Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.185-14.256


Καῖσαρ δ' ἐλθὼν εἰς ̔Ρώμην ἕτοιμος ἦν πλεῖν ἐπ' ̓Αφρικῆς πολεμήσων Σκιπίωνι καὶ Κάτωνι, πέμψας δ' ̔Υρκανὸς πρὸς αὐτὸν παρεκάλει βεβαιώσασθαι τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν καὶ συμμαχίαν.1. Now when Caesar was come to Rome, he was ready to sail into Africa to fight against Scipio and Cato, when Hyrcanus sent ambassadors to him, and by them desired that he would ratify that league of friendship and mutual alliance which was between them


ἔδοξεν δ' ἀναγκαῖον εἶναί μοι πάσας ἐκθέσθαι τὰς γεγενημένας ̔Ρωμαίοις καὶ τοῖς αὐτοκράτορσιν αὐτῶν τιμὰς καὶ συμμαχίας πρὸς τὸ ἔθνος ἡμῶν, ἵνα μὴ λανθάνῃ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅτι καὶ οἱ τῆς ̓Ασίας καὶ οἱ τῆς Εὐρώπης βασιλεῖς διὰ σπουδῆς ἔσχον ἡμᾶς τήν τε ἀνδρείαν ἡμῶν καὶ τὴν πίστιν ἀγαπήσαντες.And it seems to me to be necessary here to give an account of all the honors that the Romans and their emperor paid to our nation, and of the leagues of mutual assistance they have made with it, that all the rest of mankind may know what regard the kings of Asia and Europe have had to us, and that they have been abundantly satisfied of our courage and fidelity;


ἐπεὶ δὲ πολλοὶ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς δυσμένειαν ἀπιστοῦσι τοῖς ὑπὸ Περσῶν καὶ Μακεδόνων ἀναγεγραμμένοις περὶ ἡμῶν τῷ μηκέτ' αὐτὰ πανταχοῦ μηδ' ἐν τοῖς δημοσίοις ἀποκεῖσθαι τόποις, ἀλλὰ παρ' ἡμῖν τε αὐτοῖς καί τισιν ἄλλοις τῶν βαρβάρωνfor whereas many will not believe what hath been written about us by the Persians and Macedonians, because those writings are not every where to be met with, nor do lie in public places, but among us ourselves, and certain other barbarous nations


πρὸς δὲ τὰ ὑπὸ ̔Ρωμαίων δόγματα οὐκ ἔστιν ἀντειπεῖν: ἔν τε γὰρ δημοσίοις ἀνάκειται τόποις τῶν πόλεων καὶ ἔτι νῦν ἐν τῷ Καπετωλίῳ χαλκαῖς στήλαις ἐγγέγραπται, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Καῖσαρ ̓Ιούλιος τοῖς ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ ̓Ιουδαίοις ποιήσας χαλκῆν στήλην ἐδήλωσεν, ὅτι ̓Αλεξανδρέων πολῖταί εἰσιν, ἐκ τούτων ποιήσομαι καὶ τὴν ἀπόδειξιν.while there is no contradiction to be made against the decrees of the Romans, for they are laid up in the public places of the cities, and are extant still in the capitol, and engraven upon pillars of brass; nay, besides this, Julius Caesar made a pillar of brass for the Jews at Alexandria, and declared publicly that they were citizens of Alexandria.


παραθήσομαι δὲ τὰ γενόμενα ὑπό τε τῆς συγκλήτου δόγματα καὶ ̓Ιουλίου Καίσαρος πρός τε ̔Υρκανὸν καὶ τὸ ἔθνος ἡμῶν.Out of these evidences will I demonstrate what I say; and will now set down the decrees made both by the senate and by Julius Caesar, which relate to Hyrcanus and to our nation.
NaN


τῆς γενομένης ἀναγραφῆς ἐν τῇ δέλτῳ πρὸς ̔Υρκανὸν υἱὸν ̓Αλεξάνδρου ἀρχιερέα καὶ ἐθνάρχην ̓Ιουδαίων πέπομφα ὑμῖν τὸ ἀντίγραφον, ἵν' ἐν τοῖς δημοσίοις ὑμῶν ἀνακέηται γράμμασιν. βούλομαι δὲ καὶ ἑλληνιστὶ καὶ ῥωμαϊστὶ ἐν δέλτῳ χαλκῇ τοῦτο ἀνατεθῆναι.I have sent you a copy of that decree, registered on the tables, which concerns Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, that it may be laid up among the public records; and I will that it be openly proposed in a table of brass, both in Greek and in Latin.


ἔστιν δὴ τοῦτο: ̓Ιούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ τὸ δεύτερον καὶ ἀρχιερεὺς μετὰ συμβουλίου γνώμης ἐπέκρινα. ἐπεὶ ̔Υρκανὸς ̓Αλεξάνδρου ̓Ιουδαῖος καὶ νῦν καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἔν τε εἰρήνῃ καὶ πολέμῳ πίστιν τε καὶ σπουδὴν περὶ τὰ ἡμέτερα πράγματα ἐπεδείξατο, ὡς αὐτῷ πολλοὶ μεμαρτυρήκασιν αὐτοκράτορεςIt is as follows: I Julius Caesar, imperator the second time, and high priest, have made this decree, with the approbation of the senate. Whereas Hyrcanus, the son of Alexander the Jew, hath demonstrated his fidelity and diligence about our affairs, and this both now and in former times, both in peace and in war, as many of our generals have borne witness


καὶ ἐν τῷ ἔγγιστα ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ πολέμῳ μετὰ χιλίων πεντακοσίων στρατιωτῶν ἧκεν σύμμαχος καὶ πρὸς Μιθριδάτην ἀποσταλεὶς ὑπ' ἐμοῦ πάντας ἀνδρείᾳ τοὺς ἐν τάξει ὑπερέβαλενand came to our assistance in the last Alexandrian war, with fifteen hundred soldiers; and when he was sent by me to Mithridates, showed himself superior in valor to all the rest of that army;—


διὰ ταύτας τὰς αἰτίας ̔Υρκανὸν ̓Αλεξάνδρου καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐθνάρχας ̓Ιουδαίων εἶναι ἀρχιερωσύνην τε ̓Ιουδαίων διὰ παντὸς ἔχειν κατὰ τὰ πάτρια ἔθη, εἶναί τε αὐτὸν καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ συμμάχους ἡμῖν ἔτι τε καὶ ἐν τοῖς κατ' ἄνδρα φίλοις ἀριθμεῖσθαιfor these reasons I will that Hyrcanus, the son of Alexander, and his children, be ethnarchs of the Jews, and have the high priesthood of the Jews for ever, according to the customs of their forefathers, and that he and his sons be our confederates; and that besides this, everyone of them be reckoned among our particular friends.


ὅσα τε κατὰ τοὺς ἰδίους αὐτῶν νόμους ἐστὶν ἀρχιερατικὰ φιλάνθρωπα, ταῦτα κελεύω κατέχειν αὐτὸν καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ: ἄν τε μεταξὺ γένηταί τις ζήτησις περὶ τῆς ̓Ιουδαίων ἀγωγῆς, ἀρέσκει μοι κρίσιν γίνεσθαι παρ' αὐτοῖς. παραχειμασίαν δὲ ἢ χρήματα πράσσεσθαι οὐ δοκιμάζω.I also ordain that he and his children retain whatsoever privileges belong to the office of high priest, or whatsoever favors have been hitherto granted them; and if at any time hereafter there arise any questions about the Jewish customs, I will that he determine the same. And I think it not proper that they should be obliged to find us winter quarters, or that any money should be required of them.”


Γαί̈ου Καίσαρος αὐτοκράτορος ὑπάτου δεδομένα συγκεχωρημένα προσκεκριμένα ἐστὶν οὕτως ἔχοντα. ὅπως τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ ̓Ιουδαίων ἔθνους ἄρχῃ, καὶ τοὺς δεδομένους τόπους καρπίζωνται, καὶ ὁ ἀρχιερεὺς αὐτὸς καὶ ἐθνάρχης τῶν ̓Ιουδαίων προϊστῆται τῶν ἀδικουμένων.3. “The decrees of Caius Caesar, consul, containing what hath been granted and determined, are as follows: That Hyrcanus and his children bear rule over the nation of the Jews, and have the profits of the places to them bequeathed; and that he, as himself the high priest and ethnarch of the Jews, defend those that are injured;


πέμψαι δὲ πρὸς ̔Υρκανὸν τὸν ̓Αλεξάνδρου υἱὸν ἀρχιερέα τῶν ̓Ιουδαίων καὶ πρεσβευτὰς τοὺς περὶ φιλίας καὶ συμμαχίας διαλεξομένους: ἀνατεθῆναι δὲ καὶ χαλκῆν δέλτον ταῦτα περιέχουσαν ἔν τε τῷ Καπετωλίῳ καὶ Σιδῶνι καὶ Τύρῳ καὶ ἐν ̓Ασκάλωνι καὶ ἐν τοῖς ναοῖς ἐγκεχαραγμένην γράμμασιν ̔Ρωμαϊκοῖς καὶ ̔Ελληνικοῖς.and that ambassadors be sent to Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest of the Jews, that may discourse with him about a league of friendship and mutual assistance; and that a table of brass, containing the premises, be openly proposed in the capitol, and at Sidon, and Tyre, and Askelon, and in the temple, engraven in Roman and Greek letters:


ὅπως τε τὸ δόγμα τοῦτο πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν πόλιν ταμίαις καὶ τοῖς τούτων ἡγουμένοις * εἴς τε τοὺς φίλους ἀνενέγκωσιν καὶ ξένια τοῖς πρεσβευταῖς παρασχεῖν καὶ τὰ διατάγματα διαπέμψαι πανταχοῦ.that this decree may also be communicated to the quaestors and praetors of the several cities, and to the friends of the Jews; and that the ambassadors may have presents made them; and that these decrees be sent every where.”


Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ ὕπατος τιμῆς καὶ ἀρετῆς καὶ φιλανθρωπίας ἕνεκεν συνεχώρησεν ἐπὶ συμφέροντι καὶ τῇ συγκλήτῳ καὶ τῷ δήμῳ τῶν ̔Ρωμαίων ̔Υρκανὸν ̓Αλεξάνδρου υἱὸν καὶ τέκνα αὐτοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ ἱερεῖς ̔Ιεροσολύμων καὶ τοῦ ἔθνους εἶναι ἐπὶ τοῖς δικαίοις, οἷς καὶ οἱ πρόγονοι αὐτῶν τὴν ἀρχιερωσύνην διακατέσχον.4. “Caius Caesar, imperator, dictator, consul, hath granted, That out of regard to the honor, and virtue, and kindness of the man, and for the advantage of the senate, and of the people of Rome, Hyrcanus, the son of Alexander, both he and his children, be high priests and priests of Jerusalem, and of the Jewish nation, by the same right, and according to the same laws, by which their progenitors have held the priesthood.”


nan5. “Caius Caesar, consul the fifth time, hath decreed, That the Jews shall possess Jerusalem, and may encompass that city with walls; and that Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, retain it in the manner he himself pleases;


ὅπως τε ̓Ιουδαίοις ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς μισθώσεως ἔτει τῆς προσόδου κόρον ὑπεξέλωνται καὶ μήτε ἐργολαβῶσί τινες μήτε φόρους τοὺς αὐτοὺς τελῶσιν.and that the Jews be allowed to deduct out of their tribute, every second year the land is let [in the Sabbatic period], a corus of that tribute; and that the tribute they pay be not let to farm, nor that they pay always the same tribute.”


Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ τὸ δεύτερον ἔστησεν κατ' ἐνιαυτὸν ὅπως τελῶσιν ὑπὲρ τῆς ̔Ιεροσολυμιτῶν πόλεως ̓Ιόππης ὑπεξαιρουμένης χωρὶς τοῦ ἑβδόμου ἔτους, ὃν σαββατικὸν ἐνιαυτὸν προσαγορεύουσιν, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ μήτε τὸν ἀπὸ τῶν δένδρων καρπὸν λαμβάνουσιν μήτε σπείρουσιν.6. “Caius Caesar, imperator the second time, hath ordained, That all the country of the Jews, excepting Joppa, do pay a tribute yearly for the city Jerusalem, excepting the seventh, which they call the sabbatical year, because thereon they neither receive the fruits of their trees, nor do they sow their land;


καὶ ἵνα ἐν Σιδῶνι τῷ δευτέρῳ ἔτει τὸν φόρον ἀποδιδῶσιν τὸ τέταρτον τῶν σπειρομένων, πρὸς τούτοις ἔτι καὶ ̔Υρκανῷ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τὰς δεκάτας τελῶσιν, ἃς ἐτέλουν καὶ τοῖς προγόνοις αὐτῶν.and that they pay their tribute in Sidon on the second year [of that sabbatical period], the fourth part of what was sown: and besides this, they are to pay the same tithes to Hyrcanus and his sons which they paid to their forefathers.


καὶ ὅπως μηδεὶς μήτε ἄρχων μήτε ἀντάρχων μήτε στρατηγὸς ἢ πρεσβευτὴς ἐν τοῖς ὅροις τῶν ̓Ιουδαίων ἀνιστὰς συμμαχίαν καὶ στρατιώτας ἐξῇ τούτῳ χρήματα εἰσπράττεσθαι ἢ εἰς παραχειμασίαν ἢ ἄλλῳ τινὶ ὀνόματι, ἀλλ' εἶναι πανταχόθεν ἀνεπηρεάστους.And that no one, neither president, nor lieutenant, nor ambassador, raise auxiliaries within the bounds of Judea; nor may soldiers exact money of them for winter quarters, or under any other pretense; but that they be free from all sorts of injuries;


ὅσα τε μετὰ ταῦτα ἔσχον ἢ ἐπρίαντο καὶ διακατέσχον καὶ ἐνεμήθησαν, ταῦτα πάντα αὐτοὺς ἔχειν. ̓Ιόππην τε πόλιν, ἣν ἀπ' ἀρχῆς ἔσχον οἱ ̓Ιουδαῖοι ποιούμενοι τὴν πρὸς ̔Ρωμαίους φιλίαν αὐτῶν εἶναι, καθὼς καὶ τὸ πρῶτον, ἡμῖν ἀρέσκειand that whatsoever they shall hereafter have, and are in possession of, or have bought, they shall retain them all. It is also our pleasure that the city Joppa, which the Jews had originally, when they made a league of friendship with the Romans, shall belong to them, as it formerly did;


φόρους τε ὑπὲρ ταύτης τῆς πόλεως ̔Υρκανὸν ̓Αλεξάνδρου υἱὸν καὶ παῖδας αὐτοῦ παρὰ τῶν τὴν γῆν νεμομένων χώρας λιμένος ἐξαγωγίου κατ' ἐνιαυτὸν Σιδῶνι μοδίους δισμυρίους χοε ὑπεξαιρουμένου τοῦ ἑβδόμου ἔτους, ὃν σαββατικὸν καλοῦσιν, καθ' ὃν οὔτε ἀροῦσιν οὔτε τὸν ἀπὸ τῶν δένδρων καρπὸν λαμβάνουσιν.and that Hyrcanus, the son of Alexander, and his sons, have as tribute of that city from those that occupy the land for the country, and for what they export every year to Sidon, twenty thousand six hundred and seventy-five modii every year, the seventh year, which they call the Sabbatic year, excepted, whereon they neither plough, nor receive the product of their trees.


τάς τε κώμας τὰς ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ, ἃς ̔Υρκανὸς καὶ οἱ πρόγονοι πρότερον αὐτοῦ διακατέσχον, ἀρέσκει τῇ συγκλήτῳ ταῦτα ̔Υρκανὸν καὶ ̓Ιουδαίους ἔχειν ἐπὶ τοῖς δικαίοις οἷς καὶ πρότερον εἶχον.It is also the pleasure of the senate, that as to the villages which are in the great plain, which Hyrcanus and his forefathers formerly possessed, Hyrcanus and the Jews have them with the same privileges with which they formerly had them also;


μένειν δὲ καὶ τὰ ἀπ' ἀρχῆς δίκαια, ὅσα πρὸς ἀλλήλους ̓Ιουδαίοις καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ ἱερεῦσιν ἦν τά τε φιλάνθρωπα ὅσα τε τοῦ δήμου ψηφισαμένου καὶ τῆς συγκλήτου ἔσχον. ἐπὶ τούτοις τε τοῖς δικαίοις χρῆσθαι αὐτοῖς ἐξεῖναι ἐν Λύδδοις.and that the same original ordinances remain still in force which concern the Jews with regard to their high priests; and that they enjoy the same benefits which they have had formerly by the concession of the people, and of the senate; and let them enjoy the like privileges in Lydda.


τούς τε τόπους καὶ χώραν καὶ ἐποίκια, ὅσα βασιλεῦσι Συρίας καὶ Φοινίκης συμμάχοις οὖσι ̔Ρωμαίων κατὰ δωρεὰν ὑπῆρχε καρποῦσθαι, ταῦτα δοκιμάζει ἡ σύγκλητος ̔Υρκανὸν τὸν ἐθνάρχην καὶ ̓Ιουδαίους ἔχειν.It is the pleasure also of the senate that Hyrcanus the ethnarch, and the Jews, retain those places, countries, and villages which belonged to the kings of Syria and Phoenicia, the confederates of the Romans, and which they had bestowed on them as their free gifts.
NaN


Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὕπατός τε τὸ πέμπτον δικτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου λόγους ἐποιήσατο περὶ τῶν δικαίων τῶν ̔Υρκανοῦ τοῦ ̓Αλεξάνδρου ἀρχιερέως ̓Ιουδαίων καὶ ἐθνάρχου τοιούτους:7. “Caius Caesar, imperator, dictator the fourth time, and consul the fifth time, declared to be perpetual dictator, made this speech concerning the rights and privileges of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews.


τῶν πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρων ἐν ταῖς ἐπαρχίαις μαρτυρησάντων ̔Υρκανῷ ἀρχιερεῖ ̓Ιουδαίων καὶ ̓Ιουδαίοις ἐπί τε συγκλήτου καὶ δήμου ̔Ρωμαίων, εὐχαριστήσαντος δὲ καὶ τοῦ δήμου καὶ τῆς συγκλήτου αὐτοῖς, καλῶς ἔχει καὶ ἡμᾶς ἀπομνημονεύειν καὶ προνοεῖν, ὡς ̔Υρκανῷ καὶ τῷ ἔθνει τῶν ̓Ιουδαίων καὶ τοῖς ̔Υρκανοῦ παισὶν ὑπὸ συγκλήτου καὶ δήμου ̔Ρωμαίων ἀξία τῆς πρὸς ἡμᾶς εὐνοίας αὐτῶν καὶ ὧν εὐεργέτησαν ἡμᾶς χάρις ἀνταποδοθῇ.Since those imperators that have been in the provinces before me have borne witness to Hyrcanus, the high priest of the Jews, and to the Jews themselves, and this before the senate and people of Rome, when the people and senate returned their thanks to them, it is good that we now also remember the same, and provide that a requital be made to Hyrcanus, to the nation of the Jews, and to the sons of Hyrcanus, by the senate and people of Rome, and that suitably to what good-will they have shown us, and to the benefits they have bestowed upon us.”


̓Ιούλιος Γάιος ὑιοσο στρατηγὸς ὕπατος ̔Ρωμαίων Παριανῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. ἐνέτυχόν μοι οἱ ̓Ιουδαῖοι ἐν Δήλῳ καί τινες τῶν παροίκων ̓Ιουδαίων παρόντων καὶ τῶν ὑμετέρων πρέσβεων καὶ ἐνεφάνισαν, ὡς ὑμεῖς ψηφίσματι κωλύετε αὐτοὺς τοῖς πατρίοις ἔθεσι καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι.8. “Julius Caius, praetor [consul] of Rome, to the magistrates, senate, and people of the Parians, sendeth greeting. The Jews of Delos, and some other Jews that sojourn there, in the presence of your ambassadors, signified to us, that, by a decree of yours, you forbid them to make use of the customs of their forefathers, and their way of sacred worship.


ἐμοὶ τοίνυν οὐκ ἀρέσκει κατὰ τῶν ἡμετέρων φίλων καὶ συμμάχων τοιαῦτα γίνεσθαι ψηφίσματα καὶ κωλύεσθαι αὐτοὺς ζῆν κατὰ τὰ αὐτῶν ἔθη καὶ χρήματα εἰς σύνδειπνα καὶ τὰ ἱερὰ εἰσφέρειν, τοῦτο ποιεῖν αὐτῶν μηδ' ἐν ̔Ρώμῃ κεκωλυμένων.Now it does not please me that such decrees should be made against our friends and confederates, whereby they are forbidden to live according to their own customs, or to bring in contributions for common suppers and holy festivals, while they are not forbidden so to do even at Rome itself;


καὶ γὰρ Γάιος Καῖσαρ ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς καὶ ὕπατος ἐν τῷ διατάγματι κωλύων θιάσους συνάγεσθαι κατὰ πόλιν μόνους τούτους οὐκ ἐκώλυσεν οὔτε χρήματα συνεισφέρειν οὔτε σύνδειπνα ποιεῖν.for even Caius Caesar, our imperator and consul, in that decree wherein he forbade the Bacchanal rioters to meet in the city, did yet permit these Jews, and these only, both to bring in their contributions, and to make their common suppers.


ὁμοίως δὲ κἀγὼ τοὺς ἄλλους θιάσους κωλύων τούτοις μόνοις ἐπιτρέπω κατὰ τὰ πάτρια ἔθη καὶ νόμιμα συνάγεσθαί τε καὶ ἑστιᾶσθαι. καὶ ὑμᾶς οὖν καλῶς ἔχει, εἴ τι κατὰ τῶν ἡμετέρων φίλων καὶ συμμάχων ψήφισμα ἐποιήσατε, τοῦτο ἀκυρῶσαι διὰ τὴν περὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀρετὴν καὶ εὔνοιαν.Accordingly, when I forbid other Bacchanal rioters, I permit these Jews to gather themselves together, according to the customs and laws of their forefathers, and to persist therein. It will be therefore good for you, that if you have made any decree against these our friends and confederates, to abrogate the same, by reason of their virtue and kind disposition towards us.”


Μετὰ δὲ τὸν Γαί̈ου θάνατον Μᾶρκος ̓Αντώνιος καὶ Πόπλιος Δολαβέλλας ὕπατοι ὄντες τήν τε σύγκλητον συνήγαγον καὶ τοὺς παρ' ̔Υρκανοῦ πρέσβεις παραγαγόντες διελέχθησαν περὶ ὧν ἠξίουν καὶ φιλίαν πρὸς αὐτοὺς ἐποίησαν, καὶ πάντα συγχωρεῖν αὐτοῖς ἡ σύγκλητος ἐψηφίσατο ὅσων τυγχάνειν ἐβούλοντο.9. Now after Caius was slain, when Marcus Antonius and Publius Dolabella were consuls, they both assembled the senate, and introduced Hyrcanus’s ambassadors into it, and discoursed of what they desired, and made a league of friendship with them. The senate also decreed to grant them all they desired.


