Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 9.3


οἳ μὲν ταῦτα συνεβούλευον, ὁ δὲ οὐκ ἐπείθετο, ἀλλά οἱ δεινὸς ἐνέστακτο ἵμερος τὰς Ἀθήνας δεύτερα ἑλεῖν, ἅμα μὲν ὑπʼ ἀγνωμοσύνης, ἅμα δὲ πυρσοῖσι διὰ νήσων ἐδόκεε βασιλέι δηλώσειν ἐόντι ἐν Σάρδισι ὅτι ἔχοι Ἀθήνας· ὃς οὐδὲ τότε ἀπικόμενος ἐς τὴν Ἀττικὴν εὗρε τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλʼ ἔν τε Σαλαμῖνι τοὺς πλείστους ἐπυνθάνετο εἶναι ἔν τε τῇσι νηυσί, αἱρέει τε ἔρημον τὸ ἄστυ. ἡ δὲ βασιλέος αἵρεσις ἐς τὴν ὑστέρην τὴν Μαρδονίου ἐπιστρατηίην δεκάμηνος ἐγένετο.Such was their counsel, but he would not follow it. What he desired was to take Athens once more; this was partly out of mere perversity, and partly because he intended to signify to the king at Sardis by a line of beacons across the islands that he held Athens. ,When he came to Attica, however, he found the city as unpopulated as before, for, as he learned, the majority of them were on shipboard at Salamis. So he took the city, but without any of its men. There were ten months between the kings taking of the place and the later invasion of Mardonius.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Herodotus, Histories, 1.30, 1.135, 2.131, 2.181, 6.61-6.63, 7.43-7.44, 7.132, 7.202, 7.222, 7.226-7.227, 8.5, 8.25, 8.75 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.30. So for that reason, and to see the world, Solon went to visit Amasis in Egypt and then to Croesus in Sardis . When he got there, Croesus entertained him in the palace, and on the third or fourth day Croesus told his attendants to show Solon around his treasures, and they pointed out all those things that were great and blest. ,After Solon had seen everything and had thought about it, Croesus found the opportunity to say, “My Athenian guest, we have heard a lot about you because of your wisdom and of your wanderings, how as one who loves learning you have traveled much of the world for the sake of seeing it, so now I desire to ask you who is the most fortunate man you have seen.” ,Croesus asked this question believing that he was the most fortunate of men, but Solon, offering no flattery but keeping to the truth, said, “O King, it is Tellus the Athenian.” ,Croesus was amazed at what he had said and replied sharply, “In what way do you judge Tellus to be the most fortunate?” Solon said, “Tellus was from a prosperous city, and his children were good and noble. He saw children born to them all, and all of these survived. His life was prosperous by our standards, and his death was most glorious: ,when the Athenians were fighting their neighbors in Eleusis, he came to help, routed the enemy, and died very finely. The Athenians buried him at public expense on the spot where he fell and gave him much honor.” 1.135. But the Persians more than all men welcome foreign customs. They wear the Median dress, thinking it more beautiful than their own, and the Egyptian cuirass in war. Their luxurious practices are of all kinds, and all borrowed: the Greeks taught them pederasty. Every Persian marries many lawful wives, and keeps still more concubines. 2.131. But some tell the following story about the cow and the statues: that Mycerinus conceived a passion for his own daughter and then had intercourse with her against her will; ,and they say that afterwards the girl strangled herself for grief, and that he buried her in this cow, but that her mother cut off the hands of the attendants who had betrayed the daughter to her father, and that now their statues are in the same condition as the living women were. ,But this I believe to be a silly story, especially about the hands of the figures. For in fact we ourselves saw that the hands have fallen off through age, and were lying at their feet even in my day. 2.181. Amasis made friends and allies of the people of Cyrene . And he decided to marry from there, either because he had his heart set on a Greek wife, or for the sake of the Corcyreans' friendship; ,in any case, he married a certain Ladice, said by some to be the daughter of Battus, of Arcesilaus by others, and by others again of Critobulus, an esteemed citizen of the place. But whenever Amasis lay with her, he became unable to have intercourse, though he managed with every other woman; ,and when this happened repeatedly, Amasis said to the woman called Ladice, “Woman, you have cast a spell on me, and there is no way that you shall avoid perishing the most wretchedly of all women.” ,So Ladice, when the king did not relent at all although she denied it, vowed in her heart to Aphrodite that, if Amasis could have intercourse with her that night, since that would remedy the problem, she would send a statue to Cyrene to her. And after the prayer, immediately, Amasis did have intercourse with her. And whenever Amasis came to her thereafter, he had intercourse, and he was very fond of her after this. ,Ladice paid her vow to the goddess; she had an image made and sent it to Cyrene, where it stood safe until my time, facing outside the city. Cambyses, when he had conquered Egypt and learned who Ladice was, sent her away to Cyrene unharmed. 