Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 13.354-13.356


̓Ανανίας δὲ συνεβούλευσε τούτοις ἐναντία, λέγων ἄδικα ποιήσειν αὐτήν, εἰ σύμμαχον ἄνθρωπον ἀφαιρήσεται τῆς ἰδίας ἐξουσίας καὶ ταῦτα συγγενῆ ἡμέτερον: “οὐ γὰρ ἀγνοεῖν βούλομαί σε, φησίν, εἰ τὸ πρὸς τοῦτον ἄδικον ἐχθροὺς ἅπαντας ἡμᾶς σοι τοὺς ̓Ιουδαίους κατασκευάζει.”But Ananias’s counsel was contrary to theirs, who said that “she would do an unjust action if she deprived a man that was her ally of that authority which belonged to him, and this a man who is related to us; for,” said he, “I would not have thee ignorant of this, that what injustice thou dost to him will make all us that are Jews to be thy enemies.”


ταῦτα δὲ ̓Ανανία παραινέσαντος ἡ Κλεοπάτρα πείθεται μηδὲν ἀδικῆσαι τὸν ̓Αλέξανδρον, ἀλλὰ συμμαχίαν πρὸς αὐτὸν ἐποιήσατο ἐν Σκυθοπόλει τῆς κοίλης Συρίας.This desire of Ananias Cleopatra complied with, and did no injury to Alexander, but made a league of mutual assistance with him at Scythopolis, a city of Celesyria.


̔Ο δὲ τῶν ἐκ Πτολεμαίου φόβων ἐλευθερωθεὶς στρατεύεται μὲν εὐθὺς ἐπὶ τὴν κοίλην Συρίαν, αἱρεῖ δὲ Γάδαρα πολιορκήσας δέκα μησίν, αἱρεῖ δὲ καὶ ̓Αμαθοῦντα μέγιστον ἔρυμα τῶν ὑπὲρ τὸν ̓Ιορδάνην κατῳκημένων, ἔνθα καὶ τὰ κάλλιστα καὶ σπουδῆς ἄξια Θεόδωρος ὁ Ζήνωνος εἶχεν. ὃς οὐ προσδοκῶσιν ἐπιπεσὼν τοῖς ̓Ιουδαίοις μυρίους αὐτῶν ἀποκτείνει καὶ τὴν ἀποσκευὴν ̓Αλεξάνδρου διαρπάζει.3. So when Alexander was delivered from the fear he was in of Ptolemy, he presently made an expedition against Celesyria. He also took Gadara, after a siege of ten months. He took also Amathus, a very strong fortress belonging to the inhabitants above Jordan, where Theodorus, the son of Zeno, had his chief treasure, and what he esteemed most precious. This Zeno fell unexpectedly upon the Jews, and slew ten thousand of them, and seized upon Alexander’s baggage.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Polybius, Histories, 31.9 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

31.9. 1.  In Syria King Antiochus, wishing to provide himself with money, decided to make an expedition against the sanctuary of Artemis in Elymaïs.,2.  On reaching the spot he was foiled in his hopes, as the barbarian tribes who dwelt in the neighbourhood would not permit the outrage,,3.  and on his retreat he died at Tabae in Persia, smitten with madness, as some people say,,4.  owing to certain manifestations of divine displeasure when he was attempting this outrage on the above sanctuary. IV. Affairs of Italy The Rival Ptolemie
2. Septuagint, 1 Maccabees, 6.1-6.16, 10.51-10.58, 10.61, 10.64-10.65 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

6.1. King Antiochus was going through the upper provinces when he heard that Elymais in Persia was a city famed for its wealth in silver and gold. 6.2. Its temple was very rich, containing golden shields, breastplates, and weapons left there by Alexander, the son of Philip, the Macedonian king who first reigned over the Greeks. 6.3. So he came and tried to take the city and plunder it, but he could not, because his plan became known to the men of the city 6.4. and they withstood him in battle. So he fled and in great grief departed from there to return to Babylon. 6.5. Then some one came to him in Persia and reported that the armies which had gone into the land of Judah had been routed; 6.6. that Lysias had gone first with a strong force, but had turned and fled before the Jews; that the Jews had grown strong from the arms, supplies, and abundant spoils which they had taken from the armies they had cut down; 6.7. that they had torn down the abomination which he had erected upon the altar in Jerusalem; and that they had surrounded the sanctuary with high walls as before, and also Beth-zur, his city. 6.8. When the king heard this news, he was astounded and badly shaken. He took to his bed and became sick from grief, because things had not turned out for him as he had planned. 6.9. He lay there for many days, because deep grief continually gripped him, and he concluded that he was dying. 6.10. So he called all his friends and said to them, "Sleep departs from my eyes and I am downhearted with worry. 6.11. I said to myself, `To what distress I have come! And into what a great flood I now am plunged! For I was kind and beloved in my power. 6.12. But now I remember the evils I did in Jerusalem. I seized all her vessels of silver and gold; and I sent to destroy the inhabitants of Judah without good reason. 6.13. I know that it is because of this that these evils have come upon me; and behold, I am perishing of deep grief in a strange land. 6.14. Then he called for Philip, one of his friends, and made him ruler over all his kingdom. 6.15. He gave him the crown and his robe and the signet, that he might guide Antiochus his son and bring him up to be king. 6.16. Thus Antiochus the king died there in the one hundred and forty-ninth year. 10.51. Then Alexander sent ambassadors to Ptolemy king of Egypt with the following message: 10.52. Since I have returned to my kingdom and have taken my seat on the throne of my fathers, and established my rule -- for I crushed Demetrius and gained control of our country; 10.53. I met him in battle, and he and his army were crushed by us, and we have taken our seat on the throne of his kingdom -- 10.54. now therefore let us establish friendship with one another; give me now your daughter as my wife, and I will become your son-in-law, and will make gifts to you and to her in keeping with your position. 10.55. Ptolemy the king replied and said, "Happy was the day on which you returned to the land of your fathers and took your seat on the throne of their kingdom. 10.56. And now I will do for you as you wrote, but meet me at Ptolemais, so that we may see one another, and I will become your father-in-law, as you have said. 10.57. So Ptolemy set out from Egypt, he and Cleopatra his daughter, and came to Ptolemais in the one hundred and sixty-second year. 10.58. Alexander the king met him, and Ptolemy gave him Cleopatra his daughter in marriage, and celebrated her wedding at Ptolemais with great pomp, as kings do. 10.61. A group of pestilent men from Israel, lawless men, gathered together against him to accuse him; but the king paid no attention to them. 10.64. And when his accusers saw the honor that was paid him, in accordance with the proclamation, and saw him clothed in purple, they all fled. 10.65. Thus the king honored him and enrolled him among his chief friends, and made him general and governor of the province.
