Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 7.157-7.158


τοιούτῳ μὲν τρόπῳ τύραννος ἐγεγόνεε μέγας ὁ Γέλων· τότε δʼ ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν Ἑλλήνων ἀπίκατο ἐς τὰς Συρηκούσας, ἐλθόντες αὐτῷ ἐς λόγους ἔλεγον τάδε. “ἔπεμψαν ἡμέας Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ τούτων σύμμαχοι παραλαμψομένους σε πρὸς τὸν βάρβαρον· τὸν γὰρ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα πάντως κου πυνθάνεαι, ὅτι Πέρσης ἀνὴρ μέλλει, ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον καὶ ἐπάγων πάντα τὸν ἠῷον στρατὸν ἐκ τῆς Ἀσίης, στρατηλατήσειν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, πρόσχημα μὲν ποιεύμενος ὡς ἐπʼ Ἀθήνας ἐλαύνει, ἐν νόῳ δὲ ἔχων πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ὑπʼ ἑωυτῷ ποιήσασθαι. σὺ δὲ δυνάμιός τε γὰρ ἥκεις μεγάλως καὶ μοῖρά τοι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἐλαχίστη μέτα ἄρχοντί γε Σικελίης, βοήθεέ τε τοῖσι ἐλευθεροῦσι τὴν Ἑλλάδα καὶ συνελευθέρου. ἁλὴς μὲν γὰρ γενομένη πᾶσα ἡ Ἑλλὰς χεὶρ μεγάλη συνάγεται, καὶ ἀξιόμαχοι γινόμεθα τοῖσι ἐπιοῦσι· ἢν δὲ οἳ μὲν ἡμέων καταπροδιδῶσι οἳ δὲ μὴ θέλωσι τιμωρέειν, τὸ δὲ ὑγιαῖνον τῆς Ἑλλάδος ᾖ ὀλίγον, τοῦτο δὲ ἤδη δεινὸν γίνεται μὴ πέσῃ πᾶσα ἡ Ἑλλάς. μὴ γὰρ ἐλπίσῃς, ἢν ἡμέας καταστρέψηται ὁ Πέρσης μάχῃ κρατήσας, ὡς οὐκὶ ἥξει παρὰ σέ γε, ἀλλὰ πρὸ τούτου φύλαξαι· βοηθέων γὰρ ἡμῖν σεωυτῷ τιμωρέεις. τῷ δὲ εὖ βουλευθέντι πρήγματι τελευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρηστὴ ἐθέλει ἐπιγίνεσθαι.”By these means Gelon had grown to greatness as a tyrant, and now, when the Greek envoys had come to Syracuse, they had audience with him and spoke as follows: “The Lacedaemonians and their allies have sent us to win your aid against the foreigner, for it cannot be, we think, that you have no knowledge of the Persian invader of Hellas, how he proposes to bridge the Hellespont and lead all the hosts of the east from Asia against us, making an open show of marching against Athens, but actually with intent to subdue all Hellas to his will. ,Now you are rich in power, and as lord of Sicily you rule what is not the least part of Hellas; therefore, we beg of you, send help to those who are going to free Hellas, and aid them in so doing. The uniting of all those of Greek stock entails the mustering of a mighty host able to meet our invaders in the field. If, however, some of us play false and others will not come to our aid, while the sound part of Hellas is but small, then it is to be feared that all Greek lands alike will be destroyed. ,Do not for a moment think that if the Persian defeats us in battle and subdues us, he will leave you unassailed, but rather look well to yourself before that day comes. Aid us, and you champion your own cause; in general a well-laid plan leads to a happy issue.”


οἳ μὲν ταῦτα ἔλεγον, Γέλων δὲ πολλὸς ἐνέκειτο λέγων τοιάδε. “ἄνδρες Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην ἐτολμήσατε ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν βάρβαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν· αὐτοὶ δὲ ἐμεῦ πρότερον δεηθέντος βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο, ἐπισκήπτοντός τε τὸν Δωριέος τοῦ Ἀναξανδρίδεω πρὸς Ἐγεσταίων φόνον ἐκπρήξασθαι, ὑποτείνοντός τε τὰ ἐμπόρια συνελευθεροῦν ἀπʼ ὧν ὑμῖν μεγάλαι ὠφελίαι τε καὶ ἐπαυρέσιες γεγόνασι, οὔτε ἐμεῦ εἵνεκα ἤλθετε βοηθήσοντες οὔτε τὸν Δωριέος φόνον ἐκπρηξόμενοι, τό τε κατʼ ὑμέας τάδε ἅπαντα ὑπὸ βαρβάροισι νέμεται. ἀλλὰ εὖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὸ ἄμεινον κατέστη. νῦν δὲ ἐπειδὴ περιελήλυθε ὁ πόλεμος καὶ ἀπῖκται ἐς ὑμέας, οὕτω δὴ Γέλωνος μνῆστις γέγονε. ἀτιμίης δὲ πρὸς ὑμέων κυρήσας οὐκ ὁμοιώσομαι ὑμῖν, ἀλλʼ ἕτοιμος εἰμὶ βοηθέειν παρεχόμενος διηκοσίας τε τριήρεας καὶ δισμυρίους ὁπλίτας καὶ δισχιλίην ἵππον καὶ δισχιλίους τοξότας καὶ δισχιλίους σφενδονήτας καὶ δισχιλίους ἱπποδρόμους ψιλούς· σῖτόν τε ἁπάσῃ τῇ Ἑλλήνων στρατιῇ, ἔστʼ ἂν διαπολεμήσωμεν, ὑποδέκομαι παρέξειν. ἐπὶ δὲ λόγῳ τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι, ἐπʼ ᾧ στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων ἔσομαι πρὸς τὸν βάρβαρον. ἐπʼ ἄλλῳ δὲ λόγῳ οὔτʼ ἂν αὐτὸς ἔλθοιμι οὔτʼ ἂν ἄλλους πέμψαιμι.”This is what they said, and Gelon, speaking very vehemently, said in response to this: “Men of Hellas, it is with a self-seeking plea that you have dared to come here and invite me to be your ally against the foreigners; yet what of yourselves? ,When I was at odds with the Carchedonians, and asked you to be my comrades against a foreign army, and when I desired that you should avenge the slaying of Dorieus son of Anaxandrides on the men of Egesta, and when I promised to free those trading ports from which great advantage and profit have accrued to you,—then neither for my sake would you come to aid nor to avenge the slaying of Dorieus. Because of your position in these matters, all these lands lie beneath the foreigners' feet. ,Let that be; for all ended well, and our state was improved. But now that the war has come round to you in your turn, it is time for remembering Gelon! ,Despite the fact that you slighted me, I will not make an example of you; I am ready to send to your aid two hundred triremes, twenty thousand men-at-arms, two thousand horsemen, two thousand archers, two thousand slingers, and two thousand light-armed men to run with horsemen. I also pledge to furnish provisions for the whole Greek army until we have made an end of the war. ,All this, however, I promise on one condition, that I shall be general and leader of the Greeks against the foreigner. On no other condition will I come myself or send others.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Homer, Iliad, 2.522, 7.125, 9.260-9.299, 19.83, 19.147 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.522. /and sacred Crisa and Daulis and Panopeus; and that dwelt about Anemoreia and Hyampolis, and that lived beside the goodly river Cephisus, and that held Lilaea by the springs of Cephisus. With these followed forty black ships. 7.125. /Verily aloud would old Peleus groan, the driver of chariots, goodly counsellor, and orator of the Myrmidons, who on a time questioned me in his own house, and rejoiced greatly as he asked of the lineage and birth of all the Argives. If he were to hear that these were now all cowering before Hector 9.260. /and put from thee thy bitter wrath. To thee Agamemnon offereth worthy gifts, so thou wilt cease from thine anger. Nay come, hearken thou to me, and I will tell the tale of all the gifts that in his hut Agamemnon promised thee: seven tripods, that the fire hath not touched, and ten talents of gold 9.261. /and put from thee thy bitter wrath. To thee Agamemnon offereth worthy gifts, so thou wilt cease from thine anger. Nay come, hearken thou to me, and I will tell the tale of all the gifts that in his hut Agamemnon promised thee: seven tripods, that the fire hath not touched, and ten talents of gold 9.262. /and put from thee thy bitter wrath. To thee Agamemnon offereth worthy gifts, so thou wilt cease from thine anger. Nay come, hearken thou to me, and I will tell the tale of all the gifts that in his hut Agamemnon promised thee: seven tripods, that the fire hath not touched, and ten talents of gold 9.263. /and put from thee thy bitter wrath. To thee Agamemnon offereth worthy gifts, so thou wilt cease from thine anger. Nay come, hearken thou to me, and I will tell the tale of all the gifts that in his hut Agamemnon promised thee: seven tripods, that the fire hath not touched, and ten talents of gold 9.264. /and put from thee thy bitter wrath. To thee Agamemnon offereth worthy gifts, so thou wilt cease from thine anger. Nay come, hearken thou to me, and I will tell the tale of all the gifts that in his hut Agamemnon promised thee: seven tripods, that the fire hath not touched, and ten talents of gold 9.265. /and twenty gleaming cauldrons, and twelve strong horses, winners in the race that have won prizes by their fleetness. Not without booty were a man nor unpossessed of precious gold, whoso had wealth as great as the prizes Agamemnon's horses have won by their speed. 9.266. /and twenty gleaming cauldrons, and twelve strong horses, winners in the race that have won prizes by their fleetness. Not without booty were a man nor unpossessed of precious gold, whoso had wealth as great as the prizes Agamemnon's horses have won by their speed. 9.267. /and twenty gleaming cauldrons, and twelve strong horses, winners in the race that have won prizes by their fleetness. Not without booty were a man nor unpossessed of precious gold, whoso had wealth as great as the prizes Agamemnon's horses have won by their speed. 9.268. /and twenty gleaming cauldrons, and twelve strong horses, winners in the race that have won prizes by their fleetness. Not without booty were a man nor unpossessed of precious gold, whoso had wealth as great as the prizes Agamemnon's horses have won by their speed. 9.269. /and twenty gleaming cauldrons, and twelve strong horses, winners in the race that have won prizes by their fleetness. Not without booty were a man nor unpossessed of precious gold, whoso had wealth as great as the prizes Agamemnon's horses have won by their speed. 9.270. /And he will give seven women skilled in goodly handiwork, women of Lesbos, whom on the day when thou thyself tookest well-built Lesbos he chose him from the spoil, and that in beauty surpassed all women folk. These will he give thee, and amid them shall be she whom he then took away, the daughter of Briseus; and he will furthermore swear a great oath 9.271. /And he will give seven women skilled in goodly handiwork, women of Lesbos, whom on the day when thou thyself tookest well-built Lesbos he chose him from the spoil, and that in beauty surpassed all women folk. These will he give thee, and amid them shall be she whom he then took away, the daughter of Briseus; and he will furthermore swear a great oath 9.272. /And he will give seven women skilled in goodly handiwork, women of Lesbos, whom on the day when thou thyself tookest well-built Lesbos he chose him from the spoil, and that in beauty surpassed all women folk. These will he give thee, and amid them shall be she whom he then took away, the daughter of Briseus; and he will furthermore swear a great oath 9.273. /And he will give seven women skilled in goodly handiwork, women of Lesbos, whom on the day when thou thyself tookest well-built Lesbos he chose him from the spoil, and that in beauty surpassed all women folk. These will he give thee, and amid them shall be she whom he then took away, the daughter of Briseus; and he will furthermore swear a great oath 9.274. /And he will give seven women skilled in goodly handiwork, women of Lesbos, whom on the day when thou thyself tookest well-built Lesbos he chose him from the spoil, and that in beauty surpassed all women folk. These will he give thee, and amid them shall be she whom he then took away, the daughter of Briseus; and he will furthermore swear a great oath 9.275. /that never went he up into her bed, neither had