Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.258-14.280


δεδόχθαι καὶ ἡμῖν ̓Ιουδαίων τοὺς βουλομένους ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας τά τε σάββατα ἄγειν καὶ τὰ ἱερὰ συντελεῖν κατὰ τοὺς ̓Ιουδαίων νόμους καὶ τὰς προσευχὰς ποιεῖσθαι πρὸς τῇ θαλάττῃ κατὰ τὸ πάτριον ἔθος. ἂν δέ τις κωλύσῃ ἢ ἄρχων ἢ ἰδιώτης, τῷδε τῷ ζημιώματι ὑπεύθυνος ἔστω καὶ ὀφειλέτω τῇ πόλει.we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.”


Ψήφισμα Σαρδιανῶν. ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ στρατηγῶν εἰσηγησαμένων. ἐπεὶ οἱ κατοικοῦντες ἡμῶν ἐν τῇ πόλει ἀπ' ἀρχῆς ̓Ιουδαῖοι πολῖται πολλὰ καὶ μεγάλα φιλάνθρωπα ἐσχηκότες διὰ παντὸς παρὰ τοῦ δήμου καὶ νῦν εἰσελθόντες ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον παρεκάλεσαν24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate
NaN


δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ συγκεχωρῆσθαι αὐτοῖς συνερχομένοις ἐν ταῖς ἀποδεδειγμέναις ἡμέραις πράσσειν τὰ κατὰ τοὺς αὐτῶν νόμους, ἀφορισθῆναι δ' αὐτοῖς καὶ τόπον ὑπὸ τῶν στρατηγῶν εἰς οἰκοδομίαν καὶ οἴκησιν αὐτῶν, ὃν ἂν ὑπολάβωσιν πρὸς τοῦτ' ἐπιτήδειον εἶναι, ὅπως τε τοῖς τῆς πόλεως ἀγορανόμοις ἐπιμελὲς ᾖ καὶ τὰ ἐκείνοις πρὸς τροφὴν ἐπιτήδεια ποιεῖν εἰσάγεσθαι.Now the senate and people have decreed to permit them to assemble together on the days formerly appointed, and to act according to their own laws; and that such a place be set apart for them by the praetors, for the building and inhabiting the same, as they shall esteem fit for that purpose; and that those that take care of the provision for the city, shall take care that such sorts of food as they esteem fit for their eating may be imported into the city.”


Ψήφισμα ̓Εφεσίων. ἐπὶ πρυτάνεως Μηνοφίλου μηνὸς ̓Αρτεμισίου τῇ προτέρᾳ ἔδοξε τῷ δήμῳ, Νικάνωρ Εὐφήμου εἶπεν εἰσηγησαμένων τῶν στρατηγῶν.25. The decree of the Ephesians. “When Menophilus was prytanis, on the first day of the month Artemisius, this decree was made by the people: Nicanor, the son of Euphemus, pronounced it, upon the representation of the praetors.


ἐπεὶ ἐντυχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει ̓Ιουδαίων Μάρκῳ ̓Ιουλίῳ Ποντίου υἱῷ Βρούτῳ ἀνθυπάτῳ, ὅπως ἄγωσι τὰ σάββατα καὶ πάντα ποιῶσιν κατὰ τὰ πάτρια αὐτῶν ἔθη μηδενὸς αὐτοῖς ἐμποδὼν γινομένουSince the Jews that dwell in this city have petitioned Marcus Julius Pompeius, the son of Brutus, the proconsul, that they might be allowed to observe their Sabbaths, and to act in all things according to the customs of their forefathers, without impediment from any body, the praetor hath granted their petition.


ὁ στρατηγὸς συνεχώρησεν, δεδόχθαι τῷ δήμῳ, τοῦ πράγματος ̔Ρωμαίοις ἀνήκοντος, μηδένα κωλύεσθαι παρατηρεῖν τὴν τῶν σαββάτων ἡμέραν μηδὲ πράττεσθαι ἐπιτίμιον, ἐπιτετράφθαι δ' αὐτοῖς πάντα ποιεῖν κατὰ τοὺς ἰδίους αὐτῶν νόμους.Accordingly, it was decreed by the senate and people, that in this affair that concerned the Romans, no one of them should be hindered from keeping the Sabbath day, nor be fined for so doing, but that they may be allowed to do all things according to their own laws.”


Πολλὰ μὲν οὖν ἐστιν καὶ ἄλλα τοιαῦτα τῇ συγκλήτῳ καὶ τοῖς αὐτοκράτορσι τοῖς ̔Ρωμαίων δόγματα πρὸς ̔Υρκανὸν καὶ τὸ ἔθνος ἡμῶν γεγενημένα καὶ πόλεσιν ψηφίσματα καὶ γράμματα πρὸς τὰς περὶ τῶν ἡμετέρων δικαίων ἐπιστολὰς ἀντιπεφωνημένα τοῖς ἡγεμόσιν, περὶ ὧν ἁπάντων ἐξ ὧν παρατεθείμεθα πιστεύειν τοῖς ἀναγνωσομένοις οὐ βασκάνως ἡμῶν τὴν γραφὴν πάρεστιν.26. Now there are many such decrees of the senate and imperators of the Romans and those different from these before us, which have been made in favor of Hyrcanus, and of our nation; as also, there have been more decrees of the cities, and rescripts of the praetors, to such epistles as concerned our rights and privileges; and certainly such as are not ill-disposed to what we write may believe that they are all to this purpose, and that by the specimens which we have inserted;


ἐπεὶ γὰρ ἐναργῆ καὶ βλεπόμενα τεκμήρια παρεχόμεθα τῆς πρὸς ̔Ρωμαίους ἡμῖν φιλίας γενομένης ἐπιδεικνύντες αὐτὰ χαλκαῖς στήλαις καὶ δέλτοις ἐν τῷ Καπετωλίῳ μέχρι νῦν διαμένοντα καὶ διαμενοῦντα, τὴν μὲν πάντων παράθεσιν ὡς περιττήν τε ἅμα καὶ ἀτερπῆ παρῃτησάμηνfor since we have produced evident marks that may still be seen of the friendship we have had with the Romans, and demonstrated that those marks are engraven upon columns and tables of brass in the capitol, that axe still in being, and preserved to this day, we have omitted to set them all down, as needless and disagreeable;


οὐδένα δ' οὕτως ἡγησάμην σκαιόν, ὃς οὐχὶ καὶ περὶ τῆς ̔Ρωμαίων ἡμῖν πιστεύσει φιλανθρωπίας, ὅτι ταύτην καὶ διὰ πλειόνων ἐπεδείξαντο πρὸς ἡμᾶς δογμάτων, καὶ ἡμᾶς οὐχ ὑπολήψεται περὶ ὧν εἶναί φαμεν ἀληθεύειν ἐξ ὧν ἐπεδείξαμεν. τὴν μὲν οὖν πρὸς ̔Ρωμαίους φιλίαν καὶ συμμαχίαν κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς γενομένην δεδηλώκαμεν.for I cannot suppose any one so perverse as not to believe the friendship we have had with the Romans, while they have demonstrated the same by such a great number of their decrees relating to us; nor will they doubt of our fidelity as to the rest of those decrees, since we have shown the same in those we have produced, And thus have we sufficiently explained that friendship and confederacy we at those times had with the Romans.


Συνέβη δ' ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν ταραχθῆναι τὰ κατὰ τὴν Συρίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης: Βάσσος Καικίλιος εἷς τῶν τὰ Πομπηίου φρονούντων ἐπιβουλὴν συνθεὶς ἐπὶ Σέξστον Καίσαρα κτείνει μὲν ἐκεῖνον, αὐτὸς δὲ τὸ στράτευμα αὐτοῦ παραλαβὼν ἐκράτει τῶν πραγμάτων, πόλεμός τε μέγας περὶ τὴν ̓Απάμειαν συνέστη τῶν Καίσαρος στρατηγῶν ἐπ' αὐτὸν ἐλθόντων μετά τε ἱππέων καὶ πεζῆς δυνάμεως.1. Now it so fell out, that about this very time the affairs of Syria were in great disorder, and this on the occasion following: Cecilius Bassus, one of Pompey’s party, laid a treacherous design against Sextus Caesar, and slew him, and then took his army, and got the management of public affairs into his own hand; so there arose a great war about Apamia, while Caesar’s generals came against him with an army of horsemen and footmen;


τούτοις δὲ καὶ ̓Αντίπατρος συμμαχίαν ἔπεμψεν μετὰ τῶν τέκνων κατὰ μνήμην ὧν εὐεργετήθησαν ὑπὸ Καίσαρος καὶ διὰ τοῦτο τιμωρεῖν αὐτῷ καὶ δίκην παρὰ τοῦ πεφονευκότος εἰσπράξασθαι δίκαιον ἡγούμενος.to these Antipater also sent succors, and his sons with them, as calling to mind the kindnesses they had received from Caesar, and on that account he thought it but just to require punishment for him, and to take vengeance on the man that had murdered him.
NaN


Τοῦ δ' ἐπὶ τῷ Καίσαρος θανάτῳ πολέμου συνερρωγότος καὶ τῶν ἐν τέλει πάντων ἐπὶ στρατιᾶς συλλογὴν ἄλλου ἄλλῃ διεσπαρμένων, ἀφικνεῖται Κάσσιος εἰς Συρίαν παραληψόμενος τὰ περὶ τὴν ̓Απάμειαν στρατόπεδα:2. As the war that arose upon the death of Caesar was now begun, and the principal men were all gone, some one way, and some another, to raise armies, Cassius came from Rome into Syria, in order to receive the [army that lay in the] camp at Apamia;


καὶ λύσας τὴν πολιορκίαν ἀμφοτέρους προσάγεται τόν τε Βάσσον καὶ τὸν Μοῦρκον τάς τε πόλεις ἐπερχόμενος ὅπλα τε καὶ στρατιώτας συνήθροιζεν καὶ φόρους αὐταῖς μεγάλους ἐπετίθει: μάλιστα δὲ τὴν ̓Ιουδαίαν ἐκάκωσεν ἑπτακόσια τάλαντα ἀργυρίου πραττόμενος.and having raised the siege, he brought over both Bassus and Marcus to his party. He then went over the cities, and got together weapons and soldiers, and laid great taxes upon those cities; and he chiefly oppressed Judea, and exacted of it seven hundred talents:


̓Αντίπατρος δ' ὁρῶν ἐν μεγάλῳ φόβῳ καὶ ταραχῇ τὰ πράγματα μερίζει τὴν τῶν χρημάτων εἴσπραξιν καὶ ἑκατέρῳ τῶν υἱῶν συνάγειν δίδωσιν τὰ μὲν Μαλίχῳ κακοήθως πρὸς αὐτὸν διακειμένῳ, τὰ δὲ ἄλλοις προσέταξεν εἰσπράττεσθαι.but Antipater, when he saw the state to be in so great consternation and disorder, he divided the collection of that sum, and appointed his two sons to gather it; and so that part of it was to be exacted by Malichus, who was ill-disposed to him, and part by others.


καὶ πρῶτος ̔Ηρώδης ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰσπραξάμενος ὅσα ἦν αὐτῷ προστεταγμένα φίλος ἦν εἰς τὰ μάλιστα Κασσίῳ: σῶφρον γὰρ ἔδοξεν αὐτῷ ̔Ρωμαίους ἤδη θεραπεύειν καὶ τὴν παρ' αὐτῶν κατασκευάζειν εὔνοιαν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πόνων.And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others;


ἐπιπράσκοντο δ' αὔτανδροι οἱ τῶν ἄλλων πόλεων ἐπιμεληταί, καὶ τέσσαρας πόλεις ἐξηνδραπόδισε τότε Κάσσιος, ὧν ἦσαν αἱ δυνατώταται Γόφνα τε καὶ ̓Αμμαοῦς, πρὸς ταύταις δὲ Λύδδα καὶ Θάμνα.whereas the curators of the other cities, with their citizens, were sold for slaves; and Cassius reduced four cities into a state of slavery, the two most potent of which were Gophna and Emmaus; and, besides these, Lydia and Thamna.


