Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.32-12.120
NaN


Θαυμάζοντος δ' αὐτοὺς οὐ μόνον τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ καὶ Μενεδήμου τοῦ φιλοσόφου προνοίᾳ διοικεῖσθαι πάντα φήσαντος καὶ διὰ τοῦτ' εἰκὸς καὶ τοῦ λόγου δύναμιν καὶ κάλλος εὑρῆσθαι, παύονται μὲν περὶ τούτων ἐπιζητοῦντες.13. And while not the king only, but the philosopher Menedemus also, admired them, and said that all things were governed by Providence, and that it was probable that thence it was that such force or beauty was discovered in these men’s words, they then left off asking any more such questions.


γεγενῆσθαι δ' αὐτῷ τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ὁ βασιλεὺς ἔλεγεν ἤδη παρόντων αὐτῶν: ὠφελῆσθαι γὰρ παρ' αὐτῶν μεμαθηκότα, πῶς δεῖ βασιλεύειν: κελεύει τε αὐτοῖς ἀνὰ τρία δοθῆναι τάλαντα καὶ τοὺς ἀποκαταστήσοντας ἐπὶ τὴν κατάλυσιν.But the king said that he had gained very great advantages by their coming, for that he had received this profit from them, that he had learned how he ought to rule his subjects. And he gave order that they should have every one three talents given them, and that those that were to conduct them to their lodging should do it.


διελθουσῶν δὲ τριῶν ἡμερῶν παραλαβὼν αὐτοὺς ὁ Δημήτριος καὶ διελθὼν τὸ ἑπταστάδιον χῶμα τῆς θαλάσσης πρὸς τὴν νῆσον καὶ διαβὰς πρὸς τὴν γέφυραν, προελθὼν ἐπὶ τὰ βόρεια μέρη συνέδριον ἐποιήσατο ἐν τῷ παρὰ τὴν ᾐόνα κατεσκευασμένῳ οἴκῳ πρὸς διάσκεψιν πραγμάτων ἠρεμίας καλῶς ἔχοντι.Accordingly, when three days were over, Demetrius took them, and went over the causeway seven furlongs long: it was a bank in the sea to an island. And when they had gone over the bridge, he proceeded to the northern parts, and showed them where they should meet, which was in a house that was built near the shore, and was a quiet place, and fit for their discoursing together about their work.


ἀγαγὼν οὖν αὐτοὺς ἐκεῖ παρεκάλει πάντων, ὧν ἂν δεηθεῖεν εἰς τὴν ἑρμηνείαν τοῦ νόμου, παρόντων ἀκωλύτως ἐπιτελεῖν τὸ ἔργον. οἱ δ' ὡς ἔνι μάλιστα φιλοτίμως καὶ φιλοπόνως ἀκριβῆ τὴν ἑρμηνείαν ποιούμενοι μέχρι μὲν ὥρας ἐνάτης πρὸς τούτῳ διετέλουν ὄντεςWhen he had brought them thither, he entreated them (now they had all things about them which they wanted for the interpretation of their law) that they would suffer nothing to interrupt them in their work. Accordingly, they made an accurate interpretation, with great zeal and great pains, and this they continued to do till the ninth hour of the day;


ἔπειτ' ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ἀπηλλάττοντο θεραπείαν ἀφθόνως αὐτοῖς τῶν πρὸς τὴν δίαιταν χορηγουμένων καὶ προσέτι τοῦ Δωροθέου πολλὰ καὶ τῶν παρασκευαζομένων τῷ βασιλεῖ, προσέταξε γάρ, αὐτοῖς παρέχοντος.after which time they relaxed, and took care of their body, while their food was provided for them in great plenty: besides, Dorotheus, at the king’s command, brought them a great deal of what was provided for the king himself.


πρωὶ̈ δὲ πρὸς τὴν αὐλὴν παραγινόμενοι καὶ τὸν Πτολεμαῖον ἀσπαζόμενοι πάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀπῄεσαν τόπον καὶ τῇ θαλάσσῃ τὰς χεῖρας ἀπονιπτόμενοι καὶ καθαίροντες αὑτοὺς οὕτως ἐπὶ τὴν τῶν νόμων ἑρμηνείαν ἐτρέποντο.But in the morning they came to the court and saluted Ptolemy, and then went away to their former place, where, when they had washed their hands, and purified themselves, they betook themselves to the interpretation of the laws.


Μεταγραφέντος δὲ τοῦ νόμου καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἔργου τέλος ἐν ἡμέραις ἑβδομήκοντα καὶ δυσὶν λαβόντος, συναγαγὼν ὁ Δημήτριος τοὺς ̓Ιουδαίους ἅπαντας εἰς τὸν τόπον, ἔνθα καὶ μετεβλήθησαν οἱ νόμοι, παρόντων καὶ τῶν ἑρμηνέων ἀνέγνω τούτους.Now when the law was transcribed, and the labor of interpretation was over, which came to its conclusion in seventy-two days, Demetrius gathered all the Jews together to the place where the laws were translated, and where the interpreters were, and read them over.


τὸ δὲ πλῆθος ἀπεδέξατο μὲν καὶ τοὺς διασαφήσαντας πρεσβυτέρους τὸν νόμον, ἐπῄνεσεν δὲ καὶ τὸν Δημήτριον τῆς ἐπινοίας ὡς μεγάλων ἀγαθῶν αὐτοῖς εὑρετὴν γεγενημένον, παρεκάλεσάν τε δοῦναι καὶ τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν ἀναγνῶναι τὸν νόμον, ἠξίωσάν τε πάντες ὅ τε ἱερεὺς καὶ τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τοῦ πολιτεύματος οἱ προεστηκότες, ἐπεὶ καλῶς τὰ τῆς ἑρμηνείας ἀπήρτισται, καὶ διαμεῖναι ταῦθ', ὡς ἔχοι, καὶ μὴ μετακινεῖν αὐτά.The multitude did also approve of those elders that were the interpreters of the law. They withal commended Demetrius for his proposal, as the inventor of what was greatly for their happiness; and they desired that he would give leave to their rulers also to read the law. Moreover, they all, both the priest and the ancientest of the elders, and the principal men of their commonwealth, made it their request, that since the interpretation was happily finished, it might continue in the state it now was, and might not be altered.


ἁπάντων δ' ἐπαινεσάντων τὴν γνώμην ἐκέλευσαν, εἴ τις ἢ περισσόν τι προσγεγραμμένον ὁρᾷ τῷ νόμῳ ἢ λεῖπον, πάλιν ἐπισκοποῦντα τοῦτο καὶ ποιοῦντα φανερὸν διορθοῦν, σωφρόνως τοῦτο πράττοντες, ἵνα τὸ κριθὲν ἅπαξ ἔχειν καλῶς εἰς ἀεὶ διαμένῃ.And when they all commended that determination of theirs, they enjoined, that if any one observed either any thing superfluous, or any thing omitted, that he would take a view of it again, and have it laid before them, and corrected; which was a wise action of theirs, that when the thing was judged to have been well done, it might continue for ever.
NaN


ὁ δὲ Δημήτριος μηδένα τολμῆσαι τῆς τῶν νόμων τούτων ἀναγραφῆς ἅψασθαι διὰ τὸ θείαν αὐτὴν εἶναι καὶ σεμνὴν ἔφασκεν, καὶ ὅτι βλαβεῖεν ἤδη τινὲς τούτοις ἐγχειρήσαντες ὑπὸ τοῦ θεοῦDemetrius made answer, “that no one durst be so bold as to touch upon the description of these laws, because they were divine and venerable, and because some that had attempted it were afflicted by God.”


δηλῶν ὡς Θεόπομπός τε βουληθεὶς ἱστορῆσαί τι περὶ τούτων ἐταράχθη τὴν διάνοιαν πλείοσιν ἢ τριάκοντα ἡμέραις καὶ παρὰ τὰς ἀνέσεις ἐξιλάσκετο τὸν θεόν, ἐντεῦθεν αὐτῷ γενέσθαι τὴν παραφροσύνην ὑπονοῶν: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὄναρ εἶδεν ὅτι τοῦτ' αὐτῷ συμβαίη περιεργαζομένῳ τὰ θεῖα καὶ ταῦτ' ἐκφέρειν εἰς κοινοὺς ἀνθρώπους θελήσαντι:He also told him, that “Theopompus was desirous of writing somewhat about them, but was thereupon disturbed in his mind for above thirty days’ time; and upon some intermission of his distemper, he appeased God [by prayer], as suspecting that his madness proceeded from that cause.” Nay, indeed, he further saw in a dream, that his distemper befell him while he indulged too great a curiosity about divine matters, and was desirous of publishing them among common men; but when he left off that attempt, he recovered his understanding again.


καὶ ἀποσχόμενος κατέστη τὴν διάνοιαν. ἐδήλου δὲ καὶ περὶ Θεοδέκτου τοῦ τῶν τραγῳδιῶν ποιητοῦ ἀναφέρεσθαι, ὅτι βουληθεὶς ἔν τινι δράματι τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ βύβλῳ γεγραμμένων μνησθῆναι τὰς ὄψεις γλαυκωθείη καὶ συνιδὼν τὴν αἰτίαν ἀπαλλαγείη τοῦ πάθους ἐξευμενισάμενος τὸν θεόν.Moreover, he informed him of Theodectes, the tragic poet, concerning whom it was reported, that when in a certain dramatic representation he was desirous to make mention of things that were contained in the sacred books, he was afflicted with a darkness in his eyes; and that upon his being conscious of the occasion of his distemper, and appeasing God (by prayer), he was freed from that affliction.


Παραλαβὼν δ' ὁ βασιλεὺς ταῦτα παρὰ τοῦ Δημητρίου, καθὼς προείρηται, προσκυνήσας αὐτοῖς ἐκέλευσε πολλὴν ποιεῖσθαι τῶν βιβλίων τὴν ἐπιμέλειαν, ἵνα διαμείνῃ ταῦτα καθαρῶς, τούς τε ἑρμηνεύσαντας παρεκάλεσεν συνεχῶς πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς ̓Ιουδαίας παραγίγνεσθαι:15. And when the king had received these books from Demetrius, as we have said already, he adored them, and gave order that great care should be taken of them, that they might remain uncorrupted. He also desired that the interpreters would come often to him out of Judea


τοῦτο γὰρ αὐτοῖς καὶ πρὸς τιμὴν τὴν παρ' αὐτοῦ καὶ πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν δώρων ὠφελείας λυσιτελήσειν: νῦν μὲν γὰρ εἶναι δίκαιον αὐτοὺς ἐκπέμπειν ἔλεγεν, ἑκουσίως δὲ πρὸς αὐτὸν ἐλθόντας τεύξεσθαι πάντων, ὧν ἥ τε αὐτῶν ἐστιν σοφία δικαία τυχεῖν καὶ ἡ ἐκείνου μεγαλοφροσύνη παρασχεῖν ἱκανή.and that both on account of the respects that he would pay them, and on account of the presents he would make them; for he said it was now but just to send them away, although if, of their own accord, they would come to him hereafter, they should obtain all that their own wisdom might justly require, and what his generosity was able to give them.


τότε μὲν οὖν ἐξέπεμψεν αὐτοὺς δοὺς ἑκάστῳ στολὰς ἀρίστας τρεῖς καὶ χρυσοῦ τάλαντα δύο καὶ κυλίκιον ταλάντου καὶ τὴν τοῦ συμποσίου στρωμνήν.So he then sent them away, and gave to every one of them three garments of the best sort, and two talents of gold, and a cup of the value of one talent, and the furniture of the room wherein they were feasted. And these were the things he presented to them.


καὶ ταῦτα μὲν ἐκείνοις ἔχειν ἐδωρήσατο. τῷ δ' ἀρχιερεῖ ̓Ελεαζάρῳ δι' αὐτῶν ἔπεμψεν κλίνας ἀργυρόποδας δέκα καὶ τὴν ἀκόλουθον αὐτῶν ἐπισκευὴν καὶ κυλίκιον ταλάντων τριάκοντα, πρὸς τούτοις δὲ καὶ στολὰς δέκα καὶ πορφύραν καὶ στέφανον διαπρεπῆ καὶ βυσσίνης ὀθόνης ἱστοὺς ἑκατόν, ἔτι γε μὴν φιάλας καὶ τρύβλια καὶ σπονδεῖα καὶ κρατῆρας χρυσοῦς πρὸς ἀνάθεσιν δύο.But by them he sent to Eleazar the high priest ten beds, with feet of silver, and the furniture to them belonging, and a cup of the value of thirty talents; and besides these, ten garments, and purple, and a very beautiful crown, and a hundred pieces of the finest woven linen; as also vials and dishes, and vessels for pouring, and two golden cisterns to be dedicated to God.


παρεκάλεσεν δ' αὐτὸν καὶ διὰ τῶν ἐπιστολῶν, ὅπως εἰ τῶν ἀνδρῶν τούτων θελήσειάν τινες πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν ἐπιτρέψῃ, περὶ πολλοῦ ποιούμενος τὴν μετὰ τῶν ἐν παιδείᾳ τυγχανόντων συνουσίαν καὶ τὸν πλοῦτον εἰς τοὺς τοιούτους ἡδέως ἔχων κατατίθεσθαι. καὶ τὰ μὲν εἰς δόξαν καὶ τιμὴν ̓Ιουδαίοις τοιαῦτα παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου συνέβη γενέσθαι.He also desired him, by an epistle, that he would give these interpreters leave, if any of them were desirous of coming to him, because he highly valued a conversation with men of such learning, and should be very willing to lay out his wealth upon such men. And this was what came to the Jews, and was much to their glory and honor, from Ptolemy Philadelphus.


̓́Ετυχον δὲ καὶ τῆς παρὰ τῶν βασιλέων τῆς ̓Ασίας τιμῆς, ἐπειδὴ συνεστράτευσαν αὐτοῖς: καὶ γὰρ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ ἐν αἷς ἔκτισεν πόλεσιν ἐν τῇ ̓Ασίᾳ καὶ τῇ κάτω Συρίᾳ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ μητροπόλει ̓Αντιοχείᾳ πολιτείας αὐτοὺς ἠξίωσεν καὶ τοῖς ἐνοικισθεῖσιν ἰσοτίμους ἀπέφηνεν Μακεδόσιν καὶ ̔́Ελλησιν, ὡς τὴν πολιτείαν ταύτην ἔτι καὶ νῦν διαμένειν:1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day:
NaN


τούτου δὲ τοῦ προστάγματος ἀναγνωσθέντος τῷ βασιλεῖ καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἔχοντος, μόνου δὲ λείποντος τοῦ περὶ τῶν πρότερον καὶ τῶν αὖθις εἰσηγμένων ̓Ιουδαίων μὴ διεστάλθαι, προσέθηκεν αὐτὸς μεγαλοφρόνως καὶ τὸ περὶ τούτων φιλάνθρωπον, καὶ τὴν τῶν διαφόρων δόσιν οὖσαν ἀθρόαν ἐκέλευσεν τοῖς ὑπηρέταις τῶν πραγμάτων ἀπομερίσαι καὶ τοῖς βασιλικοῖς τραπεζίταις.When this decree was read to the king, it at first contained the rest that is here inserted, and omitted only those Jews that had formerly been brought, and those brought afterwards, which had not been distinctly mentioned; so he added these clauses out of his humanity, and with great generosity. He also gave order that the payment, which was likely to be done in a hurry, should be divided among the king’s ministers, and among the officers of his treasury.


τούτου δὲ τοῦ προστάγματος ἀναγνωσθέντος τῷ βασιλεῖ καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἔχοντος, μόνου δὲ λείποντος τοῦ περὶ τῶν πρότερον καὶ τῶν αὖθις εἰσηγμένων ̓Ιουδαίων μὴ διεστάλθαι, προσέθηκεν αὐτὸς μεγαλοφρόνως καὶ τὸ περὶ τούτων φιλάνθρωπον, καὶ τὴν τῶν διαφόρων δόσιν οὖσαν ἀθρόαν ἐκέλευσεν τοῖς ὑπηρέταις τῶν πραγμάτων ἀπομερίσαι καὶ τοῖς βασιλικοῖς τραπεζίταις.Now it so fell out, that these things were done on the very same day on which their divine worship had fallen off, and was reduced to a profane and common use, after three years’ time; for so it was, that the temple was made desolate by Antiochus, and so continued for three years.


ἔτυχεν δὲ ταῦτα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν γίνεσθαι, καθ' ἣν καὶ μετέπεσεν αὐτῶν ἡ ἅγιος θρησκεία εἰς βέβηλον καὶ κοινὴν συνήθειαν μετὰ ἔτη τρία: τὸν γὰρ ναὸν ἐρημωθέντα ὑπὸ ̓Αντιόχου διαμεῖναι τοιοῦτον ἔτεσι συνέβη τρισίν:When this decree was read to the king, it at first contained the rest that is here inserted, and omitted only those Jews that had formerly been brought, and those brought afterwards, which had not been distinctly mentioned; so he added these clauses out of his humanity, and with great generosity. He also gave order that the payment, which was likely to be done in a hurry, should be divided among the king’s ministers, and among the officers of his treasury.


ἔτυχεν δὲ ταῦτα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν γίνεσθαι, καθ' ἣν καὶ μετέπεσεν αὐτῶν ἡ ἅγιος θρησκεία εἰς βέβηλον καὶ κοινὴν συνήθειαν μετὰ ἔτη τρία: τὸν γὰρ ναὸν ἐρημωθέντα ὑπὸ ̓Αντιόχου διαμεῖναι τοιοῦτον ἔτεσι συνέβη τρισίν:Now it so fell out, that these things were done on the very same day on which their divine worship had fallen off, and was reduced to a profane and common use, after three years’ time; for so it was, that the temple was made desolate by Antiochus, and so continued for three years.


