Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.65-18.85


Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἕτερόν τι δεινὸν ἐθορύβει τοὺς ̓Ιουδαίους καὶ περὶ τὸ ἱερὸν τῆς ̓́Ισιδος τὸ ἐν ̔Ρώμῃ πράξεις αἰσχυνῶν οὐκ ἀπηλλαγμέναι συντυγχάνουσιν. καὶ πρότερον τοῦ τῶν ̓Ισιακῶν τολμήματος μνήμην ποιησάμενος οὕτω μεταβιβῶ τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἐν τοῖς ̓Ιουδαίοις γεγονότα.4. About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder, and certain shameful practices happened about the temple of Isis that was at Rome. I will now first take notice of the wicked attempt about the temple of Isis, and will then give an account of the Jewish affairs.


Παυλῖνα ἦν τῶν ἐπὶ ̔Ρώμης προγόνων τε ἀξιώματι τῶν καθ' ἑαυτὴν ἐπιτηδεύοντι κόσμον ἀρετῆς ἐπὶ μέγα προϊοῦσα τῷ ὀνόματι, δύναμίς τε αὐτῇ χρημάτων ἦν καὶ γεγονυῖα τὴν ὄψιν εὐπρεπὴς καὶ τῆς ὥρας ἐν ᾗ μάλιστα ἀγάλλονται αἱ γυναῖκες εἰς τὸ σωφρονεῖν ἀνέκειτο ἡ ἐπιτήδευσις τοῦ βίου. ἐγεγάμητο δὲ Σατορνίνῳ τῶν εἰς τὰ πάντα ἀντισουμένων τῷ περὶ αὐτὴν ἀξιολόγῳ.There was at Rome a woman whose name was Paulina; one who, on account of the dignity of her ancestors, and by the regular conduct of a virtuous life, had a great reputation: she was also very rich; and although she was of a beautiful countenance, and in that flower of her age wherein women are the most gay, yet did she lead a life of great modesty. She was married to Saturninus, one that was every way answerable to her in an excellent character.


ταύτης ἐρᾷ Δέκιος Μοῦνδος τῶν τότε ἱππέων ἐν ἀξιώματι μεγάλῳ, καὶ μείζονα οὖσαν ἁλῶναι δώροις διὰ τὸ καὶ πεμφθέντων εἰς πλῆθος περιιδεῖν ἐξῆπτο μᾶλλον, ὥστε καὶ εἴκοσι μυριάδας δραχμῶν ̓Ατθίδων ὑπισχνεῖτο εὐνῆς μιᾶς.Decius Mundus fell in love with this woman, who was a man very high in the equestrian order; and as she was of too great dignity to be caught by presents, and had already rejected them, though they had been sent in great abundance, he was still more inflamed with love to her, insomuch that he promised to give her two hundred thousand Attic drachmae for one night’s lodging;


καὶ μηδ' ὣς ἐπικλωμένης, οὐ φέρων τὴν ἀτυχίαν τοῦ ἔρωτος ἐνδείᾳ σιτίων θάνατον ἐπιτιμᾶν αὑτῷ καλῶς ἔχειν ἐνόμισεν ἐπὶ παύλῃ κακοῦ τοῦ κατειληφότος. καὶ ὁ μὲν ἐπεψήφιζέν τε τῇ οὕτω τελευτῇ καὶ πράσσειν οὐκ ἀπηλλάσσετο.and when this would not prevail upon her, and he was not able to bear this misfortune in his amours, he thought it the best way to famish himself to death for want of food, on account of Paulina’s sad refusal; and he determined with himself to die after such a manner, and he went on with his purpose accordingly.


καὶ ἦν γὰρ ὄνομα ̓́Ιδη πατρῷος ἀπελευθέρα τῷ Μούνδῳ παντοίων ἴδρις κακῶν, δεινῶς φέρουσα τοῦ νεανίσκου τῷ ψηφίσματι τοῦ θανεῖν, οὐ γὰρ ἀφανὴς ἦν ἀπολούμενος, ἀνεγείρει τε αὐτὸν ἀφικομένη διὰ λόγου πιθανή τε ἦν ἐλπίδων τινῶν ὑποσχέσεσιν, ὡς διαπραχθησομένων ὁμιλιῶν πρὸς τὴν Παυλῖναν αὐτῷ.Now Mundus had a freed-woman, who had been made free by his father, whose name was Ide, one skillful in all sorts of mischief. This woman was very much grieved at the young man’s resolution to kill himself, (for he did not conceal his intentions to destroy himself from others,) and came to him, and encouraged him by her discourse, and made him to hope, by some promises she gave him, that he might obtain a night’s lodging with Paulina;


nanand when he joyfully hearkened to her entreaty, she said she wanted no more than fifty thousand drachmae for the entrapping of the woman. So when she had encouraged the young man, and gotten as much money as she required, she did not take the same methods as had been taken before, because she perceived that the woman was by no means to be tempted by money; but as she knew that she was very much given to the worship of the goddess Isis, she devised the following stratagem:


τῶν ἱερέων τισὶν ἀφικομένη διὰ λόγων ἐπὶ πίστεσιν μεγάλαις τὸ δὲ μέγιστον δόσει χρημάτων τὸ μὲν παρὸν μυριάδων δυοῖν καὶ ἡμίσει, λαβόντος δ' ἔκβασιν τοῦ πράγματος ἑτέρῳ τοσῷδε, διασαφεῖ τοῦ νεανίσκου τὸν ἔρωτα αὐτοῖς, κελεύουσα παντοίως ἐπὶ τῷ ληψομένῳ τὴν ἄνθρωπον σπουδάσαι.She went to some of Isis’s priests, and upon the strongest assurances [of concealment], she persuaded them by words, but chiefly by the offer of money, of twenty-five thousand drachmae in hand, and as much more when the thing had taken effect; and told them the passion of the young man, and persuaded them to use all means possible to beguile the woman.


οἱ δ' ἐπὶ πληγῇ τοῦ χρυσίου παραχθέντες ὑπισχνοῦντο. καὶ αὐτῶν ὁ γεραίτατος ὡς τὴν Παυλῖναν ὠσάμενος γενομένων εἰσόδων καταμόνας διὰ λόγων ἐλθεῖν ἠξίου. καὶ συγχωρηθὲν πεμπτὸς ἔλεγεν ἥκειν ὑπὸ τοῦ ̓Ανούβιδος ἔρωτι αὐτῆς ἡσσημένου τοῦ θεοῦ κελεύοντός τε ὡς αὐτὸν ἐλθεῖν.So they were drawn in to promise so to do, by that large sum of gold they were to have. Accordingly, the oldest of them went immediately to Paulina; and upon his admittance, he desired to speak with her by herself. When that was granted him, he told her that he was sent by the god Anubis, who was fallen in love with her, and enjoined her to come to him.


τῇ δὲ εὐκτὸς ὁ λόγος ἦν καὶ ταῖς τε φίλαις ἐνεκαλλωπίζετο τῇ ἐπὶ τοιούτοις ἀξιώσει τοῦ ̓Ανούβιδος καὶ φράζει πρὸς τὸν ἄνδρα, δεῖπνόν τε αὐτῇ καὶ εὐνὴν τοῦ ̓Ανούβιδος εἰσηγγέλθαι, συνεχώρει δ' ἐκεῖνος τὴν σωφροσύνην τῆς γυναικὸς ἐξεπιστάμενος.Upon this she took the message very kindly, and valued herself greatly upon this condescension of Anubis, and told her husband that she had a message sent her, and was to sup and lie with Anubis; so he agreed to her acceptance of the offer, as fully satisfied with the chastity of his wife.


χωρεῖ οὖν εἰς τὸ τέμενος, καὶ δειπνήσασα, ὡς ὕπνου καιρὸς ἦν, κλεισθεισῶν τῶν θυρῶν ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἔνδον ἐν τῷ νεῷ καὶ τὰ λύχνα ἐκποδὼν ἦν καὶ ὁ Μοῦνδος, προεκέκρυπτο γὰρ τῇδε, οὐχ ἡμάρτανεν ὁμιλιῶν τῶν πρὸς αὐτήν, παννύχιόν τε αὐτῷ διηκονήσατο ὑπειληφυῖα θεὸν εἶναι.Accordingly, she went to the temple, and after she had supped there, and it was the hour to go to sleep, the priest shut the doors of the temple, when, in the holy part of it, the lights were also put out. Then did Mundus leap out, (for he was hidden therein,) and did not fail of enjoying her, who was at his service all the night long, as supposing he was the god;


καὶ ἀπελθόντος πρότερον ἢ κίνησιν ἄρξασθαι τῶν ἱερέων, οἳ τὴν ἐπιβουλὴν ᾔδεσαν, ἡ Παυλῖνα πρωὶ̈ ὡς τὸν ἄνδρα ἐλθοῦσα τὴν ἐπιφάνειαν ἐκδιηγεῖται τοῦ ̓Ανούβιδος καὶ πρὸς τὰς φίλας ἐνελαμπρύνετο λόγοις τοῖς ἐπ' αὐτῷ.and when he was gone away, which was before those priests who knew nothing of this stratagem were stirring, Paulina came early to her husband, and told him how the god Anubis had appeared to her. Among her friends, also, she declared how great a value she put upon this favor


οἱ δὲ τὰ μὲν ἠπίστουν εἰς τὴν φύσιν τοῦ πράγματος ὁρῶντες, τὰ δ' ἐν θαύματι καθίσταντο οὐκ ἔχοντες, ὡς χρὴ ἄπιστα αὐτὰ κρίνειν, ὁπότε εἴς τε τὴν σωφροσύνην καὶ τὸ ἀξίωμα ἀπίδοιεν αὐτῆς.who partly disbelieved the thing, when they reflected on its nature, and partly were amazed at it, as having no pretense for not believing it, when they considered the modesty and the dignity of the person.


τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν πρᾶξιν ὑπαντιάσας αὐτὴν ὁ Μοῦνδος “Παυλῖνα, φησίν, ἀλλά μοι καὶ εἴκοσι μυριάδας διεσώσω δυναμένη οἴκῳ προσθέσθαι τῷ σαυτῆς διακονεῖσθαί τε ἐφ' οἷς προεκαλούμην οὐκ ἐνέλιπες. ἃ μέντοι εἰς Μοῦνδον ὑβρίζειν ἐπειρῶ, μηδέν μοι μελῆσαν τῶν ὀνομάτων, ἀλλὰ τῆς ἐκ τοῦ πράγματος ἡδονῆς, ̓Ανούβιον ὄνομα ἐθέμην αὐτῷ.”But now, on the third day after what had been done, Mundus met Paulina, and said, “Nay, Paulina, thou hast saved me two hundred thousand drachmae, which sum thou sightest have added to thy own family; yet hast thou not failed to be at my service in the manner I invited thee. As for the reproaches thou hast laid upon Mundus, I value not the business of names; but I rejoice in the pleasure I reaped by what I did, while I took to myself the name of Anubis.”


