Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 6.89-6.91


μετὰ ταῦτα καταλαμβάνει μὲν κατὰ τὰ συνεθήκατο Ἀθηναίοισι ὁ Νικόδρομος τὴν παλαιὴν καλεομένην πόλιν, Ἀθηναῖοι δὲ οὐ παραγίνονται ἐς δέον· οὐ γὰρ ἔτυχον ἐοῦσαι νέες σφι ἀξιόμαχοι τῇσι Αἰγινητέων συμβαλεῖν. ἐν ᾧ ὦν Κορινθίων ἐδέοντο χρῆσαι σφίσι νέας, ἐν τούτῳ διεφθάρη τὰ πρήγματα. οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἦσαν γάρ σφι τοῦτον τὸν χρόνον φίλοι ἐς τὰ μάλιστα, Ἀθηναίοισι διδοῦσι δεομένοισι εἴκοσι νέας, διδοῦσι δὲ πενταδράχμους ἀποδόμενοι· δωρεὴν γὰρ ἐν τῷ νόμῳ οὐκ ἐξῆν δοῦναι. ταύτας τε δὴ λαβόντες οἱ Ἀθηναῖοι καὶ τὰς σφετέρας, πληρώσαντες ἑβδομήκοντα νέας τὰς ἁπάσας, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Αἴγιναν καὶ ὑστέρησαν ἡμέρῃ μιῇ τῆς συγκειμένης.Later Nicodromus, according to his agreement with the Athenians, took possession of the Old City, as it was called; but the Athenians were not there at the right time, for they did not have ships worthy to fight the Aeginetans. While they were asking the Corinthians to lend them ships, the affair was ruined. The Corinthians at that time were their close friends, so they consented to the Athenians' plea and gave them twenty ships, at a price of five drachmas apiece; by their law they could not make a free gift of them. Taking these ships and their own, the Athenians manned seventy in all and sailed for Aegina, but they came a day later than the time agreed.


Νικόδρομος δέ, ὡς οἱ Ἀθηναῖοι ἐς τὸν καιρὸν οὐ παρεγίνοντο, ἐς πλοῖον ἐσβὰς ἐκδιδρήσκει ἐκ τῆς Αἰγίνης· σὺν δέ οἱ καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν Αἰγινητέων εἵποντο, τοῖσι Ἀθηναῖοι Σούνιον οἰκῆσαι ἔδοσαν. ἐνθεῦτεν δὲ οὗτοι ὁρμώμενοι ἔφερόν τε καὶ ἦγον τοὺς ἐν τῇ νήσῳ Αἰγινήτας.When the Athenians did not show up at the right time, Nicodromus took ship and escaped from Aegina. Other Aeginetans followed him, and the Athenians gave them Sunium to dwell in; setting out from there they harried the Aeginetans of the island.


ταῦτα μὲν δὴ ὕστερον ἐγίνετο. Αἰγινητέων δὲ οἱ παχέες ἐπαναστάντος τοῦ δήμου σφι ἅμα Νικοδρόμῳ ἐπεκράτησαν, καὶ ἔπειτα σφέας χειρωσάμενοι ἐξῆγον ἀπολέοντες. ἀπὸ τούτου δὲ καὶ ἄγος σφι ἐγένετο, τὸ ἐκθύσασθαι οὐκ οἶοί τε ἐγένοντο ἐπιμηχανώμενοι, ἀλλʼ ἔφθησαν ἐκπεσόντες πρότερον ἐκ τῆς νήσου ἤ σφι ἵλεον γενέσθαι τὴν θεόν. ἑπτακοσίους γὰρ δὴ τοῦ δήμου ζωγρήσαντες ἐξῆγον ὡς ἀπολέοντες, εἷς δέ τις τούτων ἐκφυγὼν τὰ δεσμὰ καταφεύγει πρὸς πρόθυρα Δήμητρος θεσμοφόρου, ἐπιλαμβανόμενος δὲ τῶν ἐπισπαστήρων εἴχετο· οἳ δὲ ἐπείτε μιν ἀποσπάσαι οὐκ οἷοί τε ἀπέλκοντες ἐγίνοντο, ἀποκόψαντες αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἦγον οὕτω, αἱ χεῖρες δὲ ἐκεῖναι ἐμπεφυκυῖαι ἦσαν τοῖσι ἐπισπαστῆρσι.But this happened later. The rich men of Aegina gained mastery over the people, who had risen against them with Nicodromus, then made them captive and led them out to be killed. Because of this a curse fell upon them, which despite all their efforts they could not get rid of by sacrifice, and they were driven out of their island before the goddess would be merciful to them. ,They had taken seven hundred of the people alive; as they led these out for slaughter one of them escaped from his bonds and fled to the temple gate of Demeter the Lawgiver, where he laid hold of the door-handles and clung to them. They could not tear him away by force, so they cut off his hands and carried him off, and those hands were left clinging fast to the door-handles.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Aeschylus, Eumenides, 763-774, 762 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

762. ἐγὼ δὲ χώρᾳ τῇδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ
2. Pindar, Nemean Odes, 3.84, 5.52-5.53 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Pindar, Pythian Odes, 8.78-8.79 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Herodotus, Histories, 6.9, 6.35, 6.87, 6.90-6.92, 6.132, 6.136.2, 7.144 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6.9. These were the Ionian ships; the ships of the foreigners were six hundred. When these, too, reached the Milesian shore, and all their land power was present, the Persian generals, learning the number of the Ionian ships, feared they would be too weak to overcome the Greeks. If they did not have mastery of the sea, they would not be able to take Miletus, and would be in danger of some evil treatment by Darius. ,With this in mind, they gathered the tyrants of the Ionians who had been deposed from their governments by Aristagoras of Miletus and had fled to the Medes, and who now were with the army that was led against Miletus. They gathered as many of these men as were with them and said to them: ,“Men of Ionia, let each one of you now show that he has done good service to the king's house; let each one of you try to separate your own countrymen from the rest of the allied power. Set this promise before them: they will suffer no harm for their rebellion, neither their temples nor their houses will be burnt, nor will they in any way be treated more violently than before. ,But if they will not do so and are set on fighting, then utter a threat that will restrain them: if they are defeated in battle, they will be enslaved; we will make eunuchs of their boys, and carry their maidens captive to Bactra, and hand over their land to others.” 6.35. At that time in Athens, Pisistratus held all power, but Miltiades son of Cypselus also had great influence. His household was rich enough to maintain a four-horse chariot, and he traced his earliest descent to Aeacus and Aegina, though his later ancestry was Athenian. Philaeus son of Ajax was the first of that house to be an Athenian. ,Miltiades was sitting on his porch when he saw the Dolonci go by with their foreign clothing and spears, so he called out to them, and when they came over, he invited them in for lodging and hospitality. They accepted, and after he entertained them, they revealed the whole story of the oracle to him and asked him to obey the god. ,He was persuaded as soon as he heard their speech, for he was tired of Pisistratus' rule and wanted to be away from it. He immediately set out for Delphi to ask the oracle if he should do what the Dolonci asked of him. 6.87. Thus spoke Leutychides; but even so the Athenians would not listen to him, and he departed. The Aeginetans, before paying the penalty for the violence they had done to the Athenians to please the Thebans, acted as follows: blaming the Athenians and deeming themselves wronged, they prepared to take vengeance on the Athenians, who were now celebrating a quinquennial festival at Sunium. The Aeginetans set an ambush and captured the sacred ship, with many leading Athenians on board, and put in prison the men they seized. 