Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 13.358-13.364


ὁρῶν δὲ τὸν Πτολεμαῖον ἐκ τῆς Γάζης εἰς Κύπρον ἀνακεχωρηκότα, τὴν δὲ μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν εἰς Αἴγυπτον, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς Γαζαίοις, ὅτι Πτολεμαῖον ἐπεκαλέσαντο βοηθόν, ἐπολιόρκει τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν προενόμευσεν.But when Alexander saw that Ptolemy was retired from Gaza to Cyprus, and his mother Cleopatra was returned to Egypt, he grew angry at the people of Gaza, because they had invited Ptolemy to assist them, and besieged their city, and ravaged their country.


̓Απολλοδότου δὲ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Γαζαίων μετὰ δισχιλίων ξένων καὶ μυρίων οἰκετῶν νύκτωρ ἐπιπεσόντος τῷ τῶν ̓Ιουδαίων στρατοπέδῳ ἐφ' ὅσον μὲν ὑπῆρχεν ἡ νὺξ ἐνίκων οἱ Γαζαῖοι δόκησιν παρασχόντες τοῖς πολεμίοις ὡς ἐπεληλυθότος αὐτοῖς Πτολεμαίου, γενομένης δὲ ἡμέρας καὶ τῆς δόξης ἐλεγχθείσης μαθόντες οἱ ̓Ιουδαῖοι τἀληθὲς ἐπισυστρέφονται καὶ τοῖς Γαζαίοις προσβαλόντες ἀναιροῦσιν αὐτῶν περὶ χιλίους.But as Apollodotus, the general of the army of Gaza, fell upon the camp of the Jews by night, with two thousand foreign and ten thousand of his own forces, while the night lasted, those of Gaza prevailed, because the enemy was made to believe that it was Ptolemy who attacked them; but when day was come on, and that mistake was corrected, and the Jews knew the truth of the matter, they came back again, and fell upon those of Gaza, and slew of them about a thousand.
NaN


ἀλλὰ συνέβη πρῶτον τὸν ̓Απολλόδοτον διαφθαρῆναι: Λυσίμαχος γὰρ ἀδελφὸς αὐτοῦ ζηλοτυπῶν αὐτὸν ἐπὶ τῷ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμεῖν, κτείνας αὐτὸν καὶ στρατιωτικὸν συγκροτήσας ἐνδίδωσιν ̓Αλεξάνδρῳ τὴν πόλιν.but it happened that before he came Apollodotus was slain; for his brother Lysimachus envying him for the great reputation he had gained among the citizens, slew him, and got the army together, and delivered up the city to Alexander


ὁ δ' εὐθὺς μὲν εἰσελθὼν ἠρέμει, μετὰ δὲ ταῦτα τὴν δύναμιν ἐπαφῆκε τοῖς Γαζαίοις ἐπιτρέψας τιμωρεῖν αὐτούς: οἱ δὲ ἄλλοι ἀλλαχῆ τρεπόμενοι τοὺς Γαζαίους ἀπέκτειναν. ἦσαν δ' οὐδ' ἐκεῖνοι τὰς ψυχὰς ἀγεννεῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς παραπίπτουσιν ἀμυνόμενοι τοὺς ̓Ιουδαίους οὐκ ἐλάττονας αὐτῶν διέφθειραν.who, when he came in at first, lay quiet, but afterward set his army upon the inhabitants of Gaza, and gave them leave to punish them; so some went one way, and some went another, and slew the inhabitants of Gaza; yet were not they of cowardly hearts, but opposed those that came to slay them, and slew as many of the Jews;


ἔνιοι δὲ μονούμενοι τὰς οἰκίας ἐνεπίμπρασαν, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῶν λάφυρον εἶναι τοῖς πολεμίοις λαβεῖν. οἱ δὲ καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶν γυναικῶν αὐτόχειρες ἐγένοντο τῆς ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς αὐτὰ δουλείας οὕτως ἀπαλλάττειν ἠναγκασμένοι.and some of them, when they saw themselves deserted, burnt their own houses, that the enemy might get none of their spoils; nay, some of them, with their own hands, slew their children and their wives, having no other way but this of avoiding slavery for them;


τῶν δὲ βουλευτῶν ἦσαν οἱ πάντες πεντακόσιοι συμφυγόντες εἰς τὸ τοῦ ̓Απόλλωνος ἱερόν: συνεδρευόντων γὰρ τὴν ἐπίθεσιν συνέβη γενέσθαι: ὁ δὲ ̓Αλέξανδρος τούτους τε ἀναιρεῖ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἐπικατασκάψας ὑπέστρεψεν εἰς ̔Ιεροσόλυμα ἐνιαυτῷ πολιορκήσας.but the senators, who were in all five hundred, fled to Apollo’s temple, (for this attack happened to be made as they were sitting,) whom Alexander slew; and when he had utterly overthrown their city, he returned to Jerusalem, having spent a year in that siege.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 5.28, 5.50-5.51, 10.84, 11.4 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.28. Then Judas and his army quickly turned back by the wilderness road to Bozrah; and he took the city, and killed every male by the edge of the sword; then he seized all its spoils and burned it with fire. 5.50. So the men of the forces encamped, and he fought against the city all that day and all the night, and the city was delivered into his hands. 5.51. He destroyed every male by the edge of the sword, and razed and plundered the city. Then he passed through the city over the slain. 10.84. But Jonathan burned Azotus and the surrounding towns and plundered them; and the temple of Dagon, and those who had taken refuge in it he burned with fire. 11.4. When he approached Azotus, they showed him the temple of Dagon burned down, and Azotus and its suburbs destroyed, and the corpses lying about, and the charred bodies of those whom Jonathan had burned in the war, for they had piled them in heaps along his route.
