Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.75


τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἀστυάγεα Κῦρος ἐόντα ἑωυτοῦ μητροπάτορα καταστρεψάμενος ἔσχε διʼ αἰτίην τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω· τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ ἔς τε τὰ χρηστήρια ἔπεμπε εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων μοῖραν. ὡς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Ἅλυν ποταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, ὡς δὲ ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου ὅκως οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὁ στρατός ʽοὐ γὰρ δὴ εἶναι κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γεφύρας ταύτασ̓ λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δεξιῆς ῥέειν, ποιῆσαι δὲ ὧδε· ἄνωθεν τοῦ στρατοπέδου ἀρξάμενον διώρυχα βαθέαν ὀρύσσειν, ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτῃ κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέθρων, καὶ αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι· ὥστε ἐπείτε καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταμός, ἀμφοτέρῃ διαβατὸς ἐγένετο, οἳ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ τὸ ἀρχαῖον ῥέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι· κῶς γὰρ ὀπίσω πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν;Cyrus had subjugated this Astyages, then, Cyrus' own mother's father, for the reason which I shall presently disclose. ,Having this reason to quarrel with Cyrus, Croesus sent to ask the oracles if he should march against the Persians; and when a deceptive answer came he thought it to be favorable to him, and so led his army into the Persian territory. ,When he came to the river Halys, he transported his army across it—by the bridges which were there then, as I maintain; but the general belief of the Greeks is that Thales of Miletus got the army across. ,The story is that, as Croesus did not know how his army could pass the river (as the aforesaid bridges did not yet exist then), Thales, who was in the encampment, made the river, which flowed on the left of the army, also flow on the right, in the following way. ,Starting from a point on the river upstream from the camp, he dug a deep semi-circular trench, so that the stream, turned from its ancient course, would flow in the trench to the rear of the camp and, passing it, would issue into its former bed, with the result that as soon as the river was thus divided into two, both channels could be forded. ,Some even say that the ancient channel dried up altogether. But I do not believe this; for in that case, how did they pass the river when they were returning?


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

21 results
1. Homer, Iliad, 2.864-2.866 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.864. /but was slain beneath the hands of the son of Aeacus, swift of foot, in the river, where Achilles was making havoc of the Trojans and the others as well.And Phorcys and godlike Ascanius led the Phrygians from afar, from Ascania, and were eager to fight in the press of battle.And the Maeonians had captains twain, Mesthles and Antiphus 2.865. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale. 2.866. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale.
2. Homer, Odyssey, 1.1-1.3 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Aeschylus, Persians, 865 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

865. οὐ διαβὰς Ἅλυος ποταμοῖο 865. without crossing the stream of Halys or even stirring from his own hearth: such as the Acheloan note anchored=
4. Aristophanes, Acharnians, 240 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

240. ἐκποδών: θύσων γὰρ ἁνὴρ ὡς ἔοικ' ἐξέρχεται.
5. Aristophanes, Birds, 982-991, 981 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

981. οὐδὲν ἄρ' ὅμοιός ἐσθ' ὁ χρησμὸς τουτῳί
6. Herodotus, Histories, 1.1-1.74, 1.30.2, 1.48.1, 1.53.2-1.53.3, 1.72.3, 1.76-1.94, 1.92.2, 1.108, 1.130.1, 1.157-1.160, 1.162-1.163, 1.165, 1.167, 1.170, 1.170.3, 1.177, 1.182, 1.192, 1.196, 1.198-1.199, 1.201-1.216, 1.209.4, 2.18, 2.29, 2.34, 2.52, 2.54-2.57, 2.83, 2.134, 2.139, 2.147, 2.152, 2.155-2.156, 2.158, 2.161-2.163, 2.169, 3.9, 3.16-3.27, 3.29, 3.31-3.33, 3.39-3.43, 3.48-3.53, 3.60, 3.64-3.65, 3.98-3.105, 3.120-3.125, 4.3, 4.5-4.84, 4.91, 4.134-4.142, 4.149-4.151, 4.156, 4.161, 4.171-4.173, 4.177, 4.179-4.189, 4.191-4.203, 5.1, 5.3-5.9, 5.36, 5.38, 5.43, 5.46, 5.79, 5.82, 5.89-5.92, 5.98, 5.114, 6.34-6.36, 6.57, 6.66, 6.75-6.76, 6.79, 6.84, 6.91, 6.107-6.108, 6.118, 6.125, 6.135, 6.139, 7.6, 7.12-7.19, 7.35, 7.39, 7.44-7.56, 7.76, 7.111, 7.114-7.120, 7.133, 7.137, 7.139, 7.178, 7.189, 7.197, 7.208-7.212, 8.33, 8.36, 8.51-8.55, 8.60, 8.99, 8.114-8.115, 8.118-8.120, 8.122, 8.129, 