Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 17.24


καὶ ἐπιστάμενος ἄνδρα ̓Ιουδαῖον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας σὺν πεντακοσίοις ἱπποτοξόταις πᾶσι καὶ συγγενῶν πλήθει εἰς ἑκατὸν ἀνδρῶν τὸν Εὐφράτην διαβεβηκότα κατὰ τύχας ἐν ̓Αντιοχείᾳ τῇ ἐπὶ Δάφνῃ τῆς Συρίας διαιτᾶσθαι Σατορνίνου τοῦ τότε στρατηγοῦντος εἰς ἐνοίκησιν αὐτῷ δεδωκότος χωρίον6. So when Antipater had made this speech, and had confirmed what he had said by producing many witnesses from among Archelaus’s own relations, he made an end of his pleading. Upon which Nicolaus arose up to plead for Archelaus, and said, “That what had been done at the temple was rather to be attributed to the mind of those that had been killed, than to the authority of Archelaus; for that those who were the authors of such things are not only wicked in the injuries they do of themselves, but in forcing sober persons to avenge themselves upon them.


καὶ ἐπιστάμενος ἄνδρα ̓Ιουδαῖον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας σὺν πεντακοσίοις ἱπποτοξόταις πᾶσι καὶ συγγενῶν πλήθει εἰς ἑκατὸν ἀνδρῶν τὸν Εὐφράτην διαβεβηκότα κατὰ τύχας ἐν ̓Αντιοχείᾳ τῇ ἐπὶ Δάφνῃ τῆς Συρίας διαιτᾶσθαι Σατορνίνου τοῦ τότε στρατηγοῦντος εἰς ἐνοίκησιν αὐτῷ δεδωκότος χωρίονAccordingly, when he understood that there was a man that was a Jew come out of Babylon, with five hundred horsemen, all of whom could shoot their arrows as they rode on horde-back, and, with a hundred of his relations, had passed over Euphrates, and now abode at Antioch by Daphne of Syria, where Saturninus, who was then president, had given them a place for habitation, called Valatha


Καὶ ̓Αντίπατρος μὲν τοιάδε εἰπὼν καὶ μαρτύρων παραστάσεσιν τὰ εἰρημένα κρατυνάμενος πολλοῖς τῶν συγγενῶν παύεται τοῦ λέγειν. ἀνίσταται δὲ Νικόλαος ὑπὲρ ̓Αρχελάου καὶ ἔλεγεν τὰ μὲν ἐν τῷ ἱερῷ γνώμῃ τῶν πεπονθότων ἀναθεὶς μᾶλλον ἢ ἐξουσίᾳ τῇ ̓Αρχελάου: τοὺς γὰρ ἐπὶ τοιοῖσδε ἄρχοντας οὐ μόνον τῷ καθ' αὑτοὺς ὑβρίζοντι εἶναι πονηρούς, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγκάζοντι εἰς τὴν ἄμυναν τῶν εὐγνωμονεῖν προαιρουμένων.6. So when Antipater had made this speech, and had confirmed what he had said by producing many witnesses from among Archelaus’s own relations, he made an end of his pleading. Upon which Nicolaus arose up to plead for Archelaus, and said, “That what had been done at the temple was rather to be attributed to the mind of those that had been killed, than to the authority of Archelaus; for that those who were the authors of such things are not only wicked in the injuries they do of themselves, but in forcing sober persons to avenge themselves upon them.


Καὶ ̓Αντίπατρος μὲν τοιάδε εἰπὼν καὶ μαρτύρων παραστάσεσιν τὰ εἰρημένα κρατυνάμενος πολλοῖς τῶν συγγενῶν παύεται τοῦ λέγειν. ἀνίσταται δὲ Νικόλαος ὑπὲρ ̓Αρχελάου καὶ ἔλεγεν τὰ μὲν ἐν τῷ ἱερῷ γνώμῃ τῶν πεπονθότων ἀναθεὶς μᾶλλον ἢ ἐξουσίᾳ τῇ ̓Αρχελάου: τοὺς γὰρ ἐπὶ τοιοῖσδε ἄρχοντας οὐ μόνον τῷ καθ' αὑτοὺς ὑβρίζοντι εἶναι πονηρούς, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγκάζοντι εἰς τὴν ἄμυναν τῶν εὐγνωμονεῖν προαιρουμένων.Accordingly, when he understood that there was a man that was a Jew come out of Babylon, with five hundred horsemen, all of whom could shoot their arrows as they rode on horde-back, and, with a hundred of his relations, had passed over Euphrates, and now abode at Antioch by Daphne of Syria, where Saturninus, who was then president, had given them a place for habitation, called Valatha


