Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 608-609


ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βακχεύματοςOh greatest light for us in our joyful revelry, how happy I am to see you—I who was alone and desolate before. Dionysu


ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδʼ ἔχουσʼ ἐρημίαν. ΔιόνυσοςOh greatest light for us in our joyful revelry, how happy I am to see you—I who was alone and desolate before. Dionysu


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

36 results
1. Homer, Iliad, 18.102 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

18.102. /hath he fallen, and had need of me to be a warder off of ruin. Now therefore, seeing I return not to my dear native land, neither proved anywise a light of deliverance to Patroclus nor to my other comrades, those many that have been slain by goodly Hector, but abide here by the ships. Profitless burden upon the earth—
2. Homeric Hymns, To Demeter, 80 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

80. But by your beams through the extremity
3. Aeschylus, Agamemnon, 288-289, 287 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

287. ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν 287. The strong lamp-voyager, and all for joyance —
4. Aristophanes, Frogs, 342, 341 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

341. ̓́Ιακχ' ὦ ̓́Ιακχε
5. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
6. Euripides, Andromache, 891 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Euripides, Archelaus (Fragmenta Papyracea), 370 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. Euripides, Bacchae, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1029, 103, 1030-1039, 104, 1040-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 1159, 116, 1167, 117-119, 12, 120-127, 1278, 128-129, 13, 130-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-166, 17, 172, 180, 215-219, 22, 220-239, 24, 240-262, 286-297, 312-317, 34, 389-392, 434-491, 493-494, 498-502, 506-507, 511-514, 518, 553-554, 566, 576-607, 609-639, 64, 640-649, 65, 650-656, 66, 664-669, 67, 670-671, 676-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-779, 78, 780-789, 79, 790-799, 80, 800-809, 81, 810-819, 82, 820-829, 83, 830-839, 84, 840-849, 85, 850-859, 86, 860-862, 87-91, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
9. Euripides, Hecuba, 841 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

841. ὦ δέσποτ', ὦ μέγιστον ̔́Ελλησιν φάος
10. Euripides, Helen, 1359-1362, 1365, 875, 880-883, 894-943, 1358 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1358. μέγα τοι δύναται νεβρῶν
11. Euripides, Hercules Furens, 1007-1008, 531, 782, 905-908, 1006 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Euripides, Hippolytus, 1424-1430, 1423 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Euripides, Ion, 716, 30 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

30. that dwell in glorious Athens, for well thou knowest Athena’s city, and take a new-born babe from out the hollow rock, his cradle and his swaddling-clothes as well, and bear him to my prophetic shrine at Delphi, and set him at the entering-in of my temple.
14. Euripides, Iphigenia At Aulis, 916, 915 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

915. though useful when they wish; Now if you boldly stretch forth your arm in my behalf, our safety is assured; but if not, we are lost. Chorus Leader
15. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 1447-1457, 1446 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

16. Euripides, Medea, 482, 324 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17. Euripides, Orestes, 384, 1637 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

18. Euripides, Phoenician Women, 227-228, 40, 226 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

19. Herodotus, Histories, 4.79 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4.79. But when things had to turn out badly for him, they did so for this reason: he conceived a desire to be initiated into the rites of the Bacchic Dionysus; and when he was about to begin the sacred mysteries, he saw the greatest vision. ,He had in the city of the Borysthenites a spacious house, grand and costly (the same house I just mentioned), all surrounded by sphinxes and griffins worked in white marble; this house was struck by a thunderbolt. And though the house burnt to the ground, Scyles none the less performed the rite to the end. ,Now the Scythians reproach the Greeks for this Bacchic revelling, saying that it is not reasonable to set up a god who leads men to madness. ,So when Scyles had been initiated into the Bacchic rite, some one of the Borysthenites scoffed at the Scythians: “You laugh at us, Scythians, because we play the Bacchant and the god possesses us; but now this deity has possessed your own king, so that he plays the Bacchant and is maddened by the god. If you will not believe me, follow me now and I will show him to you.” ,The leading men among the Scythians followed him, and the Borysthenite brought them up secretly onto a tower; from which, when Scyles passed by with his company of worshippers, they saw him playing the Bacchant; thinking it a great misfortune, they left the city and told the whole army what they had seen.
20. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

