Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 470-477


ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. ΠενθεύςSeeing me just as I saw him, he gave me sacred rites. Pentheu


τὰ δʼ ὄργιʼ ἐστὶ τίνʼ ἰδέαν ἔχοντά σοι; ΔιόνυσοςWhat appearance do your rites have? Dionysu


ἄρρητʼ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. ΠενθεύςThey can not be told to mortals uninitiated in Bacchic revelry. Pentheu


ἔχει δʼ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα; ΔιόνυσοςAnd do they have any profit to those who sacrifice? Dionysu


οὐ θέμις ἀκοῦσαί σʼ, ἔστι δʼ ἄξιʼ εἰδέναι. ΠενθεύςIt is not lawful for you to hear, but they are worth knowing. Pentheu


εὖ τοῦτʼ ἐκιβδήλευσας, ἵνʼ ἀκοῦσαι θέλω. ΔιόνυσοςYou have counterfeited this well, so that I desire to hear. Dionysu


ἀσέβειαν ἀσκοῦντʼ ὄργιʼ ἐχθαίρει θεοῦ. ΠενθεύςThe rites are hostile to whoever practices impiety. Pentheu


τὸν θεὸν ὁρᾶν γὰρ φῂς σαφῶς, ποῖός τις ἦν; ΔιόνυσοςAre you saying that you saw clearly what the god was like? Dionysu


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Archilochus, Fragments, 120 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Archilochus, Fragments, 120 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Homeric Hymns, To Demeter, 80 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

80. But by your beams through the extremity
4. Hymn To Dionysus, To Dionysus, 7.14 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

7.14. whom he called to him by their names, and commended them before the company, and rejoiced in them in the same manner as a man would have rejoiced in his own exploits. He also put on their heads crowns of gold, and golden ornaments about their necks, and gave them long spears of gold, and ensigns that were made of silver 7.14. for many of them were so made, that they were on three or even four stories, one above another. The magnificence also of their structure afforded one both pleasure and surprise;
5. Aristophanes, Lysistrata, 2, 1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1. ἀλλ' εἴ τις ἐς Βακχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν
6. Aristophanes, Frogs, 921-923, 920 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

920. ὁπόθ' ἡ Νιόβη τι φθέγξεται: τὸ δρᾶμα δ' ἂν διῄει.
7. Euripides, Bacchae, 1034, 1050, 1057-1062, 1075, 1080, 114, 1153, 1232, 1256, 126-128, 13, 132-134, 1345, 14, 149, 15, 155-159, 16, 160-161, 17, 172, 18, 184, 19, 190, 195, 205-209, 21, 212, 22, 220, 238, 247, 260, 262, 284, 300-301, 324, 34, 379, 425, 434-469, 471-491, 493-494, 496, 498-502, 506-507, 511-514, 518, 565-579, 58, 580-609, 61, 610-656, 664-671, 676-729, 73, 730-739, 74, 740-789, 79, 790-862, 894, 912, 914, 918, 924, 930-931, 940, 982-984, 998, 1021 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1021. γελῶντι προσώπῳ περίβαλε βρόχον
8. Euripides, Fragments, 954, 953 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Euripides, Hercules Furens, 868, 882-883, 613 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

613. In fight; for I had been lucky enough to witness the rites of the initiated. Amphitryon
10. Euripides, Hippolytus, 953-954, 25 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25. to witness the solemn mystic rites and be initiated therein in Pandion’s land, i.e. Attica. Phaedra, his father’s noble wife, caught sight of him, and by my designs she found her heart was seized with wild desire.
11. Euripides, Ion, 30 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

30. that dwell in glorious Athens, for well thou knowest Athena’s city, and take a new-born babe from out the hollow rock, his cradle and his swaddling-clothes as well, and bear him to my prophetic shrine at Delphi, and set him at the entering-in of my temple.
12. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 959 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Euripides, Phoenician Women, 40 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14. Euripides, Rhesus, 943 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

943. The light of thy great Mysteries was shed
15. Euripides, Suppliant Women, 173 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

16. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

815c. All the dancing that is of a Bacchic kind and cultivated by those who indulge in drunken imitations of Pans, Sileni and Satyrs (as they call them), when performing certain rites of expiation and initiation,—all this class of dancing cannot easily be defined either as pacific or as warlike, or as of any one distinct kind. The most correct way of defining it seems to me to be this—
17. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

364e. And incense and libation turn their wills Praying, whenever they have sinned and made transgression. Hom. Il. 9.497 And they produce a bushel of books of Musaeus and Orpheus, the offspring of the Moon and of the Muses, as they affirm, and these books they use in their ritual, and make not only ordinary men but states believe that there really are remissions of sins and purifications for deeds of injustice, by means of sacrifice and pleasant sport for the living
18. Sophocles, Ajax, 52-54, 85, 51 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

19. Sophocles, Antigone, 956-965, 955 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20. Sophocles, Oedipus The King, 898-910, 1329 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

