Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 521-529


σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε παγαῖςvenerable Dirce, happy virgin, you once received the child of Zeus in your streams, when Zeus his father snatched him up from the immortal fire and saved him in his thigh


τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβεςvenerable Dirce, happy virgin, you once received the child of Zeus in your streams, when Zeus his father snatched him up from the immortal fire and saved him in his thigh


ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀθανάτου word split in text venerable Dirce, happy virgin, you once received the child of Zeus in your streams, when Zeus his father snatched him up from the immortal fire and saved him in his thigh


Ζεὺς ὁ τεκὼν ἥρπασέ word split in text venerable Dirce, happy virgin, you once received the child of Zeus in your streams, when Zeus his father snatched him up from the immortal fire and saved him in his thigh


νιν, τάδʼ ἀναβοάσας·crying out: Go, Dithyrambus, enter this my male womb. I will make you illustrious, Bacchus, in Thebes , so that they will call you by this name.


Ἴθι, Διθύραμβʼ, ἐμὰν ἄρσενα word split in text crying out: Go, Dithyrambus, enter this my male womb. I will make you illustrious, Bacchus, in Thebes , so that they will call you by this name.


τάνδε βᾶθι νηδύν·crying out: Go, Dithyrambus, enter this my male womb. I will make you illustrious, Bacchus, in Thebes , so that they will call you by this name.


ἀναφαίνω σε τόδʼ, ὦ Βάκχιε, word split in text crying out: Go, Dithyrambus, enter this my male womb. I will make you illustrious, Bacchus, in Thebes , so that they will call you by this name.


Θήβαις ὀνομάζειν.crying out: Go, Dithyrambus, enter this my male womb. I will make you illustrious, Bacchus, in Thebes , so that they will call you by this name.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Aeschylus, Seven Against Thebes, 101-147, 78-100 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. ἀκούετʼ ἢ οὐκ ἀκούετʼ ἀσπίδων κτύπον; 100. Do you hear the clash of shields, or does it escape you? When, if not now, shall we place sacred robes and wreaths on the statues to accompany our prayers? I see the clash—it is not the clatter of a single spear. What will you do? Will you betray
2. Pindar, Paeanes, 3.8-3.58 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Euripides, Bacchae, 101-104, 201, 228, 234, 241-246, 286-297, 4, 519-520, 522-546, 550-575, 88-100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
4. Herodotus, Histories, 2.146 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2.146. With regard to these two, Pan and Dionysus, one may follow whatever story one thinks most credible; but I give my own opinion concerning them here. Had Dionysus son of Semele and Pan son of Penelope appeared in Hellas and lived there to old age, like Heracles the son of Amphitryon, it might have been said that they too (like Heracles) were but men, named after the older Pan and Dionysus, the gods of antiquity; ,but as it is, the Greek story has it that no sooner was Dionysus born than Zeus sewed him up in his thigh and carried him away to Nysa in Ethiopia beyond Egypt ; and as for Pan, the Greeks do not know what became of him after his birth. It is therefore plain to me that the Greeks learned the names of these two gods later than the names of all the others, and trace the birth of both to the time when they gained the knowledge.
5. Eratosthenes, Catasterismi, 24 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

6. Hyginus, Fabulae (Genealogiae), 167 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Ovid, Metamorphoses, 3.256-3.315 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