γενομένου δὲ τούτου ταχέως ἐν ἑπτὰ ταῖς πάσαις ἡμέραις τέλος εἰλήφει τὰ δοχθέντα τῷ βασιλεῖ, τάλαντα δ' ὑπὲρ ἑξήκοντα καὶ τετρακόσια τῶν λύτρων ἐγένετο: καὶ γὰρ ὑπὲρ τῶν νηπίων εἰσέπραττον οἱ δεσπόται τὰς εἴκοσι καὶ ἑκατὸν δραχμάς, ὡς τοῦ βασιλέως καὶ ὑπὲρ τούτων διδόναι κελεύσαντος ἐν τῷ προγράψαι ὑπὲρ ἑκάστου σώματος λαμβάνειν τὸ προειρημένον.When this was over, what the king had decreed was quickly brought to a conclusion; and this in no more than seven days’ time, the number of the talents paid for the captives being above four hundred and sixty, and this, because their masters required the [hundred and] twenty drachmas for the children also, the king having, in effect, commanded that these should be paid for, when he said in his decree, that they should receive the forementioned sum for every slave.


γενομένου δὲ τούτου ταχέως ἐν ἑπτὰ ταῖς πάσαις ἡμέραις τέλος εἰλήφει τὰ δοχθέντα τῷ βασιλεῖ, τάλαντα δ' ὑπὲρ ἑξήκοντα καὶ τετρακόσια τῶν λύτρων ἐγένετο: καὶ γὰρ ὑπὲρ τῶν νηπίων εἰσέπραττον οἱ δεσπόται τὰς εἴκοσι καὶ ἑκατὸν δραχμάς, ὡς τοῦ βασιλέως καὶ ὑπὲρ τούτων διδόναι κελεύσαντος ἐν τῷ προγράψαι ὑπὲρ ἑκάστου σώματος λαμβάνειν τὸ προειρημένον.But when the neighboring nations understood that he was returned, they got together in great numbers in the land of Gilead, and came against those Jews that were at their borders, who then fled to the garrison of Dathema; and sent to Judas, to inform him that Timotheus was endeavoring to take the place whither they were fled.


μαθόντα δ' αὐτὸν τὰ γειτονεύοντα τῶν ἐθνῶν ἀνεστροφότα συναθροίζεται εἰς τὴν Γαλαδηνὴν ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅροις αὐτῶν ̓Ιουδαίους. οἱ δὲ καταφυγόντες εἰς Διάθημα τὸ φρούριον πέμψαντες πρὸς ̓Ιούδαν ἐδήλουν αὐτῷ, ὅτι λαβεῖν ἐσπούδακεν Τιμόθεος τὸ χωρίον, εἰς ὃ συνεπεφεύγεσαν.When this was over, what the king had decreed was quickly brought to a conclusion; and this in no more than seven days’ time, the number of the talents paid for the captives being above four hundred and sixty, and this, because their masters required the [hundred and] twenty drachmas for the children also, the king having, in effect, commanded that these should be paid for, when he said in his decree, that they should receive the forementioned sum for every slave.


μαθόντα δ' αὐτὸν τὰ γειτονεύοντα τῶν ἐθνῶν ἀνεστροφότα συναθροίζεται εἰς τὴν Γαλαδηνὴν ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅροις αὐτῶν ̓Ιουδαίους. οἱ δὲ καταφυγόντες εἰς Διάθημα τὸ φρούριον πέμψαντες πρὸς ̓Ιούδαν ἐδήλουν αὐτῷ, ὅτι λαβεῖν ἐσπούδακεν Τιμόθεος τὸ χωρίον, εἰς ὃ συνεπεφεύγεσαν.But when the neighboring nations understood that he was returned, they got together in great numbers in the land of Gilead, and came against those Jews that were at their borders, who then fled to the garrison of Dathema; and sent to Judas, to inform him that Timotheus was endeavoring to take the place whither they were fled.


̓Επειδὴ δὲ ταῦτ' ἐγένετο κατὰ τὴν τοῦ βασιλέως βούλησιν μεγαλοπρεπῶς, ἐκέλευσε τὸν Δημήτριον εἰσδοῦναι καὶ τὸ περὶ τῆς τῶν ̓Ιουδαϊκῶν βιβλίων ἀναγραφῆς δόγμα: οὐδὲν γὰρ εἰκῆ τοῖς βασιλεῦσιν ᾠκονομεῖτο, πάντα δὲ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας ἐπράττετο.4. Now when this had been done after so magnificent a manner, according to the king’s inclinations, he gave order to Demetrius to give him in writing his sentiments concerning the transcribing of the Jewish books; for no part of the administration is done rashly by these kings, but all things are managed with great circumspection.


̓Επειδὴ δὲ ταῦτ' ἐγένετο κατὰ τὴν τοῦ βασιλέως βούλησιν μεγαλοπρεπῶς, ἐκέλευσε τὸν Δημήτριον εἰσδοῦναι καὶ τὸ περὶ τῆς τῶν ̓Ιουδαϊκῶν βιβλίων ἀναγραφῆς δόγμα: οὐδὲν γὰρ εἰκῆ τοῖς βασιλεῦσιν ᾠκονομεῖτο, πάντα δὲ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας ἐπράττετο.He then turned aside to a city of the foreigners called Malle, and took it, and slew all the males, and burnt the city itself. He then removed from thence, and overthrew Casphom and Bosor, and many other cities of the land of Gilead.


ἀπονεύσας δ' εἰς Μελλὰ πόλιν οὕτως λεγομένην τῶν ἀλλοφύλων λαμβάνει καὶ ταύτην καὶ τοὺς μὲν ἄρρενας ἅπαντας ἀποκτείνει, τὴν δὲ πόλιν αὐτὴν ἐμπίπρησιν. ἄρας δ' ἐκεῖθεν τήν τε Χασφομάκη καὶ Βοσὸρ καὶ πολλὰς ἄλλας πόλεις τῆς Γαλάτιδος καταστρέφεται.4. Now when this had been done after so magnificent a manner, according to the king’s inclinations, he gave order to Demetrius to give him in writing his sentiments concerning the transcribing of the Jewish books; for no part of the administration is done rashly by these kings, but all things are managed with great circumspection.


ἀπονεύσας δ' εἰς Μελλὰ πόλιν οὕτως λεγομένην τῶν ἀλλοφύλων λαμβάνει καὶ ταύτην καὶ τοὺς μὲν ἄρρενας ἅπαντας ἀποκτείνει, τὴν δὲ πόλιν αὐτὴν ἐμπίπρησιν. ἄρας δ' ἐκεῖθεν τήν τε Χασφομάκη καὶ Βοσὸρ καὶ πολλὰς ἄλλας πόλεις τῆς Γαλάτιδος καταστρέφεται.He then turned aside to a city of the foreigners called Malle, and took it, and slew all the males, and burnt the city itself. He then removed from thence, and overthrew Casphom and Bosor, and many other cities of the land of Gilead.


διὸ καὶ τὸ τῆς εἰσδόσεως ἀντίγραφον καὶ τὸ τῶν ἐπιστολῶν κατατέτακται καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀπεσταλμένων ἀναθημάτων καὶ τὸ ἐφ' ἑκάστου κατασκευασθέν, ὡς ἀκριβεστάτην εἶναι τὴν τοῦ τεχνίτου τοῖς ὁρῶσι μεγαλουργίαν, καὶ διὰ τὴν τῶν κατασκευασμάτων ἐξοχὴν τὸν ἑκάστου δημιουργὸν εὐθέως ποιήσειν γνώριμον. τῆς μέντοι γε εἰσδόσεως τὸ ἀντίγραφον ὑπῆρχε τοιοῦτον:On which account I have subjoined a copy of these epistles, and set down the multitude of the vessels sent as gifts [to Jerusalem], and the construction of every one, that the exactness of the artificers’ workmanship, as it appeared to those that saw them, and which workman made every vessel, may be made manifest, and this on account of the excellency of the vessels themselves. Now the copy of the epistle was to this purpose:


διὸ καὶ τὸ τῆς εἰσδόσεως ἀντίγραφον καὶ τὸ τῶν ἐπιστολῶν κατατέτακται καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀπεσταλμένων ἀναθημάτων καὶ τὸ ἐφ' ἑκάστου κατασκευασθέν, ὡς ἀκριβεστάτην εἶναι τὴν τοῦ τεχνίτου τοῖς ὁρῶσι μεγαλουργίαν, καὶ διὰ τὴν τῶν κατασκευασμάτων ἐξοχὴν τὸν ἑκάστου δημιουργὸν εὐθέως ποιήσειν γνώριμον. τῆς μέντοι γε εἰσδόσεως τὸ ἀντίγραφον ὑπῆρχε τοιοῦτον:6. But as to Joseph, the son of Zacharias, and Azarias, whom Judas left generals [of the rest of his forces] at the same time when Simon was in Galilee, fighting against the people of Ptolemais, and Judas himself, and his brother Jonathan, were in the land of Gilead, did these men also affect the glory of being courageous generals in war, in order whereto they took the army that was under their command, and came to Jamnia.


̓Ιώσηπος δὲ ὁ Ζαχαρίου καὶ ̓Αζαρίας, οὓς κατέλιπεν στρατηγοὺς ὁ ̓Ιούδας καθ' ὃν καιρὸν Σίμων μὲν ὑπῆρχεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πολεμῶν τοὺς ἐν τῇ Πτολεμαί̈δι, αὐτὸς δὲ ὁ ̓Ιούδας καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ̓Ιωνάθης ἐν τῇ Γαλάτιδι, βουληθέντες καὶ αὐτοὶ δόξαν περιποιήσασθαι στρατηγῶν τὰ πολεμικὰ γενναίων τὴν ὑπ' αὐτοῖς δύναμιν ἀναλαβόντες ἦλθον εἰς ̓Ιάμνειαν.On which account I have subjoined a copy of these epistles, and set down the multitude of the vessels sent as gifts [to Jerusalem], and the construction of every one, that the exactness of the artificers’ workmanship, as it appeared to those that saw them, and which workman made every vessel, may be made manifest, and this on account of the excellency of the vessels themselves. Now the copy of the epistle was to this purpose:


̓Ιώσηπος δὲ ὁ Ζαχαρίου καὶ ̓Αζαρίας, οὓς κατέλιπεν στρατηγοὺς ὁ ̓Ιούδας καθ' ὃν καιρὸν Σίμων μὲν ὑπῆρχεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πολεμῶν τοὺς ἐν τῇ Πτολεμαί̈δι, αὐτὸς δὲ ὁ ̓Ιούδας καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ̓Ιωνάθης ἐν τῇ Γαλάτιδι, βουληθέντες καὶ αὐτοὶ δόξαν περιποιήσασθαι στρατηγῶν τὰ πολεμικὰ γενναίων τὴν ὑπ' αὐτοῖς δύναμιν ἀναλαβόντες ἦλθον εἰς ̓Ιάμνειαν.6. But as to Joseph, the son of Zacharias, and Azarias, whom Judas left generals [of the rest of his forces] at the same time when Simon was in Galilee, fighting against the people of Ptolemais, and Judas himself, and his brother Jonathan, were in the land of Gilead, did these men also affect the glory of being courageous generals in war, in order whereto they took the army that was under their command, and came to Jamnia.


“βασιλεῖ μεγάλῳ παρὰ Δημητρίου. προστάξαντός σου, ὦ βασιλεῦ, περί τε τῶν ἔτι λειπόντων εἰς ἀναπλήρωσιν τῆς βιβλιοθήκης συγγραμμάτων, ὅπως συναχθῇ, καὶ περὶ τῶν διαπεπτωκότων, ὅπως τῆς δεούσης ἐπιμελείας τύχῃ, πάσῃ κεχρημένος περὶ ταῦτα σπουδῇ δηλῶ σοι τὰ τῆς ̓Ιουδαίων νομοθεσίας βιβλία λείπειν ἡμῖν σὺν ἑτέροις: χαρακτῆρσιν γὰρ ̔Εβραϊκοῖς γεγραμμένα καὶ φωνῇ τῇ ἐθνικῇ ἐστιν ἡμῖν ἀσαφῆ.“Demetrius to the great king. When thou, O king, gavest me a charge concerning the collection of books that were wanting to fill your library, and concerning the care that ought to be taken about such as are imperfect, I have used the utmost diligence about those matters. And I let you know, that we want the books of the Jewish legislation, with some others; for they are written in the Hebrew characters, and being in the language of that nation, are to us unknown.


“βασιλεῖ μεγάλῳ παρὰ Δημητρίου. προστάξαντός σου, ὦ βασιλεῦ, περί τε τῶν ἔτι λειπόντων εἰς ἀναπλήρωσιν τῆς βιβλιοθήκης συγγραμμάτων, ὅπως συναχθῇ, καὶ περὶ τῶν διαπεπτωκότων, ὅπως τῆς δεούσης ἐπιμελείας τύχῃ, πάσῃ κεχρημένος περὶ ταῦτα σπουδῇ δηλῶ σοι τὰ τῆς ̓Ιουδαίων νομοθεσίας βιβλία λείπειν ἡμῖν σὺν ἑτέροις: χαρακτῆρσιν γὰρ ̔Εβραϊκοῖς γεγραμμένα καὶ φωνῇ τῇ ἐθνικῇ ἐστιν ἡμῖν ἀσαφῆ.2. However, Antiochus, before he died, called for Philip, who was one of his companions, and made him the guardian of his kingdom; and gave him his diadem, and his garment, and his ring, and charged him to carry them, and deliver them to his son Antiochus; and desired him to take care of his education, and to preserve the kingdom for him.


̔Ο δ' ̓Αντίοχος πρὶν ἢ τελευτᾶν καλέσας Φίλιππον ἕνα τῶν ἑταίρων τῆς βασιλείας αὐτὸν ἐπίτροπον καθίστησιν, καὶ δοὺς αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν καὶ τὸν δακτύλιον ̓Αντιόχῳ τῷ παιδὶ αὐτοῦ ταῦτα ἐκέλευσε κομίσαντα δοῦναι, δεηθεὶς προνοῆσαι τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ καὶ τηρῆσαι τὴν βασιλείαν ἐκείνῳ.“Demetrius to the great king. When thou, O king, gavest me a charge concerning the collection of books that were wanting to fill your library, and concerning the care that ought to be taken about such as are imperfect, I have used the utmost diligence about those matters. And I let you know, that we want the books of the Jewish legislation, with some others; for they are written in the Hebrew characters, and being in the language of that nation, are to us unknown.


̔Ο δ' ̓Αντίοχος πρὶν ἢ τελευτᾶν καλέσας Φίλιππον ἕνα τῶν ἑταίρων τῆς βασιλείας αὐτὸν ἐπίτροπον καθίστησιν, καὶ δοὺς αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν καὶ τὸν δακτύλιον ̓Αντιόχῳ τῷ παιδὶ αὐτοῦ ταῦτα ἐκέλευσε κομίσαντα δοῦναι, δεηθεὶς προνοῆσαι τῆς ἀνατροφῆς αὐτοῦ καὶ τηρῆσαι τὴν βασιλείαν ἐκείνῳ.2. However, Antiochus, before he died, called for Philip, who was one of his companions, and made him the guardian of his kingdom; and gave him his diadem, and his garment, and his ring, and charged him to carry them, and deliver them to his son Antiochus; and desired him to take care of his education, and to preserve the kingdom for him.


συμβέβηκε δ' αὐτὰ καὶ ἀμελέστερον ἢ ἔδει σεσημάνθαι διὰ τὸ βασιλικῆς οὐ τετυχηκέναι προνοίας. ἔστι δ' ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ταῦτα παρὰ σοὶ διηκριβωμένα: φιλοσοφωτέραν γὰρ καὶ ἀκέραιον τὴν νομοθεσίαν εἶναι συμβέβηκεν ὡς ἂν οὖσαν θεοῦ.It hath also happened to them, that they have been transcribed more carelessly than they ought to have been, because they have not had hitherto royal care taken about them. Now it is necessary that thou shouldst have accurate copies of them. And indeed this legislation is full of hidden wisdom, and entirely blameless, as being the legislation of God;


συμβέβηκε δ' αὐτὰ καὶ ἀμελέστερον ἢ ἔδει σεσημάνθαι διὰ τὸ βασιλικῆς οὐ τετυχηκέναι προνοίας. ἔστι δ' ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ταῦτα παρὰ σοὶ διηκριβωμένα: φιλοσοφωτέραν γὰρ καὶ ἀκέραιον τὴν νομοθεσίαν εἶναι συμβέβηκεν ὡς ἂν οὖσαν θεοῦ.but the king soon drew his forces from Bethsura, and brought them to those straits. And as soon as it was day, he put his men in battle-array


ὁ δὲ βασιλεὺς ὁρμήσας ἀπὸ τῆς Βεθσούρας ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὰ στενὰ καὶ τὸ τοῦ ̓Ιούδα στρατόπεδον, ἅμ' ἡμέρᾳ δὲ πρὸς μάχην διέτασσε τὴν στρατιάν.It hath also happened to them, that they have been transcribed more carelessly than they ought to have been, because they have not had hitherto royal care taken about them. Now it is necessary that thou shouldst have accurate copies of them. And indeed this legislation is full of hidden wisdom, and entirely blameless, as being the legislation of God;


ὁ δὲ βασιλεὺς ὁρμήσας ἀπὸ τῆς Βεθσούρας ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὰ στενὰ καὶ τὸ τοῦ ̓Ιούδα στρατόπεδον, ἅμ' ἡμέρᾳ δὲ πρὸς μάχην διέτασσε τὴν στρατιάν.but the king soon drew his forces from Bethsura, and brought them to those straits. And as soon as it was day, he put his men in battle-array


διὸ καὶ τοὺς ποιητὰς αὐτῆς καὶ τοὺς συγγραφεῖς τῶν ἱστοριῶν οὐκ ἐπιμνησθῆναί φησιν ̔Εκαταῖος ὁ ̓Αβδηρίτης οὐδὲ τῶν κατ' αὐτὴν πολιτευσαμένων ἀνδρῶν, ὡς ἁγνῆς οὔσης καὶ μὴ δέον αὐτὴν βεβήλοις στόμασιν διασαφεῖσθαι.for which cause it is, as Hecateus of Abdera says, that the poets and historians make no mention of it, nor of those men who lead their lives according to it, since it is a holy law, and ought not to be published by profane mouths.


