Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 15.343-15.371


τούτοις ἀνελθοῦσιν καταγωγὴ μὲν ἦν Πολλίωνος οἶκος ἀνδρὸς τῶν μάλιστα σπουδασάντων περὶ τὴν ̔Ηρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο δὲ κἀν τοῖς Καίσαρος κατάγεσθαι: καὶ γὰρ ἐξεδέξατο μετὰ πάσης φιλανθρωπίας τοὺς παῖδας: καὶ δίδωσιν ̔Ηρώδῃ τὴν βασιλείαν ὅτῳ βούλεται βεβαιοῦν τῶν ἐξ αὐτοῦ γεγονότων, καὶ χώραν ἔτι τόν τε Τράχωνα καὶ Βαταναίαν καὶ Αὐρανῖτιν: ἔδωκεν δὲ διὰ τοιαύτην αἰτίαν παραλαβών.who, when they came thither, lodged at the house of Pollio, who was very fond of Herod’s friendship; and they had leave to lodge in Caesar’s own palace, for he received these sons of Herod with all humanity, and gave Herod leave to give his, kingdom to which of his sons he pleased; and besides all this, he bestowed on him Trachon, and Batanea, and Auranitis, which he gave him on the occasion following:


Ζηνόδωρός τις ἐμεμίσθωτο τὸν οἶκον τὸν Λυσανίου. τούτῳ τὰ μὲν κατὰ τὰς προσόδους οὐκ ἤρκει, τὰ λῃστήρια δὲ ἔχων ἐν τῷ Τράχωνι πλείω τὴν πρόσοδον ἔφερεν: οἰκοῦσι γὰρ ἄνδρες ἐξ ἀπονοίας ζῶντες τοὺς τόπους, οἳ τὰ Δαμασκηνῶν ἐλῄζοντο, καὶ Ζηνόδωρος οὔτ' εἶργεν αὐτός τε τῶν ὠφελειῶν ἐκοινώνει.One Zenodorus had hired what was called the house of Lysanias, who, as he was not satisfied with its revenues, became a partner with the robbers that inhabited the Trachonites, and so procured himself a larger income; for the inhabitants of those places lived in a mad way, and pillaged the country of the Damascenes, while Zenodorus did not restrain them, but partook of the prey they acquired.


κακῶς δὲ πάσχοντες οἱ πλησιόχωροι Οὐάρρωνος κατεβόων τοῦ τότε ἡγεμονεύοντος καὶ γράφειν ἠξίουν Καίσαρι τοῦ Ζηνοδώρου τὴν ἀδικίαν. Καῖσαρ δὲ ἀνενεχθέντων τούτων ἀντέγραφεν ἐξελεῖν τὰ λῃστήρια τήν τε χώραν ̔Ηρώδῃ προσένειμεν, ὡς διὰ τῆς ἐπιμελείας τῆς ἐκείνου μηκέτ' ἂν ὀχληρῶν τῶν περὶ τὸν Τράχωνα γενησομένων τοῖς πλησίον:Now as the neighboring people were hereby great sufferers, they complained to Varro, who was then president [of Syria], and entreated him to write to Caesar about this injustice of Zenodorus. When these matters were laid before Caesar, he wrote back to Varro to destroy those nests of robbers, and to give the land to Herod, that so by his care the neighboring countries might be no longer disturbed with these doings of the Trachonites;


οὐδὲ γὰρ ῥᾴδιον ἦν ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐν ἔθει τὸ λῃστεύειν πεποιημένους καὶ βίον οὐκ ἄλλοθεν ἔχοντας: οὔτε γὰρ πόλεις αὐτοῖς οὔτε κτήσεις ἀγρῶν, ὑποφυγαὶ δὲ κατὰ τῆς γῆς καὶ σπήλαια καὶ κοινὴ μετὰ τῶν βοσκημάτων δίαιτα. μεμηχάνηνται δὲ καὶ συναγωγὰς ὑδάτων καὶ προπαρασκευὰς σιτίων αἳ δύνανται πλεῖστον ἐξ ἀφανοῦς ἀντέχειν.for it was not an easy firing to restrain them, since this way of robbery had been their usual practice, and they had no other way to get their living, because they had neither any city of their own, nor lands in their possession, but only some receptacles and dens in the earth, and there they and their cattle lived in common together. However, they had made contrivances to get pools of water, and laid up corn in granaries for themselves, and were able to make great resistance, by issuing out on the sudden against any that attacked them;


αἵ γε μὴν εἴσοδοι στεναὶ καὶ καθ' ἕνα παρερχομένων, τὰ δ' ἔνδον ἀπίστως μεγάλα πρὸς εὐρυχωρίαν ἐξειργασμένων: τὸ δ' ὑπὲρ τὰς οἰκήσεις ἔδαφος οὐχ ὑψηλόν, ἀλλ' οἷον ἐξ ἐπιπέδου. πέτρα δὲ τὸ σύμπαν σκληρὰ καὶ δύσοδος, εἰ μὴ τρίβῳ χρῷτό τις ἐξ ὁδηγίας:for the entrances of their caves were narrow, in which but one could come in at a time, and the places within incredibly large, and made very wide but the ground over their habitations was not very high, but rather on a plain, while the rocks are altogether hard and difficult to be entered upon, unless any one gets into the plain road by the guidance of another, for these roads are not straight, but have several revolutions.


οὐδὲ γὰρ αὗται κατ' ὀρθὸν ἀλλὰ πολλὰς ἕλικας ἐξελίττονται. τούτοις ἐπειδὴ τῶν εἰς τοὺς πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ κατ' ἀλλήλων ἦν ὁ τῆς λῃστείας τρόπος, ὡς μηδὲν ἀνομίας ἐν τούτῳ λελεῖφθαι. λαβὼν δὲ τὴν χάριν ̔Ηρώδης παρὰ Καίσαρος καὶ παρελθὼν εἰς τὴν χώραν ὁδηγῶν ἐμπειρίᾳ τούς τε πονηρευομένους αὐτῶν κατέπαυσεν καὶ τοῖς πέριξ ἀδεῆ τὴν εἰρήνην παρέσχεν.But when these men are hindered from their wicked preying upon their neighbors, their custom is to prey one upon another, insomuch that no sort of injustice comes amiss to them. But when Herod had received this grant from Caesar, and was come into this country, he procured skillful guides, and put a stop to their wicked robberies, and procured peace and quietness to the neighboring people.


̔Ο δὲ Ζηνόδωρος ἀχθόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ τῇ τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει, μᾶλλον δὲ καὶ φθόνῳ τὴν ἀρχὴν ̔Ηρώδου μετειληφότος, ἀνῆλθεν εἰς ̔Ρώμην κατηγορήσων αὐτοῦ. κἀκεῖνος μὲν ἄπρακτος ἀναστρέφει.2. Hereupon Zenodorus was grieved, in the first place, because his principality was taken away from him; and still more so, because he envied Herod, who had gotten it; So he went up to Rome to accuse him, but returned back again without success.
NaN


Γαδαρέων δέ τινες ἐπ' ̓Αγρίππαν ἦλθον κατηγοροῦντες αὐτοῦ, καὶ τούτους ἐκεῖνος οὐδὲ λόγον αὐτοῖς δοὺς ἀναπέμπει τῷ βασιλεῖ δεσμίους. οἵ τε ̓́Αραβες καὶ πάλαι δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὴν ἀρχὴν τὴν ̔Ηρώδου διεκεκίνηντο καὶ στασιάζειν ἐπεχείρουν αὐτῷ τὰ πράγματα τότε καὶ μετ' αἰτίας, ὡς ἐδόκουν, εὐλογωτέρας:However, some of the Gadarens came to Agrippa, and accused Herod, whom he sent back bound to the king without giving them the hearing. But still the Arabians, who of old bare ill-will to Herod’s government, were nettled, and at that time attempted to raise a sedition in his dominions, and, as they thought, upon a more justifiable occasion;


ὁ γὰρ Ζηνόδωρος ἀπογινώσκων ἤδη τῶν καθ' αὑτὸν ἔφθη τῆς ἐπαρχίας μέρος τι τὴν Αὐρανῖτιν αὐτοῖς ἀποδόσθαι ταλάντων πεντήκοντα. ταύτης ἐμπεριεχομένης τῇ δωρεᾷ Καίσαρος ὡς μὴ δικαίως ἀφαιρούμενοι διημφισβήτουν, πολλάκις μὲν ταῖς καταδρομαῖς καὶ τῷ βιάζεσθαι θέλειν, ἄλλοτε δὲ καὶ πρὸς δικαιολογίαν ἰόντες.for Zenodorus, despairing already of success as to his own affairs, prevented [his enemies], by selling to those Arabians a part of his principality, called Auranitis, for the value of fifty talents; but as this was included in the donations of Caesar, they contested the point with Herod, as unjustly deprived of what they had bought. Sometimes they did this by making incursions upon him, and sometimes by attempting force against him, and sometimes by going to law with him.


