Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.119


̓́Ετυχον δὲ καὶ τῆς παρὰ τῶν βασιλέων τῆς ̓Ασίας τιμῆς, ἐπειδὴ συνεστράτευσαν αὐτοῖς: καὶ γὰρ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ ἐν αἷς ἔκτισεν πόλεσιν ἐν τῇ ̓Ασίᾳ καὶ τῇ κάτω Συρίᾳ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ μητροπόλει ̓Αντιοχείᾳ πολιτείας αὐτοὺς ἠξίωσεν καὶ τοῖς ἐνοικισθεῖσιν ἰσοτίμους ἀπέφηνεν Μακεδόσιν καὶ ̔́Ελλησιν, ὡς τὴν πολιτείαν ταύτην ἔτι καὶ νῦν διαμένειν:1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day:


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 1.44, 1.51, 2.6, 3.14, 5.2, 5.9, 5.15, 5.23, 5.25, 6.23, 8.17, 10.34, 10.37, 11.42-11.44 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.44. And the king sent letters by messengers to Jerusalem and the cities of Judah; he directed them to follow customs strange to the land 1.51. In such words he wrote to his whole kingdom. And he appointed inspectors over all the people and commanded the cities of Judah to offer sacrifice, city by city. 2.6. He saw the blasphemies being committed in Judah and Jerusalem 3.14. he said, "I will make a name for myself and win honor in the kingdom. I will make war on Judas and his companions, who scorn the kings command. 5.2. and they determined to destroy the descendants of Jacob who lived among them. So they began to kill and destroy among the people. 5.9. Now the Gentiles in Gilead gathered together against the Israelites who lived in their territory, and planned to destroy them. But they fled to the stronghold of Dathema 5.15. they said that against them had gathered together men of Ptolemais and Tyre and Sidon, and all Galilee of the Gentiles, "to annihilate us. 5.23. Then he took the Jews of Galilee and Arbatta, with their wives and children, and all they possessed, and led them to Judea with great rejoicing. 5.25. They encountered the Nabateans, who met them peaceably and told them all that had happened to their brethren in Gilead: 6.23. We were happy to serve your father, to live by what he said and to follow his commands. 8.17. So Judas chose Eupolemus the son of John, son of Accos, and Jason the son of Eleazar, and sent them to Rome to establish friendship and alliance 10.34. And all the feasts and sabbaths and new moons and appointed days, and the three days before a feast and the three after a feast -- let them all be days of immunity and release for all the Jews who are in my kingdom. 10.37. Let some of them be stationed in the great strongholds of the king, and let some of them be put in positions of trust in the kingdom. Let their officers and leaders be of their own number, and let them live by their own laws, just as the king has commanded in the land of Judah. 11.42. And Demetrius sent this message to Jonathan, "Not only will I do these things for you and your nation, but I will confer great honor on you and your nation, if I find an opportunity. 11.43. Now then you will do well to send me men who will help me, for all my troops have revolted. 11.44. So Jonathan sent three thousand stalwart men to him at Antioch, and when they came to the king, the king rejoiced at their arrival.
2. Septuagint, 2 Maccabees, 4.36, 6.1, 6.8, 11.27, 11.31, 12.1, 12.30 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.36. When the king returned from the region of Cilicia, the Jews in the city appealed to him with regard to the unreasonable murder of Onias, and the Greeks shared their hatred of the crime.' 6.1. Not long after this, the king sent an Athenian senator to compel the Jews to forsake the laws of their fathers and cease to live by the laws of God,' 6.8. At the suggestion of Ptolemy a decree was issued to the neighboring Greek cities, that they should adopt the same policy toward the Jews and make them partake of the sacrifices,' 11.27. To the nation the king's letter was as follows:'King Antiochus to the senate of the Jews and to the other Jews, greeting.' 11.31. for the Jews to enjoy their own food and laws, just as formerly, and none of them shall be molested in any way for what he may have done in ignorance.' 12.1. When this agreement had been reached, Lysias returned to the king, and the Jews went about their farming.' 12.30. But when the Jews who dwelt there bore witness to the good will which the people of Scythopolis had shown them and their kind treatment of them in times of misfortune,'
3. Septuagint, Judith, 10.5 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

10.5. And she gave her maid a bottle of wine and a flask of oil, and filled a bag with parched grain and a cake of dried fruit and fine bread; and she wrapped up all her vessels and gave them to her to carry.
4. Philo of Alexandria, Against Flaccus, 123, 122 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

122. And when they had spent the whole night in hymns and songs, they poured out through the gates at the earliest dawn, and hastened to the nearest point of the shore, for they had been deprived of their usual places for prayer, and standing in a clear and open space, they cried out
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 11.338, 12.21-12.118, 12.120, 12.125, 12.145, 12.150, 12.158, 14.186, 14.235, 14.258, 16.160-16.161 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.338. whereupon the high priest desired that they might enjoy the laws of their forefathers, and might pay no tribute on the seventh year. He granted all they desired. And when they entreated him that he would permit the Jews in Babylon and Media to enjoy their own laws also, he willingly promised to do hereafter what they desired. 12.21. Do thou then what will be agreeable to thy magimity, and to thy good nature: free them from the miserable condition they are in, because that God, who supporteth thy kingdom, was the author of their law 12.21. And when he was invited to feast with the king among the principal men in the country, he sat down the lowest of them all, because he was little regarded, as a child in age still; and this by those who placed every one according to their dignity. 12.22. as I have learned by particular inquiry; for both these people, and we also, worship the same God the framer of all things. We call him, and that truly, by the name of Ζηνα, [or life, or Jupiter,] because he breathes life into all men. Wherefore do thou restore these men to their own country, and this do to the honor of God, because these men pay a peculiarly excellent worship to him. 12.22. So when the king had paid him very great respects, and had given him very large gifts, and had written to his father and his brethren, and all his commanders and officers, about him, he sent him away. 12.23. And know this further, that though I be not of kin to them by birth, nor one of the same country with them, yet do I desire these favors to be done them, since all men are the workmanship of God; and I am sensible that he is well-pleased with those that do good. I do therefore put up this petition to thee, to do good to them.” 12.23. He also erected a strong castle, and built it entirely of white stone to the very roof, and had animals of a prodigious magnitude engraven upon it. He also drew round it a great and deep canal of water. 12.24. 3. When Aristeus was saying thus, the king looked upon him with a cheerful and joyful countece, and said, “How many ten thousands dost thou suppose there are of such as want to be made free?” To which Andreas replied, as he stood by, and said, “A few more than ten times ten thousand.” The king made answer, “And is this a small gift that thou askest, Aristeus?” 12.24. but the greater part of the people assisted Jason; and by that means Menelaus and the sons of Tobias were distressed, and retired to Antiochus, and informed him that they were desirous to leave the laws of their country, and the Jewish way of living according to them, and to follow the king’s laws, and the Grecian way of living. 12.25. But Sosibius, and the rest that stood by, said that he ought to offer such a thank-offering as was worthy of his greatness of soul, to that God who had given him his kingdom. With this answer he was much pleased; and gave order, that when they paid the soldiers their wages, they should lay down [a hundred and] twenty drachmas for every one of the slaves? 12.25. So he left the temple bare, and took away the golden candlesticks, and the golden altar [of incense], and table [of shew-bread], and the altar [of burnt-offering]; and did not abstain from even the veils, which were made of fine linen and scarlet. He also emptied it of its secret treasures, and left nothing at all remaining; and by this means cast the Jews into great lamentation 12.26. And he promised to publish a magnificent decree, about what they requested, which should confirm what Aristeus had proposed, and especially what God willed should be done; whereby he said he would not only set those free who had been led away captive by his father and his army, but those who were in this kingdom before, and those also, if any such there were, who had been brought away since. 