Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 3.142


τῆς δὲ Σάμου Μαιάνδριος ὁ Μαιανδρίου εἶχε τὸ κράτος, ἐπιτροπαίην παρὰ Πολυκράτεος λαβὼν τὴν ἀρχήν· τῷ δικαιοτάτῳ ἀνδρῶν βουλομένῳ γενέσθαι οὐκ ἐξεγένετο. ἐπειδὴ γάρ οἱ ἐξαγγέλθη ὁ Πολυκράτεος θάνατος, ἐποίεε τοιάδε· πρῶτα μὲν Διὸς ἐλευθερίου βωμὸν ἱδρύσατο καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν οὔρισε τοῦτο τὸ νῦν ἐν τῷ προαστείῳ ἐστί· μετὰ δέ, ὥς οἱ ἐπεποίητο, ἐκκλησίην συναγείρας πάντων τῶν ἀστῶν ἔλεξε τάδε. “ἐμοί, ὡς ἴστε καὶ ὑμεῖς, σκῆπτρον καὶ δύναμις πᾶσα ἡ Πολυκράτεος ἐπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νῦν ὑμέων ἄρχειν. ἐγὼ δὲ τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναμιν οὐ ποιήσω· οὔτε γάρ μοι Πολυκράτης ἤρεσκε δεσπόζων ἀνδρῶν ὁμοίων ἑωυτῷ οὔτε ἄλλος ὅστις τοιαῦτα ποιέει. Πολυκράτης μέν νυν ἐξέπλησε μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ, ἐγὼ δὲ ἐς μέσον τὴν ἀρχὴν τιθεὶς ἰσονομίην ὑμῖν προαγορεύω. τοσάδε μέντοι δικαιῶ γέρεα ἐμεωυτῷ γενέσθαι, ἐκ μέν γε τῶν Πολυκράτεος χρημάτων ἐξαίρετα ἓξ τάλαντά μοι γενέσθαι, ἱρωσύνην δὲ πρὸς τούτοισι αἱρεῦμαι αὐτῷ τέ μοι καὶ τοῖσι ἀπʼ ἐμεῦ αἰεὶ γινομένοισι τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευθερίου· τῷ αὐτός τε ἱρὸν ἱδρυσάμην καὶ τὴν ἐλευθερίην ὑμῖν περιτίθημι.” ὃ μὲν δὴ ταῦτα τοῖσι Σαμίοισι ἐπαγγέλλετο· τῶν δέ τις ἐξαναστὰς εἶπε “ἀλλʼ οὐδʼ ἄξιος εἶς σύ γε ἡμέων ἄρχειν, γεγονώς τε κακῶς καὶ ἐὼν ὄλεθρος· ἀλλὰ μᾶλλον ὅκως λόγον δώσεις τῶν μετεχείρισας χρημάτων.”Now Samos was ruled by Maeandrius, son of Maeandrius, who had authority delegated by Polycrates. He wanted to be the justest of men, but that was impossible. ,For when he learned of Polycrates' death, first he set up an altar to Zeus the Liberator and marked out around it that sacred enclosure which is still to be seen in the suburb of the city; when this had been done, he called an assembly of all the citizens, and addressed them thus: ,“To me, as you know, have come Polycrates' scepter and all of his power, and it is in my power now to rule you. But I, so far as it lies in me, shall not do myself what I blame in my neighbor. I always disliked it that Polycrates or any other man should lord it over men like himself. Polycrates has fulfilled his destiny, and inviting you to share his power I proclaim equality. ,Only I claim for my own privilege that six talents of Polycrates' wealth be set apart for my use, and that I and my descendants keep the priesthood of Zeus the Liberator, whose temple I have founded, and now I give you freedom.” ,Such was Maeandrius' promise to the Samians. But one of them arose and answered: “But you are not even fit to rule us, low-born and vermin, but you had better give an account of the monies that you have handled.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Hesiod, Works And Days, 29, 28 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

28. My verse, don’t let the evil Strife invite
2. Homer, Iliad, 6.300, 6.455 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.300. /for her had the Trojans made priestess of Athene. Then with sacred cries they all lifted up their hands to Athene; and fair-cheeked Theano took the robe and laid it upon the knees of fair-haired Athene, and with vows made prayer to the daughter of great Zeus: 6.455. /shall lead thee away weeping and rob thee of thy day of freedom. Then haply in Argos shalt thou ply the loom at another s bidding, or bear water from Messeis or Hypereia, sorely against thy will, and strong necessity shall be laid upon thee. And some man shall say as he beholdeth thee weeping:
3. Theognis, Elegies, 184-192, 183 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Herodotus, Histories, 1.14, 1.121, 2.7, 2.16, 3.39, 3.60, 3.64, 3.124, 3.139-3.141, 3.143-3.151, 4.8-4.10, 4.164, 5.22, 5.47, 5.77, 5.92, 5.114, 6.23, 6.27, 6.36-6.39, 6.41, 6.97-6.98, 6.129, 7.12-7.18, 7.54, 7.153, 7.165, 7.192, 8.26, 8.77 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.14. Thus the Mermnadae robbed the Heraclidae of the sovereignty and took it for themselves. Having gotten it, Gyges sent many offerings to Delphi : there are very many silver offerings of his there; and besides the silver, he dedicated a hoard of gold, among which six golden bowls are the offerings especially worthy of mention. ,These weigh thirty talents and stand in the treasury of the Corinthians; although in truth it is not the treasury of the Corinthian people but of Cypselus son of Eetion. This Gyges then was the first foreigner whom we know who placed offerings at Delphi after the king of Phrygia, Midas son of Gordias. ,For Midas too made an offering: namely, the royal seat on which he sat to give judgment, and a marvellous seat it is. It is set in the same place as the bowls of Gyges. This gold and the silver offered by Gyges is called by the Delphians “Gygian” after its dedicator. 1.121. Hearing this, Astyages was glad, and calling Cyrus, said, “My boy, I did you wrong because of a vision I had in a dream, that meant nothing, but by your own destiny you still live; now therefore, go to the Persians, and good luck go with you; I will send guides with you. When you get there you will find a father and mother unlike the cowherd, Mitradates, and his wife.” 2.7. By this reckoning, then, the seaboard of Egypt will be four hundred and fifty miles in length. Inland from the sea as far as Heliopolis, Egypt is a wide land, all flat and watery and marshy. From the sea up to Heliopolis is a journey about as long as the way from the altar of the twelve gods at Athens to the temple of Olympian Zeus at Pisa . ,If a reckoning is made, only a little difference of length, not more than two miles, will be found between these two journeys; for the journey from Athens to Pisa is two miles short of two hundred, which is the number of miles between the sea and Heliopolis . 2.16. If, then, our judgment of this is right, the Ionians are in error concerning Egypt ; but if their opinion is right, then it is plain that they and the rest of the Greeks cannot reckon truly, when they divide the whole earth into three parts, Europe, Asia, and Libya ; ,they must add to these a fourth part, the Delta of Egypt, if it belongs neither to Asia nor to Libya ; for by their showing the Nile is not the river that separates Asia and Libya ; the Nile divides at the apex of this Delta, so that this land must be between Asia and Libya . 3.39. While Cambyses was attacking Egypt, the Lacedaemonians too were making war upon Samos and upon Aeaces' son Polycrates, who had revolted and won Samos . ,And first, dividing the city into three parts, he gave a share in the government to his brothers Pantagnotus and Syloson; but presently he put one of them to death, banished the younger, Syloson, and so made himself lord of all Samos ; then he made a treaty with Amasis king of Egypt, sending to him and receiving from him gifts. ,Very soon after this, Polycrates grew to such power that he was famous in Ionia and all other Greek lands; for all his military affairs succeeded. He had a hundred fifty-oared ships, and a thousand archers. ,And he pillaged every place, indiscriminately; for he said that he would get more thanks if he gave a friend back what he had taken than if he never took it at all. He had taken many of the islands, and many of the mainland cities. Among others, he conquered the Lesbians; they had brought all their force to aid the Milesians, and Polycrates defeated them in a sea-fight; it was they who, being his captives, dug all the trench around the acropolis of Samos . 3.60. I have written at such length of the Samians, because the three greatest works of all the Greeks were engineered by them. The first of these is the tunnel with a mouth at either end driven through the base of a hill nine hundred feet high; ,the whole tunnel is forty-two hundred feet long, eight feet high and eight feet wide; and throughout the whole of its length there runs a channel thirty feet deep and three feet wide, through which the water coming from an abundant spring is carried by pipes to the city of Samos . ,The designer of this work was Eupalinus son of Naustrophus, a Megarian. This is one of the three works; the second is a breakwater in the sea enclosing the harbor, sunk one hundred and twenty feet, and more than twelve hundred feet in length. ,The third Samian work is the temple, which is the greatest of all the temples of which we know; its first builder was Rhoecus son of Philes, a Samian. It is for this cause that I have expounded at more than ordinary length of Samos . 