Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.256-18.309


Γάιος δὲ τὸν μὲν πρῶτον ἐνιαυτὸν καὶ τὸν ἑξῆς πάνυ μεγαλοφρόνως ἐχρῆτο τοῖς πράγμασιν καὶ μέτριον παρέχων αὑτὸν εἰς εὔνοιαν πολλὴν προυχώρει παρά τε ̔Ρωμαίοις αὐτοῖς καὶ τοῖς ὑπηκόοις. προϊὼν δ' ἐξίστατο τοῦ ἀνθρωπίνως φρονεῖν ὑπὸ μεγέθους τῆς ἀρχῆς ἐκθειάζων ἑαυτὸν καὶ τὰ πάντα ἐπ' ἀτιμίᾳ τοῦ θείου πολιτεύειν ἦρτο.Now Caius managed public affairs with great magnanimity during the first and second year of his reign, and behaved himself with such moderation, that he gained the good-will of the Romans themselves, and of his other subjects. But, in process of time, he went beyond the bounds of human nature in his conceit of himself, and by reason of the vastness of his dominions made himself a god, and took upon himself to act in all things to the reproach of the Deity itself.


Καὶ δὴ στάσεως ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ γενομένης ̓Ιουδαίων τε οἳ ἐνοικοῦσι καὶ ̔Ελλήνων τρεῖς ἀφ' ἑκατέρας τῆς στάσεως πρεσβευταὶ αἱρεθέντες παρῆσαν ὡς τὸν Γάιον. καὶ ἦν γὰρ τῶν ̓Αλεξανδρέων πρέσβεων εἷς ̓Απίων, ὃς πολλὰ εἰς τοὺς ̓Ιουδαίους ἐβλασφήμησεν ἄλλα τε λέγων καὶ ὡς τῶν Καίσαρος τιμῶν περιορῷεν:1. There was now a tumult arisen at Alexandria, between the Jewish inhabitants and the Greeks; and three ambassadors were chosen out of each party that were at variance, who came to Caius. Now one of these ambassadors from the people of Alexandria was Apion, who uttered many blasphemies against the Jews; and, among other things that he said, he charged them with neglecting the honors that belonged to Caesar;


πάντων γοῦν ὁπόσοι τῇ ̔Ρωμαίων ἀρχῇ ὑποτελεῖς εἶεν βωμοὺς τῷ Γαί̈ῳ καὶ νεὼς ἱδρυμένων τά τε ἄλλα πᾶσιν αὐτὸν ὥσπερ τοὺς θεοὺς δεχομένων, μόνους τούσδε ἄδοξον ἡγεῖσθαι ἀνδριᾶσι τιμᾶν καὶ ὅρκιον αὐτοῦ τὸ ὄνομα ποιεῖσθαι.for that while all who were subject to the Roman empire built altars and temples to Caius, and in other regards universally received him as they received the gods, these Jews alone thought it a dishonorable thing for them to erect statues in honor of him, as well as to swear by his name.


πολλὰ δὲ καὶ χαλεπὰ ̓Απίωνος εἰρηκότος, ὑφ' ὧν ἀρθῆναι ἤλπιζεν τὸν Γάιον καὶ εἰκὸς ἦν, Φίλων ὁ προεστὼς τῶν ̓Ιουδαίων τῆς πρεσβείας, ἀνὴρ τὰ πάντα ἔνδοξος ̓Αλεξάνδρου τε τοῦ ἀλαβάρχου ἀδελφὸς ὢν καὶ φιλοσοφίας οὐκ ἄπειρος, οἷός τε ἦν ἐπ' ἀπολογίᾳ χωρεῖν τῶν κατηγορημένων. διακλείει δ' αὐτὸν Γάιος κελεύσας ἐκποδὼν ἀπελθεῖνMany of these severe things were said by Apion, by which he hoped to provoke Caius to anger at the Jews, as he was likely to be. But Philo, the principal of the Jewish embassage, a man eminent on all accounts, brother to Alexander the alabarch, and one not unskillful in philosophy, was ready to betake himself to make his defense against those accusations;
NaN


Γάιος δὲ ἐν δεινῷ φέρων εἰς τοσόνδε ὑπὸ ̓Ιουδαίων περιῶφθαι μόνων πρεσβευτὴν ἐπὶ Συρίας ἐκπέμπει Πετρώνιον διάδοχον Οὐιτελλίῳ τῆς ἀρχῆς, κελεύων χειρὶ πολλῇ εἰσβαλόντι εἰς τὴν ̓Ιουδαίαν, εἰ μὲν ἑκόντες δέχοιντο, ἱστᾶν αὐτοῦ ἀνδριάντα ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ, εἰ δ' ἀγνωμοσύνῃ χρῷντο, πολέμῳ κρατήσαντα τοῦτο ποιεῖν.2. Hereupon Caius, taking it very heinously that he should be thus despised by the Jews alone, sent Petronius to be president of Syria, and successor in the government to Vitellius, and gave him order to make an invasion into Judea, with a great body of troops; and if they would admit of his statue willingly, to erect it in the temple of God; but if they were obstinate, to conquer them by war, and then to do it.


καὶ Πετρώνιος Συρίαν παραλαβὼν ἠπείγετο διακονεῖσθαι ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ Καίσαρος, συμμαχίαν τε πλείστην ὅσην ἠδύνατο ἀθροίσας καὶ τάγματα δύο τῆς ̔Ρωμαίων δυνάμεως ἄγων ἐπὶ Πτολεμαί̈δος παρῆν αὐτόθι χειμάσων ὡς πρὸς ἔαρ τοῦ πολεμεῖν οὐκ ἀφεξόμενος, καὶ πρὸς τὸν Γάιον ἔγραφεν περὶ τῶν ἐπεγνωσμένων. ὁ δὲ ἐπῄνει τῆς προθυμίας αὐτὸν καὶ ἐκέλευεν μὴ ἀνιέναι πολεμεῖν δὲ μὴ πειθομένοις ἐντεταμένως.Accordingly, Petronius took the government of Syria, and made haste to obey Caesar’s epistle. He got together as great a number of auxiliaries as he possibly could, and took with him two legions of the Roman army, and came to Ptolemais, and there wintered, as intending to set about the war in the spring. He also wrote word to Caius what he had resolved to do, who commended him for his alacrity, and ordered him to go on, and to make war with them, in case they would not obey his commands.