dalliance with her, as is the appointed way, O king, of men and women. All these things shall be ready to thy hand forthwith; and if hereafter it so be the gods grant us to lay waste the great city of Priam, do thou then enter in 9.276. /that never went he up into her bed, neither had dalliance with her, as is the appointed way, O king, of men and women. All these things shall be ready to thy hand forthwith; and if hereafter it so be the gods grant us to lay waste the great city of Priam, do thou then enter in 9.277. /that never went he up into her bed, neither had dalliance with her, as is the appointed way, O king, of men and women. All these things shall be ready to thy hand forthwith; and if hereafter it so be the gods grant us to lay waste the great city of Priam, do thou then enter in 9.278. /that never went he up into her bed, neither had dalliance with her, as is the appointed way, O king, of men and women. All these things shall be ready to thy hand forthwith; and if hereafter it so be the gods grant us to lay waste the great city of Priam, do thou then enter in 9.279. /that never went he up into her bed, neither had dalliance with her, as is the appointed way, O king, of men and women. All these things shall be ready to thy hand forthwith; and if hereafter it so be the gods grant us to lay waste the great city of Priam, do thou then enter in 9.280. /what time we Achaeans be dividing the spoil, and heap up thy ship with store of gold and bronze, and thyself choose twenty Trojan women that be fairest after Argive Helen. And if we return to Achaean Argos, richest of lands, thou shalt be his son, and he will honour thee even as Orestes 9.281. /what time we Achaeans be dividing the spoil, and heap up thy ship with store of gold and bronze, and thyself choose twenty Trojan women that be fairest after Argive Helen. And if we return to Achaean Argos, richest of lands, thou shalt be his son, and he will honour thee even as Orestes 9.282. /what time we Achaeans be dividing the spoil, and heap up thy ship with store of gold and bronze, and thyself choose twenty Trojan women that be fairest after Argive Helen. And if we return to Achaean Argos, richest of lands, thou shalt be his son, and he will honour thee even as Orestes 9.283. /what time we Achaeans be dividing the spoil, and heap up thy ship with store of gold and bronze, and thyself choose twenty Trojan women that be fairest after Argive Helen. And if we return to Achaean Argos, richest of lands, thou shalt be his son, and he will honour thee even as Orestes 9.284. /what time we Achaeans be dividing the spoil, and heap up thy ship with store of gold and bronze, and thyself choose twenty Trojan women that be fairest after Argive Helen. And if we return to Achaean Argos, richest of lands, thou shalt be his son, and he will honour thee even as Orestes 9.285. /that is reared in all abundance, his son well-beloved. 9.286. /that is reared in all abundance, his son well-beloved. 9.287. /that is reared in all abundance, his son well-beloved. 9.288. /that is reared in all abundance, his son well-beloved. 9.289. /that is reared in all abundance, his son well-beloved. Three daughters has he in his well-builded hall, Chrysothemis, and Laodice, and Ophianassa; of these mayest thou lead to the house of Peleus which one thou wilt, without gifts of wooing; and he will furthermore give a dower 9.290. /full rich, such as no man ever yet gave with his daughter. And seven well-peopled cities will he give thee, Cardamyle, Enope, and grassy Hire, and sacred Pherae, and Antheia, with deep meadows, and fair Aipeia, and vine-clad Pedasus. 9.291. /full rich, such as no man ever yet gave with his daughter. And seven well-peopled cities will he give thee, Cardamyle, Enope, and grassy Hire, and sacred Pherae, and Antheia, with deep meadows, and fair Aipeia, and vine-clad Pedasus. 9.292. /full rich, such as no man ever yet gave with his daughter. And seven well-peopled cities will he give thee, Cardamyle, Enope, and grassy Hire, and sacred Pherae, and Antheia, with deep meadows, and fair Aipeia, and vine-clad Pedasus. 9.293. /full rich, such as no man ever yet gave with his daughter. And seven well-peopled cities will he give thee, Cardamyle, Enope, and grassy Hire, and sacred Pherae, and Antheia, with deep meadows, and fair Aipeia, and vine-clad Pedasus. 9.294. /full rich, such as no man ever yet gave with his daughter. And seven well-peopled cities will he give thee, Cardamyle, Enope, and grassy Hire, and sacred Pherae, and Antheia, with deep meadows, and fair Aipeia, and vine-clad Pedasus. 9.295. /All are nigh the sea, on the uttermost borders of sandy Pylos, and in them dwell men rich in flocks and rich in kine, men that shall honour thee with gifts as though thou wert a god, and beneath thy sceptre shall bring thy ordices to prosperous fulfillment. All this will he bring to pass for thee, if thou but cease from thy wrath. 9.296. /All are nigh the sea, on the uttermost borders of sandy Pylos, and in them dwell men rich in flocks and rich in kine, men that shall honour thee with gifts as though thou wert a god, and beneath thy sceptre shall bring thy ordices to prosperous fulfillment. All this will he bring to pass for thee, if thou but cease from thy wrath. 9.297. /All are nigh the sea, on the uttermost borders of sandy Pylos, and in them dwell men rich in flocks and rich in kine, men that shall honour thee with gifts as though thou wert a god, and beneath thy sceptre shall bring thy ordices to prosperous fulfillment. All this will he bring to pass for thee, if thou but cease from thy wrath. 9.298. /All are nigh the sea, on the uttermost borders of sandy Pylos, and in them dwell men rich in flocks and rich in kine, men that shall honour thee with gifts as though thou wert a god, and beneath thy sceptre shall bring thy ordices to prosperous fulfillment. All this will he bring to pass for thee, if thou but cease from thy wrath. 9.299. /All are nigh the sea, on the uttermost borders of sandy Pylos, and in them dwell men rich in flocks and rich in kine, men that shall honour thee with gifts as though thou wert a god, and beneath thy sceptre shall bring thy ordices to prosperous fulfillment. All this will he bring to pass for thee, if thou but cease from thy wrath. 19.83. /nor is it seemly to break in upon his words; grievous were that even for one well-skilled. And amid the uproar of many how should a man either hear or speak? —hampered is he then, clear-voiced talker though he be. To the son of Peleus will I declare my mind, but do ye other Argives give heed, and mark well my words each man of you. 19.147. / Most glorious son of Atreus, Agamemnon, king of men, for the gifts, to give them if thou wilt, as is but seemly, or to withhold them, rests with thee. But now let us bethink us of battle with all speed; it beseemeth not to dally here in talk
2. Homer, Odyssey, 24.426-24.429 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Herodotus, Histories, 1.30-1.32, 1.70.1, 1.94, 1.143, 3.39, 3.71-3.73, 3.80-3.83, 3.122, 5.18-5.22, 5.78, 5.80, 6.11-6.12, 7.101-7.105, 7.148-7.153, 7.155-7.156, 7.158-7.163, 7.161.3, 7.165-7.166, 7.169-7.170, 8.62, 8.144, 9.26-9.27, 9.27.4, 9.27.6 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.30. So for that reason, and to see the world, Solon went to visit Amasis in Egypt and then to Croesus in Sardis . When he got there, Croesus entertained him in the palace, and on the third or fourth day Croesus told his attendants to show Solon around his treasures, and they pointed out all those things that were great and blest. ,After Solon had seen everything and had thought about it, Croesus found the opportunity to say, “My Athenian guest, we have heard a lot about you because of your wisdom and of your wanderings, how as one who loves learning you have traveled much of the world for the sake of seeing it, so now I desire to ask you who is the most fortunate man you have seen.” ,Croesus asked this question believing that he was the most fortunate of men, but Solon, offering no flattery but keeping to the truth, said, “O King, it is Tellus the Athenian.” ,Croesus was amazed at what he had said and replied sharply, “In what way do you judge Tellus to be the most fortunate?” Solon said, “Tellus was from a prosperous city, and his children were good and noble. He saw children born to them all, and all of these survived. His life was prosperous by our standards, and his death was most glorious: ,when the Athenians were fighting their neighbors in Eleusis, he came to help, routed the enemy, and died very finely. The Athenians buried him at public expense on the spot where he fell and gave him much honor.” 1.31. When Solon had provoked him by saying that the affairs of Tellus were so fortunate, Croesus asked who he thought was next, fully expecting to win second prize. Solon answered, “Cleobis and Biton. ,They were of Argive stock, had enough to live on, and on top of this had great bodily strength. Both had won prizes in the athletic contests, and this story is told about them: there was a festival of Hera in Argos, and their mother absolutely had to be conveyed to the temple by a team of oxen. But their oxen had not come back from the fields in time, so the youths took the yoke upon their own shoulders under constraint of time. They drew the wagon, with their mother riding atop it, traveling five miles until they arrived at the temple. ,When they had done this and had been seen by the entire gathering, their lives came to an excellent end, and in their case the god made clear that for human beings it is a better thing to die than to live. The Argive men stood around the youths and congratulated them on their strength; the Argive women congratulated their mother for having borne such children. ,She was overjoyed at the feat and at the praise, so she stood before the image and prayed that the goddess might grant the best thing for man to her children Cleobis and Biton, who had given great honor to the goddess. ,After this prayer they sacrificed and feasted. The youths then lay down in the temple and went to sleep and never rose again; death held them there. The Argives made and dedicated at Delphi statues of them as being the best of men.” 1.32. Thus Solon granted second place in happiness to these men. Croesus was vexed and said, “My Athenian guest, do you so much despise our happiness that you do not even make us worth as much as common men?” Solon replied, “Croesus, you ask me about human affairs, and I know that the divine is entirely grudging and troublesome to us. ,In a long span of time it is possible to see many things that you do not want to, and to suffer them, too. I set the limit of a man's life at seventy years; ,these seventy years have twenty-five thousand, two hundred days, leaving out the intercalary month. But if you make every other year longer by one month, so that the seasons agree opportunely, then there are thirty-five intercalary months during the seventy years, and from these months