Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.1-1.5


Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ διʼ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ. ἀπικομένους δὲ τούς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπʼ ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου· ταύτας στάσας κατά πρύμνην τῆς νεὸς ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμός μάλιστα· καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπʼ αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπʼ Αἰγύπτου.The Persian learned men say that the Phoenicians were the cause of the dispute. These (they say) came to our seas from the sea which is called Red, and having settled in the country which they still occupy, at once began to make long voyages. Among other places to which they carried Egyptian and Assyrian merchandise, they came to Argos, ,which was at that time preeminent in every way among the people of what is now called Hellas . The Phoenicians came to Argos, and set out their cargo. ,On the fifth or sixth day after their arrival, when their wares were almost all sold, many women came to the shore and among them especially the daughter of the king, whose name was Io (according to Persians and Greeks alike), the daughter of Inachus. ,As these stood about the stern of the ship bargaining for the wares they liked, the Phoenicians incited one another to set upon them. Most of the women escaped: Io and others were seized and thrown into the ship, which then sailed away for Egypt .


οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνές, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς ʽοὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαἰ φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν δʼ ἄν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι· καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηί ἐς Αἶαν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην. πέμψαντά δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα. τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκας τῆς ἁρπαγῆς· οὐδὲ ὤν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.In this way, the Persians say (and not as the Greeks), was how Io came to Egypt, and this, according to them, was the first wrong that was done. Next, according to their story, some Greeks (they cannot say who) landed at Tyre in Phoenicia and carried off the king's daughter Europa. These Greeks must, I suppose, have been Cretans. So far, then, the account between them was balanced. But after this (they say), it was the Greeks who were guilty of the second wrong. ,They sailed in a long ship to Aea, a city of the Colchians, and to the river Phasis : and when they had done the business for which they came, they carried off the king's daughter Medea. ,When the Colchian king sent a herald to demand reparation for the robbery and restitution of his daughter, the Greeks replied that, as they had been refused reparation for the abduction of the Argive Io, they would not make any to the Colchians.


δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος διʼ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας. οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι. οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτὸν πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς δέ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρʼ ἄλλων δίκας γίνεσθαι.Then (they say), in the second generation after this, Alexandrus, son of Priam, who had heard this tale, decided to get himself a wife from Hellas by capture; for he was confident that he would not suffer punishment. ,So he carried off Helen. The Greeks first resolved to send messengers demanding that Helen be restored and atonement made for the seizure; but when this proposal was made, the Trojans pleaded the seizure of Medea, and reminded the Greeks that they asked reparation from others, yet made none themselves, nor gave up the booty when asked.


μέχρι μὲν ὤν τούτου ἁρπαγάς μούνας εἶναι παρʼ ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι· προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. τὸ μέν νυν ἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν ἔργον εἶναι, τὸ δὲ ἁρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίαν ὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων· δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσι Πέρσαι ἁρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Ἕλληνας δὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον. τὴν γὰρ Ἀσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα 1 οἰκηιεῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ τὸ Ἑλληνικόν ἥγηνται κεχωρίσθαι.So far it was a matter of mere seizure on both sides. But after this (the Persians say), the Greeks were very much to blame; for they invaded Asia before the Persians attacked Europe . ,“We think,” they say, “that it is unjust to carry women off. But to be anxious to avenge rape is foolish: wise men take no notice of such things. For plainly the women would never have been carried away, had they not wanted it themselves. ,We of Asia did not deign to notice the seizure of our women; but the Greeks, for the sake of a Lacedaemonian woman, recruited a great armada, came to Asia, and destroyed the power of Priam. ,Ever since then we have regarded Greeks as our enemies.” For the Persians claim Asia for their own, and the foreign peoples that inhabit it; Europe and the Greek people they consider to be separate from them.


οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, καὶ διὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν εὑρίσκουσι σφίσι ἐοῦσαν τὴν ἀρχήν τῆς ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας. περὶ δὲ τῆς Ἰοῦς οὐκ ὁμολογέουσι Πέρσῃσι οὕτω Φοίνικες· οὐ γὰρ ἁρπαγῇ σφέας χρησαμένους λέγουσι ἀγαγεῖν αὐτήν ἐς Αἴγυπτον, ἀλλʼ ὡς ἐν τῷ Ἄργεϊ ἐμίσγετο τῷ ναυκλήρῳ τῆς νέος· ἐπεὶ δʼ ἔμαθε ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς τοκέας οὕτω δὴ ἐθελοντήν αὐτήν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν μὴ κατάδηλος γένηται. ταῦτα μέν νυν Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες λέγουσι· ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς οὕτω ἢ ἄλλως κως ταῦτα ἐγένετο, τὸν δὲ οἶδα αὐτὸς πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Ἕλληνας, τοῦτον σημήνας προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, ὁμοίως σμικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ σμικρὰ αὐτῶν γέγονε· τὰ δὲ ἐπʼ ἐμεῦ ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην ὤν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τὠυτῷ μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως.Such is the Persian account; in their opinion, it was the taking of Troy which began their hatred of the Greeks. ,But the Phoenicians do not tell the same story about Io as the Persians. They say that they did not carry her off to Egypt by force. She had intercourse in Argos with the captain of the ship. Then, finding herself pregnant, she was ashamed to have her parents know it, and so, lest they discover her condition, she sailed away with the Phoenicians of her own accord. ,These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. ,For many states that were once great have now become small; and those that were great in my time were small before. Knowing therefore that human prosperity never continues in the same place, I shall mention both alike.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

31 results
1. Archilochus, Fragments, 95, 94 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Archilochus, Fragments, 95, 94 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Hesiod, Works And Days, 226-229, 225 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

225. Perses – heed justice and shun haughtiness;
4. Hesiod, Theogony, 338-340, 337 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

337. Whose skin was speckled: it was frightening.
5. Homer, Iliad, 1.1, 2.485-2.486, 6.448-6.449, 14.321-14.322 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.1. /The wrath sing, goddess, of Peleus' son, Achilles, that destructive wrath which brought countless woes upon the Achaeans, and sent forth to Hades many valiant souls of heroes, and made them themselves spoil for dogs and every bird; thus the plan of Zeus came to fulfillment 2.485. /for ye are goddesses and are at hand and know all things, whereas we hear but a rumour and know not anything—who were the captains of the Danaans and their lords. But the common folk I could not tell nor name, nay, not though ten tongues were mine and ten mouths 2.486. /for ye are goddesses and are at hand and know all things, whereas we hear but a rumour and know not anything—who were the captains of the Danaans and their lords. But the common folk I could not tell nor name, nay, not though ten tongues were mine and ten mouths 6.448. /always and to fight amid the foremost Trojans, striving to win my father's great glory and mine own. For of a surety know I this in heart and soul: the day shall come when sacred Ilios shall be laid low, and Priam, and the people of Priam with goodly spear of ash. 6.449. /always and to fight amid the foremost Trojans, striving to win my father's great glory and mine own. For of a surety know I this in heart and soul: the day shall come when sacred Ilios shall be laid low, and Priam, and the people of Priam with goodly spear of ash. 14.321. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.322. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart
6. Homer, Odyssey, 1.1 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

7. Aeschylus, Prometheus Bound, 854-869, 853 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

853. πέμπτη δʼ ἀπʼ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις
8. Hecataeus of Miletus, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Pindar, Olympian Odes, 1.28 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Simonides, Fragments, 11 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Simonides, Fragments, 11 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Aristophanes, Acharnians, 525-540, 524 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