̓Ιουδαίων δὲ πολλαὶ μυριάδες παρῆσαν ὡς τὸν Πετρώνιον εἰς Πτολεμαί̈δα κατὰ δεήσεις μηδὲν ἐπὶ παρανομίᾳ σφᾶς ἐπαναγκάζειν καὶ παραβάσει τοῦ πατρίου νόμου.But there came many ten thousands of the Jews to Petronius, to Ptolemais, to offer their petitions to him, that he would not compel them to transgress and violate the law of their forefathers;


“εἰ δέ σοι πάντως πρόκειται τὸν ἀνδριάντα φέρειν καὶ ἱστᾶν, ἡμᾶς αὐτοὺς πρότερον μεταχειρισάμενος πρᾶσσε τὰ δεδογμένα: οὐδὲ γὰρ δυνάμεθα περιόντες θεωρεῖν πράγματα ἡμῖν ἀπηγορευμένα ἀξιώματί τε τοῦ νομοθέτου καὶ προπατόρων τῶν ἡμετέρων τῶν εἰς ἀρετὴν ἀνήκειν αὐτὰ κεχειροτονηκότων.” Πετρώνιος δὲ ὀργὴν λαβὼν εἶπεν:“but if,” said they, “thou art entirely resolved to bring this statue, and erect it, do thou first kill us, and then do what thou hast resolved on; for while we are alive we cannot permit such things as are forbidden us to be done by the authority of our legislator, and by our forefathers’ determination that such prohibitions are instances of virtue.”


“ἀλλ' εἰ μὲν αὐτοκράτωρ ὢν βουλεύμασι χρῆσθαι τοῖς ἐμαυτοῦ τάδε πράσσειν ἐπενόουν, κἂν δίκαιος ἦν ὑμῖν πρός με οὗτος ὁ λόγος. νυνὶ δέ μοι Καίσαρος ἐπεσταλκότος πᾶσα ἀνάγκη διακονεῖσθαι τοῖς ἐκείνῳ προανεψηφισμένοις διὰ τὸ εἰς ἀνηκεστοτέραν φέρειν ζημίαν τὴν παρακρόασιν αὐτῶν.” “ἐπεὶ τοίνυν οὕτως φρονεῖςBut Petronius was angry at them, and said, “If indeed I were myself emperor, and were at liberty to follow my own inclination, and then had designed to act thus, these your words would be justly spoken to me; but now Caesar hath sent to me, I am under the necessity of being subservient to his decrees, because a disobedience to them will bring upon me inevitable destruction.”


ὦ Πετρώνιε, φασὶν οἱ ̓Ιουδαῖοι, ὡς μὴ ἂν ἐπιστολὰς τὰς Γαί̈ου παρελθεῖν, οὐδ' ἂν αὐτοὶ παραβαίημεν τοῦ νόμου τὴν προαγόρευσιν θεοῦ πεισθέντες ἀρετῇ καὶ προγόνων πόνοις τῶν ἡμετέρων εἰς νῦν ἀπαράβατοι μεμενηκότες, οὐδ' ἂν τολμήσαιμεν ἐπὶ τοσοῦτον κακοὶ γενέσθαι, ὥστε ὁπόσα ἐκείνῳ δόξειεν μὴ πρασσόμενα ἀγαθοῦ ῥοπὴν ἡμῖν φέρειν αὐτοὶ παραβαίνειν ποτ' ἂν θάνατον φοβηθέντες.Then the Jews replied, “Since, therefore, thou art so disposed, O Petronius! that thou wilt not disobey Caius’s epistles, neither will we transgress the commands of our law; and as we depend upon the excellency of our laws, and, by the labors of our ancestors, have continued hitherto without suffering them to be transgressed, we dare not by any means suffer ourselves to be so timorous as to transgress those laws out of the fear of death


ὑπομενοῦμεν δὲ εἰς τύχας ἰόντες ἐπὶ φυλακῇ τε πατρίων καὶ κινδυνεύειν προθεμένοις ἐλπίδα οὖσαν ἐξεπιστάμενοι κἂν περιγενέσθαι διά τε τοῦ θεοῦ τὸ στησόμενον μεθ' ἡμῶν ἐπὶ τιμῇ τε τῇ ἐκείνου τὰ δεινὰ ὑποδεχομένων καὶ τῆς τύχης τὸ ἐπ' ἀμφότερα φιλοῦν τοῖς πράγμασι παρατυγχάνεινwhich God hath determined are for our advantage; and if we fall into misfortunes, we will bear them, in order to preserve our laws, as knowing that those who expose themselves to dangers have good hope of escaping them, because God will stand on our side, when, out of regard to him, we undergo afflictions, and sustain the uncertain turns of fortune.


ἐκ δὲ τοῦ σοὶ πείθεσθαι πολλὴν μὲν λοιδορίαν τοῦ ἀνάνδρου προσκεισομένην ὡς δι' αὐτὸ παράβασιν τοῦ νομίμου προσποιουμένοις, καὶ ἅμα πολλὴν ὀργὴν τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ παρὰ σοὶ δικαστῇ γένοιτ' ἂν βελτίων Γαί̈ου.”But if we should submit to thee, we should be greatly reproached for our cowardice, as thereby showing ourselves ready to transgress our law; and we should incur the great anger of God also, who, even thyself being judge, is superior to Caius.”


Καὶ ὁ Πετρώνιος ἐκ τῶν λόγων θεασάμενος δυσνίκητον αὐτῶν τὸ φρονοῦν καὶ μὴ ἂν ἀμαχεὶ δύναμιν αὐτῷ γενέσθαι διακονήσασθαι Γαί̈ῳ τὴν ἀνάθεσιν τοῦ ἀνδριάντος πολὺν δὲ ἔσεσθαι φόνον, τούς τε φίλους ἀναλαβὼν καὶ θεραπείαν, ἣ περὶ αὐτὸν ἦν, ἐπὶ Τιβεριάδος ἠπείγετο χρῄζων κατανοῆσαι τῶν ̓Ιουδαίων τὰ πράγματα ὡς ἔχοι.3. When Petronius saw by their words that their determination was hard to be removed, and that, without a war, he should not be able to be subservient to Caius in the dedication of his statue, and that there must be a great deal of bloodshed, he took his friends, and the servants that were about him, and hasted to Tiberias, as wanting to know in what posture the affairs of the Jews were;
NaN


καὶ ἱκετείᾳ χρώμενοι μηδαμῶς εἰς ἀνάγκας τοιαύτας αὐτοὺς καθιστᾶν μηδὲ μιαίνειν ἀνδριάντος ἀναθέσει τὴν πόλιν, “πολεμήσετε ἄρα Καίσαρι, Πετρώνιος ἔφη, μήτε τὴν ἐκείνου παρασκευὴν λογιζόμενοι μήτε τὴν ὑμετέραν ἀσθένειαν;” οἱ δ' “οὐδαμῶς πολεμήσαιμεν, ἔφασαν, τεθνηξόμεθα δὲ πρότερον ἢ παραβῆναι τοὺς νόμους.” ἐπί τε τὰ πρόσωπα κείμενοι καὶ τὰς σφαγὰς προδεικνύντες ἕτοιμοι κτιννύεσθαι ἔλεγον εἶναι.and made supplication to him, that he would by no means reduce them to such distresses, nor defile their city with the dedication of the statue. Then Petronius said to them, “Will you then make war with Caesar, without considering his great preparations for war, and your own weakness?” They replied, “We will not by any means make war with him, but still we will die before we see our laws transgressed.” So they threw themselves down upon their faces, and stretched out their throats, and said they were ready to be slain;


καὶ ταῦτ' ἐπράσσετο ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα, καὶ τοῦ γεωργεῖν ἀπερίοπτοι τὸ λοιπὸν ἦσαν καὶ ταῦτα τῆς ὥρας οὔσης πρὸς σπόρῳ, πολλή τε ἦν προαίρεσις αὐτοῖς καὶ τοῦ θνήσκειν ἐπιθυμίας πρόθεσις, ἢ τὴν ἀνάθεσιν θεάσασθαι τοῦ ἀνδριάντος.and this they did for forty days together, and in the mean time left off the tilling of their ground, and that while the season of the year required them to sow it. Thus they continued firm in their resolution, and proposed to themselves to die willingly, rather than to see the dedication of the statue.


