Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 7.5-7.8


ἀποθανόντος δὲ Δαρείου ἡ βασιληίη ἀνεχώρησε ἐς τὸν παῖδα τὸν ἐκείνου Ξέρξην. ὁ τοίνυν Ξέρξης ἐπὶ μὲν τὴν Ἑλλάδα οὐδαμῶς πρόθυμος ἦν κατʼ ἀρχὰς στρατεύεσθαι, ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατιῆς ἄγερσιν. παρεὼν δὲ καὶ δυνάμενος παρʼ αὐτῷ μέγιστον Περσέων Μαρδόνιος ὁ Γοβρύεω, ὃς ἦν Ξέρξῃ μὲν ἀνεψιὸς Δαρείου δὲ ἀδελφεῆς παῖς, τοιούτου λόγου εἴχετο, λέγων “δέσποτα, οὐκ οἰκός ἐστι Ἀθηναίους ἐργασαμένους πολλὰ δὴ κακὰ Πέρσας μὴ οὐ δοῦναι δίκην τῶν ἐποίησαν. ἀλλʼ εἰ τὸ μὲν νῦν ταῦτα πρήσσοις τά περ ἐν χερσὶ ἔχεις· ἡμερώσας δὲ Αἴγυπτον τὴν ἐξυβρίσασαν στρατηλάτεε ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, ἵνα λόγος τέ σε ἔχῃ πρὸς ἀνθρώπων ἀγαθός, καί τις ὕστερον φυλάσσηται ἐπὶ γῆν τὴν σὴν στρατεύεσθαι.” οὗτος μέν οἱ ὁ λόγος ἦν τιμωρός· τοῦδε δὲ τοῦ λόγου παρενθήκην ποιεέσκετο τήνδε, ὡς ἡ Εὐρώπη περικαλλὴς εἴη χώρη, καὶ δένδρεα παντοῖα φέρει τὰ ἥμερα, ἀρετήν τε ἄκρη, βασιλέι τε μούνῳ θνητῶν ἀξίη ἐκτῆσθαι.After Darius' death, the royal power descended to his son Xerxes. Now Xerxes was at first by no means eager to march against Hellas; it was against Egypt that he mustered his army. But Mardonius son of Gobryas, Xerxes cousin and the son of Darius' sister, was with the king and had more influence with him than any Persian. He argued as follows: “Master, it is not fitting that the Athenians should go unpunished for their deeds, after all the evil they have done to the Persians. ,For now you should do what you have in hand; then, when you have tamed the insolence of Egypt, lead your armies against Athens, so that you may have fair fame among men, and others may beware of invading your realm in the future.” ,This argument was for vengeance, but he kept adding that Europe was an extremely beautiful land, one that bore all kinds of orchard trees, a land of highest excellence, worthy of no mortal master but the king.


ταῦτα ἔλεγε οἷα νεωτέρων ἔργων ἐπιθυμητὴς ἐὼν καὶ θέλων αὐτὸς τῆς Ἑλλάδος ὕπαρχος εἶναι. χρόνῳ δὲ κατεργάσατό τε καὶ ἀνέπεισε ὥστε ποιέειν ταῦτα Ξέρξην· συνέλαβε γὰρ καὶ ἄλλα οἱ σύμμαχα γενόμενα ἐς τὸ πείθεσθαι Ξέρξην. τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς Θεσσαλίης παρὰ τῶν Ἀλευαδέων ἀπιγμένοι ἄγγελοι ἐπεκαλέοντο βασιλέα πᾶσαν προθυμίην παρεχόμενοι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα· οἱ δὲ Ἀλευάδαι οὗτοι ἦσαν Θεσσαλίης βασιλέες. τοῦτο δὲ Πεισιστρατιδέων οἱ ἀναβεβηκότες ἐς Σοῦσα, τῶν τε αὐτῶν λόγων ἐχόμενοι τῶν καὶ οἱ Ἀλευάδαι, καὶ δή τι πρὸς τούτοισι ἔτι πλέον προσωρέγοντό οἱ· ἔχοντες Ὀνομάκριτον ἄνδρα Ἀθηναῖον, χρησμολόγον τε καὶ διαθέτην χρησμῶν τῶν Μουσαίου, ἀναβεβήκεσαν, τὴν ἔχθρην προκαταλυσάμενοι. ἐξηλάσθη γὰρ ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου ὁ Ὀνομάκριτος ἐξ Ἀθηνέων, ἐπʼ αὐτοφώρῳ ἁλοὺς ὑπὸ Λάσου τοῦ Ἑρμιονέος ἐμποιέων ἐς τὰ Μουσαίου