2. Septuagint, 2 Maccabees, 14.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

14.5. But he found an opportunity that furthered his mad purpose when he was invited by Demetrius to a meeting of the council and was asked about the disposition and intentions of the Jews. He answered:
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.245, 12.103, 13.280-13.281, 13.301, 13.310-13.314, 13.318-13.319, 13.322, 13.324, 13.326, 13.328-13.357, 13.359-13.365, 13.371-13.374, 13.395-13.397, 14.76, 14.163-14.184, 20.200-20.202, 20.216 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.245. as also that when we should arrive at our own country, and come to that city which we should have then for our metropolis, because of the temple therein to be built, and keep a festival for eight days, and offer burnt-offerings, and sacrifice thank-offerings, that we should then carry in our hands a branch of myrtle, and willow, and a bough of the palm-tree, with the addition of the pome citron: 12.103. Accordingly, when three days were over, Demetrius took them, and went over the causeway seven furlongs long: it was a bank in the sea to an island. And when they had gone over the bridge, he proceeded to the northern parts, and showed them where they should meet, which was in a house that was built near the shore, and was a quiet place, and fit for their discoursing together about their work. 13.281. And when Hyrcanus had taken that city, which was not done till after a year’s siege, he was not contented with doing that only, but he demolished it entirely, and brought rivulets to it to drown it, for he dug such hollows as might let the water run under it; nay, he took away the very marks that there had ever been such a city there. 13.301. 1. Now when their father Hyrcanus was dead, the eldest son Aristobulus, intending to change the government into a kingdom, for so he resolved to do, first of all put a diadem on his head, four hundred eighty and one years and three months after the people had been delivered from the Babylonish slavery, and were returned to their own country again. 13.311. But here one may take occasion to wonder at one Judas, who was of the sect of the Essenes, and who never missed the truth in his predictions; for this man, when he saw Antigonus passing by the temple, cried out to his companions and friends, who abode with him as his scholars, in order to learn the art of foretelling things to come? 13.312. “That it was good for him to die now, since he had spoken falsely about Antigonus, who is still alive, and I see him passing by, although he had foretold that he should die at the place called Strato’s Tower that very day, while yet the place is six hundred furlongs off, where he had foretold he should be slain; and still this day is a great part of it already past, so that he was in danger of proving a false prophet.” 13.313. As he was saying this, and that in a melancholy mood, the news came that Antigonus was slain in a place under ground, which itself was called also Strato’s Tower, or of the same name with that Caesarea which is seated at the sea. This event put the prophet into a great disorder. 13.314. 3. But Aristobulus repented immediately of this slaughter of his brother; on which account his disease increased upon him, and he was disturbed in his mind, upon the guilt of such wickedness, insomuch that his entrails were corrupted by his intolerable pain, and he vomited blood: at which time one of the servants that attended upon him, and was carrying his blood away, did, by Divine Providence, as I cannot but suppose, slip down, and shed part of his blood at the very place where there were spots of Antigonus’s blood, there slain, still remaining; 13.318. He was called a lover of the Grecians; and had conferred many benefits on his own country, and made war against Iturea, and added a great part of it to Judea, and compelled the inhabitants, if they would continue in that country, to be circumcised, and to live according to the Jewish laws. 13.319. He was naturally a man of candor, and of great modesty, as Strabo bears witness, in the name of Timagenes; who says thus: “This man was a person of candor, and very serviceable to the Jews; for he added a country to them, and obtained a part of the nation of the Itureans for them, and bound them to them by the bond of the circumcision of their genitals.” 13.322. when Hyrcanus chiefly loved the two eldest of his sons, Antigonus and Aristobutus, God appeared to him in his sleep, of whom he inquired which of his sons should be his successor. Upon God’s representing to him the countece of Alexander, he was grieved that he was to be the heir of all his goods, and suffered him to be brought up in Galilee However, God did not deceive Hyrcanus; 13.324. 2. When Alexander Janneus had settled the government in the manner that he judged best, he made an expedition against Ptolemais; and having overcome the men in battle, he shut them up in the city, and sat round about it, and besieged it; for of the maritime cities there remained only Ptolemais and Gaza to be conquered, besides Strato’s Tower and Dora, which were held by the tyrant Zoilus. 13.326. but when they were distressed with this siege, Zoilus, who possessed Strato’s Tower and Dora, and maintained a legion of soldiers, and, on occasion of the contest between the kings, affected tyranny himself, came and brought some small assistance to the people of Ptolemais; 13.328. The only hope they had remaining was from the kings of Egypt, and from Ptolemy Lathyrus, who now held Cyprus, and who came to Cyprus when he was driven from the government of Egypt by Cleopatra his mother. So the people of Ptolemais sent to this Ptolemy Lathyrus, and desired him to come as a confederate, to deliver them, now they were in such danger, out of the hands of Alexander. 13.329. And as the ambassadors gave him hopes, that if he would pass over into Syria, he would have the people of Gaza on the side of those of Ptolemais; as also they said, that Zoilus, and besides these the Sidonians, and many others, would assist them; so he was elevated at this, and got his fleet ready as soon as possible. 13.331. for that Cleopatra would not overlook an army raised by Ptolemy for himself out of the neighborhood, but would come against them with a great army of her own, and this because she was laboring to eject her son out of Cyprus also; that as for Ptolemy, if he fail of his hopes, he can still retire to Cyprus, but that they will be left in the greatest danger possible. 13.332. Now Ptolemy, although he had heard of the change that was made in the people of Ptolemais, yet did he still go on with his voyage, and came to the country called Sycamine, and there set his army on shore. 13.333. This army of his, in the whole horse and foot together, were about thirty thousand, with which he marched near to Ptolemais, and there pitched his camp. But when the people of Ptolemais neither received his ambassadors, nor would hear what they had to say, he was under a very great concern. 13.334. 4. But when Zoilus and the people of Gaza came to him, and desired his assistance, because their country was laid waste by the Jews, and by Alexander, Alexander raised the siege, for fear of Ptolemy: and when he had drawn off his army into his own country, he used a stratagem afterwards, by privately inviting Cleopatra to come against Ptolemy, but publicly pretending to desire a league of friendship and mutual assistance with him; 13.335. and promising to give him four hundred talents of silver, he desired that, by way of requital, he would take off Zoilus the tyrant, and give his country to the Jews. And then indeed Ptolemy, with pleasure, made such a league of friendship with Alexander, and subdued Zoilus; 13.336. but when he afterwards heard that he had privily sent to Cleopatra his mother, he broke the league with him, which yet he had confirmed with an oath, and fell upon him, and besieged Ptolemais, because it would not receive him. However, leaving his generals, with some part of his forces, to go on with the siege, he went himself immediately with the rest to lay Judea waste; 13.337. and when Alexander understood this to be Ptolemy’s intention, he also got together about fifty thousand soldiers out of his own country; nay, as some writers have said, eighty thousand He then took his army, and went to meet Ptolemy; but Ptolemy fell upon Asochis, a city of Galilee, and took it by force on the Sabbath day, and there he took about ten thousand slaves, and a great deal of other prey. 13.338. 5. He then tried to take Sepphoris, which was a city not far from that which was destroyed, but lost many of his men; yet did he then go to fight with Alexander; which Alexander met him at the river Jordan, near a certain place called Saphoth, [not far from the river Jordan,] and pitched his camp near to the enemy. 