21. Theophrastus, Characters, 16.12 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

22. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1-3.5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.2. διελθὼν δὲ Θρᾴκην καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἅπασαν, στήλας ἐκεῖ στήσας 1 -- ἧκεν εἰς Θήβας, καὶ τὰς γυναῖκας ἠνάγκασε καταλιπούσας τὰς οἰκίας βακχεύειν ἐν τῷ Κιθαιρῶνι. Πενθεὺς δὲ γεννηθεὶς ἐξ Ἀγαυῆς Ἐχίονι, παρὰ Κάδμου εἰληφὼς τὴν βασιλείαν, διεκώλυε ταῦτα γίνεσθαι, καὶ παραγενόμενος εἰς Κιθαιρῶνα τῶν Βακχῶν κατάσκοπος ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἀγαυῆς κατὰ μανίαν ἐμελίσθη· ἐνόμισε γὰρ αὐτὸν θηρίον εἶναι. δείξας δὲ Θηβαίοις ὅτι θεός ἐστιν, ἧκεν εἰς Ἄργος, κἀκεῖ 2 -- πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν ἐξέμηνε τὰς γυναῖκας. αἱ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι τοὺς ἐπιμαστιδίους ἔχουσαι 3 -- παῖδας τὰς σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο.
23. Pausanias, Description of Greece, 10.4.2-10.4.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

10.4.2. A survey of the ancient circuit of Panopeus led me to guess it to be about seven stades. I was reminded of Homer's verses about Tityos, See Hom. Od. 11.581 where he mentions the city of Panopeus with its beautiful dancing-floors, and how in the fight over the body of Patroclus he says that Schedius, son of Iphitus and king of the Phocians, who was killed by Hector, lived in Panopeus. See Hom. Il. 17.307 foll. It seemed to me that the reason why the king lived here was fear of the Boeotians; at this point is the easiest pass from Boeotia into Phocis, so the king used Panopeus as a fortified post. 10.4.3. The former passage, in which Homer speaks of the beautiful dancing-floors of Panopeus, I could not understand until I was taught by the women whom the Athenians call Thyiads. The Thyiads are Attic women, who with the Delphian women go to Parnassus every other year and celebrate orgies in honor of Dionysus. It is the custom for these Thyiads to hold dances at places, including Panopeus, along the road from Athens . The epithet Homer applies to Panopeus is thought to refer to the dance of the Thyiads.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, edonians Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
agave Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 126
ajax Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320; Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
alcestis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
andromeda Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
aphrodite, as both sweet and ferocious Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 165
aphrodite, revenge of, in hippolytus Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 176
apollo Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
apollodorus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
artemis Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 165
assimilation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
assistant Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
assistant daimon Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
astrapsoukos Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
athena Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 176
bacchic Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851
bellerophon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
captivity/imprisonment/enslavement Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 151
cattle Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
characters Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
cicero, de div. Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
cicero Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
cithaeron Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
colloquialisms Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
concepts/values/beliefs Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
cyclops Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
daimon Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
danger, of divine gaze Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
delphi Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
demeter Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851
dionysiac frenzy Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851
dionysos, dionysos xenos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 321
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 321
dionysus, anthropomorphism of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
dionysus, effeminate/effeminacy of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23
dionysus, epiphanies/theophany of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
dionysus, opposites of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
dionysus Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
dionysus (bacchus) Belayche and Massa, Mystery Cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity (2021) 53
divides year with apollo? and women Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
divides year with apollo? iconographic retinue Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
divides year with apollo? private rites for Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
divination, and ancient religion Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
divination, and anthropology Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
divinity, and power of sight Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
dryas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
electra Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
eleusis, eleusinian, mysteries Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
eleusis, eleusinian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
eleusis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851
eros, bacchants, obsession of pentheus with sexual impropriety of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 176
euripides, bacchae Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340; Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
euripides, heracles Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
euripides Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 295; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), iconographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), mythographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
exekias (painter) Belayche and Massa, Mystery Cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity (2021) 53
gaze, divine Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
hagnos, of dance Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
heracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844; Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
hermes Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
hippolytus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
homeric Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
hyginus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
initiate Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
initiation, initiatory rites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
initiations (private cults) Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
interrogation (-scene) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23
io Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
joseph of arimathea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
liberation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
lightning Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
lycurgus, myth of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21, 151
lydia, lydian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
lysander the lacedaemonian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
madness (mania)/frenzy, and lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
maenads Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 321
marriage, resistance to Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
mesopotamia Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
messengers/messenger-speech Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 126
mother elective cults of Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
mystai, of idean zeus Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
mysteries, mystery cults, bacchic, dionysiac Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystes μύστης Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystic, mystical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
mystic initiation, disorientation in Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
mystic initiation Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
mystical religion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
name Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
odysseus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
on stage Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
orpheus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
pangaeum Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
parodos, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
parody Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320, 321; Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 295; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23, 126, 151
personal daimon Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
philosophy Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
polis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
proitids Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 340
prologue/expository opening Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
prosopon Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
psyche as seat of purity/impurity, in the bacchae Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
reception, of dramatic situations and themes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
reconstruction, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 151
resemblances, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 21
resemblances, bassarae/bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12, 21, 23, 151
resemblances, myth and dramatic action Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126, 151
revenge, of hera in heracles Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 176
reversal of roles/plot Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 23
rhea/cybele Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
rhesus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
rituals, bacchic Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
sabazius Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
sacrifice, sacrificial Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
samothrace, samothracian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
semenzato, c. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851
shadow Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
sight, power of, of divinities Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 171
sophocles Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
sparagmos Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 165, 176
stoicism Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 36
suppliant women (supplices) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
symposion Belayche and Massa, Mystery Cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity (2021) 53
systasis' Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 24
teiresias Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
theater, theatrical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 126
thiasos θίασος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
tragedy Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 295
vase-paintings Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 12
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 320
women and dionysus Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
women private festivals of Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
wool, worked for athena by parthenoi and dionysus Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
wool, worked for athena by parthenoi private festivals of Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 325
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
xenia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 321
zagreus Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240
zeus Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 240