καὶ ὁ μὲν ἀπῄει ταῦτα εἰπών, ἡ δὲ εἰς ἔννοιαν τότε πρῶτον ἐλθοῦσα τοῦ τολμήματος περιρρήγνυταί τε τὴν στολὴν καὶ τἀνδρὶ δηλώσασα τοῦ παντὸς ἐπιβουλεύματος τὸ μέγεθος ἐδεῖτο μὴ περιῶφθαι βοηθείας τυγχάνειν:When he had said this, he went his way. But now she began to come to the sense of the grossness of what she had done, and rent her garments, and told her husband of the horrid nature of this wicked contrivance, and prayed him not to neglect to assist her in this case. So he discovered the fact to the emperor;


ὁ δὲ τῷ αὐτοκράτορι ἐπεσήμηνε τὴν πρᾶξιν. καὶ ὁ Τιβέριος μαθήσεως ἀκριβοῦς αὐτῷ γενομένης ἐξετάσει τῶν ἱερέων ἐκείνους τε ἀνεσταύρωσεν καὶ τὴν ̓́Ιδην ὀλέθρου γενομένην αἰτίαν καὶ τὰ πάντα ἐφ' ὕβρει συνθεῖσαν τῆς γυναικός, τόν τε ναὸν καθεῖλεν καὶ τὸ ἄγαλμα τῆς ̓́Ισιδος εἰς τὸν Θύβριν ποταμὸν ἐκέλευσεν ἐμβαλεῖν. Μοῦνδον δὲ φυγῆς ἐτίμησεwhereupon Tiberius inquired into the matter thoroughly by examining the priests about it, and ordered them to be crucified, as well as Ide, who was the occasion of their perdition, and who had contrived the whole matter, which was so injurious to the woman. He also demolished the temple of Isis, and gave order that her statue should be thrown into the river Tiber;


nanwhile he only banished Mundus, but did no more to him, because he supposed that what crime he had committed was done out of the passion of love. And these were the circumstances which concerned the temple of Isis, and the injuries occasioned by her priests. I now return to the relation of what happened about this time to the Jews at Rome, as I formerly told you I would.


̓͂Ην ἀνὴρ ̓Ιουδαῖος, φυγὰς μὲν τῆς αὐτοῦ κατηγορίᾳ τε παραβάσεων νόμων τινῶν καὶ δέει τιμωρίας τῆς ἐπ' αὐτοῖς, πονηρὸς δὲ εἰς τὰ πάντα. καὶ δὴ τότε ἐν τῇ ̔Ρώμῃ διαιτώμενος προσεποιεῖτο μὲν ἐξηγεῖσθαι σοφίαν νόμων τῶν Μωυσέως5. There was a man who was a Jew, but had been driven away from his own country by an accusation laid against him for transgressing their laws, and by the fear he was under of punishment for the same; but in all respects a wicked man. He, then living at Rome, professed to instruct men in the wisdom of the laws of Moses.


προσποιησάμενος δὲ τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ πάντα ὁμοιοτρόπους τούτοις ἐπιφοιτήσασαν Φουλβίαν τῶν ἐν ἀξιώματι γυναικῶν καὶ νομίμοις προσεληλυθυῖαν τοῖς ̓Ιουδαϊκοῖς πείθουσι πορφύραν καὶ χρυσὸν εἰς τὸ ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἱερὸν διαπέμψασθαι, καὶ λαβόντες ἐπὶ χρείας τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν αὐτὰ ποιοῦνται, ἐφ' ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον ἡ αἴτησις ἐπράσσετο.He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her.


καὶ ὁ Τιβέριος, ἀποσημαίνει γὰρ πρὸς αὐτὸν φίλος ὢν Σατορνῖνος τῆς Φουλβίας ἀνὴρ ἐπισκήψει τῆς γυναικός, κελεύει πᾶν τὸ ̓Ιουδαϊκὸν τῆς ̔Ρώμης ἀπελθεῖν.Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome;


οἱ δὲ ὕπατοι τετρακισχιλίους ἀνθρώπους ἐξ αὐτῶν στρατολογήσαντες ἔπεμψαν εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον, πλείστους δὲ ἐκόλασαν μὴ θέλοντας στρατεύεσθαι διὰ φυλακὴν τῶν πατρίων νόμων. καὶ οἱ μὲν δὴ διὰ κακίαν τεσσάρων ἀνδρῶν ἠλαύνοντο τῆς πόλεως.at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men.


Οὐκ ἀπήλλακτο δὲ θορύβου καὶ τὸ Σαμαρέων ἔθνος: συστρέφει γὰρ αὐτοὺς ἀνὴρ ἐν ὀλίγῳ τὸ ψεῦδος τιθέμενος κἀφ' ἡδονῇ τῆς πληθύος τεχνάζων τὰ πάντα, κελεύων ἐπὶ τὸ Γαριζεὶν ὄρος αὐτῷ συνελθεῖν, ὃ ἁγνότατον αὐτοῖς ὀρῶν ὑπείληπται, ἰσχυρίζετό τε παραγενομένοις δείξειν τὰ ἱερὰ σκεύη τῇδε κατορωρυγμένα Μωυσέως τῇδε αὐτῶν ποιησαμένου κατάθεσιν.1. But the nation of the Samaritans did not escape without tumults. The man who excited them to it was one who thought lying a thing of little consequence, and who contrived every thing so that the multitude might be pleased; so he bid them to get together upon Mount Gerizzim, which is by them looked upon as the most holy of all mountains, and assured them, that when they were come thither, he would show them those sacred vessels which were laid under that place, because Moses put them there.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

46 results
1. Cicero, Pro Caelio, 34 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2. Septuagint, 2 Maccabees, 3.10, 12.43 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.10. The high priest explained that there were some deposits belonging to widows and orphans,' 12.43. He also took up a collection, man by man, to the amount of two thousand drachmas of silver, and sent it to Jerusalem to provide for a sin offering. In doing this he acted very well and honorably, taking account of the resurrection.'
3. Septuagint, 4 Maccabees, 4.10-4.11 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.10. and while Apollonius was going up with his armed forces to seize the money, angels on horseback with lightning flashing from their weapons appeared from heaven, instilling in them great fear and trembling. 4.11. Then Apollonius fell down half dead in the temple area that was open to all, stretched out his hands toward heaven, and with tears besought the Hebrews to pray for him and propitiate the wrath of the heavenly army.
4. Ovid, Ars Amatoria, 1.78 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