παρατέθειμαι δὲ καὶ τὸ δόγμα, ὅπως τὴν ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων ἐγγύθεν ἔχωσιν οἱ ἀναγινώσκοντες τὴν πραγματείαν. ἦν δὲ τοιοῦτον:I add the decree itself, that those who read the present work may have ready by them a demonstration of the truth of what we say. The decree was this:


Δόγμα συγκλήτου ἐκ τοῦ ταμιείου ἀντιγεγραμμένον ἐκ τῶν δέλτων τῶν δημοσίων τῶν ταμιευτικῶν Κοί̈ντω ̔Ρουτιλίω Κοί̈ντω Κορνηλίω ταμίαις κατὰ πόλιν, δέλτῳ δευτέρᾳ καὶ ἐκ τῶν πρώτων πρώτῃ. πρὸ τριῶν εἰδῶν ̓Απριλλίων ἐν τῷ ναῷ τῆς ̔Ομονοίας. γραφομένῳ παρῆσαν Λούκιος Καλπούρνιος Μενηνία Πείσων10. “The decree of the senate, copied out of the treasury, from the public tables belonging to the quaestors, when Quintus Rutilius and Caius Cornelius were quaestors, and taken out of the second table of the first class, on the third day before the Ides of April, in the temple of Concord.
NaN


Πούπλιος Σέρριος * Πόπλιος Δολοβέλλας Μᾶρκος ̓Αντώνιος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο περὶ ὧν δόγματι συγκλήτου Γάιος Καῖσαρ ὑπὲρ ̓Ιουδαίων ἔκρινεν καὶ εἰς τὸ ταμιεῖον οὐκ ἔφθασεν ἀνενεχθῆναι, περὶ τούτων ἀρέσκει ἡμῖν γενέσθαι, ὡς καὶ Ποπλίῳ Δολαβέλλᾳ καὶ Μάρκῳ ̓Αντωνίῳ τοῖς ὑπάτοις ἔδοξεν, ἀνενεγκεῖν τε ταῦτα εἰς δέλτους καὶ πρὸς τοὺς κατὰ πόλιν ταμίας, ὅπως φροντίσωσιν καὶ αὐτοὶ εἰς δέλτους ἀναθεῖναι διπτύχους.Publius Dolabella and Marcus Antonius, the consuls, made this reference to the senate, that as to those things which, by the decree of the senate, Caius Caesar had adjudged about the Jews, and yet had not hitherto that decree been brought into the treasury, it is our will, as it is also the desire of Publius Dolabella and Marcus Antonius, our consuls, to have these decrees put into the public tables, and brought to the city quaestors, that they may take care to have them put upon the double tables.


ἐγένετο πρὸ πέντε εἰδῶν Φεβρουαρίων ἐν τῷ ναῷ τῆς ̔Ομονοίας. οἱ δὲ πρεσβεύοντες παρὰ ̔Υρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως ἦσαν οὗτοι: Λυσίμαχος Παυσανίου ̓Αλέξανδρος Θεοδώρου Πάτροκλος Χαιρέου ̓Ιωάννης ̓Ονείου.This was done before the fifth of the Ides of February, in the temple of Concord. Now the ambassadors from Hyrcanus the high priest were these: Lysimachus, the son of Pausanias, Alexander, the son of Theodorus, Patroclus, the son of Chereas, and Jonathan the son of Onias.”


̓́Επεμψεν δὲ τούτων ̔Υρκανὸς τῶν πρεσβευτῶν ἕνα καὶ πρὸς Δολαβέλλαν τὸν τῆς ̓Ασίας τότε ἡγεμόνα, παρακαλῶν ἀπολῦσαι τοὺς ̓Ιουδαίους τῆς στρατείας καὶ τὰ πάτρια τηρεῖν ἔθη καὶ κατὰ ταῦτα ζῆν ἐπιτρέπειν:11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them.


οὗ τυχεῖν αὐτῷ ῥᾳδίως ἐγένετο: λαβὼν γὰρ ὁ Δολοβέλλας τὰ παρὰ τοῦ ̔Υρκανοῦ γράμματα, μηδὲ βουλευσάμενος ἐπιστέλλει τοῖς κατὰ τὴν ̓Ασίαν ἅπασιν γράψας τῇ ̓Εφεσίων πόλει πρωτευούσῃ τῆς ̓Ασίας περὶ τῶν ̓Ιουδαίων. ἡ δὲ ἐπιστολὴ τοῦτον περιεῖχεν τὸν τρόπον:And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows:


̓Επὶ πρυτάνεως ̓Αρτέμωνος μηνὸς Ληναιῶνος προτέρᾳ. Δολοβέλλας αὐτοκράτωρ ̓Εφεσίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν.12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting.


̓Αλέξανδρος Θεοδώρου πρεσβευτὴς ̔Υρκανοῦ τοῦ ̓Αλεξάνδρου υἱοῦ ἀρχιερέως καὶ ἐθνάρχου τῶν ̓Ιουδαίων ἐνεφάνισέν μοι περὶ τοῦ μὴ δύνασθαι στρατεύεσθαι τοὺς πολίτας αὐτοῦ διὰ τὸ μήτε ὅπλα βαστάζειν δύνασθαι μήτε ὁδοιπορεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων, μήτε τροφῶν τῶν πατρίων καὶ συνήθων κατὰ τούτους εὐπορεῖν.Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;—


ἐγώ τε οὖν αὐτοῖς, καθὼς καὶ οἱ πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνες, δίδωμι τὴν ἀστρατείαν καὶ συγχωρῶ χρῆσθαι τοῖς πατρίοις ἐθισμοῖς ἱερῶν ἕνεκα καὶ ἁγίοις συναγομένοις, καθὼς αὐτοῖς νόμιμον, καὶ τῶν πρὸς τὰς θυσίας ἀφαιρεμάτων, ὑμᾶς τε βούλομαι ταῦτα γράψαι κατὰ πόλεις.I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.”


Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Δολαβέλλας ̔Υρκανοῦ πρεσβευσαμένου πρὸς αὐτὸν ἐχαρίσατο τοῖς ἡμετέροις. Λεύκιος δὲ Λέντλος ὕπατος εἶπεν: πολίτας ̔Ρωμαίων ̓Ιουδαίους ἱερὰ ̓Ιουδαϊκὰ ἔχοντας καὶ ποιοῦντας ἐν ̓Εφέσῳ πρὸ τοῦ βήματος δεισιδαιμονίας ἕνεκα στρατείας ἀπέλυσα πρὸ δώδεκα καλανδῶν ̓Οκτωβρίων Λευκίω Λέντλω Γαί̈ω Μαρκέλλω ὑπάτοις.13. And these were the concessions that Dolabella made to our nation when Hyrcanus sent an embassage to him. But Lucius the consul’s decree ran thus: “I have at my tribunal set these Jews, who are citizens of Rome, and follow the Jewish religious rites, and yet live at Ephesus, free from going into the army, on account of the superstition they are under. This was done before the twelfth of the calends of October, when Lucius Lentulus and Caius Marcellus were consuls


παρῆσαν Τίτος ̓́Αμπιος Τίτου υἱὸς Βάλβος ̔Ορατία πρεσβευτής, Τίτος Τόνγιος Τίτου υἱὸς Κροστομίνα, Κόιντος Καίσιος Κοί̈ντου, Τίτος Πομπήιος Τίτου Λογγῖνος, Γάιος Σερουίλιος Γαί̈ου υἱὸς Τηρητίνα Βράκκος χιλίαρχος, Πόπλιος Κλούσιος Ποπλίου ̓Ετωρία Γάλλος, Γάιος Σέντιος Γαί̈ου * υἱὸς Σαβατίνα.in the presence of Titus Appius Balgus, the son of Titus, and lieutenant of the Horatian tribe; of Titus Tongins, the son of Titus, of the Crustumine tribe; of Quintus Resius, the son of Quintus; of Titus Pompeius Longinus, the son of Titus; of Catus Servilius, the son of Caius, of the Terentine tribe; of Bracchus the military tribune; of Publius Lucius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe; of Caius Sentius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe;
NaN


Ψήφισμα Δηλίων. ἐπ' ἄρχοντος Βοιωτοῦ μηνὸς Θαργηλιῶνος εἰκοστῇ χρηματισμὸς στρατηγῶν. Μᾶρκος Πείσων πρεσβευτὴς ἐνδημῶν ἐν τῇ πόλει ἡμῶν ὁ καὶ τεταγμένος ἐπὶ τῆς στρατολογίας προσκαλεσάμενος ἡμᾶς καὶ ἱκανοὺς τῶν πολιτῶν προσέταξεν14. The decree of the Delians. “The answer of the praetors, when Beotus was archon, on the twentieth day of the month Thargeleon. While Marcus Piso the lieutenant lived in our city, who was also appointed over the choice of the soldiers, he called us, and many other of the citizens, and gave order


ἵνα εἴ τινές εἰσιν ̓Ιουδαῖοι πολῖται ̔Ρωμαίων τούτοις μηδεὶς ἐνοχλῇ περὶ στρατείας, διὰ τὸ τὸν ὕπατον Λούκιον Κορνήλιον Λέντλον δεισιδαιμονίας ἕνεκα ἀπολελυκέναι τοὺς ̓Ιουδαίους τῆς στρατείας. διὸ πείθεσθαι ἡμᾶς δεῖ τῷ στρατηγῷ. ὅμοια δὲ τούτοις καὶ Σαρδιανοὶ περὶ ἡμῶν ἐψηφίσαντο.that if there be here any Jews who are Roman citizens, no one is to give them any disturbance about going into the army, because Cornelius Lentulus, the consul, freed the Jews from going into the army, on account of the superstition they are under;—you are therefore obliged to submit to the praetor.” And the like decree was made by the Sardians about us also.


Γάιος Φάννιος Γαί̈ου υἱὸς στρατηγὸς ὕπατος Κῴων ἄρχουσι χαίρειν. βούλομαι ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι πρέσβεις ̓Ιουδαίων μοι προσῆλθον ἀξιοῦντες λαβεῖν τὰ συγκλήτου δόγματα τὰ περὶ αὐτῶν γεγονότα. ὑποτέτακται δὲ τὰ δεδογμένα. ὑμᾶς οὖν θέλω φροντίσαι καὶ προνοῆσαι τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα, ὅπως διὰ τῆς ὑμετέρας χώρας εἰς τὴν οἰκείαν ἀσφαλῶς ἀνακομισθῶσιν.15. “Caius Phanius, the son of Caius, imperator and consul, to the magistrates of Cos, sendeth greeting. I would have you know that the ambassadors of the Jews have been with me, and desired they might have those decrees which the senate had made about them; which decrees are here subjoined. My will is, that you have a regard to and take care of these men, according to the senate’s decree, that they may be safely conveyed home through your country.”


Λεύκιος Λέντλος ὕπατος λέγει: πολίτας ̔Ρωμαίων ̓Ιουδαίους, οἵτινές μοι ἱερὰ ἔχειν καὶ ποιεῖν ̓Ιουδαϊκὰ ἐν ̓Εφέσῳ ἐδόκουν, δεισιδαιμονίας ἕνεκα ἀπέλυσα. τοῦτο ἐγένετο πρὸ δώδεκα καλανδῶν Κουιντιλίων.16. The declaration of Lucius Lentulus the consul: “I have dismissed those Jews who are Roman citizens, and who appear to me to have their religious rites, and to observe the laws of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under. This act was done before the thirteenth of the calends of October.”


Λούκιος ̓Αντώνιος Μάρκου υἱὸς ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος Σαρδιανῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. ̓Ιουδαῖοι πολῖται ἡμέτεροι προσελθόντες μοι ἐπέδειξαν αὐτοὺς σύνοδον ἔχειν ἰδίαν κατὰ τοὺς πατρίους νόμους ἀπ' ἀρχῆς καὶ τόπον ἴδιον, ἐν ᾧ τά τε πράγματα καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀντιλογίας κρίνουσιν, τοῦτό τε αἰτησαμένοις ἵν' ἐξῇ ποιεῖν αὐτοῖς τηρῆσαι καὶ ἐπιτρέψαι ἔκρινα.17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.”


