Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.34-1.45


μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβέ ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον, ὡς εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον. αὐτίκα δέ οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οἱ τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα. ἦσαν δὲ τῷ Κροίσῳ δύο παῖδες, τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός, ὁ δὲ ἕτερος τῶν ἡλίκων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος· οὔνομα δέ οἱ ἦν Ἄτυς. τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἄτυν σημαίνει τῷ Κροίσῳ ὁ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα. ὃ δʼ ἐπείτε ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταρρωδήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται μὲν τῷ παιδὶ γυναῖκα, ἐωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῶν Λυδῶν οὐδαμῇ ἔτι ἐπὶ τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε· ἀκόντια δὲ καὶ δοράτια καὶ τά τοιαῦτα πάντα τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς τοὺς θαλάμους συνένησε, μή τί οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ.But after Solon's departure divine retribution fell heavily on Croesus; as I guess, because he supposed himself to be blessed beyond all other men. Directly, as he slept, he had a dream, which showed him the truth of the evil things which were going to happen concerning his son. ,He had two sons, one of whom was ruined, for he was mute, but the other, whose name was Atys, was by far the best in every way of all of his peers. The dream showed this Atys to Croesus, how he would lose him struck and killed by a spear of iron. ,So Croesus, after he awoke and considered, being frightened by the dream, brought in a wife for his son, and although Atys was accustomed to command the Lydian armies, Croesus now would not send him out on any such enterprise, while he took the javelins and spears and all such things that men use for war from the men's apartments and piled them in his store room, lest one should fall on his son from where it hung.


ἔχοντι 1 δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον, ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας, ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ, γένεος δὲ τοῦ βασιληίου. παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι, Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε. ἔστι δὲ παραπλησίη ἡ κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι. ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε ὁ Κροῖσος, ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη, λέγων τάδε· “ὤνθρωπε, τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἐφόνευσας;” ὁ δὲ ἀμείβετο “ὦ βασιλεῦ, Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς, ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος, φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων.” Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσιδε· “ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους, ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου, συμφορήν τε ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον.”Now while Croesus was occupied with the marriage of his son, a Phrygian of the royal house came to Sardis, in great distress and with unclean hands. This man came to Croesus' house, and asked to be purified according to the custom of the country; so Croesus purified him ( ,the Lydians have the same manner of purification as the Greeks), and when he had done everything customary, he asked the Phrygian where he came from and who he was: ,“Friend,” he said, “who are you, and from what place in Phrygia do you come as my suppliant? And what man or woman have you killed?” “O King,” the man answered, “I am the son of Gordias the son of Midas, and my name is Adrastus; I killed my brother accidentally, and I come here banished by my father and deprived of all.” ,Croesus answered, “All of your family are my friends, and you have come to friends, where you shall lack nothing, staying in my house. As for your misfortune, bear it as lightly as possible and you will gain most.”


ὃ μὲν δὴ δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν τῷ Μυσίῳ Ὀλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται μέγα· ὁρμώμενος δὲ οὗτος ἐκ τοῦ ὄρεος τούτου τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε. πολλάκις δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπʼ αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον μὲν κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι ἔλεγον τάδε. “ὦ βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμῖν ἐν τῇ χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα διαφθείρει. τοῦτον προθυμεόμενοι ἑλεῖν οὐ δυνάμεθα. νῦν ὦν προσδεόμεθά σευ τὸν παῖδα καὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας συμπέμψαι ἡμῖν, ὡς ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης.” οἳ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο, Κροῖσος δὲ μνημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι τάδε. “παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε ἔτι· οὐ γὰρ ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι· νεόγαμός τε γὰρ ἐστὶ καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει. Λυδῶν μέντοι λογάδας καὶ τὸ κυνηγέσιον πᾶν συμπέμψω, καὶ διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι εἶναι ὡς προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν ὑμῖν τὸ θηρίον ἐκ τῆς χώρης.”So Adrastus lived in Croesus' house. About this same time a great monster of a boar appeared on the Mysian Olympus, who would come off that mountain and ravage the fields of the Mysians. The Mysians had gone up against him often; but they never did him any harm but were hurt by him themselves. ,At last they sent messengers to Croesus, with this message: “O King, a great monster of a boar has appeared in the land, who is destroying our fields; for all our attempts, we cannot kill him; so now we ask you to send your son and chosen young men and dogs with us, so that we may drive him out of the country.” ,Such was their request, but Croesus remembered the prophecy of his dream and answered them thus: “Do not mention my son again: I will not send him with you. He is newly married, and that is his present concern. But I will send chosen Lydians, and all the huntsmen, and I will tell those who go to be as eager as possible to help you to drive the beast out of the country.”


ταῦτα ἀμείψατο· ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν Μυσῶν, ἐπεσέρχεται ὁ τοῦ Κροίσου παῖς ἀκηκοὼς τῶν ἐδέοντο οἱ Μυσοί. οὐ φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά σφι συμπέμψειν, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ νεηνίης τάδε. “ὦ πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερον κοτὲ καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν ἔς τε πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας εὐδοκιμέειν· νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληίσας ἔχεις, οὔτε τινὰ δειλίην μοι παριδὼν οὔτε ἀθυμίην νῦν τε τέοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν τις τοῖσι πολιήτῃσι δόξω εἶναι, κοῖος δέ τις τῇ νεογάμῳ γυναικί; κοίῳ δὲ ἐκείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; ἐμὲ ὦν σὺ ἢ μέτες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην, ἢ λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως μοι ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιεόμενα.”This was his answer, and the Mysians were satisfied with it. But the son of Croesus now entered, having heard what the Mysians had asked for; and when Croesus refused to send his son with them, the young man said, ,“Father, it was once thought very fine and noble for us to go to war and the chase and win renown; but now you have barred me from both of these, although you have seen neither cowardice nor lack of spirit in me. With what face can I now show myself whenever I go to and from the market-place? ,What will the men of the city think of me, and what my newly wedded wife? With what kind of man will she think that she lives? So either let me go to the hunt, or show me by reasoning that what you are doing is best for me.”


ἀμείβεται Κροῖσος τοῖσιδε. “ὦ παῖ, οὔτε δειλίην οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι παριδών, τοι ποιέω ταῦτα, ἀλλά μοι ὄψις ὀνείρου ἐν τῷ ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι· ὑπὸ γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς ὧν τὴν ὄψιν ταύτην τόν τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων, εἴ κως δυναίμην ἐπὶ τῆς ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. εἷς γὰρ μοι μοῦνος τυγχάνεις ἐὼν παῖς· τὸν γὰρ δὴ ἕτερον διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν οὐκ εἶναί μοι λογίζομαι.”“My son,” answered Croesus, “I do this not because I have seen cowardice or anything unseemly in you, but the vision of a dream stood over me in my sleep, and told me that you would be short-lived, for you would be killed by a spear of iron. ,It is because of that vision that I hurried your marriage and do not send you on any enterprise that I have in hand, but keep guard over you, so that perhaps I may rob death of you during my lifetime. You are my only son: for that other, since he is ruined, he doesn't exist for me.”


ἀμείβεται ὁ νεηνίης τοῖσιδε. “συγγνώμη μὲν ὦ πάτερ τοι, ἰδόντι γε ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν· τὸ δὲ οὐ μανθάνεις ἀλλὰ λέληθέ σε τὸ ὄνειρον, ἐμέ τοί δίκαιον ἐστί φράζειν. φής τοι τὸ ὄνειρον ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν. ὑὸς δὲ κοῖαι μὲν εἰσὶ χεῖρες, κοίη δὲ αἰχμὴ σιδηρέη τὴν σὺ φοβέαι; εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν με, ἢ ἄλλου τευ ὅ τι τούτῳ ἔοικε, χρῆν δή σε ποιέειν τὰ ποιέεις· νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπείτε ὦν οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν γίνεται ἡ μάχη, μέτες με.”“Father,” the youth replied, “no one can blame you for keeping guard over me, when you have seen such a vision; but it is my right to show you what you do not perceive, and why you mistake the meaning of the dream. ,You say that the dream told you that I should be killed by a spear of iron? But has a boar hands? Has it that iron spear which you dread? Had the dream said I should be killed by a tusk or some other thing proper to a boar, you would be right in acting as you act; but no, it was to be by a spear. Therefore, since it is not against men that we are to fight, let me go.”