̓Εν τούτοις ὄντων τῶν πραγμάτων ̓Αριστόβουλος ὁ ̓Αγρίππου τοῦ βασιλέως ἀδελφὸς καὶ ̔Ελκίας ὁ μέγας ἄλλοι τε οἱ κράτιστοι τῆσδε τῆς οἰκίας καὶ οἱ πρῶτοι σὺν αὐτοῖς εἰσίασιν ὡς τὸν Πετρώνιον παρακαλοῦντες αὐτόν4. When matters were in this state, Aristobulus, king Agrippa’s brother, and Helcias the Great, and the other principal men of that family with them, went in unto Petronius, and besought him


ἐπειδὴ τὴν προθυμίαν ὁρᾷ τῆς πληθύος, μηδὲν εἰς ἀπόνοιαν αὐτῆς παρακινεῖν, ἀλλὰ γράφειν πρὸς Γάιον τὸ ἀνήκεστον αὐτῶν πρὸς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ ἀνδριάντος, πῶς τε ἀποστάντες τοῦ γεωργεῖν ἀντικαθέζονται, πολεμεῖν μὲν οὐ βουλόμενοι διὰ τὸ μηδ' ἂν δύνασθαι, θανεῖν δ' ἔχοντες ἡδονὴν πρὶν παραβῆναι τὰ νόμιμα αὐτοῖς, ὥστε ἀσπόρου τῆς γῆς γενομένης λῃστεῖαι ἂν φύοιντο ἀδυναμίᾳ καταβολῆς τῶν φόρων.that since he saw the resolution of the multitude, he would not make any alteration, and thereby drive them to despair; but would write to Caius, that the Jews had an insuperable aversion to the reception of the statue, and how they continued with him, and left off the tillage of their ground: that they were not willing to go to war with him, because they were not able to do it, but were ready to die with pleasure, rather than suffer their laws to be transgressed: and how, upon the land’s continuing unsown, robberies would grow up, on the inability they would be under of paying their tributes;


ἴσως γὰρ ἂν ἐπικλασθέντα τὸν Γάιον μηδὲν ὠμὸν διανοηθῆναι μηδὲ ἐπ' ἀναστάσει φρονῆσαι τοῦ ἔθνους: ἐμμένοντος δὲ τῇ τότε βουλῇ τοῦ πολεμεῖν τότε δὴ καὐτὸν ἅπτεσθαι τοῦ πράγματος.and that perhaps Caius might be thereby moved to pity, and not order any barbarous action to be done to them, nor think of destroying the nation: that if he continues inflexible in his former opinion to bring a war upon them, he may then set about it himself.


καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν ̓Αριστόβουλον ἐπὶ τούτοις τὸν Πετρώνιον παρεκάλουν. Πετρώνιος δὲ τοῦτο μὲν τῶν περὶ τὸν ̓Αριστόβουλον παντοίως ἐπικειμένων διὰ τὸ ὑπὲρ μεγάλων ποιεῖσθαι τὴν δέησιν καὶ πάσῃ μηχανῇ χρησαμένων εἰς τὰς ἱκετείαςAnd thus did Aristobulus, and the rest with him, supplicate Petronius. So Petronius, partly on account of the pressing instances which Aristobulus and the rest with him made, and because of the great consequence of what they desired, and the earnestness wherewith they made their supplication,—


τοῦτο δὲ τῶν ̓Ιουδαίων θεώμενος τὴν ἀντιπαράταξιν τῆς γνώμης καὶ δεινὸν ἡγούμενος τοσαῖσδε ἀνθρώπων μυριάσιν μανίᾳ τῇ Γαί̈ου διακονούμενος ἐπαγαγὼν θάνατον ἐν αἰτίᾳ τὸ πρὸς θεὸν σεβάσμιον ἔχειν καὶ μετὰ πονηρᾶς τὸν μετὰ ταῦτα βίον ἐλπίδος διαιτᾶσθαι, πολὺ κρεῖσσον ἡγεῖτο ἐπιστείλας τῷ Γαί̈ῳ τὸ ἀνήκεστον αὐτῶν * ὀργὴν φέροντος μὴ ἐκ τοῦ ὀξέος δεδιακονημένου αὐτοῦ ταῖς ἐπιστολαῖς:partly on account of the firmness of the opposition made by the Jews, which he saw, while he thought it a horrible thing for him to be such a slave to the madness of Caius, as to slay so many ten thousand men, only because of their religious disposition towards God, and after that to pass his life in expectation of punishment; Petronius, I say, thought it much better to send to Caius, and to let him know how intolerable it was to him to bear the anger he might have against him for not serving him sooner, in obedience to his epistle


τάχα μὲν γὰρ καὶ πείσειν: καὶ τῇ τὸ πρῶτον μανίᾳ τῆς γνώμης ἐπιμένοντος ἅψεσθαι πολέμου τοῦ πρὸς αὐτούς, εἰ δ' ἄρα τι καὶ κατ' αὐτοῦ τρέποι τῆς ὀργῆς, καλῶς ἔχειν τοῖς ἀρετῆς μεταποιουμένοις ὑπὲρ τοσῆσδε ἀνθρώπων πληθύος τελευτᾶν, ἔκρινε πιθανὸν ἡγεῖσθαι τῶν δεομένων τὸν λόγον.for that perhaps he might persuade him; and that if this mad resolution continued, he might then begin the war against them; nay, that in case he should turn his hatred against himself, it was fit for virtuous persons even to die for the sake of such vast multitudes of men. Accordingly, he determined to hearken to the petitioners in this matter.


