Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6772
Ignatius, To The Ephesians, 10.3


nanLet us show ourselves their brothers by our forbearance; but let us be zealous to be imitators of the Lord, vying with each other who shall suffer the greater wrong, who shall be defrauded, who shall be set at nought; that no herb of the devil be found in you: but in all purity and temperance abide ye in Christ Jesus, with your flesh and with your spirit.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 1.26-1.27 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.26. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃ 1.27. וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃ 1.26. And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.’" 1.27. And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them."
2. Hebrew Bible, Malachi, 3.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.2. וּמִי מְכַלְכֵּל אֶת־יוֹם בּוֹאוֹ וּמִי הָעֹמֵד בְּהֵרָאוֹתוֹ כִּי־הוּא כְּאֵשׁ מְצָרֵף וּכְבֹרִית מְכַבְּסִים׃ 3.2. וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק׃ 3.2. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner’s fire, and like fullers’soap;"
3. Hebrew Bible, Isaiah, 53.4, 53.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

53.4. אָכֵן חֳלָיֵנוּ הוּא נָשָׂא וּמַכְאֹבֵינוּ סְבָלָם וַאֲנַחְנוּ חֲשַׁבְנֻהוּ נָגוּעַ מֻכֵּה אֱלֹהִים וּמְעֻנֶּה׃ 53.11. מֵעֲמַל נַפְשׁוֹ יִרְאֶה יִשְׂבָּע בְּדַעְתּוֹ יַצְדִּיק צַדִּיק עַבְדִּי לָרַבִּים וַעֲוֺנֹתָם הוּא יִסְבֹּל׃ 53.4. Surely our diseases he did bear, and our pains he carried; Whereas we did esteem him stricken, Smitten of God, and afflicted." 53.11. of the travail of his soul he shall see to the full, even My servant, Who by his knowledge did justify the Righteous One to the many, And their iniquities he did bear."
4. Septuagint, Wisdom of Solomon, 9.15 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

9.15. for a perishable body weighs down the soul,and this earthy tent burdens the thoughtful mind.
5. Anon., Didache, 1.4-1.5, 6.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Clement of Rome, 1 Clement, 2.6, 11.1-11.2, 20.4, 21.7, 23.1, 23.3, 46.5, 47.3-47.4, 47.7, 49.5, 51.1, 54.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.6. πᾶσα στάσις καὶ πᾶν σχίσμα βδελυκτὸν ἦν ὑμῖν. ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν τῶν πλησίον ἐπενθεῖτε: τὰ ὑστερήματα αὐτῶν ἴδια ἐκρίνετε. 11.1. Διὰ φιλοξενίαν καὶ εὐσέβειαν Λὼτ ἐσώθη ἐκ Σοδόμων, τῆς περιχώρου πάσης κριθείσης διὰ πυρὸς καὶ θείου, πρόδηλον ποιήσας ὁ δεσπότης, ὅτι τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ̓ αὐτὸν οὐκ ἐγκαταλείπει, τοὺς δὲ ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας εἰς κόλασιν καὶ αἰκισμὸν τίθησιν. 11.2. συνεξελθούσης γὰρ αὐτῷ τῆς γυναικὸς ἑτερογνώμονος ὑπαρχούσης καὶ οὐκ ἐν ὁμονοίᾳ, εἰς τοῦτο σημεῖον ἐτέθη, ὥστε γενέσθαι αὐτὴν στήλην ἁλὸς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς τὸ γνωστὸν εἶναι πᾶσιν, ὅτι οἱ δίψυχοι καὶ οἱ διστάζοντες περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως εἰς κρίμα καὶ εἰς σημείωσιν πάσαις ταῖς γενεαῖς γίνονται. 20.4. γῆ κυοφοροῦσα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τοῖς ἰδίοις καιροῖς τὴν πανπληθῆ ἀνθρώποις τε καὶ θηρσὶν καὶ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐπ̓ αὐτῆς ζώοις ἀνατέλλει τροφήν, μὴ διχοστατοῦσα μηδὲ ἀλλοιοῦσά τι τῶν δεδογματισμένων ὑπ̓ αὐτοῦ. 21.7. τὸ ἀξιαγάπητον τῆς ἁγνείας ἦθος ἐνδειξάσθωσαν, τὸ ἀκέραιον τῆς πραΰτητος αὐτῶν βούλημα ἀποδειξάτωσαν, τὸ ἐπιεικὲς τῆς γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς σιγῆς φανερὸν ποιησάτωσαν, τὴν ἀγάπην αὐτῶν μὴ κατὰ προσκλίσεις, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεὸν ὁσίως ἴσην παρεχέτωσαν. 23.1. Ὁ οἰκτίρμων κατὰ πάντα καὶ εὐεργετικὸς πατὴρ ἔχει σπλάγχνα ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἠπίως τε καὶ προσηνῶς τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοιᾳ. 23.3. πόρρω γενέσθω ἀφ̓ ἡμῶν ἡ γραφὴ αὕτη, ὅπου λέγει: Ταλαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι, οἱ διστάζοντες τῇ ψυχῇ, οἱ λέγοντες: Ταῦτα ἠκούσαμεν καὶ ἐπὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ἰδού, γεγηράκαμεν, καὶ οὐδὲν ἡμῖν τούτων συνβέβηκεν. 