3. Septuagint, 2 Maccabees, 1.13, 1.14, 1.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 4.16, 4.17, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18-7.42, 8, 9, 9.8, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11, 14, 15 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.13. For when the leader reached Persia with a force that seemed irresistible, they were cut to pieces in the temple of Nanea by a deception employed by the priests of Nanea.'
4. Diodorus Siculus, Historical Library, None (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 11.302, 11.322, 12.10, 12.43-12.44, 12.156-12.158, 12.224-12.225, 12.237-12.239, 12.331, 13.65, 13.74, 13.275-13.280, 13.285-13.287, 13.301, 13.310-13.314, 13.318-13.319, 13.322, 13.324-13.353, 13.355-13.364, 13.372-13.374, 13.395-13.397, 13.404, 14.131-14.132, 14.158, 14.274, 14.394-14.395, 14.411-14.417, 14.450, 15.322, 17.188-17.189, 17.317-17.318, 18.36-18.37, 20.159, 20.235-20.237 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.302. 2. Now when John had departed this life, his son Jaddua succeeded in the high priesthood. He had a brother, whose name was Manasseh. Now there was one Sanballat, who was sent by Darius, the last king [of Persia], into Samaria. He was a Cutheam by birth; of which stock were the Samaritans also. 11.322. So when Alexander had received him kindly, Sanballat thereupon took courage, and spake to him about his present affair. He told him that he had a son-in-law, Manasseh, who was brother to the high priest Jaddua; and that there were many others of his own nation, now with him, that were desirous to have a temple in the places subject to him; 12.43. When Onias the high priest was dead, his son Simon became his successor. He was called Simon the Just because of both his piety towards God, and his kind disposition to those of his own nation. 12.43. o being not able to fly, but encompassed round about with enemies, he stood still, and he and those that were with him fought; and when he had slain a great many of those that came against him, he at last was himself wounded, and fell and gave up the ghost, and died in a way like to his former famous actions. 12.44. When he was dead, and had left a young son, who was called Onias, Simon’s brother Eleazar, of whom we are speaking, took the high priesthood; and he it was to whom Ptolemy wrote, and that in the manner following: 12.156. Now at this time the Samaritans were in a flourishing condition, and much distressed the Jews, cutting off parts of their land, and carrying off slaves. This happened when Onias was high priest; 12.157. for after Eleazar’s death, his uncle Manasseh took the priesthood, and after he had ended his life, Onias received that dignity. He was the son of Simon, who was called The Just: 12.158. which Simon was the brother of Eleazar, as I said before. This Onias was one of a little soul, and a great lover of money; and for that reason, because he did not pay that tax of twenty talents of silver, which his forefathers paid to these things out of their own estates, he provoked king Ptolemy Euergetes to anger, who was the father of Philopater. 12.224. And [now] Hyrcanus’s father, Joseph, died. He was a good man, and of great magimity; and brought the Jews out of a state of poverty and meanness, to one that was more splendid. He retained the farm of the taxes of Syria, and Phoenicia, and Samaria twenty-two years. His uncle also, Onias, died [about this time], and left the high priesthood to his son Simeon. 12.225. And when he was dead, Onias his son succeeded him in that dignity. To him it was that Areus, king of the Lacedemonians, sent an embassage, with an epistle; the copy whereof here follows: 12.237. 1. About this time, upon the death of Onias the high priest, they gave the high priesthood to Jesus his brother; for that son which Onias left [or Onias IV.] was yet but an infant; and, in its proper place, we will inform the reader of all the circumstances that befell this child. 12.238. But this Jesus, who was the brother of Onias, was deprived of the high priesthood by the king, who was angry with him, and gave it to his younger brother, whose name also was Onias; for Simon had these three sons, to each of which the priesthood came, as we have already informed the reader. 12.239. This Jesus changed his name to Jason, but Onias was called Menelaus. Now as the former high priest, Jesus, raised a sedition against Menelaus, who was ordained after him, the multitude were divided between them both. And the sons of Tobias took the part of Menelaus 12.331. And as these epistles were reading, there came other messengers out of Galilee, who informed him that the inhabitants of Ptolemais, and of Tyre and Sidon, and strangers of Galilee, were gotten together. 13.65. “Having done many and great things for you in the affairs of the war, by the assistance of God, and that in Celesyria and Phoenicia, I came at length with the Jews to Leontopolis, and to other places of your nation 13.74. 4. Now it came to pass that the Alexandrian Jews, and those Samaritans who paid their worship to the temple that was built in the days of Alexander at Mount Gerizzim, did now make a sedition one against another, and disputed about their temples before Ptolemy himself; the Jews saying that, according to the laws of Moses, the temple was to be built at Jerusalem; and the Samaritans saying that it was to be built at Gerizzim. 13.275. 2. So he made an expedition against Samaria which was a very strong city; of whose present name Sebaste, and its rebuilding by Herod, we shall speak at a proper time; but he made his attack against it, and besieged it with a great deal of pains; for he was greatly displeased with the Samaritans for the injuries they had done to the people of Merissa, a colony of the Jews, and confederate with them, and this in compliance to the kings of Syria. 13.276. When he had therefore drawn a ditch, and built a double wall round the city, which was fourscore furlongs long, he set his sons Antigonus and Arisrobulna over the siege; which brought the Samaritans to that great distress by famine, that they were forced to eat what used not to be eaten, and to call for Antiochus Cyzicenus to help them 13.277. who came readily to their assistance, but was beaten by Aristobulus; and when he was pursued as far as Scythopolis by the two brethren, he got away. So they returned to Samaria, and shut them again within the wall, till they were forced to send for the same Antiochus a second time to help them 13.278. who procured about six thousand men from Ptolemy Lathyrus, which were sent them without his mother’s consent, who had then in a manner turned him out of his government. With these Egyptians Antiochus did at first overrun and ravage the country of Hyrcanus after the manner of a robber, for he durst not meet him in the face to fight with him, as not having an army sufficient for that purpose, but only from this supposal, that by thus harassing his land he should force Hyrcanus to raise the siege of Samaria; 13.279. but because he fell into snares, and lost many of his soldiers therein, he went away to Tripoli, and committed the prosecution of the war against the Jews to Callimander and Epicrates. 