Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6300
Hebrew Bible, Nehemiah, 2.8


וְאִגֶּרֶת אֶל־אָסָף שֹׁמֵר הַפַּרְדֵּס אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר יִתֶּן־לִי עֵצִים לְקָרוֹת אֶת־שַׁעֲרֵי הַבִּירָה אֲשֶׁר־לַבַּיִת וּלְחוֹמַת הָעִיר וְלַבַּיִת אֲשֶׁר־אָבוֹא אֵלָיו וַיִּתֶּן־לִי הַמֶּלֶךְ כְּיַד־אֱלֹהַי הַטּוֹבָה עָלָי׃and a letter unto Asaph the keeper of the king’s park, that he may give me timber to make beams for the gates of the castle which appertaineth to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into.’ And the king granted me, according to the good hand of my God upon me.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Septuagint, Susanna, 7, 36 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Numbers, 24.6 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.6. כִּנְחָלִים נִטָּיוּ כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר כַּאֲהָלִים נָטַע יְהוָה כַּאֲרָזִים עֲלֵי־מָיִם׃ 24.6. As valleys stretched out, As gardens by the river-side; As aloes planted of the LORD, As cedars beside the waters;"
3. Hebrew Bible, Isaiah, 1.30 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.30. For ye shall be as a terebinth whose leaf fadeth, And as a garden that hath no water."
4. Hebrew Bible, Jeremiah, 29.5, 36.5 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

29.5. בְּנוּ בָתִּים וְשֵׁבוּ וְנִטְעוּ גַנּוֹת וְאִכְלוּ אֶת־פִּרְיָן׃ 36.5. וַיְצַוֶּה יִרְמְיָהוּ אֶת־בָּרוּךְ לֵאמֹר אֲנִי עָצוּר לֹא אוּכַל לָבוֹא בֵּית יְהוָה׃ 29.5. Build ye houses, and dwell in them, and plant gardens, and eat the fruit of them;" 36.5. And Jeremiah commanded Baruch, saying: ‘I am detained, I cannot go into the house of the LORD;"
5. Hebrew Bible, 2 Chronicles, 2.5, 33.20 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.5. וּמִי יַעֲצָר־כֹּחַ לִבְנוֹת־לוֹ בַיִת כִּי הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלֻהוּ וּמִי אֲנִי אֲשֶׁר אֶבְנֶה־לּוֹ בַיִת כִּי אִם־לְהַקְטִיר לְפָנָיו׃ 2.5. But who is able to build Him a house, seeing the heaven and the heaven of heavens cannot contain Him? who am I then, that I should build Him a house, save only to offer before Him?"
6. Hebrew Bible, Ecclesiastes, 2.5 (5th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.5. עָשִׂיתִי לִי גַּנּוֹת וּפַרְדֵּסִים וְנָטַעְתִּי בָהֶם עֵץ כָּל־פֶּרִי׃ 2.5. I made me gardens and parks, and I planted trees in them of all kinds of fruit;"
7. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 24.30 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8. Anon., The Life of Adam And Eve, 28.1, 28.4, 29.2-29.4, 29.6 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