5. Clement of Rome, 1 Clement, 60.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

60.3. ναί, δέσποτα, ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐφ̓ Ps. 67, 1; 80, 3. 7. 19; Num. 6, 25, 26 ἡμᾶς εἰς ἀγαθὰ ἐν εἰρήνῃ, εἰς τὸ σκεπασθῆναι ἡμᾶς τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ καὶ ῥυσθῆναι ἀπὸ Gen. 50, 20; Jer. 21, 10; 24, 6; Am. 9, 4; Deut. 30, 9 πάσης ἁμαρτίας τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν μισούντων ἡμᾶς ἀδίκως.
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.145-12.146, 18.63-18.64, 18.66-18.85, 20.195, 20.220 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.145. 4. And these were the contents of this epistle. He also published a decree through all his kingdom in honor of the temple, which contained what follows: “It shall be lawful for no foreigner to come within the limits of the temple round about; which thing is forbidden also to the Jews, unless to those who, according to their own custom, have purified themselves. 12.146. Nor let any flesh of horses, or of mules, or of asses, he brought into the city, whether they be wild or tame; nor that of leopards, or foxes, or hares; and, in general, that of any animal which is forbidden for the Jews to eat. Nor let their skins be brought into it; nor let any such animal be bred up in the city. Let them only be permitted to use the sacrifices derived from their forefathers, with which they have been obliged to make acceptable atonements to God. And he that transgresseth any of these orders, let him pay to the priests three thousand drachmae of silver.” 18.63. 3. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ. 18.64. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day. 18.66. There was at Rome a woman whose name was Paulina; one who, on account of the dignity of her ancestors, and by the regular conduct of a virtuous life, had a great reputation: she was also very rich; and although she was of a beautiful countece, and in that flower of her age wherein women are the most gay, yet did she lead a life of great modesty. She was married to Saturninus, one that was every way answerable to her in an excellent character. 18.67. Decius Mundus fell in love with this woman, who was a man very high in the equestrian order; and as she was of too great dignity to be caught by presents, and had already rejected them, though they had been sent in great abundance, he was still more inflamed with love to her, insomuch that he promised to give her two hundred thousand Attic drachmae for one night’s lodging; 18.68. and when this would not prevail upon her, and he was not able to bear this misfortune in his amours, he thought it the best way to famish himself to death for want of food, on account of Paulina’s sad refusal; and he determined with himself to die after such a manner, and he went on with his purpose accordingly. 18.69. Now Mundus had a freed-woman, who had been made free by his father, whose name was Ide, one skillful in all sorts of mischief. This woman was very much grieved at the young man’s resolution to kill himself, (for he did not conceal his intentions to destroy himself from others,) and came to him, and encouraged him by her discourse, and made him to hope, by some promises she gave him, that he might obtain a night’s lodging with Paulina; 18.71. She went to some of Isis’s priests, and upon the strongest assurances [of concealment], she persuaded them by words, but chiefly by the offer of money, of twenty-five thousand drachmae in hand, and as much more when the thing had taken effect; and told them the passion of the young man, and persuaded them to use all means possible to beguile the woman. 18.72. So they were drawn in to promise so to do, by that large sum of gold they were to have. Accordingly, the oldest of them went immediately to Paulina; and upon his admittance, he desired to speak with her by herself. When that was granted him, he told her that he was sent by the god Anubis, who was fallen in love with her, and enjoined her to come to him. 18.73. Upon this she took the message very kindly, and valued herself greatly upon this condescension of Anubis, and told her husband that she had a message sent her, and was to sup and lie with Anubis; so he agreed to her acceptance of the offer, as fully satisfied with the chastity of his wife. 18.74. Accordingly, she went to the temple, and after she had supped there, and it was the hour to go to sleep, the priest shut the doors of the temple, when, in the holy part of it, the lights were also put out. Then did Mundus leap out, (for he was hidden therein,) and did not fail of enjoying her, who was at his service all the night long, as supposing he was the god; 18.75. and when he was gone away, which was before those priests who knew nothing of this stratagem were stirring, Paulina came early to her husband, and told him how the god Anubis had appeared to her. Among her friends, also, she declared how great a value she put upon this favor 18.76. who partly disbelieved the thing, when they reflected on its nature, and partly were amazed at it, as having no pretense for not believing it, when they considered the modesty and the dignity of the person. 18.77. But now, on the third day after what had been done, Mundus met Paulina, and said, “Nay, Paulina, thou hast saved me two hundred thousand drachmae, which sum thou sightest have added to thy own family; yet hast thou not failed to be at my service in the manner I invited thee. As for the reproaches thou hast laid upon Mundus, I value not the business of names; but I rejoice in the pleasure I reaped by what I did, while I took to myself the name of Anubis.” 18.78. When he had said this, he went his way. But now she began to come to the sense of the grossness of what she had done, and rent her garments, and told her husband of the horrid nature of this wicked contrivance, and prayed him not to neglect to assist her in this case. So he discovered the fact to the emperor; 18.79. whereupon Tiberius inquired into the matter thoroughly by examining the priests about it, and ordered them to be crucified, as well as Ide, who was the occasion of their perdition, and who had contrived the whole matter, which was so injurious to the woman. He also demolished the temple of Isis, and gave order that her statue should be thrown into the river Tiber; 18.81. 5. There was a man who was a Jew, but had been driven away from his own country by an accusation laid against him for transgressing their laws, and by the fear he was under of punishment for the same; but in all respects a wicked man. He, then living at Rome, professed to instruct men in the wisdom of the laws of Moses. 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 18.83. Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome; 18.84. at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men. 18.85. 1. But the nation of the Samaritans did not escape without tumults. The man who excited them to it was one who thought lying a thing of little consequence, and who contrived every thing so that the multitude might be pleased; so he bid them to get together upon Mount Gerizzim, which is by them looked upon as the most holy of all mountains, and assured them, that when they were come thither, he would show them those sacred vessels which were laid under that place, because Moses put them there. 20.195. And when Nero had heard what they had to say, he not only forgave them what they had already done, but also gave them leave to let the wall they had built stand. This was granted them in order to gratify Poppea, Nero’s wife, who was a religious woman, and had requested these favors of Nero, and who gave order to the ten ambassadors to go their way home; but retained Helcias and Ismael as hostages with herself.
7. Josephus Flavius, Jewish War, 2.12-2.14, 2.39, 2.44-2.50, 2.69-2.79, 2.175, 5.19-5.20, 6.282, 6.288-6.315, 6.358, 6.411 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. After which they betook themselves to their sacrifices, as if they had done no mischief; nor did it appear to Archelaus that the multitude could be restrained without bloodshed; so he sent his whole army upon them, the footmen in great multitudes, by the way of the city, and the horsemen by the way of the plain 2.12. These Essenes reject pleasures as an evil, but esteem continence, and the conquest over our passions, to be virtue. They neglect wedlock, but choose out other persons’ children, while they are pliable, and fit for learning, and esteem them to be of their kindred, and form them according to their own manners. 2.13. who, falling upon them on the sudden, as they were offering their sacrifices, destroyed about three thousand of them; but the rest of the multitude were dispersed upon the adjoining mountains: these were followed by Archelaus’s heralds, who commanded every one to retire to their own homes, whither they all went, and left the festival. 2.13. and quietly set themselves down; upon which the baker lays them loaves in order; the cook also brings a single plate of one sort of food, and sets it before every one of them; 2.14. that he will ever show fidelity to all men, and especially to those in authority, because no one obtains the government without God’s assistance; and that if he be in authority, he will at no time whatever abuse his authority, nor endeavor to outshine his subjects either in his garments, or any other finery; 2.14. 1. Archelaus went down now to the seaside, with his mother and his friends, Poplas, and Ptolemy, and Nicolaus, and left behind him Philip, to be his steward in the palace, and to take care of his domestic affairs. 2.39. What remains, therefore, is this, that you have recourse to Divine assistance; but this is already on the side of the Romans; for it is impossible that so vast an empire should be settled without God’s providence. 2.39. 1. Now before Caesar had determined anything about these affairs, Malthace, Archelaus’s mother, fell sick and died. Letters also were brought out of Syria from Varus, about a revolt of the Jews. 2.44. So they distributed themselves into three parts, and pitched their camps in three places; one at the north side of the temple, another at the south side, by the Hippodrome, and the third part were at the palace on the west. So they lay round about the Romans on every side, and besieged them. 2.44. But Manahem and his party fell upon the place whence the soldiers were fled, and slew as many of them as they could catch, before they got up to the towers, and plundered what they left behind them, and set fire to their camp. This was executed on the sixth day of the month Gorpieus [Elul]. 2.45. 2. Now Sabinus was affrighted, both at their multitude, and at their courage, and sent messengers to Varus continually, and besought him to come to his succor quickly; for that if he delayed, his legion would be cut to pieces. 2.45. It is true, that when the people earnestly desired that they would leave off besieging the soldiers, they were the more earnest in pressing it forward, and this till Metilius, who was the Roman general, sent to Eleazar, and desired that they would give them security to spare their lives only; but agreed to deliver up their arms, and what else they had with them. 2.46. As for Sabinus himself, he got up to the highest tower of the fortress, which was called Phasaelus; it is of the same name with Herod’s brother, who was destroyed by the Parthians; and then he made signs to the soldiers of that legion to attack the enemy; for his astonishment was so great, that he durst not go down to his own men. 2.46. nor was either Sabaste (Samaria) or Askelon able to oppose the violence with which they were attacked; and when they had burnt these to the ground; they entirely demolished Anthedon and Gaza; many also of the villages that were about every one of those cities were plundered, and an immense slaughter was made of the men who were caught in them. 2.47. Hereupon the soldiers were prevailed upon, and leaped out into the temple, and fought a terrible battle with the Jews; in which, while there were none over their heads to distress them, they were too hard for them, by their skill, and the others’ want of skill, in war; 2.47. for he came every day and slew a great many of the Jews of Scythopolis, and he frequently put them to flight, and became himself alone the cause of his army’s conquering. 2.48. but when once many of the Jews had gotten up to the top of the cloisters, and threw their darts downwards, upon the heads of the Romans, there were a great many of them destroyed. Nor was it easy to avenge themselves upon those that threw their weapons from on high, nor was it more easy for them to sustain those who came to fight them hand to hand. 2.48. As for the Gerasens, they did no harm to those that abode with them; and for those who had a mind to go away, they conducted them as far as their borders reached. 2.49. 3. Since therefore the Romans were sorely afflicted by both these circumstances, they set fire to the cloisters, which were works to be admired, both on account of their magnitude and costliness. Whereupon those that were above them were presently encompassed with the flame, and many of them perished therein; as many of them also were destroyed by the enemy, who came suddenly upon them; some of them also threw themselves down from the walls backward, and some there were who, from the desperate condition they were in, prevented the fire, by killing themselves with their own swords; 2.49. but at this time especially, when there were tumults in other places also, the disorders among them were put into a greater flame; for when the Alexandrians had once a public assembly, to deliberate about an embassage they were sending to Nero, a great number of Jews came flocking to the theater; 2.69. but as for Varus himself, he marched to Samaria with his whole army, where he did not meddle with the city itself, because he found that it had made no commotion during these troubles, but pitched his camp about a certain village which was called Arus. It belonged to Ptolemy, and on that account was plundered by the Arabians, who were very angry even at Herod’s friends also. 2.71. Emmaus was also burnt, upon the flight of its inhabitants, and this at the command of Varus, out of his rage at the slaughter of those that were about Arius. 2.72. 2. Thence he marched on to Jerusalem, and as soon as he was but seen by the Jews, he made their camps disperse themselves; 2.73. they also went away, and fled up and down the country. But the citizens received him, and cleared themselves of having any hand in this revolt, and said that they had raised no commotions, but had only been forced to admit the multitude, because of the festival, and that they were rather besieged together with the Romans, than assisted those that had revolted. 2.74. There had before this met him Joseph, the first cousin of Archelaus, and Gratus, together with Rufus, who led those of Sebaste, as well as the king’s army: there also met him those of the Roman legion, armed after their accustomed manner; for as to Sabinus, he durst not come into Varus’s sight, but was gone out of the city before this, to the seaside. 2.75. But Varus sent a part of his army into the country, against those that had been the authors of this commotion, and as they caught great numbers of them, those that appeared to have been the least concerned in these tumults he put into custody, but such as were the most guilty he crucified; these were in number about two thousand. 2.76. 3. He was also informed that there continued in Idumea ten thousand men still in arms; but when he found that the Arabians did not act like auxiliaries, but managed the war according to their own passions, and did mischief to the country otherwise than he intended, and this out of their hatred to Herod, he sent them away, but made haste, with his own legions, to march against those that had revolted; 2.77. but these, by the advice of Achiabus, delivered themselves up to him before it came to a battle. Then did Varus forgive the multitude their offenses, but sent their captains to Caesar to be examined by him. 2.78. Now Caesar forgave the rest, but gave orders that certain of the king’s relations (for some of those that were among them were Herod’s kinsmen) should be put to death, because they had engaged in a war against a king of their own family. 2.79. When therefore Varus had settled matters at Jerusalem after this manner, and had left the former legion there as a garrison, he returned to Antioch. 2.175. 4. After this he raised another disturbance, by expending that sacred treasure which is called Corban upon aqueducts, whereby he brought water from the distance of four hundred furlongs. At this the multitude had great indignation; and when Pilate was come to Jerusalem, they came about his tribunal, and made a clamor at it. 5.19. And now, “O most wretched city, what misery so great as this didst thou suffer from the Romans, when they came to purify thee from thy intestine hatred! For thou couldst be no longer a place fit for God, nor couldst thou long continue in being, after thou hadst been a sepulchre for the bodies of thy own people, and hadst made the holy house itself a burying-place in this civil war of thine. Yet mayst thou again grow better, if perchance thou wilt hereafter appease the anger of that God who is the author of thy destruction.” 5.19. 2. Now, for the works that were above these foundations, these were not unworthy of such foundations; for all the cloisters were double, and the pillars to them belonging were twenty-five cubits in height, and supported the cloisters. These pillars were of one entire stone each of them, and that stone was white marble; 6.282. They also burnt down the treasury chambers, in which was an immense quantity of money, and an immense number of garments, and other precious goods there reposited; and, to speak all in a few words, there it was that the entire riches of the Jews were heaped up together, while the rich people had there built themselves chambers [to contain such furniture]. 6.288. 