Μᾶρκος Πόπλιος σπιρίου υἱὸς καὶ Μᾶρκος Μάρκου Ποπλίου υἱὸς Λουκίου λέγουσιν. Λέντλῳ τἀνθυπάτῳ προσελθόντες ἐδιδάξαμεν αὐτὸν περὶ ὧν Δοσίθεος Κλεοπατρίδου ̓Αλεξανδρεὺς λόγους ἐποιήσατο18. The declaration of Marcus Publius, the son of Spurius, and of Marcus, the son of Marcus, and of Lucius, the son of Publius: “We went to the proconsul, and informed him of what Dositheus, the son of Cleopatrida of Alexandria, desired, that, if he thought good


ὅπως πολίτας ̔Ρωμαίων ̓Ιουδαίους ἱερὰ ̓Ιουδαϊκὰ ποιεῖν εἰωθότας, ἂν αὐτῷ φανῇ, δεισιδαιμονίας ἕνεκα ἀπολύσῃ: καὶ ἀπέλυσε πρὸ δώδεκα καλανδῶν Κουιντιλίων Λευκίω Λέντλω Γαί̈ω Μαρκέλλω ὑπάτοις.he would dismiss those Jews who were Roman citizens, and were wont to observe the rites of the Jewish religion, on account of the superstition they were under. Accordingly, he did dismiss them. This was done before the thirteenth of the calends of October.”


παρῆσαν Τίτος ̓́Αμπιος Τίτου υἱὸς Βάλβος ̔Ορατία πρεσβευτής, Τίτος Τόνγιος Κροστομίνα, Κόιντος Καίσιος Κοί̈ντου, Τίτος Πήιος Τίτου υἱὸς Κορνηλία Λογγῖνος, Γάιος Σερουίλιος Γαί̈ου Τηρητείνα Βρόκχος χιλίαρχος, Πόπλιος Κλούσιος Ποπλίου υἱὸς ̓Ετωρία Γάλλοςand there were present Titus Appius Balbus, the son of Titus, lieutenant of the Horatian tribe, Titus Tongius of the Crustumine tribe, Quintus Resius, the son of Quintus, Titus Pompeius, the son of Titus, Cornelius Longinus, Caius Servilius Bracchus, the son of Caius, a military tribune, of the Terentine tribe, Publius Clusius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe, Caius Teutius, the son of Caius, a milital tribune, of the EmilJan tribe, Sextus Atilius Serranus, the son of Sextus, of the Esquiline tribe


Γάιος Τεύτιος Γαί̈ου Αἰμιλία χιλίαρχος, Σέξστος ̓Ατίλιος Σέξστου υἱὸς Αἰμιλία Σέσρανος, Γάιος Πομπήιος Γαί̈ου υἱὸς Σαβατίνα, Τίτος ̓́Αμπιος Τίτου Μένανδρος, Πόπλιος Σερουίλιος Ποπλίου υἱὸς Στράβων, Λεύκιος Πάκκιος Λευκίου Κολλίνα Καπίτων, Αὖλος Φούριος Αὔλου υἱὸς Τέρτιος, ̓́Αππιος Μηνᾶς.Caius Pompeius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe, Titus Appius Menander, the son of Titus, Publius Servilius Strabo, the son of Publius, Lucius Paccius Capito, the son of Lucius, of the Colline tribe, Aulus Furius Tertius, the son of Aulus, and Appius Menus.
NaN


Λαοδικέων ἄρχοντες Γαί̈ῳ ̔Ραβελλίῳ Γαί̈ου υἱῷ ὑπάτῳ χαίρειν. Σώπατρος ̔Υρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως πρεσβευτὴς ἀπέδωκεν ἡμῖν τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστολήν, δι' ἧς ἐδήλου ἡμῖν παρὰ ̔Υρκανοῦ τοῦ ̓Ιουδαίων ἀρχιερέως ἐληλυθότας τινὰς γράμματα κομίσαι περὶ τοῦ ἔθνους αὐτῶν γεγραμμένα20. “The magistrates of the Laodiceans to Caius Rubilius, the son of Caius, the consul, sendeth greeting. Sopater, the ambassador of Hyrcanus the high priest, hath delivered us an epistle from thee, whereby he lets us know that certain ambassadors were come from Hyrcanus, the high priest of the Jews, and brought an epistle written concerning their nation


ἵνα τά τε σάββατα αὐτοῖς ἐξῇ ἄγειν καὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ ἐπιτελεῖν κατὰ τοὺς πατρίους νόμους, ὅπως τε μηδεὶς αὐτοῖς ἐπιτάσσῃ διὰ τὸ φίλους αὐτοὺς ἡμετέρους εἶναι καὶ συμμάχους, ἀδικήσῃ τε μηδὲ εἷς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐπαρχίᾳ, ὡς Τραλλιανῶν τε ἀντειπόντων κατὰ πρόσωπον μὴ ἀρέσκεσθαι τοῖς περὶ αὐτῶν δεδογμένοις ἐπέταξας ταῦτα οὕτως γίνεσθαι: παρακεκλῆσθαι δέ σε, ὥστε καὶ ἡμῖν γράψαι περὶ αὐτῶν.wherein they desire that the Jews may be allowed to observe their Sabbaths, and other sacred rites, according to the laws of their forefathers, and that they may be under no command, because they are our friends and confederates, and that nobody may injure them in our provinces. Now although the Trallians there present contradicted them, and were not pleased with these decrees, yet didst thou give order that they should be observed, and informedst us that thou hadst been desired to write this to us about them.


ἡμεῖς οὖν κατακολουθοῦντες τοῖς ἐπεσταλμένοις ὑπὸ σοῦ τήν τε ἐπιστολὴν τὴν ἀποδοθεῖσαν ἐδεξάμεθα καὶ κατεχωρίσαμεν εἰς τὰ δημόσια ἡμῶν γράμματα καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὧν ἐπέσταλκας προνοήσομεν, ὥστε μηδὲν μεμφθῆναι.We therefore, in obedience to the injunctions we have received from thee, have received the epistle which thou sentest us, and have laid it up by itself among our public records. And as to the other things about which thou didst send to us, we will take care that no complaint be made against us.”


Πόπλιος Σερουίλιος Ποπλίου υἱὸς Γάλβας ἀνθύπατος Μιλησίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν.21. “Publius Servilius, the son of Publius, of the Galban tribe, the proconsul, to the magistrates, senate, and people of the Milesians, sendeth greeting.


Πρύτανις ̔Ερμοῦ υἱὸς πολίτης ὑμέτερος προσελθών μοι ἐν Τράλλεσιν ἄγοντι τὴν ἀγόραιον ἐδήλου παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην ̓Ιουδαίοις ὑμᾶς προσφέρεσθαι καὶ κωλύειν αὐτοὺς τά τε σάββατα ἄγειν καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τελεῖν καὶ τοὺς καρποὺς μεταχειρίζεσθαι, καθὼς ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς, αὐτόν τε κατὰ τοὺς νόμους εὐθυνκέναι τὸ δίκαιον ψήφισμα.Prytanes, the son of Hermes, a citizen of yours, came to me when I was at Tralles, and held a court there, and informed me that you used the Jews in a way different from my opinion, and forbade them to celebrate their Sabbaths, and to perform the sacred rites received from their forefathers, and to manage the fruits of the land, according to their ancient custom; and that he had himself been the promulger of your decree, according as your laws require:


βούλομαι οὖν ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι διακούσας ἐγὼ λόγων ἐξ ἀντικαταστάσεως γενομένων ἐπέκρινα μὴ κωλύεσθαι ̓Ιουδαίους τοῖς αὐτῶν ἔθεσι χρῆσθαι.I would therefore have you know, that upon hearing the pleadings on both sides, I gave sentence that the Jews should not be prohibited to make use of their own customs.”


Ψήφισμα Περγαμηνῶν. ἐπὶ πρυτάνεως Κρατίππου μηνὸς Δαισίου πρώτῃ γνώμη στρατηγῶν. ἐπεὶ ̔Ρωμαῖοι κατακολουθοῦντες τῇ τῶν προγόνων ἀγωγῇ τοὺς ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἁπάντων ἀνθρώπων ἀσφαλείας κινδύνους ἀναδέχονται καὶ φιλοτιμοῦνται τοὺς συμμάχους καὶ φίλους ἐν εὐδαιμονίᾳ καὶ βεβαίᾳ καταστῆσαι εἰρήνῃ22. The decree of those of Pergamus. “When Cratippus was prytanis, on the first day of the month Desius, the decree of the praetors was this: Since the Romans, following the conduct of their ancestors, undertake dangers for the common safety of all mankind, and are ambitious to settle their confederates and friends in happiness, and in firm peace


πέμψαντος πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἔθνους τοῦ ̓Ιουδαίων καὶ ̔Υρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῶν πρέσβεις Στράτωνα Θεοδότου ̓Απολλώνιον ̓Αλεξάνδρου Αἰνείαν ̓Αντιπάτρου ̓Αριστόβουλον ̓Αμύντου Σωσίπατρον Φιλίππου ἄνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθούςand since the nation of the Jews, and their high priest Hyrcanus, sent as ambassadors to them, Strato, the son of Theodatus, and Apollonius, the son of Alexander, and Eneas, the son of Antipater


καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρη ἐμφανισάντων ἐδογμάτισεν ἡ σύγκλητος περὶ ὧν ἐποιήσαντο τοὺς λόγους, ὅπως μηδὲν ἀδικῇ ̓Αντίοχος ὁ βασιλεὺς ̓Αντιόχου υἱὸς ̓Ιουδαίους συμμάχους ̔Ρωμαίων, ὅπως τε φρούρια καὶ λιμένας καὶ χώραν καὶ εἴ τι ἄλλο ἀφείλετο αὐτῶν ἀποδοθῇ καὶ ἐξῇ αὐτοῖς ἐκ τῶν λιμένων μηδ' ἐξαγαγεῖνand Aristobulus, the son of Amyntas, and Sosipater, the son of Philip, worthy and good men, who gave a particular account of their affairs, the senate thereupon made a decree about what they had desired of them, that Antiochus the king, the son of Antiochus, should do no injury to the Jews, the confederates of the Romans; and that the fortresses, and the havens, and the country, and whatsoever else he had taken from them, should be restored to them; and that it may be lawful for them to export their goods out of their own havens;
NaN


τῆς βουλῆς ἡμῶν Λούκιος Πέττιος ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς προσέταξεν, ἵνα φροντίσωμεν ταῦτα οὕτως γενέσθαι, καθὼς ἡ σύγκλητος ἐδογμάτισεν, προνοῆσαί τε τῆς ἀσφαλοῦς εἰς οἶκον τῶν πρεσβευτῶν ἀνακομιδῆς.Now Lucius Pettius, one of our senators, a worthy and good man, gave order that we should take care that these things should be done according to the senate’s decree; and that we should take care also that their ambassadors might return home in safety.


ἀπεδεξάμεθα δὲ καὶ ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν τὸν Θεόδωρον, ἀπολαβόντες δὲ τὴν ἐπιστολὴν παρ' αὐτοῦ καὶ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα, καὶ ποιησαμένου μετὰ πολλῆς σπουδῆς τοὺς λόγους καὶ τὴν ̔Υρκανοῦ ἐμφανίσαντος ἀρετὴν καὶ μεγαλοψυχίανAccordingly, we admitted Theodorus into our senate and assembly, and took the epistle out of his hands, as well as the decree of the senate. And as he discoursed with great zeal about the Jews, and described Hyrcanus’s virtue and generosity


καὶ ὅτι κοινῇ πάντας εὐεργετεῖ καὶ κατ' ἰδίαν τοὺς πρὸς αὐτὸν ἀφικομένους, τά τε γράμματα εἰς τὰ δημόσια ἡμῶν ἀπεθέμεθα καὶ αὐτοὶ πάντα ποιεῖν ὑπὲρ ̓Ιουδαίων σύμμαχοι ὄντες ̔Ρωμαίων κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα ἐψηφισάμεθα.and how he was a benefactor to all men in common, and particularly to every body that comes to him, we laid up the epistle in our public records; and made a decree ourselves, that since we also are in confederacy with the Romans, we would do every thing we could for the Jews, according to the senate’s decree.


