Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 6.68


ἀπικομένῃ δὲ τῇ μητρὶ ἐσθεὶς ἐς τὰς χεῖράς οἱ τῶν σπλάγχνων κατικέτευε, τοιάδε λέγων. “ὦ μῆτερ, θεῶν σε τῶν τε ἄλλων καταπτόμενος ἱκετεύω καὶ τοῦ ἑρκείου Διὸς τοῦδε φράσαι μοι τὴν ἀληθείην, τίς μευ ἐστὶ πατὴρ ὀρθῷ λόγῳ. Λευτυχίδης μὲν γὰρ ἔφη ἐν τοῖσι νείκεσι λέγων κυέουσάν σε ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς οὕτω ἐλθεῖν παρὰ Ἀρίστωνα· οἱ δὲ καὶ τὸν ματαιότερον λόγον λέγοντες φασί σε ἐλθεῖν παρὰ τῶν οἰκετέων τὸν ὀνοφορβόν, καὶ ἐμὲ ἐκείνου εἶναι παῖδα. ἐγώ σε ὦν μετέρχομαι τῶν θεῶν εἰπεῖν τὠληθές· οὔτε γάρ, εἴ περ πεποίηκάς τι τῶν λεγομένων, μούνη δὴ πεποίηκας, μετὰ πολλέων δέ· ὅ τε λόγος πολλὸς ἐν Σπάρτῃ ὡς Ἀρίστωνι σπέρμα παιδοποιὸν οὐκ ἐνῆν· τεκεῖν γὰρ ἄν οἱ καὶ τὰς προτέρας γυναῖκας.”When she came in, he put some of the entrails in her hands and entreated her, saying, “Mother, appealing to Zeus of the household and to all the other gods, I beseech you to tell me the truth. Who is my father? Tell me truly. ,Leotychides said in the disputes that you were already pregnant by your former husband when you came to Ariston. Others say more foolishly that you approached to one of the servants, the ass-keeper, and that I am his son. ,I adjure you by the gods to speak what is true. If you have done anything of what they say, you are not the only one; you are in company with many women. There is much talk at Sparta that Ariston did not have child-bearing seed in him, or his former wives would have given him children.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

31 results
1. Hebrew Bible, Leviticus, 21.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

21.1. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא־יִטַּמָּא בְּעַמָּיו׃ 21.1. וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו אֲ‍שֶׁר־יוּצַק עַל־רֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִלֵּא אֶת־יָדוֹ לִלְבֹּשׁ אֶת־הַבְּגָדִים אֶת־רֹאשׁוֹ לֹא יִפְרָע וּבְגָדָיו לֹא יִפְרֹם׃ 21.1. And the LORD said unto Moses: Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them: There shall none defile himself for the dead among his people;"
2. Homer, Iliad, 1.473, 7.406-7.412 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.473. /and served out to all, first pouring drops for libation into the cups. So the whole day long they sought to appease the god with song, singing the beautiful paean, the sons of the Achaeans, hymning the god who works from afar; and his heart was glad, as he heard.But when the sun set and darkness came on 7.406. /Then to Idaeus spake lord Agamemnon:Idaeus, verily of thyself thou hearest the word of the Achaeans, how they make answer to thee; and mine own pleasure is even as theirs. But as touching the dead I in no wise grudge that ye burn them; for to dead corpses should no man grudge 7.407. /Then to Idaeus spake lord Agamemnon:Idaeus, verily of thyself thou hearest the word of the Achaeans, how they make answer to thee; and mine own pleasure is even as theirs. But as touching the dead I in no wise grudge that ye burn them; for to dead corpses should no man grudge 7.408. /Then to Idaeus spake lord Agamemnon:Idaeus, verily of thyself thou hearest the word of the Achaeans, how they make answer to thee; and mine own pleasure is even as theirs. But as touching the dead I in no wise grudge that ye burn them; for to dead corpses should no man grudge 7.409. /Then to Idaeus spake lord Agamemnon:Idaeus, verily of thyself thou hearest the word of the Achaeans, how they make answer to thee; and mine own pleasure is even as theirs. But as touching the dead I in no wise grudge that ye burn them; for to dead corpses should no man grudge 7.410. /when once they are dead, the speedy consolation of fire. But to our oaths let Zeus be witness, the loud-thundering lord of Hera. So saying, he lifted up his staff before the face of all the gods, and Idaeus went his way back to sacred Ilios. Now they were sitting in assembly, Trojans and Dardanians alike 7.411. /when once they are dead, the speedy consolation of fire. But to our oaths let Zeus be witness, the loud-thundering lord of Hera. So saying, he lifted up his staff before the face of all the gods, and Idaeus went his way back to sacred Ilios. Now they were sitting in assembly, Trojans and Dardanians alike 7.412. /when once they are dead, the speedy consolation of fire. But to our oaths let Zeus be witness, the loud-thundering lord of Hera. So saying, he lifted up his staff before the face of all the gods, and Idaeus went his way back to sacred Ilios. Now they were sitting in assembly, Trojans and Dardanians alike
3. Aeschylus, Seven Against Thebes, 43-53, 42 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

42. ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται
4. Antiphon, Orations, 5.12 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Euripides, Trojan Women, 17, 16 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Herodotus, Histories, 1.10-1.12, 3.72, 3.85-3.87, 3.127-3.128, 4.13-4.14, 4.70, 4.126-4.132, 4.134-4.143, 4.154, 5.23, 5.25, 5.36, 5.39-5.41, 6.51-6.67, 6.69-6.70, 6.72-6.84, 7.3, 7.148, 7.204, 9.82, 9.109 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.10. As Gyges could not escape, he consented. Candaules, when he judged it to be time for bed, brought Gyges into the chamber; his wife followed presently, and when she had come in and was laying aside her garments, Gyges saw her; ,when she turned her back upon him to go to bed, he slipped from the room. The woman glimpsed him as he went out, and perceived what her husband had done. But though shamed, she did not cry out or let it be seen that she had perceived anything, for she meant to punish Candaules; ,since among the Lydians and most of the foreign peoples it is felt as a great shame that even a man be seen naked. 1.11. For the present she made no sign and kept quiet. But as soon as it was day, she prepared those of her household whom she saw were most faithful to her, and called Gyges. He, supposing that she knew nothing of what had been done, answered the summons; for he was used to attending the queen whenever she summoned him. ,When Gyges came, the lady addressed him thus: “Now, Gyges, you have two ways before you; decide which you will follow. You must either kill Candaules and take me and the throne of Lydia for your own, or be killed yourself now without more ado; that will prevent you from obeying all Candaules' commands in the future and seeing what you should not see. ,One of you must die: either he, the contriver of this plot, or you, who have outraged all custom by looking on me uncovered.” Gyges stood awhile astonished at this; presently, he begged her not to compel him to such a choice. ,But when he could not deter her, and saw that dire necessity was truly upon him either to kill his master or himself be killed by others, he chose his own life. Then he asked: “Since you force me against my will to kill my master, I would like to know how we are to lay our hands on him.” ,She replied, “You shall come at him from the same place where he made you view me naked: attack him in his sleep.” 1.12. When they had prepared this plot, and night had fallen, Gyges followed the woman into the chamber (for Gyges was not released, nor was there any means of deliverance, but either he or Candaules must die). She gave him a dagger and hid him behind the same door; ,and presently he stole out and killed Candaules as he slept. Thus he made himself master of the king's wife and sovereignty. He is mentioned in the iambic verses of Archilochus of Parus who lived about the same time. 3.72. To this Otanes replied, seeing Darius' vehemence, “Since you force us to hurry and will tolerate no delay, tell us now yourself how we shall pass into the palace and attack them. For you know yourself, I suppose, if not because you have seen them then you have heard, that guards are stationed all around; how shall we go past the guards?” ,“Otanes,” answered Darius, “there are many things that cannot be described in words, but in deed; and there are other things that can be described in words, but nothing illustrious comes of them. You know well that the guards who are set are easy to go by. ,There is no one who will not allow us to pass, from respect or from fear, because of who we are; and further, I have myself the best pretext for entering, for I shall say that I have just arrived from Persia and have a message for the king from my father. ,When it is necessary to lie, lie. For we want the same thing, liars and those who tell the truth; some lie to win credence and advantage by lies, while others tell the truth in order to obtain some advantage by the truth and to be more trusted; thus we approach the same ends by different means. ,If the hope of advantage were taken away, the truth-teller would be as ready to lie as the liar to tell the truth. Now if any of the watchmen willingly let us pass, it will be better for him later. But if any tries to withstand us, let us note him as an enemy, and so thrust ourselves in and begin our work.” 3.85. Now Darius had a clever groom, whose name was Oebares. When the council broke up, Darius said to him: “Oebares, we have resolved to do as follows about the kingship: he shall be elected whose horse, after we are all mounted on our horses in the suburb of the city, neighs first at sunrise. Now if you have any cunning, figure out how we and no one else can win this prize.” ,“Master,” Oebares answered, “if this is to determine whether you become king or not, be confident for this reason and have an easy mind, for no one else shall be king before you, such are the tricks I have.” “Then,” said Darius, “if you have any trick such as you say, use it and don't put it off, for tomorrow is the day of decision.” ,When Oebares heard that, he did as follows. At nightfall he brought one of the mares which Darius' horse particularly favored, and tethered her in the suburb of the city; then bringing Darius' horse, he repeatedly led him near the horse, bumping against the mare, and at last let the horse mount. 3.86. At dawn of day the six came on horseback as they had agreed. As they rode out through the suburb and came to the place where the mare had been tethered in the past night, Darius' horse trotted forward and whinnied; ,and as he so did there came lightning and thunder out of a clear sky. These signs given to Darius were thought to be foreordained and made his election perfect; his companions leapt from their horses and bowed to him. 3.87. Some say that this was Oebares' plan; but there is another story in Persia besides this: that he rubbed this mare's vulva with his hand, which he then kept inside his clothing until the six were about to let go their horses at sunrise, when he took his hand out and held it to the nostrils of Darius' horse, which at once snorted and whinnied. 3.128. Darius asked this and thirty men promised, each wanting to do it himself. Darius told them not argue but draw lots; they did, and the lot fell to Bagaeus, son of Artontes. ,Bagaeus, having drawn the lot, did as follows: he had many letters written concerning many things and put the seal of Darius on them, and then went with them to Sardis . ,When he got there and came into Oroetes' presence, he took out each letter in turn and gave it to one of the royal scribes to read (all of the governors of the King have scribes); Bagaeus gave the letters to test the spearmen, whether they would consent to revolt against Oroetes. ,Seeing that they were greatly affected by the rolls and yet more by what was written in them, he gave another, in which were these words: “Persians! King Darius forbids you to be Oroetes' guard.” Hearing this, they lowered their spears for him. ,When Bagaeus saw that they obeyed the letter so far, he was encouraged and gave the last roll to the scribe, in which was written: “King Darius instructs the Persians in Sardis to kill Oroetes.” Hearing this the spearmen drew their scimitars and killed him at once. Thus atonement for Polycrates the Samian overtook Oroetes the Persian. 4.13. There is also a story related in a poem by Aristeas son of Caüstrobius, a man of Proconnesus . This Aristeas, possessed by Phoebus, visited the Issedones; beyond these (he said) live the one-eyed Arimaspians, beyond whom are the griffins that guard gold, and beyond these again the Hyperboreans, whose territory reaches to the sea. ,Except for the Hyperboreans, all these nations (and first the Arimaspians) are always at war with their neighbors; the Issedones were pushed from their lands by the Arimaspians, and the Scythians by the Issedones, and the Cimmerians, living by the southern sea, were hard pressed by the Scythians and left their country. Thus Aristeas' story does not agree with the Scythian account about this country. 4.14. Where Aristeas who wrote this came from, I have already said; I will tell the story that I heard about him at Proconnesus and Cyzicus . It is said that this Aristeas, who was as well-born as any of his townsfolk, went into a fuller's shop at Proconnesus and there died; the owner shut his shop and went away to tell the dead man's relatives, ,and the report of Aristeas' death being spread about in the city was disputed by a man of Cyzicus, who had come from the town of Artace, and said that he had met Aristeas going toward Cyzicus and spoken with him. While he argued vehemently, the relatives of the dead man came to the fuller's shop with all that was necessary for burial; ,but when the place was opened, there was no Aristeas there, dead or alive. But in the seventh year after that, Aristeas appeared at Proconnesus and made that poem which the Greeks now call the titleArimaspea /title, after which he vanished once again. 4.70. As for giving sworn pledges to those who are to receive them, this is the Scythian way: they take blood from the parties to the agreement by making a little cut in the body with an awl or a knife, and pour it mixed with wine into a big earthenware bowl, into which they then dip a scimitar and arrows and an axe and a javelin; and when this is done those swearing the agreement, and the most honorable of their followers, drink the blood after solemn curses. 4.126. As this went on for a long time and did not stop, Darius sent a horseman to Idanthyrsus the Scythian king, with this message: “You crazy man, why do you always run, when you can do otherwise? If you believe yourself strong enough to withstand my power, stand and fight and stop running; but if you know you are the weaker, then stop running like this and come to terms with your master, bringing gifts of earth and water.” 4.127. Idanthyrsus the Scythian king replied: “It is like this with me, Persian: I never ran from any man before out of fear, and I am not running from you now; I am not doing any differently now than I am used to doing in time of peace, too. ,As to why I do not fight with you at once, I will tell you why. We Scythians have no towns or cultivated land, out of fear for which, that the one might be taken or the other wasted, we would engage you sooner in battle. But if all you want is to come to that quickly, we have the graves of our fathers. ,Come on, find these and try to destroy them: you shall know then whether we will fight you for the graves or whether we will not fight. Until then, unless we have reason, we will not engage with you. ,As to fighting, enough; as to masters, I acknowledge Zeus my forefather and Hestia queen of the Scythians only. As for you, instead of gifts of earth and water I shall send such as ought to come to you; and for your boast that you are my master, I say ‘Weep!’” Such is the proverbial “Scythian speech.” 4.129. Very strange to say, what aided the Persians and thwarted the Scythians in their attacks on Darius' army was the braying of the asses and the appearance of the mules. ,For, as I have before indicated, Scythia produces no asses or mules; and there is not in most of Scythia an ass or a mule, because of the cold. Therefore the asses frightened the Scythian horses when they brayed loudly; ,and often, when they were in the act of charging the Persians, the horses would shy in fear if they heard the asses bray or would stand still with ears erect, never having heard a noise like it or seen a like creature. 4.131. After such a thing had happened several times, Darius was finally at a loss; and when they perceived this, the Scythian kings sent a herald to Darius with the gift of a bird, a mouse, a frog, and five arrows. ,The Persians asked the bearer of these gifts what they meant; but he said that he had only been told to give the gifts and then leave at once; he told the Persians to figure out what the presents meant themselves, if they were smart enough. 4.132. When they heard this, the Persians deliberated. Darius' judgment was that the Scythians were surrendering themselves and their earth and their water to him; for he reasoned that a mouse is a creature found in the earth and eating the same produce as men, and a frog is a creature of the water and a bird particularly like a horse; and the arrows signified that the Scythians surrendered their fighting power. ,This was the opinion declared by Darius; but the opinion of Gobryas, one of the seven who had slain the Magus, was contrary to it. He reasoned that the meaning of the gifts was, ,“Unless you become birds, Persians, and fly up into the sky, or mice and hide in the earth, or frogs and leap into the lakes, you will be shot by these arrows and never return home.” 4.134. But after sending the gifts to Darius, the Scythians who had remained there came out with foot and horse and offered battle to the Persians. But when the Scythian ranks were set in order, a rabbit ran out between the armies; and every Scythian that saw it gave chase. So there was confusion and shouting among the Scythians; Darius asked about the clamor among the enemy; and when he heard that they were chasing a rabbit, he said to those with whom he was accustomed to speak, ,“These men hold us in deep contempt; and I think now that Gobryas' opinion of the Scythian gifts was true. Since, then, my own judgment agrees with his, we need to consider carefully how we shall return safely.” To this Gobryas said : “O King, I understood almost by reason alone how difficult it would be to deal with these Scythians; but when I came here, I understood even better, watching them toying with us. ,Now then, my advice is that at nightfall we kindle our campfires in the usual way, deceive those in our army who are least fit to endure hardship, and tether all our asses here, and ourselves depart, before the Scythians can march straight to the Ister to break up the bridge, or the Ionians take some action by which we may well be ruined.” 