Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 8.73


οἰκέει δὲ τὴν Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά. τούτων δὲ τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα ἐόντα κατὰ χώρην ἵδρυται νῦν τε καὶ τὸ πάλαι οἴκεον, Ἀρκάδες τε καὶ Κυνούριοι· ἓν δὲ ἔθνος τὸ Ἀχαιϊκὸν ἐκ μὲν Πελοποννήσου οὐκ ἐξεχώρησε, ἐκ μέντοι τῆς ἑωυτῶν, οἰκέει δὲ τὴν ἀλλοτρίην. τὰ δὲ λοιπὰ ἔθνεα τῶν ἑπτὰ τέσσερα ἐπήλυδα ἐστί, Δωριέες τε καὶ Αἰτωλοὶ καὶ Δρύοπες καὶ Λήμνιοι. Δωριέων μὲν πολλαί τε καὶ δόκιμοι πόλιες, Αἰτωλῶν δὲ Ἦλις μούνη, Δρυόπων δὲ Ἑρμιών τε καὶ Ἀσίνη ἡ πρὸς Καρδαμύλῃ τῇ Λακωνικῇ, Λημνίων δὲ Παρωρεῆται πάντες. οἱ δὲ Κυνούριοι αὐτόχθονες ἐόντες δοκέουσι μοῦνοι εἶναι Ἴωνες, ἐκδεδωρίευνται δὲ ὑπό τε Ἀργείων ἀρχόμενοι καὶ τοῦ χρόνου, ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ οἱ περίοικοι. τούτων ὦν τῶν ἑπτὰ ἐθνέων αἱ λοιπαὶ πόλιες, πάρεξ τῶν κατέλεξα, ἐκ τοῦ μέσου κατέατο· εἰ δὲ ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν, ἐκ τοῦ κατήμενοι ἐμήδιζον.Seven nations inhabit the Peloponnese. Two of these are aboriginal and are now settled in the land where they lived in the old days, the Arcadians and Cynurians. One nation, the Achaean, has never left the Peloponnese, but it has left its own country and inhabits another nation's land. ,The four remaining nations of the seven are immigrants, the Dorians and Aetolians and Dryopians and Lemnians. The Dorians have many famous cities, the Aetolians only Elis, the Dryopians Hermione and Asine near Laconian Cardamyle, the Lemnians all the Paroreatae. ,The Cynurians are aboriginal and seem to be the only Ionians, but they have been Dorianized by time and by Argive rule. They are the Orneatae and the perioikoi. All the remaining cities of these seven nations, except those I enumerated, stayed neutral. If I may speak freely, by staying neutral they medized.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

20 results
1. Hesiod, Theogony, 35 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

35. Into my throat that I may eulogize
2. Homer, Iliad, 22.126-22.127 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

22.126. /as I were a woman, when I have put from me mine armour. In no wise may I now from oak-tree or from rock hold dalliance with him, even as youth and maiden—youth and maiden! —hold dalliance one with the other. Better were it to clash in strife with all speed; 22.127. /as I were a woman, when I have put from me mine armour. In no wise may I now from oak-tree or from rock hold dalliance with him, even as youth and maiden—youth and maiden! —hold dalliance one with the other. Better were it to clash in strife with all speed;
3. Homer, Odyssey, 19.163 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

4. Euripides, Phoenician Women, 203, 202 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

202. From the Tyrian swell of the sea I came, a choice offering for Loxias from the island of Phoenicia
5. Herodotus, Histories, 1.56-1.58, 1.60, 1.66, 1.145, 2.12, 2.15, 5.72, 7.12, 7.17, 7.94, 7.132, 7.176, 7.196, 8.36, 8.44.2, 8.47, 9.26-9.28, 9.73, 9.78-9.79 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.56. When he heard these verses, Croesus was pleased with them above all, for he thought that a mule would never be king of the Medes instead of a man, and therefore that he and his posterity would never lose his empire. Then he sought very carefully to discover who the mightiest of the Greeks were, whom he should make his friends. ,He found by inquiry that the chief peoples were the Lacedaemonians among those of Doric, and the Athenians among those of Ionic stock. These races, Ionian and Dorian, were the foremost in ancient time, the first a Pelasgian and the second a Hellenic people. The Pelasgian race has never yet left its home; the Hellenic has wandered often and far. ,For in the days of king Deucalion it inhabited the land of Phthia, then the country called Histiaean, under Ossa and Olympus, in the time of Dorus son of Hellen; driven from this Histiaean country by the Cadmeans, it settled about Pindus in the territory called Macedonian; from there again it migrated to Dryopia, and at last came from Dryopia into the Peloponnese, where it took the name of Dorian. 1.57. What language the Pelasgians spoke I cannot say definitely. But if one may judge by those that still remain of the Pelasgians who live above the Tyrrheni in the city of Creston —who were once neighbors of the people now called Dorians, and at that time inhabited the country which now is called Thessalian— ,and of the Pelasgians who inhabited Placia and Scylace on the Hellespont, who came to live among the Athenians, and by other towns too which were once Pelasgian and afterwards took a different name: if, as I said, one may judge by these, the Pelasgians spoke a language which was not Greek. ,If, then, all the Pelasgian stock spoke so, then the Attic nation, being of Pelasgian blood, must have changed its language too at the time when it became part of the Hellenes. For the people of Creston and Placia have a language of their own in common, which is not the language of their neighbors; and it is plain that they still preserve the manner of speech which they brought with them in their migration into the places where they live. 1.58. But the Hellenic stock, it seems clear to me, has always had the same language since its beginning; yet being, when separated from the Pelasgians, few in number, they have grown from a small beginning to comprise a multitude of nations, chiefly because the Pelasgians and many other foreign peoples united themselves with them. Before that, I think, the Pelasgic stock nowhere increased much in number while it was of foreign speech. 1.60. But after a short time the partisans of Megacles and of Lycurgus made common cause and drove him out. In this way Pisistratus first got Athens and, as he had a sovereignty that was not yet firmly rooted, lost it. Presently his enemies who together had driven him out began to feud once more. ,Then Megacles, harassed by factional strife, sent a message to Pisistratus offering him his daughter to marry and the sovereign power besides. ,When this offer was accepted by Pisistratus, who agreed on these terms with Megacles, they devised a plan to bring Pisistratus back which, to my mind, was so exceptionally foolish that it is strange (since from old times the Hellenic stock has always been distinguished from foreign by its greater cleverness and its freedom from silly foolishness) that these men should devise such a plan to deceive Athenians, said to be the subtlest of the Greeks. ,There was in the Paeanian deme a woman called Phya, three fingers short of six feet, four inches in height, and otherwise, too, well-formed. This woman they equipped in full armor and put in a chariot, giving her all the paraphernalia to make the most impressive spectacle, and so drove into the city; heralds ran before them, and when they came into town proclaimed as they were instructed: ,“Athenians, give a hearty welcome to Pisistratus, whom Athena herself honors above all men and is bringing back to her own acropolis.” So the heralds went about proclaiming this; and immediately the report spread in the demes that Athena was bringing Pisistratus back, and the townsfolk, believing that the woman was the goddess herself, worshipped this human creature and welcomed Pisistratus. 