3.64. The truth of the words and of a dream struck Cambyses the moment he heard the name Smerdis; for he had dreamt that a message had come to him that Smerdis sitting on the royal throne touched heaven with his head; ,and perceiving that he had killed his brother without cause, he wept bitterly for Smerdis. Having wept, and grieved by all his misfortune, he sprang upon his horse, with intent to march at once to Susa against the Magus. ,As he sprang upon his horse, the cap fell off the sheath of his sword, and the naked blade pierced his thigh, wounding him in the same place where he had once wounded the Egyptian god Apis; and believing the wound to be mortal, Cambyses asked what was the name of the town where he was. ,They told him it was Ecbatana . Now a prophecy had before this come to him from Buto, that he would end his life at Ecbatana ; Cambyses supposed this to signify that he would die in old age at the Median Ecbatana, his capital city; but as the event proved, the oracle prophesied his death at Ecbatana of Syria . ,So when he now inquired and learned the name of the town, the shock of his wound, and of the misfortune that came to him from the Magus, brought him to his senses; he understood the prophecy and said: “Here Cambyses son of Cyrus is to die.” 3.124. Polycrates then prepared to visit Oroetes, despite the strong dissuasion of his diviners and friends, and a vision seen by his daughter in a dream; she dreamt that she saw her father in the air overhead being washed by Zeus and anointed by Helios; ,after this vision she used all means to persuade him not to go on this journey to Oroetes; even as he went to his fifty-oared ship she prophesied evil for him. When Polycrates threatened her that if he came back safe, she would long remain unmarried, she answered with a prayer that his threat might be fulfilled: for she would rather, she said, long remain unmarried than lose her father. 3.139. After this, King Darius conquered Samos, the greatest of all city states, Greek or barbarian, the reason for his conquest being this: when Cambyses, son of Cyrus, invaded Egypt, many Greeks came with the army, some to trade, as was natural, and some to see the country itself; among them was Syloson, son of Aeaces, who was Polycrates' brother and in exile from Samos . ,This Syloson had a stroke of good luck. He was in the market at Memphis wearing a red cloak, when Darius, at that time one of Cambyses' guard and as yet a man of no great importance, saw him, and coveting the cloak came and tried to buy it. ,When Syloson saw Darius' eagerness, by good luck he said, “I will not sell this for any money, but I give it to you free if you must have it so much.” Extolling this, Darius accepted the garment. 3.140. Syloson supposed that he had lost his cloak out of foolish good nature. But in time Cambyses died, the seven rebelled against the Magus, and Darius of the seven came to the throne; Syloson then learned that the successor to the royal power was the man to whom he had given the garment in Egypt ; so he went up to Susa and sat in the king's antechamber, saying that he was one of Darius' benefactors. ,When the doorkeeper brought word of this to the king, Darius asked “But to what Greek benefactor can I owe thanks? In the little time since I have been king hardly one of that nation has come to us, and I have, I may say, no use for any Greek. Nevertheless bring him in, so that I may know what he means.” ,The doorkeeper brought Syloson in and the interpreters asked him as he stood there who he was and what he had done to call himself the king's benefactor. Then Syloson told the story of the cloak, and said that it was he who had given it. ,“Most generous man,” said Darius, “it was you who gave me a present when I had as yet no power; and if it was a small one, I was none the less grateful then than I am now when I get a big one. In return, I give you gold and silver in abundance so you may never be sorry that you did Darius son of Hystaspes good.” ,Syloson answered, “Do not give me gold, O king, or silver, but Samos, my country, which our slave has now that my brother Polycrates has been killed by Oroetes; give me this without killing or enslaving.” 3.141. Having heard this, Darius sent an army and Otanes, one of the seven, to command it, instructing him to do whatever Syloson asked. So Otanes went down to the coast and got his army ready. 3.143. This was the speech of Telesarchus, a man of consequence among the citizens. But Maeandrius, realizing that if he let go of the sovereignty someone else would make himself sovereign instead, resolved not to let it go. Withdrawing into the acropolis, he sent for the citizens individually as if he would give an account of the money; then he seized and bound them. ,So they were imprisoned, and afterwards Maeandrius fell sick. His brother Lycaretus thought him likely to die, and, so that he might the more easily make himself master of Samos, he put all the prisoners to death. They had, it would seem, no desire to be free. 3.144. So when the Persians brought Syloson back to Samos, no one raised a hand against them, but Maeandrius and those of his faction offered to evacuate the island under a flag of truce; Otanes agreed to this, and after the treaty was made, the Persians of highest rank sat down on seats facing the acropolis. 3.145. Now Maeandrius the sovereign had a crazy brother named Charilaus, who lay bound in the dungeon for some offense; this man heard what was going on, and by peering through the dungeon window saw the Persians sitting there peaceably; ,whereupon he cried with a loud voice that he wanted to talk to Maeandrius. His brother, hearing him, had Charilaus loosed and brought before him. No sooner had he been brought than he attempted with reviling and abuse to persuade Maeandrius to attack the Persians. “Although I am your brother, you coward,” he said, “and did no wrong deserving of prison, you have bound and imprisoned me; but when you see the Persians throwing you out of house and home, you have no courage to avenge yourself, though you could so easily beat them? ,If you are yourself afraid of them, give me your foreign guards, and I will punish them for coming here; as for you, I will give you safe conduct out of the island.” 3.146. This was what Charilaus said; and Maeandrius took his advice, to my thinking not because he was so foolish as to suppose that he would be strong enough to defeat the king, but because he did not want Syloson to recover Samos safe and sound with no trouble. ,He wanted therefore by provoking the Persians to weaken Samos as much as he could before surrendering it, for he was well aware that if the Persians were hurt they would be furiously angry with the Samians. Besides, he knew that he could get himself safely off the island whenever he liked, having built a secret passage leading from the acropolis to the sea. ,Maeandrius then set sail from Samos ; but Charilaus armed all the guards, opened the acropolis' gates, and attacked the Persians. These supposed that a full agreement had been made, and were taken unawares; the guard fell upon them and killed the Persians of highest rank, those who were carried in litters. ,They were engaged in this when the rest of the Persian force came up in reinforcement, and, hard-pressed, the guards retreated into the acropolis. 3.147. The Persian captain Otanes, seeing how big a loss the Persians had suffered, deliberately forgot the command given him at his departure by Darius not to kill or enslave any Samian but to deliver the island intact to Syloson; and he commanded his army to kill everyone they took, men and boys alike. ,Then, while some of the Persians laid siege to the acropolis, the rest killed everyone they met, inside the temples and outside the temples alike. 3.148. Maeandrius sailed to Lacedaemon, escaping from Samos ; and after he arrived there and brought up the possessions with which he had left his country, it became his habit to make a display of silver and gold drinking cups; while his servants were cleaning these, he would converse with the king of Sparta, Cleomenes son of Anaxandrides, and would bring him to his house. As Cleomenes marvelled greatly at the cups whenever he saw them, Maeandrius would tell him to take as many as he liked. ,Maeandrius made this offer two or three times; Cleomenes showed his great integrity in that he would not accept; but realizing that there were others in Lacedaemon from whom Maeandrius would get help by offering them the cups, he went to the ephors and told them it would be best for Sparta if this Samian stranger quit the country, lest he persuade Cleomenes himself or some other Spartan to do evil. The ephors listened to his advice and banished Maeandrius by proclamation. 3.149. As for Samos, the Persians swept it clear and turned it over uninhabited to Syloson. But afterwards Otanes, the Persian general, helped to settle the land, prompted by a dream and a disease that he contracted in his genitals. 3.150. While the fleet was away at Samos, the Babylonians revolted. They had made very good preparation; for during the reign of the Magus, and the rebellion of the seven, they had taken advantage of the time and the confusion to provision themselves against the siege; and (I cannot tell how) this went undetected. ,At last they revolted openly and did this:—sending away all the mothers, each chose one woman, whomever he liked of his domestics, as a bread-maker; as for the rest, they gathered them together and strangled them so they would not consume their bread. 3.151. When Darius heard of this, he collected all his forces and led them against Babylon, and he marched up to the town and laid siege to it; but the Babylonians thought nothing of the siege. They came up on to the ramparts of the wall and taunted Darius and his army with gesture and word, and one of them uttered this mot: ,“Why loiter there, Persians, and not go away? You will take us when mules give birth.” One of the Babylonians said this, by no means expecting that a mule would give birth. 