Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6474
Hesiod, Theogony, 383-511


Στὺξ δʼ ἔτεκʼ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσαIstrian stream, the Phasis, the Rhesus


Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν·The silver eddies of Achelous


καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκναThe Haliacmon, the Heptaporus


τῶν οὐκ ἔστʼ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρηThe Nessus, Rhodius, the Granicus


οὐδʼ ὁδός, ὅππη μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύῃThe holy Simois, the Aesepus


ἀλλʼ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.The Peneus, Hermus, the fair Caïcus


ὣς γὰρ ἐβούλευσεν Στὺξ ἄφθιτος ὨκεανίνηThe great Sangarius, Parthenius


ἤματι τῷ, ὅτε πάντας Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴςThe Ladon, Evenus, the Ardescus


ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν ὌλυμπονDivine Scamander, and a sacred race


εἶπε δʼ, ὃς ἂν μετὰ εἷο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτοOf daughters who received the godly grace


μή τινʼ ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστονOf Zeus to nurture young men, with the aid


ἑξέμεν, ἣν τὸ πάρος γε μετʼ ἀθανάτοισι θεοῖσινOf Phoebus and the rivers I’ve displayed


τὸν δʼ ἔφαθʼ, ὅστις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδʼ ἀγέραστοςAcross the earth – Electra and Peitho


τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἧ θέμις ἐστίν.Admete, Ianthe, Doris and Prymno


ἦλθε δʼ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος ΟὔλυμπόνδεDivine Urania, Hippo, Clymene


σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός.Rhodea, Clytie, Callirrhoe


τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα δέδωκεν.Idyia, Pasithoe and Galaxaura


αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκονThoe and fair Dione and Plexaura


παῖδας δʼ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.Melobosis, fair Polydora and Thoe


ὣς δʼ αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστηFair Circeis, Zeuxo, Xanthe, Acaste


ἐξετέλεσσʼ· αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.Ianeira, Perseis, soft-eyed Pluto


φοίβη δʼ αὖ Κοίου πολυήρατον ἦλθεν ἐς εὐνήν·The fair Petraea, Metis, Menestho


κυσαμένη δὴ ἔπειτα θεὰ θεοῦ ἐν φιλότητιEurynome, Europa, Telesto


Λητὼ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰείThe saffron-clad, the charming Calypso


ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσινAnd Asia and Eudora and Tyche


μείλιχον ἐξ ἀρχῆς, ἀγανώτατον ἐντὸς Ὀλύμπου.Ocyrrhoe, Amphiro – finally


γείνατο δʼ Ἀστερίην ἐυώνυμον, ἥν ποτε ΠέρσηςThe chiefest, Styx. And yet Oceanu


ἠγάγετʼ ἐς μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.Had other daughters, multitudinous


ἢ δʼ ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντωνIn fact three thousand of them, every one


Ζεὺς Κρονίδης τίμησε· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶραNeat-ankled, spread through his dominion


μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.Serving alike the earth and mighty seas


ἣ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπʼ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆςAnd all of them renowned divinities.


ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα.They have as many brothers, thundering


καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπωνAs on they flow, begotten by the king


ἔρδων ἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηταιOf seas on Tethys. Though it’s hard to tell


κικλῄσκει Ἑκάτην. πολλή τέ οἱ ἕσπετο τιμὴTheir names, yet they are known from where they dwell.


ῥεῖα μάλʼ, ᾧ πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεται εὐχάςHyperion lay with Theia, and she thu


καί τέ οἱ ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δύναμίς γε πάρεστιν.Bore clear Selene and great Heliu


ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντοAnd Eos shining on all things on earth


καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων.And on the gods who dwell in the wide berth


οὐδέ τί μιν Κρονίδης ἐβιήσατο οὐδέ τʼ ἀπηύραOf heaven. Eurybia bore great Astraeu


ὅσσʼ ἔλαχεν Τιτῆσι μετὰ προτέροισι θεοῖσινAnd Pallas, having mingled with Crius;


ἀλλʼ ἔχει, ὡς τὸ πρῶτον ἀπʼ ἀρχῆς ἔπλετο δασμόςThe bright goddess to Perses, too, gave birth


οὐδʼ, ὅτι μουνογενής, ἧσσον θεὰ ἔμμορε τιμῆςWho was the wisest man on all the earth;


καὶ γέρας ἐν γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ·Eos bore the strong winds to Astraeus


ἀλλʼ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺς τίεται αὐτήν.And Boreas, too, and brightening Zephyru


ᾧ δʼ ἐθέλει, μεγάλως παραγίγνεται ἠδʼ ὀνίνησιν·And Notus, born of two divinities.