1.66. Thus they changed their bad laws to good ones, and when Lycurgus died they built him a temple and now worship him greatly. Since they had good land and many men, they immediately flourished and prospered. They were not content to live in peace, but, confident that they were stronger than the Arcadians, asked the oracle at Delphi about gaining all the Arcadian land. ,She replied in hexameter: quote type="oracle" l met="dact"You ask me for Arcadia ? You ask too much; I grant it not. /l lThere are many men in Arcadia, eaters of acorns, /l lWho will hinder you. But I grudge you not. /l lI will give you Tegea to beat with your feet in dancing, /l lAnd its fair plain to measure with a rope. /l /quote ,When the Lacedaemonians heard the oracle reported, they left the other Arcadians alone and marched on Tegea carrying chains, relying on the deceptive oracle. They were confident they would enslave the Tegeans, but they were defeated in battle. ,Those taken alive were bound in the very chains they had brought with them, and they measured the Tegean plain with a rope by working the fields. The chains in which they were bound were still preserved in my day, hanging up at the temple of Athena Alea. 1.145. As for the Ionians, the reason why they made twelve cities and would admit no more was in my judgment this: there were twelve divisions of them when they dwelt in the Peloponnese, just as there are twelve divisions of the Achaeans who drove the Ionians out— Pellene nearest to Sicyon ; then Aegira and Aegae, where is the never-failing river Crathis, from which the river in Italy took its name; Bura and Helice, where the Ionians fled when they were worsted in battle by the Achaeans; Aegion; Rhype; Patrae ; Phareae; and Olenus, where is the great river Pirus; Dyme and Tritaeae, the only inland city of all these—these were the twelve divisions of the Ionians, as they are now of the Achaeans. 2.12. As for Egypt, then, I credit those who say it, and myself very much believe it to be the case; for I have seen that Egypt projects into the sea beyond the neighboring land, and shells are exposed to view on the mountains, and things are coated with salt, so that even the pyramids show it, and the only sandy mountain in Egypt is that which is above Memphis ; ,besides, Egypt is like neither the neighboring land of Arabia nor Libya, not even like Syria (for Syrians inhabit the seaboard of Arabia ); it is a land of black and crumbling earth, as if it were alluvial deposit carried down the river from Aethiopia; ,but we know that the soil of Libya is redder and somewhat sandy, and Arabia and Syria are lands of clay and stones. 2.15. Now if we agree with the opinion of the Ionians, who say that only the Delta is Egypt, and that its seaboard reaches from the so-called Watchtower of Perseus forty schoeni to the Salters' at Pelusium, while inland it stretches as far as the city of Cercasorus, where the Nile divides and flows to Pelusium and Canobus, and that all the rest of Egypt is partly Libya and partly Arabia —if we follow this account, we can show that there was once no land for the Egyptians; ,for we have seen that (as the Egyptians themselves say, and as I myself judge) the Delta is alluvial land and but lately (so to speak) came into being. Then if there was once no land for them, it was an idle notion that they were the oldest nation on earth, and they need not have made that trial to see what language the children would first speak. ,I maintain, rather, that the Egyptians did not come into existence together with what the Ionians call the Delta, but have existed since the human race came into being; and as the land grew in extent, there were many of them who stayed behind, and many who spread down over it. Be that as it may, the Theban district, a land of seven hundred and sixty-five miles in circumference, was in the past called Egypt . 5.72. When Cleomenes had sent for and demanded the banishment of Cleisthenes and the Accursed, Cleisthenes himself secretly departed. Afterwards, however, Cleomenes appeared in Athens with no great force. Upon his arrival, he, in order to take away the curse, banished seven hundred Athenian families named for him by Isagoras. Having so done he next attempted to dissolve the Council, entrusting the offices of government to Isagoras' faction. ,The Council, however, resisted him, whereupon Cleomenes and Isagoras and his partisans seized the acropolis. The rest of the Athenians united and besieged them for two days. On the third day as many of them as were Lacedaemonians left the country under truce. ,The prophetic voice that Cleomenes heard accordingly had its fulfillment, for when he went up to the acropolis with the intention of taking possession of it, he approached the shrine of the goddess to address himself to her. The priestess rose up from her seat, and before he had passed through the door-way, she said, “Go back, Lacedaemonian stranger, and do not enter the holy place since it is not lawful that Dorians should pass in here. “My lady,” he answered, “I am not a Dorian, but an Achaean.” ,So without taking heed of the omen, he tried to do as he pleased and was, as I have said, then again cast out together with his Lacedaemonians. As for the rest, the Athenians imprisoned them under sentence of death. Among the prisoners was Timesitheus the Delphian, whose achievements of strength and courage were quite formidable. 7.12. The discussion went that far; then night came, and Xerxes was pricked by the advice of Artabanus. Thinking it over at night, he saw clearly that to send an army against Hellas was not his affair. He made this second resolve and fell asleep; then (so the Persians say) in the night he saw this vision: It seemed to Xerxes that a tall and handsome man stood over him and said, ,“Are you then changing your mind, Persian, and will not lead the expedition against Hellas, although you have proclaimed the mustering of the army? It is not good for you to change your mind, and there will be no one here to pardon you for it; let your course be along the path you resolved upon yesterday.” 7.17. So spoke Artabanus and did as he was bid, hoping to prove Xerxes' words vain; he put on Xerxes' robes and sat on the king's throne. Then while he slept there came to him in his sleep the same dream that had haunted Xerxes; it stood over him and spoke thus: ,“Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 7.94. The Ionians furnished a hundred ships; their equipment was like the Greek. These Ionians, as long as they were in the Peloponnese, dwelt in what is now called Achaia, and before Danaus and Xuthus came to the Peloponnese, as the Greeks say, they were called Aegialian Pelasgians. They were named Ionians after Ion the son of Xuthus. 7.132. Among those who paid that tribute were the Thessalians, Dolopes, Enienes, Perrhaebians, Locrians, Magnesians, Melians, Achaeans of Phthia, Thebans, and all the Boeotians except the men of Thespiae and Plataea. ,Against all of these the Greeks who declared war with the foreigner entered into a sworn agreement, which was this: that if they should be victorious, they would dedicate to the god of Delphi the possessions of all Greeks who had of free will surrendered themselves to the Persians. Such was the agreement sworn by the Greeks. 