Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 10.186-10.281


̔Ο δὲ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος τοὺς εὐγενεστάτους λαβὼν τῶν ̓Ιουδαίων παῖδας καὶ τοὺς Σαχχίου τοῦ βασιλέως αὐτῶν συγγενεῖς, οἳ καὶ ταῖς ἀκμαῖς τῶν σωμάτων καὶ ταῖς εὐμορφίαις τῶν ὄψεων ἦσαν περίβλεπτοι, παιδαγωγοῖς καὶ τῇ δι' αὐτῶν θεραπείᾳ παραδίδωσι ποιήσας τινὰς αὐτῶν ἐκτομίας:1. But now Nebuchadnezzar, king of Babylon, took some of the most noble of the Jews that were children, and the kinsmen of Zedekiah their king, such as were remarkable for the beauty of their bodies, and the comeliness of their countenances, and delivered them into the hands of tutors, and to the improvement to be made by them. He also made some of them to be eunuchs;


τὸ δ' αὐτὸ καὶ τοὺς ἄλλων ἐθνῶν ὅσα κατεστρέψατο ληφθέντας ἐν ὥρᾳ τῆς ἡλικίας διαθεὶς ἐχορήγει μὲν αὐτοῖς τὰ ἀπὸ τῆς τραπέζης αὐτοῦ εἰς δίαιταν, ἐπαίδευε δὲ καὶ τὰ ἐπιχώρια καὶ τὰ τῶν Χαλδαίων ἐξεδίδασκε γράμματα: ἦσαν δὲ οὗτοι σοφίαν ἱκανοὶ περὶ ἣν ἐκέλευε διατρίβειν.which course he took also with those of other nations whom he had taken in the flower of their age, and afforded them their diet from his own table, and had them instructed in the institutes of the country, and taught the learning of the Chaldeans; and they had now exercised themselves sufficiently in that wisdom which he had ordered they should apply themselves to.


ἦσαν δ' ἐν τούτοις τῶν ἐκ τοῦ Σαχχίου γένους τέσσαρες καλοί τε καὶ ἀγαθοὶ τὰς φύσεις, ὧν ὁ μὲν Δανίηλος ἐκαλεῖτο, ὁ δὲ ̓Ανανίας, ὁ δὲ Μισάηλος, ὁ δὲ τέταρτος ̓Αζαρίας. τούτους ὁ Βαβυλώνιος μετωνόμασε καὶ χρῆσθαι προσέταξεν ἑτέροις ὀνόμασι.Now among these there were four of the family of Zedekiah, of most excellent dispositions, one of whom was called Daniel, another was called Ananias, another Misael, and the fourth Azarias; and the king of Babylon changed their names, and commanded that they should make use of other names.


καὶ τὸν μὲν Δανίηλον ἐκάλουν Βαλτάσαρον, τὸν δ' ̓Ανανίαν Σεδράχην, Μισάηλον δὲ Μισάχην, τὸν δ' ̓Αζαρίαν ̓Αβδεναγώ. τούτους ὁ βασιλεὺς δι' ὑπερβολὴν εὐφυί̈ας καὶ σπουδῆς τῆς περὶ τὴν παίδευσιν καὶ σοφίας ἐν προκοπῇ γενομένους εἶχεν ἐν τιμῇ καὶ στέργων διετέλει.Daniel he called Baltasar; Ananias, Shadrach; Misael, Meshach; and Azarias, Abednego. These the king had in esteem, and continued to love, because of the very excellent temper they were of, and because of their application to learning, and the profess they had made in wisdom.
NaN


ὁ δ' εἶναι μὲν ἕτοιμος ἔλεγεν ὑπηρετεῖν αὐτῶν τῇ προαιρέσει, ὑφορᾶσθαι δέ, μὴ κατάδηλοι τῷ βασιλεῖ γενηθέντες ἐκ τῆς τῶν σωμάτων ἰσχνότητος καὶ τῆς τροπῆς τῶν χαρακτήρων, συμμεταβάλλειν γὰρ αὐτοῖς ἀνάγκη τὰ σώματα καὶ τὰς χρόας ἅμα τῇ διαίτῃ, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων παίδων εὐπαθούντων ἐλεγχθέντες αἴτιοι κινδύνου καὶ τιμωρίας αὐτῷ καταστῶσιν.He replied, that he was ready to serve them in what they desired, but he suspected that they would be discovered by the king, from their meagre bodies, and the alteration of their countenances, because it could not be avoided but their bodies and colors must be changed with their diet, especially while they would be clearly discovered by the finer appearance of the other children, who would fare better, and thus they should bring him into danger, and occasion him to be punished;


ἔχοντα τοίνυν πρὸς τοῦτ' εὐλαβῶς τὸν ̓Ασχάνην πείθουσιν ἐπὶ δέκα ἡμέρας ταῦτα παρασχεῖν αὐτοῖς πείρας ἕνεκα καὶ μὴ μεταβαλούσης μὲν αὐτοῖς τῆς τῶν σωμάτων ἕξεως ἐπιμένειν τοῖς αὐτοῖς, ὡς οὐδὲν ἔτι εἰς αὐτὴν βλαβησομένων, εἰ δὲ μειωθέντας ἴδοι καὶ κάκιον τῶν ἄλλων ἔχοντας, ἐπὶ τὴν προτέραν αὐτοὺς δίαιταν ἄγειν.yet did they persuade Arioch, who was thus fearful, to give them what food they desired for ten days, by way of trial; and in case the habit of their bodies were not altered, to go on in the same way, as expecting that they should not be hurt thereby afterwards; but if he saw them look meagre, and worse than the rest, he should reduce them to their former diet.


ὡς δὲ οὐ μόνον οὐδὲν αὐτοὺς ἐλύπει τὴν τροφὴν ἐκείνην προσφερομένους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων εὐτραφέστεροι τὰ σώματα καὶ μείζονες ἐγίνοντο, ὡς τοὺς μὲν ἐνδεεστέρους ὑπολαμβάνειν οἷς τὴν βασιλικὴν συνέβαινεν εἶναι χορηγίαν, τοὺς δὲ μετὰ τοῦ Δανιήλου δοκεῖν ἐν ἀφθονίᾳ καὶ τρυφῇ τῇ πάσῃ βιοῦν, ἔκτοτε μετ' ἀδείας ὁ ̓Ασχάνης ἃ μὲν ἀπὸ τοῦ δείπνου καθ' ἡμέραν συνήθως ἔπεμπε τοῖς παισὶν ὁ βασιλεὺς αὐτὸς ἐλάμβανεν, ἐχορήγει δ' αὐτοῖς τὰ προειρημένα.Now when it appeared that they were so far from becoming worse by the use of this food, that they grew plumper and fuller in body than the rest, insomuch that he thought those who fed on what came from the king’s table seemed less plump and full, while those that were with Daniel looked as if they had lived in plenty, and in all sorts of luxury. Arioch, from that time, securely took himself what the king sent every day from his supper, according to custom, to the children, but gave them the forementioned diet


οἱ δὲ ὡς καὶ τῶν ψυχῶν αὐτοῖς διὰ τοῦτο καθαρῶν καὶ πρὸς τὴν παιδείαν ἀκραιφνῶν γεγενημένων καὶ τῶν σωμάτων πρὸς φιλοπονίαν εὐτονωτέρων, οὔτε γὰρ ἐκείνας ἐφείλκοντο καὶ βαρείας εἶχον ὑπὸ τροφῆς ποικίλης οὔτε ταῦτα μαλακώτερα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, πᾶσαν ἑτοίμως ἐξέμαθον παιδείαν ἥτις ἦν παρὰ τοῖς ̔Εβραίοις καὶ τοῖς Χαλδαίοις. μάλιστα δὲ Δανίηλος ἱκανῶς ἤδη σοφίας ἐμπείρως ἔχων περὶ κρίσεις ὀνείρων ἐσπουδάκει, καὶ τὸ θεῖον αὐτῷ φανερὸν ἐγίνετο.while they had their souls in some measure more pure, and less burdened, and so fitter for learning, and had their bodies in better tune for hard labor; for they neither had the former oppressed and heavy with variety of meats, nor were the other effeminate on the same account; so they readily understood all the learning that was among the Hebrews, and among the Chaldeans, as especially did Daniel, who being already sufficiently skillful in wisdom, was very busy about the interpretation of dreams; and God manifested himself to him.


Μετὰ δ' ἔτος δεύτερον τῆς Αἰγύπτου πορθήσεως ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος ὄναρ ἰδὼν θαυμαστόν, οὗ τὴν ἔκβασιν κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτὸς αὐτῷ ἐδήλωσεν ὁ θεός, τούτου μὲν ἐπιλανθάνεται διαναστὰς ἐκ τῆς κοίτης, μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς Χαλδαίους καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς μάντεις, ὡς εἴη τι ὄναρ ἑωρακὼς ἔλεγεν αὐτοῖς, καὶ τὸ συμβεβηκὸς περὶ τὴν λήθην ὧν εἶδε μηνύων ἐκέλευεν αὐτοὺς λέγειν, ὅτι τε ἦν τὸ ὄναρ καὶ τί τὸ σημεῖον.3. Now two years after the destruction of Egypt, king Nebuchadnezzar saw a wonderful dream, the accomplishment of which God showed him in his sleep; but when he arose out of his bed, he forgot the accomplishment. So he sent for the Chaldeans and magicians, and the prophets, and told them that he had seen a dream, and informed them that he had forgotten the accomplishment of what he had seen, and he enjoined them to tell him both what the dream was, and what was its signification;


τῶν δὲ ἀδύνατον εἶναι λεγόντων ἀνθρώποις τοῦτο εὑρεῖν, εἰ δὲ αὐτοῖς ἐκθοῖτο τὴν ὄψιν τοῦ ἐνυπνίου φράσειν τὸ σημεῖον ὑποσχομένων, θάνατον ἠπείλησεν αὐτοῖς, εἰ μὴ τὸ ὄναρ εἴποιεν, προσέταξε τε πάντας αὐτοὺς ἀναιρεθῆναι ποιῆσαι τὸ κελευσθὲν ὁμολογήσαντας μὴ δύνασθαι.and they said that this was a thing impossible to be discovered by men; but they promised him, that if he would explain to them what dream he had seen, they would tell him its signification. Hereupon he threatened to put them to death, unless they told him his dream; and he gave command to have them all put to death, since they confessed they could not do what they were commanded to do.


Δανίηλος δ' ἀκούσας, ὅτι προσέταξε πάντας τοὺς σοφοὺς ὁ βασιλεὺς ἀποθανεῖν, ἐν τούτοις δὲ καὶ αὐτὸν μετὰ τῶν συγγενῶν κινδυνεύειν, πρόσεισιν ̓Αριόχῃ τῷ τὴν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων τοῦ βασιλέως ἀρχὴν πεπιστευμένῳ.Now when Daniel heard that the king had given a command, that all the wise men should be put to death, and that among them himself and his three kinsmen were in danger, he went to Arioch, who was captain of the king’s guards


δεηθεὶς δὲ παρ' αὐτοῦ τὴν αἰτίαν μαθεῖν, δι' ἣν ὁ βασιλεὺς πάντας εἴη προστεταχὼς ἀναιρεθῆναι τοὺς σοφοὺς καὶ Χαλδαίους καὶ μάγους, καὶ μαθὼν τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον καὶ ὅτι κελευσθέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως τοῦτ' αὐτῷ δηλοῦν ἐπιλελησμένῳ φήσαντες μὴ δύνασθαι παρώξυναν αὐτόν, παρεκάλεσε τὸν ̓Αριόχην εἰσελθόντα πρὸς τὸν βασιλέα μίαν αἰτήσασθαι νύκτα τοῖς μάγοις καὶ ταύτῃ τὴν ἀναίρεσιν ἐπισχεῖν: ἐλπίζειν γὰρ δι' αὐτῆς δεηθεὶς τοῦ θεοῦ γνώσεσθαι τὸ ἐνύπνιον.and desired to know of him what was the reason why the king had given command that all the wise men, and Chaldeans, and magicians should be slain. So when he had learned that the king had had a dream, and had forgotten it, and that when they were enjoined to inform the king of it, they had said they could not do it, and had thereby provoked him to anger, he desired of Arioch that he would go in to the king, and desire respite for the magicians for one night, and to put off their slaughter so long, for that he hoped within that time to obtain, by prayer to God, the knowledge of the dream.


ὁ δὲ ̓Αριόχης ταῦτ' ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ Δανίηλον ἀξιοῦν. καὶ ὁ μὲν κελεύει τὴν ἀναίρεσιν ἐπισχεῖν τῶν μάγων ἕως γνῷ τὴν ὑπόσχεσιν τὴν Δανιήλου: ὁ δὲ παῖς μετὰ τῶν συγγενῶν ὑποχωρήσας πρὸς ἑαυτὸν δι' ὅλης ἱκετεύει τὸν θεὸν τῆς νυκτὸς γνωρίσαι καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς Χαλδαίους, οἷς δεῖ καὶ αὐτοὺς συναπολέσθαι, ῥύσασθαι δὲ τῆς τοῦ βασιλέως ὀργῆς ἐμφανίσαντα τὴν ὄψιν αὐτῷ καὶ ποιήσαντα δήλην, ἧς ὁ βασιλεὺς ἐπελέληστο διὰ τῆς παρελθούσης νυκτὸς ἰδὼν κατὰ τοὺς ὕπνους.Accordingly, Arioch informed the king of what Daniel desired. So the king bid them delay the slaughter of the magicians till he knew what Daniel’s promise would come to; but the young man retired to his own house, with his kinsmen, and besought God that whole night to discover the dream, and thereby deliver the magicians and Chaldeans, with whom they were themselves to perish, from the king’s anger, by enabling him to declare his vision, and to make manifest what the king had seen the night before in his sleep, but had forgotten it.


nanAccordingly, God, out of pity to those that were in danger, and out of regard to the wisdom of Daniel, made known to him the dream and its interpretation, that so the king might understand by him its signification also.


Δανίηλος δὲ γνοὺς παρὰ τοῦ θεοῦ ταῦτα περιχαρὴς ἀνίσταται καὶ τοῖς ἀδελφοῖς δηλώσας τοὺς μὲν ἀπεγνωκότας ἤδη τοῦ ζῆν καὶ πρὸς τῷ τεθνάναι τὴν διάνοιαν ἔχοντας εἰς εὐθυμίαν καὶ τὰς περὶ τοῦ βίου διήγειρεν ἐλπίδαςWhen Daniel had obtained this knowledge from God, he arose very joyful, and told it to his brethren, and made them glad, and to hope well that they should now preserve their lives, of which they despaired before, and had their minds full of nothing but the thoughts of dying.


εὐχαριστήσας δὲ τῷ θεῷ μετ' αὐτῶν ἔλεον λαβόντι τῆς ἡλικίας αὐτῶν γενομένης ἡμέρας παραγίνεται πρὸς ̓Αριόχην καὶ ἄγειν αὐτὸν ἠξίου πρὸς τὸν βασιλέα: δηλῶσαι γὰρ αὐτῷ βούλεσθαι τὸ ἐνύπνιον, ὅ φησιν ἰδεῖν πρὸ τῆς παρελθούσης νυκτός.So when he had with them returned thanks to God, who had commiserated their youth, when it was day he came to Arioch, and desired him to bring him to the king, because he would discover to him that dream which he had seen the night before.