Συγκαλέσας δὲ εἰς τὴν Τιβεριάδα τοὺς ̓Ιουδαίους, οἱ δὲ ἀφίκοντο πολλαὶ μυριάδες, καταστὰς ἐπ' αὐτῶν τήν τε ἐν τῷ παρόντι στρατείαν οὐ γνώμης ἀπέφαινε τῆς αὐτοῦ τοῦ δὲ αὐτοκράτορος τῶν προσταγμάτων, τὴν ὀργὴν οὐδὲν εἰς ἀναβολάς, ἀλλ' ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐπιφέρεσθαι τοῖς πράγμασιν τοῖς παρακροᾶσθαι θάρσος εἰσφερομένοις: ᾧ καλῶς ἔχον ἐστὶν τόν γε τιμῆς τοσαύτης ἐπιτετευχότα συγχωρήσει τῇ ἐκείνου οὐδὲν ἐναντίον πράσσειν:5. He then called the Jews together to Tiberias, who came many ten thousands in number; he also placed that army he now had with him opposite to them; but did not discover his own meaning, but the commands of the emperor, and told them that his wrath would, without delay, be executed on such as had the courage to disobey what he had commanded, and this immediately; and that it was fit for him, who had obtained so great a dignity by his grant, not to contradict him in any thing:—
NaN


στέλλω δὲ ὡς Γάιον γνώμας τε τὰς ὑμετέρας διασαφῶν καί πῃ καὶ συνηγορίᾳ χρώμενος ὑπὲρ τοῦ καθ' ἡμᾶς παρὰ γνώμην πεισομένην οἷς προύθεσθε ἀγαθοῖς. καὶ συμπράσσοι μὲν ὁ θεός, βελτίων γὰρ ἀνθρωπίνης μηχανῆς καὶ δυνάμεως ἡ κατ' ἐκεῖνον ἐξουσία, πρυτανεύων ὑμῖν τε τὴν τήρησιν τῶν πατρίων καὶ αὐτῷ τὸ μηδὲν ἀνθρωπείαις παρὰ γνώμην βουλεύσεσι τιμῶν τῶν εἰωθυιῶν ἁμαρτεῖν.I will, therefore, send to Caius, and let him know what your resolutions are, and will assist your suit as far as I am able, that you may not be exposed to suffer on account of the honest designs you have proposed to yourselves; and may God be your assistant, for his authority is beyond all the contrivance and power of men; and may he procure you the preservation of your ancient laws, and may not he be deprived, though without your consent, of his accustomed honors.


εἰ δ' ἐκπικρανθεὶς Γάιος εἰς ἐμὲ τρέψει τὸ ἀνήκεστον τῆς ὀργῆς, τλήσομαι πάντα κίνδυνον καὶ πᾶσαν ταλαιπωρίαν συνιοῦσαν τῷ σώματι καὶ τῇ τύχῃ ὑπὲρ τοῦ μὴ ὑμᾶς τοσούσδε ὄντας ἐπὶ οὕτως ἀγαθαῖς ταῖς πράξεσι διολλυμένους θεωρεῖν.But if Caius be irritated, and turn the violence of his rage upon me, I will rather undergo all that danger and that affliction that may come either on my body or my soul, than see so many of you to perish, while you are acting in so excellent a manner.


ἄπιτε οὖν ἐπὶ ἔργα τὰ αὐτῶν ἕκαστοι καὶ τῇ γῇ ἐπιπονεῖτε. πέμψω δ' αὐτὸς ἐπὶ ̔Ρώμης καὶ τὰ πάντα ὑπὲρ ὑμῶν δι' ἐμαυτοῦ καὶ τῶν φίλων οὐκ ἀποτραπήσομαι διακονεῖν.”Do you, therefore, every one of you, go your way about your own occupations, and fall to the cultivation of your ground; I will myself send to Rome, and will not refuse to serve you in all things, both by myself and by my friends.”


Ταῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τῶν ̓Ιουδαίων τὸν σύλλογον προμηθεῖσθαι τῶν εἰς τὴν γεωργίαν ἠξίου τοὺς ἐν τέλει καὶ καθομιλεῖν τὸν λαὸν ἐλπίσι χρησταῖς. καὶ ὁ μὲν εὐθυμεῖν τὸ πλῆθος ἔσπευδεν. ὁ θεὸς δὲ παρρησίαν ἐπεδείκνυτο τὴν αὐτοῦ Πετρωνίῳ καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ὅλοις σύλληψιν:6. When Petronius had said this, and had dismissed the assembly of the Jews, he desired the principal of them to take care of their husbandry, and to speak kindly to the people, and encourage them to have good hope of their affairs. Thus did he readily bring the multitude to be cheerful again. And now did God show his presence to Petronius, and signify to him that he would afford him his assistance in his whole design;


ἅμα τε γὰρ ἐπαύετο τοῦ λόγου, ὃν πρὸς τοὺς ̓Ιουδαίους εἶπεν, καὶ αὐτίκα ὑετὸν ἠφίει μέγαν παρ' ἐλπίδα τοῖς ἀνθρώποις γενόμενον διὰ τὸ ἐκείνην τὴν ἡμέραν αἴθριον ἕωθεν οὖσαν οὐδὲν ὄμβριον ἀποσημαίνειν ἐκ τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ πᾶν ἔτος αὐχμῷ μεγάλῳ κατεσχημένον ἐπ' ἀπογνώσει ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ὕδατος τοῦ ἄνωθεν, εἰ καὶ σύννεφόν ποτε θεάσαιντο τὸν οὐρανόν.for he had no sooner finished the speech that he made to the Jews, but God sent down great showers of rain, contrary to human expectation; for that day was a clear day, and gave no sign, by the appearance of the sky, of any rain; nay, the whole year had been subject to a great drought, and made men despair of any water from above, even when at any time they saw the heavens overcast with clouds;


ὥστε δὴ τότε πολλοῦ καὶ παρὰ τὸ εἰωθὸς καὶ παρὰ τὸ ἑτέρῳ δόξαν ἀφιγμένου ὕδατος τοῖς τε ̓Ιουδαίοις ἐλπὶς ἦν ἐπ' οὐδαμοῖς ἀτυχήσειν Πετρώνιον ὑπὲρ αὐτῶν δεόμενον, ὅ τε Πετρώνιος κατεπέπληκτο μειζόνως ὁρῶν ἐναργῶς τὸν θεὸν τῶν ̓Ιουδαίων προμηθούμενον καὶ πολλὴν ἀποσημήναντα τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς μηδ' ἂν τοῖς ἔργῳ προθεμένοις τἀναντία φρονεῖν ἰσχὺν ἀντιλέξεως καταλελεῖφθαι.insomuch that when such a great quantity of rain came, and that in an unusual manner, and without any other expectation of it, the Jews hoped that Petronius would by no means fail in his petition for them. But as to Petronius, he was mightily surprised when he perceived that God evidently took care of the Jews, and gave very plain signs of his appearance, and this to such a degree, that those that were in earnest much inclined to the contrary had no power left to contradict it.