διὸ καὶ τοὺς ποιητὰς αὐτῆς καὶ τοὺς συγγραφεῖς τῶν ἱστοριῶν οὐκ ἐπιμνησθῆναί φησιν ̔Εκαταῖος ὁ ̓Αβδηρίτης οὐδὲ τῶν κατ' αὐτὴν πολιτευσαμένων ἀνδρῶν, ὡς ἁγνῆς οὔσης καὶ μὴ δέον αὐτὴν βεβήλοις στόμασιν διασαφεῖσθαι.but the king commanded Lysias to speak openly to the soldiers and the officers, without saying a word about the business of Philip; and to intimate to them that the siege would be very long; that the place was very strong; that they were already in want of provisions; that many affairs of the kingdom wanted regulation;


ἀλλ' ἐκέλευσεν τὸν Λυσίαν ὁ βασιλεὺς αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἐν κοινῷ διαλεχθῆναι μηδὲν μὲν τῶν περὶ Φίλιππον ἐμφανίζοντα, τὴν δὲ πολιορκίαν ὅτι χρονιωτάτη γένοιτ' ἂν δηλοῦντα, καὶ τὴν ὀχυρότητα τοῦ χωρίου, καὶ ὅτι τὰ τῆς τροφῆς αὐτοῖς ἤδη ἐπιλείποι, καὶ ὡς πολλὰ δεῖ καταστῆσαι τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτωνfor which cause it is, as Hecateus of Abdera says, that the poets and historians make no mention of it, nor of those men who lead their lives according to it, since it is a holy law, and ought not to be published by profane mouths.


ἀλλ' ἐκέλευσεν τὸν Λυσίαν ὁ βασιλεὺς αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἐν κοινῷ διαλεχθῆναι μηδὲν μὲν τῶν περὶ Φίλιππον ἐμφανίζοντα, τὴν δὲ πολιορκίαν ὅτι χρονιωτάτη γένοιτ' ἂν δηλοῦντα, καὶ τὴν ὀχυρότητα τοῦ χωρίου, καὶ ὅτι τὰ τῆς τροφῆς αὐτοῖς ἤδη ἐπιλείποι, καὶ ὡς πολλὰ δεῖ καταστῆσαι τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτωνbut the king commanded Lysias to speak openly to the soldiers and the officers, without saying a word about the business of Philip; and to intimate to them that the siege would be very long; that the place was very strong; that they were already in want of provisions; that many affairs of the kingdom wanted regulation;


ἐὰν οὖν σοι δοκῇ, βασιλεῦ, γράψεις τῷ τῶν ̓Ιουδαίων ἀρχιερεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ τῶν πρεσβυτέρων ἓξ ἀφ' ἑκάστης φυλῆς τοὺς ἐμπειροτάτους τῶν νόμων, παρ' ὧν τὸ τῶν βιβλίων σαφὲς καὶ σύμφωνον ἐκμαθόντες καὶ τὸ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἀκριβὲς λαβόντες τῶν πραγμάτων ἀξίως ταῦτα τῆς σῆς προαιρέσεως συναγάγωμεν.”If then it please thee, O king, thou mayest write to the high priest of the Jews, to send six of the elders out of every tribe, and those such as are most skillful of the laws, that by their means we may learn the clear and agreeing sense of these books, and may obtain an accurate interpretation of their contents, and so may have such a collection of these as may be suitable to thy desire.”


ἐὰν οὖν σοι δοκῇ, βασιλεῦ, γράψεις τῷ τῶν ̓Ιουδαίων ἀρχιερεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ τῶν πρεσβυτέρων ἓξ ἀφ' ἑκάστης φυλῆς τοὺς ἐμπειροτάτους τῶν νόμων, παρ' ὧν τὸ τῶν βιβλίων σαφὲς καὶ σύμφωνον ἐκμαθόντες καὶ τὸ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἀκριβὲς λαβόντες τῶν πραγμάτων ἀξίως ταῦτα τῆς σῆς προαιρέσεως συναγάγωμεν.”And when they had taken Autiochus the king, and Lysias, they brought them to him alive; both which were immediately put to death by the command of Demetrius, when Antiochus had reigned two years, as we have already elsewhere related.


συλλαβόντες δὲ καὶ ̓Αντίοχον τὸν βασιλέα καὶ Λυσίαν ζῶντας ἀνάγουσιν αὐτῷ. καὶ οὗτοι μὲν κελεύσαντος Δημητρίου παραχρῆμα διεφθάρησαν βασιλεύσαντος ̓Αντιόχου ἔτη δύο, καθὼς ἤδη που καὶ ἐν ἄλλῳ δεδήλωται.If then it please thee, O king, thou mayest write to the high priest of the Jews, to send six of the elders out of every tribe, and those such as are most skillful of the laws, that by their means we may learn the clear and agreeing sense of these books, and may obtain an accurate interpretation of their contents, and so may have such a collection of these as may be suitable to thy desire.”


συλλαβόντες δὲ καὶ ̓Αντίοχον τὸν βασιλέα καὶ Λυσίαν ζῶντας ἀνάγουσιν αὐτῷ. καὶ οὗτοι μὲν κελεύσαντος Δημητρίου παραχρῆμα διεφθάρησαν βασιλεύσαντος ̓Αντιόχου ἔτη δύο, καθὼς ἤδη που καὶ ἐν ἄλλῳ δεδήλωται.And when they had taken Autiochus the king, and Lysias, they brought them to him alive; both which were immediately put to death by the command of Demetrius, when Antiochus had reigned two years, as we have already elsewhere related.
NaN


προσέταξε δὲ καὶ τοὺς φύλακας τῶν κιβωτῶν, ἐν αἷς ἐτύγχανον οἱ λίθοι, τὴν ἐκλογὴν τοῖς τεχνίταις αὐτοῖς οὗπερ ἂν θελήσωσιν εἴδους ἐπιτρέπειν. διετάξατο δὲ καὶ νομίσματος εἰς θυσίας καὶ τὰς λοιπὰς χρείας πρὸς ἑκατὸν τάλαντα τῷ ἱερεῖ δοθῆναι.He also gave order to those who had the custody of the chest that contained those stones, to give the artificers leave to choose out what sorts of them they pleased. He withal appointed, that a hundred talents in money should be sent to the temple for sacrifices, and for other uses.


προσέταξε δὲ καὶ τοὺς φύλακας τῶν κιβωτῶν, ἐν αἷς ἐτύγχανον οἱ λίθοι, τὴν ἐκλογὴν τοῖς τεχνίταις αὐτοῖς οὗπερ ἂν θελήσωσιν εἴδους ἐπιτρέπειν. διετάξατο δὲ καὶ νομίσματος εἰς θυσίας καὶ τὰς λοιπὰς χρείας πρὸς ἑκατὸν τάλαντα τῷ ἱερεῖ δοθῆναι.upon whose fall the army did not stay; but when they had lost their general, they were put to flight, and threw down their arms. Judas also pursued them and slew them, and gave notice by the sound of the trumpets to the neighboring villages that he had conquered the enemy;


οὗ πεσόντος οὐδὲ τὸ στράτευμα ἔμεινεν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν ἀπολέσαντες εἰς φυγὴν ἐτράπησαν ῥίψαντες τὰς πανοπλίας. ἐπιδιώκων δὲ ὁ ̓Ιούδας ἐφόνευσεν καὶ ταῖς σάλπιγξι ταῖς πέριξ κώμαις ἐσήμαινεν, ὅτι νικῴη τοὺς πολεμίους.He also gave order to those who had the custody of the chest that contained those stones, to give the artificers leave to choose out what sorts of them they pleased. He withal appointed, that a hundred talents in money should be sent to the temple for sacrifices, and for other uses.


οὗ πεσόντος οὐδὲ τὸ στράτευμα ἔμεινεν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν ἀπολέσαντες εἰς φυγὴν ἐτράπησαν ῥίψαντες τὰς πανοπλίας. ἐπιδιώκων δὲ ὁ ̓Ιούδας ἐφόνευσεν καὶ ταῖς σάλπιγξι ταῖς πέριξ κώμαις ἐσήμαινεν, ὅτι νικῴη τοὺς πολεμίους.upon whose fall the army did not stay; but when they had lost their general, they were put to flight, and threw down their arms. Judas also pursued them and slew them, and gave notice by the sound of the trumpets to the neighboring villages that he had conquered the enemy;


διηγήσομαι δὲ τὰ κατασκευάσματα καὶ τὸν τρόπον τῆς δημιουργίας αὐτῶν μετὰ τὸ προεκθέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης ̓Ελεαζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ, ταύτην λαβόντι τὴν τιμὴν ἐξ αἰτίας τοιαύτης:Now I will give a description of these vessels, and the manner of their construction, but not till after I have set down a copy of the epistle which was written to Eleazar the high priest, who had obtained that dignity on the occasion following:


διηγήσομαι δὲ τὰ κατασκευάσματα καὶ τὸν τρόπον τῆς δημιουργίας αὐτῶν μετὰ τὸ προεκθέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης ̓Ελεαζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ, ταύτην λαβόντι τὴν τιμὴν ἐξ αἰτίας τοιαύτης:1. But when Demetrius was informed of the death of Nicanor, and of the destruction of the army that was with him, he sent Bacchides again with an army into Judea


Δημήτριος δ' ἀπαγγελθείσης αὐτῷ τῆς Νικάνορος τελευτῆς καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ σὺν αὐτῷ. στρατεύματος πάλιν τὸν Βακχίδην μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν ̓Ιουδαίαν ἐξέπεμψεν.Now I will give a description of these vessels, and the manner of their construction, but not till after I have set down a copy of the epistle which was written to Eleazar the high priest, who had obtained that dignity on the occasion following:


Δημήτριος δ' ἀπαγγελθείσης αὐτῷ τῆς Νικάνορος τελευτῆς καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ σὺν αὐτῷ. στρατεύματος πάλιν τὸν Βακχίδην μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν ̓Ιουδαίαν ἐξέπεμψεν.1. But when Demetrius was informed of the death of Nicanor, and of the destruction of the army that was with him, he sent Bacchides again with an army into Judea


τελευτήσαντος ̓Ονίου τοῦ ἀρχιερέως ὁ παῖς αὐτοῦ Σίμων γίγνεται διάδοχος ὁ καὶ δίκαιος ἐπικληθεὶς διά τε τὸ πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβὲς καὶ τὸ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους εὔνουν.When Onias the high priest was dead, his son Simon became his successor. He was called Simon the Just because of both his piety towards God, and his kind disposition to those of his own nation.


τελευτήσαντος ̓Ονίου τοῦ ἀρχιερέως ὁ παῖς αὐτοῦ Σίμων γίγνεται διάδοχος ὁ καὶ δίκαιος ἐπικληθεὶς διά τε τὸ πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβὲς καὶ τὸ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους εὔνουν.o being not able to fly, but encompassed round about with enemies, he stood still, and he and those that were with him fought; and when he had slain a great many of those that came against him, he at last was himself wounded, and fell and gave up the ghost, and died in a way like to his former famous actions.


ὁ δὲ φυγεῖν οὐ δυνάμενος, ἀλλὰ περιεσχημένος ὑπὸ τῶν πολεμίων, στὰς ἐμάχετο μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ. πολλοὺς δὲ κτείνας τῶν ἀντιπάλων καὶ κατάκοπος γενόμενος καὶ αὐτὸς ἔπεσεν, ἐπὶ καλοῖς μὲν πρότερον γεγενημένοις, ἐφ' ὁμοίοις δὲ ὅτε ἀπέθνησκεν τὴν ψυχὴν ἀφείς.When Onias the high priest was dead, his son Simon became his successor. He was called Simon the Just because of both his piety towards God, and his kind disposition to those of his own nation.


ὁ δὲ φυγεῖν οὐ δυνάμενος, ἀλλὰ περιεσχημένος ὑπὸ τῶν πολεμίων, στὰς ἐμάχετο μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ. πολλοὺς δὲ κτείνας τῶν ἀντιπάλων καὶ κατάκοπος γενόμενος καὶ αὐτὸς ἔπεσεν, ἐπὶ καλοῖς μὲν πρότερον γεγενημένοις, ἐφ' ὁμοίοις δὲ ὅτε ἀπέθνησκεν τὴν ψυχὴν ἀφείς.o being not able to fly, but encompassed round about with enemies, he stood still, and he and those that were with him fought; and when he had slain a great many of those that came against him, he at last was himself wounded, and fell and gave up the ghost, and died in a way like to his former famous actions.


ἀποθανόντος δὲ τούτου καὶ νήπιον υἱὸν καταλιπόντος τὸν κληθέντα ̓Ονίαν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ̓Ελεάζαρος, περὶ οὗ τὸν λόγον ποιούμεθα, τὴν ἀρχιερωσύνην παρέλαβεν, ᾧ γράφει Πτολεμαῖος τοῦτον τὸν τρόπον:When he was dead, and had left a young son, who was called Onias, Simon’s brother Eleazar, of whom we are speaking, took the high priesthood; and he it was to whom Ptolemy wrote, and that in the manner following:


“βασιλεὺς Πτολεμαῖος ̓Ελεαζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ χαίρειν. πολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ κατῳκισμένων ̓Ιουδαίων, οὓς αἰχμαλωτισθέντας ὑπὸ Περσῶν ὅτ' ἐκράτουν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἐτίμησεν, καὶ τοὺς μὲν εἰς τὸ στρατιωτικὸν κατέταξεν ἐπὶ μείζοσιν μισθοφοραῖς, τισὶν δὲ γενομένοις ἐν Αἰγύπτῳ σὺν αὐτῷ τὰ φρούρια καὶ τὴν τούτων φυλακὴν παρέθετο, ἵνα τοῖς Αἰγυπτίοις ὦσιν φοβεροί“King Ptolemy to Eleazar the high priest, sendeth greeting. There are many Jews who now dwell in my kingdom, whom the Persians, when they were in power, carried captives. These were honored by my father; some of them he placed in the army, and gave them greater pay than ordinary; to others of them, when they came with him into Egypt, he committed his garrisons, and the guarding of them, that they might be a terror to the Egyptians.


τὴν ἀρχὴν ἐγὼ παραλαβὼν πᾶσι μὲν φιλανθρώπως ἐχρησάμην, μάλιστα δὲ τοῖς σοῖς πολίταις, ὧν ὑπὲρ δέκα μὲν μυριάδας αἰχμαλώτων δουλευόντων ἀπέλυσα τοῖς δεσπόταις αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμῶν λύτρα καταβαλών.And when I had taken the government, I treated all men with humanity, and especially those that are thy fellow citizens, of whom I have set free above a hundred thousand that were slaves, and paid the price of their redemption to their masters out of my own revenues;


τοὺς δὲ ἀκμάζοντας ταῖς ἡλικίαις εἰς τὸν στρατιωτικὸν κατάλογον κατέταξα, τινὰς δὲ τῶν περὶ ἡμᾶς καὶ τὴν τῆς αὐλῆς πίστιν εἶναι δυναμένων ταύτης ἠξίωκα, νομίζων ἡδὺ τῷ θεῷ τῆς ὑπὲρ ἐμοῦ προνοίας ἀνάθημα τοῦτο καὶ μέγιστον ἀναθήσειν.and those that are of a fit age, I have admitted into them number of my soldiers. And for such as are capable of being faithful to me, and proper for my court, I have put them in such a post, as thinking this [kindness done to them] to be a very great and an acceptable gift, which I devote to God for his providence over me.


βουλόμενος δὲ καὶ τούτοις χαρίζεσθαι καὶ πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ̓Ιουδαίοις τὸν νόμον ὑμῶν ἔγνων μεθερμηνεῦσαι, καὶ γράμμασιν ̔Ελληνικοῖς ἐκ τῶν ̔Εβραϊκῶν μεταγραφέντα κεῖσθαι ἐν τῇ ἐμῇ βιβλιοθήκῃ.And as I am desirous to do what will be grateful to these, and to all the other Jews in the habitable earth, I have determined to procure an interpretation of your law, and to have it translated out of Hebrew into Greek, and to be deposited in my library.


καλῶς οὖν ποιήσεις ἐπιλεξάμενος ἄνδρας ἀγαθοὺς ἓξ ἀφ' ἑκάστης φυλῆς ἤδη πρεσβυτέρους, οἳ καὶ διὰ τὸν χρόνον ἐμπείρως ἔχουσι τῶν νόμων καὶ δυνήσονται τὴν ἑρμηνείαν αὐτῶν ἀκριβῆ ποιήσασθαι: νομίζω γὰρ τούτων ἐπιτελεσθέντων μεγίστην δόξαν ἡμῖν περιγενήσεσθαι.Thou wilt therefore do well to choose out and send to me men of a good character, who are now elders in age, and six in number out of every tribe. These, by their age, must be skillful in the laws, and of abilities to make an accurate interpretation of them; and when this shall be finished, I shall think that I have done a work glorious to myself.
NaN


Τῆς οὖν ἐπιστολῆς τοῦ βασιλέως κομισθείσης πρὸς τὸν ̓Ελεάζαρον ἀντιγράφει πρὸς αὐτὴν ὡς ἐνῆν μάλιστα φιλοτίμως. “ἀρχιερεὺς ̓Ελεάζαρος βασιλεῖ Πτολεμαίῳ χαίρειν. ἐρρωμένων σοῦ τε καὶ τῆς βασιλίσσης ̓Αρσινόης καὶ τῶν τέκνων καλῶς ἡμῖν ἔχει πάντα.6. When this epistle of the king was brought to Eleazar, he wrote an answer to it with all the respect possible: “Eleazar the high priest to king Ptolemy, sendeth greeting. If thou and thy queen Arsinoe, and thy children, be well, we are entirely satisfied.