3. Thus were the miserable people persuaded by these deceivers, and such as belied God himself; while they did not attend nor give credit to the signs that were so evident, and did so plainly foretell their future desolation, but, like men infatuated, without either eyes to see or minds to consider, did not regard the denunciations that God made to them. 6.289. Thus there was a star resembling a sword, which stood over the city, and a comet, that continued a whole year. 6.291. This light seemed to be a good sign to the unskillful, but was so interpreted by the sacred scribes, as to portend those events that followed immediately upon it. 6.292. At the same festival also, a heifer, as she was led by the high priest to be sacrificed, brought forth a lamb in the midst of the temple. 6.293. Moreover, the eastern gate of the inner [court of the] temple, which was of brass, and vastly heavy, and had been with difficulty shut by twenty men, and rested upon a basis armed with iron, and had bolts fastened very deep into the firm floor, which was there made of one entire stone, was seen to be opened of its own accord about the sixth hour of the night. 6.294. Now, those that kept watch in the temple came hereupon running to the captain of the temple, and told him of it; who then came up thither, and not without great difficulty was able to shut the gate again. 6.295. This also appeared to the vulgar to be a very happy prodigy, as if God did thereby open them the gate of happiness. But the men of learning understood it, that the security of their holy house was dissolved of its own accord, and that the gate was opened for the advantage of their enemies. 6.296. So these publicly declared that the signal foreshowed the desolation that was coming upon them. Besides these, a few days after that feast, on the one and twentieth day of the month Artemisius, [Jyar] 6.297. a certain prodigious and incredible phenomenon appeared: I suppose the account of it would seem to be a fable, were it not related by those that saw it 6.298. and were not the events that followed it of so considerable a nature as to deserve such signals; for, before sunsetting, chariots and troops of soldiers in their armor were seen 6.299. running about among the clouds, and surrounding of cities. Moreover, at that feast which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner [court of the] temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, they said that, in the first place, they felt a quaking, and heard a great noise 6.301. began on a sudden to cry aloud, “A voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people!” This was his cry, as he went about by day and by night, in all the lanes of the city. 6.302. However, certain of the most eminent among the populace had great indignation at this dire cry of his, and took up the man, and gave him a great number of severe stripes; yet did not he either say anything for himself, or anything peculiar to those that chastised him, but still he went on with the same words which he cried before. 6.303. Hereupon our rulers, supposing, as the case proved to be, that this was a sort of divine fury in the man, brought him to the Roman procurator 6.304. where he was whipped till his bones were laid bare; yet he did not make any supplication for himself, nor shed any tears, but turning his voice to the most lamentable tone possible, at every stroke of the whip his answer was, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.305. And when Albinus (for he was then our procurator) asked him, Who he was? and whence he came? and why he uttered such words? he made no manner of reply to what he said, but still did not leave off his melancholy ditty, till Albinus took him to be a madman, and dismissed him. 6.306. Now, during all the time that passed before the war began, this man did not go near any of the citizens, nor was seen by them while he said so; but he every day uttered these lamentable words, as if it were his premeditated vow, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.307. Nor did he give ill words to any of those that beat him every day, nor good words to those that gave him food; but this was his reply to all men, and indeed no other than a melancholy presage of what was to come. 6.308. This cry of his was the loudest at the festivals; and he continued this ditty for seven years and five months, without growing hoarse, or being tired therewith, until the very time that he saw his presage in earnest fulfilled in our siege, when it ceased; 6.309. for as he was going round upon the wall, he cried out with his utmost force, “Woe, woe to the city again, and to the people, and to the holy house!” And just as he added at the last, “Woe, woe to myself also!” there came a stone out of one of the engines, and smote him, and killed him immediately; and as he was uttering the very same presages he gave up the ghost. 6.311. for the Jews, by demolishing the tower of Antonia, had made their temple foursquare, while at the same time they had it written in their sacred oracles, “That then should their city be taken, as well as their holy house, when once their temple should become foursquare.” 6.312. But now, what did most elevate them in undertaking this war, was an ambiguous oracle that was also found in their sacred writings, how, “about that time, one from their country should become governor of the habitable earth.” 6.313. The Jews took this prediction to belong to themselves in particular, and many of the wise men were thereby deceived in their determination. Now, this oracle certainly denoted the government of Vespasian, who was appointed emperor in Judea. 6.314. However, it is not possible for men to avoid fate, although they see it beforehand. 6.315. But these men interpreted some of these signals according to their own pleasure, and some of them they utterly despised, until their madness was demonstrated, both by the taking of their city and their own destruction. 6.358. 1. And now the seditious rushed into the royal palace, into which many had put their effects, because it was so strong, and drove the Romans away from it. They also slew all the people that had crowded into it, who were in number about eight thousand four hundred, and plundered them of what they had. 6.411. “We have certainly had God for our assistant in this war, and it was no other than God who ejected the Jews out of these fortifications; for what could the hands of men or any machines do towards overthrowing these towers!”
8. Josephus Flavius, Against Apion, 2.10, 2.39, 2.190-2.275 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes; 2.191. All materials, let them be ever so costly, are unworthy to compose an image for him; and all arts are unartful to express the notion we ought to have of him. We can neither see nor think of any thing like him, nor is it agreeable to piety to form a resemblance of him. 2.192. We see his works, the light, the heaven, the earth, the sun and the moon, the waters, the generations of animals, the productions of fruits. These things hath God made, not with hands, nor with labor, nor as wanting the assistance of any to cooperate with him; but as his will resolved they should be made and be good also, they were made, and became good immediately. All men ought to follow this Being, and to worship him in the exercise of virtue; for this way of worship of God is the most holy of all others. /p 2.193. 24. There ought also to be but one temple for one God; for likeness is the constant foundation of agreement. This temple ought to be common to all men, because he is the common God of all men. His priests are to be continually about his worship, over whom he that is the first by his birth is to be their ruler perpetually. 2.194. His business must be to offer sacrifices to God, together with those priests that are joined with him, to see that the laws be observed, to determine controversies, and to punish those that are convicted of injustice; while he that does not submit to him shall be subject to the same punishment, as if he had been guilty of impiety towards God himself. 2.195. When we offer sacrifices to him we do it not in order to surfeit ourselves, or to be drunken; for such excesses are against the will of God, and would be an occasion of injuries and of luxury: but by keeping ourselves sober, orderly, and ready for our other occupations, and being more temperate than others. 2.196. And for our duty at the sacrifices themselves, we ought in the first place to pray for the common welfare of all, and after that our own; for we are made for fellowship one with another; and he who prefers the common good before what is peculiar to himself, is above all acceptable to God. 2.197. And let our prayers and supplications be made humbly to God, not [so much] that he would give us what is good (for he hath already given that of his own accord, and hath proposed the same publicly to all), as that we may duly receive it, and when we have received it, may preserve it. 2.198. Now the law has appointed several purifications at our sacrifices, whereby we are cleansed after a funeral after what sometimes happens to us in bed, and after accompanying with our wives, and upon many other occasions, which it would be too long now to set down. And this is our doctrine concerning God and his worship, and is the same that the law appoints for our practice. /p 2.199. 25. But then, what are our laws about marriage? That law owns no other mixture of sexes but that which nature hath appointed, of a man with his wife, and that this be used only for the procreation of children. But it abhors the mixture of a male with a male; and if any one do that, death is his punishment. 2.201. for (says the scripture) “A woman is inferior to her husband in all things.” Let her, therefore, be obedient to him; not so, that he should abuse her, but that she may acknowledge her duty to her husband; for God hath given the authority to the husband. A husband, therefore, is to lie only with his wife whom he hath married; but to have to do with another man’s wife is a wicked thing; which, if any one ventures upon, death is inevitably his punishment: no more can he avoid the same who forces a virgin betrothed to another man, or entices another man’s wife. 2.202. The law, moreover enjoins us to bring up all our offspring, and forbids women to cause abortion of what is begotten, or to destroy it afterward; and if any woman appears to have so done, she will be a murderer of her child, by destroying a living creature, and diminishing human kind: if any one, therefore, proceeds to such fornication or murder, he cannot be clean. 2.203. Moreover, the law enjoins, that after the man and wife have lain together in a regular way, they shall bathe themselves; for there is a defilement contracted thereby, both in soul and body, as if they had gone into another country; for indeed the soul, by being united to the body, is subject to miseries, and is not freed therefrom again but by death; on which account the law requires this purification to be entirely performed. 26. 2.204. Nay, indeed, the law does not permit us to make festivals at the births of our children, and thereby afford occasion of drinking to excess; but it ordains that the very beginning of our education should be immediately directed to sobriety. It also commands us to bring those children up in learning and to exercise them in the laws, and make them acquainted with the acts of their predecessors, in order to their imitation of them, and that they might be nourished up in the laws from their infancy, and might neither transgress them, nor have any pretense for their ignorance of them. /p 2.205. 27. Our law hath also taken care of the decent burial of the dead, but without any extravagant expenses for their funerals, and without the erection of any illustrious monuments for them; but hath ordered that their nearest relations should perform their obsequies; and hath shown it to be regular, that all who pass by when any one is buried, should accompany the funeral, and join in the lamentation. It also ordains, that the house and its inhabitants should be purified after the funeral is over, that every one may thence learn to keep at a great distance from the thoughts of being pure, if he hath been once guilty of murder. /p 2.206. 28. The law ordains also, that parents should be honored immediately after God himself, and delivers that son who does not requite them for the benefits he hath received from them, but is deficient on any such occasion, to be stoned. It also says, that the young men should pay due respect to every elder, since God is the eldest of all beings. 2.207. It does not give leave to conceal any thing from our friends, because that is not true friendship which will not commit all things to their fidelity: it also forbids the revelation of secrets even though an enmity arise between them. If any judge takes bribes, his punishment is death: he that overlooks one that offers him a petition, and this when he is able to relieve him, he is a guilty person. 2.208. What is not by any one intrusted to another, ought not to be required back again. No one is to touch another’s goods. He that lends money must not demand usury for its loan. These, and many more of the like sort, are the rules that unite us in the bands of society one with another. /p 2.209. 29. It will be also worth our while to see what equity our legislator would have us exercise in our intercourse with strangers; for it will thence appear that he made the best provision he possibly could, both that we should not dissolve our own constitution, nor show any envious mind towards those that would cultivate a friendship with us. 2.211. 30. However, there are other things which our legislator ordained for us beforehand, which of necessity we ought to do in common to all men; as to afford fire, and water, and food to such as want it; to show them the roads; nor to let any one lie unburied. He also would have us treat those that are esteemed our enemies with moderation: 2.212. for he doth not allow us to set their country on fire, nor permit us to cut down those trees that bear fruit: nay, farther, he forbids us to spoil those that have been slain in war. He hath also provided for such as are taken captive, that they may not be injured, and especially that the women may not be abused. 2.213. Indeed he hath taught us gentleness and humanity so effectually, that he hath not despised the care of brute beasts, by permitting no other than a regular use of them, and forbidding any other; and if any of them come to our houses, like supplicants, we are forbidden to slay them: nor may we kill the dams, together with their young ones; but we are obliged, even in an enemy’s country, to spare and not kill those creatures that labor for mankind. 2.214. Thus hath our lawgiver contrived to teach us an equitable conduct every way, by using us to such laws as instruct us therein; while at the same time he hath ordained, that such as break these laws should be punished, without the allowance of any excuse whatsoever. /p 2.215. 31. Now the greatest part of offenses with us are capital, as if any one be guilty of adultery; if any one force a virgin; if any one be so impudent as to attempt sodomy with a male; or if, upon another’s making an attempt upon him, he submits to be so used. There is also a law for slaves of the like nature that can never be avoided. 2.216. Moreover, if any one cheats another in measures or weights, or makes a knavish bargain and sale, in order to cheat another; if any one steals what belongs to another, and takes what he never deposited; all these have punishments allotted them, not such as are met with among other nations, but more severe ones. 2.217. And as for attempts of unjust behavior towards parents, or for impiety against God, though they be not actually accomplished, the offenders are destroyed immediately. However, the reward for such as live exactly according to the laws, is not silver or gold; it is not a garland of olive branches or of small age, nor any such public sign of commendation; 2.218. but every good man hath his own conscience bearing witness to himself, and by virtue of our legislator’s prophetic spirit, and of the firm security God himself affords such a one, he believes that God hath made this grant to those that observe these laws, even though they be obliged readily to die for them, that they shall come into being again, and at a certain revolution of things shall receive a better life than they had enjoyed before. 2.219. Nor would I venture to write thus at this time, were it not well known to all by our actions that many of our people have many a time bravely resolved to endure any sufferings, rather than speak one word against our law. /p 2.221. but that somebody had pretended to have written these laws himself, and had read them to the Greeks, or had pretended that he had met with men out of the limits of the known world, that had such reverent notions of God, and had continued a long time in the firm observance of such laws as ours, I cannot but suppose that all men would admire them on a reflection upon the frequent changes they had therein been themselves subject to; 2.222. and this while those that have attempted to write somewhat of the same kind for politic government, and for laws, are accused as composing monstrous things, and are said to have undertaken an impossible task upon them. And here I will say nothing of those other philosophers who have undertaken any thing of this nature in their writings. 2.223. But even Plato himself, who is so admired by the Greeks on account of that gravity in his manners, and force in his words, and that ability he had to persuade men beyond all other philosophers, is little better than laughed at and exposed to ridicule on that account, by those that pretend to sagacity in political affairs; 2.224. although he that shall diligently peruse his writings, will find his precepts to be somewhat gentle, and pretty near to the customs of the generality of mankind. Nay, Plato himself confesseth that it is not safe to publish the true notion concerning God among the ignorant multitude. 