there are one thousand fifty days. ,Out of all these days in the seventy years, all twenty-six thousand, two hundred and fifty of them, not one brings anything at all like another. So, Croesus, man is entirely chance. ,To me you seem to be very rich and to be king of many people, but I cannot answer your question before I learn that you ended your life well. The very rich man is not more fortunate than the man who has only his daily needs, unless he chances to end his life with all well. Many very rich men are unfortunate, many of moderate means are lucky. ,The man who is very rich but unfortunate surpasses the lucky man in only two ways, while the lucky surpasses the rich but unfortunate in many. The rich man is more capable of fulfilling his appetites and of bearing a great disaster that falls upon him, and it is in these ways that he surpasses the other. The lucky man is not so able to support disaster or appetite as is the rich man, but his luck keeps these things away from him, and he is free from deformity and disease, has no experience of evils, and has fine children and good looks. ,If besides all this he ends his life well, then he is the one whom you seek, the one worthy to be called fortunate. But refrain from calling him fortunate before he dies; call him lucky. ,It is impossible for one who is only human to obtain all these things at the same time, just as no land is self-sufficient in what it produces. Each country has one thing but lacks another; whichever has the most is the best. Just so no human being is self-sufficient; each person has one thing but lacks another. ,Whoever passes through life with the most and then dies agreeably is the one who, in my opinion, O King, deserves to bear this name. It is necessary to see how the end of every affair turns out, for the god promises fortune to many people and then utterly ruins them.” 1.70.1. For this reason, and because he had chosen them as his friends before all the other Greeks, the Lacedaemonians accepted the alliance. So they declared themselves ready to serve him when he should require, and moreover they made a bowl of bronze, engraved around the rim outside with figures, and large enough to hold twenty-seven hundred gallons, and brought it with the intention of making a gift in return to Croesus. 1.94. The customs of the Lydians are like those of the Greeks, except that they make prostitutes of their female children. They were the first men whom we know who coined and used gold and silver currency; and they were the first to sell by retail. ,And, according to what they themselves say, the games now in use among them and the Greeks were invented by the Lydians: these, they say, were invented among them at the time when they colonized Tyrrhenia. This is their story: ,In the reign of Atys son of Manes there was great scarcity of food in all Lydia . For a while the Lydians bore this with what patience they could; presently, when the famine did not abate, they looked for remedies, and different plans were devised by different men. Then it was that they invented the games of dice and knuckle-bones and ball and all other forms of game except dice, which the Lydians do not claim to have discovered. ,Then, using their discovery to lighten the famine, every other day they would play for the whole day, so that they would not have to look for food, and the next day they quit their play and ate. This was their way of life for eighteen years. ,But the famine did not cease to trouble them, and instead afflicted them even more. At last their king divided the people into two groups, and made them draw lots, so that the one group should remain and the other leave the country; he himself was to be the head of those who drew the lot to remain there, and his son, whose name was Tyrrhenus, of those who departed. ,Then the one group, having drawn the lot, left the country and came down to Smyrna and built ships, in which they loaded all their goods that could be transported aboard ship, and sailed away to seek a livelihood and a country; until at last, after sojourning with one people after another, they came to the Ombrici, where they founded cities and have lived ever since. ,They no longer called themselves Lydians, but Tyrrhenians, after the name of the king's son who had led them there.The Lydians, then, were enslaved by the Persians. 1.143. Among these Ionians, the Milesians were safe from the danger (for they had made a treaty), and the islanders among them had nothing to fear: for the Phoenicians were not yet subjects of the Persians, nor were the Persians themselves mariners. ,But those of Asia were cut off from the rest of the Ionians only in the way that I shall show. The whole Hellenic stock was then small, and the last of all its branches and the least regarded was the Ionian; for it had no considerable city except Athens . ,Now the Athenians and the rest would not be called Ionians, but spurned the name; even now the greater number of them seem to me to be ashamed of it; but the twelve cities aforesaid gloried in this name, and founded a holy place for themselves which they called the Panionion, and agreed among themselves to allow no other Ionians to use it (nor in fact did any except the men of Smyrna ask to be admitted); 3.39. While Cambyses was attacking Egypt, the Lacedaemonians too were making war upon Samos and upon Aeaces' son Polycrates, who had revolted and won Samos . ,And first, dividing the city into three parts, he gave a share in the government to his brothers Pantagnotus and Syloson; but presently he put one of them to death, banished the younger, Syloson, and so made himself lord of all Samos ; then he made a treaty with Amasis king of Egypt, sending to him and receiving from him gifts. ,Very soon after this, Polycrates grew to such power that he was famous in Ionia and all other Greek lands; for all his military affairs succeeded. He had a hundred fifty-oared ships, and a thousand archers. ,And he pillaged every place, indiscriminately; for he said that he would get more thanks if he gave a friend back what he had taken than if he never took it at all. He had taken many of the islands, and many of the mainland cities. Among others, he conquered the Lesbians; they had brought all their force to aid the Milesians, and Polycrates defeated them in a sea-fight; it was they who, being his captives, dug all the trench around the acropolis of Samos . 3.71. The seven then met and gave each other tokens of good faith and spoke together; and when it was Darius' turn to declare his mind, he spoke as follows: ,“I thought that I alone knew that it was the Magus who was king and that Smerdis son of Cyrus was dead; and it was for this reason that I made haste to come, that I might effect the Magus' death; but since it turns out that you know too and not only I, I think that we should act at once and not put it off.” ,Otanes replied, “son of Hystaspes, you have a good father and seem likely yourself to be in no way inferior to your father; do not hurry this undertaking without thinking, but take it up more prudently; there must be more of us to try it.” ,To this Darius answered: “You gentlemen who are here, if you do as Otanes says, know that you will die horribly; for someone will inform the Magus, looking to enrich himself alone. ,You ought to have done it by yourselves; but since you decided to confide in others and have included me, let us either act today or else understand that if the present day passes, nobody else will betray you before I do, for I shall myself betray you to the Magus.” 3.72. To this Otanes replied, seeing Darius' vehemence, “Since you force us to hurry and will tolerate no delay, tell us now yourself how we shall pass into the palace and attack them. For you know yourself, I suppose, if not because you have seen them then you have heard, that guards are stationed all around; how shall we go past the guards?” ,“Otanes,” answered Darius, “there are many things that cannot be described in words, but in deed; and there are other things that can be described in words, but nothing illustrious comes of them. You know well that the guards who are set are easy to go by. ,There is no one who will not allow us to pass, from respect or from fear, because of who we are; and further, I have myself the best pretext for entering, for I shall say that I have just arrived from Persia and have a message for the king from my father. ,When it is necessary to lie, lie. For we want the same thing, liars and those who tell the truth; some lie to win credence and advantage by lies, while others tell the truth in order to obtain some advantage by the truth and to be more trusted; thus we approach the same ends by different means. ,If the hope of advantage were taken away, the truth-teller would be as ready to lie as the liar to tell the truth. Now if any of the watchmen willingly let us pass, it will be better for him later. But if any tries to withstand us, let us note him as an enemy, and so thrust ourselves in and begin our work.” 3.73. Then Gobryas said, “Friends, when shall we have a better chance to win back the kingship, or, if we cannot, to die, since we who are Persians are ruled by a Mede, a Magus, and he a man that has no ears? ,Those of you that were with Cambyses at his death-bed of course remember the curse which he pronounced as he died on the Persians if they should not try to get back the kingship, although we did not believe Cambyses then, but thought that he spoke to deceive us. ,Now therefore my vote is that we follow Darius' plan, and not quit this council to do anything else but attack the Magus at once.” So spoke Gobryas; and they all consented to what he said. 3.80. After the tumult quieted down, and five days passed, the rebels against the Magi held a council on the whole state of affairs, at which sentiments were uttered which to some Greeks seem incredible, but there is no doubt that they were spoken. ,Otanes was for turning the government over to the Persian people: “It seems to me,” he said, “that there can no longer be a single sovereign over us, for that is not pleasant or good. You saw the insolence of Cambyses, how far it went, and you had your share of the insolence of the Magus. ,How can monarchy be a fit thing, when the ruler can do what he wants with impunity? Give this power to the best man on earth, and it would stir him to unaccustomed thoughts. Insolence is created in him by the good things to hand, while from birth envy is rooted in man. ,Acquiring the two he possesses complete evil; for being satiated he does many reckless things, some from insolence, some from envy. And yet an absolute ruler ought to be free of envy, having all good things; but he becomes the opposite of this towards his citizens; he envies the best who thrive and live, and is pleased by the worst of his fellows; and he is the best confidant of slander. ,of all men he is the most inconsistent; for if you admire him modestly he is angry that you do not give him excessive attention, but if one gives him excessive attention he is angry because one is a flatter. But I have yet worse to say of him than that; he upsets the ancestral ways and rapes women and kills indiscriminately. ,But the rule of the multitude has in the first place the loveliest name of all, equality, and does in the second place none of the things that a monarch does. It determines offices by lot, and holds power accountable, and conducts all deliberating publicly. Therefore I give my opinion that we make an end of monarchy and exalt the multitude, for all things are possible for the majority.” 