621b. And after they had fallen asleep and it was the middle of the night, there was a sound of thunder and a quaking of the earth, and they were suddenly wafted thence, one this way, one that, upward to their birth like shooting stars. Er himself, he said, was not allowed to drink of the water, yet how and in what way he returned to the body he said he did not know, but suddenly recovering his sight he saw himself at dawn lying on the funeral pyre.—And so, Glaucon, the tale was saved, as the saying is, and was not lost.
21. Sophocles, Antigone, 1116-1153, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

22. Sophocles, Electra, 1355, 1354 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23. Sophocles, Oedipus At Colonus, 238-254, 276, 237 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

24. Sophocles, Oedipus The King, 301-304, 47-48, 300 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25. Sophocles, Philoctetes, 501 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

26. Eratosthenes, Catasterismi, 24 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

27. Ovid, Metamorphoses, 3.658-3.659 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

28. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1-3.5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.2. διελθὼν δὲ Θρᾴκην καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἅπασαν, στήλας ἐκεῖ στήσας 1 -- ἧκεν εἰς Θήβας, καὶ τὰς γυναῖκας ἠνάγκασε καταλιπούσας τὰς οἰκίας βακχεύειν ἐν τῷ Κιθαιρῶνι. Πενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐξ Ἀγαυῆς Ἐχίονι, παρὰ Κάδμου εἰληφὼς τὴν βασιλείαν, διεκώλυε ταῦτα γίνεσθαι, καὶ παραγενόμενος εἰς Κιθαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἀγαυῆς κατὰ μανίαν ἐμελίσθη· ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν θηρίον εἶναι. δείξας δὲ Θηβαίοις ὅτι θεός ἐστιν, ἧκεν εἰς Ἄργος, κἀκεῖ 2 -- πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν ἐξέμηνε τὰς γυναῖκας. αἱ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι τοὺς ἐπιμαστιδίους ἔχουσαι 3 -- παῖδας τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο.
29. Longinus, On The Sublime, 15.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

30. New Testament, Acts, 9.1, 9.13, 9.16, 9.23-9.24 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.1. But Saul, still breathing threats and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 9.13. But Aias answered, "Lord, I have heard from many about this man, how much evil he did to your saints at Jerusalem. 9.16. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. 9.23. When many days were fulfilled, the Jews conspired together to kill him 9.24. but their plot became known to Saul. They watched the gates both day and night that they might kill him
31. New Testament, Matthew, 27.52-27.53 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27.52. The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised; 27.53. and coming out of the tombs after his resurrection, they entered into the holy city and appeared to many.
32. Plutarch, Alexander The Great, 2.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.2. Well, then, the night before that on which the marriage was consummated, the bride dreamed that there was a peal of thunder and that a thunder-bolt fell upon her womb, and that thereby much fire was kindled, which broke into flames that travelled all about, and then was extinguished. At a later time, too, after the marriage, Philip dreamed that he was putting a seal upon his wife’s womb; and the device of the seal, as he thought, was the figure of a lion.
33. Plutarch, Demetrius, 2.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