8. Apollodorus, Bibliotheca, 3.4.2-3.4.3, 3.10.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.4.2. Κάδμος δὲ ἀνθʼ ὧν ἔκτεινεν ἀίδιον 3 -- ἐνιαυτὸν ἐθήτευσεν Ἄρει· ἦν δὲ ὁ ἐνιαυτὸς τότε ὀκτὼ ἔτη. μετὰ δὲ τὴν θητείαν Ἀθηνᾶ αὐτῷ τὴν βασιλείαν 4 -- κατεσκεύασε, Ζεὺς δὲ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα Ἁρμονίαν, Ἀφροδίτης καὶ Ἄρεος θυγατέρα. καὶ πάντες θεοὶ καταλιπόντες τὸν οὐρανόν, ἐν τῇ Καδμείᾳ τὸν γάμον εὐωχούμενοι καθύμνησαν. ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον καὶ τὸν ἡφαιστότευκτον ὅρμον, ὃν ὑπὸ Ἡφαίστου λέγουσί τινες δοθῆναι Κάδμῳ, Φερεκύδης δὲ ὑπὸ Εὐρώπης· ὃν παρὰ Διὸς αὐτὴν λαβεῖν. γίνονται δὲ Κάδμῳ θυγατέρες μὲν Αὐτονόη Ἰνὼ Σεμέλη Ἀγαυή, παῖς δὲ Πολύδωρος. Ἰνὼ μὲν οὖν Ἀθάμας ἔγημεν, Αὐτονόην δὲ Ἀρισταῖος, Ἀγαυὴν δὲ Ἐχίων. 3.4.3. Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς Ἥρας κρύφα συνευνάζεται. ἡ δὲ ἐξαπατηθεῖσα ὑπὸ Ἥρας, κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς πᾶν τὸ αἰτηθὲν ποιήσειν, αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. Ζεὺς δὲ μὴ δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίνεται εἰς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφʼ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν ἵησιν. Σεμέλης δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑξαμηνιαῖον τὸ βρέφος ἐξαμβλωθὲν ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. ἀποθανούσης δὲ Σεμέλης, αἱ λοιπαὶ Κάδμου θυγατέρες διήνεγκαν λόγον, συνηυνῆσθαι θνητῷ τινι Σεμέλην καὶ καταψεύσασθαι Διός, καὶ ὅτι 1 -- διὰ τοῦτο ἐκεραυνώθη. κατὰ δὲ τὸν χρόνον τὸν καθήκοντα Διόνυσον γεννᾷ Ζεὺς λύσας τὰ ῥάμματα, καὶ δίδωσιν Ἑρμῇ. ὁ δὲ κομίζει πρὸς Ἰνὼ καὶ Ἀθάμαντα καὶ πείθει τρέφειν ὡς κόρην. ἀγανακτήσασα δὲ Ἥρα μανίαν αὐτοῖς ἐνέβαλε, καὶ Ἀθάμας μὲν τὸν πρεσβύτερον παῖδα Λέαρχον ὡς ἔλαφον θηρεύσας ἀπέκτεινεν, Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ. 1 -- καὶ Λευκοθέα μὲν αὐτὴν καλεῖται, Παλαίμων δὲ ὁ παῖς, οὕτως ὀνομασθέντες ὑπὸ τῶν πλεόντων· τοῖς χειμαζομένοις γὰρ βοηθοῦσιν. ἐτέθη δὲ ἐπὶ Μελικέρτῃ ὁ 2 -- ἀγὼν τῶν Ἰσθμίων, Σισύφου θέντος. Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας. 3.10.3. Ταϋγέτη δὲ ἐκ Διὸς ἐγέννησε 1 -- Λακεδαίμονα, ἀφʼ οὗ καὶ Λακεδαίμων ἡ χώρα καλεῖται. Λακεδαίμονος δὲ καὶ Σπάρτης τῆς Εὐρώτα, ὃς ἦν ἀπὸ Λέλεγος αὐτόχθονος καὶ νύμφης νηίδος Κλεοχαρείας, Ἀμύκλας καὶ Εὐρυδίκη, ἣν ἔγημεν Ἀκρίσιος. Ἀμύκλα δὲ καὶ Διομήδης τῆς Λαπίθου Κυνόρτης καὶ Ὑάκινθος. τοῦτον εἶναι τοῦ Ἀπόλλωνος ἐρώμενον λέγουσιν, ὃν δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε. Κυνόρτου δὲ Περιήρης, ὃς γαμεῖ Γοργοφόνην τὴν Περσέως, καθάπερ Στησίχορός φησι, καὶ τίκτει Τυνδάρεων Ἰκάριον Ἀφαρέα Λεύκιππον. Ἀφαρέως μὲν οὖν καὶ Ἀρήνης τῆς Οἰβάλου 1 -- Λυγκεύς τε καὶ Ἴδας καὶ Πεῖσος· κατὰ πολλοὺς δὲ Ἴδας ἐκ Ποσειδῶνος λέγεται. Λυγκεὺς δὲ ὀξυδερκίᾳ διήνεγκεν, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν θεωρεῖν. Λευκίππου δὲ θυγατέρες ἐγένοντο Ἱλάειρα καὶ Φοίβη· ταύτας ἁρπάσαντες ἔγημαν Διόσκουροι. πρὸς δὲ ταύταις Ἀρσινόην ἐγέννησε. ταύτῃ μίγνυται Ἀπόλλων, ἡ δὲ Ἀσκληπιὸν γεννᾷ. τινὲς δὲ Ἀσκληπιὸν οὐκ ἐξ Ἀρσινόης τῆς Λευκίππου λέγουσιν, ἀλλʼ ἐκ Κορωνίδος τῆς Φλεγύου ἐν Θεσσαλίᾳ. καί φασιν ἐρασθῆναι ταύτης Ἀπόλλωνα καὶ εὐθέως συνελθεῖν· τὴν δὲ 1 -- παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς γνώμην ἑλομένην 2 -- Ἴσχυϊ τῷ Καινέως ἀδελφῷ συνοικεῖν. Ἀπόλλων δὲ τὸν μὲν ἀπαγγείλαντα κόρακα καταρᾶται, ὃν 3 -- τέως λευκὸν ὄντα ἐποίησε μέλανα, αὐτὴν δὲ ἀπέκτεινε. καιομένης δὲ αὐτῆς 4 -- ἁρπάσας τὸ βρέφος ἐκ τῆς πυρᾶς πρὸς Χείρωνα τὸν Κένταυρον ἤνεγκε, παρʼ ᾧ 1 -- καὶ τὴν ἰατρικὴν καὶ τὴν κυνηγετικὴν τρεφόμενος ἐδιδάχθη. καὶ γενόμενος χειρουργικὸς καὶ τὴν τέχνην ἀσκήσας ἐπὶ πολὺ οὐ μόνον ἐκώλυέ τινας ἀποθνήσκειν, ἀλλʼ ἀνήγειρε καὶ τοὺς ἀποθανόντας· παρὰ γὰρ Ἀθηνᾶς λαβὼν τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν τῆς Γοργόνος ῥυὲν αἷμα, τῷ μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν ῥυέντι πρὸς φθορὰν ἀνθρώπων ἐχρῆτο, τῷ δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν πρὸς σωτηρίαν, καὶ διὰ τούτου 2 -- τοὺς τεθνηκότας ἀνήγειρεν. εὗρον 3 -- δέ τινας λεγομένους ἀναστῆναι ὑπʼ αὐτοῦ, Καπανέα καὶ Λυκοῦργον, ὡς Στησίχορός φησιν ἐν Ἐριφύλῃ, Ἱππόλυτον, ὡς ὁ τὰ Ναυπακτικὰ συγγράψας λέγει, Τυνδάρεων, ὥς φησι Πανύασις, 1 -- Ὑμέναιον, ὡς οἱ Ὀρφικοὶ λέγουσι, Γλαῦκον τὸν Μίνωος, ὡς Μελησαγόρας λέγε ι.
9. Aelius Aristides, Orations, 41.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Pausanias, Description of Greece, 2.26.7 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2.26.7. The third account is, in my opinion, the farthest from the truth; it makes Asclepius to be the son of Arsinoe, the daughter of Leucippus. For when Apollophanes the Arcadian, came to Delphi and asked the god if Asclepius was the son of Arsinoe and therefore a Messenian, the Pythian priestess gave this response:— 0 Asclepius, born to bestow great joy upon mortals, Pledge of the mutual love I enjoyed with Phlegyas' daughter, Lovely Coronis, who bare thee in rugged land Epidaurus . Unknown . This oracle makes it quite certain that Asclepius was not a son of Arsinoe, and that the story was a fiction invented by Hesiod, or by one of Hesiod's interpolators, just to please the Messenians.
11. Firmicus Maternus Julius., De Errore Profanarum Religionum, 6.5 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

