The Ancient Mediterranean Religions Index Database
Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 680-681


ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶνI saw three companies of dancing women, one of which Autonoe led, the second your mother Agave, and the third Ino. All were asleep, their bodies relaxed, some resting their backs against pine foliage


ὧν ἦρχʼ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρουI saw three companies of dancing women, one of which Autonoe led, the second your mother Agave, and the third Ino. All were asleep, their bodies relaxed, some resting their backs against pine foliage


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Hesiod, Theogony, 976, 937 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

937. Scorched by a terrible vapour, liquefied
2. Homer, Iliad, 6.130-6.140 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.130. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.131. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.132. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.133. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.134. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.135. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.136. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.137. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.138. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.139. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.140. /and he lived not for long, seeing that he was hated of all the immortal gods. So would not I be minded to fight against the blessed gods. But if thou art of men, who eat the fruit of the field, draw nigh, that thou mayest the sooner enter the toils of destruction. Then spake to him the glorious son of Hippolochus:
3. Homer, Odyssey, 5.333 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

4. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Pindar, Pythian Odes, 3.97-3.99 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
8. Euripides, Bacchae, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1023, 1025-1026, 1029, 103, 1030-1039, 104, 1040, 1043-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 116-166, 2, 31-40, 443-450, 453-459, 576-599, 6, 600-639, 64, 640-647, 65, 652, 66, 667, 67, 677-679, 68, 681-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-91, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
9. Sophocles, Antigone, 1116-1152, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Ovid, Metamorphoses, 4.13 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

11. Propertius, Elegies, 3.17.24 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

12. Apollodorus, Bibliotheca, 3.4.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.4.3. Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς Ἥρας κρύφα συνευνάζεται. ἡ δὲ ἐξαπατηθεῖσα ὑπὸ Ἥρας, κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς πᾶν τὸ αἰτηθὲν ποιήσειν, αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. Ζεὺς δὲ μὴ δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίνεται εἰς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφʼ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν ἵησιν. Σεμέλης δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑξαμηνιαῖον τὸ βρέφος ἐξαμβλωθὲν ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. ἀποθανούσης δὲ Σεμέλης, αἱ λοιπαὶ Κάδμου θυγατέρες διήνεγκαν λόγον, συνηυνῆσθαι θνητῷ τινι Σεμέλην καὶ καταψεύσασθαι Διός, καὶ ὅτι 1 -- διὰ τοῦτο ἐκεραυνώθη. κατὰ δὲ τὸν χρόνον τὸν καθήκοντα Διόνυσον γεννᾷ Ζεὺς λύσας τὰ ῥάμματα, καὶ δίδωσιν Ἑρμῇ. ὁ δὲ κομίζει πρὸς Ἰνὼ καὶ Ἀθάμαντα καὶ πείθει τρέφειν ὡς κόρην. ἀγανακτήσασα δὲ Ἥρα μανίαν αὐτοῖς ἐνέβαλε, καὶ Ἀθάμας μὲν τὸν πρεσβύτερον παῖδα Λέαρχον ὡς ἔλαφον θηρεύσας ἀπέκτεινεν, Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ. 1 -- καὶ Λευκοθέα μὲν αὐτὴν καλεῖται, Παλαίμων δὲ ὁ παῖς, οὕτως ὀνομασθέντες ὑπὸ τῶν πλεόντων· τοῖς χειμαζομένοις γὰρ βοηθοῦσιν. ἐτέθη δὲ ἐπὶ Μελικέρτῃ ὁ 2 -- ἀγὼν τῶν Ἰσθμίων, Σισύφου θέντος. Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
13. Plutarch, Camillus, 5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.2. From the sacred rites used in the worship of this goddess, she might be held to be almost identical with Leucothea. The women bring a serving-maid into the sanctuary and beat her with rods, then drive her forth again; they embrace their nephews and nieces in preference to their own children; and their conduct at the sacrifice resembles that of the nurses of Dionysus, or that of Ino under the afflictions put upon her by her husband’s concubine. After his vows, Camillus invaded the country of the Faliscans and conquered them in a great battle, together with the Capenates who came up to their aid.
14. Pausanias, Description of Greece, 2.2.7, 2.7.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2.2.7. and I too give the story told about them. They say that Pentheus treated Dionysus despitefully, his crowning outrage being that he went to Cithaeron, to spy upon the women, and climbing up a tree beheld what was done. When the women detected Pentheus, they immediately dragged him down, and joined in tearing him, living as he was, limb from limb. Afterwards, as the Corinthians say, the Pythian priestess commanded them by an oracle to discover that tree and to worship it equally with the god. For this reason they have made these images from the tree. 2.7.6. The first is the one named Baccheus, set up by Androdamas, the son of Phlias, and this is followed by the one called Lysius (Deliverer), brought from Thebes by the Theban Phanes at the command of the Pythian priestess. Phanes came to Sicyon when Aristomachus, the son of Cleodaeus, failed to understand the oracle I To wait for “the third fruit,” i.e. the third generation. It was interpreted to mean the third year. given him, and therefore failed to return to the Peloponnesus . As you walk from the temple of Dionysus to the market-place you see on the right a temple of Artemis of the lake. A look shows that the roof has fallen in, but the inhabitants cannot tell whether the image has been removed or how it was destroyed on the spot.
15. Augustine, The City of God, 7.21 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