7.176. Artemisium is where the wide Thracian sea contracts until the passage between the island of Sciathus and the mainland of Magnesia is but narrow. This strait leads next to Artemisium, which is a beach on the coast of Euboea, on which stands a temple of Artemis. ,The pass through Trachis into Hellas is fifty feet wide at its narrowest point. It is not here, however, but elsewhere that the way is narrowest, namely, in front of Thermopylae and behind it; at Alpeni, which lies behind, it is only the breadth of a cart-way, and it is the same at the Phoenix stream, near the town of Anthele. ,To the west of Thermopylae rises a high mountain, inaccessible and precipitous, a spur of Oeta; to the east of the road there is nothing but marshes and sea. In this pass are warm springs for bathing, called the Basins by the people of the country, and an altar of Heracles stands nearby. Across this entry a wall had been built, and formerly there was a gate in it. ,It was the Phocians who built it for fear of the Thessalians when these came from Thesprotia to dwell in the Aeolian land, the region which they now possess. Since the Thessalians were trying to subdue them, the Phocians made this their protection, and in their search for every means to keep the Thessalians from invading their country, they then turned the stream from the hot springs into the pass, so that it might be a watercourse. ,The ancient wall had been built long ago and most of it lay in ruins; those who built it up again thought that they would in this way bar the foreigner's way into Hellas. Very near the road is a village called Alpeni, and it is from here that the Greeks expected to obtain provisions. 7.196. So the foreign fleet, of which, with the exception of fifteen ships Sandoces was captain, came to Aphetae. Xerxes and his land army marched through Thessaly and Achaea, and it was three days since he had entered Malis. In Thessaly he held a race for his own cavalry; this was also a test of the Thessalian horsemen, whom he had heard were the best in Hellas. The Greek horses were far outpaced in this contest. of the Thessalian rivers, the Onochonus was the only one which could not provide enough water for his army to drink. In Achaea, however, even the greatest river there, the Apidanus, gave out, remaining but a sorry trickle. 8.36. When the Delphians learned all this, they were very much afraid, and in their great fear they inquired of the oracle whether they should bury the sacred treasure in the ground or take it away to another country. The god told them to move nothing, saying that he was able to protect what belonged to him. ,Upon hearing that, the Delphians took thought for themselves. They sent their children and women overseas to Achaia. Most of the men went up to the peaks of Parnassus and carried their goods into the Corycian cave, but some escaped to Amphissa in Locris. In short, all the Delphians left the town save sixty men and the prophet. 8.44.2. The Athenians, while the Pelasgians ruled what is now called Hellas, were Pelasgians, bearing the name of Cranai. When Cecrops was their king they were called Cecropidae, and when Erechtheus succeeded to the rule, they changed their name and became Athenians. When, however, Ion son of Xuthus was commander of the Athenian army, they were called after him Ionians. 8.47. All these people who live this side of Thesprotia and the Acheron river took part in the war. The Thesprotians border on the Ampraciots and Leucadians, who were the ones who came from the most distant countries to take part in the war. The only ones living beyond these to help Hellas in its danger were the Crotonians, with one ship. Its captain was Phayllus, three times victor in the Pythian games. The Crotonians are Achaeans by birth. 9.26. During the drawing up of battle formation there arose much dispute between the Tegeans and the Athenians, for each of them claimed that they should hold the second wing of the army, justifying themselves by tales of deeds new and old. ,First the Tegeans spoke: “We, among all the allies, have always had the right to hold this position in all campaigns, of the united Peloponnesian armies, both ancient and recent, ever since that time when the Heraclidae after Eurystheus' death attempted to return to the Peloponnese. ,We gained because of the achievement which we will relate. When we marched out at the Isthmus for war, along with the Achaeans and Ionians who then dwelt in the Peloponnese, and encamped opposite the returning exiles, then (it is said) Hyllus announced that army should not be risked against army in battle, but that that champion in the host of the Peloponnesians whom they chose as their best should fight with him in single combat on agreed conditions. ,The Peloponnesians, resolving that this should be so, swore a compact that if Hyllus should overcome the Peloponnesian champion, the Heraclidae should return to the land of their fathers, but if he were himself beaten, then the Heraclidae should depart and lead their army away, not attempting to return to the Peloponnese until a hundred years had passed. ,Then our general and king Echemus, son of Phegeus' son Eeropus, volunteered and was chosen out of all the allied host; he fought that duel and killed Hyllus. It was for that feat of arms that the Peloponnesians granted us this in addition to other great privileges which we have never ceased to possess, namely that in all united campaigns we should always lead the army's second wing. ,Now with you, men of Lacedaemon, we have no rivalry, but forbear and bid you choose the command of whichever wing you want. We do, however, say that our place is at the head of the other, as it has always been. Quite apart from that feat which we have related, we are worthier than the Athenians to hold that post, ,for we have fought many battles which turned out favorably for you, men of Lacedaemon, and others besides. It is accordingly we and not the Athenians who should hold the second wing, for neither at some earlier period nor recently, have they achieved such feats of arms as we.” 9.27. To these words the Athenians replied: “It is our belief that we are gathered for battle with the barbarian, and not for speeches; but since the man of Tegea has made it his business to speak of all the valorous deeds, old and new, which either of our nations has at any time achieved, we must prove to you how we, rather than Arcadians, have by virtue of our valor a hereditary right to the place of honor. These Tegeans say that they killed the leader of the Heraclidae at the Isthmus. ,Now when those same Heraclidae had been rejected by every Greek people to whom they resorted to escape the tyranny of the Mycenaeans, we alone received them. With them we vanquished those who then inhabited the Peloponnese, and we broke the pride of Eurystheus. ,Furthermore, when the Argives who had marched with Polynices against Thebes had there made an end of their lives and lay unburied, know that we sent our army against the Cadmeans and recovered the dead and buried them in