Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.382-12.386


Καὶ πέμψας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ̓Ιούδαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ πολιορκουμένους εἰρήνην τε ἐπηγγείλατο καὶ συγχωρεῖν τοῖς πατρίοις νόμοις χρωμένους ζῆν. οἱ δὲ ἀσμένως δεξάμενοι τοὺς λόγους λαβόντες ὅρκους τε καὶ πίστεις ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ἱεροῦ.7. Accordingly the king sent to Judas, and to those that were besieged with them, and promised to give them peace, and to permit them to make use of, and live according to, the laws of their fathers; and they gladly received his proposals; and when they had gained security upon oath for their performance, they went out of the temple.


εἰσελθὼν δὲ ̓Αντίοχος εἰς αὐτὸ καὶ θεασάμενος ὀχυρὸν οὕτως τὸ χωρίον παρέβη τοὺς ὅρκους καὶ κελεύει τὴν δύναμιν παραστᾶσαν καθελεῖν τὸ τεῖχος εἰς ἔδαφος. καὶ ταῦτα ποιήσας ἀνέστρεψεν εἰς ̓Αντιόχειαν ἐπαγόμενος ̓Ονίαν τὸν ἀρχιερέα, ὃς καὶ Μενέλαος ἐκαλεῖτο.But when Antiochus came into it, and saw how strong the place was, he broke his oaths, and ordered his army that was there to pluck down the walls to the ground; and when he had so done, he returned to Antioch. He also carried with him Onias the high priest, who was also called Menelaus;


Λυσίας γὰρ συνεβούλευσεν τῷ βασιλεῖ τὸν Μενέλαον ἀνελεῖν, εἰ βούλεται τοὺς ̓Ιουδαίους ἠρεμεῖν καὶ μηδὲν ἐνοχλεῖν αὐτῷ: τοῦτον γὰρ ἄρξαι τῶν κακῶν πείσαντ' αὐτοῦ τὸν πατέρα τοὺς ̓Ιουδαίους ἀναγκάσαι τὴν πάτριον θρησκείαν καταλιπεῖν.for Lysias advised the king to slay Menelaus, if he would have the Jews be quiet, and cause him no further disturbance, for that this man was the origin of all the mischief the Jews had done them, by persuading his father to compel the Jews to leave the religion of their fathers.


πέμψας οὖν τὸν Μενέλαον ὁ βασιλεὺς εἰς Βέροιαν τῆς Συρίας διέφθειρεν ἀρχιερατεύσαντα μὲν ἔτη δέκα, πονηρὸν δὲ γενόμενον καὶ ἀσεβῆ καὶ ἵνα αὐτὸς ἄρχῃ τὸ ἔθνος ἀναγκάσαντα τοὺς ἰδίους παραβῆναι νόμους. ἀρχιερεὺς δὲ ἐγένετο μετὰ τὸν Μενελάου θάνατον ̓́Αλκιμος ὁ καὶ ̓Ιάκιμος κληθείς.So the king sent Menelaus to Berea, a city of Syria, and there had him put to death, when he had been high priest ten years. He had been a wicked and an impious man; and, in order to get the government to himself, had compelled his nation to transgress their own laws. After the death of Menelaus, Alcimus, who was also called Jacimus, was made high priest.


ὁ δὲ βασιλεὺς ̓Αντίοχος ὁρῶν ἤδη τὸν Φίλιππον κρατοῦντα τῶν πραγμάτων ἐπολέμει πρὸς αὐτὸν καὶ λαβὼν αὐτὸν ὑποχείριον ἀπέκτεινεν.But when king Antiochus found that Philip had already possessed himself of the government, he made war against him, and subdued him, and took him, and slew him.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 5.59, 6.14, 6.55-6.63, 7.5-7.9 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.59. And Gorgias and his men came out of the city to meet them in battle. 6.14. Then he called for Philip, one of his friends, and made him ruler over all his kingdom. 6.55. Then Lysias heard that Philip, whom King Antiochus while still living had appointed to bring up Antiochus his son to be king 6.56. had returned from Persia and Media with the forces that had gone with the king, and that he was trying to seize control of the government. 6.57. So he quickly gave orders to depart, and said to the king, to the commanders of the forces, and to the men, "We daily grow weaker, our food supply is scant, the place against which we are fighting is strong, and the affairs of the kingdom press urgently upon us. 6.58. Now then let us come to terms with these men, and make peace with them and with all their nation 6.59. and agree to let them live by their laws as they did before; for it was on account of their laws which we abolished that they became angry and did all these things. 6.60. The speech pleased the king and the commanders, and he sent to the Jews an offer of peace, and they accepted it. 6.61. So the king and the commanders gave them their oath. On these conditions the Jews evacuated the stronghold. 6.62. But when the king entered Mount Zion and saw what a strong fortress the place was, he broke the oath he had sworn and gave orders to tear down the wall all around. 6.63. Then he departed with haste and returned to Antioch. He found Philip in control of the city, but he fought against him, and took the city by force. 7.5. Then there came to him all the lawless and ungodly men of Israel; they were led by Alcimus, who wanted to be high priest. 7.6. And they brought to the king this accusation against the people: "Judas and his brothers have destroyed all your friends, and have driven us out of our land. 7.7. Now then send a man whom you trust; let him go and see all the ruin which Judas has brought upon us and upon the land of the king, and let him punish them and all who help them. 7.8. So the king chose Bacchides, one of the kings friends, governor of the province Beyond the River; he was a great man in the kingdom and was faithful to the king. 7.9. And he sent him, and with him the ungodly Alcimus, whom he made high priest; and he commanded him to take vengeance on the sons of Israel.