46.5. ἱνατί ἔρεις καὶ θυμοὶ καὶ διχοστασίαι καὶ σχίσματα πόλεμός τε Eph. 4, 4-6 ἐν ὑμῖν; 47.3. ἐπ̓ ἀληθείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ ἑαυτοῦ τε καὶ Κηφᾶ τε καὶ Ἀπολλώ, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι. 47.4. ἀλλ̓ ἡ πρόσκλισις ἐκείνη ἥττονα ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν: προσεκλίθητε γὰρ ἀποστόλοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένῳ παῤ αὐτοῖς. 47.7. καὶ αὕτη ἡ ἀκοὴ οὐ μόνον εἰς ἡμᾶς ἐχώρησεν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας ἀφ̓ ἡμῶν, ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ ὀνόματι κυρίου διὰ τὴν ὑμετέραν ἀφροσύνην, ἑαυτοῖς δὲ κίνδυνον ἐπεξεργάζεσθαι. 49.5. ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ θεῷ, ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ἀγάπη πάντα I Cor. 13, 4-7 ἀνέχεται, πάντα μακροθυμεῖ: οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον: ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν e)sti/n om. L. Clem. τῷ θεῷ. 51.1. Ὅσα οὖν παρεπέσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν δια τινας παρεμπτώσεις The text is doubtful: dia\ ta\s paremptw/seis Clem., propler #3uaedant incuraiones L, the e#3uivalent of dia\ ta\s paremptw/seis tinw=n (ta\s) *k, dia\ tino\s tw=n ACS. τοῦ ἀντικειμένου, ἀξιώσωμεν ἀφεθῆναι ἡμῖν. καὶ ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες ἀρχηγοὶ στάσεως καὶ διχοστασίας ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκοπεῖν. 54.2. εἰπάτω: Εἰ δἰ ἐμὲ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων.
7. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.2, 7.1, 7.1-8.1, 7.2, 8.1, 8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Ignatius, To The Ephesians, 1.1, 1.3, 5.2, 6.2, 7.1-7.2, 8.1-8.2, 9.1, 10.2, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1. While I welcomed in God [your] well-beloved name which ye bear by natural right, [in an upright and virtuous mind], by faith and love in Christ Jesus our Saviour -- being imitators of God, and having your hearts kindled in the blood of God, ye have perfectly fulfilled your congenial work -- 1.3. eeing then that in God's name I have received your whole multitude in the person of Onesimus, whose love passeth utterance and who is moreover your bishop [in the flesh] -- and I pray that ye may love him according to Jesus Christ and that ye all may be like him; for blessed is He that granted unto you according to your deserving to have such a bishop: -- 5.2. Let no man be deceived. If any one be not within the precinct of the altar, he lacketh the bread [of God]. For, if the prayer of one and another hath so great force, how much more that of the bishop and of the whole Church. 6.2. Now Onesimus of his own accord highly praiseth your orderly conduct in God, for that ye all live according to truth,and that no heresy hath a home among you: nay, ye do not so much as listen to any one, if he speak of aught else save concerning Jesus Christ in truth. 7.1. For some are wont of malicious guile to hawk about the Name, while they do certain other things unworthy of God. These men ye ought to shun, as wild- beasts; for they are mad dogs, biting by stealth; against whom ye ought to be on your guard, for they are hard to heal. 7.2. There is one only physician, of flesh and of spirit, generate and ingenerate, God in man, true Life in death, Son of Mary and Son of God, first passible and then impassible, Jesus Christ our Lord. 8.1. Let no one therefore deceive you, as indeed ye are not deceived, seeing that ye belong wholly to God. For when no lust is established in you, which hath power to torment you, then truly ye live after God. I devote myself for you, and I dedicate myself as an offering for the church of you Ephesians which is famous unto all the ages. 8.2. They that are of the flesh cannot do the things of the Spirit, neither can they that are of the Spirit do the things of the flesh; even as faith cannot do the things of unfaithfulness, neither unfaithfulness the things of faith. Nay, even those things which ye do after the flesh are spiritual; for ye do all things in Jesus Christ. 