Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 4.113


ἐποίευν δὲ αἱ Ἀμαζόνες ἐς τὴν μεσαμβρίην τοιόνδε· ἐγίνοντο σποράδες κατὰ μίαν τε καὶ δύο, πρόσω δὴ ἀπʼ ἀλληλέων ἐς εὐμαρείην ἀποσκιδνάμεναι. μαθόντες δὲ καὶ οἱ Σκύθαι ἐποίευν τὠυτὸ τοῦτο. καί τις μουνωθεισέων τινὶ αὐτέων ἐνεχρίμπτετο, καὶ ἡ Ἀμαζὼν οὐκ ἀπωθέετο ἀλλὰ περιεῖδε χρήσασθαι. καὶ φωνῆσαι μὲν οὐκ εἶχε, οὐ γὰρ συνίεσαν ἀλλήλων, τῇ δὲ χειρὶ ἔφραζε ἐς τὴν ὑστεραίην ἐλθεῖν ἐς τωὐτὸ χωρίον καὶ ἕτερον ἄγειν, σημαίνουσα δύο γενέσθαι καὶ αὐτὴ ἑτέρην ἄξειν. ὁ δὲ νεηνίσκος, ἐπεὶ ἀπῆλθε, ἔλεξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοιπούς· τῇ δὲ δευτεραίῃ ἦλθε ἐς τὸ χωρίον αὐτός τε οὗτος καὶ ἕτερον ἦγε, καὶ τὴν Ἀμαζόνα εὗρε δευτέρην αὐτὴν ὑπομένουσαν. οἱ δὲ λοιποὶ νεηνίσκοι ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς τῶν Ἀμαζόνων.At midday the Amazons would scatter and go apart from each other singly or in pairs, roaming apart for greater comfort. The Scythians noticed this and did likewise; and as the women wandered alone, a young man laid hold of one of them, and the woman did not resist but let him do his will; ,and since they did not understand each other's speech and she could not speak to him, she signed with her hand that he should come the next day to the same place and bring another youth with him (showing by signs that there should be two), and she would bring another woman with her. ,The youth went away and told his comrades; and the next day he came himself with another to the place, where he found the Amazon and another with her awaiting them. When the rest of the young men learned of this, they had intercourse with the rest of the Amazons.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

20 results
1. Hesiod, Theogony, 339 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

339. Consumed raw flesh within a cave below
2. Aristophanes, Birds, 1572-1682, 1571 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1571. εἰ τουτονί γ' ἐχειροτόνησαν οἱ θεοί;
3. Euripides, Children of Heracles, 216-217, 215 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

215. τεῖσαι λέγω σοι παισί: φημὶ γάρ ποτε 215. do I now declare to thee; for I assert, in days gone by, I was with Theseus on the ship, as their father’s squire, when they went to fetch that girdle fraught with death; yea, and from Hades’ murky dungeons did Heracles bring thy father up; as all Hellas doth attest.
4. Euripides, Hercules Furens, 409-418, 408 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

408. Then he went through the waves of heaving Euxine against the mounted host of Amazons dwelling round Maeotis
5. Euripides, Ion, 1145, 1144 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Euripides, Medea, 249-251, 248 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Herodotus, Histories, 1.44, 1.87.4, 1.90.2, 1.131-1.132, 1.201, 4.5-4.10, 4.13-4.14, 4.17, 4.32-4.35, 4.45, 4.76-4.80, 4.93-4.112, 4.114-4.143, 5.102.1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.44. Distraught by the death of his son, Croesus cried out the more vehemently because the killer was one whom he himself had cleansed of blood, ,and in his great and terrible grief at this mischance he called on Zeus by three names—Zeus the Purifier, Zeus of the Hearth, Zeus of Comrades: the first, because he wanted the god to know what evil his guest had done him; the second, because he had received the guest into his house and thus unwittingly entertained the murderer of his son; and the third, because he had found his worst enemy in the man whom he had sent as a protector. 1.87.4. No one is so foolish as to choose war over peace. In peace sons bury their fathers, in war fathers bury their sons. But I suppose it was dear to the divinity that this be so.” 1.90.2. “Master,” said Croesus, “you will most gratify me if you will let me send these chains of mine to that god of the Greeks whom I especially honored and to ask him if it is his way to deceive those who serve him well.” When Cyrus asked him what grudge against the god led him to make this request 1.131. As to the customs of the Persians, I know them to be these. It is not their custom to make and set up statues and temples and altars, but those who do such things they think foolish, because, I suppose, they have never believed the gods to be like men, as the Greeks do; ,but they call the whole circuit of heaven Zeus, and to him they sacrifice on the highest peaks of the mountains; they sacrifice also to the sun and moon and earth and fire and water and winds. ,From the beginning, these are the only gods to whom they have ever sacrificed; they learned later to sacrifice to the “heavenly” Aphrodite from the Assyrians and Arabians. She is called by the Assyrians Mylitta, by the Arabians Alilat, by the Persians Mitra. 1.132. And this is their method of sacrifice to the aforesaid gods: when about to sacrifice, they do not build altars or kindle fire, employ libations, or music, or fillets, or barley meal: when a man wishes to sacrifice to one of the gods, he leads a beast to an open space and then, wearing a wreath on his tiara, of myrtle usually, calls on the god. ,To pray for blessings for himself alone is not lawful for the sacrificer; rather, he prays that the king and all the Persians be well; for he reckons himself among them. He then cuts the victim limb from limb into portions, and, after boiling the flesh, spreads the softest grass, trefoil usually, and places all of it on this. ,When he has so arranged it, a Magus comes near and chants over it the song of the birth of the gods, as the Persian tradition relates it; for no sacrifice can be offered without a Magus. Then after a little while the sacrificer carries away the flesh and uses it as he pleases. 1.201. When Cyrus had conquered this nation, too, he wanted to subject the Massagetae. These are said to be a great and powerful people dwelling towards the east and the sunrise, beyond the Araxes and opposite the Issedones; and some say that they are a Scythian people. 4.5. The Scythians say that their nation is the youngest in the world, and that it came into being in this way. A man whose name was Targitaüs appeared in this country, which was then desolate. They say that his parents were Zeus and a daughter of the Borysthenes river (I do not believe the story, but it is told). ,Such was Targitaüs' lineage; and he had three sons: Lipoxaïs, Arpoxaïs, and Colaxaïs, youngest of the three. ,In the time of their rule (the story goes) certain implements—namely, a plough, a yoke, a sword, and a flask, all of gold—fell down from the sky into Scythia . The eldest of them, seeing these, approached them meaning to take them; but the gold began to burn as he neared, and he stopped. ,Then the second approached, and the gold did as before. When these two had been driven back by the burning gold, the youngest brother approached and the burning stopped, and he took the gold to his own house. In view of this, the elder brothers agreed to give all the royal power to the youngest. 4.6. Lipoxaïs, it is said, was the father of the Scythian clan called Auchatae; Arpoxaïs, the second brother, of those called Katiari and Traspians; the youngest, who was king, of those called Paralatae. ,All these together bear the name of Skoloti, after their king; “Scythians” is the name given them by Greeks. This, then, is the Scythians' account of their origin 4.7. and they say that neither more nor less than a thousand years in all passed from the time of their first king Targitaüs to the entry of Darius into their country. The kings guard this sacred gold very closely, and every year offer solemn sacrifices of propitiation to it. ,Whoever falls asleep at this festival in the open air, having the sacred gold with him, is said by the Scythians not to live out the year; for which reason (they say) as much land as he can ride round in one day is given to him. Because of the great size of the country, the lordships that Colaxaïs established for his sons were three, one of which, where they keep the gold, was the greatest. ,Above and north of the neighbors of their country no one (they say) can see or travel further, because of showers of feathers; for earth and sky are full of feathers, and these hinder sight. 4.8. This is what the Scythians say about themselves and the country north of them. But the story told by the Greeks who live in Pontus is as follows. Heracles, driving the cattle of Geryones, came to this land, which was then desolate, but is now inhabited by the Scythians. ,Geryones lived west of the Pontus, settled in the island called by the Greeks Erythea, on the shore of Ocean near Gadira, outside the pillars of Heracles. As for Ocean, the Greeks say that it flows around the whole world from where the sun rises, but they cannot prove that this is so. ,Heracles came from there to the country now called Scythia, where, encountering wintry and frosty weather, he drew his lion's skin over him and fell asleep, and while he slept his mares, which were grazing yoked to the chariot, were spirited away by divine fortune. 4.9. When Heracles awoke, he searched for them, visiting every part of the country, until at last he came to the land called the Woodland, and there he found in a cave a creature of double form that was half maiden and half serpent; above the buttocks she was a woman, below them a snake. ,When he saw her he was astonished, and asked her if she had seen his mares straying; she said that she had them, and would not return them to him before he had intercourse with her; Heracles did, in hope of this reward. ,But though he was anxious to take the horses and go, she delayed returning them, so that she might have Heracles with her for as long as possible; at last she gave them back, telling him, “These mares came, and I kept them safe here for you, and you have paid me for keeping them, for I have three sons by you. ,Now tell me what I am to do when they are grown up: shall I keep them here (since I am queen of this country), or shall I send them away to you?” Thus she inquired, and then (it is said) Heracles answered: ,“When you see the boys are grown up, do as follows and you will do rightly: whichever of them you see bending this bow and wearing this belt so, make him an inhabitant of this land; but whoever falls short of these accomplishments that I require, send him away out of the country. Do so and you shall yourself have comfort, and my will shall be done.” 4.10. So he drew one of his bows (for until then Heracles always carried two), and showed her the belt, and gave her the bow and the belt, that had a golden vessel on the end of its clasp; and, having given them, he departed. But when the sons born to her were grown men, she gave them names, calling one of them Agathyrsus and the next Gelonus and the youngest Scythes; furthermore, remembering the instructions, she did as she was told. ,Two of her sons, Agathyrsus and Gelonus, were cast out by their mother and left the country, unable to fulfill the requirements set; but Scythes, the youngest, fulfilled them and so stayed in the land. ,From Scythes son of Heracles comes the whole line of the kings of Scythia ; and it is because of the vessel that the Scythians carry vessels on their belts to this day. This alone his mother did for Scythes. This is what the Greek dwellers in Pontus say. 4.13. There is also a story related in a poem by Aristeas son of Caüstrobius, a man of Proconnesus . This Aristeas, possessed by Phoebus, visited the Issedones; beyond these (he said) live the one-eyed Arimaspians, beyond whom are the griffins that guard gold, and beyond these again the Hyperboreans, whose territory reaches to the sea. ,Except for the Hyperboreans, all these nations (and first the Arimaspians) are always at war with their neighbors; the Issedones were pushed from their lands by the Arimaspians, and the Scythians by the Issedones, and the Cimmerians, living by the southern sea, were hard pressed by the Scythians and left their country. Thus Aristeas' story does not agree with the Scythian account about this country. 