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Septuagint, Judith, 3.10 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

3.10. here he camped between Geba and Scythopolis, and remained for a whole month in order to assemble all the supplies for his army.
2. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 13.294, 14.273, 14.450, 15.5-15.7, 15.196, 15.294, 16.285, 17.25, 17.28-17.31, 17.205, 17.270, 17.297, 17.307, 17.340, 17.342, 18.27-18.28, 18.36-18.38, 18.90 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.294. for that he might depend upon it, that the reproach was not laid on him with their approbation, if they were for punishing him as his crime deserved. So the Pharisees made answer, that he deserved stripes and bonds, but that it did not seem right to punish reproaches with death. And indeed the Pharisees, even upon other occasions, are not apt to be severe in punishments. 14.273. but Antipater, when he saw the state to be in so great consternation and disorder, he divided the collection of that sum, and appointed his two sons to gather it; and so that part of it was to be exacted by Malichus, who was ill-disposed to him, and part by others. 15.5. 2. At this time Herod, now he had got Jerusalem under his power, carried off all the royal ornaments, and spoiled the wealthy men of what they had gotten; and when, by these means, he had heaped together a great quantity of silver and gold, he gave it all to Antony, and his friends that were about him. 15.5. 3. And now, upon the approach of the feast of tabernacles, which is a festival very much observed among us, he let those days pass over, and both he and the rest of the people were therein very merry; yet did the envy which at this time arose in him cause him to make haste to do what he was about, and provoke him to it; 15.6. He also slew forty-five of the principal men of Antigonus’s party, and set guards at the gates of the city, that nothing might be carried out together with their dead bodies. They also searched the dead, and whatsoever was found, either of silver or gold, or other treasure, it was carried to the king; nor was there any end of the miseries he brought upon them; 15.6. Thus did she restrain herself, that she might not be noted for entertaining any such suspicion. However, Herod endeavored that none abroad should believe that the child’s death was caused by any design of his; and for this purpose he did not only use the ordinary signs of sorrow, but fell into tears also, and exhibited a real confusion of soul; and perhaps his affections were overcome on this occasion, when he saw the child’s countece so young and so beautiful, although his death was supposed to tend to his own security. 15.7. and this distress was in part occasioned by the covetousness of the prince regent, who was still in want of more, and in part by the Sabbatic year, which was still going on, and forced the country to lie still uncultivated, since we are forbidden to sow our land in that year. 15.7. But the women, as was natural, did not take this to be an instance of Herod’s strong affection for them, but of his severe usage of them, that they could not escape destruction, nor a tyrannical death, even when he was dead himself. And this saying [of Joseph] was a foundation for the women’s severe suspicions about him afterwards. 15.196. So when he had obtained such a kind reception, and had, beyond all his hopes, procured his crown to be more entirely and firmly settled upon him than ever by Caesar’s donation, as well as by that decree of the Romans, which Caesar took care to procure for his greater security, he conducted Caesar on his way to Egypt, and made presents, even beyond his ability, to both him and his friends, and in general behaved himself with great magimity. 15.294. Moreover, he chose out some select horsemen, and placed them in the great plain; and built [for them] a place in Galilee, called Gaba with Hesebonitis, in Perea. 16.285. So when he had brought these to punishment, he placed three thousand Idumeans in Trachonitis, and thereby restrained the robbers that were there. He also sent an account to the captains that were about Phoenicia, and demonstrated that he had done nothing but what he ought to do, in punishing the refractory Arabians, which, upon an exact inquiry, they found to be no more than what was true. 17.25. he sent for this man, with the multitude that followed him, and promised to give him land in the toparchy called Batanea, which country is bounded with Trachonitis, as desirous to make that his habitation a guard to himself. He also engaged to let him hold the country free from tribute, and that they should dwell entirely without paying such customs as used to be paid, and gave it him tax-free. 17.25. 1. But before these things could be brought to a settlement, Malthace, Archelaus’s mother, fell into a distemper, and died of it; and letters came from Varus, the president of Syria, which informed Caesar of the revolt of the Jews; for after Archlaus was sailed, the whole nation was in a tumult. 17.28. and Agrippa the Great, and his son of the same name, although they harassed them greatly, yet would they not take their liberty away. From whom, when the Romans have now taken the government into their own hands, they still gave them the privilege of their freedom, but oppress them entirely with the imposition of taxes. of which matter I shall treat more accurately in the progress of this history. 