ἐδεήθη δὲ καὶ Θεόδωρος τὴν ἐπιστολὴν ἡμῖν ἀποδοὺς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν, ἵνα πέμψωσι πρὸς ̔Υρκανὸν τὸ ἀντίγραφον τοῦ ψηφίσματος καὶ πρέσβεις δηλώσοντας τὴν τοῦ ἡμετέρου δήμου σπουδὴν καὶ παρακαλέσοντας συντηρεῖν τε καὶ αὔξειν αὐτὸν τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν καὶ ἀγαθοῦ τινος αἴτιον γίνεσθαιTheodorus also, who brought the epistle, desired of our praetors, that they would send Hyrcanus a copy of that decree, as also ambassadors to signify to him the affection of our people to him, and to exhort them to preserve and augment their friendship for us, and be ready to bestow other benefits upon us


ὡς ἀμοιβάς τε τὰς προσηκούσας ἀποληψόμενον μεμνημένον τε ὡς καὶ ἐν τοῖς κατὰ ̓́Αβραμον καιροῖς, ὃς ἦν πάντων ̔Εβραίων πατήρ, οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἦσαν αὐτοῖς φίλοι, καθὼς καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις εὑρίσκομεν γράμμασιν.as justly expecting to receive proper requitals from us; and desiring them to remember that our ancestors were friendly to the Jews even in the days of Abraham, who was the father of all the Hebrews, as we have [also] found it set down in our public records.”


Ψήφισμα ̔Αλικαρνασέων. ἐπὶ ἱερέως Μέμνονος τοῦ ̓Αριστείδου, κατὰ δὲ ποίησιν Εὐωνύμου, ̓Ανθεστηριῶνος * ἔδοξε τῷ δήμῳ εἰσηγησαμένου Μάρκου ̓Αλεξάνδρου.23. The decree of those of Halicarnassus. “When Memnon, the son of Orestidas by descent, but by adoption of Euonymus, was priest, on the —— day of the month Aristerion, the decree of the people, upon the representation of Marcus Alexander, was this:


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Septuagint, Baruch, 1.10-1.11, 1.13-1.14 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Cicero, Pro Flacco, 28.66-28.69 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

28. maioribus nostris fuit ut, cum in privatis rebus suisque sumptibus minimo contenti tenuissimo cultu viverent, in imperio atque in publica dignitate omnia ad gloriam splendoremque revocarent. quaeritur enim in re domestica continentiae laus, in publica dignitatis. quod si etiam praesidi causa classem habuit, quis erit tam iniquus qui reprehendat? ' nulli erant praedones.' quid ? nullos fore quis praestare poterat? ' minuis,' inquit, 'gloriam Pompei.' immo tu auges molestiam.
3. Septuagint, 1 Maccabees, 15.15, 15.23 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

15.15. Then Numenius and his companions arrived from Rome, with letters to the kings and countries, in which the following was written: 15.23. and to all the countries, and to Sampsames, and to the Spartans, and to Delos, and to Myndos, and to Sicyon, and to Caria, and to Samos, and to Pamphylia, and to Lycia, and to Halicarnassus, and to Rhodes, and to Phaselis, and to Cos, and to Side, and to Aradus and Gortyna and Cnidus and Cyprus and Cyrene.
4. Julius Caesar, De Bello Gallico, 5.20-5.22 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 156-158, 291, 312, 155 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