Εἰσελθὼν δὲ πρὸς τὸν βασιλέα Δανίηλος παρῃτεῖτο πρῶτον μὴ σοφώτερον αὐτὸν δόξαι τῶν ἄλλων Χαλδαίων καὶ μάγων, ὅτι μηδενὸς ἐκείνων τὸ ὄναρ εὑρεῖν δυνηθέντος αὐτὸς αὐτὸ μέλλοι λέγειν: οὐ γὰρ κατ' ἐμπειρίαν οὐδ' ὅτι τὴν διάνοιαν αὐτῶν μᾶλλον ἐκπεπόνηται τοῦτο γίνεται, ἀλλ' ἐλεήσας ἡμᾶς ὁ θεὸς κινδυνεύοντας ἀποθανεῖν δεηθέντι περί τε τῆς ἐμῆς ψυχῆς καὶ τῶν ὁμοεθνῶν καὶ τὸ ὄναρ καὶ τὴν κρίσιν αὐτοῦ φανερὰν ἐποίησεν.4. When Daniel was come in to the king, he excused himself first, that he did not pretend to be wiser than the other Chaldeans and magicians, when, upon their entire inability to discover his dream, he was undertaking to inform him of it; for this was not by his own skill, or on account of his having better cultivated his understanding than the rest; but he said, “God hath had pity upon us, when we were in danger of death, and when I prayed for the life of myself, and of those of my own nation, hath made manifest to me both the dream, and the interpretation thereof;


οὐχ ἧττον γὰρ τῆς ἐφ' ἡμῖν αὐτοῖς καταδικασθεῖσιν ὑπὸ σοῦ μὴ ζῆν λύπης περὶ τῆς σῆς αὐτοῦ δόξης ἐφρόντιζον ἀδίκως οὕτως ἄνδρας καὶ ταῦτα καλοὺς κἀγαθοὺς ἀποθανεῖν κελεύσαντος, οἷς οὐδὲν μὲν ἀνθρωπίνης σοφίας ἐχόμενον προσέταξας, ὃ δ' ἦν θεοῦ τοῦτο ἀπῄτεις παρ' αὐτῶν.for I was not less concerned for thy glory than for the sorrow that we were by thee condemned to die, while thou didst so unjustly command men, both good and excellent in themselves, to be put to death, when thou enjoinedst them to do what was entirely above the reach of human wisdom, and requiredst of them what was only the work of God.


σοὶ τοίνυν φροντίζοντι περὶ τοῦ τίς ἄρξει τοῦ κόσμου παντὸς μετὰ σέ, κοιμηθέντι βουλόμενος δηλῶσαι πάντας ὁ θεὸς τοὺς βασιλεύσοντας ὄναρ ἔδειξε τοιοῦτον:Wherefore, as thou in thy sleep wast solicitous concerning those that should succeed thee in the government of the whole world, God was desirous to show thee all those that should reign after thee, and to that end exhibited to thee the following dream:


ἔδοξας ὁρᾶν ἀνδριάντα μέγαν ἑστῶτα, οὗ τὴν μὲν κεφαλὴν συνέβαινεν εἶναι χρυσῆν, τοὺς δὲ ὤμους καὶ τοὺς βραχίονας ἀργυροῦς, τὴν δὲ γαστέρα καὶ τοὺς μηροὺς χαλκέους, κνήμας δὲ καὶ πόδας σιδηροῦς.Thou seemedst to see a great image standing before thee, the head of which proved to be of gold, the shoulders and arms of silver, and the belly and the thighs of brass, but the legs and the feet of iron;


εἶτα λίθον ἐξ ὄρους ἀπορραγέντα ἐμπεσεῖν τῷ ἀνδριάντι καὶ τοῦτον καταβαλόντα συνθρύψαι καὶ μηδὲν αὐτοῦ μέρος ὁλόκληρον ἀφεῖναι, ὡς τὸν μὲν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χαλκὸν καὶ τὸν σίδηρον ἀλεύρων λεπτότερον γενέσθαι, καὶ τὰ μὲν ἀνέμου πνεύσαντος σφοδροτέρου ὑπὸ τῆς βίας ἁρπαγέντα διασπαρῆναι, τὸν δὲ λίθον αὐξῆσαι τοσοῦτον, ὡς ἅπασαν δοκεῖν τὴν γῆν ὑπ' αὐτοῦ πεπληρῶσθαι.after which thou sawest a stone broken off from a mountain, which fell upon the image, and threw it down, and brake it to pieces, and did not permit any part of it to remain whole; but the gold, the silver, the brass, and the iron, became smaller than meal, which, upon the blast of a violent wind, was by force carried away, and scattered abroad, but the stone did increase to such a degree, that the whole earth beneath it seemed to be filled therewith.


τὸ μὲν οὖν ὄναρ, ὅπερ εἶδες, τοῦτ' ἔστιν, ἡ δὲ κρίσις αὐτοῦ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον: ἡ μὲν χρυσῆ κεφαλὴ σέ τε ἐδήλου καὶ τοὺς πρὸ σοῦ βασιλέας Βαβυλωνίους ὄντας: αἱ δὲ χεῖρες καὶ οἱ ὦμοι σημαίνουσιν ὑπὸ δύο καταλυθήσεσθαι βασιλέων τὴν ἡγεμονίαν ὑμῶν:This is the dream which thou sawest, and its interpretation is as follows: The head of gold denotes thee, and the kings of Babylon that have been before thee; but the two hands and arms signify this, that your government shall be dissolved by two kings;


τὴν δὲ ἐκείνων ἕτερός τις ἀπὸ τῆς δύσεως καθαιρήσει χαλκὸν ἠμφιεσμένος, καὶ ταύτην ἄλλη παύσει τὴν ἰσχὺν ὁμοία σιδήρῳ καὶ κρατήσει δὲ εἰς ἅπαντα διὰ τὴν τοῦ σιδήρου φύσιν: εἶναι γὰρ αὐτὴν στερροτέραν τῆς τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου καὶ τοῦ χαλκοῦ.but another king that shall come from the west, armed with brass, shall destroy that government; and another government, that shall be like unto iron, shall put an end to the power of the former, and shall have dominion over all the earth, on account of the nature of iron, which is stronger than that of gold, of silver, and of brass.”
NaN


̔Ο δὲ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσαρος ἀκηκοὼς ταῦτα καὶ ἐπιγνοὺς τὸ ὄναρ ἐξεπλάγη τὴν τοῦ Δανιήλου φύσιν καὶ πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ᾧ τρόπῳ τὸν θεὸν προσκυνοῦσι, τούτῳ τὸν Δανίηλον ἠσπάζετο:5. When Nebuchadnezzar heard this, and recollected his dream, he was astonished at the nature of Daniel, and fell upon his knee; and saluted Daniel in the manner that men worship God


καὶ θύειν δὲ ὡς θεῷ προσέταξεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν προσηγορίαν αὐτῷ τοῦ ἰδίου θεοῦ θέμενος ἁπάσης ἐπίτροπον τῆς βασιλείας ἐποίησε καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ, οὓς ὑπὸ φθόνου καὶ βασκανίας εἰς κίνδυνον ἐμπεσεῖν συνέβη τῷ βασιλεῖ προσκρούσαντας ἐξ αἰτίας τοιαύτης:and gave command that he should be sacrificed to as a god. And this was not all, for he also imposed the name, of his own god upon him, [Baltasar,] and made him and his kinsmen rulers of his whole kingdom; which kinsmen of his happened to fall into great danger by the envy and malice [of their enemies]; for they offended the king upon the occasion following:


ὁ βασιλεὺς κατασκευάσας χρύσεον ἀνδριάντα πηχῶν τὸ μὲν ὕψος ἑξήκοντα τὸ πλάτος δὲ ἕξ, στήσας αὐτὸν ἐν τῷ μεγάλῳ τῆς Βαβυλῶνος πεδίῳ καὶ μέλλων καθιεροῦν αὐτὸν συνεκάλεσεν ἐξ ἁπάσης ἧς ἦρχε γῆς τοὺς πρώτους πρῶτον αὐτοῖς προστάξας, ὅταν σημαινούσης ἀκούσωσι τῆς σάλπιγγος, τότε πεσόντας προσκυνεῖν τὸν ἀνδριάντα: τοὺς δὲ μὴ ποιήσαντας ἠπείλησεν εἰς τὴν τοῦ πυρὸς ἐμβληθῆναι κάμινον.he made an image of gold, whose height was sixty cubits, and its breadth six cubits, and set it in the great plain of Babylon; and when he was going to dedicate the image, he invited the principal men out of all the earth that was under his dominions, and commanded them, in the first place, that when they should hear the sound of the trumpet, they should then fall down and worship the image; and he threatened, that those who did not do so, should be cast into a fiery furnace.


πάντων οὖν μετὰ τὸ σημαινούσης ἐπακοῦσαι τῆς σάλπιγγος προσκυνούντων τὸν ἀνδριάντα τοὺς Δανιήλου συγγενεῖς οὐ ποιῆσαι τοῦτό φασι μὴ βουληθέντας παραβῆναι τοὺς πατρίους νόμους. καὶ οἱ μὲν ἐλεγχθέντες εὐθὺς εἰς τὸ πῦρ ἐμβληθέντες θείᾳ σώζονται προνοίᾳ καὶ παραδόξως διαφεύγουσι τὸν θάνατον.When therefore all the rest, upon the hearing of the sound of the trumpet, worshipped the image, they relate that Daniel’s kinsmen did not do it, because they would not transgress the laws of their country. So these men were convicted, and cast immediately into the fire, but were saved by Divine Providence, and after a surprising manner escaped death


* ἀλλὰ κατὰ λογισμὸν οἶμαι τῷ μηδὲν ἀδικήσαντας εἰς αὐτὸ βληθῆναι οὐχ ἥψατο, καίειν δ' ἀσθενὲς ἦν ἔχον ἐν ἑαυτῷ τοὺς παῖδας τοῦ θεοῦ κρείττονα τὰ σώματα αὐτῶν ὥστε μὴ δαπανηθῆναι ὑπὸ τοῦ πυρὸς παρασκευάσαντος. τοῦτο συνέστησεν αὐτοὺς τῷ βασιλεῖ ὡς δικαίους καὶ θεοφιλεῖς, διὸ μετὰ ταῦτα πάσης ἀξιούμενοι παρ' αὐτοῦ τιμῆς διετέλουν.for the fire did not touch them; and I suppose that it touched them not, as if it reasoned with itself, that they were cast into it without any fault of theirs, and that therefore it was too weak to burn the young men when they were in it. This was done by the power of God, who made their bodies so far superior to the fire, that it could not consume them. This it was which recommended them to the king as righteous men, and men beloved of God, on which account they continued in great esteem with him.


̓Ολίγῳ δ' ὕστερον χρόνῳ πάλιν ὁρᾷ κατὰ τοὺς ὕπνους ὁ βασιλεὺς ὄψιν ἑτέραν, ὡς ἐκπεσὼν τῆς ἀρχῆς μετὰ θηρίων ἕξει τὴν δίαιταν καὶ διαζήσας οὕτως ἐπὶ τῆς ἐρημίας ἔτεσιν ἑπτὰ αὖθις τὴν ἀρχὴν ἀπολήψεται. τοῦτο θεασάμενος τοὖναρ πάλιν τοὺς μάγους συγκαλέσας ἀνέκρινεν αὐτοὺς περὶ αὐτοῦ καὶ τί σημαίνοι λέγειν ἠξίου.6. A little after this the king saw in his sleep again another vision; how he should fall from his dominion, and feed among the wild beasts, and that when he had lived in this manner in the desert for seven years, he should recover his dominion again. When he had seen this dream, he called the magicians together again, and inquired of them about it, and desired them to tell him what it signified;


τῶν μὲν οὖν ἄλλων οὐθεὶς ἠδυνήθη τὴν τοῦ ἐνυπνίου διάνοιαν εὑρεῖν οὐδ' ἐμφανίσαι τῷ βασιλεῖ, Δανίηλος δὲ μόνος καὶ τοῦτ' ἔκρινε καὶ καθὼς οὗτος αὐτῷ προεῖπεν ἀπέβη. διατρίψας γὰρ ἐπὶ τῆς ἐρημίας τὸν προειρημένον χρόνον οὐδενὸς τολμήσαντος ἐπιθέσθαι τοῖς πράγμασι παρὰ τὴν ἑπταετίαν, δεηθεὶς τοῦ θεοῦ τὴν βασιλείαν ἀπολαβεῖν πάλιν εἰς αὐτὴν ἐπανέρχεται.but when none of them could find out the meaning of the dream, nor discover it to the king, Daniel was the only person that explained it; and as he foretold, so it came to pass; for after he had continued in the wilderness the forementioned interval of time, while no one durst attempt to seize his kingdom during those seven years, he prayed to God that he might recover his kingdom, and he returned to it.


ἐγκαλέσῃ δέ μοι μηδεὶς οὕτως ἕκαστα τούτων ἀπαγγέλλοντι διὰ τῆς γραφῆς, ὡς ἐν τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσκω βιβλίοις: καὶ γὰρ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἱστορίας πρὸς τοὺς ἐπιζητήσοντάς τι περὶ τῶν πραγμάτων ἢ μεμψομένους ἠσφαλισάμην, μόνον τε μεταφράζειν τὰς ̔Εβραίων βίβλους εἰπὼν εἰς τὴν ̔Ελλάδα γλῶτταν καὶ ταῦτα δηλώσειν μήτε προστιθεὶς τοῖς πράγμασιν αὐτὸς ἰδίᾳ μήτ' ἀφαιρῶν ὑπεισχημένος.But let no one blame me for writing down every thing of this nature, as I find it in our ancient books; for as to that matter, I have plainly assured those that think me defective in any such point, or complain of my management, and have told them in the beginning of this history, that I intended to do no more than translate the Hebrew books into the Greek language, and promised them to explain those facts, without adding any thing to them of my own, or taking any thing away from there.


̔Ο δὲ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος ἔτη τρία καὶ τεσσαράκοντα βασιλεύσας τελευτᾷ τὸν βίον ἀνὴρ δραστήριος καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εὐτυχέστερος γενόμενος. μέμνηται δ' αὐτοῦ τῶν πράξεων καὶ Βηρωσὸς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Χαλδαϊκῶν ἱστοριῶν λέγων οὕτως:1. Now when king Nebuchadnezzar had reigned forty-three years, he ended his life. He was an active man, and more fortunate than the kings that were before him. Now Berosus makes mention of his actions in the third book of his Chaldaic History, where he says thus:
NaN


συμμίξας δὲ Ναβουχοδονόσορος τῷ ἀποστάτῃ καὶ παραταξάμενος αὐτοῦ τε ἐκράτησε καὶ τὴν χώραν ἐκ ταύτης τῆς ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἐποιήσατο. τῷ τε πατρὶ αὐτοῦ Ναβουχοδονοσόρῳ συνέβη κατ' αὐτὸν τὸν καιρὸν ἀρρωστήσαντι ἐν τῇ Βαβυλωνίων πόλει μεταλλάξαι τὸν βίον ἔτη βασιλεύσαντα εἴκοσι καὶ ἕν.So when Nebuchadnezzar had given battle, and fought with the rebel, he beat him, and reduced the country from under his subjection, and made it a branch of his own kingdom; but about that time it happened that his father Nebuchodonosor [Nabopollassar] fell ill, and ended his life in the city Babylon, when he had reigned twenty-one years;


αἰσθόμενος δὲ μετ' οὐ πολὺν χρόνον τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν Ναβουχοδονοσάρου καὶ καταστήσας τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον πράγματα καὶ τὴν λοιπὴν χώραν καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ̓Ιουδαίων τε καὶ Φοινίκων καὶ Σύρων καὶ τῶν κατ' Αἴγυπτον ἐθνῶν συντάξας τισὶ τῶν φίλων μετὰ τῆς βαρυτάτης δυνάμεως καὶ τῆς λοιπῆς ὠφελείας ἀνακομίζειν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν, αὐτὸς ὁρμήσας ὀλιγοστὸς διὰ τῆς ἐρήμου παραγίνεται εἰς Βαβυλῶνα.and when he was made sensible, as he was in a little time, that his father Nebuchodonosor [Nabopollassar] was dead, and having settled the affairs of Egypt, and the other countries, as also those that concerned the captive Jews, and Phoenicians, and Syrians, and those of the Egyptian nations; and having committed the conveyance of them to Babylon to certain of his friends, together with the gross of his army, and the rest of their ammunition and provisions, he went himself hastily, accompanied with a few others, over the desert, and came to Babylon.