6.61. While Cleomenes was in Aegina working for the common good of Hellas, Demaratus slandered him, not out of care for the Aeginetans, but out of jealousy and envy. Once Cleomenes returned home from Aegina, he planned to remove Demaratus from his kingship, using the following affair as a pretext against him: Ariston, king of Sparta, had married twice but had no children. ,He did not admit that he himself was responsible, so he married a third time. This is how it came about: he had among the Spartans a friend to whom he was especially attached. This man's wife was by far the most beautiful woman in Sparta, but she who was now most beautiful had once been the ugliest. ,Her nurse considered her inferior looks and how she was of wealthy people yet unattractive, and, seeing how the parents felt her appearance to be a great misfortune, she contrived to carry the child every day to the sacred precinct of Helen, which is in the place called Therapne, beyond the sacred precinct of Phoebus. Every time the nurse carried the child there, she set her beside the image and beseeched the goddess to release the child from her ugliness. ,Once as she was leaving the sacred precinct, it is said that a woman appeared to her and asked her what she was carrying in her arms. The nurse said she was carrying a child and the woman bade her show it to her, but she refused, saying that the parents had forbidden her to show it to anyone. But the woman strongly bade her show it to her, ,and when the nurse saw how important it was to her, she showed her the child. The woman stroked the child's head and said that she would be the most beautiful woman in all Sparta. From that day her looks changed, and when she reached the time for marriage, Agetus son of Alcidas married her. This man was Ariston's friend. 6.62. So love for this woman pricked Ariston, and he contrived as follows: He promised to give to his comrade any one thing out of all he owned, whatever Agetus might choose, and he bade his comrade make him the same promise. Agetus had no fear about his wife, seeing that Ariston was already married, so he agreed and they took oaths on these terms. ,Ariston gave Agetus whatever it was that he chose out of all his treasures, and then, seeking equal recompense from him, tried to take the wife of his comrade. Agetus said that he had agreed to anything but that, but he was forced by his oath and by the deceitful trick to let his wife be taken. 6.63. In this way Ariston married his third wife, after divorcing the second one. But his new wife gave birth to Demaratus too soon, before ten lunar months had passed. ,When one of his servants announced to him as he sat in council with the ephors that he had a son, Ariston, knowing the time of the marriage, counted up the months on his fingers and swore on oath, “It's not mine.” The ephors heard this but did not make anything of it. When the boy grew up, Ariston regretted having said that, for he firmly believed Demaratus to be his own son. ,He named him Demaratus because before his birth all the Spartan populace had prayed that Ariston, the man most highly esteemed out of all the kings of Sparta, might have a son. Thus he was named Demaratus, which means “answer to the people's prayer.” 7.43. When the army had come to the river Scamander, which was the first river after the beginning of their march from Sardis that fell short of their needs and was not sufficient for the army and the cattle to drink—arriving at this river, Xerxes ascended to the citadel of Priam, having a desire to see it. ,After he saw it and asked about everything there, he sacrificed a thousand cattle to Athena of Ilium, and the Magi offered libations to the heroes. After they did this, a panic fell upon the camp in the night. When it was day they journeyed on from there, keeping on their left the cities of Rhoetium and Ophryneum and Dardanus, which borders Abydos, and on their right the Teucrian Gergithae. 7.44. When they were at Abydos, Xerxes wanted to see the whole of his army. A lofty seat of white stone had been set up for him on a hill there for this very purpose, built by the people of Abydos at the king's command. There he sat and looked down on the seashore, viewing his army and his fleet; as he viewed them he desired to see the ships contend in a race. They did so, and the Phoenicians of Sidon won; Xerxes was pleased with the race and with his expedition. 