τὴν δ' ἐπιστολὴν λαβόντες μεγάλως ἥσθημεν ἐπὶ τῇ προαιρέσει σου, καὶ συναθροίσαντες τὸ πλῆθος ἀνέγνωμεν αὐτὴν ἐμφανίζοντες αὐτῷ ἣν ἔχεις πρὸς τὸν θεὸν εὐσέβειαν.When we received thy epistle, we greatly rejoiced at thy intentions; and when the multitude were gathered together, we read it to them, and thereby made them sensible of the piety thou hast towards God.


ἐπεδείξαμεν δ' αὐτῷ καὶ τὰς φιάλας ἃς ἔπεμψας χρυσᾶς εἴκοσι καὶ ἀργυρᾶς τριάκοντα καὶ κρατῆρας πέντε καὶ τράπεζαν εἰς ἀνάθεσιν, ἅ τε εἰς θυσίαν καὶ εἰς ἐπισκευὴν ὧν ἂν δέηται τὸ ἱερὸν τάλαντα ἑκατόν, ἅπερ ἐκόμισαν ̓Ανδρέας καὶ ̓Αρισταῖος οἱ τιμιώτατοί σου τῶν φίλων, ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ παιδείᾳ διαφέροντες καὶ τῆς σῆς ἀρετῆς ἄξιοι.We also showed them the twenty vials of gold, and thirty of silver, and the five large basons, and the table for the shew-bread; as also the hundred talents for the sacrifices, and for the making what shall be needful at the temple; which things Andreas and Aristeus, those most honored friends of thine, have brought us; and truly they are persons of an excellent character, and of great learning, and worthy of thy virtue.


ἴσθι δ' ἡμᾶς τὸ σοὶ συμφέρον, κἂν ᾖ τι παρὰ φύσιν, ὑπομενοῦντας: ἀμείβεσθαι γὰρ ἡμᾶς δεῖ τὰς σὰς εὐεργεσίας πολυμερῶς εἰς τοὺς ἡμετέρους πολίτας κατατεθείσας.Know then that we will gratify thee in what is for thy advantage, though we do what we used not to do before; for we ought to make a return for the numerous acts of kindness which thou hast done to our countrymen.


εὐθὺς οὖν ὑπὲρ σοῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς σου καὶ τέκνων καὶ φίλων προσηγάγομεν θυσίας, καὶ τὸ πλῆθος εὐχὰς ἐποιήσατο γενέσθαι σοι τὰ κατὰ νοῦν καὶ φυλαχθῆναί σου τὴν βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ, τήν τε τοῦ νόμου μεταγραφὴν ἐπὶ συμφέροντι τῷ σῷ λαβεῖν ὃ προαιρῇ τέλος.We immediately, therefore, offered sacrifices for thee and thy sister, with thy children and friends; and the multitude made prayers, that thy affairs may be to thy mind, and that thy kingdom may be preserved in peace, and that the translation of our law may come to the conclusion thou desirest, and be for thy advantage.


ἐπελεξάμην δὲ καὶ πρεσβυτέρους ἄνδρας ἓξ ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης, οὓς πεπόμφαμεν ἔχοντας τὸν νόμον. ἔσται δὲ τῆς σῆς εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης τὸ μεταγραφέντα τὸν νόμον εἰς ἡμᾶς ἀποπέμψαι μετ' ἀσφαλείας τῶν κομιζόντων. ἔρρωσο.”We have also chosen six elders out of every tribe, whom we have sent, and the law with them. It will be thy part, out of thy piety and justice, to send back the law, when it hath been translated, and to return those to us that bring it in safety. Farewell.”


Ταῦτα μὲν ὁ ἀρχιερεὺς ἀντέγραψεν. ἐμοὶ δ' οὐκ ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρων, οἳ τὸν νόμον ἐκόμιζον ὑπὸ ̓Ελεαζάρου πεμφθέντες, δηλοῦν: ἦν γὰρ ταῦτα ὑπογεγραμμένα ἐν τῇ ἐπιστολῇ.7. This was the reply which the high priest made. But it does not seem to me to be necessary to set down the names of the seventy [two] elders who were sent by Eleazar, and carried the law, which yet were subjoined at the end of the epistle.


τὴν μέντοι γε τῶν ἀναθημάτων πολυτέλειαν καὶ κατασκευήν, ἣν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τῷ θεῷ, οὐκ ἀνεπιτήδειον ἡγησάμην διελθεῖν, ὅπως ἅπασιν ἡ τοῦ βασιλέως περὶ τὸν θεὸν φιλοτιμία φανερὰ γένηται: ἄφθονον γὰρ τὴν εἰς ταῦτα δαπάνην χορηγῶν ὁ βασιλεὺς καὶ παρὼν ἀεὶ τοῖς τεχνίταις καὶ τὰ ἔργα ἐπιβλέπων οὐδὲν ἀμελῶς οὐδὲ ῥᾳθύμως εἴα γίγνεσθαι τῶν κατασκευασμάτων.However, I thought it not improper to give an account of those very valuable and artificially contrived vessels which the king sent to God, that all may see how great a regard the king had for God; for the king allowed a vast deal of expenses for these vessels, and came often to the workmen, and viewed their works, and suffered nothing of carelessness or negligence to be any damage to their operations.


ὧν ἕκαστον οἷον ἦν τὴν πολυτέλειαν διηγήσομαι, τῆς μὲν ἱστορίας ἴσως οὐκ ἀπαιτούσης τὴν ἀπαγγελίαν, τὸ δὲ τοῦ βασιλέως φιλόκαλον καὶ μεγαλόφρον οὕτω συστήσειν τοῖς ἐντευξομένοις ὑπολαμβάνων.And I will relate how rich they were as well as I am able, although perhaps the nature of this history may not require such a description; but I imagine I shall thereby recommend the elegant taste and magnanimity of this king to those that read this history.
NaN


μαθὼν δὲ καὶ τὴν οὖσαν ἡλίκη τις ἦν, καὶ ὅτι αὐτῆς οὐδὲν κωλύει μείζονα γενέσθαι, φήσας καὶ πενταπλασίονα τῆς ὑπαρχούσης τῷ μεγέθει βούλεσθαι κατασκευάσαι, φοβεῖσθαι δέ, μὴ πρὸς τὰς λειτουργίας ἄχρηστος διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέθους γένηται: βούλεσθαι γὰρ οὐκ ἀνακεῖσθαι μόνον εἰς θέαν τἀναθήματα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς λειτουργίας εὔχρηστα:And when he was informed how large that was which was already there, and that nothing hindered but a larger might be made, he said that he was willing to have one made that should be five times as large as the present table; but his fear was, that it might be then useless in their sacred ministrations by its too great largeness; for he desired that the gifts he presented them should not only be there for show, but should be useful also in their sacred ministrations.


καὶ διὰ τοῦτο λογισάμενος σύμμετρον κατεσκευάσθαι τὴν προτέραν τράπεζαν, ἀλλ' οὐ διὰ σπάνιν χρυσοῦ, τῷ μεγέθει μὲν οὐκ ἔγνω τὴν προϋπάρχουσαν ὑπερβαλεῖν, τῇ δὲ ποικιλίᾳ καὶ τῷ κάλλει τῆς ὕλης ἀξιολογωτέραν κατασκευάσαι.According to which reasoning, that the former table was made of so moderate a size for use, and not for want of gold, he resolved that he would not exceed the former table in largeness; but would make it exceed it in the variety and elegancy of its materials.


δεινὸς δὲ ὢν συνιδεῖν πραγμάτων παντοδαπῶν φύσιν καὶ λαβεῖν ἐπίνοιαν ἔργων καινῶν καὶ παραδόξων καὶ ὅσα ἦν ἄγραφα τὴν εὕρεσιν αὐτὸς παρέχων διὰ τὴν σύνεσιν καὶ ὑποδεικνὺς τοῖς τεχνίταις, ἐκέλευσεν ταῦτα κατασκευάζεσθαι καὶ τὰ ἀναγεγραμμένα πρὸς τὴν ἀκρίβειαν αὐτῶν ἀποβλέποντας ὁμοίως ἐπιτελεῖν.And as he was sagacious in observing the nature of all things, and in having a just notion of what was new and surprising, and where there was no sculptures, he would invent such as were proper by his own skill, and would show them to the workmen, he commanded that such sculptures should now be made, and that those which were delineated should be most accurately formed by a constant regard to their delineation.


̔Υποστησάμενοι τοίνυν ποιήσασθαι τὴν τράπεζαν δύο μὲν καὶ ἡμίσους πηχῶν τὸ μῆκος, ἑνὸς δὲ τὸ εὖρος, τὸ δ' ὕψος ἑνὸς καὶ ἡμίσους, κατεσκεύαζον ἐκ χρυσοῦ τὴν ὅλην τοῦ ἔργου καταβολὴν ποιούμενοι. τὴν μὲν οὖν στεφάνην παλαιστιαίαν εἰργάσαντο, τὰ δὲ κυμάτια στρεπτὰ τὴν ἀναγλυφὴν ἔχοντα σχοινοειδῆ τῇ τορείᾳ θαυμαστῶς ἐκ τῶν τριῶν μερῶν μεμιμημένην.9. When therefore the workmen had undertaken to make the table, they framed it in length two cubits [and a half], in breadth one cubit, and in height one cubit and a half; and the entire structure of the work was of gold. They withal made a crown of a hand-breadth round it, with wave-work wreathed about it, and with an engraving which imitated a cord, and was admirably turned on its three parts;


τριγώνων γὰρ ὄντων αὐτῶν ἑκάστη γωνία τὴν αὐτὴν τῆς ἐκτυπώσεως εἶχεν διάθεσιν, ὡς στρεφομένων αὐτῶν μίαν καὶ μὴ διάφορον τὴν ἰδέαν αὐτοῖς συμπεριφέρεσθαι. τῆς δὲ στεφάνης τὸ μὲν ὑπὸ τὴν τράπεζαν ἐκκεκλιμένον ὡραίαν εἶχεν τὴν ἀποτύπωσιν, τὸ δ' ἔξωθεν περιηγμένον ἔτι μᾶλλον τῷ κάλλει τῆς ἐργασίας ἦν ἐκπεπονημένον, ὡς ὑπ' ὄψιν καὶ θεωρίαν ἐρχόμενον.for as they were of a triangular figure, every angle had the same disposition of its sculptures, that when you turned them about, the very same form of them was turned about without any variation. Now that part of the crown-work that was enclosed under the table had its sculptures very beautiful; but that part which went round on the outside was more elaborately adorned with most beautiful ornaments, because it was exposed to sight, and to the view of the spectators;


διὸ καὶ τὴν μὲν ὑπεροχὴν ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ὀξεῖαν συνέβαινε γίγνεσθαι, καὶ μηδεμίαν γωνίαν τριῶν οὐσῶν, ὡς προειρήκαμεν, περὶ τὴν μεταγωγὴν τῆς τραπέζης ἐλάσσονα βλέπεσθαι. ἐνδιέκειντο δὲ ταῖς σχοινίσιν τῆς τορείας λίθοι πολυτελεῖς παράλληλοι περόναις χρυσαῖς διὰ τρημάτων κατειλημμένοι.for which reason it was that both those sides which were extant above the rest were acute, and none of the angles, which we before told you were three, appeared less than another, when the table was turned about. Now into the cordwork thus turned were precious stones inserted, in rows parallel one to the other, enclosed in golden buttons, which had ouches in them;


τὰ δ' ἐκ πλαγίου τῆς στεφάνης καὶ πρὸς ὄψιν ἀνατείνοντα ὠῶν ἐκ λίθου καλλίστου πεποιημένων θέσει κατακεκόσμητο ῥάβδοις τὴν ἀναγλυφὴν ἐοικότων πυκναῖς, αἳ περὶ τὸν κύκλον τῆς τραπέζης εἴληντο.but the parts which were on the side of the crown, and were exposed to the sight, were adorned with a row of oval figures obliquely placed, of the most excellent sort of precious stones, which imitated rods laid close, and encompassed the table round about.


ὑπὸ δὲ τὴν τῶν ὠῶν διατύπωσιν στέφανον περιήγαγον οἱ τεχνῖται παντοίου καρποῦ φύσιν ἐντετορευμένον, ὡς ἀποκρέμασθαί τε βότρυς καὶ στάχυας ἀναστῆναι καὶ ῥόας ἀποκεκλεῖσθαι. τοὺς δὲ λίθους εἰς πᾶν γένος τῶν προειρημένων καρπῶν, ὡς ἑκάστου τὴν οἰκείαν ἐντετυπῶσθαι χρόαν, ἐξεργασάμενοι συνέδησαν τῷ χρυσῷ περὶ ὅλην τὴν τράπεζαν.But under these oval figures, thus engraven, the workmen had put a crown all round it, where the nature of all sorts of fruit was represented, insomuch that the bunches of grapes hung up. And when they had made the stones to represent all the kinds of fruit before mentioned, and that each in its proper color, they made them fast with gold round the whole table.


ὑπὸ δὲ τὸν στέφανον ὁμοίως ἡ τῶν ὠῶν διάθεσις πεποίητο καὶ ἡ τῆς ῥαβδώσεως ἀναγλυφή, τῆς τραπέζης ἐπ' ἀμφότερον μέρος ἔχειν τὴν αὐτὴν τῆς ποικιλίας τῶν ἔργων καὶ γλαφυρότητος θέαν κατεσκευασμένης, ὡς καὶ τὴν τῶν ἄλλων κυμάτων θέσιν καὶ τὴν τῆς στεφάνης μηδὲ τῆς τραπέζης ἐφ' ἕτερον μέρος ἐναλλαττομένης γίγνεσθαι διάφορον, τὴν δ' αὐτὴν ἄχρι καὶ τῶν ποδῶν ὄψιν τῆς ἐπιτεχνήσεως διατετάσθαι.The like disposition of the oval figures, and of the engraved rods, was framed under the crown, that the table might on each side show the same appearance of variety and elegancy of its ornaments; so that neither the position of the wave-work nor of the crown might be different, although the table were turned on the other side, but that the prospect of the same artificial contrivances might be extended as far as the feet;
NaN


ἐπὶ δὲ τῆς τραπέζης μαίανδρον ἐξέγλυψαν λίθους αὐτῷ κατὰ μέσον ἀξιολόγους ὥσπερ ἀστέρας ποικίλης ἰδέας ἐνθέντες, τόν τε ἄνθρακα καὶ τὸν σμάραγδον ἥδιστον προσαυγάζοντας αὐτῶν ἑκάτερον τοῖς ὁρῶσιν, τῶν τε ἄλλων γενῶν ὅσοι περισπούδαστοι καὶ ζηλωτοὶ πᾶσιν διὰ τὴν πολυτέλειαν τῆς φύσεως ὑπάρχουσιν.but upon the table itself they engraved a meander, inserting into it very valuable stones in the middle like stars, of various colors; the carbuncle and the emerald, each of which sent out agreeable rays of light to the spectators; with such stones of other sorts also as were most curious and best esteemed, as being most precious in their kind.


μετὰ δὲ τὸν μαίανδρον πλέγμα τι σχοινοειδὲς περιῆκτο ῥόμβῳ τὴν κατὰ μέσον ὄψιν ἐμφερές, ἐφ' οὗ κρύσταλλός τε λίθος καὶ ἤλεκτρον ἐντετύπωτο τῇ παραλλήλῳ τῆς ἰδέας γειτνιάσει ψυχαγωγίαν θαυμαστὴν παρέχον τοῖς βλέπουσιν.Hard by this meander a texture of net-work ran round it, the middle of which appeared like a rhombus, into which were inserted rock-crystal and amber, which, by the great resemblance of the appearance they made, gave wonderful delight to those that saw them.


τῶν δὲ ποδῶν ἦσαν αἱ κεφαλίδες εἰς κρίνα μεμιμημέναι τὰς ἐκφύσεις τῶν πετάλων ὑπὸ τὴν τράπεζαν ἀνακλωμένων, εἰς ὀρθὸν δὲ τὴν βλάστησιν ἔνδοθεν παρεχόντων ὁρᾶν.The chapiters of the feet imitated the first buddings of lilies, while their leaves were bent and laid under the table, but so that the chives were seen standing upright within them.


ἡ δὲ βάσις αὐτοῖς ἦν ἐξ ἄνθρακος λίθου παλαιστιαία πεποιημένη σχῆμα κρηπῖδος ἀποτελοῦσα, τὸ δὲ πλάτος ὀκτὼ δακτύλων ἔχουσα, καθ' οὗ τὸ πᾶν ἔλασμα τῶν ποδῶν ἐρήρειστο.Their bases were made of a carbuncle; and the place at the bottom, which rested on that carbuncle, was one palm deep, and eight fingers in breadth.


ἀνέγλυψαν δὲ λεπτομερεῖ καὶ φιλοπονωτάτῃ τορείᾳ τῶν ποδῶν ἕκαστον, κισσὸν αὐτοῖς καὶ κλήματα ἀμπέλων σὺν καὶ βότρυσιν ἐκφύσαντες, ὡς εἰκάσαι μηδὲν ἀποδεῖν τῆς ἀληθείας: καὶ γὰρ πρὸς τὸ πνεῦμα διὰ λεπτότητα καὶ τὴν ἐπ' ἄκρον αὐτῶν ἔκτασιν κινούμενα φαντασίαν τῶν κατὰ φύσιν μᾶλλον ἢ τέχνης μιμημάτων παρεῖχεν.Now they had engraven upon it with a very fine tool, and with a great deal of pains, a branch of ivy and tendrils of the vine, sending forth clusters of grapes, that you would guess they were nowise different from real tendrils; for they were so very thin, and so very far extended at their extremities, that they were moved with the wind, and made one believe that they were the product of nature, and not the representation of art.


