Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 278-283


ὃς δʼ ἦλθʼ ἔπειτʼ, ἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνοςare first among men: the goddess Demeter—she is the earth, but call her whatever name you wish; she nourishes mortals with dry food; but he who came afterwards, the offspring of Semele, discovered a match to it, the liquid drink of the grape, and introduced it


βότρυος ὑγρὸν πῶμʼ ηὗρε κεἰσηνέγκατοare first among men: the goddess Demeter—she is the earth, but call her whatever name you wish; she nourishes mortals with dry food; but he who came afterwards, the offspring of Semele, discovered a match to it, the liquid drink of the grape, and introduced it


θνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺςto mortals. It releases wretched mortals from grief, whenever they are filled with the stream of the vine, and gives them sleep, a means of forgetting their daily troubles, nor is there another cure for hardships. He who is a god is poured out in offerings to the gods


λύπης, ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆςto mortals. It releases wretched mortals from grief, whenever they are filled with the stream of the vine, and gives them sleep, a means of forgetting their daily troubles, nor is there another cure for hardships. He who is a god is poured out in offerings to the gods


ὕπνον τε λήθην τῶν καθʼ ἡμέραν κακῶνto mortals. It releases wretched mortals from grief, whenever they are filled with the stream of the vine, and gives them sleep, a means of forgetting their daily troubles, nor is there another cure for hardships. He who is a god is poured out in offerings to the gods


δίδωσιν, οὐδʼ ἔστʼ ἄλλο φάρμακον πόνων.to mortals. It releases wretched mortals from grief, whenever they are filled with the stream of the vine, and gives them sleep, a means of forgetting their daily troubles, nor is there another cure for hardships. He who is a god is poured out in offerings to the gods


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

38 results
1. Aristophanes, Birds, 1073, 692, 794, 987-988, 1072 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1072. ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν τὸν Μήλιον
2. Aristophanes, Clouds, 603-606, 332 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

332. Θουριομάντεις ἰατροτέχνας σφραγιδονυχαργοκομήτας
3. Euripides, Bacchae, 11, 1170-1171, 1185-1187, 1212-1215, 1278, 1338-1339, 170-277, 279-369, 39-40, 451, 471-475, 48, 511-514, 616-631, 641-656, 787-846, 850-854, 912-913, 992-996, 10 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10. I praise Kadmos, who has made this place hallowed, the shrine of his daughter; and I have covered it all around with the cluster-bearing leaf of the vine.I have left the wealthy lands of the Lydians and Phrygians, the sun-parched plains of the Persians
4. Euripides, Cretes (Fragmenta Papyracea), 472 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Euripides, Electra, 1025-1029, 1032, 1035, 1024 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Euripides, Hecuba, 1115, 1187-1191, 254-257, 1114 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Euripides, Helen, 1227-1228, 132, 138, 160-161, 73, 118 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

118. ὥσπερ γε σέ, οὐδὲν ἧσσον, ὀφθαλμοῖς ὁρῶ. 118. I saw her with my own eyes, just as I see you, no less. Helen
8. Euripides, Hippolytus, 487, 486 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

486. ’Tis even this, too plausible a tongue, that overthrows good governments and homes of men. We should not speak to please the ear but point the path that leads to noble fame. Nurse
9. Euripides, Ion, 715-720, 714 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

714. Ho! ye peaks of Parnassu
10. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 1244, 1243 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Euripides, Medea, 113-114, 144-145, 160-167, 214-266, 271-276, 282-303, 580, 583, 112 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Euripides, Orestes, 908, 907 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Euripides, Phoenician Women, 227-228, 685-686, 226 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14. Euripides, Suppliant Women, 382-597, 381 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

381. (to a herald.) Forasmuch as with this thy art thou hast ever served the stat£ and me by carrying my proclamations far and wide, so now cross Asopus and the waters of Ismenus, and declare this message to the haughty king of the Cadmeans:
15. Lysias, Orations, 6.17-6.18 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

16. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

229c. Socrates. No, the place is about two or three furlongs farther down, where you cross over to the precinct of Agra ; and there is an altar of Boreas somewhere thereabouts. Phaedrus. I have never noticed it. But, for Heaven’s sake, Socrates, tell me; do you believe this tale is true? Socrates. If I disbelieved, as the wise men do, I should not be extraordinary; then I might give a rational explanation, that a blast of Boreas, the north wind, pushed her off the neighboring rocks as she was playing with Pharmacea, and
17. Plato, Protagoras, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