13.285. for Cleopatra the queen was at variance with her son Ptolemy, who was called Lathyrus, and appointed for her generals Chelcias and Aias, the sons of that Onias who built the temple in the prefecture of Heliopolis, like to that at Jerusalem, as we have elsewhere related. 13.286. Cleopatra intrusted these men with her army, and did nothing without their advice, as Strabo of Cappadocia attests, when he saith thus 13.287. “Now the greater part, both those that came to Cyprus with us, and those that were sent afterward thither, revolted to Ptolemy immediately; only those that were called Onias’s party, being Jews, continued faithful, because their countrymen Chelcias and Aias were in chief favor with the queen.” These are the words of Strabo. 13.301. 1. Now when their father Hyrcanus was dead, the eldest son Aristobulus, intending to change the government into a kingdom, for so he resolved to do, first of all put a diadem on his head, four hundred eighty and one years and three months after the people had been delivered from the Babylonish slavery, and were returned to their own country again. 13.311. But here one may take occasion to wonder at one Judas, who was of the sect of the Essenes, and who never missed the truth in his predictions; for this man, when he saw Antigonus passing by the temple, cried out to his companions and friends, who abode with him as his scholars, in order to learn the art of foretelling things to come? 13.312. “That it was good for him to die now, since he had spoken falsely about Antigonus, who is still alive, and I see him passing by, although he had foretold that he should die at the place called Strato’s Tower that very day, while yet the place is six hundred furlongs off, where he had foretold he should be slain; and still this day is a great part of it already past, so that he was in danger of proving a false prophet.” 13.313. As he was saying this, and that in a melancholy mood, the news came that Antigonus was slain in a place under ground, which itself was called also Strato’s Tower, or of the same name with that Caesarea which is seated at the sea. This event put the prophet into a great disorder. 13.314. 3. But Aristobulus repented immediately of this slaughter of his brother; on which account his disease increased upon him, and he was disturbed in his mind, upon the guilt of such wickedness, insomuch that his entrails were corrupted by his intolerable pain, and he vomited blood: at which time one of the servants that attended upon him, and was carrying his blood away, did, by Divine Providence, as I cannot but suppose, slip down, and shed part of his blood at the very place where there were spots of Antigonus’s blood, there slain, still remaining; 13.318. He was called a lover of the Grecians; and had conferred many benefits on his own country, and made war against Iturea, and added a great part of it to Judea, and compelled the inhabitants, if they would continue in that country, to be circumcised, and to live according to the Jewish laws. 13.319. He was naturally a man of candor, and of great modesty, as Strabo bears witness, in the name of Timagenes; who says thus: “This man was a person of candor, and very serviceable to the Jews; for he added a country to them, and obtained a part of the nation of the Itureans for them, and bound them to them by the bond of the circumcision of their genitals.” 13.322. when Hyrcanus chiefly loved the two eldest of his sons, Antigonus and Aristobutus, God appeared to him in his sleep, of whom he inquired which of his sons should be his successor. Upon God’s representing to him the countece of Alexander, he was grieved that he was to be the heir of all his goods, and suffered him to be brought up in Galilee However, God did not deceive Hyrcanus; 13.324. 2. When Alexander Janneus had settled the government in the manner that he judged best, he made an expedition against Ptolemais; and having overcome the men in battle, he shut them up in the city, and sat round about it, and besieged it; for of the maritime cities there remained only Ptolemais and Gaza to be conquered, besides Strato’s Tower and Dora, which were held by the tyrant Zoilus. 13.325. Now while Antiochus Philometor, and Antiochus who was called Cyzicenus, were making war one against another, and destroying one another’s armies, the people of Ptolemais could have no assistance from them; 13.326. but when they were distressed with this siege, Zoilus, who possessed Strato’s Tower and Dora, and maintained a legion of soldiers, and, on occasion of the contest between the kings, affected tyranny himself, came and brought some small assistance to the people of Ptolemais; 13.327. nor indeed had the kings such a friendship for them, as that they should hope for any advantage from them. Both those kings were in the case of wrestlers, who finding themselves deficient in strength, and yet being ashamed to yield, put off the fight by laziness, and by lying still as long as they can. 13.328. The only hope they had remaining was from the kings of Egypt, and from Ptolemy Lathyrus, who now held Cyprus, and who came to Cyprus when he was driven from the government of Egypt by Cleopatra his mother. So the people of Ptolemais sent to this Ptolemy Lathyrus, and desired him to come as a confederate, to deliver them, now they were in such danger, out of the hands of Alexander. 13.329. And as the ambassadors gave him hopes, that if he would pass over into Syria, he would have the people of Gaza on the side of those of Ptolemais; as also they said, that Zoilus, and besides these the Sidonians, and many others, would assist them; so he was elevated at this, and got his fleet ready as soon as possible. 13.331. for that Cleopatra would not overlook an army raised by Ptolemy for himself out of the neighborhood, but would come against them with a great army of her own, and this because she was laboring to eject her son out of Cyprus also; that as for Ptolemy, if he fail of his hopes, he can still retire to Cyprus, but that they will be left in the greatest danger possible. 13.332. Now Ptolemy, although he had heard of the change that was made in the people of Ptolemais, yet did he still go on with his voyage, and came to the country called Sycamine, and there set his army on shore. 