Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.209


ἐπείτε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα, νυκτὸς ἐπελθούσης εἶδε ὄψιν εὕδων ἐν τῶν Μασσαγετέων τῇ χωρῇ τοιήνδε· ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ δὲ τῷ Ἀρσάμεος ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ ἦν τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύτατος, ἐὼν τότε ἡλικίην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ οὗτος κατελέλειπτο ἐν Πέρσῃσι· οὐ γὰρ εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. ἐπεὶ ὦν δὴ ἐξηγέρθη ὁ Κῦρος, ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος. ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ἡ ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον εἶπε “Ὕστασπες, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε. ὡς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα, ἐγὼ σημανέω· ἐμεῦ θεοὶ κήδονται καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα. ἤδη ὦν ἐν τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων εἶδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. οὔκων ἐστὶ μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ μὴ ἐκεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί· σύ νυν τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας καὶ ποίεε ὅκως, ἐπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι καταστήσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον.”After he had crossed the Araxes, he dreamed that night while sleeping in the country of the Massagetae that he saw the eldest of Hystapes' sons with wings on his shoulders, the one wing overshadowing Asia and the other Europe . ,Hystaspes son of Arsames was an Achaemenid, and Darius was the eldest of his sons, then about twenty years old; this Darius had been left behind in Persia, not yet being of an age to go on campaign. ,So when Cyrus awoke he considered his vision, and because it seemed to him to be of great importance, he sent for Hystaspes and said to him privately, “Hystaspes, I have caught your son plotting against me and my sovereignty; and I will tell you how I know this for certain. ,The gods care for me and show me beforehand all that is coming. Now then, I have seen in a dream in the past night your eldest son with wings on his shoulders, overshadowing Asia with the one and Europe with the other. ,From this vision, there is no way that he is not plotting against me. Therefore hurry back to Persia, and see that when I come back after subjecting this country you bring your son before me to be questioned about this.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Herodotus, Histories, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.107, 1.108, 1.118, 1.120, 1.124, 1.126, 1.182, 1.192, 1.196, 1.198, 1.199, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209.4, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 2.91, 2.139, 2.141, 2.142, 2.152, 2.161, 2.162, 2.163, 2.169, 3.3, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.64, 3.65, 3.98, 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.108, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.149, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.91, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.171, 4.172, 4.173, 4.177, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.205, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.49, 5.55, 5.56, 5.91, 5.92, 6.69, 6.76, 6.105, 6.107, 6.117, 6.118, 6.131, 7.8, 7.9, 7.10, 7.10.ε, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.35, 7.37, 7.39, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.99, 7.113, 7.114, 7.115, 7.116, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120, 7.133, 7.137, 7.143, 7.144, 7.170, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.217, 7.218, 8.54, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.68, 8.75, 8.76, 8.77, 8.79, 8.80, 8.81, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.99, 8.103, 8.109, 8.115, 8.118, 8.119, 8.120, 8.129, 9.16, 9.61, 9.62, 9.76, 9.122 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.10. As Gyges could not escape, he consented. Candaules, when he judged it to be time for bed, brought Gyges into the chamber; his wife followed presently, and when she had come in and was laying aside her garments, Gyges saw her; ,when she turned her back upon him to go to bed, he slipped from the room. The woman glimpsed him as he went out, and perceived what her husband had done. But though shamed, she did not cry out or let it be seen that she had perceived anything, for she meant to punish Candaules; ,since among the Lydians and most of the foreign peoples it is felt as a great shame that even a man be seen naked.
2. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 5.84-5.111 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Xenophon, The Persian Expedition, 3.1.11-3.1.14, 4.3.8, 6.1.22, 7.8.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.1.11. Now when the time of perplexity came, he was distressed as well as everybody else and was unable to sleep; but, getting at length a little sleep, he had a dream. It seemed to him that there was a clap of thunder and a bolt fell on his father’s house, setting the whole house ablaze. 3.1.12. He awoke at once in great fear, and judged the dream in one way an auspicious one, because in the midst of hardships and perils he had seemed to behold a great light from Zeus; but looking at it in another way he was fearful, since the dream came, as he thought, from Zeus the King and the fire appeared to blaze all about, lest he might not be able to escape out of the King’s country, King Zeus in the dream is the Persian King in the interpretation. but might be shut in on all sides by various difficulties. 3.1.13. Now what it really means to have such a dream one may learn from the events which followed the dream—and they were these: Firstly, on the moment of his awakening the thought occurred to him: Why do I lie here? The night is wearing on, and at daybreak it is likely that the enemy will be upon us. And if we fall into the King’s hands, what is there to prevent our living to behold all the most grievous sights and to experience all the most dreadful sufferings, and then being put to death with insult? 3.1.14. As for defending ourselves, however, no one is making preparations or taking thought for that, but we lie here just as if it were possible for us to enjoy our ease. What about myself, then? From what state am I expecting the general to come who is to perform these duties? And what age must I myself wait to attain? For surely I shall never be any older, if this day I give myself up to the enemy. 4.3.8. That day and night, accordingly, they remained there, in great perplexity. But Xenophon had a dream; he thought that he was bound in fetters, but that the fetters fell off from him of their own accord, so that he was released and could take as long steps διαβαίνειν, which also means to cross a river (see above). Here lay the good omen of the dream. as he pleased. When dawn came, he went to Cheirisophus, told him he had hopes that all would be well, and related to him his dream. 6.1.22. Quite unable as he was to decide the question, it seemed best to him to consult the gods; and he accordingly brought two victims to the altar and proceeded to offer sacrifice to King Zeus, the very god that the oracle at Delphi had prescribed for him; cp. Xen. Anab. 3.1.5 ff. and it was likewise from this god, as he believed, that the dream cp. Xen. Anab. 3.1.11 f. came which he had at the time when he took the first steps toward assuming a share in the charge of the army. 7.8.1. It was likewise resolved that the generals should undergo an inquiry with reference to their past conduct. When they presented their statements, Philesius and Xanthicles were condemned, for their careless guarding of the merchantmen’s cargoes, cp. Xen. Anab. 5.1.16 . to pay the loss incurred, namely, twenty minas, and Sophaenetus, for neglect of duty in the office to which he had been chosen, cp. Xen. Anab. 5.3.1, and see critical note. was fined ten minas. Accusations were also made against Xenophon by certain men who claimed that he had beaten them, and so brought the charge of wanton assault. 7.8.1. From there they sailed across to Lampsacus, where Xenophon was met by Eucleides, the Phliasian seer, son of the Cleagoras who painted the mural paintings in the Lyceum. The famous gymnasium at Athens . Eucleides congratulated Xenophon upon his safe return, and asked him how much gold he had got.
4. Xenophon, The Education of Cyrus, 8.7.2, 8.7.21 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8.7.2. As he slept in the palace, he saw a vision: a He is warned in a vision figure of more than human majesty appeared to him in a dream and said: Make ready, Literally Be packing up ; cf. Varro, de R.R. 1. 1: annus octogesimus admonet me ut sarcinas colligam antequam proficiscar e vita. Cyrus ; for thou shalt soon depart to the gods. When the vision was past, he awoke and seemed almost to know that the end of his life was at hand. 8.7.21. Consider again, he continued, that there is nothing in the world more nearly akin to death than is sleep; and the soul of man at just such times is revealed in its most divine aspect and at such times, too, it looks forward into the future; for then, it seems, it is most untrammelled by the bonds of the flesh.