ἀμείβεται Κροῖσος “ὦ παῖ, ἔστι τῇ με νικᾷς γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὦν νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω, μετίημί τε σὲ ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην.”Croesus answered, “My son, your judgment concerning the dream has somewhat reassured me; and being reassured by you, I change my thinking and permit you to go to the chase.”


εἴπας δὲ ταῦτα ὁ Κροῖσος μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει τάδε. “Ἄδρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ, πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάθηρα καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην. νῦν ὤν ʽὀφείλεις γὰρ ἐμοῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ χρηστοῖσί με ἀμείβεσθαἰ φύλακα παιδός σε τοῦ ἐμοῦ χρηίζω γενέσθαι ἐς ἄγρην ὁρμωμένου, μή τινες κατʼ ὁδὸν κλῶπες κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσι φανέωσι ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτῳ καὶ σέ τοι χρεόν ἐστι ἰέναι ἔνθα ἀπολαμπρυνέαι τοῖσι χρεόν πατρώιόν τε γάρ τοι ἐστὶ καὶ προσέτι ῥώμη ὑπάρχει.”Having said this, Croesus sent for Adrastus the Phrygian and when he came addressed him thus: “Adrastus, when you were struck by ugly misfortune, for which I do not blame you, it was I who cleansed you, and received and still keep you in my house, defraying all your keep. ,Now then, as you owe me a return of good service for the good which I have done you, I ask that you watch over my son as he goes out to the chase. See that no thieving criminals meet you on the way, to do you harm. ,Besides, it is only right that you too should go where you can win renown by your deeds. That is fitting for your father's son; and you are strong enough besides.”


ἀμείβεται ὁ Ἄδρηστος “ὦ βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε· οὔτε γὰρ συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός ἐστι ἐς ὁμήλικας εὖ πρήσσοντας ἰέναι, οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ τε ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. νῦν δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις καὶ δεῖ τοί χαρίζεσθαι, ὀφείλω γάρ σε ἀμείβεσθαι χρηστοῖσἰ, ποιέειν εἰμὶ ἕτοιμος ταῦτα, παῖδα τε σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν.”“O King,” Adrastus answered, “I would not otherwise have gone into such an arena. One so unfortunate as I should not associate with the prosperous among his peers; nor have I the wish so to do, and for many reasons I would have held back. ,But now, since you urge it and I must please you (since I owe you a return of good service), I am ready to do this; and as for your son, in so far as I can protect him, look for him to come back unharmed.”


τοιούτοισι ἐπείτε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίῃσι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ ὄρος ἐζήτεον τὸ θηρίον, εὑρόντες δὲ καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ὁ ξεῖνος, οὗτος δὴ ὁ καθαρθεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ Ἄδρηστος, ἀκοντίζων τὸν ὗν τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. ὃ μὲν δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῇ ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην, ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τὴν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ.So when Adrastus had answered Croesus thus, they went out provided with chosen young men and dogs. When they came to Mount Olympus, they hunted for the beast and, finding him, formed a circle and threw their spears at him: ,then the guest called Adrastus, the man who had been cleansed of the deed of blood, missed the boar with his spear and hit the son of Croesus. ,So Atys was struck by the spear and fulfilled the prophecy of the dream. One ran to tell Croesus what had happened, and coming to Sardis told the king of the fight and the fate of his son.


ὁ δὲ Κροῖσος τῳ θανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος μᾶλλον τι ἐδεινολογέετο ὅτι μιν ἀπέκτεινε τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε· περιημεκτέων δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε μὲν Δία καθάρσιον μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν τε καὶ ἑταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν, τὸν μὲν ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων, τὸν δὲ ἑταιρήιον, ὡς φύλακα συμπέμψας αὐτὸν εὑρήκοι πολεμιώτατον.Distraught by the death of his son, Croesus cried out the more vehemently because the killer was one whom he himself had cleansed of blood, ,and in his great and terrible grief at this mischance he called on Zeus by three names—Zeus the Purifier, Zeus of the Hearth, Zeus of Comrades: the first, because he wanted the god to know what evil his guest had done him; the second, because he had received the guest into his house and thus unwittingly entertained the murderer of his son; and the third, because he had found his worst enemy in the man whom he had sent as a protector.


παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν, ὄπισθε δὲ εἵπετό οἱ ὁ φονεύς. στὰς δὲ οὗτος πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ προτείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς ἐπʼ ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον. Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν τε Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ καὶ λέγει πρὸς αὐτόν “ἔχω ὦ ξεῖνε παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις θάνατον. εἶς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι.” Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς ἦν τὸν ἑωυτοῦ παῖδα· Ἄδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, οὗτος δὴ ὁ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος, ἐπείτε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι τῶν αὐτὸς ᾔδεε βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν.Soon the Lydians came, bearing the corpse, with the murderer following after. He then came and stood before the body and gave himself up to Croesus, holding out his hands and telling him to kill him over the corpse, mentioning his former misfortune, and that on top of that he had destroyed the one who purified him, and that he was not fit to live. ,On hearing this, Croesus took pity on Adrastus, though his own sorrow was so great, and said to him, “Friend, I have from you the entire penalty, since you sentence yourself to death. But it is not you that I hold the cause of this evil, except in so far as you were the unwilling doer of it, but one of the gods, the same one who told me long ago what was to be.” ,So Croesus buried his own son in such manner as was fitting. But Adrastus, son of Gordias who was son of Midas, this Adrastus, the destroyer of his own brother and of the man who purified him, when the tomb was undisturbed by the presence of men, killed himself there by the sepulcher, seeing clearly now that he was the most heavily afflicted of all whom he knew.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

24 results
1. Hesiod, Works And Days, 766-770, 822-828, 765 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