2.225. Yet do some men look upon Plato’s discourses as no better than certain idle words set off with great artifice. However, they admire Lycurgus as the principal lawgiver; and all men celebrate Sparta for having continued in the firm observance of his laws for a very long time. 2.226. So far then we have gained, that it is to be confessed a mark of virtue to submit to laws. But then let such as admire this in the Lacedemonians compare that duration of theirs with more than two thousand years which our political government hath continued; 2.227. and let them farther consider, that though the Lacedemonians did seem to observe their laws exactly while they enjoyed their liberty, yet that when they underwent a change of their fortune, they forgot almost all those laws; 2.228. while we, having been under ten thousand changes in our fortune by the changes that happened among the kings of Asia, have never betrayed our laws under the most pressing distresses we have been in; nor have we neglected them either out of sloth or for a livelihood. Nay, if any one will consider it, the difficulties and labors laid upon us have been greater than what appears to have been borne by the Lacedemonian fortitude 2.229. while they neither ploughed their land nor exercised any trades, but lived in their own city, free from all such painstaking, in the enjoyment of plenty, and using such exercises as might improve their bodies 2.231. I need not add this, that they have not been fully able to observe their laws; for not only a few single persons, but multitudes of them, have in heaps neglected those laws, and have delivered themselves, together with their arms, into the hands of their enemies. /p 2.232. 33. Now as for ourselves, I venture to say, that no one can tell of so many; nay, not of more than one or two that have betrayed our laws, no, not out of fear of death itself; I do not mean such an easy death as happens in battles, but that which comes with bodily torments, and seems to be the severest kind of death of all others. 2.233. Now I think, those that have conquered us have put us to such deaths, not out of their hatred to us when they had subdued us, but rather out of their desire of seeing a surprising sight, which is this, whether there be such men in the world who believe that no evil is to them so great as to be compelled to do or to speak any thing contrary to their own laws. 2.234. Nor ought men to wonder at us, if we are more courageous in dying for our laws than all other men are; for other men do not easily submit to the easier things in which we are instituted; I mean, working with our hands, and eating but little, and being contented to eat and drink, not at random, or at every one’s pleasure, or being under inviolable rules in lying with our wives, in magnificent furniture, and again in the observation of our times of rest; 2.235. while those that can use their swords in war, and can put their enemies to flight when they attack them, cannot bear to submit to such laws about their way of living: whereas our being accustomed willingly to submit to laws in these instances, renders us fit to show our fortitude upon other occasions also. /p 2.236. 34. Yet do the Lysimachi and the Molones, and some other writers (unskilful sophists as they are, and the deceivers of young men) reproach us as the vilest of all mankind. 2.237. Now I have no mind to make an inquiry into the laws of other nations; for the custom of our country is to keep our own laws, but not to bring accusations against the laws of others. And indeed, our legislator hath expressly forbidden us to laugh at and revile those that are esteemed gods by other people, on account of the very name of God ascribed to them. 2.238. But since our antagonists think to run us down upon the comparison of their religion and ours, it is not possible to keep silence here, especially while what I shall say to confute these men will not be now first said, but hath been already said by many, and these of the highest reputation also; 2.239. for who is there among those that have been admired among the Greeks for wisdom, who hath not greatly blamed both the most famous poets and most celebrated legislators, for spreading such notions originally among the body of the people concerning the gods? 2.241. and for those to whom they have allotted heaven, they have set over them one, who in title is their father, but in his actions a tyrant and a lord; whence it came to pass that his wife, and brother, and daughter (which daughter he brought forth from his own head), made a conspiracy against him to seize upon him and confine him, as he had himself seized upon and confined his own father before. /p 2.242. 35. And justly have the wisest men thought these notions deserved severe rebukes; they also laugh at them for determining that we ought to believe some of the gods to be beardless and young, and others of them to be old, and to have beards accordingly; that some are set to trades; that one god is a smith, and another goddess is a weaver; that one god is a warrior, and fights with men; 2.243. that some of them are harpers, or delight in archery; and besides, that mutual seditions arise among them, and that they quarrel about men, and this so far that they not only lay hands upon one another, but that they are wounded by men, and lament, and take on for such their afflictions; 2.244. but what is the grossest of all in point of lasciviousness, are those unbounded lusts ascribed to almost all of them, and their amours; which how can it be other than a most absurd supposal, especially when it reaches to the male gods, and to the female goddesses also? 2.245. Moreover, the chief of all their gods, and their first father himself, overlooks those goddesses whom he hath deluded and begotten with child, and suffers them to be kept in prison, or drowned in the sea. He is also so bound up by fate, that he cannot save his own offspring, nor can he bear their deaths without shedding of tears.— 2.246. These are fine things indeed! as are the rest that follow. Adulteries truly are so impudently looked on in heaven by the gods, that some of them have confessed they envied those that were found in the very act; and why should they not do so, when the eldest of them, who is their king also, hath not been able to restrain himself in the violence of his lust, from lying with his wife, so long as they might get into their bed-chamber? 2.247. Now, some of the gods are servants to men, and will sometimes be builders for a reward, and sometimes will be shepherds; while others of them, like malefactors, are bound in a prison of brass; and what sober person is there who would not be provoked at such stories, and rebuke those that forged them, and condemn the great silliness of those that admit them for true! 2.248. Nay, others there are that have advanced a certain timorousness and fear, as also madness and fraud, and any other of the vilest passions, into the nature and form of gods, and have persuaded whole cities to offer sacrifices to the better sort of them; 2.249. on which account they have been absolutely forced to esteem some gods as the givers of good things, and to call others of them averters of evil. They also endeavor to move them, as they would the vilest of men, by gifts and presents, as looking for nothing else than to receive some great mischief from them, unless they pay them such wages. /p 2.251. but omitted it as a thing of very little consequence, and gave leave both to the poets to introduce what gods they pleased, and those subject to all sorts of passions, and to the orators to procure political decrees from the people for the admission of such foreign gods as they thought proper. 2.252. The painters also, and statuaries of Greece, had herein great power, as each of them could contrive a shape [proper for a god]; the one to be formed out of clay, and the other by making a bare picture of such a one; but those workmen that were principally admired, had the use of ivory and of gold as the constant materials for their new statues; 2.253. [whereby it comes to pass that some temples are quite deserted, while others are in great esteem, and adorned with all the rites of all kinds of purification]. Besides this, the first gods, who have long flourished in the honors done them, are now grown old [while those that flourished after them are come in their room as a second rank, that I may speak the most honorably of them that I can]: 2.254. nay, certain other gods there are who are newly introduced, and newly worshipped [as we, by way of digression have said already, and yet have left their places of worship desolate]; and for their temples, some of them are already left desolate, and others are built anew, according to the pleasure of men; whereas they ought to have preserved their opinion about God, and that worship which is due to him, always and immutably the same. /p 2.255. 37. But now, this Apollonius Molo was one of these foolish and proud men. However, nothing that I have said was unknown to those that were real philosophers among the Greeks, nor were they unacquainted with those frigid pretenses of allegories [which had been alleged for such things]: on which account they justly despised them, but have still agreed with us as to the true and becoming notions of God; 2.256. whence it was that Plato would not have political settlements admit of any one of the other poets, and dismisses even Homer himself, with a garland on his head, and with ointment poured upon him, and this because he should not destroy the right notions of God with his fables. 2.257. Nay, Plato principally imitated our legislator in this point, that he enjoined his citizens to have the main regard to this precept, “That every one of them should learn their laws accurately.” He also ordained, that they should not admit of foreigners intermixing with their own people at random; and provided that the commonwealth should keep itself pure, and consist of such only as persevered in their own laws. 2.258. Apollonius Molo did no way consider this, when he made it one branch of his accusation against us, that we do not admit of such as have different notions about God, nor will we have fellowship with those that choose to observe a way of living different from ourselves; 2.259. yet is not this method peculiar to us, but common to all other men; not among the ordinary Grecians only, but among such of those Grecians as are of the greatest reputation among them. Moreover, the Lacedemonians continued in their way of expelling foreigners, and would not, indeed, give leave to their own people to travel abroad, as suspecting that those two things would introduce a dissolution of their own laws: 2.261. whereas we, though we do not think fit to imitate other institutions, yet do we willingly admit of those that desire to partake of ours, which I think I may reckon to be a plain indication of our humanity, and at the same time of our magimity also. /p 2.262. 38. But I shall say no more of the Lacedemonians. As for the Athenians, who glory in having made their city to be common to all men, what their behavior was, Apollonius did not know, while they punished those that did but speak one word contrary to their laws about the gods, without any mercy; 2.263. for on what other account was it that Socrates was put to death by them? For certainly, he neither betrayed their city to its enemies, nor was he guilty of any sacrilege with regard to any of their temples; but it was on this account, that he swore certain new oaths, and that he affirmed, either in earnest, or, as some say, only in jest, that a certain demon used to make signs to him [what he should not do]. For these reasons he was condemned to drink poison, and kill himself. 2.264. His accuser also complained that he corrupted the young men, by inducing them to despise the political settlement and laws of their city: and thus was Socrates, the citizen of Athens, punished. 2.265. There was also Anaxagoras, who although he was of Clazomenae, was within a few suffrages of being condemned to die, because he said the sun, which the Athenians thought to be a god, was a ball of fire. 2.266. They also made this public proclamation, that they would give a talent to any one who would kill Diagoras of Melos, because it was reported of him that he laughed at their mysteries. Portagoras also, who was thought to have written somewhat that was not owned for truth by the Athenians about the gods, had been seized upon, and put to death, if he had not fled immediately away. 2.267. Nor need we at all wonder that they thus treated such considerable men, when they did not spare even women also; for they very lately slew a certain priestess, because she was accused by somebody that she initiated people into the worship of strange gods, it having been forbidden so to do by one of their laws; and a capital punishment had been decreed to such as introduced a strange god; 2.268. it being manifest, that they who make use of such a law do not believe those of other nations to be really gods, otherwise they had not envied themselves the advantage of more gods than they already had; 2.269. and this was the happy administration of the affairs of the Athenians? Now, as to the Scythians, they take a pleasure in killing men, and differ little from brute beasts; yet do they think it reasonable to have their institutions observed. They also slew Anacharsis a person greatly admired for his wisdom among the Greeks, when he returned to them, because he appeared to come fraught with Grecian customs; One may also find many to have been punished among the Persians, on the very same account. 2.271. Now, with us, it is a capital crime, if any one does thus abuse even a brute beast; and as for us, neither hath the fear of our governors, nor a desire of following what other nations have in so great esteem, been able to withdraw us from our own laws; 2.272. nor have we exerted our courage in raising up wars to increase our wealth, but only for the observation of our laws; and when we with patience bear other losses, yet when any persons would compel us to break our laws, then it is that we choose to go to war, though it be beyond our ability to pursue it, and bear the greatest calamities to the last with much fortitude. 2.273. And, indeed, what reason can there be why we should desire to imitate the laws of other nations, while we see they are not observed by their own legislators? And why do not the Lacedemonians think of abolishing that form of their government which suffers them not to associate with any others, as well as their contempt of matrimony? And why do not the Eleans and Thebans abolish that unnatural and impudent lust, which makes them lie with males? 2.274. For they will not show a sufficient sign of their repentance of what they of old thought to be very excellent, and very advantageous in their practices, unless they entirely avoid all such actions for the time to come: 2.275. nay, such things are inserted into the body of their laws, and had once such a power among the Greeks, that they ascribed these sodomitical practices to the gods themselves, as a part of their good character; and indeed it was according to the same manner that the gods married their own sisters. This the Greeks contrived as an apology for their own absurd and unnatural pleasures. /p
9. Josephus Flavius, Life, 16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. Juvenal, Satires, 6.513-6.541, 14.96-14.106 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Martial, Epigrams, 10.72 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Martial, Epigrams, 10.72 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Mishnah, Shekalim, 4.1-4.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.1. What did they do with the appropriation? They bring with it the daily burnt-offerings (tamidim) and the additional burnt-offerings (musafim) and their libations, the omer and the two loaves and the showbread and all the other public offerings. Those who guard the aftergrowths of the seventh year take their wages out of the appropriation from the chamber. Rabbi Yose says: [if a man wished] he could volunteer to watch without payment. But they said to him: you too admit that they can only be offered out of public funds." 4.2. The [red] heifer and the scapegoat and the strip of scarlet came out of the appropriation of the chamber. The ramp for the [red] heifer and the ramp for the scapegoat and the strip of scarlet which was between its horns, and [the maintece of] the pool of water and the wall of the city and its towers and all the needs of the city came out of the remainder in the chamber. Abba Shaul says: the ramp for the [red] cow the high priests made out of their own [means]." 4.3. What did they do with the surplus of the remainder in the chamber?They would buy with it wines, oils and fine flours, and the profit belonged to the Temple, the words of Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva says: one may not make a profit with the property of the Temple, nor with the property of the poor." 4.4. What was done with the surplus of the appropriation?[They would buy] plates of gold for covering the interior of the Holy of Holies. Rabbi Ishmael says: the surplus [from the sale] of the produce was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the appropriation was used for the ministering vessels. Rabbi Akiba says: the surplus of the appropriation was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the libations was used for the ministering vessels. Rabbi Haiah the chief of the priests says: the surplus of the libations was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the appropriation was used for the ministering vessels. Neither of these [two sages] allowed [a profit from the sale of] the produce."
14. New Testament, Acts, 1.18-1.19, 16.14, 17.2, 17.12, 18.6-18.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.18. Now this man obtained a field with the reward for his wickedness, and falling headlong, his body burst open, and all his intestines gushed out. 1.19. It became known to everyone who lived in Jerusalem that in their language that field was called 'Akeldama,' that is, 'The field of blood.' 16.14. A certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, one who worshiped God, heard us; whose heart the Lord opened to listen to the things which were spoken by Paul. 17.2. Paul, as was his custom, went in to them, and for three Sabbath days reasoned with them from the Scriptures 17.12. Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men. 18.6. When they opposed him and blasphemed, he shook out his clothing and said to them, "Your blood be on your own heads! I am clean. From now on, I will go to the Gentiles! 18.7. He departed there, and went into the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue.
15. New Testament, Romans, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.1. What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
16. New Testament, Luke, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