5. Septuagint, Judith, 8.2-8.3, 8.12-8.14, 8.33, 9.9 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

8.2. Her husband Manasseh, who belonged to her tribe and family, had died during the barley harvest. 8.3. For as he stood overseeing the men who were binding sheaves in the field, he was overcome by the burning heat, and took to his bed and died in Bethulia his city. So they buried him with his fathers in the field between Dothan and Balamon. 8.12. Who are you, that have put God to the test this day, and are setting yourselves up in the place of God among the sons of men? 8.13. You are putting the Lord Almighty to the test -- but you will never know anything! 8.14. You cannot plumb the depths of the human heart, nor find out what a man is thinking; how do you expect to search out God, who made all these things, and find out his mind or comprehend his thought? No, my brethren, do not provoke the Lord our God to anger. 8.33. Stand at the city gate tonight, and I will go out with my maid; and within the days after which you have promised to surrender the city to our enemies, the Lord will deliver Israel by my hand. 9.9. Behold their pride, and send thy wrath upon their heads; give to me, a widow, the strength to do what I plan.
6. Diodorus Siculus, Historical Library, 1.65 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.65. 1.  After the kings mentioned above Bocchoris succeeded to the throne, a man who was altogether contemptible in personal appearance but in sagacity far surpassed all former kings.,2.  Much later Egypt was ruled by Sabaco, who was by birth an Ethiopian and yet in piety and uprightness far surpassed his predecessors.,3.  A proof of his goodness may be found in his abolition of the severest one of the customary penalties (I refer to the taking of life);,4.  for instead of executing the condemned he put them in chains at forced labour for the cities, and by their services constructed many dykes and dug out not a few well-placed canals; for he held that in this way he had reduced for those who were being chastised the severity of their punishment, while for the cities he had procured, in exchange for useless penalties, something of great utility.,5.  And the excessiveness of his piety may be inferred from a vision which he had in a dream and his consequent abdication of the throne.,6.  For he thought that the god of Thebes told him while he slept that he would not be able to reign over Egypt in happiness or for any great length of time, unless he should cut the bodies of all the priests in twain and accompanied by his retinue pass through the very midst of them.,7.  And when this dream came again and again, he summoned the priests from all over the land and told them that by his presence in the country he was offending the god; for were that not the case such a command would not be given to him in his sleep.,8.  And so he would rather, he continued, departing pure of all defilement from the land, deliver his life to destiny than offend the Lord, stain his own life by an impious slaughter, and reign over Egypt. And in the end he returned the kingdom to the Egyptians and retired again to Ethiopia.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185, 206
"historiography, hellenistic" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
"justice, divine" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 183, 185, 206
"justice, human" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
"moralising, intertextual" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
"morality, traditional" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
"punishment, mirroring or apt" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
ability to handle good fortune Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
advice and advisers Gera, Judith (2014) 67
aphrodite, of delion Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
arrogance Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
artabanus of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160
artaüctes of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
artemisia Gera, Judith (2014) 65, 67
astyages Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
astyages of lydia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
athenians, trust in gods and heroes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
audience Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
babylon, babylonians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
blood Gera, Judith (2014) 66
book of judith, and greek writings Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
cambyses Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
cambyses of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82, 158, 227
cambyses of persia, impieties of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160
cambyses of persia, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
coincidences, as a sign of divine involvement Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
corpses Gera, Judith (2014) 66
councils and conferences Gera, Judith (2014) 67
court tales Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
croesus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
croesus of lydia, piety of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158, 160
croesus of lydia, solon and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
ctesias Gera, Judith (2014) 65
culture Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
cyrus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
cyrus of persia, divine favor of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160, 227
cyrus of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
cyrus the great Gera, Judith (2014) 66, 67; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 184, 206
dante Gera, Judith (2014) 66
darius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182
datis, persians general, apollo of delion and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
datis, persians general, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
delphic oracle Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 184
dialogue Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
diet Gera, Judith (2014) 66
diodorus siculus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
divination, incubation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
divine behaviour, deceptive Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
divine visits, herodotus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
dramaturgy Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
dream, passim, esp., epiphany dream Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
dream, passim, esp., sign dream (= episode dream) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
dream commands, transgressive, taboo-breaking Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
dream figures, human Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
dreams, of astyages Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
dreams, of otanes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
dreams Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
dreams and visions, examples, herodotus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132, 388