4.14. Where Aristeas who wrote this came from, I have already said; I will tell the story that I heard about him at Proconnesus and Cyzicus . It is said that this Aristeas, who was as well-born as any of his townsfolk, went into a fuller's shop at Proconnesus and there died; the owner shut his shop and went away to tell the dead man's relatives, ,and the report of Aristeas' death being spread about in the city was disputed by a man of Cyzicus, who had come from the town of Artace, and said that he had met Aristeas going toward Cyzicus and spoken with him. While he argued vehemently, the relatives of the dead man came to the fuller's shop with all that was necessary for burial; ,but when the place was opened, there was no Aristeas there, dead or alive. But in the seventh year after that, Aristeas appeared at Proconnesus and made that poem which the Greeks now call the titleArimaspea /title, after which he vanished once again. 4.17. North of the port of the Borysthenites, which lies midway along the coast of Scythia, the first inhabitants are the Callippidae, who are Scythian Greeks; and beyond them another tribe called Alazones; these and the Callippidae, though in other ways they live like the Scythians, plant and eat grain, onions, garlic, lentils, and millet. ,Above the Alazones live Scythian farmers, who plant grain not to eat but to sell; north of these, the Neuri; north of the Neuri, the land is uninhabited so far as we know. 4.32. Concerning the Hyperborean people, neither the Scythians nor any other inhabitants of these lands tell us anything, except perhaps the Issedones. And, I think, even they say nothing; for if they did, then the Scythians, too, would have told, just as they tell of the one-eyed men. But Hesiod speaks of Hyperboreans, and Homer too in his poem titleThe Heroes' Sons /title, if that is truly the work of Homer. 4.33. But the Delians say much more about them than any others do. They say that offerings wrapped in straw are brought from the Hyperboreans to Scythia; when these have passed Scythia, each nation in turn receives them from its neighbors until they are carried to the Adriatic sea, which is the most westerly limit of their journey; ,from there, they are brought on to the south, the people of Dodona being the first Greeks to receive them. From Dodona they come down to the Melian gulf, and are carried across to Euboea, and one city sends them on to another until they come to Carystus; after this, Andros is left out of their journey, for Carystians carry them to Tenos, and Tenians to Delos. ,Thus (they say) these offerings come to Delos. But on the first journey, the Hyperboreans sent two maidens bearing the offerings, to whom the Delians give the names Hyperoche and Laodice, and five men of their people with them as escort for safe conduct, those who are now called Perpherees and greatly honored at Delos. ,But when those whom they sent never returned, they took it amiss that they should be condemned always to be sending people and not getting them back, and so they carry the offerings, wrapped in straw, to their borders, and tell their neighbors to send them on from their own country to the next; ,and the offerings, it is said, come by this conveyance to Delos. I can say of my own knowledge that there is a custom like these offerings; namely, that when the Thracian and Paeonian women sacrifice to the Royal Artemis, they have straw with them while they sacrifice. 4.34. I know that they do this. The Delian girls and boys cut their hair in honor of these Hyperborean maidens, who died at Delos; the girls before their marriage cut off a tress and lay it on the tomb, wound around a spindle ,(this tomb is at the foot of an olive-tree, on the left hand of the entrance of the temple of Artemis); the Delian boys twine some of their hair around a green stalk, and lay it on the tomb likewise. 4.35. In this way, then, these maidens are honored by the inhabitants of Delos. These same Delians relate that two virgins, Arge and Opis, came from the Hyperboreans by way of the aforesaid peoples to Delos earlier than Hyperoche and Laodice; ,these latter came to bring to Eileithyia the tribute which they had agreed to pay for easing child-bearing; but Arge and Opis, they say, came with the gods themselves, and received honors of their own from the Delians. ,For the women collected gifts for them, calling upon their names in the hymn made for them by Olen of Lycia; it was from Delos that the islanders and Ionians learned to sing hymns to Opis and Arge, calling upon their names and collecting gifts (this Olen, after coming from Lycia, also made the other and ancient hymns that are sung at Delos). ,Furthermore, they say that when the thighbones are burnt in sacrifice on the altar, the ashes are all cast on the burial-place of Opis and Arge, behind the temple of Artemis, looking east, nearest the refectory of the people of Ceos. 4.45. But it is plain that none have obtained knowledge of Europe's eastern or northern regions, so as to be able say if it is bounded by seas; its length is known to be enough to stretch along both Asia and Libya. ,I cannot guess for what reason the earth, which is one, has three names, all women's, and why the boundary lines set for it are the Egyptian Nile river and the Colchian Phasis river (though some say that the Maeetian Tanaïs river and the Cimmerian Ferries are boundaries); and I cannot learn the names of those who divided the world, or where they got the names which they used. ,For Libya is said by most Greeks to be named after a native woman of that name, and Asia after the wife of Prometheus; yet the Lydians claim a share in the latter name, saying that Asia was not named after Prometheus' wife Asia, but after Asies, the son of Cotys, who was the son of Manes, and that from him the Asiad clan at Sardis also takes its name. ,But as for Europe, no men have any knowledge whether it is bounded by seas or not, or where it got its name, nor is it clear who gave the name, unless we say that the land took its name from the Tyrian Europa, having been (it would seem) before then nameless like the rest. ,But it is plain that this woman was of Asiatic birth, and never came to this land which the Greeks now call Europe, but only from Phoenicia to Crete and from Crete to Lycia. Thus much I have said of these matters, and let it suffice; we will use the names established by custom. 4.76. But as regards foreign customs, the Scythians (like others) very much shun practising those of any other country, and particularly of Hellas, as was proved in the case of Anacharsis and also of Scyles. ,For when Anacharsis was coming back to the Scythian country after having seen much of the world in his travels and given many examples of his wisdom, he sailed through the Hellespont and put in at Cyzicus; ,where, finding the Cyzicenes celebrating the feast of the Mother of the Gods with great ceremony, he vowed to this same Mother that if he returned to his own country safe and sound he would sacrifice to her as he saw the Cyzicenes doing, and establish a nightly rite of worship. ,So when he came to Scythia, he hid himself in the country called Woodland (which is beside the Race of Achilles, and is all overgrown with every kind of timber); hidden there, Anacharsis celebrated the goddess' ritual with exactness, carrying a small drum and hanging images about himself. ,Then some Scythian saw him doing this and told the king, Saulius; who, coming to the place himself and seeing Anacharsis performing these rites, shot an arrow at him and killed him. And now the Scythians, if they are asked about Anacharsis, say they have no knowledge of him; this is because he left his country for Hellas and followed the customs of strangers. ,But according to what I heard from Tymnes, the deputy for Ariapithes, Anacharsis was an uncle of Idanthyrsus king of Scythia, and he was the son of Gnurus, son of Lycus, son of Spargapithes. Now if Anacharsis was truly of this family, then let him know he was slain by his own brother; for Idanthyrsus was the son of Saulius, and it was Saulius who killed Anacharsis. 4.77. It is true that I have heard another story told by the Peloponnesians; namely, that Anacharsis had been sent by the king of Scythia and had been a student of the ways of Hellas, and after his return told the king who sent him that all Greeks were keen for every kind of learning, except the Lacedaemonians; but that these were the only Greeks who spoke and listened with discretion. ,But this is a tale pointlessly invented by the Greeks themselves; and be this as it may, the man was put to death as I have said. 4.78. This, then, was how Anacharsis fared, owing to his foreign ways and consorting with Greeks; and a great many years afterward, Scyles, son of Ariapithes, suffered a like fate. Scyles was one of the sons born to Ariapithes, king of Scythia; but his mother was of Istria, and not native-born; and she taught him to speak and read Greek. ,As time passed, Ariapithes was treacherously killed by Spargapithes, king of the Agathyrsi, and Scyles inherited the kingship and his father's wife, a Scythian woman whose name was Opoea, and she bore Scyles a son, Oricus. ,So Scyles was king of Scythia; but he was in no way content with the Scythian way of life, and was much more inclined to Greek ways, from the upbringing that he had received. So this is what he would do: he would lead the Scythian army to the city of the Borysthenites (who say that they are Milesians), and when he arrived there would leave his army in the suburb of the city, ,while he himself, entering within the walls and shutting the gates, would take off his Scythian apparel and put on Greek dress; and in it he would go among the townsfolk unattended by spearmen or any others (who would guard the gates, lest any Scythian see him wearing this apparel), and in every way follow the Greek manner of life, and worship the gods according to Greek usage. ,When he had spent a month or more like this, he would put on Scythian dress and leave the city. He did this often; and he built a house in Borysthenes, and married a wife of the people of the country and brought her there. 