Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 16.136-16.141


Περὶ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον συντέλειαν ἔλαβεν ἡ Καισάρεια Σεβαστή, ἣν ᾠκοδόμει δεκάτῳ μὲν ἔτει πρὸς τέλος ἐλθούσης αὐτῷ τῆς ὅλης κατασκευῆς, ἐκπεσούσης δὲ τῆς προθεσμίας εἰς ὄγδοον καὶ εἰκοστὸν ἔτος τῆς ἀρχῆς ἐπ' ὀλυμπιάδος δευτέρας καὶ ἐνενηκοστῆς πρὸς ταῖς ἑκατόν.1. About this time it was that Caesarea Sebaste, which he had built, was finished. The entire building being accomplished: in the tenth year, the solemnity of it fell into the twenty-eighth year of Herod’s reign, and into the hundred and ninety-second olympiad.


ἦν οὖν εὐθὺς ἐν καθιερώσει μείζονες ἑορταὶ καὶ παρασκευαὶ πολυτελέσταται: κατηγγέλκει μὲν γὰρ ἀγῶνα μουσικῆς καὶ γυμνικῶν ἀθλημάτων, παρεσκευάκει δὲ πολὺ πλῆθος μονομάχων καὶ θηρίων ἵππων τε δρόμον καὶ τὰ πολυτελέστερα τῶν ἔν τε τῇ ̔Ρώμῃ καὶ παρ' ἄλλοις τισὶν ἐπιτηδευμάτων.There was accordingly a great festival and most sumptuous preparations made presently, in order to its dedication; for he had appointed a contention in music, and games to be performed naked. He had also gotten ready a great number of those that fight single combats, and of beasts for the like purpose; horse races also, and the most chargeable of such sports and shows as used to be exhibited at Rome, and in other places.


ἀνετίθει δὲ καὶ τοῦτον τὸν ἀγῶνα Καίσαρι κατὰ πενταετηρίδα παρεσκευασμένος ἄγειν αὐτόν: ὁ δ' αὐτῷ πᾶσαν τὴν εἰς τὰ τοιαῦτα παρασκευὴν ἀπὸ τῶν οἰκείων διεπέμπετο τὴν φιλοτιμίαν ἐπικοσμῶν.He consecrated this combat to Caesar, and ordered it to be celebrated every fifth year. He also sent all sorts of ornaments for it out of his own furniture, that it might want nothing to make it decent;


ἰδίᾳ δὲ καὶ ἡ γυνὴ Καίσαρος ̓Ιουλία πολλὰ τῶν ἐκεῖ πολυτελεστάτων ἀπέστειλεν, ὡς μηδὲν ὑστερεῖν τὰ πάντα συντιμώμενα ταλάντων πεντακοσίων.nay, Julia, Caesar’s wife, sent a great part of her most valuable furniture [from Rome], insomuch that he had no want of any thing. The sum of them all was estimated at five hundred talents.
NaN


εἰς πάντα γὰρ ἅπερ ἂν ἐπιτηδεύσειεν ἐφιλονείκει τὴν τῶν ἤδη γεγενημένων ἐπίδειξιν ὑπερβαλέσθαι, καί φασιν αὐτόν τε Καίσαρα καὶ ̓Αγρίππαν πολλάκις εἰπεῖν, ὡς ἀποδέοι τὰ τῆς ἀρχῆς ̔Ηρώδῃ τῆς οὔσης ἐν αὐτῷ μεγαλοψυχίας: ἄξιον γὰρ εἶναι καὶ Συρίας ἁπάσης καὶ Αἰγύπτου τὴν βασιλείαν ἔχειν.for in all his undertakings he was ambitious to exhibit what exceeded whatsoever had been done before of the same kind. And it is related that Caesar and Agrippa often said, that the dominions of Herod were too little for the greatness of his soul; for that he deserved to have both all the kingdom of Syria, and that of Egypt also.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 15.296, 15.331-15.341, 15.351, 15.354-15.359, 16.62, 16.137-16.141, 16.145, 17.149-17.151, 17.198 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.296. And when he went about building the wall of Samaria, he contrived to bring thither many of those that had been assisting to him in his wars, and many of the people in that neighborhood also, whom he made fellowcitizens with the rest. This he did out of an ambitious desire of building a temple, and out of a desire to make the city more eminent than it had been before; but principally because he contrived that it might at once be for his own security, and a monument of his magnificence. He also changed its name, and called it Sebaste. Moreover, he parted the adjoining country, which was excellent in its kind, among the inhabitants of Samaria, that they might be in a happy condition, upon their first coming to inhabit. 15.331. 6. Now upon his observation of a place near the sea, which was very proper for containing a city, and was before called Strato’s Tower, he set about getting a plan for a magnificent city there, and erected many edifices with great diligence all over it, and this of white stone. He also adorned it with most sumptuous palaces and large edifices for containing the people; 15.332. and what was the greatest and most laborious work of all, he adorned it with a haven, that was always free from the waves of the sea. Its largeness was not less than the Pyrmum [at Athens], and had towards the city a double station for the ships. It was of excellent workmanship; and this was the more remarkable for its being built in a place that of itself was not suitable to such noble structures, but was to be brought to perfection by materials from other places, and at very great expenses. 15.333. This city is situate in Phoenicia, in the passage by sea to Egypt, between Joppa and Dora, which are lesser maritime cities, and not fit for havens, on account of the impetuous south winds that beat upon them, which rolling the sands that come from the sea against the shores, do not admit of ships lying in their station; but the merchants are generally there forced to ride at their anchors in the sea itself. 15.334. So Herod endeavored to rectify this inconvenience, and laid out such a compass towards the land as might be sufficient for a haven, wherein the great ships might lie in safety; and this he effected by letting down vast stones of above fifty feet in length, not less than eighteen in breadth, and nine in depth, into twenty fathom deep; and as some were lesser, so were others bigger than those dimensions. 15.335. This mole which he built by the sea-side was two hundred feet wide, the half of which was opposed to the current of the waves, so as to keep off those waves which were to break upon them, and so was called Procymatia, or the first breaker of the waves; 15.336. but the other half had upon it a wall, with several towers, the largest of which was named Drusus, and was a work of very great excellence, and had its name from Drusus, the son-in-law of Caesar, who died young. 