Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.283-14.300


καὶ ̓Αντίπατρος μὲν εὐσεβείᾳ τε καὶ δικαιοσύνῃ διενεγκὼν καὶ τῇ περὶ τὴν πατρίδα σπουδῇ τοῦτον ἐτελεύτησεν τὸν τρόπον. τῶν δὲ παίδων αὐτοῦ ̔Ηρώδης μὲν εὐθὺς ἔγνω τιμωρεῖν τῷ πατρὶ μετὰ στρατιᾶς ἐπὶ Μάλιχον ἐλθών. Φασαήλῳ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ δόλῳ μᾶλλον ἐδόκει περιγίνεσθαι τἀνδρός, μὴ πολέμου κατάρχειν νομισθῶσιν ἐμφυλίου.And thus died Antipater, a man that had distinguished himself for piety and justice, and love to his country. And whereas one of his sons, Herod, resolved immediately to revenge their father’s death, and was coming upon Malichus with an army for that purpose, the elder of his sons, Phasaelus, thought it best rather to get this man into their hands by policy, lest they should appear to begin a civil war in the country;


τήν τε οὖν ἀπολογίαν τὴν Μαλίχου προσδέχεται καὶ πιστεύειν ὑποκρίνεται μηδὲν αὐτὸν περὶ τὸν ̓Αντιπάτρου θάνατον κακουργῆσαι, τάφον τε ἐκόσμει τῷ πατρί. καὶ παραγενόμενος ̔Ηρώδης εἰς Σαμάρειαν καὶ καταλαβὼν αὐτὴν κεκακωμένην ἀνεκτᾶτο καὶ τὰ νείκη διέλυε τοῖς ἀνθρώποις.o he accepted of Malichus’s defense for himself, and pretended to believe him that he had had no hand in the violent death of Antipater his father, but erected a fine monument for him. Herod also went to Samaria; and when he found them in great distress, he revived their spirits, and composed their differences.


Μετ' οὐ πολὺ δ' ἐνστάσης τῆς ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἑορτῆς παρεγίνετο σὺν τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν πόλιν, καὶ δείσας ὁ Μάλιχος ἀνέπεισεν ̔Υρκανὸν μὴ ἐπιτρέπειν αὐτῷ εἰσιέναι. καὶ πείθεται μὲν ̔Υρκανός, προβέβλητο δὲ αἰτίαν τῆς ἀποκωλύσεως τὸ μὴ δεῖν ὄχλον ἀλλοδαπὸν ἁγνεύοντος εἰσδέχεσθαι τοῦ πλήθους.5. However, a little after this, Herod, upon the approach of a festival, came with his soldiers into the city; whereupon Malichus was affrighted, and persuaded Hyrcanus not to permit him to come into the city. Hyrcanus complied; and, for a pretense of excluding him, alleged, that a rout of strangers ought not to be admitted when the multitude were purifying themselves.


ὀλίγον δὲ φροντίσας ̔Ηρώδης τῶν ἀγγέλων νύκτωρ εἴσεισιν εἰς τὴν πόλιν καὶ φοβερὸς ἦν τῷ Μαλίχῳ, ὁ δ' οὐκ ἀνίησιν τὴν ὑπόκρισιν, ἀλλ' ἐδάκρυεν τὸν ̓Αντίπατρον καὶ ἀνεκαλεῖτο φανερῶς ὡς φίλος, κρύφα δὲ φυλακὴν τοῦ σώματος ἐποιεῖτο.But Herod had little regard to the messengers that were sent to him, and entered the city in the night time, and affrighted Malichus; yet did he remit nothing of his former dissimulation, but wept for Antipater, and bewailed him as a friend of his with a loud voice;


ἔδοξε δὲ καὶ τοῖς περὶ ̔Ηρώδην μὴ ἀπελέγχειν αὐτοῦ τὴν προσποίησιν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς εἰς τὸ ἀνύποπτον ἀντιφιλοφρονεῖσθαι τὸν Μάλιχον.but Herod and his friends though, it proper not openly to contradict Malichus’s hypocrisy, but to give him tokens of mutual friendship, in order to prevent his suspicion of them.


Κασσίῳ μέντοι περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ πατρὸς ̔Ηρώδης ἐπέστελλεν, κἀκεῖνος εἰδώς, οἷος εἴη τὸν τρόπον Μάλιχος, ἀντεπιστέλλει τιμωρεῖν τῷ πατρί, καὶ λάθρα διαπέμπει πρὸς τοὺς ἐν Τύρῳ χιλιάρχους κελεύων αὐτοὺς συμπράττειν ̔Ηρώδῃ δίκαια μέλλοντι πράξειν.6. However, Herod sent to Cassius, and informed him of the murder of his father; who knowing what sort of man Malichus was as to his morals, sent him back word that he should revenge his father’s death; and also sent privately to the commanders of his army at Tyre, with orders to assist Herod in the execution of a very just design of his.