4.79. But when things had to turn out badly for him, they did so for this reason: he conceived a desire to be initiated into the rites of the Bacchic Dionysus; and when he was about to begin the sacred mysteries, he saw the greatest vision. ,He had in the city of the Borysthenites a spacious house, grand and costly (the same house I just mentioned), all surrounded by sphinxes and griffins worked in white marble; this house was struck by a thunderbolt. And though the house burnt to the ground, Scyles none the less performed the rite to the end. ,Now the Scythians reproach the Greeks for this Bacchic revelling, saying that it is not reasonable to set up a god who leads men to madness. ,So when Scyles had been initiated into the Bacchic rite, some one of the Borysthenites scoffed at the Scythians: “You laugh at us, Scythians, because we play the Bacchant and the god possesses us; but now this deity has possessed your own king, so that he plays the Bacchant and is maddened by the god. If you will not believe me, follow me now and I will show him to you.” ,The leading men among the Scythians followed him, and the Borysthenite brought them up secretly onto a tower; from which, when Scyles passed by with his company of worshippers, they saw him playing the Bacchant; thinking it a great misfortune, they left the city and told the whole army what they had seen. 4.80. After this Scyles rode off to his own place; but the Scythians rebelled against him, setting up his brother Octamasades, son of the daughter of Teres, for their king. ,Scyles, learning what had happened concerning him and the reason why it had happened, fled into Thrace; and when Octamasades heard this he led his army there. But when he was beside the Ister, the Thracians barred his way; and when the armies were about to engage, Sitalces sent this message to Octamasades: ,“Why should we try each other's strength? You are my sister's son, and you have my brother with you; give him back to me, and I will give up your Scyles to you; and let us not endanger our armies.” ,Such was the offer Sitalces sent to him; for Sitalces' brother had fled from him and was with Octamasades. The Scythian agreed to this, and took his brother Scyles, giving up his own uncle to Sitalces. ,Sitalces then took his brother and carried him away, but Octamasades beheaded Scyles on the spot. This is how closely the Scythians guard their customs, and these are the penalties they inflict on those who add foreign customs to their own. 4.93. But before he came to the Ister, he first took the Getae, who pretend to be immortal. The Thracians of Salmydessus and of the country above the towns of Apollonia and Mesambria, who are called Cyrmianae and Nipsaei, surrendered without a fight to Darius; but the Getae resisted stubbornly, and were enslaved at once, the bravest and most just Thracians of all. 4.94. Their belief in their immortality is as follows: they believe that they do not die, but that one who perishes goes to the deity Salmoxis, or Gebeleïzis, as some of them call him. ,Once every five years they choose one of their people by lot and send him as a messenger to Salmoxis, with instructions to report their needs; and this is how they send him: three lances are held by designated men; others seize the messenger to Salmoxis by his hands and feet, and swing and toss him up on to the spear-points. ,If he is killed by the toss, they believe that the god regards them with favor; but if he is not killed, they blame the messenger himself, considering him a bad man, and send another messenger in place of him. It is while the man still lives that they give him the message. ,Furthermore, when there is thunder and lightning these same Thracians shoot arrows skyward as a threat to the god, believing in no other god but their own. 4.95. I understand from the Greeks who live beside the Hellespont and Pontus, that this Salmoxis was a man who was once a slave in Samos, his master being Pythagoras son of Mnesarchus; ,then, after being freed and gaining great wealth, he returned to his own country. Now the Thracians were a poor and backward people, but this Salmoxis knew Ionian ways and a more advanced way of life than the Thracian; for he had consorted with Greeks, and moreover with one of the greatest Greek teachers, Pythagoras; ,therefore he made a hall, where he entertained and fed the leaders among his countrymen, and taught them that neither he nor his guests nor any of their descendants would ever die, but that they would go to a place where they would live forever and have all good things. ,While he was doing as I have said and teaching this doctrine, he was meanwhile making an underground chamber. When this was finished, he vanished from the sight of the Thracians, and went down into the underground chamber, where he lived for three years, ,while the Thracians wished him back and mourned him for dead; then in the fourth year he appeared to the Thracians, and thus they came to believe what Salmoxis had told them. Such is the Greek story about him. 4.96. Now I neither disbelieve nor entirely believe the tale about Salmoxis and his underground chamber; but I think that he lived many years before Pythagoras; ,and as to whether there was a man called Salmoxis or this is some deity native to the Getae, let the question be dismissed. 4.97. Such were the ways of the Getae, who were subdued by the Persians and followed their army. When Darius and the land army with him had come to the Ister, and all had crossed, he had the Ionians break the bridge and follow him in his march across the mainland, together with the men of the fleet. ,So the Ionians were preparing to break the bridge and do Darius' bidding; but Cöes son of Erxander, the general of the Mytilenaeans, after first asking if Darius were willing to listen to advice from one who wanted to give it, said, ,“Since, O King, you are about to march against a country where you will not find tilled lands or inhabited cities, let this bridge stay where it is, leaving those who made it to guard it. ,Thus, if we find the Scythians and do what we want, we have a way of return; and even if we do not find them, at least our way back is safe; for my fear has never been that we shall be overcome by the Scythians in the field, but rather that we may not be able to find them, and so go astray to our harm. ,Now it may perhaps be said that I say this for my own sake, because I want to remain behind; but it is not so; I only declare publicly the opinion that I think best for you, and I will follow you and do not want to be left here.” ,Darius was very pleased with this advice, and he answered Cöes thus: “My friend from Lesbos, do not fail to show yourself to me when I return to my house safe, so that I may make you a good return for your good advice.” 4.98. After saying this, he tied sixty knots in a thong, and summoning the Ionian sovereigns to an audience said to them: ,“Gentlemen of Ionia, I take back the decision which I delivered before about the bridge; now, take this thong and do as follows. Begin to reckon from the day when you see me march away against the Scythians, and untie one knot each day: and if the days marked by the knots have all passed and I have not returned, embark for your own homes. ,But until then, since the plan is changed, guard the bridge, making every effort to keep and watch it. You will please me very much if you do this.” Having said this, Darius hastened to march further. 4.99. Thrace runs farther out into the sea than Scythia; and Scythia begins where a bay is formed in its coast, and the mouth of the Ister, facing southeast, is in that country. ,Now I am going to describe the coast of the true Scythia from the Ister, and give its measurements. The ancient Scythian land begins at the Ister and faces south and the south wind, as far as the city called Carcinitis. ,Beyond this place, the country fronting the same sea is hilly and projects into the Pontus; it is inhabited by the Tauric nation as far as what is called the Rough Peninsula; and this ends in the eastern sea. ,For the sea to the south and the sea to the east are two of the four boundary lines of Scythia, just as seas are boundaries of Attica; and the Tauri inhabit a part of Scythia like Attica, as though some other people, not Attic, were to inhabit the heights of Sunium from Thoricus to the town of Anaphlystus, if Sunium jutted farther out into the sea. ,I mean, so to speak, to compare small things with great. Such a land is the Tauric country. But those who have not sailed along that part of Attica may understand from this other analogy: it is as though in Calabria some other people, not Calabrian, were to live on the promontory within a line drawn from the harbor of Brundisium to Tarentum. I am speaking of these two countries, but there are many others of a similar kind that Tauris resembles. 4.100. Beyond the Tauric country the Scythians begin, living north of the Tauri and beside the eastern sea, west of the Cimmerian Bosporus and the Maeetian lake, as far as the Tanaïs river, which empties into the end of that lake. ,Now it has been seen that on its northern and inland side, running from the Ister, Scythia is bounded first by the Agathyrsi, next by the Neuri, next by the Man-eaters, and last by the Black-cloaks. 4.101. Scythia, then, is a four-sided country, two of whose sides are coastline, the frontiers running inland and those that are by the sea making it a perfect square; ,for it is a ten days' journey from the Ister to the Borysthenes, and the same from the Borysthenes to the Maeetian lake; and it is a twenty days' journey from the sea inland to the country of the Black-cloaks who live north of Scythia. ,Now, as I reckon a day's journey at two hundred stades, the cross-measurement of Scythia would be a distance of five hundred miles, and the line drawn straight up inland the same. Such then is the extent of this land. 4.102. Convinced that they alone were not able to repel Darius' army in open warfare, the Scythians sent messengers to their neighbors, whose kings had already gathered and were deliberating on the presumption that a great army was marching against them. ,The assembled kings were those of the Tauri, Agathyrsi, Neuri, Maneaters, Black-cloaks, Geloni, Budini, and Sauromatae. 4.103. Among these, the Tauri have the following customs: all ship-wrecked men, and any Greeks whom they capture in their sea-raids, they sacrifice to the Virgin goddess as I will describe: after the first rites of sacrifice, they strike the victim on the head with a club; ,according to some, they then place the head on a pole and throw the body off the cliff on which their temple stands; others agree as to the head, but say that the body is buried, not thrown off the cliff. The Tauri themselves say that this deity to whom they sacrifice is Agamemnon's daughter Iphigenia. ,As for enemies whom they defeat, each cuts his enemy's head off and carries it away to his house, where he places it on a tall pole and stands it high above the dwelling, above the smoke-vent for the most part. These heads, they say, are set up to guard the whole house. The Tauri live by plundering and war. 4.104. The Agathyrsi are the most refined of men and especially given to wearing gold. Their intercourse with women is promiscuous, so that they may be consanguine with one another and, all being relations, not harbor jealousy or animosity toward one another. In the rest of their customs they are like the Thracians. 4.105. The Neuri follow Scythian customs; but one generation before the advent of Darius' army, they happened to be driven from their country by snakes; for their land produced great numbers of these, and still more came down on them out of the desolation on the north, until at last the Neuri were so afflicted that they left their own country and lived among the Budini. It may be that these people are wizards; ,for the Scythians, and the Greeks settled in Scythia, say that once a year every one of the Neuri becomes a wolf for a few days and changes back again to his former shape. Those who tell this tale do not convince me; but they tell it nonetheless, and swear to its truth. 4.106. The Man-eaters are the most savage of all men in their way of life; they know no justice and obey no law. They are nomads, wearing a costume like the Scythian, but speaking a language of their own; of all these, they are the only people that eat men. 4.107. The Black-cloaks all wear black clothing, from which they get their name; their customs are Scythian. 