15.337. There were also a great number of arches where the mariners dwelt. There was also before them a quay, [or landing place,] which ran round the entire haven, and was a most agreeable walk to such as had a mind to that exercise; but the entrance or mouth of the port was made on the north quarter, on which side was the stillest of the winds of all in this place: 15.338. and the basis of the whole circuit on the left hand, as you enter the port, supported a round turret, which was made very strong, in order to resist the greatest waves; while on the right hand, as you enter, stood two vast stones, and those each of them larger than the turret, which were over against them; these stood upright, and were joined together. 15.339. Now there were edifices all along the circular haven, made of the politest stone, with a certain elevation, whereon was erected a temple, that was seen a great way off by those that were sailing for that haven, and had in it two statues, the one of Rome, the other of Caesar. The city itself was called Caesarea, which was also itself built of fine materials, and was of a fine structure; 15.341. Herod also built therein a theater of stone; and on the south quarter, behind the port, an amphitheater also, capable of holding a vast number of men, and conveniently situated for a prospect to the sea. So this city was thus finished in twelve years; during which time the king did not fail to go on both with the work, and to pay the charges that were necessary. 15.351. However, some of the Gadarens came to Agrippa, and accused Herod, whom he sent back bound to the king without giving them the hearing. But still the Arabians, who of old bare ill-will to Herod’s government, were nettled, and at that time attempted to raise a sedition in his dominions, and, as they thought, upon a more justifiable occasion; 15.354. 3. Now when Herod had already reigned seventeen years, Caesar came into Syria; at which time the greatest part of the inhabitants of Gadara clamored against Herod, as one that was heavy in his injunctions, and tyrannical. 15.355. These reproaches they mainly ventured upon by the encouragement of Zenodorus, who took his oath that he would never leave Herod till he had procured that they should be severed from Herod’s kingdom, and joined to Caesar’s province. 15.356. The Gadarens were induced hereby, and made no small cry against him, and that the more boldly, because those that had been delivered up by Agrippa were not punished by Herod, who let them go, and did them no harm; for indeed he was the principal man in the world who appeared almost inexorable in punishing crimes in his own family, but very generous in remitting the offenses that were committed elsewhere. 15.357. And while they accused Herod of injuries, and plunderings, and subversions of temples, he stood unconcerned, and was ready to make his defense. However, Caesar gave him his right hand, and remitted nothing of his kindness to him, upon this disturbance by the multitude; 15.358. and indeed these things were alleged the first day, but the hearing proceeded no further; for as the Gadarens saw the inclination of Caesar and of his assessors, and expected, as they had reason to do, that they should be delivered up to the king, some of them, out of a dread of the torments they might undergo, cut their own throats in the night time, and some of them threw themselves down precipices, and others of them cast themselves into the river, and destroyed themselves of their own accord; 15.359. which accidents seemed a sufficient condemnation of the rashness and crimes they had been guilty of; whereupon Caesar made no longer delay, but cleared Herod from the crimes he was accused of. Another happy accident there was, which was a further great advantage to Herod at this time; for Zenodorus’s belly burst, and a great quantity of blood issued from him in his sickness, and he thereby departed this life at Antioch in Syria; 16.62. after which he went away from Lesbos; but the king determined to sail from Samos to his own country; and when he had taken his leave of Agrippa, he pursued his voyage, and landed at Caesarea in a few days’ time, as having favorable winds; from whence he went to Jerusalem, and there gathered all the people together to an assembly, not a few being there out of the country also. 16.137. There was accordingly a great festival and most sumptuous preparations made presently, in order to its dedication; for he had appointed a contention in music, and games to be performed naked. He had also gotten ready a great number of those that fight single combats, and of beasts for the like purpose; horse races also, and the most chargeable of such sports and shows as used to be exhibited at Rome, and in other places. 16.138. He consecrated this combat to Caesar, and ordered it to be celebrated every fifth year. He also sent all sorts of ornaments for it out of his own furniture, that it might want nothing to make it decent; 16.139. nay, Julia, Caesar’s wife, sent a great part of her most valuable furniture [from Rome], insomuch that he had no want of any thing. The sum of them all was estimated at five hundred talents. 16.141. for in all his undertakings he was ambitious to exhibit what exceeded whatsoever had been done before of the same kind. And it is related that Caesar and Agrippa often said, that the dominions of Herod were too little for the greatness of his soul; for that he deserved to have both all the kingdom of Syria, and that of Egypt also. 16.145. He also built a city of the same name in the valley of Jericho, as you go from it northward, whereby he rendered the neighboring country more fruitful by the cultivation its inhabitants introduced; and this also he called Phasaelus. 