9.1. But I have learned that certain persons passed through you from yonder, bringing evil doctrine; whom ye suffered not to sow seed in you, for ye stopped your ears, so that ye might not receive the seed sown by them; forasmuch as ye are stones of a temple, which were prepared beforehand for a building of God the Father, being hoisted up to the heights through the engine of Jesus Christ, which is the Cross, and using for a rope the Holy Spirit; while your faith is your windlass, and love is the way that leadeth up to God. 10.2. Against their outbursts of wrath be ye meek; against their proud words be ye humble; against their railings set ye your prayers; against their errors be ye stedfast in the faith; against their fierceness be ye gentle. And be not zealous to imitate them by requital. 15.1. It is better to keep silence and to be, than to talk and not to be. It is a fine thing to teach, if the speaker practise. Now there is one teacher, who spake and it came to pass: yea and even the things which He hath done in silence are worthy of the Father. 16.1. Be not deceived, my brethren. Corrupters of houses shall not inherit the kingdom of God. 17.1. For this cause the Lord received ointment on His head, that He might breathe incorruption upon the Church. Be not anointed with the ill odour of the teaching of the prince of this world, lest he lead you captive and rob you of the life which is set before you. 18.1. My spirit is made an offscouring for the Cross, which is a stumbling-block to them that are unbelievers, but to us salvation and life eternal. Where is the wise? Where is the disputer? Where is the boasting of them that are called prudent? 19.1. And hidden from the prince of this world were the virginity of Mary and her child-bearing and likewise also the death of the Lord -- three mysteries to be cried aloud -- the which were wrought in the silence of God.
9. Ignatius, To The Magnesians, 1.2, 2.1-3.2, 6.2, 8.1, 8.1-10.3, 9.1, 13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. For being counted worthy to bear a most godly name, in these bonds, which I carry about, I sing the praise of the churches; and I pray that there may be in them union of the flesh and of the spirit which are Jesus Christ's, our never-failing life -- an union of faith and of love which is preferred before all things, and -- what is more than all -- an union with Jesus and with the Father; in whom if we endure patiently all the despite of the prince of this world and escape therefrom, we shall attain unto God.
10. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.2, 7.1, 7.1-8.1, 7.2, 8.1, 8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1. As children therefore [of the light] of the truth, shun division and wrong doctrines; and where the shepherd is, there follow ye as sheep.
11. Ignatius, To The Romans, 1.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1. Forasmuch as in answer to my prayer to God it hath been granted me to see your godly counteces, so that I have obtained even more than I asked; for wearing bonds in Christ Jesus I hope to salute you, if it be the Divine will that I should be counted worthy to reach unto the end;
12. Ignatius, To The Smyrnaeans, 2.1, 4.1, 6.1, 7.1-7.2, 8.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Ignatius, To The Trallians, 3.1-3.2, 6.1, 10.1, 11.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.1. In like manner let all men respect the deacons as Jesus Christ, even as they should respect the bishop as being a type of the Father and the presbyters as the council of God and as the college of Apostles. Apart from these there is not even the name of a church. 3.2. And I am persuaded that ye are so minded as touching these matters: for I received the ensample of your love, and I have it with me, in the person of your bishop, whose very demeanour is a great lesson, while his gentleness is power -- a man to whom I think even the godless pay reverence. 6.1. I exhort you therefore -- yet not I, but the love of Jesus Christ -- take ye only Christian food, and abstain from strange herbage, which is heresy: 10.1. But if it were as certain persons who are godless, that is unbelievers, say, that He suffered only in semblance, being themselves mere semblance, why am I in bonds? And why also do I desire to fight with wild beasts? So I die in vain. Truly then I lie against the Lord.