13.333. This army of his, in the whole horse and foot together, were about thirty thousand, with which he marched near to Ptolemais, and there pitched his camp. But when the people of Ptolemais neither received his ambassadors, nor would hear what they had to say, he was under a very great concern. 13.334. 4. But when Zoilus and the people of Gaza came to him, and desired his assistance, because their country was laid waste by the Jews, and by Alexander, Alexander raised the siege, for fear of Ptolemy: and when he had drawn off his army into his own country, he used a stratagem afterwards, by privately inviting Cleopatra to come against Ptolemy, but publicly pretending to desire a league of friendship and mutual assistance with him; 13.335. and promising to give him four hundred talents of silver, he desired that, by way of requital, he would take off Zoilus the tyrant, and give his country to the Jews. And then indeed Ptolemy, with pleasure, made such a league of friendship with Alexander, and subdued Zoilus; 13.336. but when he afterwards heard that he had privily sent to Cleopatra his mother, he broke the league with him, which yet he had confirmed with an oath, and fell upon him, and besieged Ptolemais, because it would not receive him. However, leaving his generals, with some part of his forces, to go on with the siege, he went himself immediately with the rest to lay Judea waste; 13.337. and when Alexander understood this to be Ptolemy’s intention, he also got together about fifty thousand soldiers out of his own country; nay, as some writers have said, eighty thousand He then took his army, and went to meet Ptolemy; but Ptolemy fell upon Asochis, a city of Galilee, and took it by force on the Sabbath day, and there he took about ten thousand slaves, and a great deal of other prey. 13.338. 5. He then tried to take Sepphoris, which was a city not far from that which was destroyed, but lost many of his men; yet did he then go to fight with Alexander; which Alexander met him at the river Jordan, near a certain place called Saphoth, [not far from the river Jordan,] and pitched his camp near to the enemy. 13.339. He had however eight thousand in the first rank, which he styled Hecatontomachi, having shields of brass. Those in the first rank of Ptolemy’s soldiers also had shields covered with brass. But Ptolemy’s soldiers in other respects were inferior to those of Alexander, and therefore were more fearful of running hazards; 13.341. in the beginning of which, the acts on both sides, with their hands, and with their alacrity, were alike, and a great slaughter was made by both the armies; but Alexander was superior, till Philostephanus opportunely brought up the auxiliaries, to help those that were giving way; 13.342. but as there were no auxiliaries to afford help to that part of the Jews that gave way, it fell out that they fled, and those near them did no assist them, but fled along with them. However, Ptolemy’s soldiers acted quite otherwise; 13.343. for they followed the Jews, and killed them, till at length those that slew them pursued after them when they had made them all run away, and slew them so long, that their weapons of iron were blunted, and their hands quite tired with the slaughter; 13.344. for the report was, that thirty thousand men were then slain. Timagenes says they were fifty thousand. As for the rest, they were part of them taken captives, and the other part ran away to their own country. 13.345. 6. After this victory, Ptolemy overran all the country; and when night came on, he abode in certain villages of Judea, which when he found full of women and children, he commanded his soldiers to strangle them, and to cut them in pieces, and then to cast them into boiling caldrons, and then to devour their limbs as sacrifices. 13.346. This commandment was given, that such as fled from the battle, and came to them, might suppose their enemies were cannibals, and eat men’s flesh, and might on that account be still more terrified at them upon such a sight. 13.347. And both Strabo and Nicholaus [of Damascus] affirm, that they used these people after this manner, as I have already related. Ptolemy also took Ptolemais by force, as we have declared elsewhere. 13.348. 1. When Cleopatra saw that her son was grown great, and laid Judea waste, without disturbance, and had gotten the city of Gaza under his power, she resolved no longer to overlook what he did, when he was almost at her gates; and she concluded, that now he was so much stronger than before, he would be very desirous of the dominion over the Egyptians; 13.349. but she immediately marched against him, with a fleet at sea and an army of foot on land, and made Chelcias and Aias the Jews generals of her whole army, while she sent the greatest part of her riches, her grandchildren, and her testament, to the people of Cos. 13.351. but Ptolemy went out of Syria, and made haste unto Egypt, supposing that he should find it destitute of an army, and soon take it, though he failed of his hopes. At this time Chelcias, one of Cleopatra’s generals, happened to die in Celesyria, as he was in pursuit of Ptolemy. 13.352. 2. When Cleopatra heard of her son’s attempt, and that his Egyptian expedition did not succeed according to his expectations, she sent thither part of her army, and drove him out of that country; so when he was returned out of Egypt again, he abode during the winter at Gaza 13.353. in which time Cleopatra took the garrison that was in Ptolemais by siege, as well as the city; and when Alexander came to her, he gave her presents, and such marks of respect as were but proper, since under the miseries he endured by Ptolemy he had no other refuge but her. Now there were some of her friends who persuaded her to seize Alexander, and to overrun and take possession of the country, and not to sit still and see such a multitude of brave Jews subject to one man. 13.355. This desire of Aias Cleopatra complied with, and did no injury to Alexander, but made a league of mutual assistance with him at Scythopolis, a city of Celesyria. 13.356. 3. So when Alexander was delivered from the fear he was in of Ptolemy, he presently made an expedition against Celesyria. He also took Gadara, after a siege of ten months. He took also Amathus, a very strong fortress belonging to the inhabitants above Jordan, where Theodorus, the son of Zeno, had his chief treasure, and what he esteemed most precious. This Zeno fell unexpectedly upon the Jews, and slew ten thousand of them, and seized upon Alexander’s baggage. 13.357. Yet did not this misfortune terrify Alexander; but he made an expedition upon the maritime parts of the country, Raphia and Anthedon, (the name of which king Herod afterwards changed to Agrippias,) and took even that by force. 