3.81. Such was the judgment of Otanes: but Megabyzus urged that they resort to an oligarchy. “I agree,” said he, “with all that Otanes says against the rule of one; but when he tells you to give the power to the multitude, his judgment strays from the best. Nothing is more foolish and violent than a useless mob; ,for men fleeing the insolence of a tyrant to fall victim to the insolence of the unguided populace is by no means to be tolerated. Whatever the one does, he does with knowledge, but for the other knowledge is impossible; how can they have knowledge who have not learned or seen for themselves what is best, but always rush headlong and drive blindly onward, like a river in flood? ,Let those like democracy who wish ill to Persia ; but let us choose a group of the best men and invest these with the power. For we ourselves shall be among them, and among the best men it is likely that there will be the best counsels.” 3.82. Such was the judgment of Megabyzus. Darius was the third to express his opinion. “It seems to me,” he said, “that Megabyzus speaks well concerning democracy but not concerning oligarchy. For if the three are proposed and all are at their best for the sake of argument, the best democracy and oligarchy and monarchy, I hold that monarchy is by far the most excellent. ,One could describe nothing better than the rule of the one best man; using the best judgment, he will govern the multitude with perfect wisdom, and best conceal plans made for the defeat of enemies. ,But in an oligarchy, the desire of many to do the state good service often produces bitter hate among them; for because each one wishes to be first and to make his opinions prevail, violent hate is the outcome, from which comes faction and from faction killing, and from killing it reverts to monarchy, and by this is shown how much better monarchy is. ,Then again, when the people rule it is impossible that wickedness will not occur; and when wickedness towards the state occurs, hatred does not result among the wicked, but strong alliances; for those that want to do the state harm conspire to do it together. This goes on until one of the people rises to stop such men. He therefore becomes the people's idol, and being their idol is made their monarch; and thus he also proves that monarchy is best. ,But (to conclude the whole matter in one word) tell me, where did freedom come from for us and who gave it, from the people or an oligarchy or a single ruler? I believe, therefore, that we who were liberated through one man should maintain such a government, and, besides this, that we should not alter our ancestral ways that are good; that would not be better.” 3.83. Having to choose between these three options, four of the seven men preferred the last. Then Otanes, whose proposal to give the Persians equality was defeated, spoke thus among them all: ,“Fellow partisans, it is plain that one of us must be made king (whether by lot, or entrusted with the office by the choice of the Persians, or in some other way), but I shall not compete with you; I desire neither to rule nor to be ruled; but if I waive my claim to be king, I make this condition, that neither I nor any of my descendants shall be subject to any one of you.” ,To these terms the six others agreed; Otanes took no part in the contest but stood aside; and to this day his house (and no other in Persia ) remains free, and is ruled only so far as it is willing to be, so long as it does not transgress Persian law. 3.122. These are the two reasons alleged for Polycrates' death; believe whichever you like. But the consequence was that Oroetes, then at Magnesia which is above the river Maeander, sent Myrsus son of Gyges, a Lydian, with a message to Samos, having learned Polycrates' intention; ,for Polycrates was the first of the Greeks whom we know to aim at the mastery of the sea, leaving out of account Minos of Cnossus and any others who before him may have ruled the sea; of what may be called the human race Polycrates was the first, and he had great hope of ruling Ionia and the Islands. ,Learning then that he had this intention, Oroetes sent him this message: “Oroetes addresses Polycrates as follows: I find that you aim at great things, but that you have not sufficient money for your purpose. Do then as I direct, and you will succeed yourself and will save me. King Cambyses aims at my death; of this I have clear intelligence. ,Now if you will transport me and my money, you may take some yourself and let me keep the rest; thus you shall have wealth enough to rule all Hellas . If you mistrust what I tell you about the money, send someone who is most trusted by you and I will prove it to him.” 5.18. The Persians who had been sent as envoys came to Amyntas and demanded earth and water for Darius the king. He readily gave to them what they asked and invited them to be his guests, preparing a dinner of great splendor and receiving them hospitably. ,After dinner, the Persians said to Amyntas as they sat drinking together, “Macedonian, our host, it is our custom in Persia to bring in also the concubines and wedded wives to sit by the men after the giving of any great banquet. We ask you, then, (since you have received us heartily, are entertaining us nobly and are giving Darius our king earth and water) to follow our custom.” ,To this Amyntas replied, “ We have no such custom, Persians. Among us, men and women sit apart, but since you are our masters and are making this request, it shall be as you desire.” With that, Amyntas sent for the women. Upon being called, the women entered and sat down in a row opposite the Persians. ,Then the Persians, seeing beautiful women before them, spoke to Amyntas and said that there was no sense in what he had done. It would be better if the women had never come at all than that they should come and not sit beside the men, but sit opposite them to torment their eyes. ,Amyntas, now feeling compelled to do so, bade the women sit beside them. When the women had done as they were bidden, the Persians, flushed as they were with excess of wine, at once laid hands on the women's breasts, and one or another tried to kiss them. 5.19. This Amyntas saw, but held his peace despite his anger because he greatly feared the Persians. Amyntas' son Alexander, however, because of his youth and ignorance of ill deeds, could not bear it longer and said to Amyntas in great wrath, “My father, do as your age demands. Leave us and take your rest; do not continue drinking. I will stay here and give our guests all that is needful.” ,At this Amyntas saw that Alexander had some wild deed in mind and said, “My son, you are angered, and if I guess your meaning correctly, you are sending me away so that you may do some violent deed. I for my part, for fear that you will bring about our undoing, entreat you not to act rashly against these men, but to bear patiently the sight of what they do. If you want me to leave, to that I consent.” 5.20. When Amyntas made this request and had gone his way, Alexander said to the Persians, “Sirs, you have full freedom to deal with these women, and may have intercourse with all or any of them. ,As to that, you may make your own decision, but now, since the hour of your rest is drawing near and I see that you are all completely drunk, allow these women to depart and wash, if this is your desire. When they have washed, wait for them to come to you again.” ,When he had said this and the Persians had given their consent, he sent the women out and away to their apartments. Alexander then took as many beardless men as there were women, dressed them in the women's clothes, and gave them daggers. These he brought in, and said to the Persians,,“I believe, men of Persia, that you have feasted to your hearts' content. All that we had and all besides that we could find to give you has been set before you, and now we make you a free gift of our best and most valued possession, our own mothers and sisters. Be aware that in so doing we are giving you all the honor that you deserve, and tell your king who sent you how his Greek viceroy of Macedonia has received you hospitably, providing food and bedfellows.” ,With that, Alexander seated each of his Macedonians next to a Persian, as though they were women, and when the Persians began to lay hands on them, they were killed by the Macedonians. 5.21. This was the way in which they perished, they and all their retinue. Carriages too had come with them, and servants, and all the great train they had. The Macedonians made away with all that, as well as with all the envoys themselves. ,No long time afterwards the Persians made a great search for these men, but Alexander had cunning enough to put an end to it by the gift of a great sum and his own sister Gygaea to Bubares, a Persian and the general of those who were looking for the slain men. It was in this way, then, that the death of these Persians was kept silent. 5.22. Now that these descendants of Perdiccas are Greeks, as they themselves say, I myself chance to know and will prove it in the later part of my history. Furthermore, the Hellenodicae who manage the contest at Olympia determined that it is so, ,for when Alexander chose to contend and entered the lists for that purpose, the Greeks who were to run against him wanted to bar him from the race, saying that the contest should be for Greeks and not for foreigners. Alexander, however, proving himself to be an Argive, was judged to be a Greek. He accordingly competed in the furlong race and tied step for first place. This, then, is approximately what happened. 5.78. So the Athenians grew in power and proved, not in one respect only but in all, that equality is a good thing. Evidence for this is the fact that while they were under tyrannical rulers, the Athenians were no better in war than any of their neighbors, yet once they got rid of their tyrants, they were by far the best of all. This, then, shows that while they were oppressed, they were, as men working for a master, cowardly, but when they were freed, each one was eager to achieve for himself. 