Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 490


σὲ δʼ ἀμαθίας γε κἀσεβοῦντʼ ἐς τὸν θεόν. ΠενθεύςAnd you for your ignorance and impiety toward the god. Pentheu


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Homer, Odyssey, 6.120 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Hymn To Dionysus, To Dionysus, 7.14 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

7.14. whom he called to him by their names, and commended them before the company, and rejoiced in them in the same manner as a man would have rejoiced in his own exploits. He also put on their heads crowns of gold, and golden ornaments about their necks, and gave them long spears of gold, and ensigns that were made of silver 7.14. for many of them were so made, that they were on three or even four stories, one above another. The magnificence also of their structure afforded one both pleasure and surprise;
3. Aristophanes, Frogs, 921-923, 920 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

920. ὁπόθ' ἡ Νιόβη τι φθέγξεται: τὸ δρᾶμα δ' ἂν διῄει.
4. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 367 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

367. ἀσεβοῦσιν ἀδικοῦσίν τε τὴν πόλιν.
5. Euripides, Bacchae, 1019, 1031, 1296, 13, 1345, 14-19, 212, 220, 247, 39, 42, 434-489, 491, 493-494, 496, 498-502, 506-507, 511-514, 518, 576-599, 6, 600-656, 664-671, 676-699, 7, 700-799, 8, 800-861, 894, 9, 1018 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1018. φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν
6. Euripides, Hercules Furens, 253-257, 252 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

252. —You sons of Earth, whom Ares once sowed, when from the dragon’s ravening jaw he had torn the teeth, up with your staves, on which you lean your hands
7. Euripides, Ion, 30 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

30. that dwell in glorious Athens, for well thou knowest Athena’s city, and take a new-born babe from out the hollow rock, his cradle and his swaddling-clothes as well, and bear him to my prophetic shrine at Delphi, and set him at the entering-in of my temple.
8. Euripides, Orestes, 823 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Euripides, Phoenician Women, 40 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Sophocles, Ajax, 52-54, 51 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Sophocles, Antigone, 956-965, 955 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1-3.5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.2. διελθὼν δὲ Θρᾴκην καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἅπασαν, στήλας ἐκεῖ στήσας 1 -- ἧκεν εἰς Θήβας, καὶ τὰς γυναῖκας ἠνάγκασε καταλιπούσας τὰς οἰκίας βακχεύειν ἐν τῷ Κιθαιρῶνι. Πενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐξ Ἀγαυῆς Ἐχίονι, παρὰ Κάδμου εἰληφὼς τὴν βασιλείαν, διεκώλυε ταῦτα γίνεσθαι, καὶ παραγενόμενος εἰς Κιθαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἀγαυῆς κατὰ μανίαν ἐμελίσθη· ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν θηρίον εἶναι. δείξας δὲ Θηβαίοις ὅτι θεός ἐστιν, ἧκεν εἰς Ἄργος, κἀκεῖ 2 -- πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν ἐξέμηνε τὰς γυναῖκας. αἱ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι τοὺς ἐπιμαστιδίους ἔχουσαι 3 -- παῖδας τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο.
13. Pausanias, Description of Greece, 10.4.2-10.4.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

10.4.2. A survey of the ancient circuit of Panopeus led me to guess it to be about seven stades. I was reminded of Homer's verses about Tityos, See Hom. Od. 11.581 where he mentions the city of Panopeus with its beautiful dancing-floors, and how in the fight over the body of Patroclus he says that Schedius, son of Iphitus and king of the Phocians, who was killed by Hector, lived in Panopeus. See Hom. Il. 17.307 foll. It seemed to me that the reason why the king lived here was fear of the Boeotians; at this point is the easiest pass from Boeotia into Phocis, so the king used Panopeus as a fortified post. 10.4.3. The former passage, in which Homer speaks of the beautiful dancing-floors of Panopeus, I could not understand until I was taught by the women whom the Athenians call Thyiads. The Thyiads are Attic women, who with the Delphian women go to Parnassus every other year and celebrate orgies in honor of Dionysus. It is the custom for these Thyiads to hold dances at places, including Panopeus, along the road from Athens . The epithet Homer applies to Panopeus is thought to refer to the dance of the Thyiads.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
affective charge of hosios Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 85
agave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 126
ajax Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
alexander, son of polyperchon Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
antipater Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
apollodorus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
argumentative orientation Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 85
bellerophon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
captivity/imprisonment/enslavement Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 151
cattle Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
cithaeron Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
cognitive linguistics Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 78, 85
colloquialisms Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
concepts/values/beliefs Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
delphi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
dionysos, dionysos as deus ex machina Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
dionysos, dionysos xenos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
dionysos, epiphany Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
dionysos, prodigies Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 339
dionysus, anthropomorphism of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
dionysus, effeminate/effeminacy of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23
dionysus, epiphanies/theophany of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
dionysus, opposites of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
distribution, of εὐσεβής Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 78
dryas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
euripides, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
euripides, heracles Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
euripides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
eusebês (and cognates), usage, in context of marriage Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 78
eusebês (and cognates), usage Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 78, 85
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), iconographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), mythographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
flute Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
heracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320; Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 85
homeric Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
hosios (and cognates), in context of supplication Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 85
hyginus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
hyperbaton Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 166
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
interrogation (-scene) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23
joseph of arimathea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
kunst, karl v Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
liberation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
lycurgus, myth of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21, 151
lysander the lacedaemonian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
madness (mania)/frenzy, and lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 339
messengers/messenger-speech Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 126
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
odysseus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
on stage Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
opsophagia Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
pangaeum Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
parodos, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
parody Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
peloponnesian war Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
pentheus, death Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 339; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23, 126, 151
philosophy Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
phocion Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
polyperchon Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 412
prodigies of dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
prologue/expository opening Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
reception, of dramatic situations and themes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
reconstruction, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
resemblances, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
resemblances, bassarae/bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23, 151
resemblances, myth and dramatic action Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126, 151
reversal of roles/plot Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
semele Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 166
sexuality, εὐσεβής used in context of Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 78
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
vase-paintings Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
versnel, h. s. Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 166
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
worshippers' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
zeus, ἱκετήσιος Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 85
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 339
zeus lightning bolt of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 166