παραλαβὼν δὲ τὰ πράγματα διοικούμενα ὑπὸ Χαλδαίων καὶ διατηρουμένην τὴν βασιλείαν ὑπὸ τοῦ βελτίστου αὐτῶν, κυριεύσας ὁλοκλήρου τῆς πατρικῆς ἀρχῆς τοῖς μὲν αἰχμαλώτοις παραγενομένοις συνέταξεν ἀποικίας ἐν τοῖς ἐπιτηδειοτάτοις τῆς Βαβυλωνίας τόποις ἀποδεῖξαιSo he took upon him the management of public affairs, and of the kingdom which had been kept for him by one that was the principal of the Chaldeans, and he received the entire dominions of his father, and appointed, that when the captives came, they should be placed as colonies, in the most proper places of Babylonia;


αὐτὸς δ' ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου λαφύρων τό τε τοῦ Βήλου ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ κοσμήσας φιλοτίμως τήν τε ὑπάρχουσαν ἐξ ἀρχῆς πόλιν καὶ ἕτερα καταχαρισάμενος καὶ ἀναγκάσας πρὸς τὸ μηκέτι δύνασθαι τοὺς πολιορκοῦντας τὸν ποταμὸν ἀναστρέψαντας ἐπὶ τὴν πόλιν κατασκευάζειν περιεβάλετο τρεῖς μὲν τῆς ἔνδον πόλεως περιβόλους, τρεῖς δ' ἔξω τούτων δὲ τῆς ὀπτῆς πλίνθου.but then he adorned the temple of Belus, and the rest of the temples, in a magnificent manner, with the spoils he had taken in the war. He also added another city to that which was there of old, and rebuilt it, that such as would besiege it hereafter might no more turn the course of the river, and thereby attack the city itself. He therefore built three walls round about the inner city, and three others about that which was the outer, and this he did with burnt brick.


καὶ τειχίσας ἀξιολόγως τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας κοσμήσας ἱεροπρεπῶς κατεσκεύασεν ἐν τοῖς πατρικοῖς βασιλείοις ἕτερα βασίλεια ἐχόμενα αὐτῶν, ὧν τὸ μὲν ἀνάστημα καὶ τὴν λοιπὴν πολυτέλειαν περισσὸν ἴσως ἂν εἴη λέγειν, πλὴν ὅσον τὰ μεγάλα καὶ ὑπερήφανα συνετελέσθη ἡμέραις πεντεκαίδεκα.And after he had, after a becoming manner, walled the city, and adorned its gates gloriously, he built another palace before his father’s palace, but so that they joined to it; to describe whose vast height and immense riches it would perhaps be too much for me to attempt; yet as large and lofty as they were, they were completed in fifteen days.


ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις τούτοις ἀναλήμματα λίθινα ἀνῳκοδόμησε τὴν ὄψιν ἀποδοὺς ὁμοιοτάτην τοῖς ὄρεσι, καταφυτεύσας δένδρεσι παντοδαποῖς ἐξειργάσατο καὶ κατεσκεύασε τὸν καλούμενον κρεμαστὸν παράδεισον διὰ τὸ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐπιθυμεῖν τῆς οἰκείας διαθέσεως ὡς τεθραμμένην ἐν τοῖς κατὰ Μηδίαν τόποις.”He also erected elevated places for walking, of stone, and made it resemble mountains, and built it so that it might be planted with all sorts of trees. He also erected what was called a pensile paradise, because his wife was desirous to have things like her own country, she having been bred up in the palaces of Media.”


καὶ Μεγασθένης δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ̓Ινδικῶν μνημονεύει αὐτῶν δι' ἧς ἀποφαίνειν πειρᾶται τοῦτον τὸν βασιλέα τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῷ μεγέθει τῶν πράξεων ὑπερβεβηκότα τὸν ̔Ηρακλέα: καταστρέψασθαι γὰρ αὐτόν φησι Λιβύης τὴν πολλὴν καὶ ̓Ιβηρίαν.Megasthenes also, in his fourth book of his Accounts of India, makes mention of these things, and thereby endeavors to show that this king [Nebuchadnezzar] exceeded Hercules in fortitude, and in the greatness of his actions; for he saith that he conquered a great part of Libya and Iberia.


καὶ Διοκλῆς δ' ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Περσικῶν μνημονεύει τούτου τοῦ βασιλέως καὶ Φιλόστρατος ἐν ταῖς ̓Ινδικαῖς καὶ Φοινικικαῖς ἱστορίαις, ὅτι οὗτος ὁ βασιλεὺς ἐπολιόρκησε τὴν Τύρον ἔτεσι τρισὶ καὶ δέκα βασιλεύοντος κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ̓Ιθωβάλου τῆς Τύρου. καὶ τὰ μὲν ὑπὸ πάντων ἱστορούμενα περὶ τούτου τοῦ βασιλέως ταῦτα ἦν.Diocles also, in the second book of his Accounts of Persia, mentions this king; as does Philostrates in his Accounts both of India and of Phoenicia, say, that this king besieged Tyre thirteen years, while at the same time Ethbaal reigned at Tyre. These are all the histories that I have met with concerning this king.


Μετὰ δὲ τὴν Ναβουχοδονοσόρου τελευτὴν ̓Αβιλμαθαδάχος ὁ παῖς αὐτοῦ τὴν βασιλείαν παραλαμβάνει, ὃς εὐθὺς τὸν τῶν ̔Ιεροσολύμων βασιλέα ̓Ιεχονίαν τῶν δεσμῶν ἀφεὶς ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τῶν φίλων εἶχε πολλὰς αὐτῷ δωρεὰς δοὺς καὶ ποιήσας αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ βασιλέων:2. But now, after the death of Nebuchadnezzar, Evil-Merodach his son succeeded in the kingdom, who immediately set Jeconiah at liberty, and esteemed him among his most intimate friends. He also gave him many presents, and made him honorable above the rest of the kings that were in Babylon;
NaN


τελευτήσαντος δὲ ̓Αβιλμαθαδάχου μετὰ ἔτη ὀκτωκαίδεκα τῆς βασιλείας ̓Ηγλίσαρος ὁ παῖς αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν παραλαμβάνει, καὶ κατασχὼν αὐτὴν ἔτη τεσσαράκοντα καταστρέφει τὸν βίον. μετὰ δ' αὐτὸν εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Λαβοσόρδαχον ἀφικνεῖται τῆς βασιλείας ἡ διαδοχή, καὶ μῆνας ποιήσασα παρ' αὐτῷ τοὺς πάντας ἐννέα τελευτήσαντος αὐτοῦ μεταβαίνει πρὸς Βαλτασάρην τὸν καλούμενον Ναβοάνδηλον παρὰ τοῖς Βαβυλωνίοις.When Evil-Mcrodach was dead, after a reign of eighteen years, Niglissar his son took the government, and retained it forty years, and then ended his life; and after him the succession in the kingdom came to his son Labosordacus, who continued in it in all but nine months; and when he was dead, it came to Baltasar, who by the Babylonians was called Naboandelus;


ἐπὶ τοῦτον στρατεύουσι Κῦρός τε ὁ Περσῶν βασιλεὺς καὶ Δαρεῖος ὁ Μήδων. καὶ πολιορκουμένων τοὺς ἐν Βαβυλῶνι θαυμάσιόν τι καὶ τεράστιον θέαμα συνέβη: κατέκειτο δειπνῶν καὶ πίνων ἐν οἴκῳ μεγάλῳ καὶ πρὸς ἑστιάσεις πεποιημένῳ βασιλικὰς μετὰ τῶν παλλακίδων καὶ τῶν φίλων.against him did Cyrus, the king of Persia, and Darius, the king of Media, make war; and when he was besieged in Babylon, there happened a wonderful and prodigious vision. He was sat down at supper in a large room, and there were a great many vessels of silver, such as were made for royal entertainments, and he had with him his concubines and his friends;


δόξαν δὲ αὐτῷ κομισθῆναι κελεύει ἐκ τοῦ ἰδίου ναοῦ τὰ τοῦ θεοῦ σκεύη, ἃ συλήσας Ναβουχοδονόσορος ἐκ τῶν ̔Ιεροσολύμων οὐκ ἐχρῆτο μέν, εἰς δὲ τὸν αὑτοῦ ναὸν κατέθηκεν. αὐτὸς δὲ ὑπὸ θράσους προαχθείς, ὥστε αὐτοῖς χρῆσθαι, μεταξὺ πίνων καὶ βλασφημῶν τὸν θεὸν ἐκ τοῦ τείχους ὁρᾷ χεῖρα προϊοῦσαν καὶ τῷ τοίχῳ τινὰς συλλαβὰς ἐγγράφουσαν.whereupon he came to a resolution, and commanded that those vessels of God which Nebuchadnezzar had plundered out of Jerusalem, and had not made use of, but had put them into his own temple, should be brought out of that temple. He also grew so haughty as to proceed to use them in the midst of his cups, drinking out of them, and blaspheming against God. In the mean time, he saw a hand proceed out of the wall, and writing upon the wall certain syllables;


ταραχθεὶς δὲ ὑπὸ τῆς ὄψεως συνεκάλεσε τοὺς μάγους καὶ τοὺς Χαλδαίους, πᾶν τοῦτο τὸ γένος ὅσον ἦν ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις τά τε σημεῖα καὶ τὰ ὀνείρατα κρίνειν δυνάμενον, ὡς ἂν αὐτῷ δηλώσωσι τὰ γεγραμμένα.at which sight, being disturbed, he called the magicians and Chaldeans together, and all that sort of men that are among these barbarians, and were able to interpret signs and dreams, that they might explain the writing to him.


τῶν δὲ μάγων οὐδὲν εὑρίσκειν δυναμένων οὐδὲ συνιέναι λεγόντων ὑπ' ἀγωνίας ὁ βασιλεὺς καὶ πολλῆς τῆς ἐπὶ τῷ παραδόξῳ λύπης κατὰ πᾶσαν ἐκήρυξε τὴν χώραν τῷ τὰ γράμματα καὶ τὴν ὑπ' αὐτῶν δηλουμένην διάνοιαν σαφῆ ποιήσαντι δώσειν ὑπισχνούμενος στρεπτὸν περιαυχένιον χρύσεον καὶ πορφυρᾶν ἐσθῆτα φορεῖν, ὡς οἱ τῶν Χαλδαίων βασιλεῖς, καὶ τὸ τρίτον μέρος τῆς ἰδίας ἀρχῆς.But when the magicians said they could discover nothing, nor did understand it, the king was in great disorder of mind, and under great trouble at this surprising accident; so he caused it to be proclaimed through all the country, and promised, that to him who could explain the writing, and give the signification couched therein, he would give him a golden chain for his neck, and leave to wear a purple garment, as did the kings of Chaldea, and would bestow on him the third part of his own dominions.


τούτου γενομένου τοῦ κηρύγματος ἔτι μᾶλλον οἱ μάγοι συνδραμόντες καὶ φιλοτιμησάμενοι πρὸς τὴν εὕρεσιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν ἔλαττον ἠπόρησαν.When this proclamation was made, the magicians ran together more earnestly, and were very ambitious to find out the importance of the writing, but still hesitated about it as much as before.


ἀθυμοῦντα δ' ἐπὶ τούτῳ θεασαμένη τὸν βασιλέα ἡ μάμμη αὐτοῦ παραθαρσύνειν ἤρξατο καὶ λέγειν, ὡς ἔστι τις ἀπὸ τῆς ̓Ιουδαίας αἰχμάλωτος ἐκεῖθεν τὸ γένος ἀχθεὶς ὑπὸ τοῦ Ναβουχοδονοσόρου πορθήσαντος ̔Ιεροσόλυμα Δανίηλος ὄνομα, σοφὸς ἀνὴρ καὶ δεινὸς εὑρεῖν τὰ ἀμήχανα καὶ μόνῳ τῷ θεῷ γνώριμα, ὃς Ναβουχοδονοσόρῳ τῷ βασιλεῖ μηδενὸς ἄλλου δυνηθέντος εἰπεῖν περὶ ὧν ἔχρῃζεν εἰς φῶς ἤγαγε τὰ ζητούμενα.Now when the king’s grandmother saw him cast down at this accident, she began to encourage him, and to say, that there was a certain captive who came from Judea, a Jew by birth, but brought away thence by Nebuchadnezzar when he had destroyed Jerusalem, whose name was Daniel, a wise man, and one of great sagacity in finding out what was impossible for others to discover, and what was known to God alone, who brought to light and answered such questions to Nebuchadnezzar as no one else was able to answer when they were consulted.


μεταπεμψάμενον οὖν αὐτὸν ἠξίου παρ' αὐτοῦ πυνθάνεσθαι περὶ τῶν γραμμάτων καὶ τὴν ἀμαθίαν τὴν τῶν οὐχ εὑρόντων αὐτὰ κατακρίνειν, κἂν σκυθρωπὸν ᾖ τὸ ὑπὸ τοῦ θεοῦ σημαινόμενον.She therefore desired that he would send for him, and inquire of him concerning the writing, and to condemn the unskilfulness of those that could not find their meaning, and this, although what God signified thereby should be of a melancholy nature.


Ταῦτ' ἀκούσας καλεῖ τὸν Δανίηλον ὁ Βαλτασάρης καὶ διαλεχθεὶς ὡς πύθοιτο περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας, ὅτι θεῖον αὐτῷ πνεῦμα συμπάρεστι καὶ μόνος ἐξευρεῖν ἱκανώτατος ἃ μὴ τοῖς ἄλλοις εἰς ἐπίνοιαν ἔρχεται, φράζειν αὐτῷ τὰ γεγραμμένα καὶ τί σημαίνει μηνύειν ἠξίου:3. When Baltasar heard this, he called for Daniel; and when he had discoursed to him what he had learned concerning him and his wisdom, and how a Divine Spirit was with him, and that he alone was fully capable of finding out what others would never have thought of, he desired him to declare to him what this writing meant;
NaN


Δανίηλος δὲ τὰς μὲν δωρεὰς αὐτὸν ἔχειν ἠξίου: τὸ γὰρ σοφὸν καὶ θεῖον ἀδωροδόκητον εἶναι καὶ προῖκα τοὺς δεομένους ὠφελεῖν, μηνύσειν δ' αὐτῷ τὰ γεγραμμένα σημαίνοντα καταστροφὴν αὐτῷ τοῦ βίου, ὅτι μηδ' οἷς ὁ πρόγονος αὐτοῦ διὰ τὰς εἰς θεὸν ὕβρεις ἐκολάσθη τούτοις ἔμαθεν εὐσεβεῖν καὶ μηδὲν ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν μηχανᾶσθαι:But Daniel desired that he would keep his gifts to himself; for what is the effect of wisdom and of divine revelation admits of no gifts, and bestows its advantages on petitioners freely; but that still he would explain the writing to him; which denoted that he should soon die, and this because he had not learnt to honor God, and not to admit things above human nature, by what punishments his progenitor had undergone for the injuries he had offered to God;


ἀλλὰ καὶ Ναβουχοδονοσόρου μεταστάντος εἰς δίαιταν θηρίων ἐφ' οἷς ἠσέβησε καὶ μετὰ πολλὰς ἱκεσίας καὶ δεήσεις ἐλεηθέντος ἐπανελθεῖν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον καὶ τὴν βασιλείαν, καὶ διὰ ταῦτα τὸν θεὸν ὡς τὴν ἅπασαν ἔχοντα δύναμιν καὶ προνοούμενον τῶν ἀνθρώπων μέχρις οὗ καὶ ἐτελεύτησεν ὑμνοῦντος, λήθην αὐτὸς ἔλαβε τούτων καὶ πολλὰ μὲν ἐβλασφήμησε τὸ θεῖον, τοῖς δὲ σκεύεσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν παλλακίδων διηκονεῖτο.and because he had quite forgotten how Nebuchadnezzar was removed to feed among wild beasts for his impieties, and did not recover his former life among men and his kingdom, but upon God’s mercy to him, after many supplications and prayers; who did thereupon praise God all the days of his life, as one of almighty power, and who takes care of mankind. [He also put him in mind] how he had greatly blasphemed against God, and had made use of his vessels amongst his concubines;


ταῦτα ὁρῶντα τὸν θεὸν ὀργισθῆναι αὐτῷ καὶ διὰ τῶν γεγραμμένων προκαταγγέλλειν, εἰς οἷον αὐτὸν καταστρέψαι δεῖ τέλος. ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα τάδε: μάνη: τούτῳ δὲ ἔλεγεν ̔Ελλάδι γλώσσῃ σημαίνοιτο ἂν ἀριθμός, ὥσπερ τῆς ζωῆς σου τὸν χρόνον καὶ τῆς ἀρχῆς ἠρίθμηκεν ὁ θεὸς καὶ περισσεύειν ἔτι σοι βραχὺν χρόνον.that therefore God saw this, and was angry with him, and declared by this writing beforehand what a sad conclusion of his life he should come to. And he explained the writing thus: “MANEH. This, if it be expounded in the Greek language, may signify a Number, because God hath numbered so long a time for thy life, and for thy government, and that there remains but a small portion.