357d. whatever can it be, and what do you call it? Tell us. If on the spur of the moment we had replied, Ignorance, you would have laughed us to scorn: but now if you laugh at us you will be laughing at yourselves as well. For you have admitted that it is from defect of knowledge that men err, when they do err, in their choice of pleasures and pains—that is, in the choice of good and evil; and from defect not merely of knowledge but of the knowledge which you have now admitted also to be that of measurement. And surely you know well enough for yourselve
18. Sophocles, Antigone, 1127-1130, 1126 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

19. Sophocles, Oedipus At Colonus, 891 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20. Sophocles, Oedipus The King, 301-304, 385-395, 300 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

21. Aristotle, Athenian Constitution, 57.1 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

22. Cicero, On Divination, 1.116 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.116. Hic magna quaedam exoritur, neque ea naturalis, sed artificiosa somniorum Antiphontis interpretatio eodemque modo et oraculorum et vaticinationum sunt enim explanatores, ut grammatici poe+tarum . Nam ut aurum et argentum, aes, ferrum frustra natura divina genuisset, nisi eadem docuisset, quem ad modum ad eorum venas perveniretur, nec fruges terrae bacasve arborum cum utilitate ulla generi humano dedisset, nisi earum cultus et conditiones tradidisset, materiave quicquam iuvaret, nisi consectionis eius fabricam haberemus, sic cum omni utilitate, quam di hominibus dederunt, ars aliqua coniuncta est, per quam illa utilitas percipi possit. Item igitur somniis, vaticinationibus, oraclis, quod erant multa obscura, multa ambigua, explanationes adhibitae sunt interpretum. 1.116. At this point it is pertinent to mention Antiphons well-known theory of the interpretation of dreams. His view is that the interpreters of dreams depending upon technical skill and not upon inspiration. He has the same view as to the interpretation of oracles and of frenzied utterances; for they all have their interpreters, just as poets have their commentators. Now it is clear that divine nature would have done a vain thing if she had merely created iron, copper, silver, and gold and had not shown us how to reach the veins in which those metals lie; the gift of field crops and orchard fruits would have been useless to the human race without a knowledge of how to cultivate them and prepare them for food; and building material would be of no service without the carpenters art to convert it into lumber. So it is with everything that the gods have given for the advantage of mankind, there has been joined some art whereby that advantage may be turned to account. The same is true of dreams, prophecies, and oracles: since many of them were obscure and doubtful, resort was had to the skill of professional interpreters.
23. Septuagint, 3 Maccabees, 1.12, 3.25, 5.5-5.6, 5.11, 5.27-5.30, 5.42-5.43, 6.27 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.12. Even after the law had been read to him, he did not cease to maintain that he ought to enter, saying, "Even if those men are deprived of this honor, I ought not to be. 3.25. Therefore we have given orders that, as soon as this letter shall arrive, you are to send to us those who live among you, together with their wives and children, with insulting and harsh treatment, and bound securely with iron fetters, to suffer the sure and shameful death that befits enemies. 5.5. The servants in charge of the Jews went out in the evening and bound the hands of the wretched people and arranged for their continued custody through the night, convinced that the whole nation would experience its final destruction. 5.5. Not only this, but when they considered the help which they had received before from heaven they prostrated themselves with one accord on the ground, removing the babies from their breasts 5.6. For to the Gentiles it appeared that the Jews were left without any aid 5.11. But the Lord sent upon the king a portion of sleep, that beneficence which from the beginning, night and day, is bestowed by him who grants it to whomever he wishes. 5.27. But he, upon receiving the report and being struck by the unusual invitation to come out -- since he had been completely overcome by incomprehension -- inquired what the matter was for which this had been so zealously completed for him. 5.28. This was the act of God who rules over all things, for he had implanted in the king's mind a forgetfulness of the things he had previously devised. 5.29. Then Hermon and all the king's friends pointed out that the beasts and the armed forces were ready, "O king, according to your eager purpose. 5.42. Upon this the king, a Phalaris in everything and filled with madness, took no account of the changes of mind which had come about within him for the protection of the Jews, and he firmly swore an irrevocable oath that he would send them to death without delay, mangled by the knees and feet of the beasts 5.43. and would also march against Judea and rapidly level it to the ground with fire and spear, and by burning to the ground the temple inaccessible to him would quickly render it forever empty of those who offered sacrifices there. 6.27. Loose and untie their unjust bonds! Send them back to their homes in peace, begging pardon for your former actions!
24. Diodorus Siculus, Historical Library, 3.65.7, 12.10.3-12.10.4 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.65.7.  But some of the poets, one of whom is Antimachus, state that Lycurgus was king, not of Thrace, but of Arabia, and that the attack upon Dionysus and the Bacchantes was made at the Nysa which is in Arabia. However this may be, Dionysus, they say, punished the impious but treated all other men honourably, and then made his return journey from India to Thebes upon an elephant. 12.10.3.  And shortly thereafter the city was moved to another site and received another name, its founders being Lampon and Xenocritus; the circumstances of its founding were as follows. The Sybarites who were driven a second time from their native city dispatched ambassadors to Greece, to the Lacedaemonians and Athenians, requesting that they assist their repatriation and take part in the settlement. 12.10.4.  Now the Lacedaemonians paid no attention to them, but the Athenians promised to join in the enterprise, and they manned ten ships and sent them to the Sybarites under the leadership of Lampon and Xenocritus; they further sent word to the several cities of the Peloponnesus, offering a share in the colony to anyone who wished to take part in it.
25. Strabo, Geography, 5.4.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