2. Septuagint, 2 Maccabees, 5.22, 6.11, 8.8, 9.25, 9.29, 11.27-11.33, 13.4, 13.23-13.26 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.22. And he left governors to afflict the people: at Jerusalem, Philip, by birth a Phrygian and in character more barbarous than the man who appointed him;' 6.11. Others who had assembled in the caves near by, to observe the seventh day secretly, were betrayed to Philip and were all burned together, because their piety kept them from defending themselves, in view of their regard for that most holy day.' 8.8. When Philip saw that the man was gaining ground little by little, and that he was pushing ahead with more frequent successes, he wrote to Ptolemy, the governor of Coelesyria and Phoenicia, for aid to the king's government.' 9.25. Moreover, I understand how the princes along the borders and the neighbors to my kingdom keep watching for opportunities and waiting to see what will happen. So I have appointed my son Antiochus to be king, whom I have often entrusted and commended to most of you when I hastened off to the upper provinces; and I have written to him what is written here.' 9.29. And Philip, one of his courtiers, took his body home; then, fearing the son of Antiochus, he betook himself to Ptolemy Philometor in Egypt.' 11.27. To the nation the king's letter was as follows:'King Antiochus to the senate of the Jews and to the other Jews, greeting.' 11.28. If you are well, it is as we desire. We also are in good health.' 11.29. Menelaus has informed us that you wish to return home and look after your own affairs. 11.30. Therefore those who go home by the thirtieth day of Xanthicus will have our pledge of friendship and full permission 11.31. for the Jews to enjoy their own food and laws, just as formerly, and none of them shall be molested in any way for what he may have done in ignorance.' 11.32. And I have also sent Menelaus to encourage you. 11.33. Farewell. The one hundred and forty-eighth year, Xanthicus fifteenth.' 13.4. But the King of kings aroused the anger of Antiochus against the scoundrel; and when Lysias informed him that this man was to blame for all the trouble, he ordered them to take him to Beroea and to put him to death by the method which is the custom in that place.' 13.23. he got word that Philip, who had been left in charge of the government, had revolted in Antioch; he was dismayed, called in the Jews, yielded and swore to observe all their rights, settled with them and offered sacrifice, honored the sanctuary and showed generosity to the holy place.' 13.24. He received Maccabeus, left Hegemonides as governor from Ptolemais to Gerar,' 13.25. and went to Ptolemais. The people of Ptolemais were indigt over the treaty; in fact they were so angry that they wanted to annul its terms. 13.26. Lysias took the public platform, made the best possible defense, convinced them, appeased them, gained their good will, and set out for Antioch. This is how the king's attack and withdrawal turned out.'