ἀνέπειθον δὲ καὶ τοὺς ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν καὶ δυσμενεῖς, ἦσαν δ' ἐπελπίζοντες ἀεὶ καὶ πρὸς τὸν νεωτερισμὸν ἐνδιδόντες, ᾧ μάλιστα χαίρουσιν οἱ κακῶς πράττοντες τῷ βίῳ. ταῦτα δὲ ἐκ μακροῦ πραττόμενα γινώσκων ̔Ηρώδης ὅμως οὐκ εἰς τὸ δυσμενές, ἀλλ' ἐξ ἐπιλογισμοῦ παρηγόρει ταῖς ταραχαῖς οὐκ ἀξιῶν ἀφορμὰς ἐνδιδόναι.Moreover, they persuaded the poorer soldiers to help them, and were troublesome to him, out of a constant hope that they should reduce the people to raise a sedition; in which designs those that are in the most miserable circumstances of life are still the most earnest; and although Herod had been a great while apprised of these attempts, yet did not he indulge any severity to them, but by rational methods aimed to mitigate things, as not willing to give any handle for tumults.


̓́Ηδη δ' αὐτοῦ τῆς βασιλείας ἑπτακαιδεκάτου προελθόντος ἔτους Καῖσαρ εἰς Συρίαν ἀφίκετο. καὶ τότε τῶν Γάδαρα κατοικούντων οἱ πλεῖστοι κατεβόων ̔Ηρώδου βαρὺν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτάγμασιν καὶ τυραννικὸν εἶναι.3. Now when Herod had already reigned seventeen years, Caesar came into Syria; at which time the greatest part of the inhabitants of Gadara clamored against Herod, as one that was heavy in his injunctions, and tyrannical.


ταῦτα δὲ ἀπετόλμων μάλιστα μὲν ἐγκειμένου καὶ διαβάλλοντος αὐτὸν Ζηνοδώρου καὶ παρασχόντος ὅρκους, ὡς οὐκ ἐγκαταλείψει μὴ πάντα τρόπον ἀφελέσθαι μὲν τῆς ̔Ηρώδου βασιλείας, προσθήσειν δὲ τῇ διοικήσει τῇ Καίσαρος.These reproaches they mainly ventured upon by the encouragement of Zenodorus, who took his oath that he would never leave Herod till he had procured that they should be severed from Herod’s kingdom, and joined to Caesar’s province.


τούτοις ἀναπεισθέντες οἱ Γαδαρεῖς οὐ μικρὰν καταβοὴν ἐποιήσαντο θράσει τοῦ μηδὲ τοὺς ὑπὸ ̓Αγρίππα παραδοθέντας ἐν τιμωρίᾳ γενέσθαι διιέντος ̔Ηρώδου καὶ μηδὲν κακὸν εἰργασμένου: καὶ γὰρ εἴ τις καὶ ἄλλος ἐδόκει δυσπαραίτητος μὲν ἐπὶ τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ἀφιέναι.The Gadarens were induced hereby, and made no small cry against him, and that the more boldly, because those that had been delivered up by Agrippa were not punished by Herod, who let them go, and did them no harm; for indeed he was the principal man in the world who appeared almost inexorable in punishing crimes in his own family, but very generous in remitting the offenses that were committed elsewhere.


κατηγορούντων οὖν ὕβρεις καὶ ἁρπαγὰς καὶ κατασκαφὰς ἱερῶν ὁ μὲν ̔Ηρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν εἰς τὴν ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο δὲ Καῖσαρ αὐτὸν οὐδὲν ὑπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ πλήθους μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας.And while they accused Herod of injuries, and plunderings, and subversions of temples, he stood unconcerned, and was ready to make his defense. However, Caesar gave him his right hand, and remitted nothing of his kindness to him, upon this disturbance by the multitude;


καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν οἱ περὶ τούτων ἐρρέθησαν λόγοι, ταῖς δ' ἑξῆς οὐ προῆλθεν ἡ διάγνωσις: οἱ γὰρ Γαδαρεῖς ὁρῶντες τὴν ῥοπὴν αὐτοῦ τε Καίσαρος καὶ τοῦ συνεδρίου καὶ προσδοκήσαντες ὅπερ ἦν εἰκὸς ἐκδοθήσεσθαι τῷ βασιλεῖ, κατὰ φόβον αἰκίας οἱ μὲν ἀπέσφαττον αὑτοὺς ἐν τῇ νυκτί, τινὲς δὲ καθ' ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι δ' εἰς τὸν ποταμὸν ἐμπίπτοντες ἑκοντὶ διεφθείροντο.and indeed these things were alleged the first day, but the hearing proceeded no further; for as the Gadarens saw the inclination of Caesar and of his assessors, and expected, as they had reason to do, that they should be delivered up to the king, some of them, out of a dread of the torments they might undergo, cut their own throats in the night time, and some of them threw themselves down precipices, and others of them cast themselves into the river, and destroyed themselves of their own accord;


ταῦτα δὲ ἐδόκει κατάγνωσις τῆς προπετείας καὶ ἁμαρτίας, ἔνθεν οὐδὲ μελλήσας ὁ Καῖσαρ ἀπέλυεν τῶν αἰτιῶν ̔Ηρώδην. ἐπισυμπίπτει δὲ οὐ μέτριον εὐτύχημα τοῖς ἤδη γεγονόσιν: ὁ γὰρ Ζηνόδωρος ῥαγέντος αὐτῷ τοῦ σπλάγχνου καὶ πολλοῦ κατὰ τὴν ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος αἵματος ἐν ̓Αντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἐκλείπει τὸν βίον.which accidents seemed a sufficient condemnation of the rashness and crimes they had been guilty of; whereupon Caesar made no longer delay, but cleared Herod from the crimes he was accused of. Another happy accident there was, which was a further great advantage to Herod at this time; for Zenodorus’s belly burst, and a great quantity of blood issued from him in his sickness, and he thereby departed this life at Antioch in Syria;
NaN


τό τε σύνολον εἰς τοῦτο προῆλθεν εὐτυχίας, ὥστε δύο τούτων τὴν ἀρχὴν ̔Ρωμαίων διεπόντων τοσήνδε τὸ μέγεθος οὖσαν, Καίσαρος καὶ μετ' αὐτὸν ̓Αγρίππου, κατὰ τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν Καῖσαρ μὲν οὐδένα μετὰ ̓Αγρίππαν ̔Ηρώδου προετίμησεν, ̓Αγρίππας δὲ μετὰ Καίσαρα πρῶτον ἀπεδίδου φιλίας τόπον ̔Ηρώδῃ.and, in short, he arrived at that pitch of felicity, that whereas there were but two men that governed the vast Roman empire, first Caesar, and then Agrippa, who was his principal favorite, Caesar preferred no one to Herod besides Agrippa, and Agrippa made no one his greater friend than Herod besides Caesar.