ὡς δὲ Λαοδίκειαν ᾑρηκότος Κασσίου πρὸς αὐτὸν ἀπῄεσαν κοινῇ στεφάνους τε αὐτῷ καὶ χρήματα κομίζοντες, ̔Ηρώδης μὲν προσεδόκα δώσειν τὸν Μάλιχον τιμωρίαν ἐκεῖ γενόμενονNow when Cassius had taken Laodicea, they all went together to him, and carried him garlands and money; and Herod thought that Malichus might be punished while he was there;
NaN


τοῖς δὲ βεβουλευμένοις ὅ τε δαίμων ἀντέπραξεν καὶ δεινὸς ὢν ̔Ηρώδης τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ κατανοῆσαι, ὃς προεισπέμψας θεράποντα τῷ μὲν δοκεῖν ἐπὶ δείπνου παρασκευήν, καὶ γὰρ ἑστιάσειν αὐτοὺς ἅπαντας προειρήκει, ταῖς δ' ἀληθείαις πρὸς τοὺς χιλιάρχους, ἐξελθεῖν ἐπὶ Μάλιχον πείθει μετὰ ξιφιδίων.But Providence opposed his counsels; and Herod being a shrewd man, and perceiving what his intention was, he sent thither beforehand a servant, in appearance indeed to get a supper ready, for he had said before that he would feast them all there, but in reality to the commanders of the army, whom he persuaded to go out against Malichus, with their daggers.


οἱ δ' ἐπεξελθόντες καὶ πλησίον τῆς πόλεως αὐτῷ περιτυχόντες ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ κατακεντοῦσι τὸν ἄνδρα. ̔Υρκανὸς μὲν οὖν ὑπ' ἐκπλήξεως τοῦ γεγονότος εἰς ἀφωνίαν ἐτράπη, μόλις δ' ἀνενεγκὼν ἐπυνθάνετο τῶν περὶ ̔Ηρώδην, ὅ τι ποτε εἴη τὸ γεγενημένον καὶ τίς ὁ Μάλιχον ἀνῃρηκώς.So they went out and met the man near the city, upon the sea-shore, and there stabbed him. Whereupon Hyrcanus was so astonished at what had happened, that his speech failed him; and when, after some difficulty, he had recovered himself, he asked Herod what the matter could be, and who it was that slew Malichus;


εἰπόντων δὲ Κάσσιον τοῦτο προστάξαι, ἐπῄνεσεν τὸ ἔργον, πονηρὸν γὰρ εἶναι πάνυ καὶ τῆς πατρίδος ἐπίβουλον. καὶ Μάλιχος μὲν ταύτην ὑπὲρ τῆς εἰς ̓Αντίπατρον παρανομίας δίκην ἐξέτισεν.and when he said that it was done by the command of Cassius, he commended the action; for that Malichus was a very wicked man, and one that conspired against his own country. And this was the punishment that was inflicted on Malichus for what he wickedly did to Antipater.


Κασσίου δ' ἐκ Συρίας ἀπάραντος ταραχὴ γίνεται κατὰ τὴν ̓Ιουδαίαν: ̓́Ελιξ γὰρ ὑπολειφθεὶς ἐν ̔Ιεροσολύμοις μετὰ στρατιᾶς ὥρμησεν ἐπὶ Φασάηλον ὅ τε δῆμος ἔνοπλος ἦν.7. But when Cassius was marched out of Syria, disturbances arose in Judea; for Felix, who was left at Jerusalem with an army, made a sudden attempt against Phasaelus, and the people themselves rose in arms;


̔Ηρώδης δὲ παρὰ Φάβιον ἐπορεύετο ἐν Δαμασκῷ στρατηγοῦντα, καὶ βουλόμενος προσδραμεῖν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὑπὸ νόσου κωλύεται, ἕως οὗ Φασάηλος δι' αὐτοῦ κρείττων ̓́Ελικος γενόμενος κατακλείει μὲν αὐτὸν εἰς πύργον, εἶτα δὲ ὑπόσπονδον ἀφίησιν, τόν τε ̔Υρκανὸν ἐμέμφετο πολλὰ μὲν εὖ παθόντα ὑπ' αὐτῶν συμπράττοντα δὲ τοῖς ἐχθροῖς.but Herod went to Fabius, the prefect of Damascus, and was desirous to run to his brother’s assistance, but was hindered by a distemper that seized upon him, till Phasaelus by himself had been too hard for Felix, and had shut him up in the tower, and there, on certain conditions, dismissed him. Phasaelus also complained of Hyrcanus, that although he had received a great many benefits from them, yet did he support their enemies;