ὡς δὲ καὶ πρὸς τὸν Γάιον σὺν τοῖς λοιποῖς ὁπόσα ἔγραφεν, ἐπαγωγὰ δὲ ἦν τὰ πάντα καὶ παντοίως παρακαλοῦντα μὴ τοσαύτας μυριάδας ἀνθρώπων ἀπονοεῖν, ἃς εἰ κτείνοι, οὐ γὰρ δίχα γε πολέμου παραχωρήσειν τοῦ νομίμου τῆς θρησκείας, προσόδου τε τῆς ἀπ' αὐτῶν ἀποστερεῖσθαι καὶ τῷ τροπαίῳ τῆς ἀρᾶς ὑποτίθεσθαι τὸν μέλλοντα αἰῶνα.This was also among those other particulars which he wrote to Caius, which all tended to dissuade him, and by all means to entreat him not to make so many ten thousands of these men go distracted; whom, if he should slay, (for without war they would by no means suffer the laws of their worship to be set aside,) he would lose the revenue they paid him, and would be publicly cursed by them for all future ages.


κἄλλως θείου τοῦ προεστηκότος αὐτῶν τὴν δύναμιν ὡς ἀκραιφνῆ ἀπέφαινεν καὶ μηδὲν ἐνδοίαστον ἐπὶ δυνάμει τῇ αὐτῆς ἐπιδείκνυσθαι καταλείπουσαν. καὶ Πετρώνιος μὲν ἐν τούτοις ἦν.Moreover, that God, who was their Governor, had shown his power most evidently on their account, and that such a power of his as left no room for doubt about it. And this was the business that Petronius was now engaged in.


̓Αγρίππας δὲ ὁ βασιλεύς, ἐτύγχανεν γὰρ ἐπὶ ̔Ρώμης διαιτώμενος, προύκοπτε φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν Γάιον μειζόνως. καί ποτε προθεὶς δεῖπνον αὐτῷ καὶ πρόνοιαν ἔχων πάντας ὑπερβαλέσθαι τέλεσί τε τοῖς εἰς τὸ δεῖπνον καὶ παρασκευῇ τοῦ εἰς ἡδονὴν φέροντος7. But king Agrippa, who now lived at Rome, was more and more in the favor of Caius; and when he had once made him a supper, and was careful to exceed all others, both in expenses and in such preparations as might contribute most to his pleasure;
NaN


καὶ ὁ Γάιος ἐκθαυμάσας τήν τε διάνοιαν αὐτοῦ καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν, ὡς ἐπ' ἀρεσκείᾳ τῇ αὐτοῦ βιάζοιτο καὶ ὑπὲρ δύναμιν τῶν χρημάτων εὐπορίᾳ χρήσασθαι, βουλόμενός τε μιμήσασθαι τὴν ̓Αγρίππου φιλοτιμίαν ἐφ' ἡδονῇ τῇ αὐτοῦ πρασσομένην, ἀνειμένος ὑπὸ οἴνου καὶ τὴν διάνοιαν εἰς τὸ ἱλαρώτερον ἐκτετραμμένος, φησὶν ἐν συμποσίῳ παρακαλοῦντος εἰς πότον:hereupon Caius admired his understanding and magnificence, that he should force himself to do all to please him, even beyond such expenses as he could bear, and was desirous not to be behind Agrippa in that generosity which he exerted in order to please him. So Caius, when he had drank wine plentifully, and was merrier than ordinary, said thus during the feast, when Agrippa had drunk to him:


“̓Αγρίππα, καὶ πρότερον μέν σοι τιμὴν συνῄδειν ᾗ ἐχρῶ τὰ πρὸς ἐμὲ καὶ πολλὴν εὔνοιαν μετὰ κινδύνων ἀποδειχθεῖσαν, οἷς ὑπὸ Τιβερίου περιέστης δι' αὐτήν, ἐπιλείπεις τε οὐδὲν καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἀρετῇ χρῆσθαι τῇ πρὸς ἡμᾶς. ὅθεν, αἰσχρὸν γὰρ ἡσσᾶσθαί με ὑπὸ τῆς σῆς σπουδῆς, ἀναλαβεῖν βούλομαι τὰ ἐλλελειμμένα πρότερον:“I knew before now how great a respect thou hast had for me, and how great kindness thou hast shown me, though with those hazards to thyself, which thou underwentest under Tiberius on that account; nor hast thou omitted any thing to show thy good-will towards us, even beyond thy ability; whence it would be a base thing for me to be conquered by thy affection. I am therefore desirous to make thee amends for every thing in which I have been formerly deficient;


ὀλίγον γὰρ πᾶν ὁπόσον σοι δωρεῶν ἐχόμενον ἀπεμοιρασάμην. τὸ πᾶν, ὅπερ σοι ῥοπὴν ἂν προσθείη τοῦ εὐδαίμονος, δεδιακονήσεται γάρ σοι προθυμίᾳ τε καὶ ἰσχύι τῇ ἐμῇ.” καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἔλεγεν οἰόμενος γῆν τε πολλὴν τῆς προσόδου αἰτήσεσθαι ἢ καί τινων προσόδους πόλεωνfor all that I have bestowed on thee, that may be called my gifts, is but little. Everything that may contribute to thy happiness shall be at thy service, and that cheerfully, and so far as my ability will reach.” And this was what Caius said to Agrippa, thinking he would ask for some large country, or the revenues of certain cities.


ὁ δὲ καίπερ τὰ πάντα ἐφ' οἷς αἰτήσαι παρασκευασάμενος οὐκ ἐφανέρου τὴν διάνοιαν, ἀλλ' ἐκ τοῦ ὀξέος ἀμείβεται τὸν Γάιον, ὅτι “μήτε πρότερον κέρδος τὸ ἀπ' αὐτοῦ καραδοκῶν παρὰ τὰς Τιβερίου ἐπιστολὰς θεραπεύσειεν αὐτὸν οὔτε νῦν πράσσειν τι τῶν εἰς χάριν τὴν ἐκείνου κερδῶν οἰκείων ἔν τισι λήψεσι.But although he had prepared beforehand what he would ask, yet had he not discovered his intentions, but made this answer to Caius immediately: That it was not out of any expectation of gain that he formerly paid his respects to him, contrary to the commands of Tiberius, nor did he now do any thing relating to him out of regard to his own advantage, and in order to receive any thing from him;


μεγάλα δὲ εἶναι τὰ προδεδωρημένα καὶ περαιτέρω τοῦ θράσει χρωμένου τῶν ἐλπίδων: καὶ γὰρ εἰ τῆς σῆς ἐλάττονα γέγονεν δυνάμεωςthat the gifts he had already bestowed upon him were great, and beyond the hopes of even a craving man; for although they may be beneath thy power, [who art the donor,] yet are they greater than my inclination and dignity, who am the receiver.