ἔν τʼ ἀγορῇ λαοῖσι μεταπρέπει, ὅν κʼ ἐθέλῃσιν·The star Eosphorus came after these


ἠδʼ ὁπότʼ ἐς πόλεμον φθεισήνορα θωρήσσωνταιBirthed by Eugeneia, ‘Early-Born’


ἀνέρες, ἔνθα θεὰ παραγίγνεται, οἷς κʼ ἐθέλῃσιWho came to be the harbinger of Dawn


νίκην προφρονέως ὀπάσαι καὶ κῦδος ὀρέξαι.And heaven’s gleaming stars far up above.


ἔν τε δίκῃ βασιλεῦσι παρʼ αἰδοίοισι καθίζειAnd Ocean’s daughter Styx was joined in love


ἐσθλὴ δʼ αὖθʼ ὁπότʼ ἄνδρες ἀεθλεύωσιν ἀγῶνιTo Pelias – thus trim-ankled Victory


ἔνθα θεὰ καὶ τοῖς παραγίγνεται ἠδʼ ὀνίνησιν·And Zeal first saw the light of day; and she


νικήσας δὲ βίῃ καὶ κάρτεϊ καλὸν ἄεθλονBore Strength and Force, both glorious children: they


ῥεῖα φέρει χαίρων τε, τοκεῦσι δὲ κῦδος ὀπάζει.Dwell in the house of Zeus; they’ve no pathway


ἐσθλὴ δʼ ἱππήεσσι παρεστάμεν, οἷς κʼ ἐθέλῃσιν.Or dwelling that’s without a god as guide


καὶ τοῖς, οἳ γλαυκὴν δυσπέμφελον ἐργάζονταιAnd ever they continue to reside


εὔχονται δʼ Ἑκάτῃ καὶ ἐρικτύπῳ ἘννοσιγαίῳWith Zeus the Thunderer; thus Styx had planned


ῥηιδίως ἄγρην κυδρὴ θεὸς ὤπασε πολλήνThat day when Lightning Zeus sent a command


ῥεῖα δʼ ἀφείλετο φαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμῷ.That all the gods to broad Olympus go


ἐσθλὴ δʼ ἐν σταθμοῖσι σὺν Ἑρμῇ ληίδʼ ἀέξειν·And said that, if they helped him overthrow


βουκολίας δʼ ἀγέλας τε καὶ αἰπόλια πλατέʼ αἰγῶνThe Titans, then he vowed not to bereave


ποίμνας τʼ εἰροπόκων ὀίων, θυμῷ γʼ ἐθέλουσαThem of their rights but they would still receive


ἐξ ὀλίγων βριάει κἀκ πολλῶν μείονα θῆκεν.The rights they’d had before, and, he explained


οὕτω τοι καὶ μουνογενὴς ἐκ μητρὸς ἐοῦσαTo those who under Cronus had maintained


πᾶσι μετʼ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσιν.No rights or office he would then entrust


θῆκε δέ μιν Κρονίδης κουροτρόφον, οἳ μετʼ ἐκείνηνThose very privileges, as is just.


ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάος πολυδερκέος Ἠοῦς.So deathless Styx, with all her progeny


οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἳ δέ τε τιμαί.Was first to go, through the sagacity


Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκναOf her fear father, and Zeus gave her fame


Ἱστίην Δήμητρα καὶ Ἥρην χρυσοπέδιλονWith splendid gifts, and through him she became


ἴφθιμόν τʼ Ἀίδην, ὃς ὑπὸ χθονὶ δώματα ναίειThe great oath of the gods, her progeny


νηλεὲς ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον ἘννοσίγαιονAllowed to live with him eternally.


Ζῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρʼ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶνHe kept his vow, continuing to reign


τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.Over them all. Then Phoebe once again


καὶ τοὺς μὲν κατέπινε μέγας Κρόνος, ὥς τις ἕκαστοςWith Coeus lay and brought forth the goddess


νηδύος ἐξ ἱερῆς μητρὸς πρὸς γούναθʼ ἵκοιτοDark-gowned Leto, so full of gentlene


τὰ φρονέων, ἵνα μή τις ἀγαυῶν ΟὐρανιώνωνTo gods always – she was indeed


ἄλλος ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληίδα τιμήν.The gentlest of the gods. From Coeus’ seed


πεύθετο γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντοςPhoebe brought forth Asterie, aptly named


οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναιWhom Perseus took to his great house and claimed


καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς·As his dear wife, and she bore Hecate


τῷ ὅ γʼ ἄρʼ οὐκ ἀλαὸς σκοπιὴν ἔχεν, ἀλλὰ δοκεύωνWhom Father Zeus esteemed exceedingly.


παῖδας ἑοὺς κατέπινε· Ῥέην δʼ ἔχε πένθος ἄλαστον.He gave her splendid gifts that she might keep


ἀλλʼ ὅτε δὴ Δίʼ ἔμελλε θεῶν πατέρʼ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶνA portion of the earth and barren deep.


τέξεσθαι, τότʼ ἔπειτα φίλους λιτάνευε τοκῆαςEven now, when a man, according to convention


τοὺς αὐτῆς, Γαῖάν τε καὶ Οὐρανὸν ἀστερόενταOffers great sacrifices, his intention


μῆτιν συμφράσσασθαι, ὅπως λελάθοιτο τεκοῦσαTo beg good will he calls on Hecate.


παῖδα φίλον, τίσαιτο δʼ ἐρινῦς πατρὸς ἑοῖοHe whom the goddess looks on favourably


παίδων θʼ, οὓς κατέπινε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης.Easily gains great honour. She bestow


οἳ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδʼ ἐπίθοντοProsperity upon him. Among those


καί οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ πέπρωτο γενέσθαιBorn of both Earth and Ocean who possessed


ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆι καὶ υἱέι καρτεροθύμῳ.Illustriousness she was likewise blest.


πέμψαν δʼ ἐς Λύκτον, Κρήτης ἐς πίονα δῆμονLord Zeus, the son of Cronus, did not treat


ὁππότʼ ἄρʼ ὁπλότατον παίδων τέξεσθαι ἔμελλεHer grievously and neither did he cheat


Ζῆνα μέγαν· τὸν μέν οἱ ἐδέξατο Γαῖα πελώρηHer of what those erstwhile divinities


Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ τραφέμεν ἀτιταλλέμεναί τε.The Titans, gave her: all the libertie


ἔνθα μιν ἷκτο φέρουσα θοὴν διὰ νύκτα μέλαινανThey had from the beginning in the sea


πρώτην ἐς Λύκτον· κρύψεν δέ ἑ χερσὶ λαβοῦσαAnd on the earth and in the heavens, she


ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ, ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίηςStill holds. And since Hecate does not posse


Αἰγαίῳ ἐν ὄρει πεπυκασμένῳ ὑλήεντι.Siblings, of honour she receives no less


τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιξενSince Zeus esteems her, nay, she gains yet more.


Οὐρανίδῃ μέγʼ ἄνακτι, θεῶν προτέρῳ βασιλῆι.To those she chooses she provides great store


τὸν τόθʼ ἑλὼν χείρεσσιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺνOf benefits. As intermediary


σχέτλιος· οὐδʼ ἐνόησε μετὰ φρεσίν, ὥς οἱ ὀπίσσωShe sits beside respected royalty.