765. of angering the blessed ones – your friend
2. Homer, Iliad, 2.1-2.71, 2.828, 2.830, 2.864-2.866, 6.37-6.65, 16.693, 19.86-19.96 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.1. /Now all the other gods and men, lords of chariots, slumbered the whole night through, but Zeus was not holden of sweet sleep, for he was pondering in his heart how he might do honour to Achilles and lay many low beside the ships of the Achaeans. And this plan seemed to his mind the best 2.2. /Now all the other gods and men, lords of chariots, slumbered the whole night through, but Zeus was not holden of sweet sleep, for he was pondering in his heart how he might do honour to Achilles and lay many low beside the ships of the Achaeans. And this plan seemed to his mind the best 2.3. /Now all the other gods and men, lords of chariots, slumbered the whole night through, but Zeus was not holden of sweet sleep, for he was pondering in his heart how he might do honour to Achilles and lay many low beside the ships of the Achaeans. And this plan seemed to his mind the best 2.4. /Now all the other gods and men, lords of chariots, slumbered the whole night through, but Zeus was not holden of sweet sleep, for he was pondering in his heart how he might do honour to Achilles and lay many low beside the ships of the Achaeans. And this plan seemed to his mind the best 2.5. /Now all the other gods and men, lords of chariots, slumbered the whole night through, but Zeus was not holden of sweet sleep, for he was pondering in his heart how he might do honour to Achilles and lay many low beside the ships of the Achaeans. And this plan seemed to his mind the best 2.5. /to send to Agamemnon, son of Atreus, a baneful dream. So he spake, and addressed him with winged words:Up, go, thou baneful Dream, unto the swift ships of the Achaeans, and when thou art come to the hut of Agamemnon, son of Atreus 2.6. /to send to Agamemnon, son of Atreus, a baneful dream. So he spake, and addressed him with winged words:Up, go, thou baneful Dream, unto the swift ships of the Achaeans, and when thou art come to the hut of Agamemnon, son of Atreus 2.7. /to send to Agamemnon, son of Atreus, a baneful dream. So he spake, and addressed him with winged words:Up, go, thou baneful Dream, unto the swift ships of the Achaeans, and when thou art come to the hut of Agamemnon, son of Atreus 2.8. /to send to Agamemnon, son of Atreus, a baneful dream. So he spake, and addressed him with winged words:Up, go, thou baneful Dream, unto the swift ships of the Achaeans, and when thou art come to the hut of Agamemnon, son of Atreus 2.9. /to send to Agamemnon, son of Atreus, a baneful dream. So he spake, and addressed him with winged words:Up, go, thou baneful Dream, unto the swift ships of the Achaeans, and when thou art come to the hut of Agamemnon, son of Atreus 2.10. /tell him all my word truly, even as I charge thee. Bid him arm the long-haired Achaeans with all speed, since now he may take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals, that have homes upon Olympus, are no longer divided in counsel 2.11. /tell him all my word truly, even as I charge thee. Bid him arm the long-haired Achaeans with all speed, since now he may take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals, that have homes upon Olympus, are no longer divided in counsel 2.12. /tell him all my word truly, even as I charge thee. Bid him arm the long-haired Achaeans with all speed, since now he may take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals, that have homes upon Olympus, are no longer divided in counsel 2.13. /tell him all my word truly, even as I charge thee. Bid him arm the long-haired Achaeans with all speed, since now he may take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals, that have homes upon Olympus, are no longer divided in counsel 2.14. /tell him all my word truly, even as I charge thee. Bid him arm the long-haired Achaeans with all speed, since now he may take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals, that have homes upon Olympus, are no longer divided in counsel 2.15. /since Hera hath Vent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes. So spake he, and the Dream went his way, when he had heard this saying. Forthwith he came to the swift ships of the Achaeans, and went his way to Agamemnon, son of Atreus, and found him sleeping in his hut, and over him was shed ambrosial slumber. 2.16. /since Hera hath Vent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes. So spake he, and the Dream went his way, when he had heard this saying. Forthwith he came to the swift ships of the Achaeans, and went his way to Agamemnon, son of Atreus, and found him sleeping in his hut, and over him was shed ambrosial slumber. 2.17. /since Hera hath Vent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes. So spake he, and the Dream went his way, when he had heard this saying. Forthwith he came to the swift ships of the Achaeans, and went his way to Agamemnon, son of Atreus, and found him sleeping in his hut, and over him was shed ambrosial slumber. 2.18. /since Hera hath Vent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes. So spake he, and the Dream went his way, when he had heard this saying. Forthwith he came to the swift ships of the Achaeans, and went his way to Agamemnon, son of Atreus, and found him sleeping in his hut, and over him was shed ambrosial slumber. 2.19. /since Hera hath Vent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes. So spake he, and the Dream went his way, when he had heard this saying. Forthwith he came to the swift ships of the Achaeans, and went his way to Agamemnon, son of Atreus, and found him sleeping in his hut, and over him was shed ambrosial slumber. 2.20. /So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor 2.21. /So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor 2.22. /So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor 2.23. /So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor 2.24. /So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor 2.25. /to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. 2.26. /to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. 2.27. /to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. 2.28. /to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. 2.29. /to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. 2.30. /For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. 2.31. /For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. 2.32. /For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. 2.33. /For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. 2.34. /For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. 2.35. /So spoke the Dream, and departed, and left him there, pondering in his heart on things that were not to be brought to pass. For in sooth he deemed that he should take the city of Priam that very day, fool that he was! seeing he knew not what deeds Zeus was purposing 2.36. /So spoke the Dream, and departed, and left him there, pondering in his heart on things that were not to be brought to pass. For in sooth he deemed that he should take the city of Priam that very day, fool that he was! seeing he knew not what deeds Zeus was purposing 2.37. /So spoke the Dream, and departed, and left him there, pondering in his heart on things that were not to be brought to pass. For in sooth he deemed that he should take the city of Priam that very day, fool that he was! seeing he knew not what deeds Zeus was purposing 2.38. /So spoke the Dream, and departed, and left him there, pondering in his heart on things that were not to be brought to pass. For in sooth he deemed that he should take the city of Priam that very day, fool that he was! seeing he knew not what deeds Zeus was purposing 2.39. /So spoke the Dream, and departed, and left him there, pondering in his heart on things that were not to be brought to pass. For in sooth he deemed that he should take the city of Priam that very day, fool that he was! seeing he knew not what deeds Zeus was purposing 2.40. /who was yet to bring woes and groanings on Trojans alike and Danaans throughout the course of stubborn fights. Then he awoke from sleep, and the divine voice was ringing in his ears. He sat upright and did on his soft tunic, fair and glistering, and about him cast his great cloak, and beneath his shining feet he bound his fair sandals 2.41. /who was yet to bring woes and groanings on Trojans alike and Danaans throughout the course of stubborn fights. Then he awoke from sleep, and the divine voice was ringing in his ears. He sat upright and did on his soft tunic, fair and glistering, and about him cast his great cloak, and beneath his shining feet he bound his fair sandals 2.42. /who was yet to bring woes and groanings on Trojans alike and Danaans throughout the course of stubborn fights. Then he awoke from sleep, and the divine voice was ringing in his ears. He sat upright and did on his soft tunic, fair and glistering, and about him cast his great cloak, and beneath his shining feet he bound his fair sandals 2.43. /who was yet to bring woes and groanings on Trojans alike and Danaans throughout the course of stubborn fights. Then he awoke from sleep, and the divine voice was ringing in his ears. He sat upright and did on his soft tunic, fair and glistering, and about him cast his great cloak, and beneath his shining feet he bound his fair sandals 2.44. /who was yet to bring woes and groanings on Trojans alike and Danaans throughout the course of stubborn fights. Then he awoke from sleep, and the divine voice was ringing in his ears. He sat upright and did on his soft tunic, fair and glistering, and about him cast his great cloak, and beneath his shining feet he bound his fair sandals 2.45. /and about his shoulders flung his silver-studded sword; and he grasped the sceptre of his fathers, imperishable ever, and therewith took his way along the ships of the brazen-coated Achaeans.Now the goddess Dawn went up to high Olympus, to announce the light to Zeus and the other immortals 2.46. /and about his shoulders flung his silver-studded sword; and he grasped the sceptre of his fathers, imperishable ever, and therewith took his way along the ships of the brazen-coated Achaeans.Now the goddess Dawn went up to high Olympus, to announce the light to Zeus and the other immortals 2.47. /and about his shoulders flung his silver-studded sword; and he grasped the sceptre of his fathers, imperishable ever, and therewith took his way along the ships of the brazen-coated Achaeans.Now the goddess Dawn went up to high Olympus, to announce the light to Zeus and the other immortals 2.48. /and about his shoulders flung his silver-studded sword; and he grasped the sceptre of his fathers, imperishable ever, and therewith took his way along the ships of the brazen-coated Achaeans.Now the goddess Dawn went up to high Olympus, to announce the light to Zeus and the other immortals 2.49. /and about his shoulders flung his silver-studded sword; and he grasped the sceptre of his fathers, imperishable ever, and therewith took his way along the ships of the brazen-coated Achaeans.Now the goddess Dawn went up to high Olympus, to announce the light to Zeus and the other immortals 2.50. /but Agamemnon bade the clear-voiced heralds summon to the place of gathering the long-haired Achaeans. And they made summons, and the men gathered full quickly.But the king first made the council of the great-souled elders to sit down beside the ship of Nestor, the king Pylos-born. 2.51. /but Agamemnon bade the clear-voiced heralds summon to the place of gathering the long-haired Achaeans. And they made summons, and the men gathered full quickly.But the king first made the council of the great-souled elders to sit down beside the ship of Nestor, the king Pylos-born. 2.52. /but Agamemnon bade the clear-voiced heralds summon to the place of gathering the long-haired Achaeans. And they made summons, and the men gathered full quickly.But the king first made the council of the great-souled elders to sit down beside the ship of Nestor, the king Pylos-born. 2.53. /but Agamemnon bade the clear-voiced heralds summon to the place of gathering the long-haired Achaeans. And they made summons, and the men gathered full quickly.But the king first made the council of the great-souled elders to sit down beside the ship of Nestor, the king Pylos-born. 2.54. /but Agamemnon bade the clear-voiced heralds summon to the place of gathering the long-haired Achaeans. And they made summons, and the men gathered full quickly.But the king first made the council of the great-souled elders to sit down beside the ship of Nestor, the king Pylos-born. 2.55. /And when he had called them together, he contrived a cunning plan, and said:Hearken, my friends, a Dream from heaven came to me in my sleep through the ambrosial night, and most like was it to goodly Nestor, in form and in stature and in build. It took its stand above my head, and spake to me, saying: 2.56. /And when he had called them together, he contrived a cunning plan, and said:Hearken, my friends, a Dream from heaven came to me in my sleep through the ambrosial night, and most like was it to goodly Nestor, in form and in stature and in build. It took its stand above my head, and spake to me, saying: 2.57. /And when he had called them together, he contrived a cunning plan, and said:Hearken, my friends, a Dream from heaven came to me in my sleep through the ambrosial night, and most like was it to goodly Nestor, in form and in stature and in build. It took its stand above my head, and spake to me, saying: 2.58. /And when he had called them together, he contrived a cunning plan, and said:Hearken, my friends, a Dream from heaven came to me in my sleep through the ambrosial night, and most like was it to goodly Nestor, in form and in stature and in build. It took its stand above my head, and spake to me, saying: 2.59. /And when he had called them together, he contrived a cunning plan, and said:Hearken, my friends, a Dream from heaven came to me in my sleep through the ambrosial night, and most like was it to goodly Nestor, in form and in stature and in build. It took its stand above my head, and spake to me, saying: 2.60. /‘Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. 