4.108. The Budini are a great and populous nation; the eyes of them all are very bright, and they are ruddy. They have a city built of wood, called Gelonus. The wall of it is three and three quarters miles in length on each side of the city; this wall is high and all of wood; and their houses are wooden, and their temples; ,for there are temples of Greek gods among them, furnished in Greek style with images and altars and shrines of wood; and they honor Dionysus every two years with festivals and revelry. For the Geloni are by their origin Greeks, who left their trading ports to settle among the Budini; and they speak a language half Greek and half Scythian. But the Budini do not speak the same language as the Geloni, nor is their manner of life the same. 4.109. The Budini are indigenous; they are nomads, and the only people in these parts that eat fir-cones; the Geloni are farmers, eating grain and cultivating gardens; they are altogether unlike the Budini in form and in coloring. Yet the Greeks call the Budini too Geloni; but this is wrong. ,Their whole country is thickly wooded with every kind of tree; in the depth of the forest there is a great, wide lake and a marsh surrounded by reeds; otter is trapped in it, and beaver, besides certain square-faced creatures whose skins are used to trim mantles, and their testicles are used by the people to heal sicknesses of the womb. 4.110. About the Sauromatae, the story is as follows. When the Greeks were at war with the Amazons (whom the Scythians call Oiorpata, a name signifying in our tongue killers of men, for in Scythian a man is “oior” and to kill is “pata”), the story runs that after their victory on the Thermodon they sailed away carrying in three ships as many Amazons as they had been able to take alive; and out at sea the Amazons attacked the crews and killed them. ,But they knew nothing about ships, or how to use rudder or sail or oar; and with the men dead, they were at the mercy of waves and winds, until they came to the Cliffs by the Maeetian lake; this place is in the country of the free Scythians. The Amazons landed there, and set out on their journey to the inhabited country, and seizing the first troop of horses they met, they mounted them and raided the Scythian lands. 4.111. The Scythians could not understand the business; for they did not recognize the women's speech or their dress or their nation, but wondered where they had come from, and imagined them to be men all of the same age; and they met the Amazons in battle. The result of the fight was that the Scythians got possession of the dead, and so came to learn that their foes were women. ,Therefore, after deliberation they resolved by no means to slay them as before, but to send their youngest men to them, of a number corresponding (as they guessed) to the number of the women. They directed these youths to camp near the Amazons and to imitate all that they did; if the women pursued them, not to fight, but to flee; and when the pursuit stopped, to return and camp near them. This was the plan of the Scythians, for they desired that children be born of the women. The young men who were sent did as they were directed. 4.112. When the Amazons perceived that the youths meant them no harm, they let them be; but every day the two camps drew nearer to each other. Now the young men, like the Amazons, had nothing but their arms and their horses, and lived as did the women, by hunting and plunder. 4.114. Presently they joined their camps and lived together, each man having for his wife the woman with whom he had had intercourse at first. Now the men could not learn the women's language, but the women mastered the speech of the men; ,and when they understood each other, the men said to the Amazons, “We have parents and possessions; therefore, let us no longer live as we do, but return to our people and be with them; and we will still have you, and no others, for our wives.” To this the women replied: ,“We could not live with your women; for we and they do not have the same customs. We shoot the bow and throw the javelin and ride, but have never learned women's work; and your women do none of the things of which we speak, but stay in their wagons and do women's work, and do not go out hunting or anywhere else. ,So we could never agree with them. If you want to keep us for wives and to have the name of fair men, go to your parents and let them give you the allotted share of their possessions, and after that let us go and live by ourselves.” The young men agreed and did this. 4.115. So when they had been given the allotted share of possessions that fell to them, and returned to the Amazons, the women said to them: ,“We are worried and frightened how we are to live in this country after depriving you of your fathers and doing a lot of harm to your land. ,Since you propose to have us for wives, do this with us: come, let us leave this country and live across the Tanaïs river.” 4.116. To this too the youths agreed; and crossing the Tanaïs, they went a three days' journey east from the river, and a three days' journey north from lake Maeetis; and when they came to the region in which they now live, they settled there. ,Ever since then the women of the Sauromatae have followed their ancient ways; they ride out hunting, with their men or without them; they go to war, and dress the same as the men. 4.117. The language of the Sauromatae is Scythian, but not spoken in its ancient purity, since the Amazons never learned it correctly. In regard to marriage, it is the custom that no maiden weds until she has killed a man of the enemy; and some of them grow old and die unmarried, because they cannot fulfill the law. 4.118. The kings of the aforesaid nations having gathered, then, the Scythian messengers came and laid everything before them, explaining how the Persian, now that the whole of the other continent was subject to him, had crossed over to their continent by a bridge thrown across the neck of the Bosporus, and how having crossed it and subjugated the Thracians he was now bridging the Ister, so as to make that whole region subject to him like the others. ,“By no means stand aside and let us be destroyed,” they said; “rather, let us unite and oppose this invader. If you will not, then we shall either be driven out of our country or stay and make terms. ,For what is to become of us if you will not help us? And afterward it will not be easy for you, either; for the Persian has come to attack you no less than us, and when he has subjugated us he will not be content to leave you alone. ,We will give you a convincing proof of what we say: if indeed the Persian were marching against us alone, wanting vengeance for our former enslavement of his country, he ought to leave others alone and make straight for us, and would show everyone that Scythia and no other country was his goal. ,But as it is, from the day he crossed over to this continent, he has been taming all that come in his way, and he holds in subjection not only the rest of Thrace, but also our neighbors the Getae.” 4.119. After the Scythians had made this speech, the kings who had come from the nations deliberated, and their opinions were divided. The kings of the Geloni and the Budini and the Sauromatae were of one mind and promised to help the Scythians; but the kings of the Agathyrsi and Neuri and Maneaters and Black-cloaks and Tauri gave this answer to the messengers: ,“Had it not been you who wronged the Persians first and began the war, what you now ask would seem to us right, and we would listen and act together with you. ,But as it is, you invaded their land without us and ruled the Persians for as long as god granted; and the Persians, urged on by the same god, are only repaying you in kind. ,But we did these men no wrong at that former time, nor do we intend now to wrong them first; but if the Persian comes against our land too and begins the wrong-doing, then we will not accept it, either; but until we see that, we shall keep to ourselves. For in our judgment the Persians have not come for us but for those who were the agents of wrong.” 4.120. When this answer was brought back to the Scythians, they determined not to meet their enemy in the open field, since they could not get the allies that they sought, but rather to fall back driving off their herds, choking the wells and springs on their way and destroying the grass from the earth; and they divided themselves into two companies. ,It was their decision that to one of their divisions, which Scopasis ruled, the Sauromatae be added; if the Persian marched that way, this group was to retire before him and fall back toward the Tanaïs river, by the Maeetian lake, and if the Persian turned to go back, then they were to pursue and attack him. This was one of the divisions of the royal people, and it was appointed to follow this course; ,their two other divisions, namely, the greater whose ruler was Idanthyrsus, and the third whose king was Taxakis, were to unite, and taking with them also the Geloni and Budini, to draw off like the others at the Persian approach, always keeping one day's march ahead of the enemy, avoiding a confrontation and doing what had been determined. ,First, then, they were to retreat in a straight line toward the countries which refused their alliance, so as to involve these, too, in the war; for if they did not of their own accord support the war against the Persians, they must be involved against their will; and after that, the division was to turn back to its own country, and attack the enemy, if in deliberation they thought this best. 4.121. Determined on this plan, the Scythians sent an advance guard of their best horsemen to meet Darius' army. As for the wagons in which their children and wives lived, all these they sent forward, with instructions to drive always northward; and they sent all their flocks with the wagons, keeping none back except what was required for their food. 4.122. After this convoy was first sent on its way, the advance guard of the Scythians found the Persians about a three days' march distant from the Ister; and having found them they camped a day's march ahead of the enemy and set about scorching the earth of all living things. ,When the Persians saw the Scythian cavalry appear, they marched on its track, the horsemen always withdrawing before them; and then, making for the one Scythian division, the Persians held on in pursuit toward the east and the Tanaïs river; ,when the horsemen crossed this, the Persians crossed also, and pursued until they had marched through the land of the Sauromatae to the land of the Budini. 4.123. As long as the Persians were traversing the Scythian and Sauromatic territory there was nothing for them to harm, as the land was dry and barren. But when they entered the country of the Budini, they found themselves before the wooden-walled town; the Budini had abandoned it and left nothing in it, and the Persians burnt the town. ,Then going forward still on the horsemen's track, they passed through this country into desolation, which is inhabited by no one; it lies to the north of the Budini and its breadth is a seven days' march. ,Beyond this desolation live the Thyssagetae; four great rivers flow from their country through the land of the Maeetians, and issue into the lake called the Maeetian; their names are Lycus, Oarus, Tanaïs, Syrgis. 4.124. When Darius came into the desolate country, he halted in his pursuit and camped on the Oarus river, where he built eight great forts, the ruins of which were standing even in my lifetime, all at an equal distance of about seven miles from one another. ,While he was occupied with these, the Scythians whom he was pursuing doubled north and turned back into Scythia. Then, when they had altogether vanished and were no longer within the Persians' sight, Darius left those forts only half finished, and he too doubled about and marched west, thinking that those Scythians were the whole army, and that they were fleeing toward the west. 4.125. But when he came by forced marches into Scythia, he met the two divisions of the Scythians, and pursued them, who always kept a day's march away from him; ,and because Darius would not stop pursuing them, the Scythians, according to the plan they had made, fell back before him to the countries of those who had refused their alliance, to the land of the Black-cloaks first. ,The Scythians and Persians burst into their land, agitating them; and from there, the Scythians led the Persians into the country of the Man-eaters, agitating them too; from there, they drew off into the country of the Neuri and, agitating them also, fled to the Agathyrsi. ,But the Agathyrsi, seeing their neighbors fleeing panic-stricken at the Scythians' approach, before the Scythians could break into their land sent a herald to forbid them to set foot across their borders, warning the Scythians that if they tried to break through they would have to fight with the Agathyrsi first. ,With this warning, the Agathyrsi mustered on their borders, intending to stop the invaders. When the Persians and the Scythians broke into their lands, the Blackcloaks and Man-eaters and Neuri put up no resistance, but forgot their threats and fled panic-stricken north into the desolate country. ,But warned off by the Agathyrsi, the Scythians made no second attempt on that country, but led the Persians from the lands of the Neuri into Scythia. 