Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.220-1.236
NaN


οὗτοι πᾶσαν τὴν ἀπ' Εὐφράτου καθήκουσαν πρὸς τὴν ̓Ερυθρὰν θάλασσαν κατοικοῦσι Ναβατηνὴν τὴν χώραν ὀνομάσαντες. εἰσὶ δὲ οὗτοι, οἳ τὸ τῶν ̓Αράβων ἔθνος καὶ τὰς φυλὰς ἀπ' αὐτῶν καλοῦσι διά τε τὴν ἀρετὴν αὐτῶν καὶ τὸ ̔Αβράμου ἀξίωμα.These inhabited all the country from Euphrates to the Red Sea, and called it Nabatene. They are an Arabian nation, and name their tribes from these, both because of their own virtue, and because of the dignity of Abraham their father.


̓́Ισακον δὲ ὁ πατὴρ ̔́Αβραμος ὑπερηγάπα μονογενῆ ὄντα καὶ ἐπὶ γήρως οὐδῷ κατὰ δωρεὰν αὐτῷ τοῦ θεοῦ γενόμενον. προεκαλεῖτο δὲ εἰς εὔνοιαν καὶ τὸ φιλεῖσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν γονέων καὶ αὐτὸς ὁ παῖς ἐπιτηδεύων πᾶσαν ἀρετὴν καὶ τῆς τε τῶν πατέρων θεραπείας ἐχόμενος καὶ περὶ τὴν τοῦ θεοῦ θρησκείαν ἐσπουδακώς.1. Now Abraham greatly loved Isaac, as being his only begotten and given to him at the borders of old age, by the favor of God. The child also endeared himself to his parents still more, by the exercise of every virtue, and adhering to his duty to his parents, and being zealous in the worship of God.


̔́Αβραμος δὲ τὴν ἰδίαν εὐδαιμονίαν ἐν μόνῳ τῷ τὸν υἱὸν ἀπαθῆ καταλιπὼν ἐξελθεῖν τοῦ ζῆν ἐτίθετο. τούτου μέντοι κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν ἔτυχεν, ὃς διάπειραν αὐτοῦ βουλόμενος λαβεῖν τῆς περὶ αὐτὸν θρησκείας ἐμφανισθεὶς αὐτῷ καὶ πάντα ὅσα εἴη παρεσχημένος καταριθμησάμενοςAbraham also placed his own happiness in this prospect, that, when he should die, he should leave this his son in a safe and secure condition; which accordingly he obtained by the will of God: who being desirous to make an experiment of Abraham’s religious disposition towards himself, appeared to him, and enumerated all the blessings he had bestowed on him;


ὡς πολεμίων τε κρείττονα ποιήσειε καὶ τὴν παροῦσαν εὐδαιμονίαν ἐκ τῆς αὐτοῦ σπουδῆς ἔχοι καὶ τὸν υἱὸν ̓́Ισακον, ᾔτει τοῦτον αὐτῷ θῦμα καὶ ἱερεῖον αὐτὸν παρασχεῖν ἐκέλευέ τε εἰς τὸ Μώριον ὄρος ἀναγαγόντα ὁλοκαυτῶσαι βωμὸν ἱδρυσάμενον: οὕτως γὰρ ἐμφανίσειν τὴν περὶ αὐτὸν θρησκείαν, εἰ καὶ τῆς τοῦ τέκνου σωτηρίας προτιμήσειε τὸ τῷ θεῷ κεχαρισμένον.how he had made him superior to his enemies; and that his son Isaac, who was the principal part of his present happiness, was derived from him; and he said that he required this son of his as a sacrifice and holy oblation. Accordingly he commanded him to carry him to the mountain Moriah, and to build an altar, and offer him for a burnt-offering upon it for that this would best manifest his religious disposition towards him, if he preferred what was pleasing to God, before the preservation of his own son.


̔́Αβραμος δὲ ἐπὶ μηδενὶ κρίνων παρακούειν τοῦ θεοῦ δίκαιον ἅπαντά θ' ὑπουργεῖν ὡς ἐκ τῆς ἐκείνου προνοίας ἀπαντώντων οἷς ἂν εὐμενὴς ᾖ, ἐπικρυψάμενος πρὸς τὴν γυναῖκα τήν τε τοῦ θεοῦ πρόρρησιν καὶ ἣν εἶχεν αὐτὸς γνώμην περὶ τῆς τοῦ παιδὸς σφαγῆς, ἀλλὰ μηδὲ τῶν οἰκετῶν τινι δηλώσας, ἐκωλύετο γὰρ ἂν ὑπηρετῆσαι τῷ θεῷ, λαβὼν τὸν ̓́Ισακον μετὰ δύο οἰκετῶν καὶ τὰ πρὸς τὴν ἱερουργίαν ἐπισάξας ὄνῳ ἀπῄει πρὸς τὸ ὄρος.2. Now Abraham thought that it was not right to disobey God in any thing, but that he was obliged to serve him in every circumstance of life, since all creatures that live enjoy their life by his providence, and the kindness he bestows on them. Accordingly he concealed this command of God, and his own intentions about the slaughter of his son, from his wife, as also from every one of his servants, otherwise he should have been hindered from his obedience to God; and he took Isaac, together with two of his servants, and laying what things were necessary for a sacrifice upon an ass, he went away to the mountain.


καὶ δύο μὲν ἡμέρας αὐτῷ συνώδευσαν οἱ οἰκέται, τῇ τρίτῃ δὲ ὡς κάτοπτον ἦν αὐτῷ τὸ ὄρος, καταλιπὼν ἐν τῷ πεδίῳ τοὺς συνόντας μετὰ μόνου τοῦ παιδὸς παραγίνεται εἰς τὸ ὄρος, ἐφ' οὗ τὸ ἱερὸν Δαβίδης ὁ βασιλεὺς ὕστερον ἱδρύεται.Now the two servants went along with him two days; but on the third day, as soon as he saw the mountain, he left those servants that were with him till then in the plain, and, having his son alone with him, he came to the mountain. It was that mountain upon which king David afterwards built the temple.


ἔφερον δὲ σὺν αὐτοῖς ὅσα λοιπὰ πρὸς τὴν θυσίαν ἦν πλὴν ἱερείου. τοῦ δ' ̓Ισάκου πέμπτον τε καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἔχοντος τὸν βωμὸν κατασκευάζοντος καὶ πυθομένου, τί καὶ μέλλοιεν θύειν ἱερείου μὴ παρόντος, τὸν θεὸν αὐτοῖς παρέξειν ἔλεγεν ὄντα ἱκανὸν καὶ τῶν οὐκ ὄντων εἰς εὐπορίαν ἀνθρώποις παραγαγεῖν καὶ τὰ ὄντα τῶν ἐπ' αὐτοῖς θαρρούντων ἀφελέσθαι: δώσειν οὖν κἀκείνῳ ἱερεῖον, εἴπερ εὐμενὴς μέλλει τῇ θυσίᾳ παρατυγχάνειν αὐτοῦ.Now they had brought with them every thing necessary for a sacrifice, excepting the animal that was to be offered only. Now Isaac was twenty-five years old. And as he was building the altar, he asked his father what he was about to offer, since there was no animal there for an oblation:—to which it was answered, “That God would provide himself an oblation, he being able to make a plentiful provision for men out of what they have not, and to deprive others of what they already have, when they put too much trust therein; that therefore, if God pleased to be present and propitious at this sacrifice, he would provide himself an oblation.”