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 6.36, 11.309, 12.142, 12.237-12.240, 12.381, 12.383-12.389, 12.419, 13.1, 13.243, 13.299, 13.432, 14.117, 14.140, 14.196, 14.199, 14.325, 15.179, 17.200, 18.1, 18.4, 18.177, 18.284, 19.284-19.285, 20.238, 20.243-20.244, 20.251 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.36. o they begged of him, and entreated him, to appoint some person to be king over them, who might rule over the nation, and avenge them of the Philistines, who ought to be punished for their former oppressions. These words greatly afflicted Samuel, on account of his innate love of justice, and his hatred to kingly government, for he was very fond of an aristocracy, as what made the men that used it of a divine and happy disposition; 6.36. And when the high priest bade him to pursue after them, he marched apace, with his four hundred men, after the enemy; and when he was come to a certain brook called Besor, and had lighted upon one that was wandering about, an Egyptian by birth, who was almost dead with want and famine, (for he had continued wandering about without food in the wilderness three days,) he first of all gave him sustece, both meat and drink, and thereby refreshed him. He then asked him to whom he belonged, and whence he came. 11.309. the high priest himself joining with the people in their indignation against his brother, and driving him away from the altar. Whereupon Manasseh came to his father-in-law, Sanballat, and told him, that although he loved his daughter Nicaso, yet was he not willing to be deprived of his sacerdotal dignity on her account, which was the principal dignity in their nation, and always continued in the same family. 12.142. and let all of that nation live according to the laws of their own country; and let the senate, and the priests, and the scribes of the temple, and the sacred singers, be discharged from poll-money and the crown tax and other taxes also. 12.237. 1. About this time, upon the death of Onias the high priest, they gave the high priesthood to Jesus his brother; for that son which Onias left [or Onias IV.] was yet but an infant; and, in its proper place, we will inform the reader of all the circumstances that befell this child. 12.238. But this Jesus, who was the brother of Onias, was deprived of the high priesthood by the king, who was angry with him, and gave it to his younger brother, whose name also was Onias; for Simon had these three sons, to each of which the priesthood came, as we have already informed the reader. 12.239. This Jesus changed his name to Jason, but Onias was called Menelaus. Now as the former high priest, Jesus, raised a sedition against Menelaus, who was ordained after him, the multitude were divided between them both. And the sons of Tobias took the part of Menelaus 12.381. and that it was much better to make a league with the besieged, and to become friends to their whole nation, by permitting them to observe the laws of their fathers, while they broke out into this war only because they were deprived of them, and so to depart home. When Lysias had discoursed thus to them, both the army and the officers were pleased with this resolution. 12.383. But when Antiochus came into it, and saw how strong the place was, he broke his oaths, and ordered his army that was there to pluck down the walls to the ground; and when he had so done, he returned to Antioch. He also carried with him Onias the high priest, who was also called Menelaus; 12.384. for Lysias advised the king to slay Menelaus, if he would have the Jews be quiet, and cause him no further disturbance, for that this man was the origin of all the mischief the Jews had done them, by persuading his father to compel the Jews to leave the religion of their fathers. 12.385. So the king sent Menelaus to Berea, a city of Syria, and there had him put to death, when he had been high priest ten years. He had been a wicked and an impious man; and, in order to get the government to himself, had compelled his nation to transgress their own laws. After the death of Menelaus, Alcimus, who was also called Jacimus, was made high priest. 12.386. But when king Antiochus found that Philip had already possessed himself of the government, he made war against him, and subdued him, and took him, and slew him. 12.387. Now as to Onias, the son of the high priest, who, as we before informed you, was left a child when his father died, when he saw that the king had slain his uncle Menelaus, and given the high priesthood to Alcimus, who was not of the high priest stock, but was induced by Lysias to translate that dignity from his family to another house, he fled to Ptolemy, king of Egypt; 12.388. and when he found he was in great esteem with him, and with his wife Cleopatra, he desired and obtained a place in the Nomus of Heliopolis, wherein he built a temple like to that at Jerusalem; of which therefore we shall hereafter give an account, in a place more proper for it. 12.389. 1. About the same time Demetrius, the son of Seleucus, fled away from Rome, and took Tripoli, a city of Syria, and set the diadem on his own head. He also gathered certain mercenary soldiers together, and entered into his kingdom, and was joyfully received by all, who delivered themselves up to him. 12.419. This decree was written by Eupolemus the son of John, and by Jason the son of Eleazar, when Judas was high priest of the nation, and Simon his brother was general of the army. And this was the first league that the Romans made with the Jews, and was managed after this manner. 13.1. 1. By what means the nation of the Jews recovered their freedom when they had been brought into slavery by the Macedonians, and what struggles, and how many great battles, Judas, the general of their army, ran through, till he was slain as he was fighting for them, hath been related in the foregoing book; 13.1. But when Jonathan knew that Bacchides Was coming upon him, he sent his brother John, who was also called Gaddis, to the Nabatean Arabs, that he might lodge his baggage with them until the battle with Bacchides should be over, for they were the Jews’ friends. 