26. Vergil, Georgics, 2.217-2.225 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.217. To hardship, the Ligurian, and with these 2.218. The Volscian javelin-armed, the Decii too 2.219. The Marii and Camilli, names of might 2.220. The Scipios, stubborn warriors, ay, and thee 2.221. Great Caesar, who in placeName key= 2.222. With conquering arm e'en now art fending far 2.223. The unwarlike Indian from the heights of placeName key= 2.224. Hail! land of Saturn, mighty mother thou 2.225. of fruits and heroes; 'tis for thee I dare
27. New Testament, John, 15.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.1. I am the true vine, and my Father is the farmer.
28. New Testament, Matthew, 26.26-26.28 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26.26. As they were eating, Jesus took bread, gave thanks for it, and broke it. He gave to the disciples, and said, "Take, eat; this is my body. 26.27. He took the cup, gave thanks, and gave to them, saying, "All of you drink it 26.28. for this is my blood of the new covet, which is poured out for many for the remission of sins.
29. Plutarch, Demetrius, 10.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Plutarch, Pericles, 6.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6.2. A story is told that once on a time the head of a one-horned ram was brought to Pericles from his country-place, and that Lampon the seer, when he saw how the horn grew strong and solid from the middle of the forehead, declared that, whereas there were two powerful parties in the city, that of Thucydides and that of Pericles, the mastery would finally devolve upon one man,—the man to whom this sign had been given. Anaxagoras, however, had the skull cut in two, and showed that the brain had not filled out its position, but had drawn together to a point, like an egg, at that particular spot in the entire cavity where the root of the horn began.
31. Clement of Alexandria, Exhortation To The Greeks, 12.119-12.120 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