9. Babylonian Talmud, Ketuvot, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

77b. התם כי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה הכא אף על גב דאמרה הוינא בהדיה לא שבקינן לה והרי מוכה שחין דאף על גב דאמרה הוינא בהדיה לא שבקינן לה דתנן חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו וקתני,התם כי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה הכא אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה,תניא אמר רבי יוסי שח לי זקן אחד מאנשי ירושלים עשרים וארבעה מוכי שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן ובעלי ראתן קשה מכולן ממאי הוי דתניא הקיז דם ושימש הויין לו בנים ויתיקין הקיזו שניהם ושימשו הויין לו בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא אמרן אלא דלא טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה,מאי סימניה דלפן עיניה ודייבי נחיריה ואיתי ליה רירא מפומיה ורמו דידבי עילויה ומאי אסותיה אמר אביי פילא ולודנא גירדא דאגוזא וגירדא דאשפא וכליל מלכא ומתחלא דדיקלא סומקא ושליק להו בהדי הדדי ומעייל ליה לביתא דשישא ואי לא איכא ביתא דשישא מעייל ליה לביתא דשב לבני ואריחא,ונטיל ליה תלת מאה כסי על רישיה עד דרפיא ארעיתא דמוחיה וקרע למוחיה ומייתי ארבע טרפי דאסא ומדלי כל חד כרעא ומותיב חד ושקיל בצבתא וקלי ליה דאי לא הדר עילויה,מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי של בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה רבי אלעזר לא עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה ריב"ל מיכרך בהו ועסיק בתורה אמר (משלי ה, יט) אילת אהבים ויעלת חן אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא,כי הוה שכיב אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל איתחזי ליה א"ל אחוי לי דוכתאי אמר ליה לחיי א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא יהבה ניהליה כי מטא להתם דלייה קא מחוי ליה שוור נפל לההוא גיסא,נקטיה בקרנא דגלימיה א"ל בשבועתא דלא אתינא אמר קודשא בריך הוא אי איתשיל אשבועתא ניהדר אי לא לא ניהדר אמר ליה הב לי סכינאי לא הוה קא יהיב ליה נפקא בת קלא ואמרה ליה הב ניהליה דמיתבעא לברייתא מכריז אליהו קמיה פנו מקום לבר ליואי פנו מקום לבר ליואי,אזל אשכחיה לר' שמעון בן יוחאי דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי פיזא אמר ליה את הוא בר ליואי אמר ליה הן נראתה קשת בימיך אמר ליה הן אם כן אי אתה בר ליואי ולא היא דלא הואי מידי אלא סבר לא אחזיק טיבותא לנפשאי,רבי חנינא בר פפא שושביניה הוה כי הוה קא ניחא נפשיה אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל לגביה ואיתחזי ליה אמר ליה שבקי תלתין יום עד דנהדר תלמודאי דאמרי אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שבקיה לבתר תלתין יומין אזל איתחזי ליה א"ל אחוי לי דוכתאי א"ל לחיי א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא אמר ליה כחברך בעית למיעבד לי,אמר ליה אייתי ספר תורה וחזי מי איכא מידי דכתיב ביה דלא קיימתיה אמר ליה מי איכרכת בבעלי ראתן ואיעסקת בתורה ואפילו הכי כי נח נפשיה אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה לעלמא וגמירי דלא מפסיק עמודא דנורא אלא לחד בדרא או לתרין בדרא,קרב לגביה רבי אלכסנדרי אמר עשה בשביל כבוד חכמים לא אשגח עשה בשביל כבוד אביך לא אשגח עשה בשביל כבוד עצמך איסתלק אמר אביי לאפוקי ממאן דלא קיים (אפילו אות אחת) אמר ליה רב אדא בר מתנא לאפוקי ממר דלא אית ליה מעקה לאיגריה ולא היא מיהוה הוה וההיא שעתא הוא דשדייה זיקא,אמר ר' חנינא מפני מה אין בעלי ראתן בבבל מפני שאוכלין תרדין ושותין שכר של היזמי אמר רבי יוחנן מפני מה אין מצורעין בבבל מפני שאוכלין תרדין ושותין שכר ורוחצין במי פרת:, br br big strongהדרן עלך המדיר את אשתו /strong /big br br


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antiochus iv epiphanes Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
antonia fortress Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
asleep Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
burial, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
citadel Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
day, six Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
descent Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
egypt Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
emendation Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
ezra Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
garden of eden Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 39
greek Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
heaven, third Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
hebrew Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
herod Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
jason Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
jerusalem Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
josephus Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
menelaus Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
mishnah, narratives in, compared with tosefta Neusner, Rabbinic Narrative: The Precedent and the Parable in Diachronic View (2003) 293
myth, historical Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
narratives, compared, in mishnah and tosefta Neusner, Rabbinic Narrative: The Precedent and the Parable in Diachronic View (2003) 293
nehemiah Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
paradeisoi Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
paradise Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 39
partetas' Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 39
persia Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
persians hunt, kings andgardens Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 39
ps.-aristeas Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
sardis Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 39
sleep of adam Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
temple, jewish, herods Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
temple, jewish Wright, The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews' (2015) 215
testament of eve Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187
tosefta, narratives in, compared with mishnah Neusner, Rabbinic Narrative: The Precedent and the Parable in Diachronic View (2003) 293
walls of paradise (or garden) Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 187