17. New Testament, Mark, 13.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.12. Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death.
18. New Testament, Matthew, 27.3-27.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27.3. Then Judas, who betrayed him, when he saw that Jesus was condemned, felt remorse, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders 27.4. saying, "I have sinned in that I betrayed innocent blood."But they said, "What is that to us? You see to it. 27.5. He threw down the pieces of silver in the sanctuary, and departed. He went away and hanged himself. 27.6. The chief priests took the pieces of silver, and said, "It's not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood. 27.7. They took counsel, and bought the potter's field with them, to bury strangers in. 27.8. Therefore that field was called "The Field of Blood" to this day. 27.9. Then that which was spoken through Jeremiah the prophet was fulfilled, saying, "They took the thirty pieces of silver, The price of him upon whom a price had been set, Whom some of the children of Israel priced 27.10. And they gave them for the potter's field, As the Lord commanded me.
19. Seneca The Younger, De Clementia, 1.15.2, 1.15.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. Seneca The Younger, Letters, 108.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21. Suetonius, Claudius, 11.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Suetonius, Domitianus, 1.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Suetonius, Tiberius, 36 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Tacitus, Annals, 1.72, 2.85, 3.38, 3.70, 4.16, 4.22, 12.24, 16.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.72.  In this year triumphal distinctions were voted to Aulus Caecina, Lucius Apronius, and Caius Silius, in return for their services with Germanicus. Tiberius rejected the title Father of his Country, though it had been repeatedly pressed upon him by the people: and, disregarding a vote of the senate, refused to allow the taking of an oath to obey his enactments. "All human affairs," so ran his comment, "were uncertain, and the higher he climbed the more slippery his position." Yet even so he failed to inspire the belief that his sentiments were not monarchical. For he had resuscitated the Lex Majestatis, a statute which in the old jurisprudence had carried the same name but covered a different type of offence — betrayal of an army; seditious incitement of the populace; any act, in short, of official maladministration diminishing the "majesty of the Roman nation." Deeds were challenged, words went immune. The first to take cognizance of written libel under the statute was Augustus; who was provoked to the step by the effrontery with which Cassius Severus had blackened the characters of men and women of repute in his scandalous effusions: then Tiberius, to an inquiry put by the praetor, Pompeius Macer, whether process should still be granted on this statute, replied that "the law ought to take its course." He, too, had been ruffled by verses of unknown authorship satirizing his cruelty, his arrogance, and his estrangement from his mother. 2.85.  In the same year, bounds were set to female profligacy by stringent resolutions of the senate; and it was laid down that no woman should trade in her body, if her father, grandfather, or husband had been a Roman knight. For Vistilia, the daughter of a praetorian family, had advertised her venality on the aediles' list — the normal procedure among our ancestors, who imagined the unchaste to be sufficiently punished by the avowal of their infamy. Her husband, Titidius Labeo, was also required to explain why, in view of his wife's manifest guilt, he had not invoked the penalty of the law. As he pleaded that sixty days, not yet elapsed, were allowed for deliberation, it was thought enough to pass sentence on Vistilia, who was removed to the island of Seriphos. — Another debate dealt with the proscription of the Egyptian and Jewish rites, and a senatorial edict directed that four thousand descendants of enfranchised slaves, tainted with that superstition and suitable in point of age, were to be shipped to Sardinia and there employed in suppressing brigandage: "if they succumbed to the pestilential climate, it was a cheap loss." The rest had orders to leave Italy, unless they had renounced their impious ceremonial by a given date. 3.38.  For Tiberius and the informers showed no fatigue. Ancharius Priscus had accused Caesius Cordus, proconsul of Crete, of malversation: a charge of treason, the complement now of all arraignments, was appended. Antistius Vetus, a grandee of Macedonia, had been acquitted of adultery: the Caesar reprimanded the judges and recalled him to stand his trial for treason, as a disaffected person, involved in the schemes of Rhescuporis during that period after the murder of Cotys when he had meditated war against ourselves. The defendant was condemned accordingly to interdiction from fire and water, with a proviso that his place of detention should be an island not too conveniently situated either for Macedonia or for Thrace. For since the partition of the monarchy between Rhoemetalces and the children of Cotys, who during their minority were under the tutelage of Trebellenus Rufus, Thrace — unaccustomed to Roman methods — was divided against herself; and the accusations against Trebellenus were no more violent than those against Rhoemetalces for leaving the injuries of his countrymen unavenged. Three powerful tribes, the Coelaletae, Odrysae, and Dii, took up arms, but under separate leaders of precisely equal obscurity: a fact which saved us from a coalition involving a serious war. One division embroiled the districts at hand; another crossed the Haemus range to bring out the remote clans; the most numerous, and least disorderly, besieged the king in Philippopolis, a city founded by Philip of Macedon. 3.70.  Later, an audience was given to the Cyrenaeans, and Caesius Cordus was convicted of extortion on the arraignment of Ancharius Priscus. Lucius Ennius, a Roman knight, found himself indicted for treason on the ground that he had turned a statuette of the emperor to the promiscuous uses of household silver. The Caesar forbade the entry of the case for trial, though Ateius Capito protested openly and with a display of freedom: for "the right of decision ought not to be snatched from the senate, nor should so grave an offence pass without punishment. By all means let the sovereign be easy-tempered in a grievance of his own; but injuries to the state he must not condone!" Tiberius understood this for what it was, rather than for what it purported to be, and persisted in his veto. The degradation of Capito was unusually marked, since, authority as he was on secular and religious law, he was held to have dishonoured not only the fair fame of the state but his personal good qualities. 4.16.  Nearly at the same date, the Caesar spoke on the need of choosing a flamen of Jupiter, to replace the late Servius Maluginensis, and of also passing new legislation. "Three patricians," he pointed out, "children of parents wedded 'by cake and spelt,' were nominated simultaneously; and on one of them the selection fell. The system was old-fashioned, nor was there now as formerly the requisite supply of candidates, since the habit of marrying by the ancient ritual had been dropped, or was retained in few families." — Here he offered several explanations of the fact, the principal one being the indifference of both sexes, though there was also a deliberate avoidance of the difficulties of the ceremony itself. — ". . . and since both the man obtaining this priesthood and the woman passing into the marital control of a flamen were automatically withdrawn from paternal jurisdiction. Consequently, a remedy must be applied either by a senatorial resolution or by special law, precisely as Augustus had modified several relics of the rough old world to suit the needs of the present." It was decided, then, after a discussion of the religious points, that no change should be made in the constitution of the flamenship; but a law was carried, that the flamen's wife, though under her husband's tutelage in respect of her sacred duties, should otherwise stand upon the same legal footing as any ordinary woman. Maluginensis' son was elected in the room of his father; and to enhance the dignity of the priests and increase their readiness to perform the ritual of the various cults, two million sesterces were voted to the Virgin Cornelia, who was being appointed to succeed Scantia; while Augusta, whenever she entered the theatre, was to take her place among the seats reserved for the Vestals. 4.22.  About this time, the praetor Plautius Silvanus, for reasons not ascertained, flung his wife Apronia out of the window, and, when brought before the emperor by his father-in‑law, Lucius Apronius, gave an incoherent reply to the effect that he had himself been fast asleep and was therefore ignorant of the facts; his wife, he thought, must have committed suicide. Without any hesitation, Tiberius went straight to the house and examined the bedroom, in which traces were visible of resistance offered and force employed. He referred the case to the senate, and a judicial committee had been formed, when Silvanus' grandmother Urgulania sent her descendant a dagger. In view of Augusta's friendship with Urgulania, the action was considered as equivalent to a hint from the emperor: the accused, after a fruitless attempt with the weapon, arranged for his arteries to be opened. Shortly afterwards, his first wife Numantina, charged with procuring the insanity of her husband by spells and philtres, was adjudged innocent. 12.24.  As to the vanity or glory of the various kings in that respect, differing accounts are given; but the original foundation, and the character of the pomerium as fixed by Romulus, seem to me a reasonable subject of investigation. From the Forum Boarium, then, where the brazen bull which meets the view is explained by the animal's use in the plough, the furrow to mark out the town was cut so as to take in the great altar of Hercules. From that point, boundary-stones were interspersed at fixed intervals along the base of the Palatine Hill up to the altar of Consus, then to the old curiae, then again to the shrine of the Lares, and after that to the Forum Romanum. The Forum and the Capitol, it was believed, were added to the city, not by Romulus but by Titus Tatius. Later, the pomerium grew with the national fortunes: the limits as now determined by Claudius are both easily identified and recorded in public documents. 16.6.  After the close of the festival, Poppaea met her end through a chance outburst of anger on the part of her husband, who felled her with a kick during pregcy. That poison played its part I am unable to believe, though the assertion is made by some writers less from conviction than from hatred; for Nero was desirous of children, and love for his wife was a ruling passion. The body was not cremated in the Roman style, but, in conformity with the practice of foreign courts, was embalmed by stuffing with spices, then laid to rest in the mausoleum of the Julian race. Still, a public funeral was held; and the emperor at the Rostra eulogized her beauty, the fact that she had been the mother of an infant daughter now divine, and other favours of fortune which did duty for virtues.
25. Tacitus, Histories, 3.74, 5.5.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.74.  Domitian was concealed in the lodging of a temple attendant when the assailants broke into the citadel; then through the cleverness of a freedman he was dressed in a linen robe and so was able to join a crowd of devotees without being recognized and to escape to the house of Cornelius Primus, one of his father's clients, near the Velabrum, where he remained in concealment. When his father came to power, Domitian tore down the lodging of the temple attendant and built a small chapel to Jupiter the Preserver with an altar on which his escape was represented in a marble relief. Later, when he had himself gained the imperial throne, he dedicated a great temple of Jupiter the Guardian, with his own effigy in the lap of the god. Sabinus and Atticus were loaded with chains and taken before Vitellius, who received them with no angry word or look, although the crowd cried out in rage, asking for the right to kill them and demanding rewards for accomplishing this task. Those who stood nearest were the first to raise these cries, and then the lowest plebeians with mingled flattery and threats began to demand the punishment of Sabinus. Vitellius stood on the steps of the palace and was about to appeal to them, when they forced him to withdraw. Then they ran Sabinus through, mutilated him, and cut off his head, after which they dragged his headless body to the Gemonian stairs.
26. Valerius Maximus, Memorable Deeds And Sayings, 1.3.4, 7.3.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27. Apuleius, On The God of Socrates, 14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