13.339. He had however eight thousand in the first rank, which he styled Hecatontomachi, having shields of brass. Those in the first rank of Ptolemy’s soldiers also had shields covered with brass. But Ptolemy’s soldiers in other respects were inferior to those of Alexander, and therefore were more fearful of running hazards; 13.341. in the beginning of which, the acts on both sides, with their hands, and with their alacrity, were alike, and a great slaughter was made by both the armies; but Alexander was superior, till Philostephanus opportunely brought up the auxiliaries, to help those that were giving way; 13.342. but as there were no auxiliaries to afford help to that part of the Jews that gave way, it fell out that they fled, and those near them did no assist them, but fled along with them. However, Ptolemy’s soldiers acted quite otherwise; 13.343. for they followed the Jews, and killed them, till at length those that slew them pursued after them when they had made them all run away, and slew them so long, that their weapons of iron were blunted, and their hands quite tired with the slaughter; 13.344. for the report was, that thirty thousand men were then slain. Timagenes says they were fifty thousand. As for the rest, they were part of them taken captives, and the other part ran away to their own country. 13.345. 6. After this victory, Ptolemy overran all the country; and when night came on, he abode in certain villages of Judea, which when he found full of women and children, he commanded his soldiers to strangle them, and to cut them in pieces, and then to cast them into boiling caldrons, and then to devour their limbs as sacrifices. 13.346. This commandment was given, that such as fled from the battle, and came to them, might suppose their enemies were cannibals, and eat men’s flesh, and might on that account be still more terrified at them upon such a sight. 13.347. And both Strabo and Nicholaus [of Damascus] affirm, that they used these people after this manner, as I have already related. Ptolemy also took Ptolemais by force, as we have declared elsewhere. 13.348. 1. When Cleopatra saw that her son was grown great, and laid Judea waste, without disturbance, and had gotten the city of Gaza under his power, she resolved no longer to overlook what he did, when he was almost at her gates; and she concluded, that now he was so much stronger than before, he would be very desirous of the dominion over the Egyptians; 13.349. but she immediately marched against him, with a fleet at sea and an army of foot on land, and made Chelcias and Aias the Jews generals of her whole army, while she sent the greatest part of her riches, her grandchildren, and her testament, to the people of Cos. 13.351. but Ptolemy went out of Syria, and made haste unto Egypt, supposing that he should find it destitute of an army, and soon take it, though he failed of his hopes. At this time Chelcias, one of Cleopatra’s generals, happened to die in Celesyria, as he was in pursuit of Ptolemy. 13.352. 2. When Cleopatra heard of her son’s attempt, and that his Egyptian expedition did not succeed according to his expectations, she sent thither part of her army, and drove him out of that country; so when he was returned out of Egypt again, he abode during the winter at Gaza 13.353. in which time Cleopatra took the garrison that was in Ptolemais by siege, as well as the city; and when Alexander came to her, he gave her presents, and such marks of respect as were but proper, since under the miseries he endured by Ptolemy he had no other refuge but her. Now there were some of her friends who persuaded her to seize Alexander, and to overrun and take possession of the country, and not to sit still and see such a multitude of brave Jews subject to one man. 13.354. But Aias’s counsel was contrary to theirs, who said that “she would do an unjust action if she deprived a man that was her ally of that authority which belonged to him, and this a man who is related to us; for,” said he, “I would not have thee ignorant of this, that what injustice thou dost to him will make all us that are Jews to be thy enemies.” 13.355. This desire of Aias Cleopatra complied with, and did no injury to Alexander, but made a league of mutual assistance with him at Scythopolis, a city of Celesyria. 13.356. 3. So when Alexander was delivered from the fear he was in of Ptolemy, he presently made an expedition against Celesyria. He also took Gadara, after a siege of ten months. He took also Amathus, a very strong fortress belonging to the inhabitants above Jordan, where Theodorus, the son of Zeno, had his chief treasure, and what he esteemed most precious. This Zeno fell unexpectedly upon the Jews, and slew ten thousand of them, and seized upon Alexander’s baggage. 13.357. Yet did not this misfortune terrify Alexander; but he made an expedition upon the maritime parts of the country, Raphia and Anthedon, (the name of which king Herod afterwards changed to Agrippias,) and took even that by force. 13.359. But as Apollodotus, the general of the army of Gaza, fell upon the camp of the Jews by night, with two thousand foreign and ten thousand of his own forces, while the night lasted, those of Gaza prevailed, because the enemy was made to believe that it was Ptolemy who attacked them; but when day was come on, and that mistake was corrected, and the Jews knew the truth of the matter, they came back again, and fell upon those of Gaza, and slew of them about a thousand. 13.361. but it happened that before he came Apollodotus was slain; for his brother Lysimachus envying him for the great reputation he had gained among the citizens, slew him, and got the army together, and delivered up the city to Alexander 13.362. who, when he came in at first, lay quiet, but afterward set his army upon the inhabitants of Gaza, and gave them leave to punish them; so some went one way, and some went another, and slew the inhabitants of Gaza; yet were not they of cowardly hearts, but opposed those that came to slay them, and slew as many of the Jews; 13.363. and some of them, when they saw themselves deserted, burnt their own houses, that the enemy might get none of their spoils; nay, some of them, with their own hands, slew their children and their wives, having no other way but this of avoiding slavery for them; 13.364. but the senators, who were in all five hundred, fled to Apollo’s temple, (for this attack happened to be made as they were sitting,) whom Alexander slew; and when he had utterly overthrown their city, he returned to Jerusalem, having spent a year in that siege. 13.365. 4. About this very time Antiochus, who was called Grypus, died His death was caused by Heracleon’s treachery, when he had lived forty-five years, and had reigned twenty-nine. 13.371. Both these brothers did Antiochus vehemently oppose, but presently died; for when he was come as an auxiliary to Laodice, queen of the Gileadites, when she was making war against the Parthians, and he was fighting courageously, he fell, while Demetrius and Philip governed Syria, as hath been elsewhere related. 13.372. 5. As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. 13.373. At this he was in a rage, and slew of them about six thousand. He also built a partition-wall of wood round the altar and the temple, as far as that partition within which it was only lawful for the priests to enter; and by this means he obstructed the multitude from coming at him. 13.374. He also maintained foreigners of Pisidiae and Cilicia; for as to the Syrians, he was at war with them, and so made no use of them. He also overcame the Arabians, such as the Moabites and Gileadites, and made them bring tribute. Moreover, he demolished Amathus, while Theodorus durst not fight with him; 13.395. 4. Now at this time the Jews were in possession of the following cities that had belonged to the Syrians, and Idumeans, and Phoenicians: At the sea-side, Strato’s Tower, Apollonia, Joppa, Jamnia, Ashdod, Gaza, Anthedon, Raphia, and Rhinocolura; 13.396. in the middle of the country, near to Idumea, Adora, and Marissa; near the country of Samaria, Mount Carmel, and Mount Tabor, Scythopolis, and Gadara; of the country of Gaulonitis, Seleucia and Gabala; 13.397. in the country of Moab, Heshbon, and Medaba, Lemba, and Oronas, Gelithon, Zara, the valley of the Cilices, and Pella; which last they utterly destroyed, because its inhabitants would not bear to change their religious rites for those peculiar to the Jews. The Jews also possessed others of the principal cities of Syria, which had been destroyed. 14.76. these were in the inland parts. Besides those that had been demolished, and also of the maritime cities, Gaza, and Joppa, and Dora, and Strato’s Tower; which last Herod rebuilt after a glorious manner, and adorned with havens and temples, and changed its name to Caesarea. All these Pompey left in a state of freedom, and joined them to the province of Syria. 14.163. 