5.80. They reasoned in this way, till at last one understood, and said: “I think that I perceive what the oracle is trying to tell us. Thebe and Aegina, it is said, were daughters of Asopus and sisters. The god's answer is, I think, that we should ask the Aeginetans to be our avengers.” ,Seeing that there seemed to be no better opinion before them than this, they sent straightaway to entreat the Aeginetans and invite their aid, since this was the oracle's bidding, and the Aeginetans were their nearest. These replied to their demand that they were sending the Sons of Aeacus in aid. 6.11. Then the Ionians who had gathered at Lade held assemblies; among those whom I suppose to have addressed them was Dionysius, the Phocaean general, who spoke thus: ,“Our affairs, men of Ionia, stand on the edge of a razor, whether to be free men or slaves, and runaway slaves at that. If you now consent to endure hardships, you will have toil for the present time, but it will be in your power to overcome your enemies and gain freedom; but if you will be weak and disorderly, I see nothing that can save you from paying the penalty to the king for your rebellion. ,Believe me and entrust yourselves to me; I promise you that (if the gods deal fairly with us) either our enemies shall not meet us in battle, or if they do they shall be utterly vanquished.” 6.12. When the Ionians heard this, they put themselves in Dionysius' hands. He then each day put out to sea with ships in column, using the rowers to pierce each other's line of ships, and arming the fighting men on board; for the rest of the day he kept the fleet at anchor; all day he made the Ionians work. ,For seven days they obeyed him and did his bidding; but on the next day, untried as they were in such labor and worn out by hard work and by the sun, the Ionians began to say each to other: ,“Against what god have we sinned that we have to fulfill this task? We have lost our minds and launched out into folly, committing ourselves into the hands of this Phocaean braggart, who brings but three ships; and having got us he afflicts us with afflictions incurable. Many of us have fallen sick already, and many are likely to suffer the same thing; instead of these ills, it would be better for us to suffer anything, and endure this coming slavery, whatever it will be, rather than be oppressed by that which is now upon us. Come, let us obey him no longer!” ,So they spoke, and from then on no man would obey. As if they were an army, they raised tents on the island where they stayed in the shade, and they were unwilling to embark upon their ships or to continue their exercises. 7.101. After he passed by all his fleet and disembarked from the ship, he sent for Demaratus son of Ariston, who was on the expedition with him against Hellas. He summoned him and said, “Demaratus, it is now my pleasure to ask you what I wish to know. You are a Greek, and, as I am told both by you and by the other Greeks whom I have talked to, a man from neither the least nor the weakest of Greek cities. ,So tell me: will the Greeks offer battle and oppose me? I think that even if all the Greeks and all the men of the western lands were assembled together, they are not powerful enough to withstand my attack, unless they are united. ,Still I want to hear from you what you say of them.” To this question Demaratus answered, “O king, should I speak the truth or try to please you?” Xerxes bade him speak the truth and said that it would be no more unpleasant for him than before. 7.102. Demaratus heard this and said, “O King, since you bid me by all means to speak the whole truth, and to say what you will not later prove to be false, in Hellas poverty is always endemic, but courage is acquired as the fruit of wisdom and strong law; by use of this courage Hellas defends herself from poverty and tyranny. ,Now I praise all the Greeks who dwell in those Dorian lands, yet I am not going to speak these words about all of them, but only about the Lacedaemonians. First, they will never accept conditions from you that bring slavery upon Hellas; and second, they will meet you in battle even if all the other Greeks are on your side. ,Do not ask me how many these men are who can do this; they will fight with you whether they have an army of a thousand men, or more than that, or less.” 7.103. When he heard this, Xerxes smiled and said, “What a strange thing to say, Demaratus, that a thousand men would fight with so great an army! Come now, tell me this: you say that you were king of these men. Are you willing right now to fight with ten men? Yet if your state is entirely as you define it, you as their king should by right encounter twice as many according to your laws. ,If each of them is a match for ten men of my army, then it is plain to me that you must be a match for twenty; in this way you would prove that what you say is true. But if you Greeks who so exalt yourselves are just like you and the others who come to speak with me, and are also the same size, then beware lest the words you have spoken be only idle boasting. ,Let us look at it with all reasonableness: how could a thousand, or ten thousand, or even fifty thousand men, if they are all equally free and not under the rule of one man, withstand so great an army as mine? If you Greeks are five thousand, we still would be more than a thousand to one. ,If they were under the rule of one man according to our custom, they might out of fear of him become better than they naturally are, and under compulsion of the lash they might go against greater numbers of inferior men; but if they are allowed to go free they would do neither. I myself think that even if they were equal in numbers it would be hard for the Greeks to fight just against the Persians. ,What you are talking about is found among us alone, and even then it is not common but rare; there are some among my Persian spearmen who will gladly fight with three Greeks at once. You have no knowledge of this and are spouting a lot of nonsense.” 7.104. To this Demaratus answered, “O king I knew from the first that the truth would be unwelcome to you. But since you compelled me to speak as truly as I could, I have told you how it stands with the Spartans. ,You yourself best know what love I bear them: they have robbed me of my office and the privileges of my house, and made me a cityless exile; your father received me and gave me a house and the means to live on. It is not reasonable for a sensible man to reject goodwill when it appears; rather he will hold it in great affection. ,I myself do not promise that I can fight with ten men or with two, and I would not even willingly fight with one; yet if it were necessary, or if some great contest spurred me, I would most gladly fight with one of those men who claim to be each a match for three Greeks. ,So is it with the Lacedaemonians; fighting singly they are as brave as any man living, and together they are the best warriors on earth. They are free, yet not wholly free: law is their master, whom they fear much more than your men fear you. ,They do whatever it bids; and its bidding is always the same, that they must never flee from the battle before any multitude of men, but must abide at their post and there conquer or die. If I seem to you to speak foolishness when I say this, then let me hereafter hold my peace; it is under constraint that I have now spoken. But may your wish be fulfilled, King.” 7.105. Thus Demaratus answered. Xerxes made a joke of the matter and showed no anger, but sent him away kindly. After he had conversed with Demaratus, and appointed Mascames son of Megadostes governor of this Doriscus, deposing the governor Darius had appointed, Xerxes marched his army through Thrace towards Hellas. 7.148. So the spies were sent back after they had seen all and returned to Europe. After sending the spies, those of the Greeks who had sworn alliance against the Persian next sent messengers to Argos. ,Now this is what the Argives say of their own part in the matter. They were informed from the first that the foreigner was stirring up war against Hellas. When they learned that the Greeks would attempt to gain their aid against the Persian, they sent messengers to Delphi to inquire of the god how it would be best for them to act, for six thousand of them had been lately slain by a Lacedaemonian army and Cleomenes son of Anaxandrides its general. For this reason, they said, the messengers were sent. ,The priestess gave this answer to their question: quote type="oracle" l met="dact"Hated by your neighbors, dear to the immortals, /l lCrouch with a lance in rest, like a warrior fenced in his armor, /l lGuarding your head from the blow, and the head will shelter the body. /l /quote This answer had already been uttered by the priestess when the envoys arrived in Argos and entered the council chamber to speak as they were charged. ,Then the Argives answered to what had been said that they would do as was asked of them if they might first make a thirty years peace with Lacedaemonia and if the command of half the allied power were theirs. It was their right to have the full command, but they would nevertheless be content with half. 7.149. This, they say, was the answer of their council, although the oracle forbade them to make the alliance with the Greeks; furthermore, they, despite their fear of the oracle, were eager to secure a thirty years treaty so that their children might have time in those years to grow to be men. If there were to be no such treaty—so they reasoned—then, if after the evil that had befallen them the Persian should deal them yet another blow, it was to be feared that they would be at the Lacedaemonians' mercy. ,Then those of the envoys who were Spartans replied to the demands of the council, saying that they would refer the question of the truce to their own government at home; as for the command, however, they themselves had been commissioned to say that the Spartans had two kings, and the Argives but one. Now it was impossible to deprive either Spartan of his command, but there was nothing to prevent the Argive from having the same right of voting as their two had. ,At that, say the Argives, they decided that the Spartans' covetousness was past all bearing and that it was better to be ruled by the foreigners than give way to the Lacedaemonians. They then bade the envoys depart from the land of Argos before sunset, for they would otherwise be treated as enemies. 7.150. Such is the Argives' account of this matter, but there is another story told in Hellas, namely that before Xerxes set forth on his march against Hellas, he sent a herald to Argos, who said on his coming (so the story goes), ,“Men of Argos, this is the message to you from King Xerxes. Perses our forefather had, as we believe, Perseus son of Danae for his father, and Andromeda daughter of Cepheus for his mother; if that is so, then we are descended from your nation. In all right and reason we should therefore neither march against the land of our forefathers, nor should you become our enemies by aiding others or do anything but abide by yourselves in peace. If all goes as I desire, I will hold none in higher esteem than you.” ,The Argives were strongly moved when they heard this, and although they made no promise immediately and demanded no share, they later, when the Greeks were trying to obtain their support, did make the claim, because they knew that the Lacedaemonians would refuse to grant it, and that they would thus have an excuse for taking no part in the war. 7.151. This is borne out, some of the Greeks say, by the tale of a thing which happened many years afterwards. It happened that while Athenian envoys, Callias son of Hipponicus, and the rest who had come up with him, were at Susa, called the Memnonian, about some other business, the Argives also had at this same time sent envoys to Susa, asking of Xerxes' son Artoxerxes whether the friendship which they had forged with Xerxes still held good, as they desired, or whether he considered them as his enemies. Artoxerxes responded to this that it did indeed hold good and that he believed no city to be a better friend to him than Argos.” 