̔Ως δ' ὁ βωμὸς παρεσκεύαστο καὶ τὰς σχίζας ἐπενηνόχει καὶ ἦν εὐτρεπῆ, λέγει πρὸς τὸν υἱόν: “ὦ παῖ, μυρίαις εὐχαῖς αἰτησάμενός σε γενέσθαι μοι παρὰ τοῦ θεοῦ, ἐπεὶ παρῆλθες εἰς τὸν βίον, οὐκ ἔστιν ὅ τι μὴ περὶ τὴν σὴν ἀνατροφὴν ἐφιλοτιμησάμην οὐδ' ἐφ' ᾧ μᾶλλον εὐδαιμονήσειν ᾤμην, ὡς εἰ σέ τ' ἴδοιμι ἠνδρωμένον καὶ τελευτῶν διάδοχον τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμαυτοῦ καταλίποιμι.3. As soon as the altar was prepared, and Abraham had laid on the wood, and all things were entirely ready, he said to his son, “O son, I poured out a vast number of prayers that I might have thee for my son; when thou wast come into the world, there was nothing that could contribute to thy support for which I was not greatly solicitous, nor any thing wherein I thought myself happier than to see thee grown up to man’s estate, and that I might leave thee at my death the successor to my dominion;


ἀλλ' ἐπεὶ θεοῦ τε βουλομένου σὸς πατὴρ ἐγενόμην καὶ πάλιν τούτῳ δοκοῦν ἀποτίθεμαί σε, φέρε γενναίως τὴν καθιέρωσιν: τῷ θεῷ γάρ σε παραχωρῶ ταύτης ἀξιώσαντι παρ' ἡμῶν τῆς τιμῆς ἀνθ' ὧν εὐμενὴς γέγονέ μοι παραστάτης καὶ σύμμαχος νῦν ἐπιτυχεῖν.but since it was by God’s will that I became thy father, and it is now his will that I relinquish thee, bear this consecration to God with a generous mind; for I resign thee up to God who has thought fit now to require this testimony of honor to himself, on account of the favors he hath conferred on me, in being to me a supporter and defender.
NaN


μετ' εὐχῶν τε καὶ ἱερουργίας ἐκείνου ψυχὴν τὴν σὴν προσδεξομένου καὶ παρ' αὐτῷ καθέξοντος: ἔσῃ τ' ἐμοὶ εἰς κηδεμόνα καὶ γηρωκόμον, διὸ καὶ σὲ μάλιστα ἀνετρεφόμην, τὸν θεὸν ἀντὶ σαυτοῦ παρεσχημένος.”but so that he will receive thy soul with prayers and holy offices of religion, and will place thee near to himself, and thou wilt there be to me a succorer and supporter in my old age; on which account I principally brought thee up, and thou wilt thereby procure me God for my Comforter instead of thyself.”


̓́Ισακος δέ, πατρὸς γὰρ ἦν οἵου τετυχηκότα γενναῖον ἔδει τὸ φρόνημα εἶναι, δέχεται πρὸς ἡδονὴν τοὺς λόγους καὶ φήσας, ὡς οὐδὲ γεγονέναι τὴν ἀρχὴν ἦν δίκαιος, εἰ θεοῦ καὶ πατρὸς μέλλει κρίσιν ἀπωθεῖσθαι καὶ μὴ παρέχειν αὑτὸν τοῖς ἀμφοτέρων βουλήμασιν ἑτοίμως, ὅτε καὶ μόνου τοῦ πατρὸς ταῦτα προαιρουμένου μὴ ὑπακούειν ἄδικον ἦν, ὥρμησεν ἐπὶ τὸν βωμὸν καὶ τὴν σφαγήν.4. Now Isaac was of such a generous disposition as became the son of such a father, and was pleased with this discourse; and said, “That he was not worthy to be born at first, if he should reject the determination of God and of his father, and should not resign himself up readily to both their pleasures; since it would have been unjust if he had not obeyed, even if his father alone had so resolved.” So he went immediately to the altar to be sacrificed.


κἂν ἐπράχθη τὸ ἔργον μὴ στάντος ἐμποδὼν τοῦ θεοῦ: βοᾷ γὰρ ὀνομαστὶ τὸν ̔́Αβραμον εἴργων τῆς τοῦ παιδὸς σφαγῆς. οὐ γὰρ ἐπιθυμήσας αἵματος ἀνθρωπίνου τὴν σφαγὴν αὐτῷ προστάξαι τοῦ παιδὸς ἔλεγεν, οὐδὲ οὗ πατέρα ἐποίησεν αὐτὸς ἀφελέσθαι τούτου βουλόμενος μετὰ τοιαύτης ἀσεβείας, ἀλλὰ δοκιμάσαι θέλων αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, εἰ καὶ τοιαῦτα προστασσόμενος ὑπακούοι.And the deed had been done if God had not opposed it; for he called loudly to Abraham by his name, and forbade him to slay his son; and said, “It was not out of a desire of human blood that he was commanded to slay his son, nor was he willing that he should be taken away from him whom he had made his father, but to try the temper of his mind, whether he would be obedient to such a command.


μαθὼν δὲ αὐτοῦ τὸ πρόθυμον καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς θρησκείας ἥδεσθαι μὲν οἷς αὐτῷ παρέσχεν, οὐχ ὑστερήσειν δὲ αὐτὸν ἀεὶ πάσης ἐπιμελείας καὶ τὸ γένος ἀξιοῦντα, ἔσεσθαί τε τὸν υἱὸν αὐτοῦ πολυχρονιώτατον καὶ βιώσαντα εὐδαιμόνως παισὶν ἀγαθοῖς καὶ γνησίοις παραδώσειν μεγάλην ἡγεμονίαν.Since therefore he now was satisfied as to that his alacrity, and the surprising readiness he showed in this his piety, he was delighted in having bestowed such blessings upon him; and that he would not be wanting in all sort of concern about him, and in bestowing other children upon him; and that his son should live to a very great age; that he should live a happy life, and bequeath a large principality to his children, who should be good and legitimate.”


προεδήλου τε τὸ γένος τὸ αὐτῶν εἰς ἔθνη πολλὰ καὶ πλοῦτον ἐπιδώσειν, καὶ μνήμην αἰώνιον αὐτῶν ἔσεσθαι τοῖς γενάρχαις, τήν τε Χαναναίαν ὅπλοις κατακτησαμένους ζηλωτοὺς ἔσεσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις.He foretold also, that his family should increase into many nations and that those patriarchs should leave behind them an everlasting name; that they should obtain the possession of the land of Canaan, and be envied by all men. When God had said this, he produced to them a ram, which did not appear before, for the sacrifice.