4.135. This was Gobryas' advice, and at nightfall Darius followed it. He left the men who were worn out, and those whose loss mattered least to him, there in the camp, and all the asses, too, tethered. ,His reasons for leaving the asses, and the infirm among his soldiers, were the following: the asses, so that they would bray; the men, who were left because of their infirmity, he pretended were to guard the camp while he attacked the Scythians with the fit part of his army. ,Giving this order to those who were left behind, and lighting campfires, Darius made all haste to reach the Ister. When the asses found themselves deserted by the multitude, they brayed the louder for it; and the Scythians heard them and assumed that the Persians were in the place. 4.136. But when it was day, the men left behind perceived that Darius had betrayed them, and they held out their hands to the Scythians and explained the circumstances; they, when they heard this, assembled their power in haste, the two divisions of their horde and the one division that was with the Sauromatae and Budini and Geloni, and made straight for the Ister in pursuit of the Persians. ,And as the Persian army was for the most part infantry and did not know the roads (which were not marked), while the Scythians were horsemen and knew the short cuts, they went wide of each other, and the Scythians reached the bridge long before the Persians. ,There, perceiving that the Persians had not yet come, they said to the Ionians, who were in their ships, “Ionians, the days have exceeded the number, and you are wrong to be here still. ,Since it was fear that kept you here, now break the bridge in haste and go, free and happy men, thanking the gods and the Scythians. The one that was your master we shall impress in such a way that he will never lead an army against anyone again.” 4.137. Then the Ionians held a council. Miltiades the Athenian, general and sovereign of the Chersonesites of the Hellespont, advised that they do as the Scythians said and set Ionia free. ,But Histiaeus of Miletus advised the opposite. He said, “It is owing to Darius that each of us is sovereign of his city; if Darius' power is overthrown, we shall no longer be able to rule, I in Miletus or any of you elsewhere; for all the cities will choose democracy rather than despotism.” ,When Histiaeus explained this, all of them at once inclined to his view, although they had first sided with Miltiades. 4.138. Those high in Darius' favor who gave their vote were Daphnis of Abydos, Hippoclus of Lampsacus, Herophantus of Parium, Metrodorus of Proconnesus, Aristagoras of Cyzicus, Ariston of Byzantium,,all from the Hellespont and sovereigns of cities there; and from Ionia, Strattis of Chios, Aiaces of Samos, Laodamas of Phocaea, and Histiaeus of Miletus who opposed the plan of Miltiades. As for the Aeolians, their only notable man present was Aristagoras of Cymae. 4.139. When these accepted Histiaeus' view, they decided to act upon it in the following way: to break as much of the bridge on the Scythian side as a bowshot from there carried, so that they seem to be doing something when in fact they were doing nothing, and that the Scythians not try to force their way across the bridge over the Ister; and to say while they were breaking the portion of the bridge on the Scythian side, that they would do all that the Scythians desired. ,This was the plan they adopted; and then Histiaeus answered for them all, and said, “You have come with good advice, Scythians, and your urgency is timely: you guide us well and we do you a convenient service; for, as you see, we are breaking the bridge, and will be diligent about it, as we want to be free. ,But while we are breaking the bridge, this is your opportunity to go and find the Persians, and when you have found them, punish them as they deserve on our behalf and on your own.” 4.140. So the Scythians, trusting the Ionians' word once more, turned back to look for the Persians; but they missed the way by which their enemies returned. The Scythians themselves were to blame for this, because they had destroyed the horses' pasturage in that region and blocked the wells. ,Had they not done, they could, if they had wished, easily have found the Persians. But as it was, that part of their plan which they had thought the best was the very cause of their going astray. ,So the Scythians went searching for their enemies through the parts of their own country where there was forage for the horses and water, supposing that they, too, were heading for such places in their flight; but the Persians kept to their own former tracks, and so with much trouble they found the crossing. ,But as they arrived at night and found the bridge broken, they were in great alarm lest the Ionians had abandoned them. 4.141. There was an Egyptian with Darius whose voice was the loudest in the world; Darius had this man stand on the bank of the Ister and call to Histiaeus the Milesian. This the Egyptian did; Histiaeus heard and answered the first shout, and sent all the ships to ferry the army over, and repaired the bridge. 4.142. Thus the Persians escaped. The Scythians sought the Persians, but missed them again. Their judgment of the Ionians is that if they are regarded as free men they are the basest and most craven in the world; but if they are reckoned as slaves, none love their masters more, or desire less to escape. Thus have the Scythians taunted the Ionians. 4.154. This is what the Theraeans say; and now begins the part in which the Theraean and Cyrenaean stories agree, but not until now, for the Cyrenaeans tell a wholly different story about Battus, which is this. There is a town in Crete called Oaxus, of which one Etearchus became ruler. He was a widower with a daughter whose name was Phronime, and he married a second wife. ,When the second wife came into his house, she thought fit to be the proverbial stepmother to Phronime, ill-treating her and devising all sorts of evil against her; at last she accused the girl of lewdness, and persuaded her husband that the charge was true. So Etearchus was persuaded by his wife and contrived a great sin against his daughter. ,There was at Oaxus a Theraean trader, one Themison; Etearchus made this man his guest and friend, and got him to swear that he would do him whatever service he desired; then he gave the man his own daughter, telling him to take her away and throw her into the sea. ,But Themison was very angry at being thus tricked on his oath and renounced his friendship with Etearchus; presently, he took the girl and sailed away, and so as to fulfill the oath that he had sworn to Etearchus, when he was on the high seas he bound her with ropes and let her down into the sea and drew her up again, and presently arrived at Thera. 5.23. Megabazus, bringing with him the Paeonians, came to the Hellespont, and after crossing it from there, he came to Sardis. Histiaeus the Milesian was by this time fortifying the place which he hadasked of Darius as his reward for guarding the bridge, a place called Myrcinus by the river Strymon. Megabazus discovered what he was doing, and upon his arrival at Sardis with the Paeonians, he said to Darius, ,” Sire, what is this that you have done? You have permitted a clever and cunning Greek to build a city in Thrace, where there are abundant forests for ship-building, much wood for oars, mines of silver, and many people both Greek and foreign dwelling around, who, when they have a champion to lead them, will carry out all his orders by day or by night. ,Stop this man, then, from doing these things so that you will not be entangled in a war with your own subjects, but use gentle means to do so. When you have him in your grasp, see to it that he never returns to Hellas.” 5.25. This, then, is what Darius said, and after appointing Artaphrenes, his father's son, to be viceroy of Sardis, he rode away to Susa, taking Histiaeus with him. First, however, he made Otanes governor of the people on the coast. Otanes' father Sisamnes had been one of the royal judges, and Cambyses had cut his throat and flayed off all his skin because he had been bribed to give an unjust judgment. Then he cut leather strips of the skin which had been torn away and with these he covered the seat upon which Sisamenes had sat to give judgment. ,After doing this, Cambyses appointed the son of this slain and flayed Sisamnes to be judge in his place, admonishing him to keep in mind the nature of the throne on which he was sitting. 5.36. With this intent, then, Histiaeus sent his messenger, and it chanced that all these things came upon Aristagoras at one and the same time. He accordingly took counsel with the members of his faction, stating his own opinion as well as the message which had come to him from Histiaeus. ,All the rest spoke their minds to the same effect, favoring revolt, with the exception of Hecataeus the historian who, listing all the nations subject to Darius and all his power, advised them that they should not make war on the king of Persia. When, however, he failed to persuade them, he counselled them that their next best plan was to make themselves masters of the sea. ,This, he said, could only be accomplished in one way (Miletus, he knew, was a city of no great wealth), namely if they took away from the temple at Branchidae the treasure which Croesus the Lydian had dedicated there. With this at their disposal, he fully expected them to gain the mastery of the sea. They would then have the use of that treasure and their enemies would not be able to plunder it. ,The treasure was very great, as I have shown in the beginning of my account. This plan was not approved, and they resolved that they would revolt. One out of their number was to sail to Myus, to the army which had left Naxos and was there, and attempt to seize the generals who were aboard the ships. 5.41. After no long time the second wife gave birth to Cleomenes. She, then, gave the Spartans an heir to the royal power, and as luck would have it, the first wife, who had been barren before, conceived at that very time. ,When the friends of the new wife learned that the other woman was pregt, they began to make trouble for her. They said that she was making an empty boast, so that she might substitute a child. The Ephors were angry, and when her time drew near, they sat around to watch her in childbirth because of their skepticism. ,She gave birth first to Dorieus, then straightway to Leonidas, and right after him to Cleombrotus. Some, however, say that Cleombrotus and Leonidas were twins. As for the later wife, the mother of Cleomenes and the daughter of Prinetadas son of Demarmenus, she bore no more children. 6.51. All this time Demaratus son of Ariston remained at Sparta and spread evil reports of Cleomenes. This Demaratus was also king of Sparta, but of the inferior house; not indeed inferior in any other regard (for they have a common ancestor), but the house of Eurysthenes has in some sort the greater honor by right of primogeniture. 6.52. The Lacedaemonians say (but no poet agrees) that it was Aristodemus son of Aristomachus son of Cleodaeus son of Hyllus, and not his sons, who led them to that land which they now possess. ,After no long time Aristodemus' wife, whose name was Argeia, bore him offspring; they say she was daughter of Autesion son of Tisamenus son of Thersander son of Polynices; she bore him twins; Aristodemus lived to see the children, then died of a sickness. ,The Lacedaemonians of that day planned to follow their custom and make the eldest of the children king. But the children were identical in all respects, so the Lacedaemonians did not know which to choose; when they could not judge between them, or perhaps even before this, they asked the mother. ,She said she knew no better than the Lacedaemonians which was the elder; she knew perfectly well, but she said this because she desired that by some means both might be made kings. The Lacedaemonians were at a loss, so they sent to Delphi to inquire how they should deal with the matter. ,The priestess bade them make both children kings but give greater honor to the elder. When the priestess gave this response, the Lacedaemonians knew no better than before how to discover the elder child, and a man of Messenia, whose name was Panites, gave them advice: ,he advised them to watch the mother and see which of the children she washed and fed before the other; if she was seen to do this always in the same order, they would then have all that they sought and desired to discover; but if she changed her practice haphazardly, then it would be manifest to the Lacedaemonians that she know no more than they did, and they must have recourse to some other means. ,Then the Spartans did as the Messenian advised; as they watched the mother of Aristodemus' children, they found her always preferring the elder when she fed and washed them, since she did not know why she was being watched. So they took the child that was preferred by its mother and brought it up at public expense as the first-born; and they called it Eurysthenes, and the other Procles. ,They say that when these two brothers grew to manhood, they feuded with each other as long as they lived, and their descendants continued to do likewise. 