4.126. As this went on for a long time and did not stop, Darius sent a horseman to Idanthyrsus the Scythian king, with this message: “You crazy man, why do you always run, when you can do otherwise? If you believe yourself strong enough to withstand my power, stand and fight and stop running; but if you know you are the weaker, then stop running like this and come to terms with your master, bringing gifts of earth and water.” 4.127. Idanthyrsus the Scythian king replied: “It is like this with me, Persian: I never ran from any man before out of fear, and I am not running from you now; I am not doing any differently now than I am used to doing in time of peace, too. ,As to why I do not fight with you at once, I will tell you why. We Scythians have no towns or cultivated land, out of fear for which, that the one might be taken or the other wasted, we would engage you sooner in battle. But if all you want is to come to that quickly, we have the graves of our fathers. ,Come on, find these and try to destroy them: you shall know then whether we will fight you for the graves or whether we will not fight. Until then, unless we have reason, we will not engage with you. ,As to fighting, enough; as to masters, I acknowledge Zeus my forefather and Hestia queen of the Scythians only. As for you, instead of gifts of earth and water I shall send such as ought to come to you; and for your boast that you are my master, I say ‘Weep!’” Such is the proverbial “Scythian speech.” 4.129. Very strange to say, what aided the Persians and thwarted the Scythians in their attacks on Darius' army was the braying of the asses and the appearance of the mules. ,For, as I have before indicated, Scythia produces no asses or mules; and there is not in most of Scythia an ass or a mule, because of the cold. Therefore the asses frightened the Scythian horses when they brayed loudly; ,and often, when they were in the act of charging the Persians, the horses would shy in fear if they heard the asses bray or would stand still with ears erect, never having heard a noise like it or seen a like creature. 4.131. After such a thing had happened several times, Darius was finally at a loss; and when they perceived this, the Scythian kings sent a herald to Darius with the gift of a bird, a mouse, a frog, and five arrows. ,The Persians asked the bearer of these gifts what they meant; but he said that he had only been told to give the gifts and then leave at once; he told the Persians to figure out what the presents meant themselves, if they were smart enough. 4.132. When they heard this, the Persians deliberated. Darius' judgment was that the Scythians were surrendering themselves and their earth and their water to him; for he reasoned that a mouse is a creature found in the earth and eating the same produce as men, and a frog is a creature of the water and a bird particularly like a horse; and the arrows signified that the Scythians surrendered their fighting power. ,This was the opinion declared by Darius; but the opinion of Gobryas, one of the seven who had slain the Magus, was contrary to it. He reasoned that the meaning of the gifts was, ,“Unless you become birds, Persians, and fly up into the sky, or mice and hide in the earth, or frogs and leap into the lakes, you will be shot by these arrows and never return home.” 4.133. The Persians reasoned thus about the gifts. But when the first division of the Scythians came to the bridge—the division that had first been appointed to stand on guard by the Maeetian lake and had now been sent to the Ister to speak with the Ionians—they said, ,“Ionians, we have come to bring you freedom, if you will only listen to us. We understand that Darius has directed you to guard the bridge for sixty days only, and if he does not come within that time, then to go away to your homes. ,Now then, do what will leave you guiltless in his eyes as in ours: stay here for the time appointed; and after that, leave.” So the Ionians promised to do this, and the Scythians made their way back with all haste. 4.134. But after sending the gifts to Darius, the Scythians who had remained there came out with foot and horse and offered battle to the Persians. But when the Scythian ranks were set in order, a rabbit ran out between the armies; and every Scythian that saw it gave chase. So there was confusion and shouting among the Scythians; Darius asked about the clamor among the enemy; and when he heard that they were chasing a rabbit, he said to those with whom he was accustomed to speak, ,“These men hold us in deep contempt; and I think now that Gobryas' opinion of the Scythian gifts was true. Since, then, my own judgment agrees with his, we need to consider carefully how we shall return safely.” To this Gobryas said : “O King, I understood almost by reason alone how difficult it would be to deal with these Scythians; but when I came here, I understood even better, watching them toying with us. ,Now then, my advice is that at nightfall we kindle our campfires in the usual way, deceive those in our army who are least fit to endure hardship, and tether all our asses here, and ourselves depart, before the Scythians can march straight to the Ister to break up the bridge, or the Ionians take some action by which we may well be ruined.” 4.135. This was Gobryas' advice, and at nightfall Darius followed it. He left the men who were worn out, and those whose loss mattered least to him, there in the camp, and all the asses, too, tethered. ,His reasons for leaving the asses, and the infirm among his soldiers, were the following: the asses, so that they would bray; the men, who were left because of their infirmity, he pretended were to guard the camp while he attacked the Scythians with the fit part of his army. ,Giving this order to those who were left behind, and lighting campfires, Darius made all haste to reach the Ister. When the asses found themselves deserted by the multitude, they brayed the louder for it; and the Scythians heard them and assumed that the Persians were in the place. 4.136. But when it was day, the men left behind perceived that Darius had betrayed them, and they held out their hands to the Scythians and explained the circumstances; they, when they heard this, assembled their power in haste, the two divisions of their horde and the one division that was with the Sauromatae and Budini and Geloni, and made straight for the Ister in pursuit of the Persians. ,And as the Persian army was for the most part infantry and did not know the roads (which were not marked), while the Scythians were horsemen and knew the short cuts, they went wide of each other, and the Scythians reached the bridge long before the Persians. ,There, perceiving that the Persians had not yet come, they said to the Ionians, who were in their ships, “Ionians, the days have exceeded the number, and you are wrong to be here still. ,Since it was fear that kept you here, now break the bridge in haste and go, free and happy men, thanking the gods and the Scythians. The one that was your master we shall impress in such a way that he will never lead an army against anyone again.” 4.137. Then the Ionians held a council. Miltiades the Athenian, general and sovereign of the Chersonesites of the Hellespont, advised that they do as the Scythians said and set Ionia free. ,But Histiaeus of Miletus advised the opposite. He said, “It is owing to Darius that each of us is sovereign of his city; if Darius' power is overthrown, we shall no longer be able to rule, I in Miletus or any of you elsewhere; for all the cities will choose democracy rather than despotism.” ,When Histiaeus explained this, all of them at once inclined to his view, although they had first sided with Miltiades. 4.138. Those high in Darius' favor who gave their vote were Daphnis of Abydos, Hippoclus of Lampsacus, Herophantus of Parium, Metrodorus of Proconnesus, Aristagoras of Cyzicus, Ariston of Byzantium,,all from the Hellespont and sovereigns of cities there; and from Ionia, Strattis of Chios, Aiaces of Samos, Laodamas of Phocaea, and Histiaeus of Miletus who opposed the plan of Miltiades. As for the Aeolians, their only notable man present was Aristagoras of Cymae. 4.139. When these accepted Histiaeus' view, they decided to act upon it in the following way: to break as much of the bridge on the Scythian side as a bowshot from there carried, so that they seem to be doing something when in fact they were doing nothing, and that the Scythians not try to force their way across the bridge over the Ister; and to say while they were breaking the portion of the bridge on the Scythian side, that they would do all that the Scythians desired. ,This was the plan they adopted; and then Histiaeus answered for them all, and said, “You have come with good advice, Scythians, and your urgency is timely: you guide us well and we do you a convenient service; for, as you see, we are breaking the bridge, and will be diligent about it, as we want to be free. ,But while we are breaking the bridge, this is your opportunity to go and find the Persians, and when you have found them, punish them as they deserve on our behalf and on your own.” 4.140. So the Scythians, trusting the Ionians' word once more, turned back to look for the Persians; but they missed the way by which their enemies returned. The Scythians themselves were to blame for this, because they had destroyed the horses' pasturage in that region and blocked the wells. ,Had they not done, they could, if they had wished, easily have found the Persians. But as it was, that part of their plan which they had thought the best was the very cause of their going astray. ,So the Scythians went searching for their enemies through the parts of their own country where there was forage for the horses and water, supposing that they, too, were heading for such places in their flight; but the Persians kept to their own former tracks, and so with much trouble they found the crossing. ,But as they arrived at night and found the bridge broken, they were in great alarm lest the Ionians had abandoned them. 4.141. There was an Egyptian with Darius whose voice was the loudest in the world; Darius had this man stand on the bank of the Ister and call to Histiaeus the Milesian. This the Egyptian did; Histiaeus heard and answered the first shout, and sent all the ships to ferry the army over, and repaired the bridge. 4.142. Thus the Persians escaped. The Scythians sought the Persians, but missed them again. Their judgment of the Ionians is that if they are regarded as free men they are the basest and most craven in the world; but if they are reckoned as slaves, none love their masters more, or desire less to escape. Thus have the Scythians taunted the Ionians. 5.102.1. In the fire at Sardis, a temple of Cybebe, the goddess of that country, was burnt, and the Persians afterwards made this their pretext for burning the temples of Hellas. At this time, the Persians of the provinces this side of the Halys, on hearing of these matters, gathered together and came to aid the Lydians.