ταῦτα ὁ θεὸς εἰπὼν κριὸν ἐκ τἀφανοῦς παρήγαγεν αὐτοῖς εἰς τὴν ἱερουργίαν. οἱ δὲ παρ' ἐλπίδας αὐτοῦ κεκομισμένου καὶ τοιούτων ἀγαθῶν ἐπαγγελίας ἀκηκοότες ἠσπάζοντό τε ἀλλήλους καὶ θύσαντες ἀπενόστησαν πρὸς τὴν Σάρραν καὶ διῆγον εὐδαιμόνως ἐφ' ἅπασιν οἷς ἐθελήσειαν τοῦ θεοῦ συλλαμβάνοντος αὐτοῖς.So Abraham and Isaac receiving each other unexpectedly, and having obtained the promises of such great blessings, embraced one another; and when they had sacrificed, they returned to Sarah, and lived happily together, God affording them his assistance in all things they desired.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 23.8-23.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

23.8. לֹא־תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא לֹא־תְתַעֵב מִצְרִי כִּי־גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ׃ 23.9. בָּנִים אֲשֶׁר־יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל יְהוָה׃ 23.8. Thou shalt not abhor an Edomite, for he is thy brother; thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a stranger in his land." 23.9. The children of the third generation that are born unto them may enter into the assembly of the LORD."
2. Hebrew Bible, Genesis, 18.1-18.33, 20.1-20.13, 21.1-21.23, 22.1-22.19, 22.21, 22.23, 23.1, 25.1-25.6, 25.12-25.16 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