6.90. When the Athenians did not show up at the right time, Nicodromus took ship and escaped from Aegina. Other Aeginetans followed him, and the Athenians gave them Sunium to dwell in; setting out from there they harried the Aeginetans of the island. 6.91. But this happened later. The rich men of Aegina gained mastery over the people, who had risen against them with Nicodromus, then made them captive and led them out to be killed. Because of this a curse fell upon them, which despite all their efforts they could not get rid of by sacrifice, and they were driven out of their island before the goddess would be merciful to them. ,They had taken seven hundred of the people alive; as they led these out for slaughter one of them escaped from his bonds and fled to the temple gate of Demeter the Lawgiver, where he laid hold of the door-handles and clung to them. They could not tear him away by force, so they cut off his hands and carried him off, and those hands were left clinging fast to the door-handles. 6.92. Thus the Aeginetans dealt with each other. When the Athenians came, they fought them at sea with seventy ships; the Aeginetans were defeated in the sea-fight and asked for help from the Argives, as they had done before. But this time the Argives would not aid them, holding a grudge because ships of Aegina had been taken by force by Cleomenes and put in on the Argolid coast, where their crews landed with the Lacedaemonians; men from ships of Sicyon also took part in the same invasion. ,The Argives laid on them the payment of a fine of a thousand talents, five hundred each. The Sicyonians confessed that they had done wrong and agreed to go free with a payment of a hundred talents, but the Aeginetans made no such confession and remained stubborn. For this cause the Argive state sent no one to aid them at their request, but about a thousand came voluntarily, led by a captain whose name was Eurybates, a man who practiced the pentathlon. ,Most of these never returned, meeting their death at the hands of the Athenians in Aegina; Eurybates himself, their captain, fought in single combat and thus killed three men, but was slain by the fourth, Sophanes the son of Deceles. 6.132. After the Persian disaster at Marathon, the reputation of Miltiades, already great at Athens, very much increased. He asked the Athenians for seventy ships, an army, and money, not revealing against what country he would lead them, but saying that he would make them rich if they followed him; he would bring them to a country from which they could easily carry away an abundance of gold; so he said when he asked for the ships. The Athenians were induced by these promises and granted his request. 6.136.2. Miltiades was present but could not speak in his own defense, since his thigh was festering; he was laid before the court on a couch, and his friends spoke for him, often mentioning the fight at Marathon and the conquest of Lemnos: how Miltiades had punished the Pelasgians and taken Lemnos, delivering it to the Athenians. 7.144. The advice of Themistocles had prevailed on a previous occasion. The revenues from the mines at Laurium had brought great wealth into the Athenians' treasury, and when each man was to receive ten drachmae for his share, Themistocles persuaded the Athenians to make no such division but to use the money to build two hundred ships for the war, that is, for the war with Aegina. ,This was in fact the war the outbreak of which saved Hellas by compelling the Athenians to become seamen. The ships were not used for the purpose for which they were built, but later came to serve Hellas in her need. These ships, then, had been made and were already there for the Athenians' service, and now they had to build yet others. ,In their debate after the giving of the oracle they accordingly resolved that they would put their trust in the god and meet the foreign invader of Hellas with the whole power of their fleet, ships and men, and with all other Greeks who were so minded.
5. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.41-1.42, 1.67.2, 1.105, 1.108, 2.27.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.67.2. With her, the Aeginetans, formally unrepresented from fear of Athens, in secret proved not the least urgent of the advocates for war, asserting that they had not the independence guaranteed to them by the treaty. 2.27.1. During the summer the Athenians also expelled the Aeginetans with their wives and children from Aegina, on the ground of their having been the chief agents in bringing the war upon them. Besides, Aegina lies so near Peloponnese, that it seemed safer to send colonists of their own to hold it, and shortly afterwards the settlers were sent out.
6. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aegina Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
aeschylus, local, in panhellenic ritual setting Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aeschylus Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 111
aiakids, and athenian philaids Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aiakos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, and delian league Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aigina, aiginetans, commercial, maritime elite Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, democratic tradition on Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
aigina, aiginetans, economic role of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, medism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
aigina, aiginetans, rivalry with athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, stasis Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aigina, aiginetans Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
areiopagos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
aristocracy, aristocrats, aristocratic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
assembly, athenian (ekklesia) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
athena Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 111
athenian empire, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
athenian empire, as system of economic dependencies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
athenian empire, rhetoric of power in myth Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