ἐπεξῆλθε δ' ἂν ὑπ' ὀργῆς Κάσσιος ὥστε καὶ Μάλιχον ἀνελεῖν, ὥρμητο γὰρ ἐπ' αὐτόν, εἰ μὴ ̔Υρκανὸς δι' ̓Αντιπάτρου ἑκατὸν τάλαντα ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῷ πέμψας ἐπέσχε τῆς ὁρμῆς.Nay, Cassius was so very angry at Malichus, that he had killed him, (for he assaulted him,) had not Hyrcanus, by the means of Antipater, sent him a hundred talents of his own, and thereby pacified his anger against him.


̓Επεὶ δὲ Κάσσιος ἐκ τῆς ̓Ιουδαίας ἀπῆρεν, Μάλιχος ἐπεβούλευσεν ̓Αντιπάτρῳ τὴν τούτου τελευτὴν ἀσφάλειαν ̔Υρκανοῦ τῆς ἀρχῆς εἶναι νομίζων. οὐ μὴν ἔλαθεν τὸν ̓Αντίπατρον ταῦτα φρονῶν, ἀλλ' αἰσθόμενος γὰρ ἐκεῖνος ἐχώρει πέραν ̓Ιορδάνου καὶ στρατὸν ̓Αράβιον ἅμα καὶ ἐγχώριον συνήθροιζεν.3. But after Cassius was gone out of Judea, Malichus laid snares for Antipater, as thinking that his death would-be the preservation of Hyrcanus’s government; but his design was not unknown to Antipater, which when he perceived, he retired beyond Jordan, and got together an army, partly of Arabs, and partly of his own countrymen.


δεινὸς δὲ ὢν ὁ Μάλιχος ἠρνεῖτο μὲν τὴν ἐπιβουλήν, ἀπολογούμενος δὲ μεθ' ὅρκων αὐτῷ τε καὶ τοῖς παισίν, καὶ ὡς Φασαήλου μὲν ̔Ιεροσόλυμα φρουροῦντος, ̔Ηρώδου δὲ ἔχοντος τὴν φυλακὴν τῶν ὅπλων οὐδ' ἂν εἰς νοῦν ἐβάλετο τοιοῦτον οὐδὲν ὁρῶν τὴν ἀπορίαν, καταλλάσσεται πρὸς τὸν ̓ΑντίπατρονHowever, Malichus, being one of great cunning, denied that he had laid any snares for him, and made his defense with an oath, both to himself and his sons; and said that while Phasaelus had a garrison in Jerusalem, and Herod had the weapons of war in his custody, he could never have a thought of any such thing. So Antipater, perceiving the distress that Malichus was in, was reconciled to him


καὶ συνέβησαν Μούρκου κατὰ Συρίαν στρατηγοῦντος, ὃς αἰσθόμενος νεωτεροποιοῦντα τὰ κατὰ τὴν ̓Ιουδαίαν τὸν Μάλιχον ἦλθε μὲν ὡς παρὰ μικρὸν αὐτὸν ἀνελεῖν, ̓Αντιπάτρου δὲ παρακαλέσαντος περιέσωσεν.and made an agreement with him: this was when Marcus was president of Syria; who yet perceiving that this Malichus was making a disturbance in Judea, proceeded so far that he had almost killed him; but still, at the intercession of Antipater, he saved him.
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

48 results
1. Septuagint, Baruch, 1.10-1.11, 1.13-1.14 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Exodus, 9.29 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

9.29. וַיֹּאמֶר אֵלָיו מֹשֶׁה כְּצֵאתִי אֶת־הָעִיר אֶפְרֹשׂ אֶת־כַּפַּי אֶל־יְהוָה הַקֹּלוֹת יֶחְדָּלוּן וְהַבָּרָד לֹא יִהְיֶה־עוֹד לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַיהוָה הָאָרֶץ׃ 9.29. And Moses said unto him: ‘As soon as I am gone out of the city, I will spread forth my hands unto the LORD; the thunders shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know that the earth is the LORD’s."
3. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Anon., Jubilees, 21.16, 23.23-23.24 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

21.16. And as regards the wood of the sacrifices, beware lest thou bring (other) wood for the altar in addition to these: cypress, dêfrân, sagâd, pine, fir, cedar, savin, palm, olive, myrrh, laurel, and citron, juniper, and balsam. 23.23. And all these will come on an evil generation, which transgresseth on the earth: their works are uncleanness and fornication, and pollution and abominations. 23.24. Then they will say: "The days of the forefathers were many (even), unto a thousand years, and were good; but, behold, the days of our life, if a man hath lived many, are three score years and ten, and, if he is strong, four score years, and those evil
5. Anon., Testament of Levi, 9.4 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

9.4. And he rose up early in the morning, and paid tithes of all to the Lord through me.
6. Cicero, Pro Flacco, 28.66-28.69 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

28. maioribus nostris fuit ut, cum in privatis rebus suisque sumptibus minimo contenti tenuissimo cultu viverent, in imperio atque in publica dignitate omnia ad gloriam splendoremque revocarent. quaeritur enim in re domestica continentiae laus, in publica dignitatis. quod si etiam praesidi causa classem habuit, quis erit tam iniquus qui reprehendat? ' nulli erant praedones.' quid ? nullos fore quis praestare poterat? ' minuis,' inquit, 'gloriam Pompei.' immo tu auges molestiam.
7. Septuagint, 1 Maccabees, 1.30, 2.39-2.41, 2.44, 15.15, 15.23 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.30. Deceitfully he spoke peaceable words to them, and they believed him; but he suddenly fell upon the city, dealt it a severe blow, and destroyed many people of Israel. 2.39. When Mattathias and his friends learned of it, they mourned for them deeply. 2.40. And each said to his neighbor: "If we all do as our brethren have done and refuse to fight with the Gentiles for our lives and for our ordices, they will quickly destroy us from the earth. 2.41. So they made this decision that day: "Let us fight against every man who comes to attack us on the sabbath day; let us not all die as our brethren died in their hiding places. 2.44. They organized an army, and struck down sinners in their anger and lawless men in their wrath; the survivors fled to the Gentiles for safety. 15.15. Then Numenius and his companions arrived from Rome, with letters to the kings and countries, in which the following was written: 15.23. and to all the countries, and to Sampsames, and to the Spartans, and to Delos, and to Myndos, and to Sicyon, and to Caria, and to Samos, and to Pamphylia, and to Lycia, and to Halicarnassus, and to Rhodes, and to Phaselis, and to Cos, and to Side, and to Aradus and Gortyna and Cnidus and Cyprus and Cyrene.
8. Septuagint, 2 Maccabees, 5.2, 8.26-8.28, 12.38, 15.1-15.2 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.2. And it happened that over all the city, for almost forty days, there appeared golden-clad horsemen charging through the air, in companies fully armed with lances and drawn swords --' 8.26. For it was the day before the sabbath, and for that reason they did not continue their pursuit.' 8.27. And when they had collected the arms of the enemy and stripped them of their spoils, they kept the sabbath, giving great praise and thanks to the Lord, who had preserved them for that day and allotted it to them as the beginning of mercy.' 8.28. After the sabbath they gave some of the spoils to those who had been tortured and to the widows and orphans, and distributed the rest among themselves and their children.' 12.38. Then Judas assembled his army and went to the city of Adullam. As the seventh day was coming on, they purified themselves according to the custom, and they kept the sabbath there.' 15.1. When Nicanor heard that Judas and his men were in the region of Samaria, he made plans to attack them with complete safety on the day of rest.' 15.2. And when the Jews who were compelled to follow him said, 'Do not destroy so savagely and barbarously, but show respect for the day which he who sees all things has honored and hallowed above other days,'
9. Anon., Sibylline Oracles, 3 (1st cent. BCE - 5th cent. CE)

10. Cleomedes, On The Circular Motions of The Celestial Bodies, 2.1.91 (1st cent. BCE

11. Philo of Alexandria, On Dreams, 2.123 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.123. Moreover, it is only a very short time ago that I knew a man of very high rank, one who was prefect and governor of Egypt, who, after he had taken it into his head to change our national institutions and customs, and in an extraordinary manner to abrogate that most holy law guarded by such fearful penalties, which relates to the seventh day, and was compelling us to obey him, and to do other things contrary to our established custom, thinking that that would be the beginning of our departure from the other laws, and of our violation of all our national customs, if he were once able to destroy our hereditary and customary observance of the seventh day.
12. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 64-82, 40 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

40. I wish also to speak of their common assemblies, and their very cheerful meetings at convivial parties, setting them in opposition and contrast to the banquets of others, for others, when they drink strong wine, as if they had been drinking not wine but some agitating and maddening kind of liquor, or even the most formidable thing which can be imagined for driving a man out of his natural reason, rage about and tear things to pieces like so many ferocious dogs, and rise up and attack one another, biting and gnawing each other's noses, and ears, and fingers, and other parts of their body, so as to give an accurate representation of the story related about the Cyclops and the companions of Ulysses, who ate, as the poet says, fragments of human flesh, and that more savagely than even he himself;
13. Philo of Alexandria, Against Flaccus, 123, 122 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

122. And when they had spent the whole night in hymns and songs, they poured out through the gates at the earliest dawn, and hastened to the nearest point of the shore, for they had been deprived of their usual places for prayer, and standing in a clear and open space, they cried out
14. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 156-158, 170, 245, 256, 281, 291, 312, 155 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

155. How then did he look upon the great division of Rome which is on the other side of the river Tiber, which he was well aware was occupied and inhabited by the Jews? And they were mostly Roman citizens, having been emancipated; for, having been brought as captives into Italy, they were manumitted by those who had bought them for slaves, without ever having been compelled to alter any of their hereditary or national observances.
15. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 86 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