4.8. This is what the Scythians say about themselves and the country north of them. But the story told by the Greeks who live in Pontus is as follows. Heracles, driving the cattle of Geryones, came to this land, which was then desolate, but is now inhabited by the Scythians. ,Geryones lived west of the Pontus, settled in the island called by the Greeks Erythea, on the shore of Ocean near Gadira, outside the pillars of Heracles. As for Ocean, the Greeks say that it flows around the whole world from where the sun rises, but they cannot prove that this is so. ,Heracles came from there to the country now called Scythia, where, encountering wintry and frosty weather, he drew his lion's skin over him and fell asleep, and while he slept his mares, which were grazing yoked to the chariot, were spirited away by divine fortune. 4.9. When Heracles awoke, he searched for them, visiting every part of the country, until at last he came to the land called the Woodland, and there he found in a cave a creature of double form that was half maiden and half serpent; above the buttocks she was a woman, below them a snake. ,When he saw her he was astonished, and asked her if she had seen his mares straying; she said that she had them, and would not return them to him before he had intercourse with her; Heracles did, in hope of this reward. ,But though he was anxious to take the horses and go, she delayed returning them, so that she might have Heracles with her for as long as possible; at last she gave them back, telling him, “These mares came, and I kept them safe here for you, and you have paid me for keeping them, for I have three sons by you. ,Now tell me what I am to do when they are grown up: shall I keep them here (since I am queen of this country), or shall I send them away to you?” Thus she inquired, and then (it is said) Heracles answered: ,“When you see the boys are grown up, do as follows and you will do rightly: whichever of them you see bending this bow and wearing this belt so, make him an inhabitant of this land; but whoever falls short of these accomplishments that I require, send him away out of the country. Do so and you shall yourself have comfort, and my will shall be done.” 4.10. So he drew one of his bows (for until then Heracles always carried two), and showed her the belt, and gave her the bow and the belt, that had a golden vessel on the end of its clasp; and, having given them, he departed. But when the sons born to her were grown men, she gave them names, calling one of them Agathyrsus and the next Gelonus and the youngest Scythes; furthermore, remembering the instructions, she did as she was told. ,Two of her sons, Agathyrsus and Gelonus, were cast out by their mother and left the country, unable to fulfill the requirements set; but Scythes, the youngest, fulfilled them and so stayed in the land. ,From Scythes son of Heracles comes the whole line of the kings of Scythia ; and it is because of the vessel that the Scythians carry vessels on their belts to this day. This alone his mother did for Scythes. This is what the Greek dwellers in Pontus say. 4.164. But he returned to Cyrene with the men from Samos, and having made himself master of it he forgot the oracle, and demanded justice upon his enemies for his banishment. ,Some of these left the country altogether; others, Arcesilaus seized and sent away to Cyprus to be killed there. These were carried off their course to Cnidus, where the Cnidians saved them and sent them to Thera. Others of the Cyrenaeans fled for refuge into a great tower that belonged to one Aglomachus, a private man, and Arcesilaus piled wood around it and burnt them there. ,Then, perceiving too late that this was the meaning of the Delphic oracle which forbade him to bake the amphora if he found them in the oven, he deliberately refrained from going into the city of the Cyrenaeans, fearing the death prophesied and supposing the tidal place to be Cyrene. ,Now he had a wife who was a relation of his, a daughter of Alazir king of the Barcaeans, and Arcesilaus went to Alazir; but men of Barce and some of the exiles from Cyrene were aware of him and killed him as he walked in the town, and Alazir his father-in-law too. So Arcesilaus whether with or without meaning to missed the meaning of the oracle and fulfilled his destiny. 5.22. Now that these descendants of Perdiccas are Greeks, as they themselves say, I myself chance to know and will prove it in the later part of my history. Furthermore, the Hellenodicae who manage the contest at Olympia determined that it is so, ,for when Alexander chose to contend and entered the lists for that purpose, the Greeks who were to run against him wanted to bar him from the race, saying that the contest should be for Greeks and not for foreigners. Alexander, however, proving himself to be an Argive, was judged to be a Greek. He accordingly competed in the furlong race and tied step for first place. This, then, is approximately what happened. 5.47. Philippus of Croton, son of Butacides, was among those who followed Dorieus and were slain with him. He had been betrothed to the daughter of Telys of Sybaris but was banished from Croton. Cheated out of his marriage, he sailed away to Cyrene, from where he set forth and followed Dorieus, bringing his own trireme and covering all expenses for his men. This Philippus was a victor at Olympia and the fairest Greek of his day. ,For his physical beauty he received from the Egestans honors accorded to no one else. They built a hero's shrine by his grave and offer him sacrifices of propitiation. 5.77. When this force then had been ingloriously scattered, the Athenians first marched against the Chalcidians to punish them. The Boeotians came to the Euripus to help the Chalcidians and as soon as the Athenians saw these allies, they resolved to attack the Boeotians before the Chalcidians. ,When they met the Boeotians in battle, they won a great victory, slaying very many and taking seven hundred of them prisoner. On that same day the Athenians crossed to Euboea where they met the Chalcidians too in battle, and after overcoming them as well, they left four thousand tet farmers on the lands of the horse-breeders. ,Horse-breeders was the name given to the men of substance among the Chalcidians. They fettered as many of these as they took alive and kept them imprisoned with the captive Boeotians. In time, however, they set them free, each for an assessed ransom of two minae. The fetters in which the prisoners had been bound they hung up in the acropolis, where they could still be seen in my time hanging from walls which the Persians' fire had charred, opposite the temple which faces west. ,Moreover, they made a dedication of a tenth part of the ransom, and this money was used for the making of a four-horse chariot which stands on the left hand of the entrance into the outer porch of the acropolis and bears this inscription: quote type="inscription" l met="dact" Athens with Chalcis and Boeotia fought, /l lBound them in chains and brought their pride to naught. /l lPrison was grief, and ransom cost them dear- /l lOne tenth to Pallas raised this chariot here. /l /quote 5.92. These were the words of the Lacedaemonians, but their words were ill-received by the greater part of their allies. The rest then keeping silence, Socles, a Corinthian, said, ,“In truth heaven will be beneath the earth and the earth aloft above the heaven, and men will dwell in the sea and fishes where men dwelt before, now that you, Lacedaemonians, are destroying the rule of equals and making ready to bring back tyranny into the cities, tyranny, a thing more unrighteous and bloodthirsty than anything else on this earth. ,If indeed it seems to you to be a good thing that the cities be ruled by tyrants, set up a tyrant among yourselves first and then seek to set up such for the rest. As it is, however, you, who have never made trial of tyrants and take the greatest precautions that none will arise at Sparta, deal wrongfully with your allies. If you had such experience of that thing as we have, you would be more prudent advisers concerning it than you are now.” ,The Corinthian state was ordered in such manner as I will show.There was an oligarchy, and this group of men, called the Bacchiadae, held sway in the city, marrying and giving in marriage among themselves. Now Amphion, one of these men, had a crippled daughter, whose name was Labda. Since none of the Bacchiadae would marry her, she was wedded to Eetion son of Echecrates, of the township of Petra, a Lapith by lineage and of the posterity of Caeneus. ,When no sons were born to him by this wife or any other, he set out to Delphi to enquire concerning the matter of acquiring offspring. As soon as he entered, the Pythian priestess spoke these verses to him: quote type="oracle" l met="dact" Eetion,worthy of honor, no man honors you. /l l Labda is with child, and her child will be a millstone /l lWhich will fall upon the rulers and will bring justice to Corinth. /l /quote ,This oracle which was given to Eetion was in some way made known to the Bacchiadae. The earlier oracle sent to Corinth had not been understood by them, despite the fact that its meaning was the same as the meaning of the oracle of Eetion, and it read as follows: quote type="oracle" l met="dact"An eagle in the rocks has conceived, and will bring forth a lion, /l