155. How then did he look upon the great division of Rome which is on the other side of the river Tiber, which he was well aware was occupied and inhabited by the Jews? And they were mostly Roman citizens, having been emancipated; for, having been brought as captives into Italy, they were manumitted by those who had bought them for slaves, without ever having been compelled to alter any of their hereditary or national observances.
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.148-12.152, 14.110-14.113, 14.127-14.137, 14.140, 14.186-14.267, 14.385, 16.28, 16.45, 16.160-16.178, 18.82, 19.278-19.312 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.148. “King Antiochus To Zeuxis His Father, Sendeth Greeting. /p“If you are in health, it is well. I also am in health. 12.149. Having been informed that a sedition is arisen in Lydia and Phrygia, I thought that matter required great care; and upon advising with my friends what was fit to be done, it hath been thought proper to remove two thousand families of Jews, with their effects, out of Mesopotamia and Babylon, unto the castles and places that lie most convenient; 12.151. And when thou shalt have brought them to the places forementioned, thou shalt give everyone of their families a place for building their houses, and a portion of the land for their husbandry, and for the plantation of their vines; and thou shalt discharge them from paying taxes of the fruits of the earth for ten years; 12.152. and let them have a proper quantity of wheat for the maintece of their servants, until they receive breadcorn out of the earth; also let a sufficient share be given to such as minister to them in the necessaries of life, that by enjoying the effects of our humanity, they may show themselves the more willing and ready about our affairs. 14.111. Nor is the largeness of these sums without its attestation; nor is that greatness owing to our vanity, as raising it without ground to so great a height; but there are many witnesses to it, and particularly Strabo of Cappadocia, who says thus: 14.112. “Mithridates sent to Cos, and took the money which queen Cleopatra had deposited there, as also eight hundred talents belonging to the Jews.” 14.113. Now we have no public money but only what appertains to God; and it is evident that the Asian Jews removed this money out of fear of Mithridates; for it is not probable that those of Judea, who had a strong city and temple, should send their money to Cos; nor is it likely that the Jews who are inhabitants of Alexandria should do so neither, since they were in no fear of Mithridates. 14.127. 1. Now after Pompey was dead, and after that victory Caesar had gained over him, Antipater, who managed the Jewish affairs, became very useful to Caesar when he made war against Egypt, and that by the order of Hyrcanus; 14.128. for when Mithridates of Pergamus was bringing his auxiliaries, and was not able to continue his march through Pelusium, but obliged to stay at Askelon, Antipater came to him, conducting three thousand of the Jews, armed men. He had also taken care the principal men of the Arabians should come to his assistance; 14.129. and on his account it was that all the Syrians assisted him also, as not willing to appear behindhand in their alacrity for Caesar, viz. Jamblicus the ruler, and Ptolemy his son, and Tholomy the son of Sohemus, who dwelt at Mount Libanus, and almost all the cities. 14.131. But it happened that the Egyptian Jews, who dwelt in the country called Onion, would not let Antipater and Mithridates, with their soldiers, pass to Caesar; but Antipater persuaded them to come over with their party, because he was of the same people with them, and that chiefly by showing them the epistles of Hyrcanus the high priest, wherein he exhorted them to cultivate friendship with Caesar, and to supply his army with money, and all sorts of provisions which they wanted; 14.132. and accordingly, when they saw Antipater and the high priest of the same sentiments, they did as they were desired. And when the Jews about Memphis heard that these Jews were come over to Caesar, they also invited Mithridates to come to them; so he came and received them also into his army. 14.133. 2. And when Mithridates had gone over all Delta, as the place is called, he came to a pitched battle with the enemy, near the place called the Jewish Camp. Now Mithridates had the right wing, and Antipater the left; 14.134. and when it came to a fight, that wing where Mithridates was gave way, and was likely to suffer extremely, unless Antipater had come running to him with his own soldiers along the shore, when he had already beaten the enemy that opposed him; so he delivered Mithridates, and put those Egyptians who had been too hard for him to flight. 14.135. He also took their camp, and continued in the pursuit of them. He also recalled Mithridates, who had been worsted, and was retired a great way off; of whose soldiers eight hundred fell, but of Antipater’s fifty. 14.136. So Mithridates sent an account of this battle to Caesar, and openly declared that Antipater was the author of this victory, and of his own preservation, insomuch that Caesar commended Antipater then, and made use of him all the rest of that war in the most hazardous undertakings; he happened also to be wounded in one of those engagements. 14.137. 3. However, when Caesar, after some time, had finished that war, and was sailed away for Syria, he honored Antipater greatly, and confirmed Hyrcanus in the high priesthood; and bestowed on Antipater the privilege of a citizen of Rome, and a freedom from taxes every where; 14.186. And it seems to me to be necessary here to give an account of all the honors that the Romans and their emperor paid to our nation, and of the leagues of mutual assistance they have made with it, that all the rest of mankind may know what regard the kings of Asia and Europe have had to us, and that they have been abundantly satisfied of our courage and fidelity; 14.187. for whereas many will not believe what hath been written about us by the Persians and Macedonians, because those writings are not every where to be met with, nor do lie in public places, but among us ourselves, and certain other barbarous nations 14.188. while there is no contradiction to be made against the decrees of the Romans, for they are laid up in the public places of the cities, and are extant still in the capitol, and engraven upon pillars of brass; nay, besides this, Julius Caesar made a pillar of brass for the Jews at Alexandria, and declared publicly that they were citizens of Alexandria. 14.189. Out of these evidences will I demonstrate what I say; and will now set down the decrees made both by the senate and by Julius Caesar, which relate to Hyrcanus and to our nation. 14.191. I have sent you a copy of that decree, registered on the tables, which concerns Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, that it may be laid up among the public records; and I will that it be openly proposed in a table of brass, both in Greek and in Latin. 14.192. It is as follows: I Julius Caesar, imperator the second time, and high priest, have made this decree, with the approbation of the senate. Whereas Hyrcanus, the son of Alexander the Jew, hath demonstrated his fidelity and diligence about our affairs, and this both now and in former times, both in peace and in war, as many of our generals have borne witness 14.193. and came to our assistance in the last Alexandrian war, with fifteen hundred soldiers; and when he was sent by me to Mithridates, showed himself superior in valor to all the rest of that army;— 14.194. for these reasons I will that Hyrcanus, the son of Alexander, and his children, be ethnarchs of the Jews, and have the high priesthood of the Jews for ever, according to the customs of their forefathers, and that he and his sons be our confederates; and that besides this, everyone of them be reckoned among our particular friends. 14.195. I also ordain that he and his children retain whatsoever privileges belong to the office of high priest, or whatsoever favors have been hitherto granted them; and if at any time hereafter there arise any questions about the Jewish customs, I will that he determine the same. And I think it not proper that they should be obliged to find us winter quarters, or that any money should be required of them.” 14.196. 3. “The decrees of Caius Caesar, consul, containing what hath been granted and determined, are as follows: That Hyrcanus and his children bear rule over the nation of the Jews, and have the profits of the places to them bequeathed; and that he, as himself the high priest and ethnarch of the Jews, defend those that are injured; 14.197. and that ambassadors be sent to Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest of the Jews, that may discourse with him about a league of friendship and mutual assistance; and that a table of brass, containing the premises, be openly proposed in the capitol, and at Sidon, and Tyre, and Askelon, and in the temple, engraven in Roman and Greek letters: 14.198. that this decree may also be communicated to the quaestors and praetors of the several cities, and to the friends of the Jews; and that the ambassadors may have presents made them; and that these decrees be sent every where.” 14.199. 4. “Caius Caesar, imperator, dictator, consul, hath granted, That out of regard to the honor, and virtue, and kindness of the man, and for the advantage of the senate, and of the people of Rome, Hyrcanus, the son of Alexander, both he and his children, be high priests and priests of Jerusalem, and of the Jewish nation, by the same right, and according to the same laws, by which their progenitors have held the priesthood.” 14.201. and that the Jews be allowed to deduct out of their tribute, every second year the land is let [in the Sabbatic period], a corus of that tribute; and that the tribute they pay be not let to farm, nor that they pay always the same tribute.” 14.202. 6. “Caius Caesar, imperator the second time, hath ordained, That all the country of the Jews, excepting Joppa, do pay a tribute yearly for the city Jerusalem, excepting the seventh, which they call the sabbatical year, because thereon they neither receive the fruits of their trees, nor do they sow their land; 14.203. and that they pay their tribute in Sidon on the second year [of that sabbatical period], the fourth part of what was sown: and besides this, they are to pay the same tithes to Hyrcanus and his sons which they paid to their forefathers. 14.204. And that no one, neither president, nor lieutet, nor ambassador, raise auxiliaries within the bounds of Judea; nor may soldiers exact money of them for winter quarters, or under any other pretense; but that they be free from all sorts of injuries; 14.205. and that whatsoever they shall hereafter have, and are in possession of, or have bought, they shall retain them all. It is also our pleasure that the city Joppa, which the Jews had originally, when they made a league of friendship with the Romans, shall belong to them, as it formerly did; 14.206. and that Hyrcanus, the son of Alexander, and his sons, have as tribute of that city from those that occupy the land for the country, and for what they export every year to Sidon, twenty thousand six hundred and seventy-five modii every year, the seventh year, which they call the Sabbatic year, excepted, whereon they neither plough, nor receive the product of their trees. 14.207. It is also the pleasure of the senate, that as to the villages which are in the great plain, which Hyrcanus and his forefathers formerly possessed, Hyrcanus and the Jews have them with the same privileges with which they formerly had them also; 14.208. and that the same original ordices remain still in force which concern the Jews with regard to their high priests; and that they enjoy the same benefits which they have had formerly by the concession of the people, and of the senate; and let them enjoy the like privileges in Lydda. 14.209. It is the pleasure also of the senate that Hyrcanus the ethnarch, and the Jews, retain those places, countries, and villages which belonged to the kings of Syria and Phoenicia, the confederates of the Romans, and which they had bestowed on them as their free gifts. 14.211. 7. “Caius Caesar, imperator, dictator the fourth time, and consul the fifth time, declared to be perpetual dictator, made this speech concerning the rights and privileges of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews. 14.212. Since those imperators that have been in the provinces before me have borne witness to Hyrcanus, the high priest of the Jews, and to the Jews themselves, and this before the senate and people of Rome, when the people and senate returned their thanks to them, it is good that we now also remember the same, and provide that a requital be made to Hyrcanus, to the nation of the Jews, and to the sons of Hyrcanus, by the senate and people of Rome, and that suitably to what good-will they have shown us, and to the benefits they have bestowed upon us.” 14.213. 8. “Julius Caius, praetor [consul] of Rome, to the magistrates, senate, and people of the Parians, sendeth greeting. The Jews of Delos, and some other Jews that sojourn there, in the presence of your ambassadors, signified to us, that, by a decree of yours, you forbid them to make use of the customs of their forefathers, and their way of sacred worship. 14.214. Now it does not please me that such decrees should be made against our friends and confederates, whereby they are forbidden to live according to their own customs, or to bring in contributions for common suppers and holy festivals, while they are not forbidden so to do even at Rome itself; 14.215. for even Caius Caesar, our imperator and consul, in that decree wherein he forbade the Bacchanal rioters to meet in the city, did yet permit these Jews, and these only, both to bring in their contributions, and to make their common suppers. 14.216. Accordingly, when I forbid other Bacchanal rioters, I permit these Jews to gather themselves together, according to the customs and laws of their forefathers, and to persist therein. It will be therefore good for you, that if you have made any decree against these our friends and confederates, to abrogate the same, by reason of their virtue and kind disposition towards us.” 14.217. 9. Now after Caius was slain, when Marcus Antonius and Publius Dolabella were consuls, they both assembled the senate, and introduced Hyrcanus’s ambassadors into it, and discoursed of what they desired, and made a league of friendship with them. The senate also decreed to grant them all they desired. 14.218. I add the decree itself, that those who read the present work may have ready by them a demonstration of the truth of what we say. The decree was this: 14.219. 10. “The decree of the senate, copied out of the treasury, from the public tables belonging to the quaestors, when Quintus Rutilius and Caius Cornelius were quaestors, and taken out of the second table of the first class, on the third day before the Ides of April, in the temple of Concord. 14.221. Publius Dolabella and Marcus Antonius, the consuls, made this reference to the senate, that as to those things which, by the decree of the senate, Caius Caesar had adjudged about the Jews, and yet had not hitherto that decree been brought into the treasury, it is our will, as it is also the desire of Publius Dolabella and Marcus Antonius, our consuls, to have these decrees put into the public tables, and brought to the city quaestors, that they may take care to have them put upon the double tables. 14.222. This was done before the fifth of the Ides of February, in the temple of Concord. Now the ambassadors from Hyrcanus the high priest were these: Lysimachus, the son of Pausanias, Alexander, the son of Theodorus, Patroclus, the son of Chereas, and Jonathan the son of Onias.” 14.223. 11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them. 14.224. And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows: 14.225. 12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting. 14.226. Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;— 14.227. I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.” 14.228. 13. And these were the concessions that Dolabella made to our nation when Hyrcanus sent an embassage to him. But Lucius the consul’s decree ran thus: “I have at my tribunal set these Jews, who are citizens of Rome, and follow the Jewish religious rites, and yet live at Ephesus, free from going into the army, on account of the superstition they are under. This was done before the twelfth of the calends of October, when Lucius Lentulus and Caius Marcellus were consuls 14.229. in the presence of Titus Appius Balgus, the son of Titus, and lieutet of the Horatian tribe; of Titus Tongins, the son of Titus, of the Crustumine tribe; of Quintus Resius, the son of Quintus; of Titus Pompeius Longinus, the son of Titus; of Catus Servilius, the son of Caius, of the Terentine tribe; of Bracchus the military tribune; of Publius Lucius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe; of Caius Sentius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe; 14.231. 14. The decree of the Delians. “The answer of the praetors, when Beotus was archon, on the twentieth day of the month Thargeleon. While Marcus Piso the lieutet lived in our city, who was also appointed over the choice of the soldiers, he called us, and many other of the citizens, and gave order 14.232. that if there be here any Jews who are Roman citizens, no one is to give them any disturbance about going into the army, because Cornelius Lentulus, the consul, freed the Jews from going into the army, on account of the superstition they are under;—you are therefore obliged to submit to the praetor.” And the like decree was made by the Sardians about us also. 14.233. 15. “Caius Phanius, the son of Caius, imperator and consul, to the magistrates of Cos, sendeth greeting. I would have you know that the ambassadors of the Jews have been with me, and desired they might have those decrees which the senate had made about them; which decrees are here subjoined. My will is, that you have a regard to and take care of these men, according to the senate’s decree, that they may be safely conveyed home through your country.” 14.234. 16. The declaration of Lucius Lentulus the consul: “I have dismissed those Jews who are Roman citizens, and who appear to me to have their religious rites, and to observe the laws of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under. This act was done before the thirteenth of the calends of October.” 14.235. 17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.” 14.236. 18. The declaration of Marcus Publius, the son of Spurius, and of Marcus, the son of Marcus, and of Lucius, the son of Publius: “We went to the proconsul, and informed him of what Dositheus, the son of Cleopatrida of Alexandria, desired, that, if he thought good 14.237. he would dismiss those Jews who were Roman citizens, and were wont to observe the rites of the Jewish religion, on account of the superstition they were under. Accordingly, he did dismiss them. This was done before the thirteenth of the calends of October.” /p19. “In the month Quntius, when Lucius Lentulus and Caius Mercellus were consuls; 14.238. and there were present Titus Appius Balbus, the son of Titus, lieutet of the Horatian tribe, Titus Tongius of the Crustumine tribe, Quintus Resius, the son of Quintus, Titus Pompeius, the son of Titus, Cornelius Longinus, Caius Servilius Bracchus, the son of Caius, a military tribune, of the Terentine tribe, Publius Clusius Gallus, the son of Publius, of the Veturian tribe, Caius Teutius, the son of Caius, a milital tribune, of the EmilJan tribe, Sextus Atilius Serranus, the son of Sextus, of the Esquiline tribe 14.239. Caius Pompeius, the son of Caius, of the Sabbatine tribe, Titus Appius Meder, the son of Titus, Publius Servilius Strabo, the son of Publius, Lucius Paccius Capito, the son of Lucius, of the Colline tribe, Aulus Furius Tertius, the son of Aulus, and Appius Menus. 14.241. 20. “The magistrates of the Laodiceans to Caius Rubilius, the son of Caius, the consul, sendeth greeting. Sopater, the ambassador of Hyrcanus the high priest, hath delivered us an epistle from thee, whereby he lets us know that certain ambassadors were come from Hyrcanus, the high priest of the Jews, and brought an epistle written concerning their nation 14.242. wherein they desire that the Jews may be allowed to observe their Sabbaths, and other sacred rites, according to the laws of their forefathers, and that they may be under no command, because they are our friends and confederates, and that nobody may injure them in our provinces. Now although the Trallians there present contradicted them, and were not pleased with these decrees, yet didst thou give order that they should be observed, and informedst us that thou hadst been desired to write this to us about them. 14.243. We therefore, in obedience to the injunctions we have received from thee, have received the epistle which thou sentest us, and have laid it up by itself among our public records. And as to the other things about which thou didst send to us, we will take care that no complaint be made against us.” 14.244. 21. “Publius Servilius, the son of Publius, of the Galban tribe, the proconsul, to the magistrates, senate, and people of the Milesians, sendeth greeting. 14.245. Prytanes, the son of Hermes, a citizen of yours, came to me when I was at Tralles, and held a court there, and informed me that you used the Jews in a way different from my opinion, and forbade them to celebrate their Sabbaths, and to perform the sacred rites received from their forefathers, and to manage the fruits of the land, according to their ancient custom; and that he had himself been the promulger of your decree, according as your laws require: 14.246. I would therefore have you know, that upon hearing the pleadings on both sides, I gave sentence that the Jews should not be prohibited to make use of their own customs.” 14.247. 22. The decree of those of Pergamus. “When Cratippus was prytanis, on the first day of the month Desius, the decree of the praetors was this: Since the Romans, following the conduct of their ancestors, undertake dangers for the common safety of all mankind, and are ambitious to settle their confederates and friends in happiness, and in firm peace 14.248. and since the nation of the Jews, and their high priest Hyrcanus, sent as ambassadors to them, Strato, the son of Theodatus, and Apollonius, the son of Alexander, and Eneas, the son of Antipater 14.249. and Aristobulus, the son of Amyntas, and Sosipater, the son of Philip, worthy and good men, who gave a particular account of their affairs, the senate thereupon made a decree about what they had desired of them, that Antiochus the king, the son of Antiochus, should do no injury to the Jews, the confederates of the Romans; and that the fortresses, and the havens, and the country, and whatsoever else he had taken from them, should be restored to them; and that it may be lawful for them to export their goods out of their own havens; 14.251. Now Lucius Pettius, one of our senators, a worthy and good man, gave order that we should take care that these things should be done according to the senate’s decree; and that we should take care also that their ambassadors might return home in safety. 14.252. Accordingly, we admitted Theodorus into our senate and assembly, and took the epistle out of his hands, as well as the decree of the senate. And as he discoursed with great zeal about the Jews, and described Hyrcanus’s virtue and generosity 14.253. and how he was a benefactor to all men in common, and particularly to every body that comes to him, we laid up the epistle in our public records; and made a decree ourselves, that since we also are in confederacy with the Romans, we would do every thing we could for the Jews, according to the senate’s decree. 14.254. Theodorus also, who brought the epistle, desired of our praetors, that they would send Hyrcanus a copy of that decree, as also ambassadors to signify to him the affection of our people to him, and to exhort them to preserve and augment their friendship for us, and be ready to bestow other benefits upon us 14.255. as justly expecting to receive proper requitals from us; and desiring them to remember that our ancestors were friendly to the Jews even in the days of Abraham, who was the father of all the Hebrews, as we have [also] found it set down in our public records.” 14.256. 23. The decree of those of Halicarnassus. “When Memnon, the son of Orestidas by descent, but by adoption of Euonymus, was priest, on the —— day of the month Aristerion, the decree of the people, upon the representation of Marcus Alexander, was this: 14.257. Since we have ever a great regard to piety towards God, and to holiness; and since we aim to follow the people of the Romans, who are the benefactors of all men, and what they have written to us about a league of friendship and mutual assistance between the Jews and our city, and that their sacred offices and accustomed festivals and assemblies may be observed by them; 14.258. we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.” 14.259. 24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate 14.261. Now the senate and people have decreed to permit them to assemble together on the days formerly appointed, and to act according to their own laws; and that such a place be set apart for them by the praetors, for the building and inhabiting the same, as they shall esteem fit for that purpose; and that those that take care of the provision for the city, shall take care that such sorts of food as they esteem fit for their eating may be imported into the city.” 14.262. 