86. then there is one magazine among them all; their expenses are all in common; their garments belong to them all in common; their food is common, since they all eat in messes; for there is no other people among which you can find a common use of the same house, a common adoption of one mode of living, and a common use of the same table more thoroughly established in fact than among this tribe: and is not this very natural? For whatever they, after having been working during the day, receive for their wages, that they do not retain as their own, but bring it into the common stock, and give any advantage that is to be derived from it to all who desire to avail themselves of it;
16. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 11.228, 12.119-12.120, 12.148-12.152, 14.110-14.113, 14.185-14.257, 14.259-14.280, 14.283-14.316, 16.28, 16.44-16.45, 16.160-16.178, 18.55, 18.82, 19.278-19.312 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.228. But Esther sent the very same eunuch back to Mordecai [to desire him] to go to Shushan, and to gather the Jews that were there together to a congregation, and to fast and abstain from all sorts of food, on her account, and [to let him know that] she with her maidens would do the same: and then she promised that she would go to the king, though it were against the law, and that if she must die for it, she would not refuse it. 12.119. 1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day: 12.148. “King Antiochus To Zeuxis His Father, Sendeth Greeting. /p“If you are in health, it is well. I also am in health. 12.149. Having been informed that a sedition is arisen in Lydia and Phrygia, I thought that matter required great care; and upon advising with my friends what was fit to be done, it hath been thought proper to remove two thousand families of Jews, with their effects, out of Mesopotamia and Babylon, unto the castles and places that lie most convenient; 12.151. And when thou shalt have brought them to the places forementioned, thou shalt give everyone of their families a place for building their houses, and a portion of the land for their husbandry, and for the plantation of their vines; and thou shalt discharge them from paying taxes of the fruits of the earth for ten years; 12.152. and let them have a proper quantity of wheat for the maintece of their servants, until they receive breadcorn out of the earth; also let a sufficient share be given to such as minister to them in the necessaries of life, that by enjoying the effects of our humanity, they may show themselves the more willing and ready about our affairs. 14.111. Nor is the largeness of these sums without its attestation; nor is that greatness owing to our vanity, as raising it without ground to so great a height; but there are many witnesses to it, and particularly Strabo of Cappadocia, who says thus: 14.112. “Mithridates sent to Cos, and took the money which queen Cleopatra had deposited there, as also eight hundred talents belonging to the Jews.” 14.113. Now we have no public money but only what appertains to God; and it is evident that the Asian Jews removed this money out of fear of Mithridates; for it is not probable that those of Judea, who had a strong city and temple, should send their money to Cos; nor is it likely that the Jews who are inhabitants of Alexandria should do so neither, since they were in no fear of Mithridates. 14.185. 1. Now when Caesar was come to Rome, he was ready to sail into Africa to fight against Scipio and Cato, when Hyrcanus sent ambassadors to him, and by them desired that he would ratify that league of friendship and mutual alliance which was between them 14.186. And it seems to me to be necessary here to give an account of all the honors that the Romans and their emperor paid to our nation, and of the leagues of mutual assistance they have made with it, that all the rest of mankind may know what regard the kings of Asia and Europe have had to us, and that they have been abundantly satisfied of our courage and fidelity; 14.187. for whereas many will not believe what hath been written about us by the Persians and Macedonians, because those writings are not every where to be met with, nor do lie in public places, but among us ourselves, and certain other barbarous nations 14.188. while there is no contradiction to be made against the decrees of the Romans, for they are laid up in the public places of the cities, and are extant still in the capitol, and engraven upon pillars of brass; nay, besides this, Julius Caesar made a pillar of brass for the Jews at Alexandria, and declared publicly that they were citizens of Alexandria. 14.189. Out of these evidences will I demonstrate what I say; and will now set down the decrees made both by the senate and by Julius Caesar, which relate to Hyrcanus and to our nation. 14.191. I have sent you a copy of that decree, registered on the tables, which concerns Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, that it may be laid up among the public records; and I will that it be openly proposed in a table of brass, both in Greek and in Latin. 14.192. It is as follows: I Julius Caesar, imperator the second time, and high priest, have made this decree, with the approbation of the senate. Whereas Hyrcanus, the son of Alexander the Jew, hath demonstrated his fidelity and diligence about our affairs, and this both now and in former times, both in peace and in war, as many of our generals have borne witness 14.193. and came to our assistance in the last Alexandrian war, with fifteen hundred soldiers; and when he was sent by me to Mithridates, showed himself superior in valor to all the rest of that army;— 14.194. for these reasons I will that Hyrcanus, the son of Alexander, and his children, be ethnarchs of the Jews, and have the high priesthood of the Jews for ever, according to the customs of their forefathers, and that he and his sons be our confederates; and that besides this, everyone of them be reckoned among our particular friends. 14.195. I also ordain that he and his children retain whatsoever privileges belong to the office of high priest, or whatsoever favors have been hitherto granted them; and if at any time hereafter there arise any questions about the Jewish customs, I will that he determine the same. And I think it not proper that they should be obliged to find us winter quarters, or that any money should be required of them.” 14.196. 3. “The decrees of Caius Caesar, consul, containing what hath been granted and determined, are as follows: That Hyrcanus and his children bear rule over the nation of the Jews, and have the profits of the places to them bequeathed; and that he, as himself the high priest and ethnarch of the Jews, defend those that are injured; 14.197. and that ambassadors be sent to Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest of the Jews, that may discourse with him about a league of friendship and mutual assistance; and that a table of brass, containing the premises, be openly proposed in the capitol, and at Sidon, and Tyre, and Askelon, and in the temple, engraven in Roman and Greek letters: 14.198. that this decree may also be communicated to the quaestors and praetors of the several cities, and to the friends of the Jews; and that the ambassadors may have presents made them; and that these decrees be sent every where.” 14.199. 4. “Caius Caesar, imperator, dictator, consul, hath granted, That out of regard to the honor, and virtue, and kindness of the man, and for the advantage of the senate, and of the people of Rome, Hyrcanus, the son of Alexander, both he and his children, be high priests and priests of Jerusalem, and of the Jewish nation, by the same right, and according to the same laws, by which their progenitors have held the priesthood.” 14.201. and that the Jews be allowed to deduct out of their tribute, every second year the land is let [in the Sabbatic period], a corus of that tribute; and that the tribute they pay be not let to farm, nor that they pay always the same tribute.” 14.202. 6. “Caius Caesar, imperator the second time, hath ordained, That all the country of the Jews, excepting Joppa, do pay a tribute yearly for the city Jerusalem, excepting the seventh, which they call the sabbatical year, because thereon they neither receive the fruits of their trees, nor do they sow their land; 14.203. and that they pay their tribute in Sidon on the second year [of that sabbatical period], the fourth part of what was sown: and besides this, they are to pay the same tithes to Hyrcanus and his sons which they paid to their forefathers. 14.204. And that no one, neither president, nor lieutet, nor ambassador, raise auxiliaries within the bounds of Judea; nor may soldiers exact money of them for winter quarters, or under any other pretense; but that they be free from all sorts of injuries; 14.205. and that whatsoever they shall hereafter have, and are in possession of, or have bought, they shall retain them all. It is also our pleasure that the city Joppa, which the Jews had originally, when they made a league of friendship with the Romans, shall belong to them, as it formerly did; 14.206. and that Hyrcanus, the son of Alexander, and his sons, have as tribute of that city from those that occupy the land for the country, and for what they export every year to Sidon, twenty thousand six hundred and seventy-five modii every year, the seventh year, which they call the Sabbatic year, excepted, whereon they neither plough, nor receive the product of their trees. 14.207. It is also the pleasure of the senate, that as to the villages which are in the great plain, which Hyrcanus and his forefathers formerly possessed, Hyrcanus and the Jews have them with the same privileges with which they formerly had them also; 14.208. and that the same original ordices remain still in force which concern the Jews with regard to their high priests; and that they enjoy the same benefits which they have had formerly by the concession of the people, and of the senate; and let them enjoy the like privileges in Lydda. 14.209. It is the pleasure also of the senate that Hyrcanus the ethnarch, and the Jews, retain those places, countries, and villages which belonged to the kings of Syria and Phoenicia, the confederates of the Romans, and which they had bestowed on them as their free gifts. 14.211. 7. “Caius Caesar, imperator, dictator the fourth time, and consul the fifth time, declared to be perpetual dictator, made this speech concerning the rights and privileges of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews. 14.212. Since those imperators that have been in the provinces before me have borne witness to Hyrcanus, the high priest of the Jews, and to the Jews themselves, and this before the senate and people of Rome, when the people and senate returned their thanks to them, it is good that we now also remember the same, and provide that a requital be made to Hyrcanus, to the nation of the Jews, and to the sons of Hyrcanus, by the senate and people of Rome, and that suitably to what good-will they have shown us, and to the benefits they have bestowed upon us.” 14.213. 8. “Julius Caius, praetor [consul] of Rome, to the magistrates, senate, and people of the Parians, sendeth greeting. The Jews of Delos, and some other Jews that sojourn there, in the presence of your ambassadors, signified to us, that, by a decree of yours, you forbid them to make use of the customs of their forefathers, and their way of sacred worship. 14.214. Now it does not please me that such decrees should be made against our friends and confederates, whereby they are forbidden to live according to their own customs, or to bring in contributions for common suppers and holy festivals, while they are not forbidden so to do even at Rome itself; 14.215. for even Caius Caesar, our imperator and consul, in that decree wherein he forbade the Bacchanal rioters to meet in the city, did yet permit these Jews, and these only, both to bring in their contributions, and to make their common suppers. 14.216. Accordingly, when I forbid other Bacchanal rioters, I permit these Jews to gather themselves together, according to the customs and laws of their forefathers, and to persist therein. It will be therefore good for you, that if you have made any decree against these our friends and confederates, to abrogate the same, by reason of their virtue and kind disposition towards us.” 14.217. 9. Now after Caius was slain, when Marcus Antonius and Publius Dolabella were consuls, they both assembled the senate, and introduced Hyrcanus’s ambassadors into it, and discoursed of what they desired, and made a league of friendship with them. The senate also decreed to grant them all they desired. 14.218. I add the decree itself, that those who read the present work may have ready by them a demonstration of the truth of what we say. The decree was this: 14.219. 10. “The decree of the senate, copied out of the treasury, from the public tables belonging to the quaestors, when Quintus Rutilius and Caius Cornelius were quaestors, and taken out of the second table of the first class, on the third day before the Ides of April, in the temple of Concord. 14.221. Publius Dolabella and Marcus Antonius, the consuls, made this reference to the senate, that as to those things which, by the decree of the senate, Caius Caesar had adjudged about the Jews, and yet had not hitherto that decree been brought into the treasury, it is our will, as it is also the desire of Publius Dolabella and Marcus Antonius, our consuls, to have these decrees put into the public tables, and brought to the city quaestors, that they may take care to have them put upon the double tables. 14.222. This was done before the fifth of the Ides of February, in the temple of Concord. Now the ambassadors from Hyrcanus the high priest were these: Lysimachus, the son of Pausanias, Alexander, the son of Theodorus, Patroclus, the son of Chereas, and Jonathan the son of Onias.” 14.223. 11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them. 14.224. And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows: 14.225. 12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting. 14.226. Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;— 14.227. I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.” 14.228. 13. And these were the concessions that Dolabella made to our nation when Hyrcanus sent an embassage to him. But Lucius the consul’s decree ran thus: “I have at my tribunal set these Jews, who are citizens of Rome, and follow the Jewish religious rites, and yet live at Ephesus, free from going into the army, on account of the superstition they are under. This was done before the twelfth of the calends of October, when Lucius Lentulus and Caius Marcellus were consuls 14.229. in the presence of Titus Appius Balgus, the son of Titus, and lieutet of the Horatian tribe; of Titus Tongins, the son of Titus, of the Crustumine tribe; of Quintus Resius, the son of Quintus; of Titus Pompeius Longinus, the son of Titus; of Catus Servilius, the son of Caius, of the Terentine tribe; of Bracchus the military tribune; of Publius Lucius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe; of Caius Sentius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe; 14.231. 14. The decree of the Delians. “The answer of the praetors, when Beotus was archon, on the twentieth day of the month Thargeleon. While Marcus Piso the lieutet lived in our city, who was also appointed over the choice of the soldiers, he called us, and many other of the citizens, and gave order 14.232. that if there be here any Jews who are Roman citizens, no one is to give them any disturbance about going into the army, because Cornelius Lentulus, the consul, freed the Jews from going into the army, on account of the superstition they are under;—you are therefore obliged to submit to the praetor.” And the like decree was made by the Sardians about us also. 14.233. 15. “Caius Phanius, the son of Caius, imperator and consul, to the magistrates of Cos, sendeth greeting. I would have you know that the ambassadors of the Jews have been with me, and desired they might have those decrees which the senate had made about them; which decrees are here subjoined. My will is, that you have a regard to and take care of these men, according to the senate’s decree, that they may be safely conveyed home through your country.” 14.234. 16. The declaration of Lucius Lentulus the consul: “I have dismissed those Jews who are Roman citizens, and who appear to me to have their religious rites, and to observe the laws of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under. This act was done before the thirteenth of the calends of October.” 14.235. 17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.” 14.236. 18. The declaration of Marcus Publius, the son of Spurius, and of Marcus, the son of Marcus, and of Lucius, the son of Publius: “We went to the proconsul, and informed him of what Dositheus, the son of Cleopatrida of Alexandria, desired, that, if he thought good 14.237. he would dismiss those Jews who were Roman citizens, and were wont to observe the rites of the Jewish religion, on account of the superstition they were under. Accordingly, he did dismiss them. This was done before the thirteenth of the calends of October.” /p19. “In the month Quntius, when Lucius Lentulus and Caius Mercellus were consuls; 14.238. and there were present Titus Appius Balbus, the son of Titus, lieutet of the Horatian tribe, Titus Tongius of the Crustumine tribe, Quintus Resius, the son of Quintus, Titus Pompeius, the son of Titus, Cornelius Longinus, Caius Servilius Bracchus, the son of Caius, a military tribune, of the Terentine tribe, Publius Clusius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe, Caius Teutius, the son of Caius, a milital tribune, of the EmilJan tribe, Sextus Atilius Serranus, the son of Sextus, of the Esquiline tribe 14.239. Caius Pompeius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe, Titus Appius Meder, the son of Titus, Publius Servilius Strabo, the son of Publius, Lucius Paccius Capito, the son of Lucius, of the Colline tribe, Aulus Furius Tertius, the son of Aulus, and Appius Menus. 14.241. 20. “The magistrates of the Laodiceans to Caius Rubilius, the son of Caius, the consul, sendeth greeting. Sopater, the ambassador of Hyrcanus the high priest, hath delivered us an epistle from thee, whereby he lets us know that certain ambassadors were come from Hyrcanus, the high priest of the Jews, and brought an epistle written concerning their nation 14.242. wherein they desire that the Jews may be allowed to observe their Sabbaths, and other sacred rites, according to the laws of their forefathers, and that they may be under no command, because they are our friends and confederates, and that nobody may injure them in our provinces. Now although the Trallians there present contradicted them, and were not pleased with these decrees, yet didst thou give order that they should be observed, and informedst us that thou hadst been desired to write this to us about them. 14.243. We therefore, in obedience to the injunctions we have received from thee, have received the epistle which thou sentest us, and have laid it up by itself among our public records. And as to the other things about which thou didst send to us, we will take care that no complaint be made against us.” 14.244. 21. “Publius Servilius, the son of Publius, of the Galban tribe, the proconsul, to the magistrates, senate, and people of the Milesians, sendeth greeting. 14.245. Prytanes, the son of Hermes, a citizen of yours, came to me when I was at Tralles, and held a court there, and informed me that you used the Jews in a way different from my opinion, and forbade them to celebrate their Sabbaths, and to perform the sacred rites received from their forefathers, and to manage the fruits of the land, according to their ancient custom; and that he had himself been the promulger of your decree, according as your laws require: 14.246. I would therefore have you know, that upon hearing the pleadings on both sides, I gave sentence that the Jews should not be prohibited to make use of their own customs.” 14.247. 