7.21. Now as to the rites of Liber, whom they have set over liquid seeds, and therefore not only over the liquors of fruits, among which wine holds, so to speak, the primacy, but also over the seeds of animals:- as to these rites, I am unwilling to undertake to show to what excess of turpitude they had reached, because that would entail a lengthened discourse, though I am not unwilling to do so as a demonstration of the proud stupidity of those who practise them. Among other rites which I am compelled from the greatness of their number to omit, Varro says that in Italy, at the places where roads crossed each other the rites of Liber were celebrated with such unrestrained turpitude, that the private parts of a man were worshipped in his honor. Nor was this abomination transacted in secret that some regard at least might be paid to modesty, but was openly and wantonly displayed. For during the festival of Liber this obscene member, placed on a car, was carried with great honor, first over the crossroads in the country, and then into the city. But in the town of Lavinium a whole month was devoted to Liber alone, during the days of which all the people gave themselves up to the must dissolute conversation, until that member had been carried through the forum and brought to rest in its own place; on which unseemly member it was necessary that the most honorable matron should place a wreath in the presence of all the people. Thus, forsooth, was the god Liber to be appeased in order to the growth of seeds. Thus was enchantment to be driven away from fields, even by a matron's being compelled to do in public what not even a harlot ought to be permitted to do in a theatre, if there were matrons among the spectators. For these reasons, then, Saturn alone was not believed to be sufficient for seeds - namely, that the impure mind might find occasions for multiplying the gods; and that, being righteously abandoned to uncleanness by the one true God, and being prostituted to the worship of many false gods, through an avidity for ever greater and greater uncleanness, it should call these sacrilegious rites sacred things, and should abandon itself to be violated and polluted by crowds of foul demons.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agave Bernabe et al (2013) 7; Lipka (2021) 112; Simon (2021) 319
anti-hero,dionysus Lipka (2021) 112
antigone Bernabe et al (2013) 7
apollo,dionysus and Simon (2021) 319
argos,dionysus and Simon (2021) 319
athena Pucci (2016) 169
attica,attic Bernabe et al (2013) 7
autonoe Bernabe et al (2013) 7
bacchants,bacchae,bacchai Bernabe et al (2013) 161
bacchic rites,slaves involved in Panoussi(2019) 242
bacchus/dionysus Panoussi(2019) 242
bull Lipka (2021) 112
chorus,in drama Lipka (2021) 112
cithaeron Lipka (2021) 112
cult,cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al (2013) 7, 161
dance,dancing Bernabe et al (2013) 7
delphi,dionysus and Simon (2021) 319
delphi,oracle of apollo at Simon (2021) 319
demeter,dionysus and Simon (2021) 395
dionysia,great and rural (festivals) Lipka (2021) 112
dionysos,arrival Bernabe et al (2013) 161
dionysos,awakening Bernabe et al (2013) 161
dionysos,dionysos bromios Bernabe et al (2013) 161
dionysos,nurse of Bernabe et al (2013) 7, 161
dionysos,punishment Bernabe et al (2013) 161
dionysos Bernabe et al (2013) 7, 161
dionysus,apollo and Simon (2021) 319