lStrong and fierce. The knees of many will it loose. /l lThis consider well, Corinthians, /l lYou who dwell by lovely Pirene and the overhanging heights of Corinth. /l /quote ,This earlier prophecy had been unintelligible to the Bacchiadae, but as soon as they heard the one which was given to Eetion, they understood it at once, recognizing its similarity with the oracle of Eetion. Now understanding both oracles, they kept quiet but resolved to do away with the offspring of Eetion. Then, as soon as his wife had given birth, they sent ten men of their clan to the township where Eetion dwelt to kill the child. ,These men came to Petra and passing into Eetion's courtyard, asked for the child. Labda, knowing nothing of the purpose of their coming and thinking that they wished to see the baby out of affection for its father, brought it and placed it into the hands of one of them. Now they had planned on their way that the first of them who received the child should dash it to the ground. ,When, however, Labda brought and handed over the child, by divine chance it smiled at the man who took it. This he saw, and compassion prevented him from killing it. Filled with pity, he handed it to a second, and this man again to a third.In fact it passed from hand to hand to each of the ten, for none would make an end of it. ,They then gave the child back to its mother, and after going out, they stood before the door reproaching and upbraiding one another, but chiefly him who had first received it since he had not acted in accordance with their agreement. Finally they resolved to go in again and all have a hand in the killing. ,Fate, however, had decreed that Eetion's offspring should be the source of ills for Corinth, for Labda, standing close to this door, heard all this. Fearing that they would change their minds and that they would take and actually kill the child, she took it away and hid it where she thought it would be hardest to find, in a chest, for she knew that if they returned and set about searching they would seek in every place—which in fact they did. ,They came and searched, but when they did not find it, they resolved to go off and say to those who had sent them that they had carried out their orders. They then went away and said this. ,Eetion's son, however, grew up, and because of his escape from that danger, he was called Cypselus, after the chest. When he had reached manhood and was seeking a divination, an oracle of double meaning was given him at Delphi. Putting faith in this, he made an attempt on Corinth and won it. ,The oracle was as follows: quote type="oracle" l met="dact"That man is fortunate who steps into my house, /l l Cypselus, son of Eetion, the king of noble Corinth, /l lHe himself and his children, but not the sons of his sons. /l /quote Such was the oracle. Cypselus, however, when he had gained the tyranny, conducted himself in this way: many of the Corinthians he drove into exile, many he deprived of their wealth, and by far the most he had killed. ,After a reign of thirty years, he died in the height of prosperity, and was succeeded by his son Periander. Now Periander was to begin with milder than his father, but after he had held converse by messenger with Thrasybulus the tyrant of Miletus, he became much more bloodthirsty than Cypselus. ,He had sent a herald to Thrasybulus and inquired in what way he would best and most safely govern his city. Thrasybulus led the man who had come from Periander outside the town, and entered into a sown field. As he walked through the corn, continually asking why the messenger had come to him from Corinth, he kept cutting off all the tallest ears of wheat which he could see, and throwing them away, until he had destroyed the best and richest part of the crop. ,Then, after passing through the place and speaking no word of counsel, he sent the herald away. When the herald returned to Corinth, Periander desired to hear what counsel he brought, but the man said that Thrasybulus had given him none. The herald added that it was a strange man to whom he had been sent, a madman and a destroyer of his own possessions, telling Periander what he had seen Thrasybulus do. ,Periander, however, understood what had been done, and perceived that Thrasybulus had counselled him to slay those of his townsmen who were outstanding in influence or ability; with that he began to deal with his citizens in an evil manner. Whatever act of slaughter or banishment Cypselus had left undone, that Periander brought to accomplishment. In a single day he stripped all the women of Corinth naked, because of his own wife Melissa. ,Periander had sent messengers to the Oracle of the Dead on the river Acheron in Thesprotia to enquire concerning a deposit that a friend had left, but Melissa, in an apparition, said that she would tell him nothing, nor reveal where the deposit lay, for she was cold and naked. The garments, she said, with which Periander had buried with her had never been burnt, and were of no use to her. Then, as evidence for her husband that she spoke the truth, she added that Periander had put his loaves into a cold oven. ,When this message was brought back to Periander (for he had had intercourse with the dead body of Melissa and knew her token for true), immediately after the message he made a proclamation that all the Corinthian women should come out into the temple of Hera. They then came out as to a festival, wearing their most beautiful garments, and Periander set his guards there and stripped them all alike, ladies and serving-women, and heaped all the clothes in a pit, where, as he prayed to Melissa, he burnt them. ,When he had done this and sent a second message, the ghost of Melissa told him where the deposit of the friend had been laid. “This, then, Lacedaimonians, is the nature of tyranny, and such are its deeds. ,We Corinthians marvelled greatly when we saw that you were sending for Hippias, and now we marvel yet more at your words to us. We entreat you earnestly in the name of the gods of Hellas not to establish tyranny in the cities, but if you do not cease from so doing and unrighteously attempt to bring Hippias back, be assured that you are proceeding without the Corinthians' consent.” 5.114. As for Onesilus, the Amathusians cut off his head and brought it to Amathus, where they hung it above their gates, because he had besieged their city. When this head became hollow, a swarm of bees entered it and filled it with their honeycomb. ,In consequence of this the Amathusians, who had inquired concerning the matter, received an oracle which stated that they should take the head down and bury it, and offer yearly sacrifice to Onesilus as to a hero. If they did this, things would go better for them. 6.23. In their journey a thing happened to them such as I will show. As they voyaged to Sicily, the Samians came to the country of the Epizephyrian Locrians at a time when the people of Zancle and their king (whose name was Scythes) were besieging a Sicilian town desiring to take it. ,Learning this, Anaxilaus the tyrant of Rhegium, being then in a feud with the Zanclaeans, joined forces with the Samians and persuaded them to leave off their voyage to the Fair Coast and seize Zancle while it was deserted by its men. ,The Samians consented and seized Zancle; when they learned that their city was taken, the Zanclaeans came to deliver it, calling to their aid Hippocrates the tyrant of Gela, who was their ally. ,But Hippocrates, when he came bringing his army to aid them, put Scythes the monarch of Zancle and his brother Pythogenes in chains for losing the city, and sent them away to the city of Inyx. He betrayed the rest of the Zanclaeans to the Samians, with whom he had made an agreement and exchanged oaths. ,The price which the Samians agreed to give him was that Hippocrates should take for his share half of the movable goods and slaves in the city, and all that was in the country. ,Most of the Zanclaeans were kept in chains as slaves by Hippocrates himself; he gave three hundred chief men to the Samians to be put to death, but the Samians did not do so. 6.27. It is common for some sign to be given when great ills threaten cities or nations; for before all this plain signs had been sent to the Chians. ,of a band of a hundred youths whom they had sent to Delphi only two returned, ninety-eight being caught and carried off by pestilence; moreover, at about this same time, a little before the sea-fight, the roof fell in on boys learning their letters: of one hundred and twenty of them one alone escaped. ,These signs a god showed to them; then the sea-fight broke upon them and beat the city to its knees; on top of the sea-fight came Histiaeus and the Lesbians. Since the Chians were in such a bad state, he easily subdued them. 6.36. The Pythia also bade him do so. Then Miltiades son of Cypselus, previously an Olympic victor in the four-horse chariot, recruited any Athenian who wanted to take part in the expedition, sailed off with the Dolonci, and took possession of their land. Those who brought him appointed him tyrant. ,His first act was to wall off the isthmus of the Chersonese from the city of Cardia across to Pactye, so that the Apsinthians would not be able to harm them by invading their land. The isthmus is thirty-six stadia across, and to the south of the isthmus the Chersonese is four hundred and twenty stadia in length. 