Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 5.17-5.18


παιόνων μὲν δὴ οἱ χειρωθέντες ἤγοντο ἐς τὴν Ἀσίην. Μεγάβαζος δὲ ὡς ἐχειρώσατο τοὺς Παίονας, πέμπει ἀγγέλους ἐς Μακεδονίην ἄνδρας ἑπτὰ Πέρσας, οἳ μετʼ αὐτὸν ἐκεῖνον ἦσαν δοκιμώτατοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ· ἐπέμποντο δὲ οὗτοι παρὰ Ἀμύντην αἰτήσοντες γῆν τε καὶ ὕδωρ Δαρείῳ βασιλέι. ἔστι δὲ ἐκ τῆς Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ἐς τὴν Μακεδονίην· πρῶτον μὲν γὰρ ἔχεται τῆς λίμνης τὸ μέταλλον ἐξ οὗ ὕστερον τούτων τάλαντον ἀργυρίου Ἀλεξάνδρῳ ἡμέρης ἑκάστης ἐφοίτα, μετὰ δὲ τὸ μέταλλον Δύσωρον καλεόμενον ὄρος ὑπερβάντα εἶναι ἐν Μακεδονίν.So those of the Paeonians who had been captured were taken into Asia. Then Megabazus, having made the Paeonians captive, sent as messengers into Macedonia the seven Persians who (after himself) were the most honorable in his army. These were sent to Amyntas to demand earth and water for Darius the king. ,Now there is a very straight way from the Prasiad lake to Macedonia. First there is near the lake that mine from which Alexander later drew a daily revenue of a talent of silver, and when a person has passed the mine, he need only cross the mountain called Dysorum to be in Macedonia.


οἱ ὦν Πέρσαι οἱ πεμφθέντες οὗτοι παρὰ τὸν Ἀμύντην ὡς ἀπίκοντο, αἴτεον ἐλθόντες ἐς ὄψιν τὴν Ἀμύντεω Δαρείῳ βασιλέι γῆν τε καὶ ὕδωρ. ὁ δὲ ταῦτά τε ἐδίδου καὶ σφεας ἐπὶ ξείνια καλέει, παρασκευασάμενος δὲ δεῖπνον μεγαλοπρεπὲς ἐδέκετο τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως. ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγένοντο, διαπίνοντες εἶπαν οἱ Πέρσαι τάδε. “ξεῖνε Μακεδών, ἡμῖν νόμος ἐστὶ τοῖσι Πέρσῃσι, ἐπεὰν δεῖπνον προτιθώμεθα μέγα, τότε καὶ τὰς παλλακὰς καὶ τὰς κουριδίας γυναῖκας ἐσάγεσθαι παρέδρους. σύ νυν, ἐπεί περ προθύμως μὲν ἐδέξαο μεγάλως δὲ ξεινίζεις, διδοῖς δὲ βασιλέι Δαρείῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ, ἕπεο νόμῳ τῷ ἡμετέρῳ.” εἶπε πρὸς ταῦτα Ἀμύντης “ὦ Πέρσαι, νόμος μὲν ἡμῖν γε ἐστὶ οὐκ οὗτος, ἀλλὰ κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικῶν· ἐπείτε δὲ ὑμεῖς ἐόντες δεσπόται προσχρηίζετε τούτων, παρέσται ὑμῖν καὶ ταῦτα.” εἴπας τοσαῦτα ὁ Ἀμύντης μετεπέμπετο τὰς γυναῖκας· αἳ δʼ ἐπείτε καλεόμεναι ἦλθον, ἐπεξῆς ἀντίαι ἵζοντο τοῖσι Πέρσῃσι. ἐνθαῦτα οἱ Πέρσαι ἰδόμενοι γυναῖκας εὐμόρφους ἔλεγον πρὸς Ἀμύντην φάμενοι τὸ ποιηθὲν τοῦτο οὐδὲν εἶναι σοφόν· κρέσσον γὰρ εἶναι ἀρχῆθεν μὴ ἐλθεῖν τὰς γυναῖκας ἢ ἐλθούσας καὶ μὴ παριζομένας ἀντίας ἵζεσθαι ἀλγηδόνας σφίσι ὀφθαλμῶν. ἀναγκαζόμενος δὲ ὁ Ἀμύντης ἐκέλευε παρίζειν· πειθομενέων δὲ τῶν γυναικῶν αὐτίκα οἱ Πέρσαι μαστῶν τε ἅπτοντο οἷα πλεόνως οἰνωμένοι, καί κού τις καὶ φιλέειν ἐπειρᾶτο.The Persians who had been sent as envoys came to Amyntas and demanded earth and water for Darius the king. He readily gave to them what they asked and invited them to be his guests, preparing a dinner of great splendor and receiving them hospitably. ,After dinner, the Persians said to Amyntas as they sat drinking together, “Macedonian, our host, it is our custom in Persia to bring in also the concubines and wedded wives to sit by the men after the giving of any great banquet. We ask you, then, (since you have received us heartily, are entertaining us nobly and are giving Darius our king earth and water) to follow our custom.” ,To this Amyntas replied, “ We have no such custom, Persians. Among us, men and women sit apart, but since you are our masters and are making this request, it shall be as you desire.” With that, Amyntas sent for the women. Upon being called, the women entered and sat down in a row opposite the Persians. ,Then the Persians, seeing beautiful women before them, spoke to Amyntas and said that there was no sense in what he had done. It would be better if the women had never come at all than that they should come and not sit beside the men, but sit opposite them to torment their eyes. ,Amyntas, now feeling compelled to do so, bade the women sit beside them. When the women had done as they were bidden, the Persians, flushed as they were with excess of wine, at once laid hands on the women's breasts, and one or another tried to kiss them.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 15.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.1. אָז יָשִׁיר־מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַיהוָה וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר אָשִׁירָה לַיהוָה כִּי־גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם׃ 15.1. נָשַׁפְתָּ בְרוּחֲךָ כִּסָּמוֹ יָם צָלֲלוּ כַּעוֹפֶרֶת בְּמַיִם אַדִּירִים׃ 15.1. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spoke, saying: I will sing unto the LORD, for He is highly exalted; The horse and his rider hath He thrown into the sea."