6.53. The Lacedaemonians are the only Greeks who tell this story. But in what I write I follow the Greek report, and hold that the Greeks correctly recount these kings of the Dorians as far back as Perseus son of Danae—they make no mention of the god —and prove these kings to be Greek; for by that time they had come to be classified as Greeks. ,I said as far back as Perseus, and I took the matter no further than that, because no one is named as the mortal father of Perseus, as Amphitryon is named father of Heracles. So I used correct reasoning when I said that the Greek record is correct as far back as Perseus; farther back than that, if the king's ancestors in each generation, from Danae daughter of Acrisius upward, be reckoned, then the leaders of the Dorians will be shown to be true-born Egyptians. 6.54. Thus have I traced their lineage according to the Greek story; but the Persian tale is that Perseus himself was an Assyrian, and became a Greek, which his forebears had not been; the Persians say that the ancestors of Acrisius had no bond of kinship with Perseus, and they indeed were, as the Greeks say, Egyptians. 6.55. Enough of these matters. Why and for what achievements these men, being Egyptian, won the kingship of the Dorians has been told by others, so I will let it go, and will make mention of matters which others have not touched. 6.56. These privileges the Spartans have given to their kings: two priesthoods, of Zeus called Lacedaemon and of Zeus of Heaven; they wage war against whatever land they wish, and no Spartan can hinder them in this on peril of being put under a curse; when the armies go forth the kings go out first and return last; one hundred chosen men guard them in their campaigns; they sacrifice as many sheep and goats as they wish at the start of their expeditions, and take the hides and backs of all sacrificed beasts. 6.57. Such are their rights in war; in peace the powers given them are as follows: at all public sacrifices the kings first sit down to the banquet and are first served, each of them receiving a portion double of what is given to the rest of the company; they make the first libations, and the hides of the sacrificed beasts are theirs. ,At each new moon and each seventh day of the first part of the month, a full-grown victim for Apollo's temple, a bushel of barley-meal, and a Laconian quart of wine are given to each from the public store, and chief seats are set apart for them at the games. ,It is their right to appoint whatever citizens they wish to be protectors of foreigners; and they each choose two Pythians. (The Pythians are the ambassadors to Delphi and eat with the kings at the public expense.) If the kings do not come to the public dinner, two choenixes of barley-meal and half a pint of wine are sent to their houses, but when they come, they receive a double share of everything; and the same honor shall be theirs when they are invited by private citizens to dinner. ,They keep all oracles that are given, though the Pythians also know them. The kings alone judge cases concerning the rightful possessor of an unwedded heiress, if her father has not betrothed her, and cases concerning public roads. ,If a man desires to adopt a son, it is done in the presence of the kings. They sit with the twenty-eight elders in council; if they do not come, the elders most closely related to them hold the king's privilege, giving two votes over and above the third which is their own. 6.58. The kings are granted these rights from the Spartan commonwealth while they live; when they die, their rights are as follows: Horsemen proclaim their death in all parts of Laconia, and in the city women go about beating on cauldrons. When this happens, two free persons from each house, a man and a woman, are required to wear mourning, or incur heavy penalties if they fail to do so. ,The Lacedaemonians have the same custom at the deaths of their kings as the foreigners in Asia; most foreigners use the same custom at their kings' deaths. When a king of the Lacedaemonians dies, a fixed number of their subject neighbors must come to the funeral from all Lacedaemon, besides the Spartans. ,When these and the helots and the Spartans themselves have assembled in one place to the number of many thousands, together with the women, they zealously beat their foreheads and make long and loud lamentation, calling that king that is most recently dead the best of all their kings. Whenever a king dies in war, they make an image of him and carry it out on a well-spread bier. For ten days after the burial there are no assemblies or elections, and they mourn during these days. 6.59. The Lacedaemonians also resemble the Persians in this: when one king is dead and another takes his office, this successor releases from debt any Spartan who owes a debt to the king or to the commonwealth. Among the Persians the king at the beginning of his reign forgives all cities their arrears of tribute. 6.60. The Lacedaemonians resemble the Egyptians in that their heralds and flute-players and cooks inherit the craft from their fathers, a flute-player's son being a flute-player, and a cook's son a cook, and a herald's son a herald; no others usurp their places, making themselves heralds by loudness of voice; they ply their craft by right of birth. Such is the way of these matters. 6.61. While Cleomenes was in Aegina working for the common good of Hellas, Demaratus slandered him, not out of care for the Aeginetans, but out of jealousy and envy. Once Cleomenes returned home from Aegina, he planned to remove Demaratus from his kingship, using the following affair as a pretext against him: Ariston, king of Sparta, had married twice but had no children. ,He did not admit that he himself was responsible, so he married a third time. This is how it came about: he had among the Spartans a friend to whom he was especially attached. This man's wife was by far the most beautiful woman in Sparta, but she who was now most beautiful had once been the ugliest. ,Her nurse considered her inferior looks and how she was of wealthy people yet unattractive, and, seeing how the parents felt her appearance to be a great misfortune, she contrived to carry the child every day to the sacred precinct of Helen, which is in the place called Therapne, beyond the sacred precinct of Phoebus. Every time the nurse carried the child there, she set her beside the image and beseeched the goddess to release the child from her ugliness. ,Once as she was leaving the sacred precinct, it is said that a woman appeared to her and asked her what she was carrying in her arms. The nurse said she was carrying a child and the woman bade her show it to her, but she refused, saying that the parents had forbidden her to show it to anyone. But the woman strongly bade her show it to her, ,and when the nurse saw how important it was to her, she showed her the child. The woman stroked the child's head and said that she would be the most beautiful woman in all Sparta. From that day her looks changed, and when she reached the time for marriage, Agetus son of Alcidas married her. This man was Ariston's friend. 6.62. So love for this woman pricked Ariston, and he contrived as follows: He promised to give to his comrade any one thing out of all he owned, whatever Agetus might choose, and he bade his comrade make him the same promise. Agetus had no fear about his wife, seeing that Ariston was already married, so he agreed and they took oaths on these terms. ,Ariston gave Agetus whatever it was that he chose out of all his treasures, and then, seeking equal recompense from him, tried to take the wife of his comrade. Agetus said that he had agreed to anything but that, but he was forced by his oath and by the deceitful trick to let his wife be taken. 6.63. In this way Ariston married his third wife, after divorcing the second one. But his new wife gave birth to Demaratus too soon, before ten lunar months had passed. ,When one of his servants announced to him as he sat in council with the ephors that he had a son, Ariston, knowing the time of the marriage, counted up the months on his fingers and swore on oath, “It's not mine.” The ephors heard this but did not make anything of it. When the boy grew up, Ariston regretted having said that, for he firmly believed Demaratus to be his own son. ,He named him Demaratus because before his birth all the Spartan populace had prayed that Ariston, the man most highly esteemed out of all the kings of Sparta, might have a son. Thus he was named Demaratus, which means “answer to the people's prayer.” 6.64. Time passed and Ariston died, so Demaratus held the kingship. But it seems that these matters had to become known and cause Demaratus to lose his kingship. He had already fallen out with Cleomenes when he had brought the army back from Eleusis, and now they were even more at odds when Cleomenes crossed over after the Aeginetans who were Medizing. 6.65. Cleomenes wanted revenge, so he made a deal with Leotychides son of Menares son of Agis, of the same family as Demaratus. The deal was that Leotychides would go with Cleomenes against the Aeginetans if he became king. ,Leotychides had already become strongly hostile to Demaratus for the following reason: Leotychides was betrothed to Percalus, daughter of Demarmenus, but Demaratus plotted and robbed him of his marriage, stealing Percalus and marrying her first. ,From this affair Leotychides was hostile toward Demaratus, so at Cleomenes' instigation he took an oath against him, saying that he was not king of the Spartans by right, since he was not Ariston's son. After making this oath, he prosecuted him, recalling that utterance which Ariston had made when the servant told him he had a son, and he counted up the months and swore that it was not his. ,Taking his stand on this remark, Leotychides declared that Demaratus was not Ariston's son and that he was not rightly king of Sparta, bringing as witnesses the ephors who had been sitting beside Ariston and heard him say this. 6.66. Disputes arose over it, so the Spartans resolved to ask the oracle at Delphi if Demaratus was the son of Ariston. ,At Cleomenes' instigation this was revealed to the Pythia. He had won over a man of great influence among the Delphians, Cobon son of Aristophantus, and Cobon persuaded the priestess, Periallus, to say what Cleomenes wanted her to. ,When the ambassadors asked if Demaratus was the son of Ariston, the Pythia gave judgment that he was not. All this came to light later; Cobon was exiled from Delphi, and Periallus was deposed from her position. 6.67. So it was concerning Demaratus' loss of the kingship, and from Sparta he went into exile among the Medes because of the following reproach: after he was deposed from the kingship, he was elected to office. ,When it was the time of the dateGymnopaidia /date, Leotychides, now king in his place, saw him in the audience and, as a joke and an insult, sent a messenger to him to ask what it was like to hold office after being king. ,He was grieved by the question and said that he had experience of both, while Leotychides did not, and that this question would be the beginning for Sparta of either immense evil or immense good fortune. He said this, covered his head, left the theater, and went home, where he immediately made preparations and sacrificed an ox to Zeus. Then he summoned his mother. 6.69. Thus he spoke. His mother answered, “My son, since you adjure me by entreaties to speak the truth, I will speak out to you all that is true. On the third night after Ariston brought me to his house, a phantom resembling him came to me. It came and lay with me and then put on me the garlands which it had. ,It went away, and when Ariston came in later and saw me with the garlands, he asked who gave them to me. I said he did, but he denied it. I swore an oath that just a little while before he had come in and lain with me and given me the garlands, and I said it was not good of him to deny it. ,When he saw me swearing, he perceived that this was some divine affair. For the garlands had clearly come from the hero's precinct which is established at the courtyard doors, which they call the precinct of Astrabacus, and the seers responded that this was the same hero who had come to me. Thus, my son, you have all you want to know. ,Either you are from this hero and Astrabacus the hero is your father, or Ariston is, for I conceived you that night. As for how your enemies chiefly attack you, saying that Ariston himself, when your birth was announced, denied in front of a large audience that you were his because the ten months had not yet been completed, he spoke an idle word, out of ignorance of such things. ,Some women give birth after nine months or seven months; not all complete the ten months. I gave birth to you, my son, after seven months. A little later Ariston himself recognized that he had blurted out that speech because of foolishness. Do not believe other stories about your manner of birth. You have heard the whole truth. May the wife of Leotychides himself, and the wives of the others who say these things, give birth to children fathered by ass-keepers.” 6.72. But Leutychides also did not come to old age in Sparta; he was punished for his dealings with Demaratus as I will show. He led a Lacedaemonian army to Thessaly, and when he could have subdued all the country he took a great bribe. ,After being caught in the act of hoarding a sleeve full of silver there in the camp, he was brought before a court and banished from Sparta, and his house was destroyed. He went into exile at Tegea and died in that country. 6.73. This happened long afterwards. When Cleomenes' dealings with Demaratus came off successfully, he immediately took Leutychides with him and went to punish the Aeginetans, with whom he was terribly angry because of their insulting behavior. ,When the Aeginetans saw that both kings had come after them, they now deemed it best to offer no further resistance; the kings chose ten men of Aegina who were most honored for wealth and lineage, among them Crius son of Polycritus and Casambus son of Aristocrates, the two most powerful men in Aegina; they carried them to Attica and gave them into the keeping of the Athenians, the bitterest foes of the Aeginetans. 