18.1. וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה־בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל וְהוּא אַחֲרָיו׃ 18.1. וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח־הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם׃ 18.2. וַיֹּאמֶר יְהוָה זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי־רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד׃ 18.2. וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה׃ 18.3. וַיֹּאמֶר אַל־נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבֵּרָה אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם שְׁלֹשִׁים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה אִם־אֶמְצָא שָׁם שְׁלֹשִׁים׃ 18.3. וַיֹּאמַר אֲדֹנָי אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל־נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ׃ 18.4. יֻקַּח־נָא מְעַט־מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ׃ 18.5. וְאֶקְחָה פַת־לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם אַחַר תַּעֲבֹרוּ כִּי־עַל־כֵּן עֲבַרְתֶּם עַל־עַבְדְּכֶם וַיֹּאמְרוּ כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ׃ 18.6. וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה אֶל־שָׂרָה וַיֹּאמֶר מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת לוּשִׁי וַעֲשִׂי עֻגוֹת׃ 18.7. וְאֶל־הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם וַיִּקַּח בֶּן־בָּקָר רַךְ וָטוֹב וַיִּתֵּן אֶל־הַנַּעַר וַיְמַהֵר לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ׃ 18.8. וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן־הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם וְהוּא־עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ׃ 18.9. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ וַיֹּאמֶר הִנֵּה בָאֹהֶל׃ 18.11. וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים בָּאִים בַּיָּמִים חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה אֹרַח כַּנָּשִׁים׃ 18.12. וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה־לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן׃ 18.13. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־אַבְרָהָם לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי׃ 18.14. הֲיִפָּלֵא מֵיְהוָה דָּבָר לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וּלְשָׂרָה בֵן׃ 18.15. וַתְּכַחֵשׁ שָׂרָה לֵאמֹר לֹא צָחַקְתִּי כִּי יָרֵאָה וַיֹּאמֶר לֹא כִּי צָחָקְתְּ׃ 18.16. וַיָּקֻמוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיַּשְׁקִפוּ עַל־פְּנֵי סְדֹם וְאַבְרָהָם הֹלֵךְ עִמָּם לְשַׁלְּחָם׃ 18.17. וַיהֹוָה אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה׃ 18.18. וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ׃ 18.19. כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְהוָה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יְהוָה עַל־אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר־דִּבֶּר עָלָיו׃ 18.21. אֵרֲדָה־נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם־לֹא אֵדָעָה׃ 18.22. וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עֹמֵד לִפְנֵי יְהוָה׃ 18.23. וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם־רָשָׁע׃ 18.24. אוּלַי יֵשׁ חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר הַאַף תִּסְפֶּה וְלֹא־תִשָּׂא לַמָּקוֹם לְמַעַן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם אֲשֶׁר בְּקִרְבָּהּ׃ 18.25. חָלִלָה לְּךָ מֵעֲשֹׂת כַּדָּבָר הַזֶּה לְהָמִית צַדִּיק עִם־רָשָׁע וְהָיָה כַצַּדִּיק כָּרָשָׁע חָלִלָה לָּךְ הֲשֹׁפֵט כָּל־הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט׃ 18.26. וַיֹּאמֶר יְהוָה אִם־אֶמְצָא בִסְדֹם חֲמִשִּׁים צַדִּיקִם בְּתוֹךְ הָעִיר וְנָשָׂאתִי לְכָל־הַמָּקוֹם בַּעֲבוּרָם׃ 18.27. וַיַּעַן אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הִנֵּה־נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל־אֲדֹנָי וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר׃ 18.28. אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת־כָּל־הָעִיר וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם־אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה׃ 18.29. וַיֹּסֶף עוֹד לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמַר אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה בַּעֲבוּר הָאַרְבָּעִים׃ 18.31. וַיֹּאמֶר הִנֵּה־נָא הוֹאַלְתִּי לְדַבֵּר אֶל־אֲדֹנָי אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֶשְׂרִים וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֶשְׂרִים׃ 18.32. וַיֹּאמֶר אַל־נָא יִחַר לַאדֹנָי וַאֲדַבְּרָה אַךְ־הַפַּעַם אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם עֲשָׂרָה וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית בַּעֲבוּר הָעֲשָׂרָה׃ 18.33. וַיֵּלֶךְ יְהוָה כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְדַבֵּר אֶל־אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם שָׁב לִמְקֹמוֹ׃ 20.1. וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל־אַבְרָהָם מָה רָאִיתָ כִּי עָשִׂיתָ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה׃ 20.1. וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב וַיֵּשֶׁב בֵּין־קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר וַיָּגָר בִּגְרָר׃ 20.2. וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל־שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֲחֹתִי הִוא וַיִּשְׁלַח אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ גְּרָר וַיִּקַּח אֶת־שָׂרָה׃ 20.3. וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל־אֲבִימֶלֶךְ בַּחֲלוֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִנְּךָ מֵת עַל־הָאִשָּׁה אֲשֶׁר־לָקַחְתָּ וְהִוא בְּעֻלַת בָּעַל׃ 20.4. וַאֲבִימֶלֶךְ לֹא קָרַב אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר אֲדֹנָי הֲגוֹי גַּם־צַדִּיק תַּהֲרֹג׃ 20.5. הֲלֹא הוּא אָמַר־לִי אֲחֹתִי הִוא וְהִיא־גַם־הִוא אָמְרָה אָחִי הוּא בְּתָם־לְבָבִי וּבְנִקְיֹן כַּפַּי עָשִׂיתִי זֹאת׃ 20.6. וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאֱלֹהִים בַּחֲלֹם גַּם אָנֹכִי יָדַעְתִּי כִּי בְתָם־לְבָבְךָ עָשִׂיתָ זֹּאת וָאֶחְשֹׂךְ גַּם־אָנֹכִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹ־לִי עַל־כֵּן לֹא־נְתַתִּיךָ לִנְגֹּעַ אֵלֶיהָ׃ 20.7. וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת־הָאִישׁ כִּי־נָבִיא הוּא וְיִתְפַּלֵּל בַּעַדְךָ וֶחְיֵה וְאִם־אֵינְךָ מֵשִׁיב דַּע כִּי־מוֹת תָּמוּת אַתָּה וְכָל־אֲשֶׁר־לָךְ׃ 20.8. וַיַּשְׁכֵּם אֲבִימֶלֶךְ בַּבֹּקֶר וַיִּקְרָא לְכָל־עֲבָדָיו וַיְדַבֵּר אֶת־כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאָזְנֵיהֶם וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים מְאֹד׃ 20.9. וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְאַבְרָהָם וַיֹּאמֶר לוֹ מֶה־עָשִׂיתָ לָּנוּ וּמֶה־חָטָאתִי לָךְ כִּי־הֵבֵאתָ עָלַי וְעַל־מַמְלַכְתִּי חֲטָאָה גְדֹלָה מַעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא־יֵעָשׂוּ עָשִׂיתָ עִמָּדִי׃ 20.11. וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם כִּי אָמַרְתִּי רַק אֵין־יִרְאַת אֱלֹהִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וַהֲרָגוּנִי עַל־דְּבַר אִשְׁתִּי׃ 20.12. וְגַם־אָמְנָה אֲחֹתִי בַת־אָבִי הִוא אַךְ לֹא בַת־אִמִּי וַתְּהִי־לִי לְאִשָּׁה׃ 20.13. וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אֹתִי אֱלֹהִים מִבֵּית אָבִי וָאֹמַר לָהּ זֶה חַסְדֵּךְ אֲשֶׁר תַּעֲשִׂי עִמָּדִי אֶל כָּל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר נָבוֹא שָׁמָּה אִמְרִי־לִי אָחִי הוּא׃ 21.1. וַיהוָה פָּקַד אֶת־שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יְהוָה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר׃ 21.1. וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת־בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן־הָאָמָה הַזֹּאת עִם־בְּנִי עִם־יִצְחָק׃ 21.2. וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת־הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת׃ 21.2. וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֹתוֹ אֱלֹהִים׃ 21.3. וַיֹּאמֶר כִּי אֶת־שֶׁבַע כְּבָשֹׂת תִּקַּח מִיָּדִי בַּעֲבוּר תִּהְיֶה־לִּי לְעֵדָה כִּי חָפַרְתִּי אֶת־הַבְּאֵר הַזֹּאת׃ 21.3. וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת־שֶׁם־בְּנוֹ הַנּוֹלַד־לוֹ אֲשֶׁר־יָלְדָה־לּוֹ שָׂרָה יִצְחָק׃ 21.4. וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן־שְׁמֹנַת יָמִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים׃ 21.5. וְאַבְרָהָם בֶּן־מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לוֹ אֵת יִצְחָק בְּנוֹ׃ 21.6. וַתֹּאמֶר שָׂרָה צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹהִים כָּל־הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק־לִי׃ 21.7. וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה כִּי־יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו׃ 21.8. וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת־יִצְחָק׃ 21.9. וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת־בֶּן־הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר־יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק׃ 21.11. וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל אוֹדֹת בְּנוֹ׃ 21.12. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־אַבְרָהָם אַל־יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל־הַנַּעַר וְעַל־אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע׃ 21.13. וְגַם אֶת־בֶּן־הָאָמָה לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ כִּי זַרְעֲךָ הוּא׃ 21.14. וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח־לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל־הָגָר שָׂם עַל־שִׁכְמָהּ וְאֶת־הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע׃ 21.15. וַיִּכְלוּ הַמַּיִם מִן־הַחֵמֶת וַתַּשְׁלֵךְ אֶת־הַיֶּלֶד תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם׃ 21.16. וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל־אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת־קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ׃ 21.17. וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת־קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱלֹהִים אֶל־הָגָר מִן־הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה־לָּךְ הָגָר אַל־תִּירְאִי כִּי־שָׁמַע אֱלֹהִים אֶל־קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא־שָׁם׃ 21.18. קוּמִי שְׂאִי אֶת־הַנַּעַר וְהַחֲזִיקִי אֶת־יָדֵךְ בּוֹ כִּי־לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימֶנּוּ׃ 21.19. וַיִּפְקַח אֱלֹהִים אֶת־עֵינֶיהָ וַתֵּרֶא בְּאֵר מָיִם וַתֵּלֶךְ וַתְּמַלֵּא אֶת־הַחֵמֶת מַיִם וַתַּשְׁקְ אֶת־הַנָּעַר׃ 21.21. וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן וַתִּקַּח־לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃ 21.22. וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר־צְבָאוֹ אֶל־אַבְרָהָם לֵאמֹר אֱלֹהִים עִמְּךָ בְּכֹל אֲשֶׁר־אַתָּה עֹשֶׂה׃ 21.23. וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בֵאלֹהִים הֵנָּה אִם־תִּשְׁקֹר לִי וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִּי כַּחֶסֶד אֲשֶׁר־עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי וְעִם־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־גַּרְתָּה בָּהּ׃ 22.1. וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת־אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי׃ 22.1. וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת־יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת־הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט אֶת־בְּנוֹ׃ 22.2. וַיֹּאמֶר קַח־נָא אֶת־בִּנְךָ אֶת־יְחִידְךָ אֲשֶׁר־אָהַבְתָּ אֶת־יִצְחָק וְלֶךְ־לְךָ אֶל־אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ׃ 22.2. וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם־הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ׃ 22.3. וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת־חֲמֹרוֹ וַיִּקַּח אֶת־שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ וְאֵת יִצְחָק בְּנוֹ וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־אָמַר־לוֹ הָאֱלֹהִים׃ 22.4. בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא אֶת־הַמָּקוֹם מֵרָחֹק׃ 22.5. וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל־נְעָרָיו שְׁבוּ־לָכֶם פֹּה עִם־הַחֲמוֹר וַאֲנִי וְהַנַּעַר נֵלְכָה עַד־כֹּה וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם׃ 22.6. וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת־עֲצֵי הָעֹלָה וַיָּשֶׂם עַל־יִצְחָק בְּנוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ אֶת־הָאֵשׁ וְאֶת־הַמַּאֲכֶלֶת וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו׃ 22.7. וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל־אַבְרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִּי בְנִי וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעֹלָה׃ 22.8. וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֱלֹהִים יִרְאֶה־לּוֹ הַשֶּׂה לְעֹלָה בְּנִי וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו׃ 22.9. וַיָּבֹאוּ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר־לוֹ הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעֲרֹךְ אֶת־הָעֵצִים וַיַּעֲקֹד אֶת־יִצְחָק בְּנוֹ וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל־הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִים׃ 22.11. וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ יְהוָה מִן־הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי׃ 22.12. וַיֹּאמֶר אַל־תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל־הַנַּעַר וְאַל־תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָּה כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי־יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת־בִּנְךָ אֶת־יְחִידְךָ מִמֶּנִּי׃ 22.13. וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה־אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו וַיֵּלֶךְ אַבְרָהָם וַיִּקַּח אֶת־הָאַיִל וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנוֹ׃ 22.14. וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵׁם־הַמָּקוֹם הַהוּא יְהוָה יִרְאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר יְהוָה יֵרָאֶה׃ 22.15. וַיִּקְרָא מַלְאַךְ יְהוָה אֶל־אַבְרָהָם שֵׁנִית מִן־הַשָּׁמָיִם׃ 22.16. וַיֹּאמֶר בִּי נִשְׁבַּעְתִּי נְאֻם־יְהוָה כִּי יַעַן אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת־בִּנְךָ אֶת־יְחִידֶךָ׃ 22.17. כִּי־בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת־זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל־שְׂפַת הַיָּם וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו׃ 22.18. וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ בְּקֹלִי׃ 22.19. וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל־נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל־בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע׃ 22.21. אֶת־עוּץ בְּכֹרוֹ וְאֶת־בּוּז אָחִיו וְאֶת־קְמוּאֵל אֲבִי אֲרָם׃ 22.23. וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת־רִבְקָה שְׁמֹנָה אֵלֶּה יָלְדָה מִלְכָּה לְנָחוֹר אֲחִי אַבְרָהָם׃ 23.1. וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה׃ 23.1. וְעֶפְרוֹן יֹשֵׁב בְּתוֹךְ בְּנֵי־חֵת וַיַּעַן עֶפְרוֹן הַחִתִּי אֶת־אַבְרָהָם בְּאָזְנֵי בְנֵי־חֵת לְכֹל בָּאֵי שַׁעַר־עִירוֹ לֵאמֹר׃ 25.1. הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר־קָנָה אַבְרָהָם מֵאֵת בְּנֵי־חֵת שָׁמָּה קֻבַּר אַבְרָהָם וְשָׂרָה אִשְׁתּוֹ׃ 25.1. וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה׃ 25.2. וַתֵּלֶד לוֹ אֶת־זִמְרָן וְאֶת־יָקְשָׁן וְאֶת־מְדָן וְאֶת־מִדְיָן וְאֶת־יִשְׁבָּק וְאֶת־שׁוּחַ׃ 25.2. וַיְהִי יִצְחָק בֶּן־אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקַחְתּוֹ אֶת־רִבְקָה בַּת־בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה׃ 25.3. וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל־יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן־הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל־כֵּן קָרָא־שְׁמוֹ אֱדוֹם׃ 25.3. וְיָקְשָׁן יָלַד אֶת־שְׁבָא וְאֶת־דְּדָן וּבְנֵי דְדָן הָיוּ אַשּׁוּרִם וּלְטוּשִׁים וּלְאֻמִּים׃ 25.4. וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃ 25.5. וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ לְיִצְחָק׃ 25.6. וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל־אֶרֶץ קֶדֶם׃ 25.12. וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל בֶּן־אַבְרָהָם אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר הַמִּצְרִית שִׁפְחַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם׃ 25.13. וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל בִּשְׁמֹתָם לְתוֹלְדֹתָם בְּכֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹת וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃ 25.14. וּמִשְׁמָע וְדוּמָה וּמַשָּׂא׃ 25.15. חֲדַד וְתֵימָא יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה׃ 25.16. אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם בְּחַצְרֵיהֶם וּבְטִירֹתָם שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם לְאֻמֹּתָם׃ 18.1. And the LORD appeared unto him by the terebinths of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day;" 18.2. and he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood over against him; and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed down to the earth," 18.3. and said: ‘My lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant." 18.4. Let now a little water be fetched, and wash your feet, and recline yourselves under the tree." 18.5. And I will fetch a morsel of bread, and stay ye your heart; after that ye shall pass on; forasmuch as ye are come to your servant.’ And they said: ‘So do, as thou hast said.’" 18.6. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said: ‘Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes.’" 18.7. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the servant; and he hastened to dress it." 18.8. And he took curd, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat." 18.9. And they said unto him: ‘Where is Sarah thy wife?’ And he said: ‘Behold, in the tent.’" 18.10. And He said: ‘I will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son.’ And Sarah heard in the tent door, which was behind him.—" 18.11. Now Abraham and Sarah were old, and well stricken in age; it had ceased to be with Sarah after the manner of women.—" 18.12. And Sarah laughed within herself, saying: ‘After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?’" 18.13. And the LORD said unto Abraham: ‘Wherefore did Sarah laugh, saying: Shall I of a surety bear a child, who am old?" 18.14. Is any thing too hard for the LORD. At the set time I will return unto thee, when the season cometh round, and Sarah shall have a son.’" 18.15. Then Sarah denied, saying: ‘I laughed not’; for she was afraid. And He said: ‘Nay; but thou didst laugh.’" 18.16. And the men rose up from thence, and looked out toward Sodom; and Abraham went with them to bring them on the way." 18.17. And the LORD said: ‘Shall I hide from Abraham that which I am doing;" 18.18. seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?" 18.19. For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the LORD, to do righteousness and justice; to the end that the LORD may bring upon Abraham that which He hath spoken of him.’" 18.20. And the LORD said: ‘Verily, the cry of Sodom and Gomorrah is great, and, verily, their sin is exceeding grievous." 18.21. I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto Me; and if not, I will know.’" 18.22. And the men turned from thence, and went toward Sodom; but Abraham stood yet before the LORD." 18.23. And Abraham drew near, and said: ‘Will You indeed sweep away the righteous with the wicked?" 