χρησμόν, ὡς αἱ ἐπὶ Λήμνῳ ἐπικείμεναι νῆσοι ἀφανιζοίατο κατὰ τῆς θαλάσσης. διὸ ἐξήλασέ μιν ὁ Ἵππαρχος, πρότερον χρεώμενος τὰ μάλιστα. τότε δὲ συναναβὰς ὅκως ἀπίκοιτο ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος, λεγόντων τῶν Πεισιστρατιδέων περὶ αὐτοῦ σεμνοὺς λόγους, κατέλεγε τῶν χρησμῶν· εἰ μέν τι ἐνέοι σφάλμα φέρον τῷ βαρβάρῳ, τῶν μὲν ἔλεγε οὐδέν, ὁ δὲ τὰ εὐτυχέστατα ἐκλεγόμενος ἔλεγε τόν τε Ἑλλήσποντον ὡς ζευχθῆναι χρεὸν εἴη ὑπʼ ἀνδρὸς Πέρσεω, τήν τε ἔλασιν ἐξηγεόμενος. οὗτός τε δὴ χρησμῳδέων προσεφέρετο καὶ οἵ τε Πεισιστρατίδαι καὶ οἱ Ἀλευάδαι γνώμας ἀποδεικνύμενοι.He said this because he desired adventures and wanted to be governor of Hellas. Finally he worked on Xerxes and persuaded him to do this, and other things happened that helped him to persuade Xerxes. ,Messengers came from Thessaly from the Aleuadae (who were princes of Thessaly) and invited the king into Hellas with all earnestness; the Pisistratidae who had come up to Susa used the same pleas as the Aleuadae, offering Xerxes even more than they did. ,They had come up to Sardis with Onomacritus, an Athenian diviner who had set in order the oracles of Musaeus. They had reconciled their previous hostility with him; Onomacritus had been banished from Athens by Pisistratus' son Hipparchus, when he was caught by Lasus of Hermione in the act of interpolating into the writings of Musaeus an oracle showing that the islands off Lemnos would disappear into the sea. ,Because of this Hipparchus banished him, though they had previously been close friends. Now he had arrived at Susa with the Pisistratidae, and whenever he came into the king's presence they used lofty words concerning him and he recited from his oracles; all that portended disaster to the Persian he left unspoken, choosing and reciting such prophecies as were most favorable, telling how the Hellespont must be bridged by a man of Persia and describing the expedition. ,So he brought his oracles to bear, while the Pisistratidae and Aleuadae gave their opinions.


ὡς δὲ ἀνεγνώσθη Ξέρξης στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐνθαῦτα δευτέρῳ μὲν ἔτεϊ μετὰ τὸν θάνατον τὸν Δαρείου πρῶτα στρατηίην ποιέεται ἐπὶ τοὺς ἀπεστεῶτας. τούτους μέν νυν καταστρεψάμενος καὶ Αἴγυπτον πᾶσαν πολλὸν δουλοτέρην ποιήσας ἢ ἐπὶ Δαρείου ἦν, ἐπιτράπει Ἀχαιμένεϊ ἀδελφεῷ μὲν ἑωυτοῦ, Δαρείου δὲ παιδί. Ἀχαιμένεα μέν νυν ἐπιτροπεύοντα Αἰγύπτου χρόνῳ μετέπειτα ἐφόνευσε Ἰνάρως ὁ Ψαμμητίχου ἀνὴρ Λίβυς.After being persuaded to send an expedition against Hellas, Xerxes first marched against the rebels in the year after Darius death. He subdued them and laid Egypt under a much harder slavery than in the time of Darius, and he handed it over to Achaemenes, his own brother and Darius' son. While governing Egypt, this Achaemenes was at a later time slain by a Libyan, Inaros son of Psammetichus.