athenian empire, vs. euergetism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
athens, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
cavalry Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
class, census Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
class, lower Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
corinth Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
debate Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
defending greeks and democracies, and economy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, and thalassocracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, gods and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, outside athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
defending greeks and democracies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
democracy, ancient and modern, naval power and Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
economy, early fifth-century, and definitions of panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
economy, early fifth-century, and grain supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
economy, early fifth-century, athenocentric vs. internationalist Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
economy, economic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
elites, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, caught between aristocracy and democracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, in athenian empire Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, maritime and commercial Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
empire Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
epinikion, elite competition and interaction in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
eponymous hero, games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
eueteria Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
funerary, local Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
funerary, local myth in panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
grain-supply, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
grain-supply, elite initiatives Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
herodotus Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
history, historian Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
hoplites, phalanx Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
hoplites Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
ideology, civic and/or democratic, not athenian Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
insular, panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
ionian revolt Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
lemnos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
locality, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
locality, confident sense of in emerging empire (p. Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
megale hellas (magna graecia), games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
mercenaries Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
metics Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
militiades the elder, the younger Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
militiades the elder Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
miltiades Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
naukraria Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
navy Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
nemean games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
nikodromos, aiginetan democrat Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
panhellenism, competed over Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, contested visions of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, delphi and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, economic dimension of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, expressed in song Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, kimon vs. themistokles Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
panhellenism, local claims to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, tool in social contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
paros, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
paros Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
participation in government, military service and Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
past Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
pentekonter Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
performances of myth and ritual (also song), and economic patterns Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
persian wars, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
persian wars Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
piedmont, and aigina Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
piraeus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
politeia Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
present Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
prytaneion/is Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
rowers Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
salamis, island, salamis, battle of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
sanctuaries, conspicuous display at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
saronic gulf, economic region Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
ships Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
sikyon Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
slavery, slaves Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
soldiers, fighting in mass Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
sounion, aiginetans settled at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
stasis (civil strive)' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
stasis (civil strive) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
taxation Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
themistocles Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
tribes, pre-kleisthenic Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 563
trireme Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
van wees, hans Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
warfare Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 135
zeus hellanios, and claims to panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
zeus hellanios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218