13.358. But when Alexander saw that Ptolemy was retired from Gaza to Cyprus, and his mother Cleopatra was returned to Egypt, he grew angry at the people of Gaza, because they had invited Ptolemy to assist them, and besieged their city, and ravaged their country. 13.359. But as Apollodotus, the general of the army of Gaza, fell upon the camp of the Jews by night, with two thousand foreign and ten thousand of his own forces, while the night lasted, those of Gaza prevailed, because the enemy was made to believe that it was Ptolemy who attacked them; but when day was come on, and that mistake was corrected, and the Jews knew the truth of the matter, they came back again, and fell upon those of Gaza, and slew of them about a thousand. 13.361. but it happened that before he came Apollodotus was slain; for his brother Lysimachus envying him for the great reputation he had gained among the citizens, slew him, and got the army together, and delivered up the city to Alexander 13.362. who, when he came in at first, lay quiet, but afterward set his army upon the inhabitants of Gaza, and gave them leave to punish them; so some went one way, and some went another, and slew the inhabitants of Gaza; yet were not they of cowardly hearts, but opposed those that came to slay them, and slew as many of the Jews; 13.363. and some of them, when they saw themselves deserted, burnt their own houses, that the enemy might get none of their spoils; nay, some of them, with their own hands, slew their children and their wives, having no other way but this of avoiding slavery for them; 13.364. but the senators, who were in all five hundred, fled to Apollo’s temple, (for this attack happened to be made as they were sitting,) whom Alexander slew; and when he had utterly overthrown their city, he returned to Jerusalem, having spent a year in that siege. 13.372. 5. As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. 13.373. At this he was in a rage, and slew of them about six thousand. He also built a partition-wall of wood round the altar and the temple, as far as that partition within which it was only lawful for the priests to enter; and by this means he obstructed the multitude from coming at him. 13.374. He also maintained foreigners of Pisidiae and Cilicia; for as to the Syrians, he was at war with them, and so made no use of them. He also overcame the Arabians, such as the Moabites and Gileadites, and made them bring tribute. Moreover, he demolished Amathus, while Theodorus durst not fight with him; 13.395. 4. Now at this time the Jews were in possession of the following cities that had belonged to the Syrians, and Idumeans, and Phoenicians: At the sea-side, Strato’s Tower, Apollonia, Joppa, Jamnia, Ashdod, Gaza, Anthedon, Raphia, and Rhinocolura; 13.396. in the middle of the country, near to Idumea, Adora, and Marissa; near the country of Samaria, Mount Carmel, and Mount Tabor, Scythopolis, and Gadara; of the country of Gaulonitis, Seleucia and Gabala; 13.397. in the country of Moab, Heshbon, and Medaba, Lemba, and Oronas, Gelithon, Zara, the valley of the Cilices, and Pella; which last they utterly destroyed, because its inhabitants would not bear to change their religious rites for those peculiar to the Jews. The Jews also possessed others of the principal cities of Syria, which had been destroyed. 13.404. If thou dost but say this to them, I shall have the honor of a more glorious funeral from them than thou couldst have made for me; and when it is in their power to abuse my dead body, they will do it no injury at all, and thou wilt rule in safety.” So when he had given his wife this advice, he died, after he had reigned twenty-seven years, and lived fifty years within one. 14.131. But it happened that the Egyptian Jews, who dwelt in the country called Onion, would not let Antipater and Mithridates, with their soldiers, pass to Caesar; but Antipater persuaded them to come over with their party, because he was of the same people with them, and that chiefly by showing them the epistles of Hyrcanus the high priest, wherein he exhorted them to cultivate friendship with Caesar, and to supply his army with money, and all sorts of provisions which they wanted; 14.132. and accordingly, when they saw Antipater and the high priest of the same sentiments, they did as they were desired. And when the Jews about Memphis heard that these Jews were come over to Caesar, they also invited Mithridates to come to them; so he came and received them also into his army. 14.158. 2. And seeing that Hyrcanus was of a slow and slothful temper, he made Phasaelus, his eldest son, governor of Jerusalem, and of the places that were about it, but committed Galilee to Herod, his next son, who was then a very young man, for he was but fifteen years of age. 14.274. And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others; 14.394. 1. By this time Herod had sailed out of Italy to Ptolemais, and had gotten together no small army, both of strangers and of his own countrymen, and marched through Galilee against Antignus. Silo also, and Ventidius, came and assisted him, being persuaded by Dellius, who was sent by Antony to assist in bringing back Herod. 14.395. Now for Ventidius, he was employed in composing the disturbances that had been made in the cities by the means of the Parthians; and for Silo, he was in Judea indeed, but corrupted by Antigonus. However, as Herod went along his army increased every day, and all Galilee, with some small exception, joined him; 14.411. So the king left a garrison at Jericho, and came back again, and sent the Roman army to take their winter quarters in the countries that were come over to him, Judea, and Galilee, and Samaria. 14.412. And so much did Antigonus gain of Silo for the bribes he gave him, that part of the army should be quartered at Lydda, in order to please Antony. So the Romans laid their weapons aside, and lived in plenty of all things. 14.413. 4. But Herod was not pleased with lying still, but sent out his brother Joseph against Idumea with two thousand armed footmen, and four hundred horsemen, while he himself came to Samaria, and left his mother and his other relations there, for they were already gone out of Masada, and went into Galilee, and took certain places which were held by the garrisons of Antigonus; 14.414. and he passed on to Sepphoris, as God sent a snow, while Antigonus’s garrisons withdrew themselves, and had great plenty of provisions. 