3. But now the principal men among the Jews, when they saw Antipater and his sons to grow so much in the good-will the nation bare to them, and in the revenues which they received out of Judea, and out of Hyrcanus’s own wealth, they became ill-disposed to him; 14.164. for indeed Antipater had contracted a friendship with the Roman emperors; and when he had prevailed with Hyrcanus to send them money, he took it to himself, and purloined the present intended, and sent it as if it were his own, and not Hyrcanus’s gift to them. 14.165. Hyrcanus heard of this his management, but took no care about it; nay, he rather was very glad of it. But the chief men of the Jews were therefore in fear, because they saw that Herod was a violent and bold man, and very desirous of acting tyrannically; so they came to Hyrcanus, and now accused Antipater openly, and said to him, “How long wilt thou be quiet under such actions as are now done? Or dost thou not see that Antipater and his sons have already seized upon the government, and that it is only the name of a king which is given thee? 14.166. But do not thou suffer these things to be hidden from thee, nor do thou think to escape danger by being so careless of thyself and of thy kingdom; for Antipater and his sons are not now stewards of thine affairs: do not thou deceive thyself with such a notion; they are evidently absolute lords; 14.167. for Herod, Antipater’s son, hath slain Hezekiah, and those that were with him, and hath thereby transgressed our law, which hath forbidden to slay any man, even though he were a wicked man, unless he had been first condemned to suffer death by the Sanhedrim yet hath he been so insolent as to do this, and that without any authority from thee.” 14.168. 4. Upon Hyrcanus hearing this, he complied with them. The mothers also of those that had been slain by Herod raised his indignation; for those women continued every day in the temple, persuading the king and the people that Herod might undergo a trial before the Sanhedrim for what he had done. 14.169. Hyrcanus was so moved by these complaints, that he summoned Herod to come to his trial for what was charged upon him. Accordingly he came; but his father had persuaded him to come not like a private man, but with a guard, for the security of his person; and that when he had settled the affairs of Galilee in the best manner he could for his own advantage, he should come to his trial, but still with a body of men sufficient for his security on his journey, yet so that he should not come with so great a force as might look like terrifying Hyrcanus, but still such a one as might not expose him naked and unguarded [to his enemies.] 14.171. But when Herod stood before the Sanhedrim, with his body of men about him, he affrighted them all, and no one of his former accusers durst after that bring any charge against him, but there was a deep silence, and nobody knew what was to be done. 14.172. When affairs stood thus, one whose name was Sameas, a righteous man he was, and for that reason above all fear, rose up, and said, “O you that are assessors with me, and O thou that art our king, I neither have ever myself known such a case, nor do I suppose that any one of you can name its parallel, that one who is called to take his trial by us ever stood in such a manner before us; but every one, whosoever he be, that comes to be tried by this Sanhedrim, presents himself in a submissive manner, and like one that is in fear of himself, and that endeavors to move us to compassion, with his hair dishevelled, and in a black and mourning garment: 14.173. but this admirable man Herod, who is accused of murder, and called to answer so heavy an accusation, stands here clothed in purple, and with the hair of his head finely trimmed, and with his armed men about him, that if we shall condemn him by our law, he may slay us, and by overbearing justice may himself escape death. 14.174. Yet do not I make this complaint against Herod himself; he is to be sure more concerned for himself than for the laws; but my complaint is against yourselves, and your king, who gave him a license so to do. However, take you notice, that God is great, and that this very man, whom you are going to absolve and dismiss, for the sake of Hyrcanus, will one day punish both you and your king himself also.” 14.175. Nor did Sameas mistake in any part of this prediction; for when Herod had received the kingdom, he slew all the members of this Sanhedrim, and Hyrcanus himself also, excepting Sameas 14.176. for he had a great honor for him on account of his righteousness, and because, when the city was afterward besieged by Herod and Sosius, he persuaded the people to admit Herod into it; and told them that for their sins they would not be able to escape his hands:—which things will be related by us in their proper places. 14.177. 5. But when Hyrcanus saw that the members of the Sanhedrim were ready to pronounce the sentence of death upon Herod, he put off the trial to another day, and sent privately to Herod, and advised him to fly out of the city, for that by this means he might escape. 14.178. So he retired to Damascus, as though he fled from the king; and when he had been with Sextus Caesar, and had put his own affairs in a sure posture, he resolved to do thus; that in case he were again summoned before the Sanhedrim to take his trial, he would not obey that summons. 14.179. Hereupon the members of the Sanhedrim had great indignation at this posture of affairs, and endeavored to persuade Hyrcanus that all these things were against him; which state of matters he was not ignorant of; but his temper was so unmanly, and so foolish, that he was able to do nothing at all. 14.181. but his father Antipater, and his brother [Phasaelus], met him, and hindered him from assaulting Jerusalem. They also pacified his vehement temper, and persuaded him to do no overt action, but only to affright them with threatenings, and to proceed no further against one who had given him the dignity he had: 14.182. they also desired him not only to be angry that he was summoned, and obliged to come to his trial, but to remember withal how he was dismissed without condemnation, and how he ought to give Hyrcanus thanks for the same; and that he was not to regard only what was disagreeable to him, and be unthankful for his deliverance. 14.183. So they desired him to consider, that since it is God that turns the scales of war, there is great uncertainty in the issue of battles, and that therefore he ought of to expect the victory when he should fight with his king, and him that had supported him, and bestowed many benefits upon him, and had done nothing of itself very severe to him; for that his accusation, which was derived from evil counselors, and not from himself, had rather the suspicion of some severity, than any thing really severe in it. 14.184. Herod was persuaded by these arguments, and believed that it was sufficient for his future hopes to have made a show of his strength before the nation, and done no more to it—and in this state were the affairs of Judea at this time. 20.201. but as for those who seemed the most equitable of the citizens, and such as were the most uneasy at the breach of the laws, they disliked what was done; they also sent to the king [Agrippa], desiring him to send to Aus that he should act so no more, for that what he had already done was not to be justified; 20.202. nay, some of them went also to meet Albinus, as he was upon his journey from Alexandria, and informed him that it was not lawful for Aus to assemble a sanhedrim without his consent. 20.216. 6. Now as many of the Levites, which is a tribe of ours, as were singers of hymns, persuaded the king to assemble a sanhedrim, and to give them leave to wear linen garments, as well as the priests for they said that this would be a work worthy the times of his government, that he might have a memorial of such a novelty, as being his doing.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.61, 1.76, 1.78-1.80, 1.86-1.89, 1.208-1.211, 1.408, 1.537 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.61. 5. And now Antiochus was so angry at what he had suffered from Simeon, that he made an expedition into Judea, and sat down before Jerusalem and besieged Hyrcanus; but Hyrcanus opened the sepulchre of David, who was the richest of all kings, and took thence about three thousand talents in money, and induced Antiochus, by the promise of three thousand talents, to raise the siege. Moreover, he was the first of the Jews that had money enough, and began to hire foreign auxiliaries also. 1.61. However, when he was in Cilicia, he received the forementioned epistle from his father, and made great haste accordingly. But when he had sailed to Celenderis, a suspicion came into his mind relating to his mother’s misfortunes; as if his soul foreboded some mischief to itself. 1.76. But, upon this occasion, the queen very cunningly contrived the matter with those that plotted his ruin, for she persuaded those that were sent to conceal the king’s message; but to tell Antigonus how his brother had heard he had got a very suit of armor made with fine martial ornaments, in Galilee; and because his present sickness hindered him from coming and seeing all that finery, he very much desired to see him now in his armor; because, said he, in a little time thou art going away from me. 1.78. 