32. Pausanias, Description of Greece, 1.2.5, 1.20.3, 1.25.6-1.25.8, 1.38.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2.5. One of the porticoes contains shrines of gods, and a gymnasium called that of Hermes. In it is the house of Pulytion, at which it is said that a mystic rite was performed by the most notable Athenians, parodying the Eleusinian mysteries. But in my time it was devoted to the worship of Dionysus. This Dionysus they call Melpomenus (Minstrel), on the same principle as they call Apollo Musegetes (Leader of the Muses). Here there are images of Athena Paeonia (Healer), of Zeus, of Mnemosyne (Memory) and of the Muses, an Apollo, the votive offering and work of Eubulides, and Acratus, a daemon attendant upon Apollo; it is only a face of him worked into the wall. After the precinct of Apollo is a building that contains earthen ware images, Amphictyon, king of Athens, feasting Dionysus and other gods. Here also is Pegasus of Eleutherae, who introduced the god to the Athenians. Herein he was helped by the oracle at Delphi, which called to mind that the god once dwelt in Athens in the days of Icarius. 1.20.3. The oldest sanctuary of Dionysus is near the theater. Within the precincts are two temples and two statues of Dionysus, the Eleuthereus (Deliverer) and the one Alcamenes made of ivory and gold. There are paintings here—Dionysus bringing Hephaestus up to heaven. One of the Greek legends is that Hephaestus, when he was born, was thrown down by Hera. In revenge he sent as a gift a golden chair with invisible fetters. When Hera sat down she was held fast, and Hephaestus refused to listen to any other of the gods save Dionysus—in him he reposed the fullest trust—and after making him drunk Dionysus brought him to heaven. Besides this picture there are also represented Pentheus and Lycurgus paying the penalty of their insolence to Dionysus, Ariadne asleep, Theseus putting out to sea, and Dionysus on his arrival to carry off Ariadne. 1.25.6. On the death of Antipater Olympias came over from Epeirus, killed Aridaeus, and for a time occupied the throne; but shortly afterwards she was besieged by Cassander, taken and delivered up to the people. of the acts of Cassander when he came to the throne my narrative will deal only with such as concern the Athenians. He seized the fort of Panactum in Attica and also Salamis, and established as tyrant in Athens Demetrius the son of Phanostratus, a man who had won a reputation for wisdom. This tyrant was put down by Demetrius the son of Antigonus, a young man of strong Greek sympathies. 1.25.7. But Cassander, inspired by a deep hatred of the Athenians, made a friend of Lachares, who up to now had been the popular champion, and induced him also to arrange a tyranny. We know no tyrant who proved so cruel to man and so impious to the gods. Although Demetrius the son of Antigonus was now at variance with the Athenian people, he notwithstanding deposed Lachares too from his tyranny, who, on the capture of the fortifications, escaped to Boeotia . Lachares took golden shields from the Acropolis, and stripped even the statue of Athena of its removable ornament; he was accordingly suspected of being a very wealthy man 1.25.8. and was murdered by some men of Coronea for the sake of this wealth. After freeing the Athenians from tyrants Demetrius the son of Antigonus did not restore the Peiraeus to them immediately after the flight of Lachares, but subsequently overcame them and brought a garrison even into the upper city, fortifying the place called the Museum. This is a hill right opposite the Acropolis within the old city boundaries, where legend says Musaeus used to sing, and, dying of old age, was buried. Afterwards a monument also was erected here to a Syrian. At the time to which I refer Demetrius fortified and held it. 1.38.8. When you have turned from Eleusis to Boeotia you come to the Plataean land, which borders on Attica . Formerly Eleutherae formed the boundary on the side towards Attica, but when it came over to the Athenians henceforth the boundary of Boeotia was Cithaeron. The reason why the people of Eleutherae came over was not because they were reduced by war, but because they desired to share Athenian citizenship and hated the Thebans. In this plain is a temple of Dionysus, from which the old wooden image was carried off to Athens . The image at Eleutherae at the present day is a copy of the old one.
33. Sextus, Against The Mathematicians, 9.56 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

34. Tatian, Oration To The Greeks, 27 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

35. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 2.40, 9.55 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

2.40. The affidavit in the case, which is still preserved, says Favorinus, in the Metroon, ran as follows: This indictment and affidavit is sworn by Meletus, the son of Meletus of Pitthos, against Socrates, the son of Sophroniscus of Alopece: Socrates is guilty of refusing to recognize the gods recognized by the state, and of introducing other new divinities. He is also guilty of corrupting the youth. The penalty demanded is death. The philosopher then, after Lysias had written a defence for him, read it through and said: A fine speech, Lysias; it is not, however, suitable to me. For it was plainly more forensic than philosophical. 9.55. The works of his which survive are these:The Art of Controversy.of Wrestling.On Mathematics.of the State.of Ambition.of Virtues.of the Ancient Order of Things.On the Dwellers in Hades.of the Misdeeds of Mankind.A Book of Precepts.of Forensic Speech for a Fee, two books of opposing arguments.This is the list of his works. Moreover there is a dialogue which Plato wrote upon him.Philochorus says that, when he was on a voyage to Sicily, his ship went down, and that Euripides hints at this in his Ixion. According to some his death occurred, when he was on a journey, at nearly ninety years of age
36. Augustine, The City of God, 7.21 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