Eleusis. ,We also have on record our great victory against the Amazons, who once came from the river Thermodon and broke into Attica, and in the hard days of Troy we were second to none. But since it is useless to recall these matters—for those who were previously valiant may now be of lesser mettle, and those who lacked mettle then may be better men now— ,enough of the past. Supposing that we were known for no achievement (although the fact is that we have done more than any other of the Greeks), we nevertheless deserve to have this honor and more beside because of the role we played at Marathon, seeing that alone of all Greeks we met the Persian singlehandedly and did not fail in that enterprise, but overcame forty-six nations. ,Is it not then our right to hold this post, for that one feat alone? Yet seeing that this is no time for wrangling about our place in the battle, we are ready to obey you, men of Lacedaemon and take whatever place and face whatever enemy you think fitting. Wherever you set us, we will strive to be valiant men. Command us then, knowing that we will obey.” 9.28. This was the Athenians' response, and the whole army shouted aloud that the Athenians were worthier to hold the wing than the Arcadians. It was in this way that the Athenians were preferred to the men of Tegea, and gained that place. ,Presently the whole Greek army was arrayed as I will show, both the later and the earliest comers. On the right wing were ten thousand Lacedaemonians; five thousand of these, who were Spartans, had a guard of thirty-five thousand light-armed helots, seven appointed for each man. ,The Spartans chose the Tegeans for their neighbors in the battle, both to do them honor, and for their valor; there were of these fifteen hundred men-at-arms. Next to these in the line were five thousand Corinthians, at whose desire Pausanias permitted the three hundred Potidaeans from Pallene then present to stand by them. ,Next to these were six hundred Arcadians from Orchomenus, and after them three thousand men of Sicyon. By these one thousand Troezenians were posted, and after them two hundred men of Lepreum, then four hundred from Mycenae and Tiryns, and next to them one thousand from Phlius. By these stood three hundred men of Hermione. ,Next to the men of Hermione were six hundred Eretrians and Styreans; next to them, four hundred Chalcidians; next again, five hundred Ampraciots. After these stood eight hundred Leucadians and Anactorians, and next to them two hundred from Pale in Cephallenia; ,after them in the array, five hundred Aeginetans; by them stood three thousand men of Megara, and next to these six hundred Plataeans. At the end, and first in the line, were the Athenians who held the left wing. They were eight thousand in number, and their general was Aristides son of Lysimachus. 9.73. of the Athenians, Sophanes son of Eutychides is said to have won renown, a man from the town of Decelea, whose people once did a deed that was of eternal value, as the Athenians themselves say. ,For in the past when the sons of Tyndarus were trying to recover Helen, after breaking into Attica with a great host, they turned the towns upside down because they did not know where Helen had been hidden, then (it is said) the Deceleans (and, as some say, Decelus himself, because he was angered by the pride of Theseus and feared for the whole land of Attica) revealed the whole matter to the sons of Tyndarus, and guided them to Aphidnae, which Titacus, one of the autochthonoi, handed over to to the Tyndaridae. ,For that deed the Deceleans have always had and still have freedom at Sparta from all dues and chief places at feasts. In fact, even as recently as the war which was waged many years after this time between the Athenians and Peloponnesians, the Lacedaemonians laid no hand on Decelea when they harried the rest of Attica. 9.78. There was at Plataea in the army of the Aeginetans one Lampon, son of Pytheas, a leading man of Aegina. He hastened to Pausanias with really outrageous counsel and coming upon him, said to him: ,“son of Cleombrotus, you have done a deed of surpassing greatness and glory; the god has granted to you in saving Hellas to have won greater renown than any Greek whom we know. But now you must finish what remains for the rest, so that your fame may be greater still and so that no barbarian will hereafter begin doing reckless deeds against the Greeks. ,When Leonidas was killed at Thermopylae, Mardonius and Xerxes cut off his head and set it on a pole; make them a like return, and you will win praise from all Spartans and the rest of Hellas besides. For if you impale Mardonius, you will be avenged for your father's brother Leonidas.” 9.79. This is what Lampon, thinking to please, said. Pausanias, however, answered him as follows: “Aeginetan, I thank you for your goodwill and forethought, but you have missed the mark of right judgment. First you exalt me and my fatherland and my deeds, yet next you cast me down to mere nothingness when you advise me to insult the dead, and say that I shall win more praise if I do so. That would be an act more proper for barbarians than for Greeks and one that we consider worthy of censure even in barbarians. ,No, as for myself, I would prefer to find no favor either with the people of Aegina or anyone else who is pleased by such acts. It is enough for me if I please the Spartans by righteous deeds and speech. As for Leonidas, whom you would have me avenge, I think that he has received a full measure of vengeance; the uncounted souls of these that you see have done honor to him and the rest of those who died at Thermopylae. But to you this is my warning: do not come again to me with words like these nor give me such counsel. Be thankful now that you go unpunished.”
6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2.3, 1.105, 3.92.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.2.3. The richest soils were always most subject to this change of masters; such as the district now called Thessaly, Boeotia, most of the Peloponnese, Arcadia excepted, and the most fertile parts of the rest of Hellas . 3.92.5. After first consulting the god at Delphi and receiving a favorable answer, they sent off the colonists, Spartans and Perioeci, inviting also any of the rest of the Hellenes who might wish to accompany them, except Ionians, Achaeans, and certain other nationalities; three Lacedaemonians leading as founders of the colony, Leon, Alcidas, and Damagon.
7. Xenophon, Hellenica, 6.5.25 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6.5.25. But when people had come from Caryae telling of the dearth of men, promising that they would themselves act as guides, and bidding the Thebans slay them if they were found to be practising any deception, and when, further, some of the Perioeci appeared, asking the Thebans to come to their aid, engaging to revolt if only they would show themselves in the land, and saying also that even now the Perioeci when summoned by the Spartiatae were refusing to go and help them — as a result, then, of hearing all these reports, in which all agreed, the Thebans were won over, and pushed in with their own forces by way of Caryae, while the Arcadians went by way of Oeum, in Sciritis.
8. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1207-1.1219, 4.263-4.265 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1207. τόφρα δʼ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου 1.1208. δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ 1.1209. φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα 1.1210. ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι. 1.1211. δὴ γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβεν 1.1212. νηπίαχον τὰ πρῶτα δόμων ἐκ πατρὸς ἀπούρας 1.1213. δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνεν 1.1214. νηλειῶς, βοὸς ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα. 1.1215. ἤτοι ὁ μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ 1.1216. Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος· αὐτὰρ ὁ τόνγε 1.1217. βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα. 1.1218. ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι 1.1219. λευγαλέην, ἐπεὶ οὔτι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον. 4.263. πευθομένοις· οἶοι δʼ ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες 4.264. Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται 4.265. ζώειν, φηγὸν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶς
9. Ennius, Annales, 216 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

10. Cicero, On Invention, 1.27 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.27. Narratio est rerum gestarum aut ut gestarum expo- sitio. narrationum genera tria sunt: unum genus est, in quo ipsa causa et omnis ratio controversiae con- tinetur; alterum, in quo digressio aliqua extra causam aut criminationis aut similitudinis aut delectationis non alienae ab eo negotio, quo de agitur, aut amplificationis causa interponitur. tertium genus est remotum a civi- libus causis, quod delectationis causa non inutili cum exercitatione dicitur et scribitur. eius partes sunt duae, quarum altera in negotiis, altera in personis maxime versatur. ea, quae in negotiorum expositione posita est, tres habet partes: fabulam, historiam, argumen- tum. fabula est, in qua nec verae nec veri similes res continentur, cuiusmodi est: Angues ingentes alites, iuncti iugo historia est gesta res, ab aetatis nostrae memoria remota; quod genus: Appius indixit Cartha- giniensibus bellum. argumentum est ficta res, quae tamen fieri potuit. huiusmodi apud Terentium: Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia illa autem narratio, quae versatur in personis, eiusmodi est, ut in ea simul cum rebus ipsis personarum sermones et animi perspici possint, hoc modo: Venit ad me saepe clam it ans: Quid agis, Micio? Cur perdis adulescentem nobis? cur amat? Cur potat? cur tu his rebus sumptum suggeris, Vestitu nimio indulges? nimium ineptus es. Nimium ipse est durus praeter aequumque et bonum. hoc in genere narrationis multa debet inesse festivitas, confecta ex rerum varietate, animorum dissimilitudine, gravitate, lenitate, spe, metu, suspicione, desiderio, dissimulatione, errore, misericordia, fortunae commu- tatione, insperato incommodo, subita laetitia, iucundo exitu rerum. verum haec ex iis, quae postea de elocu- tione praecipientur, ornamenta sumentur.
11. Polybius, Histories, 2.39.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.39.5.  And it was not only at this period that they showed their approval of Achaean political principles; but a short time afterwards, they resolved to model their own constitution exactly on that of the League.
12. Anon., Rhetorica Ad Herennium, 1.13-1.14 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

13. Diodorus Siculus, Historical Library, 11.65 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

11.65. 1.  The following year Theageneides was archon in Athens, and in Rome the consuls elected were Lucius Aemilius Mamercus and Lucius Julius Iulus, and the Seventy-eight Olympiad was celebrated, that in which Parmenides of Posidonia won the "stadion." In this year a war broke out between the Argives and Mycenaeans for the following reasons.,2.  The Mycenaeans, because of the ancient prestige of their country, would not be subservient to the Argives as the other cities of Argolis were, but they maintained an independent position and would take no orders from the Argives; and they kept disputing with them also over the shrine of Hera and claiming that they had the right to administer the Nemean Games by themselves. Furthermore, when the Argives voted not to join with the Lacedaemonians in the battle at Thermopylae unless they were given a share in the supreme command, the Mycenaeans were the only people of Argolis who fought at the side of the Lacedaemonians.,3.  In a word, the Argives were suspicious of the Mycenaeans, fearing lest, if they got any stronger, they might, on the strength of the ancient prestige of Mycenae, dispute the right of Argos to the leadership. Such, then, were the reasons for the bad blood between them; and from of old the Argives had ever been eager to exalt their city, and now they thought they had a favourable opportunity, seeing that the Lacedaemonians had been weakened and were unable to come to the aid of the Mycenaeans. Therefore the Argives, gathering a strong army from both Argos and the cities of their allies, marched against the Mycenaeans, and after defeating them in battle and shutting them within their walls, they laid siege to the city.,4.  The Mycenaeans for a time resisted the besiegers with vigour, but afterwards, since they were being worsted in the fighting and the Lacedaemonians could bring them no aid because of their own wars and the disaster that had overtaken them in the earthquakes, and since there were no other allies, they were taken by storm through lack of support from outside.,5.  The Argives sold the Mycenaeans into slavery, dedicated a tenth part of them to the god, and razed Mycenae. So this city, which in ancient times had enjoyed such felicity, possessing great men and having to its credit memorable achievements, met with such an end, and has remained uninhabited down to our own times. These, then, were the events of this year.
14. Strabo, Geography, 6.1.1-6.1.2, 6.1.10-6.1.11, 6.1.13-6.1.15, 8.6.13 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6.1.1. Leucania: After the mouth of the Silaris one comes to Leucania, and to the sanctuary of the Argoan Hera, built by Jason, and near by, within fifty stadia, to Poseidonia. Thence, sailing out past the gulf, one comes to Leucosia, an island, from which it is only a short voyage across to the continent. The island is named after one of the Sirens, who was cast ashore here after the Sirens had flung themselves, as the myth has it, into the depths of the sea. In front of the island lies that promontory which is opposite the Sirenussae and with them forms the Poseidonian Gulf. On doubling this promontory one comes immediately to another gulf, in which there is a city which was called Hyele by the Phocaeans who founded it, and by others Ele, after a certain spring, but is called by the men of today Elea. This is the native city of Parmenides and Zeno, the Pythagorean philosophers. It is my opinion that not only through the influence of these men but also in still earlier times the city was well governed; and it was because of this good government that the people not only held their own against the Leucani and the Poseidoniatae, but even returned victorious, although they were inferior to them both in extent of territory and in population. At any rate, they are compelled, on account of the poverty of their soil, to busy themselves mostly with the sea and to establish factories for the salting of fish, and other such industries. According to Antiochus, after the capture of Phocaea by Harpagus, the general of Cyrus, all the Phocaeans who could do so embarked with their entire families on their light boats and, under the leadership of Creontiades, sailed first to Cyrnus and Massalia, but when they were beaten off from those places founded Elea. Some, however, say that the city took its name from the River Elees. It is about two hundred stadia distant from Poseidonia. After Elea comes the promontory of Palinurus. off the territory of Elea are two islands, the Oinotrides, which have anchoring-places. After Palinurus comes Pyxus — a cape, harbor, and river, for all three have the same name. Pyxus was peopled with new settlers by Micythus, the ruler of the Messene in Sicily, but all the settlers except a few sailed away again. After Pyxus comes another gulf, and also Laus — a river and city; it is the last of the Leucanian cities, lying only a short distance above the sea, is a colony of the Sybaritae, and the distance thither from Elea is four hundred stadia. The whole voyage along the coast of Leucania is six hundred and fifty stadia. Near Laus is the hero-sanctuary of Draco, one of the companions of Odysseus, in regard to which the following oracle was given out to the Italiotes: Much people will one day perish about Laian Draco. 