34. Plutarch, Fragments, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

35. Plutarch, Fragments, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

36. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 1.538Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, aeschylean (dionysiac) tetralogies/plays Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91, 102
aeschylus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 49, 91
aetiological myths/aetia Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
agave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91, 126
anthropomorphism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
anti-hero, dionysus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
antigone Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
apollo Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
assimilation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
athena Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36
athens Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341, 343
bacchic Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
bacchus, bacchius Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 341
bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
cadmus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 94
chorus, in drama Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
chorus (male, female), address, to the Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
chorus (male, female), of a. Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
chorus (male, female), of a. bassarae or bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 91
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
chorus (male, female), of christus patiens Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
chorus (male, female), of e. bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 91, 124
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 343
christus patiens, a drama for reading Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
cithaeron Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126, 129
colloquialisms Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
comparisons, with heroes and gods Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
concepts/values/beliefs Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
conversion, paul Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 261
conversion, vision or dream Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 261
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 343
cult-establishment/foundation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 36, 52, 94, 102, 124, 129
cults, of zeus καταιβάτης Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
death associated with dionysos and dionysian cult or myth Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
delphi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
demeter Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850; Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
dionysia, great and rural (festivals) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
dionysos, awakening Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
dionysos, dionysos as bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341
dionysos, dionysos as deus ex machina Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
dionysos, dionysos bacchos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 341
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 341
dionysos, dionysos xenos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
dionysos, epiphany Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341, 343
dionysos, prodigies Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341
dionysos/dionysus Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 340, 341, 343
dionysus, and light (lightning) and thunder Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52, 94
dionysus, anthropomorphism of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
dionysus, as a bull/his bestial incarnation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 94
dionysus, as an epiphanic/visible god Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
dionysus, bromios (βρόμιος) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52
dionysus, effeminate/effeminacy of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 91
dionysus, epiphanies/theophany of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 52, 91, 94, 102, 124, 129, 155
dionysus, illusion Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 102
dionysus, paradoxes/contradictions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26
diosphos, painter of Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
divine speech, enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 261
dochmiac Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52
dream imagery, dionysiac Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 261
dryas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
earth, earthly Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
earthquake Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341, 343; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 91, 102, 155
ecstasy/ecstasis Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 49, 94
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 343
eleusis, eleusinian, mysteries Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
eleusis, eleusinian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
eleusis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
euripides, alcestis Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
euripides, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 49, 91, 124, 129, 155
euripides, exodos (missing part/lacuna) of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
euripides, hecuba Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
euripides, hippolytus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
euripides, medea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
euripides, phoenissae (lost) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
euripides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 91, 102, 124, 126, 129
fire Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 341, 343
hallucination/delusion Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49
hapax legomena Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 155
helen Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850; Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
hera Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
honey Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
hubris Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49
hēsychia/calm life/quietism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
incense Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 52, 94, 124
initiate Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 343
initiation, initiatory rites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 341
interrogation (-scene) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 91, 124
jesus christ Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
leader, chorus-leader Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
liberation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 155
light/lightning Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52
lightning Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
lycurgus, and pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 91
lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 52
lydia, lydian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
lyssa Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 49, 52, 91, 102
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
maenads/maenadism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 49, 91, 94, 129
maenads Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 340, 341, 343
medea Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
messengers/messenger-speech Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 94, 126, 129
milk Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
miracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mysteries, eleusinian mysteries Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
mysteries, mystery cults, bacchic, dionysiac Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystery Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49
mystes μύστης Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystic, mystical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 52, 94, 124
mystical religion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
oedipus Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
oikos, disruption of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
on stage Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 91
oreibasia ὀρειβασία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
orpheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 52
palace-miracles Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 94, 124
pangaeum Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52, 94
papyrus-text Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 94
parody Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49
pattern (plot/thematic) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91, 102
paul st. Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 155
pentheus, death Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 340, 341, 343; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 49, 94, 102, 124, 126, 129
physis Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
polis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
prodigies of dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 341
prologue/expository opening, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 94
prologue/expository opening Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124, 126, 129
reception, of dramatic situations and themes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 155
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 49, 91, 102
resemblances, bassarae/bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 52, 91
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 36, 49, 91, 94, 102
resemblances, language and style Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124, 126, 129, 155
resemblances, semele/hydrophoroi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
resemblances, xantriae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91, 94, 102
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
sacrifice, sacrificial Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
samothrace, samothracian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
semele Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
semenzato, c. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 850
sophia/sophos (wisdom) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
soul Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
sparagmos/dismemberment Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52, 91
sparagmos Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
spectacle (ὄψις) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36, 102
style, of the dionysiac tetralogies Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 102
supplication Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139
sōphrosynē/sōphrōn Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
theater, theatrical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 340
thebes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91, 155
thebes (boeotia) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
theologos (iohannes) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 129
theomachos (–oi)/theomachia/theomachein Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 49, 102
theotokos (mother of god), and the chorus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 124, 126
thiasos θίασος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
thunder, thunderbolt Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
thunder/thunderbolt Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 52
thyrsos (–oi) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 36
torch, torchlight Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 343
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 343
transformation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26, 94
transmission Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 26
vase-paintings Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 91
wine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321, 340
worshippers' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
xenia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
zeus, kataibates/καταιβάτης Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 65
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340, 343
ϲώιζειν, ϲωτήρ Meister, Greek Praise Poetry and the Rhetoric of Divinity (2019) 139