ἐκαινούργησαν δὲ ὥστε τρίπτυχον οἱονεὶ τὸ σχῆμα τῆς ὅλης κατασκευάσαι τραπέζης τῆς ἁρμονίας πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν οὕτω συνδεδεμένης, ὡς ἀόρατον εἶναι καὶ μηδ' ἐπινοεῖσθαι τὰς συμβολάς. ἥμισυ δὲ πήχεως οὐκ ἔλασσον τῇ τραπέζῃ τὸ πάχος συνέβαινεν εἶναι.They also made the entire workmanship of the table appear to be threefold, while the joints of the several parts were so united together as to be invisible, and the places where they joined could not be distinguished. Now the thickness of the table was not less than half a cubit.


τὸ μὲν οὖν ἀνάθημα τοῦτο κατὰ πολλὴν τοῦ βασιλέως φιλοτιμίαν τοιοῦτο τῇ τε πολυτελείᾳ τῆς ὕλης καὶ τῇ ποικιλίᾳ τῆς καλλονῆς καὶ τῇ μιμήσει τῇ κατὰ τὴν τορείαν τῶν τεχνιτῶν συνετελέσθη, σπουδάσαντος εἰ καὶ μὴ τῷ μεγέθει τῆς προανακειμένης τῷ θεῷ τραπέζης ἔμελλεν ἔσεσθαι διάφορος, τῇ μέντοι γε τέχνῃ καὶ τῇ καινουργίᾳ καὶ τῇ λαμπρότητι τῆς κατασκευῆς πολὺ κρείττονα καὶ περίβλεπτον ἀπεργάσασθαι.So that this gift, by the king’s great generosity, by the great value of the materials, and the variety of its exquisite structure, and the artificer’s skill in imitating nature with graying tools, was at length brought to perfection, while the king was very desirous, that though in largeness it were not to be different from that which was already dedicated to God, yet that in exquisite workmanship, and the novelty of the contrivances, and in the splendor of its construction, it should far exceed it, and be more illustrious than that was.


Τῶν δὲ κρατήρων χρύσεοι μὲν ἦσαν δύο, φολιδωτὴν δ' εἶχον ἀπὸ τῆς βάσεως μέχρι τοῦ διαζώματος τὴν τορείαν λίθων ταῖς σπείραις ποικίλων ἐνδεδεμένων.10. Now of the cisterns of gold there were two, whose sculpture was of scale-work, from its basis to its belt-like circle, with various sorts of stones enchased in the spiral circles.


εἶτα ἐπ' αὐτῇ μαίανδρος πηχυαῖος τὸ ὕψος ἐξείργαστο κατὰ σύνθεσιν λίθων παντοίων τὴν ἰδέαν, κατ' αὐτοῦ δὲ ῥάβδωσις ἀναγέγλυπτο, καθ' ἧς πλέγμα ῥομβωτὸν δικτύοις ἐμφερὲς ἕως τοῦ χείλους ἀνείλκυστο:Next to which there was upon it a meander of a cubit in height; it was composed of stones of all sorts of colors. And next to this was the rod-work engraven; and next to that was a rhombus in a texture of net-work, drawn out to the brim of the basin
NaN


τοὺς μὲν οὖν χρυσέους κρατῆρας δύο χωροῦντας ἑκάτερον ἀμφορέας τοῦτον κατεσκεύασαν τὸν τρόπον, οἱ δ' ἀργύρεοι τῶν ἐσόπτρων τὴν λαμπρότητα πολὺ διαυγέστεροι γεγόνεισαν, ὡς τρανοτέρας διὰ τούτων τὰς τῶν προσφερομένων ὄψεις ὁρᾶσθαι.And this was the construction of the two cisterns of gold, each containing two firkins. But those which were of silver were much more bright and splendid than looking-glasses, and you might in them see the images that fell upon them more plainly than in the other.


προσκατεσκεύασε δὲ τούτοις ὁ βασιλεὺς καὶ φιάλας τριάκοντα, ὧν ὅσα χρυσὸς ἦν ἀλλὰ μὴ λίθῳ πολυτελεῖ διείληπτο, σμίλαξι κισσοῦ καὶ πετάλοις ἀμπέλων ἐσκίαστο φιλοτέχνως ἐντετορευμένων.The king also ordered thirty vials; those of which the parts that were of gold, and filled up with precious stones, were shadowed over with the leaves of ivy and of vines, artificially engraven.


ταῦτα δ' ἐγίγνετο μὲν καὶ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν ἐργαζομένων θαυμασίων ὄντων περὶ τὴν τέχνην, πολὺ δὲ μᾶλλον ὑπὸ τῆς τοῦ βασιλέως σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας διαφερόντως ἀπηρτίζετο:And these were the vessels that were after an extraordinary manner brought to this perfection, partly by the skill of the workmen, who were admirable in such fine work, but much more by the diligence and generosity of the king


οὐ γὰρ τῆς χορηγίας τὸ ἄφθονον καὶ μεγαλόψυχον τοῖς τεχνίταις παρεῖχεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ χρηματίζειν τοῖς δημοσίοις πράγμασιν ἀπειρηκὼς αὐτὸς τοῖς κατασκευάζουσι παρῆν καὶ τὴν ὅλην ἐργασίαν ἐπέβλεπεν. αἴτιον δ' ἦν τοῦτο τῆς τῶν τεχνιτῶν ἐπιμελείας, οἳ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τὴν τούτου σπουδὴν ἀποβλέποντες φιλοπονώτερον τοῖς ἔργοις προσελιπάρουν.who not only supplied the artificers abundantly, and with great generosity, with what they wanted, but he forbade public audiences for the time, and came and stood by the workmen, and saw the whole operation. And this was the cause why the workmen were so accurate in their performance, because they had regard to the king, and to his great concern about the vessels, and so the more indefatigably kept close to the work.


Ταῦτα μὲν τὰ πεμφθέντα εἰς ̔Ιεροσόλυμα ὑπὸ Πτολεμαίου ἀναθήματα. ὁ δ' ἀρχιερεὺς ̓Ελεάζαρος ἀναθεὶς αὐτὰ καὶ τιμήσας τοὺς κομίσαντας καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ δοὺς κομίζειν ἀπέλυσε πρὸς τὸν βασιλέα.11. And these were what gifts were sent by Ptolemy to Jerusalem, and dedicated to God there. But when Eleazar the high priest had devoted them to God, and had paid due respect to those that brought them, and had given them presents to be carried to the king, he dismissed them.


παραγενομένων δ' εἰς τὴν ̓Αλεξάνδρειαν ἀκούσας Πτολεμαῖος τὴν παρουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς ἑβδομήκοντα τῶν πρεσβυτέρων ἐληλυθότας, εὐθὺς μεταπέμπεται τὸν ̓Ανδρέαν καὶ τὸν ̓Αρισταῖον τοὺς πρέσβεις. οἱ δ' ἀφικόμενοι τάς τε ἐπιστολάς, ἃς ἐκόμιζον αὐτῷ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως, ἀπέδοσαν καὶ ὅσα φράζειν ἀπὸ λόγων ὑπέθετο ταῦτα ἐδήλωσαν.And when they were come to Alexandria, and Ptolemy heard that they were come, and that the seventy elders were come also, he presently sent for Andreas and Aristens, his ambassadors, who came to him, and delivered him the epistle which they brought him from the high priest, and made answer to all the questions he put to them by word of mouth.


σπεύδων δ' ἐντυχεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ̔Ιεροσολύμων πρεσβύταις ἥκουσιν ἐπὶ τὴν ἑρμηνείαν τῶν νόμων, τοὺς μὲν ἄλλους οὓς χρειῶν ἕνεκα παρεῖναι συνέβαινεν ἐκέλευσεν ἀπολῦσαι, παράδοξον τοῦτο ποιῶν καὶ παρὰ τὸ ἔθος:He then made haste to meet the elders that came from Jerusalem for the interpretation of the laws; and he gave command, that every body who came on other occasions should be sent away, which was a thing surprising, and what he did not use to do;


οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ τοιούτων αἰτιῶν ἀχθέντες διὰ πέμπτης ἡμέρας αὐτῷ προσῄεσαν, οἱ δὲ πρεσβεύοντες διὰ μηνός: τότε τοίνυν ἀπολύσας ἐκείνους τοὺς πεμφθέντας ὑπὸ ̓Ελεαζάρου περιέμενεν.for those that were drawn thither upon such occasions used to come to him on the fifth day, but ambassadors at the month’s end. But when he had sent those away, he waited for these that were sent by Eleazar;


ὡς δὲ παρῆλθον μετὰ καὶ τῶν δώρων οἱ γέροντες, ἃ τῷ βασιλεῖ κομίσαι ὁ ἀρχιερεὺς αὐτοῖς ἔδωκεν, καὶ τῶν διφθερῶν, αἷς ἐγγεγραμμένους εἶχον τοὺς νόμους χρυσοῖς γράμμασιν, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς περὶ τῶν βιβλίων.but as the old men came in with the presents, which the high priest had given them to bring to the king, and with the membranes, upon which they had their laws written in golden letters he put questions to them concerning those books;
NaN


ἐκβοησάντων δ' ὑφ' ἓν καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν συμπαρόντων γίγνεσθαι τὰ ἀγαθὰ τῷ βασιλεῖ δι' ὑπερβολὴν ἡδονῆς εἰς δάκρυα προύπεσεν, φύσει τῆς μεγάλης χαρᾶς πασχούσης καὶ τὰ τῶν λυπηρῶν σύμβολα.Then did the elders, and those that were present with them, cry out with one voice, and wished all happiness to the king. Upon which he fell into tears by the violence of the pleasure he had, it being natural to men to afford the same indications in great joy that they do under sorrows.


κελεύσας δὲ τὰ βιβλία δοῦναι τοῖς ἐπὶ τῆς τάξεως τότε τοὺς ἄνδρας ἠσπάσατο, δίκαιον εἰπὼν εἶναι πρῶτον περὶ ὧν αὐτοὺς μετεπέμψατο ποιησάμενον τοὺς λόγους ἔπειτα κἀκείνους προσειπεῖν. τὴν μέντοι γε ἡμέραν, καθ' ἣν ἦλθον πρὸς αὐτόν, ἐπιφανῆ ποιήσειν καὶ κατὰ πᾶν ἔτος ἐπίσημον εἰς ὅλον τὸν τῆς ζωῆς χρόνον ἐπηγγέλλετο:And when he had bid them deliver the books to those that were appointed to receive them, he saluted the men, and said that it was but just to discourse, in the first place, of the errand they were sent about, and then to address himself to themselves. He promised, however, that he would make this day on which they came to him remarkable and eminent every year through the whole course of his life;


ἔτυχεν γὰρ ἡ αὐτὴ εἶναι τῆς παρουσίας αὐτοῖς καὶ τῆς νίκης, ἣν ̓Αντίγονον ναυμαχῶν ἐνίκησεν: συνεστιαθῆναί τε ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ καταλύσεις προσέταξεν αὐτοῖς δοθῆναι τὰς καλλίστας πρὸς τῇ ἄκρᾳ.for their coming to him, and the victory which he gained over Antigonus by sea, proved to be on the very same day. He also gave orders that they should sup with him; and gave it in charge that they should have excellent lodgings provided for them in the upper part of the city.


̔Ο δὲ ἐπὶ τῆς τῶν ξένων ἀποδοχῆς τεταγμένος Νικάνωρ Δωρόθεον καλέσας, ὃς εἶχεν τὴν περὶ τούτων πρόνοιαν, ἐκέλευεν ἑτοιμάζειν ἑκάστῳ τὰ δέοντα πρὸς τὴν δίαιταν. διετέτακτο δὲ τοῦτον ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὸν τρόπον:12. Now he that was appointed to take care of the reception of strangers, Nicanor by name, called for Dorotheus, whose duty it was to make provision for them, and bid him prepare for every one of them what should be requisite for their diet and way of living; which thing was ordered by the king after this manner:


κατὰ γὰρ πόλιν ἑκάστην, ὅσαι τοῖς αὐτοῖς χρῶνται περὶ τὴν δίαιταν, ἦν τούτων ἐπιμελόμενος καὶ κατὰ τὸ τῶν ἀφικνουμένων πρὸς αὐτὸν ἔθος πάντ' αὐτοῖς παρεσκευάζετο, ἵνα τῷ συνήθει τρόπῳ τῆς διαίτης εὐωχούμενοι μᾶλλον ἥδωνται καὶ πρὸς μηδὲν ὡς ἀλλοτρίως ἔχοντες δυσχεραίνωσιν. ὃ δὴ καὶ περὶ τούτους ἐγένετο Δωροθέου διὰ τὴν περὶ τὸν βίον ἀκρίβειαν ἐπὶ τούτοις καθεστῶτος.he took care that those that belonged to every city, which did not use the same way of living, that all things should be prepared for them according to the custom of those that came to him, that, being feasted according to the usual method of their own way of living, they might be the better pleased, and might not be uneasy at any thing done to them from which they were naturally averse. And this was now done in the case of these men by Dorotheus, who was put into this office because of his great skill in such matters belonging to common life;


συνέστρωσε δὲ πάντα δι' αὐτοῦ τὰ πρὸς τὰς τοιαύτας ὑποδοχὰς καὶ διμερῆ τὴν κλισίαν ἐποίησεν οὑτωσὶ προστάξαντος τοῦ βασιλέως: τοὺς μὲν γὰρ ἡμίσεις ἐκέλευσεν ἀνὰ χεῖρα κατακλιθῆναι, τοὺς δὲ λοιποὺς μετὰ τὴν αὐτοῦ κλισίαν, οὐδὲν ἀπολιπὼν τῆς εἰς τοὺς ἄνδρας τιμῆς.for he took care of all such matters as concerned the reception of strangers, and appointed them double seats for them to sit on, according as the king had commanded him to do; for he had commanded that half of their seats should be set at his right hand, and the other half behind his table, and took care that no respect should be omitted that could be shown them.


ἐπεὶ δ' οὕτως κατεκλίθησαν ἐκέλευσε τὸν Δωρόθεον, οἷς ἔθεσι χρώμενοι διατελοῦσιν πάντες οἱ ἀπὸ τῆς ̓Ιουδαίας πρὸς αὐτὸν ἀφιγμένοι κατὰ ταῦτα ὑπηρετεῖν. διὸ καὶ τοὺς ἱεροκήρυκας καὶ θύτας καὶ τοὺς ἄλλους, οἳ τὰς κατευχὰς ἐποιοῦντο, παρῃτήσατο, τῶν δὲ παραγενομένων ἕνα ̓Ελισαῖον ὄνομα ὄντα ἱερέα παρεκάλεσεν ὁ βασιλεὺς ποιήσασθαι κατευχάς.And when they were thus set down, he bid Dorotheus to minister to all those that were come to him from Judea, after the manner they used to be ministered to; for which cause he sent away their sacred heralds, and those that slew the sacrifices, and the rest that used to say grace; but called to one of those that were come to him, whose name was Eleazar, who w a priest, and desired him to say grace;


ὁ δὲ στὰς εἰς μέσον ηὔχετο τῷ βασιλεῖ τὰ ἀγαθὰ καὶ τοῖς ἀρχομένοις ὑπ' αὐτοῦ, εἶτα κρότος ἐξ ἁπάντων μετὰ χαρᾶς καὶ βοῆς ἤρθη καὶ παυσάμενοι πρὸς εὐωχίαν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν παρεσκευασμένων ἐτράπησαν.who then stood in the midst of them, and prayed, that all prosperity might attend the king, and those that were his subjects. Upon which an acclamation was made by the whole company, with joy and a great noise; and when that was over, they fell to eating their supper, and to the enjoyment of what was set before them.