τῆς γ' ἐμοῦ τοῦ εἰληφότος διανοίας τε καὶ ἀξιώσεως μείζονα.” καὶ ὁ Γάιος ἐκπλαγεὶς τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ πλειόνως ἐνέκειτο εἰπεῖν, ὅ τι χαρίζοιτ' ἂν αὐτῷ παρασχόμενος. ὁ δέ, “ἐπεί περ, ὦ δέσποτα, προθυμίᾳ τῇ σῇ δωρεῶν ἄξιον ἀποφαίνεις, αἰτήσομαι τῶν μὲν εἰς ὄλβον φερόντων οὐδὲν διὰ τὸ μεγάλως με ἐνδιαπρέπειν οἷς ἤδη παρέσχες:And as Caius was astonished at Agrippa’s inclinations, and still the more pressed him to make his request for somewhat which he might gratify him with, Agrippa replied, “Since thou, O my lord! declarest such is thy readiness to grant, that I am worthy of thy gifts, I will ask nothing relating to my own felicity; for what thou hast already bestowed on me has made me excel therein;


ὅ τι δ' ἂν σοὶ δόξαν προσποιοῖ τοῦ εὐσεβοῦς καὶ τὸ θεῖον σύμμαχον ἐφ' οἷς θελήσειας παρακαλοῖ κἀμοὶ πρὸς εὐκλείας γένοιτο παρὰ τοῖς πυνθανομένοις, ὡς μηθενὸς ὧν χρησαίμην ὑπὸ τῆς σῆς ἐξουσίας ἀτυχεῖν πώποτε γνόντι: ἀξιῶ γάρ σοι τοῦ ἀνδριάντος τὴν ἀνάθεσιν, ἣν ποιήσασθαι κελεύεις Πετρώνιον εἰς τὸ ̓Ιουδαίων ἱερόν, μηκέτι πράσσειν διανοεῖσθαι.”but I desire somewhat which may make thee glorious for piety, and render the Divinity assistant to thy designs, and may be for an honor to me among those that inquire about it, as showing that I never once fail of obtaining what I desire of thee; for my petition is this, that thou wilt no longer think of the dedication of that statue which thou hast ordered to be set up in the Jewish temple by Petronius.”


Καὶ ὁ μὲν καίπερ ἐπικίνδυνον τοῦτο ἡγούμενος, εἰ γὰρ μὴ πιθανὰ ἔκρινε Γάιος, οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐς θάνατον ἔφερεν, διὰ τὸ μεγάλα νομίζειν τε καὶ εἶναι κύβον ἀναρριπτεῖν τὸν ἐπ' αὐτοῖς ἡγεῖτο.8. And thus did Agrippa venture to cast the die upon this occasion, so great was the affair in his opinion, and in reality, though he knew how dangerous a thing it was so to speak; for had not Caius approved of it, it had tended to no less than the loss of his life.


Γάιος δὲ καὶ ἅμα τε τῇ θεραπείᾳ τοῦ ̓Αγρίππου ἀνειλημμένος καὶ ἄλλως ἀπρεπὲς ὑπολαμβάνων ἐπὶ τοσῶνδε μαρτύρων ψευδὴς γενέσθαι περὶ ὧν προθύμως ἐβιάζετο αἰτεῖσθαι τὸν ̓Αγρίππαν μετὰ τοῦ ὀξέος μεταμέλῳ χρώμενοςSo Caius, who was mightily taken with Agrippa’s obliging behavior, and on other accounts thinking it a dishonorable thing to be guilty of falsehood before so many witnesses, in points wherein he had with such alacrity forced Agrippa to become a petitioner, and that it would look as if he had already repented of what he had said


nanand because he greatly admired Agrippa’s virtue, in not desiring him at all to augment his own dominions, either with larger revenues, or other authority, but took care of the public tranquillity, of the laws, and of the Divinity itself, he granted him what he had requested. He also wrote thus to Petronius, commending him for his assembling his army, and then consulting him about these affairs.


“νῦν οὖν εἰ μὲν φθάνεις τὸν ἀνδριάντα ἑστακώς, ἑστάτω: εἰ δὲ μήπω πεποίησαι τὴν ἀνάθεσιν, μηδὲν περαιτέρω κακοπαθεῖν, ἀλλὰ τόν τε στρατὸν διάλυε καὶ αὐτὸς ἐφ' ἃ τὸ πρῶτόν σε ἔστειλα ἄπιθι: οὐδὲν γὰρ ἔτι δέομαι τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνδριάντος ̓Αγρίππᾳ χαριζόμενος ἀνδρὶ παρ' ἐμοὶ τιμωμένῳ μειζόνως ἢ ὥστε με χρείᾳ τῇ ἐκείνου καὶ οἷς κελεύσειεν ἀντειπεῖν.”“If therefore,” said’ he, “thou hast already erected my statue, let it stand; but if thou hast not yet dedicated it, do not trouble thyself further about it, but dismiss thy army, go back, and take care of those affairs which I sent thee about at first, for I have now no occasion for the erection of that statue. This I have granted as a favor to Agrippa, a man whom I honor so very greatly, that I am not able to contradict what he would have, or what he desired me to do for him.”


Γάιος μὲν δὴ ταῦτα γράφει πρὸς τὸν Πετρώνιον πρότερον ἢ ἐντυχεῖν * ἐπὶ ἀποστάσει καταδόξας αὐτοὺς ἐπείγεσθαι, μηδὲν γὰρ ἕτερον ἀποσημαίνειν τὴν διάνοιαν αὐτῶν, ἀλλὰ πόλεμον ἄντικρυς ̔Ρωμαίοις ἀπειλεῖν.And this was what Caius wrote to Petronius, which was before he received his letter, informing him that the Jews were very ready to revolt about the statue, and that they seemed resolved to threaten war against the Romans, and nothing else.


καὶ περιαλγήσας ὡς ἐπὶ πείρᾳ τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ τετολμηκότων, ἀνὴρ ἐπὶ πᾶσιν ἥσσων μὲν τοῦ αἰσχροῦ, κρείσσων δὲ τοῦ βελτίστου καὶ ἐφ' οἷστισι κρίνειεν ὀργῇ χρῆσθαι παρ' ὁντινοῦν ἐπειγόμενος παίδευσιν αὐτῆς οὐδ' ἡντινοῦν προστιθείς, ἀλλ' ἐφ' ἡδονῇ τιθεὶς τῇ ἐκείνης τὴν κρίσιν τοῦ εὐδαίμονος, γράφει πρὸς τὸν Πετρώνιον:When therefore Caius was much displeased that any attempt should be made against his government as he was a slave to base and vicious actions on all occasions, and had no regard to What was virtuous and honorable, and against whomsoever he resolved to show his anger, and that for any cause whatsoever, he suffered not himself to be restrained by any admonition, but thought the indulging his anger to be a real pleasure, he wrote thus to Petronius:


“ἐπειδὴ δῶρα ὁπόσα σοι οἱ ̓Ιουδαῖοι παρέσχον ἐν μείζονι λόγῳ τῶν ἐμῶν πεποίησαι ἐντολῶν διακονεῖσθαι τὰ πάντα ἡδονῇ τῇ ἐκείνων ἀρθεὶς ἐπὶ παραβάσει τῶν ἐμῶν ἐντολῶν, κελεύω σε σαυτῷ. κριτὴν γενόμενον λογίσασθαι περὶ τοῦ ποιητέου σοι ὑποστάντα ὀργῇ τῇ ἐμῇ, ἐπεί τοι παράδειγμα ποιοῖντό σε οἵ τε νῦν πάντες καὶ ὁπόσοι ὕστεροι γένοιντ' ἄν, μηδαμῶς ἀκυροῦν αὐτοκράτορος ἀνδρὸς ἐντολάς.”“Seeing thou esteemest the presents made thee by the Jews to be of greater value than my commands, and art grown insolent enough to be subservient to their pleasure, I charge thee to become thy own judge, and to consider what thou art to do, now thou art under my displeasure; for I will make thee an example to the present and to all future ages, that they. may not dare to contradict the commands of their emperor.”