8.133-8.135, 8.141, 9.33, 9.42, 9.93, 9.100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.1. The Persian learned men say that the Phoenicians were the cause of the dispute. These (they say) came to our seas from the sea which is called Red, and having settled in the country which they still occupy, at once began to make long voyages. Among other places to which they carried Egyptian and Assyrian merchandise, they came to Argos, ,which was at that time preeminent in every way among the people of what is now called Hellas . The Phoenicians came to Argos, and set out their cargo. ,On the fifth or sixth day after their arrival, when their wares were almost all sold, many women came to the shore and among them especially the daughter of the king, whose name was Io (according to Persians and Greeks alike), the daughter of Inachus. ,As these stood about the stern of the ship bargaining for the wares they liked, the Phoenicians incited one another to set upon them. Most of the women escaped: Io and others were seized and thrown into the ship, which then sailed away for Egypt .
7. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.20.2, 1.126-1.127, 1.134, 6.56-6.58 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.20.2. The general Athenian public fancy that Hipparchus was tyrant when he fell by the hands of Harmodius and Aristogiton; not knowing that Hippias, the eldest of the sons of Pisistratus, was really supreme, and that Hipparchus and Thessalus were his brothers; and that Harmodius and Aristogiton suspecting, on the very day, nay at the very moment fixed on for the deed, that information had been conveyed to Hippias by their accomplices, concluded that he had been warned, and did not attack him, yet, not liking to be apprehended and risk their lives for nothing, fell upon Hipparchus near the temple of the daughters of Leos, and slew him as he was arranging the Panathenaic procession.
8. Xenophon, Hellenica, 3.1.2-3.1.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.1.2. As to how Cyrus collected an army and with this army made the march up country against his brother, Artaxerxes. how the battle At Cunaxa, near Babylon, in the autumn of 401 B.C. was fought, how Cyrus was slain, and how after that the Greeks effected their return in safety to the sea—all this has been written by Themistogenes Unknown except for this reference. It would seem that Xenophon’s own Anabasis was not published at the time when these words were written. the Syracusan. 3.1.3. Now when Tissaphernes, who was thought to have 400 B.C. proved himself very valuable to the King in the war against his brother, was sent down as satrap both of the provinces which he himself had previously ruled and of those which Cyrus had ruled, he straightway 400 B.C. demanded that all the Ionian cities should be subject to him. But they, both because they wanted to be free and because they feared Tissaphernes, inasmuch as they had chosen Cyrus, while he was living, instead of him, refused to admit him into their cities and sent ambassadors to Lacedaemon asking that the Lacedaemonians, since they were the leaders of all Hellas, should undertake to protect them also, the Greeks in Asia, in order that their land might not be laid waste and that they themselves might be free.
9. Xenophon, The Education of Cyrus, 6.2.10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Aristotle, Athenian Constitution, 20.2-20.3 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

11. Demosthenes, Orations, 21.144 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

12. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1-1.4, 4.282-4.293 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1. ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν 1.2. μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας 1.3. Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο 1.4. χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ. 4.282. ἔστι δέ τις ποταμός, ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο 4.283. εὐρύς τε προβαθής τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι· 4.284. Ἴστρον μιν καλέοντες ἑκὰς διετεκμήραντο· 4.285. ὅς δή τοι τείως μὲν ἀπείρονα τέμνετʼ ἄρουραν 4.286. εἷς οἶος· πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο 4.287. Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν. 4.288. ἀλλʼ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τʼ ἐπιβήσεται οὔρους 4.289. ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετʼ ἠῴην ἅλα βάλλει 4.290. τῇδʼ ὕδωρ, τὸ δʼ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἵησιν 4.291. σχιζόμενος πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα 4.292. γαίῃ ὃς ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ 4.293. ὑμετέρης γαίης Ἀχελώιος ἐξανίησιν.’
