Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 3.37-3.38


ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα πολλὰ ἐς Πέρσας τε καὶ τοὺς συμμάχους ἐξεμαίνετο, μένων ἐν Μέμφι καὶ θήκας τε παλαιὰς ἀνοίγων καὶ σκεπτόμενος τοὺς νεκρούς. ὣς δὲ δὴ καὶ ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἦλθε καὶ πολλὰ τῷ ἀγάλματι κατεγέλασε. ἔστι γὰρ τοῦ Ἡφαίστου τὤγαλμα τοῖσι Φοινικηίοισι Παταΐκοισι ἐμφερέστατον, τοὺς οἱ Φοίνικες ἐν τῇσι πρῴρῃσι τῶν τριηρέων περιάγουσι. ὃς δὲ τούτους μὴ ὄπωπε, ὧδε σημανέω· πυγμαίου ἀνδρὸς μίμησις ἐστί. ἐσῆλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἱρόν, ἐς τὸ οὐ θεμιτόν ἐστι ἐσιέναι ἄλλον γε ἢ τὸν ἱρέα· ταῦτα δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ ἐνέπρησε πολλὰ κατασκώψας. ἔστι δὲ καὶ ταῦτα ὅμοια τοῖσι τοῦ Ἡφαίστου· τούτου δὲ σφέας παῖδας λέγουσι εἶναι.Cambyses committed many such mad acts against the Persians and his allies; he stayed at Memphis, and there opened ancient coffins and examined the dead bodies. ,Thus too he entered the temple of Hephaestus and jeered at the image there. This image of Hephaestus is most like the Phoenician Pataici, which the Phoenicians carry on the prows of their triremes. I will describe it for anyone who has not seen these figures: it is the likeness of a dwarf. ,Also he entered the temple of the Cabeiri, into which no one may enter save the priest; the images here he even burnt, with bitter mockery. These also are like the images of Hephaestus, and are said to be his sons.


πανταχῇ ὦν μοι δῆλα ἐστὶ ὅτι ἐμάνη μεγάλως ὁ Καμβύσης· οὐ γὰρ ἂν ἱροῖσί τε καὶ νομαίοισι ἐπεχείρησε καταγελᾶν. εἰ γάρ τις προθείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων, διασκεψάμενοι ἂν ἑλοίατο ἕκαστοι τοὺς ἑωυτῶν· οὕτω νομίζουσι πολλόν τι καλλίστους τοὺς ἑωυτῶν νόμους ἕκαστοι εἶναι. οὔκων οἰκός ἐστι ἄλλον γε ἢ μαινόμενον ἄνδρα γέλωτα τὰ τοιαῦτα τίθεσθαι· ὡς δὲ οὕτω νενομίκασι τὰ περὶ τοὺς νόμους πάντες ἄνθρωποι, πολλοῖσί τε καὶ ἄλλοισι τεκμηρίοισι πάρεστι σταθμώσασθαι, ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε. Δαρεῖος ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ἀρχῆς καλέσας Ἑλλήνων τοὺς παρεόντας εἴρετο ἐπὶ κόσῳ ἂν χρήματι βουλοίατο τοὺς πατέρας ἀποθνήσκοντας κατασιτέεσθαι· οἳ δὲ ἐπʼ οὐδενὶ ἔφασαν ἔρδειν ἂν τοῦτο. Δαρεῖος δὲ μετὰ ταῦτα καλέσας Ἰνδῶν τοὺς καλεομένους Καλλατίας, οἳ τοὺς γονέας κατεσθίουσι, εἴρετο, παρεόντων τῶν Ἑλλήνων καὶ διʼ ἑρμηνέος μανθανόντων τὰ λεγόμενα, ἐπὶ τίνι χρήματι δεξαίατʼ ἂν τελευτῶντας τοὺς πατέρας κατακαίειν πυρί· οἳ δὲ ἀμβώσαντες μέγα εὐφημέειν μιν ἐκέλευον. οὕτω μέν νυν ταῦτα νενόμισται, καὶ ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι νόμον πάντων βασιλέα φήσας εἶναι.I hold it then in every way proved that Cambyses was quite insane; or he would never have set himself to deride religion and custom. For if it were proposed to all nations to choose which seemed best of all customs, each, after examination, would place its own first; so well is each convinced that its own are by far the best. ,It is not therefore to be supposed that anyone, except a madman, would turn such things to ridicule. I will give this one proof among many from which it may be inferred that all men hold this belief about their customs. ,When Darius was king, he summoned the Greeks who were with him and asked them for what price they would eat their fathers' dead bodies. They answered that there was no price for which they would do it. ,Then Darius summoned those Indians who are called Callatiae, who eat their parents, and asked them (the Greeks being present and understanding through interpreters what was said) what would make them willing to burn their fathers at death. The Indians cried aloud, that he should not speak of so horrid an act. So firmly rooted are these beliefs; and it is, I think, rightly said in Pindar's poem that custom is lord of all.