2. Homer, Iliad, 2.835-2.850, 12.102, 12.127-12.178, 13.384-13.392, 13.412, 16.717-16.719, 17.583-17.584 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.835. /And they that dwelt about Percote and Practius, and that held Sestus and Abydus and goodly Arisbe, these again were led by Hyrtacus' son Asius, a leader of men—Asius, son of Hyrtacus, whom his horses tawny and tall had borne from Arisbe, from the river Selleïs. 2.836. /And they that dwelt about Percote and Practius, and that held Sestus and Abydus and goodly Arisbe, these again were led by Hyrtacus' son Asius, a leader of men—Asius, son of Hyrtacus, whom his horses tawny and tall had borne from Arisbe, from the river Selleïs. 2.837. /And they that dwelt about Percote and Practius, and that held Sestus and Abydus and goodly Arisbe, these again were led by Hyrtacus' son Asius, a leader of men—Asius, son of Hyrtacus, whom his horses tawny and tall had borne from Arisbe, from the river Selleïs. 2.838. /And they that dwelt about Percote and Practius, and that held Sestus and Abydus and goodly Arisbe, these again were led by Hyrtacus' son Asius, a leader of men—Asius, son of Hyrtacus, whom his horses tawny and tall had borne from Arisbe, from the river Selleïs. 2.839. /And they that dwelt about Percote and Practius, and that held Sestus and Abydus and goodly Arisbe, these again were led by Hyrtacus' son Asius, a leader of men—Asius, son of Hyrtacus, whom his horses tawny and tall had borne from Arisbe, from the river Selleïs. 2.840. /And Hippothous led the tribes of the Pelasgi, that rage with the spear, even them that dwelt in deep-soiled Larisa; these were led by Hippothous and Pylaeus, scion of Ares, sons twain of Pelasgian Lethus, son of Teutamus.But the Thracians Acamas led and Peirous, the warrior 2.841. /And Hippothous led the tribes of the Pelasgi, that rage with the spear, even them that dwelt in deep-soiled Larisa; these were led by Hippothous and Pylaeus, scion of Ares, sons twain of Pelasgian Lethus, son of Teutamus.But the Thracians Acamas led and Peirous, the warrior 2.842. /And Hippothous led the tribes of the Pelasgi, that rage with the spear, even them that dwelt in deep-soiled Larisa; these were led by Hippothous and Pylaeus, scion of Ares, sons twain of Pelasgian Lethus, son of Teutamus.But the Thracians Acamas led and Peirous, the warrior 2.843. /And Hippothous led the tribes of the Pelasgi, that rage with the spear, even them that dwelt in deep-soiled Larisa; these were led by Hippothous and Pylaeus, scion of Ares, sons twain of Pelasgian Lethus, son of Teutamus.But the Thracians Acamas led and Peirous, the warrior 2.844. /And Hippothous led the tribes of the Pelasgi, that rage with the spear, even them that dwelt in deep-soiled Larisa; these were led by Hippothous and Pylaeus, scion of Ares, sons twain of Pelasgian Lethus, son of Teutamus.But the Thracians Acamas led and Peirous, the warrior 2.845. /even all them that the strong stream of the Hellespont encloseth.And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen, the son of Ceas' son Troezenus, nurtured of Zeus.But Pyraechmes led the Paeonians, with curved bows, from afar, out of Amydon from the wide-flowing Axius— 2.846. /even all them that the strong stream of the Hellespont encloseth.And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen, the son of Ceas' son Troezenus, nurtured of Zeus.But Pyraechmes led the Paeonians, with curved bows, from afar, out of Amydon from the wide-flowing Axius— 2.847. /even all them that the strong stream of the Hellespont encloseth.And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen, the son of Ceas' son Troezenus, nurtured of Zeus.But Pyraechmes led the Paeonians, with curved bows, from afar, out of Amydon from the wide-flowing Axius— 2.848. /even all them that the strong stream of the Hellespont encloseth.And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen, the son of Ceas' son Troezenus, nurtured of Zeus.But Pyraechmes led the Paeonians, with curved bows, from afar, out of Amydon from the wide-flowing Axius— 2.849. /even all them that the strong stream of the Hellespont encloseth.And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen, the son of Ceas' son Troezenus, nurtured of Zeus.But Pyraechmes led the Paeonians, with curved bows, from afar, out of Amydon from the wide-flowing Axius— 2.850. /Axius the water whereof floweth the fairest over the face of the earth.And the Paphlagonians did Pylaemenes of the shaggy heart lead from the land of the Eneti, whence is the race of wild she-mules. These were they that held Cytorus and dwelt about Sesamon, and had their famed dwellings around the river Parthenius 12.127. /for they deemed that they would no more be stayed of the Achaeans, but would fall upon the black ships—fools that they were! for at the gate they found two warriors most valiant, high-hearted sons of Lapith spearmen, the one stalwart Polypoetes, son of Peirithous 12.128. /for they deemed that they would no more be stayed of the Achaeans, but would fall upon the black ships—fools that they were! for at the gate they found two warriors most valiant, high-hearted sons of Lapith spearmen, the one stalwart Polypoetes, son of Peirithous 12.129. /for they deemed that they would no more be stayed of the Achaeans, but would fall upon the black ships—fools that they were! for at the gate they found two warriors most valiant, high-hearted sons of Lapith spearmen, the one stalwart Polypoetes, son of Peirithous 12.130. /and the other Leonteus, peer of Ares the bane of men. These twain before the high gate stood firm even as oaks of lofty crest among the mountains, that ever abide the wind and rain day by day, firm fixed with roots great and long; 12.131. /and the other Leonteus, peer of Ares the bane of men. These twain before the high gate stood firm even as oaks of lofty crest among the mountains, that ever abide the wind and rain day by day, firm fixed with roots great and long; 12.132. /and the other Leonteus, peer of Ares the bane of men. These twain before the high gate stood firm even as oaks of lofty crest among the mountains, that ever abide the wind and rain day by day, firm fixed with roots great and long; 12.133. /and the other Leonteus, peer of Ares the bane of men. These twain before the high gate stood firm even as oaks of lofty crest among the mountains, that ever abide the wind and rain day by day, firm fixed with roots great and long; 12.134. /and the other Leonteus, peer of Ares the bane of men. These twain before the high gate stood firm even as oaks of lofty crest among the mountains, that ever abide the wind and rain day by day, firm fixed with roots great and long; 12.135. /even so these twain, trusting in the might of their arms, abode the oncoming of great Asius, and fled not. But their foes came straight against the well-built wall, lifting on high their shields of dry bull's-hide with loud shouting, round about king Asius, and Iamenus, and Orestes 12.136. /even so these twain, trusting in the might of their arms, abode the oncoming of great Asius, and fled not. But their foes came straight against the well-built wall, lifting on high their shields of dry bull's-hide with loud shouting, round about king Asius, and Iamenus, and Orestes 12.137. /even so these twain, trusting in the might of their arms, abode the oncoming of great Asius, and fled not. But their foes came straight against the