ὁ γὰρ ἀδελφὸς Μαλίχου τότε ἀποστήσας οὐκ ὀλίγα χωρία ἐφρούρει καὶ Μάσαδαν τὸ πάντων ἐρυμνότατον. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦτον ῥαί̈σας ̔Ηρώδης ἐκ τῆς νόσου παραγίνεται καὶ ἀφελόμενος αὐτοῦ πάντα ὅσα εἶχεν χωρία ὑπόσπονδον ἀπέλυσεν.for Malichus’s brother had made many places to revolt, and kept garrisons in them, and particularly Masada, the strongest fortress of them all. In the mean time, Herod was recovered of his disease, and came and took from Felix all the places he had gotten; and, upon certain conditions, dismissed him also.


̓Αντίγονον δὲ τὸν ̓Αριστοβούλου στρατιὰν ἀθροίσαντα καὶ Φάβιον τεθεραπευκότα χρήμασιν κατῆγεν Πτολεμαῖος ὁ Μενναίου διὰ τὸ κήδευμα. συνεμάχει δ' αὐτῷ καὶ Μαρίων, ὃν Τυρίων καταλελοίπει τύραννον Κάσσιος: τυραννίσι γὰρ διαλαβὼν τὴν Συρίαν οὗτος ὁ ἀνὴρ ἐφρούρησεν.1. Now Ptolemy, the son of Menneus, brought back into Judea Antigonus, the son of Aristobulus, who had already raised an army, and had, by money, made Fabius to be his friend, add this because he was of kin to him. Marion also gave him assistance. He had been left by Cassius to tyrannize over Tyre; for this Cassius was a man that seized on Syria, and then kept it under, in the way of a tyrant.


ὁ δὲ Μαρίων καὶ εἰς τὴν Γαλιλαίαν ὅμορον οὖσαν ἐνέβαλεν καὶ τρία καταλαβὼν ἐρύματα διὰ φρουρᾶς εἶχεν. ἐλθὼν δὲ καὶ ἐπὶ τοῦτον ̔Ηρώδης ἅπαντα μὲν αὐτὸν ἀφείλετο, τοὺς δὲ Τυρίων φρουροὺς φιλανθρώπως ἀπέλυσεν ἔστιν οἷς καὶ δωρεὰς δοὺς διὰ τὸ πρὸς τὴν πόλιν εὔνουν.Marion also marched into Galilee, which lay in his neighborhood, and took three of his fortresses, and put garrisons into them to keep them. But when Herod came, he took all from him; but the Tyrian garrison he dismissed in a very civil manner; nay, to some of the soldiers he made presents out of the good-will he bare to that city.


ταῦτα διαπραξάμενος ὑπήντησεν ̓Αντιγόνῳ καὶ μάχην αὐτῷ συνάψας νικᾷ καὶ ὅσον οὔπω τῶν ἄκρων ἐπιβάντα τῆς ̓Ιουδαίας ἐξέωσεν. εἰς ̔Ιεροσόλυμα δὲ παραγενόμενον στεφάνοις ἀνέδουν ̔Υρκανός τε καὶ ὁ δῆμος.When he had despatched these affairs, and was gone to meet Antigonus, he joined battle with him, and beat him, and drove him out of Judea presently, when he was just come into its borders. But when he was come to Jerusalem, Hyrcanus and the people put garlands about his head;
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 156-157, 155 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