6 And the oracle came true, for, deceived by it, the peoples who made campaigns against Laus, that is, the Greek inhabitants of Italy, met disaster at the hands of the Leucani. 6.1.2. These, then, are the places on the Tyrrhenian seaboard that belong to the Leucani. As for the other sea, they could not reach it at first; in fact, the Greeks who held the Gulf of Tarentum were in control there. Before the Greeks came, however, the Leucani were as yet not even in existence, and the regions were occupied by the Chones and the Oinotri. But after the Samnitae had grown considerably in power, and had ejected the Chones and the Oinotri, and had settled a colony of Leucani in this portion of Italy, while at the same time the Greeks were holding possession of both seaboards as far as the Strait, the Greeks and the barbarians carried on war with one another for a long time. Then the tyrants of Sicily, and afterwards the Carthaginians, at one time at war with the Romans for the possession of Sicily and at another for the possession of Italy itself, maltreated all the peoples in this part of the world, but especially the Greeks. Later on, beginning from the time of the Trojan war, the Greeks had taken away from the earlier inhabitants much of the interior country also, and indeed had increased in power to such an extent that they called this part of Italy, together with Sicily, Magna Graecia. But today all parts of it, except Taras, Rhegium, and Neapolis, have become completely barbarized, and some parts have been taken and are held by the Leucani and the Brettii, and others by the Campani — that is, nominally by the Campani but in truth by the Romans, since the Campani themselves have become Romans. However, the man who busies himself with the description of the earth must needs speak, not only of the facts of the present, but also sometimes of the facts of the past, especially when they are notable. As for the Leucani, I have already spoken of those whose territory borders on the Tyrrhenian sea, while those who hold the interior are the people who live above the Gulf of Tarentum. But the latter, and the Brettii, and the Samnitae themselves (the progenitors of these peoples) have so utterly deteriorated that it is difficult even to distinguish their several settlements; and the reason is that no common organization longer endures in any one of the separate tribes; and their characteristic differences in language, armor, dress, and the like, have completely disappeared; and, besides, their settlements, severally and in detail, are wholly without repute. 6.1.10. After Locri comes the Sagra, a river which has a feminine name. On its banks are the altars of the Dioscuri, near which ten thousand Locri, with Rhegini, clashed with one hundred and thirty thousand Crotoniates and gained the victory — an occurrence which gave rise, it is said, to the proverb we use with incredulous people, Truer than the result at Sagra. And some have gone on to add the fable that the news of the result was reported on the same day to the people at the Olympia when the games were in progress, and that the speed with which the news had come was afterwards verified. This misfortune of the Crotoniates is said to be the reason why their city did not endure much longer, so great was the multitude of men who fell in the battle. After the Sagra comes a city founded by the Achaeans, Caulonia, formerly called Aulonia, because of the glen which lies in front of it. It is deserted, however, for those who held it were driven out by the barbarians to Sicily and founded the Caulonia there. After this city comes Scylletium, a colony of the Athenians who were with Menestheus (and now called Scylacium). Though the Crotoniates held it, Dionysius included it within the boundaries of the Locri. The Scylletic Gulf, which, with the Hipponiate Gulf forms the aforementioned isthmus, is named after the city. Dionysius undertook also to build a wall across the isthmus when he made war upon the Leucani, on the pretext, indeed, that it would afford security to the people inside the isthmus from the barbarians outside, but in truth because he wished to break the alliance which the Greeks had with one another, and thus command with impunity the people inside; but the people outside came in and prevented the undertaking. 6.1.11. After Scylletium comes the territory of the Crotoniates, and three capes of the Iapyges; and after these, the Lacinium, a sanctuary of Hera, which at one time was rich and full of dedicated offerings. As for the distances by sea, writers give them without satisfactory clearness, except that, in a general way, Polybius gives the distance from the strait to Lacinium as two thousand three hundred stadia, and the distance thence across to Cape Iapygia as seven hundred. This point is called the mouth of the Tarantine Gulf. As for the gulf itself, the distance around it by sea is of considerable length, two hundred and forty miles, as the Chorographer says, but Artemidorus says three hundred and eighty for a man well-girded, although he falls short of the real breadth of the mouth of the gulf by as much. The gulf faces the winter-sunrise; and it begins at Cape Lacinium, for, on doubling it, one immediately comes to the cities of the Achaeans, which, except that of the Tarantini, no longer exist, and yet, because of the fame of some of them, are worthy of rather extended mention. 6.1.13. Next in order, at a distance of two hundred stadia, comes Sybaris, founded by the Achaeans; it is between two rivers, the Crathis and the Sybaris. Its founder was Is of Helice. In early times this city was so superior in its good fortune that it ruled over four tribes in the neighborhood, had twenty five subject cities, made the campaign against the Crotoniates with three hundred thousand men, and its inhabitants on the Crathis alone completely filled up a circuit of fifty stadia. However, by reason of luxury and insolence they were deprived of all their felicity by the Crotoniates within seventy days; for on taking the city these conducted the river over it and submerged it. Later on, the survivors, only a few, came together and were making it their home again, but in time these too were destroyed by Athenians and other Greeks, who, although they came there to live with them, conceived such a contempt for them that they not only slew them but removed the city to another place near by and named it Thurii, after a spring of that name. Now the Sybaris River makes the horses that drink from it timid, and therefore all herds are kept away from it; whereas the Crathis makes the hair of persons who bathe in it yellow or white, and besides it cures many afflictions. Now after the Thurii had prospered for a long time, they were enslaved by the Leucani, and when they were taken away from the Leucani by the Tarantini, they took refuge in Rome, and the Romans sent colonists to supplement them, since their population was reduced, and changed the name of the city to Copiae. 