13. Diodorus Siculus, Historical Library, 3.19, 11.45.7-11.45.9 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.19. 1.  As for their dwelling-places, those used by these tribes are not all similar, but they inhabit homes modified to suit the peculiar nature of their surroundings. For instance, certain of them make their home in caves which open preferably towards the north and in which they cool themselves, thanks to the deep shade and also to the breezes which blow about them; since those which face the south, having as they do a temperature like that of an oven, cannot be approached by human beings because of the excessive heat.,2.  But others who can find no caves facing the north collect the ribs of the whales which are cast up by the sea; and then, since there is a great abundance of these ribs, they interweave them from either side, the curve outwards and leaning towards each other, and then weave fresh seaweed through them. Accordingly, when this vaulted structure is covered over, in it they gain relief from the heat when it is most intense, the necessity imposed by Nature suggesting to them a skill in which they were self-taught.,3.  A third method by which the Ichthyophagi find a dwelling for themselves is as follows. Olive trees grow about these regions in very great numbers and their roots are washed by the sea, but they bear thick foliage and a fruit which resembles the sweet chestnut.,4.  These trees they interlace, forming in this way a continuous shade, and live in tents of this peculiar kind; for passing their days as they do on land and in the water at the same time, they lead a pleasurable life, since they avoid the sun by means of the shade cast by the branches and offset the natural heat of the regions with the continual washing of the waves against them, giving their bodies comfort and ease by the pleasant breezes which blow about them. We must speak also about the fourth kind of habitation.,5.  From time immemorial there has been heaped up a quantity of seaweed of tremendous proportions, resembling a mountain, and this has been so compacted by the unceasing pounding of the waves that it has become hard and intermingled with sand. Accordingly, the natives dig in these heaps tunnels the height of a man, leaving the upper portion for a roof, and in the lower part they construct passage-ways connected with each other by borings. As they cool themselves in these tunnels they free themselves from all troubles, and leaping forth from them at the times when the waves pour over the shore they busy themselves with the catching of the fish; then, when the ebb-tide sets in, they flee back together into these same passage-ways to feast upon their catch.,6.  Their dead, moreover, they "bury" by leaving the bodies just as they are cast out at the ebb of the tide, and then when the flood-tide sets in they cast the bodies into the sea. Consequently, by making their own interment a nutriment of the fish, they have a life which follows in singular fashion a continuous cycle throughout all eternity. 11.45.7.  And the Lacedaemonians, falling in with the mother's decision, walled up the entrance and in this manner forced Pausanias to meet his end through starvation. Now the body of the dead man was turned over to his relatives for burial; but the divinity showed its displeasure at the violation of the sanctity of suppliants 11.45.8.  for once when the Lacedaemonians were consulting the oracle at Delphi about some other matters, the god replied by commanding them to restore her suppliant to the goddess. 11.45.9.  Consequently the Spartans, thinking the oracle's command to be impracticable, were at a loss for a considerable time, being unable to carry out the injunction of the god. Concluding, however, to do as much as was within their power, they made two bronze statues of Pausanias and set them up in the temple of Athena.
14. Strabo, Geography, 12.3.12, 13.4.6, 14.1.3, 14.1.5, 14.2.23-14.2.24, 14.5.23 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12.3.12. Thence, next, one comes to the outlet of the Halys River. It was named from the halae, past which it flows. It has its sources in Greater Cappadocia in Camisene near the Pontic country; and, flowing in great volume towards the west, and then turning towards the north through Galatia and Paphlagonia, it forms the boundary between these two countries and the country of the White Syrians. Both Sinopitis and all the mountainous country extending as far as Bithynia and lying above the aforesaid seaboard have shipbuilding timber that is excellent and easy to transport. Sinopitis produces also the maple and the mountain-nut, the trees from which they cut the wood used for tables. And the whole of the tilled country situated a little above the sea is planted with olive trees. 