17.28. They were every one of them also commanders; but when they came to fight, they were subordinate to him, and fought for him, while he put a diadem about his head, and assembled a council to debate about what things should be done, and all things were done according to his pleasure. 17.29. 3. At length Zamaris the Babylonian, to whom Herod had given that country for a possession, died, having lived virtuously, and left children of a good character behind him; one of whom was Jacim, who was famous for his valor, and taught his Babylonians how to ride their horses; and a troop of them were guards to the forementioned kings. 17.29. which the Arabians burnt, out of their hatred to Herod, and out of the enmity they bore to his friends; whence they marched to another village, whose name was Sampho, which the Arabians plundered and burnt, although it was a fortified and a strong place; and all along this march nothing escaped them, but all places were full of fire and of slaughter. 17.31. on which account there was a confidence and firm friendship between him and king Agrippa. He had also an army which he maintained as great as that of a king, which he exercised and led wheresoever he had occasion to march. 17.31. and that although their nation had passed through many subversions and alterations of government, their history gave no account of any calamity they had ever been under, that could be compared with this which Herod had brought upon their nation; 17.205. others of them required that he would take away those taxes which had been severely laid upon what was publicly sold and bought. So Archelaus contradicted them in nothing, since he pretended to do all things so as to get the good-will of the multitude to him, as looking upon that good-will to be a great step towards his preservation of the government. Hereupon he went and offered sacrifice to God, and then betook himself to feast with his friends. 17.297. As for himself, when he was informed that ten thousand Jews had gotten together, he made haste to catch them; but they did not proceed so far as to fight him, but, by the advice of Achiabus, they came together, and delivered themselves up to him: hereupon Varus forgave the crime of revolting to the multitude, but sent their several commanders to Caesar 17.307. that whereas, when he took the kingdom, it was in an extraordinary flourishing condition, he had filled the nation with the utmost degree of poverty; and when, upon unjust pretenses, he had slain any of the nobility, he took away their estates; and when he permitted any of them to live, he condemned them to the forfeiture of what they possessed. 17.342. 2. But in the tenth year of Archelaus’s government, both his brethren, and the principal men of Judea and Samaria, not being able to bear his barbarous and tyrannical usage of them, accused him before Caesar, and that especially because they knew he had broken the commands of Caesar, which obliged him to behave himself with moderation among them. 18.27. and many ten thousands of the Jews met Petronius again, when he was come to Tiberias. These thought they must run a mighty hazard if they should have a war with the Romans, but judged that the transgression of the law was of much greater consequence 18.27. while Herod and Philip had each of them received their own tetrarchy, and settled the affairs thereof. Herod also built a wall about Sepphoris, (which is the security of all Galilee,) and made it the metropolis of the country. He also built a wall round Betharamphtha, which was itself a city also, and called it Julias, from the name of the emperor’s wife. 18.28. “yet,” said he, “I do not think it just to have such a regard to my own safety and honor, as to refuse to sacrifice them for your preservation, who are so many in number, and endeavor to preserve the regard that is due to your law; which as it hath come down to you from your forefathers, so do you esteem it worthy of your utmost contention to preserve it: nor, with the supreme assistance and power of God, will I be so hardy as to suffer your temple to fall into contempt by the means of the imperial authority. 18.28. When Philip also had built Paneas, a city at the fountains of Jordan, he named it Caesarea. He also advanced the village Bethsaids, situate at the lake of Gennesareth, unto the dignity of a city, both by the number of inhabitants it contained, and its other grandeur, and called it by the name of Julias, the same name with Caesar’s daughter. 18.36. 3. And now Herod the tetrarch, who was in great favor with Tiberius, built a city of the same name with him, and called it Tiberias. He built it in the best part of Galilee, at the lake of Gennesareth. There are warm baths at a little distance from it, in a village named Emmaus. 18.36. By this thought, and this speech of his made in council, he persuaded them to act accordingly; so Mithridates was let go. But when he was got away, his wife reproached him, that although he was son-in-law to the king, he neglected to avenge himself on those that had injured him, while he took no care about it 18.37. Strangers came and inhabited this city; a great number of the inhabitants were Galileans also; and many were necessitated by Herod to come thither out of the country belonging to him, and were by force compelled to be its inhabitants; some of them were persons of condition. He also admitted poor people, such as those that were collected from all parts, to dwell in it. 18.37. But the Babylonians, upon taking a view of his situation, and having learned where Anileus and his men lay, fell secretly upon them as they were drunk and fallen asleep, and slew all that they caught of them, without any fear, and killed Anileus himself also. 18.38. Nay, some of them were not quite free-men, and these he was benefactor to, and made them free in great numbers; but obliged them not to forsake the city, by building them very good houses at his own expenses, and by giving them land also; for he was sensible, that to make this place a habitation was to transgress the Jewish ancient laws, because many sepulchers were to be here taken away, in order to make room for the city Tiberias whereas our laws pronounce that such inhabitants are unclean for seven days.