2.61. /‘Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. 2.62. /‘Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. 2.63. /‘Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. 2.64. /‘Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, to whom a host is entrusted, and upon whom rest so many cares. But now, hearken thou quickly unto me, for I am a messenger to thee from Zeus, who, far away though he be, hath exceeding care for thee and pity. 2.65. /He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. 2.66. /He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. 2.67. /He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. 2.68. /He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. 2.69. /He biddeth thee arm the long-haired Achaeans with all speed, since now thou mayest take the broad-wayed city of the Trojans. For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. 2.70. /But do thou keep this in thy heart.’ So spake he, and was flown away, and sweet sleep let me go. Nay, come now, if in any wise we may, let us arm the sons of the Achaeans; but first will I make trial of them in speech, as is right, and will bid them flee with their benched ships; 2.71. /But do thou keep this in thy heart.’ So spake he, and was flown away, and sweet sleep let me go. Nay, come now, if in any wise we may, let us arm the sons of the Achaeans; but first will I make trial of them in speech, as is right, and will bid them flee with their benched ships; 2.828. /men of wealth, that drink the dark water of Aesepus, even the Troes, these again were led by the glorious son of Lycaon, Pandarus, to whom Apollo himself gave the bow.And they that held Adrasteia and the land of Apaesus, and that held Pityeia and the steep mount of Tereia 2.830. /these were led by Adrastus and Araphius, with corslet of linen, sons twain of Merops of Percote, that was above all men skilled in prophesying, and would not suffer his sons to go into war, the bane of men. But the twain would in no wise hearken, for the fates of black death were leading them on. 2.864. /but was slain beneath the hands of the son of Aeacus, swift of foot, in the river, where Achilles was making havoc of the Trojans and the others as well.And Phorcys and godlike Ascanius led the Phrygians from afar, from Ascania, and were eager to fight in the press of battle.And the Maeonians had captains twain, Mesthles and Antiphus 2.865. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale. 2.866. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale. 6.41. /themselves went on toward the city whither the rest were fleeing in rout; but their master rolled from out the car beside the wheel headlong in the dust upon his face. And to his side came Menelaus, son of Atreus, bearing his far-shadowing spear. 6.42. /themselves went on toward the city whither the rest were fleeing in rout; but their master rolled from out the car beside the wheel headlong in the dust upon his face. And to his side came Menelaus, son of Atreus, bearing his far-shadowing spear. 6.43. /themselves went on toward the city whither the rest were fleeing in rout; but their master rolled from out the car beside the wheel headlong in the dust upon his face. And to his side came Menelaus, son of Atreus, bearing his far-shadowing spear. 6.44. /themselves went on toward the city whither the rest were fleeing in rout; but their master rolled from out the car beside the wheel headlong in the dust upon his face. And to his side came Menelaus, son of Atreus, bearing his far-shadowing spear. 6.45. /Then Adrastus clasped him by the knees and besought him:Take me alive, thou son of Atreus, and accept a worthy ransom; treasures full many lie stored in the palace of my wealthy father, bronze and gold and iron wrought with toil; thereof would my father grant thee ransom past counting 6.46. /Then Adrastus clasped him by the knees and besought him:Take me alive, thou son of Atreus, and accept a worthy ransom; treasures full many lie stored in the palace of my wealthy father, bronze and gold and iron wrought with toil; thereof would my father grant thee ransom past counting 6.47. /Then Adrastus clasped him by the knees and besought him:Take me alive, thou son of Atreus, and accept a worthy ransom; treasures full many lie stored in the palace of my wealthy father, bronze and gold and iron wrought with toil; thereof would my father grant thee ransom past counting 6.48. /Then Adrastus clasped him by the knees and besought him:Take me alive, thou son of Atreus, and accept a worthy ransom; treasures full many lie stored in the palace of my wealthy father, bronze and gold and iron wrought with toil; thereof would my father grant thee ransom past counting 6.49. /Then Adrastus clasped him by the knees and besought him:Take me alive, thou son of Atreus, and accept a worthy ransom; treasures full many lie stored in the palace of my wealthy father, bronze and gold and iron wrought with toil; thereof would my father grant thee ransom past counting 6.50. /should he hear that I am alive at the ships of the Achaeans. So spake he, and sought to persuade the other's heart in his breast, and lo, Menelaus was about to give him to his squire to lead to the swift ships of the Achaeans, but Agamemnon came running to meet him, and spake a word of reproof, saying: 6.51. /should he hear that I am alive at the ships of the Achaeans. So spake he, and sought to persuade the other's heart in his breast, and lo, Menelaus was about to give him to his squire to lead to the swift ships of the Achaeans, but Agamemnon came running to meet him, and spake a word of reproof, saying: 6.52. /should he hear that I am alive at the ships of the Achaeans. So spake he, and sought to persuade the other's heart in his breast, and lo, Menelaus was about to give him to his squire to lead to the swift ships of the Achaeans, but Agamemnon came running to meet him, and spake a word of reproof, saying: 6.53. /should he hear that I am alive at the ships of the Achaeans. So spake he, and sought to persuade the other's heart in his breast, and lo, Menelaus was about to give him to his squire to lead to the swift ships of the Achaeans, but Agamemnon came running to meet him, and spake a word of reproof, saying: 6.54. /should he hear that I am alive at the ships of the Achaeans. So spake he, and sought to persuade the other's heart in his breast, and lo, Menelaus was about to give him to his squire to lead to the swift ships of the Achaeans, but Agamemnon came running to meet him, and spake a word of reproof, saying: 6.55. / Soft-hearted Menelaus, why carest thou thus for the men? Hath then so great kindness been done thee in thy house by Trojans? of them let not one escape sheer destruction and the might of our hands, nay, not the man-child whom his mother bears in her womb; let not even him escape 6.56. / Soft-hearted Menelaus, why carest thou thus for the men? Hath then so great kindness been done thee in thy house by Trojans? of them let not one escape sheer destruction and the might of our hands, nay, not the man-child whom his mother bears in her womb; let not even him escape 6.57. / Soft-hearted Menelaus, why carest thou thus for the men? Hath then so great kindness been done thee in thy house by Trojans? of them let not one escape sheer destruction and the might of our hands, nay, not the man-child whom his mother bears in her womb; let not even him escape 6.58. / Soft-hearted Menelaus, why carest thou thus for the men? Hath then so great kindness been done thee in thy house by Trojans? of them let not one escape sheer destruction and the might of our hands, nay, not the man-child whom his mother bears in her womb; let not even him escape 6.59. / Soft-hearted Menelaus, why carest thou thus for the men? Hath then so great kindness been done thee in thy house by Trojans? of them let not one escape sheer destruction and the might of our hands, nay, not the man-child whom his mother bears in her womb; let not even him escape 6.60. /but let all perish together out of Ilios, unmourned and unmarked. So spake the warrior, and turned his brother's mind, for he counselled aright; so Menelaus with his hand thrust from him the warrior Adrastus, and lord Agamemnon smote him on the flank, and he fell backward; and the son of Atreus 6.61. /but let all perish together out of Ilios, unmourned and unmarked. So spake the warrior, and turned his brother's mind, for he counselled aright; so Menelaus with his hand thrust from him the warrior Adrastus, and lord Agamemnon smote him on the flank, and he fell backward; and the son of Atreus 6.62. /but let all perish together out of Ilios, unmourned and unmarked. So spake the warrior, and turned his brother's mind, for he counselled aright; so Menelaus with his hand thrust from him the warrior Adrastus, and lord Agamemnon smote him on the flank, and he fell backward; and the son of Atreus 6.63. /but let all perish together out of Ilios, unmourned and unmarked. So spake the warrior, and turned his brother's mind, for he counselled aright; so Menelaus with his hand thrust from him the warrior Adrastus, and lord Agamemnon smote him on the flank, and he fell backward; and the son of Atreus 6.64. /but let all perish together out of Ilios, unmourned and unmarked. So spake the warrior, and turned his brother's mind, for he counselled aright; so Menelaus with his hand thrust from him the warrior Adrastus, and lord Agamemnon smote him on the flank, and he fell backward; and the son of Atreus 6.65. /planted his heel on his chest, and drew forth the ashen spear. Then Nestor shouted aloud, and called to the Argives:My friends, Danaan warriors, squires of Ares, let no man now abide behind in eager desire for spoil, that he may come to the ships bearing the greatest store; 16.693. /full easily, and again of himself he rouseth men to fight; and he it was that now put fury in the breast of Patroclus.Then whom first, whom last didst thou slay, Patroclus, when the gods called thee deathward? Adrastus first, and Autonous, and Echeclus 19.86. /Full often have the Achaeans spoken unto me this word, and were ever fain to chide me; howbeit it is not I that am at fault, but Zeus and Fate and Erinys, that walketh in darkness, seeing that in the midst of the place of gathering they cast upon my soul fierce blindness on that day, when of mine own arrogance I took from Achilles his prize. 19.87. /Full often have the Achaeans spoken unto me this word, and were ever fain to chide me; howbeit it is not I that am at fault, but Zeus and Fate and Erinys, that walketh in darkness, seeing that in the midst of the place of gathering they cast upon my soul fierce blindness on that day, when of mine own arrogance I took from Achilles his prize. 19.88. /Full often have the Achaeans spoken unto me this word, and were ever fain to chide me; howbeit it is not I that am at fault, but Zeus and Fate and Erinys, that walketh in darkness, seeing that in the midst of the place of gathering they cast upon my soul fierce blindness on that day, when of mine own arrogance I took from Achilles his prize. 19.89. /Full often have the Achaeans spoken unto me this word, and were ever fain to chide me; howbeit it is not I that am at fault, but Zeus and Fate and Erinys, that walketh in darkness, seeing that in the midst of the place of gathering they cast upon my soul fierce blindness on that day, when of mine own arrogance I took from Achilles his prize. 19.90. /But what could I do? It is God that bringeth all things to their issue. Eldest daughter of Zeus is Ate that blindeth all—a power fraught with bane; delicate are her feet, for it is not upon the ground that she fareth, but she walketh over the heads of men, bringing men to harm, and this one or that she ensnareth. 19.91. /But what could I do? It is God that bringeth all things to their issue. Eldest daughter of Zeus is Ate that blindeth all—a power fraught with bane; delicate are her feet, for it is not upon the ground that she fareth, but she walketh over the heads of men, bringing men to harm, and this one or that she ensnareth. 19.92. /But what could I do? It is God that bringeth all things to their issue. Eldest daughter of Zeus is Ate that blindeth all—a power fraught with bane; delicate are her feet, for it is not upon the ground that she fareth, but she walketh over the heads of men, bringing men to harm, and this one or that she ensnareth. 19.93. /But what could I do? It is God that bringeth all things to their issue. Eldest daughter of Zeus is Ate that blindeth all—a power fraught with bane; delicate are her feet, for it is not upon the ground that she fareth, but she walketh over the heads of men, bringing men to harm, and this one or that she ensnareth. 19.94. /But what could I do? It is God that bringeth all things to their issue. Eldest daughter of Zeus is Ate that blindeth all—a power fraught with bane; delicate are her feet, for it is not upon the ground that she fareth, but she walketh over the heads of men, bringing men to harm, and this one or that she ensnareth. 19.95. /Aye, and on a time she blinded Zeus, albeit men say that he is the greatest among men and gods; yet even him Hera, that was but a woman, beguiled in her craftiness on the day when Alcmene in fair-crowned Thebe was to bring forth the mighty Heracles. 19.96. /Aye, and on a time she blinded Zeus, albeit men say that he is the greatest among men and gods; yet even him Hera, that was but a woman, beguiled in her craftiness on the day when Alcmene in fair-crowned Thebe was to bring forth the mighty Heracles.
3. Sappho, Fragments, 25, 103 (7th cent. BCE - 6th cent. BCE)