25. The decree of the Ephesians. “When Menophilus was prytanis, on the first day of the month Artemisius, this decree was made by the people: Nicanor, the son of Euphemus, pronounced it, upon the representation of the praetors. 14.263. Since the Jews that dwell in this city have petitioned Marcus Julius Pompeius, the son of Brutus, the proconsul, that they might be allowed to observe their Sabbaths, and to act in all things according to the customs of their forefathers, without impediment from any body, the praetor hath granted their petition. 14.264. Accordingly, it was decreed by the senate and people, that in this affair that concerned the Romans, no one of them should be hindered from keeping the Sabbath day, nor be fined for so doing, but that they may be allowed to do all things according to their own laws.” 14.265. 26. Now there are many such decrees of the senate and imperators of the Romans and those different from these before us, which have been made in favor of Hyrcanus, and of our nation; as also, there have been more decrees of the cities, and rescripts of the praetors, to such epistles as concerned our rights and privileges; and certainly such as are not ill-disposed to what we write may believe that they are all to this purpose, and that by the specimens which we have inserted; 14.266. for since we have produced evident marks that may still be seen of the friendship we have had with the Romans, and demonstrated that those marks are engraven upon columns and tables of brass in the capitol, that axe still in being, and preserved to this day, we have omitted to set them all down, as needless and disagreeable; 14.267. for I cannot suppose any one so perverse as not to believe the friendship we have had with the Romans, while they have demonstrated the same by such a great number of their decrees relating to us; nor will they doubt of our fidelity as to the rest of those decrees, since we have shown the same in those we have produced, And thus have we sufficiently explained that friendship and confederacy we at those times had with the Romans. 14.385. Upon this the senate was irritated; and Antony informed them further, that it was for their advantage in the Parthian war that Herod should be king. This seemed good to all the senators; and so they made a decree accordingly. 16.28. and were deprived of the money they used to lay up at Jerusalem, and were forced into the army, and upon such other offices as obliged them to spend their sacred money; from which burdens they always used to be freed by the Romans, who had still permitted them to live according to their own laws. 16.28. but Sylleus, who had laid Obodas aside, and managed all by himself, denied that the robbers were in Arabia, and put off the payment of the money; about which there was a hearing before Saturninus and Volumnius, who were then the presidents of Syria. 16.45. Now our adversaries take these our privileges away in the way of injustice; they violently seize upon that money of ours which is owed to God, and called sacred money, and this openly, after a sacrilegious manner; and they impose tributes upon us, and bring us before tribunals on holy days, and then require other like debts of us, not because the contracts require it, and for their own advantage, but because they would put an affront on our religion, of which they are conscious as well as we, and have indulged themselves in an unjust, and to them involuntary, hatred; 16.161. When therefore they were thus afflicted, and found no end of their barbarous treatment they met with among the Greeks, they sent ambassadors to Caesar on those accounts, who gave them the same privileges as they had before, and sent letters to the same purpose to the governors of the provinces, copies of which I subjoin here, as testimonials of the ancient favorable disposition the Roman emperors had towards us. 16.162. 2. “Caesar Augustus, high priest and tribune of the people, ordains thus: Since the nation of the Jews hath been found grateful to the Roman people, not only at this time, but in time past also, and chiefly Hyrcanus the high priest, under my father Caesar the emperor 16.163. it seemed good to me and my counselors, according to the sentence and oath of the people of Rome, that the Jews have liberty to make use of their own customs, according to the law of their forefathers, as they made use of them under Hyrcanus the high priest of the Almighty God; and that their sacred money be not touched, but be sent to Jerusalem, and that it be committed to the care of the receivers at Jerusalem; and that they be not obliged to go before any judge on the Sabbath day, nor on the day of the preparation to it, after the ninth hour. 16.164. But if any one be caught stealing their holy books, or their sacred money, whether it be out of the synagogue or public school, he shall be deemed a sacrilegious person, and his goods shall be brought into the public treasury of the Romans. 16.165. And I give order that the testimonial which they have given me, on account of my regard to that piety which I exercise toward all mankind, and out of regard to Caius Marcus Censorinus, together with the present decree, be proposed in that most eminent place which hath been consecrated to me by the community of Asia at Ancyra. And if any one transgress any part of what is above decreed, he shall be severely punished.” This was inscribed upon a pillar in the temple of Caesar. 16.166. 3. “Caesar to Norbanus Flaccus, sendeth greeting. Let those Jews, how many soever they be, who have been used, according to their ancient custom, to send their sacred money to Jerusalem, do the same freely.” These were the decrees of Caesar. 16.167. 4. Agrippa also did himself write after the manner following, on behalf of the Jews: “Agrippa, to the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. I will that the care and custody of the sacred money that is carried to the temple at Jerusalem be left to the Jews of Asia, to do with it according to their ancient custom; 16.168. and that such as steal that sacred money of the Jews, and fly to a sanctuary, shall be taken thence and delivered to the Jews, by the same law that sacrilegious persons are taken thence. I have also written to Sylvanus the praetor, that no one compel the Jews to come before a judge on the Sabbath day.” 16.169. 5. “Marcus Agrippa to the magistrates, senate, and people of Cyrene, sendeth greeting. The Jews of Cyrene have interceded with me for the performance of what Augustus sent orders about to Flavius, the then praetor of Libya, and to the other procurators of that province, that the sacred money may be sent to Jerusalem freely, as hath been their custom from their forefathers 16.171. 6. “Caius Norbanus Flaccus, proconsul, to the magistrates of the Sardians, sendeth greeting. Caesar hath written to me, and commanded me not to forbid the Jews, how many soever they be, from assembling together according to the custom of their forefathers, nor from sending their money to Jerusalem. I have therefore written to you, that you may know that both Caesar and I would have you act accordingly.” 16.172. 7. Nor did Julius Antonius, the proconsul, write otherwise. “To the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. As I was dispensing justice at Ephesus, on the Ides of February, the Jews that dwell in Asia demonstrated to me that Augustus and Agrippa had permitted them to use their own laws and customs, and to offer those their first-fruits, which every one of them freely offers to the Deity on account of piety, and to carry them in a company together to Jerusalem without disturbance. 16.173. They also petitioned me that I also would confirm what had been granted by Augustus and Agrippa by my own sanction. I would therefore have you take notice, that according to the will of Augustus and Agrippa, I permit them to use and do according to the customs of their forefathers without disturbance.” 16.174. 8. I have been obliged to set down these decree because the present history of our own acts will go generally among the Greeks; and I have hereby demonstrated to them that we have formerly been in great esteem, and have not been prohibited by those governors we were under from keeping any of the laws of our forefathers; nay, that we have been supported by them, while we followed our own religion, and the worship we paid to God; 16.175. and I frequently make mention of these decrees, in order to reconcile other people to us, and to take away the causes of that hatred which unreasonable men bear to us. 16.176. As for our customs there is no nation which always makes use of the same, and in every city almost we meet with them different from one another; 16.177. but natural justice is most agreeable to the advantage of all men equally, both Greeks and barbarians, to which our laws have the greatest regard, and thereby render us, if we abide in them after a pure manner, benevolent and friendly to all men; 16.178. on which account we have reason to expect the like return from others, and to inform them that they ought not to esteem difference of positive institutions a sufficient cause of alienation, but [join with us in] the pursuit of virtue and probity, for this belongs to all men in common, and of itself alone is sufficient for the preservation of human life. I now return to the thread of my history. 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 19.278. 2. Now about this time there was a sedition between the Jews and the Greeks, at the city of Alexandria; for when Caius was dead, the nation of the Jews, which had been very much mortified under the reign of Caius, and reduced to very great distress by the people of Alexandria, recovered itself, and immediately took up their arms to fight for themselves. 19.279. So Claudius sent an order to the president of Egypt to quiet that tumult; he also sent an edict, at the requests of king Agrippa and king Herod, both to Alexandria and to Syria, whose contents were as follows: 19.281. Since I am assured that the Jews of Alexandria, called Alexandrians, have been joint inhabitants in the earliest times with the Alexandrians, and have obtained from their kings equal privileges with them, as is evident by the public records that are in their possession, and the edicts themselves; 19.282. and that after Alexandria had been subjected to our empire by Augustus, their rights and privileges have been preserved by those presidents who have at divers times been sent thither; and that no dispute had been raised about those rights and privileges 19.283. even when Aquila was governor of Alexandria; and that when the Jewish ethnarch was dead, Augustus did not prohibit the making such ethnarchs, as willing that all men should be so subject [to the Romans] as to continue in the observation of their own customs, and not be forced to transgress the ancient rules of their own country religion; 19.284. but that, in the time of Caius, the Alexandrians became insolent towards the Jews that were among them, which Caius, out of his great madness and want of understanding, reduced the nation of the Jews very low, because they would not transgress the religious worship of their country, and call him a god: 19.285. I will therefore that the nation of the Jews be not deprived of their rights and privileges, on account of the madness of Caius; but that those rights and privileges which they formerly enjoyed be preserved to them, and that they may continue in their own customs. And I charge both parties to take very great care that no troubles may arise after the promulgation of this edict.” 19.286. 3. And such were the contents of this edict on behalf of the Jews that was sent to Alexandria. But the edict that was sent into the other parts of the habitable earth was this which follows: 19.287. “Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, high priest, tribune of the people, chosen consul the second time, ordains thus: 19.288. Upon the petition of king Agrippa and king Herod, who are persons very dear to me, that I would grant the same rights and privileges should be preserved to the Jews which are in all the Roman empire, which I have granted to those of Alexandria, I very willingly comply therewith; and this grant I make not only for the sake of the petitioners 19.289. but as judging those Jews for whom I have been petitioned worthy of such a favor, on account of their fidelity and friendship to the Romans. I think it also very just that no Grecian city should be deprived of such rights and privileges, since they were preserved to them under the great Augustus. 19.291. And I will that this decree of mine be engraven on tables by the magistrates of the cities, and colonies, and municipal places, both those within Italy and those without it, both kings and governors, by the means of the ambassadors, and to have them exposed to the public for full thirty days, in such a place whence it may plainly be read from the ground.” 19.292. 1. Now Claudius Caesar, by these decrees of his which were sent to Alexandria, and to all the habitable earth, made known what opinion he had of the Jews. So he soon sent Agrippa away to take his kingdom, now he was advanced to a more illustrious dignity than before, and sent letters to the presidents and procurators of the provinces that they should treat him very kindly. 19.293. Accordingly, he returned in haste, as was likely he would, now he returned in much greater prosperity than he had before. He also came to Jerusalem, and offered all the sacrifices that belonged to him, and omitted nothing which the law required; 19.294. on which account he ordained that many of the Nazarites should have their heads shorn. And for the golden chain which had been given him by Caius, of equal weight with that iron chain wherewith his royal hands had been bound, he hung it up within the limits of the temple, over the treasury, that it might be a memorial of the severe fate he had lain under, and a testimony of his change for the better; that it might be a demonstration how the greatest prosperity may have a fall, and that God sometimes raises up what is fallen down: 19.295. for this chain thus dedicated afforded a document to all men, that king Agrippa had been once bound in a chain for a small cause, but recovered his former dignity again; and a little while afterward got out of his bonds, and was advanced to be a more illustrious king than he was before. 19.296. Whence men may understand that all that partake of human nature, how great soever they are, may fall; and that those that fall may gain their former illustrious dignity again. 19.297. 2. And when Agrippa had entirely finished all the duties of the divine worship, he removed Theophilus, the son of Aus, from the high priesthood, and bestowed that honor of his on Simon the son of Boethus, whose name was also Cantheras whose daughter king Herod married, as I have related above. 19.298. Simon, therefore, had the [high] priesthood with his brethren, and with his father, in like manner as the sons of Simon, the son of Onias, who were three, had it formerly under the government of the Macedonians, as we have related in a former book. 19.299. 3. When the king had settled the high priesthood after this manner, he returned the kindness which the inhabitants of Jerusalem had showed him; for he released them from the tax upon houses, every one of which paid it before, thinking it a good thing to requite the tender affection of those that loved him. He also made Silas the general of his forces, as a man who had partaken with him in many of his troubles. 19.301. This procedure of theirs greatly provoked Agrippa; for it plainly tended to the dissolution of the laws of his country. So he came without delay to Publius Petronius, who was then president of Syria, and accused the people of Doris. 19.302. Nor did he less resent what was done than did Agrippa; for he judged it a piece of impiety to transgress the laws that regulate the actions of men. So he wrote the following letter to the people of Doris in an angry strain: 19.303. “Publius Petronius, the president under Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, to the magistrates of Doris, ordains as follows: 19.304. Since some of you have had the boldness, or madness rather, after the edict of Claudius Caesar Augustus Germanicus was published, for permitting the Jews to observe the laws of their country, not to obey the same 19.305. but have acted in entire opposition thereto, as forbidding the Jews to assemble together in the synagogue, by removing Caesar’s statue, and setting it up therein, and thereby have offended not only the Jews, but the emperor himself, whose statue is more commodiously placed in his own temple than in a foreign one, where is the place of assembling together; while it is but a part of natural justice, that every one should have the power over the place belonging peculiarly to themselves, according to the determination of Caesar,— 19.306. to say nothing of my own determination, which it would be ridiculous to mention after the emperor’s edict, which gives the Jews leave to make use of their own customs, as also gives order that they enjoy equally the rights of citizens with the Greeks themselves,— 19.307. I therefore ordain that Proculus Vitellius, the centurion, bring those men to me, who, contrary to Augustus’s edict, have been so insolent as to do this thing, at which those very men, who appear to be of principal reputation among them, have an indignation also, and allege for themselves, that it was not done with their consent, but by the violence of the multitude, that they may give an account of what hath been done. 19.308. I also exhort the principal magistrates among them, unless they have a mind to have this action esteemed to be done with their consent, to inform the centurion of those that were guilty of it, and take care that no handle be hence taken for raising a sedition or quarrel among them; which those seem to me to hunt after who encourage such doings; 19.309. while both I myself, and king Agrippa, for whom I have the highest honor, have nothing more under our care, than that the nation of the Jews may have no occasion given them of getting together, under the pretense of avenging themselves, and become tumultuous. 19.311. I therefore charge you, that you do not, for the time to come, seek for any occasion of sedition or disturbance, but that every one be allowed to follow their own religious customs.” 19.312. 4. Thus did Petronius take care of this matter, that such a breach of the law might be corrected, and that no such thing might be attempted afterwards against the Jews.
7. Josephus Flavius, Jewish War, 1.187-1.192, 1.195-1.196, 1.198, 1.284, 5.201-5.205, 7.433-7.434 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.187. 3. Now, after Pompey was dead, Antipater changed sides, and cultivated a friendship with Caesar. And since Mithridates of Pergamus, with the forces he led against Egypt, was excluded from the avenues about Pelusium, and was forced to stay at Ascalon, he persuaded the Arabians, among whom he had lived, to assist him, and came himself to him, at the head of three thousand armed men. 1.188. He also encouraged the men of power in Syria to come to his assistance, as also of the inhabitants of Libanus, Ptolemy, and Jamblicus, and another Ptolemy; by which means the cities of that country came readily into this war; 1.189. insomuch that Mithridates ventured now, in dependence upon the additional strength that he had gotten by Antipater, to march forward to Pelusium; and when they refused him a passage through it, he besieged the city; in the attack of which place Antipater principally signalized himself, for he brought down that part of the wall which was over against him, and leaped first of all into the city, with the men that were about him. 1.191. Whereupon he went round about Delta, and fought the rest of the Egyptians at a place called the Jews’ Camp; nay, when he was in danger in the battle with all his right wing, Antipater wheeled about, and came along the bank of the river to him; 1.192. for he had beaten those that opposed him as he led the left wing. After which success he fell upon those that pursued Mithridates, and slew a great many of them, and pursued the remainder so far that he took their camp, while he lost no more than fourscore of his own men; as Mithridates lost, during the pursuit that was made after him, about eight hundred. He was also himself saved unexpectedly, and became an unreproachable witness to Caesar of the great actions of Antipater. 1.195. 1. About this time it was that Antigonus, the son of Aristobulus, came to Caesar, and became, in a surprising manner, the occasion of Antipater’s further advancement; for whereas he ought to have lamented that his father appeared to have been poisoned on account of his quarrels with Pompey, and to have complained of Scipio’s barbarity towards his brother, and not to mix any invidious passion when he was suing for mercy; besides those things, he came before Caesar, and accused Hyrcanus and Antipater 1.196. how they had driven him and his brethren entirely out of their native country, and had acted in a great many instances unjustly and extravagantly with regard to their nation; and that as to the assistance they had sent him into Egypt, it was not done out of goodwill to him, but out of the fear they were in from former quarrels, and in order to gain pardon for their friendship to [his enemy] Pompey. 1.198. that he wondered at Antigonus’s boldness, while he was himself no other than the son of an enemy to the Romans, and of a fugitive, and had it by inheritance from his father to be fond of innovations and seditions, that he should undertake to accuse other men before the Roman governor, and endeavor to gain some advantages to himself, when he ought to be contented that he was suffered to live; for that the reason of his desire of governing public affairs was not so much because he was in want of it, but because, if he could once obtain the same, he might stir up a sedition among the Jews, and use what he should gain from the Romans to the disservice of those that gave it to him. 1.284. So he called the senate together, wherein Messalas, and after him Atratinus, produced Herod before them, and gave a full account of the merits of his father, and his own goodwill to the Romans. At the same time they demonstrated that Antigonus was their enemy, not only because he soon quarreled with them, but because he now overlooked the Romans, and took the government by the means of the Parthians. These reasons greatly moved the senate; at which juncture Antony came in, and told them that it was for their advantage in the Parthian war that Herod should be king; so they all gave their votes for it. 5.201. 3. Now nine of these gates were on every side covered over with gold and silver, as were the jambs of their doors and their lintels; but there was one gate that was without [the inward court of] the holy house, which was of Corinthian brass, and greatly excelled those that were only covered over with silver and gold. 5.202. Each gate had two doors, whose height was severally thirty cubits, and their breadth fifteen. 5.203. However, they had large spaces within of thirty cubits, and had on each side rooms, and those, both in breadth and in length, built like towers, and their height was above forty cubits. Two pillars did also support these rooms, and were in circumference twelve cubits. 5.204. Now the magnitudes of the other gates were equal one to another; but that over the Corinthian gate, which opened on the east over against the gate of the holy house itself, was much larger; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 7.433. 4. And now Lupus, the governor of Alexandria, upon the receipt of Caesar’s letter, came to the temple, and carried out of it some of the donations dedicated thereto, and shut up the temple itself. 7.434. And as Lupus died a little afterward, Paulinus succeeded him. This man left none of those donations there, and threatened the priests severely if they did not bring them all out; nor did he permit any who were desirous of worshipping God there so much as to come near the whole sacred place;
8. Juvenal, Satires, 14.96-14.106 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Mishnah, Yoma, 1.3, 3.10 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.3. They delivered to him elders from the elders of the court and they read before him [throughout the seven days] from the order of the day. And they say to him, “Sir, high priest, you read it yourself with your own mouth, lest you have forgotten or lest you have never learned.” On the eve of Yom HaKippurim in the morning they place him at the eastern gate and pass before him oxen, rams and sheep, so that he may recognize and become familiar with the service." 3.10. Ben Katin made twelve spigots for the laver, for there had been before only two. He also made a mechanism for the laver, in order that its water should not become unfit by remaining overnight. King Monbaz had all the handles of all the vessels used on Yom HaKippurim made of gold. His mother Helena made a golden candelabrum over the opening of the Hekhal. She also made a golden tablet, on which the portion concerning the suspected adulteress was inscribed. For Nicanor miracles happened to his doors. And they were all mentioned for praise."
10. Tacitus, Histories, 5.5.1, 15.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Anon., Letter of Aristeas, 101-120, 83-100