18.24. Peradventure there are fifty righteous within the city; wilt Thou indeed sweep away and not forgive the place for the fifty righteous that are therein?" 18.25. That be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from Thee; shall not the judge of all the earth do justly?’" 18.26. And the LORD said: ‘If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will forgive all the place for their sake.’" 18.27. And Abraham answered and said: ‘Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, who am but dust and ashes." 18.28. Peradventure there shall lack five of the fifty righteous; wilt Thou destroy all the city for lack of five?’ And He said: ‘I will not destroy it, if I find there forty and five.’" 18.29. And he spoke unto Him yet again, and said: ‘Peradventure there shall be forty found there.’ And He said: ‘I will not do it for the forty’s sake.’" 18.30. And he said: ‘Oh, let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure there shall thirty be found there.’ And He said: ‘I will not do it, if I find thirty there.’" 18.31. And he said: ‘Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be twenty found there.’ And He said: ‘I will not destroy it for the twenty’s sake.’" 18.32. And he said: ‘Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure ten shall be found there.’ And He said: ‘I will not destroy it for the ten’s sake.’" 18.33. And the LORD went His way, as soon as He had left off speaking to Abraham; and Abraham returned unto his place." 20.1. And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar." 20.2. And Abraham said of Sarah his wife: ‘She is my sister.’ And Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah." 20.3. But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him: ‘Behold, thou shalt die, because of the woman whom thou hast taken; for she is a man’s wife.’" 20.4. Now Abimelech had not come near her; and he said: ‘Lord, wilt Thou slay even a righteous nation?" 20.5. Said he not himself unto me: She is my sister? and she, even she herself said: He is my brother. In the simplicity of my heart and the innocency of my hands have I done this.’" 20.6. And God said unto him in the dream: ‘Yea, I know that in the simplicity of thy heart thou hast done this, and I also withheld thee from sinning against Me. Therefore suffered I thee not to touch her." 20.7. Now therefore restore the man’s wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live; and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.’" 20.8. And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears; and the men were sore afraid." 20.9. Then Abimelech called Abraham, and said unto him: ‘What hast thou done unto us? and wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.’" 20.10. And Abimelech said unto Abraham: ‘What sawest thou, that thou hast done this thing?’" 20.11. And Abraham said: ‘Because I thought: Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife’s sake." 20.12. And moreover she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and so she became my wife." 20.13. And it came to pass, when God caused me to wander from my father’s house, that I said unto her: This is thy kindness which thou shalt show unto me; at every place whither we shall come, say of me: He is my brother.’" 21.1. And the LORD remembered Sarah as He had said, and the LORD did unto Sarah as He had spoken." 21.2. And Sarah conceived, and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him." 21.3. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac." 21.4. And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him." 21.5. And Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him." 21.6. And Sarah said: ‘God hath made laughter for me; every one that heareth will laugh on account of me.’" 21.7. And she said: ‘Who would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I have borne him a son in his old age.’" 21.8. And the child grew, and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned." 21.9. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham, making sport." 21.10. Wherefore she said unto Abraham: ‘Cast out this bondwoman and her son; for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.’" 21.11. And the thing was very grievous in Abraham’s sight on account of his son." 21.12. And God said unto Abraham: ‘Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall seed be called to thee." 21.13. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.’" 21.14. And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the wilderness of Beer-sheba." 21.15. And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs." 21.16. And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bow-shot; for she said: ‘Let me not look upon the death of the child.’ And she sat over against him, and lifted up her voice, and wept." 21.17. And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her: ‘What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is." 21.18. Arise, lift up the lad, and hold him fast by thy hand; for I will make him a great nation.’" 21.19. And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink." 21.20. And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer." 21.21. And he dwelt in the wilderness of Paran; and his mother took him a wife out of the land of Egypt." 21.22. And it came to pass at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his host spoke unto Abraham, saying: ‘God is with thee in all that thou doest." 21.23. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son’s son; but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.’" 22.1. And it came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said unto him: ‘Abraham’; and he said: ‘Here am I.’" 22.2. And He said: ‘Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.’" 22.3. And Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son; and he cleaved the wood for the burnt-offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him." 22.4. On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off." 22.5. And Abraham said unto his young men: ‘Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.’" 22.6. And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together." 22.7. And Isaac spoke unto Abraham his father, and said: ‘My father.’ And he said: ‘Here am I, my son.’ And he said: ‘Behold the fire and the wood; but where is the lamb for a burnt-offering?’" 22.8. And Abraham said: ‘God will aprovide Himself the lamb for a burnt-offering, my son.’ So they went both of them together." 22.9. And they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood." 22.10. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son." 22.11. And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said: ‘Abraham, Abraham.’ And he said: ‘Here am I.’" 22.12. And he said: ‘Lay not thy hand upon the lad, neither do thou any thing unto him; for now I know that thou art a God-fearing man, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from Me.’" 22.13. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt-offering in the stead of his son." 22.14. And Abraham called the name of that place Adonai-jireh; as it is said to this day: ‘In the mount where the LORD is seen.’" 22.15. And the angel of the LORD called unto Abraham a second time out of heaven," 22.16. and said: ‘By Myself have I sworn, saith the LORD, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son," 22.17. that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;" 22.18. and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast hearkened to My voice.’" 22.19. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer- sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba." 22.21. Uz his first-born, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram;" 22.23. And Bethuel begot Rebekah; these eight did Milcah bear to Nahor, Abraham’s brother." 23.1. And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years; these were the years of the life of Sarah." 25.1. And Abraham took another wife, and her name was Keturah." 25.2. And she bore him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah." 25.3. And Jokshan begot Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim." 25.4. And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah." 25.5. And Abraham gave all that he had unto Isaac." 25.6. But unto the sons of the concubines, that Abraham had, Abraham gave gifts; and he sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country." 25.12. Now these are the generations of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s handmaid, bore unto Abraham." 25.13. And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam," 25.14. and Mishma, and Dumah, and Massa;" 25.15. Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedem;" 25.16. these are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments; twelve princes according to their nations."