τοσαύτης δὲ ἐχόμενος παρρησίας τῷ μὲν ἀδελφῷ Φερώρᾳ παρὰ Καίσαρος ᾐτήσατο τετραρχίαν αὐτὸς ἀπονείμας ἐκ τῆς βασιλείας πρόσοδον ἑκατὸν ταλάντων, ὡς εἰ καί τι πάσχοι, τὰ κατ' ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ μὴ τοὺς υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν.And when he had acquired such freedom, he begged of Caesar a tetrarchy for his brother Pheroras, while he did himself bestow upon him a revenue of a hundred talents out of his own kingdom, that in case he came to any harm himself, his brother might be in safety, and that his sons might not have dominion over him.


Καίσαρα δ' ἐπὶ θάλατταν προπέμψας ὡς ἐπανῆκεν, ἐν τῇ Ζηνοδώρου περικαλλέστατον αὐτῷ ναὸν ἐγείρει πέτρας λευκῆς πλησίον τοῦ Πανίου καλουμένου.So when he had conducted Caesar to the sea, and was returned home, he built him a most beautiful temple, of the whitest stone, in Zenodorus’s country, near the place called Panium.


σπήλαιον ἐν ὄρει περικαλλές ἐστιν, ὑπ' αὐτὸ δὲ γῆς ὀλίσθημα καὶ βάθος ἀπερρωγὸς ἄβατον ὕδατος ἀκινήτου πλέον, καθύπερθε δ' ὄρος παμμέγεθες, ὑπὸ δὲ τὸ σπήλαιον ἀνατέλλουσιν αἱ πηγαὶ τοῦ ̓Ιορδάνου ποταμοῦ. τοῦτον ἐπισημότατον ὄντα τὸν τόπον καὶ τῷ ναῷ προσεκόσμησεν, ὃν ἀφιέρου Καίσαρι.This is a very fine cave in a mountain, under which there is a great cavity in the earth, and the cavern is abrupt, and prodigiously deep, and frill of a still water; over it hangs a vast mountain; and under the caverns arise the springs of the river Jordan. Herod adorned this place, which was already a very remarkable one, still further by the erection of this temple, which he dedicated to Caesar.


Τότε καὶ τὸ τρίτον μέρος ἀφῆκε τῶν φόρων τοῖς ἐν τῇ βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν ὡς ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας, τὸ δὲ πλέον ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς: κατὰ γὰρ τὴν ἐξεργασίαν τῶν τοιούτων ἐπιτηδευμάτων ὡς ἂν λυομένης αὐτοῖς τῆς εὐσεβείας καὶ μεταπιπτόντων τῶν ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον, καὶ λόγοι δὲ πόντων ἐγίνοντο παροξυνομένων ἀεὶ καὶ ταραττομένων.4. At which time Herod released to his subjects the third part of their taxes, under pretense indeed of relieving them, after the dearth they had had; but the main reason was, to recover their good-will, which he now wanted; for they were uneasy at him, because of the innovations he had introduced in their practices, of the dissolution of their religion, and of the disuse of their own customs; and the people every where talked against him, like those that were still more provoked and disturbed at his procedure;


ὁ δὲ καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον πολλὴν τὴν ἐπιμέλειαν ἐπῆγεν, ἀφαιρούμενος μὲν τὰς εὐκαιρίας, ἐπιτάττων δ' ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς τοῖς πόνοις, ἦν δ' οὔτε σύνοδος ἐφειμένη τοῖς περὶ τὴν πόλιν οὔτε κοινωνία περιπάτου καὶ διαίτης, ἀλλ' ἐτετήρητο τὰ πάντα. καὶ χαλεπαὶ τῶν φωραθέντων ἦσαν αἱ κολάσεις, πολλοί τε καὶ φανερῶς καὶ λεληθότως εἰς τὸ φρούριον ἀναγόμενοι τὴν ̔Υρκανίαν ἐκεῖ διεφθείροντο, κἀν τῇ πόλει κἀν ταῖς ὁδοιπορίαις ἦσαν οἱ τοὺς συνιόντας εἰς ταὐτὸν ἐπισκοποῦντες.against which discontents he greatly guarded himself, and took away the opportunities they might have to disturb him, and enjoined them to be always at work; nor did he permit the citizens either to meet together, or to walk or eat together, but watched every thing they did, and when any were caught, they were severely punished; and many there were who were brought to the citadel Hyrcania, both openly and secretly, and were there put to death; and there were spies set every where, both in the city and in the roads, who watched those that met together;


ἤδη δέ φασιν οὐδ' αὐτὸν ἀμελεῖν τοῦ τοιούτου μέρους, ἀλλὰ πολλάκις ἰδιώτου σχῆμα λαμβάνοντα καταμίγνυσθαι νύκτωρ εἰς τοὺς ὄχλους, καὶ πεῖραν αὐτῶν, ἣν ἔχουσιν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, λαμβάνειν.nay, it is reported that he did not himself neglect this part of caution, but that he would oftentimes himself take the habit of a private man, and mix among the multitude, in the night time, and make trial what opinion they had of his government:


τοὺς μὲν οὖν παντάπασιν ἐξαυθαδιζομένους πρὸς τὸ μὴ συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν πάντας ἐπεξῄει τοὺς τρόπους, τὸ δ' ἄλλο πλῆθος ὅρκοις ἠξίου πρὸς τὴν πίστιν ὑπάγεσθαι καὶ συνηνάγκαζεν ἐνώμοτον αὐτῷ τὴν εὔνοιαν ἦ μὴν διαφυλάξειν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ὁμολογεῖν.and as for those that could no way be reduced to acquiesce under his scheme of government, he prosecuted them all manner of ways; but for the rest of the multitude, he required that they should be obliged to take an oath of fidelity to him, and at the same time compelled them to swear that they would bear him good-will, and continue certainly so to do, in his management of the government;


οἱ μὲν οὖν πολλοὶ κατὰ θεραπείαν καὶ δέος εἶκον οἷς ἠξίου, τοὺς δὲ φρονήματος μεταποιουμένους καὶ δυσχεραίνοντας ἐπὶ τῷ καταναγκάζεσθαι πάντα τρόπον ἐκποδὼν ἐποιεῖτο.and indeed a great part of them, either to please him, or out of fear of him, yielded to what he required of them; but for such as were of a more open and generous disposition, and had indignation at the force he used to them, he by one means or other made away, with them.
NaN