155. How then did he look upon the great division of Rome which is on the other side of the river Tiber, which he was well aware was occupied and inhabited by the Jews? And they were mostly Roman citizens, having been emancipated; for, having been brought as captives into Italy, they were manumitted by those who had bought them for slaves, without ever having been compelled to alter any of their hereditary or national observances.
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.194-14.195, 14.213-14.280, 14.284-14.300, 14.302-14.316 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.194. for these reasons I will that Hyrcanus, the son of Alexander, and his children, be ethnarchs of the Jews, and have the high priesthood of the Jews for ever, according to the customs of their forefathers, and that he and his sons be our confederates; and that besides this, everyone of them be reckoned among our particular friends. 14.195. I also ordain that he and his children retain whatsoever privileges belong to the office of high priest, or whatsoever favors have been hitherto granted them; and if at any time hereafter there arise any questions about the Jewish customs, I will that he determine the same. And I think it not proper that they should be obliged to find us winter quarters, or that any money should be required of them.” 14.213. 8. “Julius Caius, praetor [consul] of Rome, to the magistrates, senate, and people of the Parians, sendeth greeting. The Jews of Delos, and some other Jews that sojourn there, in the presence of your ambassadors, signified to us, that, by a decree of yours, you forbid them to make use of the customs of their forefathers, and their way of sacred worship. 14.214. Now it does not please me that such decrees should be made against our friends and confederates, whereby they are forbidden to live according to their own customs, or to bring in contributions for common suppers and holy festivals, while they are not forbidden so to do even at Rome itself; 14.215. for even Caius Caesar, our imperator and consul, in that decree wherein he forbade the Bacchanal rioters to meet in the city, did yet permit these Jews, and these only, both to bring in their contributions, and to make their common suppers. 14.216. Accordingly, when I forbid other Bacchanal rioters, I permit these Jews to gather themselves together, according to the customs and laws of their forefathers, and to persist therein. It will be therefore good for you, that if you have made any decree against these our friends and confederates, to abrogate the same, by reason of their virtue and kind disposition towards us.” 14.217. 9. Now after Caius was slain, when Marcus Antonius and Publius Dolabella were consuls, they both assembled the senate, and introduced Hyrcanus’s ambassadors into it, and discoursed of what they desired, and made a league of friendship with them. The senate also decreed to grant them all they desired. 14.218. I add the decree itself, that those who read the present work may have ready by them a demonstration of the truth of what we say. The decree was this: 14.219. 10. “The decree of the senate, copied out of the treasury, from the public tables belonging to the quaestors, when Quintus Rutilius and Caius Cornelius were quaestors, and taken out of the second table of the first class, on the third day before the Ides of April, in the temple of Concord. 14.221. Publius Dolabella and Marcus Antonius, the consuls, made this reference to the senate, that as to those things which, by the decree of the senate, Caius Caesar had adjudged about the Jews, and yet had not hitherto that decree been brought into the treasury, it is our will, as it is also the desire of Publius Dolabella and Marcus Antonius, our consuls, to have these decrees put into the public tables, and brought to the city quaestors, that they may take care to have them put upon the double tables. 14.222. This was done before the fifth of the Ides of February, in the temple of Concord. Now the ambassadors from Hyrcanus the high priest were these: Lysimachus, the son of Pausanias, Alexander, the son of Theodorus, Patroclus, the son of Chereas, and Jonathan the son of Onias.” 14.223. 11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them. 14.224. And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows: 14.225. 12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting. 14.226. Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;— 14.227. I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.” 14.228. 13. And these were the concessions that Dolabella made to our nation when Hyrcanus sent an embassage to him. But Lucius the consul’s decree ran thus: “I have at my tribunal set these Jews, who are citizens of Rome, and follow the Jewish religious rites, and yet live at Ephesus, free from going into the army, on account of the superstition they are under. This was done before the twelfth of the calends of October, when Lucius Lentulus and Caius Marcellus were consuls 14.229. in the presence of Titus Appius Balgus, the son of Titus, and lieutet of the Horatian tribe; of Titus Tongins, the son of Titus, of the Crustumine tribe; of Quintus Resius, the son of Quintus; of Titus Pompeius Longinus, the son of Titus; of Catus Servilius, the son of Caius, of the Terentine tribe; of Bracchus the military tribune; of Publius Lucius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe; of Caius Sentius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe; 14.231. 14. The decree of the Delians. “The answer of the praetors, when Beotus was archon, on the twentieth day of the month Thargeleon. While Marcus Piso the lieutet lived in our city, who was also appointed over the choice of the soldiers, he called us, and many other of the citizens, and gave order 14.232. that if there be here any Jews who are Roman citizens, no one is to give them any disturbance about going into the army, because Cornelius Lentulus, the consul, freed the Jews from going into the army, on account of the superstition they are under;—you are therefore obliged to submit to the praetor.” And the like decree was made by the Sardians about us also. 14.233. 