Ξέρξης δὲ μετὰ Αἰγύπτου ἅλωσιν ὡς ἔμελλε ἐς χεῖρας ἄξεσθαι τὸ στράτευμα τὸ ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, σύλλογον ἐπίκητον Περσέων τῶν ἀρίστων ἐποιέετο, ἵνα γνώμας τε πύθηται σφέων καὶ αὐτὸς ἐν πᾶσι εἴπῃ τὰ θέλει. ὡς δὲ συνελέχθησαν, ἔλεξεν Ξέρξης τάδε.After the conquest of Egypt, intending now to take in hand the expedition against Athens, Xerxes held a special assembly of the noblest among the Persians, so he could learn their opinions and declare his will before them all. When they were assembled, Xerxes spoke to them as follows: ,“Men of Persia, I am not bringing in and establishing a new custom, but following one that I have inherited. As I learn from our elders, we have never yet remained at peace ever since Cyrus deposed Astyages and we won this sovereignty from the Medes. It is the will of heaven; and we ourselves win advantage by our many enterprises. No one needs to tell you, who already know them well, which nations Cyrus and Cambyses and Darius my father subdued and added to our realm. ,Ever since I came to this throne, I have considered how I might not fall short of my predecessors in this honor, and not add less power to the Persians; and my considerations persuade me that we may win not only renown, but a land neither less nor worse, and more fertile, than that which we now possess; and we would also gain vengeance and requital. For this cause I have now summoned you together, that I may impart to you what I intend to do. ,It is my intent to bridge the Hellespont and lead my army through Europe to Hellas, so I may punish the Athenians for what they have done to the Persians and to my father. ,You saw that Darius my father was set on making an expedition against these men. But he is dead, and it was not granted him to punish them. On his behalf and that of all the Persians, I will never rest until I have taken Athens and burnt it, for the unprovoked wrong that its people did to my father and me. ,First they came to Sardis with our slave Aristagoras the Milesian and burnt the groves and the temples; next, how they dealt with us when we landed on their shores, when Datis and Artaphrenes were our generals, I suppose you all know. ,For these reasons I am resolved to send an army against them; and I reckon that we will find the following benefits among them: if we subdue those men, and their neighbors who dwell in the land of Pelops the Phrygian, we will make the borders of Persian territory and of the firmament of heaven be the same. ,No land that the sun beholds will border ours, but I will make all into one country, when I have passed over the whole of Europe. ,I learn that this is the situation: no city of men or any human nation which is able to meet us in battle will be left, if those of whom I speak are taken out of our way. Thus the guilty and the innocent will alike bear the yoke of slavery. ,This is how you would best please me: when I declare the time for your coming, every one of you must eagerly appear; and whoever comes with his army best equipped will receive from me such gifts as are reckoned most precious among us. ,Thus it must be done; but so that I not seem to you to have my own way, I lay the matter before you all, and bid whoever wishes to declare his opinion.” So spoke Xerxes and ceased.


“ἄνδρες Πέρσαι, οὔτʼ αὐτὸς κατηγήσομαι νόμον τόνδε ἐν ὑμῖν τιθείς, παραδεξάμενός τε αὐτῷ χρήσομαι. ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν πρεσβυτέρων, οὐδαμά κω ἠτρεμίσαμεν, ἐπείτε παρελάβομεν τὴν ἡγεμονίην τήνδε παρὰ Μήδων, Κύρου κατελόντος Ἀστυάγεα· ἀλλὰ θεός τε οὕτω ἄγει καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν πολλὰ ἐπέπουσι συμφέρεται ἐπὶ τὸ ἄμεινον. τὰ μέν νυν Κῦρός τε καὶ Καμβύσης πατήρ τε ἐμὸς Δαρεῖος κατεργάσαντο καὶ προσεκτήσαντο ἔθνεα, ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι. ἐγὼ δὲ ἐπείτε παρέλαβον τὸν θρόνον τοῦτον, ἐφρόντιζον ὅκως μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων ἐν τιμῇ τῇδε μηδὲ ἐλάσσω προσκτήσομαι δύναμιν Πέρσῃσι· φροντίζων δὲ εὑρίσκω ἅμα μὲν κῦδος τε ἡμῖν προσγινόμενον χώρην τε τῆς νῦν ἐκτήμεθα οὐκ ἐλάσσονα οὐδὲ φλαυροτέρην παμφορωτέρην τε, ἅμα δὲ τιμωρίην τε καὶ τίσιν γινομένην. διὸ ὑμέας νῦν ἐγὼ συνέλεξα, ἵνα τὸ νοέω πρήσσειν ὑπερθέωμαι ὑμῖν·”After the conquest of Egypt, intending now to take in hand the expedition against Athens, Xerxes held a special assembly of the noblest among the Persians, so he could learn their opinions and declare his will before them all. When they were assembled, Xerxes spoke to them as follows: ,“Men of Persia, I am not bringing in and establishing a new custom, but following one that I have inherited. As I learn from our elders, we have never yet remained at peace ever since Cyrus deposed Astyages and we won this sovereignty from the Medes. It is the will of heaven; and we ourselves win advantage by our many enterprises. No one needs to tell you, who already know them well, which nations Cyrus and Cambyses and Darius my father subdued and added to our realm. ,Ever since I came to this throne, I have considered how I might not fall short of my predecessors in this honor, and not add less power to the Persians; and my considerations persuade me that we may win not only renown, but a land neither less nor worse, and more fertile, than that which we now possess; and we would also gain vengeance and requital. For this cause I have now summoned you together, that I may impart to you what I intend to do. ,It is my intent to bridge the Hellespont and lead my army through Europe to Hellas, so I may punish the Athenians for what they have done to the Persians and to my father. ,You saw that Darius my father was set on making an expedition against these men. But he is dead, and it was not granted him to punish them. On his behalf and that of all the Persians, I will never rest until I have taken Athens and burnt it, for the unprovoked wrong that its people did to my father and me. ,First they came to Sardis with our slave Aristagoras the Milesian and burnt the groves and the temples; next, how they dealt with us when we landed on their shores, when Datis and Artaphrenes were our generals, I suppose you all know. ,For these reasons I am resolved to send an army against them; and I reckon that we will find the following benefits among them: if we subdue those men, and their neighbors who dwell in the land of Pelops the Phrygian, we will make the borders of Persian territory and of the firmament of heaven be the same. ,No land that the sun beholds will border ours, but I will make all into one country, when I have passed over the whole of Europe. ,I learn that this is the situation: no city of men or any human nation which is able to meet us in battle will be left, if those of whom I speak are taken out of our way. Thus the guilty and the innocent will alike bear the yoke of slavery. ,This is how you would best please me: when I declare the time for your coming, every one of you must eagerly appear; and whoever comes with his army best equipped will receive from me such gifts as are reckoned most precious among us. ,Thus it must be done; but so that I not seem to you to have my own way, I lay the matter before you all, and bid whoever wishes to declare his opinion.” So spoke Xerxes and ceased.