5. And truly anyone would be surprised at Judas upon this occasion. He was of the sect of the Essenes, and had never failed or deceived men in his predictions before. Now, this man saw Antigonus as he was passing along by the temple, and cried out to his acquaintance (they were not a few who attended upon him as his scholars) 1.79. “O strange!” said he, “it is good for me to die now, since truth is dead before me, and somewhat that I have foretold hath proved false; for this Antigonus is this day alive, who ought to have died this day; and the place where he ought to be slain, according to that fatal decree, was Strato’s Tower, which is at the distance of six hundred furlongs from this place; and yet four hours of this day are over already; which point of time renders the prediction impossible to be fulfilled.” 1.86. 2. Now it happened that there was a battle between him and Ptolemy, who was called Lathyrus, who had taken the city Asochis. He indeed slew a great many of his enemies, but the victory rather inclined to Ptolemy. But when this Ptolemy was pursued by his mother Cleopatra, and retired into Egypt, Alexander besieged Gadara, and took it; as also he did Amathus, which was the strongest of all the fortresses that were about Jordan, and therein were the most precious of all the possessions of Theodorus, the son of Zeno. 1.87. Whereupon Theodorus marched against him, and took what belonged to himself as well as the king’s baggage, and slew ten thousand of the Jews. However, Alexander recovered this blow, and turned his force towards the maritime parts, and took Raphia and Gaza, with Anthedon also, which was afterwards called Agrippias by king Herod. 1.88. 3. But when he had made slaves of the citizens of all these cities, the nation of the Jews made an insurrection against him at a festival; for at those feasts seditions are generally begun; and it looked as if he should not be able to escape the plot they had laid for him, had not his foreign auxiliaries, the Pisidians and Cilicians, assisted him; for as to the Syrians, he never admitted them among his mercenary troops, on account of their innate enmity against the Jewish nation. 1.89. And when he had slain more than six thousand of the rebels, he made an incursion into Arabia; and when he had taken that country, together with the Gileadites and Moabites, he enjoined them to pay him tribute, and returned to Amathus; and as Theodorus was surprised at his great success, he took the fortress, and demolished it. 1.208. 6. However, he found it impossible to escape envy in such his prosperity; for the glory of these young men affected even Hyrcanus himself already privately, though he said nothing of it to anybody; but what he principally was grieved at was the great actions of Herod, and that so many messengers came one before another, and informed him of the great reputation he got in all his undertakings. There were also many people in the royal palace itself who inflamed his envy at him; those, I mean, who were obstructed in their designs by the prudence either of the young men, or of Antipater. 1.209. These men said, that by committing the public affairs to the management of Antipater and of his sons, he sat down with nothing but the bare name of a king, without any of its authority; and they asked him how long he would so far mistake himself, as to breed up kings against his own interest; for that they did not now conceal their government of affairs any longer, but were plainly lords of the nation, and had thrust him out of his authority; that this was the case when Herod slew so many men without his giving him any command to do it, either by word of mouth, or by his letter, and this in contradiction to the law of the Jews; who therefore, in case he be not a king, but a private man, still ought to come to his trial, and answer it to him, and to the laws of his country, which do not permit anyone to be killed till he had been condemned in judgment. 1.211. However, Sextus Caesar was in fear for the young man, lest he should be taken by his enemies, and brought to punishment; so he sent some to denounce expressly to Hyrcanus that he should acquit Herod of the capital charge against him; who acquitted him accordingly, as being otherwise inclined also so to do, for he loved Herod. 1.408. 5. And when he observed that there was a city by the seaside that was much decayed (its name was Strato’s Tower) but that the place, by the happiness of its situation, was capable of great improvements from his liberality, he rebuilt it all with white stone, and adorned it with several most splendid palaces, wherein he especially demonstrated his magimity; 1.537. o he wrote back to him, and appointed him to have the power over his sons; but said withal, that he would do well to make an examination into this matter of the plot against him in a public court, and to take for his assessors his own kindred, and the governors of the province. And if those sons be found guilty, to put them to death; but if they appear to have thought of no more than flying away from him, that he should moderate their punishment.
5. New Testament, Acts, 5.27-5.40 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.27. When they had brought them, they set them before the council. The high priest questioned them 5.28. saying, "Didn't we strictly charge you not to teach in this name? Behold, you have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man's blood on us. 5.29. But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. 5.30. The God of our fathers raised up Jesus, whom you killed, hanging him on a tree. 5.31. God exalted him with his right hand to be a Prince and a Savior, to give repentance to Israel, and remission of sins. 5.32. We are His witnesses of these things; and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. 5.33. But they, when they heard this, were cut to the heart, and determined to kill them. 5.34. But one stood up in the council, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, honored by all the people, and commanded to take the apostles out a little while. 5.35. He said to them, "You men of Israel, be careful concerning these men, what you are about to do. 5.36. For before these days Theudas rose up, making himself out to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were dispersed, and came to nothing. 5.37. After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the enrollment, and drew away some people after him. He also perished, and all, as many as obeyed him, were scattered abroad. 5.38. Now I tell you, refrain from these men, and leave them alone. For if this counsel or this work is of men, it will be overthrown. 5.39. But if it is of God, you will not be able to overthrow it, and you would be found even to be fighting against God! 5.40. They agreed with him. Summoning the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go.
6. New Testament, John, 11.47 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.47. The chief priests therefore and the Pharisees gathered a council, and said, "What are we doing? For this man does many signs.
7. New Testament, Luke, 22.66 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

22.66. As soon as it was day, the assembly of the elders of the people was gathered together, both chief priests and scribes, and they led him away into their council, saying
8. New Testament, Mark, 14.55 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.55. Now the chief priests and the whole council sought witnesses against Jesus to put him to death, and found none.
9. New Testament, Matthew, 26.59 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26.59. Now the chief priests, the elders, and the whole council sought false testimony against Jesus, that they might put him to death;
10. Anon., Lamentations Rabbah, 2.2 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

2.2. אֵיכָה יָעִיב בְּאַפּוֹ ה' אֶת בַּת צִיּוֹן. אָמַר רַבִּי חָמָא בַּר רַבִּי חֲנִינָא אֵיךְ חַיֵּיב ה' בְּרוּגְזֵיהּ יָת בַּת צִיּוֹן. אִית אַתְרָא דְּצָוְוחִין לְחַיָּיבָא עֲיָיבָא. רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר, אֵיךְ כַּיֵּיב ה' בְּרוּגְזֵיהּ. אִית אַתְרָא דְּצַוְוחִין לְכֵיבָא עֵייבָא. וְרַבָּנָן אָמְרִין אֵיךְ שַׁיֵּים ה' בְּרוּגְזֵיהּ יָת בַּת צִיּוֹן. הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל, רַבִּי הוּנָא וְרַבִּי אַחָא בְּשֵׁם רַבִּי חֲנִינָא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אַבָּהוּ, מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ בֵּן, בָּכָה וּנְתָנוֹ עַל אַרְכּוּבוֹתָיו, בָּכָה וּנְתָנוֹ עַל זְרוֹעוֹתָיו, בָּכָה וְהִרְכִּיבוֹ עַל כְּתֵפוֹ, טִנֵּף עָלָיו וּמִיָּד הִשְׁלִיכוֹ לָאָרֶץ, וְלָא הֲוַת מְחוּתִיתֵיהּ כִּמְסוּקִיתֵיהּ, מְסוּקִיתֵיהּ צִיבְחַר צִיבְחַר, וּמְחוּתִיתֵיהּ כּוֹלָּא חֲדָא. כָּךְ (הושע יא, ג): וְאָנֹכִי תִרְגַּלְתִּי לְאֶפְרַיִם קָחָם עַל זְרוֹעֹתָיו. וְאַחַר כָּךְ (הושע י, יא): אַרְכִּיב אֶפְרַיִם יַחֲרוֹשׁ יְהוּדָה יְשַׂדֶּד לוֹ יַעֲקֹב. וְאַחַר כָּךְ: הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל. דָּבָר אַחֵר, הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּרַבִּי נַחְמָן מָשָׁל לִבְנֵי מְדִינָה שֶׁעָשׂוּ עֲטָרָה לַמֶּלֶךְ, הִקְנִיטוּהוּ וּסְבָלָן, הִקְנִיטוּהוּ וּסְבָלָן, אָחַר כָּךְ אָמַר לָהֶם הַמֶּלֶךְ כְּלוּם אַתֶּם מַקְנִיטִין אוֹתִי אֶלָּא בַּעֲבוּר עֲטָרָה שֶׁעִטַּרְתֶּם לִי, הֵא לְכוֹן טְרוֹן בְּאַפֵּיכוֹן, כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל, כְּלוּם אַתֶּם מַקְנִיטִין אוֹתִי אֶלָּא בִּשְׁבִיל אִיקוּנִין שֶׁל יַעֲקֹב שֶׁחֲקוּקָה עַל כִּסְאִי, הֵא לְכוֹן טְרוֹן בְּאַפֵּיכוֹן, הֱוֵי: הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ וגו'.