28. Cassius Dio, Roman History, 40.47.3, 53.2.4, 60.5.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

40.47.3.  But it seems to me that that decree passed the previous year, near its close, with regard to Serapis and Isis, was a portent equal to any; for the senate had decided to tear down their temples, which some individuals had built on their own account. Indeed, for a long time they did not believe in these gods, and even when the rendering of public worship to them gained the day, they settled them outside the pomerium. 53.2.4.  As for religious matters, he did not allow the Egyptian rites to be celebrated inside the pomerium, but made provision for the temples; those which had been built by private individuals he ordered their sons and descendants, if any survived, to repair, and the rest he restored himself. 60.5.2.  His grandmother Livia he not only honoured with equestrian contests but also deified; and he set up a statue to her in the temple of Augustus, charging the Vestal Virgins with the duty of offering the proper sacrifices, and he ordered that women should use her name in taking oaths.
29. Hermas, Mandates, 5.2.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Hippolytus, Refutation of All Heresies, 4.41 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

4.41. But putting a skull on the ground, they make it speak in this manner. The skull itself is made out of the caul of an ox; and when fashioned into the requisite figure, by means of Etruscan wax and prepared gum, (and) when this membrane is placed around, it presents the appearance of a skull, which seems to all to speak when the contrivance operates; in the same manner as we have explained in the case of the (attendant) youths, when, having procured the windpipe of a crane, or some such long-necked animal, and attaching it covertly to the skull, the accomplice utters what he wishes. And when he desires (the skull) to become invisible, he appears as if burning incense, placing around, (for this purpose,) a quantity of coals; and when the wax catches the heat of these, it melts, and in this way the skull is supposed to become invisible.
31. Justin, First Apology, 24, 57, 20 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

20. And the Sibyl and Hystaspes said that there should be a dissolution by God of things corruptible. And the philosophers called Stoics teach that even God Himself shall be resolved into fire, and they say that the world is to be formed anew by this revolution; but we understand that God, the Creator of all things, is superior to the things that are to be changed. If, therefore, on some points we teach the same things as the poets and philosophers whom you honour, and on other points are fuller and more divine in our teaching, and if we alone afford proof of what we assert, why are we unjustly hated more than all others? For while we say that all things have been produced and arranged into a world by God, we shall seem to utter the doctrine of Plato; and while we say that there will be a burning up of all, we shall seem to utter the doctrine of the Stoics: and while we affirm that the souls of the wicked, being endowed with sensation even after death, are punished, and that those of the good being delivered from punishment spend a blessed existence, we shall seem to say the same things as the poets and philosophers; and while we maintain that men ought not to worship the works of their hands, we say the very things which have been said by the comic poet Meder, and other similar writers, for they have declared that the workman is greater than the work.
32. Justin, Second Apology, 8.1, 12.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

33. Justin, Dialogue With Trypho, 134.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

34. Lucian, Alexander The False Prophet, 26 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

26. I have mentioned that the serpent was often exhibited by request; he was not completely visible, but the tail and body were exposed, while the head was concealed under the prophet’s dress. By way of impressing the people still more, he announced that he would induce the God to speak, and give his responses without an intermediary. His simple device to this end was a tube of cranes’ windpipes, which he passed, with due regard to its matching, through the artificial head, and, having an assistant speaking into the end outside, whose voice issued through the linen Asclepius, thus answered questions. These oracles were called autophones, and were not vouchsafed casually to any one, but reserved for officials, the rich, and the lavish.
35. Lucian, Toxaris Or Friendship, 28-33, 27 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

27. I have still one friend to produce, and I think none is more worthy of remembrance than Demetrius of Sunium. He and Antiphilus of the deme of Alopece had been playmates in their childhood, and grown up side by side. They subsequently took ship for Egypt, and carried on their studies there together, Demetrius practising the Cynic philosophy under the famous sophist of Rhodes, while Antiphilus, it seems, was to be a doctor. Well, on one occasion Demetrius had gone up country to see the Pyramids, and the statue of Memnon. He had heard it said that the Pyramids in spite of their great height cast no shadow, and that a sound proceeded from the statue at sunrise: all this he wished to see and hear for himself, and he had now been away up the Nile six months.
36. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 7.3-7.4 (2nd cent. CE

7.3. About the conduct of Zeno of Elea then, and about the murder of Cotys there is nothing very remarkable; for as it is easy to enslave Thracians and Getae, so it is an act of folly to liberate them; for indeed they do not appreciate freedom, because, I imagine, they do not esteem slavery to be base. I will not say that Plato somewhat lacked wisdom when he set himself to reform the affairs of Sicily rather than those of Athens, or that he was sold in all fairness when, after deceiving others, he found himself deceived, for I fear to offend my readers. But the despotic sway of Dionysius over Sicily was not solidly based when Phyton of Rhegium made his attempt against him, and in any case he would have been put to death by him, even if the people of that city had not shot their bolts at him; his achievement, then, I think, was by no means wonderful: he only preferred to die in behalf of the liberty of others rather than to endure the death penalty to make himself a slave. And as for Callisthenes, even today he cannot acquit himself of baseness; for in first commending and then attacking one and the same set of people, he either attacked those whom he felt to be worthy of praise, or he praised those whom he ought to have been openly attacking. Moreover a person who sets himself to abuse good men cannot escape the charge of being envious, while he who flatters the wicked by his very praises of them draws down upon his own head the guilt of their misdeeds, for evil men are only rendered more evil when you praise them. And Diogenes, if he had addressed Philip in the way he did before the battle of Chaeronea instead of after it, might have preserved him from the guilt of taking up arms against Athens; but instead of doing so he waited till harm was done, when he could only reproach him, not reform him. As for Crates, he must needs incur the censure of every patriot for not seconding Alexander in his design of recolonizing Thebes. But Apollonius had not to fear for any country that was endangered, nor was he in despair of his own life, nor was he reduced to silly and idle speeches, nor was he championing the cause of Mysians or Getae, nor was he face to face with one who was only sovereign of a single island or of an inconsiderable country, but he confronted one who was master both of sea and land, at a time when his tyranny was harsh and bitter; and he took his stand against the tyrant in behalf of the welfare of the subjects, with the same spirit of purpose as he had taken his stand against Nero. 7.4. Some may think that his attitude towards Nero was a mere bit of skirmishing, because he did not come to close quarters with him, but merely undermined his despotism by his enocuragement of Vindex, and the terror with which he inspired Tigellinus. And there are certain braggarts here who foster the tale that it required no great courage to assail a man like Nero who led the life of a female harpist or flautist. But what, I would ask, have they to say about Domitian? For he was vigorous in body, and he abjured all those pleasures of music and song which wear away and soften down ferocity; and he took pleasure in the sufferings of others and in any lamentations they uttered. And he was in the habit of saying that distrust is the best safeguard of the people against their tyrants and of the tyrant against the multitude; and though he thought that a sovereign ought to rest from all hard work during the night, yet he deemed it the right season to begin murdering people in. And the result was that while the Senate had all its most distinguished members cut off, philosophy was reduced to cowering in a corner, to such an extent that some of its votaries disguised themselves by changing their dress and ran away to take refuge among the western Celts, while others fled to the deserts of Libya and Scythia, and others again stooped to compose orations in which his crimes were palliated. But Apollonius, like Tiresias, who is represented by Sophocles as addressing to Oedipus the word:'For “tis not in your slavery that I live, but in that of Loxias,' chose wisdom as his mistress, and escaped scot-free from paying tribute to Domitian. Applying to himself, as if it were an oracle, the verse of Tiresias and of Sophocles, and fearing nothing for himself, but only pitying the fate of others, he set himself to rally round him all the younger men of the Senate, and husband such intelligence as he saw discerned in many of them; and he visited the provinces and in the name of philosophy he appealed to the governors, pointing out to them that the strength of a tyrant is not immortal, and that the very fact of their being dreaded exposes them to defeat. And he also reminded them of the Panathenaic festival in Attica, at which hymns are sung in honor of Harmodius and Aristogeiton, and of the sally that was made from Phyle, when thirty tyrants at once were overthrown; and he also reminded them of the ancient history of the Romans, and of how they too had been a democracy, after driving out despotism, arms in hand.
37. Pliny The Younger, Letters, 6.31.4-6.31.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