“μέλλω ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν διὰ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα Ἀθηναίους τιμωρήσωμαι ὅσα δὴ πεποιήκασι Πέρσας τε καὶ πατέρα τὸν ἐμόν. ὡρᾶτε μέν νυν καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν Δαρεῖον ἰθύοντα στρατεύεσθαι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους. ἀλλʼ ὃ μὲν τετελεύτηκε καὶ οὐκ ἐξεγένετο αὐτῷ τιμωρήσασθαι· ἐγὼ δὲ ὑπέρ τε ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων Περσέων οὐ πρότερον παύσομαι πρὶν ἢ ἕλω τε καὶ πυρώσω τὰς Ἀθήνας, οἵ γε ἐμὲ καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν ὑπῆρξαν ἄδικα ποιεῦντες. πρῶτα μὲν ἐς Σάρδις ἐλθόντες, ἅμα Ἀρισταγόρῃ τῷ Μιλησίῳ δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ ἀπικόμενοι, ἐνέπρησαν τά τε ἄλσεα καὶ τὰ ἱρά· δεύτερα δὲ ἡμέας οἷα ἔρξαν ἐς τὴν σφετέρην ἀποβάντας, ὅτε Δᾶτίς τε καὶ Ἀρταφρένης ἐστρατήγεον, τὰ ἐπίστασθέ κου πάντες.”After the conquest of Egypt, intending now to take in hand the expedition against Athens, Xerxes held a special assembly of the noblest among the Persians, so he could learn their opinions and declare his will before them all. When they were assembled, Xerxes spoke to them as follows: ,“Men of Persia, I am not bringing in and establishing a new custom, but following one that I have inherited. As I learn from our elders, we have never yet remained at peace ever since Cyrus deposed Astyages and we won this sovereignty from the Medes. It is the will of heaven; and we ourselves win advantage by our many enterprises. No one needs to tell you, who already know them well, which nations Cyrus and Cambyses and Darius my father subdued and added to our realm. ,Ever since I came to this throne, I have considered how I might not fall short of my predecessors in this honor, and not add less power to the Persians; and my considerations persuade me that we may win not only renown, but a land neither less nor worse, and more fertile, than that which we now possess; and we would also gain vengeance and requital. For this cause I have now summoned you together, that I may impart to you what I intend to do. ,It is my intent to bridge the Hellespont and lead my army through Europe to Hellas, so I may punish the Athenians for what they have done to the Persians and to my father. ,You saw that Darius my father was set on making an expedition against these men. But he is dead, and it was not granted him to punish them. On his behalf and that of all the Persians, I will never rest until I have taken Athens and burnt it, for the unprovoked wrong that its people did to my father and me. ,First they came to Sardis with our slave Aristagoras the Milesian and burnt the groves and the temples; next, how they dealt with us when we landed on their shores, when Datis and Artaphrenes were our generals, I suppose you all know. ,For these reasons I am resolved to send an army against them; and I reckon that we will find the following benefits among them: if we subdue those men, and their neighbors who dwell in the land of Pelops the Phrygian, we will make the borders of Persian territory and of the firmament of heaven be the same. ,No land that the sun beholds will border ours, but I will make all into one country, when I have passed over the whole of Europe. ,I learn that this is the situation: no city of men or any human nation which is able to meet us in battle will be left, if those of whom I speak are taken out of our way. Thus the guilty and the innocent will alike bear the yoke of slavery. ,This is how you would best please me: when I declare the time for your coming, every one of you must eagerly appear; and whoever comes with his army best equipped will receive from me such gifts as are reckoned most precious among us. ,Thus it must be done; but so that I not seem to you to have my own way, I lay the matter before you all, and bid whoever wishes to declare his opinion.” So spoke Xerxes and ceased.