13.1. nor did he abstain from the temple of Dagon itself, but burnt it also, and destroyed those that had fled to it. Now the entire multitude of the enemies that fell in the battle, and were consumed in the temple, were eight thousand. 13.243. So those that were at the gates received the sacrifices from those that brought them, and led them to the temple, Antiochus the mean while feasting his army, which was a quite different conduct from Antiochus Epiphanes, who, when he had taken the city, offered swine upon the altar, and sprinkled the temple with the broth of their flesh, in order to violate the laws of the Jews, and the religion they derived from their forefathers; for which reason our nation made war with him, and would never be reconciled to him; 13.299. 7. But when Hyrcanus had put an end to this sedition, he after that lived happily, and administered the government in the best manner for thirty-one years, and then died, leaving behind him five sons. He was esteemed by God worthy of the three privileges,—the government of his nation, the dignity of the high priesthood, and prophecy; 13.432. and, indeed, her management during her administration while she was alive, was such as filled the palace after her death with calamities and disturbance. However, although this had been her way of governing, she preserved the nation in peace. And this is the conclusion of the affairs of, Alexandra. 14.117. Accordingly, the Jews have places assigned them in Egypt, wherein they inhabit, besides what is peculiarly allotted to this nation at Alexandria, which is a large part of that city. There is also an ethnarch allowed them, who governs the nation, and distributes justice to them, and takes care of their contracts, and of the laws to them belonging, as if he were the ruler of a free republic. 14.196. 3. “The decrees of Caius Caesar, consul, containing what hath been granted and determined, are as follows: That Hyrcanus and his children bear rule over the nation of the Jews, and have the profits of the places to them bequeathed; and that he, as himself the high priest and ethnarch of the Jews, defend those that are injured; 14.199. 4. “Caius Caesar, imperator, dictator, consul, hath granted, That out of regard to the honor, and virtue, and kindness of the man, and for the advantage of the senate, and of the people of Rome, Hyrcanus, the son of Alexander, both he and his children, be high priests and priests of Jerusalem, and of the Jewish nation, by the same right, and according to the same laws, by which their progenitors have held the priesthood.” 14.325. But Messala contradicted them, on behalf of the young men, and all this in the presence of Hyrcanus, who was Herod’s father-in-law already. When Antony had heard both sides at Daphne, he asked Hyrcanus who they were that governed the nation best. He replied, Herod and his friends. 15.179. 4. And this was the fate of Hyrcanus; and thus did he end his life, after he had endured various and manifold turns of fortune in his lifetime. For he was made high priest of the Jewish nation in the beginning of his mother Alexandra’s reign, who held the government nine years; 18.1. 1. Now Cyrenius, a Roman senator, and one who had gone through other magistracies, and had passed through them till he had been consul, and one who, on other accounts, was of great dignity, came at this time into Syria, with a few others, being sent by Caesar to be a judge of that nation, and to take an account of their substance. 18.1. concerning which I will discourse a little, and this the rather because the infection which spread thence among the younger sort, who were zealous for it, brought the public to destruction. 18.1. when he had estimated the number of those that were truly faithful to him, as also of those who were already corrupted, but were deceitful in the kindness they professed to him, and were likely, upon trial, to go over to his enemies, he made his escape to the upper provinces, where he afterwards raised a great army out of the Dahae and Sacae, and fought with his enemies, and retained his principality. 18.4. Yet was there one Judas, a Gaulonite, of a city whose name was Gamala, who, taking with him Sadduc, a Pharisee, became zealous to draw them to a revolt, who both said that this taxation was no better than an introduction to slavery, and exhorted the nation to assert their liberty; 18.4. When Phraates had had legitimate sons of his own, he had also an Italian maid-servant, whose name was Thermusa, who had been formerly sent to him by Julius Caesar, among other presents. He first made her his concubine; but he being a great admirer of her beauty, in process of time having a son by her, whose name was Phraataces, he made her his legitimate wife, and had a great respect for her. 18.177. And, as a further attestation to what I say of the dilatory nature of Tiberius, I appeal to this his practice itself; for although he was emperor twenty-two years, he sent in all but two procurators to govern the nation of the Jews, Gratus, and his successor in the government, Pilate. 18.284. 6. When Petronius had said this, and had dismissed the assembly of the Jews, he desired the principal of them to take care of their husbandry, and to speak kindly to the people, and encourage them to have good hope of their affairs. Thus did he readily bring the multitude to be cheerful again. And now did God show his presence to Petronius, and signify to him that he would afford him his assistance in his whole design; 19.284. but that, in the time of Caius, the Alexandrians became insolent towards the Jews that were among them, which Caius, out of his great madness and want of understanding, reduced the nation of the Jews very low, because they would not transgress the religious worship of their country, and call him a god: 19.285. I will therefore that the nation of the Jews be not deprived of their rights and privileges, on account of the madness of Caius; but that those rights and privileges which they formerly enjoyed be preserved to them, and that they may continue in their own customs. And I charge both parties to take very great care that no troubles may arise after the promulgation of this edict.” 20.238. But then the posterity of the sons of Asamoneus, who had the government of the nation conferred upon them, when they had beaten the Macedonians in war, appointed Jonathan to be their high priest, who ruled over them seven years. 