12.26. Now, upon the just treatment of these wicked Jews, those that manage their affairs, supposing that we were of kin to them, and practiced as they do, make us liable to the same accusations, although we be originally Sidonians, as is evident from the public records. 12.27. And when they said that their redemption money would amount to above four hundred talents, he granted it. A copy of which decree I have determined to preserve, that the magimity of this king may be made known. 12.27. But as soon as he had ended his speech, there came one of the Jews into the midst of them, and sacrificed, as Antiochus had commanded. At which Mattathias had great indignation, and ran upon him violently, with his sons, who had swords with them, and slew both the man himself that sacrificed, and Apelles the king’s general, who compelled them to sacrifice, with a few of his soldiers. He also overthrew the idol altar, and cried out 12.28. Its contents were as follows: “Let all those who were soldiers under our father, and who, when they overran Syria and Phoenicia, and laid waste Judea, took the Jews captives, and made them slaves, and brought them into our cities, and into this country, and then sold them; as also all those that were in my kingdom before them, and if there be any that have been lately brought thither,—be made free by those that possess them; and let them accept of [a hundred and] twenty drachmas for every slave. And let the soldiers receive this redemption money with their pay, but the rest out of the king’s treasury: 12.28. but to be mindful of the desires of him who begat you, and brought you up, and to preserve the customs of your country, and to recover your ancient form of government, which is in danger of being overturned, and not to be carried away with those that, either by their own inclination, or out of necessity, betray it 12.29. for I suppose that they were made captives without our father’s consent, and against equity; and that their country was harassed by the insolence of the soldiers, and that, by removing them into Egypt, the soldiers have made a great profit by them. 12.29. upon which Judas met him; and when he intended to give him battle, he saw that his soldiers were backward to fight, because their number was small, and because they wanted food, for they were fasting, he encouraged them, and said to them, that victory and conquest of enemies are not derived from the multitude in armies, but in the exercise of piety towards God; 12.31. And I will that they give in their names within three days after the publication of this edict, to such as are appointed to execute the same, and to produce the slaves before them also, for I think it will be for the advantage of my affairs. And let every one that will inform against those that do not obey this decree, and I will that their estates be confiscated into the king’s treasury.” 12.31. And just as he was speaking to his soldiers, Gorgias’s men looked down into that army which they left in their camp, and saw that it was overthrown, and the camp burnt; for the smoke that arose from it showed them, even when they were a great way off, what had happened. 12.32. When this decree was read to the king, it at first contained the rest that is here inserted, and omitted only those Jews that had formerly been brought, and those brought afterwards, which had not been distinctly mentioned; so he added these clauses out of his humanity, and with great generosity. He also gave order that the payment, which was likely to be done in a hurry, should be divided among the king’s ministers, and among the officers of his treasury. 12.32. Now it so fell out, that these things were done on the very same day on which their divine worship had fallen off, and was reduced to a profane and common use, after three years’ time; for so it was, that the temple was made desolate by Antiochus, and so continued for three years. 12.33. When this was over, what the king had decreed was quickly brought to a conclusion; and this in no more than seven days’ time, the number of the talents paid for the captives being above four hundred and sixty, and this, because their masters required the [hundred and] twenty drachmas for the children also, the king having, in effect, commanded that these should be paid for, when he said in his decree, that they should receive the forementioned sum for every slave. 12.33. But when the neighboring nations understood that he was returned, they got together in great numbers in the land of Gilead, and came against those Jews that were at their borders, who then fled to the garrison of Dathema; and sent to Judas, to inform him that Timotheus was endeavoring to take the place whither they were fled. 12.34. 4. Now when this had been done after so magnificent a manner, according to the king’s inclinations, he gave order to Demetrius to give him in writing his sentiments concerning the transcribing of the Jewish books; for no part of the administration is done rashly by these kings, but all things are managed with great circumspection. 12.34. He then turned aside to a city of the foreigners called Malle, and took it, and slew all the males, and burnt the city itself. He then removed from thence, and overthrew Casphom and Bosor, and many other cities of the land of Gilead. 12.35. On which account I have subjoined a copy of these epistles, and set down the multitude of the vessels sent as gifts [to Jerusalem], and the construction of every one, that the exactness of the artificers’ workmanship, as it appeared to those that saw them, and which workman made every vessel, may be made manifest, and this on account of the excellency of the vessels themselves. Now the copy of the epistle was to this purpose: 12.35. 6. But as to Joseph, the son of Zacharias, and Azarias, whom Judas left generals [of the rest of his forces] at the same time when Simon was in Galilee, fighting against the people of Ptolemais, and Judas himself, and his brother Jonathan, were in the land of Gilead, did these men also affect the glory of being courageous generals in war, in order whereto they took the army that was under their command, and came to Jamnia. 12.36. “Demetrius to the great king. When thou, O king, gavest me a charge concerning the collection of books that were wanting to fill your library, and concerning the care that ought to be taken about such as are imperfect, I have used the utmost diligence about those matters. And I let you know, that we want the books of the Jewish legislation, with some others; for they are written in the Hebrew characters, and being in the language of that nation, are to us unknown. 12.36. 2. However, Antiochus, before he died, called for Philip, who was one of his companions, and made him the guardian of his kingdom; and gave him his diadem, and his garment, and his ring, and charged him to carry them, and deliver them to his son Antiochus; and desired him to take care of his education, and to preserve the kingdom for him. 12.37. It hath also happened to them, that they have been transcribed more carelessly than they ought to have been, because they have not had hitherto royal care taken about them. Now it is necessary that thou shouldst have accurate copies of them. And indeed this legislation is full of hidden wisdom, and entirely blameless, as being the legislation of God; 12.37. but the king soon drew his forces from Bethsura, and brought them to those straits. And as soon as it was day, he put his men in battle-array 12.38. for which cause it is, as Hecateus of Abdera says, that the poets and historians make no mention of it, nor of those men who lead their lives according to it, since it is a holy law, and ought not to be published by profane mouths. 12.38. but the king commanded Lysias to speak openly to the soldiers and the officers, without saying a word about the business of Philip; and to intimate to them that the siege would be very long; that the place was very strong; that they were already in want of provisions; that many affairs of the kingdom wanted regulation; 12.39. If then it please thee, O king, thou mayest write to the high priest of the Jews, to send six of the elders out of every tribe, and those such as are most skillful of the laws, that by their means we may learn the clear and agreeing sense of these books, and may obtain an accurate interpretation of their contents, and so may have such a collection of these as may be suitable to thy desire.” 