524. πόρνην δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μεγαράδε
13. Herodotus, Histories, 1.2-1.7, 1.5.3, 1.14, 1.23, 1.29-1.30, 1.32, 1.46, 1.46.1, 1.50-1.51, 1.54, 1.57, 1.65, 1.67-1.68, 1.73, 1.75, 1.95, 1.103, 1.155-1.157, 1.170.3, 1.171, 1.173, 2.1, 2.4, 2.4.1, 2.10-2.11, 2.15, 2.23, 2.29, 2.29.1, 2.41, 2.45, 2.51, 2.55-2.57, 2.77, 2.99, 2.99.1, 2.101, 2.113-2.120, 2.116.1, 2.135, 2.143, 2.148-2.149, 2.154, 3.38, 3.45, 3.47, 3.80, 3.122.2, 3.133-3.134, 3.139, 4.5-4.12, 4.16, 4.32-4.35, 4.45-4.46, 4.82, 4.145-4.149, 4.179, 4.205, 5.7, 5.23, 5.43, 5.55, 5.82-5.88, 5.86.3, 5.97, 6.27, 6.127, 7.10, 7.45-7.46, 7.63, 7.171, 7.190, 8.37, 8.129, 9.59, 9.73, 9.100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.2. In this way, the Persians say (and not as the Greeks), was how Io came to Egypt, and this, according to them, was the first wrong that was done. Next, according to their story, some Greeks (they cannot say who) landed at Tyre in Phoenicia and carried off the king's daughter Europa. These Greeks must, I suppose, have been Cretans. So far, then, the account between them was balanced. But after this (they say), it was the Greeks who were guilty of the second wrong. ,They sailed in a long ship to Aea, a city of the Colchians, and to the river Phasis : and when they had done the business for which they came, they carried off the king's daughter Medea. ,When the Colchian king sent a herald to demand reparation for the robbery and restitution of his daughter, the Greeks replied that, as they had been refused reparation for the abduction of the Argive Io, they would not make any to the Colchians. 1.3. Then (they say), in the second generation after this, Alexandrus, son of Priam, who had heard this tale, decided to get himself a wife from Hellas by capture; for he was confident that he would not suffer punishment. ,So he carried off Helen. The Greeks first resolved to send messengers demanding that Helen be restored and atonement made for the seizure; but when this proposal was made, the Trojans pleaded the seizure of Medea, and reminded the Greeks that they asked reparation from others, yet made none themselves, nor gave up the booty when asked. 1.4. So far it was a matter of mere seizure on both sides. But after this (the Persians say), the Greeks were very much to blame; for they invaded Asia before the Persians attacked Europe . ,“We think,” they say, “that it is unjust to carry women off. But to be anxious to avenge rape is foolish: wise men take no notice of such things. For plainly the women would never have been carried away, had they not wanted it themselves. ,We of Asia did not deign to notice the seizure of our women; but the Greeks, for the sake of a Lacedaemonian woman, recruited a great armada, came to Asia, and destroyed the power of Priam. ,Ever since then we have regarded Greeks as our enemies.” For the Persians claim Asia for their own, and the foreign peoples that inhabit it; Europe and the Greek people they consider to be separate from them. 1.5. Such is the Persian account; in their opinion, it was the taking of Troy which began their hatred of the Greeks. ,But the Phoenicians do not tell the same story about Io as the Persians. They say that they did not carry her off to Egypt by force. She had intercourse in Argos with the captain of the ship. Then, finding herself pregt, she was ashamed to have her parents know it, and so, lest they discover her condition, she sailed away with the Phoenicians of her own accord. ,These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. ,For many states that were once great have now become small; and those that were great in my time were small before. Knowing therefore that human prosperity never continues in the same place, I shall mention both alike. 1.5.3. These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. 1.6. Croesus was a Lydian by birth, son of Alyattes, and sovereign of all the nations west of the river Halys, which flows from the south between Syria and Paphlagonia and empties into the sea called Euxine . ,This Croesus was the first foreigner whom we know who subjugated some Greeks and took tribute from them, and won the friendship of others: the former being the Ionians, the Aeolians, and the Dorians of Asia, and the latter the Lacedaemonians. ,Before the reign of Croesus, all Greeks were free: for the Cimmerian host which invaded Ionia before his time did not subjugate the cities, but raided and robbed them. 1.7. Now the sovereign power that belonged to the descendants of Heracles fell to the family of Croesus, called the Mermnadae, in the following way. ,Candaules, whom the Greeks call Myrsilus, was the ruler of Sardis ; he was descended from Alcaeus, son of Heracles; Agron son of Ninus, son of Belus, son of Alcaeus, was the first Heraclid king of Sardis and Candaules son of Myrsus was the last. ,The kings of this country before Agron were descendants of Lydus, son of Atys, from whom this whole Lydian district got its name; before that it was called the land of the Meii. ,The Heraclidae, descendants of Heracles and a female slave of Iardanus, received the sovereignty from these and held it, because of an oracle; and they ruled for twenty-two generations, or five hundred and five years, son succeeding father, down to Candaules son of Myrsus. 1.14. Thus the Mermnadae robbed the Heraclidae of the sovereignty and took it for themselves. Having gotten it, Gyges sent many offerings to Delphi : there are very many silver offerings of his there; and besides the silver, he dedicated a hoard of gold, among which six golden bowls are the offerings especially worthy of mention. ,These weigh thirty talents and stand in the treasury of the Corinthians; although in truth it is not the treasury of the Corinthian people but of Cypselus son of Eetion. This Gyges then was the first foreigner whom we know who placed offerings at Delphi after the king of Phrygia, Midas son of Gordias. ,For Midas too made an offering: namely, the royal seat on which he sat to give judgment, and a marvellous seat it is. It is set in the same place as the bowls of Gyges. This gold and the silver offered by Gyges is called by the Delphians “Gygian” after its dedicator. 1.23. Periander, who disclosed the oracle's answer to Thrasybulus, was the son of Cypselus, and sovereign of Corinth . The Corinthians say (and the Lesbians agree) that the most marvellous thing that happened to him in his life was the landing on Taenarus of Arion of Methymna, brought there by a dolphin. This Arion was a lyre-player second to none in that age; he was the first man whom we know to compose and name the dithyramb which he afterwards taught at Corinth . 1.29. and after these were subdued and subject to Croesus in addition to the Lydians, all the sages from Hellas who were living at that time, coming in different ways, came to Sardis, which was at the height of its property; and among them came Solon the Athenian, who, after making laws for the Athenians at their request, went abroad for ten years, sailing forth to see the world, he said. This he did so as not to be compelled to repeal any of the laws he had made,,since the Athenians themselves could not do that, for they were bound by solemn oaths to abide for ten years by whatever laws Solon should make. 1.30. So for that reason, and to see the world, Solon went to visit Amasis in Egypt and then to Croesus in Sardis . When he got there, Croesus entertained him in the palace, and on the third or fourth day Croesus told his attendants to show Solon around his treasures, and they pointed out all those things that were great and blest. ,After Solon had seen everything and had thought about it, Croesus found the opportunity to say, “My Athenian guest, we have heard a lot about you because of your wisdom and of your wanderings, how as one who loves learning you have traveled much of the world for the sake of seeing it, so now I desire to ask you who is the most fortunate man you have seen.” ,Croesus asked this question believing that he was the most fortunate of men, but Solon, offering no flattery but keeping to the truth, said, “O King, it is Tellus the Athenian.” ,Croesus was amazed at what he had said and replied sharply, “In what way do you judge Tellus to be the most fortunate?” Solon said, “Tellus was from a prosperous city, and his children were good and noble. He saw children born to them all, and all of these survived. His life was prosperous by our standards, and his death was most glorious: ,when the Athenians were fighting their neighbors in Eleusis, he came to help, routed the enemy, and died very finely. The Athenians buried him at public expense on the spot where he fell and gave him much honor.” 1.32. Thus Solon granted second place in happiness to these men. Croesus was vexed and said, “My Athenian guest, do you so much despise our happiness that you do not even make us worth as much as common men?” Solon replied, “Croesus, you ask me about human affairs, and I know that the divine is entirely grudging and troublesome to us. ,In a long span of time it is possible to see many things that you do not want to, and to suffer them, too. I set the limit of a man's life at seventy years; ,these seventy years have twenty-five thousand, two hundred days, leaving out the intercalary month. But if you make every other year longer by one month, so that the seasons agree opportunely, then there are thirty-five intercalary months during the seventy years, and from these months there are one thousand fifty days. ,Out of all these days in the seventy years, all twenty-six thousand, two hundred and fifty of them, not one brings anything at all like another. So, Croesus, man is entirely chance. ,To me you seem to be very rich and to be king of many people, but I cannot answer your question before I learn that you ended your life well. The very rich man is not more fortunate than the man who has only his daily needs, unless he chances to end his life with all well. Many very rich men are unfortunate, many of moderate means are lucky. ,The man who is very rich but unfortunate surpasses the lucky man in only two ways, while the lucky surpasses the rich but unfortunate in many. The rich man is more capable of fulfilling his appetites and of bearing a great disaster that falls upon him, and it is in these ways that he surpasses the other. The lucky man is not so able to support disaster or appetite as is the rich man, but his luck keeps these things away from him, and he is free from deformity and disease, has no experience of evils, and has fine children and good looks. ,If besides all this he ends his life well, then he is the one whom you seek, the one worthy to be called fortunate. But refrain from calling him fortunate before he dies; call him lucky. ,It is impossible for one who is only human to obtain all these things at the same time, just as no land is self-sufficient in what it produces. Each country has one thing but lacks another; whichever has the most is the best. Just so no human being is self-sufficient; each person has one thing but lacks another. ,Whoever passes through life with the most and then dies agreeably is the one who, in my opinion, O King, deserves to bear this name. It is necessary to see how the end of every affair turns out, for the god promises fortune to many people and then utterly ruins them.” 1.46. After the loss of his son, Croesus remained in deep sorrow for two years. After this time, the destruction by Cyrus son of Cambyses of the sovereignty of Astyages son of Cyaxares, and the growth of the power of the Persians, distracted Croesus from his mourning; and he determined, if he could, to forestall the increase of the Persian power before they became great. ,Having thus determined, he at once made inquiries of the Greek and Libyan oracles, sending messengers separately to Delphi, to Abae in Phocia, and to Dodona, while others were despatched to Amphiaraus and Trophonius, and others to Branchidae in the Milesian country. ,These are the Greek oracles to which Croesus sent for divination: and he told others to go inquire of Ammon in Libya . His intent in sending was to test the knowledge of the oracles, so that, if they were found to know the truth, he might send again and ask if he should undertake an expedition against the Persians. 1.46.1. After the loss of his son, Croesus remained in deep sorrow for two years. After this time, the destruction by Cyrus son of Cambyses of the sovereignty of Astyages son of Cyaxares, and the growth of the power of the Persians, distracted Croesus from his mourning; and he determined, if he could, to forestall the increase of the Persian power before they became great. 1.50. After this, he tried to win the favor of the Delphian god with great sacrifices. He offered up three thousand beasts from all the kinds fit for sacrifice, and on a great pyre burnt couches covered with gold and silver, golden goblets, and purple cloaks and tunics; by these means he hoped the better to win the aid of the god, to whom he also commanded that every Lydian sacrifice what he could. ,When the sacrifice was over, he melted down a vast store of gold and made ingots of it, the longer sides of which were of six and the shorter of three palms' length, and the height was one palm. There were a hundred and seventeen of these. Four of them were of refined gold, each weighing two talents and a half; the rest were of gold with silver alloy, each of two talents' weight. ,He also had a figure of a lion made of refined gold, weighing ten talents. When the temple of Delphi was burnt, this lion fell from the ingots which were the base on which it stood; and now it is in the treasury of the Corinthians, but weighs only six talents and a half, for the fire melted away three and a half talents. 1.51. When these offerings were ready, Croesus sent them to Delphi, with other gifts besides: namely, two very large bowls, one of gold and one of silver. The golden bowl stood to the right, the silver to the left of the temple entrance. ,These too were removed about the time of the temple's burning, and now the golden bowl, which weighs eight and a half talents and twelve minae, is in the treasury of the Clazomenians, and the silver bowl at the corner of the forecourt of the temple. This bowl holds six hundred nine-gallon measures: for the Delphians use it for a mixing-bowl at the feast of the Divine Appearance. ,It is said by the Delphians to be the work of Theodorus of Samos, and I agree with them, for it seems to me to be of no common workmanship. Moreover, Croesus sent four silver casks, which stand in the treasury of the Corinthians, and dedicated two sprinkling-vessels, one of gold, one of silver. The golden vessel bears the inscription “Given by the Lacedaemonians,” who claim it as their offering. But they are wrong, ,for this, too, is Croesus' gift. The inscription was made by a certain Delphian, whose name I know but do not mention, out of his desire to please the Lacedaemonians. The figure of a boy, through whose hand the water runs, is indeed a Lacedaemonian gift; but they did not give either of the sprinkling-vessels. ,Along with these Croesus sent, besides many other offerings of no great distinction, certain round basins of silver, and a female figure five feet high, which the Delphians assert to be the statue of the woman who was Croesus' baker. Moreover, he dedicated his own wife's necklaces and girdles. 1.54. When the divine answers had been brought back and Croesus learned of them, he was very pleased with the oracles. So, altogether expecting that he would destroy the kingdom of Cyrus, he sent once again to Pytho and endowed the Delphians, whose number he had learned, with two gold staters apiece. ,The Delphians, in return, gave Croesus and all Lydians the right of first consulting the oracle, exemption from all charges, the chief seats at festivals, and perpetual right of Delphian citizenship to whoever should wish it. 1.57. What language the Pelasgians spoke I cannot say definitely. But if one may judge by those that still remain of the Pelasgians who live above the Tyrrheni in the city of Creston —who were once neighbors of the people now called Dorians, and at that time inhabited the country which now is called Thessalian— ,and of the Pelasgians who inhabited Placia and Scylace on the Hellespont, who came to live among the Athenians, and by other towns too which were once Pelasgian and afterwards took a different name: if, as I said, one may judge by these, the Pelasgians spoke a language which was not Greek. ,If, then, all the Pelasgian stock spoke so, then the Attic nation, being of Pelasgian blood, must have changed its language too at the time when it became part of the Hellenes. For the people of Creston and Placia have a language of their own in common, which is not the language of their neighbors; and it is plain that they still preserve the manner of speech which they brought with them in their migration into the places where they live. 1.65. So Croesus learned that at that time such problems were oppressing the Athenians, but that the Lacedaemonians had escaped from the great evils and had mastered the Tegeans in war. In the kingship of Leon and Hegesicles at Sparta, the Lacedaemonians were successful in all their other wars but met disaster only against the Tegeans. ,Before this they had been the worst-governed of nearly all the Hellenes and had had no dealings with strangers, but they changed to good government in this way: Lycurgus, a man of reputation among the Spartans, went to the oracle at Delphi . As soon as he entered the hall, the priestess said in hexameter: , quote type="oracle" l met="dact"You have come to my rich temple, Lycurgus, /l lA man dear to Zeus and to all who have Olympian homes. /l lI am in doubt whether to pronounce you man or god, /l lBut I think rather you are a god, Lycurgus. /l /quote ,Some say that the Pythia also declared to him the constitution that now exists at Sparta, but the Lacedaemonians themselves say that Lycurgus brought it from Crete when he was guardian of his nephew Leobetes, the Spartan king. ,Once he became guardian, he changed all the laws and took care that no one transgressed the new ones. Lycurgus afterwards established their affairs of war: the sworn divisions, the bands of thirty, the common meals; also the ephors and the council of elders. 1.67. In the previous war the Lacedaemonians continually fought unsuccessfully against the Tegeans, but in the time of Croesus and the kingship of Anaxandrides and Ariston in Lacedaemon the Spartans had gained the upper hand. This is how: ,when they kept being defeated by the Tegeans, they sent ambassadors to Delphi to ask which god they should propitiate to prevail against the Tegeans in war. The Pythia responded that they should bring back the bones of Orestes, son of Agamemnon. ,When they were unable to discover Orestes' tomb, they sent once more to the god to ask where he was buried. The Pythia responded in hexameter to the messengers: , quote type="oracle" l met="dact"There is a place Tegea in the smooth plain of Arcadia, /l lWhere two winds blow under strong compulsion. /l lBlow lies upon blow, woe upon woe. /l lThere the life-giving earth covers the son of Agamemnon. /l lBring him back, and you shall be lord of Tegea . /l /quote ,When the Lacedaemonians heard this, they were no closer to discovery, though they looked everywhere. Finally it was found by Lichas, who was one of the Spartans who are called “doers of good deeds.”. These men are those citizens who retire from the knights, the five oldest each year. They have to spend the year in which they retire from the knights being sent here and there by the Spartan state, never resting in their efforts. 1.68. It was Lichas, one of these men, who found the tomb in Tegea by a combination of luck and skill. At that time there was free access to Tegea, so he went into a blacksmith's shop and watched iron being forged, standing there in amazement at what he saw done. ,The smith perceived that he was amazed, so he stopped what he was doing and said, “My Laconian guest, if you had seen what I saw, then you would really be amazed, since you marvel so at ironworking. ,I wanted to dig a well in the courtyard here, and in my digging I hit upon a coffin twelve feet long. I could not believe that there had ever been men taller than now, so I opened it and saw that the corpse was just as long as the coffin. I measured it and then reburied it.” So the smith told what he had seen, and Lichas thought about what was said and reckoned that this was Orestes, according to the oracle. ,In the smith's two bellows he found the winds, hammer and anvil were blow upon blow, and the forging of iron was woe upon woe, since he figured that iron was discovered as an evil for the human race. ,After reasoning this out, he went back to Sparta and told the Lacedaemonians everything. They made a pretence of bringing a charge against him and banishing him. Coming to Tegea, he explained his misfortune to the smith and tried to rent the courtyard, but the smith did not want to lease it. ,Finally he persuaded him and set up residence there. He dug up the grave and collected the bones, then hurried off to Sparta with them. Ever since then the Spartans were far superior to the Tegeans whenever they met each other in battle. By the time of Croesus' inquiry, the Spartans had subdued most of the Peloponnese . 1.73. The reasons for Croesus' expedition against Cappadocia were these: he desired to gain territory in addition to his own, and (these were the chief causes) he trusted the oracle and wished to avenge Astyages on Cyrus; for Cyrus, son of Cambyses, had conquered Astyages and held him in subjection. ,Now Astyages, son of Cyaxares and the king of Media, was Croesus' brother-in-law: and this is how he came to be so. ,A tribe of wandering Scythians separated itself from the rest, and escaped into Median territory. This was then ruled by Cyaxares, son of Phraortes, son of Deioces. Cyaxares at first treated the Scythians kindly, as suppliants for his mercy; and, as he had a high regard for them, he entrusted boys to their tutelage to be taught their language and the skill of archery. ,As time went on, it happened that the Scythians, who were accustomed to go hunting and always to bring something back, once had taken nothing, and when they returned empty-handed, Cyaxares treated them very roughly and contemptuously (being, as appears from this, prone to anger). ,The Scythians, feeling themselves wronged by the treatment they had from Cyaxares, planned to take one of the boys who were their pupils and cut him in pieces; then, dressing the flesh as they were accustomed to dress the animals which they killed, to bring and give it to Cyaxares as if it were the spoils of the hunt; and after that, to make their way with all speed to Alyattes son of Sadyattes at Sardis . All this they did. ,Cyaxares and the guests who ate with him dined on the boy's flesh, and the Scythians, having done as they planned, fled to Alyattes for protection. 1.75. Cyrus had subjugated this Astyages, then, Cyrus' own mother's father, for the reason which I shall presently disclose. ,Having this reason to quarrel with Cyrus, Croesus sent to ask the oracles if he should march against the Persians; and when a deceptive answer came he thought it to be favorable to him, and so led his army into the Persian territory. ,When he came to the river Halys, he transported his army across it—by the bridges which were there then, as I maintain; but the general belief of the Greeks is that Thales of Miletus got the army across. ,The story is that, as Croesus did not know how his army could pass the river (as the aforesaid bridges did not yet exist then), Thales, who was in the encampment, made the river, which flowed on the left of the army, also flow on the right, in the following way. ,Starting from a point on the river upstream from the camp, he dug a deep semi-circular trench, so that the stream, turned from its ancient course, would flow in the trench to the rear of the camp and, passing it, would issue into its former bed, with the result that as soon as the river was thus divided into two, both channels could be forded. ,Some even say that the ancient channel dried up altogether. But I do not believe this; for in that case, how did they pass the river when they were returning? 1.95. But the next business of my history is to inquire who this Cyrus was who took down the power of Croesus, and how the Persians came to be the rulers of Asia . I mean then to be guided in what I write by some of the Persians who desire not to magnify the story of Cyrus but to tell the truth, though there are no less than three other accounts of Cyrus which I could give. ,After the Assyrians had ruled Upper Asia for five hundred and twenty years, the Medes were the first who began to revolt from them. These, it would seem, proved their bravery in fighting for freedom against the Assyrians; they cast off their slavery and won freedom. Afterwards, the other subject nations, too, did the same as the Medes. 1.103. At his death he was succeeded by his son Cyaxares. He is said to have been a much greater soldier than his ancestors: it was he who first organized the men of Asia in companies and posted each arm apart, the spearmen and archers and cavalry: before this they were all mingled together in confusion. ,This was the king who fought against the Lydians when the day was turned to night in the battle, and who united under his dominion all of Asia that is beyond the river Halys . Collecting all his subjects, he marched against Ninus, wanting to avenge his father and to destroy the city. ,He defeated the Assyrians in battle; but while he was besieging their city, a great army of Scythians came down upon him, led by their king Madyes son of Protothyes. They had invaded Asia after they had driven the Cimmerians out of Europe : pursuing them in their flight, the Scythians came to the Median country. 1.155. When Cyrus heard of this on his journey, he said to Croesus, “What end to this business, Croesus? It seems that the Lydians will never stop making trouble for me and for themselves. It occurs to me that it may be best to make slaves of them; for it seems I have acted like one who slays the father and spares the children. ,So likewise I have taken with me you who were more than a father to the Lydians, and handed the city over to the Lydians themselves; and then indeed I marvel that they revolt!” So Cyrus uttered his thought; but Croesus feared that he would destroy Sardis, and answered him thus: ,“O King, what you say is reasonable. But do not ever yield to anger, or destroy an ancient city that is innocent both of the former and of the present offense. For the former I am responsible, and bear the punishment on my head; while Pactyes, in whose charge you left Sardis, does this present wrong; let him, then, pay the penalty. ,But pardon the Lydians, and give them this command so that they not revolt or pose a danger to you: send and forbid them to possess weapons of war, and order them to wear tunics under their cloaks and knee-boots on their feet, and to teach their sons lyre-playing and song and dance and shop-keeping. And quickly, O king, you shall see them become women instead of men, so that you need not fear them, that they might revolt.” 1.156. Croesus proposed this to him, because he thought this was better for the Lydians than to be sold as slaves; he knew that without some reasonable plea he could not change the king's mind, and feared that even if the Lydians should escape this time they might later revolt and be destroyed by the Persians. ,Cyrus was pleased by this counsel; he relented in his anger and said he would follow Croesus' advice. Then calling Mazares, a Mede, he told him to give the Lydians the commands that Croesus advised; further, to enslave all the others who had joined the Lydians in attacking Sardis ; and as for Pactyes himself, by all means to bring him into his presence alive. 1.157. After giving these commands on his journey, he marched away into the Persian country. But Pactyes, learning that an army sent against him was approaching, was frightened and fled to Cyme . ,Mazares the Mede, when he came to Sardis with the part that he had of Cyrus' host and found Pactyes' followers no longer there, first of all compelled the Lydians to carry out Cyrus' commands; and by his order they changed their whole way of life. ,After this, he sent messengers to Cyme demanding that Pactyes be surrendered. The Cymaeans resolved to make the god at Branchidae their judge as to what course they should take; for there was an ancient place of divination there, which all the Ionians and Aeolians used to consult; the place is in the land of Miletus, above the harbor of Panormus . 1.171. Harpagus, after subjugating Ionia, made an expedition against the Carians, Caunians, and Lycians, taking Ionians and Aeolians with him. ,of these, the Carians have come to the mainland from the islands; for in the past they were islanders, called Leleges and under the rule of Minos, not (as far as I can learn by report) paying tribute, but manning ships for him when he needed them. ,Since Minos had subjected a good deal of territory for himself and was victorious in war, this made the Carians too at that time by far the most respected of all nations. ,They invented three things in which they were followed by the Greeks: it was the Carians who originated wearing crests on their helmets and devices on their shields, and who first made grips for their shields; until then all who used shields carried them without these grips, and guided them with leather belts which they slung round the neck and over the left shoulder. ,Then, a long time afterwards, the Carians were driven from the islands by Dorians and Ionians and so came to the mainland. This is the Cretan story about the Carians; but the Carians themselves do not subscribe to it, but believe that they are aboriginal inhabitants of the mainland and always bore the name which they bear now; ,and they point to an ancient shrine of Carian Zeus at Mylasa, to which Mysians and Lydians, as brethren of the Carians (for Lydus and Mysus, they say, were brothers of Car), are admitted, but not those who spoke the same language as the Carians but were of another people. 1.173. Such are their ways. The Lycians were from Crete in ancient times (for in the past none that lived on Crete were Greek). ,Now there was a dispute in Crete about the royal power between Sarpedon and Minos, sons of Europa; Minos prevailed in this dispute and drove out Sarpedon and his partisans; who, after being driven out, came to the Milyan land in Asia . What is now possessed by the Lycians was in the past Milyan, and the Milyans were then called Solymi. ,For a while Sarpedon ruled them, and the people were called Termilae, which was the name that they had brought with them and that is still given to the Lycians by their neighbors; but after Lycus son of Pandion came from Athens —banished as well by his brother, Aegeus—to join Sarpedon in the land of the Termilae, they came in time to be called Lycians after Lycus. ,Their customs are partly Cretan and partly Carian. But they have one which is their own and shared by no other men: they take their names not from their fathers but from their mothers, ,and when one is asked by his neighbor who he is, he will say that he is the son of such a mother, and rehearse the mothers of his mother. Indeed, if a female citizen marries a slave, her children are considered pure-blooded; but if a male citizen, even the most prominent of them, takes an alien wife or concubine, the children are dishonored. 2.1. After the death of Cyrus, Cambyses inherited his throne. He was the son of Cyrus and of Cassandane, the daughter of Pharnaspes, for whom Cyrus mourned deeply when she died before him, and had all his subjects mourn also. ,Cambyses was the son of this woman and of Cyrus. He considered the Ionians and Aeolians slaves inherited from his father, and prepared an expedition against Egypt, taking with him some of these Greek subjects besides others whom he ruled. 2.4. But as to human affairs, this was the account in which they all agreed: the Egyptians, they said, were the first men who reckoned by years and made the year consist of twelve divisions of the seasons. They discovered this from the stars (so they said). And their reckoning is, to my mind, a juster one than that of the Greeks; for the Greeks add an intercalary month every other year, so that the seasons agree; but the Egyptians, reckoning thirty days to each of the twelve months, add five days in every year over and above the total, and thus the completed circle of seasons is made to agree with the calendar. ,Furthermore, the Egyptians (they said) first used the names of twelve gods (which the Greeks afterwards borrowed from them); and it was they who first assigned to the several gods their altars and images and temples, and first carved figures on stone. Most of this they showed me in fact to be the case. The first human king of Egypt, they said, was Min. ,In his time all of Egypt except the Thebaic district was a marsh: all the country that we now see was then covered by water, north of lake Moeris, which is seven days' journey up the river from the sea. 2.4.1. But as to human affairs, this was the account in which they all agreed: the Egyptians, they said, were the first men who reckoned by years and made the year consist of twelve divisions of the seasons. They discovered this from the stars (so they said). And their reckoning is, to my mind, a juster one than that of the Greeks; for the Greeks add an intercalary month every other year, so that the seasons agree; but the Egyptians, reckoning thirty days to each of the twelve months, add five days in every year over and above the total, and thus the completed circle of seasons is made to agree with the calendar. 2.10. The greater portion, then, of this country of which I have spoken was land deposited for the Egyptians as the priests told me, and I myself formed the same judgment; all that lies between the ranges of mountains above Memphis to which I have referred seemed to me to have once been a gulf of the sea, just as the country about Ilion and Teuthrania and Ephesus and the plain of the Maeander, to compare these small things with great. ,For of the rivers that brought down the stuff to make these lands, there is none worthy to be compared for greatness with even one of the mouths of the Nile, and the Nile has five mouths. ,There are also other rivers, not so great as the Nile, that have had great effects; I could rehearse their names, but principal among them is the Achelous, which, flowing through Acaria and emptying into the sea, has already made half of the Echinades Islands mainland. 2.11. Now in Arabia, not far from Egypt, there is a gulf extending inland from the sea called Red, whose length and width are such as I shall show: ,in length, from its inner end out to the wide sea, it is a forty days' voyage for a ship rowed by oars; and in breadth, it is half a day's voyage at the widest. Every day the tides ebb and flow in it. ,I believe that where Egypt is now, there was once another such gulf; this extended from the northern sea towards Aethiopia, and the other, the Arabian gulf of which I shall speak, extended from the south towards Syria ; the ends of these gulfs penetrated into the country near each other, and but a little space of land separated them. ,Now, if the Nile inclined to direct its current into this Arabian gulf, why should the latter not be silted up by it inside of twenty thousand years? In fact, I expect that it would be silted up inside of ten thousand years. Is it to be doubted, then, that in the ages before my birth a gulf even much greater than this should have been silted up by a river so great and so busy? 2.15. Now if we agree with the opinion of the Ionians, who say that only the Delta is Egypt, and that its seaboard reaches from the so-called Watchtower of Perseus forty schoeni to the Salters' at Pelusium, while inland it stretches as far as the city of Cercasorus, where the Nile divides and flows to Pelusium and Canobus, and that all the rest of Egypt is partly Libya and partly Arabia —if we follow this account, we can show that there was once no land for the Egyptians; ,for we have seen that (as the Egyptians themselves say, and as I myself judge) the Delta is alluvial land and but lately (so to speak) came into being. Then if there was once no land for them, it was an idle notion that they were the oldest nation on earth, and they need not have made that trial to see what language the children would first speak. ,I maintain, rather, that the Egyptians did not come into existence together with what the Ionians call the Delta, but have existed since the human race came into being; and as the land grew in extent, there were many of them who stayed behind, and many who spread down over it. Be that as it may, the Theban district, a land of seven hundred and sixty-five miles in circumference, was in the past called Egypt . 2.23. The opinion about Ocean is grounded in obscurity and needs no disproof; for I know of no Ocean river; and I suppose that Homer or some older poet invented this name and brought it into his poetry. 2.29. I was unable to learn anything from anyone else, but this much further I did learn by the most extensive investigation that I could make, going as far as the city of Elephantine to look myself, and beyond that by question and hearsay. ,Beyond Elephantine, as one travels inland, the land rises. Here one must pass with the boat roped on both sides as men harness an ox; and if the rope breaks, the boat will be carried away by the strength of the current. ,This part of the river is a four days' journey by boat, and the Nile here is twisty just as the Maeander ; a distance of twelve schoeni must be passed in the foregoing manner. After that, you come to a level plain, where there is an island in the Nile, called Takhompso. ,The country above Elephantine now begins to be inhabited by Ethiopians: half the people of the island are Ethiopians, and half Egyptians. Near the island is a great lake, on whose shores live nomadic Ethiopians. After crossing this, you come to the stream of the Nile, which empties into this lake. ,Then you disembark and journey along the river bank for forty days; for there are sharp projecting rocks in the Nile and many reefs, through which no boat can pass. ,Having traversed this part in forty days as I have said, you take boat again and so travel for twelve days until you come to a great city called Meroe, which is said to be the capital of all Ethiopia . ,The people of the place worship no other gods but Zeus and Dionysus; these they greatly honor, and they have a place of divination sacred to Zeus; they send out armies whenever and wherever this god through his oracle commands them. 2.29.1. I was unable to learn anything from anyone else, but this much further I did learn by the most extensive investigation that I could make, going as far as the city of Elephantine to look myself, and beyond that by question and hearsay. 