ἀντὶ λίθου ἑὸς υἱὸς ἀνίκητος καὶ ἀκηδὴςIn the assembly those who are preferred


λείπεθʼ, ὅ μιν τάχʼ ἔμελλε βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσαςBy her she elevates, and when men gird


τιμῆς ἐξελάειν, ὃ δʼ ἐν ἀθανάτοισι ἀνάξειν.Themselves for deadly battle, there she’ll be


καρπαλίμως δʼ ἄρʼ ἔπειτα μένος καὶ φαίδιμα γυῖαTo grant to those she chooses victory


ηὔξετο τοῖο ἄνακτος· ἐπιπλομένων δʼ ἐνιαυτῶνAnd glory. She is helpful, too, when men


Γαίης ἐννεσίῃσι πολυφραδέεσσι δολωθεὶςContend in games, for she is present then


ὃν γόνον ἄψ ἀνέηκε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτηςTo see the strongest gain the victory


νικηθεὶς τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο.And win with ease the rich prize joyfully


πρῶτον δʼ ἐξέμεσεν λίθον, ὃν πύματον κατέπινεν·Ennobling his parents. She aids, too


τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ χθονὸς εὐρυοδείηςThe horsemen she espouses and those who


Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ γυάλοις ὕπο ΠαρνησοῖοAre forced to ply the grey and stormy sea


σῆμʼ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσιν.And prey to Poseidon and Queen Hecate


λῦσε δὲ πατροκασιγνήτους ὀλοῶν ὑπὸ δεσμῶνWho grants them many fish with ease, although


Οὐρανίδας, οὓς δῆσε πατὴρ ἀεσιφροσύνῃσιν·She’ll take them back if she should will it so.


οἳ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν ἐυεργεσιάωνWith Hermes, too, she helps increase men’s stocks –


δῶκαν δὲ βροντὴν ἠδʼ αἰθαλόεντα κεραυνὸνTheir droves of cows and goats and fleecy flocks.


καὶ στεροπήν· τὸ πρὶν δὲ πελώρη Γαῖα κεκεύθει·Of few she’ll cause increase; of many, though


τοῖς πίσυνος θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.She’ll cause a dearth if she should will it so.


κούρην δʼ Ἰαπετὸς καλλίσφυρον ὨκεανίνηνShe is adored by the whole company


ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχος εἰσανέβαινεν.Of gods. And Zeus determined that she nursed
NaN


τίκτε δʼ ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ ΠρομηθέαYoung children from the moment that they first


ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τʼ ἘπιμηθέαLooked on the light of day. But Rhea bore


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Hesiod, Fragments, 25.26-25.33 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Hesiod, Works And Days, 23, 5-7, 125 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

125. Would bring forth plenteous fruit. In harmony
3. Hesiod, Theogony, 134-236, 243, 245, 251, 254, 262, 265-359, 36, 360-369, 37, 370-375, 380, 384-439, 44, 440-511, 521-525, 550-552, 562-567, 574-584, 71-74, 782-804, 886-955, 96, 133 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