12.39. And when they had taken Autiochus the king, and Lysias, they brought them to him alive; both which were immediately put to death by the command of Demetrius, when Antiochus had reigned two years, as we have already elsewhere related. 12.41. He also gave order to those who had the custody of the chest that contained those stones, to give the artificers leave to choose out what sorts of them they pleased. He withal appointed, that a hundred talents in money should be sent to the temple for sacrifices, and for other uses. 12.41. upon whose fall the army did not stay; but when they had lost their general, they were put to flight, and threw down their arms. Judas also pursued them and slew them, and gave notice by the sound of the trumpets to the neighboring villages that he had conquered the enemy; 12.42. Now I will give a description of these vessels, and the manner of their construction, but not till after I have set down a copy of the epistle which was written to Eleazar the high priest, who had obtained that dignity on the occasion following: 12.42. 1. But when Demetrius was informed of the death of Nicanor, and of the destruction of the army that was with him, he sent Bacchides again with an army into Judea 12.43. When Onias the high priest was dead, his son Simon became his successor. He was called Simon the Just because of both his piety towards God, and his kind disposition to those of his own nation. 12.43. o being not able to fly, but encompassed round about with enemies, he stood still, and he and those that were with him fought; and when he had slain a great many of those that came against him, he at last was himself wounded, and fell and gave up the ghost, and died in a way like to his former famous actions. 12.44. When he was dead, and had left a young son, who was called Onias, Simon’s brother Eleazar, of whom we are speaking, took the high priesthood; and he it was to whom Ptolemy wrote, and that in the manner following: 12.45. “King Ptolemy to Eleazar the high priest, sendeth greeting. There are many Jews who now dwell in my kingdom, whom the Persians, when they were in power, carried captives. These were honored by my father; some of them he placed in the army, and gave them greater pay than ordinary; to others of them, when they came with him into Egypt, he committed his garrisons, and the guarding of them, that they might be a terror to the Egyptians. 12.46. And when I had taken the government, I treated all men with humanity, and especially those that are thy fellow citizens, of whom I have set free above a hundred thousand that were slaves, and paid the price of their redemption to their masters out of my own revenues; 12.47. and those that are of a fit age, I have admitted into them number of my soldiers. And for such as are capable of being faithful to me, and proper for my court, I have put them in such a post, as thinking this [kindness done to them] to be a very great and an acceptable gift, which I devote to God for his providence over me. 12.48. And as I am desirous to do what will be grateful to these, and to all the other Jews in the habitable earth, I have determined to procure an interpretation of your law, and to have it translated out of Hebrew into Greek, and to be deposited in my library. 12.49. Thou wilt therefore do well to choose out and send to me men of a good character, who are now elders in age, and six in number out of every tribe. These, by their age, must be skillful in the laws, and of abilities to make an accurate interpretation of them; and when this shall be finished, I shall think that I have done a work glorious to myself. 12.51. 6. When this epistle of the king was brought to Eleazar, he wrote an answer to it with all the respect possible: “Eleazar the high priest to king Ptolemy, sendeth greeting. If thou and thy queen Arsinoe, and thy children, be well, we are entirely satisfied. 12.52. When we received thy epistle, we greatly rejoiced at thy intentions; and when the multitude were gathered together, we read it to them, and thereby made them sensible of the piety thou hast towards God. 12.53. We also showed them the twenty vials of gold, and thirty of silver, and the five large basons, and the table for the shew-bread; as also the hundred talents for the sacrifices, and for the making what shall be needful at the temple; which things Andreas and Aristeus, those most honored friends of thine, have brought us; and truly they are persons of an excellent character, and of great learning, and worthy of thy virtue. 12.54. Know then that we will gratify thee in what is for thy advantage, though we do what we used not to do before; for we ought to make a return for the numerous acts of kindness which thou hast done to our countrymen. 12.55. We immediately, therefore, offered sacrifices for thee and thy sister, with thy children and friends; and the multitude made prayers, that thy affairs may be to thy mind, and that thy kingdom may be preserved in peace, and that the translation of our law may come to the conclusion thou desirest, and be for thy advantage. 12.56. We have also chosen six elders out of every tribe, whom we have sent, and the law with them. It will be thy part, out of thy piety and justice, to send back the law, when it hath been translated, and to return those to us that bring it in safety. Farewell.” 12.57. 7. This was the reply which the high priest made. But it does not seem to me to be necessary to set down the names of the seventy [two] elders who were sent by Eleazar, and carried the law, which yet were subjoined at the end of the epistle. 12.58. However, I thought it not improper to give an account of those very valuable and artificially contrived vessels which the king sent to God, that all may see how great a regard the king had for God; for the king allowed a vast deal of expenses for these vessels, and came often to the workmen, and viewed their works, and suffered nothing of carelessness or negligence to be any damage to their operations. 12.59. And I will relate how rich they were as well as I am able, although perhaps the nature of this history may not require such a description; but I imagine I shall thereby recommend the elegant taste and magimity of this king to those that read this history. 12.61. And when he was informed how large that was which was already there, and that nothing hindered but a larger might be made, he said that he was willing to have one made that should be five times as large as the present table; but his fear was, that it might be then useless in their sacred ministrations by its too great largeness; for he desired that the gifts he presented them should not only be there for show, but should be useful also in their sacred ministrations. 12.62. According to which reasoning, that the former table was made of so moderate a size for use, and not for want of gold, he resolved that he would not exceed the former table in largeness; but would make it exceed it in the variety and elegancy of its materials. 12.63. And as he was sagacious in observing the nature of all things, and in having a just notion of what was new and surprising, and where there was no sculptures, he would invent such as were proper by his own skill, and would show them to the workmen, he commanded that such sculptures should now be made, and that those which were delineated should be most accurately formed by a constant regard to their delineation. 12.64. 9. When therefore the workmen had undertaken to make the table, they framed it in length two cubits [and a half], in breadth one cubit, and in height one cubit and a half; and the entire structure of the work was of gold. They withal made a crown of a hand-breadth round it, with wave-work wreathed about it, and with an engraving which imitated a cord, and was admirably turned on its three parts; 12.65. for as they were of a triangular figure, every angle had the same disposition of its sculptures, that when you turned them about, the very same form of them was turned about without any variation. Now that part of the crown-work that was enclosed under the table had its sculptures very beautiful; but that part which went round on the outside was more elaborately adorned with most beautiful ornaments, because it was exposed to sight, and to the view of the spectators; 12.66. for which reason it was that both those sides which were extant above the rest were acute, and none of the angles, which we before told you were three, appeared less than another, when the table was turned about. Now into the cordwork thus turned were precious stones inserted, in rows parallel one to the other, enclosed in golden buttons, which had ouches in them; 12.67. but the parts which were on the side of the crown, and were exposed to the sight, were adorned with a row of oval figures obliquely placed, of the most excellent sort of precious stones, which imitated rods laid close, and encompassed the table round about. 