ἀφείθησαν δὲ ταύτης τῆς ἀνάγκης καὶ οἱ παρ' ἡμῖν ̓Εσσαῖοι καλούμενοι: γένος δὲ τοῦτ' ἔστιν διαίτῃ χρώμενον τῇ παρ' ̔́Ελλησιν ὑπὸ Πυθαγόρου καταδεδειγμένῃ.The Essenes also, as we call a sect of ours, were excused from this imposition. These men live the same kind of life as do those whom the Greeks call Pythagoreans, concerning whom I shall discourse more fully elsewhere.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 1.11-1.15 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.11. In those days lawless men came forth from Israel, and misled many, saying, "Let us go and make a covet with the Gentiles round about us, for since we separated from them many evils have come upon us. 1.12. This proposal pleased them 1.13. and some of the people eagerly went to the king. He authorized them to observe the ordices of the Gentiles. 1.14. So they built a gymnasium in Jerusalem, according to Gentile custom 1.15. and removed the marks of circumcision, and abandoned the holy covet. They joined with the Gentiles and sold themselves to do evil.
2. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.1 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.1. The genera and heads of all special laws, which are called "the ten commandments," have been discussed with accuracy in the former treatise. We must now proceed to consider the particular commands as we read them in the subsequent passages of the holy scriptures; and we will begin with that which is turned into ridicule by people in general.
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 15.95, 15.266-15.318, 15.320, 15.322, 15.326-15.341, 15.344-15.388, 16.143, 18.162 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.95. Thus he gave her the cities that were within the river Eleutherus, as far as Egypt, excepting Tyre and Sidon, which he knew to have been free cities from their ancestors, although she pressed him very often to bestow those on her also. 15.266. But when the king knew the thing, by his sister’s information, he sent men to the places where he had the intimation they were concealed, and ordered both them, and those that were accused as guilty with them, to be slain, insomuch that there were now none at all left of the kindred of Hyrcanus, and the kingdom was entirely in Herod’s own power, and there was nobody remaining of such dignity as could put a stop to what he did against the Jewish laws. 15.267. 1. On this account it was that Herod revolted from the laws of his country, and corrupted their ancient constitution, by the introduction of foreign practices, which constitution yet ought to have been preserved inviolable; by which means we became guilty of great wickedness afterward, while those religious observances which used to lead the multitude to piety were now neglected; 15.268. for, in the first place, he appointed solemn games to be celebrated every fifth year, in honor of Caesar, and built a theater at Jerusalem, as also a very great amphitheater in the plain. Both of them were indeed costly works, but opposite to the Jewish customs; for we have had no such shows delivered down to us as fit to be used or exhibited by us; 15.269. yet did he celebrate these games every five years, in the most solemn and splendid manner. He also made proclamation to the neighboring countries, and called men together out of every nation. The wrestlers also, and the rest of those that strove for the prizes in such games, were invited out of every land, both by the hopes of the rewards there to be bestowed, and by the glory of victory to be there gained. So the principal persons that were the most eminent in these sorts of exercises were gotten together 15.271. He also proposed no small rewards to those who ran for the prizes in chariot races, when they were drawn by two, or three, or four pair of horses. He also imitated every thing, though never so costly or magnificent, in other nations, out of an ambition that he might give most public demonstration of his grandeur. 15.272. Inscriptions also of the great actions of Caesar, and trophies of those nations which he had conquered in his wars, and all made of the purest gold and silver, encompassed the theater itself; 15.273. nor was there any thing that could be subservient to his design, whether it were precious garments, or precious stones set in order, which was not also exposed to sight in these games. He had also made a great preparation of wild beasts, and of lions themselves in great abundance, and of such other beasts as were either of uncommon strength, or of such a sort as were rarely seen. 15.274. These were prepared either to fight with one another, or that men who were condemned to death were to fight with them. And truly foreigners were greatly surprised and delighted at the vastness of the expenses here exhibited, and at the great dangers that were here seen; but to natural Jews, this was no better than a dissolution of those customs for which they had so great a veneration. 15.275. It appeared also no better than an instance of barefaced impiety, to throw men to wild beasts, for the affording delight to the spectators; and it appeared an instance of no less impiety, to change their own laws for such foreign exercises: 15.276. but, above all the rest, the trophies gave most distaste to the Jews; for as they imagined them to be images, included within the armor that hung round about them, they were sorely displeased at them, because it was not the custom of their country to pay honors to such images. 15.277. 2. Nor was Herod unacquainted with the disturbance they were under; and as he thought it unseasonable to use violence with them, so he spake to some of them by way of consolation, and in order to free them from that superstitious fear they were under; yet could not he satisfy them, but they cried out with one accord, out of their great uneasiness at the offenses they thought he had been guilty of, that although they should think of bearing all the rest yet would they never bear images of men in their city, meaning the trophies, because this was disagreeable to the laws of their country. 15.278. Now when Herod saw them in such a disorder, and that they would not easily change their resolution unless they received satisfaction in this point, he called to him the most eminent men among them, and brought them upon the theater, and showed them the trophies, and asked them what sort of things they took these trophies to be; 15.279. and when they cried out that they were the images of men, he gave order that they should be stripped of these outward ornaments which were about them, and showed them the naked pieces of wood; which pieces of wood, now without any ornament, became matter of great sport and laughter to them, because they had before always had the ornaments of images themselves in derision. 15.281. but still some of them continued in their displeasure against him, for his introduction of new customs, and esteemed the violation of the laws of their country as likely to be the origin of very great mischiefs to them, so that they deemed it an instance of piety rather to hazard themselves [to be put to death], than to seem as if they took no notice of Herod, who, upon the change he had made in their government, introduced such customs, and that in a violent manner, which they had never been used to before, as indeed in pretense a king, but in reality one that showed himself an enemy to their whole nation; 15.282. on which account ten men that were citizens [of Jerusalem] conspired together against him, and sware to one another to undergo any dangers in the attempt, and took daggers with them under their garments [for the purpose of killing Herod]. 15.283. Now there was a certain blind man among those conspirators who had thus sworn to one another, on account of the indignation he had against what he heard to have been done; he was not indeed able to afford the rest any assistance in the undertaking, but was ready to undergo any suffering with them, if so be they should come to any harm, insomuch that he became a very great encourager of the rest of the undertakers. 15.284. 4. When they had taken this resolution, and that by common consent, they went into the theater, hoping that, in the first place, Herod himself could not escape them, as they should fall upon him so unexpectedly; and supposing, however, that if they missed him, they should kill a great many of those that were about him; and this resolution they took, though they should die for it, in order to suggest to the king what injuries he had done to the multitude. These conspirators, therefore, standing thus prepared beforehand, went about their design with great alacrity; 15.285. but there was one of those spies of Herod, that were appointed for such purposes, to fish out and inform him of any conspiracies that should be made against him, who found out the whole affair, and told the king of it, as he was about to go into the theater. 15.286. So when he reflected on the hatred which he knew the greatest part of the people bore him, and on the disturbances that arose upon every occasion, he thought this plot against him not to be improbable. Accordingly, he retired into his palace, and called those that were accused of this conspiracy before him by their several names; 15.287. and as, upon the guards falling upon them, they were caught in the very fact, and knew they could not escape, they prepared themselves for their ends with all the decency they could, and so as not at all to recede from their resolute behavior 15.288. for they showed no shame for what they were about, nor denied it; but when they were seized, they showed their daggers, and professed that the conspiracy they had sworn to was a holy and pious action; that what they intended to do was not for gain, or out of any indulgence to their passions, but principally for those common customs of their country, which all the Jews were obliged to observe, or to die for them. 15.289. This was what these men said, out of their undaunted courage in this conspiracy. So they were led away to execution by the king’s guards that stood about them, and patiently underwent all the torments inflicted on them till they died. Nor was it long before that spy who had discovered them was seized on by some of the people, out of the hatred they bore to him; and was not only slain by them, but pulled to pieces, limb from limb, and given to the dogs. 15.291. yet did not the obstinacy of the people, and that undaunted constancy they showed in the defense of their laws, make Herod any easier to them, but he still strengthened himself after a more secure manner, and resolved to encompass the multitude every way, lest such innovations should end in an open rebellion. 15.292. 5. Since, therefore, he had now the city fortified by the palace in which he lived, and by the temple which had a strong fortress by it, called Antonia, and was rebuilt by himself, he contrived to make Samaria a fortress for himself also against all the people, and called it Sebaste 15.293. upposing that this place would be a strong hold against the country, not inferior to the former. So he fortified that place, which was a day’s journey distant from Jerusalem, and which would be useful to him in common, to keep both the country and the city in awe. He also built another fortress for the whole nation; it was of old called Strato’s Tower, but it was by him named Caesarea. 