well-built wall, lifting on high their shields of dry bull's-hide with loud shouting, round about king Asius, and Iamenus, and Orestes 12.138. /even so these twain, trusting in the might of their arms, abode the oncoming of great Asius, and fled not. But their foes came straight against the well-built wall, lifting on high their shields of dry bull's-hide with loud shouting, round about king Asius, and Iamenus, and Orestes 12.139. /even so these twain, trusting in the might of their arms, abode the oncoming of great Asius, and fled not. But their foes came straight against the well-built wall, lifting on high their shields of dry bull's-hide with loud shouting, round about king Asius, and Iamenus, and Orestes 12.140. /and Adamas, son of Asius, and Thoön and Oenomaus. And the Lapiths for a time from within the wall had been rousing the well-greaved Achaeans to fight in defence of the ships; but when they saw the Trojans rushing upon the wall, while the Danaans with loud cries turned in flight 12.141. /and Adamas, son of Asius, and Thoön and Oenomaus. And the Lapiths for a time from within the wall had been rousing the well-greaved Achaeans to fight in defence of the ships; but when they saw the Trojans rushing upon the wall, while the Danaans with loud cries turned in flight 12.142. /and Adamas, son of Asius, and Thoön and Oenomaus. And the Lapiths for a time from within the wall had been rousing the well-greaved Achaeans to fight in defence of the ships; but when they saw the Trojans rushing upon the wall, while the Danaans with loud cries turned in flight 12.143. /and Adamas, son of Asius, and Thoön and Oenomaus. And the Lapiths for a time from within the wall had been rousing the well-greaved Achaeans to fight in defence of the ships; but when they saw the Trojans rushing upon the wall, while the Danaans with loud cries turned in flight 12.144. /and Adamas, son of Asius, and Thoön and Oenomaus. And the Lapiths for a time from within the wall had been rousing the well-greaved Achaeans to fight in defence of the ships; but when they saw the Trojans rushing upon the wall, while the Danaans with loud cries turned in flight 12.145. /forth rushed the twain and fought in front of the gate like wild boars that amid the mountains abide the tumultuous throng of men and dogs that cometh against them, and charging from either side they crush the trees about them, cutting them at the root, and therefrom ariseth a clatter of tusks 12.146. /forth rushed the twain and fought in front of the gate like wild boars that amid the mountains abide the tumultuous throng of men and dogs that cometh against them, and charging from either side they crush the trees about them, cutting them at the root, and therefrom ariseth a clatter of tusks 12.147. /forth rushed the twain and fought in front of the gate like wild boars that amid the mountains abide the tumultuous throng of men and dogs that cometh against them, and charging from either side they crush the trees about them, cutting them at the root, and therefrom ariseth a clatter of tusks 12.148. /forth rushed the twain and fought in front of the gate like wild boars that amid the mountains abide the tumultuous throng of men and dogs that cometh against them, and charging from either side they crush the trees about them, cutting them at the root, and therefrom ariseth a clatter of tusks 12.149. /forth rushed the twain and fought in front of the gate like wild boars that amid the mountains abide the tumultuous throng of men and dogs that cometh against them, and charging from either side they crush the trees about them, cutting them at the root, and therefrom ariseth a clatter of tusks 12.150. /till one smite them and take their life away: even so clattered the bright bronze about the breasts of the twain, as they were smitten with faces toward the foe; for . right hardily they fought, trusting in the host above them and in their own might. 12.151. /till one smite them and take their life away: even so clattered the bright bronze about the breasts of the twain, as they were smitten with faces toward the foe; for . right hardily they fought, trusting in the host above them and in their own might. 12.152. /till one smite them and take their life away: even so clattered the bright bronze about the breasts of the twain, as they were smitten with faces toward the foe; for . right hardily they fought, trusting in the host above them and in their own might. 12.153. /till one smite them and take their life away: even so clattered the bright bronze about the breasts of the twain, as they were smitten with faces toward the foe; for . right hardily they fought, trusting in the host above them and in their own might. 12.154. /till one smite them and take their life away: even so clattered the bright bronze about the breasts of the twain, as they were smitten with faces toward the foe; for . right hardily they fought, trusting in the host above them and in their own might. For the men above kept hurling stones from the well-built towers 12.155. /in defence of their own lives and of the huts and of the swift-faring ships. And like snow-flakes the stones fell ever earthward, like flakes that a blustering wind, as it driveth the shadowy clouds, sheddeth thick and fast upon the bounteous earth; even so flowed the missiles from the hands of these, of Achaeans 12.156. /in defence of their own lives and of the huts and of the swift-faring ships. And like snow-flakes the stones fell ever earthward, like flakes that a blustering wind, as it driveth the shadowy clouds, sheddeth thick and fast upon the bounteous earth; even so flowed the missiles from the hands of these, of Achaeans 12.157. /in defence of their own lives and of the huts and of the swift-faring ships. And like snow-flakes the stones fell ever earthward, like flakes that a blustering wind, as it driveth the shadowy clouds, sheddeth thick and fast upon the bounteous earth; even so flowed the missiles from the hands of these, of Achaeans 12.158. /in defence of their own lives and of the huts and of the swift-faring ships. And like snow-flakes the stones fell ever earthward, like flakes that a blustering wind, as it driveth the shadowy clouds, sheddeth thick and fast upon the bounteous earth; even so flowed the missiles from the hands of these, of Achaeans 12.159. /in defence of their own lives and of the huts and of the swift-faring ships. And like snow-flakes the stones fell ever earthward, like flakes that a blustering wind, as it driveth the shadowy clouds, sheddeth thick and fast upon the bounteous earth; even so flowed the missiles from the hands of these, of Achaeans 12.160. /alike and Trojans; and helms rang harshly and bossed shields, as they were smitten with great stones. Then verily Asius, son of Hyrtacus, uttered a groan, and smote both his thighs, and in sore indignation he spake, saying:Father Zeus, of a surety thou too then art utterly a lover of lies 12.161. /alike and Trojans; and helms rang harshly and bossed shields, as they were smitten with great stones. Then verily Asius, son of Hyrtacus, uttered a groan, and smote both his thighs, and in sore indignation he spake, saying:Father Zeus, of a surety thou too then art utterly a lover of lies 12.162. /alike and Trojans; and helms rang harshly and bossed shields, as they were smitten with great stones. Then verily Asius, son of Hyrtacus, uttered a groan, and smote both his thighs, and