8. Lysias, Orations, 1.6-1.8, 3.6 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.45.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.45.2. On the other hand if I must say anything on the subject of female excellence to those of you who will now be in widowhood, it will be all comprised in this brief exhortation. Great will be your glory in not falling short of your natural character; and greatest will be hers who is least talked of among the men whether for good or for bad.
10. Xenophon, On Household Management, 3.10-3.12, 7.22-7.25, 7.35-7.36 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.10. Would you have me break in colts, Socrates ? of course not, no more than I would have you buy children to train as agricultural labourers; but horses and human beings alike, I think, on reaching a certain age forthwith become useful and go on improving. I can also show you that husbands differ widely in their treatment of their wives, and some succeed in winning their co-operation and thereby increase their estates, while others bring utter ruin on their houses by their behaviour to them. 3.11. And ought one to blame the husband or the wife for that, Socrates ? When a sheep is ailing, said Socrates , we generally blame the shepherd, and when a horse is vicious, we generally find fault with his rider. In the case of a wife, if she receives instruction in the right way from her husband and yet does badly, perhaps she should bear the blame; but if the husband does not instruct his wife in the right way of doing things, and so finds her ignorant, should he not bear the blame himself? 3.12. Anyhow, Critobulus, you should tell us the truth, for we are all friends here. Is there anyone to whom you commit more affairs of importance than you commit to your wife? There is not. Is there anyone with whom you talk less? There are few or none, I confess. 7.22. And since both the indoor and the outdoor tasks demand labour and attention, God from the first adapted the woman’s nature, I think, to the indoor and man’s to the outdoor tasks and cares. 7.23. For he made the man’s body and mind more capable of enduring cold and heat, and journeys and campaigns; and therefore imposed on him the outdoor tasks. To the woman, since he has made her body less capable of such endurance, I take it that God has assigned the indoor tasks. 7.24. And knowing that he had created in the woman and had imposed on her the nourishment of the infants, he meted out to her a larger portion of affection for new-born babes than to the man. 7.25. And since he imposed on the woman the protection of the stores also, knowing that for protection a fearful disposition is no disadvantage, God meted out a larger share of fear to the woman than to the man; and knowing that he who deals with the outdoor tasks will have to be their defender against any wrong-doer, he meted out to him again a larger share of courage. 7.35. Then shall I too have to do these things? said my wife. Indeed you will, said I; your duty will be to remain indoors and send out those servants whose work is outside, and superintend those who are to work indoors, and to receive the incomings 7.36. and distribute so much of them as must be spent, and watch over so much as is to be kept in store, and take care that the sum laid by for a year be not spent in a month. And when wool is brought to you, you must see that cloaks are made for those that want them. You must see too that the dry corn is in good condition for making food.
11. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.16 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.16. 1.  Heracles then received a Command to bring back the girdle of Hippolytê the Amazon and so made the expedition against the Amazons. Accordingly he sailed into the Pontus, which was named by him Euxeinus, and continuing to the mouth of the Thermodon River he encamped near the city of Themiscyra, in which was situated the palace of the Amazons.,2.  And first of all he demanded of them the girdle which he had been commanded to get; but when they would pay no heed to him, he joined battle with them. Now the general mass of the Amazons were arrayed against the main body of the followers of Heracles, but the most honoured of the women were drawn up opposite Heracles himself and put up a stubborn battle. The first, for instance, to join battle with him was Aella, who had been given this name because of her swiftness, but she found her opponent more agile than herself. The second, Philippis, encountering a mortal blow at the very first conflict, was slain. Then he joined battle with Prothoê, who, they said, had been victorious seven times over the opponents whom she had challenged to battle. When she fell, the fourth whom he overcame was known as Eriboea. She had boasted that because of the manly bravery which she displayed in contests of war she had no need of anyone to help her, but she found her claim was false when she encountered her better.,3.  The next, Celaeno, Eurybia, and Phoebê, who were companions of Artemis in the hunt and whose spears found their mark invariably, did not even graze the single target, but in that fight they were one and all cut down as they stood shoulder to shoulder with each other. After them Deïaneira, Asteria and Marpê, and Tecmessa and Alcippê were overcome. The last-named had taken a vow to remain a maiden, and the vow she kept, but her life she could not preserve. The commander of the Amazons, Melanippê, who was also greatly admired for her manly courage, now lost her supremacy.,4.  And Heracles, after thus killing the most renowned of the Amazons, and forcing the remaining multitude to turn in flight, cut down the greater number of them, so that the race of them was utterly exterminated. As for the captives, he gave Antiopê as a gift to Theseus and set Melanippê free, accepting her girdle as her ransom.
12. Julius Caesar, De Bello Gallico, 1.36-1.37, 6.25 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

13. Strabo, Geography, 2.4.1, 2.5.26, 7.1.3, 7.1.5, 7.2.4, 7.3.1, 7.3.8-7.3.9, 7.3.15 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.4.1. POLYBIUS, in his Chorography of Europe, tells us that it is not his intention to examine the writings of the ancient geographers, but the statements of those who have criticised them, such as Dicaearchus, Eratosthenes, (who was the last of those who [in his time] had laboured on geography,) and Pytheas, by whom many have been deceived. It is this last writer who states that he travelled all over Britain on foot, and that the island is above 40,000 stadia in circumference. It is likewise he who describes Thule and other neighbouring places, where, according to him, neither earth, water, nor air exist, separately, but a sort of concretion of all these, resembling marine sponge, in which the earth, the sea, and all things were suspended, thus forming, as it were, a link to unite the whole together. It can neither be travelled over nor sailed through. As for the substance, he affirms that he has beheld it with his own eyes; the rest, he reports on the authority of others. So much for the statements of Pytheas, who tells us, besides, that after he had returned thence, he traversed the whole coasts of Europe from Gades to the Tanais. 2.5.26. We must now describe the countries which surround it; and here we will begin from the same point, whence we commenced our description of the sea itself. Entering the Strait at the Pillars, Libya, as far as the river Nile, is on the right hand, and to the left, on the other side of the Strait, is Europe, as far as the Tanais. Asia bounds both these continents. We will commence with Europe, both because its figure is more varied, and also because it is the quarter most favourable to the mental and social ennoblement of man, and produces a greater portion of comforts than the other continents. Now the whole of Europe is habitable with the exception of a small part, which cannot be dwelt in, on account of the severity of the cold, and which borders on the Hamaxoeci, who dwell by the Tanais, Maeotis, and Dnieper. The wintry and mountainous parts of the habitable earth would seem to afford by nature but a miserable means of existence; nevertheless, by good management, places scarcely inhabited by any but robbers, may be got into condition. Thus the Greeks, though dwelling amidst rocks and mountains, live in comfort, owing to their economy in government and the arts, and all the other appliances of life. Thus too the Romans, after subduing numerous nations who were leading a savage life, either induced by the rockiness of their countries, or want of ports, or severity of the cold, or for other reasons scarcely habitable, have taught the arts of commerce to many who were formerly in total ignorance, and spread civilization amongst the most savage. Where the climate is equable and mild, nature herself does much towards the production of these advantages. As in such favoured regions every thing inclines to peace, so those which are sterile generate bravery and a disposition to war. These two races receive mutual advantages from each other, the one aiding by their arms, the other by their husbandry, arts, and institutions. Harm must result to both when failing to act in concert, but the advantage will lie on the side of those accustomed to arms, except in instances where they are overpowered by multitudes. This continent is very much favoured in this respect, being interspersed with plains and mountains, so that every where the foundations of husbandry, civilization, and hardihood lie side by side. The number of those who cultivate the arts of peace, is, however, the most numerous, which preponderance over the whole is mainly due to the influence of the government, first of the Greeks, and afterwards of the Macedonians and Romans. Europe has thus within itself resources both for war [and peace]. It is amply supplied with warriors, and also with men fitted for the labours of agriculture, and the life of the towns. It is likewise distinguished for producing in perfection those fruits of the earth necessary to life, and all the useful metals. Perfumes and precious stones must be imported from abroad, but as far as the comfort of life is concerned, the want or the possession of these can make no difference. The country likewise abounds in cattle, while of wild beasts the number is but small. Such is the general nature of this continent. 7.1.3. The first parts of this country are those that are next to the Rhenus, beginning at its source and extending a far as its outlet; and this stretch of river-land taken as a whole is approximately the breadth of the country on its western side. Some of the tribes of this river-land were transferred by the Romans to Celtica, whereas the others anticipated the Romans by migrating deep into the country, for instance, the Marsi; and only a few people, including a part of the Sugambri, are left. After the people who live along the river come the other tribes that live between the Rhenus and the River Albis, and traverses no less territory than the former. Between the two are other navigable rivers also (among them the Amasias, on which Drusus won a naval victory over the Bructeri), which likewise flow from the south towards the north and the ocean; for the country is elevated towards the south and forms a mountain chain that connects with the Alps and extends towards the east as though it were a part of the Alps; and in truth some declare that they actually are a part of the Alps, both because of their aforesaid position and of the fact that they produce the same timber; however, the country in this region does not rise to a sufficient height for that. Here, too, is the Hercynian Forest, and also the tribes of the Suevi, some of which dwell inside the forest, as, for instance, the tribes of the Coldui, in whose territory is Boihaemum, the domain of Marabodus, the place whither he caused to migrate, not only several other peoples, but in particular the Marcomanni, his fellow-tribesmen; for after his return from Rome this man, who before had been only a private citizen, was placed in charge of the affairs of state, for, as a youth he had been at Rome and had enjoyed the favor of Augustus, and on his return he took the rulership and acquired, in addition to the peoples aforementioned, the Lugii (a large tribe), the Zumi, the Butones, the Mugilones, the Sibini, and also the Semnones, a large tribe of the Suevi themselves. However, while some of the tribes of the Suevi dwell inside the forest, as I was saying, others dwell outside of it, and have a common boundary with the Getae. Now as for the tribe of the Suevi, it is the largest, for it extends from the Rhenus to the Albis; and a part of them even dwell on the far side of the Albis, as, for instance, the Hermondori and the Langobardi; and at the present time these latter, at least, have, to the last man, been driven in flight out of their country into the land on the far side of the river. It is a common characteristic of all the peoples in this part of the world that they migrate with ease, because of the meagerness of their livelihood and because they do not till the soil or even store up food, but live in small huts that are merely temporary structures; and they live for the most part off their flocks, as the Nomads do, so that, in imitation of the Nomads, they load their household belongings on their wagons and with their beasts turn whithersoever they think best. But other German tribes are still more indigent. I mean the Cherusci, the Chatti, the Gamabrivii and the Chattuarii, and also, near the ocean, the Sugambri, the Chaubi, the Bructeri, and the Cimbri, and also the Cauci, the Caulci, the Campsiani, and several others. Both the Visurgis and the Lupias Rivers run in the same direction as the Amasias, the Lupias being about six hundred stadia distant from the Rhenus and flowing through the country of the Lesser Bructeri. Germany has also the Salas River; and it was between the Salas and the Rhenus that Drusus Germanicus, while he was successfully carrying on the war, came to his end. He had subjugated, not only most of the tribes, but also the islands along the coast, among which is Burchanis, which he took by siege. 