12.68. But under these oval figures, thus engraven, the workmen had put a crown all round it, where the nature of all sorts of fruit was represented, insomuch that the bunches of grapes hung up. And when they had made the stones to represent all the kinds of fruit before mentioned, and that each in its proper color, they made them fast with gold round the whole table. 12.69. The like disposition of the oval figures, and of the engraved rods, was framed under the crown, that the table might on each side show the same appearance of variety and elegancy of its ornaments; so that neither the position of the wave-work nor of the crown might be different, although the table were turned on the other side, but that the prospect of the same artificial contrivances might be extended as far as the feet; 12.71. but upon the table itself they engraved a meander, inserting into it very valuable stones in the middle like stars, of various colors; the carbuncle and the emerald, each of which sent out agreeable rays of light to the spectators; with such stones of other sorts also as were most curious and best esteemed, as being most precious in their kind. 12.72. Hard by this meander a texture of net-work ran round it, the middle of which appeared like a rhombus, into which were inserted rock-crystal and amber, which, by the great resemblance of the appearance they made, gave wonderful delight to those that saw them. 12.73. The chapiters of the feet imitated the first buddings of lilies, while their leaves were bent and laid under the table, but so that the chives were seen standing upright within them. 12.74. Their bases were made of a carbuncle; and the place at the bottom, which rested on that carbuncle, was one palm deep, and eight fingers in breadth. 12.75. Now they had engraven upon it with a very fine tool, and with a great deal of pains, a branch of ivy and tendrils of the vine, sending forth clusters of grapes, that you would guess they were nowise different from real tendrils; for they were so very thin, and so very far extended at their extremities, that they were moved with the wind, and made one believe that they were the product of nature, and not the representation of art. 12.76. They also made the entire workmanship of the table appear to be threefold, while the joints of the several parts were so united together as to be invisible, and the places where they joined could not be distinguished. Now the thickness of the table was not less than half a cubit. 12.77. So that this gift, by the king’s great generosity, by the great value of the materials, and the variety of its exquisite structure, and the artificer’s skill in imitating nature with graying tools, was at length brought to perfection, while the king was very desirous, that though in largeness it were not to be different from that which was already dedicated to God, yet that in exquisite workmanship, and the novelty of the contrivances, and in the splendor of its construction, it should far exceed it, and be more illustrious than that was. 12.78. 10. Now of the cisterns of gold there were two, whose sculpture was of scale-work, from its basis to its belt-like circle, with various sorts of stones enchased in the spiral circles. 12.79. Next to which there was upon it a meander of a cubit in height; it was composed of stones of all sorts of colors. And next to this was the rod-work engraven; and next to that was a rhombus in a texture of net-work, drawn out to the brim of the basin 12.81. And this was the construction of the two cisterns of gold, each containing two firkins. But those which were of silver were much more bright and splendid than looking-glasses, and you might in them see the images that fell upon them more plainly than in the other. 12.82. The king also ordered thirty vials; those of which the parts that were of gold, and filled up with precious stones, were shadowed over with the leaves of ivy and of vines, artificially engraven. 12.83. And these were the vessels that were after an extraordinary manner brought to this perfection, partly by the skill of the workmen, who were admirable in such fine work, but much more by the diligence and generosity of the king 12.84. who not only supplied the artificers abundantly, and with great generosity, with what they wanted, but he forbade public audiences for the time, and came and stood by the workmen, and saw the whole operation. And this was the cause why the workmen were so accurate in their performance, because they had regard to the king, and to his great concern about the vessels, and so the more indefatigably kept close to the work. 12.85. 11. And these were what gifts were sent by Ptolemy to Jerusalem, and dedicated to God there. But when Eleazar the high priest had devoted them to God, and had paid due respect to those that brought them, and had given them presents to be carried to the king, he dismissed them. 12.86. And when they were come to Alexandria, and Ptolemy heard that they were come, and that the seventy elders were come also, he presently sent for Andreas and Aristens, his ambassadors, who came to him, and delivered him the epistle which they brought him from the high priest, and made answer to all the questions he put to them by word of mouth. 12.87. He then made haste to meet the elders that came from Jerusalem for the interpretation of the laws; and he gave command, that every body who came on other occasions should be sent away, which was a thing surprising, and what he did not use to do; 12.88. for those that were drawn thither upon such occasions used to come to him on the fifth day, but ambassadors at the month’s end. But when he had sent those away, he waited for these that were sent by Eleazar; 12.89. but as the old men came in with the presents, which the high priest had given them to bring to the king, and with the membranes, upon which they had their laws written in golden letters he put questions to them concerning those books; 12.91. Then did the elders, and those that were present with them, cry out with one voice, and wished all happiness to the king. Upon which he fell into tears by the violence of the pleasure he had, it being natural to men to afford the same indications in great joy that they do under sorrows. 12.92. And when he had bid them deliver the books to those that were appointed to receive them, he saluted the men, and said that it was but just to discourse, in the first place, of the errand they were sent about, and then to address himself to themselves. He promised, however, that he would make this day on which they came to him remarkable and eminent every year through the whole course of his life; 12.93. for their coming to him, and the victory which he gained over Antigonus by sea, proved to be on the very same day. He also gave orders that they should sup with him; and gave it in charge that they should have excellent lodgings provided for them in the upper part of the city. 12.94. 12. Now he that was appointed to take care of the reception of strangers, Nicanor by name, called for Dorotheus, whose duty it was to make provision for them, and bid him prepare for every one of them what should be requisite for their diet and way of living; which thing was ordered by the king after this manner: 12.95. he took care that those that belonged to every city, which did not use the same way of living, that all things should be prepared for them according to the custom of those that came to him, that, being feasted according to the usual method of their own way of living, they might be the better pleased, and might not be uneasy at any thing done to them from which they were naturally averse. And this was now done in the case of these men by Dorotheus, who was put into this office because of his great skill in such matters belonging to common life; 12.96. for he took care of all such matters as concerned the reception of strangers, and appointed them double seats for them to sit on, according as the king had commanded him to do; for he had commanded that half of their seats should be set at his right hand, and the other half behind his table, and took care that no respect should be omitted that could be shown them. 12.97. And when they were thus set down, he bid Dorotheus to minister to all those that were come to him from Judea, after the manner they used to be ministered to; for which cause he sent away their sacred heralds, and those that slew the sacrifices, and the rest that used to say grace; but called to one of those that were come to him, whose name was Eleazar, who w a priest, and desired him to say grace; 12.98. who then stood in the midst of them, and prayed, that all prosperity might attend the king, and those that were his subjects. Upon which an acclamation was made by the whole company, with joy and a great noise; and when that was over, they fell to eating their supper, and to the enjoyment of what was set before them. 12.99. And at a little interval afterward, when the king thought a sufficient time had been interposed, he began to talk philosophically to them, and he asked every one of them a philosophical question and such a one as might give light in those inquiries; and when they had explained all the problems that had been proposed by the king about every point, he was well-pleased with their answers. This took up the twelve days in which they were treated; 12.101. 