2.41. All Egyptians sacrifice unblemished bulls and bull-calves; they may not sacrifice cows: these are sacred to Isis. ,For the images of Isis are in woman's form, horned like a cow, exactly as the Greeks picture Io, and cows are held by far the most sacred of all beasts of the herd by all Egyptians alike. ,For this reason, no Egyptian man or woman will kiss a Greek man, or use a knife, or a spit, or a cauldron belonging to a Greek, or taste the flesh of an unblemished bull that has been cut up with a Greek knife. ,Cattle that die are dealt with in the following way. Cows are cast into the river, bulls are buried by each city in its suburbs, with one or both horns uncovered for a sign; then, when the carcass is decomposed, and the time appointed is at hand, a boat comes to each city from the island called Prosopitis, ,an island in the Delta, nine schoeni in circumference. There are many other towns on Prosopitis; the one from which the boats come to gather the bones of the bulls is called Atarbekhis; a temple of Aphrodite stands in it of great sanctity. ,From this town many go out, some to one town and some to another, to dig up the bones, which they then carry away and all bury in one place. As they bury the cattle, so do they all other beasts at death. Such is their ordice respecting these also; for they, too, may not be killed. 2.45. And the Greeks say many other ill-considered things, too; among them, this is a silly story which they tell about Heracles: that when he came to Egypt, the Egyptians crowned him and led him out in a procession to sacrifice him to Zeus; and for a while (they say) he followed quietly, but when they started in on him at the altar, he resisted and killed them all. ,Now it seems to me that by this story the Greeks show themselves altogether ignorant of the character and customs of the Egyptians; for how should they sacrifice men when they are forbidden to sacrifice even beasts, except swine and bulls and bull-calves, if they are unblemished, and geese? ,And furthermore, as Heracles was alone, and, still, only a man, as they say, how is it natural that he should kill many myriads? In talking so much about this, may I keep the goodwill of gods and heroes! 2.51. These customs, then, and others besides, which I shall indicate, were taken by the Greeks from the Egyptians. It was not so with the ithyphallic images of Hermes; the production of these came from the Pelasgians, from whom the Athenians were the first Greeks to take it, and then handed it on to others. ,For the Athenians were then already counted as Greeks when the Pelasgians came to live in the land with them and thereby began to be considered as Greeks. Whoever has been initiated into the rites of the Cabeiri, which the Samothracians learned from the Pelasgians and now practice, understands what my meaning is. ,Samothrace was formerly inhabited by those Pelasgians who came to live among the Athenians, and it is from them that the Samothracians take their rites. ,The Athenians, then, were the first Greeks to make ithyphallic images of Hermes, and they did this because the Pelasgians taught them. The Pelasgians told a certain sacred tale about this, which is set forth in the Samothracian mysteries. 2.55. That, then, I heard from the Theban priests; and what follows, the prophetesses of Dodona say: that two black doves had come flying from Thebes in Egypt, one to Libya and one to Dodona ; ,the latter settled on an oak tree, and there uttered human speech, declaring that a place of divination from Zeus must be made there; the people of Dodona understood that the message was divine, and therefore established the oracular shrine. ,The dove which came to Libya told the Libyans (they say) to make an oracle of Ammon; this also is sacred to Zeus. Such was the story told by the Dodonaean priestesses, the eldest of whom was Promeneia and the next Timarete and the youngest Nicandra; and the rest of the servants of the temple at Dodona similarly held it true. 2.56. But my own belief about it is this. If the Phoenicians did in fact carry away the sacred women and sell one in Libya and one in Hellas, then, in my opinion, the place where this woman was sold in what is now Hellas, but was formerly called Pelasgia, was Thesprotia ; ,and then, being a slave there, she established a shrine of Zeus under an oak that was growing there; for it was reasonable that, as she had been a handmaid of the temple of Zeus at Thebes , she would remember that temple in the land to which she had come. ,After this, as soon as she understood the Greek language, she taught divination; and she said that her sister had been sold in Libya by the same Phoenicians who sold her. 2.57. I expect that these women were called “doves” by the people of Dodona because they spoke a strange language, and the people thought it like the cries of birds; ,then the woman spoke what they could understand, and that is why they say that the dove uttered human speech; as long as she spoke in a foreign tongue, they thought her voice was like the voice of a bird. For how could a dove utter the speech of men? The tale that the dove was black signifies that the woman was Egyptian . ,The fashions of divination at Thebes of Egypt and at Dodona are like one another; moreover, the practice of divining from the sacrificed victim has also come from Egypt . 2.77. Among the Egyptians themselves, those who live in the cultivated country are the most assiduous of all men at preserving the memory of the past, and none whom I have questioned are so skilled in history. ,They practice the following way of life. For three consecutive days in every month they purge themselves, pursuing health by means of emetics and drenches; for they think that it is from the food they eat that all sicknesses come to men. ,Even without this, the Egyptians are the healthiest of all men, next to the Libyans; the explanation of which, in my opinion, is that the climate in all seasons is the same: for change is the great cause of men's falling sick, more especially changes of seasons. ,They eat bread, making loaves which they call “cyllestis,” of coarse grain. For wine, they use a drink made from barley, for they have no vines in their country. They eat fish either raw and sun-dried, or preserved with brine. ,Quails and ducks and small birds are salted and eaten raw; all other kinds of birds, as well as fish (except those that the Egyptians consider sacred) are eaten roasted or boiled. 2.99. So far, all I have said is the record of my own autopsy and judgment and inquiry. Henceforth I will record Egyptian chronicles, according to what I have heard, adding something of what I myself have seen. ,The priests told me that Min was the first king of Egypt, and that first he separated Memphis from the Nile by a dam. All the river had flowed close under the sandy mountains on the Libyan side, but Min made the southern bend of it, which begins about twelve and one half miles above Memphis, by damming the stream, thereby drying up the ancient channel, and carried the river by a channel so that it flowed midway between the hills. ,And to this day the Persians keep careful watch on this bend of the river, strengthening its dam every year to keep the current in; for were the Nile to burst its dikes and overflow here, all Memphis would be in danger of flooding. ,Then, when this first king Min had made dry land of what he thus cut off, he first founded in it that city which is now called Memphis (for even Memphis lies in the narrow part of Egypt ), and outside of it he dug a lake from the river to its north and west (for the Nile itself bounds it on the east); and secondly, he built in it the great and most noteworthy temple of Hephaestus. 2.99.1. So far, all I have said is the record of my own autopsy and judgment and inquiry. Henceforth I will record Egyptian chronicles, according to what I have heard, adding something of what I myself have seen. 2.101. But of the other kings they related no achievement or act of great note, except of Moeris, the last of them. ,This Moeris was remembered as having built the northern forecourt of the temple of Hephaestus, and dug a lake, of as great a circumference as I shall later indicate; and built pyramids there also, the size of which I will mention when I speak of the lake. All this was Moeris' work, they said; of none of the rest had they anything to record. 2.113. When I inquired of the priests, they told me that this was the story of Helen. After carrying off Helen from Sparta, Alexandrus sailed away for his own country; violent winds caught him in the Aegean and drove him into the Egyptian sea; and from there (as the wind did not let up) he came to Egypt, to the mouth of the Nile called the Canopic mouth, and to the Salters'. ,Now there was (and still is) on the coast a temple of Heracles; if a servant of any man takes refuge there and is branded with certain sacred marks, delivering himself to the god, he may not be touched. This law continues today the same as it has always been from the first. ,Hearing of the temple law, some of Alexandrus' servants ran away from him, threw themselves on the mercy of the god, and brought an accusation against Alexandrus meaning to injure him, telling the whole story of Helen and the wrong done Menelaus. They laid this accusation before the priests and the warden of the Nile mouth, whose name was Thonis. 2.114. When Thonis heard it, he sent this message the quickest way to Proteus at Memphis : ,“A stranger has come, a Trojan, who has committed an impiety in Hellas . After defrauding his guest-friend, he has come bringing the man's wife and a very great deal of wealth, driven to your country by the wind. Are we to let him sail away untouched, or are we to take away what he has come with?” ,Proteus sent back this message: “Whoever this is who has acted impiously against his guest-friend, seize him and bring him to me, that I may know what he will say.” 2.115. Hearing this, Thonis seized Alexandrus and detained his ships there, and then brought him with Helen and all the wealth, and the suppliants too, to Memphis . ,When all had arrived, Proteus asked Alexandrus who he was and whence he sailed; Alexandrus told him his lineage and the name of his country, and about his voyage, whence he sailed. ,Then Proteus asked him where he had got Helen; when Alexandrus was evasive in his story and did not tell the truth, the men who had taken refuge with the temple confuted him, and related the whole story of the wrong. ,Finally, Proteus declared the following judgment to them, saying, “If I did not make it a point never to kill a stranger who has been caught by the wind and driven to my coasts, I would have punished you on behalf of the Greek, you most vile man. You committed the gravest impiety after you had had your guest-friend's hospitality: you had your guest-friend's wife. ,And as if this were not enough, you got her to fly with you and went off with her. And not just with her, either, but you plundered your guest-friend's wealth and brought it, too. ,Now, then, since I make it a point not to kill strangers, I shall not let you take away this woman and the wealth, but I shall watch them for the Greek stranger, until he come and take them away; but as for you and your sailors, I warn you to leave my country for another within three days, and if you do not, I will declare war on you.” 2.116. This, the priests said, was how Helen came to Proteus. And, in my opinion, Homer knew this story, too; but seeing that it was not so well suited to epic poetry as the tale of which he made use, he rejected it, showing that he knew it. ,This is apparent from the passage in the titleIliad /title (and nowhere else does he return to the story) where he relates the wanderings of Alexander, and shows how he and Helen were carried off course, and wandered to, among other places, Sidon in Phoenicia . ,This is in the story of the Prowess of Diomedes, where the verses run as follows: cit quote l met="dact"There were the robes, all embroidered, /l lThe work of women of Sidon, whom godlike Alexandrus himself /l lBrought from Sidon, crossing the broad sea, /l lThe same voyage on which he brought back Helen of noble descent. /l /quote biblHom. Il. 6.289-92 /bibl /cit ,[He mentions it in the titleOdyssey /title also: cit quote l met="dact"The daughter of Zeus had such ingenious drugs, /l lGood ones, which she had from Thon's wife, Polydamna, an Egyptian, /l lWhose country's fertile plains bear the most drugs, /l lMany mixed for good, many for harm: /l /quote biblHom. Od. 4.227-30 /bibl /cit ] ,and again Menelaus says to Telemachus: cit quote l met="dact"I was eager to return here, but the gods still held me in Egypt, /l lSince I had not sacrificed entire hecatombs to them. /l /quote biblHom. Od. 4. 351-2 /bibl /cit ,In these verses the poet shows that he knew of Alexander's wanderings to Egypt ; for Syria borders on Egypt, and the Phoenicians, to whom Sidon belongs, dwell in Syria . 2.116.1. This, the priests said, was how Helen came to Proteus. And, in my opinion, Homer knew this story, too; but seeing that it was not so well suited to epic poetry as the tale of which he made use, he rejected it, showing that he knew it. 2.117. These verses and this passage prove most clearly that the Cyprian poems are not the work of Homer but of someone else. For the Cyprian poems relate that Alexandrus reached Ilion with Helen in three days from Sparta, having a fair wind and a smooth sea; but according to the titleIliad /title, he wandered from his course in bringing her. 2.118. Enough, then, of Homer and the Cyprian poems. But, when I asked the priests whether the Greek account of what happened at Troy were idle or not, they gave me the following answer, saying that they had inquired and knew from Menelaus himself. ,After the rape of Helen, a great force of Greeks came to the Trojan land on Menelaus' behalf. After disembarking and disposing their forces, they sent messengers to Ilion, one of whom was Menelaus himself. ,When these were let inside the city walls, they demanded the restitution of Helen and of the property which Alexandrus had stolen from Menelaus and carried off, and they demanded reparation for the wrongs; but the Trojans gave the same testimony then and later, sworn and unsworn: that they did not have Helen or the property claimed, but all of that was in Egypt, and they could not justly make reparation for what Proteus the Egyptian had. ,But the Greeks, thinking that the Trojans were mocking them, laid siege to the city, until they took it; but there was no Helen there when they breached the wall, but they heard the same account as before; so, crediting the original testimony, they sent Menelaus himself to Proteus. 2.119. Menelaus then went to Egypt and up the river to Memphis ; there, relating the truth of the matter, he met with great hospitality and got back Helen, who had not been harmed, and also all his wealth, besides. ,Yet, although getting this, Menelaus was guilty of injustice toward the Egyptians. For adverse weather detained him when he tried to sail away; after this continued for some time, he carried out something impious, ,taking two native children and sacrificing them. When it became known that he had done this, he fled with his ships straight to Libya, hated and hunted; and where he went from there, the Egyptians could not say. The priests told me that they had learned some of this by inquiry, but that they were sure of what had happened in their own country. 2.120. The Egyptians' priests said this, and I myself believe their story about Helen, for I reason thus: had Helen been in Ilion, then with or without the will of Alexandrus she would have been given back to the Greeks. ,For surely Priam was not so mad, or those nearest to him, as to consent to risk their own persons and their children and their city so that Alexandrus might cohabit with Helen. ,Even if it were conceded that they were so inclined in the first days, yet when not only many of the Trojans were slain in fighting against the Greeks, but Priam himself lost to death two or three or even more of his sons in every battle (if the poets are to be believed), in this turn of events, had Helen been Priam's own wife, I cannot but think that he would have restored her to the Greeks, if by so doing he could escape from the evils besetting him. ,Alexandrus was not even heir to the throne, in which case matters might have been in his hands since Priam was old, but Hector, who was an older and a better man than Alexandrus, was going to receive the royal power at Priam's death, and ought not have acquiesced in his brother's wrongdoing, especially when that brother was the cause of great calamity to Hector himself and all the rest of the Trojans. ,But since they did not have Helen there to give back, and since the Greeks would not believe them although they spoke the truth—I am convinced and declare—the divine powers provided that the Trojans, perishing in utter destruction, should make this clear to all mankind: that retribution from the gods for terrible wrongdoing is also terrible. This is what I think, and I state it. 2.135. Rhodopis came to Egypt to work, brought by Xanthes of Samos, but upon her arrival was freed for a lot of money by Kharaxus of Mytilene, son of Scamandronymus and brother of Sappho the poetess. ,Thus Rhodopis lived as a free woman in Egypt, where, as she was very alluring, she acquired a lot of money—sufficient for such a Rhodopis, so to speak, but not for such a pyramid. ,Seeing that to this day anyone who likes can calculate what one tenth of her worth was, she cannot be credited with great wealth. For Rhodopis desired to leave a memorial of herself in Greece, by having something made which no one else had thought of or dedicated in a temple and presenting this at Delphi to preserve her memory; ,so she spent one tenth of her substance on the manufacture of a great number of iron beef spits, as many as the tenth would pay for, and sent them to Delphi ; these lie in a heap to this day, behind the altar set up by the Chians and in front of the shrine itself. ,The courtesans of Naucratis seem to be peculiarly alluring, for the woman of whom this story is told became so famous that every Greek knew the name of Rhodopis, and later on a certain Archidice was the theme of song throughout Greece, although less celebrated than the other. ,Kharaxus, after giving Rhodopis her freedom, returned to Mytilene . He is bitterly attacked by Sappho in one of her poems. This is enough about Rhodopis. 2.143. Hecataeus the historian was once at Thebes , where he made a genealogy for himself that had him descended from a god in the sixteenth generation. But the priests of Zeus did with him as they also did with me (who had not traced my own lineage). ,They brought me into the great inner court of the temple and showed me wooden figures there which they counted to the total they had already given, for every high priest sets up a statue of himself there during his lifetime; ,pointing to these and counting, the priests showed me that each succeeded his father; they went through the whole line of figures, back to the earliest from that of the man who had most recently died. ,Thus, when Hecataeus had traced his descent and claimed that his sixteenth forefather was a god, the priests too traced a line of descent according to the method of their counting; for they would not be persuaded by him that a man could be descended from a god; they traced descent through the whole line of three hundred and forty-five figures, not connecting it with any ancestral god or hero, but declaring each figure to be a “Piromis” the son of a “Piromis”; in Greek, one who is in all respects a good man. 2.148. Moreover, they decided to preserve the memory of their names by a common memorial, and so they made a labyrinth a little way beyond lake Moeris and near the place called the City of Crocodiles . I have seen it myself, and indeed words cannot describe it; ,if one were to collect the walls and evidence of other efforts of the Greeks, the sum would not amount to the labor and cost of this labyrinth. And yet the temple at Ephesus and the one on Samos are noteworthy. ,Though the pyramids beggar description and each one of them is a match for many great monuments built by Greeks, this maze surpasses even the pyramids. ,It has twelve roofed courts with doors facing each other: six face north and six south, in two continuous lines, all within one outer wall. There are also double sets of chambers, three thousand altogether, fifteen hundred above and the same number under ground. ,We ourselves viewed those that are above ground, and speak of what we have seen, but we learned through conversation about the underground chambers; the Egyptian caretakers would by no means show them, as they were, they said, the burial vaults of the kings who first built this labyrinth, and of the sacred crocodiles. ,Thus we can only speak from hearsay of the lower chambers; the upper we saw for ourselves, and they are creations greater than human. The exits of the chambers and the mazy passages hither and thither through the courts were an unending marvel to us as we passed from court to apartment and from apartment to colonnade, from colonnades again to more chambers and then into yet more courts. ,Over all this is a roof, made of stone like the walls, and the walls are covered with cut figures, and every court is set around with pillars of white stone very precisely fitted together. Near the corner where the labyrinth ends stands a pyramid two hundred and forty feet high, on which great figures are cut. A passage to this has been made underground. 2.149. Such is this labyrinth; and still more marvellous is lake Moeris, on which it stands. This lake has a circumference of four hundred and fifty miles, or sixty schoeni: as much as the whole seaboard of Egypt . Its length is from north to south; the deepest part has a depth of fifty fathoms. ,That it has been dug out and made by men's hands the lake shows for itself; for almost in the middle of it stand two pyramids, so built that fifty fathoms of each are below and fifty above the water; atop each is a colossal stone figure seated on a throne. ,Thus these pyramids are a hundred fathoms high; and a hundred fathoms equal a furlong of six hundred feet, the fathom measuring six feet or four cubits, the foot four spans and the cubit six spans. ,The water of the lake is not natural (for the country here is exceedingly arid) but brought by a channel from the Nile ; six months it flows into the lake, and six back into the river. ,For the six months that it flows out of the lake, the daily take of fish brings a silver talent into the royal treasury, and twenty minae for each day of the flow into the lake. 2.154. To the Ionians and Carians who had helped him, Psammetichus gave places to live in called The Camps, opposite each other on either side of the Nile ; and besides this, he paid them all that he had promised. ,Moreover, he put Egyptian boys in their hands to be taught Greek, and from these, who learned the language, are descended the present-day Egyptian interpreters. ,The Ionians and Carians lived for a long time in these places, which are near the sea, on the arm of the Nile called the Pelusian, a little way below the town of Bubastis . Long afterwards, king Amasis removed them and settled them at Memphis to be his guard against the Egyptians. ,It is a result of our communication with these settlers in Egypt (the first of foreign speech to settle in that country) that we Greeks have exact knowledge of the history of Egypt from the reign of Psammetichus onwards. ,There still remained in my day, in the places out of which the Ionians and Carians were turned, the winches for their ships and the ruins of their houses. This is how Psammetichus got Egypt . 3.38. I hold it then in every way proved that Cambyses was quite insane; or he would never have set himself to deride religion and custom. For if it were proposed to all nations to choose which seemed best of all customs, each, after examination, would place its own first; so well is each convinced that its own are by far the best. ,It is not therefore to be supposed that anyone, except a madman, would turn such things to ridicule. I will give this one proof among many from which it may be inferred that all men hold this belief about their customs. ,When Darius was king, he summoned the Greeks who were with him and asked them for what price they would eat their fathers' dead bodies. They answered that there was no price for which they would do it. ,Then Darius summoned those Indians who are called Callatiae, who eat their parents, and asked them (the Greeks being present and understanding through interpreters what was said) what would make them willing to burn their fathers at death. The Indians cried aloud, that he should not speak of so horrid an act. So firmly rooted are these beliefs; and it is, I think, rightly said in Pindar's poem that custom is lord of all. 3.45. Some say that these Samians who were sent never came to Egypt, but that when they had sailed as far as Carpathus discussed the matter among themselves and decided to sail no further; others say that they did come to Egypt and there escaped from the guard that was set over them. ,But as they sailed back to Samos, Polycrates' ships met and engaged them; and the returning Samians were victorious and landed on the island, but were there beaten in a land battle, and so sailed to Lacedaemon . ,There are those who say that the Samians from Egypt defeated Polycrates; but to my thinking this is untrue; for they need not have invited the Lacedaemonians if in fact they had been able to master Polycrates by themselves. Besides, it is not even reasonable to suppose that he, who had a great army of hired soldiers and bowmen of his own, was beaten by a few men like the returning Samians. ,Polycrates took the children and wives of the townsmen who were subject to him and shut them up in the boathouses, with intent to burn them and the boathouses too if their men should desert to the returned Samians. 3.47. The Lacedaemonians then equipped and sent an army to Samos, returning a favor, as the Samians say, because they first sent a fleet to help the Lacedaemonians against Messenia ; but the Lacedaemonians say that they sent this army less to aid the Samians in their need than to avenge the robbery of the bowl which they had been carrying to Croesus and the breastplate which Amasis King of Egypt had sent them as a gift. ,This breastplate had been stolen by the Samians in the year before they took the bowl; it was of linen, decked with gold and cotton embroidery, and embroidered with many figures; ,but what makes it worthy of wonder is that each thread of the breastplate, fine as each is, is made up of three hundred and sixty strands, each plainly seen. It is the exact counterpart of that one which Amasis dedicated to Athena in Lindus . 3.80. After the tumult quieted down, and five days passed, the rebels against the Magi held a council on the whole state of affairs, at which sentiments were uttered which to some Greeks seem incredible, but there is no doubt that they were spoken. ,Otanes was for turning the government over to the Persian people: “It seems to me,” he said, “that there can no longer be a single sovereign over us, for that is not pleasant or good. You saw the insolence of Cambyses, how far it went, and you had your share of the insolence of the Magus. ,How can monarchy be a fit thing, when the ruler can do what he wants with impunity? Give this power to the best man on earth, and it would stir him to unaccustomed thoughts. Insolence is created in him by the good things to hand, while from birth envy is rooted in man. ,Acquiring the two he possesses complete evil; for being satiated he does many reckless things, some from insolence, some from envy. And yet an absolute ruler ought to be free of envy, having all good things; but he becomes the opposite of this towards his citizens; he envies the best who thrive and live, and is pleased by the worst of his fellows; and he is the best confidant of slander. ,of all men he is the most inconsistent; for if you admire him modestly he is angry that you do not give him excessive attention, but if one gives him excessive attention he is angry because one is a flatter. But I have yet worse to say of him than that; he upsets the ancestral ways and rapes women and kills indiscriminately. ,But the rule of the multitude has in the first place the loveliest name of all, equality, and does in the second place none of the things that a monarch does. It determines offices by lot, and holds power accountable, and conducts all deliberating publicly. Therefore I give my opinion that we make an end of monarchy and exalt the multitude, for all things are possible for the majority.” 3.122.2. for Polycrates was the first of the Greeks whom we know to aim at the mastery of the sea, leaving out of account Minos of Cnossus and any others who before him may have ruled the sea; of what may be called the human race Polycrates was the first, and he had great hope of ruling Ionia and the Islands. 3.133. A short time after this, something else occurred; there was a swelling on the breast of Atossa, the daughter of Cyrus and wife of Darius, which broke and spread further. As long as it was small, she hid it out of shame and told no one; but when it got bad, she sent for Democedes and showed it to him. ,He said he would cure her, but made her swear that she would repay him by granting whatever he asked of her, and said that he would ask nothing shameful. 3.134. And after he treated her and did cure her, Atossa addressed Darius in their chamber as she had been instructed by Democedes: “O King, although you have so much power you are idle, acquiring no additional people or power for the Persians. ,The right thing for a man who is both young and the master of great wealth is to be seen aggrandizing himself, so that the Persians know too that they are ruled by a man. On two counts it is in your interest to do this, both so that the Persians know that their leader is a man, and so that they be occupied by war and not have time to plot against you. ,You should show some industry now, while you are still young: for sense grows with the growing body, but grows old too with the aging body and loses its edge for all purposes.” ,She said this as instructed, but he replied with this: “Woman, what you have said is exactly what I had in mind to do. For I have planned to make a bridge from this continent to the other continent and lead an army against the Scythians; and this will be done in a short time.” ,“Look,” Atossa said, “let the Scythians go for the present; you shall have them whenever you like; I tell you, march against Hellas . I have heard of Laconian and Argive and Attic and Corinthian women, and would like to have them as servants. You have a man who is fitter than any other to instruct and guide you in everything concerning Hellas : I mean the physician who healed your foot.” ,Darius answered, “Woman, since you think that we should make an attempt on Greece first, it seems to me to be best that we first send Persian spies with the man whom you mention, who shall tell us everything that they learn and observe; and then when I am fully informed I shall rouse myself against them.” 3.139. After this, King Darius conquered Samos, the greatest of all city states, Greek or barbarian, the reason for his conquest being this: when Cambyses, son of Cyrus, invaded Egypt, many Greeks came with the army, some to trade, as was natural, and some to see the country itself; among them was Syloson, son of Aeaces, who was Polycrates' brother and in exile from Samos . ,This Syloson had a stroke of good luck. He was in the market at Memphis wearing a red cloak, when Darius, at that time one of Cambyses' guard and as yet a man of no great importance, saw him, and coveting the cloak came and tried to buy it. ,When Syloson saw Darius' eagerness, by good luck he said, “I will not sell this for any money, but I give it to you free if you must have it so much.” Extolling this, Darius accepted the garment. 4.5. The Scythians say that their nation is the youngest in the world, and that it came into being in this way. A man whose name was Targitaüs appeared in this country, which was then desolate. They say that his parents were Zeus and a daughter of the Borysthenes river (I do not believe the story, but it is told). ,Such was Targitaüs' lineage; and he had three sons: Lipoxaïs, Arpoxaïs, and Colaxaïs, youngest of the three. ,In the time of their rule (the story goes) certain implements—namely, a plough, a yoke, a sword, and a flask, all of gold—fell down from the sky into Scythia . The eldest of them, seeing these, approached them meaning to take them; but the gold began to burn as he neared, and he stopped. ,Then the second approached, and the gold did as before. When these two had been driven back by the burning gold, the youngest brother approached and the burning stopped, and he took the gold to his own house. In view of this, the elder brothers agreed to give all the royal power to the youngest. 4.6. Lipoxaïs, it is said, was the father of the Scythian clan called Auchatae; Arpoxaïs, the second brother, of those called Katiari and Traspians; the youngest, who was king, of those called Paralatae. ,All these together bear the name of Skoloti, after their king; “Scythians” is the name given them by Greeks. This, then, is the Scythians' account of their origin 4.7. and they say that neither more nor less than a thousand years in all passed from the time of their first king Targitaüs to the entry of Darius into their country. The kings guard this sacred gold very closely, and every year offer solemn sacrifices of propitiation to it. ,Whoever falls asleep at this festival in the open air, having the sacred gold with him, is said by the Scythians not to live out the year; for which reason (they say) as much land as he can ride round in one day is given to him. Because of the great size of the country, the lordships that Colaxaïs established for his sons were three, one of which, where they keep the gold, was the greatest. ,Above and north of the neighbors of their country no one (they say) can see or travel further, because of showers of feathers; for earth and sky are full of feathers, and these hinder sight. 4.8. This is what the Scythians say about themselves and the country north of them. But the story told by the Greeks who live in Pontus is as follows. Heracles, driving the cattle of Geryones, came to this land, which was then desolate, but is now inhabited by the Scythians. ,Geryones lived west of the Pontus, settled in the island called by the Greeks Erythea, on the shore of Ocean near Gadira, outside the pillars of Heracles. As for Ocean, the Greeks say that it flows around the whole world from where the sun rises, but they cannot prove that this is so. ,Heracles came from there to the country now called Scythia, where, encountering wintry and frosty weather, he drew his lion's skin over him and fell asleep, and while he slept his mares, which were grazing yoked to the chariot, were spirited away by divine fortune. 4.9. When Heracles awoke, he searched for them, visiting every part of the country, until at last he came to the land called the Woodland, and there he found in a cave a creature of double form that was half maiden and half serpent; above the buttocks she was a woman, below them a snake. ,When he saw her he was astonished, and asked her if she had seen his mares straying; she said that she had them, and would not return them to him before he had intercourse with her; Heracles did, in hope of this reward. ,But though he was anxious to take the horses and go, she delayed returning them, so that she might have Heracles with her for as long as possible; at last she gave them back, telling him, “These mares came, and I kept them safe here for you, and you have paid me for keeping them, for I have three sons by you. ,Now tell me what I am to do when they are grown up: shall I keep them here (since I am queen of this country), or shall I send them away to you?” Thus she inquired, and then (it is said) Heracles answered: ,“When you see the boys are grown up, do as follows and you will do rightly: whichever of them you see bending this bow and wearing this belt so, make him an inhabitant of this land; but whoever falls short of these accomplishments that I require, send him away out of the country. Do so and you shall yourself have comfort, and my will shall be done.” 4.10. So he drew one of his bows (for until then Heracles always carried two), and showed her the belt, and gave her the bow and the belt, that had a golden vessel on the end of its clasp; and, having given them, he departed. But when the sons born to her were grown men, she gave them names, calling one of them Agathyrsus and the next Gelonus and the youngest Scythes; furthermore, remembering the instructions, she did as she was told. ,Two of her sons, Agathyrsus and Gelonus, were cast out by their mother and left the country, unable to fulfill the requirements set; but Scythes, the youngest, fulfilled them and so stayed in the land. ,From Scythes son of Heracles comes the whole line of the kings of Scythia ; and it is because of the vessel that the Scythians carry vessels on their belts to this day. This alone his mother did for Scythes. This is what the Greek dwellers in Pontus say. 4.11. There is yet another story, to which account I myself especially incline. It is to this effect. The nomadic Scythians inhabiting Asia, when hard pressed in war by the Massagetae, fled across the Araxes river to the Cimmerian country (for the country which the Scythians now inhabit is said to have belonged to the Cimmerians before),,and the Cimmerians, at the advance of the Scythians, deliberated as men threatened by a great force should. Opinions were divided; both were strongly held, but that of the princes was the more honorable; for the people believed that their part was to withdraw and that there was no need to risk their lives for the dust of the earth; but the princes were for fighting to defend their country against the attackers. ,Neither side could persuade the other, neither the people the princes nor the princes the people; the one party planned to depart without fighting and leave the country to their enemies, but the princes were determined to lie dead in their own country and not to flee with the people, for they considered how happy their situation had been and what ills were likely to come upon them if they fled from their native land. ,Having made up their minds, the princes separated into two equal bands and fought with each other until they were all killed by each other's hands; then the Cimmerian people buried them by the Tyras river, where their tombs are still to be seen, and having buried them left the land; and the Scythians came and took possession of the country left empty. 