6.1.14. After Thurii comes Lagaria, a stronghold, founded by Epeius and the Phocaeans; thence comes the Lagaritan wine, which is sweet, mild, and extremely well thought of among physicians. That of Thurii, too, is one of the famous wines. Then comes the city Heracleia, a short distance above the sea; and two navigable rivers, the Aciris and the Siris. On the Siris there used to be a Trojan city of the same name, but in time, when Heracleia was colonized thence by the Tarantini, it became the port of the Heracleotes. It is twenty-four stadia distant from Heracleia and about three hundred and thirty from Thurii. Writers produce as proof of its settlement by the Trojans the wooden image of the Trojan Athene which is set up there — the image that closed its eyes, the fable goes, when the suppliants were dragged away by the Ionians who captured the city; for these Ionians came there as colonists when in flight from the dominion of the Lydians, and by force took the city, which belonged to the Chones, and called it Polieium; and the image even now can be seen closing its eyes. It is a bold thing, to be sure, to tell such a fable and to say that the image not only closed its eyes (just as they say the image in Troy turned away at the time Cassandra was violated) but can also be seen closing its eyes; and yet it is much bolder to represent as brought from Troy all those images which the historians say were brought from there; for not only in the territory of Siris, but also at Rome, at Lavinium, and at Luceria, Athene is called Trojan Athena, as though brought from Troy. And further, the daring deed of the Trojan women is current in numerous places, and appears incredible, although it is possible. According to some, however, both Siris and the Sybaris which is on the Teuthras were founded by the Rhodians. According to Antiochus, when the Tarantini were at war with the Thurii and their general Cleandridas, an exile from Lacedemon, for the possession of the territory of Siris, they made a compromise and peopled Siris jointly, although it was adjudged the colony of the Tarantini; but later on it was called Heracleia, its site as well as its name being changed. 6.1.15. Next in order comes Metapontium, which is one hundred and forty stadia from the naval station of Heracleia. It is said to have been founded by the Pylians who sailed from Troy with Nestor; and they so prospered from farming, it is said, that they dedicated a golden harvest at Delphi. And writers produce as a sign of its having been founded by the Pylians the sacrifice to the shades of the sons of Neleus. However, the city was wiped out by the Samnitae. According to Antiochus: Certain of the Achaeans were sent for by the Achaeans in Sybaris and resettled the place, then forsaken, but they were summoned only because of a hatred which the Achaeans who had been banished from Laconia had for the Tarantini, in order that the neighboring Tarantini might not pounce upon the place; there were two cities, but since, of the two, Metapontium was nearer to Taras, the newcomers were persuaded by the Sybarites to take Metapontium and hold it, for, if they held this, they would also hold the territory of Siris, whereas, if they turned to the territory of Siris, they would add Metapontium to the territory of the Tarantini, which latter was on the very flank of Metapontium; and when, later on, the Metapontians were at war with the Tarantini and the Oinotrians of the interior, a reconciliation was effected in regard to a portion of the land — that portion, indeed, which marked the boundary between the Italy of that time and Iapygia. Here, too, the fabulous accounts place Metapontus, and also Melanippe the prisoner and her son Boeotus. In the opinion of Antiochus, the city Metapontium was first called Metabum and later on its name was slightly altered, and further, Melanippe was brought, not to Metabus, but to Dius, as is proved by a hero-sanctuary of Metabus, and also by Asius the poet, when he says that Boeotus was brought forth in the halls of Dius by shapely Melanippe, meaning that Melanippe was brought to Dius, not to Metabus. But, as Ephorus says, the colonizer of Metapontium was Daulius, the tyrant of the Crisa which is near Delphi. And there is this further account, that the man who was sent by the Achaeans to help colonize it was Leucippus, and that after procuring the use of the place from the Tarantini for only a day and night he would not give it back, replying by day to those who asked it back that he had asked and taken it for the next night also, and by night that he had taken and asked it also for the next day. Next in order comes Taras and Iapygia; but before discussing them I shall, in accordance with my original purpose, give a general description of the islands that lie in front of Italy; for as from time to time I have named also the islands which neighbor upon the several tribes, so now, since I have traversed Oinotria from beginning to end, which alone the people of earlier times called Italy, it is right that I should preserve the same order in traversing Sicily and the islands round about it. 8.6.13. It is said that Asine too was a habitation of the Dryopians — whether, being inhabitants of the regions of the Spercheius, they were settled here by the Arcadian Dryops, as Aristotle has said, or whether they were driven by Heracles out of the part of Doris that is near Parnassus. As for the Scyllaion in Hermione, they say that it was named after Scylla, the daughter of Nisus, who, they say, out of love for Minos betrayed Nisaea to him and was drowned in the sea by him, and was here cast ashore by the waves and buried. Eiones was a village, which was depopulated by the Mycenaeans and made into a naval station, but later it disappeared from sight and now is not even a naval station.
15. Vergil, Aeneis, 6.27 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6.27. Vast temples to thy name and altars fair.
16. Vitruvius Pollio, On Architecture, 1.1.5-1.1.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

17. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.5, 3.10.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.5. Περιήρης δὲ Μεσσήνην κατασχὼν Γοργοφόνην τὴν Περσέως ἔγημεν, ἐξ ἧς Ἀφαρεὺς αὐτῷ καὶ Λεύκιππος καὶ Τυνδάρεως ἔτι τε Ἰκάριος παῖδες ἐγένοντο. πολλοὶ δὲ τὸν Περιήρην λέγουσιν οὐκ Αἰόλου παῖδα ἀλλὰ Κυνόρτα 1 -- τοῦ Ἀμύκλα· διόπερ τὰ περὶ τῶν Περιήρους ἐκγόνων ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ γένει δηλώσομεν. 3.10.4. Ζεὺς δὲ φοβηθεὶς μὴ λαβόντες ἄνθρωποι θεραπείαν παρʼ αὐτοῦ 2 -- βοηθῶσιν ἀλλήλοις, ἐκεραύνωσεν αὐτόν. καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων κτείνει Κύκλωπας τοὺς τὸν κεραυνὸν Διὶ κατασκευάσαντας. Ζεὺς δὲ ἐμέλλησε ῥίπτειν αὐτὸν εἰς Τάρταρον, δεηθείσης δὲ Λητοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀνδρὶ θητεῦσαι. ὁ δὲ παραγενόμενος εἰς Φερὰς πρὸς Ἄδμητον τὸν Φέρητος τούτῳ λατρεύων ἐποίμαινε, καὶ τὰς θηλείας βόας πάσας διδυμοτόκους ἐποίησεν. εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες Ἀφαρέα μὲν καὶ Λεύκιππον ἐκ Περιήρους γενέσθαι τοῦ Αἰόλου, Κυνόρτου δὲ Περιήρην, τοῦ δὲ Οἴβαλον, Οἰβάλου δὲ καὶ νηίδος νύμφης Βατείας Τυνδάρεων Ἱπποκόωντα Ἰκάριον.
18. Plutarch, Theseus, 16.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Pausanias, Description of Greece, 2.18.8, 7.24.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2.18.8. So they expelled Tisamenus from Lacedaemon and Argos, and the descendants of Nestor from Messenia, namely Alcmaeon, son of Sillus, son of Thrasymedes, Peisistratus, son of Peisistratus, and the sons of Paeon, son of Antilochus, and with them Melanthus, son of Andropompus, son of Borus, son of Penthilus, son of Periclymenus. So Tisamenus and his sons went with his army to the land that is now Achaia . 7.24.5. Going on further you come to the river Selinus, and forty stades away from Aegium is a place on the sea called Helice. Here used to be situated a city Helice, where the Ionians had a very holy sanctuary of Heliconian Poseidon. Their worship of Heliconian Poseidon has remained, even after their expulsion by the Achaeans to Athens, and subsequently from Athens to the coasts of Asia . At Miletus too on the way to the spring Biblis there is before the city an altar of Heliconian Poseidon, and in Teos likewise the Heliconian has a precinct and an altar, well worth seeing.