13. And while not the king only, but the philosopher Menedemus also, admired them, and said that all things were governed by Providence, and that it was probable that thence it was that such force or beauty was discovered in these men’s words, they then left off asking any more such questions. 12.102. But the king said that he had gained very great advantages by their coming, for that he had received this profit from them, that he had learned how he ought to rule his subjects. And he gave order that they should have every one three talents given them, and that those that were to conduct them to their lodging should do it. 12.103. Accordingly, when three days were over, Demetrius took them, and went over the causeway seven furlongs long: it was a bank in the sea to an island. And when they had gone over the bridge, he proceeded to the northern parts, and showed them where they should meet, which was in a house that was built near the shore, and was a quiet place, and fit for their discoursing together about their work. 12.104. When he had brought them thither, he entreated them (now they had all things about them which they wanted for the interpretation of their law) that they would suffer nothing to interrupt them in their work. Accordingly, they made an accurate interpretation, with great zeal and great pains, and this they continued to do till the ninth hour of the day; 12.105. after which time they relaxed, and took care of their body, while their food was provided for them in great plenty: besides, Dorotheus, at the king’s command, brought them a great deal of what was provided for the king himself. 12.106. But in the morning they came to the court and saluted Ptolemy, and then went away to their former place, where, when they had washed their hands, and purified themselves, they betook themselves to the interpretation of the laws. 12.107. Now when the law was transcribed, and the labor of interpretation was over, which came to its conclusion in seventy-two days, Demetrius gathered all the Jews together to the place where the laws were translated, and where the interpreters were, and read them over. 12.108. The multitude did also approve of those elders that were the interpreters of the law. They withal commended Demetrius for his proposal, as the inventor of what was greatly for their happiness; and they desired that he would give leave to their rulers also to read the law. Moreover, they all, both the priest and the ancientest of the elders, and the principal men of their commonwealth, made it their request, that since the interpretation was happily finished, it might continue in the state it now was, and might not be altered. 12.109. And when they all commended that determination of theirs, they enjoined, that if any one observed either any thing superfluous, or any thing omitted, that he would take a view of it again, and have it laid before them, and corrected; which was a wise action of theirs, that when the thing was judged to have been well done, it might continue for ever. 12.111. Demetrius made answer, “that no one durst be so bold as to touch upon the description of these laws, because they were divine and venerable, and because some that had attempted it were afflicted by God.” 12.112. He also told him, that “Theopompus was desirous of writing somewhat about them, but was thereupon disturbed in his mind for above thirty days’ time; and upon some intermission of his distemper, he appeased God [by prayer], as suspecting that his madness proceeded from that cause.” Nay, indeed, he further saw in a dream, that his distemper befell him while he indulged too great a curiosity about divine matters, and was desirous of publishing them among common men; but when he left off that attempt, he recovered his understanding again. 12.113. Moreover, he informed him of Theodectes, the tragic poet, concerning whom it was reported, that when in a certain dramatic representation he was desirous to make mention of things that were contained in the sacred books, he was afflicted with a darkness in his eyes; and that upon his being conscious of the occasion of his distemper, and appeasing God (by prayer), he was freed from that affliction. 12.114. 15. And when the king had received these books from Demetrius, as we have said already, he adored them, and gave order that great care should be taken of them, that they might remain uncorrupted. He also desired that the interpreters would come often to him out of Judea 12.115. and that both on account of the respects that he would pay them, and on account of the presents he would make them; for he said it was now but just to send them away, although if, of their own accord, they would come to him hereafter, they should obtain all that their own wisdom might justly require, and what his generosity was able to give them. 12.116. So he then sent them away, and gave to every one of them three garments of the best sort, and two talents of gold, and a cup of the value of one talent, and the furniture of the room wherein they were feasted. And these were the things he presented to them. 12.117. But by them he sent to Eleazar the high priest ten beds, with feet of silver, and the furniture to them belonging, and a cup of the value of thirty talents; and besides these, ten garments, and purple, and a very beautiful crown, and a hundred pieces of the finest woven linen; as also vials and dishes, and vessels for pouring, and two golden cisterns to be dedicated to God. 12.118. He also desired him, by an epistle, that he would give these interpreters leave, if any of them were desirous of coming to him, because he highly valued a conversation with men of such learning, and should be very willing to lay out his wealth upon such men. And this was what came to the Jews, and was much to their glory and honor, from Ptolemy Philadelphus. 12.125. 2. We also know that Marcus Agrippa was of the like disposition towards the Jews: for when the people of Ionia were very angry at them, and besought Agrippa that they, and they only, might have those privileges of citizens which Antiochus, the grandson of Seleucus, (who by the Greeks was called The God,) had bestowed on them, and desired that, if the Jews were to be joint-partakers with them 12.145. 4. And these were the contents of this epistle. He also published a decree through all his kingdom in honor of the temple, which contained what follows: “It shall be lawful for no foreigner to come within the limits of the temple round about; which thing is forbidden also to the Jews, unless to those who, according to their own custom, have purified themselves. 12.158. which Simon was the brother of Eleazar, as I said before. This Onias was one of a little soul, and a great lover of money; and for that reason, because he did not pay that tax of twenty talents of silver, which his forefathers paid to these things out of their own estates, he provoked king Ptolemy Euergetes to anger, who was the father of Philopater. 14.186. And it seems to me to be necessary here to give an account of all the honors that the Romans and their emperor paid to our nation, and of the leagues of mutual assistance they have made with it, that all the rest of mankind may know what regard the kings of Asia and Europe have had to us, and that they have been abundantly satisfied of our courage and fidelity; 14.235. 17. “Lucius Antonius, the son of Marcus, vice-quaestor, and vice-praetor, to the magistrates, senate, and people of the Sardians, sendeth greeting. Those Jews that are our fellowcitizens of Rome came to me, and demonstrated that they had an assembly of their own, according to the laws of their forefathers, and this from the beginning, as also a place of their own, wherein they determined their suits and controversies with one another. Upon their petition therefore to me, that these might be lawful for them, I gave order that these their privileges be preserved, and they be permitted to do accordingly.” 