θέκελ: σημαίνει τοῦτο τὸν σταθμόν: στήσας οὖν σου λέγει τὸν χρόνον τῆς βασιλείας ὁ θεὸς ἤδη καταφερομένην δηλοῖ. φαρές: καὶ τοῦτο κλάσμα δηλοῖ καθ' ̔Ελλάδα γλῶτταν: κλάσει τοιγαροῦν σου τὴν βασιλείαν καὶ Μήδοις αὐτὴν καὶ Πέρσαις διανεμεῖ.—THEKEL. This signifies a weight, and means that God hath weighed thy kingdom in a balance, and finds it going down already.—PHARES. This also, in the Greek tongue, denotes a fragment. God will therefore break thy kingdom in pieces, and divide it among the Medes and Persians.”


Δανιήλου δὲ ταῦτα τῷ βασιλεῖ σημαίνειν φράσαντος τὰ ἐν τῷ τοίχῳ γράμματα τὸν μὲν Βαλτασάρην, οἷον εἰκὸς ἐφ' οὕτω χαλεποῖς τοῖς δεδηλωμένοις, λύπη καὶ συμφορὰ κατέλαβεν:4. When Daniel had told the king that the writing upon the wall signified these events, Baltasar was in great sorrow and affliction, as was to be expected, when the interpretation was so heavy upon him.


οὐ μὴν ὡς προφήτῃ αὐτῷ κακῶν γενομένῳ τὰς δωρεὰς ἃς ὑπέσχετο δώσειν οὐ δίδωσιν, ἀλλὰ πάσας παρέσχε, τὸ μὲν ἐφ' οἷς δοθήσονται λογιζόμενος ἴδιον αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνάγκης, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ προφητεύσαντος εἶναι, τὰ δὲ ὡμολογημένα κρίνων ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ δικαίου, κἂν ᾖ σκυθρωπὰ τὰ μέλλοντα συμβαίνειν οὕτως ἔκρινε:However, he did not refuse what he had promised Daniel, although he were become a foreteller of misfortunes to him, but bestowed it all upon him; as reasoning thus, that what he was to reward was peculiar to himself, and to fate, and did not belong to the prophet, but that it was the part of a good and a just man to give what he had promised, although the events were of a melancholy nature.


μετ' οὐ πολὺν δὲ χρόνον αὐτός τε ἐλήφθη καὶ ἡ πόλις Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἐπ' αὐτὸν στρατεύσαντος: Βαλτάσαρος γάρ ἐστιν, ἐφ' οὗ τὴν αἵρεσιν τῆς Βαβυλῶνος συνέβη γενέσθαι, βασιλεύσαντος αὐτοῦ ἑπτακαίδεκα ἔτη.Accordingly, the king determined so to do. Now, after a little while, both himself and the city were taken by Cyrus, the king of Persia, who fought against him; for it was Baltasar, under whom Babylon was taken, when he had reigned seventeen years.


τῶν μὲν οὖν Ναβουχοδονοσόρου τοῦ βασιλέως ἐγγόνων τὸ τέλος τοιοῦτον παρειλήφαμεν γενόμενον: Δαρείῳ δὲ τῷ καταλύσαντι τὴν Βαβυλωνίων ἡγεμονίαν μετὰ Κύρου τοῦ συγγενοῦς ἔτος ἦν ἑξηκοστὸν καὶ δεύτερον, ὅτε τὴν Βαβυλῶνα εἷλεν, ὃς ἦν ̓Αστυάγους υἱός, ἕτερον δὲ παρὰ τοῖς ̔́Ελλησιν ἐκαλεῖτο ὄνομα:And this is the end of the posterity of king Nebuchadnezzar, as history informs us; but when Babylon was taken by Darius, and when he, with his kinsman Cyrus, had put an end to the dominion of the Babylonians, he was sixty-two years old. He was the son of Astyages, and had another name among the Greeks.


ὃς καὶ Δανίηλον τὸν προφήτην λαβὼν ἤγαγεν εἰς Μηδίαν πρὸς αὑτὸν καὶ πάσης αὐτῷ τιμῆς μεταδιδοὺς εἶχε σὺν αὑτῷ: τῶν τριῶν γὰρ σατραπῶν ἦν, οὓς ἐπὶ τῶν ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων σατραπειῶν κατέστησε: τοσούτους γὰρ ἐποίησε Δαρεῖος εἰς αὐτήν.Moreover, he took Daniel the prophet, and carried him with him into Media, and honored him very greatly, and kept him with him; for he was one of the three presidents whom he set over his three hundred and sixty provinces, for into so many did Darius part them.
NaN


ζητούντων δ' ἐπ' αὐτὸν ἀφορμὴν διαβολῆς καὶ κατηγορίας τῶν ἀχθομένων ἐπ' αὐτῷ εὐδοκιμοῦντι παρὰ τῷ Δαρείῳ παρεῖχεν αἰτίαν οὐδεμίαν: ὢν γὰρ καὶ χρημάτων ἐπάνω καὶ παντὸς λήμματος περιορῶν, αἴσχιστον αὐτῷ δοκεῖν κἂν ὑπὲρ ὧν δοθείη καλῶς πρὸς τὸ λαβεῖν, οὐδ' ἡντιναοῦν τοῖς ζηλοτυποῦσιν αὐτὸν ἐγκλημάτων εὕρεσιν παρεῖχεν.and when those that were grieved at the great favor Daniel was in with Darius sought for an occasion against him, he afforded them no occasion at all, for he was above all the temptations of money, and despised bribery, and esteemed it a very base thing to take any thing by way of reward, even when it might be justly given him; he afforded those that envied him not the least handle for an accusation.


οἱ δ' ὡς οὐδὲν εἶχον, ὃ κατειπόντες αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα ζημιώσουσιν αὐτὸν εἰς τὴν παρ' αὐτοῦ τιμὴν αἰσχύνῃ καὶ διαβολῇ, τρόπον ἄλλον ἐζήτουν καθ' ὃν αὐτὸν ἐκποδὼν ποιήσονται. ὁρῶντες οὖν τὸν Δανίηλον τρὶς τῆς ἡμέρας προσευχόμενον τῷ θεῷ πρόφασιν ἔγνωσαν εὑρηκέναι, δι' ἧς ἀπολέσουσιν αὐτόν.So when they could find nothing for which they might calumniate him to the king, nothing that was shameful or reproachful, and thereby deprive him of the honor he was in with him, they sought for some other method whereby they might destroy him. When therefore they saw that Daniel prayed to God three times a day, they thought they had gotten an occasion by which they might ruin him;


καὶ πρὸς τὸν Δαρεῖον ἐλθόντες ἀπήγγελλον αὐτῷ, ὡς τοῖς σατράπαις αὐτοῦ καὶ τοῖς ἡγεμόσι δόξειεν ἐπὶ τριάκονθ' ἡμέρας ἀνεῖναι τὸ πλῆθος, ὅπως μήτ' αὐτῷ τις μήτε τοῖς θεοῖς δεόμενος αὐτῶν καὶ εὐχόμενος εἴη, τὸν μέντοι γε αὐτῶν παραβάντα ταύτην τὴν γνώμην εἰς τὸν τῶν λεόντων ἔκριναν ῥῖψαι λάκκον ἀπολούμενον.o they came to Darius and told him that the princes and governors had thought proper to allow the multitude a relaxation for thirty days, that no one might offer a petition or prayer either to himself or to the gods, but that, “he who shall transgress this decree shall be east into the den of lions, and there perish.”


̔Ο δὲ βασιλεὺς οὐ συνιδὼν τὴν κακουργίαν οὐδ' ἐπὶ τὸν Δανίηλον ταῦτα κατεσκευασμένους ὑπονοήσας ἀρέσκεσθαι τοῖς ὑπ' αὐτῶν ἔφη δεδογμένοις, καὶ κυρώσειν τὴν προαίρεσιν αὐτῶν ἐπαγγελλόμενος προτίθησι πρόγραμμα δηλοῦν τῷ πλήθει τὰ δόξαντα τοῖς σατράπαις.6. Whereupon the king, not being acquainted with their wicked design, nor suspecting that it was a contrivance of theirs against Daniel, said he was pleased with this decree of theirs, and he promised to confirm what they desired; he also published an edict to promulgate to the people that decree which the princes had made.


καὶ οἱ μὲν ἄλλοι πάντες φυλαττόμενοι τὰ προστεταγμένα μὴ παραβῆναι ἠρέμουν, Δανιήλῳ δὲ φροντὶς οὐδ' ἡτισοῦν τούτων ἦν, ἀλλ' ὡς ἔθος εἶχεν ἱστάμενος ηὔχετο τῷ θεῷ πάντων ὁρώντων.Accordingly, all the rest took care not to transgress those injunctions, and rested in quiet; but Daniel had no regard to them, but, as he was wont, he stood and prayed to God in the sight of them all;


οἱ δὲ σατράπαι τῆς ἀφορμῆς αὐτοῖς ἣν ἐσπούδαζον λαβεῖν ἐπὶ τὸν Δανίηλον παραφανείσης εὐθὺς ἧκον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρουν ὡς παραβαίνοντος μόνου τοῦ Δανιήλου τὰ προστεταγμένα: μηδενὸς γὰρ τῶν ἄλλων τολμῶντος προσεύχεσθαι τοῖς θεοῖς, καὶ τοῦτ' οὐ δι' ἀσέβειαν, ἀλλὰ διὰ φυλακὴν καὶ διατήρησιν * ὑπὸ τοῦ φθόνου:but the princes having met with the occasion they so earnestly sought to find against Daniel, came presently to the king, and accused him, that Daniel was the only person that transgressed the decree, while not one of the rest durst pray to their gods. This discovery they made, not because of his impiety, but because they had watched him, and observed him out of envy;


ἀπὸ γὰρ μείζονος ἧς προσεδόκων εὐνοίας τοῦτο ποιεῖν τὸν Δαρεῖον ὑπολαμβάνοντες, ὡς καὶ καταφρονήσαντι τῶν ἐκείνου προσταγμάτων συγγνώμην ἑτοίμως νέμειν, καὶ αὐτὸ τοῦτο βασκαίνοντες τῷ Δανιήλῳ, οὔτε μετεβάλλοντο πρὸς τὸ ἡμερώτερον, ῥίπτειν δ' αὐτὸν ἠξίουν κατὰ τὸν νόμον εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.for supposing that Darius did thus out of a greater kindness to him than they expected, and that he was ready to grant him pardon for this contempt of his injunctions, and envying this very pardon to Daniel, they did not become more favorable to him, but desired he might be cast into the den of lions according to the law.


ἐλπίσας δ' ὁ Δαρεῖος, ὅτι ῥύσεται τὸ θεῖον αὐτὸν καὶ οὐδὲν μὴ πάθῃ δεινὸν ὑπὸ τῶν θηρίων, ἐκέλευσεν αὐτῷ εὐθύμως φέρειν τὰ συμβαίνοντα: καὶ βληθέντος εἰς τὸν λάκκον σφραγίσας τὸν ἐπὶ τοῦ στομίου κείμενον ἀντὶ θύρας λίθον ἀνεχώρησε, δι' ὅλης δ' ἄσιτος τῆς νυκτὸς καὶ ἄυπνος διῆγεν ἀγωνιῶν περὶ τοῦ Δανιήλου:So Darius, hoping that God would deliver him, and that he would undergo nothing that was terrible by the wild beasts, bid him bear this accident cheerfully. And when he was cast into the den, he put his seal to the stone that lay upon the mouth of the den, and went his way, but he passed all the night without food and without sleep, being in great distress for Daniel;


μεθ' ἡμέραν δὲ ἀναστὰς ἐπὶ τὸν λάκκον ἦλθε καὶ σωζομένην τὴν σφραγῖδα εὑρών, ᾗ σημηνάμενος τὸν λίθον κατελελοίπει, ἀνοίξας ἀνεβόησε καλῶν τὸν Δανίηλον καὶ πυνθανόμενος εἰ σώζεται. τοῦ δὲ ἐπακούσαντος τῷ βασιλεῖ καὶ μηδὲν παθεῖν εἰπόντος, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀνελκυσθῆναι ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ τῶν θηρίων.but when it was day, he got up, and came to the den, and found the seal entire, which he had left the stone sealed withal; he also opened the seal, and cried out, and called to Daniel, and asked him if he were alive. And as soon as he heard the king’s voice, and said that he had suffered no harm, the king gave order that he should be drawn up out of the den.
NaN


ὁ δὲ μισήσας αὐτοὺς τῆς πονηρίας παραβληθῆναι μὲν πολλὰ κελεύει τοῖς λέουσι κρέα, κορεσθέντων δ' αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Δανιήλου προσέταξεν εἰς τὸν λάκκον βληθῆναι, ὅπως εἰ διὰ κόρον αὐτοῖς οὐ προσήξουσιν οἱ λέοντες μάθοι.But the king, out of an abhorrence of their wickedness, gave order that they should throw in a great deal of flesh to the lions; and when they had filled themselves, he gave further order that Daniel’s enemies should be cast into the den, that he might learn whether the lions, now they were full, would touch them or not.


σαφὲς δ' ἐγένετο τῷ Δαρείῳ τῶν σατραπῶν παραβληθέντων τοῖς θηρίοις, ὅτι τὸ θεῖον ἔσωσε τὸν Δανίηλον: οὐδενὸς γὰρ αὐτῶν ἐφείσαντο οἱ λέοντες, ἀλλὰ πάντας διεσπάραττον ὡσανεὶ σφόδρα λιμώττοντες καὶ τροφῆς ἐνδεεῖς. ἠρέθισε δ' αὐτοὺς οὐ τὸ πεινῆν οἶμαι μικρὸν ἔμπροσθεν ἀφθόνων κρεῶν πεπληρωμένους, ἀλλ' ἡ τῶν ἀνθρώπων κακία, δήλη γὰρ καὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἦν αὕτη, πρὸς τιμωρίαν ἣ γένοιτο τοῦ θεοῦ προαιρουμένου.And it appeared plain to Darius, after the princes had been cast to the wild beasts, that it was God who preserved Daniel for the lions spared none of them, but tore them all to pieces, as if they had been very hungry, and wanted food. I suppose therefore it was not their hunger, which had been a little before satisfied with abundance of flesh, but the wickedness of these men, that provoked them [to destroy the princes;] for if it so please God, that wickedness might, by even those irrational creatures, be esteemed a plain foundation for their punishment.