13.4.6. The verses of Homer are about as follows: Mnesthles and Antiphus, the two sons of Talaemenes, whose mother was Lake Gygaea, who led also the Meionians, who were born at the foot of Tmolus; but some add the following fourth verse: At the foot of snowy Tmolus, in the fertile land of Hyde. But there is no Hyde to be found in the country of the Lydians. Some also put Tychius there, of whom the poet says,far the best of workers in hide, who lived in Hyde. And they add that the place is woody and subject to strokes of lightning, and that the Arimi live there, for after Homer's verse,in the land of the Arimi where men say is the couch of Typhon, they insert the words,in a wooded place, in the fertile land of Hyde. But others lay the scene of this myth in Cilicia, and some lay it in Syria, and still others in the Pithecussae Islands, who say that among the Tyrrhenians pitheci are called arimi. Some call Sardeis Hyde, while others call its acropolis Hyde. But the Scepsian thinks that those writers are most plausible who place the Arimi in the Catacecaumene country in Mysia. But Pindar associates the Pithecussae which lie off the Cymaean territory, as also the territory in Sicily, with the territory in Cilicia, for he says that Typhon lies beneath Aetna: Once he dwelt in a far-famed Cilician cavern; now, however, his shaggy breast is o'er-pressed by the sea-girt shores above Cumae and by Sicily. And again,round about him lies Aetna with her haughty fetters, and again,but it was father Zeus that once amongst the Arimi, by necessity, alone of the gods, smote monstrous Typhon of the fifty heads. But some understand that the Syrians are Arimi, who are now called the Arimaeans, and that the Cilicians in Troy, forced to migrate, settled again in Syria and cut off for themselves what is now called Cilicia. Callisthenes says that the Arimi, after whom the neighboring mountains are called Arima, are situated near Mt. Calycadnus and the promontory of Sarpedon near the Corycian cave itself. 14.1.3. Pherecydes says concerning this seaboard that Miletus and Myus and the parts round Mycale and Ephesus were in earlier times occupied by Carians, and that the coast next thereafter, as far as Phocaea and Chios and Samos, which were ruled by Ancaeus, was occupied by Leleges, but that both were driven out by the Ionians and took refuge in the remaining parts of Caria. He says that Androclus, legitimate son of Codrus the king of Athens, was the leader of the Ionian colonization, which was later than the Aeolian, and that he became the founder of Ephesus; and for this reason, it is said, the royal seat of the Ionians was established there. And still now the descendants of his family are called kings; and they have certain honors, I mean the privilege of front seats at the games and of wearing purple robes as insignia of royal descent, and staff instead of sceptre, and of the superintendence of the sacrifices in honor of the Eleusinian Demeter. Miletus was founded by Neleus, a Pylian by birth. The Messenians and the Pylians pretend a kind of kinship with one another, according to which the more recent poets call Nestor a Messenian; and they say that many of the Pylians accompanied Melanthus, father of Codrus, and his followers to Athens, and that, accordingly, all this people sent forth the colonizing expedition in common with the Ionians. There is an altar, erected by Neleus, to be seen on the Poseidium. Myus was founded by Cydrelus, bastard son of Codrus; Lebedus by Andropompus, who seized a place called Artis; Colophon by Andraemon a Pylian, according to Mimnermus in his Nanno; Priene by Aepytus the son of Neleus, and then later by Philotas, who brought a colony from Thebes; Teos, at first by Athamas, for which reason it is by Anacreon called Athamantis, and at the time of the Ionian colonization by Nauclus, bastard son of Codrus, and after him by Apoecus and Damasus, who were Athenians, and Geres, a Boeotian; Erythrae by Cnopus, he too a bastard son of Codrus; Phocaea by the Athenians under Philogenes; Clazomenae by Paralus; Chios by Egertius, who brought with him a mixed crowd; Samos by Tembrion, and then later by Procles. 14.1.5. Next after the Poseidium of the Milesians, eighteen stadia inland, is the oracle of Apollo Didymeus among the Branchidae. It was set on fire by Xerxes, as were also the other sanctuaries, except that at Ephesus. The Branchidae gave over the treasures of the god to the Persian king, and accompanied him in his flight in order to escape punishment for the robbing and the betrayal of the sanctuary. But later the Milesians erected the largest temple in the world, though on account of its size it remained without a roof. At any rate, the circuit of the sacred enclosure holds a village settlement; and there is a magnificent sacred grove both inside and outside the enclosure; and other sacred enclosures contain the oracle and sacred things. Here is laid the scene of the myth of Branchus and the love of Apollo. It is adorned with costliest offerings consisting of early works of art. Thence to the city is no long journey, by land or by sea. 14.2.23. But as for Mylasa: it is situated in an exceedingly fertile plain; and above the plain, towering into a peak, rises a mountain, which has a most excellent quarry of white marble. Now this quarry is of no small advantage, since it has stone in abundance and close at hand, for building purposes and in particular for the building of sanctuaries and other public works; accordingly this city, if any city is, is in every way beautifully adorned with porticoes and temples. But one may well be amazed at those who so absurdly founded the city at the foot of a steep and commanding crag. Accordingly, one of the