6.74. Later Cleomenes' treacherous plot against Demaratus became known; he was seized with fear of the Spartans and secretly fled to Thessaly. From there he came to Arcadia and stirred up disorder, uniting the Arcadians against Sparta; among his methods of binding them by oath to follow him wherever he led was his zeal to bring the chief men of Arcadia to the city of Nonacris and make them swear by the water of the Styx. ,Near this city is said to be the Arcadian water of the Styx, and this is its nature: it is a stream of small appearance, dropping from a cliff into a pool; a wall of stones runs round the pool. Nonacris, where this spring rises, is a city of Arcadia near Pheneus. 6.75. When the Lacedaemonians learned that Cleomenes was doing this, they took fright and brought him back to Sparta to rule on the same terms as before. Cleomenes had already been not entirely in his right mind, and on his return from exile a mad sickness fell upon him: any Spartan that he happened to meet he would hit in the face with his staff. ,For doing this, and because he was out of his mind, his relatives bound him in the stocks. When he was in the stocks and saw that his guard was left alone, he demanded a dagger; the guard at first refused to give it, but Cleomenes threatened what he would do to him when he was freed, until the guard, who was a helot, was frightened by the threats and gave him the dagger. ,Cleomenes took the weapon and set about slashing himself from his shins upwards; from the shin to the thigh he cut his flesh lengthways, then from the thigh to the hip and the sides, until he reached the belly, and cut it into strips; thus he died, as most of the Greeks say, because he persuaded the Pythian priestess to tell the tale of Demaratus. The Athenians alone say it was because he invaded Eleusis and laid waste the precinct of the gods. The Argives say it was because when Argives had taken refuge after the battle in their temple of Argus he brought them out and cut them down, then paid no heed to the sacred grove and set it on fire. 6.76. As Cleomenes was seeking divination at Delphi, the oracle responded that he would take Argos. When he came with Spartans to the river Erasinus, which is said to flow from the Stymphalian lake (this lake issues into a cleft out of sight and reappears at Argos, and from that place onwards the stream is called by the Argives Erasinus)—when Cleomenes came to this river he offered sacrifices to it. ,The omens were in no way favorable for his crossing, so he said that he honored the Erasinus for not betraying its countrymen, but even so the Argives would not go unscathed. Then he withdrew and led his army seaward to Thyrea, where he sacrificed a bull to the sea and carried his men on shipboard to the region of Tiryns and to Nauplia. 6.77. The Argives heard of this and came to the coast to do battle with him. When they had come near Tiryns and were at the place called Hesipeia, they encamped opposite the Lacedaemonians, leaving only a little space between the armies. There the Argives had no fear of fair fighting, but rather of being captured by a trick. ,This was the affair referred to by that oracle which the Pythian priestess gave to the Argives and Milesians in common, which ran thus: quote type="oracle" l met="dact"When the female defeats the male /l lAnd drives him away, winning glory in Argos, /l lShe will make many Argive women tear their cheeks. /l lAs someday one of men to come will say: /l lThe dread thrice-coiled serpent died tamed by the spear. /l /quote ,All these things coming together spread fear among the Argives. Therefore they resolved to defend themselves by making use of the enemies' herald, and they performed their resolve in this way: whenever the Spartan herald signalled anything to the Lacedaemonians, the Argives did the same thing. 6.78. When Cleomenes saw that the Argives did whatever was signalled by his herald, he commanded that when the herald cried the signal for breakfast, they should then put on their armor and attack the Argives. ,The Lacedaemonians performed this command, and when they assaulted the Argives they caught them at breakfast in obedience to the herald's signal; they killed many of them, and far more fled for refuge into the grove of Argus, which the Lacedaemonians encamped around and guarded. 6.79. Then Cleomenes' plan was this: He had with him some deserters from whom he learned the names, then he sent a herald calling by name the Argives that were shut up in the sacred precinct and inviting them to come out, saying that he had their ransom. (Among the Peloponnesians there is a fixed ransom of two minae to be paid for every prisoner.) So Cleomenes invited about fifty Argives to come out one after another and murdered them. ,Somehow the rest of the men in the temple precinct did not know this was happening, for the grove was thick and those inside could not see how those outside were faring, until one of them climbed a tree and saw what was being done. Thereafter they would not come out at the herald's call. 6.80. Then Cleomenes bade all the helots pile wood about the grove; they obeyed, and he burnt the grove. When the fire was now burning, he asked of one of the deserters to what god the grove belonged; the man said it was of Argos. When he heard that, he groaned aloud, “Apollo, god of oracles, you have gravely deceived me by saying that I would take Argos; this, I guess, is the fulfillment of that prophecy.” 6.81. Then Cleomenes sent most of his army back to Sparta, while he himself took a thousand of the best warriors and went to the temple of Hera to sacrifice. When he wished to sacrifice at the altar the priest forbade him, saying that it was not holy for a stranger to sacrifice there. Cleomenes ordered the helots to carry the priest away from the altar and whip him, and he performed the sacrifice. After doing this, he returned to Sparta. 6.82. But after his return his enemies brought him before the ephors, saying that he had been bribed not to take Argos when he might have easily taken it. Cleomenes alleged (whether falsely or truly, I cannot rightly say; but this he alleged in his speech) that he had supposed the god's oracle to be fulfilled by his taking of the temple of Argus; therefore he had thought it best not to make any attempt on the city before he had learned from the sacrifices whether the god would deliver it to him or withstand him; ,when he was taking omens in Hera's temple a flame of fire had shone forth from the breast of the image, and so he learned the truth of the matter, that he would not take Argos. If the flame had come out of the head of the image, he would have taken the city from head to foot utterly; but its coming from the breast signified that he had done as much as the god willed to happen. This plea of his seemed to the Spartans to be credible and reasonable, and he far outdistanced the pursuit of his accusers. 6.83. But Argos was so wholly deprived of men that their slaves took possession of all affairs, ruling and governing until the sons of the slain men grew up. Then they recovered Argos for themselves and cast out the slaves; when they were driven out, the slaves took possession of Tiryns by force. ,For a while they were at peace with each other; but then there came to the slaves a prophet, Cleander, a man of Phigalea in Arcadia by birth; he persuaded the slaves to attack their masters. From that time there was a long-lasting war between them, until with difficulty the Argives got the upper hand. 6.84. The Argives say this was the reason Cleomenes went mad and met an evil end; the Spartans themselves say that Cleomenes' madness arose from no divine agent, but that by consorting with Scythians he became a drinker of strong wine, and the madness came from this. ,The nomadic Scythians, after Darius had invaded their land, were eager for revenge, so they sent to Sparta and made an alliance. They agreed that the Scythians would attempt to invade Media by way of the river Phasis, and they urged the Spartans to set out and march inland from Ephesus and meet the Scythians. ,They say that when the Scythians had come for this purpose, Cleomenes kept rather close company with them, and by consorting with them more than was fitting he learned from them to drink strong wine. The Spartans consider him to have gone mad from this. Ever since, as they themselves say, whenever they desire a strong drink they call for “a Scythian cup.” Such is the Spartan story of Cleomenes; but to my thinking it was for what he did to Demaratus that he was punished thus. 7.3. While Darius delayed making his decision, it chanced that at this time Demaratus son of Ariston had come up to Susa, in voluntary exile from Lacedaemonia after he had lost the kingship of Sparta. ,Learning of the contention between the sons of Darius, this man, as the story goes, came and advised Xerxes to add this to what he said: that he had been born when Darius was already king and ruler of Persia, but Artobazanes when Darius was yet a subject; ,therefore it was neither reasonable nor just that anyone should have the royal privilege before him. At Sparta too (advised Demaratus) it was customary that if sons were born before their father became king, and another son born later when the father was king, the succession to the kingship belongs to the later-born. ,Xerxes followed Demaratus advice, and Darius judged his plea to be just and declared him king. But to my thinking Xerxes would have been made king even without this advice, for Atossa held complete sway. 7.148. So the spies were sent back after they had seen all and returned to Europe. After sending the spies, those of the Greeks who had sworn alliance against the Persian next sent messengers to Argos. ,Now this is what the Argives say of their own part in the matter. They were informed from the first that the foreigner was stirring up war against Hellas. When they learned that the Greeks would attempt to gain their aid against the Persian, they sent messengers to Delphi to inquire of the god how it would be best for them to act, for six thousand of them had been lately slain by a Lacedaemonian army and Cleomenes son of Anaxandrides its general. For this reason, they said, the messengers were sent. ,The priestess gave this answer to their question: quote type="oracle" l met="dact"Hated by your neighbors, dear to the immortals, /l lCrouch with a lance in rest, like a warrior fenced in his armor, /l lGuarding your head from the blow, and the head will shelter the body. /l /quote This answer had already been uttered by the priestess when the envoys arrived in Argos and entered the council chamber to speak as they were charged. ,Then the Argives answered to what had been said that they would do as was asked of them if they might first make a thirty years peace with Lacedaemonia and if the command of half the allied power were theirs. It was their right to have the full command, but they would nevertheless be content with half. 7.204. Each city had its own general, but the one most admired and the leader of the whole army was a Lacedaemonian, Leonidas, son of Anaxandrides, son of Leon, son of Eurycratides, son of Anaxandrus, son of Eurycrates, son of Polydorus, son of Alcamenes, son of Teleclus, son of Archelaus, son of Hegesilaus, son of Doryssus, son of Leobotes, son of Echestratus, son of Agis, son of Eurysthenes, son of Aristodemus, son of Aristomachus, son of Cleodaeus, son of Hyllus, son of Heracles. Leonidas had gained the kingship at Sparta unexpectedly. 9.82. This other story is also told. When Xerxes fled from Hellas, he left to Mardonius his own establishment. Pausanias, seeing Mardonius' establishment with its display of gold and silver and gaily colored tapestry, ordered the bakers and the cooks to prepare a dinner such as they were accustomed to do for Mardonius. ,They did his bidding, but Pausanias, when he saw golden and silver couches richly covered, and tables of gold and silver, and all the magnificent service of the banquet, was amazed at the splendor before him, and for a joke commanded his own servants to prepare a dinner in Laconian fashion. When that meal, so different from the other, was ready, Pausanias burst out laughing and sent for the generals of the Greeks. ,When these had assembled, Pausanias pointed to the manner in which each dinner was served and said: “Men of Hellas, I have brought you here because I desired to show you the foolishness of the leader of the Medes who, with such provisions for life as you see, came here to take away from us our possessions which are so pitiful.” In this way, it is said, Pausanias spoke to the generals of the Greeks. 9.109. As time went on, however, the truth came to light, and in such manner as I will show. Xerxes' wife, Amestris, wove and gave to him a great gaily-colored mantle, marvellous to see. Xerxes was pleased with it, and went to Artaynte wearing it. ,Being pleased with her too, he asked her what she wanted in return for her favors, for he would deny nothing at her asking. Thereupon—for she and all her house were doomed to evil—she said to Xerxes, “Will you give me whatever I ask of you?” He promised this, supposing that she would ask anything but that; when he had sworn, she asked boldly for his mantle. ,Xerxes tried to refuse her, for no reason except that he feared that Amestris might have clear proof of his doing what she already guessed. He accordingly offered her cities instead and gold in abundance and an army for none but herself to command. Armies are the most suitable of gifts in Persia. But as he could not move her, he gave her the mantle; and she, rejoicing greatly in the gift, went flaunting her finery.
7. Plato, Euthydemus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