“τούτων μὲν τοίνυν εἵνεκα ἀνάρτημαι ἐπʼ αὐτοὺς στρατεύεσθαι, ἀγαθὰ δὲ ἐν αὐτοῖσι τοσάδε ἀνευρίσκω λογιζόμενος· εἰ τούτους τε καὶ τοὺς τούτοισι πλησιοχώρους καταστρεψόμεθα, οἳ Πέλοπος τοῦ Φρυγὸς νέμονται χώρην, γῆν τὴν Περσίδα ἀποδέξομεν τῷ Διὸς αἰθέρι ὁμουρέουσαν. οὐ γὰρ δὴ χώρην γε οὐδεμίαν κατόψεται ἥλιος ὅμουρον ἐοῦσαν τῇ ἡμετέρῃ, ἀλλὰ σφέας πάσας ἐγὼ ἅμα ὑμῖν χώρην θήσω, διὰ πάσης διεξελθὼν τῆς Εὐρώπης. πυνθάνομαι γὰρ ὧδε ἔχειν, οὔτε τινὰ πόλιν ἀνδρῶν οὐδεμίαν οὔτε ἔθνος οὐδὲν ἀνθρώπων ὑπολείπεσθαι, τὸ ἡμῖν οἷόν τε ἔσται ἐλθεῖν ἐς μάχην, τούτων τῶν κατέλεξα ὑπεξαραιρημένων. οὕτω οἵ τε ἡμῖν αἴτιοι ἕξουσι δούλιον ζυγὸν οἵ τε ἀναίτιοι.”After the conquest of Egypt, intending now to take in hand the expedition against Athens, Xerxes held a special assembly of the noblest among the Persians, so he could learn their opinions and declare his will before them all. When they were assembled, Xerxes spoke to them as follows: ,“Men of Persia, I am not bringing in and establishing a new custom, but following one that I have inherited. As I learn from our elders, we have never yet remained at peace ever since Cyrus deposed Astyages and we won this sovereignty from the Medes. It is the will of heaven; and we ourselves win advantage by our many enterprises. No one needs to tell you, who already know them well, which nations Cyrus and Cambyses and Darius my father subdued and added to our realm. ,Ever since I came to this throne, I have considered how I might not fall short of my predecessors in this honor, and not add less power to the Persians; and my considerations persuade me that we may win not only renown, but a land neither less nor worse, and more fertile, than that which we now possess; and we would also gain vengeance and requital. For this cause I have now summoned you together, that I may impart to you what I intend to do. ,It is my intent to bridge the Hellespont and lead my army through Europe to Hellas, so I may punish the Athenians for what they have done to the Persians and to my father. ,You saw that Darius my father was set on making an expedition against these men. But he is dead, and it was not granted him to punish them. On his behalf and that of all the Persians, I will never rest until I have taken Athens and burnt it, for the unprovoked wrong that its people did to my father and me. ,First they came to Sardis with our slave Aristagoras the Milesian and burnt the groves and the temples; next, how they dealt with us when we landed on their shores, when Datis and Artaphrenes were our generals, I suppose you all know. ,For these reasons I am resolved to send an army against them; and I reckon that we will find the following benefits among them: if we subdue those men, and their neighbors who dwell in the land of Pelops the Phrygian, we will make the borders of Persian territory and of the firmament of heaven be the same. ,No land that the sun beholds will border ours, but I will make all into one country, when I have passed over the whole of Europe. ,I learn that this is the situation: no city of men or any human nation which is able to meet us in battle will be left, if those of whom I speak are taken out of our way. Thus the guilty and the innocent will alike bear the yoke of slavery. ,This is how you would best please me: when I declare the time for your coming, every one of you must eagerly appear; and whoever comes with his army best equipped will receive from me such gifts as are reckoned most precious among us. ,Thus it must be done; but so that I not seem to you to have my own way, I lay the matter before you all, and bid whoever wishes to declare his opinion.” So spoke Xerxes and ceased.