dreams and visions, form criticism/classification, message dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
dreams and visions, form criticism/classification, symbolic dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
dreams and visions, incubation, oracular Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
dreams and visions, participatory Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 132
ephialtes Gera, Judith (2014) 65
evaluation, internal Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182
fate Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
food Gera, Judith (2014) 66, 67
graeca interpretatio Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158, 160
hand, of a woman Gera, Judith (2014) 65
hephaestus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
herodotus Gera, Judith (2014) 65, 66, 67; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185, 206
heroes and heroines Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
hippias Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
holophernes, death and decapitation Gera, Judith (2014) 66
holophernes Gera, Judith (2014) 67
humility Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 184, 185
impiety, of violating and destroying sanctuaries Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
impiety Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82, 160
india, indians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
inheritance, by women Gera, Judith (2014) 67
intertextuality Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
jael, and judith Gera, Judith (2014) 66
jael, of judges Gera, Judith (2014) 66
jealousy of the divine Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
judith, advises Gera, Judith (2014) 67
judith, and god Gera, Judith (2014) 67
judith, and warrior queens Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
judith, beautiful and seductive Gera, Judith (2014) 65
judith, deceives and lies Gera, Judith (2014) 65
judith, moral stature Gera, Judith (2014) 67
judith, widow Gera, Judith (2014) 65
juxtaposition, as a means of moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183
leto, goddess, of egypt Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
libya, libyans Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
logos, structure Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
luxury Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
lydia Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
magoi Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
manasseh, judiths husband Gera, Judith (2014) 67
manteis Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
mardonius of persia, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
mary Gera, Judith (2014) 66
massagetae Gera, Judith (2014) 65, 66; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
medes and media Gera, Judith (2014) 66
melian dialogue Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
miracles, at elaeus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
moderation Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
narrative manners and techniques Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
necessity Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160, 227
omens, to artaüctes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
oracles Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158; Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
otanes Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
otanes of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
overconfidence Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185, 206
overdetermination Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 184, 185
paintings of judith Gera, Judith (2014) 66
patterning Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
peripeteia Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183
persian traces in judith Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
pheretima of cyrene Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
phthonos Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82, 160
phylarchus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
polybius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
polycrates of samos Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
prophecy' Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 388
revenge Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
sabacus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sack, judiths food Gera, Judith (2014) 66
sacrifices, by persians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
salamis Gera, Judith (2014) 65, 67
samians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
satan Gera, Judith (2014) 66
scythia, scythians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
sethus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sign Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
sisera, of judges Gera, Judith (2014) 66
smerdis of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
solon of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
soul Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
spartans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
speculum humanae salvationis Gera, Judith (2014) 66
spies Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
table of the sun Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
temple in jerusalem Gera, Judith (2014) 67
tents, holophernes Gera, Judith (2014) 67
themistocles Gera, Judith (2014) 65
themistocles of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
thrace, thracians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
thucydides Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 206
timaeus of tauromenium Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
tomyris Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
tyche Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160
uncertainty of human life Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 185, 206
uzziah Gera, Judith (2014) 67
vignettes, moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
warrior women Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
wealth Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
weapons Gera, Judith (2014) 67
widows Gera, Judith (2014) 65, 66, 67
wine and drunkenness Gera, Judith (2014) 66, 67
xerxes Gera, Judith (2014) 65, 67; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 153
xerxes of persia, dreams of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82, 158, 227
xerxes of persia, impieties of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
xerxes of persia, omens to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 158
xerxes of persia, phthonos and Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 82
zeus, of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 160
θώματα (marvels) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
λόγος (oral report, story, prose text) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
νόμοι (laws and customs) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
ἔργα μεγάλα (great accomplishments) Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43