Ταύτην μὲν γράφει Πετρωνίῳ τὴν ἐπιστολήν, οὐ μὴν φθάνει γε ζῶντος Πετρώνιος δεξάμενος αὐτὴν βραδυνθέντος τοῦ πλοῦ τοῖς φέρουσιν εἰς τοσόνδε, ὥστε Πετρωνίῳ γράμματα πρὸ αὐτῆς ἀφικέσθαι, δι' ὧν μανθάνει τὴν Γαί̈ου τελευτήν.9. This was the epistle which Caius wrote to. Petronius; but Petronius did not receive it while Caius was alive, that ship which carried it sailing so slow, that other letters came to Petronius before this, by which he understood that Caius was dead;


θεὸς γὰρ οὐκ ἄρ' ἀμνημονήσειν ἔμελλε Πετρωνίῳ κινδύνων, οὓς ἀνειλήφει ἐπὶ τῇ τῶν ̓Ιουδαίων χάριτι καὶ τιμῇ τῇ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν Γάιον ἀποσκευασάμενος ὀργῆς ὧν ἐπὶ σεβασμῷ τῷ αὐτοῦ πράσσειν ἐτόλμησε, τὸν μισθὸν χρεολυτεῖν * συνευεργετεῖν τῷ Πετρωνίῳ ἥ τε ̔Ρώμη καὶ πᾶσα ἡ ἀρχή, μάλιστα δ' ὁπόσοι τῆς βουλῆς προύχοιεν ἀξιώματι, διὰ τὸ εἰς ἐκείνους ἀκράτῳ τῇ ὀργῇ χρῆσθαι τὸν Γάιον.for God would not forget the dangers Petronius had undertaken on account of the Jews, and of his own honor. But when he had taken Caius away, out of his indignation of what he had so insolently attempted in assuming to himself divine worship, both Rome and all that dominion conspired with Petronius, especially those that were of the senatorian order, to give Caius his due reward, because he had been unmercifully severe to them;


καὶ τελευτᾷ μὲν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἢ γράψαι τῷ Πετρωνίῳ τὴν ἐπὶ τῷ θανεῖν ἀνακειμένην ἐπιστολήν, τὴν δ' αἰτίαν, ἐξ ἧς τελευτᾷ, καὶ τῆς ἐπιβουλῆς τὸν τρόπον ἀφηγήσομαι προϊόντος τοῦ λόγου.for he died not long after he had written to Petronius that epistle which threatened him with death. But as for the occasion of his death, and the nature of the plot against him, I shall relate them in the progress of this narration.


Πετρωνίῳ δὲ προτέρα μὲν παρῆν ἡ διασαφοῦσα τοῦ Γαί̈ου τὴν τελευτὴν ἐπιστολή, μετ' οὐ πολὺ δὲ ἡ κελεύουσα αὐτὸν τελευτᾶν αὐτόχειρα, καὶ ἥσθη τε τῇ συντυχίᾳ τοῦ ὀλέθρου, ὃς τὸν Γάιον κατέλαβενNow that epistle which informed Petronius of Caius’s death came first, and a little afterward came that which commanded him to kill himself with his own hands. Whereupon he rejoiced at this coincidence as to the death of Caius


καὶ τοῦ θεοῦ τὴν πρόνοιαν ἐξεθαύμασεν οὐδὲν εἰς ἀναβολὰς ἀλλ' ἐκ τοῦ ὀξέος μισθὸν αὐτῷ τιμῆς τε τῆς εἰς τὸν ναὸς καὶ βοηθείας τῆς ̓Ιουδαίων σωτηρίας παρασχομένου. καὶ Πετρωνίῳ μὲν οὕτως μὴ ἂν τοπασθεὶς διεφεύχθη ῥᾳδίως ὁ κίνδυνος τοῦ θανεῖν.and admired God’s providence, who, without the least delay, and immediately, gave him a reward for the regard he had to the temple, and the assistance he afforded the Jews for avoiding the dangers they were in. And by this means Petronius escaped that danger of death, which he could not foresee.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 110, 115-116, 19, 21, 24, 31-32, 349-367, 40-41, 44-45, 47, 49, 66-79, 8, 81, 83-85, 87, 9, 90-93, 95-97, 99, 10 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