15.294. Moreover, he chose out some select horsemen, and placed them in the great plain; and built [for them] a place in Galilee, called Gaba with Hesebonitis, in Perea. 15.295. And these were the places which he particularly built, while he always was inventing somewhat further for his own security, and encompassing the whole nation with guards, that they might by no means get from under his power, nor fall into tumults, which they did continually upon any small commotion; and that if they did make any commotions, he might know of it, while some of his spies might be upon them from the neighborhood, and might both be able to know what they were attempting, and to prevent it. 15.296. And when he went about building the wall of Samaria, he contrived to bring thither many of those that had been assisting to him in his wars, and many of the people in that neighborhood also, whom he made fellowcitizens with the rest. This he did out of an ambitious desire of building a temple, and out of a desire to make the city more eminent than it had been before; but principally because he contrived that it might at once be for his own security, and a monument of his magnificence. He also changed its name, and called it Sebaste. Moreover, he parted the adjoining country, which was excellent in its kind, among the inhabitants of Samaria, that they might be in a happy condition, upon their first coming to inhabit. 15.297. Besides all which, he encompassed the city with a wall of great strength, and made use of the acclivity of the place for making its fortifications stronger; nor was the compass of the place made now so small as it had been before, but was such as rendered it not inferior to the most famous cities; for it was twenty furlongs in circumference. 15.298. Now within, and about the middle of it, he built a sacred place, of a furlong and a half [in circuit], and adorned it with all sorts of decorations, and therein erected a temple, which was illustrious on account of both its largeness and beauty. And as to the several parts of the city, he adorned them with decorations of all sorts also; and as to what was necessary to provide for his own security, he made the walls very strong for that purpose, and made it for the greatest part a citadel; and as to the elegance of the building, it was taken care of also, that he might leave monuments of the fineness of his taste, and of his beneficence, to future ages. 15.299. 1. Now on this very year, which was the thirteenth year of the reign of Herod, very great calamities came upon the country; whether they were derived from the anger of God, or whether this misery returns again naturally in certain periods of time 15.301. and these circumstances, that they were destitute both of methods of cure and of food, made the pestilential distemper, which began after a violent manner, the more lasting. The destruction of men also after such a manner deprived those that survived of all their courage, because they had no way to provide remedies sufficient for the distresses they were in. 15.302. When therefore the fruits of that year were spoiled, and whatsoever they had laid up beforehand was spent, there was no foundation of hope for relief remaining, but the misery, contrary to what they expected still increased upon them; and this not only on that year, while they had nothing for themselves left [at the end of it], but what seed they had sown perished also, by reason of the ground not yielding its fruits on the second year. 15.303. This distress they were in made them also, out of necessity, to eat many things that did not use to be eaten; nor was the king himself free from this distress any more than other men, as being deprived of that tribute he used to have from the fruits of the ground, and having already expended what money he had, in his liberality to those whose cities he had built; 15.304. nor had he any people that were worthy of his assistance, since this miserable state of things had procured him the hatred of his subjects: for it is a constant rule, that misfortunes are still laid to the account of those that govern. 15.305. 2. In these circumstances he considered with himself how to procure some seasonable help; but this was a hard thing to be done, while their neighbors had no food to sell them; and their money also was gone, had it been possible to purchase a little food at a great price. 15.306. However, he thought it his best way, by all means, not to leave off his endeavors to assist his people; so he cut off the rich furniture that was in his palace, both of silver and gold, insomuch that he did not spare the finest vessels he had, or those that were made with the most elaborate skill of the artificers 15.307. but sent the money to Petronius, who had been made prefect of Egypt by Caesar; and as not a few had already fled to him under their necessities, and as he was particularly a friend to Herod, and desirous to have his subjects preserved, he gave leave to them in the first place to export corn, and assisted them every way, both in purchasing and exporting the same; so that he was the principal, if not the only person, who afforded them what help they had. 15.308. And Herod taking care the people should understand that this help came from himself, did thereby not only remove the ill opinion of those that formerly hated him, but gave them the greatest demonstration possible of his good-will to them, and care of them; 15.309. for, in the first place, as for those who were able to provide their own food, he distributed to them their proportion of corn in the exactest manner; but for those many that were not able, either by reason of their old age, or any other infirmity, to provide food for themselves, he made this provision for them, that the bakers should make their bread ready for them. 15.311. And when he had procured these things for his own subjects, he went further, in order to provide necessaries for their neighbors, and gave seed to the Syrians, which thing turned greatly to his own advantage also, this charitable assistance being afforded most seasonably to their fruitful soil, so that every one had now a plentiful provision of food. 15.312. Upon the whole, when the harvest of the land was approaching, he sent no fewer than fifty thousand men, whom he had sustained, into the country; by which means he both repaired the afflicted condition of his own kingdom with great generosity and diligence, and lightened the afflictions of his neighbors, who were under the same calamities; 15.313. for there was nobody who had been in want that was left destitute of a suitable assistance by him; nay, further, there were neither any people, nor any cities, nor any private men, who were to make provision for the multitudes, and on that account were in want of support, and had recourse to him, but received what they stood in need of 15.314. insomuch that it appeared, upon a computation, that the number of cori of wheat, of ten attic medimni apiece, that were given to foreigners, amounted to ten thousand, and the number that was given in his own kingdom was about fourscore thousand. 15.315. Now it happened that this care of his, and this seasonable benefaction, had such influence on the Jews, and was so cried up among other nations, as to wipe off that old hatred which his violation of some of their customs, during his reign, had procured him among all the nation, and that this liberality of his assistance in this their greatest necessity was full satisfaction for all that he had done of that nature 15.316. as it also procured him great fame among foreigners; and it looked as if these calamities that afflicted his land, to a degree plainly incredible, came in order to raise his glory, and to be to his great advantage; for the greatness of his liberality in these distresses, which he now demonstrated beyond all expectation, did so change the disposition of the multitude towards him, that they were ready to suppose he had been from the beginning not such a one as they had found him to be by experience, but such a one as the care he had taken of them in supplying their necessities proved him now to be. 15.317. 3. About this time it was that he sent five hundred chosen men out of the guards of his body as auxiliaries to Caesar, whom Aelius Gallus led to the Red Sea, and who were of great service to him there. 15.318. When therefore his affairs were thus improved, and were again in a flourishing condition, he built himself a palace in the upper city, raising the rooms to a very great height, and adorning them with the most costly furniture of gold, and marble scats, and beds; and these were so large that they could contain very many companies of men. These apartments were also of distinct magnitudes, and had particular names given them; 15.322. And while Simon was of a dignity too inferior to be allied to him, but still too considerable to be despised, he governed his inclinations after the most prudent manner, by augmenting the dignity of the family, and making them more honorable; so he immediately deprived Jesus, the son of Phabet, of the high priesthood, and conferred that dignity on Simon, and so joined in affinity with him [by marrying his daughter]. 15.328. But then this magnificent temper of his, and that submissive behavior and liberality which he exercised towards Caesar, and the most powerful men of Rome, obliged him to transgress the customs of his nation, and to set aside many of their laws, and by building cities after an extravagant manner, and erecting temples,— 15.329. not in Judea indeed, for that would not have been borne, it being forbidden for us to pay any honor to images, or representations of animals, after the manner of the Greeks; but still he did thus in the country [properly] out of our bounds, and in the cities thereof. 15.331. 6. Now upon his observation of a place near the sea, which was very proper for containing a city, and was before called Strato’s Tower, he set about getting a plan for a magnificent city there, and erected many edifices with great diligence all over it, and this of white stone. He also adorned it with most sumptuous palaces and large edifices for containing the people; 15.332. and what was the greatest and most laborious work of all, he adorned it with a haven, that was always free from the waves of the sea. Its largeness was not less than the Pyrmum [at Athens], and had towards the city a double station for the ships. It was of excellent workmanship; and this was the more remarkable for its being built in a place that of itself was not suitable to such noble structures, but was to be brought to perfection by materials from other places, and at very great expenses. 15.333. This city is situate in Phoenicia, in the passage by sea to Egypt, between Joppa and Dora, which are lesser maritime cities, and not fit for havens, on account of the impetuous south winds that beat upon them, which rolling the sands that come from the sea against the shores, do not admit of ships lying in their station; but the merchants are generally there forced to ride at their anchors in the sea itself. 