“ὑμεῖς δʼ ἄν μοι τάδε ποιέοντες χαρίζοισθε· ἐπεὰν ὑμῖν σημήνω τὸν χρόνον ἐς τὸν ἥκειν δεῖ, προθύμως πάντα τινὰ ὑμέων χρήσει παρεῖναι. ὃς ἂν δὲ ἔχων ἥκῃ παρεσκευασμένον στρατὸν κάλλιστα, δώσω οἱ δῶρα τὰ τιμιώτατα νομίζεται εἶναι ἐν ἡμετέρου. ποιητέα μέν νυν ταῦτα ἐστὶ οὕτω· ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβουλεύειν ὑμῖν δοκέω, τίθημι τὸ πρῆγμα ἐς μέσον, γνώμην κελεύων ὑμέων τὸν βουλόμενον ἀποφαίνεσθαι.” ταῦτα εἴπας ἐπαύετο.After the conquest of Egypt, intending now to take in hand the expedition against Athens, Xerxes held a special assembly of the noblest among the Persians, so he could learn their opinions and declare his will before them all. When they were assembled, Xerxes spoke to them as follows: ,“Men of Persia, I am not bringing in and establishing a new custom, but following one that I have inherited. As I learn from our elders, we have never yet remained at peace ever since Cyrus deposed Astyages and we won this sovereignty from the Medes. It is the will of heaven; and we ourselves win advantage by our many enterprises. No one needs to tell you, who already know them well, which nations Cyrus and Cambyses and Darius my father subdued and added to our realm. ,Ever since I came to this throne, I have considered how I might not fall short of my predecessors in this honor, and not add less power to the Persians; and my considerations persuade me that we may win not only renown, but a land neither less nor worse, and more fertile, than that which we now possess; and we would also gain vengeance and requital. For this cause I have now summoned you together, that I may impart to you what I intend to do. ,It is my intent to bridge the Hellespont and lead my army through Europe to Hellas, so I may punish the Athenians for what they have done to the Persians and to my father. ,You saw that Darius my father was set on making an expedition against these men. But he is dead, and it was not granted him to punish them. On his behalf and that of all the Persians, I will never rest until I have taken Athens and burnt it, for the unprovoked wrong that its people did to my father and me. ,First they came to Sardis with our slave Aristagoras the Milesian and burnt the groves and the temples; next, how they dealt with us when we landed on their shores, when Datis and Artaphrenes were our generals, I suppose you all know. ,For these reasons I am resolved to send an army against them; and I reckon that we will find the following benefits among them: if we subdue those men, and their neighbors who dwell in the land of Pelops the Phrygian, we will make the borders of Persian territory and of the firmament of heaven be the same. ,No land that the sun beholds will border ours, but I will make all into one country, when I have passed over the whole of Europe. ,I learn that this is the situation: no city of men or any human nation which is able to meet us in battle will be left, if those of whom I speak are taken out of our way. Thus the guilty and the innocent will alike bear the yoke of slavery. ,This is how you would best please me: when I declare the time for your coming, every one of you must eagerly appear; and whoever comes with his army best equipped will receive from me such gifts as are reckoned most precious among us. ,Thus it must be done; but so that I not seem to you to have my own way, I lay the matter before you all, and bid whoever wishes to declare his opinion.” So spoke Xerxes and ceased.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Hebrew Bible, Esther, 6.6, 6.8, 6.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6.6. וַיָּבוֹא הָמָן וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ מַה־לַעֲשׂוֹת בָּאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ וַיֹּאמֶר הָמָן בְּלִבּוֹ לְמִי יַחְפֹּץ הַמֶּלֶךְ לַעֲשׂוֹת יְקָר יוֹתֵר מִמֶּנִּי׃ 6.8. יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַלְכוּת אֲשֶׁר לָבַשׁ־בּוֹ הַמֶּלֶךְ וְסוּס אֲשֶׁר רָכַב עָלָיו הַמֶּלֶךְ וַאֲשֶׁר נִתַּן כֶּתֶר מַלְכוּת בְּרֹאשׁוֹ׃ 6.6. So Haman came in. And the king said unto him: ‘What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour?’—Now Haman said in his heart: ‘Whom would the king delight to honour besides myself?’—" 6.8. let royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and on whose head a crown royal is set;" 6.10. Then the king said to Haman: ‘Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king’s gate; let nothing fail of all that thou hast spoken.’"
2. Hebrew Bible, Genesis, 6.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6.17. וַאֲנִי הִנְנִי מֵבִיא אֶת־הַמַּבּוּל מַיִם עַל־הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל־בָּשָׂר אֲשֶׁר־בּוֹ רוּחַ חַיִּים מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם כֹּל אֲשֶׁר־בָּאָרֶץ יִגְוָע׃ 6.17. And I, behold, I do bring the flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; every thing that is in the earth shall perish."
3. Hebrew Bible, Numbers, 22 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4. Hebrew Bible, Psalms, 36.4 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

36.4. דִּבְרֵי־פִיו אָוֶן וּמִרְמָה חָדַל לְהַשְׂכִּיל לְהֵיטִיב׃ 36.4. The words of his mouth are iniquity and deceit; He hath left off to be wise, to do good."
