Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.142


οἱ δὲ Ἴωνες οὗτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιον ἐστί, τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν τῷ καλλίστῳ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας πάντων ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· οὔτε γὰρ τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τὠυτὸ ποιέει τῇ Ἰωνίῃ οὔτε τὰ κάτω οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἠῶ οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἑσπέρην, 1 τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τε καὶ ὑγροῦ πιεζόμενα, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε καὶ αὐχμώδεος. γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὗτοι νενομίκασι, ἀλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωγέων. Μίλητος μὲν αὐτέων πρώτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβρίην, μετὰ δὲ Μυοῦς τε καὶ Πριήνη. αὗται μὲν ἐν τῇ Καρίῃ κατοίκηνται κατὰ ταὐτὰ διαλεγόμεναι σφίσι, αἵδε δὲ ἐν τῇ Λυδίῃ, Ἔφεσος Κολοφὼν Λέβεδος Τέως Κλαζομεναὶ Φώκαια· αὗται δὲ αἱ πόλιες τῇσι πρότερον λεχθείσῃσι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδέν, σφισι δὲ ὁμοφωνέουσι. ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι Ἰάδες πόλιες, τῶν αἱ δύο μὲν νήσους οἰκέαται, Σάμον τε καὶ Χίον, ἡ δὲ μία ἐν τῇ ἠπείρῳ ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι μέν νυν καὶ Ἐρυθραῖοι κατὰ τὠυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπʼ ἑωυτῶν μοῦνοι. οὗτοι χαρακτῆρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.Now these Ionians possessed the Panionion, and of all men whom we know, they happened to found their cities in places with the loveliest of climate and seasons. ,For neither to the north of them nor to the south does the land effect the same thing as in Ionia [nor to the east nor to the west], affected here by the cold and wet, there by the heat and drought. ,They do not all have the same speech but four different dialects. Miletus lies farthest south among them, and next to it come Myus and Priene ; these are settlements in Caria, and they have a common language; Ephesus, Colophon, Lebedos, Teos, Clazomenae, Phocaea, all of them in Lydia, ,have a language in common which is wholly different from the speech of the three former cities. There are yet three Ionian cities, two of them situated on the islands of Samos and Chios, and one, Erythrae, on the mainland; the Chians and Erythraeans speak alike, but the Samians have a language which is their own and no one else's. It is thus seen that there are four modes of speech.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Homer, Iliad, 13.685 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

13.685. /There the Boeotians and the Ionians, of trailing tunics, and the Locrians, and Phthians, and glorious Epeians, had much ado to stay his onset upon the ships, and availed not to thrust back from themselves goodly Hector, that was like a flame of fire,—even they that were picked men of the Athenians;
2. Herodotus, Histories, 1.131-1.141, 1.143-1.149, 1.152-1.155, 1.157-1.169, 1.171-1.173, 1.175-1.176, 1.178, 1.182-1.183, 4.25.1, 7.94 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.131. As to the customs of the Persians, I know them to be these. It is not their custom to make and set up statues and temples and altars, but those who do such things they think foolish, because, I suppose, they have never believed the gods to be like men, as the Greeks do; ,but they call the whole circuit of heaven Zeus, and to him they sacrifice on the highest peaks of the mountains; they sacrifice also to the sun and moon and earth and fire and water and winds. ,From the beginning, these are the only gods to whom they have ever sacrificed; they learned later to sacrifice to the “heavenly” Aphrodite from the Assyrians and Arabians. She is called by the Assyrians Mylitta, by the Arabians Alilat, by the Persians Mitra. 1.132. And this is their method of sacrifice to the aforesaid gods: when about to sacrifice, they do not build altars or kindle fire, employ libations, or music, or fillets, or barley meal: when a man wishes to sacrifice to one of the gods, he leads a beast to an open space and then, wearing a wreath on his tiara, of myrtle usually, calls on the god. ,To pray for blessings for himself alone is not lawful for the sacrificer; rather, he prays that the king and all the Persians be well; for he reckons himself among them. He then cuts the victim limb from limb into portions, and, after boiling the flesh, spreads the softest grass, trefoil usually, and places all of it on this. ,When he has so arranged it, a Magus comes near and chants over it the song of the birth of the gods, as the Persian tradition relates it; for no sacrifice can be offered without a Magus. Then after a little while the sacrificer carries away the flesh and uses it as he pleases. 1.133. The day which every man values most is his own birthday. On this day, he thinks it right to serve a more abundant meal than on other days: oxen or horses or camels or asses, roasted whole in ovens, are set before the rich; the poorer serve the lesser kinds of cattle. ,Their courses are few, the dainties that follow many, and not all served together. This is why the Persians say of Greeks that they rise from table still hungry, because not much dessert is set before them: were this too given to Greeks (the Persians say) they would never stop eating. ,They are very partial to wine. No one may vomit or urinate in another's presence: this is prohibited among them. Moreover, it is their custom to deliberate about the gravest matters when they are drunk; ,and what they approve in their deliberations is proposed to them the next day, when they are sober, by the master of the house where they deliberate; and if, being sober, they still approve it, they act on it, but if not, they drop it. And if they have deliberated about a matter when sober, they decide upon it when they are drunk. 