38. Pliny The Younger, Letters, 6.31.4-6.31.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

39. Tatian, Oration To The Greeks, 25.1, 25.3, 33.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

40. Tertullian, To The Heathen, 1.10.17, 1.13 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.13. Others, with greater regard to good manners, it must be confessed, suppose that the sun is the god of the Christians, because it is a well-known fact that we pray towards the east, or because we make Sunday a day of festivity. What then? Do you do less than this? Do not many among you, with an affectation of sometimes worshipping the heavenly bodies likewise, move your lips in the direction of the sunrise? It is you, at all events, who have even admitted the sun into the calendar of the week; and you have selected its day, in preference to the preceding day as the most suitable in the week for either an entire abstinence from the bath, or for its postponement until the evening, or for taking rest and for banqueting. By resorting to these customs, you deliberately deviate from your own religious rites to those of strangers. For the Jewish feasts on the Sabbath and the Purification, and Jewish also are the ceremonies of the lamps, and the fasts of unleavened bread, and the littoral prayers, all which institutions and practices are of course foreign from your gods. Wherefore, that I may return from this digression, you who reproach us with the sun and Sunday should consider your proximity to us. We are not far off from your Saturn and your days of rest.
41. Tertullian, Apology, 6.8 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

42. Origen, Against Celsus, 3.44 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

3.44. After these points Celsus quotes some objections against the doctrine of Jesus, made by a very few individuals who are considered Christians, not of the more intelligent, as he supposes, but of the more ignorant class, and asserts that the following are the rules laid down by them. Let no one come to us who has been instructed, or who is wise or prudent (for such qualifications are deemed evil by us); but if there be any ignorant, or unintelligent, or uninstructed, or foolish persons, let them come with confidence. By which words, acknowledging that such individuals are worthy of their God, they manifestly show that they desire and are able to gain over only the silly, and the mean, and the stupid, with women and children. In reply to which, we say that, as if, while Jesus teaches continence, and says, Whosoever looks upon a woman to lust after her, has already committed adultery with her in his heart, one were to behold a few of those who are deemed to be Christians living licentiously, he would most justly blame them for living contrary to the teaching of Jesus, but would act most unreasonably if he were to charge the Gospel with their censurable conduct; so, if he found nevertheless that the doctrine of the Christians invites men to wisdom, the blame then must remain with those who rest in their own ignorance, and who utter, not what Celsus relates (for although some of them are simple and ignorant, they do not speak so shamelessly as he alleges), but other things of much less serious import, which, however, serve to turn aside men from the practice of wisdom.
43. Epiphanius, Panarion, 33.3-33.7 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

44. Epigraphy, Cij, 5

45. Epigraphy, Ils, 7212

46. Papyri, P.Sarap., 101Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actors Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus (2002) 205
adjudication, adjudicating Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
administration Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
adultery, cases of Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
adultery, jewish Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 545
aesop Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
africa, africans Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
agrippa Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
agrippa and four concubines Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
agrippa ii Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
akeldama Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
alban mountains Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
albinus' "186.0_146.0@albinus's wife" Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
alexander of abonuteichos Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
alexander the great, visit to siwa ammoneion Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
alexandria, anubis priest in scandalous tale Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578, 579
alexandria, temple of anubis Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
alexandria Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
alexandria sarapieion, claim of fraudulent miracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
alexandria sarapieion, possible anubis shrine Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
altar Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
alterity Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
anonymous lady (justin, apology Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
antiochus iii Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
antiochus iv epiphanes Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
antistius vetus Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
anubis, egyptian god Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
anubis Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
apuleius metamorphoses, readers of Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71
arson, fire Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
artemis Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
associations Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 24
astrologers Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 99
augustus, augustan Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
augustus Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus (2002) 205; Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
aurelian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
aventine Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
banishment Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
bes and dionysos cult, issuer of oracles and dream-oracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
boundary stone Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
brigands Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
business, commerce Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
campus martius Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
capitoline hill Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
care of the poor Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
case Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
cassius dio Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
centurion Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
christian quarters of rome Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
christian religion Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71
christians, numbers of Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
chryse Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
citizenship, political rights Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
claudius Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
clothes, ritual Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
concubinage Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
cosmos, cosmology, nature Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
criminal case Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
criminal jurisdiction Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
cults Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 427
demographics, population growth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
destruction of Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
didius gallus fabricius veiento, a. Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
divination (egyptian and greco-egyptian), motion/movement oracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
divinities (egyptian and greco-egyptian), ammon Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
divinities (egyptian and greco-egyptian), anubis Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578, 579
divinities (greek and roman), kronos Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
divorce Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
dominus Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
dreams Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71
educated, erudite Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239, 427
egypt, egyptian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 84
egypt Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99; Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
egyptianess/egyptian Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
epiphany Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
equestrians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
esquiline Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
ethnicity Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 99
execution Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
expulsion Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
expulsions Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 99
fabian, bishop from ca. Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
freedpersons (and their descendants), manumission Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
friendship, homoerotic Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 545
fulvia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
gens isiaca Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
gentile christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
glykon, use of cranes windpipe for fraudulent oracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
grain Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
greek Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
hasmonean dynasty Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
hatred of the human race Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
hekdesh Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
heliodorus Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
herod, king Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
hippolytus (soon after Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
historiography Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
humiliores Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
image Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
imperial adjudication Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
imperial horse guard Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
insane, insanity Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
invitations Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 24
iseum campensis Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
iseum capitolinum Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
iseum metellinum Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
isiac Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
isiac cults Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
isis Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99; Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71; Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 427; Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
italian migrants Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
jewish christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 146
jews, jewish Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 72, 146
jews Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46, 99
josephus, flavius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
judah maccabee Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
judas maccabeus Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
judea, in the early roman period Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
jurisdiction Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
justice Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
kingship Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
kline Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 24
latin, latinisms Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
latini Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 99
latinitas iunia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
law, jewish Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 545
law Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
lesser aventine Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
lex aelia sentia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
libellus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
livia (wife of augustus) Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus (2002) 205
livy Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 49
lucius Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
ludi, florales Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus (2002) 205
maccabean revolt Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
magnets and fraudulent miracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
maiestas Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466; Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
manumission Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
marcion Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
mars field Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
mattathias, hasmonean priest Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
military Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
mixed marriages Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
mundus, commander Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
mystery cults Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 24
mythology Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
narrative Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 143
nektanebos ii Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
nero Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
nicomedes Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
nicostratus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
nile Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
olympias (mother of alexander the great) Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
oracles (greek), fraudulently issued Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
osiris Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
paul Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
paulina Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
paulina (roman matron) Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578, 579
pederasty, and judaism Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 545
persecution, martyrs Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
peter Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
philosophers Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 99
philosophy Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
platonism Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
poet Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
polybius Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 49
pontius pilate Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
poppea Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
porta capena Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
possessions, wealth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
power Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
praetorian guard Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
prayer Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
priests Pachoumi, Conceptualising Divine Unions in the Greek and Near Eastern Worlds (2022) 160
provincials, immigrants Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
ptolemy (valentinian, teacher of justin, apol. Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
pythagoreans Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
qorban and the qorban fund Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
quaestio Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
quarters, of city Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
quintus caecilius metellus Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
reclining Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 24
repetundae (misgovernment), trials for Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
republic, republican Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
republican wall Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
riots Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
ritus Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
roman religion/polytheism Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
rome Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99; Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71; Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
rufinus Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 49
rufinus of aquileia (church historian), questions of reliability regarding sarapis and anubis cults Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578, 579
sacred land, in judea, of the jerusalem temple Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
sacred landscape Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
sacrifice Bay, Biblical Heroes and Classical Culture in Christian Late Antiquity: The Historiography, Exemplarity, and Anti-Judaism of Pseudo-Hegesippus (2022) 36
sacrifices Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
sarapis Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
sardinia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
satire Graverini, Literature and Identity in The Golden Ass of Apuleius (2012) 71
sebomenoi Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 146
senate, in latin and greek, scope Talbert, The Senate of Imperial Rome (1984) 466
senate Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
senator, senatorial Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146; Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
seneca the elder Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
senses, cultural ascription/semantic value of Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
senses, serapis Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 398
shekel tax Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
siwa ammoneion, speculation regarding incubation Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
siwa ammoneion Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
slaves, slavery Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 84
socially elevated Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
sodom and gomorrah (biblical myth) Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 545
soul Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
sovereign Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
suetonius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
tacitus Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99; Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
tatian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
teachers Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
temple, ban Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99
temple, in jerusalem, collectivization of wealth at Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
temple, in jerusalem, economy of Gordon, Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism (2020) 177
temple Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427; Pachoumi, Conceptualising Divine Unions in the Greek and Near Eastern Worlds (2022) 160
theophilus (alexandrian bishop), voice-oracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
tiber river Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
tiberius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 99; Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84; Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129, 143
topography Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
trials Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
union with god/the divine Pachoumi, Conceptualising Divine Unions in the Greek and Near Eastern Worlds (2022) 160
urban cohorts Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
valentinians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
valentinus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
vegetables Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
vespasian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
via appia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
via lata Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
virtue' Tuori, The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication< (2016) 129
voice-oracles (egyptian), christian sources exposing fraudulent oracles Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578
voice-oracles (egyptian), claimed for siwa ammoneion Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 579
voice-oracles (egyptian) Renberg, Where Dreams May Come: Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (2017) 578, 579
war-induced migration Tacoma, Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla (2016) 46
women Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
zeus (keraunios) Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427