7.132. Among those who paid that tribute were the Thessalians, Dolopes, Enienes, Perrhaebians, Locrians, Magnesians, Melians, Achaeans of Phthia, Thebans, and all the Boeotians except the men of Thespiae and Plataea. ,Against all of these the Greeks who declared war with the foreigner entered into a sworn agreement, which was this: that if they should be victorious, they would dedicate to the god of Delphi the possessions of all Greeks who had of free will surrendered themselves to the Persians. Such was the agreement sworn by the Greeks. 7.202. The Hellenes who awaited the Persians in that place were these: three hundred Spartan armed men; one thousand from Tegea and Mantinea, half from each place; one hundred and twenty from Orchomenus in Arcadia and one thousand from the rest of Arcadia; that many Arcadians, four hundred from Corinth, two hundred from Phlius, and eighty Mycenaeans. These were the Peloponnesians present; from Boeotia there were seven hundred Thespians and four hundred Thebans. 7.222. Those allies who were dismissed went off in obedience to Leonidas, only the Thespians and Thebans remaining with the Lacedaemonians. The Thebans remained against their will and desire, for Leonidas kept them as hostages. The Thespians very gladly remained, saying they would not abandon Leonidas and those with him by leaving; instead they would stay and die with them. Their general was Demophilus son of Diadromes. 7.226. This then is how the Lacedaemonians and Thespians conducted themselves, but the Spartan Dieneces is said to have exhibited the greatest courage of all. They say that he made the following speech before they joined battle with the Medes: he had learned from a Trachinian that there were so many of the barbarians that when they shot their missiles, the sun was hidden by the multitude of their arrows. ,He was not at all disturbed by this and made light of the multitude of the Medes, saying that their Trachinian foreigner brought them good news. If the Medes hid the sun, they could fight them in the shade instead of in the sun. This saying and others like it, they claim, Dieneces the Lacedaemonian left behind as a memorial. 7.227. Next after him two Lacedaemonian brothers, Alpheus and Maron, sons of Orsiphantus, are said to have been most courageous. The Thespian who gained most renown was one whose name was Dithyrambus son of Harmatides. 8.5. This was the way in which Themistocles made the Greeks stay where they were: he gave Eurybiades for his share five talents of that money, as though he were making the present of his own money. When Eurybiades had been won over in this way, none of the rest was inclined to resist save Adimantus, son of Ocytus, the Corinthian admiral, who said that he would not remain but sail away from Artemisium; to him Themistocles, adding an oath, said: ,“No, you of all men will not desert us, for I will give you a greater gift than the king of the Medes would send you for deserting your allies.” With that he sent three talents of silver to Adimantus ship. ,These two, then, were won over by gifts, the Euboeans got what they wanted, and Themistocles himself was the gainer. No one knew that he had kept the rest of the money, and those who had received a part of it supposed that it had been sent for that purpose by the Athenians. 8.25. After this proclamation, there was nothing so hard to get as a boat, so many were they who wanted to see this. They crossed over and went about viewing the dead. All of them supposed that the fallen Greeks were all Lacedaemonians and Thespians, though helots were also there for them to see. ,For all that, however, those who crossed over were not deceived by what Xerxes had done with his own dead, for the thing was truly ridiculous; of the Persians a thousand lay dead before their eyes, but the Greeks lay all together assembled in one place, to the number of four thousand. ,All that day they spent in observation, and on the next the shipmen returned to their fleet at Histiaea while Xerxes' army set forth on its march. 8.75. When the Peloponnesians were outvoting him, Themistocles secretly left the assembly, and sent a man by boat to the Median fleet after ordering him what to say. His name was Sicinnus, and he was Themistocles' servant and his sons' attendant. Later Themistocles enrolled him as a Thespian, when the Thespians were adopting citizens, and made him wealthy with money. ,He now came by boat and said to the generals of the barbarians, “The Athenian general has sent me without the knowledge of the other Hellenes. He is on the king's side and prefers that your affairs prevail, not the Hellenes'. I am to tell you that the Hellenes are terrified and plan flight, and you can now perform the finest deed of all if you do not allow them to escape. ,They do not all have the same intent, and they will no longer oppose you. Instead you will see them fighting against themselves, those who are on your side against those who are not.” After indicating this to them he departed.
2. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.113, 2.71.2, 3.58, 3.62-3.64, 3.62.3-3.62.4, 3.67.6, 4.92-4.95, 6.54-6.59 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.71.2. ‘Archidamus and Lacedaemonians, in invading the Plataean territory, you do what is wrong in itself, and worthy neither of yourselves nor of the fathers who begot you. Pausanias, son of Cleombrotus, your countryman, after freeing Hellas from the Medes with the help of those Hellenes who were willing to undertake the risk of the battle fought near our city, offered sacrifice to Zeus the Liberator in the market-place of Plataea, and calling all the allies together restored to the Plataeans their city and territory, and declared it independent and inviolate against aggression or conquest. Should any such be attempted, the allies present were to help according to their power. 3.62.3. And yet consider the forms of our respective governments when we so acted. Our city at that juncture had neither an oligarchical constitution in which all the nobles enjoyed equal rights nor a democracy, but that which is most opposed to law and good government and nearest a tyranny—the rule of a close cabal. 3.62.4. These, hoping to strengthen their individual power by the success of the Mede, kept down by force the people, and brought him into the town. The city as a whole was not its own mistress when it so acted, and ought not to be reproached for the errors that it committed while deprived of its constitution. 3.67.6. Vindicate, therefore, Lacedaemonians, the Hellenic law which they have broken; and to us, the victims of its violation, grant the reward merited by our zeal. Nor let us be supplanted in your favour by their harangues, but offer an example to the Hellenes, that the contests to which you invite them are of deeds, not words: good deeds can be shortly stated, but where wrong is done a wealth of language is needed to veil its deformity.
3. Diodorus Siculus, Historical Library, 11.29 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

11.29. 1.  When Mardonius and his army had returned to Thebes, the Greeks gathered in congress decreed to make common cause with the Athenians and advancing to Plataea in a body, to fight to a finish for liberty, and also to make a vow to the gods that, if they were victorious, the Greeks would unite in celebrating the Festival of Liberty on that day and would hold the games of the Festival in Plataea.,2.  And when the Greek forces were assembled at the Isthmus, all of them agreed that they should swear an oath about the war, one that would make staunch the concord among them and would compel entrenchment nobly to endure the perils of the battle.,3.  The oath ran as follows: "I will not hold life dearer than liberty, nor will I desert the leaders, whether they be living or dead, but I will bury all the allies who have perished in the battle; and if I overcome the barbarians in the war, I will not destroy any one of the cities which have participated in the struggle; nor will I rebuild any one of the sanctuaries which have been burnt or demolished, but I will let them be and leave them as a reminder to coming generations of the impiety of the barbarians.",4.  After they had sworn the oath, they marched to Boeotia through the pass of Cithaeron, and when they had descended as far as the foothills near Erythrae, they pitched camp there. The command over the Athenians was held by Aristeides, and the supreme command by Pausanias, who was the guardian of the son of Leonidas.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, regional, in local ritual setting Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
aigina, aiginetans, panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
akhaia, akhaians (epic, also atreids), importance for panhellenic standing Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
apollo pto(i)os, ptoieus, and koinon Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
apollo pto(i)os, ptoieus, during persian wars Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
apollo pto(i)os, ptoieus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
athenian empire, and thriving local polis-world Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
athens de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
audience de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
cambyses de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
candaules de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
croesus de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
darius de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
defending greeks and democracies, outside athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
defending greeks and democracies, vs. regionalism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
elites, caught between aristocracy and democracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
emotions, desire de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
epinikion, elite competition and interaction in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
festivals, elite competition in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
greed de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
herodotus de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
insular, regional Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
insular, regional vs. local (civic) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
migrations, myths of, boiotia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
myndos, mys, oracular tour of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
oracles, and boiotian medism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
panhellenism, local claims to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
panhellenism, tool in social contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
peloponnesian war Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
performances of myth and ritual (also song), embracing social change Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
persian wars, different localities in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
persians de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
plataiai, festival of zeus eleutherios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
polis, and region Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
polis, in ethnos-states Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
pressures of praise, proxeny for Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
proxenia, proxenoi, at athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
region, as religious system Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
region, integration of in song Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
solon de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
sparta de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360
stasis (civil strive), healed in song' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
stasis (civil strive) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
thebes, elites forging civic and regional integration Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
thebes, medism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
thersandros Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
thespiai, panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
thessalians Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
xerxes, and boiotia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 387
xerxes de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 360