three rows of lamps therein, and walked after such a manner, that he appeared to those that stood a great way off him, to be a kind of star walking upon the earth: 2.114. that the Jews were terribly frightened at so surprising an appearance, and stood very quiet at a distance; and that Zabidus, while they continued so very quiet, went into the holy house, and carried off that golden head of an ass (for so facetiously does he write), and then went his way back again to Dora in great haste.” 2.116. for Idumea borders upon our country, and is near to Gaza, in which there is no such city as Dora, although there be, it is true, a city named Dora in Phoenicia, near Mount Carmel, but it is four days’ journey from Idumea. 2.118. for certainly those who have so many festivals, wherein they light lamps, must yet, at this rate, have never seen a candlestick! But still it seems that while Zabidus took his journey over the country, where were so many ten thousands of people, nobody met him. He also, it seems, even in a time of war, found the walls of Jerusalem destitute of guards. I omit the rest. 2.119. Now the doors of the holy house were seventy cubits high, and twenty cubits broad, they were all plated over with gold, and almost of solid gold itself, and there were no fewer than twenty men required to shut them every day; nor was it lawful ever to leave them open 2.121. 11. Apion also tells a false story, when he mentions an oath of ours, as if we “swore by God, the maker of the heaven, and earth, and sea, to bear no good will to any foreigner, and particularly to none of the Greeks.” 2.122. Now this liar ought to have said directly that “we would bear no good will to any foreigner, and particularly to none of the Egyptians.” For then his story about the oath would have squared with the rest of his original forgeries, in case our forefathers had been driven away by their kinsmen the Egyptians, not on account of any wickedness they had been guilty of, but on account of the calamities they were under; 2.123. for as to the Grecians, we are rather remote from them in place than different from them in our institutions, insomuch that we have no enmity with them, nor any jealousy of them. On the contrary, it hath so happened, that many of them have come over to our laws, and some of them have continued in their observation, although others of them had not courage enough to persevere, and so departed from them again; 2.124. nor did any body ever hear this oath sworn by us: Apion, it seems, was the only person that heard it, for he indeed was the first composer of it. /p 2.125. 12. However, Apion deserves to be admired for his great prudence, as to what I am going to say, which is this, “That there is a plain mark among us, that we neither have just laws, nor worship God as we ought to do, because we are not governors, but are rather in subjection to Gentiles, sometimes to one nation, and sometimes to another, and that our city hath been liable to several calamities, while their city [Alexandria] hath been of old time an imperial city, and not used to be in subjection to the Romans.” 2.128. Now for the Egyptians, perhaps they are the only nation that have had this extraordinary privilege, to have never served any of those monarchs who subdued Asia and Europe, and this on account, as they pretend, that the gods fled into their country and saved themselves, by being changed into the shapes of wild beasts. Whereas these Egyptians are the very people that appear to have never, in all the past ages, had one day of freedom, no, not so much as from their own lords. 2.132. But now we have met with Apion, an accuser of our nation, though one that still forgets the miseries of his own people, the Egyptians; but it is that Sesostris, who was once so celebrated a king of Egypt, that hath blinded him. Now we will not brag of our kings, David and Solomon, though they conquered many nations; 2.135. 13. “But,” says Apion, “we Jews have not had any wonderful men amongst us, not any inventors of arts, nor any eminent for wisdom.” He then enumerates Socrates, and Zeno, and Cleanthes, and some others of the same sort; and, after all, he adds himself to them, which is the most wonderful thing of all that he says, and pronounces Alexandria to be happy, because it hath such a citizen as he is in it; 2.136. for he was the fittest man to be a witness to his own deserts, although he hath appeared to all others no better than a wicked mountebank, of a corrupt life, and ill discourses; on which account one may justly pity Alexandria, if it should value itself upon such a citizen as he is. But as to our own men, we have had those who have been as deserving of commendation as any other whosoever; and such as have perused our Antiquities cannot be ignorant of them. /p 2.137. 14. As to the other things which he sets down as blameworthy, it may perhaps be the best way to let them pass without apology, that he may be allowed to be his own accuser, and the accuser of the rest of the Egyptians. However, he accuses us for sacrificing animals, and for abstaining from swine’s flesh, and laughs at us for the circumcision of our privy members. 2.138. Now, as for our slaughter of tame animals for sacrifices, it is common to us and to all other men; but this Apion, by making it a crime to sacrifice them, demonstrates himself to be an Egyptian; for had he been either a Grecian or a Macedonian [as he pretends to be], he had not shown any uneasiness at it; for those people glory in sacrificing whole hecatombs to the gods, and make use of those sacrifices for feasting; and yet is not the world thereby rendered destitute of cattle, as Apion was afraid would come to pass. 2.139. Yet, if all men had followed the manners of the Egyptians, the world had certainly been made desolate as to mankind, but had been filled full of the wildest sort of brute beasts, which, because they suppose them to be gods, they carefully nourish. 2.141. for the histories say that two things were originally committed to their care by their king’s injunctions, the worship of the gods, and the support of wisdom and philosophy. Accordingly, these priests are all circumcised, and abstain from swine’s flesh; nor does any one of the other Egyptians assist them in slaying those sacrifices they offer to the gods. 2.142. Apion was therefore quite blinded in his mind when, for the sake of the Egyptians, he contrived to reproach us, and to accuse such others as not only make use of that conduct of life which he so much abuses, but have also taught other men to be circumcised, as says Herodotus; 2.143. which makes me think that Apion is hereby justly punished for his casting such reproaches on the laws of his own country; for he was circumcised himself of necessity, on account of an ulcer in his privy member; and when he received no benefit by such circumcision, but his member became putrid, he died in great torment.
8. Josephus Flavius, Life, 134 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Suetonius, Caligula, 23 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Tacitus, Annals, 3.18 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.18.  Much in these suggestions was mitigated by the emperor. He would not have Piso's name cancelled from the records, when the names of Mark Antony, who had levied war on his fatherland, and of Iullus Antonius, who had dishonoured the hearth of Augustus, still remained. He exempted Marcus Piso from official degradation, and granted him his patrimony: for, as I have often said, he was firm enough against pecuniary temptations, and in the present case his shame at the acquittal of Plancina made him exceptionally lenient. So, again, when Valerius Messalinus proposed to erect a golden statue in the temple of Mars the Avenger, and Caecina Severus an altar of Vengeance, he vetoed the scheme, remarking that these memorials were consecrated after victories abroad; domestic calamities called for sorrow and concealment. Messalinus had added that Tiberius, Augusta, Antonia, Agrippina, and Drusus ought to be officially thanked for their services in avenging Germanicus: Claudius he had neglected to mention. Indeed, it was only when Lucius Asprenas demanded point-blank in the senate if the omission was deliberate that the name was appended. For myself, the more I reflect on events recent or remote, the more am I haunted by the sense of a mockery in human affairs. For by repute, by expectancy, and by veneration, all men were sooner marked out for sovereignty than that future emperor whom destiny was holding in the background.
11. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 2.5.2-2.5.5 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.5.2. Josephus also makes mention of these things in the eighteenth book of his Antiquities, in the following words: A sedition having arisen in Alexandria between the Jews that dwell there and the Greeks, three deputies were chosen from each faction and went to Caius. 2.5.3. One of the Alexandrian deputies was Apion, who uttered many slanders against the Jews; among other things saying that they neglected the honors due to Caesar. For while all other subjects of Rome erected altars and temples to Caius, and in all other respects treated him just as they did the gods, they alone considered it disgraceful to honor him with statues and to swear by his name. 2.5.4. And when Apion had uttered many severe charges by which he hoped that Caius would be aroused, as indeed was likely, Philo, the chief of the Jewish embassy, a man celebrated in every respect, a brother of Alexander the Alabarch, and not unskilled in philosophy, was prepared to enter upon a defense in reply to his accusations. 2.5.5. But Caius prevented him and ordered him to leave, and being very angry, it was plain that he meditated some severe measure against them. And Philo departed covered with insult and told the Jews that were with him to be of good courage; for while Caius was raging against them he was in fact already contending with God.
12. Epigraphy, Ephesos, 215