17.149. 2. There was one Judas, the son of Saripheus, and Matthias, the son of Margalothus, two of the most eloquent men among the Jews, and the most celebrated interpreters of the Jewish laws, and men wellbeloved by the people, because of their education of their youth; for all those that were studious of virtue frequented their lectures every day. 17.151. for Herod had caused such things to be made which were contrary to the law, of which he was accused by Judas and Matthias; for the king had erected over the great gate of the temple a large golden eagle, of great value, and had dedicated it to the temple. Now the law forbids those that propose to live according to it, to erect images or representations of any living creature. 17.198. About the bier were his sons and his numerous relations; next to these was the soldiery, distinguished according to their several countries and denominations; and they were put into the following order: First of all went his guards, then the band of Thracians, and after them the Germans; and next the band of Galatians, every one in their habiliments of war; and behind these marched the whole army in the same manner as they used to go out to war
2. Josephus Flavius, Jewish War, 1.403, 1.408-1.415, 1.417-1.418, 1.648-1.650 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 1.408. 5. And when he observed that there was a city by the seaside that was much decayed (its name was Strato’s Tower) but that the place, by the happiness of its situation, was capable of great improvements from his liberality, he rebuilt it all with white stone, and adorned it with several most splendid palaces, wherein he especially demonstrated his magimity; 1.409. for the case was this, that all the seashore between Dora and Joppa, in the middle, between which this city is situated, had no good haven, insomuch that every one that sailed from Phoenicia for Egypt was obliged to lie in the stormy sea, by reason of the south winds that threatened them; which wind, if it blew but a little fresh, such vast waves are raised, and dash upon the rocks, that upon their retreat the sea is in a great ferment for a long way. 1.411. 6. Now, although the place where he built was greatly opposite to his purposes, yet did he so fully struggle with that difficulty, that the firmness of his building could not easily be conquered by the sea; and the beauty and ornament of the works were such, as though he had not had any difficulty in the operation; for when he had measured out as large a space as we have before mentioned, he let down stones into twentyfathom water, the greatest part of which were fifty feet in length, and nine in depth, and ten in breadth, and some still larger. 1.412. But when the haven was filled up to that depth, he enlarged that wall which was thus already extant above the sea, till it was two hundred feet wide; one hundred of which had buildings before it, in order to break the force of the waves, whence it was called Procumatia, or the first breaker of the waves; but the rest of the space was under a stone wall that ran round it. On this wall were very large towers, the principal and most beautiful of which was called Drusium, from Drusus, who was son-in-law to Caesar. 1.413. 7. There were also a great number of arches, where the mariners dwelt; and all the places before them round about was a large valley, or walk, for a quay [or landing-place] to those that came on shore; but the entrance was on the north, because the north wind was there the most gentle of all the winds. At the mouth of the haven were on each side three great Colossi, supported by pillars, where those Colossi that are on your left hand as you sail into the port are supported by a solid tower; but those on the right hand are supported by two upright stones joined together, which stones were larger than that tower which was on the other side of the entrance. 1.414. Now there were continual edifices joined to the haven, which were also themselves of white stone; and to this haven did the narrow streets of the city lead, and were built at equal distances one from another. And over against the mouth of the haven, upon an elevation, there was a temple for Caesar, which was excellent both in beauty and largeness; and therein was a Colossus of Caesar, not less than that of Jupiter Olympius, which it was made to resemble. The other Colossus of Rome was equal to that of Juno at Argos. So he dedicated the city to the province, and the haven to the sailors there; but the honor of the building he ascribed to Caesar, and named it Caesarea accordingly. 1.415. 8. He also built the other edifices, the amphitheater, and theater, and marketplace, in a manner agreeable to that denomination; and appointed games every fifth year, and called them, in like manner, Caesar’s Games; and he first himself proposed the largest prizes upon the hundred ninety-second olympiad; in which not only the victors themselves, but those that came next to them, and even those that came in the third place, were partakers of his royal bounty. 1.417. 9. Herod was also a lover of his father, if any other person ever was so; for he made a monument for his father, even that city which he built in the finest plain that was in his kingdom, and which had rivers and trees in abundance, and named it Antipatris. He also built a wall about a citadel that lay above Jericho, and was a very strong and very fine building, and dedicated it to his mother, and called it Cypros. 1.418. Moreover, he dedicated a tower that was at Jerusalem, and called it by the name of his brother Phasaelus, whose structure, largeness, and magnificence we shall describe hereafter. He also built another city in the valley that leads northward from Jericho, and named it Phasaelis. 