22. The decree of those of Pergamus. “When Cratippus was prytanis, on the first day of the month Desius, the decree of the praetors was this: Since the Romans, following the conduct of their ancestors, undertake dangers for the common safety of all mankind, and are ambitious to settle their confederates and friends in happiness, and in firm peace 14.248. and since the nation of the Jews, and their high priest Hyrcanus, sent as ambassadors to them, Strato, the son of Theodatus, and Apollonius, the son of Alexander, and Eneas, the son of Antipater 14.249. and Aristobulus, the son of Amyntas, and Sosipater, the son of Philip, worthy and good men, who gave a particular account of their affairs, the senate thereupon made a decree about what they had desired of them, that Antiochus the king, the son of Antiochus, should do no injury to the Jews, the confederates of the Romans; and that the fortresses, and the havens, and the country, and whatsoever else he had taken from them, should be restored to them; and that it may be lawful for them to export their goods out of their own havens; 14.251. Now Lucius Pettius, one of our senators, a worthy and good man, gave order that we should take care that these things should be done according to the senate’s decree; and that we should take care also that their ambassadors might return home in safety. 14.252. Accordingly, we admitted Theodorus into our senate and assembly, and took the epistle out of his hands, as well as the decree of the senate. And as he discoursed with great zeal about the Jews, and described Hyrcanus’s virtue and generosity 14.253. and how he was a benefactor to all men in common, and particularly to every body that comes to him, we laid up the epistle in our public records; and made a decree ourselves, that since we also are in confederacy with the Romans, we would do every thing we could for the Jews, according to the senate’s decree. 14.254. Theodorus also, who brought the epistle, desired of our praetors, that they would send Hyrcanus a copy of that decree, as also ambassadors to signify to him the affection of our people to him, and to exhort them to preserve and augment their friendship for us, and be ready to bestow other benefits upon us 14.255. as justly expecting to receive proper requitals from us; and desiring them to remember that our ancestors were friendly to the Jews even in the days of Abraham, who was the father of all the Hebrews, as we have [also] found it set down in our public records.” 14.256. 23. The decree of those of Halicarnassus. “When Memnon, the son of Orestidas by descent, but by adoption of Euonymus, was priest, on the —— day of the month Aristerion, the decree of the people, upon the representation of Marcus Alexander, was this: 14.257. Since we have ever a great regard to piety towards God, and to holiness; and since we aim to follow the people of the Romans, who are the benefactors of all men, and what they have written to us about a league of friendship and mutual assistance between the Jews and our city, and that their sacred offices and accustomed festivals and assemblies may be observed by them; 14.259. 24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate 14.261. Now the senate and people have decreed to permit them to assemble together on the days formerly appointed, and to act according to their own laws; and that such a place be set apart for them by the praetors, for the building and inhabiting the same, as they shall esteem fit for that purpose; and that those that take care of the provision for the city, shall take care that such sorts of food as they esteem fit for their eating may be imported into the city.” 14.262. 25. The decree of the Ephesians. “When Menophilus was prytanis, on the first day of the month Artemisius, this decree was made by the people: Nicanor, the son of Euphemus, pronounced it, upon the representation of the praetors. 14.263. Since the Jews that dwell in this city have petitioned Marcus Julius Pompeius, the son of Brutus, the proconsul, that they might be allowed to observe their Sabbaths, and to act in all things according to the customs of their forefathers, without impediment from any body, the praetor hath granted their petition. 14.264. Accordingly, it was decreed by the senate and people, that in this affair that concerned the Romans, no one of them should be hindered from keeping the Sabbath day, nor be fined for so doing, but that they may be allowed to do all things according to their own laws.” 14.265. 26. Now there are many such decrees of the senate and imperators of the Romans and those different from these before us, which have been made in favor of Hyrcanus, and of our nation; as also, there have been more decrees of the cities, and rescripts of the praetors, to such epistles as concerned our rights and privileges; and certainly such as are not ill-disposed to what we write may believe that they are all to this purpose, and that by the specimens which we have inserted; 14.266. for since we have produced evident marks that may still be seen of the friendship we have had with the Romans, and demonstrated that those marks are engraven upon columns and tables of brass in the capitol, that axe still in being, and preserved to this day, we have omitted to set them all down, as needless and disagreeable; 14.267. for I cannot suppose any one so perverse as not to believe the friendship we have had with the Romans, while they have demonstrated the same by such a great number of their decrees relating to us; nor will they doubt of our fidelity as to the rest of those decrees, since we have shown the same in those we have produced, And thus have we sufficiently explained that friendship and confederacy we at those times had with the Romans. 14.268. 1. Now it so fell out, that about this very time the affairs of Syria were in great disorder, and this on the occasion following: Cecilius Bassus, one of Pompey’s party, laid a treacherous design against Sextus Caesar, and slew him, and then took his army, and got the management of public affairs into his own hand; so there arose a great war about Apamia, while Caesar’s generals came against him with an army of horsemen and footmen; 14.269. to these Antipater also sent succors, and his sons with them, as calling to mind the kindnesses they had received from Caesar, and on that account he thought it but just to require punishment for him, and to take vengeance on the man that had murdered him. 14.271. 2. As the war that arose upon the death of Caesar was now begun, and the principal men were all gone, some one way, and some another, to raise armies, Cassius came from Rome into Syria, in order to receive the [army that lay in the] camp at Apamia; 14.272. and having raised the siege, he brought over both Bassus and Marcus to his party. He then went over the cities, and got together weapons and soldiers, and laid great taxes upon those cities; and he chiefly oppressed Judea, and exacted of it seven hundred talents: 14.273. but Antipater, when he saw the state to be in so great consternation and disorder, he divided the collection of that sum, and appointed his two sons to gather it; and so that part of it was to be exacted by Malichus, who was ill-disposed to him, and part by others. 14.274. And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others; 14.275. whereas the curators of the other cities, with their citizens, were sold for slaves; and Cassius reduced four cities into a state of slavery, the two most potent of which were Gophna and Emmaus; and, besides these, Lydia and Thamna. 14.276. Nay, Cassius was so very angry at Malichus, that he had killed him, (for he assaulted him,) had not Hyrcanus, by the means of Antipater, sent him a hundred talents of his own, and thereby pacified his anger against him. 14.277. 3. But after Cassius was gone out of Judea, Malichus laid snares for Antipater, as thinking that his death would-be the preservation of Hyrcanus’s government; but his design was not unknown to Antipater, which when he perceived, he retired beyond Jordan, and got together an army, partly of Arabs, and partly of his own countrymen. 14.278. However, Malichus, being one of great cunning, denied that he had laid any snares for him, and made his defense with an oath, both to himself and his sons; and said that while Phasaelus had a garrison in Jerusalem, and Herod had the weapons of war in his custody, he could never have a thought of any such thing. So Antipater, perceiving the distress that Malichus was in, was reconciled to him 14.279. and made an agreement with him: this was when Marcus was president of Syria; who yet perceiving that this Malichus was making a disturbance in Judea, proceeded so far that he had almost killed him; but still, at the intercession of Antipater, he saved him. 14.283. And thus died Antipater, a man that had distinguished himself for piety and justice, and love to his country. And whereas one of his sons, Herod, resolved immediately to revenge their father’s death, and was coming upon Malichus with an army for that purpose, the elder of his sons, Phasaelus, thought it best rather to get this man into their hands by policy, lest they should appear to begin a civil war in the country; 14.284. o he accepted of Malichus’s defense for himself, and pretended to believe him that he had had no hand in the violent death of Antipater his father, but erected a fine monument for him. Herod also went to Samaria; and when he found them in great distress, he revived their spirits, and composed their differences. 14.285. 5. However, a little after this, Herod, upon the approach of a festival, came with his soldiers into the city; whereupon Malichus was affrighted, and persuaded Hyrcanus not to permit him to come into the city. Hyrcanus complied; and, for a pretense of excluding him, alleged, that a rout of strangers ought not to be admitted when the multitude were purifying themselves. 14.286. But Herod had little regard to the messengers that were sent to him, and entered the city in the night time, and affrighted Malichus; yet did he remit nothing of his former dissimulation, but wept for Antipater, and bewailed him as a friend of his with a loud voice; 14.287. but Herod and his friends though, it proper not openly to contradict Malichus’s hypocrisy, but to give him tokens of mutual friendship, in order to prevent his suspicion of them. 14.288. 6. However, Herod sent to Cassius, and informed him of the murder of his father; who knowing what sort of man Malichus was as to his morals, sent him back word that he should revenge his father’s death; and also sent privately to the commanders of his army at Tyre, with orders to assist Herod in the execution of a very just design of his. 14.289. Now when Cassius had taken Laodicea, they all went together to him, and carried him garlands and money; and Herod thought that Malichus might be punished while he was there; 14.291. But Providence opposed his counsels; and Herod being a shrewd man, and perceiving what his intention was, he sent thither beforehand a servant, in appearance indeed to get a supper ready, for he had said before that he would feast them all there, but in reality to the commanders of the army, whom he persuaded to go out against Malichus, with their daggers. 14.292. So they went out and met the man near the city, upon the sea-shore, and there stabbed him. Whereupon Hyrcanus was so astonished at what had happened, that his speech failed him; and when, after some difficulty, he had recovered himself, he asked Herod what the matter could be, and who it was that slew Malichus; 14.293. and when he said that it was done by the command of Cassius, he commended the action; for that Malichus was a very wicked man, and one that conspired against his own country. And this was the punishment that was inflicted on Malichus for what he wickedly did to Antipater. 14.294. 7. But when Cassius was marched out of Syria, disturbances arose in Judea; for Felix, who was left at Jerusalem with an army, made a sudden attempt against Phasaelus, and the people themselves rose in arms; 14.295. but Herod went to Fabius, the prefect of Damascus, and was desirous to run to his brother’s assistance, but was hindered by a distemper that seized upon him, till Phasaelus by himself had been too hard for Felix, and had shut him up in the tower, and there, on certain conditions, dismissed him. Phasaelus also complained of Hyrcanus, that although he had received a great many benefits from them, yet did he support their enemies; 14.296. for Malichus’s brother had made many places to revolt, and kept garrisons in them, and particularly Masada, the strongest fortress of them all. In the mean time, Herod was recovered of his disease, and came and took from Felix all the places he had gotten; and, upon certain conditions, dismissed him also. 14.297. 1. Now Ptolemy, the son of Menneus, brought back into Judea Antigonus, the son of Aristobulus, who had already raised an army, and had, by money, made Fabius to be his friend, add this because he was of kin to him. Marion also gave him assistance. He had been left by Cassius to tyrannize over Tyre; for this Cassius was a man that seized on Syria, and then kept it under, in the way of a tyrant. 14.298. Marion also marched into Galilee, which lay in his neighborhood, and took three of his fortresses, and put garrisons into them to keep them. But when Herod came, he took all from him; but the Tyrian garrison he dismissed in a very civil manner; nay, to some of the soldiers he made presents out of the good-will he bare to that city. 14.299. When he had despatched these affairs, and was gone to meet Antigonus, he joined battle with him, and beat him, and drove him out of Judea presently, when he was just come into its borders. But when he was come to Jerusalem, Hyrcanus and the people put garlands about his head; 14.301. 2. Now Antonius and Caesar had beaten Cassius near Philippi, as others have related; but after the victory, Caesar went into Gaul, [Italy,] and Antony marched for Asia, who, when he was arrived at Bithynia, he had ambassadors that met him from all parts. 14.302. The principal men also of the Jews came thither, to accuse Phasaelus and Herod; and they said that Hyrcanus had indeed the appearance of reigning, but that these men had all the power: 14.303. but Antony paid great respect to Herod, who was come to him to make his defense against his accusers, on which account his adversaries could not so much as obtain a hearing; which favor Herod had gained of Antony by money. 14.304. But still, when Antony was come to Ephesus, Hyrcanus the high priest, and our nation, sent an embassage to him, which carried a crown of gold with them, and desired that he would write to the governors of the provinces, to set those Jews free who had been carried captive by Cassius, and this without their having fought against him, and to restore them that country, which, in the days of Cassius, had been taken from them. 14.305. Antony thought the Jews’ desires were just, and wrote immediately to Hyrcanus, and to the Jews. He also sent, at the same time, a decree to the Tyrians; the contents of which were to the same purpose. 14.306. 3. “Marcus Antonius, imperator, to Hyrcanus the high priest and ethnarch of the Jews, sendeth greeting. It you be in health, it is well; I am also in health, with the army. 14.307. Lysimachus, the son of Pausanias, and Josephus, the son of Menneus, and Alexander, the son of Theodorus, your ambassadors, met me at Ephesus, and have renewed the embassage which they had formerly been upon at Rome, and have diligently acquitted themselves of the present embassage, which thou and thy nation have intrusted to them, and have fully declared the goodwill thou hast for us. 14.308. I am therefore satisfied, both by your actions and your words, that you are well-disposed to us; and I understand that your conduct of life is constant and religious: so I reckon upon you as our own. 14.309. But when those that were adversaries to you, and to the Roman people, abstained neither from cities nor temples, and did not observe the agreement they had confirmed by oath, it was not only on account of our contest with them, but on account of all mankind in common, that we have taken vengeance on those who have been the authors of great injustice towards men, and of great wickedness towards the gods; for the sake of which we suppose that it was that the sun turned away his light from us, as unwilling to view the horrid crime they were guilty of in the case of Caesar. 14.311. Now Brutus, when he had fled as far as Philippi, was shut up by us, and became a partaker of the same perdition with Cassius; and now these have received their punishment, we suppose that we may enjoy peace for the time to come, and that Asia may be at rest from war. 14.312. We therefore make that peace which God hath given us common to our confederates also, insomuch that the body of Asia is now recovered out of that distemper it was under by the means of our victory. I, therefore, bearing in mind both thee and your nation, shall take care of what may be for your advantage. 14.313. I have also sent epistles in writing to the several cities, that if any persons, whether free-men or bond-men, have been sold under the spear by Caius Cassius, or his subordinate officers, they may be set free. And I will that you kindly make use of the favors which I and Dolabella have granted you. I also forbid the Tyrians to use any violence with you; and for what places of the Jews they now possess, I order them to restore them. I have withal accepted of the crown which thou sentest me.” 14.314. 4. “Marcus Antonius, imperator, to the magistrates, senate, and people of Tyre, sendeth greeting. The ambassadors of Hyrcanus, the high priest and ethnarch [of the Jews], appeared before me at Ephesus, and told me that you are in possession of part of their country, which you entered upon under the government of our adversaries. 14.315. Since, therefore, we have undertaken a war for the obtaining the government, and have taken care to do what was agreeable to piety and justice, and have brought to punishment those that had neither any remembrance of the kindnesses they had received, nor have kept their oaths, I will that you be at peace with those that are our confederates; as also, that what you have taken by the means of our adversaries shall not be reckoned your own, but be returned to those from whom you took them; 14.316. for none of them took their provinces or their armies by the gift of the senate, but they seized them by force, and bestowed them by violence upon such as became useful to them in their unjust proceedings. 16.28. and were deprived of the money they used to lay up at Jerusalem, and were forced into the army, and upon such other offices as obliged them to spend their sacred money; from which burdens they always used to be freed by the Romans, who had still permitted them to live according to their own laws. 16.28. but Sylleus, who had laid Obodas aside, and managed all by himself, denied that the robbers were in Arabia, and put off the payment of the money; about which there was a hearing before Saturninus and Volumnius, who were then the presidents of Syria. 16.44. If any one therefore examine into our observances, he will find they are good in themselves, and that they are ancient also, though some think otherwise, insomuch that those who have received them cannot easily be brought to depart from them, out of that honor they pay to the length of time they have religiously enjoyed them and observed them. 16.45. Now our adversaries take these our privileges away in the way of injustice; they violently seize upon that money of ours which is owed to God, and called sacred money, and this openly, after a sacrilegious manner; and they impose tributes upon us, and bring us before tribunals on holy days, and then require other like debts of us, not because the contracts require it, and for their own advantage, but because they would put an affront on our religion, of which they are conscious as well as we, and have indulged themselves in an unjust, and to them involuntary, hatred; 16.161. When therefore they were thus afflicted, and found no end of their barbarous treatment they met with among the Greeks, they sent ambassadors to Caesar on those accounts, who gave them the same privileges as they had before, and sent letters to the same purpose to the governors of the provinces, copies of which I subjoin here, as testimonials of the ancient favorable disposition the Roman emperors had towards us. 16.162. 2. “Caesar Augustus, high priest and tribune of the people, ordains thus: Since the nation of the Jews hath been found grateful to the Roman people, not only at this time, but in time past also, and chiefly Hyrcanus the high priest, under my father Caesar the emperor 16.163. it seemed good to me and my counselors, according to the sentence and oath of the people of Rome, that the Jews have liberty to make use of their own customs, according to the law of their forefathers, as they made use of them under Hyrcanus the high priest of the Almighty God; and that their sacred money be not touched, but be sent to Jerusalem, and that it be committed to the care of the receivers at Jerusalem; and that they be not obliged to go before any judge on the Sabbath day, nor on the day of the preparation to it, after the ninth hour. 16.164. But if any one be caught stealing their holy books, or their sacred money, whether it be out of the synagogue or public school, he shall be deemed a sacrilegious person, and his goods shall be brought into the public treasury of the Romans. 