15. “Caius Phanius, the son of Caius, imperator and consul, to the magistrates of Cos, sendeth greeting. I would have you know that the ambassadors of the Jews have been with me, and desired they might have those decrees which the senate had made about them; which decrees are here subjoined. My will is, that you have a regard to and take care of these men, according to the senate’s decree, that they may be safely conveyed home through your country.” 14.234. 16. The declaration of Lucius Lentulus the consul: “I have dismissed those Jews who are Roman citizens, and who appear to me to have their religious rites, and to observe the laws of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under. This act was done before the thirteenth of the calends of October.” 14.235. 17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.” 14.236. 18. The declaration of Marcus Publius, the son of Spurius, and of Marcus, the son of Marcus, and of Lucius, the son of Publius: “We went to the proconsul, and informed him of what Dositheus, the son of Cleopatrida of Alexandria, desired, that, if he thought good 14.237. he would dismiss those Jews who were Roman citizens, and were wont to observe the rites of the Jewish religion, on account of the superstition they were under. Accordingly, he did dismiss them. This was done before the thirteenth of the calends of October.” /p19. “In the month Quntius, when Lucius Lentulus and Caius Mercellus were consuls; 14.238. and there were present Titus Appius Balbus, the son of Titus, lieutet of the Horatian tribe, Titus Tongius of the Crustumine tribe, Quintus Resius, the son of Quintus, Titus Pompeius, the son of Titus, Cornelius Longinus, Caius Servilius Bracchus, the son of Caius, a military tribune, of the Terentine tribe, Publius Clusius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe, Caius Teutius, the son of Caius, a milital tribune, of the EmilJan tribe, Sextus Atilius Serranus, the son of Sextus, of the Esquiline tribe 14.239. Caius Pompeius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe, Titus Appius Meder, the son of Titus, Publius Servilius Strabo, the son of Publius, Lucius Paccius Capito, the son of Lucius, of the Colline tribe, Aulus Furius Tertius, the son of Aulus, and Appius Menus. 14.241. 20. “The magistrates of the Laodiceans to Caius Rubilius, the son of Caius, the consul, sendeth greeting. Sopater, the ambassador of Hyrcanus the high priest, hath delivered us an epistle from thee, whereby he lets us know that certain ambassadors were come from Hyrcanus, the high priest of the Jews, and brought an epistle written concerning their nation 14.242. wherein they desire that the Jews may be allowed to observe their Sabbaths, and other sacred rites, according to the laws of their forefathers, and that they may be under no command, because they are our friends and confederates, and that nobody may injure them in our provinces. Now although the Trallians there present contradicted them, and were not pleased with these decrees, yet didst thou give order that they should be observed, and informedst us that thou hadst been desired to write this to us about them. 14.243. We therefore, in obedience to the injunctions we have received from thee, have received the epistle which thou sentest us, and have laid it up by itself among our public records. And as to the other things about which thou didst send to us, we will take care that no complaint be made against us.” 14.244. 21. “Publius Servilius, the son of Publius, of the Galban tribe, the proconsul, to the magistrates, senate, and people of the Milesians, sendeth greeting. 14.245. Prytanes, the son of Hermes, a citizen of yours, came to me when I was at Tralles, and held a court there, and informed me that you used the Jews in a way different from my opinion, and forbade them to celebrate their Sabbaths, and to perform the sacred rites received from their forefathers, and to manage the fruits of the land, according to their ancient custom; and that he had himself been the promulger of your decree, according as your laws require: 14.246. I would therefore have you know, that upon hearing the pleadings on both sides, I gave sentence that the Jews should not be prohibited to make use of their own customs.” 14.247. 22. The decree of those of Pergamus. “When Cratippus was prytanis, on the first day of the month Desius, the decree of the praetors was this: Since the Romans, following the conduct of their ancestors, undertake dangers for the common safety of all mankind, and are ambitious to settle their confederates and friends in happiness, and in firm peace 14.248. and since the nation of the Jews, and their high priest Hyrcanus, sent as ambassadors to them, Strato, the son of Theodatus, and Apollonius, the son of Alexander, and Eneas, the son of Antipater 14.249. and Aristobulus, the son of Amyntas, and Sosipater, the son of Philip, worthy and good men, who gave a particular account of their affairs, the senate thereupon made a decree about what they had desired of them, that Antiochus the king, the son of Antiochus, should do no injury to the Jews, the confederates of the Romans; and that the fortresses, and the havens, and the country, and whatsoever else he had taken from them, should be restored to them; and that it may be lawful for them to export their goods out of their own havens; 14.251. Now Lucius Pettius, one of our senators, a worthy and good man, gave order that we should take care that these things should be done according to the senate’s decree; and that we should take care also that their ambassadors might return home in safety. 