7.1.5. The Hercynian Forest is not only rather dense, but also has large trees, and comprises a large circuit within regions that are fortified by nature; in the center of it, however, lies a country (of which I have already spoken) that is capable of affording an excellent livelihood. And near it are the sources of both the Ister and the Rhenus, as also the lake between the two sources, and the marshes into which the Rhenus spreads. The perimeter of the lake is more than three hundred stadia, while the passage across it is nearly two hundred. There is also an island in it which Tiberius used as a base of operations in his naval battle with the Vindelici. This lake is south of the sources of the Ister, as is also the Hercynian Forest, so that necessarily, in going from Celtica to the Hercynian Forest, one first crosses the lake and then the Ister, and from there on advances through more passable regions — plateaus — to the forest. Tiberius had proceeded only a day's journey from the lake when he saw the sources of the Ister. The country of the Rhaeti adjoins the lake for only a short distance, whereas that of the Helvetii and the Vindelici, and also the desert of the Boii, adjoin the greater part of it. All the peoples as far as the Pannonii, but more especially the Helvetii and the Vindelici, inhabit plateaus. But the countries of the Rhaeti and the Norici extend as far as the passes over the Alps and verge toward Italy, a part thereof bordering on the country of the Insubri and a part on that of the Carni and the legions about Aquileia. And there is also another large forest, Gabreta; it is on this side of the territory of the Suevi, whereas the Hercynian Forest, which is also held by them, is on the far side. 7.2.4. of the Germans, as I have said, those towards the north extend along the ocean; and beginning at the outlets of the Rhenus, they are known as far as the Albis; and of these the best known are the Sugambri and the Cimbri; but those parts of the country beyond the Albis that are near the ocean are wholly unknown to us. For of the men of earlier times I know of no one who has made this voyage along the coast to the eastern parts that extend as far as the mouth of the Caspian Sea; and the Romans have not yet advanced into the parts that are beyond the Albis; and likewise no one has made the journey by land either. However, it is clear from the climata and the parallel distances that if one travels longitudinally towards the east, one encounters the regions that are about the Borysthenes and that are to the north of the Pontus; but what is beyond Germany and what beyond the countries which are next after Germany — whether one should say the Bastarnae, as most writers suspect, or say that others lie in between, either the Iazyges, or the Roxolani, or certain other of the wagon-dwellers — it is not easy to say; nor yet whether they extend as far as the ocean along its entire length, or whether any part is uninhabitable by reason of the cold or other cause, or whether even a different race of people, succeeding the Germans, is situated between the sea and the eastern Germans. And this same ignorance prevails also in regard to the rest of the peoples that come next in order on the north; for I know neither the Bastarnae, nor the Sauromatae, nor, in a word, any of the peoples who dwell above the Pontus, nor how far distant they are from the Atlantic Sea, nor whether their countries border upon it. 7.3.1. Getae As for the southern part of Germany beyond the Albis, the portion which is just contiguous to that river is occupied by the Suevi; then immediately adjoining this is the land of the Getae, which, though narrow at first, stretching as it does along the Ister on its southern side and on the opposite side along the mountain-side of the Hercynian Forest (for the land of the Getae also embraces a part of the mountains), afterwards broadens out towards the north as far as the Tyregetae; but I cannot tell the precise boundaries. It is because of men's ignorance of these regions that any heed has been given to those who created the mythical Rhipaean Mountains and Hyperboreans, and also to all those false statements made by Pytheas the Massalian regarding the country along the ocean, wherein he uses as a screen his scientific knowledge of astronomy and mathematics. So then, those men should be disregarded; in fact, if even Sophocles, when in his role as a tragic poet he speaks of Oreithyia, tells how she was snatched up by Boreas and carried over the whole sea to the ends of the earth and to the sources of night and to the unfoldings of heaven and to the ancient garden of Phoebus, his story can have no bearing on the present inquiry, but should be disregarded, just as it is disregarded by Socrates in the Phaedrus. But let us confine our narrative to what we have learned from history, both ancient and modern. 7.3.8. Those, however, who lived before our times, and particularly those who lived near the time of Homer, were — and among the Greeks were assumed to be — some such people as Homer describes. And see what Herodotus says concerning that king of the Scythians against whom Dareius made his expedition, and the message which the king sent back to him. See also what Chrysippus says concerning the kings of the Bosporus, the house of Leuco. And not only the Persian letters are full of references to that straightforwardness of which I am speaking but also the memoirs written by the Egyptians, Babylonians, and Indians. And it was on this account that Anacharsis, Abaris, and other men of the sort were in fair repute among the Greeks, because they displayed a nature characterized by complacency, frugality, and justice. But why should I speak of the men of olden times? For when Alexander, the son of Philip, on his expedition against the Thracians beyond the Haemus, invaded the country of the Triballians and saw that it extended as far as the Ister and the island of Peuce in the Ister, and that the parts on the far side were held by the Getae, he went as far as that, it is said, but could not disembark upon the island because of scarcity of boats (for Syrmus, the king of the Triballi had taken refuge there and resisted his attempts); he did, however, cross over to the country of the Getae, took their city, and returned with all speed to his home-land, after receiving gifts from the tribes in question and from Syrmus. And Ptolemaeus, the son of Lagus, says that on this expedition the Celti who lived about the Adriatic joined Alexander for the sake of establishing friendship and hospitality, and that the king received them kindly and asked them when drinking what it was that they most feared, thinking they would say himself, but that they replied they feared no one, unless it were that Heaven might fall on them, although indeed they added that they put above everything else the friendship of such a man as he. And the following are signs of the straightforwardness of the barbarians: first, the fact that Syrmus refused to consent to the debarkation upon the island and yet sent gifts and made a compact of friendship; and, secondly, that the Celti said that they feared no one, and yet valued above everything else the friendship of great men. Again, Dromichaetes was king of the Getae in the time of the successors of Alexander. Now he, when he captured Lysimachus alive, who had made an expedition against him, first pointed out the poverty both of himself and of his tribe and likewise their independence of others, and then bade him not to carry on war with people of that sort but rather to deal with them as friends; and after saying this he first entertained him as a guest, and made a compact of friendship, and then released him. Moreover, Plato in his Republic thinks that those who would have a well-governed city should flee as far as possible from the sea, as being a thing that teaches wickedness, and should not live near it. 7.3.9. Ephorus, in the fourth book of his history, the book entitled Europe (for he made the circuit of Europe as far as the Scythians), says towards the end that the modes of life both of the Sauromatae and of the other Scythians are unlike, for, whereas some are so cruel that they even eat human beings, others abstain from eating any living creature whatever. Now the other writers, he says, tell only about their savagery, because they know that the terrible and the marvellous are startling, but one should tell the opposite facts too and make them patterns of conduct, and he himself, therefore, will tell only about those who follow most just habits, for there are some of the Scythian Nomads who feed only on mare's milk, and excel all men in justice; and they are mentioned by the poets: by Homer, when he says that Zeus espies the land of the Galactophagi and Abii, men most just, and by Hesiod, in what is called his Circuit of the Earth, when he says that Phineus is carried by the Storm Winds to the land of the Galactophagi, who have their dwellings in wagons. Then Ephorus reasons out the cause as follows: since they are frugal in their ways of living and not money-getters, they not only are orderly towards one another, because they have all things in common, their wives, children, the whole of their kin and everything, but also remain invincible and unconquered by outsiders, because they have nothing to be enslaved for. And he cites Choerilus also, who, in his The Crossing of the Pontoon-Bridge which was constructed by Dareius, says, the sheep-tending Sacae, of Scythian stock; but they used to live in wheat-producing Asia; however, they were colonists from the Nomads, law-abiding people. And when he calls Anacharsis wise, Ephorus says that he belongs to this race, and that he was considered also one of Seven Wise Men because of his perfect self-control and good sense. And he goes on to tell the inventions of Anacharsis — the bellows, the two-fluked anchor and the potter's wheel. These things I tell knowing full well that Ephorus himself does not tell the whole truth about everything; and particularly in his account of Anacharsis (for how could the wheel be his invention, if Homer, who lived in earlier times, knew of it? As when a potter his wheel that fits in his hands, and so on); but as for those other things, I tell them because I wish to make my point clear that there actually was a common report, which was believed by the men of both early and of later times, that a part of the Nomads, I mean those who had settled the farthest away from the rest of mankind, were galactophagi, abii, and most just, and that they were not an invention of Homer. 7.3.15. Near the outlets of the Ister River is a great island called Peuce; and when the Bastarnians took possession of it they received the appellation of Peucini. There are still other islands which are much smaller; some of these are farther inland than Peuce, while others are near the sea, for the river has seven mouths. The largest of these mouths is what is called the Sacred Mouth, on which one can sail inland a hundred and twenty stadia to Peuce. It was at the lower part of Peuce that Dareius made his pontoon-bridge, although the bridge could have been constructed at the upper part also. The Sacred Mouth is the first mouth on the left as one sails into the Pontus; the others come in order thereafter as one sails along the coast towards the Tyras; and the distance from it to the seventh mouth is about three hundred stadia. Accordingly, small islands are formed between the mouths. Now the three mouths that come next in order after the Sacred Mouth are small, but the remaining mouths are much smaller than it, but larger than any one of the three. According to Ephorus, however, the Ister has only five months. Thence to the Tyras, a navigable river, the distance is nine hundred stadia. And in the interval are two large lakes one of them opening into the sea, so that it can also be used as a harbor, but the other mouthless.