Διαφθαρέντων οὖν τῶν ἐπιβουλευσάντων Δανιήλῳ τοῦτον τὸν τρόπον ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος καθ' ὅλην ἔπεμψε τὴν χώραν ἐπαινῶν τὸν θεόν, ὃν Δανίηλος προσκυνεῖ, καὶ μόνον αὐτὸν εἶναι ἔλεγεν ἀληθῆ καὶ τὸ πάντων κράτος ἔχοντα: ἔσχε δὲ καὶ τὸν Δανίηλον ἐν ὑπερβαλλούσῃ τιμῇ πρῶτον αὐτὸν ἀποδείξας τῶν φίλων.7. When therefore those that had intended thus to destroy Daniel by treachery were themselves destroyed, king Darius sent [letters] over all the country, and praised that God whom Daniel worshipped, and said that he was the only true God, and had all power. He had also Daniel in very great esteem, and made him the principal of his friends.


ὢν δὲ οὕτως ἐπίσημος καὶ λαμπρὸς ἐπὶ δόξῃ τοῦ θεοφιλὴς εἶναι Δανίηλος ᾠκοδόμησεν ἐν ̓Εκβατάνοις τῆς Μηδικῆς βάριν εὐπρεπέστατόν τι κατασκεύασμα καὶ θαυμασίως πεποιημένον, ἣ μέχρι δεῦρο μὲν ἔστι καὶ σώζεται, τοῖς δ' ὁρῶσι δοκεῖ προσφάτως κατεσκευάσθαι καὶ ἐπ' αὐτῆς ἐκείνης ἧς ἕκαστος αὐτὴν ἡμέρας ἱστορεῖ γεγονέναι: οὕτως νεαρὸν αὐτῆς καὶ ἀκμαῖον τὸ κάλλος καὶ μηδαμοῦ γεγηρακὸς ὑπὸ τοσούτου χρόνου:Now when Daniel was become so illustrious and famous, on account of the opinion men had that he was beloved of God, he built a tower at Ecbatana, in Media: it was a most elegant building, and wonderfully made, and it is still remaining, and preserved to this day; and to such as see it, it appears to have been lately built, and to have been no older than that very day when any one looks upon it, it is so fresh flourishing, and beautiful, and no way grown old in so long time;


πάσχει γὰρ καὶ τὰ κατασκευάσματα ταὐτὸν ἀνθρώποις καὶ πολιοῦται καὶ τὴν ἰσχὺν λυόμενα ὑπὸ τῶν ἐτῶν καὶ τὴν εὐπρέπειαν μαραινόμενα. θάπτουσι δ' ἐν τῇ βάρει τούς τε Μήδων βασιλέας καὶ Περσῶν καὶ Πάρθων ἄχρι τοῦ δεῦρο, καὶ ὁ ταύτην πεπιστευμένος ̓Ιουδαῖός ἐστιν ἱερεὺς καὶ τοῦτο γίνεται μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.for buildings suffer the same as men do, they grow old as well as they, and by numbers of years their strength is dissolved, and their beauty withered. Now they bury the kings of Media, of Persia, and Parthia in this tower to this day, and he who was entrusted with the care of it was a Jewish priest; which thing is also observed to this day.


ἄξιον δὲ τἀνδρὸς τούτου καὶ ὃ μάλιστ' ἂν θαυμάσαι τις ἀκούσας διελθεῖν: ἀπαντᾷ γὰρ αὐτῷ παραδόξως ὡς ἑνί τινι τῶν μεγίστων καὶ παρὰ τὸν τῆς ζωῆς χρόνον τιμή τε καὶ δόξα ἡ παρὰ τῶν βασιλέων καὶ τοῦ πλήθους, καὶ τελευτήσας δὲ μνήμην αἰώνιον ἔχει.But it is fit to give an account of what this man did, which is most admirable to hear, for he was so happy as to have strange revelations made to him, and those as to one of the greatest of the prophets, insomuch, that while he was alive he had the esteem and applause both of the kings and of the multitude; and now he is dead, he retains a remembrance that will never fail


τὰ γὰρ βιβλία, ὅσα δὴ συγγραψάμενος καταλέλοιπεν, ἀναγινώσκεται παρ' ἡμῖν ἔτι καὶ νῦν καὶ πεπιστεύκαμεν ἐξ αὐτῶν, ὅτι Δανίηλος ὡμίλει τῷ θεῷ: οὐ γὰρ τὰ μέλλοντα μόνον προφητεύων διετέλει, καθάπερ καὶ οἱ ἄλλοι προφῆται, ἀλλὰ καὶ καιρὸν ὥριζεν, εἰς ὃν ταῦτα ἀποβήσεται:for the several books that he wrote and left behind him are still read by us till this time; and from them we believe that Daniel conversed with God; for he did not only prophesy of future events, as did the other prophets, but he also determined the time of their accomplishment.


καὶ τῶν προφητῶν τὰ χείρω προλεγόντων καὶ διὰ τοῦτο δυσχεραινομένων ὑπὸ τῶν βασιλέων καὶ τοῦ πλήθους Δανίηλος ἀγαθῶν ἐγίνετο προφήτης αὐτοῖς, ὡς ἀπὸ μὲν τῆς εὐφημίας τῶν προλεγομένων εὔνοιαν ἐπισπᾶσθαι παρὰ πάντων, ἀπὸ δὲ τοῦ τέλους αὐτῶν ἀληθείας πίστιν καὶ δόξαν ὁμοῦ θειότητος παρὰ τοῖς ὄχλοις ἀποφέρεσθαι.And while prophets used to foretell misfortunes, and on that account were disagreeable both to the kings and to the multitude, Daniel was to them a prophet of good things, and this to such a degree, that by the agreeable nature of his predictions, he procured the goodwill of all men; and by the accomplishment of them, he procured the belief of their truth, and the opinion of [a sort of] divinity for himself, among the multitude.


κατέλιπε δὲ γράψας, ὅθεν ἡμῖν ἀληθὲς τὸ τῆς προφητείας αὐτοῦ ἀκριβὲς καὶ ἀπαράλλακτον ἐποίησε δῆλον: φησὶ γὰρ αὐτὸν γενόμενον ἐν Σούσοις ἐν τῇ μητροπόλει τῆς Περσίδος, ὡς ἐξῆλθεν εἰς τὸ πεδίον μετὰ ἑταίρων αὐτοῦ, σεισμοῦ καὶ κλόνου τῆς γῆς ἐξαίφνης γενομένου καταλειφθείη μόνος φευγόντων τῶν φίλων καὶ πέσοι μὲν ἐπὶ στόμα ταραχθεὶς ἐπὶ τὰς δύο χεῖρας, τινὸς δ' ἁψαμένου αὐτοῦ καὶ μεταξὺ κελεύοντος ἀναστῆναι καὶ τὰ μέλλοντα συμβήσεσθαι τοῖς πολίταις ἰδεῖν μετὰ πολλὰς γενεάς.He also wrote and left behind him what made manifest the accuracy and undeniable veracity of his predictions; for he saith, that when he was in Susa, the metropolis of Persia, and went out into the field with his companions, there was, on the sudden, a motion and concussion of the earth, and that he was left alone by himself, his friends fleeing away from him, and that he was disturbed, and fell on his face, and on his two hands, and that a certain person touched him, and, at the same time, bid him rise, and see what would befall his countrymen after many generations.
NaN


εἶτα τὸν τράγον ἰδεῖν ἐκ τοῦ μετώπου μέγιστον ἀναφύσαντα κέρας, οὗ κλασθέντος ἀναβλαστῆσαι τέσσαρα καθ' ἕκαστον τῶν ἀνέμων τετραμμένα. ἐξ αὐτῶν δ' ἀνασχεῖν καὶ ἄλλο μικρότερον ἀνέγραψεν, ὃ αὐξῆσαν ἔλεγεν αὐτῷ ὁ ταῦτα ἐπιδεικνὺς θεὸς πολεμήσειν αὐτοῦ τὸ ἔθνος καὶ τὴν πόλιν ἀναιρήσειν κατὰ κράτος, καὶ συγχεεῖν τὰ περὶ τὸν ναὸν καὶ τὰς θυσίας κωλύσειν γενέσθαι ἐπὶ ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα ἕξ.that afterward he saw a very great horn growing out of the head of the he-goat, and that when it was broken off, four horns grew up that were exposed to each of the four winds, and he wrote that out of them arose another lesser horn, which, as he said, waxed great; and that God showed to him that it should fight against his nation, and take their city by force, and bring the temple worship to confusion, and forbid the sacrifices to be offered for one thousand two hundred and ninety-six days.


ταῦτα μὲν ἰδεῖν ἐν τῷ πεδίῳ τῷ ἐν Σούσοις ὁ Δανίηλος ἔγραψε, κρῖναι δ' αὐτὸν τὴν ὄψιν τοῦ φαντάσματος ἐδήλου τὸν θεὸν οὕτως: τὸν μὲν κριὸν βασιλείας τὰς Μήδων καὶ Περσῶν σημαίνειν ἔφασκε, τὰ δὲ κέρατα τοὺς βασιλεύειν μέλλοντας, τὸ δὲ ἔσχατον κέρας σημαίνειν τὸν ἔσχατον βασιλέα: τοῦτον γὰρ διοίσειν ἁπάντων πλούτῳ τε καὶ δόξῃ.Daniel wrote that he saw these visions in the Plain of Susa; and he hath informed us that God interpreted the appearance of this vision after the following manner: He said that the ram signified the kingdoms of the Medes and Persians, and the horns those kings that were to reign in them; and that the last horn signified the last king, and that he should exceed all the kings in riches and glory:


τὸν δὲ τράγον δηλοῦν, ὡς ἐκ τῶν ̔Ελλήνων τις βασιλεύων ἔσται, ὃς τῷ Πέρσῃ συμβαλὼν δὶς κρατήσει τῇ μάχῃ καὶ παραλήψεται τὴν ἡγεμονίαν ἅπασαν.that the he-goat signified that one should come and reign from the Greeks, who should twice fight with the Persian, and overcome him in battle, and should receive his entire dominion:


δηλοῦσθαι δ' ὑπὸ τοῦ μεγάλου κέρατος τοῦ ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ τράγου τὸν πρῶτον βασιλέα καὶ τὴν τῶν τεσσάρων ἀναβλάστησιν ἐκπεσόντος ἐκείνου καὶ τὴν πρὸς τὰ τέσσαρα κλίματα τῆς γῆς αὐτῶν ἀποστροφὴν ἑκάστου τοὺς διαδόχους μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πρώτου βασιλέως ἐμφανίζεσθαι καὶ διαμερισμὸν εἰς αὐτοὺς τῆς βασιλείας, οὔτε δὲ παῖδας αὐτοῦ τούτους ὄντας οὔτε συγγενεῖς, πολλοῖς ἔτεσιν ἄρξειν τῆς οἰκουμένης.that by the great horn which sprang out of the forehead of the he-goat was meant the first king; and that the springing up of four horns upon its falling off, and the conversion of every one of them to the four quarters of the earth, signified the successors that should arise after the death of the first king, and the partition of the kingdom among them, and that they should be neither his children, nor of his kindred, that should reign over the habitable earth for many years;


γενήσεσθαι δ' ἐκ τούτων τινὰ βασιλέα τὸν ἐκπολεμήσοντα τό τε ἔθνος καὶ τοὺς νόμους αὐτῶν καὶ τὴν κατὰ τούτους ἀφαιρησόμενον πολιτείαν καὶ συλήσοντα τὸν ναὸν καὶ τὰς θυσίας ἐπ' ἔτη τρία κωλύσοντα ἐπιτελεσθῆναι.and that from among them there should arise a certain king that should overcome our nation and their laws, and should take away their political government, and should spoil the temple, and forbid the sacrifices to be offered for three years’ time.


καὶ δὴ ταῦτα ἡμῶν συνέβη παθεῖν τῷ ἔθνει ὑπὸ ̓Αντιόχου τοῦ ̓Επιφανοῦς, καθὼς εἶδεν ὁ Δανίηλος καὶ πολλοῖς ἔτεσιν ἔμπροσθεν ἀνέγραψε τὰ γενησόμενα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὁ Δανίηλος καὶ περὶ τῆς ̔Ρωμαίων ἡγεμονίας ἀνέγραψε, καὶ ὅτι ὑπ' αὐτῶν ἐρημωθήσεται.And indeed it so came to pass, that our nation suffered these things under Antiochus Epiphanes, according to Daniel’s vision, and what he wrote many years before they came to pass. In the very same manner Daniel also wrote concerning the Roman government, and that our country should be made desolate by them.


ταῦτα πάντα ἐκεῖνος θεοῦ δείξαντος αὐτῷ συγγράψας κατέλειψεν: ὥστε τοὺς ἀναγινώσκοντας καὶ τὰ συμβαίνοντα σκοποῦντας θαυμάζειν ἐπὶ τῇ παρὰ θεοῦ τιμῇ τὸν Δανίηλον καὶ τοὺς ̓Επικουρείους ἐκ τούτων εὑρίσκειν πεπλανημένουςAll these things did this man leave in writing, as God had showed them to him, insomuch that such as read his prophecies, and see how they have been fulfilled, would wonder at the honor wherewith God honored Daniel; and may thence discover how the Epicureans are in an error


οἳ τήν τε πρόνοιαν ἐκβάλλουσι τοῦ βίου καὶ θεὸν οὐκ ἀξιοῦσιν ἐπιτροπεύειν τῶν πραγμάτων, οὐδ' ὑπὸ τῆς μακαρίας καὶ ἀφθάρτου πρὸς διαμονὴν τῶν ὅλων οὐσίας κυβερνᾶσθαι τὰ σύμπαντα, ἄμοιρον δὲ ἡνιόχου καὶ ἀφρόντιστον τὸν κόσμον αὐτομάτως φέρεσθαι λέγουσιν.who cast Providence out of human life, and do not believe that God takes care of the affairs of the world, nor that the universe is governed and continued in being by that blessed and immortal nature, but say that the world is carried along of its own accord, without a ruler and a curator;


ὃς εἰ τοῦτον ἀπροστάτητος ἦν τὸν τρόπον, καθάπερ καὶ τὰς ναῦς ἐρήμους κυβερνητῶν καταδυομένας ὁρῶμεν ὑπὸ πνευμάτων ἢ καὶ τὰ ἅρματα περιτρεπόμενα μὴ ἔχοντα τοὺς ἡνιοχοῦντας, συντριβεὶς ἂν ὑπὸ τῆς ἀπρονοήτου συμφορᾶς ἀπωλώλει καὶ διεφθείρετο.which, were it destitute of a guide to conduct it, as they imagine, it would be like ships without pilots, which we see drowned by the winds, or like chariots without drivers, which are overturned; so would the world be dashed to pieces by its being carried without a Providence, and so perish, and come to nought.
NaN


ἐγὼ μὲν περὶ τούτων ὡς εὗρον καὶ ἀνέγνων οὕτως ἔγραψα: εἰ δέ τις ἄλλως δοξάζειν βουλήσεται περὶ αὐτῶν, ἀνέγκλητον ἐχέτω τὴν ἑτερογνωμοσύνην.Now as to myself, I have so described these matters as I have found them and read them; but if any one is inclined to another opinion about them, let him enjoy his different sentiments without any blame from me.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