6.37. After Miltiades had pushed away the Apsinthians by walling off the neck of the Chersonese, he made war first on the people of Lampsacus, but the Lampsacenes laid an ambush and took him prisoner. However, Miltiades stood high in the opinion of Croesus the Lydian, and when Croesus heard what had happened, he sent to the Lampsacenes and commanded them to release Miltiades. If they did not do so, he threatened to cut them down like a pine tree. ,The Lampsacenes went astray in their counsels as to what the utterance meant which Croesus had threatened them with, saying he would devastate them like a pine tree, until at last one of the elders understood and said what it was: the pine is the only tree that once cut down never sends out any shoots; it is utterly destroyed. So out of fear of Croesus the Lampsacenes released Miltiades and let him go. 6.38. So he escaped by the intervention of Croesus, but he later died childless and left his rule and possessions to Stesagoras, the son of his half-brother Cimon. Since his death, the people of the Chersonese offer sacrifices to him as their founder in the customary manner, instituting a contest of horse races and gymnastics. No one from Lampsacus is allowed to compete. ,But in the war against the Lampsacenes Stesagoras too met his end and died childless; he was struck on the head with an axe in the town-hall by a man who pretended to be a deserter but in truth was an enemy and a man of violence. 6.39. Stesagoras met his end in this way. The sons of Pisistratus sent Miltiades, son of Cimon and brother of the dead Stesagoras, in a trireme to the Chersonese to take control of the country; they had already treated him well at Athens, feigning that they had not been accessory to the death of Cimon his father, which I will relate in another place. ,Reaching the Chersonese, Miltiades kept himself within his house, professing thus to honor the memory of his brother Stesagoras. When the people of the Chersonese learned this, their ruling men gathered together from all the cities on every side, and came together in a group to show fellow-feeling with his mourning; but he put them in bonds. So Miltiades made himself master of the Chersonese; there he maintained a guard of five hundred men, and married Hegesipyle the daughter of Olorus, king of Thrace. 6.41. But now, learning that the Phoenicians were in Tenedos, he sailed away to Athens with five triremes loaded with the possessions that he had nearby. He set out from Cardia and crossed the Black Bay, and as he was sailing along the Chersonese the Phoenicians fell upon him with their ships. ,Miltiades himself escaped with four of his ships to Imbros, but the fifth was pursued and overtaken by the Phoenicians. It happened that the captain of this ship was Metiochus, the eldest son of Miltiades by another wife, not the daughter of Olorus the Thracian. ,The Phoenicians took this man captive with his ship; and when they heard that he was Miltiades' son, they brought him up to the king, thinking that this would be a very favorable service, because Miltiades had declared his opinion among the Ionians that they should obey the Scythians in their demand to break the bridge of boats and sail away to their homes. ,But when the Phoenicians brought Miltiades' son Metiochus before him, Darius did him no harm but much good, giving him a house and possessions and a Persian wife, who bore him children who were reckoned as Persians. Miltiades made his way from Imbros to Athens. 6.97. While they did this, the Delians also left Delos and fled away to Tenos. As his expedition was sailing landwards, Datis went on ahead and bade his fleet anchor not off Delos, but across the water off Rhenaea. Learning where the Delians were, he sent a herald to them with this proclamation: ,“Holy men, why have you fled away, and so misjudged my intent? It is my own desire, and the king's command to me, to do no harm to the land where the two gods were born, neither to the land itself nor to its inhabitants. So return now to your homes and dwell on your island.” He made this proclamation to the Delians, and then piled up three hundred talents of frankincense on the altar and burnt it. 6.98. After doing this, Datis sailed with his army against Eretria first, taking with him Ionians and Aeolians; and after he had put out from there, Delos was shaken by an earthquake, the first and last, as the Delians say, before my time. This portent was sent by heaven, as I suppose, to be an omen of the ills that were coming on the world. ,For in three generations, that is, in the time of Darius son of Hystaspes and Xerxes son of Darius and Artaxerxes son of Xerxes, more ills happened to Hellas than in twenty generations before Darius; some coming from the Persians, some from the wars for preeminence among the chief of the nations themselves. ,Thus it was no marvel that there should be an earthquake in Delos when there had been none before. Also there was an oracle concerning Delos, where it was written: quote type="oracle" l met="dact"I will shake Delos, though unshaken before. /l /quote In the Greek language these names have the following meanings: Darius is the Doer, Xerxes the Warrior, Artaxerxes the Great Warrior. The Greeks would rightly call the kings thus in their language. 6.129. When the appointed day came for the marriage feast and for Cleisthenes' declaration of whom he had chosen out of them all, Cleisthenes sacrificed a hundred oxen and gave a feast to the suitors and to the whole of Sicyon. ,After dinner the suitors vied with each other in music and in anecdotes for all to hear. As they sat late drinking, Hippocleides, now far outdoing the rest, ordered the flute-player to play him a dance-tune; the flute-player obeyed and he began to dance. I suppose he pleased himself with his dancing, but Cleisthenes saw the whole business with much disfavor. ,Hippocleides then stopped for a while and ordered a table to be brought in; when the table arrived, he danced Laconian figures on it first, and then Attic; last of all he rested his head on the table and made gestures with his legs in the air. ,Now Cleisthenes at the first and the second bout of dancing could no more bear to think of Hippocleides as his son-in-law, because of his dancing and his shamelessness, but he had held himself in check, not wanting to explode at Hippocleides; but when he saw him making gestures with his legs, he could no longer keep silence and said, “son of Tisandrus, you have danced away your marriage.” Hippocleides said in answer, “It does not matter to Hippocleides!” Since then this is proverbial. 7.12. The discussion went that far; then night came, and Xerxes was pricked by the advice of Artabanus. Thinking it over at night, he saw clearly that to send an army against Hellas was not his affair. He made this second resolve and fell asleep; then (so the Persians say) in the night he saw this vision: It seemed to Xerxes that a tall and handsome man stood over him and said, ,“Are you then changing your mind, Persian, and will not lead the expedition against Hellas, although you have proclaimed the mustering of the army? It is not good for you to change your mind, and there will be no one here to pardon you for it; let your course be along the path you resolved upon yesterday.” 7.13. So the vision spoke, and seemed to Xerxes to vanish away. When day dawned, the king took no account of this dream, and he assembled the Persians whom he had before gathered together and addressed them thus: ,“Persians, forgive me for turning and twisting in my purpose; I am not yet come to the fullness of my wisdom, and I am never free from people who exhort me to do as I said. It is true that when I heard Artabanus' opinion my youthful spirit immediately boiled up, and I burst out with an unseemly and wrongful answer to one older than myself; but now I see my fault and will follow his judgment. ,Be at peace, since I have changed my mind about marching against Hellas.” 7.14. When the Persians heard that, they rejoiced and made obeisance to him. But when night came on, the same vision stood again over Xerxes as he slept, and said, “Son of Darius, have you then plainly renounced your army's march among the Persians, and made my words of no account, as though you had not heard them? Know for certain that, if you do not lead out your army immediately, this will be the outcome of it: as you became great and mighty in a short time, so in a moment will you be brought low again.” 