133. Then Eros, fairest of the deathless ones
4. Homer, Iliad, 2.100-2.109, 2.203-2.206, 18.117-18.119 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.100. /ceasing from their clamour. Then among them lord Agamemnon uprose, bearing in his hands the sceptre which Hephaestus had wrought with toil. Hephaestus gave it to king Zeus, son of Cronos, and Zeus gave it to the messenger Argeïphontes; and Hermes, the lord, gave it to Pelops, driver of horses 2.101. /ceasing from their clamour. Then among them lord Agamemnon uprose, bearing in his hands the sceptre which Hephaestus had wrought with toil. Hephaestus gave it to king Zeus, son of Cronos, and Zeus gave it to the messenger Argeïphontes; and Hermes, the lord, gave it to Pelops, driver of horses 2.102. /ceasing from their clamour. Then among them lord Agamemnon uprose, bearing in his hands the sceptre which Hephaestus had wrought with toil. Hephaestus gave it to king Zeus, son of Cronos, and Zeus gave it to the messenger Argeïphontes; and Hermes, the lord, gave it to Pelops, driver of horses 2.103. /ceasing from their clamour. Then among them lord Agamemnon uprose, bearing in his hands the sceptre which Hephaestus had wrought with toil. Hephaestus gave it to king Zeus, son of Cronos, and Zeus gave it to the messenger Argeïphontes; and Hermes, the lord, gave it to Pelops, driver of horses 2.104. /ceasing from their clamour. Then among them lord Agamemnon uprose, bearing in his hands the sceptre which Hephaestus had wrought with toil. Hephaestus gave it to king Zeus, son of Cronos, and Zeus gave it to the messenger Argeïphontes; and Hermes, the lord, gave it to Pelops, driver of horses 2.105. /and Pelops in turn gave it to Atreus, shepherd of the host; and Atreus at his death left it to Thyestes, rich in flocks, and Thyestes again left it to Agamemnon to bear, that so he might be lord of many isles and of all Argos. 2.106. /and Pelops in turn gave it to Atreus, shepherd of the host; and Atreus at his death left it to Thyestes, rich in flocks, and Thyestes again left it to Agamemnon to bear, that so he might be lord of many isles and of all Argos. 2.107. /and Pelops in turn gave it to Atreus, shepherd of the host; and Atreus at his death left it to Thyestes, rich in flocks, and Thyestes again left it to Agamemnon to bear, that so he might be lord of many isles and of all Argos. 2.108. /and Pelops in turn gave it to Atreus, shepherd of the host; and Atreus at his death left it to Thyestes, rich in flocks, and Thyestes again left it to Agamemnon to bear, that so he might be lord of many isles and of all Argos. 2.109. /and Pelops in turn gave it to Atreus, shepherd of the host; and Atreus at his death left it to Thyestes, rich in flocks, and Thyestes again left it to Agamemnon to bear, that so he might be lord of many isles and of all Argos. Thereon he leaned, and spake his word among the Argives: 2.203. / Fellow, sit thou still, and hearken to the words of others that are better men than thou; whereas thou art unwarlike and a weakling, neither to be counted in war nor in counsel. In no wise shall we Achaeans all be kings here. No good thing is a multitude of lords; let there be one lord 2.204. / Fellow, sit thou still, and hearken to the words of others that are better men than thou; whereas thou art unwarlike and a weakling, neither to be counted in war nor in counsel. In no wise shall we Achaeans all be kings here. No good thing is a multitude of lords; let there be one lord 2.205. /one king, to whom the son of crooked-counselling Cronos hath vouchsafed the sceptre and judgments, that he may take counsel for his people. Thus masterfully did he range through the host, and they hasted back to the place of gathering from their ships and huts with noise, as when a wave of the loud-resounding sea 2.206. /one king, to whom the son of crooked-counselling Cronos hath vouchsafed the sceptre and judgments, that he may take counsel for his people. Thus masterfully did he range through the host, and they hasted back to the place of gathering from their ships and huts with noise, as when a wave of the loud-resounding sea 18.117. /even on Hector; for my fate, I will accept it whenso Zeus willeth to bring it to pass, and the other immortal gods. For not even the mighty Heracles escaped death, albeit he was most dear to Zeus, son of Cronos, the king, but fate overcame him, and the dread wrath of Hera. 18.118. /even on Hector; for my fate, I will accept it whenso Zeus willeth to bring it to pass, and the other immortal gods. For not even the mighty Heracles escaped death, albeit he was most dear to Zeus, son of Cronos, the king, but fate overcame him, and the dread wrath of Hera. 18.119. /even on Hector; for my fate, I will accept it whenso Zeus willeth to bring it to pass, and the other immortal gods. For not even the mighty Heracles escaped death, albeit he was most dear to Zeus, son of Cronos, the king, but fate overcame him, and the dread wrath of Hera.
5. Homer, Odyssey, 11.601-11.606 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6. Aeschylus, Eumenides, 736-738, 735 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