17 results
1. Hebrew Bible, 2 Kings, 20.18, 24.1, 24.12, 24.16 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20.18. וּמִבָּנֶיךָ אֲשֶׁר יֵצְאוּ מִמְּךָ אֲשֶׁר תּוֹלִיד יקח [יִקָּחוּ] וְהָיוּ סָרִיסִים בְּהֵיכַל מֶלֶךְ בָּבֶל׃ 24.1. בָּעֵת הַהִיא עלה [עָלוּ] עַבְדֵי נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל יְרוּשָׁלִָם וַתָּבֹא הָעִיר בַּמָּצוֹר׃ 24.1. בְּיָמָיו עָלָה נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וַיְהִי־לוֹ יְהוֹיָקִים עֶבֶד שָׁלֹשׁ שָׁנִים וַיָּשָׁב וַיִּמְרָד־בּוֹ׃ 24.12. וַיֵּצֵא יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ־יְהוּדָה עַל־מֶלֶךְ בָּבֶל הוּא וְאִמּוֹ וַעֲבָדָיו וְשָׂרָיו וְסָרִיסָיו וַיִּקַּח אֹתוֹ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּשְׁנַת שְׁמֹנֶה לְמָלְכוֹ׃ 24.16. וְאֵת כָּל־אַנְשֵׁי הַחַיִל שִׁבְעַת אֲלָפִים וְהֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר אֶלֶף הַכֹּל גִּבּוֹרִים עֹשֵׂי מִלְחָמָה וַיְבִיאֵם מֶלֶךְ־בָּבֶל גּוֹלָה בָּבֶלָה׃ 20.18. And of thy sons that shall issue from thee, whom thou shalt beget, shall they take away; and they shall be officers in the palace of the king of Babylon.’" 24.1. In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim became his servant three years; then he turned and rebelled against him." 24.12. And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, he, and his mother, and his servants, and his princes, and his officers; and the king of Babylon took him in the eighth year of his reign." 24.16. And all the men of might, even seven thousand, and the craftsmen and the smiths a thousand, all of them strong and apt for war, even them the king of Babylon brought captive to Babylon."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 39.7 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

39.7. וּמִבָּנֶיךָ אֲשֶׁר יֵצְאוּ מִמְּךָ אֲשֶׁר תּוֹלִיד יִקָּחוּ וְהָיוּ סָרִיסִים בְּהֵיכַל מֶלֶךְ בָּבֶל׃ 39.7. And of thy sons that shall issue from thee, whom thou shalt beget, shall they take away; and they shall be officers in the palace of the king of Babylon.’"
3. Hebrew Bible, Jeremiah, 20.4, 21.7, 24.1, 25.1, 27.4 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20.4. כִּי כֹה אָמַר יְהוָה הִנְנִי נֹתֶנְךָ לְמָגוֹר לְךָ וּלְכָל־אֹהֲבֶיךָ וְנָפְלוּ בְּחֶרֶב אֹיְבֵיהֶם וְעֵינֶיךָ רֹאוֹת וְאֶת־כָּל־יְהוּדָה אֶתֵּן בְּיַד מֶלֶךְ־בָּבֶל וְהִגְלָם בָּבֶלָה וְהִכָּם בֶּחָרֶב׃ 21.7. וְאַחֲרֵי־כֵן נְאֻם־יְהוָה אֶתֵּן אֶת־צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־עֲבָדָיו וְאֶת־הָעָם וְאֶת־הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר הַזֹּאת מִן־הַדֶּבֶר מִן־הַחֶרֶב וּמִן־הָרָעָב בְּיַד נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל וּבְיַד אֹיְבֵיהֶם וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם וְהִכָּם לְפִי־חֶרֶב לֹא־יָחוּס עֲלֵיהֶם וְלֹא יַחְמֹל וְלֹא יְרַחֵם׃ 24.1. וְשִׁלַּחְתִּי בָם אֶת־הַחֶרֶב אֶת־הָרָעָב וְאֶת־הַדָּבֶר עַד־תֻּמָּם מֵעַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־נָתַתִּי לָהֶם וְלַאֲבוֹתֵיהֶם׃ 24.1. הִרְאַנִי יְהוָה וְהִנֵּה שְׁנֵי דּוּדָאֵי תְאֵנִים מוּעָדִים לִפְנֵי הֵיכַל יְהוָה אַחֲרֵי הַגְלוֹת נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל אֶת־יְכָנְיָהוּ בֶן־יְהוֹיָקִים מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־שָׂרֵי יְהוּדָה וְאֶת־הֶחָרָשׁ וְאֶת־הַמַּסְגֵּר מִירוּשָׁלִַם וַיְבִאֵם בָּבֶל׃ 25.1. וְהַאֲבַדְתִּי מֵהֶם קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה קוֹל רֵחַיִם וְאוֹר נֵר׃ 25.1. הַדָּבָר אֲשֶׁר־הָיָה עַל־יִרְמְיָהוּ עַל־כָּל־עַם יְהוּדָה בַּשָּׁנָה הָרְבִעִית לִיהוֹיָקִים בֶּן־יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה הִיא הַשָּׁנָה הָרִאשֹׁנִית לִנְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל׃ 27.4. וְצִוִּיתָ אֹתָם אֶל־אֲדֹנֵיהֶם לֵאמֹר כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כֹּה תֹאמְרוּ אֶל־אֲדֹנֵיכֶם׃ 20.4. For thus saith the LORD: Behold, I will make thee a terror to thyself, and to all thy friends; and they shall fall by the sword of their enemies, and thine eyes shall behold it; and I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive to Babylon, and shall slay them with the sword." 21.7. And afterward, saith the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life; and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have compassion." 24.1. The LORD showed me, and behold two baskets of figs set before the temple of the LORD; after that Nebuchadrezzar king of Babylon had carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princes of Judah, with the craftsmen and smiths, from Jerusalem, and had brought them to Babylon." 25.1. The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, that was the first year of Nebuchadrezzar king of Babylon;" 27.4. and give them a charge unto their masters, saying: Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Thus shall ye say unto your masters:"
4. Hebrew Bible, Lamentations, 1.7 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.7. זָכְרָה יְרוּשָׁלִַם יְמֵי עָנְיָהּ וּמְרוּדֶיהָ כֹּל מַחֲמֻדֶיהָ אֲשֶׁר הָיוּ מִימֵי קֶדֶם בִּנְפֹל עַמָּהּ בְּיַד־צָר וְאֵין עוֹזֵר לָהּ רָאוּהָ צָרִים שָׂחֲקוּ עַל מִשְׁבַּתֶּהָ׃ 1.7. Jerusalem recalls the days of her poverty and her miseries, [and] all her precious things that were from days of old; when her people fell into the hand of the adversary, and there was none to help her; the enemies gazed, gloating on her desolation. "
5. Hebrew Bible, 2 Chronicles, 20.21, 36.6 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

20.21. וַיִּוָּעַץ אֶל־הָעָם וַיַּעֲמֵד מְשֹׁרֲרִים לַיהוָה וּמְהַלְלִים לְהַדְרַת־קֹדֶשׁ בְּצֵאת לִפְנֵי הֶחָלוּץ וְאֹמְרִים הוֹדוּ לַיהוָה כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ׃ 36.6. עָלָיו עָלָה נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וַיַּאַסְרֵהוּ בַּנְחֻשְׁתַּיִם לְהֹלִיכוֹ בָּבֶלָה׃ 20.21. And when he had taken counsel with the people, he appointed them that should sing unto the LORD, and praise in the beauty of holiness, as they went out before the army, and say: ‘Give thanks unto the LORD, for His mercy endureth for ever.’" 36.6. Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon."
6. Hebrew Bible, Ezra, 2.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.1. וְאֵלֶּה בְּנֵי הַמְּדִינָה הָעֹלִים מִשְּׁבִי הַגּוֹלָה אֲשֶׁר הֶגְלָה נבוכדנצור [נְבוּכַדְנֶצַּר] מֶלֶךְ־בָּבֶל לְבָבֶל וַיָּשׁוּבוּ לִירוּשָׁלִַם וִיהוּדָה אִישׁ לְעִירוֹ׃ 2.1. בְּנֵי בָנִי שֵׁשׁ מֵאוֹת אַרְבָּעִים וּשְׁנָיִם׃ 2.1. Now these are the children of the province, that went up out of the captivity of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and that returned unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;"
7. Anon., Testament of Judah, 21.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

8. Hebrew Bible, Daniel, 4.31, 9.11 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.31. וְלִקְצָת יוֹמַיָּה אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר עַיְנַי לִשְׁמַיָּא נִטְלֵת וּמַנְדְּעִי עֲלַי יְתוּב ולעליא [וּלְעִלָּאָה] בָּרְכֵת וּלְחַי עָלְמָא שַׁבְּחֵת וְהַדְּרֵת דִּי שָׁלְטָנֵהּ שָׁלְטָן עָלַם וּמַלְכוּתֵהּ עִם־דָּר וְדָר׃ 9.11. וְכָל־יִשְׂרָאֵל עָבְרוּ אֶת־תּוֹרָתֶךָ וְסוֹר לְבִלְתִּי שְׁמוֹעַ בְּקֹלֶךָ וַתִּתַּךְ עָלֵינוּ הָאָלָה וְהַשְּׁבֻעָה אֲשֶׁר כְּתוּבָה בְּתוֹרַת מֹשֶׁה עֶבֶד־הָאֱלֹהִים כִּי חָטָאנוּ לוֹ׃ 4.31. ‘And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honoured Him that liveth for ever; For His dominion is an everlasting dominion, And His kingdom from generation to generation;" 9.11. Yea, all Israel have transgressed Thy law, and have turned aside, so as not to hearken to Thy voice; and so there hath been poured out upon us the curse and the oath that is written in the Law of Moses the servant of God; for we have sinned against Him."
9. Septuagint, 1 Maccabees, 9.15 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