1.648. 2. There also now happened to him, among his other calamities, a certain popular sedition. There were two men of learning in the city [Jerusalem], who were thought the most skillful in the laws of their country, and were on that account held in very great esteem all over the nation; they were, the one Judas, the son of Sepphoris, and the other Matthias, the son of Margalus. 1.649. There was a great concourse of the young men to these men when they expounded the laws, and there got together every day a kind of an army of such as were growing up to be men. Now when these men were informed that the king was wearing away with melancholy, and with a distemper, they dropped words to their acquaintance, how it was now a very proper time to defend the cause of God, and to pull down what had been erected contrary to the laws of their country;
3. Josephus Flavius, Life, 65 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4. Plutarch, Sulla, 36 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actian games Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
ad bestias Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
alexander jannaeus van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
anthedon (agrippias),dead in Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
anthedon (agrippias),minimal taxes of,under herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
augustus,and herods estate after herods death Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
augustus Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18, 57
bay of naples Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
beast hunts Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
bosra Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
caesarea,minimal taxes of,under herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
caesarea Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
caesarea maritima Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57; van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
demetrias Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
dor Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
gabinius (syrian governor) Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
gaza Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
gerasa Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
gladiatorial combat Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
greek sport Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
gymnastic events Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
hasmoneans Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
herod antipas Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
herod the great,and images Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
herod the great,and trophies Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
herod the great,kingdom of,revenue of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
herod the great,taxation under Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
herod the great Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
herodian games,and roman sport Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
herodian games,trophies Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
herodian games Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
herodium Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
horse racing Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
idumeans van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
itureans van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
jericho Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
jewish war Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
josephus,discrepancies on figures of tax revenues in Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
josephus,on herod,events after death of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
josephus Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
levant Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
masada Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
mime Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
musical competitions Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
nicopolis Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
palm groves of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
panais Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
pella Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
petra Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
poleis Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
salome,tax revenues of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
samaria,district of (samaritis),taxes on,reduced by augustus Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
samaria,district of (samaritis),taxes received from Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
samaria (city) van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
samaritans van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 172
sebaste Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
stratos tower Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
synagogues Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
taxation,under herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 186
theatrical competitions Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 18
tiberias Spielman (2020), Jews and Entertainment in the Ancient World. 57
urban development,of the decapolis' Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35
via traiana nova Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 35