14.415. He also went thence, and resolved to destroy those robbers that dwelt in the caves, and did much mischief in the country; so he sent a troop of horsemen, and three companies of armed footmen, against them. They were very near to a village called Arbela; 14.416. and on the fortieth day after, he came himself with his whole army: and as the enemy sallied out boldly upon him, the left wing of his army gave way; but he appearing with a body of men, put those to flight who were already conquerors, and recalled his men that ran away. 14.417. He also pressed upon his enemies, and pursued them as far as the river Jordan, though they ran away by different roads. So he brought over to him all Galilee, excepting those that dwelt in the caves, and distributed money to every one of his soldiers, giving them a hundred and fifty drachmae apiece, and much more to their captains, and sent them into winter quarters; 15.322. And while Simon was of a dignity too inferior to be allied to him, but still too considerable to be despised, he governed his inclinations after the most prudent manner, by augmenting the dignity of the family, and making them more honorable; so he immediately deprived Jesus, the son of Phabet, of the high priesthood, and conferred that dignity on Simon, and so joined in affinity with him [by marrying his daughter]. 17.189. He also gave Gaulonitis, and Trachonitis, and Paneas to Philip, who was his son, but own brother to Archelaus by the name of a tetrarchy; and bequeathed Jarnnia, and Ashdod, and Phasaelis to Salome his sister, with five hundred thousand [drachmae] of silver that was coined. 17.317. 4. When Caesar had heard these pleadings, he dissolved the assembly; but a few days afterwards he appointed Archelaus, not indeed to be king of the whole country, but ethnarch of the one half of that which had been subject to Herod, and promised to give him the royal dignity hereafter, if he governed his part virtuously. 17.318. But as for the other half, he divided it into two parts, and gave it to two other of Herod’s sons, to Philip and to Antipas, that Antipas who disputed with Archelaus for the whole kingdom. Now to him it was that Perea and Galilee paid their tribute, which amounted annually to two hundred talents 18.36. 3. And now Herod the tetrarch, who was in great favor with Tiberius, built a city of the same name with him, and called it Tiberias. He built it in the best part of Galilee, at the lake of Gennesareth. There are warm baths at a little distance from it, in a village named Emmaus. 18.36. By this thought, and this speech of his made in council, he persuaded them to act accordingly; so Mithridates was let go. But when he was got away, his wife reproached him, that although he was son-in-law to the king, he neglected to avenge himself on those that had injured him, while he took no care about it 18.37. Strangers came and inhabited this city; a great number of the inhabitants were Galileans also; and many were necessitated by Herod to come thither out of the country belonging to him, and were by force compelled to be its inhabitants; some of them were persons of condition. He also admitted poor people, such as those that were collected from all parts, to dwell in it. 18.37. But the Babylonians, upon taking a view of his situation, and having learned where Anileus and his men lay, fell secretly upon them as they were drunk and fallen asleep, and slew all that they caught of them, without any fear, and killed Anileus himself also. 20.159. Caesar also bestowed on Agrippa a certain part of Galilee, Tiberias, and Tarichae, and ordered them to submit to his jurisdiction. He gave him also Julias, a city of Perea, with fourteen villages that lay about it. 20.235. and then the forementioned Antiochus, and Lysias the general of his army, deprived Onias, who was also called Menelaus, of the high priesthood, and slew him at Berea; and driving away the son [of Onias the third], put Jacimus into the place of the high priest, one that was indeed of the stock of Aaron, but not of the family of Onias. 20.236. On which account Onias, who was the nephew of Onias that was dead, and bore the same name with his father, came into Egypt, and got into the friendship of Ptolemy Philometor, and Cleopatra his wife, and persuaded them to make him the high priest of that temple which he built to God in the prefecture of Heliopolis, and this in imitation of that at Jerusalem; 20.237. but as for that temple which was built in Egypt, we have spoken of it frequently already. Now when Jacimus had retained the priesthood three years, he died, and there was no one that succeeded him, but the city continued seven years without a high priest.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 1.64-1.66, 1.78-1.80, 1.86-1.89, 1.190-1.191, 7.421-7.422, 7.432-7.435 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.64. 7. He also proceeded as far as Samaria, where is now the city Sebaste, which was built by Herod the king, and encompassed it all round with a wall, and set his sons, Aristobulus and Antigonus, over the siege; who pushed it on so hard, that a famine so far prevailed within the city, that they were forced to eat what never was esteemed food. 1.64. So Varus, when he had had a very private discourse with Herod, and had written an account of this assembly to Caesar, went away, after a day’s stay. The king also bound Antipater, and sent away to inform Caesar of his misfortunes. 1.65. They also invited Antiochus, who was called Cyzicenus, to come to their assistance; whereupon he got ready, and complied with their invitation, but was beaten by Aristobulus and Antigonus; and indeed he was pursued as far as Scythopolis by these brethren, and fled away from them. So they returned back to Samaria, and shut the multitude again within the wall; and when they had taken the city, they demolished it, and made slaves of its inhabitants. 1.65. for it was unlawful there should be any such thing in the temple as images, or faces, or the like representation of any animal whatsoever. Now the king had put up a golden eagle over the great gate of the temple, which these learned men exhorted them to cut down; and told them, that if there should any danger arise, it was a glorious thing to die for the laws of their country; because that the soul was immortal, and that an eternal enjoyment of happiness did await such as died on that account; while the mean-spirited, and those that were not wise enough to show a right love of their souls, preferred death by a disease, before that which is the result of a virtuous behavior. 1.66. And as they had still great success in their undertakings, they did not suffer their zeal to cool, but marched with an army as far as Scythopolis, and made an incursion upon it, and laid waste all the country that lay within Mount Carmel. 