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Homer, Iliad, 3.3-3.7 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3.3. /Now when they were marshalled, the several companies with their captains, the Trojans came on with clamour and with a cry like birds, even as the clamour of cranes ariseth before the face of heaven, when they flee from wintry storms and measureless rain 3.4. /Now when they were marshalled, the several companies with their captains, the Trojans came on with clamour and with a cry like birds, even as the clamour of cranes ariseth before the face of heaven, when they flee from wintry storms and measureless rain 3.5. /Now when they were marshalled, the several companies with their captains, the Trojans came on with clamour and with a cry like birds, even as the clamour of cranes ariseth before the face of heaven, when they flee from wintry storms and measureless rain 3.5. /and with clamour fly toward the streams of Ocean, bearing slaughter and death to Pigmy men, and in the early dawn they offer evil battle. But the Achaeans came on in silence, breathing fury, eager at heart to bear aid each man to his fellow. 3.6. /and with clamour fly toward the streams of Ocean, bearing slaughter and death to Pigmy men, and in the early dawn they offer evil battle. But the Achaeans came on in silence, breathing fury, eager at heart to bear aid each man to his fellow. 3.7. /and with clamour fly toward the streams of Ocean, bearing slaughter and death to Pigmy men, and in the early dawn they offer evil battle. But the Achaeans came on in silence, breathing fury, eager at heart to bear aid each man to his fellow.
2. Aeschylus, Persians, 774-780, 773 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

773. Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔθυνε στρατόν.
3. Herodotus, Histories, 1.32, 1.86, 1.87, 1.90, 1.91, 1.126, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.181, 1.182, 1.183, 1.187, 1.189, 1.190, 1.199, 1.209, 1.210, 2.12, 2.23, 2.32.6, 2.43, 2.46, 2.51, 2.58, 2.59, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.83, 2.111, 2.138, 2.145, 2.146, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.64.3, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.36, 5.46, 5.62, 5.63, 5.64, 5.74, 5.75, 6.43, 6.44, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.91, 6.105, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 7.10.ε, 7.34, 7.35, 7.46, 7.49, 7.238, 8.109, 8.143, 9.16, 9.78, 9.79, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119, 9.120, 9.121, 9.122 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.126. So when they all came with sickles as ordered, Cyrus commanded them to reclaim in one day a thorny tract of Persia, of two and one quarter or two and one half miles each way in extent. ,The Persians accomplished the task appointed; Cyrus then commanded them to wash themselves and come the next day; meanwhile, collecting his father's goats and sheep and oxen in one place, he slaughtered and prepared them as a feast for the Persian host, providing also wine and all the foods that were most suitable. ,When the Persians came on the next day he had them sit and feast in a meadow. After dinner he asked them which they liked more: their task of yesterday or their present pastime. ,They answered that the difference was great: all yesterday they had had nothing but evil, to-day nothing but good. Then, taking up their word, Cyrus laid bare his whole purpose, and said: ,“This is your situation, men of Persia : obey me and you shall have these good things and ten thousand others besides with no toil and slavery; but if you will not obey me, you will have labors unnumbered like your toil of yesterday. ,Now, then, do as I tell you, and win your freedom. For I think that I myself was born by a divine chance to undertake this work; and I hold you fully as good men as the Medes in war and in everything else. All this is true; therefore revolt from Astyages quickly now!”
4. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

258c. Socrates. Well then, when an orator or a king is able to rival the greatness of Lycurgus or Solon or Darius and attain immortality as a writer in the state, does he not while living think himself equal to the gods, and has not posterity the same opinion of him, when they see his writings? Phaedrus. Very true. Socrates. Do you think, then, that any of the statesmen, no matter how ill-disposed toward Lysias, reproaches him for being a writer? Phaedrus. It is not likely, according to what you say; for he would be casting reproach upon that which he himself desires to be.
5. Diodorus Siculus, Historical Library, 5.47.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.47.3.  The first and original inhabitants used an ancient language which was peculiar to them and of which many words are preserved to this day in the ritual of their sacrifices. And the Samothracians have a story that, before the floods which befell their peoples, a great one took place among them, in the course of which the outlet at the Cyanean Rocks was first rent asunder and then the Hellespont.
6. Gaius, Instiutiones, 2.5-2.7 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Pausanias, Description of Greece, 1.28.4, 9.33.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.28.4. On descending, not to the lower city, but to just beneath the Gateway, you see a fountain and near it a sanctuary of Apollo in a cave. It is here that Apollo is believed to have met Creusa, daughter of Erechtheus.... when the Persians had landed in Attica Philippides was sent to carry the tidings to Lacedaemon . On his return he said that the Lacedacmonians had postponed their departure, because it was their custom not to go out to fight before the moon was full. Philippides went on to say that near Mount Parthenius he had been met by Pan, who told him that he was friendly to the Athenians and would come to Marathon to fight for them. This deity, then, has been honored for this announcement. 9.33.6. Sulla's treatment of the Athenians was savage and foreign to the Roman character, but quite consistent with his treatment of Thebes and Orchomenus . But in Alalcomenae he added yet another to his crimes by stealing the image of Athena itself. After these mad outrages against the Greek cities and the gods of the Greeks he was attacked by the most foul of diseases. He broke out into lice, and what was formerly accounted his good fortune came to such an end. The sanctuary at Alalcomenae, deprived of the goddess, was hereafter neglected.
8. Pliny The Younger, Letters, 10.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

10.5. To Trajan. Last year, Sir, when I was in serious ill-health and was in some danger of my life I called in an ointment-doctor {iatroliptes}, and I can only adequately repay him for the pains and interest he took in my case if you are kind enough to help me. Let me, therefore, entreat you to bestow on him the Roman citizenship, for he belongs to a foreign race and was manumitted by a foreign lady. His name is Harpocras, his patroness being Thermuthis, the daughter of Theon, but she has been dead for some years. I also beg you to give full Roman citizenship * to the freedwomen of Antonia Maximilla, a lady of great distinction, Hedia, and Antonia Harmeris. It is at the request of their patroness that I beg this favour.
9. Pliny The Younger, Letters, 10.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

10.5. To Trajan. Last year, Sir, when I was in serious ill-health and was in some danger of my life I called in an ointment-doctor {iatroliptes}, and I can only adequately repay him for the pains and interest he took in my case if you are kind enough to help me. Let me, therefore, entreat you to bestow on him the Roman citizenship, for he belongs to a foreign race and was manumitted by a foreign lady. His name is Harpocras, his patroness being Thermuthis, the daughter of Theon, but she has been dead for some years. I also beg you to give full Roman citizenship * to the freedwomen of Antonia Maximilla, a lady of great distinction, Hedia, and Antonia Harmeris. It is at the request of their patroness that I beg this favour.