11. Babylonian Talmud, Gittin, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

57a. במאי דפסיק אנפשיה כל יומא מכנשי ליה לקיטמיה ודייני ליה וקלו ליה ומבדרו אשב ימי,אזל אסקיה לבלעם בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא א"ל ישראל מהו לאידבוקי בהו א"ל (דברים כג, ז) לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בשכבת זרע רותחת,אזל אסקיה [ליש"ו] בנגידא (לפושעי ישראל) א"ל מאן חשיב בההוא עלמא א"ל ישראל מהו לאדבוקי בהו א"ל טובתם דרוש רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו,א"ל דיניה דההוא גברא במאי א"ל בצואה רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי ע"ז,תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו:,אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא דהוו נהיגי כי הוו מפקי חתנא וכלתא מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגולים,יומא חד הוה קא חליף גונדא דרומאי שקלינהו מינייהו נפלו עלייהו מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אתא עלייהו הוה בהו ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהו שקליה קיסר לתאגיה ואותביה אארעא אמר ריבוניה דעלמא כוליה אי ניחא לך לא תמסריה לההוא גברא לדידיה ולמלכותיה בידיה דחד גברא,אכשליה פומיה לבר דרומא ואמר (תהלים ס, יב) הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו דוד נמי אמר הכי דוד אתמוהי קא מתמה,על לבית הכסא אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיה אמר הואיל ואיתרחיש לי ניסא הא זימנא אישבקינהו שבקינהו ואזל איזדקור ואכלו ושתו ואדליקו שרגי עד דאיתחזי בליונא דגושפנקא ברחוק מילא אמר מיחדא קא חדו בי יהודאי הדר אתא עלייהו,א"ר אסי תלת מאה אלפי שליפי סייפא עיילו לטור. מלכא וקטלו בה תלתא יומי ותלתא לילוותא ובהך גיסא הלולי וחנגי ולא הוו ידעי הני בהני,(איכה ב, ב) בלע ה' ולא חמל את כל נאות יעקב כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אלו ששים רבוא עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך דאמר רב יהודה אמר רב אסי ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים חוץ משלש שהיו בהן כפלים כיוצאי מצרים,אלו הן כפר ביש כפר שיחליים כפר דכריא כפר ביש דלא יהבי ביתא לאושפיזא כפר שיחליים שהיתה פרנסתן מן שחליים כפר דכריא אמר רבי יוחנן שהיו נשותיהן יולדות זכרים תחלה ויולדות נקבה באחרונה ופוסקות,אמר עולא לדידי חזי לי ההוא אתרא ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיק אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חנינא שקורי משקריתו אמר ליה (ירמיהו ג, יט) ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמדא,רב מניומי בר חלקיה ורב חלקיה בר טוביה ורב הונא בר חייא הוו יתבי גבי הדדי אמרי אי איכא דשמיע ליה מילתא מכפר סכניא של מצרים לימא,פתח חד מינייהו ואמר מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין העובדי כוכבים והשיאום זה לזה אמרה לו בבקשה ממך אל תגע בי שאין לי כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו,וכשמת אמרה להן סיפדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא שעתא והאי כל יומא ויומא ואילו יוסף לאו בחדא מטה והאי בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו,פתח אידך ואמר מעשה ועמדו ארבעים מודיות בדינר נחסר השער מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו,פתח אידך ואמר מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה והיתה כתובתה מרובה מה עשה הלך וזימן את שושביניו והאכילן והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת והביא לובן ביצה והטיל ביניהן והעמיד להן עדים ובא לבית דין,היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמו אמר להן כך מקובלני משמאי הזקן לובן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור בדקו ומצאו כדבריו והביאוהו לב"ד והלקוהו והגבוהו כתובתה ממנו,א"ל אביי לרב יוסף ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי טעמא איענוש א"ל משום דלא איאבול על ירושלים דכתיב (ישעיהו סו, י) שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה:,אשקא דריספק חריב ביתר דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא וכי הוו מינסבי קייצי להו ועבדו גננא יומא חד הוה קא חלפא ברתיה דקיסר אתבר שקא דריספק קצו ארזא ועיילו לה אתו נפול עלייהו מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אתא עלייהו:,(איכה ב, ג) גדע בחרי אף כל קרן ישראל א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן אלו שמונים [אלף] קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה שלכדוה והרגו בה אנשים ונשים וטף עד שהלך דמן ונפל לים הגדול שמא תאמר קרובה היתה רחוקה היתה מיל,תניא רבי אליעזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידים אחד מושך אילך ואחד מושך אילך ושיערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם במתניתא תנא שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל 57a. bThat which he decreed against himself,as he undergoes the following: bEvery day his ashes are gathered, and they judge him, and they burn him, and they scatter him over the seven seas. /b,Onkelos then bwent and raised Balaamfrom the grave bthrough necromancy. He said to him: Who ismost bimportant in that worldwhere you are now? Balaam bsaid to him: The Jewish people.Onkelos asked him: bShould Ithen battachmyself bto themhere in this world? Balaam bsaid to him: You shall not seek their peace or their welfare all the days(see Deuteronomy 23:7). Onkelos bsaid to him: What is the punishment of that man,a euphemism for Balaam himself, in the next world? Balaam bsaid to him:He is cooked bin boiling semen,as he caused Israel to engage in licentious behavior with the daughters of Moab.,Onkelos then bwentand braised Jesus the Nazarenefrom the grave bthrough necromancy.Onkelos bsaid to him: Who ismost bimportant in that worldwhere you are now? Jesus bsaid to him: The Jewish people.Onkelos asked him: bShould Ithen battachmyself bto themin this world? Jesus bsaid to him: Their welfare you shall seek, their misfortune you shall not seek,for banyone who touches them isregarded bas if he were touching the apple of his eye(see Zechariah 2:12).,Onkelos bsaid to him: What is the punishment of that man,a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus bsaid to him:He is punished bwith boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the words of the Sages will be sentenced to boiling excrement.And this was his sin, as he mocked the words of the Sages. The Gemara comments: bComeand bsee the difference between the sinners of Israel and the prophets of the nations of the world.As Balaam, who was a prophet, wished Israel harm, whereas Jesus the Nazarene, who was a Jewish sinner, sought their well-being.,To conclude the story of Kamtza and bar Kamtza and the destruction of Jerusalem, the Gemara cites a ibaraita /i. It bis taught: Rabbi Elazar says: Come and see how great is the power of shame, for the Holy One, Blessed be He, assisted bar Kamtza,who had been humiliated, banddue to this humiliation and shame bHe destroyed His Temple and burned His Sanctuary. /b,§ It was previously mentioned (55b) that the place known as bthe King’s Mountain [ iTur Malka /i] was destroyed on account of a rooster and a hen.The details of what happened are as follows: bIt was customaryin that place bthat when they would lead a bride and groomto their wedding, bthey would take out a rooster and a hen before them,as if bto sayin the manner of a good omen: bBe fruitful and multiply like chickens. /b, bOne day a troop [ igunda /i] of Romansoldiers bpassed bythere while a wedding was taking place band tookthe rooster and hen bfrom them.The residents of the city bfell upon them and beat them.The soldiers bcame and said to the emperor: The Jews have rebelled against you.The emperor then bcame against themin war. Among the residents of the King’s Mountain bthere was a certain mannamed bbar Deroma who could jumpthe distance of ba imil /i, and he killedmany of the Romans, who were powerless to stand up against him. bThe emperorthen btook his crown and set it on the groundas a sign of mourning. bHe said: Master of the Universe, if it is pleasing to You, do not give over that man,a euphemism for himself, band his kingdom into the hands ofonly bone man. /b,In the end it was the words issuing from bhisown bmouththat bcaused bar Deroma to stumble, as he utteredthis verse in complaint against God: b“Have You not rejected us, O God, so that You go not forth, O God, with our hosts?”