14. New Testament, 1 Corinthians, 1.10, 1.20, 11.2-11.16, 11.18-11.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. Now Ibeg you, brothers, through the name of our Lord, Jesus Christ, that youall speak the same thing and that there be no divisions among you, butthat you be perfected together in the same mind and in the samejudgment. 1.20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the lawyerof this world? Hasn't God made foolish the wisdom of this world? 11.2. Now Ipraise you, brothers, that you remember me in all things, and hold firmthe traditions, even as I delivered them to you. 11.3. But I wouldhave you know that the head of every man is Christ, and the head of thewoman is the man, and the head of Christ is God. 11.4. Every manpraying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. 11.5. But every woman praying or prophesying with her head unveileddishonors her head. For it is one and the same thing as if she wereshaved. 11.6. For if a woman is not covered, let her also be shorn.But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her becovered. 11.7. For a man indeed ought not to have his head covered,because he is the image and glory of God, but the woman is the glory ofthe man. 11.8. For man is not from woman, but woman from man; 11.9. for neither was man created for the woman, but woman for the man. 11.10. For this cause the woman ought to have authority on her head,because of the angels. 11.11. Nevertheless, neither is the woman independent of the man,nor the man independent of the woman, in the Lord. 11.12. For as womancame from man, so a man also comes through a woman; but all things arefrom God. 11.13. Judge for yourselves. Is it appropriate that a womanpray to God unveiled? 11.14. Doesn't even nature itself teach you thatif a man has long hair, it is a dishonor to him? 11.15. But if a womanhas long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for acovering. 11.16. But if any man seems to be contentious, we have nosuch custom, neither do God's assemblies. 11.18. For firstof all, when you come together in the assembly, I hear that divisionsexist among you, and I partly believe it. 11.19. For there also mustbe factions among you, that those who are approved may be revealedamong you.
15. New Testament, 1 Timothy, 1.3, 5.21, 6.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 5.21. I charge you in the sight of God, and Christ Jesus, and the elect angels, that you observe these things without prejudice, doing nothing by partiality. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness
16. New Testament, Colossians, 1.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.15. who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
17. New Testament, Galatians, 5.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.20. idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies,outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies
18. New Testament, John, 4.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water.
19. New Testament, Matthew, 23.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.8. But don't you be called 'Rabbi,' for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers.
20. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 7.1-7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Athenagoras, Apology Or Embassy For The Christians, 11.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Hermas, Similitudes, 8.7.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Anon., Epistle To Diognetus, 5.5, 5.17, 9.2Subjects of this text:

subject book bibliographic info
body,in ignatius Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
body Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
church (ejkklhsiva) Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
clement of rome,on terminology for heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
discipleship' Moss (2010), The Other Christs: Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyrdom, 42
epistle to diognetus,influences Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
epistle to diognetus,use of the old testament Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
fatigue,editorial,and theology Pierce et al. (2022), Gospel Reading and Reception in Early Christian Literature, 178
fatigue,editorial,as christian distinctive Pierce et al. (2022), Gospel Reading and Reception in Early Christian Literature, 174
gender,in christian sources Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
gender Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
hairesis Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
heresy,exclusion of Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
heresy,reduction/amalgamation of Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
ignatius,and church identity Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 218
ignatius,and church order Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 218
ignatius,and concord Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 218
ignatius of antioch,apocalyptic aspects Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 23
ignatius of antioch,on terminology for heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ignatius of antioch,on the causes of heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 23
ignatius of antioch,on the problem of interpretation Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
jesus Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
jewish succession,orthodox borrowings from jewish heresiology Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 23
justin martyr,1 apology Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
mary Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 23
new testament Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 23
phaedo Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
phaedrus,theatetus Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
phaedrus,timaeus Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
phaedrus Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,de opifico mundi Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,de posteritate caini Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,de somniis Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,de specialibus legibus Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,legato ad gaium Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
philo,quod deus sit immutabilis Bird and Harrower (2021), The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, 315
public and private Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
satan,and heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 23
women,and christianity Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
women Lieu (2004), Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, 199
βλασφημία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
διδαχή Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
διχοστασία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
διχοστατεῖν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
διψυχία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ζῆλος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 23
κακοδιδάσκαλία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
λαθροδήκτης Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
μερισμός Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
παρεισάγειν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
παρεμπλέκειν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
πλανᾶσθαι Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
πλάνη Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
πολεμός Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
πρόσκλισις Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
στασιάζειν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
στάσις Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
συζητεῖν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
σχίσμα Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
φθόνος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
χριστομαθία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ψευδοδιδασκαλία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ψευδοδιδάσκαλος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ἀλήθεια Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ἀποδιυλισμός Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 17
ἁπλότης Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ἄθεος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ἄπιστος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ἐριθεία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ἑτερογνώμων Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ἑτεροδιδασκαλία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ἑτεροδοξία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15, 16, 17
ἑτεροκλινής Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15
ἔρις Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 15