1.66. He then called for his sister Salome, and her husband Alexas, and made this speech to them:—“I know well enough that the Jews will keep a festival upon my death; however, it is in my power to be mourned for on other accounts, and to have a splendid funeral, if you will but be subservient to my commands. Do you but take care to send soldiers to encompass these men that are now in custody, and slay them immediately upon my death, and then all Judea, and every family of them, will weep at it, whether they will or no.” 1.78. 5. And truly anyone would be surprised at Judas upon this occasion. He was of the sect of the Essenes, and had never failed or deceived men in his predictions before. Now, this man saw Antigonus as he was passing along by the temple, and cried out to his acquaintance (they were not a few who attended upon him as his scholars) 1.79. “O strange!” said he, “it is good for me to die now, since truth is dead before me, and somewhat that I have foretold hath proved false; for this Antigonus is this day alive, who ought to have died this day; and the place where he ought to be slain, according to that fatal decree, was Strato’s Tower, which is at the distance of six hundred furlongs from this place; and yet four hours of this day are over already; which point of time renders the prediction impossible to be fulfilled.” 1.86. 2. Now it happened that there was a battle between him and Ptolemy, who was called Lathyrus, who had taken the city Asochis. He indeed slew a great many of his enemies, but the victory rather inclined to Ptolemy. But when this Ptolemy was pursued by his mother Cleopatra, and retired into Egypt, Alexander besieged Gadara, and took it; as also he did Amathus, which was the strongest of all the fortresses that were about Jordan, and therein were the most precious of all the possessions of Theodorus, the son of Zeno. 1.87. Whereupon Theodorus marched against him, and took what belonged to himself as well as the king’s baggage, and slew ten thousand of the Jews. However, Alexander recovered this blow, and turned his force towards the maritime parts, and took Raphia and Gaza, with Anthedon also, which was afterwards called Agrippias by king Herod. 1.88. 3. But when he had made slaves of the citizens of all these cities, the nation of the Jews made an insurrection against him at a festival; for at those feasts seditions are generally begun; and it looked as if he should not be able to escape the plot they had laid for him, had not his foreign auxiliaries, the Pisidians and Cilicians, assisted him; for as to the Syrians, he never admitted them among his mercenary troops, on account of their innate enmity against the Jewish nation. 1.89. And when he had slain more than six thousand of the rebels, he made an incursion into Arabia; and when he had taken that country, together with the Gileadites and Moabites, he enjoined them to pay him tribute, and returned to Amathus; and as Theodorus was surprised at his great success, he took the fortress, and demolished it. 1.191. Whereupon he went round about Delta, and fought the rest of the Egyptians at a place called the Jews’ Camp; nay, when he was in danger in the battle with all his right wing, Antipater wheeled about, and came along the bank of the river to him; 7.421. who having in suspicion the restless temper of the Jews for innovation, and being afraid lest they should get together again, and persuade some others to join with them, gave orders to Lupus to demolish that Jewish temple which was in the region called Onion 7.422. and was in Egypt, which was built and had its denomination from the occasion following: 7.432. There had been also a certain ancient prediction made by [a prophet] whose name was Isaiah, about six hundred years before, that this temple should be built by a man that was a Jew in Egypt. And this is the history of the building of that temple. 7.433. 4. And now Lupus, the governor of Alexandria, upon the receipt of Caesar’s letter, came to the temple, and carried out of it some of the donations dedicated thereto, and shut up the temple itself. 7.434. And as Lupus died a little afterward, Paulinus succeeded him. This man left none of those donations there, and threatened the priests severely if they did not bring them all out; nor did he permit any who were desirous of worshipping God there so much as to come near the whole sacred place; 7.435. but when he had shut up the gates, he made it entirely inaccessible, insomuch that there remained no longer the least footsteps of any Divine worship that had been in that place.
7. Josephus Flavius, Against Apion, 1.187, 2.49-2.55 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.187. one of whom (Hecateus says) was Hezekiah, the high priest of the Jews; a man of about sixty-six years of age, and in great dignity among his own people. He was a very sensible man, and could speak very movingly, and was very skilful in the management of affairs, if any other man ever were so; 2.49. and as for Ptolemy Philometor and his wife Cleopatra, they committed their whole kingdom to Jews, when Onias and Dositheus, both Jews, whose names are laughed at by Apion, were the generals of their whole army; but certainly instead of reproaching them, he ought to admire their actions, and return them thanks for saving Alexandria, whose citizen he pretends to be; 2.51. Yes, do I venture to say, and that he did rightly and very justly in so doing; for that Ptolemy who was called Physco, upon the death of his brother Philometor, came from Cyrene, and would have ejected Cleopatra as well as her sons out of their kingdom 2.52. that he might obtain it for himself unjustly. For this cause then it was that Onias undertook a war against him on Cleopatra’s account; nor would he desert that trust the royal family had reposed in him in their distress. 2.53. Accordingly, God gave a remarkable attestation to his righteous procedure; for when Ptolemy Physco had the presumption to fight against Onias’s army, and had caught all the Jews that were in the city [Alexandria], with their children and wives, and exposed them naked and in bonds to his elephants, that they might be trodden upon and destroyed, and when he had made those elephants drunk for that purpose, the event proved contrary to his preparations; 2.54. for these elephants left the Jews who were exposed to them, and fell violently upon Physco’s friends, and slew a great number of them; nay, after this, Ptolemy saw a terrible ghost, which prohibited his hurting those men; 2.55. his very concubine, whom he loved so well (some call her Ithaca, and others Irene), making supplication to him, that he would not perpetrate so great a wickedness. So he complied with her request, and repented of what he either had already done, or was about to do; whence it is well known that the Alexandrian Jews do with good reason celebrate this day, on the account that they had thereon been vouchsafed such an evident deliverance from God.