5. Hebrew Bible, 1 Samuel, 25.17 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25.17. וְעַתָּה דְּעִי וּרְאִי מַה־תַּעֲשִׂי כִּי־כָלְתָה הָרָעָה אֶל־אֲדֹנֵינוּ וְעַל כָּל־בֵּיתוֹ וְהוּא בֶּן־בְּלִיַּעַל מִדַּבֵּר אֵלָיו׃ 25.17. Now therefore know and consider what thou wilt do; for evil is determined against our master, and against all his household: for he is such a base fellow, that no man can speak to him."
6. Hebrew Bible, 2 Kings, 5.4-5.6 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.4. וַיָּבֹא וַיַּגֵּד לַאדֹנָיו לֵאמֹר כָּזֹאת וְכָזֹאת דִּבְּרָה הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל׃ 5.5. וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ־אֲרָם לֶךְ־בֹּא וְאֶשְׁלְחָה סֵפֶר אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ עֶשֶׂר כִּכְּרֵי־כֶסֶף וְשֵׁשֶׁת אֲלָפִים זָהָב וְעֶשֶׂר חֲלִיפוֹת בְּגָדִים׃ 5.6. וַיָּבֵא הַסֵּפֶר אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר וְעַתָּה כְּבוֹא הַסֵּפֶר הַזֶּה אֵלֶיךָ הִנֵּה שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ אֶת־נַעֲמָן עַבְדִּי וַאֲסַפְתּוֹ מִצָּרַעְתּוֹ׃ 5.4. And he went in, and told his lord, saying: ‘Thus and thus said the maid that is of the land of Israel.’" 5.5. And the king of Aram said: ‘Go now, and I will send a letter unto the king of Israel.’ And he departed, and took with him ten talents of silver, and six thousand pieces of gold, and ten changes of raiment." 5.6. And he brought the letter to the king of Israel, saying: ‘And now when this letter is come unto thee, behold, I have sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy.’"
7. Herodotus, Histories, None (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.11. For the present she made no sign and kept quiet. But as soon as it was day, she prepared those of her household whom she saw were most faithful to her, and called Gyges. He, supposing that she knew nothing of what had been done, answered the summons; for he was used to attending the queen whenever she summoned him. ,When Gyges came, the lady addressed him thus: “Now, Gyges, you have two ways before you; decide which you will follow. You must either kill Candaules and take me and the throne of Lydia for your own, or be killed yourself now without more ado; that will prevent you from obeying all Candaules' commands in the future and seeing what you should not see. ,One of you must die: either he, the contriver of this plot, or you, who have outraged all custom by looking on me uncovered.” Gyges stood awhile astonished at this; presently, he begged her not to compel him to such a choice. ,But when he could not deter her, and saw that dire necessity was truly upon him either to kill his master or himself be killed by others, he chose his own life. Then he asked: “Since you force me against my will to kill my master, I would like to know how we are to lay our hands on him.” ,She replied, “You shall come at him from the same place where he made you view me naked: attack him in his sleep.”
8. Lycophron, Alexandra, 1207, 1206 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

9. Septuagint, Judith, 2.3, 2.6, 5.5-5.21 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

2.3. and it was decided that every one who had not obeyed his command should be destroyed. 2.6. Go and attack the whole west country, because they disobeyed my orders. 5.5. Then Achior, the leader of all the Ammonites, said to him, "Let my lord now hear a word from the mouth of your servant, and I will tell you the truth about this people that dwells in the nearby mountain district. No falsehood shall come from your servant's mouth. 5.6. This people is descended from the Chaldeans. 5.7. At one time they lived in Mesopotamia, because they would not follow the gods of their fathers who were in Chaldea. 5.8. For they had left the ways of their ancestors, and they worshiped the God of heaven, the God they had come to know; hence they drove them out from the presence of their gods; and they fled to Mesopotamia, and lived there for a long time. 5.9. Then their God commanded them to leave the place where they were living and go to the land of Canaan. There they settled, and prospered, with much gold and silver and very many cattle. 5.10. When a famine spread over Canaan they went down to Egypt and lived there as long as they had food; and there they became a great multitude -- so great that they could not be counted. 5.11. So the king of Egypt became hostile to them; he took advantage of them and set them to making bricks, and humbled them and made slaves of them. 5.12. Then they cried out to their God, and he afflicted the whole land of Egypt with incurable plagues; and so the Egyptians drove them out of their sight. 5.13. Then God dried up the Red Sea before them 5.14. and he led them by the way of Sinai and Kadesh-barnea, and drove out all the people of the wilderness. 5.15. So they lived in the land of the Amorites, and by their might destroyed all the inhabitants of Heshbon; and crossing over the Jordan they took possession of all the hill country. 5.16. And they drove out before them the Canaanites and the Perizzites and the Jebusites and the Shechemites and all the Gergesites, and lived there a long time. 5.17. As long as they did not sin against their God they prospered, for the God who hates iniquity is with them. 5.18. But when they departed from the way which he had appointed for them, they were utterly defeated in many battles and were led away captive to a foreign country; the temple of their God was razed to the ground, and their cities were captured by their enemies. 5.19. But now they have returned to their God, and have come back from the places to which they were scattered, and have occupied Jerusalem, where their sanctuary is, and have settled in the hill country, because it was uninhabited. 5.20. Now therefore, my master and lord, if there is any unwitting error in this people and they sin against their God and we find out their offense, then we will go up and defeat them. 5.21. But if there is no transgression in their nation, then let my lord pass them by; for their Lord will defend them, and their God will protect them, and we shall be put to shame before the whole world.