1.134. When one man meets another on the road, it is easy to see if the two are equals; for, if they are, they kiss each other on the lips without speaking; if the difference in rank is small, the cheek is kissed; if it is great, the humbler bows and does obeisance to the other. ,They honor most of all those who live nearest them, next those who are next nearest, and so going ever onwards they assign honor by this rule: those who dwell farthest off they hold least honorable of all; for they think that they are themselves in all regards by far the best of all men, that the rest have only a proportionate claim to merit, until those who live farthest away have least merit of all. ,Under the rule of the Medes, one tribe would even govern another; the Medes held sway over all alike and especially over those who lived nearest to them; these ruled their neighbors, and the neighbors in turn those who came next to them, on the same scheme by which the Persians assign honor; for the nation kept advancing its rule and dominion. 1.135. But the Persians more than all men welcome foreign customs. They wear the Median dress, thinking it more beautiful than their own, and the Egyptian cuirass in war. Their luxurious practices are of all kinds, and all borrowed: the Greeks taught them pederasty. Every Persian marries many lawful wives, and keeps still more concubines. 1.136. After valor in battle it is accounted noble to father the greatest number of sons: the king sends gifts yearly to him who gets most. Strength, they believe, is in numbers. ,They educate their boys from five to twenty years old, and teach them only three things: riding and archery and honesty. A boy is not seen by his father before he is five years old, but lives with the women: the point of this is that, if the boy should die in the interval of his rearing, the father would suffer no grief. 1.137. This is a law which I praise; and it is a praiseworthy law, too, which does not allow the king himself to slay any one for a single offense, or any other Persian to do incurable harm to one of his servants for one offense. Not until an accounting shows that the offender's wrongful acts are more and greater than his services may a man give rein to his anger. ,They say that no one has ever yet killed his father or mother; when such a thing has been done, it always turns out on inquest that the doer is shown to be a changeling or the fruit of adultery; for it is not to be believed (say they) that a son should kill his true parent. 1.138. Furthermore, of what they may not do, they may not speak, either. They hold lying to be the most disgraceful thing of all and next to that debt; for which they have many other reasons, but this in particular: it is inevitable (so they say) that the debtor also speak some falsehood. The citizen who has leprosy or the white sickness may not come into town or mingle with other Persians. They say that he is so afflicted because he has sinned in some way against the sun. ,Every stranger who gets such a disease, many drive out of the country; and they do the same to white doves, for the reason given. Rivers they especially revere; they will neither urinate nor spit nor wash their hands in them, nor let anyone else do so. 1.139. There is another thing that always happens among them; we have noted it although the Persians have not: their names, which agree with the nature of their persons and their nobility, all end in the same letter, that which the Dorians call san, and the Ionians sigma; you will find, if you search, that not some but all Persian names alike end in this letter. 1.140. So much I can say of them from my own certain knowledge. But there are other matters concerning the dead which are secretly and obscurely told: how the dead bodies of Persians are not buried before they have been mangled by birds or dogs. ,That this is the way of the Magi, I know for certain; for they do not conceal the practice. But this is certain, that before the Persians bury the body in earth they embalm it in wax. These Magi are as unlike the priests of Egypt as they are unlike all other men: ,for the priests consider it sacrilege to kill anything that lives, except what they sacrifice; but the Magi kill with their own hands every creature, except dogs and men; they kill all alike, ants and snakes, creeping and flying things, and take great pride in it. Leaving this custom to be such as it has been from the first, I return now to my former story. 1.141. As soon as the Lydians had been subjugated by the Persians, the Ionians and Aeolians sent messengers to Cyrus, offering to be his subjects on the same terms as those which they had under Croesus. After hearing what they proposed, Cyrus told them a story. Once, he said, there was a flute-player who saw fish in the sea and played upon his flute, thinking that they would come out on to the land. ,Disappointed of his hope, he cast a net and gathered it in and took out a great multitude of fish; and seeing them leaping, “You had best,” he said, “stop your dancing now; you would not come out and dance before, when I played to you.” ,The reason why Cyrus told the story to the Ionians and Aeolians was that the Ionians, who were ready to obey him when the victory was won, had before refused when he sent a message asking them to revolt from Croesus. ,So he answered them in anger. But when the message came to the Ionians in their cities, they fortified themselves with walls, and assembled in the Panionion, all except the Milesians, with whom alone Cyrus made a treaty on the same terms as that which they had with the Lydians. The rest of the Ionians resolved to send envoys in the name of them all to Sparta, to ask help for the Ionians. 1.143. Among these Ionians, the Milesians were safe from the danger (for they had made a treaty), and the islanders among them had nothing to fear: for the Phoenicians were not yet subjects of the Persians, nor were the Persians themselves mariners. ,But those of Asia were cut off from the rest of the Ionians only in the way that I shall show. The whole Hellenic stock was then small, and the last of all its branches and the least regarded was the Ionian; for it had no considerable city except Athens . ,Now the Athenians and the rest would not be called Ionians, but spurned the name; even now the greater number of them seem to me to be ashamed of it; but the twelve cities aforesaid gloried in this name, and founded a holy place for themselves which they called the Panionion, and agreed among themselves to allow no other Ionians to use it (nor in fact did any except the men of Smyrna ask to be admitted); 1.144. just as the Dorians of what is now the country of the “Five Cities”—formerly the country of the “Six Cities”—forbid admitting any of the neighboring Dorians to the Triopian temple, and even barred from using it those of their own group who had broken the temple law. ,For long ago, in the games in honor of Triopian Apollo, they offered certain bronze tripods to the victors; and those who won these were not to carry them away from the temple but dedicate them there to the god. ,Now when a man of Halicarnassus called Agasicles won, he disregarded this law, and, carrying the tripod away, nailed it to the wall of his own house. For this offense the five cities— Lindus, Ialysus, Camirus, Cos, and Cnidus —forbade the sixth city— Halicarnassus —to share in the use of the temple. Such was the penalty imposed on the Halicarnassians. 