302c. he said, and no Athenian at all, if you have neither ancestral gods, nor shrines, nor anything else that denotes a gentleman!
8. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

729c. for where the old are shameless, there inevitably will also the young be very impudent. The most effective way of training the young—as well as the older people themselves—is not by admonition, but by plainly practising throughout one’s own life the admonitions which one gives to others. By paying honor and reverence to his kinsfolk, and all who share in the worship of the tribal gods and are sprung from the same blood, a man will, in proportion to his piety, secure the goodwill of the gods of Birth to bless his own begetting of children. Moreover
9. Sophocles, Antigone, 487-489, 486 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Sophocles, Electra, 281, 280 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Xenophon, The Persian Expedition, 2.2.8-2.2.9 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.2.8. But Clearchus put himself at the head of the rest of the troops, following out the plan of his previous orders, and they followed; and they reached the first stopping-place, See Xen. Anab. 2.1.3 . and there joined Ariaeus and his army, at about midnight. Then, while they halted under arms in line of battle, the generals and captains had a meeting with Ariaeus; and the two parties—the Greek officers, and Ariaeus together with the highest in rank of his followers—made oath that they would not betray each other and that they would be allies, while the barbarians took an additional pledge to lead the way without treachery. 2.2.9. These oaths they sealed by sacrificing a bull, a boar, and a ram over a shield, the Greeks dipping a sword in the blood and the barbarians a lance.
12. Xenophon, Hellenica, 3.3.1-3.3.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.3.1. After this Agis, having gone to Delphi and offered to the god the appointed tithe of his booty, on his way back fell sick at Heraea, being now an old man, and although he was still living when brought home to Lacedaemon, once there he very soon died; and he received a burial more splendid than belongs to man. When the prescribed days of mourning had been religiously observed and it was necessary to appoint a king, Leotychides, who claimed to be a son of Agis, and Agesilaus, a brother of Agis, contended for the kingship. 3.3.2. And Leotychides said: 397 B.C. But, Agesilaus, the law directs, not that a brother, but that a son of a king, should be king; if, however, there should chance to be no son, in that case the brother would be king. It is I, then, who should be king. How so, when I am alive? Because he whom you call your father said that you were not his son. Nay, but my mother, who knows far better than he did, says even to this day that I am. But Poseidon showed that you are entirely in the wrong, for he drove your father Leotychides was reputed to be the son of Alcibiades. For the incident here mentioned, cp. Plut. Alc. 23. out of her chamber into the open by an earthquake. And time also, which is said to be the truest witness, gave testimony that the god was right; for you were born in the tenth month from the time when he fled from the chamber. Such were the words which passed between these two. 3.3.3. But Diopeithes, a man very well versed in oracles, said in support of Leotychides that there was also an oracle of Apollo which bade the Lacedaemonians beware of the lame kingship. Agesilaus was lame. Lysander, however, made reply to him, on behalf of Agesilaus, that he did not suppose the god was bidding them beware lest a king of theirs should get a sprain and become lame, but rather lest one who was not of the royal stock should become king. For the kingship would be lame in very truth when it was not the descendants of Heracles who were at the head of the state. 3.3.4. After hearing such arguments from both claimants the state chose Agesilaus king. When Agesilaus had been not yet a year in the kingly office, once while he was offering one of the appointed sacrifices in behalf of the state, the seer said that the gods revealed a conspiracy of the most 397 B.C. terrible sort. And when he sacrificed again, the seer said that the signs appeared still more terrible. And upon his sacrificing for the third time, he said: Agesilaus, just such a sign is given me as would be given if we were in the very midst of the enemy. There-upon they made offerings to the gods who avert evil and to those who grant safety, and having with difficulty obtained favourable omens, ceased sacrificing. And within five days after the sacrifice was ended a man reported to the ephors a conspiracy, and Cinadon as the head of the affair.
13. Xenophon, Constitution of The Spartans, 4.5, 13.2, 15.2-15.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.5. Here then you find that kind of strife that is dearest to the gods, and in the highest sense political — the strife that sets the standard of a brave man’s conduct; and in which either party exerts itself to the end that it may never fall below its best, and that, when the time comes, every member of it may support the state with all his might. Horsemanship , 2.1. 13.2. But I will go back to the beginning, and explain how the King sets out with an army. First he offers up sacrifice at home to Zeus the Leader and to the gods associated with him. Or, if we read οἱ σὺν αὐτῷ with Haase, he and his staff. By the associated gods we should understand Castor and Pollux, the Dioscuri. In the Oxford text I gave τοῖν σιοῖν , the twin gods. If the sacrifice appears propitious, the Fire-bearer takes fire from the altar and leads the way to the borders of the land. There the King offers sacrifice again to Zeus and Athena. 15.2. He ordained that the King shall offer all the public sacrifices on behalf of the state, in virtue of his divine descent, and that, whatever may be the destination to which the state sends out an army, he shall be its leader. 15.3. He also gave him the right to receive certain parts of the beasts sacrificed, and assigned to him enough choice land in many of the outlanders’ cities to ensure him a reasonable competence without excessive riches. 15.4. In order that even the kings should mess in public, he assigned to them a public mess tent; he also honoured them with a double portion at the meal, not that they might eat enough for two, but that they might have the wherewithal to honour anyone whom they chose. 15.5. He also allowed each King to choose two messmates, who are called Pythii. Further, he granted them to take of every litter of pigs a porker, that a King may never want victims, in case he wishes to seek counsel of the gods.
14. Aeschines, Letters, 1.114, 2.87 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