14.258. we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.” 16.161. When therefore they were thus afflicted, and found no end of their barbarous treatment they met with among the Greeks, they sent ambassadors to Caesar on those accounts, who gave them the same privileges as they had before, and sent letters to the same purpose to the governors of the provinces, copies of which I subjoin here, as testimonials of the ancient favorable disposition the Roman emperors had towards us.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 2.591-2.592, 7.43-7.45, 7.106, 7.110 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.591. He after that contrived a very shrewd trick, and pretending that the Jews who dwelt in Syria were obliged to make use of oil that was made by others than those of their own nation, he desired leave of Josephus to send oil to their borders; 2.592. o he bought four amphorae with such Tyrian money as was of the value of four Attic drachmae, and sold every half-amphora at the same price. And as Galilee was very fruitful in oil, and was peculiarly so at that time, by sending away great quantities, and having the sole privilege so to do, he gathered an immense sum of money together, which money he immediately used to the disadvantage of him who gave him that privilege; 7.43. 3. For as the Jewish nation is widely dispersed over all the habitable earth among its inhabitants, so it is very much intermingled with Syria by reason of its neighborhood, and had the greatest multitudes in Antioch by reason of the largeness of the city, wherein the kings, after Antiochus, had afforded them a habitation with the most undisturbed tranquillity; 7.43. but the entire temple was encompassed with a wall of burnt brick, though it had gates of stone. The king also gave him a large country for a revenue in money, that both the priests might have a plentiful provision made for them, and that God might have great abundance of what things were necessary for his worship. 7.44. for though Antiochus, who was called Epiphanes, laid Jerusalem waste, and spoiled the temple, yet did those that succeeded him in the kingdom restore all the donations that were made of brass to the Jews of Antioch, and dedicated them to their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges of citizens with the Greeks themselves; 7.44. So he sent out after him both horsemen and footmen, and easily overcame them, because they were unarmed men; of these many were slain in the fight, but some were taken alive, and brought to Catullus. 7.45. and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body. 7.45. yet did Vespasian suspect the matter, and made an inquiry how far it was true. And when he understood that the accusation laid against the Jews was an unjust one, he cleared them of the crimes charged upon them, and this on account of Titus’s concern about the matter, and brought a deserved punishment upon Jonathan; for he was first tormented, and then burnt alive. 7.106. which he accepted of, and feasted the king’s messengers, and then came back to Antioch.
7. Josephus Flavius, Against Apion, 2.37, 2.39 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.37. Had this man now read the epistles of king Alexander, or those of Ptolemy the son of Lagus, or met with the writings of the succeeding kings, or that pillar which is still standing at Alexandria, and contains the privileges which the great [Julius] Caesar bestowed upon the Jews; had this man, I say, known these records, and yet hath the impudence to write in contradiction to them, he hath shown himself to be a wicked man: but if he knew nothing of these records, he hath shown himself to be a man very ignorant; 2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes;
8. Josephus Flavius, Life, 75-76, 74 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Mishnah, Avodah Zarah, 2.6 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.6. The following articles of non-Jews are prohibited but the prohibition does not extend to deriving benefit from them: 1. milk which a non-Jew milked without an israelite watching him, 2. their bread and oil (Rabbi and his court permitted the oil) 3. stewed and pickled things into which they are accustomed to put wine or vinegar, 4. pickled herring which had been minced, 5. brine in which there is no kalbith-fish floating, 6. helek, 7. pieces of asa foetida 8. and sal-conditum. Behold these are prohibited but the prohibition does not extend to deriving benefit from them."
10. New Testament, 1 Corinthians, 9.19-9.21, 10.32 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.19. For though I was free fromall, I brought myself under bondage to all, that I might gain the more. 9.20. To the Jews I became as a Jew, that I might gain Jews; to thosewho are under the law, as under the law, that I might gain those whoare under the law; 9.21. to those who are without law, as without law(not being without law toward God, but under law toward Christ), that Imight win those who are without law. 10.32. Give no occasions for stumbling, either to Jews, or to Greeks,or to the assembly of God;
11. New Testament, Acts, 16.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.13. On the Sabbath day we went forth outside of the city by a riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down, and spoke to the women who had come together.
12. Tosefta, Miqvaot, 6.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Anon., Genesis Rabba, 63 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

14. Palestinian Talmud, Avodah Zarah, None (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

15. Anon., Letter of Aristeas, 305-306, 304

304. needs. Everything they wanted was furnished for them on a lavish scale. In addition to this Dorotheus made the same preparations for them daily as were made for the king himself - for thus he had been commanded by the king. In the early morning they appeared daily at the Court, and
16. Babylonian Talmud, Avodah Zarah, None

36b. (מלאכי ג, ט) במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו אי איכא גוי כולו אין אי לא לא,גופא אמר באלי אמר אבימי נותאה משמיה דרב פיתן ושמנן יינן ובנותיהן כולן משמונה עשר דבר הן בנותיהן מאי היא אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על בנותיהן נידות מעריסותן,וגניבא משמיה דרב אמר כולן משום עבודת כוכבים גזרו בהן דכי אתא רב אחא בר אדא א"ר יצחק גזרו על פיתן משום שמנן מאי אולמיה דשמן מפת,אלא על פיתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר ועל דבר אחר משום ד"א,בנותיהן דאורייתא היא דכתיב (דברים ז, ג) לא תתחתן בם דאורייתא ז' אומות אבל שאר עובדי כוכבים לא ואתו אינהו וגזור אפילו דשאר עובדי כוכבים,ולר"ש בן יוחי דאמר (דברים ז, ד) כי יסיר את בנך מאחרי לרבות כל המסירות מאי איכא למימר אלא דאורייתא אישות דרך חתנות ואתו אינהו גזור אפילו דרך זנות,זנות נמי בבית דינו של שם גזרו דכתיב (בראשית לח, כד) ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף,אלא דאורייתא עובד כוכבים הבא על בת ישראל דמשכה בתריה אבל ישראל הבא על העובדת כוכבים לא ואתו אינהו גזור אפי' ישראל הבא על העובדת כוכבים,ישראל הבא על העובדת כוכבים הלכה למשה מסיני היא דאמר מר הבועל ארמית קנאין פוגעין בו,א"ל דאורייתא בפרהסיא וכמעשה שהיה ואתו אינהו גזור אפילו בצינעא בצינעא נמי בית דינו של חשמונאי גזרו,[דכי אתא רב דימי אמר ב"ד של חשמונאי גזרו] ישראל הבא על העובדת כוכבים חייב משום נשג"א,כי אתא רבין אמר משום נשג"ז,כי גזרו בית דינו של חשמונאי ביאה אבל ייחוד לא ואתו אינהו גזור אפי' ייחוד ייחוד נמי בית דינו של דוד גזרו,דאמר רב יהודה באותה שעה גזרו על ייחוד אמרי התם ייחוד דבת ישראל אבל ייחוד דעובדת כוכבים לא ואתו אינהו גזרו אפי' אייחוד דעובדת כוכבים,ייחוד דבת ישראל דאורייתא היא דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק רמז לייחוד מן התורה מנין שנאמר (דברים יג, ז) כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית,אלא בן מתייחד עם אמו ואין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה,ייחוד דאורייתא דאשת איש ואתא דוד וגזר אפי' אייחוד דפנויה ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור אפי' אייחוד דעובדת כוכבים,מאי על ד"א משום ד"א אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיבה שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור,דא"ר זירא צער גדול היה לי אצל ר' אסי ור' אסי אצל ר' יוחנן ור' יוחנן אצל ר' ינאי ור' ינאי אצל רבי נתן בן עמרם ור"נ בן עמרם אצל רבי תינוק עובד כוכבים מאימתי מטמא בזיבה ואמר לי בן יומו וכשבאתי אצל ר' חייא אמר לי בן ט' שנים ויום אחד,וכשבאתי והרציתי דברי לפני רבי אמר לי הנח דברי ואחוז דברי רבי חייא דאמר תינוק עובד כוכבים אימתי מטמא בזיבה בן תשע שנים ויום אחד 36b. It is the verse: b“You are cursed with the curse, yet you rob Me, even this whole nation”(Malachi 