in sore indignation he spake, saying:Father Zeus, of a surety thou too then art utterly a lover of lies 12.163. /alike and Trojans; and helms rang harshly and bossed shields, as they were smitten with great stones. Then verily Asius, son of Hyrtacus, uttered a groan, and smote both his thighs, and in sore indignation he spake, saying:Father Zeus, of a surety thou too then art utterly a lover of lies 12.164. /alike and Trojans; and helms rang harshly and bossed shields, as they were smitten with great stones. Then verily Asius, son of Hyrtacus, uttered a groan, and smote both his thighs, and in sore indignation he spake, saying:Father Zeus, of a surety thou too then art utterly a lover of lies 12.165. /for I deemed not that the Achaean warriors would stay our might and our invincible hands. But they like wasps of nimble waist, or bees that have made their nest in a rugged path, and leave not their hollow home, but abide 12.166. /for I deemed not that the Achaean warriors would stay our might and our invincible hands. But they like wasps of nimble waist, or bees that have made their nest in a rugged path, and leave not their hollow home, but abide 12.167. /for I deemed not that the Achaean warriors would stay our might and our invincible hands. But they like wasps of nimble waist, or bees that have made their nest in a rugged path, and leave not their hollow home, but abide 12.168. /for I deemed not that the Achaean warriors would stay our might and our invincible hands. But they like wasps of nimble waist, or bees that have made their nest in a rugged path, and leave not their hollow home, but abide 12.169. /for I deemed not that the Achaean warriors would stay our might and our invincible hands. But they like wasps of nimble waist, or bees that have made their nest in a rugged path, and leave not their hollow home, but abide 12.170. /and in defence of their young ward off hunter folk; even so these men, though they be but two, are not minded to give ground from the gate, till they either slay or be slain. So spake he, but with these words he moved not the mind of Zeus, for it was to Hector that Zeus willed to vouchsafe glory. 12.171. /and in defence of their young ward off hunter folk; even so these men, though they be but two, are not minded to give ground from the gate, till they either slay or be slain. So spake he, but with these words he moved not the mind of Zeus, for it was to Hector that Zeus willed to vouchsafe glory. 12.172. /and in defence of their young ward off hunter folk; even so these men, though they be but two, are not minded to give ground from the gate, till they either slay or be slain. So spake he, but with these words he moved not the mind of Zeus, for it was to Hector that Zeus willed to vouchsafe glory. 12.173. /and in defence of their young ward off hunter folk; even so these men, though they be but two, are not minded to give ground from the gate, till they either slay or be slain. So spake he, but with these words he moved not the mind of Zeus, for it was to Hector that Zeus willed to vouchsafe glory. 12.174. /and in defence of their young ward off hunter folk; even so these men, though they be but two, are not minded to give ground from the gate, till they either slay or be slain. So spake he, but with these words he moved not the mind of Zeus, for it was to Hector that Zeus willed to vouchsafe glory. 12.175. /But others were fighting in battle about the other gates, and hard were it for me, as though I were a god, to tell the tale of all these things, for everywhere about the wall of stone rose the wondrous-blazing fire; for the Argives, albeit in sore distress, defended their ships perforce; and the gods were grieved at heart 12.176. /But others were fighting in battle about the other gates, and hard were it for me, as though I were a god, to tell the tale of all these things, for everywhere about the wall of stone rose the wondrous-blazing fire; for the Argives, albeit in sore distress, defended their ships perforce; and the gods were grieved at heart 12.177. /But others were fighting in battle about the other gates, and hard were it for me, as though I were a god, to tell the tale of all these things, for everywhere about the wall of stone rose the wondrous-blazing fire; for the Argives, albeit in sore distress, defended their ships perforce; and the gods were grieved at heart 12.178. /But others were fighting in battle about the other gates, and hard were it for me, as though I were a god, to tell the tale of all these things, for everywhere about the wall of stone rose the wondrous-blazing fire; for the Argives, albeit in sore distress, defended their ships perforce; and the gods were grieved at heart 13.389. /on foot in front of his horses; and these twain the squire that was his charioteer ever drave so that their breath smote upon the shoulders of Asius. And he was ever fain of heart to cast at Idomeneus; but the other was too quick for him, and smote him with a cast of his spear on the throat beneath the chin, and drave the bronze clean through. And he fell as an oak falls, or a poplar 13.390. /or a tall pine that among the mountains shipwrights fell with whetted axes to be a ship's timber; even so before his horses and chariot Asius lay out-stretched, moaning aloud and clutching at the bloody dust. And the charioteer, stricken with terror, kept not the wits that afore he had 13.391. /or a tall pine that among the mountains shipwrights fell with whetted axes to be a ship's timber; even so before his horses and chariot Asius lay out-stretched, moaning aloud and clutching at the bloody dust. And the charioteer, stricken with terror, kept not the wits that afore he had 13.392. /or a tall pine that among the mountains shipwrights fell with whetted axes to be a ship's timber; even so before his horses and chariot Asius lay out-stretched, moaning aloud and clutching at the bloody dust. And the charioteer, stricken with terror, kept not the wits that afore he had 16.717. /And while he pondered thus there drew nigh to him Phoebus Apollo in the likeness of a young man and a strong, even of Asius, that was uncle to horse-taming Hector, and own brother to Hecabe, but son of Dymas, that dwelt in Phrygia by the streams of Sangarius. 16.718. /And while he pondered thus there drew nigh to him Phoebus Apollo in the likeness of a young man and a strong, even of Asius, that was uncle to horse-taming Hector, and own brother to Hecabe, but son of Dymas, that dwelt in Phrygia by the streams of Sangarius. 16.719. /And while he pondered thus there drew nigh to him Phoebus Apollo in the likeness of a young man and a strong, even of Asius, that was uncle to horse-taming Hector, and own brother to Hecabe, but son of Dymas, that dwelt in Phrygia by the streams of Sangarius. 17.583. /and he fell with a thud. But Menelaus, son of Atreus, dragged the dead body from amid the Trojans into the throng of his comrades.Then unto Hector did Apollo draw nigh, and urged him on, in the likeness of Asius' son Phaenops, that of all his guest-friends was dearest to him, and had his house at Abydus. 17.584. /and he fell with a thud. But Menelaus, son of Atreus, dragged the dead body from amid the Trojans into the throng of his comrades.Then unto Hector did Apollo draw nigh, and urged him on, in the likeness of Asius' son Phaenops, that of all his guest-friends was dearest to him, and had his house at Abydus.