4. Sappho, Fragments, 25, 103 (7th cent. BCE - 6th cent. BCE)

5. Sappho, Fragments, 25, 103 (7th cent. BCE - 6th cent. BCE)

6. Aeschylus, Prometheus Bound, 936 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

936. οἱ προσκυνοῦντες τὴν Ἀδράστειαν σοφοί. Προμηθεύς 936. Wise are they who do homage to Necessity. Prometheus
7. Euripides, Hecuba, 1613, 1612 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. Euripides, Iphigenia At Aulis, 1613, 1612 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Euripides, Phoenician Women, 1580-1581, 1579 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Herodotus, Histories, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.46.1, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.87.2, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.107, 1.108, 1.120, 1.175, 1.182, 1.192, 1.196, 1.198, 1.199, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.209.4, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 2.91, 2.139, 2.141, 2.142, 2.152, 2.161, 2.162, 2.163, 2.169, 3.4, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.64, 3.65, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.149, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.91, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.171, 4.172, 4.173, 4.177, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.55, 5.56, 5.91, 5.92, 6.27, 6.69, 6.75, 6.84, 6.105, 6.107, 6.117, 6.118, 6.131, 6.132, 7.10.ε, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.35, 7.39, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.114, 7.115, 7.116, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120, 7.133, 7.137, 7.170, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 8.54, 8.57, 8.84, 8.99, 8.104, 8.109, 8.115, 8.118, 8.119, 8.120, 8.129, 9.100, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119, 9.120, 9.121 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.10. As Gyges could not escape, he consented. Candaules, when he judged it to be time for bed, brought Gyges into the chamber; his wife followed presently, and when she had come in and was laying aside her garments, Gyges saw her; ,when she turned her back upon him to go to bed, he slipped from the room. The woman glimpsed him as he went out, and perceived what her husband had done. But though shamed, she did not cry out or let it be seen that she had perceived anything, for she meant to punish Candaules; ,since among the Lydians and most of the foreign peoples it is felt as a great shame that even a man be seen naked.
11. Sophocles, Electra, 1364-1366, 1363 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Sophocles, Oedipus At Colonus, 1612 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Sophocles, Oedipus The King, 1283-1285, 1282 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14. Xenophon, The Persian Expedition, 3.1.11-3.1.14, 4.3.8, 6.1.22, 7.8.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.1.11. Now when the time of perplexity came, he was distressed as well as everybody else and was unable to sleep; but, getting at length a little sleep, he had a dream. It seemed to him that there was a clap of thunder and a bolt fell on his father’s house, setting the whole house ablaze. 3.1.12. He awoke at once in great fear, and judged the dream in one way an auspicious one, because in the midst of hardships and perils he had seemed to behold a great light from Zeus; but looking at it in another way he was fearful, since the dream came, as he thought, from Zeus the King and the fire appeared to blaze all about, lest he might not be able to escape out of the King’s country, King Zeus in the dream is the Persian King in the interpretation. but might be shut in on all sides by various difficulties. 3.1.13. Now what it really means to have such a dream one may learn from the events which followed the dream—and they were these: Firstly, on the moment of his awakening the thought occurred to him: Why do I lie here? The night is wearing on, and at daybreak it is likely that the enemy will be upon us. And if we fall into the King’s hands, what is there to prevent our living to behold all the most grievous sights and to experience all the most dreadful sufferings, and then being put to death with insult? 3.1.14. As for defending ourselves, however, no one is making preparations or taking thought for that, but we lie here just as if it were possible for us to enjoy our ease. What about myself, then? From what state am I expecting the general to come who is to perform these duties? And what age must I myself wait to attain? For surely I shall never be any older, if this day I give myself up to the enemy. 4.3.8. That day and night, accordingly, they remained there, in great perplexity. But Xenophon had a dream; he thought that he was bound in fetters, but that the fetters fell off from him of their own accord, so that he was released and could take as long steps διαβαίνειν, which also means to cross a river (see above). Here lay the good omen of the dream. as he pleased. When dawn came, he went to Cheirisophus, told him he had hopes that all would be well, and related to him his dream. 6.1.22. Quite unable as he was to decide the question, it seemed best to him to consult the gods; and he accordingly brought two victims to the altar and proceeded to offer sacrifice to King Zeus, the very god that the oracle at Delphi had prescribed for him; cp. Xen. Anab. 3.1.5 ff. and it was likewise from this god, as he believed, that the dream cp. Xen. Anab. 3.1.11 f. came which he had at the time when he took the first steps toward assuming a share in the charge of the army. 7.8.1. It was likewise resolved that the generals should undergo an inquiry with reference to their past conduct. When they presented their statements, Philesius and Xanthicles were condemned, for their careless guarding of the merchantmen’s cargoes, cp. Xen. Anab. 5.1.16 . to pay the loss incurred, namely, twenty minas, and Sophaenetus, for neglect of duty in the office to which he had been chosen, cp. Xen. Anab. 5.3.1, and see critical note. was fined ten minas. Accusations were also made against Xenophon by certain men who claimed that he had beaten them, and so brought the charge of wanton assault. 7.8.1. From there they sailed across to Lampsacus, where Xenophon was met by Eucleides, the Phliasian seer, son of the Cleagoras who painted the mural paintings in the Lyceum. The famous gymnasium at Athens . Eucleides congratulated Xenophon upon his safe return, and asked him how much gold he had got.
15. Xenophon, The Education of Cyrus, 8.7.2, 8.7.21 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8.7.2. As he slept in the palace, he saw a vision: a He is warned in a vision figure of more than human majesty appeared to him in a dream and said: Make ready, Literally Be packing up ; cf. Varro, de R.R. 1. 1: annus octogesimus admonet me ut sarcinas colligam antequam proficiscar e vita. Cyrus ; for thou shalt soon depart to the gods. When the vision was past, he awoke and seemed almost to know that the end of his life was at hand. 8.7.21. Consider again, he continued, that there is nothing in the world more nearly akin to death than is sleep; and the soul of man at just such times is revealed in its most divine aspect and at such times, too, it looks forward into the future; for then, it seems, it is most untrammelled by the bonds of the flesh.
16. Diodorus Siculus, Historical Library, 1.65 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.65. 1.  After the kings mentioned above Bocchoris succeeded to the throne, a man who was altogether contemptible in personal appearance but in sagacity far surpassed all former kings.,2.  Much later Egypt was ruled by Sabaco, who was by birth an Ethiopian and yet in piety and uprightness far surpassed his predecessors.,3.  A proof of his goodness may be found in his abolition of the severest one of the customary penalties (I refer to the taking of life);,4.  for instead of executing the condemned he put them in chains at forced labour for the cities, and by their services constructed many dykes and dug out not a few well-placed canals; for he held that in this way he had reduced for those who were being chastised the severity of their punishment, while for the cities he had procured, in exchange for useless penalties, something of great utility.,5.  And the excessiveness of his piety may be inferred from a vision which he had in a dream and his consequent abdication of the throne.,6.  For he thought that the god of Thebes told him while he slept that he would not be able to reign over Egypt in happiness or for any great length of time, unless he should cut the bodies of all the priests in twain and accompanied by his retinue pass through the very midst of them.,7.  And when this dream came again and again, he summoned the priests from all over the land and told them that by his presence in the country he was offending the god; for were that not the case such a command would not be given to him in his sleep.,8.  And so he would rather, he continued, departing pure of all defilement from the land, deliver his life to destiny than offend the Lord, stain his own life by an impious slaughter, and reign over Egypt. And in the end he returned the kingdom to the Egyptians and retired again to Ethiopia.
17. Strabo, Geography, 10.3.12, 12.8.11, 13.4.6, 14.1.3, 14.1.5, 14.2.23-14.2.24 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10.3.12. But as for the Berecyntes, a tribe of Phrygians, and the Phrygians in general, and those of the Trojans who live round Ida, they too hold Rhea in honor and worship her with orgies, calling her Mother of the Gods and Agdistis and Phrygia the Great Goddess, and also, from the places where she is worshipped, Idaea and Dindymene and Sipylene and Pessinuntis and Cybele and Cybebe. The Greeks use the same name Curetes for the ministers of the goddess, not taking the name, however, from the same mythical story, but regarding them as a different set of Curetes, helpers as it were, analogous to the Satyri; and the same they also call Corybantes. 