7.15. Greatly frightened by the vision, Xerxes leapt up from his bed, and sent a messenger to summon Artabanus. When he came, Xerxes said, “Artabanus, for a moment I was of unsound mind, and I answered your good advice with foolish words; but after no long time I repented, and saw that it was right for me to follow your advice. ,Yet, though I desire to, I cannot do it; ever since I turned back and repented, a vision keeps coming to haunt my sight, and it will not allow me to do as you advise; just now it has threatened me and gone. ,Now if a god is sending the vision, and it is his full pleasure that there this expedition against Hellas take place, that same dream will hover about you and give you the same command it gives me. I believe that this is most likely to happen, if you take all my apparel and sit wearing it upon my throne, and then lie down to sleep in my bed.” 7.16. Xerxes said this, but Artabanus would not obey the first command, thinking it was not right for him to sit on the royal throne; at last he was compelled and did as he was bid, saying first: ,“O king, I judge it of equal worth whether a man is wise or is willing to obey good advice; to both of these you have attained, but the company of bad men trips you up; just as they say that sea, of all things the most serviceable to men, is hindered from following its nature by the blasts of winds that fall upon it. ,It was not that I heard harsh words from you that stung me so much as that, when two opinions were laid before the Persians, one tending to the increase of pride, the other to its abatement, showing how evil a thing it is to teach the heart continual desire of more than it has, of these two opinions you preferred that one which was more fraught with danger to yourself and to the Persians. ,Now when you have turned to the better opinion, you say that, while intending to abandon the expedition against the Greeks, you are haunted by a dream sent by some god, which forbids you to disband the expedition. ,But this is none of heaven's working, my son. The roving dreams that visit men are of such nature as I shall teach you, since I am many years older than you. Those visions that rove about us in dreams are for the most part the thoughts of the day; and in these recent days we have been very busy with this expedition. ,But if this is not as I determine and it has something divine to it, then you have spoken the conclusion of the matter; let it appear to me just as it has to you, and utter its command. If it really wishes to appear, it should do so to me no more by virtue of my wearing your dress instead of mine, and my sleeping in your bed rather than in my own. ,Whatever it is that appears to you in your sleep, surely it has not come to such folly as to infer from your dress that I am you when it sees me. We now must learn if it will take no account of me and not deign to appear and haunt me, whether I am wearing your robes or my own, but will come to you; if it comes continually, I myself would say that it is something divine. ,If you are determined that this must be done and there is no averting it, and I must lie down to sleep in your bed, so be it; this duty I will fulfill, and let the vision appear also to me. But until then I will keep my present opinion.” 7.17. So spoke Artabanus and did as he was bid, hoping to prove Xerxes' words vain; he put on Xerxes' robes and sat on the king's throne. Then while he slept there came to him in his sleep the same dream that had haunted Xerxes; it stood over him and spoke thus: ,“Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 7.18. With this threat (so it seemed to Artabanus) the vision was about to burn his eyes with hot irons. He leapt up with a loud cry, then sat by Xerxes and told him the whole story of what he had seen in his dream, and next he said: ,“O King, since I have seen, as much as a man may, how the greater has often been brought low by the lesser, I forbade you to always give rein to your youthful spirit, knowing how evil a thing it is to have many desires, and remembering the end of Cyrus' expedition against the Massagetae and of Cambyses' against the Ethiopians, and I myself marched with Darius against the Scythians. ,Knowing this, I judged that you had only to remain in peace for all men to deem you fortunate. But since there is some divine motivation, and it seems that the gods mark Hellas for destruction, I myself change and correct my judgment. Now declare the gods' message to the Persians, and bid them obey your first command for all due preparation. Do this, so that nothing on your part be lacking to the fulfillment of the gods' commission.” ,After this was said, they were incited by the vision, and when daylight came Xerxes imparted all this to the Persians. Artabanus now openly encouraged that course which he alone had before openly discouraged. 7.54. All that day they made preparations for the crossing. On the next they waited until they could see the sun rise, burning all kinds of incense on the bridges and strewing the road with myrtle boughs. ,At sunrise Xerxes poured a libation from a golden phial into the sea, praying to the sun that no accident might befall him which would keep him from subduing Europe before he reached its farthest borders. After the prayer, he cast the phial into the Hellespont, and along with it a golden bowl, and a Persian sword which they call “acinaces.” ,As for these, I cannot rightly determine whether he cast them into the sea for offerings to the sun, or repented having whipped the Hellespont and gave gifts to the sea as atonement. 7.153. Such is the end of the story of the Argives. As for Sicily, envoys were sent there by the allies to hold converse with Gelon, Syagrus from Lacedaemon among them. The ancestor of this Gelon, who settled at Gela, was from the island of Telos which lies off Triopium. When the founding of Gela by Antiphemus and the Lindians of Rhodes was happening, he would not be left behind. ,His descendants in time became and continue to be priests of the goddesses of the underworld; this office had been won, as I will show, by Telines, one of their forefathers. There were certain Geloans who had been worsted in party strife and had been banished to the town of Mactorium, inland of Gela. ,These men Telines brought to Gela with no force of men but only the holy instruments of the goddesses worship to aid him. From where he got these, and whether or not they were his own invention, I cannot say; however that may be, it was in reliance upon them that he restored the exiles, on the condition that his descendants should be ministering priests of the goddesses. ,Now it makes me marvel that Telines should have achieved such a feat, for I have always supposed that such feats cannot be performed by any man but only by such as have a stout heart and manly strength. Telines, however, is reported by the dwellers in Sicily to have had a soft and effeminate disposition. 7.165. There is, however, another story told by the Sicilians: even though he was to be under Lacedaemonian authority, Gelon would still have aided the Greeks had it not been for Terillus son of Crinippus, the tyrant of Himera. This man, who had been expelled from Himera by Theron son of Aenesidemus, sovereign ruler of Acragas, at this very time brought against Gelon three hundred thousand Phoenicians, Libyans, Iberians, Ligyes, Elisyci, Sardinians, and Cyrnians, led by Amilcas son of Annon, the king of the Carchedonians. Terillus had induced him to do this partly through the prerogative of personal friendship, but mainly through the efforts of Anaxilaus son of Cretines, tyrant of Rhegium. He had handed over his own children as hostages to Amilcas, and brought him into Sicily to the help of his father-in-law; for Anaxilaus had as his wife Terillus' daughter Cydippe. Accordingly Gelon sent the money to Delphi, because he could not aid the Greeks. 7.192. The storm, then, ceased on the fourth day. Now the scouts stationed on the headlands of Euboea ran down and told the Hellenes all about the shipwreck on the second day after the storm began. ,After hearing this they prayed to Poseidon as their savior and poured libations. Then they hurried to Artemisium hoping to find few ships opposing them. So they came to Artemisium a second time and made their station there. From that time on they call Poseidon their savior. 8.26. There had come to them a few deserters, men of Arcadia, lacking a livelihood and desirous to find some service. Bringing these men into the king's presence, the Persians inquired of them what the Greeks were doing, there being one who put this question in the name of all. ,When the Arcadians told them that the Greeks were holding the Olympic festival and viewing sports and horseraces, the Persian asked what was the prize offered, for which they contended. They told him of the crown of olive that was given to the victor. Then Tigranes son of Artabanus uttered a most noble saying (but the king deemed him a coward for it); ,when he heard that the prize was not money but a crown, he could not hold his peace, but cried, “Good heavens, Mardonius, what kind of men are these that you have pitted us against? It is not for money they contend but for glory of achievement!” Such was Tigranes' saying. 8.77. I cannot say against oracles that they are not true, and I do not wish to try to discredit them when they speak plainly. Look at the following matter: quote type="oracle" l met="dact"When the sacred headland of golden-sworded Artemis and Cynosura by the sea they bridge with ships, /l lAfter sacking shiny Athens in mad hope, /l lDivine Justice will extinguish mighty Greed the son of Insolence /l lLusting terribly, thinking to devour all. /l /quote , quote type="oracle" l met="dact"Bronze will come together with bronze, and Ares /l lWill redden the sea with blood. To Hellas the day of freedom /l lFar-seeing Zeus and august Victory will bring. /l /quote Considering this, I dare to say nothing against Bacis concerning oracles when he speaks so plainly, nor will I consent to it by others.