20.243. for after her death his brother Aristobulus fought against him, and beat him, and deprived him of his principality; and he did himself both reign, and perform the office of high priest to God. 20.244. But when he had reigned three years, and as many months, Pompey came upon him, and not only took the city of Jerusalem by force, but put him and his children in bonds, and sent them to Rome. He also restored the high priesthood to Hyrcanus, and made him governor of the nation, but forbade him to wear a diadem. 20.251. Some of these were the political governors of the people under the reign of Herod, and under the reign of Archelaus his son, although, after their death, the government became an aristocracy, and the high priests were intrusted with a dominion over the nation. And thus much may suffice to be said concerning our high priests.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.68, 1.385, 2.80, 2.361, 2.368, 2.654 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.68. So John lived the rest of his life very happily, and administered the government after a most extraordinary manner, and this for thirty-three entire years together. He died, leaving five sons behind him. He was certainly a very happy man, and afforded no occasion to have any complaint made of fortune on his account. He it was who alone had three of the most desirable things in the world,—the government of his nation, and the high priesthood, and the gift of prophecy. 1.385. insomuch that he punished Arabia so severely, and so far extinguished the spirits of the men, that he was chosen by the nation for their ruler. 2.361. Moreover, ten thousand other nations there are who had greater reason than we to claim their entire liberty, and yet do submit. You are the only people who think it a disgrace to be servants to those to whom all the world hath submitted. What sort of an army do you rely on? What are the arms you depend on? Where is your fleet, that may seize upon the Roman seas? and where are those treasures which may be sufficient for your undertakings? 2.368. How strong a plea may Bithynia, and Cappadocia, and the people of Pamphylia, the Lycians, and Cilicians, put in for liberty! But they are made tributary without an army. What are the circumstances of the Thracians, whose country extends in breadth five days’ journey, and in length seven, and is of a much more harsh constitution, and much more defensible, than yours, and by the rigor of its cold sufficient to keep off armies from attacking them? do not they submit to two thousand men of the Roman garrisons? 2.654. and until the rulers of that country were so afflicted with the multitude of those that were slain, and with the continual ravage of what they had, that they raised an army, and put garrisons into the villages, to secure them from those insults. And in this state were the affairs of Judea at that time.
5. Josephus Flavius, Against Apion, 1.166, 2.282 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.166. Nor was our nation unknown of old to several of the Grecian cities, and indeed was thought worthy of imitation by some of them. 2.282. Nay, farther, the multitude of mankind itself have had a great inclination of a long time to follow our religious observances; for there is not any city of the Grecians, nor any of the barbarians, nor any nation whatsoever, whither our custom of resting on the seventh day hath not come, and by which our fasts and lighting up lamps, and many of our prohibitions as to our food, are not observed;
6. Josephus Flavius, Life, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
administration/administrative Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
anti-jewish (judaism) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
antiochic persecutions Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
antiochus invasion of judaea Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
antiochus sidetes Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
aristobulus, view of god Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 77
claudius Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
correspondence, royal, in 2 macc., identity of king Schwartz, 2 Maccabees (2008) 408
customs/traditions/practices as identity markers, among jews Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
egyptian, (native) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
egyptian Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
ethnos/ethne, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
gaius caligula Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
hasmonean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
hebrews/israelites, as ethnos or genos Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
hellenistic Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
hellenized/hellenization Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
high priest/high priesthood Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
historiography Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
identity as political Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
jews/judeans/ioudaioi, and ethnic vocabulary in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
menelaus source Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
military, troops/forces Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
name/named/unnamed Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60, 119
onias community, flight / arrival to egypt Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60, 119
onias temple, building of / foundation Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
onias temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
religion/religious' Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 60
seleucid Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 119
temple (second), purification and rededication of, see also hanukkah narrative Schwartz, 2 Maccabees (2008) 408
values/character as identity marker, for josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179
worship/ritual/cult as identity markers, for jews in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 179