15.334. So Herod endeavored to rectify this inconvenience, and laid out such a compass towards the land as might be sufficient for a haven, wherein the great ships might lie in safety; and this he effected by letting down vast stones of above fifty feet in length, not less than eighteen in breadth, and nine in depth, into twenty fathom deep; and as some were lesser, so were others bigger than those dimensions. 15.335. This mole which he built by the sea-side was two hundred feet wide, the half of which was opposed to the current of the waves, so as to keep off those waves which were to break upon them, and so was called Procymatia, or the first breaker of the waves; 15.336. but the other half had upon it a wall, with several towers, the largest of which was named Drusus, and was a work of very great excellence, and had its name from Drusus, the son-in-law of Caesar, who died young. 15.337. There were also a great number of arches where the mariners dwelt. There was also before them a quay, [or landing place,] which ran round the entire haven, and was a most agreeable walk to such as had a mind to that exercise; but the entrance or mouth of the port was made on the north quarter, on which side was the stillest of the winds of all in this place: 15.338. and the basis of the whole circuit on the left hand, as you enter the port, supported a round turret, which was made very strong, in order to resist the greatest waves; while on the right hand, as you enter, stood two vast stones, and those each of them larger than the turret, which were over against them; these stood upright, and were joined together. 15.339. Now there were edifices all along the circular haven, made of the politest stone, with a certain elevation, whereon was erected a temple, that was seen a great way off by those that were sailing for that haven, and had in it two statues, the one of Rome, the other of Caesar. The city itself was called Caesarea, which was also itself built of fine materials, and was of a fine structure; 15.341. Herod also built therein a theater of stone; and on the south quarter, behind the port, an amphitheater also, capable of holding a vast number of men, and conveniently situated for a prospect to the sea. So this city was thus finished in twelve years; during which time the king did not fail to go on both with the work, and to pay the charges that were necessary. 15.344. One Zenodorus had hired what was called the house of Lysanias, who, as he was not satisfied with its revenues, became a partner with the robbers that inhabited the Trachonites, and so procured himself a larger income; for the inhabitants of those places lived in a mad way, and pillaged the country of the Damascenes, while Zenodorus did not restrain them, but partook of the prey they acquired. 15.345. Now as the neighboring people were hereby great sufferers, they complained to Varro, who was then president [of Syria], and entreated him to write to Caesar about this injustice of Zenodorus. When these matters were laid before Caesar, he wrote back to Varro to destroy those nests of robbers, and to give the land to Herod, that so by his care the neighboring countries might be no longer disturbed with these doings of the Trachonites; 15.346. for it was not an easy firing to restrain them, since this way of robbery had been their usual practice, and they had no other way to get their living, because they had neither any city of their own, nor lands in their possession, but only some receptacles and dens in the earth, and there they and their cattle lived in common together. However, they had made contrivances to get pools of water, and laid up corn in granaries for themselves, and were able to make great resistance, by issuing out on the sudden against any that attacked them; 15.347. for the entrances of their caves were narrow, in which but one could come in at a time, and the places within incredibly large, and made very wide but the ground over their habitations was not very high, but rather on a plain, while the rocks are altogether hard and difficult to be entered upon, unless any one gets into the plain road by the guidance of another, for these roads are not straight, but have several revolutions. 15.348. But when these men are hindered from their wicked preying upon their neighbors, their custom is to prey one upon another, insomuch that no sort of injustice comes amiss to them. But when Herod had received this grant from Caesar, and was come into this country, he procured skillful guides, and put a stop to their wicked robberies, and procured peace and quietness to the neighboring people. 15.349. 2. Hereupon Zenodorus was grieved, in the first place, because his principality was taken away from him; and still more so, because he envied Herod, who had gotten it; So he went up to Rome to accuse him, but returned back again without success. 15.351. However, some of the Gadarens came to Agrippa, and accused Herod, whom he sent back bound to the king without giving them the hearing. But still the Arabians, who of old bare ill-will to Herod’s government, were nettled, and at that time attempted to raise a sedition in his dominions, and, as they thought, upon a more justifiable occasion; 15.352. for Zenodorus, despairing already of success as to his own affairs, prevented [his enemies], by selling to those Arabians a part of his principality, called Auranitis, for the value of fifty talents; but as this was included in the donations of Caesar, they contested the point with Herod, as unjustly deprived of what they had bought. Sometimes they did this by making incursions upon him, and sometimes by attempting force against him, and sometimes by going to law with him. 15.353. Moreover, they persuaded the poorer soldiers to help them, and were troublesome to him, out of a constant hope that they should reduce the people to raise a sedition; in which designs those that are in the most miserable circumstances of life are still the most earnest; and although Herod had been a great while apprised of these attempts, yet did not he indulge any severity to them, but by rational methods aimed to mitigate things, as not willing to give any handle for tumults. 15.354. 3. Now when Herod had already reigned seventeen years, Caesar came into Syria; at which time the greatest part of the inhabitants of Gadara clamored against Herod, as one that was heavy in his injunctions, and tyrannical. 15.355. These reproaches they mainly ventured upon by the encouragement of Zenodorus, who took his oath that he would never leave Herod till he had procured that they should be severed from Herod’s kingdom, and joined to Caesar’s province. 15.356. The Gadarens were induced hereby, and made no small cry against him, and that the more boldly, because those that had been delivered up by Agrippa were not punished by Herod, who let them go, and did them no harm; for indeed he was the principal man in the world who appeared almost inexorable in punishing crimes in his own family, but very generous in remitting the offenses that were committed elsewhere. 15.357. And while they accused Herod of injuries, and plunderings, and subversions of temples, he stood unconcerned, and was ready to make his defense. However, Caesar gave him his right hand, and remitted nothing of his kindness to him, upon this disturbance by the multitude; 15.358. and indeed these things were alleged the first day, but the hearing proceeded no further; for as the Gadarens saw the inclination of Caesar and of his assessors, and expected, as they had reason to do, that they should be delivered up to the king, some of them, out of a dread of the torments they might undergo, cut their own throats in the night time, and some of them threw themselves down precipices, and others of them cast themselves into the river, and destroyed themselves of their own accord; 15.359. which accidents seemed a sufficient condemnation of the rashness and crimes they had been guilty of; whereupon Caesar made no longer delay, but cleared Herod from the crimes he was accused of. Another happy accident there was, which was a further great advantage to Herod at this time; for Zenodorus’s belly burst, and a great quantity of blood issued from him in his sickness, and he thereby departed this life at Antioch in Syria; 15.361. and, in short, he arrived at that pitch of felicity, that whereas there were but two men that governed the vast Roman empire, first Caesar, and then Agrippa, who was his principal favorite, Caesar preferred no one to Herod besides Agrippa, and Agrippa made no one his greater friend than Herod besides Caesar. 15.362. And when he had acquired such freedom, he begged of Caesar a tetrarchy for his brother Pheroras, while he did himself bestow upon him a revenue of a hundred talents out of his own kingdom, that in case he came to any harm himself, his brother might be in safety, and that his sons might not have dominion over him. 15.363. So when he had conducted Caesar to the sea, and was returned home, he built him a most beautiful temple, of the whitest stone, in Zenodorus’s country, near the place called Panium. 15.364. This is a very fine cave in a mountain, under which there is a great cavity in the earth, and the cavern is abrupt, and prodigiously deep, and frill of a still water; over it hangs a vast mountain; and under the caverns arise the springs of the river Jordan. Herod adorned this place, which was already a very remarkable one, still further by the erection of this temple, which he dedicated to Caesar. 15.365. 4. At which time Herod released to his subjects the third part of their taxes, under pretense indeed of relieving them, after the dearth they had had; but the main reason was, to recover their good-will, which he now wanted; for they were uneasy at him, because of the innovations he had introduced in their practices, of the dissolution of their religion, and of the disuse of their own customs; and the people every where talked against him, like those that were still more provoked and disturbed at his procedure; 15.367. nay, it is reported that he did not himself neglect this part of caution, but that he would oftentimes himself take the habit of a private man, and mix among the multitude, in the night time, and make trial what opinion they had of his government: 15.368. and as for those that could no way be reduced to acquiesce under his scheme of government, he prosecuted them all manner of ways; but for the rest of the multitude, he required that they should be obliged to take an oath of fidelity to him, and at the same time compelled them to swear that they would bear him good-will, and continue certainly so to do, in his management of the government; 15.369. and indeed a great part of them, either to please him, or out of fear of him, yielded to what he required of them; but for such as were of a more open and generous disposition, and had indignation at the force he used to them, he by one means or other made away, with them. 15.371. The Essenes also, as we call a sect of ours, were excused from this imposition. These men live the same kind of life as do those whom the Greeks call Pythagoreans, concerning whom I shall discourse more fully elsewhere. 