4.12. And to this day there are Cimmerian walls in Scythia, and a Cimmerian ferry, and there is a country Cimmeria and a strait named Cimmerian. ,Furthermore, it is evident that the Cimmerians in their flight from the Scythians into Asia also made a colony on the peninsula where the Greek city of Sinope has since been founded; and it is clear that the Scythians pursued them and invaded Media, missing their way; ,for the Cimmerians always fled along the coast, and the Scythians pursued with the Caucasus on their right until they came into the Median land, turning inland on their way. That is the other story current among Greeks and foreigners alike. 4.16. As for the land of which my history has begun to speak, no one exactly knows what lies north of it; for I can find out from no one who claims to know as an eyewitness. For even Aristeas, whom I recently mentioned—even he did not claim to have gone beyond the Issedones, even though a poet; but he spoke by hearsay of what lay north, saying that the Issedones had told him. ,But all that we have been able to learn for certain by report of the farthest lands shall be told. 4.32. Concerning the Hyperborean people, neither the Scythians nor any other inhabitants of these lands tell us anything, except perhaps the Issedones. And, I think, even they say nothing; for if they did, then the Scythians, too, would have told, just as they tell of the one-eyed men. But Hesiod speaks of Hyperboreans, and Homer too in his poem titleThe Heroes' Sons /title, if that is truly the work of Homer. 4.33. But the Delians say much more about them than any others do. They say that offerings wrapped in straw are brought from the Hyperboreans to Scythia; when these have passed Scythia, each nation in turn receives them from its neighbors until they are carried to the Adriatic sea, which is the most westerly limit of their journey; ,from there, they are brought on to the south, the people of Dodona being the first Greeks to receive them. From Dodona they come down to the Melian gulf, and are carried across to Euboea, and one city sends them on to another until they come to Carystus; after this, Andros is left out of their journey, for Carystians carry them to Tenos, and Tenians to Delos. ,Thus (they say) these offerings come to Delos. But on the first journey, the Hyperboreans sent two maidens bearing the offerings, to whom the Delians give the names Hyperoche and Laodice, and five men of their people with them as escort for safe conduct, those who are now called Perpherees and greatly honored at Delos. ,But when those whom they sent never returned, they took it amiss that they should be condemned always to be sending people and not getting them back, and so they carry the offerings, wrapped in straw, to their borders, and tell their neighbors to send them on from their own country to the next; ,and the offerings, it is said, come by this conveyance to Delos. I can say of my own knowledge that there is a custom like these offerings; namely, that when the Thracian and Paeonian women sacrifice to the Royal Artemis, they have straw with them while they sacrifice. 4.34. I know that they do this. The Delian girls and boys cut their hair in honor of these Hyperborean maidens, who died at Delos; the girls before their marriage cut off a tress and lay it on the tomb, wound around a spindle ,(this tomb is at the foot of an olive-tree, on the left hand of the entrance of the temple of Artemis); the Delian boys twine some of their hair around a green stalk, and lay it on the tomb likewise. 4.35. In this way, then, these maidens are honored by the inhabitants of Delos. These same Delians relate that two virgins, Arge and Opis, came from the Hyperboreans by way of the aforesaid peoples to Delos earlier than Hyperoche and Laodice; ,these latter came to bring to Eileithyia the tribute which they had agreed to pay for easing child-bearing; but Arge and Opis, they say, came with the gods themselves, and received honors of their own from the Delians. ,For the women collected gifts for them, calling upon their names in the hymn made for them by Olen of Lycia; it was from Delos that the islanders and Ionians learned to sing hymns to Opis and Arge, calling upon their names and collecting gifts (this Olen, after coming from Lycia, also made the other and ancient hymns that are sung at Delos). ,Furthermore, they say that when the thighbones are burnt in sacrifice on the altar, the ashes are all cast on the burial-place of Opis and Arge, behind the temple of Artemis, looking east, nearest the refectory of the people of Ceos. 4.45. But it is plain that none have obtained knowledge of Europe's eastern or northern regions, so as to be able say if it is bounded by seas; its length is known to be enough to stretch along both Asia and Libya. ,I cannot guess for what reason the earth, which is one, has three names, all women's, and why the boundary lines set for it are the Egyptian Nile river and the Colchian Phasis river (though some say that the Maeetian Tanaïs river and the Cimmerian Ferries are boundaries); and I cannot learn the names of those who divided the world, or where they got the names which they used. ,For Libya is said by most Greeks to be named after a native woman of that name, and Asia after the wife of Prometheus; yet the Lydians claim a share in the latter name, saying that Asia was not named after Prometheus' wife Asia, but after Asies, the son of Cotys, who was the son of Manes, and that from him the Asiad clan at Sardis also takes its name. ,But as for Europe, no men have any knowledge whether it is bounded by seas or not, or where it got its name, nor is it clear who gave the name, unless we say that the land took its name from the Tyrian Europa, having been (it would seem) before then nameless like the rest. ,But it is plain that this woman was of Asiatic birth, and never came to this land which the Greeks now call Europe, but only from Phoenicia to Crete and from Crete to Lycia. Thus much I have said of these matters, and let it suffice; we will use the names established by custom. 4.46. Nowhere are men so ignorant as in the lands by the Euxine Pontus (excluding the Scythian nation) into which Darius led his army. For we cannot show that any nation within the region of the Pontus has any cleverness, nor do we know of (overlooking the Scythian nation and Anacharsis) any notable man born there. ,But the Scythian race has made the cleverest discovery that we know in what is the most important of all human affairs; I do not praise the Scythians in all respects, but in this, the most important: that they have contrived that no one who attacks them can escape, and no one can catch them if they do not want to be found. ,For when men have no established cities or forts, but are all nomads and mounted archers, not living by tilling the soil but by raising cattle and carrying their dwellings on wagons, how can they not be invincible and unapproachable? 4.82. As for marvels, there are none in the land, except that it has by far the greatest and the most numerous rivers in the world; and over and above the rivers and the great extent of the plains there is one most marvellous thing for me to mention: they show a footprint of Heracles by the Tyras river stamped on rock, like the mark of a man's foot, but forty inches in length. Having described this, I will now return to the story which I began to tell. 4.145. At the same time that he was doing this, another great force was sent against Libya, for the reason that I shall give after I finish the story that I am going to tell now. ,The descendants of the crew of the Argo were driven out by the Pelasgians who carried off the Athenian women from Brauron; after being driven out of Lemnos by them, they sailed away to Lacedaemon, and there camped on Teügetum and kindled a fire. ,Seeing it, the Lacedaemonians sent a messenger to inquire who they were and where they came from. They answered the messenger that they were Minyae, descendants of the heroes who had sailed in the Argo and put in at Lemnos and there begot their race. ,Hearing the story of the lineage of the Minyae, the Lacedaemonians sent a second time and asked why they had come into Laconia and kindled a fire. They replied that, having been expelled by the Pelasgians, they had come to the land of their fathers, as was most just; and their wish was to live with their fathers' people, sharing in their rights and receiving allotted pieces of land. ,The Lacedaemonians were happy to receive the Minyae on the terms which their guests desired; the chief cause of their consenting was that the Tyndaridae had been in the ship's company of the Argo; so they received the Minyae and gave them land and distributed them among their own tribes. The Minyae immediately married, and gave in marriage to others the women they had brought from Lemnos. 4.146. But in no time these Minyae became imperious, demanding an equal right to the kingship, and doing other impious things; ,hence the Lacedaemonians resolved to kill them, and they seized them and cast them into prison. (When the Lacedaemonians execute, they do it by night, never by day.) ,Now when they were about to kill the prisoners, the wives of the Minyae, who were natives of the country, daughters of leading Spartans, asked permission to enter the prison and each converse with her husband; the Lacedamonians granted this, not expecting that there would be any treachery from them. ,But when the wives came into the prison, they gave their husbands all their own garments, and themselves put on the men's clothing; so the Minyae passed out in the guise of women dressed in women's clothing; and thus escaping, once more camped on Teügetum. 4.147. Now, about this same time, Theras, a descendant of Polynices through Thersander, Tisamenus, and Autesion, was preparing to lead out colonists from Lacedaemon. ,This Theras was of the line of Cadmus and was an uncle on their mother's side to Aristodemus' sons Eurysthenes and Procles; and while these boys were yet children he held the royal power of Sparta as regent; ,but when his nephews grew up and became kings, then Theras could not endure to be a subject when he had had a taste of supreme power, and said he would no longer stay in Lacedaemon but would sail away to his family. ,On the island now called Thera, but then Calliste, there were descendants of Membliarus the son of Poeciles, a Phoenician; for Cadmus son of Agenor had put in at the place now called Thera during his search for Europa; and having put in, either because the land pleased him, or because for some other reason he desired to do so, he left on this island his own relation Membliarus together with other Phoenicians. ,These dwelt on the island of Calliste for eight generations before Theras came from Lacedaemon. 4.148. It was these that Theras was preparing to join, taking with him a company of people from the tribes; his intention was to settle among the people of Calliste and not drive them out but claim them as in fact his own people. ,So when the Minyae escaped from prison and camped on Teügetum, and the Lacedaemonians were planning to put them to death, Theras interceded for their lives, that there might be no killing, promising to lead them out of the country himself. ,The Lacedaemonians consented to this, and Theras sailed with three thirty-oared ships to join the descendants of Membliarus, taking with him not all the Minyae but only a few; ,for the greater part of them made their way to the lands of the Paroreatae and Caucones, and after having driven these out of their own country, they divided themselves into six companies and established the cities of Lepreum, Macistus, Phrixae, Pyrgus, Epium, and Nudium in the land they had won; most of these were in my time taken and sacked by the Eleans. As for the island Calliste, it was called Thera after its colonist. 4.149. But as Theras' son would not sail with him, his father said that he would leave him behind as a sheep among wolves; after which saying the boy got the nickname of Oeolycus, and it so happened that this became his customary name. He had a son, Aegeus, from whom the Aegidae, a great Spartan clan, take their name. ,The men of this clan, finding that none of their children lived, set up a temple of the avenging spirits of Laïus and Oedipus, by the instruction of an oracle, after which their children lived. It fared thus, too, with the children of the Aegidae at Thera. 4.179. The following story is also told: it is said that Jason, when the Argo had been built at the foot of Pelion, put aboard besides a hecatomb a bronze tripod, and set out to sail around the Peloponnese, to go to Delphi. ,But when he was off Malea, a north wind caught and carried him away to Libya; and before he saw land, he came into the shallows of the Tritonian lake. There, while he could find no way out yet, Triton (the story goes) appeared to him and told Jason to give him the tripod, promising to show the sailors the channel and send them on their way unharmed. ,Jason did, and Triton then showed them the channel out of the shallows and set the tripod in his own temple; but first he prophesied over it, declaring the whole matter to Jason's comrades: namely, that should any descendant of the Argo's crew take away the tripod, then a hundred Greek cities would be founded on the shores of the Tritonian lake. Hearing this (it is said) the Libyan people of the country hid the tripod. 4.205. But Pheretime did not end well, either. For as soon as she had revenged herself on the Barcaeans and returned to Egypt, she met an awful death. For while still alive she teemed with maggots: thus does over-brutal human revenge invite retribution from the gods. That of Pheretime, daughter of Battus, against the Barcaeans was revenge of this nature and this brutality. 5.7. These are most notable of their usages. They worship no gods but Ares, Dionysus, and Artemis. Their princes, however, unlike the rest of their countrymen, worship Hermes above all gods and swear only by him, claiming him for their ancestor. 5.23. Megabazus, bringing with him the Paeonians, came to the Hellespont, and after crossing it from there, he came to Sardis. Histiaeus the Milesian was by this time fortifying the place which he hadasked of Darius as his reward for guarding the bridge, a place called Myrcinus by the river Strymon. Megabazus discovered what he was doing, and upon his arrival at Sardis with the Paeonians, he said to Darius, ,” Sire, what is this that you have done? You have permitted a clever and cunning Greek to build a city in Thrace, where there are abundant forests for ship-building, much wood for oars, mines of silver, and many people both Greek and foreign dwelling around, who, when they have a champion to lead them, will carry out all his orders by day or by night. ,Stop this man, then, from doing these things so that you will not be entangled in a war with your own subjects, but use gentle means to do so. When you have him in your grasp, see to it that he never returns to Hellas.” 5.43. There Antichares, a man of Eleon, advised him, on the basis of the oracles of Laius, to plant a colony at Heraclea in Sicily, for Heracles himself, said Antichares, had won all the region of Eryx, which accordingly belonged to his descendants. When Dorieus heard that, he went away to Delphi to enquire of the oracle if he should seize the place to which he was preparing to go. The priestess responded that it should be so, and he took with him the company that he had led to Libya and went to Italy. 5.55. When he was forced to leave Sparta, Aristagoras went to Athens, which had been freed from its ruling tyrants in the manner that I will show. First Hipparchus, son of Pisistratus and brother of the tyrant Hippias, had been slain by Aristogiton and Harmodius, men of Gephyraean descent. This was in fact an evil of which he had received a premonition in a dream. After this the Athenians were subject for four years to a tyranny not less but even more absolute than before. 5.82. This was the beginning of the Aeginetans' long-standing debt of enmity against the Athenians. The Epidaurians' land bore no produce. For this reason they inquired at Delphi concerning this calamity, and the priestess bade them set up images of Damia and Auxesia, saying that if they so did their luck would be better. The Epidaurians then asked in addition whether they should make the images of bronze or of stone, and the priestess bade them do neither, but make them of the wood of the cultivated olive. ,So the men of Epidaurus asked the Athenians to permit them to cut down some olive trees, supposing the olives there to be the holiest. Indeed it is said that at that time there were no olives anywhere save at Athens. ,The Athenians consented to give the trees, if the Epidaurians would pay yearly sacred dues to Athena, the city's goddess, and to Erechtheus. The Epidaurians agreed to this condition, and their request was granted. When they set up images made of these olive trees, their land brought forth fruit, and they fulfilled their agreement with the Athenians. 5.83. Now at this time, as before it, the Aeginetans were in all matters still subject to the Epidaurians and even crossed to Epidaurus for the hearing of their own private lawsuits. From this time, however, they began to build ships, and stubbornly revolted from the Epidaurians. ,In the course of this struggle, they did the Epidaurians much damage and stole their images of Damia and Auxesia. These they took away and set them up in the middle of their own country at a place called Oea, about twenty furlongs distant from their city. ,Having set them up in this place they sought their favor with sacrifices and female choruses in the satirical and abusive mode. Ten men were appointed providers of a chorus for each of the deities, and the choruses aimed their raillery not at any men but at the women of the country. The Epidaurians too had the same rites, and they have certain secret rites as well. 5.84. When these images were stolen, the Epidaurians ceased from fulfilling their agreement with the Athenians. Then the Athenians sent an angry message to the Epidaurians who pleaded in turn that they were doing no wrong. “For as long,” they said, “as we had the images in our country, we fulfilled our agreement. Now that we are deprived of them, it is not just that we should still be paying. Ask your dues of the men of Aegina, who have the images.” ,The Athenians therefore sent to Aegina and demanded that the images be restored, but the Aeginetans answered that they had nothing to do with the Athenians. 5.85. The Athenians report that after making this demand, they despatched one trireme with certain of their citizens who, coming in the name of the whole people to Aegina, attempted to tear the images, as being made of Attic wood, from their bases so that they might carry them away. ,When they could not obtain possession of them in this manner, they tied cords around the images with which they could be dragged. While they were attempting to drag them off, they were overtaken both by a thunderstorm and an earthquake. This drove the trireme's crew to such utter madness that they began to slay each other as if they were enemies. At last only one of all was left, who returned by himself to Phalerum. 5.86. This is the Athenian version of the matter, but the Aeginetans say that the Athenians came not in one ship only, for they could easily have kept off a single ship, or several, for that matter, even if they had no navy themselves. The truth was, they said, that the Athenians descended upon their coasts with many ships and that they yielded to them without making a fight of it at sea. ,They are not able to determine clearly whether it was because they admitted to being weaker at sea-fighting that they yielded, or because they were planning what they then actually did. ,When, as the Aeginetans say, no man came out to fight with them, the Athenians disembarked from their ships and turned their attention to the images. Unable to drag them from the bases, they fastened cords on them and dragged them until they both—this I cannot believe, but another might—fell on their knees. Both have remained in this position ever since. ,This is what the Athenians did, but the Aeginetans say that they discovered that the Athenians were about to make war upon them and therefore assured themselves of help from the Argives. So when the Athenians disembarked on the land of Aegina, the Argives came to aid the Aeginetans, crossing over from Epidaurus to the island secretly. They then fell upon the Athenians unaware and cut them off from their ships. It was at this moment that the thunderstorm and earthquake came upon them 5.86.3. When, as the Aeginetans say, no man came out to fight with them, the Athenians disembarked from their ships and turned their attention to the images. Unable to drag them from the bases, they fastened cords on them and dragged them until they both—this I cannot believe, but another might—fell on their knees. Both have remained in this position ever since. 5.87. This, then, is the story told by the Argives and Aeginetans, and the Athenians too acknowledge that only one man of their number returned safely to Attica. ,The Argives, however, say that he escaped after they had destroyed the rest of the Athenian force, while the Athenians claim that the whole thing was to be attributed to divine power. This one man did not survive but perished in the following manner. It would seem that he made his way to Athens and told of the mishap. When the wives of the men who had gone to attack Aegina heard this, they were very angry that he alone should be safe. They gathered round him and stabbed him with the brooch-pins of their garments, each asking him where her husband was. ,This is how this man met his end, and the Athenians found the action of their women to be more dreadful than their own misfortune. They could find, it is said, no other way to punish the women than changing their dress to the Ionian fashion. Until then the Athenian women had worn Dorian dress, which is very like the Corinthian. It was changed, therefore, to the linen tunic, so that they might have no brooch-pins to use. 5.88. The truth of the matter, however, is that this form of dress is not in its origin Ionian, but Carian, for in ancient times all women in Greece wore the costume now known as Dorian. ,As for the Argives and Aeginetans, this was the reason of their passing a law in both their countries that brooch-pins should be made half as long as they used to be and that brooches should be the principal things offered by women in the shrines of these two goddesses. Furthermore, nothing else Attic should be brought to the temple, not even pottery, and from that time on only drinking vessels made in the country should be used. 5.97. It was when the Athenians had made their decision and were already on bad terms with Persia, that Aristagoras the Milesian, driven from Sparta by Cleomenes the Lacedaemonian, came to Athens, since that city was more powerful than any of the rest. Coming before the people, Aristagoras spoke to the same effect as at Sparta, of the good things of Asia, and how the Persians carried neither shield nor spear in war and could easily be overcome. ,This he said adding that the Milesians were settlers from Athens, whom it was only right to save seeing that they themselves were a very powerful people. There was nothing which he did not promise in the earnestness of his entreaty, till at last he prevailed upon them. It seems, then, that it is easier to deceive many than one, for he could not deceive Cleomenes of Lacedaemon, one single man, but thirty thousand Athenians he could. ,The Athenians, now persuaded, voted to send twenty ships to aid the Ionians, appointing for their admiral Melanthius, a citizen of Athens who had an unblemished reputation. These ships were the beginning of troubles for both Greeks and foreigners. 6.27. It is common for some sign to be given when great ills threaten cities or nations; for before all this plain signs had been sent to the Chians. ,of a band of a hundred youths whom they had sent to Delphi only two returned, ninety-eight being caught and carried off by pestilence; moreover, at about this same time, a little before the sea-fight, the roof fell in on boys learning their letters: of one hundred and twenty of them one alone escaped. ,These signs a god showed to them; then the sea-fight broke upon them and beat the city to its knees; on top of the sea-fight came Histiaeus and the Lesbians. Since the Chians were in such a bad state, he easily subdued them. 6.127. From Italy came Smindyrides of Sybaris, son of Hippocrates, the most luxurious liver of his day (and Sybaris was then at the height of its prosperity), and Damasus of Siris, son of that Amyris who was called the Wise. ,These came from Italy; from the Ionian Gulf, Amphimnestus son of Epistrophus, an Epidamnian; he was from the Ionian Gulf. From Aetolia came Males, the brother of that Titormus who surpassed all the Greeks in strength, and fled from the sight of men to the farthest parts of the Aetolian land. ,From the Peloponnese came Leocedes, son of Phidon the tyrant of Argos, that Phidon who made weights and measures for the Peloponnesians and acted more arrogantly than any other Greek; he drove out the Elean contest-directors and held the contests at Olympia himself. This man's son now came, and Amiantus, an Arcadian from Trapezus, son of Lycurgus; and an Azenian from the town of Paeus, Laphanes, son of that Euphorion who, as the Arcadian tale relates, gave lodging to the Dioscuri, and ever since kept open house for all men; and Onomastus from Elis, son of Agaeus. ,These came from the Peloponnese itself; from Athens Megacles, son of that Alcmeon who visited Croesus, and also Hippocleides son of Tisandrus, who surpassed the Athenians in wealth and looks. From Eretria, which at that time was prosperous, came Lysanias; he was the only man from Euboea. From Thessaly came a Scopad, Diactorides of Crannon; and from the Molossians, Alcon. 7.10. Thus Mardonius smoothed Xerxes' resolution and stopped. The rest of the Persians held their peace, not daring to utter any opinion contrary to what had been put forward; then Artabanus son of Hystaspes, the king's uncle, spoke. Relying on his position, he said, ,“O king, if opposite opinions are not uttered, it is impossible for someone to choose the better; the one which has been spoken must be followed. If they are spoken, the better can be found; just as the purity of gold cannot be determined by itself, but when gold is compared with gold by rubbing, we then determine the better. ,Now I advised Darius, your father and my brother, not to lead his army against the Scythians, who have no cities anywhere to dwell in. But he hoped to subdue the nomadic Scythians and would not obey me; he went on the expedition and returned after losing many gallant men from his army. ,You, O king, are proposing to lead your armies against far better men than the Scythians—men who are said to be excellent warriors by sea and land. It is right that I should show you what danger there is in this. ,You say that you will bridge the Hellespont and march your army through Europe to Hellas. Now suppose you happen to be defeated either by land or by sea, or even both; the men are said to be valiant, and we may well guess that it is so, since the Athenians alone destroyed the great army that followed Datis and Artaphrenes to Attica. ,Suppose they do not succeed in both ways; but if they attack with their ships and prevail in a sea-fight, and then sail to the Hellespont and destroy your bridge, that, O king, is the hour of peril. ,It is from no wisdom of my own that I thus conjecture; it is because I know what disaster once almost overtook us, when your father, making a highway over the Thracian Bosporus and bridging the river Ister, crossed over to attack the Scythians. At that time the Scythians used every means of entreating the Ionians, who had been charged to guard the bridges of the Ister, to destroy the way of passage. ,If Histiaeus the tyrant of Miletus had consented to the opinion of the other tyrants instead of opposing it, the power of Persia would have perished. Yet it is dreadful even in the telling, that one man should hold in his hand all the king's fortunes. ,So do not plan to run the risk of any such danger when there is no need for it. Listen to me instead: for now dismiss this assembly; consider the matter by yourself and, whenever you so please, declare what seems best to you. ,A well-laid plan is always to my mind most profitable; even if it is thwarted later, the plan was no less good, and it is only chance that has baffled the design; but if fortune favor one who has planned poorly, then he has gotten only a prize of chance, and his plan was no less bad. ,You see how the god smites with his thunderbolt creatures of greatness and does not suffer them to display their pride, while little ones do not move him to anger; and you see how it is always on the tallest buildings and trees that his bolts fall; for the god loves to bring low all things of surpassing greatness. Thus a large army is destroyed by a smaller, when the jealous god sends panic or the thunderbolt among them, and they perish unworthily; for the god suffers pride in none but himself. ,Now haste is always the parent of failure, and great damages are likely to arise; but in waiting there is good, and in time this becomes clear, even though it does not seem so in the present. ,This, O king, is my advice to you. But you, Mardonius son of Gobryas, cease your foolish words about the Greeks, for they do not deserve to be maligned. By slandering the Greeks you incite the king to send this expedition; that is the end to which you press with all eagerness. Let it not be so. ,Slander is a terrible business; there are two in it who do wrong and one who suffers wrong. The slanderer wrongs another by accusing an absent man, and the other does wrong in that he is persuaded before he has learned the whole truth; the absent man does not hear what is said of him and suffers wrong in the matter, being maligned by the one and condemned by the other. ,If an army must by all means be sent against these Greeks, hear me now: let the king himself remain in the Persian land, and let us two stake our children's lives upon it; you lead out the army, choosing whatever men you wish and taking as great an army as you desire. ,If the king's fortunes fare as you say, let my sons be slain, and myself with them; but if it turns out as I foretell, let your sons be so treated, and you likewise, if you return. ,But if you are unwilling to submit to this and will at all hazards lead your army overseas to Hellas, then I think that those left behind in this place will hear that Mardonius has done great harm to Persia, and has been torn apart by dogs and birds in the land of Athens or of Lacedaemon, if not even before that on the way there; and that you have learned what kind of men you persuade the king to attack.” 7.45. When he saw the whole Hellespont covered with ships, and all the shores and plains of Abydos full of men, Xerxes first declared himself blessed, and then wept. 7.46. His uncle Artabanus perceived this, he who in the beginning had spoken his mind freely and advised Xerxes not to march against Hellas. Marking how Xerxes wept, he questioned him and said, “O king, what a distance there is between what you are doing now and a little while ago! After declaring yourself blessed you weep.” ,Xerxes said, “I was moved to compassion when I considered the shortness of all human life, since of all this multitude of men not one will be alive a hundred years from now.” ,Artabanus answered, “In one life we have deeper sorrows to bear than that. Short as our lives are, there is no human being either here or elsewhere so fortunate that it will not occur to him, often and not just once, to wish himself dead rather than alive. Misfortunes fall upon us and sicknesses trouble us, so that they make life, though short, seem long. ,Life is so miserable a thing that death has become the most desirable refuge for humans; the god is found to be envious in this, giving us only a taste of the sweetness of living.” 7.63. The Assyrians in the army wore on their heads helmets of twisted bronze made in an outlandish fashion not easy to describe. They carried shields and spears and daggers of Egyptian fashion, and also wooden clubs studded with iron, and they wore linen breastplates. They are called by the Greeks Syrians, but the foreigners called them Assyrians. With them were the Chaldeans. Their commander was Otaspes son of Artachaees. 7.171. In relating the matter of the Rhegians and Tarentines, however, I digress from the main thread of my history. The Praesians say that when Crete was left desolate, it was populated especially by Greeks, among other peoples. Then, in the third generation after Minos, the events surrounding the Trojan War, in which the Cretans bore themselves as bravely as any in the cause of Menelaus, took place. ,After this, when they returned from Troy, they and their flocks and herds were afflicted by famine and pestilence, until Crete was once more left desolate. Then came a third influx of Cretans, and it is they who, with those that were left, now dwell there. It was this that the priestess bade them remember, and so prevented them from aiding the Greeks as they were previously inclined. 7.190. They say that at the very least no fewer than 400 ships were destroyed in this labor, along with innumerable men and abundant wealth. This shipwreck proved useful to Ameinocles son of Cretines, a man of Magnesia who owned land around Sepia, for he later picked up many gold and silver cups cast up on shore, found the Persian treasures, and acquired other untold riches. Although he became very rich from his findings, he did not enjoy luck in everything, for he suffered greatly when his son was murdered. 8.37. Now when the barbarians drew near and could see the temple, the prophet, whose name was Aceratus, saw certain sacred arms, which no man might touch without sacrilege, brought out of the chamber within and laid before the shrine. ,So he went to tell the Delphians of this miracle, but when the barbarians came with all speed near to the temple of Athena Pronaea, they were visited by miracles yet greater than the aforesaid. Marvellous indeed it is, that weapons of war should of their own motion appear lying outside in front of the shrine, but the visitation which followed was more wondrous than anything else ever seen. ,When the barbarians were near to the temple of Athena Pronaea, they were struck by thunderbolts from the sky, and two peaks broken off from Parnassus came rushing among them with a mighty noise and overwhelmed many of them. In addition to this a shout and a cry of triumph were heard from the temple of Athena. 8.129. This is how Timoxenus' treachery was brought to light. But when Artabazus had besieged Potidaea for three months, there was a great ebb-tide in the sea which lasted for a long while, and when the foreigners saw that the sea was turned to a marsh, they prepared to pass over it into Pallene. ,When they had made their way over two-fifths of it, however, and three yet remained to cross before they could be in Pallene, there came a great flood-tide, higher, as the people of the place say, than any one of the many that had been before. Some of them who did not know how to swim were drowned, and those who knew were slain by the Potidaeans, who came among them in boats. ,The Potidaeans say that the cause of the high sea and flood and the Persian disaster lay in the fact that those same Persians who now perished in the sea had profaned the temple and the image of Poseidon which was in the suburb of the city. I think that in saying that this was the cause they are correct. Those who escaped alive were led away by Artabazus to Mardonius in Thessaly. This is how the men who had been the king's escort fared. 9.59. With that, he led the Persians with all speed across the Asopus in pursuit of the Greeks, supposing that they were in flight; it was the army of Lacedaemon and Tegea alone which was his goal, for the Athenians marched another way over the broken ground, and were out of his sight. ,Seeing the Persians setting forth in pursuit of the Greeks, the rest of the barbarian battalions straightway raised their standards and also gave pursuit, each at top speed, no battalion having order in its ranks nor place assigned in the line. 9.73. of the Athenians, Sophanes son of Eutychides is said to have won renown, a man from the town of Decelea, whose people once did a deed that was of eternal value, as the Athenians themselves say. ,For in the past when the sons of Tyndarus were trying to recover Helen, after breaking into Attica with a great host, they turned the towns upside down because they did not know where Helen had been hidden, then (it is said) the Deceleans (and, as some say, Decelus himself, because he was angered by the pride of Theseus and feared for the whole land of Attica) revealed the whole matter to the sons of Tyndarus, and guided them to Aphidnae, which Titacus, one of the autochthonoi, handed over to to the Tyndaridae. ,For that deed the Deceleans have always had and still have freedom at Sparta from all dues and chief places at feasts. In fact, even as recently as the war which was waged many years after this time between the Athenians and Peloponnesians, the Lacedaemonians laid no hand on Decelea when they harried the rest of Attica. 9.100. The Greeks, having made all their preparations advanced their line against the barbarians. As they went, a rumor spread through the army, and a herald's wand was seen lying by the water-line. The rumor that ran was to the effect that the Greeks were victors over Mardonius' army at a battle in Boeotia. ,Now there are many clear indications of the divine ordering of things, seeing that a message, which greatly heartened the army and made it ready to face danger, arrived amongst the Greeks the very day on which the Persians' disaster at Plataea and that other which was to befall them at Mykale took place.
14. Isocrates, Orations, 4.66-4.70 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

15. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.1-1.23, 1.1.3, 1.20.2, 1.21.1, 1.22.4, 1.23.5-1.23.6, 2.41, 2.65.1, 6.31.4, 7.57.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.3. For though the events of remote antiquity, and even those that more immediately precede the war, could not from lapse of time be clearly ascertained, yet the evidences which an inquiry carried as far back as was practicable leads me to trust, all point to the conclusion that there was nothing on a great scale, either in war or in other matters. 1.20.2. The general Athenian public fancy that Hipparchus was tyrant when he fell by the hands of Harmodius and Aristogiton; not knowing that Hippias, the eldest of the sons of Pisistratus, was really supreme, and that Hipparchus and Thessalus were his brothers; and that Harmodius and Aristogiton suspecting, on the very day, nay at the very moment fixed on for the deed, that information had been conveyed to Hippias by their accomplices, concluded that he had been warned, and did not attack him, yet, not liking to be apprehended and risk their lives for nothing, fell upon Hipparchus near the temple of the daughters of Leos, and slew him as he was arranging the Panathenaic procession. 1.21.1. On the whole, however, the conclusions I have drawn from the proofs quoted may, I believe, safely be relied on. Assuredly they will not be disturbed either by the lays of a poet displaying the exaggeration of his craft, or by the compositions of the chroniclers that are attractive at truth's expense; the subjects they treat of being out of the reach of evidence, and time having robbed most of them of historical value by enthroning them in the region of legend. Turning from these, we can rest satisfied with having proceeded upon the clearest data, and having arrived at conclusions as exact as can be expected in matters of such antiquity. 1.22.4. The absence of romance in my history will, I fear, detract somewhat from its interest; but if it be judged useful by those inquirers who desire an exact knowledge of the past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things must resemble if it does not reflect it, I shall be content. In fine, I have written my work, not as an essay which is to win the applause of the moment, but as a possession for all time. 1.23.5. To the question why they broke the treaty, I answer by placing first an account of their grounds of complaint and points of difference, that no one may ever have to ask the immediate cause which plunged the Hellenes into a war of such magnitude. 1.23.6. The real cause I consider to be the one which was formally most kept out of sight. The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon, made war inevitable. Still it is well to give the grounds alleged by either side, which led to the dissolution of the treaty and the breaking out of the war. 2.65.1. Such were the arguments by which Pericles tried to cure the Athenians of their anger against him and to divert their thoughts from their immediate afflictions. 6.31.4. From this resulted not only a rivalry among themselves in their different departments, but an idea among the rest of the Hellenes that it was more a display of power and resources than an armament against an enemy. 7.57.1. The following were the states on either side who came to Syracuse to fight for or against Sicily, to help to conquer or defend the island. Right or community of blood was not the bond of union between them, so much as interest or compulsion as the case might be.
16. Xenophon, Hellenica, 4.8.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.8.1. As for the war by land, it was being waged in the manner described. I will now recount what happened by sea and in the cities on the coast while all these things were going on, and will describe such of the events as are worthy of record, while those which do not deserve mention I will pass over. In the first place, then, Pharnabazus and Conon, after defeating the Lacedaemonians in the naval battle, Cp. iii. 10 f. made 394 B.C. a tour of the islands and the cities on the sea coast, drove out the Laconian governors, and encouraged the cities by saying that they would not establish fortified citadels within their walls and would leave them independent.
17. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1-1.4, 1.18, 1.20, 1.26-1.31, 1.71-1.74, 1.122-1.123, 1.135, 1.142, 4.1102-4.1103, 4.1107-4.1109 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1. ἀρχόμενος σέο, Φοῖβε, παλαιγενέων κλέα φωτῶν 1.2. μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας 1.3. Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο 1.4. χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ. 1.18. νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ 1.20. νῦν δʼ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην 1.26. αὐτὰρ τόνγʼ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας 1.27. θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα. 1.28. φηγοὶ δʼ ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς 1.29. ἀκτῆς Θρηικίης Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι 1.30. ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγʼ ἐπιπρὸ 1.31. θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν. 1.71. εἵπετο δʼ Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης 1.72. υἷες ὁ μὲν Τελέοντος, ὁ δʼ Ἴρου Ἀκτορίδαο· 1.73. ἤτοι ὁ μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης 1.74. Ἴρου δʼ Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν Ὀιλεύς 1.122. οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος 1.123. πευθόμεθʼ Αἰσονίδαο λιλαιομένου ἀθερίξαι. 1.135. Ναύβολος αὖ Λέρνου· Λέρνον γε μὲν ἴδμεν ἐόντα 1.142. οὐ μὲν ὅγʼ ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά μιν αὐτὸς 4.1102. λώιον· οὐ γάρ τις βασιλεύτερος Αἰήταο. 4.1103. καί κʼ ἐθέλων, ἕκαθέν περ, ἐφʼ Ἑλλάδι νεῖκος ἄγοιτο. 4.1107. ἰθύνω· λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν 4.1108. οὔ μιν ἑοῦ πόσιος νοσφίσσομαι· οὐδέ, γενέθλην 4.1109. εἴ τινʼ ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει, δῄοισιν ὀπάσσω.’
18. Polybius, Histories, 38.21 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