1.145. As for the Ionians, the reason why they made twelve cities and would admit no more was in my judgment this: there were twelve divisions of them when they dwelt in the Peloponnese, just as there are twelve divisions of the Achaeans who drove the Ionians out— Pellene nearest to Sicyon ; then Aegira and Aegae, where is the never-failing river Crathis, from which the river in Italy took its name; Bura and Helice, where the Ionians fled when they were worsted in battle by the Achaeans; Aegion; Rhype; Patrae ; Phareae; and Olenus, where is the great river Pirus; Dyme and Tritaeae, the only inland city of all these—these were the twelve divisions of the Ionians, as they are now of the Achaeans. 1.146. For this reason, and for no other, the Ionians too made twelve cities; for it would be foolishness to say that these are more truly Ionian or better born than the other Ionians; since not the least part of them are Abantes from Euboea, who are not Ionians even in name, and there are mingled with them Minyans of Orchomenus, Cadmeans, Dryopians, Phocian renegades from their nation, Molossians, Pelasgian Arcadians, Dorians of Epidaurus, and many other tribes; ,and as for those who came from the very town-hall of Athens and think they are the best born of the Ionians, these did not bring wives with them to their settlements, but married Carian women whose parents they had put to death. ,For this slaughter, these women made a custom and bound themselves by oath (and enjoined it on their daughters) that no one would sit at table with her husband or call him by his name, because the men had married them after slaying their fathers and husbands and sons. This happened at Miletus . 1.147. And as kings, some of them chose Lycian descendants of Glaucus son of Hippolochus, and some Caucones of Pylus, descendants of Codrus son of Melanthus, and some both. Yet since they set more store by the name than the rest of the Ionians, let it be granted that those of pure birth are Ionians; ,and all are Ionians who are of Athenian descent and keep the feast dateApaturia /date. All do keep it, except the men of Ephesus and Colophon ; these are the only Ionians who do not keep it, and these because, they say, of a certain pretext of murder. 1.148. The Panionion is a sacred ground in Mykale, facing north; it was set apart for Poseidon of Helicon by the joint will of the Ionians. Mykale is a western promontory of the mainland opposite Samos ; the Ionians used to assemble there from their cities and keep the festival to which they gave the name of datePanionia /date. ,Not only the Ionian festivals, but all those of all the Greeks alike, end in the same letter, just as do the names of the Persians. 1.149. Those are the Ionian cities, and these are the Aeolian: Cyme (called “Phriconian”), Lerisae, Neon Teichos, Temnos, Cilla, Notion, Aegiroessa, Pitane, Aegaeae, Myrina, Gryneia. These are the ancient Aeolian cities, eleven in number; but one of them, Smyrna, was taken away by the Ionians; for these too were once twelve, on the mainland. ,These Aeolians had settled where the land was better than the Ionian territory, but the climate was not so good. 1.152. So when the envoys of the Ionians and Aeolians came to Sparta (for they set about this in haste) they chose a Phocaean, whose name was Pythennos, to speak for all. He then put on a purple cloak, so that as many Spartans as possible might assemble to hear him, and stood up and made a long speech asking aid for his people. ,But the Lacedaemonians would not listen to him and refused to help the Ionians. So the Ionians departed; but the Lacedaemonians, though they had rejected their envoys, did nevertheless send men in a ship of fifty oars to see (as I suppose) the situation with Cyrus and Ionia . ,These, after coming to Phocaea, sent Lacrines, who was the most esteemed among them, to Sardis, to repeat there to Cyrus a proclamation of the Lacedaemonians, that he was to harm no city on Greek territory, or else the Lacedaemonians would punish him. 1.153. When the herald had proclaimed this, Cyrus is said to have asked the Greeks who were present who and how many in number these Lacedaemonians were who made this declaration. When he was told, he said to the Spartan herald, “I never yet feared men who set apart a place in the middle of their city where they perjure themselves and deceive each other. They, if I keep my health, shall talk of their own misfortunes, not those of the Ionians.” ,He uttered this threat against all the Greeks, because they have markets and buy and sell there; for the Persians themselves were not used to resorting to markets at all, nor do they even have a market of any kind. ,Presently, entrusting Sardis to a Persian called Tabalus, and instructing Pactyes, a Lydian, to take charge of the gold of Croesus and the Lydians, he himself marched away to Ecbatana, taking Croesus with him, and at first taking no notice of the Ionians. ,For he had Babylon on his hands and the Bactrian nation and the Sacae and Egyptians; he meant to lead the army against these himself, and to send another commander against the Ionians. 1.154. But no sooner had Cyrus marched away from Sardis than Pactyes made the Lydians revolt from Tabalus and Cyrus; and he went down to the sea, where, as he had all the gold of Sardis, he hired soldiers and persuaded the men of the coast to join his undertaking. Then, marching to Sardis, he penned Tabalus in the acropolis and besieged him there. 