5. Isocrates, Orations, 9.57 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.71.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.71.2. ‘Archidamus and Lacedaemonians, in invading the Plataean territory, you do what is wrong in itself, and worthy neither of yourselves nor of the fathers who begot you. Pausanias, son of Cleombrotus, your countryman, after freeing Hellas from the Medes with the help of those Hellenes who were willing to undertake the risk of the battle fought near our city, offered sacrifice to Zeus the Liberator in the market-place of Plataea, and calling all the allies together restored to the Plataeans their city and territory, and declared it independent and inviolate against aggression or conquest. Should any such be attempted, the allies present were to help according to their power.
7. Aristotle, Athenian Constitution, 13.4-13.5 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Plutarch, Aristides, 11.5-11.6, 20.4-20.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Pausanias, Description of Greece, 1.3.2, 1.40.2-1.40.3, 1.44.4, 9.2.5-9.2.6, 10.13.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.3.2. Near the portico stand Conon, Timotheus his son and Evagoras Evagoras was a king of Salamis in Cyprus, who reigned from about 410 to 374 B.C. He favoured the Athenians, and helped Conon to defeat the Spartan fleet off Cnidus in 394 B.C. King of Cyprus, who caused the Phoenician men-of-war to be given to Conon by King Artaxerxes. This he did as an Athenian whose ancestry connected him with Salamis, for he traced his pedigree back to Teucer and the daughter of Cinyras. Here stands Zeus, called Zeus of Freedom, and the Emperor Hadrian, a benefactor to all his subjects and especially to the city of the Athenians. 1.40.2. Not far from this fountain is an ancient sanctuary, and in our day likenesses stand in it of Roman emperors, and a bronze image is there of Artemis surnamed Saviour. There is a story that a detachment of the army of Mardonius, having over run Megaris 479 B.C., wished to return to Mardonius at Thebes, but that by the will of Artemis night came on them as they marched, and missing their way they turned into the hilly region. Trying to find out whether there was a hostile force near they shot some missiles. The rock near groaned when struck, and they shot again with greater eagerness 1.40.3. until at last they used up all their arrows thinking that they were shooting at the enemy. When the day broke, the Megarians attacked, and being men in armour fighting against men without armour who no longer had even a supply of missiles, they killed the greater number of their opponents. For this reason they had an image made of Artemis Saviour. Here are also images of the gods named the Twelve, said to be the work of Praxiteles. But the image of Artemis herself was made by Strongylion. 1.44.4. The hilly part of Megaris borders upon Boeotia, and in it the Megarians have built the city Pagae and another one called Aegosthena . As you go to Pagae, on turning a little aside from the highway, you are shown a rock with arrows stuck all over it, into which the Persians once shot in the night. In Pagae a noteworthy relic is a bronze image of Artemis surnamed Saviour, in size equal to that at Megara and exactly like it in shape. There is also a hero-shrine of Aegialeus, son of Adrastus. When the Argives made their second attack on Thebes he died at Glisas early in the first battle, and his relatives carried him to Pagae in Megaris and buried him, the shrine being still called the Aegialeum. 9.2.5. Roughly at the entrance into Plataea are the graves of those who fought against the Persians. of the Greeks generally there is a common tomb, but the Lacedaemonians and Athenians who fell have separate graves, on which are written elegiac verses by Simonides. Not far from the common tomb of the Greeks is an altar of Zeus, God of Freedom. This then is of bronze, but the altar and the image he made of white marble. 9.2.6. Even at the present day they hold every four years games called Eleutheria (of Freedom), in which great prizes are offered for running. The competitors run in armour before the altar. The trophy which the Greeks set up for the battle at Plataea stands about fifteen stades from the city. 10.13.5. The Thessalians too of Pharsalus dedicated an Achilles on horseback, with Patroclus running beside his horse: the Macedonians living in Dium, a city at the foot of Mount Pieria, the Apollo who has taken hold of the deer; the people of Cyrene, a Greek city in Libya, the chariot with an image of Ammon in it. The Dorians of Corinth too built a treasury, where used to be stored the gold from Lydia . Dedicated by Gyges and by Croesus, kings of Lydia .