12.8.11. Cyzicus is an island in the Propontis, being connected with the mainland by two bridges; and it is not only most excellent in the fertility of its soil, but in size has a perimeter of about five hundred stadia. It has a city of the same name near the bridges themselves, and two harbors that can be closed, and more than two hundred ship-sheds. One part of the city is on level ground and the other is near a mountain called Arcton-oros. Above this mountain lies another mountain, Dindymus; it rises into a single peak, and it has a sanctuary of Dindymene, Mother of the Gods, which was founded by the Argonauts. This city rivals the foremost of the cities of Asia in size, in beauty, and in its excellent administration of affairs both in peace and in war. And its adornment appears to be of a type similar to that of Rhodes and Massalia and ancient Carthage. Now I am omitting most details, but I may say that there are three directors who take care of the public buildings and the engines of war, and three who have charge of the treasure-houses, one of which contains arms and another engines of war and another grain. They prevent the grain from spoiling by mixing Chalcidic earth with it. They showed in the Mithridatic war the advantage resulting from this preparation of theirs; for when the king unexpectedly came over against them with one hundred and fifty thousand men and with a large cavalry, and took possession of the mountain opposite the city, the mountain called Adrasteia, and of the suburb, and then, when he transferred his army to the neck of land above the city and was fighting them, not only on land, but also by sea with four hundred ships, the Cyziceni held out against all attacks, and, by digging a counter-tunnel, all but captured the king alive in his own tunnel; but he forestalled this by taking precautions and by withdrawing outside his tunnel: Lucullus, the Roman general, was able, though late, to send an auxiliary force to the city by night; and, too, as an aid to the Cyziceni, famine fell upon that multitudinous army, a thing which the king did not foresee, because he suffered a great loss of men before he left the island. But the Romans honored the city; and it is free to this day, and holds a large territory, not only that which it has held from ancient times, but also other territory presented to it by the Romans; for, of the Troad, they possess the parts round Zeleia on the far side of the Aesepus, as also the plain of Adrasteia, and, of Lake Dascylitis, they possess some parts, while the Byzantians possess the others. And in addition to Dolionis and Mygdonis they occupy a considerable territory extending as far as lake Miletopolitis and Lake Apolloniatis itself. It is through this region that the Rhyndacus River flows; this river has its sources in Azanitis, and then, receiving from Mysia Abrettene, among other rivers, the Macestus, which flows from Ancyra in Abaeitis, empties into the Propontis opposite the island Besbicos. In this island of the Cyziceni is a well-wooded mountain called Artace; and in front of this mountain lies an isle bearing the same name; and near by is a promontory called Melanus, which one passes on a coasting-voyage from Cyzicus to Priapus. 13.4.6. The verses of Homer are about as follows: Mnesthles and Antiphus, the two sons of Talaemenes, whose mother was Lake Gygaea, who led also the Meionians, who were born at the foot of Tmolus; but some add the following fourth verse: At the foot of snowy Tmolus, in the fertile land of Hyde. But there is no Hyde to be found in the country of the Lydians. Some also put Tychius there, of whom the poet says,far the best of workers in hide, who lived in Hyde. And they add that the place is woody and subject to strokes of lightning, and that the Arimi live there, for after Homer's verse,in the land of the Arimi where men say is the couch of Typhon, they insert the words,in a wooded place, in the fertile land of Hyde. But others lay the scene of this myth in Cilicia, and some lay it in Syria, and still others in the Pithecussae Islands, who say that among the Tyrrhenians pitheci are called arimi. Some call Sardeis Hyde, while others call its acropolis Hyde. But the Scepsian thinks that those writers are most plausible who place the Arimi in the Catacecaumene country in Mysia. But Pindar associates the Pithecussae which lie off the Cymaean territory, as also the territory in Sicily, with the territory in Cilicia, for he says that Typhon lies beneath Aetna: Once he dwelt in a far-famed Cilician cavern; now, however, his shaggy breast is o'er-pressed by the sea-girt shores above Cumae and by Sicily. And again,round about him lies Aetna with her haughty fetters, and again,but it was father Zeus that once amongst the Arimi, by necessity, alone of the gods, smote monstrous Typhon of the fifty heads. But some understand that the Syrians are Arimi, who are now called the Arimaeans, and that the Cilicians in Troy, forced to migrate, settled again in Syria and cut off for themselves what is now called Cilicia. Callisthenes says that the Arimi, after whom the neighboring mountains are called Arima, are situated near Mt. Calycadnus and the promontory of Sarpedon near the Corycian cave itself. 14.1.3. Pherecydes says concerning this seaboard that Miletus and Myus and the parts round Mycale and Ephesus were in earlier times occupied by Carians, and that the coast next thereafter, as far as Phocaea and Chios and Samos, which were ruled by Ancaeus, was occupied by Leleges, but that both were driven out by the Ionians and took refuge in the remaining parts of Caria. He says that Androclus, legitimate son of Codrus the king of Athens, was the leader of the Ionian colonization, which was later than the Aeolian, and that he became the founder of Ephesus; and for this reason, it is said, the royal seat of the Ionians was established there. And still now the descendants of his family are called kings; and they have certain honors, I mean the privilege of front seats at the games and of wearing purple robes as insignia of royal descent, and staff instead of sceptre, and of the superintendence of the sacrifices in honor of the Eleusinian Demeter. Miletus was founded by Neleus, a Pylian by birth. The Messenians and the Pylians pretend a kind of kinship with one another, according to which the more recent poets call Nestor a Messenian; and they say that many of the Pylians accompanied Melanthus, father of Codrus, and his followers to Athens, and that, accordingly, all this people sent forth the colonizing expedition in common with the Ionians. There is an altar, erected by Neleus, to be seen on the Poseidium. Myus was founded by Cydrelus, bastard son of Codrus; Lebedus by Andropompus, who seized a place called Artis; Colophon by Andraemon a Pylian, according to Mimnermus in his Nanno; Priene by Aepytus the son of Neleus, and then later by Philotas, who brought a colony from Thebes; Teos, at first by Athamas, for which reason it is by Anacreon called Athamantis, and at the time of the Ionian colonization by Nauclus, bastard son of Codrus, and after him by Apoecus and Damasus, who were Athenians, and Geres, a Boeotian; Erythrae by Cnopus, he too a bastard son of Codrus; Phocaea by the Athenians under Philogenes; Clazomenae by Paralus; Chios by Egertius, who brought with him a mixed crowd; Samos by Tembrion, and then later by Procles. 14.1.5. Next after the Poseidium of the Milesians, eighteen stadia inland, is the oracle of Apollo Didymeus among the Branchidae. It was set on fire by Xerxes, as were also the other sanctuaries, except that at Ephesus. The Branchidae gave over the treasures of the god to the Persian king, and accompanied him in his flight in order to escape punishment for the robbing and the betrayal of the sanctuary. But later the Milesians erected the largest temple in the world, though on account of its size it remained without a roof. At any rate, the circuit of the sacred enclosure holds a village settlement; and there is a magnificent sacred grove both inside and outside the enclosure; and other sacred enclosures contain the oracle and sacred things. Here is laid the scene of the myth of Branchus and the love of Apollo. It is adorned with costliest offerings consisting of early works of art. Thence to the city is no long journey, by land or by sea. 14.2.23. But as for Mylasa: it is situated in an exceedingly fertile plain; and above the plain, towering into a peak, rises a mountain, which has a most excellent quarry of white marble. Now this quarry is of no small advantage, since it has stone in abundance and close at hand, for building purposes and in particular for the building of sanctuaries and other public works; accordingly this city, if any city is, is in every way beautifully adorned with porticoes and temples. But one may well be amazed at those who so absurdly founded the city at the foot of a steep and commanding crag. Accordingly, one of the commanders, amazed at the fact, is said to have said, If the man who founded this city was not afraid, wasn't he at least ashamed? The Mylasians have two sanctuaries of Zeus, Zeus Osogoos, as he is called, and Zeus Labraundenus. The former is in the city, whereas Labraunda is a village far from the city, being situated on the mountain near the pass that leads over from Alabanda to Mylasa. At Labraunda there is an ancient temple and image [xoanon] of Zeus Stratius. It is honored by the people all about and by the Mylasians; and there is a paved road of almost sixty stadia from it to Mylasa, called the Sacred Way, on which their sacred processions are conducted. The priestly offices are held by the most distinguished of the citizens, always for life. Now these two are particular to the city; but there is a third sanctuary, that of the Carian Zeus, which is a common possession of all Carians, and in which, as brothers, both Lydians and Mysians have a share. It is related that Mylasa was a mere village in ancient times, but that it was the native land and royal residence of the Carians of the house of Hecatomnos. The city is nearest to the sea at Physcus; and this is their seaport. 14.2.24. Mylasa has had two notable men in my time, who were at once orators and leaders of the city, Euthydemus and Hybreas. Now Euthydemus, having inherited from his ancestors great wealth and high repute, and having added to these his own cleverness, was not only a great man in his native land, but was also thought worthy of the foremost honor in Asia. As for Hybreas, as he himself used to tell the story in his school and as confirmed by his fellow-citizens, his father left him a mule-driver and a wood-carrying mule. And, being supported by these, he became a pupil of Diotrephes of Antiocheia for a short time, and then came back and surrendered himself to the office of market-clerk. But when he had been tossed about in this office and had made but little money, he began to apply himself to the affairs of state and to follow closely the speakers of the forum. He quickly grew in power, and was already an object of amazement in the lifetime of Euthydemus, but in particular after his death, having become master of the city. So long as Euthydemus lived he strongly prevailed, being at once powerful and useful to the city, so that even if there was something tyrannical about him, it was atoned for by the fact that it was attended by what was good for the city. At any rate, people applaud the following statement of Hybreas, made by him towards the end of a public speech: Euthydemus: you are an evil necessary to the city, for we can live neither with you nor without you. However, although he had grown very strong and had the repute of being both a good citizen and orator, he stumbled in his political opposition to Labienus; for while the others, since they were without arms and inclined to peace, yielded to Labienus when he was coming against them with an army and an allied Parthian force, the Parthians by that time being in possession of Asia, yet Zeno of Laodiceia and Hybreas, both orators, refused to yield and caused their own cities to revolt. Hybreas also provoked Labienus, a lad who was irritable and full of folly, by a certain pronouncement; for when Labienus proclaimed himself Parthian Emperor, Hybreas said, Then I too call myself Carian Emperor. Consequently Labienus set out against the city with cohorts of Roman soldiers in Asia that were already organized. Labienus did not seize Hybreas, however, since he had withdrawn to Rhodes, but he shamefully maltreated his home, with its costly furnishings, and plundered it. And he likewise damaged the whole of the city. But though Hybreas abandoned Asia, he came back and rehabilitated both himself and the city. So much, then, for Mylasa.
18. Apollodorus, Bibliotheca, 1.1.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Plutarch, Aristides, 11.3-11.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Plutarch, Pericles, 1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Longus, Daphnis And Chloe, 4.35 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Pausanias, Description of Greece, 7.17.9-7.17.12 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