1.155. When Cyrus heard of this on his journey, he said to Croesus, “What end to this business, Croesus? It seems that the Lydians will never stop making trouble for me and for themselves. It occurs to me that it may be best to make slaves of them; for it seems I have acted like one who slays the father and spares the children. ,So likewise I have taken with me you who were more than a father to the Lydians, and handed the city over to the Lydians themselves; and then indeed I marvel that they revolt!” So Cyrus uttered his thought; but Croesus feared that he would destroy Sardis, and answered him thus: ,“O King, what you say is reasonable. But do not ever yield to anger, or destroy an ancient city that is innocent both of the former and of the present offense. For the former I am responsible, and bear the punishment on my head; while Pactyes, in whose charge you left Sardis, does this present wrong; let him, then, pay the penalty. ,But pardon the Lydians, and give them this command so that they not revolt or pose a danger to you: send and forbid them to possess weapons of war, and order them to wear tunics under their cloaks and knee-boots on their feet, and to teach their sons lyre-playing and song and dance and shop-keeping. And quickly, O king, you shall see them become women instead of men, so that you need not fear them, that they might revolt.” 1.157. After giving these commands on his journey, he marched away into the Persian country. But Pactyes, learning that an army sent against him was approaching, was frightened and fled to Cyme . ,Mazares the Mede, when he came to Sardis with the part that he had of Cyrus' host and found Pactyes' followers no longer there, first of all compelled the Lydians to carry out Cyrus' commands; and by his order they changed their whole way of life. ,After this, he sent messengers to Cyme demanding that Pactyes be surrendered. The Cymaeans resolved to make the god at Branchidae their judge as to what course they should take; for there was an ancient place of divination there, which all the Ionians and Aeolians used to consult; the place is in the land of Miletus, above the harbor of Panormus . 1.158. The men of Cyme, then, sent to Branchidae to inquire of the shrine what they should do in the matter of Pactyes that would be most pleasing to the gods; and the oracle replied that they must surrender Pactyes to the Persians. ,When this answer came back to them, they set about surrendering him. But while the greater part were in favor of doing this, Aristodicus son of Heraclides, a notable man among the citizens, stopped the men of Cyme from doing it; for he did not believe the oracle and thought that those who had inquired of the god spoke falsely; until at last a second band of inquirers was sent to inquire concerning Pactyes, among whom was Aristodicus. 1.159. When they came to Branchidae, Aristodicus, speaking for all, put this question to the oracle: “Lord, Pactyes the Lydian has come to us a suppliant fleeing a violent death at the hands of the Persians; and they demand him of us, telling the men of Cyme to surrender him. ,But we, as much as we fear the Persian power, have not dared give up this suppliant of ours until it is clearly made known to us by you whether we are to do this or not.” Thus Aristodicus inquired; and the god again gave the same answer, that Pactyes should be surrendered to the Persians. ,With that Aristodicus did as he had already decided; he went around the temple, and took away the sparrows and all the families of nesting birds that were in it. But while he was doing so, a voice (they say) came out of the inner shrine calling to Aristodicus, and saying, “Vilest of men, how dare you do this? Will you rob my temple of those that take refuge with me?” ,Then Aristodicus had his answer ready: “Lord,” he said, “will you save your own suppliants, yet tell the men of Cyme to deliver up theirs?” But the god replied, “Yes, I do command them, so that you may perish all the sooner for your impiety, and never again come to inquire of my oracle about giving up those that seek refuge with you.” 1.160. When the Cymaeans heard this answer, they sent Pactyes away to Mytilene ; for they were anxious not to perish for delivering him up or to be besieged for keeping him with them. ,Then Mazares sent a message to Mytilene demanding the surrender of Pactyes, and the Mytilenaeans prepared to give him, for a price; I cannot say exactly how much it was, for the bargain was never fulfilled; ,for when the Cymaeans learned what the Mytilenaeans were about, they sent a ship to Lesbos and took Pactyes away to Chios . From there he was dragged out of the temple of City-guarding Athena and delivered up by the Chians, ,who received in return Atarneus, which is a district in Mysia opposite Lesbos . The Persians thus received Pactyes and kept him guarded, so that they might show him to Cyrus; ,and for a long time no one would use barley meal from this land of Atarneus in sacrifices to any god, or make sacrificial cakes of what grew there; everything that came from that country was kept away from any sacred rite. 1.161. The Chians, then, surrendered Pactyes, and afterwards Mazares led his army against those who had helped to besiege Tabalus, and he enslaved the people of Priene, and overran the plain of the Maeandrus, giving it to his army to pillage and Magnesia likewise. Immediately after this he died of an illness. 1.162. After his death, Harpagus, a Mede like Mazares, came down to succeed him in his command; this is the Harpagus who was entertained by Astyages the king of the Medes at that unnatural feast, and who helped win the kingship for Cyrus. ,This man was now made general by Cyrus. When he came to Ionia, he took the cities by means of earthworks; he would drive the men within their walls and then build earthworks against the walls and so take the cities. 1.163. Phocaea was the first Ionian town that he attacked. These Phocaeans were the earliest of the Greeks to make long sea-voyages, and it was they who discovered the Adriatic Sea, and Tyrrhenia, and Iberia, and Tartessus,,not sailing in round freightships but in fifty-oared vessels. When they came to Tartessus they made friends with the king of the Tartessians, whose name was Arganthonius; he ruled Tartessus for eighty years and lived a hundred and twenty. ,The Phocaeans won this man's friendship to such a degree that he invited them to leave Ionia and settle in his country wherever they liked; and then, when he could not persuade them to, and learned from them how the Median power was increasing, he gave them money to build a wall around their city. ,He gave it generously: for the circuit of the wall is of not a few stades, and all this is made of great stones well fitted together. 