3. Herodotus, Histories, 1.80.1, 4.126-4.127, 4.132, 5.12, 5.16, 5.18-5.23, 5.73, 5.98, 6.46-6.48, 6.94, 7.32, 7.112, 7.131-7.132, 7.138, 7.163, 8.47 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.80.1. So the armies met in the plain, wide and bare, that is before the city of Sardis : the Hyllus and other rivers flow across it and run violently together into the greatest of them, which is called Hermus (this flows from the mountain sacred to the Mother Dindymene and empties into the sea near the city of Phocaea ). 4.126. As this went on for a long time and did not stop, Darius sent a horseman to Idanthyrsus the Scythian king, with this message: “You crazy man, why do you always run, when you can do otherwise? If you believe yourself strong enough to withstand my power, stand and fight and stop running; but if you know you are the weaker, then stop running like this and come to terms with your master, bringing gifts of earth and water.” 4.127. Idanthyrsus the Scythian king replied: “It is like this with me, Persian: I never ran from any man before out of fear, and I am not running from you now; I am not doing any differently now than I am used to doing in time of peace, too. ,As to why I do not fight with you at once, I will tell you why. We Scythians have no towns or cultivated land, out of fear for which, that the one might be taken or the other wasted, we would engage you sooner in battle. But if all you want is to come to that quickly, we have the graves of our fathers. ,Come on, find these and try to destroy them: you shall know then whether we will fight you for the graves or whether we will not fight. Until then, unless we have reason, we will not engage with you. ,As to fighting, enough; as to masters, I acknowledge Zeus my forefather and Hestia queen of the Scythians only. As for you, instead of gifts of earth and water I shall send such as ought to come to you; and for your boast that you are my master, I say ‘Weep!’” Such is the proverbial “Scythian speech.” 4.132. When they heard this, the Persians deliberated. Darius' judgment was that the Scythians were surrendering themselves and their earth and their water to him; for he reasoned that a mouse is a creature found in the earth and eating the same produce as men, and a frog is a creature of the water and a bird particularly like a horse; and the arrows signified that the Scythians surrendered their fighting power. ,This was the opinion declared by Darius; but the opinion of Gobryas, one of the seven who had slain the Magus, was contrary to it. He reasoned that the meaning of the gifts was, ,“Unless you become birds, Persians, and fly up into the sky, or mice and hide in the earth, or frogs and leap into the lakes, you will be shot by these arrows and never return home.” 5.16. But those near the Pangaean mountains and the country of the Doberes and the Agrianes and the Odomanti and the Prasiad lake itself were never subdued at all by Megabazus. He did in fact try to take the lake-dwellers and did so in the following manner. There is set in the midst of the lake a platform made fast on tall piles, to which one bridge gives a narrow passage from the land. ,In olden times all the people working together set the piles which support the platform there, but they later developed another method of setting them. The men bring the piles from a mountain called Orbelus, and every man plants three for each of the three women that he weds. ,Each man has both a hut on the platform and a trap-door in the platform leading down into the lake. They make a cord fast to the feet of their little children out of fear that they will fall into the water. ,They give fish as fodder to their horses and beasts of burden, and there is such an abundance of fish that a man can open his trap-door, let down an empty basket by a line into the lake, and draw it up after a short time full of fish. There are two kinds of these, some called “paprakes,” some “tilones.” 5.18. The Persians who had been sent as envoys came to Amyntas and demanded earth and water for Darius the king. He readily gave to them what they asked and invited them to be his guests, preparing a dinner of great splendor and receiving them hospitably. ,After dinner, the Persians said to Amyntas as they sat drinking together, “Macedonian, our host, it is our custom in Persia to bring in also the concubines and wedded wives to sit by the men after the giving of any great banquet. We ask you, then, (since you have received us heartily, are entertaining us nobly and are giving Darius our king earth and water) to follow our custom.” ,To this Amyntas replied, “ We have no such custom, Persians. Among us, men and women sit apart, but since you are our masters and are making this request, it shall be as you desire.” With that, Amyntas sent for the women. Upon being called, the women entered and sat down in a row opposite the Persians. ,Then the Persians, seeing beautiful women before them, spoke to Amyntas and said that there was no sense in what he had done. It would be better if the women had never come at all than that they should come and not sit beside the men, but sit opposite them to torment their eyes. ,Amyntas, now feeling compelled to do so, bade the women sit beside them. When the women had done as they were bidden, the Persians, flushed as they were with excess of wine, at once laid hands on the women's breasts, and one or another tried to kiss them. 5.19. This Amyntas saw, but held his peace despite his anger because he greatly feared the Persians. Amyntas' son Alexander, however, because of his youth and ignorance of ill deeds, could not bear it longer and said to Amyntas in great wrath, “My father, do as your age demands. Leave us and take your rest; do not continue drinking. I will stay here and give our guests all that is needful.” ,At this Amyntas saw that Alexander had some wild deed in mind and said, “My son, you are angered, and if I guess your meaning correctly, you are sending me away so that you may do some violent deed. I for my part, for fear that you will bring about our undoing, entreat you not to act rashly against these men, but to bear patiently the sight of what they do. If you want me to leave, to that I consent.” 5.20. When Amyntas made this request and had gone his way, Alexander said to the Persians, “Sirs, you have full freedom to deal with these women, and may have intercourse with all or any of them. ,As to that, you may make your own decision, but now, since the hour of your rest is drawing near and I see that you are all completely drunk, allow these women to depart and wash, if this is your desire. When they have washed, wait for them to come to you again.” ,When he had said this and the Persians had given their consent, he sent the women out and away to their apartments. Alexander then took as many beardless men as there were women, dressed them in the women's clothes, and gave them daggers. These he brought in, and said to the Persians,,“I believe, men of Persia, that you have feasted to your hearts' content. All that we had and all besides that we could find to give you has been set before you, and now we make you a free gift of our best and most valued possession, our own mothers and sisters. Be aware that in so doing we are giving you all the honor that you deserve, and tell your king who sent you how his Greek viceroy of Macedonia has received you hospitably, providing food and bedfellows.” ,With that, Alexander seated each of his Macedonians next to a Persian, as though they were women, and when the Persians began to lay hands on them, they were killed by the Macedonians. 