16.165. And I give order that the testimonial which they have given me, on account of my regard to that piety which I exercise toward all mankind, and out of regard to Caius Marcus Censorinus, together with the present decree, be proposed in that most eminent place which hath been consecrated to me by the community of Asia at Ancyra. And if any one transgress any part of what is above decreed, he shall be severely punished.” This was inscribed upon a pillar in the temple of Caesar. 16.166. 3. “Caesar to Norbanus Flaccus, sendeth greeting. Let those Jews, how many soever they be, who have been used, according to their ancient custom, to send their sacred money to Jerusalem, do the same freely.” These were the decrees of Caesar. 16.167. 4. Agrippa also did himself write after the manner following, on behalf of the Jews: “Agrippa, to the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. I will that the care and custody of the sacred money that is carried to the temple at Jerusalem be left to the Jews of Asia, to do with it according to their ancient custom; 16.168. and that such as steal that sacred money of the Jews, and fly to a sanctuary, shall be taken thence and delivered to the Jews, by the same law that sacrilegious persons are taken thence. I have also written to Sylvanus the praetor, that no one compel the Jews to come before a judge on the Sabbath day.” 16.169. 5. “Marcus Agrippa to the magistrates, senate, and people of Cyrene, sendeth greeting. The Jews of Cyrene have interceded with me for the performance of what Augustus sent orders about to Flavius, the then praetor of Libya, and to the other procurators of that province, that the sacred money may be sent to Jerusalem freely, as hath been their custom from their forefathers 16.171. 6. “Caius Norbanus Flaccus, proconsul, to the magistrates of the Sardians, sendeth greeting. Caesar hath written to me, and commanded me not to forbid the Jews, how many soever they be, from assembling together according to the custom of their forefathers, nor from sending their money to Jerusalem. I have therefore written to you, that you may know that both Caesar and I would have you act accordingly.” 16.172. 7. Nor did Julius Antonius, the proconsul, write otherwise. “To the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. As I was dispensing justice at Ephesus, on the Ides of February, the Jews that dwell in Asia demonstrated to me that Augustus and Agrippa had permitted them to use their own laws and customs, and to offer those their first-fruits, which every one of them freely offers to the Deity on account of piety, and to carry them in a company together to Jerusalem without disturbance. 16.173. They also petitioned me that I also would confirm what had been granted by Augustus and Agrippa by my own sanction. I would therefore have you take notice, that according to the will of Augustus and Agrippa, I permit them to use and do according to the customs of their forefathers without disturbance.” 16.174. 8. I have been obliged to set down these decree because the present history of our own acts will go generally among the Greeks; and I have hereby demonstrated to them that we have formerly been in great esteem, and have not been prohibited by those governors we were under from keeping any of the laws of our forefathers; nay, that we have been supported by them, while we followed our own religion, and the worship we paid to God; 16.175. and I frequently make mention of these decrees, in order to reconcile other people to us, and to take away the causes of that hatred which unreasonable men bear to us. 16.176. As for our customs there is no nation which always makes use of the same, and in every city almost we meet with them different from one another; 16.177. but natural justice is most agreeable to the advantage of all men equally, both Greeks and barbarians, to which our laws have the greatest regard, and thereby render us, if we abide in them after a pure manner, benevolent and friendly to all men; 16.178. on which account we have reason to expect the like return from others, and to inform them that they ought not to esteem difference of positive institutions a sufficient cause of alienation, but [join with us in] the pursuit of virtue and probity, for this belongs to all men in common, and of itself alone is sufficient for the preservation of human life. I now return to the thread of my history. 18.55. 1. But now Pilate, the procurator of Judea, removed the army from Caesarea to Jerusalem, to take their winter quarters there, in order to abolish the Jewish laws. So he introduced Caesar’s effigies, which were upon the ensigns, and brought them into the city; whereas our law forbids us the very making of images; 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 19.278. 2. Now about this time there was a sedition between the Jews and the Greeks, at the city of Alexandria; for when Caius was dead, the nation of the Jews, which had been very much mortified under the reign of Caius, and reduced to very great distress by the people of Alexandria, recovered itself, and immediately took up their arms to fight for themselves. 19.279. So Claudius sent an order to the president of Egypt to quiet that tumult; he also sent an edict, at the requests of king Agrippa and king Herod, both to Alexandria and to Syria, whose contents were as follows: 19.281. Since I am assured that the Jews of Alexandria, called Alexandrians, have been joint inhabitants in the earliest times with the Alexandrians, and have obtained from their kings equal privileges with them, as is evident by the public records that are in their possession, and the edicts themselves; 19.282. and that after Alexandria had been subjected to our empire by Augustus, their rights and privileges have been preserved by those presidents who have at divers times been sent thither; and that no dispute had been raised about those rights and privileges 19.283. even when Aquila was governor of Alexandria; and that when the Jewish ethnarch was dead, Augustus did not prohibit the making such ethnarchs, as willing that all men should be so subject [to the Romans] as to continue in the observation of their own customs, and not be forced to transgress the ancient rules of their own country religion; 19.284. but that, in the time of Caius, the Alexandrians became insolent towards the Jews that were among them, which Caius, out of his great madness and want of understanding, reduced the nation of the Jews very low, because they would not transgress the religious worship of their country, and call him a god: 19.285. I will therefore that the nation of the Jews be not deprived of their rights and privileges, on account of the madness of Caius; but that those rights and privileges which they formerly enjoyed be preserved to them, and that they may continue in their own customs. And I charge both parties to take very great care that no troubles may arise after the promulgation of this edict.” 19.286. 3. And such were the contents of this edict on behalf of the Jews that was sent to Alexandria. But the edict that was sent into the other parts of the habitable earth was this which follows: 19.287. “Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, high priest, tribune of the people, chosen consul the second time, ordains thus: 19.288. Upon the petition of king Agrippa and king Herod, who are persons very dear to me, that I would grant the same rights and privileges should be preserved to the Jews which are in all the Roman empire, which I have granted to those of Alexandria, I very willingly comply therewith; and this grant I make not only for the sake of the petitioners 19.289. but as judging those Jews for whom I have been petitioned worthy of such a favor, on account of their fidelity and friendship to the Romans. I think it also very just that no Grecian city should be deprived of such rights and privileges, since they were preserved to them under the great Augustus. 19.291. And I will that this decree of mine be engraven on tables by the magistrates of the cities, and colonies, and municipal places, both those within Italy and those without it, both kings and governors, by the means of the ambassadors, and to have them exposed to the public for full thirty days, in such a place whence it may plainly be read from the ground.” 19.292. 1. Now Claudius Caesar, by these decrees of his which were sent to Alexandria, and to all the habitable earth, made known what opinion he had of the Jews. So he soon sent Agrippa away to take his kingdom, now he was advanced to a more illustrious dignity than before, and sent letters to the presidents and procurators of the provinces that they should treat him very kindly. 19.293. Accordingly, he returned in haste, as was likely he would, now he returned in much greater prosperity than he had before. He also came to Jerusalem, and offered all the sacrifices that belonged to him, and omitted nothing which the law required; 19.294. on which account he ordained that many of the Nazarites should have their heads shorn. And for the golden chain which had been given him by Caius, of equal weight with that iron chain wherewith his royal hands had been bound, he hung it up within the limits of the temple, over the treasury, that it might be a memorial of the severe fate he had lain under, and a testimony of his change for the better; that it might be a demonstration how the greatest prosperity may have a fall, and that God sometimes raises up what is fallen down: 19.295. for this chain thus dedicated afforded a document to all men, that king Agrippa had been once bound in a chain for a small cause, but recovered his former dignity again; and a little while afterward got out of his bonds, and was advanced to be a more illustrious king than he was before. 19.296. Whence men may understand that all that partake of human nature, how great soever they are, may fall; and that those that fall may gain their former illustrious dignity again. 19.297. 2. And when Agrippa had entirely finished all the duties of the divine worship, he removed Theophilus, the son of Aus, from the high priesthood, and bestowed that honor of his on Simon the son of Boethus, whose name was also Cantheras whose daughter king Herod married, as I have related above. 19.298. Simon, therefore, had the [high] priesthood with his brethren, and with his father, in like manner as the sons of Simon, the son of Onias, who were three, had it formerly under the government of the Macedonians, as we have related in a former book. 19.299. 3. When the king had settled the high priesthood after this manner, he returned the kindness which the inhabitants of Jerusalem had showed him; for he released them from the tax upon houses, every one of which paid it before, thinking it a good thing to requite the tender affection of those that loved him. He also made Silas the general of his forces, as a man who had partaken with him in many of his troubles. 19.301. This procedure of theirs greatly provoked Agrippa; for it plainly tended to the dissolution of the laws of his country. So he came without delay to Publius Petronius, who was then president of Syria, and accused the people of Doris. 19.302. Nor did he less resent what was done than did Agrippa; for he judged it a piece of impiety to transgress the laws that regulate the actions of men. So he wrote the following letter to the people of Doris in an angry strain: 19.303. “Publius Petronius, the president under Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, to the magistrates of Doris, ordains as follows: 19.304. Since some of you have had the boldness, or madness rather, after the edict of Claudius Caesar Augustus Germanicus was published, for permitting the Jews to observe the laws of their country, not to obey the same 19.305. but have acted in entire opposition thereto, as forbidding the Jews to assemble together in the synagogue, by removing Caesar’s statue, and setting it up therein, and thereby have offended not only the Jews, but the emperor himself, whose statue is more commodiously placed in his own temple than in a foreign one, where is the place of assembling together; while it is but a part of natural justice, that every one should have the power over the place belonging peculiarly to themselves, according to the determination of Caesar,— 19.306. to say nothing of my own determination, which it would be ridiculous to mention after the emperor’s edict, which gives the Jews leave to make use of their own customs, as also gives order that they enjoy equally the rights of citizens with the Greeks themselves,— 19.307. I therefore ordain that Proculus Vitellius, the centurion, bring those men to me, who, contrary to Augustus’s edict, have been so insolent as to do this thing, at which those very men, who appear to be of principal reputation among them, have an indignation also, and allege for themselves, that it was not done with their consent, but by the violence of the multitude, that they may give an account of what hath been done. 19.308. I also exhort the principal magistrates among them, unless they have a mind to have this action esteemed to be done with their consent, to inform the centurion of those that were guilty of it, and take care that no handle be hence taken for raising a sedition or quarrel among them; which those seem to me to hunt after who encourage such doings; 19.309. while both I myself, and king Agrippa, for whom I have the highest honor, have nothing more under our care, than that the nation of the Jews may have no occasion given them of getting together, under the pretense of avenging themselves, and become tumultuous. 19.311. I therefore charge you, that you do not, for the time to come, seek for any occasion of sedition or disturbance, but that every one be allowed to follow their own religious customs.” 19.312. 4. Thus did Petronius take care of this matter, that such a breach of the law might be corrected, and that no such thing might be attempted afterwards against the Jews.
17. Josephus Flavius, Jewish War, 2.128-2.133, 2.285-2.291, 5.201-5.205, 7.148-7.150, 7.162, 7.433-7.434 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.128. 5. And as for their piety towards God, it is very extraordinary; for before sunrising they speak not a word about profane matters, but put up certain prayers which they have received from their forefathers, as if they made a supplication for its rising. 2.129. After this every one of them are sent away by their curators, to exercise some of those arts wherein they are skilled, in which they labor with great diligence till the fifth hour. After which they assemble themselves together again into one place; and when they have clothed themselves in white veils, they then bathe their bodies in cold water. And after this purification is over, they every one meet together in an apartment of their own, into which it is not permitted to any of another sect to enter; while they go, after a pure manner, into the dining-room, as into a certain holy temple 2.131. but a priest says grace before meat; and it is unlawful for anyone to taste of the food before grace be said. The same priest, when he hath dined, says grace again after meat; and when they begin, and when they end, they praise God, as he that bestows their food upon them; after which they lay aside their [white] garments, and betake themselves to their labors again till the evening; 2.132. then they return home to supper, after the same manner; and if there be any strangers there, they sit down with them. Nor is there ever any clamor or disturbance to pollute their house, but they give every one leave to speak in their turn; 2.133. which silence thus kept in their house appears to foreigners like some tremendous mystery; the cause of which is that perpetual sobriety they exercise, and the same settled measure of meat and drink that is allotted to them, and that such as is abundantly sufficient for them. 2.285. Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Caesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek: the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price; 2.286. but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made workingshops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there; 2.287. but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work. 2.288. He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Caesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out. 2.289. 5. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Caesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted. 2.291. Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Caesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Caesarea sixty furlongs. 5.201. 3. Now nine of these gates were on every side covered over with gold and silver, as were the jambs of their doors and their lintels; but there was one gate that was without [the inward court of] the holy house, which was of Corinthian brass, and greatly excelled those that were only covered over with silver and gold. 5.202. Each gate had two doors, whose height was severally thirty cubits, and their breadth fifteen. 5.203. However, they had large spaces within of thirty cubits, and had on each side rooms, and those, both in breadth and in length, built like towers, and their height was above forty cubits. Two pillars did also support these rooms, and were in circumference twelve cubits. 5.204. Now the magnitudes of the other gates were equal one to another; but that over the Corinthian gate, which opened on the east over against the gate of the holy house itself, was much larger; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 7.148. and for the other spoils, they were carried in great plenty. But for those that were taken in the temple of Jerusalem, they made the greatest figure of them all; that is, the golden table, of the weight of many talents; the candlestick also, that was made of gold, though its construction were now changed from that which we made use of; 7.149. for its middle shaft was fixed upon a basis, and the small branches were produced out of it to a great length, having the likeness of a trident in their position, and had every one a socket made of brass for a lamp at the tops of them. These lamps were in number seven, and represented the dignity of the number seven among the Jews; 7.162. But still he gave order that they should lay up their Law, and the purple veils of the holy place, in the royal palace itself, and keep them there. 7.433. 4. And now Lupus, the governor of Alexandria, upon the receipt of Caesar’s letter, came to the temple, and carried out of it some of the donations dedicated thereto, and shut up the temple itself. 7.434. And as Lupus died a little afterward, Paulinus succeeded him. This man left none of those donations there, and threatened the priests severely if they did not bring them all out; nor did he permit any who were desirous of worshipping God there so much as to come near the whole sacred place;
18. Josephus Flavius, Against Apion, 1.209, 2.10-2.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.209. “There are a people called Jews, who dwell in a city the strongest of all other cities, which the inhabitants call Jerusalem, and are accustomed to rest on every seventh day; on which times they make no use of their arms, nor meddle with husbandry, nor take care of any affairs of life, but spread out their hands in their holy places, and pray till the evening. 2.11. that, he also set up pillars instead of gnomons, under which was represented a cavity like that of a boat, and the shadow that fell from their tops fell down upon that cavity, that it might go round about the like course as the sun itself goes round in the other.” 2.11. Now, if he knew the purity of our temple, he hath entirely omitted to take notice of it; but he forges a story about the seizing of a Grecian, about ineffable food, and the most delicious preparation of dainties; and pretends that strangers could go into a place whereinto the noblest men among the Jews are not allowed to enter, unless they be priests.
19. Josephus Flavius, Life, 279-280, 293, 277 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. Juvenal, Satires, 3.10-3.16, 6.544, 8.160, 14.96-14.106 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Mishnah, Miqvaot, 5.4, 6.10 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