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.14, 1.20, 1.96, 1.191-1.193, 1.203, 1.214, 1.221, 1.234-1.236, 1.239, 2.32, 2.213, 2.300, 3.23, 4.114-4.115, 4.262, 4.290, 5.93, 6.61, 7.61, 7.330, 11.302, 12.23, 13.255, 15.257, 16.36, 16.175-16.176, 18.128 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.14. Upon the whole, a man that will peruse this history, may principally learn from it, that all events succeed well, even to an incredible degree, and the reward of felicity is proposed by God; but then it is to those that follow his will, and do not venture to break his excellent laws: and that so far as men any way apostatize from the accurate observation of them, what was practicable before becomes impracticable; and whatsoever they set about as a good thing is converted into an incurable calamity. 1.14. 3. Noah, when, after the deluge, the earth was resettled in its former condition, set about its cultivation; and when he had planted it with vines, and when the fruit was ripe, and he had gathered the grapes in their season, and the wine was ready for use, he offered sacrifice, and feasted 1.96. 7. But as for Noah, he was afraid, since God had determined to destroy mankind, lest he should drown the earth every year; so he offered burnt-offerings, and besought God that nature might hereafter go on in its former orderly course, and that he would not bring on so great a judgment any more, by which the whole race of creatures might be in danger of destruction: but that, having now punished the wicked, he would of his goodness spare the remainder, and such as he had hitherto judged fit to be delivered from so severe a calamity; 1.191. 5. The forementioned son was born to Abram when he was eighty-six years old: but when he was ninety-nine, God appeared to him, and promised him that he Should have a son by Sarai, and commanded that his name should be Isaac; and showed him, that from this son should spring great nations and kings, and that they should obtain all the land of Canaan by war, from Sidon to Egypt. 1.192. But he charged him, in order to keep his posterity unmixed with others, that they should be circumcised in the flesh of their foreskin, and that this should be done on the eighth day after they were born: the reason of which circumcision I will explain in another place. 1.193. And Abram inquiring also concerning Ismael, whether he should live or not, God signified to him that he should live to be very old, and should be the father of great nations. Abram therefore gave thanks to God for these blessings; and then he, and all his family, and his son Ismael, were circumcised immediately; the son being that day thirteen years of age, and he ninety-nine. 1.203. God then cast a thunderbolt upon the city, and set it on fire, with its inhabitants; and laid waste the country with the like burning, as I formerly said when I wrote the Jewish War. But Lot’s wife continually turning back to view the city as she went from it, and being too nicely inquisitive what would become of it, although God had forbidden her so to do, was changed into a pillar of salt; for I have seen it, and it remains at this day. 1.214. o that this son was born to them both in the last year of each of those decimal numbers. And they circumcised him upon the eighth day and from that time the Jews continue the custom of circumcising their sons within that number of days. But as for the Arabians, they circumcise after the thirteenth year, because Ismael, the founder of their nation, who was born to Abraham of the concubine, was circumcised at that age; concerning whom I will presently give a particular account, with great exactness. 1.221. These inhabited all the country from Euphrates to the Red Sea, and called it Nabatene. They are an Arabian nation, and name their tribes from these, both because of their own virtue, and because of the dignity of Abraham their father. 1.234. Since therefore he now was satisfied as to that his alacrity, and the surprising readiness he showed in this his piety, he was delighted in having bestowed such blessings upon him; and that he would not be wanting in all sort of concern about him, and in bestowing other children upon him; and that his son should live to a very great age; that he should live a happy life, and bequeath a large principality to his children, who should be good and legitimate.” 1.235. He foretold also, that his family should increase into many nations and that those patriarchs should leave behind them an everlasting name; that they should obtain the possession of the land of Canaan, and be envied by all men. When God had said this, he produced to them a ram, which did not appear before, for the sacrifice. 1.236. So Abraham and Isaac receiving each other unexpectedly, and having obtained the promises of such great blessings, embraced one another; and when they had sacrificed, they returned to Sarah, and lived happily together, God affording them his assistance in all things they desired. 1.239. Now, for all these sons and grandsons, Abraham contrived to settle them in colonies; and they took possession of Troglodytis, and the country of Arabia the Happy, as far as it reaches to the Red Sea. It is related of this Ophren, that he made war against Libya, and took it, and that his grandchildren, when they inhabited it, called it from his name Africa. 2.32. 3. But Judas, being one of Jacob’s sons also, seeing some Arabians, of the posterity of Ismael, carrying spices and Syrian wares out of the land of Gilead to the Egyptians, after Rubel was gone, advised his brethren to draw Joseph out of the pit, and sell him to the Arabians; 2.32. 3. But the Egyptians soon repented that the Hebrews were gone; and the king also was mightily concerned that this had been procured by the magic arts of Moses; so they resolved to go after them. Accordingly they took their weapons, and other warlike furniture, and pursued after them, in order to bring them back, if once they overtook them, because they would now have no pretense to pray to God against them, since they had already been permitted to go out; 2.213. He put him in mind, that when Abraham was come alone out of Mesopotamia into Canaan, he had been made happy, not only in other respects, but that when his wife was at first barren, she was afterwards by him enabled to conceive seed, and bare him sons. That he left to Ismael and to his posterity the country of Arabia; as also to his sons by Ketura, Troglodytis; and to Isaac, Canaan. 3.23. and some way of deliverance from the want they were in, because in him, and in him alone, was their hope of salvation; and he desired that he would forgive what necessity had forced the people to do, since such was the nature of mankind, hard to please, and very complaining under adversities. Accordingly God promised he would take care of them, and afford them the succor they were desirous of. 3.23. 3. The sacrifices for sins are offered in the same manner as is the thank-offering. But those who are unable to purchase complete sacrifices, offer two pigeons, or turtle doves; the one of which is made a burnt-offering to God, the other they give as food to the priests. But we shall treat more accurately about the oblation of these creatures in our discourse concerning sacrifices. 4.114. Then said he, “Happy is this people, on whom God bestows the possession of innumerable good things, and grants them his own providence to be their assistant and their guide; so that there is not any nation among mankind but you will be esteemed superior to them in virtue, and in the earnest prosecution of the best rules of life, and of such as are pure from wickedness, and will leave those rules to your excellent children; and this out of the regard that God bears to you, and the provision of such things for you as may render you happier than any other people under the sun. 4.115. You shall retain that land to which he hath sent you, and it shall ever be under the command of your children; and both all the earth, as well as the seas, shall be filled with your glory: and you shall be sufficiently numerous to supply the world in general, and every region of it in particular, with inhabitants out of your stock. 4.262. And now, since it is reasonable to forgive the sins of those that are young, let it suffice thee to have given so many indications of thy contempt of us; reform thyself, and act more wisely for the time to come; considering that God is displeased with those that are insolent towards their parents, because he is himself the Father of the whole race of mankind, and seems to bear part of that dishonor which falls upon those that have the same name, when they do not meet with dire returns from their children. And on such the law inflicts inexorable punishment; of which punishment mayst thou never have the experience.” 5.93. 25. After this was over, he gathered the army together to a congregation, and spake thus to those tribes that had their settlement in the land of the Amorites beyond Jordan,—for fifty thousand of them had armed themselves, and had gone to the war along with them:—“Since that God, who is the Father and Lord of the Hebrew nation, has now given us this land for a possession, and promised to preserve us in the enjoyment of it as our own for ever; 6.61. for God is the best of beings, and they chose to have a man for their king; while kings will use their subjects as beasts, according to the violence of their own wills and inclinations, and other passions, as wholly carried away with the lust of power, but will not endeavor so to preserve the race of mankind as his own workmanship and creation, which, for that very reason, God would take cake of. “But since you have come to a fixed resolution, and this injurious treatment of God has quite prevailed over you, dispose yourselves by your tribes and scepters, and cast lots.” 7.61. 