7.152. Now, whether it is true that Xerxes sent a herald with such a message to Argos, and that the Argive envoys came up to Susa and questioned Artoxerxes about their friendship, I cannot say with exactness, nor do I now declare that I consider anything true except what the Argives themselves say. ,This, however, I know full well, namely if all men should carry their own private troubles to market for barter with their neighbors, there would not be a single one who, when he had looked into the troubles of other men, would not be glad to carry home again what he had brought. ,The conduct of the Argives was accordingly not utterly shameful. As for myself, although it is my business to set down that which is told me, to believe it is none at all of my business. This I ask the reader to hold true for the whole of my history, for there is another tale current, according to which it would seem that it was the Argives who invited the Persian into Hellas, because the war with the Lacedaemonians was going badly, and they would prefer anything to their present distresses. 7.153. Such is the end of the story of the Argives. As for Sicily, envoys were sent there by the allies to hold converse with Gelon, Syagrus from Lacedaemon among them. The ancestor of this Gelon, who settled at Gela, was from the island of Telos which lies off Triopium. When the founding of Gela by Antiphemus and the Lindians of Rhodes was happening, he would not be left behind. ,His descendants in time became and continue to be priests of the goddesses of the underworld; this office had been won, as I will show, by Telines, one of their forefathers. There were certain Geloans who had been worsted in party strife and had been banished to the town of Mactorium, inland of Gela. ,These men Telines brought to Gela with no force of men but only the holy instruments of the goddesses worship to aid him. From where he got these, and whether or not they were his own invention, I cannot say; however that may be, it was in reliance upon them that he restored the exiles, on the condition that his descendants should be ministering priests of the goddesses. ,Now it makes me marvel that Telines should have achieved such a feat, for I have always supposed that such feats cannot be performed by any man but only by such as have a stout heart and manly strength. Telines, however, is reported by the dwellers in Sicily to have had a soft and effeminate disposition. 7.155. When Hippocrates, too, after reigning the same number of years as his brother Cleandrus, came to his end near the town of Hybla—from where he had marched against the Sicels—then Gelon made a pretence of serving the cause of Hippocrates' sons Euclides and Cleandrus, whose rule the citizens would no longer bear. When he had defeated the men of Gela, however, he deposed the sons of Hippocrates and held sway himself. ,After this stroke of good fortune, Gelon brought back from the town of Casmena to Syracuse both the so-called landed gentry of Syracuse, who had been driven into exile by the common people, and their slaves, the Cyllyrians. He then took possession of that city also, for the Syracusan common people surrendered themselves and it to Gelon at his coming. 7.156. When he had made Syracuse his own, he took less account of his rule over Gela, which he gave in charge to his brother Hiero; over Syracuse he reigned, and all his care was for Syracuse. ,Straightway that city grew and became great, for not only did Gelon bring all the people of Camarina to Syracuse and give them its citizenship, razing the township of Camarina, but he did the same thing to more than half of the townsmen of Gela, and when the Megarians in Sicily surrendered to him on terms after a siege, he took the wealthier of them, who had made war on him and expected to be put to death for this, and brought them to Syracuse to be citizens there. As for the common people of Megara, who had had no hand in the making of that war and expected that no harm would be done them, these too he brought to Syracuse and sold them for slaves to be taken out of Sicily. ,He dealt in a similar way with the Euboeans of Sicily, making the same distinction. The reason for his treating the people of both places in this way was that he held the common people to be exceedingly disagreeable to live with. 7.158. This is what they said, and Gelon, speaking very vehemently, said in response to this: “Men of Hellas, it is with a self-seeking plea that you have dared to come here and invite me to be your ally against the foreigners; yet what of yourselves? ,When I was at odds with the Carchedonians, and asked you to be my comrades against a foreign army, and when I desired that you should avenge the slaying of Dorieus son of Anaxandrides on the men of Egesta, and when I promised to free those trading ports from which great advantage and profit have accrued to you,—then neither for my sake would you come to aid nor to avenge the slaying of Dorieus. Because of your position in these matters, all these lands lie beneath the foreigners' feet. ,Let that be; for all ended well, and our state was improved. But now that the war has come round to you in your turn, it is time for remembering Gelon! ,Despite the fact that you slighted me, I will not make an example of you; I am ready to send to your aid two hundred triremes, twenty thousand men-at-arms, two thousand horsemen, two thousand archers, two thousand slingers, and two thousand light-armed men to run with horsemen. I also pledge to furnish provisions for the whole Greek army until we have made an end of the war. ,All this, however, I promise on one condition, that I shall be general and leader of the Greeks against the foreigner. On no other condition will I come myself or send others.” 7.159. When Syagrus heard that, he could not contain himself; “In truth,” he cried, “loudly would Agamemnon son of Pelops lament, when hearing that the Spartans had been bereft of their command by Gelon and his Syracusans! No, rather, put the thought out of your minds that we will give up the command to you. If it is your will to aid Hellas, know that you must obey the Lacedaemonians; but if, as I think, you are too proud to obey, then send no aid.” 7.160. Thereupon Gelon, seeing how unfriendly Syagrus' words were, for the last time declared his opinion to them: “My Spartan friend, the hard words that a man hears are likely to arouse his anger; but for all the arrogant tenor of your speech you will not move me to make an unseemly answer. ,When you set such store by the command, it is but reasonable that it should be still more important to me since I am the leader of an army many times greater than yours and more ships by far. But seeing that your response to me is so haughty, we will make some concession in our original condition. It might be that you should command the army, and I the fleet; or if it is your pleasure to lead by sea, then I am ready to take charge of the army. With that you will surely be content, unless you want depart from here without such allies as we are.” 7.161. Such was Gelon's offer, and the Athenian envoy answered him before the Lacedaemonian could speak. “King of the Syracusans,” he said, “Hellas sends us to you to ask not for a leader but for an army. You however, say no word of sending an army without the condition of your being the leader of Hellas; it is the command alone that you desire. ,Now as long as you sought the leadership of the whole force, we Athenians were content to hold our peace, knowing that the Laconian was well able to answer for both of us; but since, failing to win the whole, you would gladly command the fleet, we want to let you know how the matter stands. Even if the Laconian should permit you to command it, we would not do so, for the command of the fleet, which the Lacedaemonians do not desire for themselves, is ours. If they should desire to lead it, we will not withstand them, but we will not allow anyone else to be admiral. ,It would be for nothing, then, that we possess the greatest number of seafaring men in Hellas, if we Athenians yield our command to Syracusans,—we who can demonstrate the longest lineage of all and who alone among the Greeks have never changed our place of habitation; of our stock too was the man of whom the poet Homer says that of all who came to Ilion, he was the best man in ordering and marshalling armies. We accordingly cannot be reproached for what we now say. ” 7.161.3. It would be for nothing, then, that we possess the greatest number of seafaring men in Hellas, if we Athenians yield our command to Syracusans,—we who can demonstrate the longest lineage of all and who alone among the Greeks have never changed our place of habitation; of our stock too was the man of whom the poet Homer says that of all who came to Ilion, he was the best man in ordering and marshalling armies. We accordingly cannot be reproached for what we now say. ” 7.162. “My Athenian friend,” Gelon answered, “it would seem that you have many who lead, but none who will follow. Since, then, you will waive no claim but must have the whole, it is high time that you hasten home and tell your Hellas that her year has lost its spring.” ,The significance of this statement was that Gelon's army was the most notable part of the Greek army, just as the spring is the best part of the year. He accordingly compared Hellas deprived of alliance with him to a year bereft of its spring. 7.163. After such dealings with Gelon the Greek envoys sailed away. Gelon, however, feared that the Greeks would not be able to overcome the barbarian, while believing it dreadful and intolerable that he, the tyrant of Sicily, should go to the Peloponnese to be at the beck and call of Lacedaemonians. For this reason he took no more thought of this plan but followed another instead. ,As soon as he was informed that the Persian had crossed the Hellespont, he sent Cadmus son of Scythes, a man of Cos, to Delphi with three fifty-oared ships, bringing them money and messages of friendship. Cadmus was to observe the outcome of the battle, and if the barbarian should be victorious, he was to give him both the money, and earth and water on behalf of Gelon's dominions. If, however, the Greeks were victorious, he was to bring everything back again. 