9.15. and they crushed the right wing, and he pursued them as far as Mount Azotus.
10. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 2.12-2.13, 2.15, 2.39, 2.63-2.86, 2.91, 10.184, 10.187-10.281, 11.91, 17.345-17.348, 17.354, 20.231 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. But as soon as they perceived the vision foretold that he should obtain power and great wealth, and that his power should be in opposition to them, they gave no interpretation of it to Joseph, as if the dream were not by them understood: but they prayed that no part of what they suspected to be its meaning might come to pass; and they bare a still greater hatred to him on that account. 2.12. 6. As soon as they came into Egypt, they were brought down to Joseph: but here no small fear disturbed them, lest they should be accused about the price of the corn, as if they had cheated Joseph. They then made a long apology to Joseph’s steward; and told him, that when they came home they found the money in their sacks, and that they had now brought it along with them. 2.13. 3. But God, in opposition to their envy, sent a second vision to Joseph, which was much more wonderful than the former; for it seemed to him that the sun took with him the moon, and the rest of the stars, and came down to the earth, and bowed down to him. 2.13. but they being wholly ignorant of any thing here that concerned them, laughed at what he said, and wondered at the abusive language which the servant gave them, when he was so hardy as to accuse those who did not before so much as retain the price of their corn, which was found in their sacks, but brought it again, though nobody else knew of any such thing,—so far were they from offering any injury to Joseph voluntarily. 2.15. Now Jacob was pleased with the dream: for, considering the prediction in his mind, and shrewdly and wisely guessing at its meaning, he rejoiced at the great things thereby signified, because it declared the future happiness of his son; and that, by the blessing of God, the time would come when he should be honored, and thought worthy of worship by his parents and brethren 2.15. and the reproachful manner of our ruin will hasten his end, and will directly kill him; nay, will bring him to a miserable death, while he will make haste to rid himself out of the world, and bring himself to a state of insensibility, before the sad story of our end come abroad into the rest of the world. 2.39. 1. Now Potiphar, an Egyptian, who was chief cook to king Pharaoh, bought Joseph of the merchants, who sold him to him. He had him in the greatest honor, and taught him the learning that became a free man, and gave him leave to make use of a diet better than was allotted to slaves. He intrusted also the care of his house to him. 2.63. among them the king’s cupbearer, and one that had been respected by him, was put in bonds, upon the king’s anger at him. This man was under the same bonds with Joseph, and grew more familiar with him; and upon his observing that Joseph had a better understanding than the rest had, he told him of a dream he had, and desired he would interpret its meaning, complaining that, besides the afflictions he underwent from the king, God did also add to him trouble from his dreams. 2.64. 2. He therefore said, that in his sleep he saw three clusters of grapes hanging upon three branches of a vine, large already, and ripe for gathering; and that he squeezed them into a cup which the king held in his hand; and when he had strained the wine, he gave it to the king to drink, and that he received it from him with a pleasant countece. 2.65. This, he said, was what he saw; and he desired Joseph, that if he had any portion of understanding in such matters, he would tell him what this vision foretold. Who bid him be of good cheer, and expect to be loosed from his bonds in three days’ time, because the king desired his service, and was about to restore him to it again; 2.66. for he let him know that God bestows the fruit of the vine upon men for good; which wine is poured out to him, and is the pledge of fidelity and mutual confidence among men; and puts an end to their quarrels, takes away passion and grief out of the minds of them that use it, and makes them cheerful. 2.67. “Thou sayest that thou didst squeeze this wine from three clusters of grapes with thine hands, and that the king received it: know, therefore, that this vision is for thy good, and foretells a release from thy present distress within the same number of days as the branches had whence thou gatheredst thy grapes in thy sleep. 2.68. However, remember what prosperity I have foretold thee when thou hast found it true by experience; and when thou art in authority, do not overlook us in this prison, wherein thou wilt leave us when thou art gone to the place we have foretold; for we are not in prison for any crime; 2.69. but for the sake of our virtue and sobriety are we condemned to suffer the penalty of malefactors, and because we are not willing to injure him that has thus distressed us, though it were for our own pleasure.” The cupbearer, therefore, as was natural to do, rejoiced to hear such an interpretation of his dream, and waited the completion of what had been thus shown him beforehand. 2.71. They were these that follow:—“Methought,” says he, “I carried three baskets upon my head; two were full of loaves, and the third full of sweetmeats and other eatables, such as are prepared for kings; but that the fowls came flying, and eat them all up, and had no regard to my attempt to drive them away.” 2.72. And he expected a prediction like to that of the cupbearer. But Joseph, considering and reasoning about the dream, said to him, that he would willingly be an interpreter of good events to him, and not of such as his dream denounced to him; but he told him that he had only three days in all to live, for that the [three] baskets signify 2.73. that on the third day he should be crucified, and devoured by fowls, while he was not able to help himself. Now both these dreams had the same several events that Joseph foretold they should have, and this to both the parties; for on the third day before mentioned, when the king solemnized his birth-day, he crucified the chief baker, but set the butler free from his bonds, and restored him to his former ministration. 2.74. 4. But God freed Joseph from his confinement, after he had endured his bonds two years, and had received no assistance from the cupbearer, who did not remember what he had said to him formerly; and God contrived this method of deliverance for him. 2.75. Pharaoh the king had seen in his sleep the same evening two visions; and after them had the interpretations of them both given him. He had forgotten the latter, but retained the dreams themselves. Being therefore troubled at what he had seen, for it seemed to him to be all of a melancholy nature, the next day he called together the wisest men among the Egyptians, desiring to learn from them the interpretation of his dreams. 2.76. But when they hesitated about them, the king was so much the more disturbed. And now it was that the memory of Joseph, and his skill in dreams, came into the mind of the king’s cupbearer, when he saw the confusion that Pharaoh was in; 2.77. o he came and mentioned Joseph to him, as also the vision he had seen in prison, and how the event proved as he had said; as also that the chief baker was crucified on the very same day; and that this also happened to him according to the interpretation of Joseph. 2.78. That Joseph himself was laid in bonds by Potiphar, who was his head cook, as a slave; but, he said, he was one of the noblest of the stock of the Hebrews; and said further, his father lived in great splendor. “If, therefore, thou wilt send for him, and not despise him on the score of his misfortunes, thou wilt learn what thy dreams signify.” 2.79. So the king commanded that they should bring Joseph into his presence; and those who received the command came and brought him with them, having taken care of his habit, that it might be decent, as the king had enjoined them to do. 2.81. For it seemed to me that, as I walked by the river, I saw kine fat and very large, seven in number, going from the river to the marshes; and other kine of the same number like them, met them out of the marshes, exceeding lean and ill-favored, which ate up the fat and the large kine, and yet were no better than before, and not less miserably pinched with famine. 2.82. After I had seen this vision, I awaked out of my sleep; and being in disorder, and considering with myself what this appearance should be, I fell asleep again, and saw another dream, much more wonderful than the foregoing, which still did more affright and disturb me:— 2.83. I saw seven ears of corn growing out of one root, having their heads borne down by the weight of the grains, and bending down with the fruit, which was now ripe and fit for reaping; and near these I saw seven other ears of corn, meager and weak, for want of rain, which fell to eating and consuming those that were fit for reaping, and put me into great astonishment.” 2.84. 6. To which Joseph replied:—“This dream,” said he, “O king, although seen under two forms, signifies one and the same event of things; for when thou sawest the fat kine, which is an animal made for the plough and for labor, devoured by the worser kine 2.85. and the ears of corn eaten up by the smaller ears, they foretell a famine, and want of the fruits of the earth for the same number of years, and equal with those when Egypt was in a happy state; and this so far, that the plenty of these years will be spent in the same number of years of scarcity, and that scarcity of necessary provisions will be very difficult to be corrected; 2.86. as a sign whereof, the ill-favored kine, when they had devoured the better sort, could not be satisfied. But still God foreshows what is to come upon men, not to grieve them, but that, when they know it beforehand, they may by prudence make the actual experience of what is foretold the more tolerable. If thou, therefore, carefully dispose of the plentiful crops which will come in the former years, thou wilt procure that the future calamity will not be felt by the Egyptians.” 2.91. 1. Joseph was now grown up to thirty years of age, and enjoyed great honors from the king, who called him Psothom Phanech, out of regard to his prodigious degree of wisdom; for that name denotes the revealer of secrets. He also married a wife of very high quality; for he married the daughter of Petephres, one of the priests of Heliopolis; she was a virgin, and her name was Asenath. 10.184. Now as to Shalmanezer, he removed the Israelites out of their country, and placed therein the nation of the Cutheans, who had formerly belonged to the inner parts of Persia and Media, but were then called Samaritans, by taking the name of the country to which they were removed; but the king of Babylon, who brought out the two tribes, placed no other nation in their country, by which means all Judea and Jerusalem, and the temple, continued to be a desert for seventy years; 10.187. which course he took also with those of other nations whom he had taken in the flower of their age, and afforded them their diet from his own table, and had them instructed in the institutes of the country, and taught the learning of the Chaldeans; and they had now exercised themselves sufficiently in that wisdom which he had ordered they should apply themselves to. 10.188. Now among these there were four of the family of Zedekiah, of most excellent dispositions, one of whom was called Daniel, another was called Aias, another Misael, and the fourth Azarias; and the king of Babylon changed their names, and commanded that they should make use of other names. 10.189. Daniel he called Baltasar; Aias, Shadrach; Misael, Meshach; and Azarias, Abednego. These the king had in esteem, and continued to love, because of the very excellent temper they were of, and because of their application to learning, and the profess they had made in wisdom. 10.191. He replied, that he was ready to serve them in what they desired, but he suspected that they would be discovered by the king, from their meagre bodies, and the alteration of their counteces, because it could not be avoided but their bodies and colors must be changed with their diet, especially while they would be clearly discovered by the finer appearance of the other children, who would fare better, and thus they should bring him into danger, and occasion him to be punished; 10.192. yet did they persuade Arioch, who was thus fearful, to give them what food they desired for ten days, by way of trial; and in case the habit of their bodies were not altered, to go on in the same way, as expecting that they should not be hurt thereby afterwards; but if he saw them look meagre, and worse than the rest, he should reduce them to their former diet. 10.193. Now when it appeared that they were so far from becoming worse by the use of this food, that they grew plumper and fuller in body than the rest, insomuch that he thought those who fed on what came from the king’s table seemed less plump and full, while those that were with Daniel looked as if they had lived in plenty, and in all sorts of luxury. Arioch, from that time, securely took himself what the king sent every day from his supper, according to custom, to the children, but gave them the forementioned diet 10.194. while they had their souls in some measure more pure, and less burdened, and so fitter for learning, and had their bodies in better tune for hard labor; for they neither had the former oppressed and heavy with variety of meats, nor were the other effeminate on the same account; so they readily understood all the learning that was among the Hebrews, and among the Chaldeans, as especially did Daniel, who being already sufficiently skillful in wisdom, was very busy about the interpretation of dreams; and God manifested himself to him. 10.195. 3. Now two years after the destruction of Egypt, king Nebuchadnezzar saw a wonderful dream, the accomplishment of which God showed him in his sleep; but when he arose out of his bed, he forgot the accomplishment. So he sent for the Chaldeans and magicians, and the prophets, and told them that he had seen a dream, and informed them that he had forgotten the accomplishment of what he had seen, and he enjoined them to tell him both what the dream was, and what was its signification; 10.196. and they said that this was a thing impossible to be discovered by men; but they promised him, that if he would explain to them what dream he had seen, they would tell him its signification. Hereupon he threatened to put them to death, unless they told him his dream; and he gave command to have them all put to death, since they confessed they could not do what they were commanded to do. 10.197. Now when Daniel heard that the king had given a command, that all the wise men should be put to death, and that among them himself and his three kinsmen were in danger, he went to Arioch, who was captain of the king’s guards 10.198. and desired to know of him what was the reason why the king had given command that all the wise men, and Chaldeans, and magicians should be slain. So when he had learned that the king had had a dream, and had forgotten it, and that when they were enjoined to inform the king of it, they had said they could not do it, and had thereby provoked him to anger, he desired of Arioch that he would go in to the king, and desire respite for the magicians for one night, and to put off their slaughter so long, for that he hoped within that time to obtain, by prayer to God, the knowledge of the dream. 10.199. Accordingly, Arioch informed the king of what Daniel desired. So the king bid them delay the slaughter of the magicians till he knew what Daniel’s promise would come to; but the young man retired to his own house, with his kinsmen, and besought God that whole night to discover the dream, and thereby deliver the magicians and Chaldeans, with whom they were themselves to perish, from the king’s anger, by enabling him to declare his vision, and to make manifest what the king had seen the night before in his sleep, but had forgotten it. 10.201. When Daniel had obtained this knowledge from God, he arose very joyful, and told it to his brethren, and made them glad, and to hope well that they should now preserve their lives, of which they despaired before, and had their minds full of nothing but the thoughts of dying. 10.202. So when he had with them returned thanks to God, who had commiserated their youth, when it was day he came to Arioch, and desired him to bring him to the king, because he would discover to him that dream which he had seen the night before. 10.203. 4. When Daniel was come in to the king, he excused himself first, that he did not pretend to be wiser than the other Chaldeans and magicians, when, upon their entire inability to discover his dream, he was undertaking to inform him of it; for this was not by his own skill, or on account of his having better cultivated his understanding than the rest; but he said, “God hath had pity upon us, when we were in danger of death, and when I prayed for the life of myself, and of those of my own nation, hath made manifest to me both the dream, and the interpretation thereof; 10.204. for I was not less concerned for thy glory than for the sorrow that we were by thee condemned to die, while thou didst so unjustly command men, both good and excellent in themselves, to be put to death, when thou enjoinedst them to do what was entirely above the reach of human wisdom, and requiredst of them what was only the work of God. 10.205. Wherefore, as thou in thy sleep wast solicitous concerning those that should succeed thee in the government of the whole world, God was desirous to show thee all those that should reign after thee, and to that end exhibited to thee the following dream: 10.206. Thou seemedst to see a great image standing before thee, the head of which proved to be of gold, the shoulders and arms of silver, and the belly and the thighs of brass, but the legs and the feet of iron; 10.207. after which thou sawest a stone broken off from a mountain, which fell upon the image, and threw it down, and brake it to pieces, and did not permit any part of it to remain whole; but the gold, the silver, the brass, and the iron, became smaller than meal, which, upon the blast of a violent wind, was by force carried away, and scattered abroad, but the stone did increase to such a degree, that the whole earth beneath it seemed to be filled therewith. 10.208. This is the dream which thou sawest, and its interpretation is as follows: The head of gold denotes thee, and the kings of Babylon that have been before thee; but the two hands and arms signify this, that your government shall be dissolved by two kings; 10.209. but another king that shall come from the west, armed with brass, shall destroy that government; and another government, that shall be like unto iron, shall put an end to the power of the former, and shall have dominion over all the earth, on account of the nature of iron, which is stronger than that of gold, of silver, and of brass.” 10.211. 5. When Nebuchadnezzar heard this, and recollected his dream, he was astonished at the nature of Daniel, and fell upon his knee; and saluted Daniel in the manner that men worship God 10.212. and gave command that he should be sacrificed to as a god. And this was not all, for he also imposed the name, of his own god upon him, [Baltasar,] and made him and his kinsmen rulers of his whole kingdom; which kinsmen of his happened to fall into great danger by the envy and malice [of their enemies]; for they offended the king upon the occasion following: 10.213. he made an image of gold, whose height was sixty cubits, and its breadth six cubits, and set it in the great plain of Babylon; and when he was going to dedicate the image, he invited the principal men out of all the earth that was under his dominions, and commanded them, in the first place, that when they should hear the sound of the trumpet, they should then fall down and worship the image; and he threatened, that those who did not do so, should be cast into a fiery furnace. 10.214. When therefore all the rest, upon the hearing of the sound of the trumpet, worshipped the image, they relate that Daniel’s kinsmen did not do it, because they would not transgress the laws of their country. So these men were convicted, and cast immediately into the fire, but were saved by Divine Providence, and after a surprising manner escaped death 10.215. for the fire did not touch them; and I suppose that it touched them not, as if it reasoned with itself, that they were cast into it without any fault of theirs, and that therefore it was too weak to burn the young men when they were in it. This was done by the power of God, who made their bodies so far superior to the fire, that it could not consume them. This it was which recommended them to the king as righteous men, and men beloved of God, on which account they continued in great esteem with him. 10.216. 6. A little after this the king saw in his sleep again another vision; how he should fall from his dominion, and feed among the wild beasts, and that when he had lived in this manner in the desert for seven years, he should recover his dominion again. When he had seen this dream, he called the magicians together again, and inquired of them about it, and desired them to tell him what it signified; 10.217. but when none of them could find out the meaning of the dream, nor discover it to the king, Daniel was the only person that explained it; and as he foretold, so it came to pass; for after he had continued in the wilderness the forementioned interval of time, while no one durst attempt to seize his kingdom during those seven years, he prayed to God that he might recover his kingdom, and he returned to it. 10.218. But let no one blame me for writing down every thing of this nature, as I find it in our ancient books; for as to that matter, I have plainly assured those that think me defective in any such point, or complain of my management, and have told them in the beginning of this history, that I intended to do no more than translate the Hebrew books into the Greek language, and promised them to explain those facts, without adding any thing to them of my own, or taking any thing away from there. 10.219. 1. Now when king Nebuchadnezzar had reigned forty-three years, he ended his life. He was an active man, and more fortunate than the kings that were before him. Now Berosus makes mention of his actions in the third book of his Chaldaic History, where he says thus: 10.221. So when Nebuchadnezzar had given battle, and fought with the rebel, he beat him, and reduced the country from under his subjection, and made it a branch of his own kingdom; but about that time it happened that his father Nebuchodonosor [Nabopollassar] fell ill, and ended his life in the city Babylon, when he had reigned twenty-one years; 10.222. and when he was made sensible, as he was in a little time, that his father Nebuchodonosor [Nabopollassar] was dead, and having settled the affairs of Egypt, and the other countries, as also those that concerned the captive Jews, and Phoenicians, and Syrians, and those of the Egyptian nations; and having committed the conveyance of them to Babylon to certain of his friends, together with the gross of his army, and the rest of their ammunition and provisions, he went himself hastily, accompanied with a few others, over the desert, and came to Babylon. 10.223. So he took upon him the management of public affairs, and of the kingdom which had been kept for him by one that was the principal of the Chaldeans, and he received the entire dominions of his father, and appointed, that when the captives came, they should be placed as colonies, in the most proper places of Babylonia; 10.224. but then he adorned the temple of Belus, and the rest of the temples, in a magnificent manner, with the spoils he had taken in the war. He also added another city to that which was there of old, and rebuilt it, that such as would besiege it hereafter might no more turn the course of the river, and thereby attack the city itself. He therefore built three walls round about the inner city, and three others about that which was the outer, and this he did with burnt brick. 10.225. And after he had, after a becoming manner, walled the city, and adorned its gates gloriously, he built another palace before his father’s palace, but so that they joined to it; to describe whose vast height and immense riches it would perhaps be too much for me to attempt; yet as large and lofty as they were, they were completed in fifteen days. 10.226. He also erected elevated places for walking, of stone, and made it resemble mountains, and built it so that it might be planted with all sorts of trees. He also erected what was called a pensile paradise, because his wife was desirous to have things like her own country, she having been bred up in the palaces of Media.” 10.227. Megasthenes also, in his fourth book of his Accounts of India, makes mention of these things, and thereby endeavors to show that this king [Nebuchadnezzar] exceeded Hercules in fortitude, and in the greatness of his actions; for he saith that he conquered a great part of Libya and Iberia. 10.228. Diocles also, in the second book of his Accounts of Persia, mentions this king; as does Philostrates in his Accounts both of India and of Phoenicia, say, that this king besieged Tyre thirteen years, while at the same time Ethbaal reigned at Tyre. These are all the histories that I have met with concerning this king. 10.229. 2. But now, after the death of Nebuchadnezzar, Evil-Merodach his son succeeded in the kingdom, who immediately set Jeconiah at liberty, and esteemed him among his most intimate friends. He also gave him many presents, and made him honorable above the rest of the kings that were in Babylon; 10.231. When Evil-Mcrodach was dead, after a reign of eighteen years, Niglissar his son took the government, and retained it forty years, and then ended his life; and after him the succession in the kingdom came to his son Labosordacus, who continued in it in all but nine months; and when he was dead, it came to Baltasar, who by the Babylonians was called Naboandelus; 10.232. against him did Cyrus, the king of Persia, and Darius, the king of Media, make war; and when he was besieged in Babylon, there happened a wonderful and prodigious vision. He was sat down at supper in a large room, and there were a great many vessels of silver, such as were made for royal entertainments, and he had with him his concubines and his friends; 10.233. whereupon he came to a resolution, and commanded that those vessels of God which Nebuchadnezzar had plundered out of Jerusalem, and had not made use of, but had put them into his own temple, should be brought out of that temple. He also grew so haughty as to proceed to use them in the midst of his cups, drinking out of them, and blaspheming against God. In the mean time, he saw a hand proceed out of the wall, and writing upon the wall certain syllables; 10.234. at which sight, being disturbed, he called the magicians and Chaldeans together, and all that sort of men that are among these barbarians, and were able to interpret signs and dreams, that they might explain the writing to him. 10.235. But when the magicians said they could discover nothing, nor did understand it, the king was in great disorder of mind, and under great trouble at this surprising accident; so he caused it to be proclaimed through all the country, and promised, that to him who could explain the writing, and give the signification couched therein, he would give him a golden chain for his neck, and leave to wear a purple garment, as did the kings of Chaldea, and would bestow on him the third part of his own dominions. 10.236. When this proclamation was made, the magicians ran together more earnestly, and were very ambitious to find out the importance of the writing, but still hesitated about it as much as before. 10.237. Now when the king’s grandmother saw him cast down at this accident, she began to encourage him, and to say, that there was a certain captive who came from Judea, a Jew by birth, but brought away thence by Nebuchadnezzar when he had destroyed Jerusalem, whose name was Daniel, a wise man, and one of great sagacity in finding out what was impossible for others to discover, and what was known to God alone, who brought to light and answered such questions to Nebuchadnezzar as no one else was able to answer when they were consulted. 10.238. She therefore desired that he would send for him, and inquire of him concerning the writing, and to condemn the unskilfulness of those that could not find their meaning, and this, although what God signified thereby should be of a melancholy nature. 10.239. 3. When Baltasar heard this, he called for Daniel; and when he had discoursed to him what he had learned concerning him and his wisdom, and how a Divine Spirit was with him, and that he alone was fully capable of finding out what others would never have thought of, he desired him to declare to him what this writing meant; 10.241. But Daniel desired that he would keep his gifts to himself; for what is the effect of wisdom and of divine revelation admits of no gifts, and bestows its advantages on petitioners freely; but that still he would explain the writing to him; which denoted that he should soon die, and this because he had not learnt to honor God, and not to admit things above human nature, by what punishments his progenitor had undergone for the injuries he had offered to God; 10.242. and because he had quite forgotten how Nebuchadnezzar was removed to feed among wild beasts for his impieties, and did not recover his former life among men and his kingdom, but upon God’s mercy to him, after many supplications and prayers; who did thereupon praise God all the days of his life, as one of almighty power, and who takes care of mankind. [He also put him in mind] how he had greatly blasphemed against God, and had made use of his vessels amongst his concubines; 10.243. that therefore God saw this, and was angry with him, and declared by this writing beforehand what a sad conclusion of his life he should come to. And he explained the writing thus: “MANEH. This, if it be expounded in the Greek language, may signify a Number, because God hath numbered so long a time for thy life, and for thy government, and that there remains but a small portion. 10.244. —THEKEL. This signifies a weight, and means that God hath weighed thy kingdom in a balance, and finds it going down already.—PHARES. This also, in the Greek tongue, denotes a fragment. God will therefore break thy kingdom in pieces, and divide it among the Medes and Persians.” 10.245. 4. When Daniel had told the king that the writing upon the wall signified these events, Baltasar was in great sorrow and affliction, as was to be expected, when the interpretation was so heavy upon him. 10.246. However, he did not refuse what he had promised Daniel, although he were become a foreteller of misfortunes to him, but bestowed it all upon him; as reasoning thus, that what he was to reward was peculiar to himself, and to fate, and did not belong to the prophet, but that it was the part of a good and a just man to give what he had promised, although the events were of a melancholy nature. 10.247. Accordingly, the king determined so to do. Now, after a little while, both himself and the city were taken by Cyrus, the king of Persia, who fought against him; for it was Baltasar, under whom Babylon was taken, when he had reigned seventeen years. 10.248. And this is the end of the posterity of king Nebuchadnezzar, as history informs us; but when Babylon was taken by Darius, and when he, with his kinsman Cyrus, had put an end to the dominion of the Babylonians, he was sixty-two years old. He was the son of Astyages, and had another name among the Greeks. 10.249. Moreover, he took Daniel the prophet, and carried him with him into Media, and honored him very greatly, and kept him with him; for he was one of the three presidents whom he set over his three hundred and sixty provinces, for into so many did Darius part them. 10.251. and when those that were grieved at the great favor Daniel was in with Darius sought for an occasion against him, he afforded them no occasion at all, for he was above all the temptations of money, and despised bribery, and esteemed it a very base thing to take any thing by way of reward, even when it might be justly given him; he afforded those that envied him not the least handle for an accusation. 10.252. So when they could find nothing for which they might calumniate him to the king, nothing that was shameful or reproachful, and thereby deprive him of the honor he was in with him, they sought for some other method whereby they might destroy him. When therefore they saw that Daniel prayed to God three times a day, they thought they had gotten an occasion by which they might ruin him; 10.253. o they came to Darius and told him that the princes and governors had thought proper to allow the multitude a relaxation for thirty days, that no one might offer a petition or prayer either to himself or to the gods, but that, “he who shall transgress this decree shall be east into the den of lions, and there perish.” 10.254. 6. Whereupon the king, not being acquainted with their wicked design, nor suspecting that it was a contrivance of theirs against Daniel, said he was pleased with this decree of theirs, and he promised to confirm what they desired; he also published an edict to promulgate to the people that decree which the princes had made. 10.255. Accordingly, all the rest took care not to transgress those injunctions, and rested in quiet; but Daniel had no regard to them, but, as he was wont, he stood and prayed to God in the sight of them all; 10.256. but the princes having met with the occasion they so earnestly sought to find against Daniel, came presently to the king, and accused him, that Daniel was the only person that transgressed the decree, while not one of the rest durst pray to their gods. This discovery they made, not because of his impiety, but because they had watched him, and observed him out of envy; 10.257. for supposing that Darius did thus out of a greater kindness to him than they expected, and that he was ready to grant him pardon for this contempt of his injunctions, and envying this very pardon to Daniel, they did not become more favorable to him, but desired he might be cast into the den of lions according to the law. 10.258. So Darius, hoping that God would deliver him, and that he would undergo nothing that was terrible by the wild beasts, bid him bear this accident cheerfully. And when he was cast into the den, he put his seal to the stone that lay upon the mouth of the den, and went his way, but he passed all the night without food and without sleep, being in great distress for Daniel; 10.259. but when it was day, he got up, and came to the den, and found the seal entire, which he had left the stone sealed withal; he also opened the seal, and cried out, and called to Daniel, and asked him if he were alive. And as soon as he heard the king’s voice, and said that he had suffered no harm, the king gave order that he should be drawn up out of the den. 10.261. But the king, out of an abhorrence of their wickedness, gave order that they should throw in a great deal of flesh to the lions; and when they had filled themselves, he gave further order that Daniel’s enemies should be cast into the den, that he might learn whether the lions, now they were full, would touch them or not. 10.262. And it appeared plain to Darius, after the princes had been cast to the wild beasts, that it was God who preserved Daniel for the lions spared none of them, but tore them all to pieces, as if they had been very hungry, and wanted food. I suppose therefore it was not their hunger, which had been a little before satisfied with abundance of flesh, but the wickedness of these men, that provoked them [to destroy the princes;] for if it so please God, that wickedness might, by even those irrational creatures, be esteemed a plain foundation for their punishment. 10.263. 7. When therefore those that had intended thus to destroy Daniel by treachery were themselves destroyed, king Darius sent [letters] over all the country, and praised that God whom Daniel worshipped, and said that he was the only true God, and had all power. He had also Daniel in very great esteem, and made him the principal of his friends. 10.264. Now when Daniel was become so illustrious and famous, on account of the opinion men had that he was beloved of God, he built a tower at Ecbatana, in Media: it was a most elegant building, and wonderfully made, and it is still remaining, and preserved to this day; and to such as see it, it appears to have been lately built, and to have been no older than that very day when any one looks upon it, it is so fresh flourishing, and beautiful, and no way grown old in so long time; 10.265. for buildings suffer the same as men do, they grow old as well as they, and by numbers of years their strength is dissolved, and their beauty withered. Now they bury the kings of Media, of Persia, and Parthia in this tower to this day, and he who was entrusted with the care of it was a Jewish priest; which thing is also observed to this day. 10.266. But it is fit to give an account of what this man did, which is most admirable to hear, for he was so happy as to have strange revelations made to him, and those as to one of the greatest of the prophets, insomuch, that while he was alive he had the esteem and applause both of the kings and of the multitude; and now he is dead, he retains a remembrance that will never fail 10.267. for the several books that he wrote and left behind him are still read by us till this time; and from them we believe that Daniel conversed with God; for he did not only prophesy of future events, as did the other prophets, but he also determined the time of their accomplishment. 10.268. And while prophets used to foretell misfortunes, and on that account were disagreeable both to the kings and to the multitude, Daniel was to them a prophet of good things, and this to such a degree, that by the agreeable nature of his predictions, he procured the goodwill of all men; and by the accomplishment of them, he procured the belief of their truth, and the opinion of [a sort of] divinity for himself, among the multitude. 10.269. He also wrote and left behind him what made manifest the accuracy and undeniable veracity of his predictions; for he saith, that when he was in Susa, the metropolis of Persia, and went out into the field with his companions, there was, on the sudden, a motion and concussion of the earth, and that he was left alone by himself, his friends fleeing away from him, and that he was disturbed, and fell on his face, and on his two hands, and that a certain person touched him, and, at the same time, bid him rise, and see what would befall his countrymen after many generations. 10.271. that afterward he saw a very great horn growing out of the head of the he-goat, and that when it was broken off, four horns grew up that were exposed to each of the four winds, and he wrote that out of them arose another lesser horn, which, as he said, waxed great; and that God showed to him that it should fight against his nation, and take their city by force, and bring the temple worship to confusion, and forbid the sacrifices to be offered for one thousand two hundred and ninety-six days. 10.272. Daniel wrote that he saw these visions in the Plain of Susa; and he hath informed us that God interpreted the appearance of this vision after the following manner: He said that the ram signified the kingdoms of the Medes and Persians, and the horns those kings that were to reign in them; and that the last horn signified the last king, and that he should exceed all the kings in riches and glory: 10.273. that the he-goat signified that one should come and reign from the Greeks, who should twice fight with the Persian, and overcome him in battle, and should receive his entire dominion: 10.274. that by the great horn which sprang out of the forehead of the he-goat was meant the first king; and that the springing up of four horns upon its falling off, and the conversion of every one of them to the four quarters of the earth, signified the successors that should arise after the death of the first king, and the partition of the kingdom among them, and that they should be neither his children, nor of his kindred, that should reign over the habitable earth for many years; 10.275. and that from among them there should arise a certain king that should overcome our nation and their laws, and should take away their political government, and should spoil the temple, and forbid the sacrifices to be offered for three years’ time. 10.276. And indeed it so came to pass, that our nation suffered these things under Antiochus Epiphanes, according to Daniel’s vision, and what he wrote many years before they came to pass. In the very same manner Daniel also wrote concerning the Roman government, and that our country should be made desolate by them. 10.277. All these things did this man leave in writing, as God had showed them to him, insomuch that such as read his prophecies, and see how they have been fulfilled, would wonder at the honor wherewith God honored Daniel; and may thence discover how the Epicureans are in an error 10.278. who cast Providence out of human life, and do not believe that God takes care of the affairs of the world, nor that the universe is governed and continued in being by that blessed and immortal nature, but say that the world is carried along of its own accord, without a ruler and a curator; 10.279. which, were it destitute of a guide to conduct it, as they imagine, it would be like ships without pilots, which we see drowned by the winds, or like chariots without drivers, which are overturned; so would the world be dashed to pieces by its being carried without a Providence, and so perish, and come to nought. 10.281. Now as to myself, I have so described these matters as I have found them and read them; but if any one is inclined to another opinion about them, let him enjoy his different sentiments without any blame from me. 11.91. but that because of their fathers’ impiety towards God, Nebuchadnezzar, king of the Babylonians and of the Chaldeans, took their city by force, and destroyed it, and pillaged the temple, and burnt it down, and transplanted the people whom he had made captives, and removed them to Babylon; 17.345. 3. Now, before Archelaus was gone up to Rome upon this message, he related this dream to his friends: That he saw ears of corn, in number ten, full of wheat, perfectly ripe, which ears, as it seemed to him, were devoured by oxen. 17.346. And when he was awake and gotten up, because the vision appeared to be of great importance to him, he sent for the diviners, whose study was employed about dreams. And while some were of one opinion, and some of another, (for all their interpretations did not agree,) Simon, a man of the sect of the Essenes, desired leave to speak his mind freely, and said that the vision denoted a change in the affairs of Archelaus, and that not for the better; 17.347. that oxen, because that animal takes uneasy pains in his labors, denoted afflictions, and indeed denoted, further, a change of affairs, because that land which is ploughed by oxen cannot remain in its former state; and that the ears of corn being ten, determined the like number of years, because an ear of corn grows in one year; and that the time of Archelaus’s government was over. And thus did this man expound the dream. 17.348. Now on the fifth day after this dream came first to Archelaus, the other Archelaus, that was sent to Judea by Caesar to call him away, came hither also. 17.354. So Archelaus’s country was laid to the province of Syria; and Cyrenius, one that had been consul, was sent by Caesar to take account of people’s effects in Syria, and to sell the house of Archelaus. 20.231. After those thirteen high priests, eighteen took the high priesthood at Jerusalem, one in succession to another, from the days of king Solomon, until Nebuchadnezzar, king of Babylon, made an expedition against that city, and burnt the temple, and removed our nation into Babylon, and then took Josadek, the high priest, captive;
11. Josephus Flavius, Against Apion, 1.132 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.132. And when he was relating the acts of this king, he describes to us how he sent his son Nabuchodonosor against Egypt, and against our land, with a great army, upon his being informed that they had revolted from him; and how, by that means, he subdued them all, and set our temple that was at Jerusalem on fire; nay, and removed our people entirely out of their own country, and transferred them to Babylon; when it so happened that our city was desolate during the interval of seventy years, until the days of Cyrus king of Persia.
12. New Testament, Acts, 2.22 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.22. You men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved by God to you by mighty works and wonders and signs which God did by him in the midst of you, even as you yourselves know
13. New Testament, Apocalypse, 2.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.14. But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel , to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.
14. New Testament, Romans, 15.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.10. Again he says, "Rejoice, you Gentiles, with his people.
15. New Testament, Luke, 1.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.16. He will turn many of the children of Israel to the Lord, their God.
16. Plutarch, Pompey, 47 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Anon., 4 Baruch, 3.11, 5.21