100. But in order that we might gain complete information, we ascended to the summit of the neighbouring citadel and looked around us. It is situated in a very lofty spot, and is fortified with many towers, which have been built up to the very top of immense stones, with the object, as we were informed, of
12. Papyri, P.Polit.Jud., 8

13. Papyri, Cpj, 157Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antipater van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
aristocrat/aristocracy (upper class) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
asia minor Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
babylonia, babylonian jews Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
babylonia Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
cemetery (tell el-yahoudieh) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
charity Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
chronology/chronological Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
circumcision Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
citizenship van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
claudius, and agrippa i Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
commemoration Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
community/communities (jewish), egyptian-jewish Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
community/communities (jewish) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431
defense/defensive Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
diaspora, caesars grants and Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
diaspora, jewish Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
diaspora, judaism in the diaspora Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
diaspora Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431, 432
dionysiac artists, letter of sulla to Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36
egyptian, jews/jewry Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
elephantine temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
epigraphy (inscriptions) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
ethnic boundary making model, distribution of power van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
ethnic boundary making model, equalization van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
ethnography, graeco-roman Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
favors, of caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 31, 36, 40
festival Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
food laws Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
geography/geographical Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 432
greeks van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
hasmonean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
herod Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
herod the great, questions surrounding payment of tribute by Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
herod the great, taxation under Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
hyrcanus ii, entrusted with collection and payment of tribute to rome Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
jerusalem Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
jerusalem temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
jewish rights Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 145
jewish state, and caesar, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
jewish state, and caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 31, 36, 40
jews, graeco-roman views of Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
joppa van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
josephus, on jewish state, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 31, 36, 40
judea van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
julius caesar, and jews, caesar referring to hyrcanus and sons as allies and friends Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
julius caesar, and jews, decrees of c. concerning jewish state Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36, 40
julius caesar, and jews, publicani removed from judea by Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
julius caesar, favors of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 31, 36, 40
julius caesar, letter of, to sidonians Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36, 40
julius caesar van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
latin language Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
loyal/loyalty Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
mikdash adam (temple of man) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
military Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
mithridatic war Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36
name/named/unnamed Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
nome Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
onias community Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
onias temple, building of / foundation Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple, identity of builder Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple, importance Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
onias temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 432
onomastics Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
papyri/papyrology Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
parthian Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
parthian territory Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
pilgrimage Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
pilgrims/pilgrimage Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431
privileges, of octavian Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 31
privileges Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36
proselytes Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
publicani (tax companies), abolished from judea by julius caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
roman, period Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424
roman Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 431, 432
roman empire Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
sabbath Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
samaritans Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 124
senatus consulta, confirming caesars grants to jewish state ( Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 40, 132
senatus consulta, confirming grants made by caesar to jewish envoys (april Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 40
senatus consulta, form of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 40
senatus consulta, on stratonikeia (81 b.c.e.) Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 36
synagogue Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
syria, relationship of, to judea Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
syrians van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 180
taxation, under herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 132
temple (worship) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
temple in jerusalem Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 62
temple tax (half-shekel) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 424, 431, 432
worship' Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 432
– in roman empire Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36
– travel on Kattan Gribetz et al., Genesis Rabbah in Text and Context (2016) 36