διαλιπὼν δ' ὁ βασιλεὺς ἐφ' ὅσον ἔδοξεν ἀποχρῶντα καιρὸν εἶναι φιλοσοφεῖν ἤρξατο καὶ ἕκαστον αὐτῶν λόγους ἐπηρώτα φυσικούς, καὶ πρὸς τὴν τῶν ζητουμένων θεωρίαν ἀκριβῶς ἐκείνων περὶ παντὸς οὑτινοσοῦν λέγειν αὐτοῖς προβληθείη διασαφούντων, ἡδόμενος τούτοις ἐφ' ἡμέρας δώδεκα τὸ συμπόσιον ἐποιήσατοAnd at a little interval afterward, when the king thought a sufficient time had been interposed, he began to talk philosophically to them, and he asked every one of them a philosophical question and such a one as might give light in those inquiries; and when they had explained all the problems that had been proposed by the king about every point, he was well-pleased with their answers. This took up the twelve days in which they were treated;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 27.4 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

27.4. וְהָיָה בְּעָבְרְכֶם אֶת־הַיַּרְדֵּן תָּקִימוּ אֶת־הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם בְּהַר עֵיבָל וְשַׂדְתָּ אוֹתָם בַּשִּׂיד׃ 27.4. And it shall be when ye are passed over the Jordan, that ye shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and thou shalt plaster them with plaster."
2. Hebrew Bible, 1 Samuel, 5.3-5.4 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.3. וַיַּשְׁכִּמוּ אַשְׁדּוֹדִים מִמָּחֳרָת וְהִנֵּה דָגוֹן נֹפֵל לְפָנָיו אַרְצָה לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה וַיִּקְחוּ אֶת־דָּגוֹן וַיָּשִׁבוּ אֹתוֹ לִמְקוֹמוֹ׃ 5.4. וַיַּשְׁכִּמוּ בַבֹּקֶר מִמָּחֳרָת וְהִנֵּה דָגוֹן נֹפֵל לְפָנָיו אַרְצָה לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה וְרֹאשׁ דָּגוֹן וּשְׁתֵּי כַּפּוֹת יָדָיו כְּרֻתוֹת אֶל־הַמִּפְתָּן רַק דָּגוֹן נִשְׁאַר עָלָיו׃ 5.3. And they of Ashdod arose early on the morrow, and behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord. And they took Dagon, and set him in his place again." 5.4. And they arose early on the next morning, and behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord and the head of Dagon and both the palms of his hands lay severed on the threshold; only the trunk of Dagon was left to him."
3. Anon., Jubilees, 3.10 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.10. Therefore shall man and wife be one, and therefore shall a man leave his father and his mother, and cleave unto his wife, and they shall be one flesh.
4. Hebrew Bible, Daniel, 11.6 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