3. Josephus Flavius, Jewish War, 1.221, 1.316, 1.403, 2.55, 2.76-2.77, 3.36 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.221. Now Herod, in the first place, mitigated the passion of Cassius, by bringing his share out of Galilee, which was a hundred talents, on which account he was in the highest favor with him; and when he reproached the rest for being tardy, he was angry at the cities themselves; 1.316. But when Herod was informed of this insurrection, he came to the assistance of the country immediately, and destroyed a great number of the seditious, and raised the sieges of all those fortresses they had besieged; he also exacted the tribute of a hundred talents of his enemies, as a penalty for the mutations they had made in the country. 1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 2.55. Indeed, things were come to such a pass, that the Jews had almost taken Cestius’s entire army prisoners, had not the night come on, when the Romans fled to Bethoron, and the Jews seized upon all the places round about them, and watched for their coming out [in the morning]. 2.55. 1. At this time there were great disturbances in the country, and that in many places; and the opportunity that now offered itself induced a great many to set up for kings. And indeed in Idumea two thousand of Herod’s veteran soldiers got together, and armedthemselves, and fought against those of the king’s party; against whom Achiabus, the king’s first cousin, fought, and that out of some of the places that were the most strongly fortified; but so as to avoid a direct conflict with them in the plains. 2.76. 3. He was also informed that there continued in Idumea ten thousand men still in arms; but when he found that the Arabians did not act like auxiliaries, but managed the war according to their own passions, and did mischief to the country otherwise than he intended, and this out of their hatred to Herod, he sent them away, but made haste, with his own legions, to march against those that had revolted; 2.77. but these, by the advice of Achiabus, delivered themselves up to him before it came to a battle. Then did Varus forgive the multitude their offenses, but sent their captains to Caesar to be examined by him. 3.36. but if unwillingly, thou wilt die as a traitor to them.” As soon as they said this, they began to thrust their swords at him, and threatened they would kill him, if he thought of yielding himself to the Romans. 3.36. to which mountain adjoins Gaba, which is called the City of Horsemen, because those horsemen that were dismissed by Herod the king dwelt therein;


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
archelaus van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
batanea van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
caesarea philippi van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
estates, private Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
estates, royal Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
gaba Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86; van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
herod antipas van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
herod the great, taxation under Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 116
herod the great van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
heshbon Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
idumea van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
idumeans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
itureans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
jericho Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
josephus, on herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 116
josephus, on taxation, and herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 116
julias van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
land tenancy' Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
nabateans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
philip (tetrarch) van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
qeren naftali Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 86
rome van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
samaritans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
syrians van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
taxation, under herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 116
tiberias van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173
trachonitis, probably free from taxation Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 116
trachonitis van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 173