Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5627
Euripides, Ion, 269-270


ἦ καί σφ' ̓Αθάνα γῆθεν ἐξανείλετο;Is it true Athena reared him from the ground? Creusa


ἐς παρθένους γε χεῖρας, οὐ τεκοῦσά νιν.Aye, and into maidens’ hands, though not his mother’s— Ion


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Homer, Iliad, 2.546-2.552 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.546. /And with him there followed forty black ships. 2.547. /And with him there followed forty black ships. 2.548. /And with him there followed forty black ships. 2.549. /And with him there followed forty black ships. And they that held Athens, the well-built citadel, the land of great-hearted Erechtheus, whom of old Athene, daughter of Zeus, fostered, when the earth, the giver of grain, had borne him; and she made him to dwell in Athens, in her own rich sanctuary 2.550. /and there the youths of the Athenians, as the years roll on in their courses, seek to win his favour with sacrifices of bulls and rams;—these again had as leader Menestheus, son of Peteos. Like unto him was none other man upon the face of the earth for the marshalling of chariots and of warriors that bear the shield. 2.551. /and there the youths of the Athenians, as the years roll on in their courses, seek to win his favour with sacrifices of bulls and rams;—these again had as leader Menestheus, son of Peteos. Like unto him was none other man upon the face of the earth for the marshalling of chariots and of warriors that bear the shield. 2.552. /and there the youths of the Athenians, as the years roll on in their courses, seek to win his favour with sacrifices of bulls and rams;—these again had as leader Menestheus, son of Peteos. Like unto him was none other man upon the face of the earth for the marshalling of chariots and of warriors that bear the shield.
2. Homer, Odyssey, 7.78-7.81 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Pindar, Paeanes, 6.105-6.122 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Euripides, Andromache, 1162-1165, 911, 914, 920, 1161 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1161. τοιαῦθ' ὁ τοῖς ἄλλοισι θεσπίζων ἄναξ
5. Euripides, Fragments, 360 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Euripides, Helen, 558-560, 569-570, 580-581, 583, 588, 608-611, 73, 557 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Euripides, Ion, 1000-1019, 102-105, 1058-1060, 1069-1073, 1163-1165, 1465-1467, 1571-1575, 171-175, 184-187, 20-23, 237-239, 24, 240, 267-268, 270-283, 289, 29, 290-293, 299, 30, 300-302, 309-311, 315, 321, 323, 335, 338, 369, 376, 589-592, 645, 67, 673-675, 68-71, 719, 72, 720-724, 73-75, 94-97, 999, 10 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. there did Phoebus force his love on Creusa, daughter of Erechtheus, beneath the rock of Pallas, northward of Athens’ steep realm, called Macrae by the kings of Attica. And she without her father’s knowledge—for such was the god’s good pleasure,—
8. Euripides, Medea, 690-708, 825, 689 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

689. But why that downcast eye, that wasted cheek? Medea
9. Herodotus, Histories, 1.56.2, 7.161.3 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.56.2. He found by inquiry that the chief peoples were the Lacedaemonians among those of Doric, and the Athenians among those of Ionic stock. These races, Ionian and Dorian, were the foremost in ancient time, the first a Pelasgian and the second a Hellenic people. The Pelasgian race has never yet left its home; the Hellenic has wandered often and far. 7.161.3. It would be for nothing, then, that we possess the greatest number of seafaring men in Hellas, if we Athenians yield our command to Syracusans,—we who can demonstrate the longest lineage of all and who alone among the Greeks have never changed our place of habitation; of our stock too was the man of whom the poet Homer says that of all who came to Ilion, he was the best man in ordering and marshalling armies. We accordingly cannot be reproached for what we now say. ”
10. Isocrates, Orations, 4.24, 12.126 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

11. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2.5-1.2.6, 2.36.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.2.5. Accordingly Attica, from the poverty of its soil enjoying from a very remote period freedom from faction, never changed its inhabitants. 1.2.6. And here is no inconsiderable exemplification of my assertion, that the migrations were the cause of there being no correspondent growth in other parts. The most powerful victims of war or faction from the rest of Hellas took refuge with the Athenians as a safe retreat; and at an early period, becoming naturalized, swelled the already large population of the city to such a height that Attica became at last too small to hold them, and they had to send out colonies to Ionia . 2.36.1. I shall begin with our ancestors: it is both just and proper that they should have the honor of the first mention on an occasion like the present. They dwelt in the country without break in the succession from generation to generation, and handed it down free to the present time by their valor.
12. Xenophon, Memoirs, 3.5.10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.5.10. Do you refer to the judgment of the gods, i.e., between Poseidon and Athena for the possession of Attica . which Cecrops delivered in his court because of his virtue? Yes, and the care and birth of Erectheus, Iliad, II. 547. Ἐρεχθῇος μεγαλήτορος οὕ ποτ᾽ Ἀθήνη θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος Ἄρουρα. and the war waged in his day with all the adjacent country, and the war between the sons of Heracles The Athenians claimed that it was through their assistance that the sons of Heracles gained the victory (Herodotus, ix. 27). and the Peloponnesians, and all the wars waged in the days of Theseus, Against the Amazons and Thracians. in all of which it is manifest that they were champions among the men of their time.
13. Eratosthenes, Catasterismi, 13 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