1. Now the Jebusites, who were the inhabitants of Jerusalem, and were by extraction Canaanites, shut their gates, and placed the blind, and the lame, and all their maimed persons, upon the wall, in way of derision of the king, and said that the very lame themselves would hinder his entrance into it. This they did out of contempt of his power, and as depending on the strength of their walls. David was hereby enraged, and began the siege of Jerusalem, and employed his utmost diligence and alacrity therein 11.302. 2. Now when John had departed this life, his son Jaddua succeeded in the high priesthood. He had a brother, whose name was Manasseh. Now there was one Sanballat, who was sent by Darius, the last king [of Persia], into Samaria. He was a Cutheam by birth; of which stock were the Samaritans also. 12.23. And know this further, that though I be not of kin to them by birth, nor one of the same country with them, yet do I desire these favors to be done them, since all men are the workmanship of God; and I am sensible that he is well-pleased with those that do good. I do therefore put up this petition to thee, to do good to them.” 12.23. He also erected a strong castle, and built it entirely of white stone to the very roof, and had animals of a prodigious magnitude engraven upon it. He also drew round it a great and deep canal of water. 13.255. However, it was not till the sixth month that he took Medaba, and that not without the greatest distress of his army. After this he took Samega, and the neighboring places; and besides these, Shechem and Gerizzim, and the nation of the Cutheans 15.257. and this he did, not because he was better pleased to be under Cleopatra’s government, but because he thought that, upon the diminution of Herod’s power, it would not be difficult for him to obtain himself the entire government over the Idumeans, and somewhat more also; for he raised his hopes still higher, as having no small pretenses, both by his birth and by these riches which he had gotten by his constant attention to filthy lucre; and accordingly it was not a small matter that he aimed at. 16.36. for a great many of them have rather chosen to go to war on that account, as very solicitous not to transgress in those matters. And indeed we take an estimate of that happiness which all mankind do now enjoy by your means from this very thing, that we are allowed every one to worship as our own institutions require, and yet to live [in peace]; 16.36. he therefore sent and called as many as he thought fit to this assembly, excepting Archelaus; for as for him, he either hated him, so that he would not invite him, or he thought he would be an obstacle to his designs. 16.175. and I frequently make mention of these decrees, in order to reconcile other people to us, and to take away the causes of that hatred which unreasonable men bear to us. 16.176. As for our customs there is no nation which always makes use of the same, and in every city almost we meet with them different from one another; 18.128. for it happened, that, within the revolution of a hundred years, the posterity of Herod, which were a great many in number, were, excepting a few, utterly destroyed. One may well apply this for the instruction of mankind, and learn thence how unhappy they were:
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.63, 1.123, 2.160, 3.402, 3.472, 4.535, 5.228, 5.460, 6.310, 7.78, 7.359 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.63. So he took Medaba and Samea, with the towns in their neighborhood, as also Shechem, and Gerizzim; and besides these, [he subdued] the nation of the Cutheans, who dwelt round about that temple which was built in imitation of the temple at Jerusalem; he also took a great many other cities of Idumea, with Adoreon and Marissa. 1.63. “Thou, O father, hast made my apology for me; for how can I be a parricide, whom thou thyself confessest to have always had for thy guardian? Thou callest my filial affection prodigious lies and hypocrisy! how then could it be that I, who was so subtle in other matters, should here be so mad as not to understand that it was not easy that he who committed so horrid a crime should be concealed from men, but impossible that he should be concealed from the Judge of heaven, who sees all things, and is present everywhere? 1.123. 2. Now, those other people which were at variance with Aristobulus were afraid upon his unexpected obtaining the government; and especially this concerned Antipater whom Aristobulus hated of old. He was by birth an Idumean, and one of the principal of that nation, on account of his ancestors and riches, and other authority to him belonging: 3.402. Bind me now still faster, and keep me for thyself, for thou, O Caesar, are not only lord over me, but over the land and the sea, and all mankind; and certainly I deserve to be kept in closer custody than I now am in, in order to be punished, if I rashly affirm anything of God.” 3.472. “My brave Romans! for it is right for me to put you in mind of what nation you are, in the beginning of my speech, that so you may not be ignorant who you are, and who they are against whom we are going to fight. 4.535. Now, besides this want of provisions that he was in, he was of a barbarous disposition, and bore great anger at this nation, by which means it came to pass that Idumea was greatly depopulated; 5.228. 7. Now all those of the stock of the priests that could not minister by reason of some defect in their bodies, came within the partition, together with those that had no such imperfection, and had their share with them by reason of their stock, but still made use of none except their own private garments; for nobody but he that officiated had on his sacred garments; 7.78. in the next place, the hatred they bore to those that were their governors, while their nation had never been conscious of subjection to any but to the Romans, and that by compulsion only. Besides these motives, it was the opportunity that now afforded itself, which above all the rest prevailed with them so to do; 7.359. for it now appears that God hath made such a decree against the whole Jewish nation, that we are to be deprived of this life which [he knew] we would not make a due use of.
5. Josephus Flavius, Against Apion, 1.75, 1.250, 2.29-2.30, 2.38 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.75. “There was a king of ours, whose name was Timaus. Under him it came to pass, I know not how, that God was averse to us; and there came, after a surprising manner, men of ignoble birth out of the eastern parts, and had boldness enough to make an expedition into our country, and with ease subdued it by force, yet without our hazarding a battle with them. 2.29. for although he was born at Oasis in Egypt, he pretends to be, as a man may say, the top man of all the Egyptians; yet does he forswear his real country and progenitors, and by falsely pretending to be born at Alexandria, cannot deny the pravity of his family; 2.29. Those accusers reproached our legislator as a vile fellow; whereas God in old time bare witness to his virtuous conduct; and since that testimony of God, time itself hath been discovered to have borne witness to the same thing. /p 2.38. nay, when he appears to wonder how Jews could be called Alexandrians, this is another like instance of his ignorance; for all such as are called out to be colonies, although they be ever so far remote from one another in their original, receive their names from those that bring them to their new habitations.
6. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 9.19.1 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 301; Thiessen, Contesting Conversion: Genealogy, Circumcision, and Identity in Ancient Judaism and Christianity (2011) 89
apollonius molon Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 301
arabs Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 301
canaan/canaanites Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
circumcision, jews and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 301
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 371
customs/traditions/practices as identity markers, among jews Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
egyptians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
genos/gene/gens/genus, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
germans/germany Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
hebrews/israelites, as chosen people Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
identity as nation or people, as indicated by genos Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
identity as political Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
idumaeans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
ishmaelites Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
jews/judeans/ioudaioi, and ethnic vocabulary in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
kinship relations, and jewish identity' Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 301
maccabean revolt Thiessen, Contesting Conversion: Genealogy, Circumcision, and Identity in Ancient Judaism and Christianity (2011) 89
rome/romans, and josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169
values/character as identity marker, for josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 169