5.21. This was the way in which they perished, they and all their retinue. Carriages too had come with them, and servants, and all the great train they had. The Macedonians made away with all that, as well as with all the envoys themselves. ,No long time afterwards the Persians made a great search for these men, but Alexander had cunning enough to put an end to it by the gift of a great sum and his own sister Gygaea to Bubares, a Persian and the general of those who were looking for the slain men. It was in this way, then, that the death of these Persians was kept silent. 5.22. Now that these descendants of Perdiccas are Greeks, as they themselves say, I myself chance to know and will prove it in the later part of my history. Furthermore, the Hellenodicae who manage the contest at Olympia determined that it is so, ,for when Alexander chose to contend and entered the lists for that purpose, the Greeks who were to run against him wanted to bar him from the race, saying that the contest should be for Greeks and not for foreigners. Alexander, however, proving himself to be an Argive, was judged to be a Greek. He accordingly competed in the furlong race and tied step for first place. This, then, is approximately what happened. 5.23. Megabazus, bringing with him the Paeonians, came to the Hellespont, and after crossing it from there, he came to Sardis. Histiaeus the Milesian was by this time fortifying the place which he hadasked of Darius as his reward for guarding the bridge, a place called Myrcinus by the river Strymon. Megabazus discovered what he was doing, and upon his arrival at Sardis with the Paeonians, he said to Darius, ,” Sire, what is this that you have done? You have permitted a clever and cunning Greek to build a city in Thrace, where there are abundant forests for ship-building, much wood for oars, mines of silver, and many people both Greek and foreign dwelling around, who, when they have a champion to lead them, will carry out all his orders by day or by night. ,Stop this man, then, from doing these things so that you will not be entangled in a war with your own subjects, but use gentle means to do so. When you have him in your grasp, see to it that he never returns to Hellas.” 5.73. These men, then, were bound and put to death. After that, the Athenians sent to bring back Cleisthenes and the seven hundred households banished by Cleomenes. Then, desiring to make an alliance with the Persians, they despatched envoys to Sardis, for they knew that they had provoked the Lacedaemonians and Cleomenes to war. ,When the envoys came to Sardis and spoke as they had been bidden, Artaphrenes son of Hystaspes, viceroy of Sardis, asked them, “What men are you and where do you live, who desire alliance with the Persians?” When he had received the information he wanted from the envoys, he gave them an answer the substance of which was that if the Athenians gave king Darius earth and water, then he would make an alliance with them, but if not, his command was that they should depart. ,The envoys consulted together, and in their desire to make the alliance, they consented to give what was asked. They then returned to their own country and were there greatly blamed for what they had done. 5.98. Aristagoras sailed before the rest, and when he came to Miletus, he devised a plan from which no advantage was to accrue to the Ionians (nor indeed was that the purpose of his plan, but rather to vex king Darius). He sent a man into Phrygia, to the Paeonians who had been led captive from the Strymon by Megabazus, and now dwelt in a Phrygian territory and village by themselves. When the man came to the Paeonians, he spoke as follows: ,“Men of Paeonia, I have been sent by Aristagoras, tyrant of Miletus, to show you the way to deliverance, if you are disposed to obey. All Ionia is now in revolt against the king, and it is possible for you to win your own way back safely to your own land, but afterwards we will take care of you.” ,The Paeonians were very glad when they heard that, and although some of them remained where they were for fear of danger, the rest took their children and women and fled to the sea. After arriving there, the Paeonians crossed over to Chios. ,They were already in Chios, when a great host of Persian horsemen came after them in pursuit. Unable to overtake them, the Persians sent to Chios, commanding the Paeonians to go back. The Paeonians would not consent to this, but were brought from Chios by the Chians to Lesbos and carried by the Lesbians to Doriscus, from where they made their way by land to Paeonia. 6.46. In the next year after this, Darius first sent a message bidding the Thasians, who were falsely reported by their neighbors to be planning rebellion, to destroy their walls and bring their ships to Abdera. ,Since they had been besieged by Histiaeus of Miletus and had great revenues, the Thasians had used their wealth to build ships of war and surround themselves with stronger walls. ,Their revenue came from the mainland and from the mines. About eighty talents on average came in from the gold-mines of the “Dug Forest”, and less from the mines of Thasos itself, yet so much that the Thasians, paying no tax on their crops, drew a yearly revenue from the mainland and the mines of two hundred talents on average, and three hundred when the revenue was greatest. 6.47. I myself have seen these mines; by far the most marvellous were those that were found by the Phoenicians who with Thasos colonized this island, which is now called after that Phoenician Thasos. ,These Phoenician mines are between the place called Aenyra and Coenyra in Thasos, opposite Samothrace; they are in a great hill that has been dug up in the searching. So much for that. The Thasians at the king's command destroyed their walls and brought all their ships to Abdera. 6.48. Then Darius attempted to learn whether the Greeks intended to wage war against him or to surrender themselves. He sent heralds this way and that throughout Hellas, bidding them demand a gift of earth and water for the king. ,He despatched some to Hellas, and he sent others to his own tributary cities of the coast, commanding that ships of war and transports for horses be built. 