38.21. 1.  Turning round to me at once and grasping my hand Scipio said, "A glorious moment, Polybius; but I have a dread foreboding that some day the same doom will be pronounced on my own country." It would be difficult to mention an utterance more statesmanlike and more profound.,2.  For at the moment of our greatest triumph and of disaster to our enemies to reflect on our own situation and on the possible reversal of circumstances, and generally to bear in mind at the season of success the mutability of Fortune, is like a great and perfect man, a man in short worthy to be remembered. (From Appian, Punica, 132)
19. Septuagint, 1 Maccabees, 1.1-1.11 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.1. After Alexander son of Philip, the Macedonian, who came from the land of Kittim, had defeated Darius, king of the Persians and the Medes, he succeeded him as king. (He had previously become king of Greece.) 1.2. He fought many battles, conquered strongholds, and put to death the kings of the earth. 1.3. He advanced to the ends of the earth, and plundered many nations. When the earth became quiet before him, he was exalted, and his heart was lifted up. 1.4. He gathered a very strong army and ruled over countries, nations, and princes, and they became tributary to him. 1.5. After this he fell sick and perceived that he was dying. 1.6. So he summoned his most honored officers, who had been brought up with him from youth, and divided his kingdom among them while he was still alive. 1.7. And after Alexander had reigned twelve years, he died. 1.8. Then his officers began to rule, each in his own place. 1.9. They all put on crowns after his death, and so did their sons after them for many years; and they caused many evils on the earth. 1.10. From them came forth a sinful root, Antiochus Epiphanes, son of Antiochus the king; he had been a hostage in Rome. He began to reign in the one hundred and thirty-seventh year of the kingdom of the Greeks. 1.11. In those days lawless men came forth from Israel, and misled many, saying, "Let us go and make a covet with the Gentiles round about us, for since we separated from them many evils have come upon us.
20. Diodorus Siculus, Historical Library, 1.10.1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.10.1.  Now the Egyptians have an account like this: When in the beginning the universe came into being, men first came into existence in Egypt, both because of the favourable climate of the land and because of the nature of the Nile. For this stream, since it produces much life and provides a spontaneous supply of food, easily supports whatever living things have been engendered; for both the root of the reed and the lotus, as well as the Egyptian bean and corsaeon, as it is called, and many other similar plants, supply the race of men with nourishment all ready for use.
21. Ovid, Metamorphoses, 1.747 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