7.17.9. The people of Dyme have a temple of Athena with an extremely ancient image; they have as well a sanctuary built for the Dindymenian mother and Attis. As to Attis, I could learn no secret about him, Or, with the proposed addition of ὄν : “Who Attis was I could not discover, as it is a religious secret.” but Hermesianax, the elegiac poet, says in a poem that he was the son of Galaus the Phrygian, and that he was a eunuch from birth. The account of Hermesianax goes on to say that, on growing up, Attis migrated to Lydia and celebrated for the Lydians the orgies of the Mother; that he rose to such honor with her that Zeus, being wroth at it, Or, reading αὐτοῖς and Ἄττῃ : “honor with them that Zeus, being wroth with him, sent, etc.” sent a boar to destroy the tillage of the Lydians. 7.17.10. Then certain Lydians, with Attis himself, were killed by the boar, and it is consistent with this that the Gauls who inhabit Pessinus abstain from pork. But the current view about Attis is different, the local legend about him being this. Zeus, it is said, let fall in his sleep seed upon the ground, which in course of time sent up a demon, with two sexual organs, male and female. They call the demon Agdistis. But the gods, fearing With δήσαντες the meaning is: “bound Agdistis and cut off.” Agdistis, cut off the male organ. 7.17.11. There grew up from it an almond-tree with its fruit ripe, and a daughter of the river Sangarius, they say, took of the fruit and laid it in her bosom, when it at once disappeared, but she was with child. A boy was born, and exposed, but was tended by a he-goat. As he grew up his beauty was more than human, and Agdistis fell in love with him. When he had grown up, Attis was sent by his relatives to Pessinus, that he might wed the king's daughter. 7.17.12. The marriage-song was being sung, when Agdistis appeared, and Attis went mad and cut off his genitals, as also did he who was giving him his daughter in marriage. But Agdistis repented of what he had done to Attis, and persuaded Zeus to grant that the body of Attis should neither rot at all nor decay.
23. Arnobius, Against The Gentiles, 5.5-5.7, 5.14, 5.17 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