15.372. However, it is but fit to set down here the reasons wherefore Herod had these Essenes in such honor, and thought higher of them than their mortal nature required; nor will this account be unsuitable to the nature of this history, as it will show the opinion men had of these Essenes. 15.373. 5. Now there was one of these Essenes, whose name was Manahem, who had this testimony, that he not only conducted his life after an excellent manner, but had the foreknowledge of future events given him by God also. This man once saw Herod when he was a child, and going to school, and saluted him as king of the Jews; 15.374. but he, thinking that either he did not know him, or that he was in jest, put him in mind that he was but a private man; but Manahem smiled to himself, and clapped him on his backside with his hand, and said, “However that be, thou wilt be king, and wilt begin thy reign happily, for God finds thee worthy of it. And do thou remember the blows that Manahem hath given thee, as being a signal of the change of thy fortune. 15.375. And truly this will be the best reasoning for thee, that thou love justice [towards men], and piety towards God, and clemency towards thy citizens; yet do I know how thy whole conduct will be, that thou wilt not be such a one 15.376. for thou wilt excel all men in happiness, and obtain an everlasting reputation, but wilt forget piety and righteousness; and these crimes will not be concealed from God, at the conclusion of thy life, when thou wilt find that he will be mindful of them, and punish time for them.” 15.377. Now at that time Herod did not at all attend to what Manahem said, as having no hopes of such advancement; but a little afterward, when he was so fortunate as to be advanced to the dignity of king, and was in the height of his dominion, he sent for Manahem, and asked him how long he should reign. 15.378. Manahem did not tell him the full length of his reign; wherefore, upon that silence of his, he asked him further, whether he should reign ten years or not? He replied, “Yes, twenty, nay, thirty years;” but did not assign the just determinate limit of his reign. Herod was satisfied with these replies, and gave Manahem his hand, and dismissed him; and from that time he continued to honor all the Essenes. 15.379. We have thought it proper to relate these facts to our readers, how strange soever they be, and to declare what hath happened among us, because many of these Essenes have, by their excellent virtue, been thought worthy of this knowledge of divine revelations. 15.381. but as he knew the multitude were not ready nor willing to assist him in so vast a design, he thought to prepare them first by making a speech to them, and then set about the work itself; so he called them together, and spake thus to them: 15.382. “I think I need not speak to you, my countrymen, about such other works as I have done since I came to the kingdom, although I may say they have been performed in such a manner as to bring more security to you than glory to myself; 15.383. for I have neither been negligent in the most difficult times about what tended to ease your necessities, nor have the buildings. I have made been so proper to preserve me as yourselves from injuries; and I imagine that, with God’s assistance, I have advanced the nation of the Jews to a degree of happiness which they never had before; 15.384. and for the particular edifices belonging to your own country, and your own cities, as also to those cities that we have lately acquired, which we have erected and greatly adorned, and thereby augmented the dignity of your nation, it seems to me a needless task to enumerate them to you, since you well know them yourselves; but as to that undertaking which I have a mind to set about at present, and which will be a work of the greatest piety and excellence that can possibly be undertaken by us, I will now declare it to you. 15.385. Our fathers, indeed, when they were returned from Babylon, built this temple to God Almighty, yet does it want sixty cubits of its largeness in altitude; for so much did that first temple which Solomon built exceed this temple; 15.386. nor let any one condemn our fathers for their negligence or want of piety herein, for it was not their fault that the temple was no higher; for they were Cyrus, and Darius the son of Hystaspes, who determined the measures for its rebuilding; and it hath been by reason of the subjection of those fathers of ours to them and to their posterity, and after them to the Macedonians, that they had not the opportunity to follow the original model of this pious edifice, nor could raise it to its ancient altitude; 15.387. but since I am now, by God’s will, your governor, and I have had peace a long time, and have gained great riches and large revenues, and, what is the principal filing of all, I am at amity with and well regarded by the Romans, who, if I may so say, are the rulers of the whole world, I will do my endeavor to correct that imperfection, which hath arisen from the necessity of our affairs, and the slavery we have been under formerly, and to make a thankful return, after the most pious manner, to God, for what blessings I have received from him, by giving me this kingdom, and that by rendering his temple as complete as I am able.” 15.388. 2. And this was the speech which Herod made to them; but still this speech affrighted many of the people, as being unexpected by them; and because it seemed incredible, it did not encourage them, but put a damp upon them, for they were afraid that he would pull down the whole edifice, and not be able to bring his intentions to perfection for its rebuilding; and this danger appeared to them to be very great, and the vastness of the undertaking to be such as could hardly be accomplished. 16.143. this he named Antipatris, from his father Antipater. He also built upon another spot of ground above Jericho, of the same name with his mother, a place of great security and very pleasant for habitation, and called it Cypros. 18.162. o Tiberius made no difficulty, but wrote to him in an obliging way in other respects; and withal told him he was glad of his safe return, and desired him to come to Capreae; and when he was come, he did not fail to treat him as kindly as he had promised him in his letter to do.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.248-1.249, 1.360-1.361, 1.398-1.425, 1.440, 2.399, 4.213, 6.333 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.248. 1. Now two years afterward, when Barzapharnes, a governor among the Parthians, and Pacorus, the king’s son, had possessed themselves of Syria, and when Lysanias had already succeeded, upon the death of his father Ptolemy, the son of Menneus, in the government [of Chalcis], he prevailed with the governor, by a promise of a thousand talents, and five hundred women, to bring back Antigonus to his kingdom, and to turn Hyrcanus out of it. 1.249. Pacorus was by these means induced so to do, and marched along the seacoast, while he ordered Barzapharnes to fall upon the Jews as he went along the Mediterranean part of the country; but of the maritime people, the Tyrians would not receive Pacorus, although those of Ptolemais and Sidon had received him; so he committed a troop of his horse to a certain cupbearer belonging to the royal family, of his own name [Pacorus], and gave him orders to march into Judea, in order to learn the state of affairs among their enemies, and to help Antigonus when he should want his assistance. 1.361. 5. Now as to these her injunctions to Antony, he complied in part; for though he esteemed it too abominable a thing to kill such good and great kings, yet was he thereby alienated from the friendship he had for them. He also took away a great deal of their country; nay, even the plantation of palm trees at Jericho, where also grows the balsam tree, and bestowed them upon her; as also all the cities on this side the river Eleutherus, Tyre and Sidon excepted. 1.398. 4. Moreover, after the first games at Actium, he added to his kingdom both the region called Trachonitis, and what lay in its neighborhood, Batanea, and the country of Auranitis; and that on the following occasion: Zenodorus, who had hired the house of Lysanias, had all along sent robbers out of Trachonitis among the Damascens; who thereupon had recourse to Varro, the president of Syria, and desired of him that he would represent the calamity they were in to Caesar. When Caesar was acquainted with it, he sent back orders that this nest of robbers should be destroyed. 1.399. Varro therefore made an expedition against them, and cleared the land of those men, and took it away from Zenodorus. Caesar did also afterward bestow it on Herod, that it might not again become a receptacle for those robbers that had come against Damascus. He also made him a procurator of all Syria, and this on the tenth year afterward, when he came again into that province; and this was so established, that the other procurators could not do anything in the administration without his advice: 1.401. 1. Accordingly, in the fifteenth year of his reign, Herod rebuilt the temple, and encompassed a piece of land about it with a wall, which land was twice as large as that before enclosed. The expenses he laid out upon it were vastly large also, and the riches about it were unspeakable. A sign of which you have in the great cloisters that were erected about the temple, and the citadel which was on its north side. The cloisters he built from the foundation, but the citadel he repaired at a vast expense; nor was it other than a royal palace, which he called Antonia, in honor of Antony. 1.402. He also built himself a palace in the Upper city, containing two very large and most beautiful apartments; to which the holy house itself could not be compared [in largeness]. The one apartment he named Caesareum, and the other Agrippium, from his [two great] friends. 1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 1.404. 3. And when Caesar had further bestowed upon him another additional country, he built there also a temple of white marble, hard by the fountains of Jordan: the place is called Panium 1.405. where is a top of a mountain that is raised to an immense height, and at its side, beneath, or at its bottom, a dark cave opens itself; within which there is a horrible precipice, that descends abruptly to a vast depth; it contains a mighty quantity of water, which is immovable; and when anybody lets down anything to measure the depth of the earth beneath the water, no length of cord is sufficient to reach it. 1.406. Now the fountains of Jordan rise at the roots of this cavity outwardly; and, as some think, this is the utmost origin of Jordan: but we shall speak of that matter more accurately in our following history. 1.407. 4. But the king erected other places at Jericho also, between the citadel Cypros and the former palace, such as were better and more useful than the former for travelers, and named them from the same friends of his. To say all at once, there was not any place of his kingdom fit for the purpose that was permitted to be without somewhat that was for Caesar’s honor; and when he had filled his own country with temples, he poured out the like plentiful marks of his esteem into his province, and built many cities which he called Cesareas. 