11.6. וּלְקֵץ שָׁנִים יִתְחַבָּרוּ וּבַת מֶלֶךְ־הַנֶּגֶב תָּבוֹא אֶל־מֶלֶךְ הַצָּפוֹן לַעֲשׂוֹת מֵישָׁרִים וְלֹא־תַעְצֹר כּוֹחַ הַזְּרוֹעַ וְלֹא יַעֲמֹד וּזְרֹעוֹ וְתִנָּתֵן הִיא וּמְבִיאֶיהָ וְהַיֹּלְדָהּ וּמַחֲזִקָהּ בָּעִתִּים׃ 11.6. And at the end of years they shall join themselves together; and the daughter of the king of the south shall come to the king of the north to make an agreement; but she shall not retain the strength of her arm; neither shall he stand, nor his arm; but she shall be given up, and they that brought her, and he that begot her, and he that obtained her in those times."
5. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 1.21, 1.98, 1.105, 1.123, 1.132, 2.25-2.44 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.21. And immediately he had all kinds of masters, one after another, some coming of their own accord from the neighbouring countries and the different districts of Egypt, and some being even procured from Greece by the temptation of large presents. But in a short time he surpassed all their knowledge, anticipating all their lessons by the excellent natural endowments of his own genius; so that everything in his case appeared to be a ecollecting rather than a learning, while he himself also, without any teacher, comprehended by his instinctive genius many difficult subjects; 1.98. And first of all he began to bring on the plagues derived from water; for as the Egyptians used to honour the water in an especial degree, thinking that it was the first principle of the creation of the universe, he thought it fitting to summon that first to the affliction and correction of those who thus honoured it. 1.105. Again, therefore, they have recourse to the same means of escape by entreating Moses, and the king now promised to permit the Hebrews to depart, and they propitiated God with prayers. And when God consented, some of the frogs at once returned into the river, and there were also heaps of those which died in the roads, and the people also brought loads of them out of their houses, on account of the intolerable stench which proceeded from them, and the smell from their dead carcases, in such numbers, went up to heaven, especially as frogs, even while alive, cause great annoyance to the outward senses. 1.123. And when they had been completely dispersed, and when the king was again obstinate respecting the allowing the nation to depart, a greater evil than the former ones was descended upon him. For while it was bright daylight, on a sudden, a thick darkness overspread the land, as if an eclipse of the sun more complete than any common one had taken place. And it continued with a long series of clouds and impenetrable density, all the course of the sun's rays being cut off by the massive thickness of the veil which was interposed, so that day did not at all differ from night. For what indeed did it resemble, but one very long night equal in length to three days and an equal number of nights? 1.132. But at this time its attack was prompted by God, so that its treachery and hostility were redoubled, since it not only displayed all its own natural covetousness, but also all that eagerness which it derived from the divine providence which went it forth, and armed it and excited it to acts of valour against the natives. 2.25. And that beauty and dignity of the legislation of Moses is honoured not among the Jews only, but also by all other nations, is plain, both from what has been already said and from what I am about to state. 2.26. In olden time the laws were written in the Chaldaean language, and for a long time they remained in the same condition as at first, not changing their language as long as their beauty had not made them known to other nations; 2.27. but when, from the daily and uninterrupted respect shown to them by those to whom they had been given, and from their ceaseless observance of their ordices, other nations also obtained an understanding of them, their reputation spread over all lands; for what was really good, even though it may through envy be overshadowed for a short time, still in time shines again through the intrinsic excellence of its nature. Some persons, thinking it a scandalous thing that these laws should only be known among one half portion of the human race, namely, among the barbarians, and that the Greek nation should be wholly and entirely ignorant of them, turned their attention to their translation. 2.28. And since this undertaking was an important one, tending to the general advantage, not only of private persons, but also of rulers, of whom the number was not great, it was entrusted to kings and to the most illustrious of all kings. 2.29. Ptolemy, surnamed Philadelphus, was the third in succession after Alexander, the monarch who subdued Egypt; and he was, in all virtues which can be displayed in government, the most excellent sovereign, not only of all those of his time, but of all that ever lived; so that even now, after the lapse of so many generations, his fame is still celebrated, as having left many instances and monuments of his magimity in the cities and districts of his kingdom, so that even now it is come to be a sort of proverbial expression to call excessive magnificence, and zeal, for honour and splendour in preparation, Philadelphian, from his name; 2.30. and, in a word, the whole family of the Ptolemies was exceedingly eminent and conspicuous above all other royal families, and among the Ptolemies, Philadelphus was the most illustrious; for all the rest put together scarcely did as many glorious and praiseworthy actions as this one king did by himself, being, as it were, the leader of the herd, and in a manner the head of all the kings. 2.31. He, then, being a sovereign of this character, and having conceived a great admiration for and love of the legislation of Moses, conceived the idea of having our laws translated into the Greek language; and immediately he sent out ambassadors to the high-priest and king of Judea, for they were the same person. 2.32. And having explained his wishes, and having requested him to pick him out a number of men, of perfect fitness for the task, who should translate the law, the high-priest, as was natural, being greatly pleased, and thinking that the king had only felt the inclination to undertake a work of such a character from having been influenced by the providence of God, considered, and with great care selected the most respectable of the Hebrews whom he had about him, who in addition to their knowledge of their national scriptures, had also been well instructed in Grecian literature, and cheerfully sent them. 2.33. And when they arrived at the king's court they were hospitably received by the king; and while they feasted, they in return feasted their entertainer with witty and virtuous conversation; for he made experiment of the wisdom of each individual among them, putting to them a succession of new and extraordinary questions; and they, since the time did not allow of their being prolix in their answers, replied with great propriety and fidelity as if they were delivering apophthegms which they had already prepared. 2.34. So when they had won his approval, they immediately began to fulfil the objects for which that honourable embassy had been sent; and considering among themselves how important the affair was, to translate laws which had been divinely given by direct inspiration, since they were not able either to take away anything, or to add anything, or to alter anything, but were bound to preserve the original form and character of the whole composition, they looked out for the most completely purified place of all the spots on the outside of the city. For the places within the walls, as being filled with all kinds of animals, were held in suspicion by them by reason of the diseases and deaths of some, and the accursed actions of those who were in health. 2.35. The island of Pharos lies in front of Alexandria, the neck of which runs out like a sort of tongue towards the city, being surrounded with water of no great depth, but chiefly with shoals and shallow water, so that the great noise and roaring from the beating of the waves is kept at a considerable distance, and so mitigated. 2.36. They judged this place to be the most suitable of all the spots in the neighbourhood for them to enjoy quiet and tranquillity in, so that they might associate with the laws alone in their minds; and there they remained, and having taken the sacred scriptures, they lifted up them and their hands also to heaven, entreating of God that they might not fail in their object. And he assented to their prayers, that the greater part, or indeed the universal race of mankind might be benefited, by using these philosophical and entirely beautiful commandments for the correction of their lives. 2.37. Therefore, being settled in a secret place, and nothing even being present with them except the elements of nature, the earth, the water, the air, and the heaven, concerning the creation of which they were going in the first place to explain the sacred account; for the account of the creation of the world is the beginning of the law; they, like men inspired, prophesied, not one saying one thing and another another, but every one of them employed the self-same nouns and verbs, as if some unseen prompter had suggested all their language to them. 2.38. And yet who is there who does not know that every language, and the Greek language above all others, is rich in a variety of words, and that it is possible to vary a sentence and to paraphrase the same idea, so as to set it forth in a great variety of manners, adapting many different forms of expression to it at different times. But this, they say, did not happen at all in the case of this translation of the law, but that, in every case, exactly corresponding Greek words were employed to translate literally the appropriate Chaldaic words, being adapted with exceeding propriety to the matters which were to be explained; 2.39. for just as I suppose the things which are proved in geometry and logic do not admit any variety of explanation, but the proposition which was set forth from the beginning remains unaltered, in like manner I conceive did these men find words precisely and literally corresponding to the things, which words were alone, or in the greatest possible degree, destined to explain with clearness and force the matters which it was desired to reveal. 2.40. And there is a very evident proof of this; for if Chaldaeans were to learn the Greek language, and if Greeks were to learn Chaldaean, and if each were to meet with those scriptures in both languages, namely, the Chaldaic and the translated version, they would admire and reverence them both as sisters, or rather as one and the same both in their facts and in their language; considering these translators not mere interpreters but hierophants and prophets to whom it had been granted it their honest and guileless minds to go along with the most pure spirit of Moses. 2.41. On which account, even to this very day, there is every year a solemn assembly held and a festival celebrated in the island of Pharos, to which not only the Jews but a great number of persons of other nations sail across, reverencing the place in which the first light of interpretation shone forth, and thanking God for that ancient piece of beneficence which was always young and fresh. 2.42. And after the prayers and the giving of thanks some of them pitched their tents on the shore, and some of them lay down without any tents in the open air on the sand of the shore, and feasted with their relations and friends, thinking the shore at that time a more beautiful abode than the furniture of the king's palace. 2.43. In this way those admirable, and incomparable, and most desirable laws were made known to all people, whether private individuals or kings, and this too at a period when the nation had not been prosperous for a long time. And it is generally the case that a cloud is thrown over the affairs of those who are not flourishing, so that but little is known of them; 2.44. and then, if they make any fresh start and begin to improve, how great is the increase of their renown and glory? I think that in that case every nation, abandoning all their own individual customs, and utterly disregarding their national laws, would change and come over to the honour of such a people only; for their laws shining in connection with, and simultaneously with, the prosperity of the nation, will obscure all others, just as the rising sun obscures the stars.
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.10-1.13, 3.191, 4.222, 12.7-12.99, 12.101-12.120, 12.158 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.11. Now Eleazar, the high priest, one not inferior to any other of that dignity among us, did not envy the forenamed king the participation of that advantage, which otherwise he would for certain have denied him, but that he knew the custom of our nation was, to hinder nothing of what we esteemed ourselves from being communicated to others. 1.11. Now the plain in which they first dwelt was called Shinar. God also commanded them to send colonies abroad, for the thorough peopling of the earth, that they might not raise seditions among themselves, but might cultivate a great part of the earth, and enjoy its fruits after a plentiful manner. But they were so ill instructed that they did not obey God; for which reason they fell into calamities, and were made sensible, by experience, of what sin they had been guilty: 1.12. Accordingly, I thought it became me both to imitate the generosity of our high priest, and to suppose there might even now be many lovers of learning like the king; for he did not obtain all our writings at that time; but those who were sent to Alexandria as interpreters, gave him only the books of the law 1.12. 1. After this they were dispersed abroad, on account of their languages, and went out by colonies every where; and each colony took possession of that land which they light upon, and unto which God led them; so that the whole continent was filled with them, both the inland and the maritime countries. There were some also who passed over the sea in ships, and inhabited the islands: 1.13. while there were a vast number of other matters in our sacred books. They, indeed, contain in them the history of five thousand years; in which time happened many strange accidents, many chances of war, and great actions of the commanders, and mutations of the form of our government. 1.13. 2. The children of Ham possessed the land from Syria and Amanus, and the mountains of Libanus; seizing upon all that was on its sea-coasts, and as far as the ocean, and keeping it as their own. Some indeed of its names are utterly vanished away; others of them being changed, and another sound given them, are hardly to be discovered; yet a few there are which have kept their denominations entire. 3.191. So that he is to put on the vestments which are consecrated to God; he is to have the care of the altars, and to make provision for the sacrifices; and he it is that must put up prayers for you to God, who will readily hear them, not only because he is himself solicitous for your nation, but also because he will receive them as offered by one that he hath himself chosen to this office.” 4.222. then the priests and Levites, and the senate of that city, shall take water and wash their hands over the head of the heifer; and they shall openly declare that their hands are innocent of this murder, and that they have neither done it themselves, nor been assisting to any that did it. They shall also beseech God to be merciful to them, that no such horrid act may any more be done in that land. 12.7. This is what Agatharchides relates of our nation. But when Ptolemy had taken a great many captives, both from the mountainous parts of Judea, and from the places about Jerusalem and Samaria, and the places near Mount Gerizzim, he led them all into Egypt, and settled them there. 12.7. for there was made a plate of gold four fingers broad, through the entire breadth of the table, into which they inserted the feet, and then fastened them to the table by buttons and button-holes, at the place where the crown was situate, that so on what side soever of the table one should stand, it might exhibit the very same view of the exquisite workmanship, and of the vast expenses bestowed upon it: 12.8. And as he knew that the people of Jerusalem were most faithful in the observation of oaths and covets; and this from the answer they made to Alexander, when he sent an embassage to them, after he had beaten Darius in battle; so he distributed many of them into garrisons, and at Alexandria gave them equal privileges of citizens with the Macedonians themselves; and required of them to take their oaths, that they would keep their fidelity to the posterity of those who committed these places to their care. 12.8. while small shields, made of stones, beautiful in their kind, and of four fingers’ depth, filled up the middle parts. About the top of the basin were wreathed the leaves of lilies, and of the convolvulus, and the tendrils of vines in a circular manner. 12.9. Nay, there were not a few other Jews who, of their own accord, went into Egypt, as invited by the goodness of the soil, and by the liberality of Ptolemy. 12.9. and when they had taken off the covers wherein they were wrapt up, they showed him the membranes. So the king stood admiring the thinness of those membranes, and the exactness of the junctures, which could not be perceived; (so exactly were they connected one with another;) and this he did for a considerable time. He then said that he returned them thanks for coming to him, and still greater thanks to him that sent them; and, above all, to that God whose laws they appeared to be. 12.11. 1. When Alexander had reigned twelve years, and after him Ptolemy Soter forty years, Philadelphus then took the kingdom of Egypt, and held it forty years within one. He procured the law to be interpreted, and set free those that were come from Jerusalem into Egypt, and were in slavery there, who were a hundred and twenty thousand. The occasion was this: 12.11. 14. So the king rejoiced when he saw that his design of this nature was brought to perfection, to so great advantage; and he was chiefly delighted with hearing the Laws read to him; and was astonished at the deep meaning and wisdom of the legislator. And he began to discourse with Demetrius, “How it came to pass, that when this legislation was so wonderful, no one, either of the poets or of the historians, had made mention of it.” 12.12. Demetrius Phalerius, who was library keeper to the king, was now endeavoring, if it were possible, to gather together all the books that were in the habitable earth, and buying whatsoever was any where valuable, or agreeable to the king’s inclination, (who was very earnestly set upon collecting of books,) to which inclination of his Demetrius was zealously subservient. 12.12. an argument for which you have in this, that whereas the Jews do not make use of oil prepared by foreigners, they receive a certain sum of money from the proper officers belonging to their exercises as the value of that oil; which money, when the people of Antioch would have deprived them of, in the last war, Mucianus, who was then president of Syria, preserved it to them. 12.13. And when once Ptolemy asked him how many ten thousands of books he had collected, he replied, that he had already about twenty times ten thousand; but that, in a little time, he should have fifty times ten thousand. 12.13. for while he was at war with Ptolemy Philopater, and with his son, who was called Epiphanes, it fell out that these nations were equally sufferers, both when he was beaten, and when he beat the others: so that they were very like to a ship in a storm, which is tossed by the waves on both sides; and just thus were they in their situation in the middle between Antiochus’s prosperity and its change to adversity. 12.14. But he said he had been informed that there were many books of laws among the Jews worthy of inquiring after, and worthy of the king’s library, but which, being written in characters and in a dialect of their own, will cause no small pains in getting them translated into the Greek tongue; 12.14. And, in the first place, we have determined, on account of their piety towards God, to bestow on them, as a pension, for their sacrifices of animals that are fit for sacrifice, for wine, and oil, and frankincense, the value of twenty thousand pieces of silver, and [six] sacred artabrae of fine flour, with one thousand four hundred and sixty medimni of wheat, and three hundred and seventy-five medimni of salt. 12.15. that the character in which they are written seems to be like to that which is the proper character of the Syrians, and that its sound, when pronounced, is like theirs also; and that this sound appears to be peculiar to themselves. Wherefore he said that nothing hindered why they might not get those books to be translated also; for while nothing is wanting that is necessary for that purpose, we may have their books also in this library. 12.15. for I am persuaded that they will be well-disposed guardians of our possessions, because of their piety towards God, and because I know that my predecessors have borne witness to them, that they are faithful, and with alacrity do what they are desired to do. I will, therefore, though it be a laborious work, that thou remove these Jews, under a promise, that they shall be permitted to use their own laws. 12.16. So the king thought that Demetrius was very zealous to procure him abundance of books, and that he suggested what was exceeding proper for him to do; and therefore he wrote to the Jewish high priest, that he should act accordingly. 12.16. 2. There was now one Joseph, young in age, but of great reputation among the people of Jerusalem, for gravity, prudence, and justice. His father’s name was Tobias; and his mother was the sister of Onias the high priest, who informed him of the coming of the ambassador; for he was then sojourning at a village named Phicol, where he was born. 12.17. 2. Now there was one Aristeus, who was among the king’s most intimate friends, and on account of his modesty very acceptable to him. This Aristeus resolved frequently, and that before now, to petition the king that he would set all the captive Jews in his kingdom free; 12.17. So these men saw Joseph journeying on the way, and laughed at him for his poverty and meanness. But when he came to Alexandria, and heard that king Ptolemy was at Memphis, he went up thither to meet with him; 12.18. and he thought this to be a convenient opportunity for the making that petition. So he discoursed, in the first place, with the captains of the king’s guards, Sosibius of Tarentum, and Andreas, and persuaded them to assist him in what he was going to intercede with the king for. 12.18. 5. But Joseph took with him two thousand foot soldiers from the king, for he desired he might have some assistance, in order to force such as were refractory in the cities to pay. And borrowing of the king’s friends at Alexandria five hundred talents, he made haste back into Syria. 12.19. Accordingly Aristeus embraced the same opinion with those that have been before mentioned, and went to the king, and made the following speech to him: 12.19. And when this his youngest son showed, at thirteen years old, a mind that was both courageous and wise, and was greatly envied by his brethren, as being of a genius much above them, and such a one as they might well envy 12.21. Do thou then what will be agreeable to thy magimity, and to thy good nature: free them from the miserable condition they are in, because that God, who supporteth thy kingdom, was the author of their law 12.21. And when he was invited to feast with the king among the principal men in the country, he sat down the lowest of them all, because he was little regarded, as a child in age still; and this by those who placed every one according to their dignity. 12.22. as I have learned by particular inquiry; for both these people, and we also, worship the same God the framer of all things. We call him, and that truly, by the name of Ζηνα, [or life, or Jupiter,] because he breathes life into all men. Wherefore do thou restore these men to their own country, and this do to the honor of God, because these men pay a peculiarly excellent worship to him. 12.22. So when the king had paid him very great respects, and had given him very large gifts, and had written to his father and his brethren, and all his commanders and officers, about him, he sent him away. 12.23. And know this further, that though I be not of kin to them by birth, nor one of the same country with them, yet do I desire these favors to be done them, since all men are the workmanship of God; and I am sensible that he is well-pleased with those that do good. I do therefore put up this petition to thee, to do good to them.” 12.23. He also erected a strong castle, and built it entirely of white stone to the very roof, and had animals of a prodigious magnitude engraven upon it. He also drew round it a great and deep canal of water. 12.24. 3. When Aristeus was saying thus, the king looked upon him with a cheerful and joyful countece, and said, “How many ten thousands dost thou suppose there are of such as want to be made free?” To which Andreas replied, as he stood by, and said, “A few more than ten times ten thousand.” The king made answer, “And is this a small gift that thou askest, Aristeus?” 12.24. but the greater part of the people assisted Jason; and by that means Menelaus and the sons of Tobias were distressed, and retired to Antiochus, and informed him that they were desirous to leave the laws of their country, and the Jewish way of living according to them, and to follow the king’s laws, and the Grecian way of living. 12.25. But Sosibius, and the rest that stood by, said that he ought to offer such a thank-offering as was worthy of his greatness of soul, to that God who had given him his kingdom. With this answer he was much pleased; and gave order, that when they paid the soldiers their wages, they should lay down [a hundred and] twenty drachmas for every one of the slaves? 12.25. So he left the temple bare, and took away the golden candlesticks, and the golden altar [of incense], and table [of shew-bread], and the altar [of burnt-offering]; and did not abstain from even the veils, which were made of fine linen and scarlet. He also emptied it of its secret treasures, and left nothing at all remaining; and by this means cast the Jews into great lamentation 12.26. And he promised to publish a magnificent decree, about what they requested, which should confirm what Aristeus had proposed, and especially what God willed should be done; whereby he said he would not only set those free who had been led away captive by his father and his army, but those who were in this kingdom before, and those also, if any such there were, who had been brought away since. 12.26. Now, upon the just treatment of these wicked Jews, those that manage their affairs, supposing that we were of kin to them, and practiced as they do, make us liable to the same accusations, although we be originally Sidonians, as is evident from the public records. 12.27. And when they said that their redemption money would amount to above four hundred talents, he granted it. A copy of which decree I have determined to preserve, that the magimity of this king may be made known. 12.27. But as soon as he had ended his speech, there came one of the Jews into the midst of them, and sacrificed, as Antiochus had commanded. At which Mattathias had great indignation, and ran upon him violently, with his sons, who had swords with them, and slew both the man himself that sacrificed, and Apelles the king’s general, who compelled them to sacrifice, with a few of his soldiers. He also overthrew the idol altar, and cried out 12.28. Its contents were as follows: “Let all those who were soldiers under our father, and who, when they overran Syria and Phoenicia, and laid waste Judea, took the Jews captives, and made them slaves, and brought them into our cities, and into this country, and then sold them; as also all those that were in my kingdom before them, and if there be any that have been lately brought thither,—be made free by those that possess them; and let them accept of [a hundred and] twenty drachmas for every slave. And let the soldiers receive this redemption money with their pay, but the rest out of the king’s treasury: 12.28. but to be mindful of the desires of him who begat you, and brought you up, and to preserve the customs of your country, and to recover your ancient form of government, which is in danger of being overturned, and not to be carried away with those that, either by their own inclination, or out of necessity, betray it 12.29. for I suppose that they were made captives without our father’s consent, and against equity; and that their country was harassed by the insolence of the soldiers, and that, by removing them into Egypt, the soldiers have made a great profit by them. 12.29. upon which Judas met him; and when he intended to give him battle, he saw that his soldiers were backward to fight, because their number was small, and because they wanted food, for they were fasting, he encouraged them, and said to them, that victory and conquest of enemies are not derived from the multitude in armies, but in the exercise of piety towards God; 12.31. And I will that they give in their names within three days after the publication of this edict, to such as are appointed to execute the same, and to produce the slaves before them also, for I think it will be for the advantage of my affairs. And let every one that will inform against those that do not obey this decree, and I will that their estates be confiscated into the king’s treasury.” 12.31. And just as he was speaking to his soldiers, Gorgias’s men looked down into that army which they left in their camp, and saw that it was overthrown, and the camp burnt; for the smoke that arose from it showed them, even when they were a great way off, what had happened. 12.32. When this decree was read to the king, it at first contained the rest that is here inserted, and omitted only those Jews that had formerly been brought, and those brought afterwards, which had not been distinctly mentioned; so he added these clauses out of his humanity, and with great generosity. He also gave order that the payment, which was likely to be done in a hurry, should be divided among the king’s ministers, and among the officers of his treasury. 12.32. Now it so fell out, that these things were done on the very same day on which their divine worship had fallen off, and was reduced to a profane and common use, after three years’ time; for so it was, that the temple was made desolate by Antiochus, and so continued for three years. 12.33. When this was over, what the king had decreed was quickly brought to a conclusion; and this in no more than seven days’ time, the number of the talents paid for the captives being above four hundred and sixty, and this, because their masters required the [hundred and] twenty drachmas for the children also, the king having, in effect, commanded that these should be paid for, when he said in his decree, that they should receive the forementioned sum for every slave. 12.33. But when the neighboring nations understood that he was returned, they got together in great numbers in the land of Gilead, and came against those Jews that were at their borders, who then fled to the garrison of Dathema; and sent to Judas, to inform him that Timotheus was endeavoring to take the place whither they were fled. 12.34. 4. Now when this had been done after so magnificent a manner, according to the king’s inclinations, he gave order to Demetrius to give him in writing his sentiments concerning the transcribing of the Jewish books; for no part of the administration is done rashly by these kings, but all things are managed with great circumspection. 12.34. He then turned aside to a city of the foreigners called Malle, and took it, and slew all the males, and burnt the city itself. He then removed from thence, and overthrew Casphom and Bosor, and many other cities of the land of Gilead. 12.35. On which account I have subjoined a copy of these epistles, and set down the multitude of the vessels sent as gifts [to Jerusalem], and the construction of every one, that the exactness of the artificers’ workmanship, as it appeared to those that saw them, and which workman made every vessel, may be made manifest, and this on account of the excellency of the vessels themselves. Now the copy of the epistle was to this purpose: 12.35. 6. But as to Joseph, the son of Zacharias, and Azarias, whom Judas left generals [of the rest of his forces] at the same time when Simon was in Galilee, fighting against the people of Ptolemais, and Judas himself, and his brother Jonathan, were in the land of Gilead, did these men also affect the glory of being courageous generals in war, in order whereto they took the army that was under their command, and came to Jamnia. 12.36. “Demetrius to the great king. When thou, O king, gavest me a charge concerning the collection of books that were wanting to fill your library, and concerning the care that ought to be taken about such as are imperfect, I have used the utmost diligence about those matters. And I let you know, that we want the books of the Jewish legislation, with some others; for they are written in the Hebrew characters, and being in the language of that nation, are to us unknown. 12.36. 2. However, Antiochus, before he died, called for Philip, who was one of his companions, and made him the guardian of his kingdom; and gave him his diadem, and his garment, and his ring, and charged him to carry them, and deliver them to his son Antiochus; and desired him to take care of his education, and to preserve the kingdom for him. 12.37. It hath also happened to them, that they have been transcribed more carelessly than they ought to have been, because they have not had hitherto royal care taken about them. Now it is necessary that thou shouldst have accurate copies of them. And indeed this legislation is full of hidden wisdom, and entirely blameless, as being the legislation of God; 12.37. but the king soon drew his forces from Bethsura, and brought them to those straits. And as soon as it was day, he put his men in battle-array 12.38. for which cause it is, as Hecateus of Abdera says, that the poets and historians make no mention of it, nor of those men who lead their lives according to it, since it is a holy law, and ought not to be published by profane mouths. 12.38. but the king commanded Lysias to speak openly to the soldiers and the officers, without saying a word about the business of Philip; and to intimate to them that the siege would be very long; that the place was very strong; that they were already in want of provisions; that many affairs of the kingdom wanted regulation; 12.39. If then it please thee, O king, thou mayest write to the high priest of the Jews, to send six of the elders out of every tribe, and those such as are most skillful of the laws, that by their means we may learn the clear and agreeing sense of these books, and may obtain an accurate interpretation of their contents, and so may have such a collection of these as may be suitable to thy desire.” 12.39. And when they had taken Autiochus the king, and Lysias, they brought them to him alive; both which were immediately put to death by the command of Demetrius, when Antiochus had reigned two years, as we have already elsewhere related. 12.41. He also gave order to those who had the custody of the chest that contained those stones, to give the artificers leave to choose out what sorts of them they pleased. He withal appointed, that a hundred talents in money should be sent to the temple for sacrifices, and for other uses. 12.41. upon whose fall the army did not stay; but when they had lost their general, they were put to flight, and threw down their arms. Judas also pursued them and slew them, and gave notice by the sound of the trumpets to the neighboring villages that he had conquered the enemy; 12.42. Now I will give a description of these vessels, and the manner of their construction, but not till after I have set down a copy of the epistle which was written to Eleazar the high priest, who had obtained that dignity on the occasion following: 12.42. 1. But when Demetrius was informed of the death of Nicanor, and of the destruction of the army that was with him, he sent Bacchides again with an army into Judea 12.43. When Onias the high priest was dead, his son Simon became his successor. He was called Simon the Just because of both his piety towards God, and his kind disposition to those of his own nation. 12.43. o being not able to fly, but encompassed round about with enemies, he stood still, and he and those that were with him fought; and when he had slain a great many of those that came against him, he at last was himself wounded, and fell and gave up the ghost, and died in a way like to his former famous actions. 12.44. When he was dead, and had left a young son, who was called Onias, Simon’s brother Eleazar, of whom we are speaking, took the high priesthood; and he it was to whom Ptolemy wrote, and that in the manner following: 12.45. “King Ptolemy to Eleazar the high priest, sendeth greeting. There are many Jews who now dwell in my kingdom, whom the Persians, when they were in power, carried captives. These were honored by my father; some of them he placed in the army, and gave them greater pay than ordinary; to others of them, when they came with him into Egypt, he committed his garrisons, and the guarding of them, that they might be a terror to the Egyptians. 12.46. And when I had taken the government, I treated all men with humanity, and especially those that are thy fellow citizens, of whom I have set free above a hundred thousand that were slaves, and paid the price of their redemption to their masters out of my own revenues; 12.47. and those that are of a fit age, I have admitted into them number of my soldiers. And for such as are capable of being faithful to me, and proper for my court, I have put them in such a post, as thinking this [kindness done to them] to be a very great and an acceptable gift, which I devote to God for his providence over me. 12.48. And as I am desirous to do what will be grateful to these, and to all the other Jews in the habitable earth, I have determined to procure an interpretation of your law, and to have it translated out of Hebrew into Greek, and to be deposited in my library. 12.49. Thou wilt therefore do well to choose out and send to me men of a good character, who are now elders in age, and six in number out of every tribe. These, by their age, must be skillful in the laws, and of abilities to make an accurate interpretation of them; and when this shall be finished, I shall think that I have done a work glorious to myself. 12.51. 6. When this epistle of the king was brought to Eleazar, he wrote an answer to it with all the respect possible: “Eleazar the high priest to king Ptolemy, sendeth greeting. If thou and thy queen Arsinoe, and thy children, be well, we are entirely satisfied. 12.52. When we received thy epistle, we greatly rejoiced at thy intentions; and when the multitude were gathered together, we read it to them, and thereby made them sensible of the piety thou hast towards God. 12.53. We also showed them the twenty vials of gold, and thirty of silver, and the five large basons, and the table for the shew-bread; as also the hundred talents for the sacrifices, and for the making what shall be needful at the temple; which things Andreas and Aristeus, those most honored friends of thine, have brought us; and truly they are persons of an excellent character, and of great learning, and worthy of thy virtue. 12.54. Know then that we will gratify thee in what is for thy advantage, though we do what we used not to do before; for we ought to make a return for the numerous acts of kindness which thou hast done to our countrymen. 12.55. We immediately, therefore, offered sacrifices for thee and thy sister, with thy children and friends; and the multitude made prayers, that thy affairs may be to thy mind, and that thy kingdom may be preserved in peace, and that the translation of our law may come to the conclusion thou desirest, and be for thy advantage. 12.56. We have also chosen six elders out of every tribe, whom we have sent, and the law with them. It will be thy part, out of thy piety and justice, to send back the law, when it hath been translated, and to return those to us that bring it in safety. Farewell.” 12.57. 7. This was the reply which the high priest made. But it does not seem to me to be necessary to set down the names of the seventy [two] elders who were sent by Eleazar, and carried the law, which yet were subjoined at the end of the epistle. 12.58. However, I thought it not improper to give an account of those very valuable and artificially contrived vessels which the king sent to God, that all may see how great a regard the king had for God; for the king allowed a vast deal of expenses for these vessels, and came often to the workmen, and viewed their works, and suffered nothing of carelessness or negligence to be any damage to their operations. 12.59. And I will relate how rich they were as well as I am able, although perhaps the nature of this history may not require such a description; but I imagine I shall thereby recommend the elegant taste and magimity of this king to those that read this history. 12.61. And when he was informed how large that was which was already there, and that nothing hindered but a larger might be made, he said that he was willing to have one made that should be five times as large as the present table; but his fear was, that it might be then useless in their sacred ministrations by its too great largeness; for he desired that the gifts he presented them should not only be there for show, but should be useful also in their sacred ministrations. 12.62. According to which reasoning, that the former table was made of so moderate a size for use, and not for want of gold, he resolved that he would not exceed the former table in largeness; but would make it exceed it in the variety and elegancy of its materials. 12.63. And as he was sagacious in observing the nature of all things, and in having a just notion of what was new and surprising, and where there was no sculptures, he would invent such as were proper by his own skill, and would show them to the workmen, he commanded that such sculptures should now be made, and that those which were delineated should be most accurately formed by a constant regard to their delineation. 12.64. 9. When therefore the workmen had undertaken to make the table, they framed it in length two cubits [and a half], in breadth one cubit, and in height one cubit and a half; and the entire structure of the work was of gold. They withal made a crown of a hand-breadth round it, with wave-work wreathed about it, and with an engraving which imitated a cord, and was admirably turned on its three parts; 12.65. for as they were of a triangular figure, every angle had the same disposition of its sculptures, that when you turned them about, the very same form of them was turned about without any variation. Now that part of the crown-work that was enclosed under the table had its sculptures very beautiful; but that part which went round on the outside was more elaborately adorned with most beautiful ornaments, because it was exposed to sight, and to the view of the spectators; 12.66. for which reason it was that both those sides which were extant above the rest were acute, and none of the angles, which we before told you were three, appeared less than another, when the table was turned about. Now into the cordwork thus turned were precious stones inserted, in rows parallel one to the other, enclosed in golden buttons, which had ouches in them; 12.67. but the parts which were on the side of the crown, and were exposed to the sight, were adorned with a row of oval figures obliquely placed, of the most excellent sort of precious stones, which imitated rods laid close, and encompassed the table round about. 12.68. But under these oval figures, thus engraven, the workmen had put a crown all round it, where the nature of all sorts of fruit was represented, insomuch that the bunches of grapes hung up. And when they had made the stones to represent all the kinds of fruit before mentioned, and that each in its proper color, they made them fast with gold round the whole table. 12.69. The like disposition of the oval figures, and of the engraved rods, was framed under the crown, that the table might on each side show the same appearance of variety and elegancy of its ornaments; so that neither the position of the wave-work nor of the crown might be different, although the table were turned on the other side, but that the prospect of the same artificial contrivances might be extended as far as the feet; 12.71. but upon the table itself they engraved a meander, inserting into it very valuable stones in the middle like stars, of various colors; the carbuncle and the emerald, each of which sent out agreeable rays of light to the spectators; with such stones of other sorts also as were most curious and best esteemed, as being most precious in their kind. 12.72. Hard by this meander a texture of net-work ran round it, the middle of which appeared like a rhombus, into which were inserted rock-crystal and amber, which, by the great resemblance of the appearance they made, gave wonderful delight to those that saw them. 12.73. The chapiters of the feet imitated the first buddings of lilies, while their leaves were bent and laid under the table, but so that the chives were seen standing upright within them. 12.74. Their bases were made of a carbuncle; and the place at the bottom, which rested on that carbuncle, was one palm deep, and eight fingers in breadth. 12.75. Now they had engraven upon it with a very fine tool, and with a great deal of pains, a branch of ivy and tendrils of the vine, sending forth clusters of grapes, that you would guess they were nowise different from real tendrils; for they were so very thin, and so very far extended at their extremities, that they were moved with the wind, and made one believe that they were the product of nature, and not the representation of art. 12.76. They also made the entire workmanship of the table appear to be threefold, while the joints of the several parts were so united together as to be invisible, and the places where they joined could not be distinguished. Now the thickness of the table was not less than half a cubit. 12.77. So that this gift, by the king’s great generosity, by the great value of the materials, and the variety of its exquisite structure, and the artificer’s skill in imitating nature with graying tools, was at length brought to perfection, while the king was very desirous, that though in largeness it were not to be different from that which was already dedicated to God, yet that in exquisite workmanship, and the novelty of the contrivances, and in the splendor of its construction, it should far exceed it, and be more illustrious than that was. 12.78. 10. Now of the cisterns of gold there were two, whose sculpture was of scale-work, from its basis to its belt-like circle, with various sorts of stones enchased in the spiral circles. 12.79. Next to which there was upon it a meander of a cubit in height; it was composed of stones of all sorts of colors. And next to this was the rod-work engraven; and next to that was a rhombus in a texture of net-work, drawn out to the brim of the basin 12.81. And this was the construction of the two cisterns of gold, each containing two firkins. But those which were of silver were much more bright and splendid than looking-glasses, and you might in them see the images that fell upon them more plainly than in the other. 12.82. The king also ordered thirty vials; those of which the parts that were of gold, and filled up with precious stones, were shadowed over with the leaves of ivy and of vines, artificially engraven. 12.83. And these were the vessels that were after an extraordinary manner brought to this perfection, partly by the skill of the workmen, who were admirable in such fine work, but much more by the diligence and generosity of the king 12.84. who not only supplied the artificers abundantly, and with great generosity, with what they wanted, but he forbade public audiences for the time, and came and stood by the workmen, and saw the whole operation. And this was the cause why the workmen were so accurate in their performance, because they had regard to the king, and to his great concern about the vessels, and so the more indefatigably kept close to the work. 12.85. 11. And these were what gifts were sent by Ptolemy to Jerusalem, and dedicated to God there. But when Eleazar the high priest had devoted them to God, and had paid due respect to those that brought them, and had given them presents to be carried to the king, he dismissed them. 12.86. And when they were come to Alexandria, and Ptolemy heard that they were come, and that the seventy elders were come also, he presently sent for Andreas and Aristens, his ambassadors, who came to him, and delivered him the epistle which they brought him from the high priest, and made answer to all the questions he put to them by word of mouth. 12.87. He then made haste to meet the elders that came from Jerusalem for the interpretation of the laws; and he gave command, that every body who came on other occasions should be sent away, which was a thing surprising, and what he did not use to do; 12.88. for those that were drawn thither upon such occasions used to come to him on the fifth day, but ambassadors at the month’s end. But when he had sent those away, he waited for these that were sent by Eleazar; 12.89. but as the old men came in with the presents, which the high priest had given them to bring to the king, and with the membranes, upon which they had their laws written in golden letters he put questions to them concerning those books; 12.91. Then did the elders, and those that were present with them, cry out with one voice, and wished all happiness to the king. Upon which he fell into tears by the violence of the pleasure he had, it being natural to men to afford the same indications in great joy that they do under sorrows. 12.92. And when he had bid them deliver the books to those that were appointed to receive them, he saluted the men, and said that it was but just to discourse, in the first place, of the errand they were sent about, and then to address himself to themselves. He promised, however, that he would make this day on which they came to him remarkable and eminent every year through the whole course of his life; 12.93. for their coming to him, and the victory which he gained over Antigonus by sea, proved to be on the very same day. He also gave orders that they should sup with him; and gave it in charge that they should have excellent lodgings provided for them in the upper part of the city. 12.94. 12. Now he that was appointed to take care of the reception of strangers, Nicanor by name, called for Dorotheus, whose duty it was to make provision for them, and bid him prepare for every one of them what should be requisite for their diet and way of living; which thing was ordered by the king after this manner: 12.95. he took care that those that belonged to every city, which did not use the same way of living, that all things should be prepared for them according to the custom of those that came to him, that, being feasted according to the usual method of their own way of living, they might be the better pleased, and might not be uneasy at any thing done to them from which they were naturally averse. And this was now done in the case of these men by Dorotheus, who was put into this office because of his great skill in such matters belonging to common life; 12.96. for he took care of all such matters as concerned the reception of strangers, and appointed them double seats for them to sit on, according as the king had commanded him to do; for he had commanded that half of their seats should be set at his right hand, and the other half behind his table, and took care that no respect should be omitted that could be shown them. 12.97. And when they were thus set down, he bid Dorotheus to minister to all those that were come to him from Judea, after the manner they used to be ministered to; for which cause he sent away their sacred heralds, and those that slew the sacrifices, and the rest that used to say grace; but called to one of those that were come to him, whose name was Eleazar, who w a priest, and desired him to say grace; 12.98. who then stood in the midst of them, and prayed, that all prosperity might attend the king, and those that were his subjects. Upon which an acclamation was made by the whole company, with joy and a great noise; and when that was over, they fell to eating their supper, and to the enjoyment of what was set before them. 12.99. And at a little interval afterward, when the king thought a sufficient time had been interposed, he began to talk philosophically to them, and he asked every one of them a philosophical question and such a one as might give light in those inquiries; and when they had explained all the problems that had been proposed by the king about every point, he was well-pleased with their answers. This took up the twelve days in which they were treated; 12.101. 13. And while not the king only, but the philosopher Menedemus also, admired them, and said that all things were governed by Providence, and that it was probable that thence it was that such force or beauty was discovered in these men’s words, they then left off asking any more such questions. 12.102. But the king said that he had gained very great advantages by their coming, for that he had received this profit from them, that he had learned how he ought to rule his subjects. And he gave order that they should have every one three talents given them, and that those that were to conduct them to their lodging should do it. 12.103. Accordingly, when three days were over, Demetrius took them, and went over the causeway seven furlongs long: it was a bank in the sea to an island. And when they had gone over the bridge, he proceeded to the northern parts, and showed them where they should meet, which was in a house that was built near the shore, and was a quiet place, and fit for their discoursing together about their work. 12.104. When he had brought them thither, he entreated them (now they had all things about them which they wanted for the interpretation of their law) that they would suffer nothing to interrupt them in their work. Accordingly, they made an accurate interpretation, with great zeal and great pains, and this they continued to do till the ninth hour of the day; 12.105. after which time they relaxed, and took care of their body, while their food was provided for them in great plenty: besides, Dorotheus, at the king’s command, brought them a great deal of what was provided for the king himself. 12.106. But in the morning they came to the court and saluted Ptolemy, and then went away to their former place, where, when they had washed their hands, and purified themselves, they betook themselves to the interpretation of the laws. 12.107. Now when the law was transcribed, and the labor of interpretation was over, which came to its conclusion in seventy-two days, Demetrius gathered all the Jews together to the place where the laws were translated, and where the interpreters were, and read them over. 12.108. The multitude did also approve of those elders that were the interpreters of the law. They withal commended Demetrius for his proposal, as the inventor of what was greatly for their happiness; and they desired that he would give leave to their rulers also to read the law. Moreover, they all, both the priest and the ancientest of the elders, and the principal men of their commonwealth, made it their request, that since the interpretation was happily finished, it might continue in the state it now was, and might not be altered. 12.109. And when they all commended that determination of theirs, they enjoined, that if any one observed either any thing superfluous, or any thing omitted, that he would take a view of it again, and have it laid before them, and corrected; which was a wise action of theirs, that when the thing was judged to have been well done, it might continue for ever. 12.111. Demetrius made answer, “that no one durst be so bold as to touch upon the description of these laws, because they were divine and venerable, and because some that had attempted it were afflicted by God.” 12.112. He also told him, that “Theopompus was desirous of writing somewhat about them, but was thereupon disturbed in his mind for above thirty days’ time; and upon some intermission of his distemper, he appeased God [by prayer], as suspecting that his madness proceeded from that cause.” Nay, indeed, he further saw in a dream, that his distemper befell him while he indulged too great a curiosity about divine matters, and was desirous of publishing them among common men; but when he left off that attempt, he recovered his understanding again. 12.113. Moreover, he informed him of Theodectes, the tragic poet, concerning whom it was reported, that when in a certain dramatic representation he was desirous to make mention of things that were contained in the sacred books, he was afflicted with a darkness in his eyes; and that upon his being conscious of the occasion of his distemper, and appeasing God (by prayer), he was freed from that affliction. 12.114. 15. And when the king had received these books from Demetrius, as we have said already, he adored them, and gave order that great care should be taken of them, that they might remain uncorrupted. He also desired that the interpreters would come often to him out of Judea 12.115. and that both on account of the respects that he would pay them, and on account of the presents he would make them; for he said it was now but just to send them away, although if, of their own accord, they would come to him hereafter, they should obtain all that their own wisdom might justly require, and what his generosity was able to give them. 12.116. So he then sent them away, and gave to every one of them three garments of the best sort, and two talents of gold, and a cup of the value of one talent, and the furniture of the room wherein they were feasted. And these were the things he presented to them. 12.117. But by them he sent to Eleazar the high priest ten beds, with feet of silver, and the furniture to them belonging, and a cup of the value of thirty talents; and besides these, ten garments, and purple, and a very beautiful crown, and a hundred pieces of the finest woven linen; as also vials and dishes, and vessels for pouring, and two golden cisterns to be dedicated to God. 12.118. He also desired him, by an epistle, that he would give these interpreters leave, if any of them were desirous of coming to him, because he highly valued a conversation with men of such learning, and should be very willing to lay out his wealth upon such men. And this was what came to the Jews, and was much to their glory and honor, from Ptolemy Philadelphus. 12.119. 1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day: 12.158. which Simon was the brother of Eleazar, as I said before. This Onias was one of a little soul, and a great lover of money; and for that reason, because he did not pay that tax of twenty talents of silver, which his forefathers paid to these things out of their own estates, he provoked king Ptolemy Euergetes to anger, who was the father of Philopater.
7. Josephus Flavius, Against Apion, 2.45-2.47 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.45. And for his successor Ptolemy, who was called Philadelphus, he did not only set all those of our nation free, who were captives under him, but did frequently give money [for their ransom]; and, what was his greatest work of all, he had a great desire of knowing our laws, and of obtaining the books of our sacred scriptures: 2.46. accordingly he desired that such men might be sent him as might interpret our law to him; and in order to have them well compiled, he committed that care to no ordinary persons, but ordained that Demetrius Phalereus, and Andreas, and Aristeas; the first, Demetrius, the most learned person of his age 2.47. and the others, such as were intrusted with the guard of his body, should take the care of this matter: nor would he certainly have been so desirous of learning our law and the philosophy of our nation had he despised the men that made use of it, or had he not indeed had them in great admiration. /p
8. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 7.32.16 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