15. Aristotle, Athenian Constitution, 55.3 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

16. Demosthenes, Orations, 23.68, 57.67 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

17. Apollodorus, Bibliotheca, 2.8.1-2.8.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.8.1. μεταστάντος δὲ Ἡρακλέους εἰς θεοὺς οἱ παῖδες αὐτοῦ φυγόντες Εὐρυσθέα πρὸς Κήυκα παρεγένοντο. ὡς δὲ ἐκείνους ἐκδιδόναι λέγοντος Εὐρυσθέως καὶ πόλεμον ἀπειλοῦντος ἐδεδοίκεσαν, Τραχῖνα καταλιπόντες διὰ τῆς Ἑλλάδος ἔφυγον. διωκόμενοι δὲ ἦλθον εἰς Ἀθήνας, καὶ καθεσθέντες ἐπὶ τὸν ἐλέου βωμὸν ἠξίουν βοηθεῖσθαι. Ἀθηναῖοι δὲ οὐκ ἐκδιδόντες αὐτοὺς πρὸς τὸν Εὐρυσθέα πόλεμον ὑπέστησαν, καὶ τοὺς μὲν παῖδας αὐτοῦ Ἀλέξανδρον Ἰφιμέδοντα Εὐρύβιον Μέντορα Περιμήδην ἀπέκτειναν· αὐτὸν δὲ Εὐρυσθέα φεύγοντα ἐφʼ ἅρματος καὶ πέτρας ἤδη παριππεύοντα Σκειρωνίδας 1 -- κτείνει διώξας Ὕλλος, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν Ἀλκμήνῃ δίδωσιν· ἡ δὲ κερκίσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξώρυξεν αὐτοῦ. 2.8.2. ἀπολομένου δὲ Εὐρυσθέως ἐπὶ Πελοπόννησον ἦλθον οἱ Ἡρακλεῖδαι, καὶ πάσας εἷλον τὰς πόλεις. ἐνιαυτοῦ δὲ αὐτοῖς ἐν τῇ καθόδῳ διαγενομένου φθορὰ 1 -- πᾶσαν Πελοπόννησον κατέσχε, καὶ ταύτην γενέσθαι χρησμὸς διὰ τοὺς Ἡρακλείδας ἐδήλου· πρὸ γὰρ τοῦ δέοντος αὐτοὺς κατελθεῖν. ὅθεν ἀπολιπόντες Πελοπόννησον ἀνεχώρησαν 2 -- εἰς Μαραθῶνα κἀκεῖ κατῴκουν. Τληπόλεμος οὖν κτείνας οὐχ ἑκὼν Λικύμνιον (τῇ βακτηρίᾳ γὰρ αὐτοῦ θεράποντα 3 -- πλήσσοντος ὑπέδραμε) πρὶν ἐξελθεῖν αὐτοὺς 4 -- ἐκ Πελοποννήσου, φεύγων μετʼ οὐκ ὀλίγων ἧκεν εἰς Ῥόδον, κἀκεῖ κατῴκει. Ὕλλος δὲ τὴν μὲν Ἰόλην κατὰ τὰς τοῦ πατρὸς ἐντολὰς 5 -- ἔγημε, τὴν δὲ κάθοδον ἐζήτει τοῖς Ἡρακλείδαις κατεργάσασθαι. διὸ παραγενόμενος εἰς Δελφοὺς ἐπυνθάνετο πῶς ἂν κατέλθοιεν. ὁ δὲ θεὸς ἔφησε 6 -- περιμείναντας τὸν τρίτον καρπὸν κατέρχεσθαι. νομίσας δὲ Ὕλλος τρίτον καρπὸν λέγεσθαι τὴν τριετίαν, τοσοῦτον περιμείνας χρόνον σὺν τῷ στρατῷ κατῄει τοῦ Ἡρακλέους 7 -- ἐπὶ Πελοπόννησον, Τισαμενοῦ τοῦ Ὀρέστου βασιλεύοντος Πελοποννησίων. καὶ γενομένης πάλιν μάχης νικῶσι Πελοποννήσιοι καὶ Ἀριστόμαχος θνήσκει. ἐπεὶ δὲ ἠνδρώθησαν οἱ Κλεοδαίου 1 -- παῖδες, ἐχρῶντο περὶ καθόδου. τοῦ θεοῦ δὲ εἰπόντος ὅ τι καὶ τὸ πρότερον, Τήμενος ᾐτιᾶτο λέγων τούτῳ πεισθέντας 2 -- ἀτυχῆσαι. ὁ δὲ θεὸς ἀνεῖλε τῶν ἀτυχημάτων αὐτοὺς αἰτίους εἶναι· τοὺς γὰρ χρησμοὺς οὐ συμβάλλειν. λέγειν γὰρ οὐ γῆς ἀλλὰ γενεᾶς καρπὸν τρίτον, καὶ στενυγρὰν τὴν εὐρυγάστορα, δεξιὰν κατὰ τὸν Ἰσθμὸν ἔχοντι τὴν θάλασσαν. 3 -- ταῦτα Τήμενος ἀκούσας ἡτοίμαζε τὸν στρατόν, καὶ ναῦς ἐπήξατο 1 -- τῆς Λοκρίδος ἔνθα νῦν ἀπʼ ἐκείνου ὁ τόπος Ναύπακτος λέγεται. ἐκεῖ δʼ ὄντος τοῦ στρατεύματος Ἀριστόδημος κεραυνωθεὶς ἀπέθανε, παῖδας καταλιπὼν ἐξ Ἀργείας τῆς Αὐτεσίωνος διδύμους, Εὐρυσθένη καὶ Προκλέα. 2.8.3. συνέβη δὲ καὶ τὸν στρατὸν ἐν Ναυπάκτῳ συμφορᾷ περιπεσεῖν. ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς μάντις χρησμοὺς λέγων καὶ ἐνθεάζων, ὃν ἐνόμισαν μάγον εἶναι ἐπὶ λύμῃ τοῦ στρατοῦ πρὸς Πελοποννησίων ἀπεσταλμένον. τοῦτον βαλὼν ἀκοντίῳ Ἱππότης ὁ Φύλαντος τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἡρακλέους τυχὼν ἀπέκτεινεν. οὕτως δὲ γενομένου τούτου τὸ μὲν ναυτικὸν διαφθαρεισῶν τῶν νεῶν ἀπώλετο, τὸ δὲ πεζὸν ἠτύχησε λιμῷ, καὶ διελύθη τὸ στράτευμα. χρωμένου δὲ περὶ τῆς συμφορᾶς Τημένου, καὶ τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ μάντεως γενέσθαι ταῦτα λέγοντος, καὶ κελεύοντος φυγαδεῦσαι δέκα ἔτη τὸν ἀνελόντα καὶ χρήσασθαι ἡγεμόνι τῷ τριοφθάλμῳ, τὸν μὲν Ἱππότην ἐφυγάδευσαν, τὸν δὲ τριόφθαλμον ἐζήτουν. καὶ περιτυγχάνουσιν Ὀξύλῳ τῷ Ἀνδραίμονος, ἐφʼ ἵππου καθημένῳ 1 -- μονοφθάλμου 2 -- (τὸν γὰρ ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν ἐκκέκοπτο 3 -- τόξῳ). ἐπὶ φόνῳ γὰρ οὗτος φυγὼν εἰς Ἦλιν, ἐκεῖθεν εἰς Αἰτωλίαν ἐνιαυτοῦ διελθόντος ἐπανήρχετο. συμβαλόντες οὖν τὸν χρησμόν, τοῦτον ἡγεμόνα ποιοῦνται. καὶ συμβαλόντες τοῖς πολεμίοις καὶ τῷ πεζῷ καὶ τῷ ναυτικῷ προτεροῦσι στρατῷ, καὶ Τισαμενὸν κτείνουσι τὸν Ὀρέστου. θνήσκουσι δὲ συμμαχοῦντες αὐτοῖς οἱ Αἰγιμίου παῖδες, Πάμφυλος καὶ Δύμας. 2.8.4. ἐπειδὴ δὲ ἐκράτησαν Πελοποννήσου, τρεῖς ἱδρύσαντο βωμοὺς πατρῴου Διός, καὶ ἐπὶ τούτων ἔθυσαν, καὶ ἐκληροῦντο τὰς πόλεις. πρώτη μὲν οὖν λῆξις Ἄργος, δευτέρα δὲ Λακεδαίμων, τρίτη δὲ Μεσσήνη. κομισάντων δὲ ὑδρίαν ὕδατος, ἔδοξε ψῆφον βαλεῖν ἕκαστον. Τήμενος οὖν καὶ οἱ Ἀριστοδήμου παῖδες Προκλῆς καὶ Εὐρυσθένης ἔβαλον λίθους, Κρεσφόντης δὲ βουλόμενος Μεσσήνην λαχεῖν γῆς ἐνέβαλε βῶλον. ταύτης δὲ διαλυθείσης ἔδει τοὺς δύο κλήρους ἀναφανῆναι. ἑλκυσθείσης δὲ πρώτης 4 -- μὲν τῆς Τημένου, δευτέρας δὲ τῆς τῶν Ἀριστοδήμου παίδων, Μεσσήνην ἔλαβε 1 -- Κρεσφόντης. 2.8.5. ἐπὶ δὲ τοῖς βωμοῖς οἷς ἔθυσαν εὗρον σημεῖα κείμενα οἱ μὲν λαχόντες Ἄργος φρῦνον, οἱ δὲ Λακεδαίμονα 2 -- δράκοντα, οἱ δὲ Μεσσήνην ἀλώπεκα. περὶ δὲ τῶν σημείων ἔλεγον οἱ μάντεις, τοῖς μὲν τὸν φρῦνον καταλαβοῦσιν 3 -- ἐπὶ τῆς πόλεως μένειν ἄμεινον (μὴ γὰρ ἔχειν ἀλκὴν πορευόμενον τὸ θηρίον), τοὺς δὲ δράκοντα καταλαβόντας δεινοὺς ἐπιόντας ἔλεγον ἔσεσθαι, τοὺς δὲ τὴν ἀλώπεκα δολίους. Τήμενος μὲν οὖν παραπεμπόμενος τοὺς παῖδας Ἀγέλαον καὶ Εὐρύπυλον καὶ Καλλίαν, τῇ θυγατρὶ προσανεῖχεν Ὑρνηθοῖ καὶ τῷ ταύτης ἀνδρὶ Δηιφόντῃ. ὅθεν οἱ παῖδες πείθουσί τινας 4 -- ἐπὶ μισθῷ τὸν πατέρα αὐτῶν φονεῦσαι. γενομένου δὲ τοῦ φόνου τὴν βασιλείαν ὁ στρατὸς ἔχειν ἐδικαίωσεν Ὑρνηθὼ καὶ Δηιφόντην. 5 -- Κρεσφόντης δὲ οὐ πολὺν Μεσσήνης βασιλεύσας χρόνον μετὰ δύο παίδων φονευθεὶς ἀπέθανε. Πολυφόντης δὲ ἐβασίλευσεν, αὐτῶν 6 -- τῶν Ἡρακλειδῶν ὑπάρχων, καὶ τὴν τοῦ φονευθέντος γυναῖκα Μερόπην ἄκουσαν ἔλαβεν. ἀνῃρέθη δὲ καὶ οὗτος. τρίτον γὰρ ἔχουσα παῖδα Μερόπη καλούμενον Αἴπυτον 1 -- ἔδωκε τῷ ἑαυτῆς πατρὶ τρέφειν. οὗτος ἀνδρωθεὶς καὶ κρύφα κατελθὼν ἔκτεινε Πολυφόντην καὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν ἀπέλαβεν.
18. New Testament, 1 Corinthians, 16.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.19. The assemblies of Asia greet you. Aquila and Priscilla greetyou much in the Lord, together with the assembly that is in theirhouse.
19. New Testament, Acts, 16.15 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.15. When she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and stay." She urged us.
20. New Testament, Romans, 16.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.5. Greet the assembly that is in their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is the first fruits of Achaia to Christ.
21. Plutarch, Agesilaus, 3.1-3.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Plutarch, Lycurgus, 1.1, 3.1-3.5, 23.2, 28.1-28.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1. Concerning Lycurgus the lawgiver, in general, nothing can be said which is not disputed, since indeed there are different accounts of his birth, his travels, his death, and above all, of his work as lawmaker and statesman; and there is least agreement among historians as to the times in which the man lived. Some say that he flourished at the same time with Iphitus, and in concert with him established the Olympic truce. Among these is Aristotle the philosopher, and he alleges as proof the discus at Olympia on which an inscription preserves the name of Lycurgus. As joining with Iphitus in founding, or reviving, the Olympic games, in 776 B.C., the date assigned to the first recorded victory. Cf. Pausanias, v. 4, 5 f. ; 20, 1. A stay of hostilities was observed all over Greece during the festival. 3.1. Polydectes also died soon afterwards, and then, as was generally thought, the kingdom devolved upon Lycurgus; and until his brother’s wife was known to be with child, he was king. But as soon as he learned of this, he declared that the kingdom belonged to her offspring, if it should be male, and himself administered the government only as guardian. Now the guardians of fatherless kings are called prodikoi by the Lacedaemonians. 3.5. There was a party, however, which envied him and sought to impede the growing power of so young a man, especially the kinsmen and friends of the queen-mother, who thought she had been treated with insolence. Her brother, Leonidas, actually railed at Lycurgus once quite boldly, assuring him that he knew well that Lycurgus would one day be king, thereby promoting suspicion and paving the way for the accusation, in case any thing happened to the king, that he had plotted against his life. Some such talk was set in circulation by the queen-mother also, in consequence of which Lycurgus was sorely troubled and fearful of what might be in store for him. He therefore determined to avoid suspicion by travelling abroad, and to continue his wanderings until his nephew should come of age and beget a son to succeed him on the throne. 28.1. Now in all this there is no trace of injustice or arrogance, which some attribute to the laws of Lycurgus, declaring them efficacious in producing valour, but defective in producing righteousness. The so-called krupteia, or secret service, of the Spartans, if this be really one of the institutions of Lycurgus, as Aristotle says it was, may have given Plato also Laws, p. 630 d. this opinion of the man and his civil polity. 28.2. This secret service was of the following nature. The magistrates from time to time sent out into the country at large the most discreet of the young warriors, equipped only with daggers and such supplies as were necessary. In the day time they scattered into obscure and out of the way places, where they hid themselves and lay quiet; but in the night they came down into the highways and killed every Helot whom they caught. 28.3. oftentimes, too, they actually traversed the fields where Helots were working and slew the sturdiest and best of them. So, too, Thucydides, in his history of the Peloponnesian war, iv. 80. tells us that the Helots who had been judged by the Spartans to be superior in bravery, set wreaths upon their heads in token of their emancipation, and visited the temples of the gods in procession, but a little while afterwards all disappeared, more than two thousand of them, in such a way that no man was able to say, either then or afterwards, how they came by their deaths. 28.4. And Aristotle in particular says also that the ephors, as soon as they came into office, made formal declaration of war upon the Helots, in order that there might be no impiety in slaying them.And in other ways also they were harsh and cruel to the Helots. For instance, they would force them to drink too much strong wine, and then introduce them into their public messes, to show the young men what a thing drunkenness was. They also ordered them to sing songs and dance dances that were low and ridiculous, but to let the nobler kind alone.
23. Plutarch, Lysander, 20.6, 22.3-22.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Pausanias, Description of Greece, 3.8.9, 5.4.5, 5.14.7, 5.24.11, 6.11.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