5.4. All seas are equivalent to a mikveh, for it is said, \"And the gathering (ulemikveh) of the waters He called the seas\" (Genesis 1:10), the words of Rabbi Meir. Rabbi Judah says: only the Great Sea is equivalent to a mikveh, for it says \"seas\" only because there are in it many kinds of seas. Rabbi Yose says: all seas afford cleanness when running, and yet they are unfit for zavim and metzoraim and for the preparation of the hatat waters." 6.10. The outlet of a bath-basin: if it is in the center, it renders [the bath] invalid [as a mikveh]; but if it is at the side, it does not render it invalid, because then it is like one mikveh adjoining another mikveh, the words of Rabbi Meir. But the sages say: if the bath- basin can contain a quarter-log of [water] before it reaches the outlet, it is valid; but if not, it is not valid. Rabbi Elazar bar Zadok says: if the outlet can contain any amount of [water], it is invalid."
22. Mishnah, Yoma, 1.3, 3.3, 3.10 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.3. They delivered to him elders from the elders of the court and they read before him [throughout the seven days] from the order of the day. And they say to him, “Sir, high priest, you read it yourself with your own mouth, lest you have forgotten or lest you have never learned.” On the eve of Yom HaKippurim in the morning they place him at the eastern gate and pass before him oxen, rams and sheep, so that he may recognize and become familiar with the service." 3.3. A man may not enter the Temple courtyard or to worship even if he was clean until he immerses himself. Five immersions and ten sanctifications did the high priest perform on that day. And all in sanctity in the Bet Haparvah with the exception of this one alone." 3.10. Ben Katin made twelve spigots for the laver, for there had been before only two. He also made a mechanism for the laver, in order that its water should not become unfit by remaining overnight. King Monbaz had all the handles of all the vessels used on Yom HaKippurim made of gold. His mother Helena made a golden candelabrum over the opening of the Hekhal. She also made a golden tablet, on which the portion concerning the suspected adulteress was inscribed. For Nicanor miracles happened to his doors. And they were all mentioned for praise."
23. New Testament, 1 Corinthians, 15.36 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.36. You foolish one, that which you yourself sow is not made aliveunless it dies.
24. New Testament, Acts, 16.12-16.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.12. and from there to Philippi, which is a city of Macedonia, the first of the district, a Roman colony. We were staying some days in this city. 16.13. On the Sabbath day we went forth outside of the city by a riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down, and spoke to the women who had come together.
25. New Testament, Galatians, 2.11-2.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.13. And the rest of the Jews joined him in his hypocrisy; so that evenBarnabas was carried away with their hypocrisy. 2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do? 2.15. We, being Jews by nature, and not Gentile sinners 2.16. yet knowing that a man is not justified by the works of the law butthrough the faith of Jesus Christ, even we believed in Christ Jesus,that we might be justified by faith in Christ, and not by the works ofthe law, because no flesh will be justified by the works of the law. 2.17. But if, while we sought to be justified in Christ, we ourselvesalso were found sinners, is Christ a servant of sin? Certainly not! 2.18. For if I build up again those things which I destroyed, I provemyself a law-breaker. 2.19. For I, through the law, died to the law,that I might live to God. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me. 2.21. I don't make void the grace of God.For if righteousness is through the law, then Christ died for nothing!
26. New Testament, Romans, 10.15, 11.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10.15. And how will they preach unless they are sent? As it is written: "How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, Who bring glad tidings of good things! 11.23. They also, if they don't continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again.
27. New Testament, Luke, 4.26-4.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.26. Elijah was sent to none of them, except to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 4.27. There were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, except Naaman, the Syrian.
28. New Testament, Mark, 7.3-7.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.3. (For the Pharisees, and all the Jews, don't eat unless they wash their hands and forearms, holding to the tradition of the elders. 7.4. They don't eat when they come from the marketplace, unless they bathe themselves, and there are many other things, which they have received to hold to: washings of cups, pitchers, bronze vessels, and couches.)
29. New Testament, Matthew, 12.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.4. how he entered into the house of God, and ate the show bread, which was not lawful for him to eat, neither for those who were with him, but only for the priests?
30. Quintilian, Institutes of Oratory, 3.7.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.7.21.  The vices of the children bring hatred on their parents; founders of cities are detested for concentrating a race which is a curse to others, as for example the founder of the Jewish superstition; the laws of Gracchus are hated, and we abhor any loathsome example of vice that has been handed down to posterity, such as the criminal form of lust which a Persian is said to have been the first to practise on a woman of Samos.
31. Quintilian, Institutio Oratoria, 3.7.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.7.21.  The vices of the children bring hatred on their parents; founders of cities are detested for concentrating a race which is a curse to others, as for example the founder of the Jewish superstition; the laws of Gracchus are hated, and we abhor any loathsome example of vice that has been handed down to posterity, such as the criminal form of lust which a Persian is said to have been the first to practise on a woman of Samos.
32. Suetonius, Nero, 16.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