14. Apollodorus, Bibliotheca, 3.14.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.14.6. Κραναὸν δὲ ἐκβαλὼν Ἀμφικτύων ἐβασίλευσε· τοῦτον ἔνιοι μὲν Δευκαλίωνος, ἔνιοι δὲ αὐτόχθονα 3 -- λέγουσι. βασιλεύσαντα δὲ αὐτὸν ἔτη 4 -- δώδεκα Ἐριχθόνιος ἐκβάλλει. τοῦτον οἱ μὲν Ἡφαίστου καὶ τῆς Κραναοῦ θυγατρὸς Ἀτθίδος εἶναι λέγουσιν, οἱ δὲ Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς, οὕτως· Ἀθηνᾶ παρεγένετο πρὸς Ἥφαιστον, ὅπλα κατασκευάσαι θέλουσα. ὁ δὲ ἐγκαταλελειμμένος 5 -- ὑπὸ Ἀφροδίτης εἰς ἐπιθυμίαν ὤλισθε τῆς Ἀθηνᾶς, καὶ διώκειν αὐτὴν ἤρξατο· ἡ δὲ ἔφευγεν. ὡς δὲ ἐγγὺς αὐτῆς ἐγένετο πολλῇ ἀνάγκῃ (ἦν γὰρ χωλός), ἐπειρᾶτο συνελθεῖν. ἡ δὲ ὡς σώφρων καὶ παρθένος οὖσα οὐκ ἠνέσχετο· ὁ δὲ ἀπεσπέρμηνεν εἰς τὸ σκέλος τῆς θεᾶς. ἐκείνη δὲ μυσαχθεῖσα ἐρίῳ ἀπομάξασα τὸν γόνον εἰς γῆν ἔρριψε. φευγούσης δὲ αὐτῆς καὶ τῆς γονῆς εἰς γῆν πεσούσης Ἐριχθόνιος γίνεται. τοῦτον Ἀθηνᾶ κρύφα τῶν ἄλλων θεῶν ἔτρεφεν, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι· καὶ καταθεῖσα αὐτὸν εἰς κίστην Πανδρόσῳ τῇ Κέκροπος παρακατέθετο, ἀπειποῦσα τὴν κίστην ἀνοίγειν. αἱ δὲ ἀδελφαὶ τῆς Πανδρόσου ἀνοίγουσιν ὑπὸ περιεργίας, καὶ θεῶνται τῷ βρέφει παρεσπειραμένον δράκοντα· καὶ ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ὑπʼ αὐτοῦ διεφθάρησαν τοῦ δράκοντος, ὡς δὲ ἔνιοι, διʼ ὀργὴν Ἀθηνᾶς ἐμμανεῖς γενόμεναι κατὰ τῆς ἀκροπόλεως αὑτὰς ἔρριψαν. ἐν δὲ τῷ τεμένει τραφεὶς Ἐριχθόνιος ὑπʼ αὐτῆς Ἀθηνᾶς, ἐκβαλὼν Ἀμφικτύονα ἐβασίλευσεν Ἀθηνῶν, καὶ τὸ ἐν ἀκροπόλει ξόανον τῆς Ἀθηνᾶς ἱδρύσατο, καὶ τῶν Παναθηναίων τὴν ἑορτὴν συνεστήσατο, καὶ Πραξιθέαν 1 -- νηίδα νύμφην ἔγημεν, ἐξ ἧς αὐτῷ παῖς Πανδίων ἐγεννήθη.
15. Lucian, The Dance, 39 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Pausanias, Description of Greece, 1.2.6, 1.5.3, 1.14.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.5.3. I saw also among the eponymoi statues of Cecrops and Pandion, but I do not know who of those names are thus honored. For there was an earlier ruler Cecrops who took to wife the daughter of Actaeus, and a later—he it was who migrated to Euboea—son of Erechtheus, son of Pandion, son of Erichthonius. And there was a king Pandion who was son of Erichthonius, and another who was son of Cecrops the second. This man was deposed from his kingdom by the Metionidae, and when he fled to Megara —for he had to wife the daughter of Pylas king of Megara—his children were banished with him. And Pandion is said to have fallen ill there and died, and on the coast of the Megarid is his tomb, on the rock called the rock of Athena the Gannet. 1.14.6. Above the Cerameicus and the portico called the King's Portico is a temple of Hephaestus. I was not surprised that by it stands a statue of Athena, be cause I knew the story about Erichthonius. But when I saw that the statue of Athena had blue eyes I found out that the legend about them is Libyan. For the Libyans have a saying that the Goddess is the daughter of Poseidon and Lake Tritonis, and for this reason has blue eyes like Poseidon.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aigeus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
andromache Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
apollo Edmunds, Greek Myth (2021) 84; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250, 878
athena Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 105; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250, 878
athenians Edmunds, Greek Myth (2021) 84
athens, imperialism (athenian) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 878
autochthony, and nobility of birth Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 105
autochthony, as indigenous nature Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
autochthony, complete notion of Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
autochthony, of attic kings Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 105
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
citizen, citizenship Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
conflict with ion, earthborn origin Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 105
delium, battle of Edmunds, Greek Myth (2021) 84
delphi Edmunds, Greek Myth (2021) 84; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 878
deus ex machina Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618, 878
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
eidôlon Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
electra Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
eponymous hero, king' Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erechtheum Edmunds, Greek Myth (2021) 84
erechtheus, and eumolpus Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
erechtheus, as father Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erechtheus, descendant of erichthonios Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erechtheus Edmunds, Greek Myth (2021) 84
erichthonios, and athena Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erichthonios, and erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erichthonios, birth Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erichthonios, father of pandion Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erichthonios, founder of athenian royal house Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
erysichthon Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
eumolpus Edmunds, Greek Myth (2021) 84
gibert, j. xxi Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250
helen Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
hephaistos Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
hera Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
hermes Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250, 878
identity Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
ion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250, 618
kekrops, at birth of erichthonios Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
kekrops, founder of athenian royal house Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
kekrops Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
kreousa, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
lloyd, m. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
medea Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
mills, s. xxiv Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 878
neoptolemus Edmunds, Greek Myth (2021) 84
nobility of birth, aristocratic Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 105
nomos Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250
pallas, king Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
pandion, king Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 67
pericles, citizenship law Barbato, The Ideology of Democratic Athens: Institutions, Orators and the Mythical Past (2020) 87
pericles, son of Edmunds, Greek Myth (2021) 84
poseidon, poseidon-erechtheus Edmunds, Greek Myth (2021) 84
realism Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
socrates Edmunds, Greek Myth (2021) 84
sophocles, electra Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
sophocles, oedipus at colonus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
sophocles, philoctetes Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 618
troy xvi Edmunds, Greek Myth (2021) 84
zacharia, k. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 250