11. Epigraphy, Seg, 52.48

12. Epigraphy, Rhodes & Osborne Ghi, 22

13. Strabo, Geography, 8.3.30

8.3.30. It remains for me to tell about Olympia, and how everything fell into the hands of the Eleians. The sanctuary is in Pisatis, less than three hundred stadia distant from Elis. In front of the sanctuary is situated a grove of wild olive trees, and the stadium is in this grove. Past the sanctuary flows the Alpheius, which, rising in Arcadia, flows between the west and the south into the Triphylian Sea. At the outset the sanctuary got fame on account of the oracle of the Olympian Zeus; and yet, after the oracle failed to respond, the glory of the sanctuary persisted none the less, and it received all that increase of fame of which we know, on account both of the festal assembly and of the Olympian Games, in which the prize was a crown and which were regarded as sacred, the greatest games in the world. The sanctuary was adorned by its numerous offerings, which were dedicated there from all parts of Greece. Among these was the Zeus of beaten gold dedicated by Cypselus the tyrant of Corinth. But the greatest of these was the image of Zeus made by Pheidias of Athens, son of Charmides; it was made of ivory, and it was so large that, although the temple was very large, the artist is thought to have missed the proper symmetry, for he showed Zeus seated but almost touching the roof with his head, thus making the impression that if Zeus arose and stood erect he would unroof the temple. Certain writers have recorded the measurements of the image, and Callimachus has set them forth in an iambic poem. Panaenus the painter, who was the nephew and collaborator of Pheidias, helped him greatly in decorating the image, particularly the garments, with colors. And many wonderful paintings, works of Panaenus, are also to be seen round the temple. It is related of Pheidias that, when Panaenus asked him after what model he was going to make the likeness of Zeus, he replied that he was going to make it after the likeness set forth by Homer in these words: Cronion spoke, and nodded assent with his dark brows, and then the ambrosial locks flowed streaming from the lord's immortal head, and he caused great Olympus to quake. A noble description indeed, as appears not only from the brows but from the other details in the passage, because the poet provokes our imagination to conceive the picture of a mighty personage and a mighty power worthy of a Zeus, just as he does in the case of Hera, at the same time preserving what is appropriate in each; for of Hera he says, she shook herself upon the throne, and caused lofty Olympus to quake. What in her case occurred when she moved her whole body, resulted in the case of Zeus when he merely nodded with his brows, although his hair too was somewhat affected at the same time. This, too, is a graceful saying about the poet, that he alone has seen, or else he alone has shown, the likenesses of the gods. The Eleians above all others are to be credited both with the magnificence of the sanctuary and with the honor in which it was held. In the times of the Trojan war, it is true, or even before those times, they were not a prosperous people, since they had been humbled by the Pylians, and also, later on, by Heracles when Augeas their king was overthrown. The evidence is this: The Eleians sent only forty ships to Troy, whereas the Pylians and Nestor sent ninety. But later on, after the return of the Heracleidae, the contrary was the case, for the Aitolians, having returned with the Heracleidae under the leadership of Oxylus, and on the strength of ancient kinship having taken up their abode with the Epeians, enlarged Coele Elis, and not only seized much of Pisatis but also got Olympia under their power. What is more, the Olympian Games are an invention of theirs; and it was they who celebrated the first Olympiads, for one should disregard the ancient stories both of the founding of the sanctuary and of the establishment of the games — some alleging that it was Heracles, one of the Idaean Dactyli, who was the originator of both, and others, that it was Heracles the son of Alcmene and Zeus, who also was the first to contend in the games and win the victory; for such stories are told in many ways, and not much faith is to be put in them. It is nearer the truth to say that from the first Olympiad, in which the Eleian Coroebus won the stadium-race, until the twenty-sixth Olympiad, the Eleians had charge both of the sanctuary and of the games. But in the times of the Trojan War, either there were no games in which the prize was a crown or else they were not famous, neither the Olympian nor any other of those that are now famous. In the first place, Homer does not mention any of these, though he mentions another kind — funeral games. And yet some think that he mentions the Olympian Games when he says that Augeas deprived the driver of four horses, prize-winners, that had come to win prizes. And they say that the Pisatans took no part in the Trojan War because they were regarded as sacred to Zeus. But neither was the Pisatis in which Olympia is situated subject to Augeas at that time, but only the Eleian country, nor were the Olympian Games celebrated even once in Eleia, but always in Olympia. And the games which I have just cited from Homer clearly took place in Elis, where the debt was owing: for a debt was owing to him in goodly Elis, four horses, prize-winners. And these were not games in which the prize was a crown (for the horses were to run for a tripod), as was the case at Olympia. After the twenty-sixth Olympiad, when they had got back their homeland, the Pisatans themselves went to celebrating the games because they saw that these were held in high esteem. But in later times Pisatis again fell into the power of the Eleians, and thus again the direction of the games fell to them. The Lacedemonians also, after the last defeat of the Messenians, cooperated with the Eleians, who had been their allies in battle, whereas the Arcadians and the descendants of Nestor had done the opposite, having joined with the Messenians in war. And the Lacedemonians cooperated with them so effectually that the whole country as far as Messene came to be called Eleia, and the name has persisted to this day, whereas, of the Pisatans, the Triphylians, and the Cauconians, not even a name has survived. Further, the Eleians settled the inhabitants of sandy Pylus itself in Lepreum, to gratify the Lepreatans, who had been victorious in a war, and they broke up many other settlements, and also exacted tribute of as many a they saw inclined to act independently.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles tatius Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
alexander i of macedon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
altar,altars,of zeus eleutherius (samos) Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
amathusians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
anathêmata Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
anaxilaos of rhegion Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
archons Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
aristocracy,aristocrats,aristocratic,,and the abuse of power Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
aristocracy,aristocrats,aristocratic,,competition among Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
aristocracy,aristocrats,aristocratic Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
aristotle Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101; Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
artabanus of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
artemis soteira,in megara Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
assembly,,athenian (ekklesia) Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
bacchiadae of corinth Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
bacis,salamis Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112, 231
basileus,basileis Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
battos Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
burial,state festival Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
chalcis,chalcidians Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
chariton Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
chians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
citizens,,numbers of Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
constitution Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
corinth,peirene and glauce,fountains in Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
courts Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
cypselids,anathêmata of the Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
cypselids Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
cypselus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
cyrene Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
cyrus of persia,divine favor of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
daidouchos,dark age Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
dareios Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
darius of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
delos and delians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
delphi Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101; Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
democracy,ancient and modern,,greek versus athenian Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
demonax Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
demos (damos),,as agent of change Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
demos (damos),,empowerment of Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
dreams Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
egestaeans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
eleans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
eleusis Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
eleutheria,soteria,originally separate from Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
eleutheria,soteria,relation to Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
epic,evidence from Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
eupalinus tunnel (samos) Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
eupatridai Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
eupatrids Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 92
euthune,,peasant Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
eëtion of corinth Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
festivals,olympic games Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
hegesipyle Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
heliodoros Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
heracles,of scythia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
heraeum of samos Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
hero Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636
herodotos Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
herodotus,historian Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
herodotus Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
heroes and heroines,of amathusia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
heroes and heroines,of egesta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
heroine powerful character of Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
hesiod Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
hippocleides Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
history and fiction Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
holiness code Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
isthmus,diolkos of Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
isthmus Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
jubilee Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
judea,in the persian period Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
kings Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
kleinias Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
kleitophon Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
kyros Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
laura of samos Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
lechaeum,harbor at Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
leotychides of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
maeandrius of samos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
maeandrus of samos Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
magnesia Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
maiandrios Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
metiochos Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
metiochos and parthenope,ιχ Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
miltiades Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
miltiades the elder of athens,hero of chersonnesus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
nike,goddess Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
ninos Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
nobility of birth,in archaic greece Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 92
nobility of birth,moral value of Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 92
oloros Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
omens,to chians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
omens,to delians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
onesilus,hero of amathusia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
oroetes Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
parthenope Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
patrimonial land Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
periander of corinth Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
philippus of croton,hero of egesta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
phoxon Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
polycrates of samos,his role as builder Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
polycrates of samos Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101; Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
polykrates of samos Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
poseidon soter,in the persian wars Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
public office,officials Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
reform,,tribal Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
reform Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
revolution Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
rhodes,p. j. Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
sacred land,in judea,and israelite ethnic territory Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
samaria Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
samians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112, 226
samos,harbor mole at Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
samos,polycrates building works at Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
samos Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
sanctuary,of demeter and core at acrocorinth Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
sanctuary,of hera (samos) Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
sardis Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
scythes of scythia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
scythians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
separation of lovers Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
sicyon Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
solon Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 636; Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
sources Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
statues,of zeus at olympia Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
sun,as deity Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
syloson Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
temple,of apollo at corinth Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
temple,of hera on samos Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
temple,of poseidon at the isthmus Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
temple,of zeus olympius at corinth Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
thracian king Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
treasure house of the corinthians at delphi Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
tritantaechmes of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
tyche Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 226
tyranny,tyrants' Raaflaub Ober and Wallace (2007), Origins of Democracy in Ancient Greece, 74
tyrants,and construction projects Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
walls,of corinth Gygax (2016), Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism, 101
wanderings Stephens and Winkler (1995), Ancient Greek Novels: The Fragments: Introduction, Text, Translation, and Commentary, 79
xerxes of persia,dreams of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
xerxes of persia,respect for religious conventions Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 231
yahweh,territory of Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 32
zeus,eleutherios of samos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
zeus,olympios of olympia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
zeus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 112
zeus eleutherios,in the athenian agora Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
zeus soter,in the athenian agora Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37
zeus soter,interchangeable with Jim (2022), Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece, 37