33. Tacitus, Annals, 13.32.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

34. Tacitus, Histories, 5.4.1, 5.5.1, 5.8.2, 15.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

35. Tosefta, Miqvaot, 5.7-5.8, 6.3-6.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

36. Pliny The Younger, Letters, 10.96-10.97, 10.96.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

37. Pliny The Younger, Letters, 10.96-10.97, 10.96.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

38. Tertullian, To The Heathen, 13 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

39. Babylonian Talmud, Shabbat, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

11a. כ"ו דכתיב (בראשית יד, ד) שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעומר ושלש עשרה שנה מרדו ובארבע עשרה שנה וגו':,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה שנאמר (עזרא ט, ט) לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו וה"מ בבתים אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה אמר רב אשי אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה והא חרבה מאותו עון לא חרבה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת נכרי תחת נכרי ולא תחת חבר תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם תחת ת"ח ולא תחת יתום ואלמנה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל חולי ולא חולי מעים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש ולא מיחוש ראש כל רעה ולא אשה רעה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמים יריעות וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר רב משרשיא (משלי כה, ג) שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת אמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפי' בשבת,רבי יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אשי עבדי ליה עיגלא תילתא אמרו ליה לטעום מר מידי אמר להו בתענית יתיבנא אמרו ליה ולא סבר ליה מר להא דרב יהודה דאמר רב יהודה לוה אדם תעניתו ופורע א"ל תענית חלום הוא ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת ואמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפי' בשבת:,ואם התחילו אין מפסיקין מפסיקין לק"ש: הא תנא ליה רישא אין מפסיקין סיפא אתאן לדברי תורה דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה א"ר יוחנן לא שנו אלא כגון ר"ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין לק"ש ולתפלה,והתניא כשם שאין מפסיקין לתפלה כך אין מפסיקין לק"ש כי תני ההיא בעיבור שנה דאמר רב אדא בר אהבה וכן תנו סבי דהגרוניא אמר רבי אלעזר בר צדוק כשהיינו עוסקין בעיבור השנה ביבנה לא היינו מפסיקין לא לקריאת שמע ולא לתפלה:, big strongמתני׳ /strong /big לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה:, big strongגמ׳ /strong /big תנן התם לא יעמוד אדם ברה"י וישתה ברה"ר בר"ה וישתה ברה"י אבל אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה מותר 11a. during which they committed their sins was altogether btwenty-sixyears, as it is written: b“Twelve years they served Chedorlaomer and thirteen years they rebelled, and in the fourteenth yearChedorlaomer came” (Genesis 14:4–5). The twelve years plus the fourteen years during which they were enslaved were not years of tranquility, leaving only twenty-six tranquil years when they were sinful., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said /b: bAny city whose roofs are higher than the synagoguewill bultimately be destroyedbecause of the contempt shown the synagogue. Allusion to this is from that bwhich is stated: “To uplift the house of our God and restore its ruins”(Ezra 9:9). The house that is devoted to God needs to be elevated above the other houses of the city. The Gemara adds: bAnd this applies only to the height of the housesthemselves. bHowever,if bthe poles [ ikashkushei /i] and the towers [ iabrurei /i]that extend from the house are higher than the synagogue, bwe have noproblem bwith it. Rav Ashi said: I causedthe city of bMata Meḥasseya to not be destroyedby building the synagogue higher than the other houses. The Gemara asks: bWasn’tMata Meḥasseya ultimately bdestroyed?The Gemara answers: bIt was not destroyed because of that sin;other sins caused its destruction., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:It is preferable to be bunderthe yoke of bIshmael and not underthe yoke of ba stranger,the Romans; bunder a stranger and not under a iḤabar /i,a Persian Zoroastrian fire priest; bunder a iḤabarand not under a Torah scholar,as if one offends a Torah scholar who is greater than he, the scholar will be exacting with him and he will be punished at the hand of Heaven; bunder a Torah scholar and not under an orphan or a widow,as they are easily insulted and God promised to hear their cries and punish those who offend them., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:It is preferable to suffer from banyextended billness and notfrom an bintestinal illness.Similarly, it is preferable to suffer bany pain,even if it is sharp and excruciating, band not heart pain; anyslight bache and not a headache; any evil and not an evil wife. /b, bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:Even bif all the seas would be ink, andthe reeds that grow near bswampswould be bquills, andthe bheavenswould be bparchmentupon which the words would be written, band all the peoplewould be bscribes;all of these bare insufficient to write theunquantifiable bspace ofgovernmental bauthority,i.e., all the considerations with which a government must concern itself and deal. bRav Mesharshiya said: What is the versethat alludes to this? b“The Heavens on High and the land to the depth and the heart of kings are unsearchable”(Proverbs 25:3)., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said: A fast is effective toneutralize babad bdream like fireburns bchaff. Rav Ḥisda said: Anda fast is effective specifically bon that daythat he dreamed. bAnd Rav Yosef said:One suffering from a bad dream that he dreamed is permitted to fast beven on Shabbat. /b,The Gemara relates: bRav Yehoshua, son of Rav Idi, happenedto come bto the house of Rav Ashi. They prepared a third-born calf,whose meat is high quality, bfor him. They said to him: Let the Master taste something. He said to them: I am sittingin the midst of ba fast. They said to him: And does the Master not holdin accordance with bthis ihalakhaof bRav Yehuda, as Rav Yehuda said: A person can borrow his fastand not fast on the day that he originally designated, band repay itby fasting on another day? You can postpone your fast to another day. bHe said to them: It is a fast for a dream. And Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said: A fast is effective toneutralize babad bdream like fireburns bchaff. And Rav Ḥisda saidthat the fast is effective specifically bon that daythat he dreamed. bAnd Rav Yosef saidthat a person suffering due to a bad dream is permitted to fast beven on Shabbat. /b,We learned in the mishna that bif theyalready bbeganany one of the activities mentioned in the mishna bthey need not stopto recite the iAmidaprayer; however, bthey stop to recite iShema /i.The Gemara asks: bDidn’tthe bfirst clauseof the mishna already bteachthat they need not stop? Why does the mishna repeat it? The Gemara answers: In bthe latter clauseof the mishna, bwe came todiscuss bmatters of Torah.With regard to those engaged in Torah study, they need not stop for prayer, but they are required to stop to recite iShema /i. bAs it was taughtin a ibaraita /i: bTorah scholars, who were engaged in thestudy of bTorah, stoptheir Torah study bfor iShema /i, and they do not stop for prayer. Rabbi Yoḥa saida caveat to this statement: bThey only taughtthat they need not stop for prayer with regard bto the likes of Rabbi Shimon ben Yoḥai and his colleagues, whose Torah is their vocationand they never interrupt their Torah study. bHowever,for bthe likes of us,who also engage in other activities, bwe stopboth bfor iShema /iand bfor prayer. /b,With regard to the essence of the statement the Gemara asks: bDidn’t we learnin a different ibaraita /i: bJust as they do not stop for prayer, they do not stop for iShema /i?The Gemara answers: bWhen that ibaraita bwas taught,it was taught with regard to those engaged bin the intercalation of the year.Since their activity is crucial and all the Festivals of the year are determined through that activity, the Sages allowed them to continue and not stop to recite iShema /i. bAs Rav Adda bar Ahava said, and the Elders ofthe city of bHagronya also taughtthat bRabbi Elazar, son of Rabbi Tzadok, said: When we were engaged in the intercalation of the year in Yavne, we would stop neither for iShemanor for prayer. /b, strongMISHNA: /strong This mishna deals with various decrees, especially with regard to the ihalakhotof Shabbat, which were issued in order to distance a person from transgressions that he is liable to commit through habit and routine. The mishna said: bThe tailor may not go outwith bhis needle adjacent to nightfallon Shabbat eve, blest he forgetthat he is carrying the needle band go outwith it to the public domain even after Shabbat begins. bAnd,similarly, bthe scribe[ilavlar/b] may bnotgo out bwith his quill /b[ikulmos /i]for the same reason. bAndone bmay not shake his clotheson Shabbat to rid them of lice; bandone bmay not reada book bby candlelight,so that he will not come to adjust the wick of the lamp. However, bin truth they saidan established ihalakha /i: The battendant sees wherein the book the bchildrenunder his supervision are breadingin the Torah, even by candlelight on Shabbat. bHowever, hehimself bmay not read. Similarly,the Sages issued a similar decree with regard to other ihalakhot /i, as they said: bThe izavmay not eateven bwithhis wife bthe izava, /idespite the fact that they are both ritually impure, bbecause,by eating together, they will come to excessive intimacy and become baccustomed to sin. /b, strongGEMARA: /strong Among the ihalakhotconcerning decrees that were issued lest one come to commit a transgression, bwe learnedin a mishna bthere: A person may not stand in the private domain and drinkwater located bin the public domain,or vice versa, stand bin the public domain and drinkwater located in the bprivate domain,lest he transfer the vessel from which he is drinking the water to the place where he is standing and become liable to bring a sin-offering. bHowever, if he introduced his head and most of hisbody binto the placewhere the water bthat he is drinkingis located, there is no longer room for concern, and bit is permitted, /b
40. John Chrysostom, Against The Jews, 1.5 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