10. Epigraphy, Seg, 48, 1382

11. Strabo, Geography, 10.3.7, 10.3.22

10.3.7. The accounts which are more remotely related, however, to the present subject, but are wrongly, on account of the identity of the names, brought into the same connection by the historians — I mean those accounts which, although they are called Curetan History and History of the Curetes, just as if they were the history of those Curetes who lived in Aitolia and Acaria, not only are different from that history, but are more like the accounts of the Satyri, Sileni, Bacchae, and Tityri; for the Curetes, like these, are called genii or ministers of gods by those who have handed down to us the Cretan and the Phrygian traditions, which are interwoven with certain sacred rites, some mystical, the others connected in part with the rearing of the child Zeus in Crete and in part with the orgies in honor of the Mother of the Gods which are celebrated in Phrygia and in the region of the Trojan Ida. But the variation in these accounts is so small that, whereas some represent the Corybantes, the Cabeiri, the Idaean Dactyli, and the Telchines as identical with the Curetes, others represent them as all kinsmen of one another and differentiate only certain small matters in which they differ in respect to one another; but, roughly speaking and in general, they represent them, one and all, as a kind of inspired people and as subject to Bacchic frenzy, and, in the guise of ministers, as inspiring terror at the celebration of the sacred rites by means of war-dances, accompanied by uproar and noise and cymbals and drums and arms, and also by flute and outcry; and consequently these rites are in a way regarded as having a common relationship, I mean these and those of the Samothracians and those in Lemnos and in several other places, because the divine ministers are called the same. However, every investigation of this kind pertains to theology, and is not foreign to the speculation of the philosopher. 10.3.22. Some writers say that the name Idaean Dactyli was given to the first settlers of the lower slopes of Mt. Ida, for the lower slopes of mountains are called feet, and the summits heads; accordingly, the several extremities of Ida (all of which are sacred to the Mother of the Gods) were called Dactyli. Sophocles thinks that the first male Dactyli were five in number, who were the first to discover and to work iron, as well as many other things which are useful for the purposes of life, and that their sisters were five in number, and that they were called Dactyli from their number. But different writers tell the myth in different ways, joining difficulty to difficulty; and both the names and numbers they use are different; and they name one of them Celmis and others Damnameneus and Heracles and Acmon. Some call them natives of Ida, others settlers; but all agree that iron was first worked by these on Ida; and all have assumed that they were wizards and attendants of the Mother of the Gods, and that they lived in Phrygia about Ida; and they use the term Phrygia for the Troad because, after Troy was sacked, the Phrygians, whose territory bordered on the Troad, got the mastery over it. And they suspect that both the Curetes and the Corybantes were offspring of the Idaean Dactyli; at any rate, the first hundred men born in Crete were called Idaean Dactyli, they say, and as offspring of these were born nine Curetes, and each of these begot ten children who were called Idaean Dactyli.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography,classical" Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
"justice,divine" Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
"moralising,digressive" Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
ability to handle good fortune Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
aeginetans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
aeschylus Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
ainos Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
alexander of troy Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
amasis Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
amun,god of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
anger,divine Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
aphrodite,of didyma Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
aphrodite,pythios of delphi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
apollonius Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
archaeology,context Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
ares,of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
ares,of scythia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
ares Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
argonautica Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
armies,roman,relationship with commanders Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
arrogance Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
artabanus of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
artaüctes of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
artemidoros of perge Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
artemis,brauronia of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
artemis Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
asylum Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
atasthalia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
athens Kirkland (2022), Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception, 285
babylonians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
barrett caitlín Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
baslez marie-françoise Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
battle Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
belief,material culture Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
bes (god) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
boutantin céline Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
bowden,hugh Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
bruneau,philippe Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
burkert,walter Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
cambyses Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188; Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
cambyses of persia,dreams of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
cambyses of persia,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143, 160, 208
chapouthier,fernand Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
cleomenes of sparta,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143, 208
cleomenes of sparta,omens to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 208
cole,susan g. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
croesus of lydia,piety of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 160
cruelty Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
ctesias of cindus Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
cyrus ii,the great Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
cyrus of persia,divine favor of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
cyrus of persia,dreams of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 208
daktyloi,idaian Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
darius i,the great Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
darius of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 208
daumas michèle Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
dead,treatment of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
death Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
dedications Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
delos Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
delphic oracle,to glaucus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
dreams Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
dwarf Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
egypt Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284; Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
egypt and egyptians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174, 187
egyptian culture and religion Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
ends of the earth Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