(Psalms 60:12). The Gemara asks: But did not bDavid also say this?The Gemara answers: bDavid utteredthese words bas a question,wondering whether they were true, whereas bar Deroma pronounced them as a statement of fact.,The Gemara recounts what happened to bar Deroma: bHe entered an outhouse, a snake cameand beviscerated him, and he died.The emperor bsaid: Since a miracle was performed for me,as I had no part in bar Deroma’s death, bI will letthe rest of the people bbe this timeand take no further action against them. bHe let them be and wenton his way. bThey leaptabout, bate, drank, and litso many bcandlesin celebration bthat the image [ ibilyona /i]imprinted bon a seal [ igushpanka /i] was visible from a distance of a imil /i.The emperor then bsaid: The Jews are rejoicing over me.So bhe went backand bcame against them. /b, bRav Asi says: Three hundred thousand men with drawn swords entered the King’s Mountain and massacredits inhabitants bfor three days and three nights. Andat the same time bonthe other bsideof the mountain, bweddings andother bfestivitiescontinued to be celebrated, band they did not know about each other,owing to the enormous size of the place.,§ Concerning the verse: b“The Lord has swallowed up without pity all the habitations of Jacob”(Lamentations 2:2), it is related that bwhen Ravin camefrom Eretz Yisrael to Babylonia bhesaid that bRabbi Yoḥa says: Thisis referring to the bsix hundred thousand citiesthat bKing Yannai had in the King’s Mountain.As bRav Yehuda saysthat bRav Asi says: King Yannai had six hundred thousand cities in the King’s Mountain, and each of themhad a population as great basthe number of bthose who left Egypt, except for threeof those cities, the population of which bwas doublethe number of bthose who left Egypt. /b, bTheseare bthosethree cities: bKefar Bish, Kefar Shiḥalayim, and Kefar Dikhrayya.The Gemara explains the meaning of these place-names. bKefar Bish,Evil Town, was called by that name because its inhabitants bwould not opentheir bhouses to guests. Kefar Shiḥalayimwas referred to by that name because btheir livelihood wasderived bfromthe cultivation of bcress [ ishaḥalayim /i].As for bKefar Dikhrayya,Town of Males, bRabbi Yoḥa says: Their women would first give birth to boys, and afterward give birth to girls, andthen bthey would stophaving children., bUlla said: I myself saw that place, and it could not hold even six hundred thousand reeds,all the more so that number of people. bA certain heretic said to Rabbi Ḥanina: You liewith your exorbitant exaggerations. Rabbi Ḥanina bsaid to him: With regard toEretz Yisrael bit is written: Land of the deer(see Jeremiah 3:19). bJust as the skin of a deer cannot hold its flesh,for after the animal is skinned, its hide shrinks, bso too,with regard to bEretz Yisrael, when it is settled, it expands, but when it is not settled, it contracts.This explains how a place that is so small today could have been so highly populated prior to the Temple’s destruction.,§ The Gemara relates that bRav Minyumi bar Ḥilkiya, Rav Ḥilkiya bar Toviya, and Rav Huna bar Ḥiyya wereonce bsitting together. They said: If there is someone who has heard anything about Kefar Sekhanya of Egypt,which was in that region, blet him relateit., bOne of them beganthe discussion band said:There was ban incident involving a betrothed man and womanfrom there bwho were taken captive by gentiles andthe latter bmarried them off to each other.The woman bsaid tothe man: bPlease do not touch me, as I do not have a marriage contract from you,and it is prohibited for us to live together without one. bAnd untilthe day of bhis deaththe man bdid not touchthe woman., bAnd when he diedwithout having touched her, the woman bsaid tothe Sages: bEulogize thisman bwho conquered [ ishepitpet /i] his passion [ ibeyitzro /i] more than Joseph. Asin the case of bJoseph it was only for a short timethat he had to overpower his inclination and resist Potiphar’s wife (see Genesis, chapter 39), bwhereas thisman struggled with his passion beach and every day.Furthermore, bJosephwas bnot in one bedwith Potiphar’s wife, bwhereas thisman was bin one bedwith his wife. In addition, with bJosephthe woman was bnot his wife, whereaswith bthisman she was bhis wife,as she was already betrothed to him., bAnotherSage bbeganhis remarks band said: It once happened thatthe market price of bforty ise’a /iof grain bstood at one dinar.And then bthe rate went down one ise’a[ imodeya /i],so that only thirty-nine ise’awere sold for a dinar. bAnd they checkedto see what sin had caused this, band they found a father and son who had engaged in sexual intercourse with a betrothed young woman on Yom Kippur. They broughtthe offenders bto court and stoned them, and the rate returned to itsformer blevel. /b,Yet banotherSage bbeganhis remarks band said:There was ban incidentthere binvolving a man who set his eyes upon his wife to divorce her, but her marriage contract was largeand he wished to avoid having to pay it. bWhat did he do? He went and invited his friends, gave them food and drink, made them drunk, and layhis friends and his wife bin one bed. Hethen bbrought the white of an egg,which has the appearance of semen, band placed iton the sheet bbetween them. Hethen bstood witnesses over themso that they could offer testimony, band went to courtclaiming that his wife had committed adultery., bA certain Elder of the disciples of Shammai the Elder was there, and Bava ben Butawas bhis name. He said to them: This isthe tradition that bI received from Shammai the Elder: Egg whiteon a bedsheet bcontractsand hardens when heated bby fire, whereas semen is absorbedinto the sheet bby the fire. They checkedthe matter band found in accordance with his statementthat the substance on the sheet was not semen but egg white. bTheythen bbroughtthe husband bto court, administered lashes to him, and made him payhis wife’s bmarriage contractin full., bAbaye said to Rav Yosef: But sincethose in the city bwere so righteous, what is the reason that they were punishedand destroyed? Rav Yosef bsaid to him:It is bbecause they did not mourn for Jerusalem, as it is written: “Rejoice with Jerusalem, and be glad with her, all you that love her, rejoice with joy with her, all you that did mourn for her”(Isaiah 66:10). The verse teaches that one who mourns for Jerusalem will rejoice in its rebuilding, and one who fails to mourn for Jerusalem is destroyed.,§ It was stated earlier that the city of bBeitar was destroyed on account of a shaft from a carriage.The Gemara explains that bit was customaryin Beitar that bwhen a boy was born they would plant a cedartree and when ba girlwas born they bwould plant a cypress [ itornita /i]. And when they wouldlater bmarryeach other bthey would cutdown these trees band constructa wedding bcanopyfor them with their branches. bOne day the emperor’s daughter passed bythere and bthe shaft of the carriagein which she was riding bbroke.Her attendants bchopped down a cedarfrom among those trees band brought it to her.Owing to the importance that they attached to their custom, the residents of Beitar bcameand bfell upon them and beat them.The attendants bcameand bsaid to the emperor: The Jews have rebelled against you.The emperor then bcame against themin war.,It was in connection with the war that ensued that the Sages expounded the following verse: b“He has cut off in His fierce anger all the horn of Israel”(Lamentations 2:3). bRabbi Zeira saysthat bRabbi Abbahu saysthat bRabbi Yoḥa says: These are the eighty thousandofficers bearing bbattle trumpetsin their hands, bwho entered the city of Beitar whenthe enemy btook it and killed men, women, and children until their blood flowed into the Great Sea. Lest you saythat the city bwas closeto the sea, know that bit was a imilaway. /b, bIt issimilarly btaughtin a ibaraitathat bRabbi Eliezer the Great says: There are two rivers in the Yadayim Valleyin that region, bone flowing one way and one flowing the other way. And the Sages estimatedthat in the aftermath of this war these rivers were filled with btwo parts water to one part blood.Likewise, bit was taught in a ibaraita /i: For seven years the gentiles harvested their vineyardsthat had been soaked bwith the blood of Israel withoutrequiring any additional bfertilizer. /b
12. Anon., Letter of Aristeas, 301

301. Three days later Demetrius took the men and passing along the sea-wall, seven stadia long, to the island, crossed the bridge and made for the northern districts of Pharos. There he assembled them in a house, which had been built upon the sea-shore, of great beauty and in a secluded situation, and invited them to carry out the work of translation, since everything that they needed for the purpose
13. Strabo, Geography, 16.2.28, 16.2.35