3:9). This teaches that bif there isthe acceptance of bthe whole nation, yes,an ordice may be instituted, but bif not, no,the ordice may not be instituted.,§ The Gemara discusses bthematter bitself: Balei saysthat bAvimi of Nota says in the name of Rav:The prohibitions with regard to gentiles’ bbread and their oil, their wine and their daughters, are all from the eighteen mattersissued in a single day in the time of the students of Shammai and Hillel. The Gemara asks: With regard to btheir daughters, what isthe decree? bRabbi Naḥman bar Yitzḥak says: They decreed upon their daughtersthat they should be classified as bmenstruating women fromthe time they are in btheir cradle,i.e., they decreed that from when they are young, gentile women are always considered to be menstruating.,The Gemara presents another opinion. bAnd Geneiva says in the name of Rav:Gentiles’ bread, oil, wine, and daughters were ball decreed upon due tothe concern that Jews might participate in bidol worshipwith gentiles as a result of intermingling with them. bAs, when Rav Aḥa bar Adda camefrom Eretz Yisrael to Babylonia he said that bRabbi Yitzḥak says: They decreeda prohibition bupon their bread due to their oil.The Gemara asks: In bwhatway bis theprohibition with regard to boil stronger thanthe prohibition with regard to bbread?That is, why does the primary concern relate to the oil of gentiles rather than their bread?,The Gemara offers a different interpretation: bRather,they issued a decree prohibiting btheir bread and their oil due to their wine. Andthey issued the decree prohibiting btheir wine due tothe fact that this leads to familiarity, and Jews will come to marry btheir daughters. Andthey issued a decree prohibiting btheir daughters due to something else,idolatry. bAndthey further issued a decree bon something else due to something else,which will be explained by the Gemara.,It was stated that the prohibition against marrying the daughters of gentiles was decreed on account of idolatry. The Gemara raises an objection: But the prohibition against marrying btheir daughters isprescribed bby Torah law, as it is written: “Neither shall you make marriages with them”(Deuteronomy 7:3). The Gemara explains: bBy Torah lawintermarriage is prohibited only with the bsevenCanaanite bnations, butintermarriage with bthe other nationsof the world is bnotprohibited, bandthe students of Shammai and Hillel bcame and decreedthat intermarriage is prohibited bevenwith bthe other nations. /b,The Gemara asks: bAnd according tothe opinion of bRabbi Shimon ben Yoḥai, who saysthat the subsequent verse: b“For he will turn away your son from following Me”(Deuteronomy 7:4) serves bto include all who turn awayone’s son from God, i.e., all gentiles, bwhat is there to say? Rather, by Torah lawonly bsexual relations by way of marriageare prohibited, band they cameand bdecreedthat sexual relations are prohibited beven by way of licentiousness. /b,The Gemara raises an objection: bLicentioussexual intercourse was balsoprohibited earlier, as bthey decreeda prohibition in this regard bin the court of Shem, as it is written:“It was told to Judah, saying: Tamar your daughter-in-law has played the harlot; and moreover, behold, she is with child by harlotry. bAnd Judah said: Bring her forth, and let her be burned”(Genesis 38:24). This proves that the prohibition against licentious intercourse with a gentile was in force long before the time of the students of Shammai and Hillel.,The Gemara explains: bRather,the prohibition prescribed bby Torah lawapplies to the case of ba gentile who engaged in intercourse with a Jewish woman, as she is drawn after himtoward idolatry, bbutthe case of ba Jew who engaged in intercourse with a gentile womanis bnotincluded in the prohibition by Torah law. bAndthe students of Shammai and Hillel bcameand bdecreedthat the prohibition applies bevento ba Jew who engaged in intercourse with a gentile woman. /b,The Gemara rejects this: The prohibition concerning ba Jew who engaged in intercourse with a gentile woman is a ihalakha /itransmitted bto Moses from Sinai,not a rabbinic ordice. bAs the Master said:With regard to bone who engages in intercourse with an Aramean woman, zealots may attack him,as Pinehas did to Zimri in the wilderness (see Numbers 25:6–8)., bHe said to him: By Torah lawintercourse with a gentile is prohibited bin public, andonly in situations blike the incident that occurred,as described in Numbers, chapter 25. bAndthe students of Shammai and Hillel bcameand bdecreedthat the prohibition applies beven in private.The Gemara raises another difficulty: This was balsoprohibited bin private,as bthe court of the Hasmoneans decreedthat it is prohibited., bAs when Rav Dimi camefrom Eretz Yisrael to Babylonia, he bsaid: The court of the Hasmoneans decreedthat ba Jew who engaged in intercourse with a gentile woman bearsliability bfortransgressing four prohibitions, represented by the mnemonic: iNun /i, ishin /i, igimmel /i, ialef /i.These letters stands for: Menstruating woman [ inidda /i], maidservant [ ishifḥa /i], gentile [ igoya /i], and married woman [ ieshet ish /i]. By rabbinic law, a man who engages in intercourse with a gentile woman is considered to have violated the prohibitions involved in having intercourse with all four of these women.,And bwhen Ravin camefrom Eretz Yisrael to Babylonia, he bsaid:He bears liability bforfour prohibitions represented by the mnemonic: iNun /i, ishin /i, igimmel /i, izayin /i,which stands for: Menstruating woman [ inidda /i], maidservant [ ishifḥa /i], gentile [ igoya /i], and prostitute [ izona /i]. In any case, it is apparent that this decree was in force before the time of the students of Shammai and Hillel.,The Gemara answers: bWhen the court of the Hasmoneans decreed,they prohibited only bsexual intercourse, butwith regard to bseclusionwith a gentile woman, bno,they did not prohibit that. bAndthe students of Shammai and Hillel bcameand bdecreedthat beven seclusionwith a gentile woman is prohibited. The Gemara raises an objection: bSeclusionwas balsoprohibited earlier, as bthe court ofKing bDavid decreedthat with regard to this matter., bAs Rav Yehuda says: At that time,after the incident involving Amnon and Tamar (see II Samuel 13:1–19), bthey decreed with regard to seclusion.The Sages bsaidin response to the objection: bThere,in David’s court, bseclusion with a Jewish womanwas prohibited, bbut seclusion with a gentile womanwas bnotprohibited. bAndthe students of Shammai and Hillel bcameand bdecreeda prohibition beven with regard to seclusion with a gentile woman. /b,The Gemara raises yet another difficulty: bSeclusion with a Jewish woman isprohibited bby Torah law, as Rabbi Yoḥa says in the name of Rabbi Shimon ben Yehotzadak: Where is there an allusion in the Torah tothe prohibition against bseclusion? As it is stated: “If your brother, the son of your mother, entices you”(Deuteronomy 13:7). bAnd does onlya half brother who is bthe son of a mother enticeone to sin, whereas bthe son of a father does not entice? /b, bRather,there is a greater concern that a maternal half brother might entice one to sin, as ba son secludes himself with his mother, and no other may seclude himself with anyof bthose with whom relations are forbidden by the Torah.Since an individual and his maternal half brother both seclude themselves with their shared mother, they are frequently together in private, and this facilitates enticement. In any case, it is clear that the prohibition against seclusion with a Jewish woman preceded King David.,The Gemara explains: The prohibition against bseclusionprescribed bby Torah lawapplies specifically to ba married woman, and David came and decreeda prohibition beven with regard to seclusion with an unmarried woman. Andlater bthe students of Beit Shammai and Beit Hillel cameand bdecreed even with regard to seclusion with a gentile woman. /b,§ It was stated above that they issued a decree prohibiting the daughters of gentiles due to something else, idolatry. And they further issued a decree on something else due to something else. The Gemara asks: bWhatis the meaning of: And they further issued a decree bon something else due to something else? Rav Naḥman bar Yitzḥak says: They decreed upona male bgentile child that he imparts ritual impurity asthough he were a Jew who experienced a gonorrhea-like bdischarge [ iziva /i],so bthat a Jewish child will not become familiar with him,leading bto homosexual intercourse.The Sages employed a euphemism when referring to this decree., bAs Rabbi Zeira says: I had great trouble with Rabbi Asiwhen I asked him the following question, bandlikewise bRabbi Asiexperienced trouble bwith Rabbi Yoḥawhen he posed it to him. bAnd Rabbi Yoḥahad trouble bwith Rabbi Yannai, and Rabbi Yannaihad trouble bwith Rabbi Natan ben Amram, and Rabbi Natan ben Amramhad trouble bwith RabbiYehuda HaNasi. The inquiry was as follows: With regard to a male bgentile child, from when,i.e., from what age, does he bimpart ritual impurity asone who experiences iziva /i? AndRabbi Yehuda HaNasi bsaid to me:From when he is bone day old. And when I came to Rabbi Ḥiyya, he said to me:From when he is bnine years and one day old. /b, bAnd when I cameback band relayedRabbi Ḥiyya’s bstatement before RabbiYehuda HaNasi, bhe said to me: Discard my statement, and grasp the statement of Rabbi Ḥiyya, who says:From bwhendoes ba gentile child impart ritual impurity asone who experiences iziva /i?From when he is bnine years and one day old. /b