13. Papyri, P.Hamb., 4.275

14. Papyri, P.Lond., 6.1912

15. Papyri, P.Polit.Jud., 8

16. Papyri, Cpj, 2.143, 2.153, 153.96-153.100Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa i Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313; Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
agrippa i (jewish king), scholarship on Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113
agrippa i (jewish king), summary of accounts in antiquities Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113
alexander, tiberius julius Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286; Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 4
alexandria, jews of Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
alexandria, social conflict in Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 4
alexandria Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145; Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286; Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 4
angels Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
antiochus, v Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
antoninus pius, m. antony Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
antoninus pius Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
apion Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
apion (grammarian) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
apollo Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
asia minor Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
augustus Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
chaeremon Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
circumcision Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
claudius, emperor Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
claudius, letter to the alexandrians Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
claudius Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145; Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286; Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 4
crown-tax (stephanos) Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
debt Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
decorations (in synagogue) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
edfu Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
egyptians, roman perspectives Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
elders and synagogue, and amidah, seating Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
ephesus Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
ethnarch Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
exegetes Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
favors, of caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
gaius caligula Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
hadrian Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
heliopolis Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
herod antipas Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
hetaireia Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
hypomnematographos Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
idios logos Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
idolatry Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
inheritance Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
isidorus, as anti-jewish adviser Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
isidorus Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
italy, italian Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
jerusalem, temple Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
jewish identity, greco-roman antipathy towards Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113
jewish rights Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
jewish state, and caesar, exemptions of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
jewish state, and caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
jews Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
jews in alexandria, anti-jewish polemic Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
josephus, on apion Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286; Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
josephus, on jewish state, decrees of caesar concerning Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
josephus, on jewish state, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
josephus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
julius caesar, favors of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
mariamme, wife of herod the great Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
nomarch Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
onias iv (of leontopolis) Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
papyri, greek Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
philippi, battle of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
philo, as contemporary of apion Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
philo, as contemporary of chaeremon Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
philo of alexandria Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
plague, metaphor in letter of claudius to the alexandrians Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
plague Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
pliny the elder Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
prayer, diaspora Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
prayer, worship Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
priests Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
priests (non-jewish) Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
privileges, of octavian Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
procurator Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
qumran, communal meals Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
qumran, communal worship, liturgy Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
qumran, essenes Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
reading, and sermon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
rome, policy towards jews Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
rome, privileges granted jews Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
sabbath, qumran (essenes) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
sabbath, worship Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
sabbath Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
samaritans Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
seleucids, privileges granted jews Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
sermon (derashah), homily, and torah reading Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
stobi synagogue, inscription Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
stobi synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
strategos Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
suetonius Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
synagogues Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
syria, relationship of, to judea Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
syria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
taxation Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 145
temples Capponi, Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province (2005) 202
tiberias Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 84
tiberius (emperor) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 286
violence, inter-ethnic Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 149
zeuxis Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 313
zodiac, inscriptions Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66
zodiac, synagogue mosaic floors' Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 66