1.164. In such a manner the Phocaeans' wall was built. Harpagus marched against the city and besieged it, but he made overtures, and said that it would suffice him if the Phocaeans would demolish one rampart of the wall and dedicate one house. ,But the Phocaeans, very indigt at the thought of slavery, said they wanted to deliberate for a day, and then they would answer; but while they were deliberating, Harpagus must withdraw his army from the walls, they said. Harpagus said that he well knew what they intended to do, but that nevertheless he would allow them to deliberate. ,So when Harpagus withdrew his army from the walls, the Phocaeans launched their fifty-oared ships, embarked their children and women and all their movable goods, besides the statues from the temples and everything dedicated in them except bronze or stonework or painting, and then embarked themselves and set sail for Chios ; and the Persians took Phocaea, left thus uninhabited. 1.165. The Phocaeans would have bought the islands called Oenussae from the Chians; but the Chians would not sell them, because they feared that the islands would become a market and so their own island be cut off from trade: so the Phocaeans prepared to sail to Cyrnus, where at the command of an oracle they had built a city called Alalia twenty years before. ,Arganthonius was by this time dead. While getting ready for their voyage, they first sailed to Phocaea, where they destroyed the Persian guard to whom Harpagus had entrusted the defense of the city; and when this was done, they called down mighty curses on any one of them who should stay behind when the rest sailed. ,Not only this, but they sank a mass of iron in the sea, and swore never to return to Phocaea before the iron should appear again. But while they prepared to sail to Cyrnus, more than half of the citizens were overcome with longing and pitiful sorrow for the city and the life of their land, and they broke their oath and sailed back to Phocaea . Those of them who kept the oath put out to sea from the Oenussae. 1.166. And when they came to Cyrnus they lived there for five years as one community with those who had come first, and they founded temples there. But they harassed and plundered all their neighbors, as a result of which the Tyrrhenians and Carthaginians made common cause against them, and sailed to attack them with sixty ships each. ,The Phocaeans also manned their ships, sixty in number, and met the enemy in the sea called Sardonian. They engaged and the Phocaeans won, yet it was only a kind of Cadmean victory; for they lost forty of their ships, and the twenty that remained were useless, their rams twisted awry. ,Then sailing to Alalia they took their children and women and all of their possessions that their ships could hold on board, and leaving Cyrnus they sailed to Rhegium . 1.167. As for the crews of the disabled ships, the Carthaginians and Tyrrhenians drew lots for them, and of the Tyrrhenians the Agyllaioi were allotted by far the majority and these they led out and stoned to death. But afterwards, everything from Agylla that passed the place where the stoned Phocaeans lay, whether sheep or beasts of burden or men, became distorted and crippled and palsied. ,The Agyllaeans sent to Delphi, wanting to mend their offense; and the Pythian priestess told them to do what the people of Agylla do to this day: for they pay great honors to the Phocaeans, with religious rites and games and horse-races. ,Such was the end of this part of the Phocaeans. Those of them who fled to Rhegium set out from there and gained possession of that city in the Oenotrian country which is now called Hyele ; ,they founded this because they learned from a man of Posidonia that the Cyrnus whose establishment the Pythian priestess ordained was the hero, and not the island. 1.168. Thus, then, it went with the Ionian Phocaea. The Teians did the same things as the Phocaeans: when Harpagus had taken their walled city by building an earthwork, they all embarked aboard ship and sailed away for Thrace . There they founded a city, Abdera, which before this had been founded by Timesius of Clazomenae ; yet he got no profit of it, but was driven out by the Thracians. This Timesius is now honored as a hero by the Teians of Abdera . 1.169. These were the only Ionians who left their native lands, unable to endure slavery. The rest of the Ionians, except the Milesians, though they faced Harpagus in battle as did the exiles, and conducted themselves well, each fighting for his own country, yet, when they were defeated and their cities taken, they remained where they were and did as they were told. ,The Milesians, as I have already said, made a treaty with Cyrus himself and struck no blow. Thus Ionia was enslaved for the second time: and when Harpagus had conquered the Ionians of the mainland, the Ionians of the islands, fearing the same fate, surrendered to Cyrus. 1.171. Harpagus, after subjugating Ionia, made an expedition against the Carians, Caunians, and Lycians, taking Ionians and Aeolians with him. ,of these, the Carians have come to the mainland from the islands; for in the past they were islanders, called Leleges and under the rule of Minos, not (as far as I can learn by report) paying tribute, but manning ships for him when he needed them. ,Since Minos had subjected a good deal of territory for himself and was victorious in war, this made the Carians too at that time by far the most respected of all nations. ,They invented three things in which they were followed by the Greeks: it was the Carians who originated wearing crests on their helmets and devices on their shields, and who first made grips for their shields; until then all who used shields carried them without these grips, and guided them with leather belts which they slung round the neck and over the left shoulder. ,Then, a long time afterwards, the Carians were driven from the islands by Dorians and Ionians and so came to the mainland. This is the Cretan story about the Carians; but the Carians themselves do not subscribe to it, but believe that they are aboriginal inhabitants of the mainland and always bore the name which they bear now; ,and they point to an ancient shrine of Carian Zeus at Mylasa, to which Mysians and Lydians, as brethren of the Carians (for Lydus and Mysus, they say, were brothers of Car), are admitted, but not those who spoke the same language as the Carians but were of another people. 