6.94. Thus Athens and Aegina grappled together in war. The Persian was going about his own business, for his servant was constantly reminding him to remember the Athenians, and the Pisistratidae were at his elbow maligning the Athenians; moreover, Darius desired to take this pretext for subduing all the men of Hellas who had not given him earth and water. ,He dismissed from command Mardonius, who had fared so badly on his expedition, and appointed other generals to lead his armies against Athens and Eretria, Datis, a Mede by birth, and his own nephew Artaphrenes son of Artaphrenes; the order he gave them at their departure was to enslave Athens and Eretria and bring the slaves into his presence. 7.32. After he arrived in Sardis, he first sent heralds to Hellas to demand earth and water and to command the preparation of meals for the king. He sent demands for earth everywhere except to Athens and Lacedaemon. The reason for his sending for earth and water the second time was this: he fully believed that whoever had not previously given it to Darius' messengers would now be compelled to give by fear; so he sent out of desire to know this for certain. 7.112. After passing through the aforementioned land, Xerxes next passed the fortresses of the Pierians, one called Phagres and the other Pergamus. By going this way he marched right under their walls, keeping on his right the great and high Pangaean range, where the Pierians and Odomanti and especially the Satrae have gold and silver mines. 7.131. Xerxes stayed for many days in the region of Pieria while a third part of his army was clearing a road over the Macedonian mountains so that the whole army might pass by that way to the Perrhaebian country. Now it was that the heralds who had been sent to Hellas to demand earth, some empty-handed, some bearing earth and water, returned. 7.132. Among those who paid that tribute were the Thessalians, Dolopes, Enienes, Perrhaebians, Locrians, Magnesians, Melians, Achaeans of Phthia, Thebans, and all the Boeotians except the men of Thespiae and Plataea. ,Against all of these the Greeks who declared war with the foreigner entered into a sworn agreement, which was this: that if they should be victorious, they would dedicate to the god of Delphi the possessions of all Greeks who had of free will surrendered themselves to the Persians. Such was the agreement sworn by the Greeks. 7.138. The professed intent of the king's march was to attack Athens, but in truth all Hellas was his aim. This the Greeks had long since learned, but not all of them regarded the matter alike. ,Those of them who had paid the tribute of earth and water to the Persian were of good courage, thinking that the foreigner would do them no harm, but they who had refused tribute were afraid, since there were not enough ships in Hellas to do battle with their invader; furthermore, the greater part of them had no stomach for grappling with the war, but were making haste to side with the Persian. 7.163. After such dealings with Gelon the Greek envoys sailed away. Gelon, however, feared that the Greeks would not be able to overcome the barbarian, while believing it dreadful and intolerable that he, the tyrant of Sicily, should go to the Peloponnese to be at the beck and call of Lacedaemonians. For this reason he took no more thought of this plan but followed another instead. ,As soon as he was informed that the Persian had crossed the Hellespont, he sent Cadmus son of Scythes, a man of Cos, to Delphi with three fifty-oared ships, bringing them money and messages of friendship. Cadmus was to observe the outcome of the battle, and if the barbarian should be victorious, he was to give him both the money, and earth and water on behalf of Gelon's dominions. If, however, the Greeks were victorious, he was to bring everything back again. 8.47. All these people who live this side of Thesprotia and the Acheron river took part in the war. The Thesprotians border on the Ampraciots and Leucadians, who were the ones who came from the most distant countries to take part in the war. The only ones living beyond these to help Hellas in its danger were the Crotonians, with one ship. Its captain was Phayllus, three times victor in the Pythian games. The Crotonians are Achaeans by birth.
4. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.138.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.138.5. However this may be, there is a monument to him in the market-place of Asiatic Magnesia . He was governor of the district, the king having given him Magnesia, which brought in fifty talents a year, for bread, Lampsacus, which was considered to be the richest wine country, for wine, and Myus for other provisions.
5. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.83-1.84 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.83. Should not the physical philosopher therefore, that is, the explorer and tracker-out of nature, be ashamed to go to minds besotted with habit for evidence of truth? On your principle it will be legitimate to assert that Jupiter always wears a beard and Apollo never, and that Minerva has grey eyes and Neptune blue. Yes, and at Athens there is a much-praised statue of Vulcan made by Alcamenes, a standing figure, draped, which displays a slight lameness, though not enough to be unsightly. We shall therefore deem god to be lame, since tradition represents Vulcan so. Tell me now, do we also make out the gods to have the same names as those by which they are known to us? 1.84. But in the first place the gods have as many names as mankind has languages. You are Velleius wherever you travel, but Vulcan has a different name in Italy, in Africa and in Spain. Again, the total number of names even in our pontifical books is not great, but there are gods innumerable. Are they without names? You Epicureans at all events are forced to say so, since what is the point of more names when they are all exactly alike? How delightful it would be, Velleius, if when you did not know a thing you would admit your ignorance, instead of uttering this drivel, which must make even your own gorge rise with disgust? Do you really believe that god resembles me, or yourself? of course you do not. "What then? Am I to say that the sun is a god, or the moon, or the sky? If so, we must also say that it is happy; but what forms of enjoyment constitute its happiness? and wise; but how can wisdom reside in a senseless bulk like that? These are arguments employed by your own school.
6. Septuagint, 1 Maccabees, 15.13 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

15.13. So Antiochus encamped against Dor, and with him were a hundred and twenty thousand warriors and eight thousand cavalry.
7. Septuagint, 2 Maccabees, 12.20 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

12.20. But Maccabeus arranged his army in divisions, set men in command of the divisions, and hastened after Timothy, who had with him a hundred and twenty thousand infantry and two thousand five hundred cavalry.'