7.165. There is, however, another story told by the Sicilians: even though he was to be under Lacedaemonian authority, Gelon would still have aided the Greeks had it not been for Terillus son of Crinippus, the tyrant of Himera. This man, who had been expelled from Himera by Theron son of Aenesidemus, sovereign ruler of Acragas, at this very time brought against Gelon three hundred thousand Phoenicians, Libyans, Iberians, Ligyes, Elisyci, Sardinians, and Cyrnians, led by Amilcas son of Annon, the king of the Carchedonians. Terillus had induced him to do this partly through the prerogative of personal friendship, but mainly through the efforts of Anaxilaus son of Cretines, tyrant of Rhegium. He had handed over his own children as hostages to Amilcas, and brought him into Sicily to the help of his father-in-law; for Anaxilaus had as his wife Terillus' daughter Cydippe. Accordingly Gelon sent the money to Delphi, because he could not aid the Greeks. 7.166. They add this tale too—that Gelon and Theron won a victory over Amilcas the Carchedonian in Sicily on the same day that the Greeks defeated the Persian at Salamis. This Amilcas was, on his father's side, a Carchedonian, and a Syracusan on his mother's and had been made king of Carchedon for his virtue. When the armies met and he was defeated in the battle, it is said that he vanished from sight, for Gelon looked for him everywhere but was not able to find him anywhere on earth, dead or alive. 7.169. But the Cretans, when the Greeks appointed to deal with them were trying to gain their aid, acted as I will show. They sent messengers to Delphi, inquiring if it would be to their advantage to help the Greeks. ,The Pythia answered them, “Foolish men, was not the grief enough which Minos sent upon your people for the help given to Menelaus, out of anger that those others would not help to avenge his death at Camicus, while you helped them to avenge the stealing of that woman from Sparta by a barbarian?” When this was brought to the ears of the Cretans, they would have nothing to do with aiding the Greeks. 7.170. Now Minos, it is said, went to Sicania, which is now called Sicily, in search for Daedalus, and perished there by a violent death. Presently all the Cretans except the men of Polichne and Praesus were bidden by a god to go with a great host to Sicania. Here they besieged the town of Camicus, where in my day the men of Acragas dwelt, for five years. ,Presently, since they could neither take it nor remain there because of the famine which afflicted them, they departed. However, when they were at sea off Iapygia, a great storm caught and drove them ashore. Because their ships had been wrecked and there was no way left of returning to Crete, they founded there the town of Hyria, and made this their dwelling place, accordingly changing from Cretans to Messapians of Iapygia, and from islanders to dwellers on the mainland. ,From Hyria they made settlements in those other towns which a very long time afterwards the Tarentines attempted to destroy, thereby suffering great disaster. The result was that no one has ever heard of so great a slaughter of Greeks as that of the Tarentines and Rhegians; three thousand townsmen of the latter, men who had been coerced by Micythus son of Choerus to come and help the Tarentines, were killed, and no count was kept of the Tarentine slain. ,Micythus was a servant of Anaxilaus and had been left in charge of Rhegium; it was he who was banished from Rhegium and settled in Tegea of Arcadia, and who set up those many statues at Olympia. 8.62. Next he turned his argument to Eurybiades, saying more vehemently than before, “If you remain here, you will be an noble man. If not, you will ruin Hellas. All our strength for war is in our ships, so listen to me. ,If you do not do this, we will immediately gather up our households and travel to Siris in Italy, which has been ours since ancient times, and the prophecies say we must found a colony there. You will remember these words when you are without such allies.” 8.144. Such was their answer to Alexander, but to the Spartan envoys they said, “It was most human that the Lacedaemonians should fear our making an agreement with the barbarian. We think that it is an ignoble thing to be afraid, especially since we know the Athenian temper to be such that there is nowhere on earth such store of gold or such territory of surpassing fairness and excellence that the gift of it should win us to take the Persian part and enslave Hellas. ,For there are many great reasons why we should not do this, even if we so desired; first and foremost, the burning and destruction of the adornments and temples of our gods, whom we are constrained to avenge to the utmost rather than make pacts with the perpetrator of these things, and next the kinship of all Greeks in blood and speech, and the shrines of gods and the sacrifices that we have in common, and the likeness of our way of life, to all of which it would not befit the Athenians to be false. ,Know this now, if you knew it not before, that as long as one Athenian is left alive we will make no agreement with Xerxes. Nevertheless we thank you for your forethought concerning us, in that you have so provided for our wasted state that you offer to nourish our households. ,For your part, you have given us full measure of kindness, yet for ourselves, we will make shift to endure as best we may, and not be burdensome to you. But now, seeing that this is so, send your army with all speed, ,for as we guess, the barbarian will be upon us and invade our country in no long time as soon as the message comes to him that we will do nothing that he requires of us; therefore, before he comes into Attica, now is the time for us to march first into Boeotia.” At this reply of the Athenians the envoys returned back to Sparta. 9.26. During the drawing up of battle formation there arose much dispute between the Tegeans and the Athenians, for each of them claimed that they should hold the second wing of the army, justifying themselves by tales of deeds new and old. ,First the Tegeans spoke: “We, among all the allies, have always had the right to hold this position in all campaigns, of the united Peloponnesian armies, both ancient and recent, ever since that time when the Heraclidae after Eurystheus' death attempted to return to the Peloponnese. ,We gained because of the achievement which we will relate. When we marched out at the Isthmus for war, along with the Achaeans and Ionians who then dwelt in the Peloponnese, and encamped opposite the returning exiles, then (it is said) Hyllus announced that army should not be risked against army in battle, but that that champion in the host of the Peloponnesians whom they chose as their best should fight with him in single combat on agreed conditions. ,The Peloponnesians, resolving that this should be so, swore a compact that if Hyllus should overcome the Peloponnesian champion, the Heraclidae should return to the land of their fathers, but if he were himself beaten, then the Heraclidae should depart and lead their army away, not attempting to return to the Peloponnese until a hundred years had passed. ,Then our general and king Echemus, son of Phegeus' son Eeropus, volunteered and was chosen out of all the allied host; he fought that duel and killed Hyllus. It was for that feat of arms that the Peloponnesians granted us this in addition to other great privileges which we have never ceased to possess, namely that in all united campaigns we should always lead the army's second wing. ,Now with you, men of Lacedaemon, we have no rivalry, but forbear and bid you choose the command of whichever wing you want. We do, however, say that our place is at the head of the other, as it has always been. Quite apart from that feat which we have related, we are worthier than the Athenians to hold that post, ,for we have fought many battles which turned out favorably for you, men of Lacedaemon, and others besides. It is accordingly we and not the Athenians who should hold the second wing, for neither at some earlier period nor recently, have they achieved such feats of arms as we.” 9.27. To these words the Athenians replied: “It is our belief that we are gathered for battle with the barbarian, and not for speeches; but since the man of Tegea has made it his business to speak of all the valorous deeds, old and new, which either of our nations has at any time achieved, we must prove to you how we, rather than Arcadians, have by virtue of our valor a hereditary right to the place of honor. These Tegeans say that they killed the leader of the Heraclidae at the Isthmus. ,Now when those same Heraclidae had been rejected by every Greek people to whom they resorted to escape the tyranny of the Mycenaeans, we alone received them. With them we vanquished those who then inhabited the Peloponnese, and we broke the pride of Eurystheus. ,Furthermore, when the Argives who had marched with Polynices against Thebes had there made an end of their lives and lay unburied, know that we sent our army against the Cadmeans and recovered the dead and buried them in Eleusis. ,We also have on record our great victory against the Amazons, who once came from the river Thermodon and broke into Attica, and in the hard days of Troy we were second to none. But since it is useless to recall these matters—for those who were previously valiant may now be of lesser mettle, and those who lacked mettle then may be better men now— ,enough of the past. Supposing that we were known for no achievement (although the fact is that we have done more than any other of the Greeks), we nevertheless deserve to have this honor and more beside because of the role we played at Marathon, seeing that alone of all Greeks we met the Persian singlehandedly and did not fail in that enterprise, but overcame forty-six nations. ,Is it not then our right to hold this post, for that one feat alone? Yet seeing that this is no time for wrangling about our place in the battle, we are ready to obey you, men of Lacedaemon and take whatever place and face whatever enemy you think fitting. Wherever you set us, we will strive to be valiant men. Command us then, knowing that we will obey.” 9.27.4. We also have on record our great victory against the Amazons, who once came from the river Thermodon and broke into Attica, and in the hard days of Troy we were second to none. But since it is useless to recall these matters—for those who were previously valiant may now be of lesser mettle, and those who lacked mettle then may be better men now— 9.27.6. Is it not then our right to hold this post, for that one feat alone? Yet seeing that this is no time for wrangling about our place in the battle, we are ready to obey you, men of Lacedaemon and take whatever place and face whatever enemy you think fitting. Wherever you set us, we will strive to be valiant men. Command us then, knowing that we will obey.”