3.11. Guard the vessels of the temple service until the gathering of the beloved. 5.21. Even if the heavenly torrents had descended on them, there has not yet been time for them to go into Babylon!


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
2 baruch Allison, 4 Baruch (2018) 90
abimelech/ebed-melech, sleep of Allison, 4 Baruch (2018) 241
abimelech/ebed-melech Allison, 4 Baruch (2018) 241
abraham (patriarch) Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
apostles Allison, 4 Baruch (2018) 241
archelaus (king of cappadocia), and dream interpretation Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
biblical scene / depiction Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
christus victor Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 697
constantine Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
daniel, book of Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
daniel Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
david, and goliath Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
destiny, concept of, essenes and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
ginsburg, c. d., glaphyra, dream of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
gray, r. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
helios (see also sol invictus) Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
hippolytus of rome Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
jonah (prophet) Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
joseph Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
josephus, predictive abilities of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
josephus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
josephus essenes, and destiny Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
josephus essenes, as prophets/dream interpreters Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
josephus essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
lions Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
nebuchadnezzar/king of the chaldeans Allison, 4 Baruch (2018) 90, 241
nebuchadnezzar Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
pharaoh Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
prophecy, essenes and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
rome, mausoleum of the julii Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
rome Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
samaria/samaritans Allison, 4 Baruch (2018) 90
samson Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
simon (essene), archelaus dream and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
simon (essene) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
sol invictus (see also helios) Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
sun Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179
van henten, j. w.' Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 95
zodiac Leibner and Hezser, Jewish Art in Its Late Antique Context (2016) 179