epigrams Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
eunuchs Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
foreign cults Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
germanicus,mutinies and Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
germanicus,relationship with troops Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
germanicus Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
germans,campaigns in Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
germans Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
glaucus of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
graeca interpretatio Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
greco-roman culture and religion Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
groves,sacred Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
harem,persian royal Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
hecataeus,on pygmies Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
hellespont Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
hephaestus,of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
hephaestus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
heracles,of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
heracles,of thasos and tyre Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
heracles Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
hermes,and commerce Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
hermes,of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
hermes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
herodotos Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
herodotos on pygmies Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
herodotus Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188; Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327; Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283, 284
heroes and heroines Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143, 187
hesiod Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
homer Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225; Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
humanity Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
iconography Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
imbros Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
immoderation Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
impiety,of maltreating dead Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
impiety,of maltreating xenoi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
impiety,of violating and destroying sanctuaries Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
impiety,of violating asylum Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
impiety Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188; Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143, 160
isis (goddess and cult) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
ithyphallic,see also phallic Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
kabeiroi (gods) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
kyllene (mountain) Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
kyzikos Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
lampsacus Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
laumonier,alfred Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
lemnos Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
literacy Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
long-lived aithiopians x Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
memphis,statue of ptah at Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
mendes,god of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
menelaus of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
mercury/hermes,and the sea Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283, 284
methymna Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
miltiades the younger of athens,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
monster Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
mutinies Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
necessity Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
nomoi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143, 174
oaths Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
oceanus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
omens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
oracles Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
oral culture Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
pan,god,egyptian Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
pan,god,greek Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
pausanias Kirkland (2022), Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception, 285
pelasgians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 174
periander of corinth Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 208
persia Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
persians Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
phallic,see also ithyphallic Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
phoenician culture and religion Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
phthonos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
plato Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 327
polybius Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
pottery,and oral culture Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
prayers,of lydians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
prayers Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
priapus,and the sea Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
priapus Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
psammenitus Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
psamtek iii Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
ptah,statue at memphis Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
punishment,divine Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
pygmies,and battle with cranes,,literary references Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
pygmies,and battle with cranes Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
pygmies Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
reading aloud Rutter and Sparkes (2012), Word and Image in Ancient Greece, 82
roussel,pierre Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
sacrifices Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
samothrace Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283, 284
sarapis (osiris serapis/oserapis/oser-apis,god and cult) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
schachter,a. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
scythians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
sexual intercourse Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
soldiers' Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
solon Kirkland (2022), Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception, 285
statuary,figurines Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 123
strabo Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 284
syria,interest in religious material Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
tanfana Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
thasians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 187
titus Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
trajan Shannon-Henderson (2019), Power Play in Latin Love Elegy and its Multiple Forms of Continuity in Ovid’s , 78
trojan war Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142
tyche Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160
uncertainty of human life Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 188
utopia Torok (2014), Herodotus In Nubia, 94
votives Miller and Clay (2019), Tracking Hermes, Pursuing Mercury, 283
women Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
wound Laes Goodey and Rose (2013), Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies, 225
xenia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
xerxes of persia,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 142, 143
zeus,belus of babylon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 143
zeus,of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 160