5.4.5. After Oxylus the kingdom devolved on Laias, son of Oxylus. His descendants, however, I find did not reign, and so I pass them by, though I know who they were; my narrative must not descend to men of common rank. Later on Iphitus, of the line of Oxylus and contemporary with Lycurgus, who drew up the code of laws for the Lacedaemonians, arranged the games at Olympia and reestablished afresh the Olympic festival and truce, after an interruption of uncertain length. The reason for this interruption I will set forth when my narrative deals with Olympia . See Paus. 5.8 . 5.14.7. After this stands an altar of Heracles surnamed Parastates (Assistant); there are also altars of the brothers of Heracles—Epimedes, Idas, Paeonaeus, and Iasus; I am aware, however, that the altar of Idas is called by others the altar of Acesidas. At the place where are the foundations of the house of Oenomaus stand two altars: one is of Zeus of the Courtyard, which Oenomaus appears to have had built himself, and the other of Zeus of the Thunderbolt, which I believe they built later, when the thunderbolt had struck the house of Oenomaus. 5.24.11. Homer proves this point clearly. For the boar, on the slices of which Agamemnon swore that verily Briseis had not lain with him, Homer says was thrown by the herald into the sea. He spake, and cut the boar's throat with ruthless bronze; And the boar Talthybius swung and cast into the great depth of the grey sea, to feed the fishes. Hom. Il. 19.266-268 Such was the ancient custom. Before the feet of the Oath-god is a bronze plate, with elegiac verses inscribed upon it, the object of which is to strike fear into those who forswear themselves. 6.11.2. Not far from the kings mentioned stands a Thasian, Theagenes the son of Timosthenes. The Thasians say that Timosthenes was not the father of Theagenes, but a priest of the Thasian Heracles, a phantom of whom in the likeness of Timosthenes had intercourse with the mother of Theagenes. In his ninth year, they say, as he was going home from school, he was attracted by a bronze image of some god or other in the marketplace; so he caught up the image, placed it on one of his shoulders and carried it home.
25. Aeschines, Or., 1.114, 2.87

26. Andocides, Orations, 1.96-1.98

27. Andocides, Orations, 1.96-1.98

28. Epigraphy, Lss, 18

29. Epigraphy, Ig I , 250, 14

30. Epigraphy, Ig I , 250, 14

31. Epigraphy, Seg, 21.541, 52.48Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acropolis Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
agamemnon Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
akamas Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
altar Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
apollo, cults of, patroos Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
apollo, patroios Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
apollo Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
architecture Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
archon Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
archonship, questions put to candidates Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
aristeas Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 157
aristophanes Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
aristotle Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
artemis, hekate Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
assembly, calendar Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
assembly Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
audience/public Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
battle, pre-battle sacrifice Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
blind oath Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 31
blood Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195, 204
blood libations, in oath-taking Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
body Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 157
brains Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
burkert, w. Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
burkert, walter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
calendars, sacred Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
candaules Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
cartledge, paul Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
chryses Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
citizenship Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
clytemnestra Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
contract, conditional self-curse of oath Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 31
curse, enactment Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
darius Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
degree Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 157
delphi, oracle of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
demaratus Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
demes (attic), erchia Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
demes (attic), paiania Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
demes (attic), thorikos Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
demes (attic) Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
demeter Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
demeter and kore, and persephone Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
destruction, of animals/objects Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
detienne, m. Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
domus Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
emperor Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
entrails Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
epiphany Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 157
ethnography, persian Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
family Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
fence Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
festivals, eleusinia Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
genos (attic), eumolpidai Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
gestures Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
gods Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3, 157
gyges Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
hekate Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
heracles Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
heraclids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
hermes Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
herodotus, glosses Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
herodotus, irony Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 127, 128
herodotus Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3, 157
high-intensity rites Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
honor Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
house v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
inhabitants Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
ionia/ionians Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 127
kingship, among greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
kingship, spartan Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
kudos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
law, sacred Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
law Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
libation Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
libations Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
lysander Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79
magic Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
oath, and sacrifice Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
oath-rituals, description Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
oath-rituals, elements Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
oath-rituals, sacrifice Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
oath sacrifice Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
oikos, oikia legal entity? Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
olympia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
oracles, delphic Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
oracles, interpreted by spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
pandroseion Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
performance Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
perjury Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
persephone, and demeter Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
persephone Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
pharnabazus Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79
pherrephatte Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
piety / impiety Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79
plot, oath as plot feature Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 31
plutarch Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
pots, consecration by Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
property Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
representation Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 157
ritual authority Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195, 204
ritual speech Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
rutherford, r.b. Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 127, 128
sacrifice, chthonian, enagismos Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
sacrifice, to zeus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
sacrifice Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
sacrifices Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79
sacrificial animals, mutilation of Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 204
sacrificial animals, species, bull Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
sacrificial animals, species, lamb Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
scythia/scythians Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 127
sophocles Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
space v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
sparta Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 79
sparta and spartans, and victors Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
sparta and spartans, kingship at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
spartan oaths Fletcher, Performing Oaths in Classical Greek Drama (2012) 31
sphagia Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
splankhna' Hitch, Animal sacrifice in the ancient Greek world (2017) 225
themis Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
thucydides, on spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
truth Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 128
van straten, f. Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
vernant, j.-p. Naiden, Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods (2013) 22
war, and oath Stavrianopoulou, Ritual and Communication in the Graeco-Roman World (2006) 195
wool, worked for athena by parthenoi herkeios Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
worship Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3
xenophon of athens, on spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
zeus, cults and shrines of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28
zeus, herkeios Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
zeus, teleios Mackil and Papazarkadas, Greek Epigraphy and Religion: Papers in Memory of Sara B (2020) 64
zeus, titles of herkeios Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 17
zeus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 28; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 3