22. Apollodorus, Bibliotheca, 2.1.4, 2.2.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1.4. Ἔπαφος δὲ βασιλεύων Αἰγυπτίων γαμεῖ Μέμφιν τὴν Νείλου θυγατέρα, καὶ ἀπὸ ταύτης κτίζει Μέμφιν πόλιν, καὶ τεκνοῖ θυγατέρα Λιβύην, ἀφʼ ἧς ἡ χώρα Λιβύη ἐκλήθη. Λιβύης δὲ καὶ Ποσειδῶνος γίνονται παῖδες δίδυμοι Ἀγήνωρ καὶ Βῆλος. Ἀγήνωρ μὲν οὖν εἰς Φοινίκην ἀπαλλαγεὶς ἐβασίλευσε, κἀκεῖ τῆς μεγάλης ῥίζης ἐγένετο γενεάρχης· ὅθεν ὑπερθησόμεθα περὶ τούτου. Βῆλος δὲ ὑπομείνας ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύει μὲν Αἰγύπτου, γαμεῖ δὲ Ἀγχινόην 5 -- τὴν Νείλου θυγατέρα, καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες δίδυμοι, Αἴγυπτος καὶ Δαναός, ὡς δέ φησιν Εὐριπίδης, καὶ Κηφεὺς καὶ Φινεὺς προσέτι. Δαναὸν μὲν οὖν Βῆλος ἐν Λιβύῃ κατῴκισεν, 1 -- Αἴγυπτον δὲ ἐν Ἀραβίᾳ, ὃς καὶ καταστρεψάμενος 2 -- τὴν Μελαμπόδων 3 -- χώραν ἀφʼ ἑαυτοῦ 4 -- ὠνόμασεν Αἴγυπτον. γίνονται δὲ ἐκ πολλῶν γυναικῶν Αἰγύπτῳ μὲν παῖδες πεντήκοντα, θυγατέρες δὲ Δαναῷ πεντήκοντα. στασιασάντων δὲ αὐτῶν περὶ τῆς ἀρχῆς 5 -- ὕστερον, Δαναὸς τοὺς Αἰγύπτου παῖδας δεδοικώς, ὑποθεμένης Ἀθηνᾶς αὐτῷ ναῦν κατεσκεύασε πρῶτος καὶ τὰς θυγατέρας ἐνθέμενος ἔφυγε. προσσχὼν 6 -- δὲ Ῥόδῳ τὸ τῆς Λινδίας 7 -- ἄγαλμα Ἀθηνᾶς ἱδρύσατο. ἐντεῦθεν δὲ ἧκεν εἰς Ἄργος, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ παραδίδωσι Γελάνωρ 8 -- ὁ τότε βασιλεύων αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χώρας ἀφʼ ἑαυτοῦ τοὺς ἐνοικοῦντας Δαναοὺς ὠνόμασε . 9 -- ἀνύδρου δὲ τῆς χώρας ὑπαρχούσης, ἐπειδὴ καὶ τὰς πηγὰς ἐξήρανε Ποσειδῶν μηνίων Ἰνάχῳ διότι τὴν χώραν Ἥρας 1 -- ἐμαρτύρησεν εἶναι, τὰς θυγατέρας ὑδρευσομένας ἔπεμψε. μία δὲ αὐτῶν Ἀμυμώνη ζητοῦσα ὕδωρ ῥίπτει βέλος ἐπὶ ἔλαφον καὶ κοιμωμένου Σατύρου τυγχάνει, κἀκεῖνος περιαναστὰς ἐπεθύμει συγγενέσθαι· Ποσειδῶνος δὲ ἐπιφανέντος ὁ Σάτυρος μὲν ἔφυγεν, Ἀμυμώνη δὲ τούτῳ συνευνάζεται, καὶ αὐτῇ Ποσειδῶν τὰς ἐν Λέρνῃ πηγὰς ἐμήνυσεν. 2.2.2. καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον 1 -- διελθοῦσαι μετʼ ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες· καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετʼ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν· ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δʼ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην.
23. Josephus Flavius, Against Apion, 1.179 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.179. This man, then [answered Aristotle], was by birth a Jew, and came from Celesyria: these Jews are derived from the Indian philosophers; they are named by the Indians Calami, and by the Syrians Judaei, and took their name from the country they inhabit, which is called Judea; but for the name of their city it is a very awkward one, for they call it Jerusalem.
24. New Testament, 1 Timothy, 2.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.4. who desires all people to be saved and come to full knowledge of the truth.
25. Plutarch, Theseus, 26.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