1.172. I think the Caunians are aborigines of the soil, but they say that they came from Crete . Their speech has become like the Carian, or the Carian like theirs (for I cannot clearly decide), but in their customs they diverge widely from the Carians, as from all other men. Their chief pleasure is to assemble for drinking-bouts in groups according to their ages and friendships: men, women, and children. ,Certain foreign rites of worship were established among them; but afterwards, when they were inclined otherwise, and wanted to worship only the gods of their fathers, all Caunian men of full age put on their armor and went together as far as the boundaries of Calynda, striking the air with their spears and saying that they were casting out the alien gods. 1.173. Such are their ways. The Lycians were from Crete in ancient times (for in the past none that lived on Crete were Greek). ,Now there was a dispute in Crete about the royal power between Sarpedon and Minos, sons of Europa; Minos prevailed in this dispute and drove out Sarpedon and his partisans; who, after being driven out, came to the Milyan land in Asia . What is now possessed by the Lycians was in the past Milyan, and the Milyans were then called Solymi. ,For a while Sarpedon ruled them, and the people were called Termilae, which was the name that they had brought with them and that is still given to the Lycians by their neighbors; but after Lycus son of Pandion came from Athens —banished as well by his brother, Aegeus—to join Sarpedon in the land of the Termilae, they came in time to be called Lycians after Lycus. ,Their customs are partly Cretan and partly Carian. But they have one which is their own and shared by no other men: they take their names not from their fathers but from their mothers, ,and when one is asked by his neighbor who he is, he will say that he is the son of such a mother, and rehearse the mothers of his mother. Indeed, if a female citizen marries a slave, her children are considered pure-blooded; but if a male citizen, even the most prominent of them, takes an alien wife or concubine, the children are dishonored. 1.175. There were Pedaseans dwelling inland above Halicarnassus ; when any misfortune was approaching them or their neighbors, the priestess of Athena grew a long beard. This had happened to them thrice. These were the only men near Caria who held out for long against Harpagus, and they gave him the most trouble; they fortified a hill called Lide. 1.176. The Pedaseans were at length taken, and when Harpagus led his army into the plain of Xanthus, the Lycians came out to meet him, and showed themselves courageous fighting few against many; but being beaten and driven into the city, they gathered their wives and children and goods and servants into the acropolis, and then set the whole acropolis on fire. ,Then they swore great oaths to each other, and sallying out fell fighting, all the men of Xanthus . ,of the Xanthians who claim now to be Lycians the greater number, all except eighty households, are of foreign descent; these eighty families as it happened were away from the city at that time, and thus survived. So Harpagus gained Xanthus, and Caunus too in a somewhat similar manner, the Caunians following for the most part the example of the Lycians. 1.178. When Cyrus had made all the mainland submit to him, he attacked the Assyrians. In Assyria there are many other great cities, but the most famous and the strongest was Babylon, where the royal dwelling had been established after the destruction of Ninus . Babylon was a city such as I will now describe. ,It lies in a great plain, and is in shape a square, each side fifteen miles in length; thus sixty miles make the complete circuit of the city. Such is the size of the city of Babylon ; and it was planned like no other city of which we know. ,Around it runs first a moat deep and wide and full of water, and then a wall eighty three feet thick and three hundred thirty three feet high. The royal measure is greater by three fingers' breadth than the common measure. 1.182. These same Chaldaeans say (though I do not believe them) that the god himself is accustomed to visit the shrine and rest on the couch, as in Thebes of Egypt, as the Egyptians say ,(for there too a woman sleeps in the temple of Theban Zeus, and neither the Egyptian nor the Babylonian woman, it is said, has intercourse with men), and as does the prophetess of the god at Patara in Lycia, whenever she is appointed; for there is not always a place of divination there; but when she is appointed she is shut up in the temple during the night. 1.183. In the Babylonian temple there is another shrine below, where there is a great golden image of Zeus, sitting at a great golden table, and the footstool and the chair are also gold; the gold of the whole was said by the Chaldeans to be eight hundred talents' weight. ,Outside the temple is a golden altar. There is also another great altar, on which are sacrificed the full-grown of the flocks; only nurslings may be sacrificed on the golden altar, but on the greater altar the Chaldeans even offer a thousand talents' weight of frankincense yearly, when they keep the festival of this god; and in the days of Cyrus there was still in this sacred enclosure a statue of solid gold twenty feet high. ,I myself have not seen it, but I relate what is told by the Chaldeans. Darius son of Hystaspes proposed to take this statue but dared not; Xerxes his son took it, and killed the priest who warned him not to move the statue. Such is the furniture of this temple, and there are many private offerings besides. 7.94. The Ionians furnished a hundred ships; their equipment was like the Greek. These Ionians, as long as they were in the Peloponnese, dwelt in what is now called Achaia, and before Danaus and Xuthus came to the Peloponnese, as the Greeks say, they were called Aegialian Pelasgians. They were named Ionians after Ion the son of Xuthus.
3. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2.6, 1.12.4, 2.15.4, 6.82.3, 7.57.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.2.6. And here is no inconsiderable exemplification of my assertion, that the migrations were the cause of there being no correspondent growth in other parts. The most powerful victims of war or faction from the rest of Hellas took refuge with the Athenians as a safe retreat; and at an early period, becoming naturalized, swelled the already large population of the city to such a height that Attica became at last too small to hold them, and they had to send out colonies to Ionia . 1.12.4. and many years had to elapse before Hellas could attain to a durable tranquillity undisturbed by removals, and could begin to send out colonies, as Athens did to Ionia and most of the islands, and the Peloponnesians to most of Italy and Sicily and some places in the rest of Hellas . All these places were founded subsequently to the war with Troy . 2.15.4. This is shown by the fact that the temples the other deities, besides that of Athena, are in the citadel; and even those that are outside it are mostly situated in this quarter of the city, as that of the Olympian Zeus, of the Pythian Apollo, of Earth, and of Dionysus in the Marshes, the same in whose honor the older Dionysia are to this day celebrated in the month of Anthesterion not only by the Athenians but also by their Ionian descendants. 6.82.3. After the Median war we had a fleet, and so got rid of the empire and supremacy of the Lacedaemonians, who had no right to give orders to us more than we to them, except that of being the strongest at that moment; and being appointed leaders of the king's former subjects, we continue to be so, thinking that we are least likely to fall under the dominion of the Peloponnesians, if we have a force to defend ourselves with, and in strict truth having done nothing unfair in reducing to subjection the Ionians and islanders, the kinsfolk whom the Syracusans say we have enslaved. 7.57.4. To the number of the subjects paying tribute belonged the Eretrians, Chalcidians, Styrians, and Carystians from Euboea ; the Ceans, Andrians, and Tenians from the islands; and the Milesians, Samians, and Chians from Ionia . The Chians, however, joined as independent allies, paying no tribute, but furnishing ships. Most of these were Ionians and descended from the Athenians, except the Carystians, who are Dryopes, and although subjects and obliged to serve, were still Ionians fighting against Dorians.
4. Strabo, Geography, 8.7.1, 14.1.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

8.7.1. Achaea In antiquity this country was under the mastery of the Ionians, who were sprung from the Athenians; and in antiquity it was called Aegialeia, and the inhabitants Aegialeians, but later it was called Ionia after the Ionians, just as Attica also was called Ionia after Ion the son of Xuthus. They say that Hellen was the son of Deucalion, and that he was lord of the people between the Peneius and the Asopus in the region of Phthia and gave over his rule to the eldest of his sons, but that he sent the rest of them to different places outside, each to seek a settlement for himself. One of these sons, Dorus, united the Dorians about Parnassus into one state, and at his death left them named after himself; another, Xuthus, who had married the daughter of Erechtheus, founded the Tetrapolis of Attica, consisting of Oinoe, Marathon, Probalinthus, and Tricorynthus. One of the sons of Xuthus, Achaeus, who had committed involuntary manslaughter, fled to Lacedemon and brought it about that the people there were called Achaeans; and Ion conquered the Thracians under Eumolpus, and thereby gained such high repute that the Athenians turned over their government to him. At first Ion divided the people into four tribes, but later into four occupations: four he designated as farmers, others as artisans, others as sacred officers, and a fourth group as the guards. And he made several regulations of this kind, and at his death left his own name to the country. But the country had then come to be so populous that the Athenians even sent forth a colony of Ionians to the Peloponnesus, and caused the country which they occupied to be called Ionia after themselves instead of Aegialus; and the men were divided into twelve cities and called Ionians instead of Aegialeians. But after the return of the Heracleidae they were driven out by the Achaeans and went back again to Athens; and from there they sent forth with the Codridae the Ionian colony to Asia, and these founded twelve cities on the seaboard of Caria and Lydia, thus dividing themselves into the same number of parts as the cities they had occupied in the Peloponnesus. Now the Achaeans were Phthiotae in race, but they lived in Lacedemon; and when the Heracleidae prevailed, the Achaeans were won over by Tisamenus, the son of Orestes, as I have said before, attacked the Ionians, and proving themselves more powerful than the Ionians drove them out and took possession of the land themselves; and they kept the division of the country the same as it was when they received it. And they were so powerful that, although the Heracleidae, from whom they had revolted, held the rest of the Peloponnesus, still they held out against one and all, and named the country Achaea. Now from Tisamenus to Ogyges they continued under the rule of kings; then, under a democratic government, they became so famous for their constitutions that the Italiotes, after the uprising against the Pythagoreians, actually borrowed most of their usages from the Achaeans. And after the battle at Leuctra the Thebans turned over to them the arbitration of the disputes which the cities had with one another; and later, when their league was dissolved by the Macedonians, they gradually recovered themselves. When Pyrrhus made his expedition to Italy, four cities came together and began a new league, among which were Patrae and Dyme; and then they began to add some of the twelve cities, except Olenus and Helice, the former having refused to join and the latter having been wiped out by a wave from the sea. 14.1.3. Pherecydes says concerning this seaboard that Miletus and Myus and the parts round Mycale and Ephesus were in earlier times occupied by Carians, and that the coast next thereafter, as far as Phocaea and Chios and Samos, which were ruled by Ancaeus, was occupied by Leleges, but that both were driven out by the Ionians and took refuge in the remaining parts of Caria. He says that Androclus, legitimate son of Codrus the king of Athens, was the leader of the Ionian colonization, which was later than the Aeolian, and that he became the founder of Ephesus; and for this reason, it is said, the royal seat of the Ionians was established there. And still now the descendants of his family are called kings; and they have certain honors, I mean the privilege of front seats at the games and of wearing purple robes as insignia of royal descent, and staff instead of sceptre, and of the superintendence of the sacrifices in honor of the Eleusinian Demeter. Miletus was founded by Neleus, a Pylian by birth. The Messenians and the Pylians pretend a kind of kinship with one another, according to which the more recent poets call Nestor a Messenian; and they say that many of the Pylians accompanied Melanthus, father of Codrus, and his followers to Athens, and that, accordingly, all this people sent forth the colonizing expedition in common with the Ionians. There is an altar, erected by Neleus, to be seen on the Poseidium. Myus was founded by Cydrelus, bastard son of Codrus; Lebedus by Andropompus, who seized a place called Artis; Colophon by Andraemon a Pylian, according to Mimnermus in his Nanno; Priene by Aepytus the son of Neleus, and then later by Philotas, who brought a colony from Thebes; Teos, at first by Athamas, for which reason it is by Anacreon called Athamantis, and at the time of the Ionian colonization by Nauclus, bastard son of Codrus, and after him by Apoecus and Damasus, who were Athenians, and Geres, a Boeotian; Erythrae by Cnopus, he too a bastard son of Codrus; Phocaea by the Athenians under Philogenes; Clazomenae by Paralus; Chios by Egertius, who brought with him a mixed crowd; Samos by Tembrion, and then later by Procles.