commanders, amazed at the fact, is said to have said, If the man who founded this city was not afraid, wasn't he at least ashamed? The Mylasians have two sanctuaries of Zeus, Zeus Osogoos, as he is called, and Zeus Labraundenus. The former is in the city, whereas Labraunda is a village far from the city, being situated on the mountain near the pass that leads over from Alabanda to Mylasa. At Labraunda there is an ancient temple and image [xoanon] of Zeus Stratius. It is honored by the people all about and by the Mylasians; and there is a paved road of almost sixty stadia from it to Mylasa, called the Sacred Way, on which their sacred processions are conducted. The priestly offices are held by the most distinguished of the citizens, always for life. Now these two are particular to the city; but there is a third sanctuary, that of the Carian Zeus, which is a common possession of all Carians, and in which, as brothers, both Lydians and Mysians have a share. It is related that Mylasa was a mere village in ancient times, but that it was the native land and royal residence of the Carians of the house of Hecatomnos. The city is nearest to the sea at Physcus; and this is their seaport. 14.2.24. Mylasa has had two notable men in my time, who were at once orators and leaders of the city, Euthydemus and Hybreas. Now Euthydemus, having inherited from his ancestors great wealth and high repute, and having added to these his own cleverness, was not only a great man in his native land, but was also thought worthy of the foremost honor in Asia. As for Hybreas, as he himself used to tell the story in his school and as confirmed by his fellow-citizens, his father left him a mule-driver and a wood-carrying mule. And, being supported by these, he became a pupil of Diotrephes of Antiocheia for a short time, and then came back and surrendered himself to the office of market-clerk. But when he had been tossed about in this office and had made but little money, he began to apply himself to the affairs of state and to follow closely the speakers of the forum. He quickly grew in power, and was already an object of amazement in the lifetime of Euthydemus, but in particular after his death, having become master of the city. So long as Euthydemus lived he strongly prevailed, being at once powerful and useful to the city, so that even if there was something tyrannical about him, it was atoned for by the fact that it was attended by what was good for the city. At any rate, people applaud the following statement of Hybreas, made by him towards the end of a public speech: Euthydemus: you are an evil necessary to the city, for we can live neither with you nor without you. However, although he had grown very strong and had the repute of being both a good citizen and orator, he stumbled in his political opposition to Labienus; for while the others, since they were without arms and inclined to peace, yielded to Labienus when he was coming against them with an army and an allied Parthian force, the Parthians by that time being in possession of Asia, yet Zeno of Laodiceia and Hybreas, both orators, refused to yield and caused their own cities to revolt. Hybreas also provoked Labienus, a lad who was irritable and full of folly, by a certain pronouncement; for when Labienus proclaimed himself Parthian Emperor, Hybreas said, Then I too call myself Carian Emperor. Consequently Labienus set out against the city with cohorts of Roman soldiers in Asia that were already organized. Labienus did not seize Hybreas, however, since he had withdrawn to Rhodes, but he shamefully maltreated his home, with its costly furnishings, and plundered it. And he likewise damaged the whole of the city. But though Hybreas abandoned Asia, he came back and rehabilitated both himself and the city. So much, then, for Mylasa. 14.5.23. But though Ephorus said that this peninsula was inhabited by sixteen tribes, of which three were Hellenic and the rest barbarian, except those that were mixed, adding that the Cilicians, Pamphylians, Lycians, Bithynians, Paphlagonians, Mariandynians, Trojans, and Carians lived on the sea, but the Pisidians, Mysians, Chalybians, Phrygians, and Milyans in the interior, Apollodorus, who passes judgment upon this matter, says that the tribe of the Galatians, which is more recent than the time of Ephorus, is a seventeenth, and that, of the aforesaid tribes, the Hellenic had not yet, in the time of the Trojan War, settled there, and that the barbarian tribes are much confused because of the lapse of time; and that the poet names in his Catalogue the tribes of the Trojans and of the Paphlagonians, as they are now named, and of the Mysians and Phrygians and Carians and Lycians, as also the Meionians, instead of the Lydians, and other unknown peoples, as, for example, the Halizones and Caucones; and, outside the Catalogue, the Ceteians and the Solymi and the Cilicians from the plain of Thebe and the Leleges, but nowhere names the Pamphylians, Bithynians, Mariandynians, Pisidians, Chalybians, Milyans, or Cappadocians — some because they had not yet settled in this region, and others because they were included among other tribes, as, for example, the Hidrieis and the Termilae among the Carians, and the Doliones and Bebryces among the Phrygians.