20. Scylax of Caryanda, Periplus of Pseudo-Scylax, 14Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achaeans Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
aeschylus, and social change Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
aeschylus, delineating worshipping communities Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142, 308
aeschylus, in colonial contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
aeschylus, multiple competing Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
aeschylus, social and power relations Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
aetiologies, specific, apollo pythaieus (asine) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
aiolia, aiolians, myths of reinterpreted as ionian or akhaian Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
akhaia, akhaians, concept of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
akhaia, akhaians, epic vs. ethnic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
akhaia, akhaians (epic, also atreids), perceived roots in argolid Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
akhaia, akhaians (epic, also atreids), perceived roots in sparta Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
akhaia, akhaians (epic, also atreids) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
akhaia, akhaians (s. italy), and epic akhaians Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
akhaia, akhaians (s. italy), competing ethnic identities Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
akhaia, akhaians (s. italy), identity, emergence of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
akhaia, akhaians (s. italy), ionians in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
akhaia, akhaians (s. italy), myth-ritual network of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
akhaia, akhaians (s. italy) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
akte (seaboard of argolid), and argos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
akte (seaboard of argolid), tradition of ethnic integration in cult Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
akte (seaboard of argolid) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
alexidamos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
amphiktyony Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
antiokhos of syracuse Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
apoikia (settlement abroad, colony), gods taken to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
apoikia (settlement abroad, colony), mixed origins of settlers, cultural diversity in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
apoikia (settlement abroad, colony), rapid change in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
apoikia (settlement abroad, colony), story type of archaic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
apollo pythaieus, at asine, and power relations in the argolid Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
apollo pythaieus, at asine, archaeology of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
apollo pythaieus, at asine, as regional (theoric?) cult centre Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
apollo pythaieus, at asine Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
apollo pythios (delphi), apollonios of rhodes Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
apollo pythios (delphi), argolid Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
argos, and akte Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
argos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
argumentum, truth-content Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
argumentum Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
arkadia, oldest people of greece Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
artemis, s. biagio at metapontion, alternative aetiological myths Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
artemis, s. biagio at metapontion, and akhaian identity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315
artemis, s. biagio at metapontion, between aiolian and akhaian traditions Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
artemis, s. biagio at metapontion, myth-ritual nexus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
artemis, s. biagio at metapontion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
asine, archaeology of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
asine Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
asios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
athenian empire, and the west Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
athenian empire, ionian policies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
athens/athenians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
autochthony Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
budini Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
carya, historicity of sack Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
caryatids Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
catchment area, of cults, regional Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
caulonia Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
chones/chonians Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
coinage, of s. italy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
cult centres, local and regional Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
de architectura, and greek knowledge Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
defending greeks and democracies, outside athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
distinct from dorians and ionians, ethnic stereotyping of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
distinct from dorians and ionians Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
duration Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 153
egyptians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
ethiopia/ethiopians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
ethnic, integration in ritual and cult Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
ethnic, stereotyping Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
ethnicity, ethnic identity, fluidity and indeterminacy of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
ethnicity, ethnic identity, incessantly reformulated Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
ethnicity, ethnic identity, politicization of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
ethnicity, ethnic identity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
fabula Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
greeks/hellenes, and persians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
herodotus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
historia Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
historicity, of vitruvian exempla Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
history, historian Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 153
identity, general, ambiguous and open-textured Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
identity, general, ethnic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
identity as hybrid and malleable, herodotus on Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
immigrants Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
insular, of minorities Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
ionians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
klinia Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
leontinoi, stasis at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
leuctra Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
leukippos, a founder of metapontion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
libya/libyans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
locroi Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
lousoi, floating between akhaia and arkadia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
lucanians Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
medism Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
megale hellas (magna graecia) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
melanippe, desmotis, play Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
melanippe, myth of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
memories, kept alive or evoked in ritual, contested, of conflict Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
memories, kept alive or evoked in ritual, of connectivity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
memories, social, and perceived pre-history of greece Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
metapontion, between ionian and akhaian identity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
metapontion, pivotal for akhaian identity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
metapontion, siris and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
metapontion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315, 324
migrations, myths of, fostered in ritual practice Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
migrations, myths of, narrative framework for expression of social change Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
milnor, kristina Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
milon Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
mobility, of populations Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
myth, and unjustly acquired power Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
myth, of social change Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
narratio Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
naxos, naxians, changing names Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
neleids, between aiolian and akhaian Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
nestor Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
network, of myths and rituals (also myth-ritual web, grid, framework), and competing ethnicities (aegean) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
north africa/africans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
nostoi traditions, and akhaian identity in s. italy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308, 315
nostoi traditions, cults, cities, hero-cults Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
oinotrians Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
oinotroi/oinotrians Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
oracles, and collective purification Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
palai Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 153
panionion, panionia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
panionion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
paris (hero), parnassos, peoples in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
past, mythical, diverse and contradictory Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
past Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 153
pausanias (author) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
pausanias (the king) Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
pelasgians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
peloponnese, alleged former populations of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
peloponnese, dorian conquest of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
peloponnese, fluid regional divisions in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
peloponnesian war Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142, 324
performances of myth and ritual (also song), ethnic integration in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
performances of myth and ritual (also song), labouring contested memories Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
persia/persians/iran Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
persian wars, different localities in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
persians Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
pherekydes Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
phoenicians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 49
pictorial formulae, rival myth of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
plataiai, battle of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
pollution (miasma), of community Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
polybius, on megale hellas Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
polyplethia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
poseidon, helike and akhaia (peloponnese) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
poseidonia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
proitids, and aetiology for artemis of lousoi Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
proitids, delineating akhaia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
purification Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
region, and ethnicity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
region, fluid notions of in myth Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
salamis, island, salamis, battle of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
sanctuaries, migrating Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
sicilian expedition Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
sicily Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
siris, and metapontion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
siris, destruction of and akhaian identity Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
siris, ionian Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
siris Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
siritis Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
skylletion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
social change, and myth Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
social change, memory of maintained in religious practice Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138, 142
spared in war Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
sparta, akhaians/atreids at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
sparta Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
stasis (civil strive) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
sybaris, empire of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
syngeneia (kinship) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
tanagra Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
taras, and metapontion Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315, 324
taras, and trojan war cycle Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 324
taras Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
terina Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
thebes Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
theoria, ethnic integration Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
theoria, regional Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 142
tragedy, interacting with choral poetry Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 308
triumphs Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
tyrrhenian sea Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 315
vitruvius, doubts about reliability Oksanish, Vitruvian Man: Rome Under Construction (2019) 81
votives, votive offerings, as collective punishment' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 138
μεσόγαια Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53
ἀχαιίς γαῖα Bianchetti et al., Brill’s Companion to Ancient Geography: The Inhabited World in Greek and Roman Tradition (2015) 53