41. Theodosius Ii Emperor of Rome, Theodosian Code, 7.8.2 (5th cent. CE - 5th cent. CE)

42. Procopius, On Buildings, 6.2 (6th cent. CE - 6th cent. CE)

43. Anon., 4 Ezra, 3.28, 3.30-3.33, 3.35

3.28. Then I said in my heart, Are the deeds of those who inhabit Babylon any better? Is that why she has gained dominion over Zion? 3.30. for I have seen how thou dost endure those who sin, and hast spared those who act wickedly, and hast destroyed thy people, and hast preserved thy enemies 3.31. and hast not shown to any one how thy way may be comprehended. Are the deeds of Babylon better than those of Zion? 3.32. Or has another nation known thee besides Israel? Or what tribes have so believed thy covets as these tribes of Jacob? 3.33. Yet their reward has not appeared and their labor has borne no fruit. For I have traveled widely among the nations and have seen that they abound in wealth, though they are unmindful of thy commandments. 3.35. When have the inhabitants of the earth not sinned in thy sight? Or what nation has kept thy commandments so well?
44. Anon., Epistle To Diognetus, 4.1

45. Anon., Letter of Aristeas, 101-120, 304-306, 83-100

100. But in order that we might gain complete information, we ascended to the summit of the neighbouring citadel and looked around us. It is situated in a very lofty spot, and is fortified with many towers, which have been built up to the very top of immense stones, with the object, as we were informed, of
46. Epigraphy, Inscr. De Delos, 316, 1520

47. Papyri, P.Polit.Jud., 8

48. Papyri, Cpj, 157Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts, synagogues, synagogues, asia minor Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113
acts, synagogues, synagogues, greece Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113
acts, synagogues, synagogues, near water Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302, 334
aegina, synagogue at Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
antipater Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113
arbel Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
archaeology, arch(a)eological Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
archive Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
aristocrat/aristocracy (upper class) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
asia minor, communal organization, leadership Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
asia minor, inscriptions Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113
asia minor, jewish communities, communal organization, leadership Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
asia minor, synagogues Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
asia minor Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108; Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
associations, jewish Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
aster, claudia Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
augustus, his policy towards the jews Isaac, The invention of racism in classical antiquity (2004) 448
augustus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
aurelia augusta (hierapolis) Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
babylonia, babylonian jews Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
babylonia Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
bathhouse Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
berytus Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
bible (hebrew bible and/or new testament) Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
blessings, purification Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302
caesarea maritima Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
caligula gaius casaer Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
cap de port de fornells Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
cemetery (tell el-yahoudieh) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
charity Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
chronology/chronological Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
circumcision Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
cistern, stepped Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
collegia (associations) in the roman empire Isaac, The invention of racism in classical antiquity (2004) 448
commemoration Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
communal meals Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 252; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
community/communities (jewish), egyptian-jewish Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
community/communities (jewish) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431
custom Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
decree Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
defense/defensive Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
delos Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
diaspora, jewish Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
diaspora, judaism in the diaspora Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
diaspora Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431, 432; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
edict of milan, elche, synagogue at Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
education, applications of, to address historical, religious or social issues Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
education, rabbinic Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
egypt Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
egyptian, jews/jewry Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
elephantine temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
epigraphy Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
epigraphy (inscriptions) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
es fornás de torelló Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
essenes Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 281
ethnography, graeco-roman Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
favors, of caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
festival Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
fines (on tombs) Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
food laws Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
foreigners, associations of Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
gentile Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
geography/geographical Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 432
halicarnassus Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
hamman lif, synagogue at Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
hasmonean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
hasmoneans, polemics against Schwartz, 2 Maccabees (2008) 266
hellenism, hellenistic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
herod Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
hierapolis, necropolis Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
high priest Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
iconography of Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
idolatry Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
inscriptions, jewish Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
isla del rey Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
jerusalem, second temple Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
jerusalem Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90; Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161; Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
jerusalem temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
jewish practices/torah observance, works of the law (erga nomou) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 111
jewish practices/torah observance Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 111
jewish rights Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
jewish state, and caesar, exemptions of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
jewish state, and caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
jews, formal status in the roman empire of Isaac, The invention of racism in classical antiquity (2004) 448
jews, graeco-roman views of Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
jews, status in the city of rome of Isaac, The invention of racism in classical antiquity (2004) 448
jews Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
josephus, on jewish state, decrees of caesar concerning Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
josephus, on jewish state, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
josephus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108, 628
judaea Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
judaean/jewish Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
judaism, as religio-cultural system Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
judaism, late second temple Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
judaism Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90; Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
julius caesar, favors of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
julius caesar, his policy towards the jews Isaac, The invention of racism in classical antiquity (2004) 448
juvenal Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
katoikia (jews) Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
kelibia Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
land of israel Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
land of israel (palestine) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
laos Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
laos (jews) Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
latin Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
latin language Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
legal regulations on associations, roman Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
letter of aristeas Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
loyal/loyalty Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
lucius antonius Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
macedonia Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
maon (judaea) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
maon (nirim) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
marcus alexander Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
merot, stepped cistern Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
mikdash adam (temple of man) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
mikva, mikvaot (ritual bathhouse) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
military Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
minorca, mosaics in Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
minorca, possible location of jewish synagogue on Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
miqveh (ritual bath, stepped cistern) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114, 334
mishnah, judaism Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
mishnah Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
mosaic law Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
name/named/unnamed Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
necropolis Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
nero Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
nome Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
nysa Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
onias community Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
onias temple, building of / foundation Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple, identity of builder Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple, importance Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 432
onomastics Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
onqelos the proselyte Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
ossius of cordova, ostia, synagogue at Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
pagan, pagans, cities Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
pagan, pagans, relationship with jewish community Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113, 114
palestine, mosaics in Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
papyri/papyrology Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
parthian Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
parthian territory Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
paul (saul) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
philippi, battle of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
philippi (macedonia) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
philo, of alexandria Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 281
phoenicians Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
pilgrimage Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
pilgrims/pilgrimage Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
pliny the younger Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
pompey Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113
porta capena Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
prayer Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
prayers Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
priene Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
priests (non-jewish) Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
privileges, of octavian Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
proculus, tiberius claudius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
proselyte, proselytism Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
proselytes Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
proseuche (prayer house), diaspora, delos Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
proseuche (prayer house), diaspora, egypt Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
proseuche (prayer house), diaspora, halicarnassus Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
purity (see also food laws) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
purity system Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
purpose-built communal structures Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
puteoli Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
r. joshua b. qabusai Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
r. meir Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
r.yosi Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
readers of 2 maccabees Schwartz, 2 Maccabees (2008) 266
religion within a cultural system' Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90
roman, empire Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
roman, law Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
roman, period Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
roman Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431, 432
roman empire Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
rome Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
sabbath, decrees relating to Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
sabbath, edicts regarding Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
sabbath, rituals and practices Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 252
sabbath, self-defense on Schwartz, 2 Maccabees (2008) 266
sabbath Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262; Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
sabbath observance Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
salvation Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 111
samaritans, chronicles Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
samaritans, ritual bath (miqveh) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
samaritans Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
sanctity, synagogue/proseuche Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302
sanctity, torah, torah shrine Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302
sanctity of, courtyard Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302
sanctity of, fountains Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 302
sardeis Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
sardis, edicts Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 113, 114
sardis, synagogue in Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
sardis Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
son bou Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
susiya synagogue, water installations Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
synagogue, building Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
synagogue Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77; Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36; Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
synagogue architecture, atriums and water installations Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
synagogues, jewish, located by the sea Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
synagogues, jewish, on minorca Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 70
synagogues Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263, 281
syria, relationship of, to judea Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 32
tacitus Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
temple (worship) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
temple in jerusalem Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
temple tax (half-shekel) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
tertullian Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
therapeutae Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 281
tiberias Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 263
tomb / tombstones Huttner, Early Christianity in the Lycus Valley (2013) 77
torah Damm, Religions and Education in Antiquity (2018) 90; Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
tradition of ~ Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 108
trajan Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 628
tyre Eckhardt, Benedict, Private Associations and Jewish Communities in the Hellenistic and Roman Cities (2019) 107
violence, cultural (symbolic) Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
violence, direct Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
violence, structural Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 161
water, location of synagogues near Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114, 302, 334
water Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
women, seating, synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 114
worship Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
yom kippur, temple Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
– in roman empire Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
– travel on Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36