14.252. Accordingly, we admitted Theodorus into our senate and assembly, and took the epistle out of his hands, as well as the decree of the senate. And as he discoursed with great zeal about the Jews, and described Hyrcanus’s virtue and generosity 14.253. and how he was a benefactor to all men in common, and particularly to every body that comes to him, we laid up the epistle in our public records; and made a decree ourselves, that since we also are in confederacy with the Romans, we would do every thing we could for the Jews, according to the senate’s decree. 14.254. Theodorus also, who brought the epistle, desired of our praetors, that they would send Hyrcanus a copy of that decree, as also ambassadors to signify to him the affection of our people to him, and to exhort them to preserve and augment their friendship for us, and be ready to bestow other benefits upon us 14.255. as justly expecting to receive proper requitals from us; and desiring them to remember that our ancestors were friendly to the Jews even in the days of Abraham, who was the father of all the Hebrews, as we have [also] found it set down in our public records.” 14.256. 23. The decree of those of Halicarnassus. “When Memnon, the son of Orestidas by descent, but by adoption of Euonymus, was priest, on the —— day of the month Aristerion, the decree of the people, upon the representation of Marcus Alexander, was this: 14.257. Since we have ever a great regard to piety towards God, and to holiness; and since we aim to follow the people of the Romans, who are the benefactors of all men, and what they have written to us about a league of friendship and mutual assistance between the Jews and our city, and that their sacred offices and accustomed festivals and assemblies may be observed by them; 14.258. we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.” 14.259. 24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate 14.261. Now the senate and people have decreed to permit them to assemble together on the days formerly appointed, and to act according to their own laws; and that such a place be set apart for them by the praetors, for the building and inhabiting the same, as they shall esteem fit for that purpose; and that those that take care of the provision for the city, shall take care that such sorts of food as they esteem fit for their eating may be imported into the city.” 14.262. 25. The decree of the Ephesians. “When Menophilus was prytanis, on the first day of the month Artemisius, this decree was made by the people: Nicanor, the son of Euphemus, pronounced it, upon the representation of the praetors. 14.263. Since the Jews that dwell in this city have petitioned Marcus Julius Pompeius, the son of Brutus, the proconsul, that they might be allowed to observe their Sabbaths, and to act in all things according to the customs of their forefathers, without impediment from any body, the praetor hath granted their petition. 14.264. Accordingly, it was decreed by the senate and people, that in this affair that concerned the Romans, no one of them should be hindered from keeping the Sabbath day, nor be fined for so doing, but that they may be allowed to do all things according to their own laws.” 14.265. 26. Now there are many such decrees of the senate and imperators of the Romans and those different from these before us, which have been made in favor of Hyrcanus, and of our nation; as also, there have been more decrees of the cities, and rescripts of the praetors, to such epistles as concerned our rights and privileges; and certainly such as are not ill-disposed to what we write may believe that they are all to this purpose, and that by the specimens which we have inserted; 14.266. for since we have produced evident marks that may still be seen of the friendship we have had with the Romans, and demonstrated that those marks are engraven upon columns and tables of brass in the capitol, that axe still in being, and preserved to this day, we have omitted to set them all down, as needless and disagreeable; 14.267. for I cannot suppose any one so perverse as not to believe the friendship we have had with the Romans, while they have demonstrated the same by such a great number of their decrees relating to us; nor will they doubt of our fidelity as to the rest of those decrees, since we have shown the same in those we have produced, And thus have we sufficiently explained that friendship and confederacy we at those times had with the Romans. 14.268. 1. Now it so fell out, that about this very time the affairs of Syria were in great disorder, and this on the occasion following: Cecilius Bassus, one of Pompey’s party, laid a treacherous design against Sextus Caesar, and slew him, and then took his army, and got the management of public affairs into his own hand; so there arose a great war about Apamia, while Caesar’s generals came against him with an army of horsemen and footmen; 14.269. to these Antipater also sent succors, and his sons with them, as calling to mind the kindnesses they had received from Caesar, and on that account he thought it but just to require punishment for him, and to take vengeance on the man that had murdered him. 14.271. 2. As the war that arose upon the death of Caesar was now begun, and the principal men were all gone, some one way, and some another, to raise armies, Cassius came from Rome into Syria, in order to receive the [army that lay in the] camp at Apamia; 14.272. and having raised the siege, he brought over both Bassus and Marcus to his party. He then went over the cities, and got together weapons and soldiers, and laid great taxes upon those cities; and he chiefly oppressed Judea, and exacted of it seven hundred talents: 14.273. but Antipater, when he saw the state to be in so great consternation and disorder, he divided the collection of that sum, and appointed his two sons to gather it; and so that part of it was to be exacted by Malichus, who was ill-disposed to him, and part by others. 