8. Anon., Letter of Aristeas, 249, 40, 12

12. Thinking that the time had come to press the demand, which I had often laid before Sosibius of Tarentum and Andreas, the chief of the bodyguard, for the emancipation of the Jews who had been transported from Judea by the king's father -


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa ii Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
alexander balas Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243
alexander jannaeus, saved from ptolemaic occupation by egyptian jews Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242, 243
alexander jannaeus Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
alexandria, persecution of jews in Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 286
alexandrian, civil war Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 358
amram, father of moses, visions of Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
ananias Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242, 243
andreas Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 286
anti-jewish (judaism) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 354
antiochus ix cyzicenus Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242
antipas Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
augustus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
ben sira (ecclesiasticus) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
bible, texts and exegesis relating to egypt Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
bible/biblical Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
bickerman, e. Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 286
book of esther Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
cemetery (tell el-yahoudieh) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
civil war Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 358
cleopatra ii Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
cleopatra iii, jewish army commanders of Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136, 242, 243, 286
community/communities (jewish), egyptian-jewish Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
community/communities (jewish) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
court Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 354
culture/cultural Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
cyprus Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242
dead sea scrolls Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
demetrius iii Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
diaspora Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353, 354
egyptian, (native) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
egyptian, background/provenance/origin Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
egyptian, jews/jewry Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
egyptian Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
egyptians, depictions in hebrew bible, lxx, and ancient jewish writings Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
epigraphy (inscriptions) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353, 358
epitomator, see also author Schwartz, 2 Maccabees (2008) 25
exodus, exodus, book of Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
ezekiel, pseudo- Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
first jewish war Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
fratricidal (struggle/war) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
funerary epitaphs Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
gaulanitis Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
gennesareth, lake of Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
gentile Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 354
greek Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
greek esther Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
hasmonean-oniad relations Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353, 354
hasmonean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353, 354
hasmonean state (kingdom) Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
hasmoneans, alexander jannaeus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
hasmoneans Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
hebrew Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
helkias Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242, 243
hellenized/hellenization Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
herod the great Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
herodian kingdoms Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
hezekiah story, role in on the jews Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242, 243
high priest/high priesthood Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 354, 358, 429
hyrcanus i, (john) Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
ideology Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
infant/infancy Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 429
intersacerdotium Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 429
isaiah, book of, great isaiah scroll Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
israel, biblical, people Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
janneus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
jerusalem, hasmonaean Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
jerusalem temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 429
jewish antiquities Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
jews, in royal service Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136, 242, 243, 286
john hyrcanus, conquests of Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242
jonathan, destroys pagan temples Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243
jordan valley Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 242
josephus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
josiah, jubilees, book of Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
judaean war Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
karnak, demotic inscription (year Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136
leontopolis Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
loyal/loyalty Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
maccabees/maccabean, maccabean/hasmonean revolt Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
maccabees/maccabean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353
martyrologies, as secondary source Schwartz, 2 Maccabees (2008) 25
mattathias antigonus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
mikdash adam (temple of man) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 429
military, army Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
military, troops/forces Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39, 177
military Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353, 354, 358, 429
motifs (thematic), games with epiphanes Schwartz, 2 Maccabees (2008) 25
motifs (thematic), tit for tat Schwartz, 2 Maccabees (2008) 25
nabateans, defeat by janneus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
name/named/unnamed, dynastic Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
name/named/unnamed, egyptian Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
name/named/unnamed, greek Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
name/named/unnamed, hebrew Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
name/named/unnamed Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353, 429
nero Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
oniad authorship, dynasty Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 429
oniad authorship, soldiers/units Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
oniads Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
onias community, flight / arrival to egypt Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 358
onias community Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 354
onias iv, ananias, son of onias iv Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
onias iv Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243; Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
onias temple, closure / destruction of Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
onias temple, history of Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39, 353, 354, 358
onias temple, importance Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 354
onias temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39, 177, 354, 429
onomastics Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177
papyri/papyrology Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 358
papyri Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
persecution of jews Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 286
philip the tetrarch Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
priesthood Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
pseudo-aristeas, dating of Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 286
pseudo-hecataeus, on the jews, dating, terminus post quem Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136, 243
pseudo-hecataeus, on the jews, dating of, terminus ante quem Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243
pseudo-hecataeus Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 358
ptolemaic Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39, 353, 354, 358
ptolemais(-akko) Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
ptolemaïs Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136
ptolemy ix soter/lathyros Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
ptolemy lathyrus, invasion of judea Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 136, 242, 243
ptolemy vi Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243
quellenkritik (source criticism) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
qumran Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
rabbi yosé ben rabbi yehudah Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
religion/religious' Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 354
roman Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 39
rule of the community Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
samaria-sebaste Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
samaritan temple (mt. gerizim) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 429
scribal practice Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
scribes Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
scythopolis Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
seleucid Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 177, 353
shiḥin (shikhin), kefar Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
sources of 2 maccabees Schwartz, 2 Maccabees (2008) 25
syria, ptolemy's conquest of" '363.0_242.0@yom kippur Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 243
tiberias Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 16
torah (pentateuch) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111
war of the sceptres Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 353, 358
yaḥad Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 111