24. Callimachus, Hymns, 3.242-3.247Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185
"historiography, hellenistic" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
"justice, divine" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 183, 185
"punishment, mirroring or apt" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
ability to handle good fortune Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
adonis Alvar Ezquerra, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation, and Ethics in the Cults of Cybele, Isis, and Mithras (2008) 64; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
adrasteia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
adrastus, king of hellespontine phrygia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
adrastus, of sicyon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
adrastus, phrygian, son of gordius Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
adrastus, trojan ally Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
adrastus of phrygia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
aeschylus, prometheus bound Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
aeschylus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
aeschylus of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
agamemnon de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
agamemnon of mycenae Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
anthropomorphism Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
antimachus of colophon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
antoniopolis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
antonius, m. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
aphrodite Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
apollo, cult of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
apollo (god) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonia in lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonihieritae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
arimnestus of plataea Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
arrogance Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
artabanus of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
artaüctes of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
artemis, of ephesus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
artemis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
asia, barbarians (non-greeks) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
asia, greeks (ionians) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
asia, royal funerals of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
assyria and assyrians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
astyages Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
ates/atys Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142, 333
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
attis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
audience Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
babylon, babylonians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
babylon and babylonians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
berecynthian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
branchidae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
burkert, walter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
cadi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
cambyses Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
cambyses of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
chance Versnel, Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology (2011) 182
chloe Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
chorus / choral lyric de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
cohen, mark e. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
coincidences, as a sign of divine involvement Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
croesus, and atys Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142, 333
croesus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
croesus (king of lydia) Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
croesus of lydia, dreams and omens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
croesus of lydia, phthonos and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
croesus of lydia, piety of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
croesus of lydia, solon and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
croesus of lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
culture Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
cyrus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
cyrus the great Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 184
cyrus the great (king of persia) Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
daimones Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
daphnis Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
darius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182
dedications Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
delphic oracle Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 184
destruction/ruin Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
detienne, marcel Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
didyma Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
diodorus siculus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
divination, incubation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
divination, the delphic oracle Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
divination Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
divine visits, herodotus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
dramaturgy Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
dream, passim, esp., anticipatory function of sign dream Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
dream, passim, esp., epiphany dream Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
dream, passim, esp., sign dream (= episode dream) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
dream, passim, esp. Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
dream-mindedness Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
dreams and visions, examples, herodotus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
dreams and visions, incubation, oracular Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
effeminacy Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
electra de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
enviousness (of the gods) Versnel, Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology (2011) 182
evaluation, internal Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182
excessive luck, wealth Versnel, Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology (2011) 182
fate Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
fiction Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
fontenrose, joseph Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
funerary cult, and monuments Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
funerary cult, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
funerary cult Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
gods, mortal, human Versnel, Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology (2011) 182
gordias Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
graeca interpretatio Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
hellespontine phrygia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
hephaestus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
herodotus, military training in Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
herodotus, prosperity in Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
herodotus, religious perspective of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
herodotus, sources used by Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
herodotus, subjugation/subject-people in Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
herodotus, weakness of non-persians Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
herodotus, wise advisers Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
herodotus Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
heroes and heroines, of elaeus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
hippias Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
how, walter w. and joseph wells Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
humility Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 184, 185
hunt and hunting Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
hyde Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
ida Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
identity de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
india, indians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
ionia, ionians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
jealousy of the divine Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
juxtaposition, as a means of moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183
kingship, lydian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
kybele Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
law Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
leto Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
libya, libyans Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
life de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
lifeworld, lifeworld experience Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
logos, structure Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
luxury Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
lydians Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
macedonia, macedonians, settlers elsewhere Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
maeander river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
maeonia, maeonii Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
manteis Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
marriage customs, and funerary customs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
marriage customs, of tyrants Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
massagetae Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
mesopotamia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
miletus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
military, training Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
mora Alvar Ezquerra, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation, and Ethics in the Cults of Cybele, Isis, and Mithras (2008) 64
mother of the gods, and artemis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
mother of the gods, and athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
mother of the gods, and nemesis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
mother of the gods, and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
mother of the gods, associated with mountains Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
mother of the gods, multiple identities of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142, 333
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
mysia and mysians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
mysotimolitae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
myth-critics' Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
myth Alvar Ezquerra, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation, and Ethics in the Cults of Cybele, Isis, and Mithras (2008) 64
myth and mythology Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
narrative manners and techniques Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
nemesis Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
niobe Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
olympus, mount, in mysia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
oracles Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181; Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
otanes Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
otanes of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
overconfidence Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
overdetermination Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 184, 185
pactolus river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
palaephatus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
patterning Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
pausanias the periegete Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
penelope Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
peripeteia Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183
persia and persians, customs of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
persians Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
philosophy Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
phrygia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
phrygia and phrygians, hellespontine Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
phthonos Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
phylarchus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
plot Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
pollution Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
polybius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
polycrates of samos Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
prayers Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
prometheus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
prophecy Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
prophecy and prophets Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
protesilaus, hero of elaeus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
reality Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 253
reversals of fortune Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
rites, ritual de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
roads Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 284
sabacus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sacred marriage, in mesopotamia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
sacred marriage Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
sacrifices Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
sappho Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
sardis, under lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
sardis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
scythia, scythians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
sethus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sign Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
smerdis of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
smintheum Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 284
softness/weakness Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
solon of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151, 163
sorrow de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
soul Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sparta and spartans, royal funerals at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
spies Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
stern, j. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
table of the sun Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
tantalus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
thales of miletus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 207
thebes and thebans, boeotian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
thrace, thracians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
timaeus of tauromenium Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
tmolus, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
tragedy de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 192
travels Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 284
trojan war Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
tyche Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
tyranny, theology of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 142
uncertainty of human life Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 185
vermaseren, m.j. Alvar Ezquerra, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation, and Ethics in the Cults of Cybele, Isis, and Mithras (2008) 64
vignettes, moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
vipsanius agrippa, m. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
wealth/prosperity Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
wealth Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
women Gorman, Gorman, Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature (2014) 125
xenia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
xerxes Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153, 253
xerxes of persia, phthonos and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 151
xerxes of persia, respect for religious conventions Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
zeus, aphrodisios Versnel, Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology (2011) 179
zeus Alvar Ezquerra, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation, and Ethics in the Cults of Cybele, Isis, and Mithras (2008) 64; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 163, 207; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 333
θώματα (marvels) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
λόγος (oral report, story, prose text) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
νόμοι (laws and customs) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
ἔργα μεγάλα (great accomplishments) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43