14.274. And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others; 14.275. whereas the curators of the other cities, with their citizens, were sold for slaves; and Cassius reduced four cities into a state of slavery, the two most potent of which were Gophna and Emmaus; and, besides these, Lydia and Thamna. 14.276. Nay, Cassius was so very angry at Malichus, that he had killed him, (for he assaulted him,) had not Hyrcanus, by the means of Antipater, sent him a hundred talents of his own, and thereby pacified his anger against him. 14.277. 3. But after Cassius was gone out of Judea, Malichus laid snares for Antipater, as thinking that his death would-be the preservation of Hyrcanus’s government; but his design was not unknown to Antipater, which when he perceived, he retired beyond Jordan, and got together an army, partly of Arabs, and partly of his own countrymen. 14.278. However, Malichus, being one of great cunning, denied that he had laid any snares for him, and made his defense with an oath, both to himself and his sons; and said that while Phasaelus had a garrison in Jerusalem, and Herod had the weapons of war in his custody, he could never have a thought of any such thing. So Antipater, perceiving the distress that Malichus was in, was reconciled to him 14.279. and made an agreement with him: this was when Marcus was president of Syria; who yet perceiving that this Malichus was making a disturbance in Judea, proceeded so far that he had almost killed him; but still, at the intercession of Antipater, he saved him. 14.284. o he accepted of Malichus’s defense for himself, and pretended to believe him that he had had no hand in the violent death of Antipater his father, but erected a fine monument for him. Herod also went to Samaria; and when he found them in great distress, he revived their spirits, and composed their differences. 14.285. 5. However, a little after this, Herod, upon the approach of a festival, came with his soldiers into the city; whereupon Malichus was affrighted, and persuaded Hyrcanus not to permit him to come into the city. Hyrcanus complied; and, for a pretense of excluding him, alleged, that a rout of strangers ought not to be admitted when the multitude were purifying themselves. 14.286. But Herod had little regard to the messengers that were sent to him, and entered the city in the night time, and affrighted Malichus; yet did he remit nothing of his former dissimulation, but wept for Antipater, and bewailed him as a friend of his with a loud voice; 14.287. but Herod and his friends though, it proper not openly to contradict Malichus’s hypocrisy, but to give him tokens of mutual friendship, in order to prevent his suspicion of them. 14.288. 6. However, Herod sent to Cassius, and informed him of the murder of his father; who knowing what sort of man Malichus was as to his morals, sent him back word that he should revenge his father’s death; and also sent privately to the commanders of his army at Tyre, with orders to assist Herod in the execution of a very just design of his. 14.289. Now when Cassius had taken Laodicea, they all went together to him, and carried him garlands and money; and Herod thought that Malichus might be punished while he was there; 14.291. But Providence opposed his counsels; and Herod being a shrewd man, and perceiving what his intention was, he sent thither beforehand a servant, in appearance indeed to get a supper ready, for he had said before that he would feast them all there, but in reality to the commanders of the army, whom he persuaded to go out against Malichus, with their daggers. 14.292. So they went out and met the man near the city, upon the sea-shore, and there stabbed him. Whereupon Hyrcanus was so astonished at what had happened, that his speech failed him; and when, after some difficulty, he had recovered himself, he asked Herod what the matter could be, and who it was that slew Malichus; 14.293. and when he said that it was done by the command of Cassius, he commended the action; for that Malichus was a very wicked man, and one that conspired against his own country. And this was the punishment that was inflicted on Malichus for what he wickedly did to Antipater. 14.294. 7. But when Cassius was marched out of Syria, disturbances arose in Judea; for Felix, who was left at Jerusalem with an army, made a sudden attempt against Phasaelus, and the people themselves rose in arms; 14.295. but Herod went to Fabius, the prefect of Damascus, and was desirous to run to his brother’s assistance, but was hindered by a distemper that seized upon him, till Phasaelus by himself had been too hard for Felix, and had shut him up in the tower, and there, on certain conditions, dismissed him. Phasaelus also complained of Hyrcanus, that although he had received a great many benefits from them, yet did he support their enemies; 14.296. for Malichus’s brother had made many places to revolt, and kept garrisons in them, and particularly Masada, the strongest fortress of them all. In the mean time, Herod was recovered of his disease, and came and took from Felix all the places he had gotten; and, upon certain conditions, dismissed him also. 14.297. 1. Now Ptolemy, the son of Menneus, brought back into Judea Antigonus, the son of Aristobulus, who had already raised an army, and had, by money, made Fabius to be his friend, add this because he was of kin to him. Marion also gave him assistance. He had been left by Cassius to tyrannize over Tyre; for this Cassius was a man that seized on Syria, and then kept it under, in the way of a tyrant. 14.298. Marion also marched into Galilee, which lay in his neighborhood, and took three of his fortresses, and put garrisons into them to keep them. But when Herod came, he took all from him; but the Tyrian garrison he dismissed in a very civil manner; nay, to some of the soldiers he made presents out of the good-will he bare to that city. 14.299. When he had despatched these affairs, and was gone to meet Antigonus, he joined battle with him, and beat him, and drove him out of Judea presently, when he was just come into its borders. But when he was come to Jerusalem, Hyrcanus and the people put garlands about his head; 14.302. The principal men also of the Jews came thither, to accuse Phasaelus and Herod; and they said that Hyrcanus had indeed the appearance of reigning, but that these men had all the power: 14.303. but Antony paid great respect to Herod, who was come to him to make his defense against his accusers, on which account his adversaries could not so much as obtain a hearing; which favor Herod had gained of Antony by money. 