26. Chariton, Chaereas And Callirhoe, 1.1.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

27. Lucian, Essays In Portraiture Defended, 9 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

9. She would like to be allowed as much sense as Alexander; he, when his architect proposed to transform Mount Athos into avast image of the King with a pair of cities in his hands, shrank from the grandiose proposal; such presumption was beyond him; such patent megalomania must be suppressed; leave Athos alone, he said, and do not degrade a mighty mountain to the similitude of a poor human body. This only showed the greatness of Alexander, and itself constituted in the eyes of all future generations a monument higher than any Athos; to be able to scorn so extraordinary an honour was itself magimity.
28. Pausanias, Description of Greece, 1.26.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.26.4. Near the statue of Olympiodorus stands a bronze image of Artemis surnamed Leucophryne, dedicated by the sons of Themistocles; for the Magnesians, whose city the King had given him to rule, hold Artemis Leucophryne in honor. But my narrative must not loiter, as my task is a general description of all Greece . Endoeus fl. 540 B.C. was an Athenian by birth and a pupil of Daedalus, who also, when Daedalus was in exile because of the death of Calos, followed him to Crete . Made by him is a statue of Athena seated, with an inscription that Callias dedicated the image, but Endoeus made it.
29. Demosthenes, Orations, 23.53

30. Lysias, Orations, 2.4-2.16

31. Strabo, Geography, 16.1.5

16.1.5. Babylon itself also is situated in a plain. The wall is 385 stadia in circumference, and 32 feet in thickness. The height of the space between the towers is 50, and of the towers 60 cubits. The roadway upon the walls will allow chariots with four horses when they meet to pass each other with ease. Whence, among the seven wonders of the world, are reckoned this wall and the hanging garden: the shape of the garden is a square, and each side of it measures four plethra. It consists of vaulted terraces, raised one above another, and resting upon cube-shaped pillars. These are hollow and filled with earth to allow trees of the largest size to be planted. The pillars, the vaults, and the terraces are constructed of baked brick and asphalt.The ascent to the highest story is by stairs, and at their side are water engines, by means of which persons, appointed expressly for the purpose, are continually employed in raising water from the Euphrates into the garden. For the river, which is a stadium in breadth, flows through the middle of the city, and the garden is on the side of the river. The tomb also of Belus is there. At present it is in ruins, having been demolished, as it is said, by Xerxes. It was a quadrangular pyramid of baked brick, a stadium in height, and each of the sides a stadium in length. Alexander intended to repair it. It was a great undertaking, and required a long time for its completion (for ten thousand men were occupied two months in clearing away the mound of earth), so that he was not able to execute what he had attempted, before disease hurried him rapidly to his end. None of the persons who succeeded him attended to this undertaking; other works also were neglected, and the city was dilapidated, partly by the Persians, partly by time, and, through the indifference of the Macedonians to things of this kind, particularly after Seleucus Nicator had fortified Seleucia on the Tigris near Babylon, at the distance of about 300 stadia.Both this prince and all his successors directed their care to that city, and transferred to it the seat of empire. At present it is larger than Babylon; the other is in great part deserted, so that no one would hesitate to apply to it what one of the comic writers said of Megalopolis in Arcadia, The great city is a great desert. On account of the scarcity of timber, the beams and pillars of the houses were made of palm wood. They wind ropes of twisted reed round the pillars, paint them over with colours, and draw designs upon them; they cover the doors with a coat of asphaltus. These are lofty, and all the houses are vaulted on account of the want of timber. For the country is bare, a great part of it is covered with shrubs, and produces nothing but the palm. This tree grows in the greatest abundance in Babylonia. It is found in Susiana also in great quantity, on the Persian coast, and in Carmania.They do not use tiles for their houses, because there are no great rains. The case is the same in Susiana and in Sitacene.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography,classical" Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190
abductions Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
achilles Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42
aegina Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 99
aegyptus Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
aeschylus,suppliants Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
aetiology Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 96, 97, 98, 99
agamemnon Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42
aietes Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
alcinous Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50, 206
alexander the great Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203; Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
alexandria Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
alternative versions,in herodotus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
alternative versions Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
alyattes Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44, 55
antiope,abducted by theseus Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
antiope,legitimately acquired by theseus Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
apollo Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
apollodorus Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
apsyrtus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50, 206
archê Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 190
ares Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
argo Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 46, 98
argos Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
ariadne Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
aristophanes Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
aristotle Giusti (2018), Disclosure and Discretion in Roman Astrology: Manilius and his Augustan Contemporaries, 256; Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
artemisium Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
asheri,d. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 45
asia,greeks (ionians) of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
asia Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
asian,side Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
astyages Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
athanasius König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
athena Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
athens/athenians Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 381
athens Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50, 99
authority,narrators Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50
barbarians/barbarity,as non-greeks Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
barbarians/barbarity,herodotus on Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
barker,elton Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
beginning Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 190
beginnings Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 43, 44, 45, 46, 47
belief,texts as evidence Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
boedeker,deborah Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
by the persians),,greek invasion of asia Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
calaïs Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
calchas Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
callimachus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
candaules Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
carduchians Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
caria and carians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
carthage,in the aeneid Giusti (2018), Disclosure and Discretion in Roman Astrology: Manilius and his Augustan Contemporaries, 256
carthage,scipios tears Giusti (2018), Disclosure and Discretion in Roman Astrology: Manilius and his Augustan Contemporaries, 256
cassius dio Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
cataclysms Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 232
catalogue of argonauts Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 47, 49, 50
causality Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 150
causes Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 381
charicleia Repath and Whitmarsh (2022), Reading Heliodorus' Aethiopica, 256
chariton Repath and Whitmarsh (2022), Reading Heliodorus' Aethiopica, 256
chronology Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
circe Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
clarke,katherine Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
clearchus Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
clio Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
colchis,colchians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50, 55, 206
conflict Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
consistency Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 363
continents Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
corinth,corinthians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55, 206
cosmic history,in plato Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 232
cosmos Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
cowardice Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190
croesus Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 109; Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190; Kirkland (2022), Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception, 290; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 47, 49, 96, 97; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
cyrene Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55, 98
cyrus Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 109
cyrus the great Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
deception Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119
delphi,oracle Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
delphi Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97, 99
demiurge Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
dewald,c. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44, 45, 99
dicaeopolis Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
diodorus siculus,,admiration of for engineered works Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 36, 37
diodorus siculus,,on the powers of the nile river Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 50
dionysios of halikarnassos Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
dioscuri Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
disease Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
dreams Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
drepane Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50
drews,robert Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
dufner,c.m. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49, 206
east Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
egypt,egyptians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 43, 49, 55
egypt and egyptians,greeks in Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
egypt and egyptians,herodotus and Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
egypt and egyptians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
enemy/enemies Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
epic,i Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
ethnographic writing,barbarian eating and drinking König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
ethnography Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
euphamos,euphemus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 98
euripides,escape-plays Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119
euripides Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119
europa,greek and latin versions Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
europa Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
europe Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
exemplarity,exemplars Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 98
expectations,readers Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 45
expedition,panhellenic Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50
fehling,d. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 43, 44
foreign,woman/women Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
fowler,robert Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
gods Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 190; Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
gods and goddesses,divine agency Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
gods and goddesses,human–divine relationship Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
goldhill,simon Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
gordius Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
gould,john Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
greece/hellas Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
greece Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
greek-jewish (graeco-jewish),literature and culture Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
greek/hellenistic historiography Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
greeks/hellenes,contrast with barbarians Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
gyges,and delphi Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
gyges,and egypt Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
gyges Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
hagiography König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
halicarnassus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42
halys,river Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44
harrison,thomas Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
hasmoneans (dynasty,period) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
hecataeus,of miletus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 46
hecataeus Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
hellas Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49
hellene Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
hephaestus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49
heracles Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 47, 49; Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
heraclitus Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
hermes Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
herodotos,histories Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
herodotos,story of helen of troy Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
herodotus,,admiration of for engineered works Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 36, 37
herodotus,coincidences and synchronisms Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 150
herodotus,historical perspective of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
herodotus,irony Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 124
herodotus,reputation as a liar Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119
herodotus,sources used by Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
herodotus,spatium mythicum and spatium historicum Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 75
herodotus Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13; Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79; Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190; Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 62, 381; König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344; Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119; Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 232; Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196; Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210; Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
heroic legend,local vs. great Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
heroic legend,mythistory Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
heroic legend,notion of truth Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
hesiod Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
hippocratic corpus Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
historiographical pose Repath and Whitmarsh (2022), Reading Heliodorus' Aethiopica, 256
historiography,i Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
history,foundation myths Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
history,historian Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 143, 174, 181, 184, 190
history,opposition with myth Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 62
history Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203; Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
history of the monks in egypt König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
homer,theological attitudes Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
homer Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196; Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
homeric hymns Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 46
hunter,r.l. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
hybris,and rape Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
hybris,in athenian law Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
idmon Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49
iliad,homers Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 45, 47
intertextuality Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 45, 50, 96
io,myth Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
io Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
ioudaios Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
issedones Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44
jacoby,felix Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
jason Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 47, 50, 206
jason of cyrene Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
jerome König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
jewish historiography Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
judean (geographical-political) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
kingship Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190
kowalzig,b. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 99
lands,happiness of Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 109
landscapes and waterscapes Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 37
lateiner,d. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
lateiner,donald Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
livy Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
luraghi,nino Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
luxury Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190
lydia,lydians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44, 97
magic Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50
medea,euripides Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
medea Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49, 50, 206
medicine Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
meleager Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49
menelaus Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
messenia Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
methodological statements,by herodotean narrator Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
midas,historical record of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
midas,throne of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
mikalson,jon d. Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
miletus,milesians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44, 55
military history,modern Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
mimnermus Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
miracles Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
mnēmosuna Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 37
mode,historiographical Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50
modello-codice,herodotus as Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
modello-codice,homer as Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 45, 47
modello-esemplare,herodotus as Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
moeris Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 37
monarchy Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
mori,a. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 206
motivation,of characters Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 96, 97, 98, 99
mount kithairon (cithaeron) Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
muses Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 43, 44, 46, 47
myth,and history Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 18
myth,definition Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 18
myth,greek attitudes to Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 18
myth,opposition with history Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 62
myth-critics' Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 30
myth/mythology,encoded/symbolized truth Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
myth/mythology,foundation myths Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
myth/mythology,stories/storytelling Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
myth/mythology Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
myth Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 143, 184
mythical patterning Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 363
nagy,g. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42
nature Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 174
nile river,,and the language of gift giving Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 50
nile river,,powers of Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 50
nile river Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 50
non-greeks Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 42, 49, 96, 97, 206
odyssey,homers Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 45, 47
oracles,delphi Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 77
origine Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 143
orpheus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 50
palladius König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 344
parody Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 363
past Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 143, 174, 181, 190
pausanias Kirkland (2022), Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception, 289, 290
pelasgians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
pelias Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 46, 206
peloponnesian war Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
pericles Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
perseus,and egypt Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
perseus,and ethiopia Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
perseus,legends of Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
persia,persian Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
persia,persians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 43, 46, 49, 55, 96, 97, 206
persia/persians/iran Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
persia/persians Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 62, 381
persia and persians,sovereignty claimed by Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
persian,dress Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
persian empire/period Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
persian language/thought/culture Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
persians Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
persona,of herodotus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44
phanodemos (historian) Eidinow and Kindt (2015), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 203
phoebus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 46
phoenicia Papadodima (2022), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, 140
phoenicia and phoenicians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
phoenicians Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 381; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 43, 46, 55, 97, 206
pindar Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 96, 99
plataea Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
plataia,plataia,battle of Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
plato Marincola et al. (2021), Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians, 232
platonism Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
plutarch,on the malice of herodotus Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 124
political readings,of the argonautica Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 98
polybius,histories Konig (2022), The Folds of Olympus: Mountains in Ancient Greek and Roman Culture, 360
polycrates Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 55
practice of circumcision,and trojan war Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 258
preface (protheoria) Russell and Nesselrath (2014), On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis, 60
present Faure (2022), Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity, 143, 190
priestley,j. Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
prophecy Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 97
prose Bowie (2021), Essays on Ancient Greek Literature and Culture, 196
psammetichus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 308
ptolemies,ptolemaic kingdom Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 98, 206
racism/prejudice/bias (question of) Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 13
rape,as cause of war Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
rape,in athenian law Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
rape Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
reciprocity Hau (2017), Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, 190
recognition Lightfoot (2021), Wonder and the Marvellous from Homer to the Hellenistic World, 119
report Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 80
revenge Michalopoulos et al. (2021), The Rhetoric of Unity and Division in Ancient Literature, 196
revolt/war, under hadrian/bar kokhba Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
revolt/war,under nero (great ~) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 210
roads Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 284
rutherford,r.b. Kingsley Monti and Rood (2022), The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography, 124
science,and sophistry Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
science,and uncertainty Hankinson (1998), Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, 79
scythia,scythians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 44
seduction,in athenian law Barbato (2020), The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past, 173
semiramis Bosak-Schroeder (2020), Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography, 37
sesostris,signs,reading of Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 49, 50