12. Orphic Hymns., Fragments, 327, 325Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
apollo, apollonian, apolline Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
asclepius de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 378, 381
billings, j. xviii Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 378, 381
characters Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 378
chiron de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
chorus (male, female), in aeschylus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
chorus (male, female), of a. bassarae or bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
cry, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
delphi, delphian, delphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 378, 381
dionysos, dionysos dithyrambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
dionysus, birth de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
dionysus, heart de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
dirce Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
dithyramb Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
dramatic technique Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
earth de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
euripides, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), mythographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
fire de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
hera de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
hubris Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
initiates de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
life de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
lightning de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
musaeus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
myth de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
nurse de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
nymph Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
nysa, nyseion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
nysa de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
olympus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
orpheus, literary author de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
orpheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
orphic, see titans, zagreus de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
paean παιάν Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
parodos Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
performance Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
poetry de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
reconstruction, of bassarae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, aegyptii Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, agamemnon Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, amymone Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, bassarae/bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, choephoroi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, danaides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, eumenides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, laius Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, oedipus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, proteus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, seven Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, sphinx Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
resemblances, supplices Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
semele Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
sparagmos/dismemberment Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
speech de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
theomachos (–oi)/theomachia/theomachein Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 46
tragedy, tragic' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84
womb de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
zeus, zeus lightning de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 84; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 378; de Jáuregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010) 128