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abbahu,r. Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
admission fees,amenities Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
admission fees,furniture (e.g.,benches) and equipment Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
alexander balas Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
alexander the great Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
alexandria,jews of Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
antioch,jewish community Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antioch,jews and seleucids Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
antioch,sanitary conditions in Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 31
antioch,synagogue,communal institution (first century c.e.) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antioch,synagogue,synagogue,holy place Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antioch Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
antiochus,iii Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
antiochus,n. Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 1113, 1114
antiochus iii Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antiochus iv epiphanes,desecration of temple Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antiochus iv epiphanes Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 33
archisynagogue,synagogue/proseuche Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
architecture Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
archon Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
asia minor,communal organization,leadership Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
asia minor,jewish communities,communal organization,leadership Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
asia minor,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
asia minor Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
associations,jewish Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
attalids Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
bible/biblical Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
caesarea maritima Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
cities,administration/councils,magistrates Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
cities,citizens Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
cities Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
citizenship,of jews Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 33, 34
collegium Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 31
commensality Rosenblum (2016), The Jewish Dietary Laws in the Ancient World, 72
courts Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
daily life Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
graeco-roman piety Wilson (2022), Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency, 128
greek Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
gymnasium Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
haman,biblical figure Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
hebrew Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
hellenism and hellenistic world Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
high priest/high priesthood Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
idolatry Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
industry,,jewish ban against Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
industry Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
interior and structure,maintece,repair,and staff Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
jewish practices/torah observance Wilson (2022), Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency, 128
jewish society,diaspora Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
jewish society,law Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
josephus Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75; Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
judah ii,nessia (the patriarch) Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
judah the patriarch Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
judaism,and graeco-roman culture Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
letter of aristeas Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114; Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
list of high priests Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
maccabees,rulers Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
maccabees (books) Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 1113, 1114
macedonians Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
mediterranean,eastern Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
miqveh (ritual bath,stepped cistern) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
mordecai,biblical figure Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
mucianus Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
name/named/unnamed' Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
oniad authorship,genealogy (high priestly succession) Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
onqelos the proselyte Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
organization,of collegia Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 31
pagan,pagans,cities Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
pagan,pagans,relationship with jewish community Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114, 125
palestine (syria palaestina) Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
patriarchs,jewish Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
pompey Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
proseuche (prayer house),diaspora,delos Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
proseuche (prayer house),diaspora,egypt Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
proseuche (prayer house),diaspora,halicarnassus Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
ptolemaic Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 87
ptolemies Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
purity,impurity,purification Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
r. joshua b. qabusai Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
r. meir Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
r.yosi Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
roman provinces governors,magistrates,and provincials Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
rome,alliance with maccabees Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
rome,policy towards jews Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
sabbath,edicts regarding Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
sardis,edicts Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
seleucid,kings Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
seleucid monarchy Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
seleucids,privileges granted jews Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
seleucids,seleucus nicator Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
seleucids Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
seleucus i Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,and judaism Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,greeks Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,pagan-jewish tension Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,roman Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
syrian jews Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 188
technology Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
temple Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 299
water,location of synagogues near Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114
wine Eliav (2023), A Jew in the Roman Bathhouse: Cultural Interaction in the Ancient Mediterranean, 75
women,seating,synagogue Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 114