14.304. But still, when Antony was come to Ephesus, Hyrcanus the high priest, and our nation, sent an embassage to him, which carried a crown of gold with them, and desired that he would write to the governors of the provinces, to set those Jews free who had been carried captive by Cassius, and this without their having fought against him, and to restore them that country, which, in the days of Cassius, had been taken from them. 14.305. Antony thought the Jews’ desires were just, and wrote immediately to Hyrcanus, and to the Jews. He also sent, at the same time, a decree to the Tyrians; the contents of which were to the same purpose. 14.306. 3. “Marcus Antonius, imperator, to Hyrcanus the high priest and ethnarch of the Jews, sendeth greeting. It you be in health, it is well; I am also in health, with the army. 14.307. Lysimachus, the son of Pausanias, and Josephus, the son of Menneus, and Alexander, the son of Theodorus, your ambassadors, met me at Ephesus, and have renewed the embassage which they had formerly been upon at Rome, and have diligently acquitted themselves of the present embassage, which thou and thy nation have intrusted to them, and have fully declared the goodwill thou hast for us. 14.308. I am therefore satisfied, both by your actions and your words, that you are well-disposed to us; and I understand that your conduct of life is constant and religious: so I reckon upon you as our own. 14.309. But when those that were adversaries to you, and to the Roman people, abstained neither from cities nor temples, and did not observe the agreement they had confirmed by oath, it was not only on account of our contest with them, but on account of all mankind in common, that we have taken vengeance on those who have been the authors of great injustice towards men, and of great wickedness towards the gods; for the sake of which we suppose that it was that the sun turned away his light from us, as unwilling to view the horrid crime they were guilty of in the case of Caesar. 14.311. Now Brutus, when he had fled as far as Philippi, was shut up by us, and became a partaker of the same perdition with Cassius; and now these have received their punishment, we suppose that we may enjoy peace for the time to come, and that Asia may be at rest from war. 14.312. We therefore make that peace which God hath given us common to our confederates also, insomuch that the body of Asia is now recovered out of that distemper it was under by the means of our victory. I, therefore, bearing in mind both thee and your nation, shall take care of what may be for your advantage. 14.313. I have also sent epistles in writing to the several cities, that if any persons, whether free-men or bond-men, have been sold under the spear by Caius Cassius, or his subordinate officers, they may be set free. And I will that you kindly make use of the favors which I and Dolabella have granted you. I also forbid the Tyrians to use any violence with you; and for what places of the Jews they now possess, I order them to restore them. I have withal accepted of the crown which thou sentest me.” 14.314. 4. “Marcus Antonius, imperator, to the magistrates, senate, and people of Tyre, sendeth greeting. The ambassadors of Hyrcanus, the high priest and ethnarch [of the Jews], appeared before me at Ephesus, and told me that you are in possession of part of their country, which you entered upon under the government of our adversaries. 14.315. Since, therefore, we have undertaken a war for the obtaining the government, and have taken care to do what was agreeable to piety and justice, and have brought to punishment those that had neither any remembrance of the kindnesses they had received, nor have kept their oaths, I will that you be at peace with those that are our confederates; as also, that what you have taken by the means of our adversaries shall not be reckoned your own, but be returned to those from whom you took them; 14.316. for none of them took their provinces or their armies by the gift of the senate, but they seized them by force, and bestowed them by violence upon such as became useful to them in their unjust proceedings.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antipater,herods father Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
augustus,his policy towards the jews Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 448
cassius Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
collegia (associations) in the roman empire Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 448
herod the great Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
hyrcanus ii Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
idumea,idumeans Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
jews,formal status in the roman empire of Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 448
jews,status in the city of rome of Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 448
julius caesar,his policy towards the jews Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 448
julius caesar Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
laodikeia Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
malichos,at hyrcanus court Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
phasael,herods brother Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120
syria,syrian' Eckhardt (2011), Jewish Identity and Politics Between the Maccabees and Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals. 120