16.2.28. Then Joppa, where the coast of Egypt, which at first stretches towards the east, makes a remarkable bend towards the north. In this place, according to some writers, Andromeda was exposed to the sea-monster. It is sufficiently elevated; it is said to command a view of Jerusalem, the capital of the Jews, who, when they descended to the sea, used this place as a naval arsenal. But the arsenals of robbers are the haunts of robbers. Carmel, and the forest, belonged to the Jews. The district was so populous that the neighbouring village Iamneia, and the settlements around, could furnish forty thousand soldiers.Thence to Casium, near Pelusium, are little more than 1000 stadia, and 1300 to Pelusium itself. 16.2.35. An Egyptian priest named Moses, who possessed a portion of the country called the Lower [Egypt] * * * *, being dissatisfied with the established institutions there, left it and came to Judaea with a large body of people who worshipped the Divinity. He declared and taught that the Egyptians and Africans entertained erroneous sentiments, in representing the Divinity under the likeness of wild beasts and cattle of the field; that the Greeks also were in error in making images of their gods after the human form. For God [said he] may be this one thing which encompasses us all, land and sea, which we call heaven, or the universe, or the nature of things. Who then of any understanding would venture to form an image of this Deity, resembling anything with which we are conversant? on the contrary, we ought not to carve any images, but to set apart some sacred ground and a shrine worthy of the Deity, and to worship Him without any similitude. He taught that those who made fortunate dreams were to be permitted to sleep in the temple, where they might dream both for themselves and others; that those who practised temperance and justice, and none else, might expect good, or some gift or sign from the God, from time to time.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander jannaeus,conquests of Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
alexander jannaeus,destroys pagan cults Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
alexander jannaeus van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
alexandria Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
amram,father of moses,visions of Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
anthedon Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127, 132
anti-semitism Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
antiochus ix cyzicenus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
antiochus vii sidetes Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
antiochus viii gryphus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 293
antiquities (josephus),comparison to war Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 124, 125
antiquities (josephus),insertions Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 124
aristobulus i Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
ascalon Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
azotos (ashdod) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
azotus van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118, 122
beth-zur van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
bible,texts and exegesis relating to egypt Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
boulē Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
caesarea maritima van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
cleopatra ii Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
cleopatra iii Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 293
dead sea scrolls Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
dead sea scrolls (dss),pesher,pesharim Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 124
demetrius iii Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 119
dor van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
dora Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127, 132
egyptians,depictions in hebrew bible,lxx,and ancient jewish writings Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
epitomator,see also author Schwartz (2008), 2 Maccabees, 25
esau van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
esdralon (jezreel) valley Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
ethnic boundary making model,nation-building van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
exodus,exodus,book of Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
ezekiel,pseudo- Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
gabinius (syrian governor) Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
galilee Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
gaza,destruction of by alexander jannaeus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127, 132, 293
gezer van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
great revolt Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
greeks van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
hasmonean period,conquest during Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
hasmonean period,violence against foreign religions Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132, 295
hasmoneans,alexander jannaeus Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
hasmoneans Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
hecataeus of abdera,beginning of Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
iamnia (jabneh) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
idumeans van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
isaiah,book of,great isaiah scroll Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
israel,biblical,people Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
iturea Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
jacob van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
janneus,mentioned in dss Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 124, 125
janneus Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 119, 124, 125
jerusalem,hasmonaean Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
jerusalem Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116; van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
jews,destroy pagan cults and temples Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
john hyrcanus,conquests of Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
john hyrcanus,destroys pagan cults Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
josiah,jubilees,book of Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
judea,overpopulated Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
julius caesar Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
kasher,a. Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
lebanon valley Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
leontopolis Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
marcus,r. Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 293
maresha van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
martyrologies,as secondary source Schwartz (2008), 2 Maccabees, 25
motifs (thematic),games with epiphanes Schwartz (2008), 2 Maccabees, 25
motifs (thematic),tit for tat Schwartz (2008), 2 Maccabees, 25
mt. gerizim van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
nabateans,defeat by janneus Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 119
nicolaus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 293
oniads Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
onias iv,ananias,son of onias iv Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
onias iv Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
papyri Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
pella van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 118
pella (in trans-jordan) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
priestly elites,at the jerusalem temple Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
pseudo-hecataeus,on the jews,dating,terminus post quem Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127, 132
ptolemy lathyrus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 293
qumran Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
rabbi yosé ben rabbi yehudah Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 119
raphia Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127, 132
rule of the community Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
samaria van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
samaria (region),conquest of by john hyrcanus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132
samaritans van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
scribal practice Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
scribes Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
scythopolis Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 132, 295; van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
shatzman,i.' "363.0_132.0@strato's tower" Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 295
shechem van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
shiqmona van Maaren (2022), The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE, 122
sources of 2 maccabees Schwartz (2008), 2 Maccabees, 25
strato's tower" '363.0_295.0@trans-jordan Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 127
synedrion,versus jerusalems boulē and the sanhedrin Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
taxation' Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 116
torah (pentateuch) Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111
war (josephus),comparison to antiquities Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 124, 125
yaḥad Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 111