1.408. 5. And when he observed that there was a city by the seaside that was much decayed (its name was Strato’s Tower) but that the place, by the happiness of its situation, was capable of great improvements from his liberality, he rebuilt it all with white stone, and adorned it with several most splendid palaces, wherein he especially demonstrated his magimity; 1.409. for the case was this, that all the seashore between Dora and Joppa, in the middle, between which this city is situated, had no good haven, insomuch that every one that sailed from Phoenicia for Egypt was obliged to lie in the stormy sea, by reason of the south winds that threatened them; which wind, if it blew but a little fresh, such vast waves are raised, and dash upon the rocks, that upon their retreat the sea is in a great ferment for a long way. 1.411. 6. Now, although the place where he built was greatly opposite to his purposes, yet did he so fully struggle with that difficulty, that the firmness of his building could not easily be conquered by the sea; and the beauty and ornament of the works were such, as though he had not had any difficulty in the operation; for when he had measured out as large a space as we have before mentioned, he let down stones into twentyfathom water, the greatest part of which were fifty feet in length, and nine in depth, and ten in breadth, and some still larger. 1.412. But when the haven was filled up to that depth, he enlarged that wall which was thus already extant above the sea, till it was two hundred feet wide; one hundred of which had buildings before it, in order to break the force of the waves, whence it was called Procumatia, or the first breaker of the waves; but the rest of the space was under a stone wall that ran round it. On this wall were very large towers, the principal and most beautiful of which was called Drusium, from Drusus, who was son-in-law to Caesar. 1.413. 7. There were also a great number of arches, where the mariners dwelt; and all the places before them round about was a large valley, or walk, for a quay [or landing-place] to those that came on shore; but the entrance was on the north, because the north wind was there the most gentle of all the winds. At the mouth of the haven were on each side three great Colossi, supported by pillars, where those Colossi that are on your left hand as you sail into the port are supported by a solid tower; but those on the right hand are supported by two upright stones joined together, which stones were larger than that tower which was on the other side of the entrance. 1.414. Now there were continual edifices joined to the haven, which were also themselves of white stone; and to this haven did the narrow streets of the city lead, and were built at equal distances one from another. And over against the mouth of the haven, upon an elevation, there was a temple for Caesar, which was excellent both in beauty and largeness; and therein was a Colossus of Caesar, not less than that of Jupiter Olympius, which it was made to resemble. The other Colossus of Rome was equal to that of Juno at Argos. So he dedicated the city to the province, and the haven to the sailors there; but the honor of the building he ascribed to Caesar, and named it Caesarea accordingly. 1.415. 8. He also built the other edifices, the amphitheater, and theater, and marketplace, in a manner agreeable to that denomination; and appointed games every fifth year, and called them, in like manner, Caesar’s Games; and he first himself proposed the largest prizes upon the hundred ninety-second olympiad; in which not only the victors themselves, but those that came next to them, and even those that came in the third place, were partakers of his royal bounty. 1.416. He also rebuilt Anthedon, a city that lay on the coast, and had been demolished in the wars, and named it Agrippeum. Moreover, he had so very great a kindness for his friend Agrippa, that he had his name engraved upon that gate which he had himself erected in the temple. 1.417. 9. Herod was also a lover of his father, if any other person ever was so; for he made a monument for his father, even that city which he built in the finest plain that was in his kingdom, and which had rivers and trees in abundance, and named it Antipatris. He also built a wall about a citadel that lay above Jericho, and was a very strong and very fine building, and dedicated it to his mother, and called it Cypros. 1.418. Moreover, he dedicated a tower that was at Jerusalem, and called it by the name of his brother Phasaelus, whose structure, largeness, and magnificence we shall describe hereafter. He also built another city in the valley that leads northward from Jericho, and named it Phasaelis. 1.419. 10. And as he transmitted to eternity his family and friends, so did he not neglect a memorial for himself, but built a fortress upon a mountain towards Arabia, and named it from himself, Herodium; and he called that hill that was of the shape of a woman’s breast, and was sixty furlongs distant from Jerusalem, by the same name. He also bestowed much curious art upon it, with great ambition 1.421. He also built other palaces about the roots of the hill, sufficient to receive the furniture that was put into them, with his friends also, insomuch that, on account of its containing all necessaries, the fortress might seem to be a city, but, by the bounds it had, a palace only. 1.422. 11. And when he had built so much, he showed the greatness of his soul to no small number of foreign cities. He built palaces for exercise at Tripoli, and Damascus, and Ptolemais; he built a wall about Byblus, as also large rooms, and cloisters, and temples, and marketplaces at Berytus and Tyre, with theaters at Sidon and Damascus. He also built aqueducts for those Laodiceans who lived by the seaside; and for those of Ascalon he built baths and costly fountains, as also cloisters round a court, that were admirable both for their workmanship and largeness. Moreover, he dedicated groves and meadows to some people; 1.423. nay, not a few cities there were who had lands of his donation, as if they were parts of his own kingdom. 1.424. He also bestowed annual revenues, and those forever also, on the settlements for exercises, and appointed for them, as well as for the people of Cos, that such rewards should never be wanting. He also gave corn to all such as wanted it, and conferred upon Rhodes large sums of money for building ships; and this he did in many places, and frequently also. And when Apollo’s temple had been burnt down, he rebuilt it at his own charges, after a better manner than it was before. 1.425. What need I speak of the presents he made to the Lycians and Samnians? or of his great liberality through all Ionia? and that according to everybody’s wants of them. And are not the Athenians, and Lacedemonians, and Nicopolitans, and that Pergamus which is in Mysia, full of donations that Herod presented them withal? And as for that large open place belonging to Antioch in Syria, did not he pave it with polished marble, though it were twenty furlongs long? and this when it was shunned by all men before, because it was full of dirt and filthiness, when he besides adorned the same place with a cloister of the same length. 2.399. whom your enemies will slay, in case you go to war, and on that account also; and so every city which hath Jews in it will be filled with slaughter for the sake only of a few men, and they who slay them will be pardoned; but if that slaughter be not made by them, consider how wicked a thing it is to take arms against those that are so kind to you. 4.213. yet was it not easy to get quit of him, so potent was he grown by his wicked practices. He was also supported by many of those eminent men, who were to be consulted upon all considerable affairs; it was therefore thought reasonable to oblige him to give them assurance of his goodwill upon oath; 6.333. It can therefore be nothing certainly but the kindness of us Romans which hath excited you against us; who, in the first place, have given you this land to possess; and, in the next place, have set over you kings of your own nation; and, in the third place, have preserved the laws of your forefathers to you
5. Josephus Flavius, Life, 423, 102 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. Cassius Dio, Roman History, 49.32.5 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

49.32.5.  and because he had presented them with extensive portions of Arabia, in the districts both of Malchus and of the Ituraeans (for he executed Lysanias, whom he himself had made king over them, on the charge that he had favoured Pacorus), and also extensive portions of Phoenicia and Palestine, parts of Crete, and Cyrene and Cyprus as well.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antony (mark antony), grants by, of part of herods realm to cleopatra Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
architecture Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
batanea, history of taxation in Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
circumcision Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 471
cleopatra, part of herods realm granted to, by antony Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
copper mines of, given to herod, given to cleopatra by antony Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
culture, greco-roman Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
death Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
dio cassius, on territory given to cleopatra Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
herod the great, kingdom of, part granted to cleopatra Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
herod the great, questions surrounding payment of tribute by Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
herod the great, taxation under Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
jerusalem Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
jewish state, as roman client kingdom Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
josephus, on taxation, in batanea, history of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
judea Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
judeans Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
lysanius Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
malchus Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
multiethnic Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
nation Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
parable Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
plutarch, on territory given to cleopatra Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
samaritan, good Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
samaritans Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
sexteius pompey Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69
taxation, under herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 146
torah' Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 69