15. Dioscorides Pedanius, De Materia Medica, 4.76 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. Plutarch, Pericles, 1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Plutarch, Solon, 5, 12 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Agathemerus, Geographiae Informatio, 1.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.1. Περὶ τῆς τῶν παλαιῶν Γεωγραφίας. Κεφ. αʹ. Ἀναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος, ἀκουστὴς Θάλεω, πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι. Μεθ᾿ ὃν Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος, ἀνὴρ πολυπλανὴς, διη διηκρίβωσεν, ὥστε θαυμασθῆναι τὸ πρᾶγμα. Ἑλλάνικος γὰρ Λέσβιος ἀνὴρ πολυΐστωρ ἀπλάστως παρέδωκε· τὴν ἱστορίαν. Εἶτα Δαμάστης ὁ Κιττιεὺς τὰ ἐκ τῶν Ἑκαταίου μεταγράψας περίπλουν ἔγραψεν. Ἑξῆς Δημόκριτος καὶ Εὔδοξος καὶ ἄλλοι τινὲς τῆς γῆς περιόδους καὶ περίπλους ἐπραγματεύσαντο. 1.1. Caput I. De veterum Geographia. Anaximander Milesius, Thaletis auditor, sustinuit omnium primus situm orbis terrarum in tabula pingere. Post quem He cataeus Milesius, vir multae peregrinationis, idem argumentum tam accurate tractavit, ut in admirationem venerit. Nam Hellanicus Lesbius, vir doctissimus, sine tabula historiam tradidit. Deinde Damastes Sigeeus, qui plurima ex Hecataeo de scripsit, circumnavigationem composuit. Mox Democritus et Eudoxus aliique nonnulli terrae circuitiones ac circumnavigationes composuerunt. 1.1. Anaximander of Miletus, disciple of Thales, first attempted to draw the earth on a map. After him Hecataeus of Miletus, a widely- traveled man, improved the work marvelously. Hellanicus of Lesbos, a man of much learning, gave his account without a map. Then Damastes of Citium wrote a circumnavigation, drawing mostly on Hecataeus. Next Democritus and Eudoxus and others wrote tours of the earth by land and sea.
19. Pausanias, Description of Greece, 3.4.3-3.4.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

3.4.3. While Cleomenes was occupied in Aegina, Demaratus, the king of the other house, was slandering him to the Lacedaemonian populace. On his return from Aegina, Cleomenes began to intrigue for the deposition of king Demaratus. He bribed the Pythian prophetess to frame responses about Demaratus according to his instructions, and instigated Leotychides, a man of royal birth and of the same family as Demaratus, to put in a claim to the throne. 3.4.4. Leotychides seized upon the remark that Ariston in his ignorance blurted out when Demaratus was born, denying that he was his child. On the present occasion the Lacedaemonians, according to their wont, referred to the oracle at Delphi the claim against Demaratus, and the prophetess gave them a response which favoured the designs of Cleomenes. 3.4.5. So Demaratus was deposed, not rightfully, but because Cleomenes hated him. Subsequently Cleomenes met his end in a fit of madness for seizing a sword he began to wound himself, and hacked and maimed his body all over. The Argives assert that the manner of his end was a punishment for his treatment of the suppliants of Argus; the Athenians say that it was because he had devastated Orgas; the Delphians put it down to the bribes he gave the Pythian prophetess, persuading her to give lying responses about Demaratus. 3.4.6. It may well be too that the wrath of heroes and the wrath of gods united together to punish Cleomenes since it is a fact that for a personal wrong Protesilaus, a hero not a whit more illustrious than Argus, punished at Elaeus Artayctes, a Persian; while the Megarians never succeeded in propitiating the deities at Eleusis for having encroached upon the sacred land. As to the tampering with the oracle, we know of nobody, with the exception of Cleomenes, who has had the audacity even to attempt it.
20. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.23, 2.1-2.2 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.23. After engaging in politics he became a student of nature. According to some he left nothing in writing; for the Nautical Astronomy attributed to him is said to be by Phocus of Samos. Callimachus knows him as the discoverer of the Ursa Minor; for he says in his Iambics:Who first of men the course made plainof those small stars we call the Wain,Whereby Phoenicians sail the main.But according to others he wrote nothing but two treatises, one On the Solstice and one On the Equinox, regarding all other matters as incognizable. He seems by some accounts to have been the first to study astronomy, the first to predict eclipses of the sun and to fix the solstices; so Eudemus in his History of Astronomy. It was this which gained for him the admiration of Xenophanes and Herodotus and the notice of Heraclitus and Democritus. 2.1. BOOK 2: 1. ANAXIMANDERAnaximander, the son of Praxiades, was a native of Miletus. He laid down as his principle and element that which is unlimited without defining it as air or water or anything else. He held that the parts undergo change, but the whole is unchangeable; that the earth, which is of spherical shape, lies in the midst, occupying the place of a centre; that the moon, shining with borrowed light, derives its illumination from the sun; further, that the sun is as large as the earth and consists of the purest fire.He was the first inventor of the gnomon and set it up for a sundial in Lacedaemon, as is stated by Favorinus in his Miscellaneous History, in order to mark the solstices and the equinoxes; he also constructed clocks to tell the time. 2.2. He was the first to draw on a map the outline of land and sea, and he constructed a globe as well.His exposition of his doctrines took the form of a summary which no doubt came into the hands, among others, of Apollodorus of Athens. He says in his Chronology that in the second year of the 58th Olympiad Anaximander was sixty-four, and that he died not long afterwards. Thus he flourished almost at the same time as Polycrates the tyrant of Samos. There is a story that the boys laughed at his singing, and that, when he heard of it, he rejoined, Then to please the boys I must improve my singing.There is another Anaximander, also of Miletus, a historian who wrote in the Ionic dialect.
21. Epigraphy, Ml, 12Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185
"historiography, hellenistic" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
"justice, divine" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 183, 185
"punishment, mirroring or apt" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
ability to handle good fortune Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
aegean sea Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
aeginetans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
aeolia (aeolis), aeolians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
aeschylus, persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
alyattes, and thales Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
alyattes Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
amasis Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
amphiaraos, delphi, rivalry with in kroisos logos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
amphiaraos, kroisos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
amphiaraos, shield and spear of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 142, 147
amphiaraos, theban ismenion and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
amphiareion, delphi, rivalry with Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 147
amphiareion, location of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
amphilytos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145
anaximander of miletus, and croesus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
anaximander of miletus, and thales Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
anaximander of miletus, map of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
anaximander of miletus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
antoniopolis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
antonius, m. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
aphrodite, pythios of delphi Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
apollo (god) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonia in lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonihieritae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
argos, son of phrixus Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
aristagoras of miletus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
arrogance Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
artabanus of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
artaxerxes ii Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
artemis, of ephesus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
asheri, d. Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
asia, greeks (ionians) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
asia, lower Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
asia, name of continent Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
asia, upper Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
asia minor, northern Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
asia minor Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
assyria and assyrians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
assyrians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
astyages Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
athena Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
athens and athenians, attitudes of, toward asiatics Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
athens and athenians, in persian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
authority, narrators Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 45
babylon, babylonians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
babylon and babylonians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
bakis Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
barathra Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
beaulieu, paul-alain Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
beginnings Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 45
black sea, coasts of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
borysthenes, boundaries, crossing of Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
bosporus, cimmerian Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
bosporus, thracian Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
branchidae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
cadi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
cambyses Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
cambyses of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
cappadocia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
carambis cape or promontory Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
ceramics, east greek styles Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
charis Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140, 147
chrēsmologos, amphilytos as Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145
chrēsmologos, seer and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
cilicia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
cilicia and cilicians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
claudius (emperor) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
cleomenes of sparta, impieties of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
cleomenes of sparta, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
cnidians Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
coinage Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
coincidences, as a sign of divine involvement Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
colonial discourse, delphis oracular monopoly and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
croesus, and anaximander Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
croesus, fall of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
croesus Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
croesus of lydia, dedications of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
croesus of lydia, dreams and omens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
croesus of lydia, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
croesus of lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
cultural interaction with Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
cyaxares Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
cymaeans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
cyprus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
cyrus of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
cyrus the great Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 184; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
cyrus the younger Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
darius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
darius i Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
darius of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
delphi, amphiareion, rivalry with in kroisos logos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
delphi, kroisos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144
delphi, oracle of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
delphic apollo/delphic oracle, in competition with other oracles Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
delphic oracle, to spartans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
delphic oracle Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 184
dewald, c. Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 45
didyma Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
diodorus siculus, anthropocentrism of Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
diodorus siculus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
discourse of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
divination, the delphic oracle Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
divination Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
dorians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
dream interpreters Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
dreams, of hippias Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
dreams, of polycrates daughter Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
eclipse Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
ephesus and ephesians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
epiphany, of apollo Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140
epiphany, of solon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140
eretria Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
ethnicity, and cultural traits Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
ethnology Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
euryleon of sparta Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
evaluation, internal Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182
expectations, readers Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
fate Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