10. Plutarch, Cimon, 8.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Theseus, 36.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Pausanias, Description of Greece, 4.32.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

4.32.3. There is also the tomb of Aristomenes here. They say that it is not a cenotaph, but when I asked whence and in what manner they recovered the bones of Aristomenes, they said that they sent to Rhodes for them, and that it was the god of Delphi who ordered it. They also instructed me in the nature of the rites carried out at the tomb. The bull which is to be offered to the dead man is brought to the tomb and bound to the pillar which stands upon the grave. Being fierce and unused to bonds he will not stand; and if the pillar is moved by his struggles and bounds, it is a good omen to the Messenians, but if the pillar is not moved the sign portends misfortune.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achior,talks to holophernes Gera (2014), Judith, 61
ahasuerus Gera (2014), Judith, 138
aram,king of Gera (2014), Judith, 138
aristomenes Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
aristotle,on hybris Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151
arkas Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
artabanus de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
athenians,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
athenians,vows of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
athens de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
balaam Gera (2014), Judith, 138
balak Gera (2014), Judith, 138
bethulia Gera (2014), Judith, 61
bones,hero bones Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
book of judith,and greek writings Gera (2014), Judith, 61
booty and plundering Gera (2014), Judith, 138
cambyses de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
characterization de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
cimon of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
cleomenes of sparta de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
commanders,army,and kings Gera (2014), Judith, 138
councils and conferences Gera (2014), Judith, 61, 138
court tales Gera (2014), Judith, 61
croesus de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
crush/ shatter enemy Gera (2014), Judith, 138
cyrus de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
darius de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
darius of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
delphic oracle,to parians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
demaratus Gera (2014), Judith, 61
demeter,thesmophoros of paros Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
earth,and water Gera (2014), Judith, 61
egypt and egyptians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
emotion,description of de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotional restraint,expression of de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotional restraint de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
emotions,anger/rage de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
emotions,astonishment/surprise de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotions,desire de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotions,fear (fright) de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotions,grief de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotions,joy de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
emotions,pity de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
emotions,remorse/regret de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
fear Gera (2014), Judith, 61
fisher,n. Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151
floods Gera (2014), Judith, 138
greed de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
haman Gera (2014), Judith, 138
hanun Gera (2014), Judith, 138
hektor Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
herodotus Gera (2014), Judith, 61; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
holophernes,silent Gera (2014), Judith, 138
holophernes Gera (2014), Judith, 138
hybris,and honour Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151
hybris,behavioural aspect of Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151
impiety,of violating and destroying sanctuaries Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
jerusalem Gera (2014), Judith, 61
kore,goddess,of paros Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
language and style,book of judith,calques and hebraicisms Gera (2014), Judith, 138
language and style,book of judith,mistranslation of hebrew? Gera (2014), Judith, 138
laughter de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
mardonius Gera (2014), Judith, 61, 138
miltiades the younger of athens,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
monarchy de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
naaman Gera (2014), Judith, 138
nebuchadnezzar of judith Gera (2014), Judith, 61, 138
noah Gera (2014), Judith, 138
omens,testing of Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
pain/suffering de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
parians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
periander de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
persian traces in judith Gera (2014), Judith, 61
persians de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
phicol Gera (2014), Judith, 138
pythia of delphi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
questions,divinatory Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
questions,multiple Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
questions Gera (2014), Judith, 61
reassurance' Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
revenge de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
sparta/spartans Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
sparta de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
spartans Gera (2014), Judith, 61
speech de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370
tears de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372
thermopylae Gera (2014), Judith, 61
thinking big Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151
timo of paros Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 37
tisamenos Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 49
tyranny de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 372
xerxes Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 151; Gera (2014), Judith, 61, 138; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 370, 372