10. and the sovereignty of the most numerous, and most valuable, and important portions of the habitable world, which is fact one may fairly call the whole world, being not only all that is bounded by the two rivers, the Euphrates and the Rhine; the one of which confines Germany and all the more uncivilised nations; and the Euphrates, on the other hand, bridles Parthia and the nations of the Sarmatians and Scythians, which are not less barbarous and uncivilised than the Germanic tribes; but, even as I said before, all the world, from the rising to the setting sun, all the land in short on this side of the Ocean and beyond the Ocean, at which all the Roman people and all Italy rejoiced, and even all the Asiatic and European nations.
2. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 11.209, 18.36-18.38, 18.240-18.255, 18.257-18.260 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.209. 5. Now there was one Haman, the son of Amedatha, by birth an Amalekite, that used to go in to the king; and the foreigners and Persians worshipped him, as Artaxerxes had commanded that such honor should be paid to him; 18.36. 3. And now Herod the tetrarch, who was in great favor with Tiberius, built a city of the same name with him, and called it Tiberias. He built it in the best part of Galilee, at the lake of Gennesareth. There are warm baths at a little distance from it, in a village named Emmaus. 18.36. By this thought, and this speech of his made in council, he persuaded them to act accordingly; so Mithridates was let go. But when he was got away, his wife reproached him, that although he was son-in-law to the king, he neglected to avenge himself on those that had injured him, while he took no care about it 18.37. Strangers came and inhabited this city; a great number of the inhabitants were Galileans also; and many were necessitated by Herod to come thither out of the country belonging to him, and were by force compelled to be its inhabitants; some of them were persons of condition. He also admitted poor people, such as those that were collected from all parts, to dwell in it. 18.37. But the Babylonians, upon taking a view of his situation, and having learned where Anileus and his men lay, fell secretly upon them as they were drunk and fallen asleep, and slew all that they caught of them, without any fear, and killed Anileus himself also. 18.38. Nay, some of them were not quite free-men, and these he was benefactor to, and made them free in great numbers; but obliged them not to forsake the city, by building them very good houses at his own expenses, and by giving them land also; for he was sensible, that to make this place a habitation was to transgress the Jewish ancient laws, because many sepulchers were to be here taken away, in order to make room for the city Tiberias whereas our laws pronounce that such inhabitants are unclean for seven days. 18.241. She was therefore grieved and much displeased at so great a mutation of his affairs; and chiefly when she saw him marching among the multitude with the usual ensigns of royal authority, she was not able to conceal how miserable she was, by reason of the envy she had towards him; but she excited her husband, and desired him that he would sail to Rome, to court honors equal to his; 18.242. for she said that she could not bear to live any longer, while Agrippa, the son of that Aristobulus who was condemned to die by his father, one that came to her husband in such extreme poverty, that the necessaries of life were forced to be entirely supplied him day by day; and when he fled away from his creditors by sea, he now returned a king; while he was himself the son of a king, and while the near relation he bare to royal authority called upon him to gain the like dignity, he sat still, and was contented with a privater life. 18.243. “But then, Herod, although thou wast formerly not concerned to be in a lower condition than thy father from whom thou wast derived had been, yet do thou now seek after the dignity which thy kinsman hath attained to; and do not thou bear this contempt, that a man who admired thy riches should be in greater honor than thyself, nor suffer his poverty to show itself able to purchase greater things than our abundance; nor do thou esteem it other than a shameful thing to be inferior to one who, the other day, lived upon thy charity. 18.244. But let us go to Rome, and let us spare no pains nor expenses, either of silver or gold, since they cannot be kept for any better use than for the obtaining of a kingdom.” 18.245. 2. But for Herod, he opposed her request at this time, out of the love of ease, and having a suspicion of the trouble he should have at Rome; so he tried to instruct her better. But the more she saw him draw back, the more she pressed him to it, and desired him to leave no stone unturned in order to be king; 18.246. and at last she left not off till she engaged him, whether he would or not, to be of her sentiments, because he could no otherwise avoid her importunity. So he got all things ready, after as sumptuous a manner as he was able, and spared for nothing, and went up to Rome, and took Herodias along with him. 18.247. But Agrippa, when he was made sensible of their intentions and preparations, he also prepared to go thither; and as soon as he heard they set sail, he sent Fortunatus, one of his freed-men, to Rome, to carry presents to the emperor, and letters against Herod, and to give Caius a particular account of those matters, if he should have any opportunity. 18.248. This man followed Herod so quick, and had so prosperous a voyage, and came so little after Herod, that while Herod was with Caius, he came himself, and delivered his letters; for they both sailed to Dicearchia, and found Caius at Bairn 18.249. which is itself a little city of Campania, at the distance of about five furlongs from Dicearchia. There are in that place royal palaces, with sumptuous apartments, every emperor still endeavoring to outdo his predecessor’s magnificence; the place also affords warm baths, that spring out of the ground of their own accord, which are of advantage for the recovery of the health of those that make use of them; and, besides, they minister to men’s luxury also. 18.251. as a demonstration of which he alleged, that he had armor sufficient for seventy thousand men ready in his armory. Caius was moved at this information, and asked Herod whether what was said about the armor was true; 18.252. and when he confessed there was such armor there, for he could not deny the same, the truth of it being too notorious, Caius took that to be a sufficient proof of the accusation, that he intended to revolt. So he took away from him his tetrarchy, and gave it by way of addition to Agrippa’s kingdom; he also gave Herod’s money to Agrippa, and, by way of punishment, awarded him a perpetual banishment, and appointed Lyons, a city of Gaul, to be his place of habitation. 18.253. But when he was informed that Herodias was Agrippa’s sister, he made her a present of what money was her own, and told her that it was her brother who prevented her being put under the same calamity with her husband. 18.254. But she made this reply: “Thou, indeed, O emperor! actest after a magnificent manner, and as becomes thyself in what thou offerest me; but the kindness which I have for my husband hinders me from partaking of the favor of thy gift; for it is not just that I, who have been made a partner in his prosperity, should forsake him in his misfortunes.” 18.255. Hereupon Caius was angry at her, and sent her with Herod into banishment, and gave her estate to Agrippa. And thus did God punish Herodias for her envy at her brother, and Herod also for giving ear to the vain discourses of a woman. 18.257. 1. There was now a tumult arisen at Alexandria, between the Jewish inhabitants and the Greeks; and three ambassadors were chosen out of each party that were at variance, who came to Caius. Now one of these ambassadors from the people of Alexandria was Apion, who uttered many blasphemies against the Jews; and, among other things that he said, he charged them with neglecting the honors that belonged to Caesar; 18.258. for that while all who were subject to the Roman empire built altars and temples to Caius, and in other regards universally received him as they received the gods, these Jews alone thought it a dishonorable thing for them to erect statues in honor of him, as well as to swear by his name. 18.259. Many of these severe things were said by Apion, by which he hoped to provoke Caius to anger at the Jews, as he was likely to be. But Philo, the principal of the Jewish embassage, a man eminent on all accounts, brother to Alexander the alabarch, and one not unskillful in philosophy, was ready to betake himself to make his defense against those accusations;
3. Josephus Flavius, Jewish War, 2.181, 2.184 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.181. 6. But when Caius was made Caesar, he released Agrippa from his bonds, and made him king of Philip’s tetrarchy, who was now dead; but when Agrippa had arrived at that degree of dignity, he inflamed the ambitious desires of Herod the tetrarch 2.184. 1. Now Caius Caesar did so grossly abuse the fortune he had arrived at, as to take himself to be a god, and to desire to be so called also, and to cut off those of the greatest nobility out of his country. He also extended his impiety as far as the Jews.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa i (jewish king), in legatio Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 142, 145
agrippa i (jewish king), relationship to gaius Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 139
agrippa i (jewish king), scholarship on Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113
agrippa i (jewish king), summary of accounts in antiquities Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113
ahasuerus/artaxerxes (persian king), in antiquities Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 139
apion, in antiquities and jewish war compared Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 142
apion, in antiquities and legatio compared Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 145
apion, literary connections to haman Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 145
apion, of antiquities account of agrippa i Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 137, 138, 139, 142, 145
esther, book of, josephan alterations to Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 139
gaius (roman emperor), depiction in josephus Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 137, 138, 139, 142, 145
gaius (roman emperor), in antiquities and jewish war compared Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 142
gaius (roman emperor), in antiquities and legatio compared Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 145
gaius (roman emperor), literary connections to ahasuerus/artaxerxes (persian king) Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 139, 142
gaius caligula Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 94
herod antipas Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 94
jerusalem Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 164
jewish identity, greco-roman antipathy towards Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 113, 137, 142, 145
josephus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 94
philo of alexandria, as source for josephus Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 145
philo of alexandria, on the alexandrian crisis and agrippa i Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 137, 138, 145
sacrifices' Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 164
temple mount, jerusalem temple Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 164
tiberias Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 94