8. Septuagint, Judith, 1.7-1.12, 9.7 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

1.7. Then Nebuchadnezzar king of the Assyrians sent to all who lived in Persia and to all who lived in the west, those who lived in Cilicia and Damascus and Lebanon and Antilebanon and all who lived along the seacoast 1.8. and those among the nations of Carmel and Gilead, and Upper Galilee and the great Plain of Esdraelon 1.9. and all who were in Samaria and its surrounding towns, and beyond the Jordan as far as Jerusalem and Bethany and Chelous and Kadesh and the river of Egypt, and Tahpanhes and Raamses and the whole land of Goshen 1.10. even beyond Tanis and Memphis, and all who lived in Egypt as far as the borders of Ethiopia. 1.11. But all who lived in the whole region disregarded the orders of Nebuchadnezzar king of the Assyrians, and refused to join him in the war; for they were not afraid of him, but looked upon him as only one man, and they sent back his messengers empty-handed and shamefaced. 1.12. Then Nebuchadnezzar was very angry with this whole region, and swore by his throne and kingdom that he would surely take revenge on the whole territory of Cilicia and Damascus and Syria, that he would kill them by the sword, and also all the inhabitants of the land of Moab, and the people of Ammon, and all Judea, and every one in Egypt, as far as the coasts of the two seas. 9.7. Behold now, the Assyrians are increased in their might; they are exalted, with their horses and riders; they glory in the strength of their foot soldiers; they trust in shield and spear, in bow and sling, and know not that thou art the Lord who crushest wars; the Lord is thy name.
9. Julius Caesar, De Bello Gallico, 6.17.1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10. Strabo, Geography, 10.3.16 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10.3.16. Also resembling these rites are the Cotytian and the Bendideian rites practiced among the Thracians, among whom the Orphic rites had their beginning. Now the Cotys who is worshipped among the Edonians, and also the instruments used in her rites, are mentioned by Aeschylus; for he says,O adorable Cotys among the Edonians, and ye who hold mountain-ranging instruments; and he mentions immediately afterwards the attendants of Dionysus: one, holding in his hands the bombyces, toilsome work of the turner's chisel, fills full the fingered melody, the call that brings on frenzy, while another causes to resound the bronze-bound cotylae and again,stringed instruments raise their shrill cry, and frightful mimickers from some place unseen bellow like bulls, and the semblance of drums, as of subterranean thunder, rolls along, a terrifying sound; for these rites resemble the Phrygian rites, and it is at least not unlikely that, just as the Phrygians themselves were colonists from Thrace, so also their sacred rites were borrowed from there. Also when they identify Dionysus and the Edonian Lycurgus, they hint at the homogeneity of their sacred rites.
11. Arrian, Anabasis of Alexander, 5.6.4 (1st cent. CE

5.6.4. τῆς ἄλλης χώρας ὅσα πεδία οὐ πρόσω θαλάσσης τὰ πολλὰ τῶν ποταμῶν παρʼ ἑκάστοις ποιήματα· ὣς δὲ καὶ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν τοῖς ποταμοῖς ἐκ παλαιοῦ προσκεῖσθαι, καθάπερ Ἕρμου τέ τι πεδίον λέγεσθαι, ὃς κατὰ τὴν Ἀσίαν γῆν ἀνίσχων ἐξ ὄρους Μητρὸς Δινδυμήνης παρὰ Σμύρναν πόλιν Αἰολικὴν ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν, καὶ ἄλλο Καΰστρου, πεδίον Λύδιον καὶ Λυδίου ποταμοῦ, καὶ Καΐκου ἄλλο ἐν Μυσίᾳ καὶ Μαιάνδρου τὸ Καρικὸν ἔστε ἐπὶ Μίλητον πόλιν Ἰωνικήν.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abydos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
aeneas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
aeschylus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
akanthos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
antiochus iv epiphanes Gera, Judith (2014) 142
argilos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
army, assyrian, cavalry Gera, Judith (2014) 142
army, assyrian, infantry Gera, Judith (2014) 142
army, assyrian, size and strength Gera, Judith (2014) 142
army, assyrian Gera, Judith (2014) 142
arrian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
artemision, of thasos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
ashurbanipal Gera, Judith (2014) 142
asia, name of continent Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
asia, name of river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
axius river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
bendis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
booty and plundering Gera, Judith (2014) 142
caicus river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
canaan and canaanites Gera, Judith (2014) 142
caÿster river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
corinthian, euboian Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
corinthian, magna graecia Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
corinthian, phoenician Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
darius i Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
dor Gera, Judith (2014) 142
drama plain Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
earth, and water Gera, Judith (2014) 142
elam and elamites Gera, Judith (2014) 142
eupolemus Gera, Judith (2014) 142
god, anger of Gera, Judith (2014) 142
gods, german Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
gold, thasos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
hellespont Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
hellespontine phrygia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
hermus river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
herodotus, geographical perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
herodotus Gera, Judith (2014) 142
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
hipponax of ephesus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
holophernes Gera, Judith (2014) 142
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
interpretatio romana Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
ionian revolt Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
kybebe Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
lydia and lydians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
lydia and lydians, identified with asia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
maeander river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
magnesia on the maeander Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
mars, germans and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
mercury, germans and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
mermnads, and dardanids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
mermnads Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
nahanarvali Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
neapolis (kavala) Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
nebuchadnezzar of judith, angry Gera, Judith (2014) 142
nebuchadnezzar of judith, as rival of god Gera, Judith (2014) 142
nebuchadnezzar of judith, vengeful Gera, Judith (2014) 142
nebuchadnezzar of judith Gera, Judith (2014) 142
nerthus Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
pangaion Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
persian traces in judith Gera, Judith (2014) 142
phrygia and phrygians, and trojans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
phrygia and phrygians, hellespontine Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
religion, german' Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
sangarius river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
sardis, under lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
silver, chalkidike Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
siphnos. see siphnos, thasos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
spies in canaan Gera, Judith (2014) 142
stageira Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
strymon river Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
tacitus, germania Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 175
thasian peraia Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
thasos Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
themistocles Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
thrace and thracians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
thucydides, on athenians and ionians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
trade networks Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
traders, aegean Heymans, The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World (2021) 214
troad Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
trojan war Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
troy and trojans, and lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183
troy and trojans, and phrygians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 183