4. Isocrates, Orations, 4.24-4.25 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.23.6, 2.36.1, 3.36-3.49 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.23.6. The real cause I consider to be the one which was formally most kept out of sight. The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon, made war inevitable. Still it is well to give the grounds alleged by either side, which led to the dissolution of the treaty and the breaking out of the war. 2.36.1. I shall begin with our ancestors: it is both just and proper that they should have the honor of the first mention on an occasion like the present. They dwelt in the country without break in the succession from generation to generation, and handed it down free to the present time by their valor.
6. Xenophon, Hellenica, 3.1.8, 3.4.3, 6.3.6, 6.5.47, 7.1.34 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.1.8. When, in pursuance of his intention to march against Caria, he was already at Ephesus, Dercylidas arrived to take command of the army, a man who was reputed to be exceedingly resourceful; indeed, 399 B.C. he bore the nickname Sisyphus. Thibron accordingly went back home, and was condemned and banished; for the allies accused him of allowing his soldiers to plunder their friends. 3.4.3. When Agesilaus offered to undertake the campaign, the Lacedaemonians gave him everything he asked for and provisions for six months. And when he marched forth from the country after offering all the sacrifices which were required, including that at the frontier, Spartan commanders always offered sacrifices to Zeus and Athena before crossing the Laconian frontier. he dispatched messengers to the various cities and announced how many men were to be sent from each city, and where they were to report; while as for himself, he desired to go and offer sacrifice at Aulis, the place where Agamemnon had sacrificed before he sailed to Troy. 6.3.6. The right course, indeed, would have been for us not to take up arms against one another in the beginning, since the tradition is that the first strangers to whom Triptolemus, Triptolemus of Eleusis had, according to the legend, carried from Attica throughout Greece both the cult of Demeter and the knowledge of her art — agriculture. Heracles was the traditional ancestor of the Spartan kings (cp. III. iii.) while the Dioscuri, Castor and Pollux, were putative sons of Tyndareus of Sparta. our ancestor, revealed the mystic rites of Demeter and Core were Heracles, your state’s founder, and the Dioscuri, your citizens; and, further, that it was upon Peloponnesus that he first bestowed the seed of Demeter’s fruit. How, then, can it be right, 371 B.C. either that you should ever come to destroy the fruit of those very men from whom you received the seed, or that we should not desire those very men, to whom we gave the seed, to obtain the greatest possible abundance of food? But if it is indeed ordered of the gods that wars should come among men, then we ought to begin war as tardily as we can, and, when it has come, to bring it to an end as speedily as possible. 6.5.47. And while that other deed was also noble, when you checked the insolence of Eurystheus and preserved the sons of Heracles, The sons of Heracles, driven from Peloponnesus by Eurystheus, found protection and aid at Athens. would it not surely be an even nobler one if you saved from perishing, not merely the founders, but the whole state as well? And noblest of all deeds if, after the Lacedaemonians saved you then by a 370 B.C. vote, void of danger, you shall aid them now with arms and at the risk of your lives. 7.1.34. When the ambassadors arrived there, Pelopidas enjoyed a great advantage with the Persian. For he was able to say that his people were the only ones among the Greeks who had fought on the side of the King at Plataea, that 367 B.C. they had never afterwards undertaken a campaign against the King, and that the Lacedaemonians had made war upon them for precisely the reason that they had declined to go with Agesilaus against him See III. v. 5. and had refused to permit Agesilaus to sacrifice to Artemis at Aulis, This incident is described in III. iv. 3-4. the very spot where Agamemnon, at the time when he was sailing forth to Asia, had sacrificed before he captured Troy.
7. Arrian, Anabasis of Alexander, 1.11.1-1.11.2 (1st cent. CE - missingth cent. CE)

1.11.1. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν· καὶ τῷ τε Διὶ τῷ Ὀλυμπίῳ τὴν θυσίαν τὴν ἀπʼ Ἀρχελάου ἔτι καθεστῶσαν ἔθυσε καὶ τὸν ἀγῶνα ἐν Αἰγαῖς διέθηκε τὰ Ὀλύμπια· οἱ δὲ καὶ ταῖς Μούσαις λέγουσιν ὅτι ἀγῶνα ἐποίησε. 1.11.2. καὶ ἐν τούτῳ ἀγγέλλεται τὸ Ὀρφέως τοῦ Οἰάγρου τοῦ Θρᾳκὸς ἄγαλμα τὸ ἐν Πιερίδι ἱδρῶσαι ξυνεχῶς· καὶ ἄλλοι ἄλλα ἐπεθείαζον τῶν μάντεων, Ἀρίστανδρος δέ, ἀνὴρ Τελμισσεύς, μάντις, θαρρεῖν ἐκέλευσεν Ἀλέξανδρον· δηλοῦσθαι γὰρ, ὅτι ποιηταῖς ἐπῶν τε καὶ μελῶν καὶ ὅσοι ἀμφὶ ᾠδὴν ἔχουσι πολὺς πόνος ἔσται ποιεῖν τε καὶ ᾅδειν ἀλέξανδρον καὶ τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα.
8. Demosthenes, Orations, 60.4

9. Lysias, Orations, 2.17Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Edmunds (2021), Greek Myth, 26
aeneas de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
agamemnon Edmunds (2021), Greek Myth, 26
alexander iii (the great) of macedon,and theatre festivals Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
archelaus i of macedon Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
aristomenes Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
athens/athenians Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
athens Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 194; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
autochthony,athenian Edmunds (2021), Greek Myth, 26
candaules Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193
cecrops Edmunds (2021), Greek Myth, 26
chamaeleon (scholar) Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
clearchus of heraclea Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
cleonnis Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
cowardice Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
cranaos Edmunds (2021), Greek Myth, 26
croesus Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 194
deinomenids Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
demaratus,king of sparta Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
dido de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
dioskouroi (twin gods) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
eleusis Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
emotion,definition of de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
erechtheus Edmunds (2021), Greek Myth, 26
erichthonius Edmunds (2021), Greek Myth, 26
freedom Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 270
gelon Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
gelon i of syracuse Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
gelon of syracuse Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142; Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 270
gorgias de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
greece Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 194
greek historiography Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
greekness Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193, 194
gyges Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193
heraclides of pontus Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
herodotos Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
herodotus,fighting under compulsion in Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,freedom in Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,military training in Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,on athenian origins,persian conquest Isaac (2004), The invention of racism in classical antiquity, 270
herodotus,prosperity in Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,self-interest in Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,weakness as a deliberate strategy Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus,weakness of non-persians Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
herodotus Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57; Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
heroic legend,mythistory Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
hieron i of syracuse Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
himera,battle of Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
hippocratic corpus Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
history,foundation myths Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
history Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
honour de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
ionia/ionians Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
isocrates (orator) Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
jacoby,felix Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
lacedaemonian army Edmunds (2021), Greek Myth, 26
lacedaemonians Edmunds (2021), Greek Myth, 26
lade,battle of ( Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
lucian of samosata Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
lydia,lydians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193
macedon,macedonians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193, 194
military,training Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
monarchy Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193, 194
myron of priene Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
myth/mythology,foundation myths Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
myth/mythology,stories/storytelling' Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
myth/mythology Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
mytilene de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
neuroscience,neuroscientists,neuroscientific de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
nomoi Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193
non-greeks Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193
odysseus Edmunds (2021), Greek Myth, 26
pathos (πάθος) de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
persia,persians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 193, 194
persians Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
philip ii of macedon Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
philo of alexandria Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
plataea,battle of ( Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
plato Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
plato (philosopher) Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
plutarch Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
polycrates Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 194
presbeutikoi logoi Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
revenge de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
rhetorical history Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
salamis,battle of ( Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
satyrplay/satyr drama Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
seneca Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
smerdis Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
softness/weakness Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
solon of athens Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
sparta,spartans Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 194
sparta/spartans Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198; Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
spartocids Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
speech de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 3
tegeans Edmunds (2021), Greek Myth, 26
themistocles (general) Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
thucydides Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
tragedy,and autocrats Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
tragic history Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
tripods Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22
tyranny/despotism Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
wealth/prosperity Gorman, Gorman (2014), Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature. 142
xenophon,hellenica Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 198
xenophon Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
xerxes Amendola (2022), The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary, 57
xerxes (persian king) Csapo et al. (2022), Theatre and Autocracy in the Ancient World, 22