735. ψῆφον δʼ Ὀρέστῃ τήνδʼ ἐγὼ προσθήσομαι. 735. and I shall cast my vote for Orestes. For there was no mother who gave me birth; and in all things, except for marriage, whole-heartedly I am for the male and entirely on the father’s side. Therefore, I will not award greater honor to the death of a woman
7. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.509-1.511, 1.733-1.734 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.509. Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος· οἱ δέ μιν οὔπω 1.510. γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ 1.511. βροντῇ τε στεροπῇ τε· τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει. 1.733. ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον 1.734. σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν.
8. Cicero, On The Nature of The Gods, 2.67-2.68 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.67. The mother is Ceres, a corruption of 'Geres,' from gero, because she bears the crops; the same accidental change of the first letter is also seen in her Greek name Dēmētēr, a corruption of gē mētēr ('mother earth'). Mavors again is from magna vertere, 'the overturner of the great,' while Minerva is either 'she who minishes' or 'she who is minatory.' Also, as the beginning and the end are the most important parts of all affairs, they held that Janus is the leader in a sacrifice, the name being derived from ire ('to go'), hence the names jani for archways and januae for the front doors of secular buildings. Again, the name Vesta comes from the Greeks, for she is the goddess whom they call Hestia. Her power extends over altars and hearths, and therefore all prayers and all sacrifices end with this goddess, because she is the guardian of the innermost things. 2.68. Closely related to this function are the Penates or household gods, a name derived either from penus, which means a store of human food of any kind, or from the fact that they reside penitus, in the recesses of the house, owing to which they are also called penetrales by the poets. The name Apollo again is Greek; they say that he is the sun, and Diana they identify with the moon; the word sol being from solus, either because the sun 'alone' of all the heavenly bodies is of that magnitude, or because when the sun rises all the stars are dimmed and it 'alone' is visible; while the name Luna is derived from lucere 'to shine'; for it is the same word as Lucina, and therefore in our country Juno Lucina is invoked in childbirth, as is Diana in her manifestation as Lucifera (the light-bringer) among the Greeks. She is also called Diana Omnivaga (wide-wandering), not from her hunting, but because she is counted one of the seven planets or 'wanderers' (vagari).


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
(dii) penates Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
achilles Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
acropolis, of athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
actium Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
adoption Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
antagonism Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
anthropomorphism, moral Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
apate Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
aphrodite, birth Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
appian of alexandria Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
athena Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
athens Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
bauli Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
benveniste, emile Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
bia Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
burkert, walter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
c. aurelius cotta Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
caligula Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
calliope Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
cassius dio Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118, 221
catalogue of women (hesiod) Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
cholos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
cicero Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
consus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
crete Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
cylon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
deception Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
dikê/δίκη Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
dikê (goddess) Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
dionysius of halicarnassus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
dionysos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
eirênê/εἰρήνη Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
eris/eris/strife/strife Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
filiation Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
fontes Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
gaia Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
gods, lists of Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
golden maidens Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
hebe Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
hecate Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
hephaestus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
hera, angry Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
hera, canonical portrait Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
herakles Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
hesiod Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69; Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
homer, iliad Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
homer Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67; Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
honour Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
hymns Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
ianus, ianus geminus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
ianus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
inuidentia Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
inuidia Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
io Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
jealousy Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
john lydus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
justice Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
kingship, homeric Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
kratos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
law Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
legitimation/legitimacy Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
leto Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
memory Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
minerua Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
mnemosyne Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
muses, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
neptunus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
nereus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
nike Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
numbers Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
oath Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
oceanus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
octauian (see augustus) Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
odysseus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
oikos, divine Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
olympus Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
orestes Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
pallas (son of hercules and lauinia) Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
pandora Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
philostratus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
plausible lie Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
plutarch Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
poetry, and aristocratic power Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
potestas Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
procopius Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
prometheus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
punishment, divine Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
puteoli Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
q. lucilius balbus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
real world\n, (of) names Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
real world\n, (of/on/generating new) lists Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
rhea Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67
rites, consualia Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
roman topography, uicus longus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
sacrifice Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69
scylla Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
semele Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
sources of the bibliotheca Pamias, Apollodoriana: Ancient Myths, New Crossroads (2017) 127
statues, of ianus geminus (shrine in the forum romanum) Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
statues, of νίκη' Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
styx Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118; Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 69; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
temples, shrines, and altars, of ianus (forum romanum) Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
temples, shrines, and altars, of victoria (tralles) Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
terpander Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
themis Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
theodosius Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
transgression Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 169
uictoria Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
uis Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
uranus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69
vesta Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 221
volcanus Buszard, Greek Translations of Roman Gods (2023) 118
xenophanes of colophon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
zelos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 63
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
zeus, and victory Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21
zeus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 67, 69; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 21