fehling, d. Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
georges, pericles Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
gift -exchange model of reciprocity Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 144, 147
halpern, baruch Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
halys, river Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 126
halys river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
hecataeus Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
hecataeus of miletus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
heracles Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
herodotus, anthropocentrism of Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
herodotus, geographical perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
herodotus, on sovereignty Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
herodotus, on tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
herodotus, view of waterworks Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
herodotus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
histories (herodotus), representation of land- and waterscapes in Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
human error, documentation of Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
humility Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 184, 185
hybridity Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
hyde Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
iliad, homers Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
india, indians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
intertextuality Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
ionia, ionians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306, 325
ionian revolt Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
issedones Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
ister, river Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
jealousy of the divine Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
juxtaposition, as a means of moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183
kings peace Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
kirk, geoffrey s., et al. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
kroisos, amphiaraos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 142, 143, 144, 147
kroisos, apollo and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 145, 146, 147
kroisos, delphi and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144
kroisos, herodotean logos of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
kroisos, nicolaus of damascus pyre scene and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145, 146, 147
kroisos, solon and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140, 141
kybebe Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
labynetus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
language Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
lateiner, d. Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
leucosyri Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
libya, libyans Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
logos, structure Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
lucian Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241
luxury Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
lydia, lydians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
lydia and lydians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245
lydia and lydians, identified with asia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
lydians, cultural interaction with Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
macedonia, macedonians, settlers elsewhere Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
maeander river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
maeonia, maeonii Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
mantic-oracular rivalry Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
mantic authority, oracular authority and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
maps, ionian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
marriage customs, of lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
massagetae Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
medes, contemporary to mermnad lydia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
mesopotamia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
milesians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
miletus, milesians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
miletus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
miletus and milesians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
mode, historiographical Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 45
modello-codice, homer as Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
modello-esemplare, herodotus as Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
mother of the gods, and persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
muses Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
mys Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
mysotimolitae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
myth-critics' Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
nabonidus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
narrative manners and techniques Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
nature (physis), and environment Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
nebuchadnezzar Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
neocaesarea in cappadocia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
neugebauer, otto Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
non-greeks Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
odyssey, homers Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45
of ionia, and thales Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
oikoumene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
oracles, croesus and the Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
oracles, delphic Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
oracles, of zeus ammon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141
oracles, reports, herodotus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 454
oracles, rivalry between Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
oracles Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
oropos, amphiareion at Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
overconfidence Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
overdetermination Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 184, 185
pactolus river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
palaephatus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
paphlagonia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
patterning Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
pausanias of sparta, asylum violated Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
pericles of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
peripeteia Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183
peristasis Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22
persia, persians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
persia and persians, and lydian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
persia and persians, war with greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
persona, of herodotus Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44
phrygia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
phylarchus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
pisistratus Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
plato Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 22; Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241
polybius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
polycrates of samos Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
pontus (region) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
prophecy, unsolicited oracles Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 454
samiramis (semiramis) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
sardis, under persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
sardis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
scythia, scythians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 126; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
scythia and scythians Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241
seers, chrēsmologos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
sibyl Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145, 146, 147
sinope in pontus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
solon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140, 141, 144, 147; Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241
sources, historiographical approach to Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 44, 45
spartans, impieties of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
spartans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
spies Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
syria, routes to and from Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
table of the sun Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
thales, and the eclipse Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
thales, political advice of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
thales Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 45, 126; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185, 245; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 67
thales of miletus Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 39
theban ismenion Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
thrace, thracians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
timaeus of tauromenium Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
tmolus, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
travel Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 241
tyranny, greek attitudes towards Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
tyranny, theology of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 245
uncertainty of human life Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 185
vespasian (emperor) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 325
vignettes, moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
vipsanius agrippa, m. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
wealth Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
xenophon of athens, on persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 185
xerxes Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 126
xerxes of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
zeus, agoraios of selinus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 200
zeus, kroisos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 146, 147
zeus, oracle of zeus ammon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141
θώματα (marvels) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
λόγος (oral report, story, prose text) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
νόμοι (laws and customs) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
ἔργα μεγάλα (great accomplishments) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43