5. Pausanias, Description of Greece, 7.1.1-7.1.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

7.1.1. The land between Elis and Sicyonia, reaching down to the eastern sea, is now called Achaia after the inhabitants, but of old was called Aegialus and those who lived in it Aegialians. According to the Sicyonians the name is derived from Aegialeus, who was king in what is now Sicyonia; others say that it is from the land, the greater part of which is coast ( aigialos). 7.1.2. Later on, after the death of Hellen, Xuthus was expelled from Thessaly by the rest of the sons of Hellen, who charged him with having appropriated some of the ancestral property. But he fled to Athens, where he was deemed worthy to wed the daughter of Erechtheus, by whom he had sons, Achaeus and Ion. On the death of Erechtheus Xuthus was appointed judge to decide which of his sons should succeed him. He decided that Cecrops, the eldest of them, should be king, and was accordingly banished from the land by the rest of the sons of Erechtheus. 7.1.3. He reached Aegialus, made his home there, and there died. of his sons, Achaeus with the assistance of allies from Aegialus and Athens returned to Thessaly and recovered the throne of his fathers: Ion, while gathering an army against the Aegialians and Selinus their king, received a message from Selinus, who offered to give him in marriage Helice, his only child, as well as to adopt him as his son and successor. 7.1.4. It so happened that the proposal found favour with Ion, and on the death of Selinus he became king of the Aegialians. He called the city he founded in Aegialus Helice after his wife, and called the inhabitants Ionians after himself. This, however, was not a change of name, but an addition to it, for the folk were named Aegialian Ionians. The original name clung to the land even longer than to the people; for at any rate in the list of the allies of Agamemnon, Homer Hom. Il. 2.575 is content to mention the ancient name of the land: Throughout all Aegialus and about wide Helice. Hom. Il. 2.575 7.1.5. At that time in the reign of Ion the Eleusinians made war on the Athenians, and these having invited Ion to be their leader in the war, he met his death in Attica, his tomb being in the deme of Potamus. The descendants of Ion became rulers of the Ionians, until they themselves as well as the people were expelled by the Achaeans. The Achaeans at that time had themselves been expelled from Lacedaemon and Argos by the Dorians. 7.1.6. The history of the Ionians in relation to the Achaeans I will give as soon as I have explained the reason why the inhabitants of Lacedaemon and Argos were the only Peloponnesians to be called Achaeans before the return of the Dorians. Archander and Architeles, sons of Achaeus, came from Phthiotis to Argos, and after their arrival became sons-in-law of Danaus, Architeles marrying Automate and Archander Scaea. A very clear proof that they settled in Argos is the fact that Archander named his son Metanastes ( settler).


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
(aḫḫiyawa), settlements of aiolians, ionians, and dorians Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
achaeans (achaioi, akhaiwoi) Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
apatouria Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
apollo, karneios Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
asia, greeks (ionians) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
assyria/assyrians, relations with greeks Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
athens, mother city of colonies in asia Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
babylon Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
bias, of priene Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
caria, carian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
chaldaean Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
chiliastyes Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
civic Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
codrus Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 161
croesus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
cyprus/cyprians Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
cyrus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
cyrus the great Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
dareius Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
dialect Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 181
dorians Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
doric, ionic Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 181
festivals Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
genealogy Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 161
halikarnassos Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
harpagus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
heracles Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
herodotus, on ionia Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 25
herodotus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
homer Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
ionia, ionian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
ionia, kulturlandschaft Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 25
ionia/ionians Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
ionian collective identity Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160, 161
ionian migration Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 161
ionikos phoros Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 25
koinē-isation Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 181
language Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
lions Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
lycia, lycian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
medes, coming of the Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
medes, contemporary to mermnad lydia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
neolithic/chalcolithic age (ca. Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
oracle Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
pausanias Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 161
peloponnese Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
persia, persian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
persia and persians, conquest of lydia by Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
phoenicia/phoenicians Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
phylai' Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 160
sardis, under persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
sargon ii, assyrian king Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
scythia, scythian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
slave, slavery Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
smyrna, originally aiolian Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 25
speech, direct Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
thebes Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 114
tiglatpilesar iii, assyrian king Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 119
tribute quota lists, athenian Hallmannsecker, Roman Ionia: Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor (2022) 25
versnel, henrik Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52
xenophanes of colophon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 52