14. Apollodorus, Bibliotheca, 2.5.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.5.9. ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. αὕτη δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν, τοὺς δὲ ἀριστεροὺς εἴων, ἵνα τρέφοιεν. εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ἐπὶ τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, 2 -- καὶ προσίσχει νήσῳ Πάρῳ, ἣν 3 -- κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ Εὐρυμέδων Χρύσης Νηφαλίων Φιλόλαος. ἀποβάντων 4 -- δὲ δύο τῶν ἐν τῇ 5 -- νηὶ συνέβη τελευτῆσαι ὑπὸ τῶν Μίνωος υἱῶν· ὑπὲρ ὧν ἀγανακτῶν Ἡρακλῆς τούτους μὲν παραχρῆμα ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς κατακλείσας ἐπολιόρκει, ἕως ἐπιπρεσβευσάμενοι παρεκάλουν ἀντὶ τῶν ἀναιρεθέντων δύο λαβεῖν, οὓς ἂν αὐτὸς θελήσειεν. ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ Μίνωος υἱοὺς ἀνελόμενος Ἀλκαῖον καὶ Σθένελον, ἧκεν εἰς Μυσίαν πρὸς Λύκον τὸν Δασκύλου, καὶ ξενισθεὶς ὑπὸ 1 -- τοῦ Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων, βοηθῶν Λύκῳ πολλοὺς ἀπέκτεινε, μεθʼ ὧν καὶ τὸν βασιλέα Μύγδονα, ἀδελφὸν Ἀμύκου. καὶ τῆς 2 -- Βεβρύκων πολλὴν 3 -- ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ἐκάλεσεν Ἡράκλειαν. καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ λιμένα, παραγενομένης εἰς 4 -- αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν ζωστῆρα ὑποσχομένης, 5 -- Ἥρα μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι 6 -- τὴν βασιλίδα ἀφαρπάζουσιν 7 -- οἱ προσελθόντες ξένοι. αἱ δὲ μεθʼ ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. 8 -- ὡς δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην κτείνας τὸν ζωστῆρα ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει Τροίᾳ. συνεβεβήκει δὲ τότε κατὰ μῆνιν Ἀπόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος ἀτυχεῖν τὴν πόλιν. Ἀπόλλων γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι θέλοντες, εἰκασθέντες ἀνθρώποις ὑπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ Πέργαμον. τοῖς δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, Ποσειδῶν δὲ κῆτος ἀναφερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ἀνθρώπους. χρησμῶν δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθῇ 1 -- Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, οὗτος 2 -- προύθηκε ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας. ταύτην ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ὑπέσχετο σώσειν, 1 -- εἰ τὰς ἵππους παρὰ Λαομέδοντος λήψεται ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς Γανυμήδους ἁρπαγῆς ἔδωκε. δώσειν δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε. μὴ βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, πολεμήσειν Τροίᾳ 2 -- ἀπειλήσας ἀνήχθη. καὶ προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ Πόλτυος. ἀποπλέων δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας Σαρπηδόνα, Ποσειδῶνος μὲν υἱὸν ἀδελφὸν δὲ Πόλτυος, ὑβριστὴν ὄντα τοξεύσας ἀπέκτεινε. καὶ παραγενόμενος εἰς Θάσον καὶ χειρωσάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας Θρᾷκας ἔδωκε τοῖς Ἀνδρόγεω παισὶ κατοικεῖν. ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην Πολύγονον καὶ Τηλέγονον, τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδῶνος υἱούς, παλαίειν προκαλουμένους κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε. κομίσας δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν Εὐρυσθεῖ.
15. Josephus Flavius, Jewish War, 7.244 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.244. 4. Now there was a nation of the Alans, which we have formerly mentioned somewhere as being Scythians and inhabiting at the lake Meotis.
16. Plutarch, Theseus, 26.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Lucian, Toxaris Or Friendship, 54, 51 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

51. The news of this reached Macentes while he was on his way to Machlyene, and on his arrival there he was the first to announce the king’s death. ‘You, Adyrmachus,’ he added, ‘are his son in law and are now summoned to the throne. Ride on in advance, and establish your claim while all is still unsettled. Your bride can follow with the waggons; the presence of Leucanor’s daughter will be of assistance to you in securing the support of the Bosphorans. I myself am an Alanian, and am related to this lady by the mother’s side: Leucanor’s wife, Mastira, was of my family. I now come to you from Mastira’s brothers in Alania: they would have you make the best of your way to Bosphorus at once, or you will find your crown on the head of Eubiotus, Leucanor’s bastard brother, who is a friend to Scythia, and detested by the Alanians.’ In language and dress, Macentes resembled an Alanian; for in these respects there is no difference between Scythians and Alanians, except that the Alanians do not wear such long hair as we do. Macentes had completed the resemblance by cropping his hair to the right shortness, and was thus enabled to pass for a kinsman of Mastira and Mazaea.
18. Pausanias, Description of Greece, 1.2.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2.1. On entering the city there is a monument to Antiope the Amazon . This Antiope, Pindar says, was carried of by Peirithous and Theseus, but Hegias of Troezen gives the following account of her. Heracles was besieging Themiscyra on the Thermodon, but could not take it, but Antiope, falling in love with Theseus, who was aiding Heracles in his campaign, surrendered the stronghold. Such is the account of Hegias. But the Athenians assert that when the Amazons came, Antiope was shot by Molpadia, while Molpadia was killed by Theseus. To Molpadia also there is a monument among the Athenians.
19. Philostratus The Athenian, Letters, 14-15, 19, 2, 22, 27, 30-31, 35, 39-40, 45, 5, 58-59, 66-67, 71-73, 8, 11 (2nd cent. CE

20. Proclus, Chrestomathia, 178, 180-181, 177 (5th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"romance, " ix Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
addressee Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
adyrmachos Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
alani Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
alans Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
amage Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
amazons, and heracles Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
amazons, and persians Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
amazons, at troy Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
amazons, attic amazonomachy Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
amazons, gender status of Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
amazons, hybris of Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
amazons, in the figurative arts Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
amazons Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227; Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
anthropophagi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
aorsi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
arimaspi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
aristeas of proconnesus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
aristophanes, birds Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
armenia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
arsakomas Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
asia, continent and region, boundaries of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
asia, continent and region, central Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
asia, greeks (ionians) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
asian Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
auchetae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
azov, sea of Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
basilidae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
bastarnae (basternae) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
black sea, meaning of name of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
black sea, regions north of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
borysthenes river and region Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
bosporan king Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
bosporans Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
bosporus, cimmerian Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
budini Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
cannibals Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
character Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
chariots Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
chersonese Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
chersonesus, tauric Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
country Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
croesus, fall of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
cyrus the great of persia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
daci Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
danube (danubius, danuvius) river, rivers empyting into Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
danube (danubius, danuvius) river, romans and Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
danube (danubius, danuvius) river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
darius i of persia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
desire Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
dio chrysostom, prusa and prusans Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163
dio chrysostom Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163
drusus (brother of tiberius) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
egypt and egyptians, gods of, and the greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
egypt and egyptians, herodotus and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
egypt and egyptians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
eraseinos Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
essedones Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
ethnography Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163
eubiotos Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
europe, boundaries of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
europe, central Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
europe, northern Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
exempla Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
geloni Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
gelonos Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
germani Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
getae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
hamaxobi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
heracles, and the amazons Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 145
herodotos Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
herodotus, religious perspective of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
herodotus and the histories, narratorial style or narratology of Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163
heroine powerful character of Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
hister river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227
histropolis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
hypanis river (modern bug) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
iazygae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
issidones Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
istros river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
julius caesar, c. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227
kalligone Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
kalltgone Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
kybebe Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
leukanor Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
linforth, ivan m. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
literary game Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
location Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
love Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
lover Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
lucian Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
machlyans Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
maeotic marsh or lake Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227, 230
maiotai Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
massagetai Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
mazaia Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
media Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
mikalson, jon d. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
motif Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
neuroe Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
nomadism Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163
nomads Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
oikoumene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
order of letters Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
ovid Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
pair of letters Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
panticapaeum Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
passion Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
periplous, periploi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
persia and persians, and lydian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
persia and persians, religion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
persona Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
phasis river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
philostratus Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
proconnesus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
provenance Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
pterophoros Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
reader Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
rhetoric Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
rhoxolani Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
ripaei mtns. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
russia Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
salmoxis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
sarmatae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227, 230
sarmatian iazygae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
sarmatian queen Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
sarmatian wilderness Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
sauromatians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227, 230; Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
scythia, scythae (scythians) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227
scythia Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
scythia and scythians Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 163; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
scythians, degenerate Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
sea of azov Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
silk Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227, 230
skythians Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
south russia Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
suebi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
tanais (town and river) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226, 227
tanais river Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
taphrae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
themisto Stephens and Winkler, Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary (1995) 269
thermodon Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
thrace and thracians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301
thyssagetae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 230
tiberius (emperor), alpine expedition of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 226
tomi (tomis) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
trogodytae, peoples so named Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
tyra (tyras) river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
vannius Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
vendelians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
vistula river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 227
woman' Marquis, Epistolary Fiction in Ancient Greek Literature (2023) 95
women, and politics Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
women, and war Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
women, role Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
women, seclusion Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 154
zeus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 301