dionysus,cult and rites Simon (2021) 319
dionysus,demeter and Simon (2021) 395
dionysus,ecstasy/ enthusiasm/madness,association with Simon (2021) 319, 395
dionysus,images and iconography Simon (2021) 319
dionysus,images of heracles confused with Simon (2021) 395
dionysus,maenads and Simon (2021) 319
dionysus,thyrsus or narthex staff of Simon (2021) 395
dionysus,twin statues,worshipped as Simon (2021) 319
dionysus,zeus and Simon (2021) 319
dionysus Simon (2021) 319
dionysus baccheus Simon (2021) 319
dionysus lysius Simon (2021) 319
dismemberment Bernabe et al (2013) 161
dodona,cult of zeus at Simon (2021) 319
drimios Bernabe et al (2013) 7
ecstasy/enthusiasm/madness,association of dionysus with Simon (2021) 319, 395
ecstasy ἔκστασις,ecstatic Bernabe et al (2013) 161
eleusis,narthex staff at Simon (2021) 395
enthusiasm/ecstasy/madness,association of dionysus with Simon (2021) 319, 395
greek literature and practice,bacchic rites Panoussi(2019) 242
hellenistic Bernabe et al (2013) 161
hera Bernabe et al (2013) 7
heracles,images of dionysus confusedwith Simon (2021) 395
heracles Lipka (2021) 112
hero Lipka (2021) 112
ino Bernabe et al (2013) 7, 161
ivy Bernabe et al (2013) 161
kadmos,kadmeian Bernabe et al (2013) 7
lesbos/lesbian Bernabe et al (2013) 7
linear a Simon (2021) 395
lycurgus Simon (2021) 319
lysicrates monument Simon (2021) 395
madness/ecstasy/enthusiasm,association of dionysus with Simon (2021) 319, 395
maenad-nymphs Bernabe et al (2013) 161
maenads,maenadic,maenadism,rites/cults Bernabe et al (2013) 161
maenads,maenadic,maenadism Bernabe et al (2013) 7, 161
maenads Lipka (2021) 112; Simon (2021) 319
melampus Simon (2021) 319
melitaia Bernabe et al (2013) 161
messenger Lipka (2021) 112
minyads,daughters of minyas [ psoloeis Bernabe et al (2013) 7
miracles Lipka (2021) 112
mountains Bernabe et al (2013) 7
mycenaean Bernabe et al (2013) 7
myth,mythical Bernabe et al (2013) 7, 161
narthex or thyrsus staff Simon (2021) 395
nebris νεβρίς Bernabe et al (2013) 7
neleus and neleids Simon (2021) 319
nereids Bernabe et al (2013) 7
nestor Simon (2021) 319
nilsson,martin,on dionysus Simon (2021) 319
nymph Bernabe et al (2013) 161
nysa,nyseion Bernabe et al (2013) 161
oracles,delphi,oracle of apollo at Simon (2021) 319
parke,h. w. Simon (2021) 319
parthenon,east frieze,demeter on Simon (2021) 395
parthenon,east frieze,dionysus on Simon (2021) 395
parthenon,east pediment,dionysus Simon (2021) 395
pentheus Simon (2021) 319
phanes Simon (2021) 319
pottery Bernabe et al (2013) 161
proetids,daughters of proetus Bernabe et al (2013) 7
proetus of tiryns,daughters of Simon (2021) 319
punishment Bernabe et al (2013) 161
rhodes Bernabe et al (2013) 7
rite,ritual,maenadic Bernabe et al (2013) 161
rite,ritual Bernabe et al (2013) 7
rohde,erwin Simon (2021) 319
rome,roman Bernabe et al (2013) 161
semele Bernabe et al (2013) 7; Lipka (2021) 112
sparagmos Lipka (2021) 112; Pucci (2016) 169
thebes,cult of dionysus in Simon (2021) 319
thebes,theban Bernabe et al (2013) 7, 161
thebes (boeotia) Lipka (2021) 112
thiasos θίασος Bernabe et al (2013) 7
thyone Bernabe et al (2013) 7
thyrsus or narthex staff Simon (2021) 395
triad Bernabe et al (2013) 7
vases,attic Bernabe et al (2013) 7
versnel,h. s. Pucci (2016) 169
woman Bernabe et al (2013) 161
women Lipka (2021) 112
worship' Bernabe et al (2013) 7
zeus,dionysus and Simon (2021) 319
zeus Bernabe et al (2013) 7