7.32.16. And this is not an opinion of our own; but it was known to the Jews of old, even before Christ, and was carefully observed by them. This may be learned from what is said by Philo, Josephus, and Musaeus; and not only by them, but also by those yet more ancient, the two Agathobuli, surnamed 'Masters,' and the famous Aristobulus, who was chosen among the seventy interpreters of the sacred and divine Hebrew Scriptures by Ptolemy Philadelphus and his father, and who also dedicated his exegetical books on the law of Moses to the same kings.
9. Anon., The Acts of Justin And Seven Companions (Review A), 95-99, 92

10. Anon., Letter of Aristeas, 184, 311, 8, 1

1. Since I have collected Material for a memorable history of my visit to Eleazar the High priest of the Jews, and because you, Philocrates, as you lose no opportunity of reminding me, have set great store upon receiving an account of the motives and object of my mission, I have attempted to draw up a clear exposition of the matter for you, for I perceive that you possess a natural love of learning
11. Strabo, Geography, 17.1.11

17.1.11. Alexander was succeeded by Ptolemy the son of Lagus, the son of Lagus by Philadelphus, Philadelphus by Euergetes; next succeeded Philopator the lover of Agathocleia, then Epiphanes, afterwards Philometor, the son (thus far) always succeeding the father. But Philometor was succeeded by his brother, the second Euergetes, who was also called Physcon. He was succeeded by Ptolemy surnamed Lathurus, Lathurus by Auletes of our time, who was the father of Cleopatra. All these kings, after the third Ptolemy, were corrupted by luxury and effeminacy, and the affairs of government were very badly administered by them; but worst of all by the fourth, the seventh, and the last, Auletes (or the Piper), who, besides other deeds of shamelessness, acted the piper; indeed he gloried so much in the practice, that he scrupled not to appoint trials of skill in his palace; on which occasions he presented himself as a competitor with other rivals. He was deposed by the Alexandrines; and of his three daughters, one, the eldest, who was legitimate, they proclaimed queen; but his two sons, who were infants, were absolutely excluded from the succession.As a husband for the daughter established on the throne, the Alexandrines invited one Cybiosactes from Syria, who pretended to be descended from the Syrian kings. The queen after a few days, unable to endure his coarseness and vulgarity, rid herself of him by causing him to be strangled. She afterwards married Archelaus, who also pretended to be the son of Mithridates Eupator, but he was really the son of that Archelaus who carried on war against Sulla, and was afterwards honourably treated by the Romans. He was grandfather of the last king of Cappadocia in our time, and priest of Comana in Pontus. He was then (at the time we are speaking of) the guest of Gabinius, and intended to accompany him in an expedition against the Parthians, but unknown to Gabinius, he was conducted away by some (friends) to the queen, and declared king.At this time Pompey the Great entertained Auletes as his guest on his arrival at Rome, and recommended him to the senate, negotiated his return, and contrived the execution of most of the deputies, in number a hundred, who had undertaken to appear against him: at their head was Dion the academic philosopher.Ptolemy (Auletes) on being restored by Gabinius, put to death both Archelaus and his daughter; but not long after he was reinstated in his kingdom, he died a natural death, leaving two sons and two daughters, the eldest of whom was Cleopatra.The Alexandrines declared as sovereigns the eldest son and Cleopatra. But the adherents of the son excited a sedition, and banished Cleopatra, who retired with her sister into Syria.It was about this time that Pompey the Great, in his flight from Palaepharsalus, came to Pelusium and Mount Casium. He was treacherously slain by the king's party. When Caesar arrived, he put the young prince to death, and sending for Cleopatra from her place of exile, appointed her queen of Egypt, declaring also her surviving brother, who was very young, and herself joint sovereigns.After the death of Caesar and the battle at Pharsalia, Antony passed over into Asia; he raised Cleopatra to the highest dignity, made her his wife, and had children by her. He was present with her at the battle of Actium, and accompanied her in her flight. Augustus Caesar pursued them, put an end to their power, and rescued Egypt from misgovernment and revelry.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
alexandria,philos perspective on Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
alexandria Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
anatolius of alexandria Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
angel,joseph,on deceit Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
arians,arianism,and neo-arianism,aristeas,letter of Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
aristeas,letter of Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
aristobulus (= aristobulos) Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
audience,overview of sources Edwards (2023), In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus, 6
bible/biblical Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
christian literature Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
christians (byzantines,copts,nubians,syrian orthodox) Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
claudius,roman emperor,expulsion of jews from rome by Feldman (2006), Judaism and Hellenism Reconsidered, 344
commensality Rosenblum (2016), The Jewish Dietary Laws in the Ancient World, 72
community Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
creation,septuagints deliberate mistranslation of timing of Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
cross-cultural interaction Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
dammūh,daniel,book of Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
daniel Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
deceit Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
dialogue Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
droge,a. j. Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
ehrman,bart d. Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
elissaeus Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
eusebius Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32; Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
forgery Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
gods time,biblical account of creation,septuagints mistranslation of timing of Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
gods time Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
grafton,anthony Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
greco-roman culture,josephus straddling boundaries between judaism and Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
greco-roman culture,philos ideological investment in harmony of hellenism and jewish culture Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
greek,language Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
greek Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
gruen,erich s. Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
hadas,moses Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
hebrew Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
hellenistic literature,late,verse Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
hexameter Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
high priest/high priesthood Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
homer Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
honigman,sylvie Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
jerome Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
jerusalem,high priest Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 204
jewish-christians Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
jewish antiquities,on septuagint Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
jewish antiquities Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
jewish culture,josephus straddling boundaries between roman culture and Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
jewish culture,philos ideological investment in harmony of hellenism and jewish culture Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
jewish literature Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
josephus,on the letter of aristeas Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
josephus Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
law Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
letter of aristeas,aristeas as character Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
letter of aristeas,aristeas as narrator Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
letter of aristeas,author of Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
letter of aristeas,original title Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
letter of aristeas,philocrates Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
letter of aristeas Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
list of high priests Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
memory,cultural Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
moses Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
mount gerizim,destruction of Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 204
mount gerizim Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 204
name/named/unnamed' Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
oniad authorship,genealogy (high priestly succession) Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
pelletier,andré Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
philo,monotheism/yahwism Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 204
philo Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
philo of alexandria,ideological investment in harmony of hellenism and jewish culture Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
philo of alexandria Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
philos perspective Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
plutarch Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
polybius,as starting point Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
priest Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
pseudepigraphy,vii-viii,and canon Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
pseudepigraphy,vii-viii,aristeas Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
pseudepigraphy,vii-viii,as deceptive Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
pseudepigraphy Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
ptolemaic Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
ptolemy ii Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 230
ptolemy ii philadelphus Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
ptolemy vi philometor Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
russell,f. santi Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
sacrifice Jonquière (2007), Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity, 51
scaliger,joseph Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
secrecy Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 32
septuagint,deliberate mistranslation of timing of creation Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
septuagint,narratives of creation of Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
septuagint Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 204, 230
septuagint (lxx) Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
sibylline oracles Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
strabo,as end point Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
strabo Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
thomassen,einar Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31
time Goldhill (2022), The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity, 21
torah (pentateuch) Salvesen et al. (2020), Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period, 224
translation Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 363
wasserstein,abraham Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
wasserstein,david j. Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32
wright,benjamin g.,iii. Klawans (2019), Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism, 31, 32