7.21. Now as to the rites of Liber, whom they have set over liquid seeds, and therefore not only over the liquors of fruits, among which wine holds, so to speak, the primacy, but also over the seeds of animals:- as to these rites, I am unwilling to undertake to show to what excess of turpitude they had reached, because that would entail a lengthened discourse, though I am not unwilling to do so as a demonstration of the proud stupidity of those who practise them. Among other rites which I am compelled from the greatness of their number to omit, Varro says that in Italy, at the places where roads crossed each other the rites of Liber were celebrated with such unrestrained turpitude, that the private parts of a man were worshipped in his honor. Nor was this abomination transacted in secret that some regard at least might be paid to modesty, but was openly and wantonly displayed. For during the festival of Liber this obscene member, placed on a car, was carried with great honor, first over the crossroads in the country, and then into the city. But in the town of Lavinium a whole month was devoted to Liber alone, during the days of which all the people gave themselves up to the must dissolute conversation, until that member had been carried through the forum and brought to rest in its own place; on which unseemly member it was necessary that the most honorable matron should place a wreath in the presence of all the people. Thus, forsooth, was the god Liber to be appeased in order to the growth of seeds. Thus was enchantment to be driven away from fields, even by a matron's being compelled to do in public what not even a harlot ought to be permitted to do in a theatre, if there were matrons among the spectators. For these reasons, then, Saturn alone was not believed to be sufficient for seeds - namely, that the impure mind might find occasions for multiplying the gods; and that, being righteously abandoned to uncleanness by the one true God, and being prostituted to the worship of many false gods, through an avidity for ever greater and greater uncleanness, it should call these sacrilegious rites sacred things, and should abandon itself to be violated and polluted by crowds of foul demons.
37. Anon., Scholia Aristophanem Nubes, 332

38. Papyri, Derveni Papyrus, 3.7, 4.4-4.5, 5.6-5.10, 6.7-6.8, 6.10Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adonis (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
aeschylus, aeschylean (dionysiac) tetralogies/plays Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
aeschylus, prometheia Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
aeschylus Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
aethêr Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 985
agathon Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
agriculture Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
agôn/-es Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
air Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
aither, zeus identified with Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 149
alcestis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 925
alexandria, alexandrian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
allegoresis (allegorical interpretation), in the derveni papyrus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
ananke(necessity) Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148, 149
anderson, ralph Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
andromache Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 925
anthropomorphism, conflation/split of divine image with cosmic principle Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148, 149, 150
anthropomorphism, dual cosmic/anthropomorphic divinity in bacchae Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148, 149, 150
antiphon Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
aphrodite, confession of phaedra in hippolytus and Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 149, 150
aphrodite, dual anthropomorphic and cosmic nature of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148, 149, 150
aphrodite Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 178
aphrodite (goddess) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
apollo, teiresias in bacchae as prophet of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 150
apollo Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
apollodorus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
aristophanes, birds Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
aristophanes Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
aristotle, on festivals Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
aristotle Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
athenian, tragedy Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
athenians Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
athens Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
athens and athenians, and religious authority Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
augustine of hippo Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
augustus (emperor), and wine Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
authority, competition for authority Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
authority, of the da Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
bacchanalia Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
bacchus, bacchius Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
bacchus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
bendis (goddess) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
boreas (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
cadmus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8, 92, 178, 180
caecubian wine Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
caecubus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
cakes (offerings) Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
calenus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
campania Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
captivity/imprisonment/enslavement Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
censer θυμιατήριον Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
cercei Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
ceres, see also demeter Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
ceres Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
characters, minor Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 925
characters Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520, 985
charlatans Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
circei Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
clients, of the da Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
comedy Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
concepts/values/beliefs Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 178, 180
constitution of athens (aristotle) Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
context/environment/milieu, socio-cultural, ideological Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174
cosmological elements Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
cosmology Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
cult, change/continuity over time Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
cult-establishment/foundation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 180
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8, 92, 174, 175, 178, 180
cults, mystery-cult Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults, new Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults, polis Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cyclops Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
daimones Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
death associated with dionysos and dionysian cult or myth Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
demeter, and dionysus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
demeter, mysteries of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
demeter Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86; Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360; Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144; Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
democritus of abdera Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
derveni author Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
derveni papyrus, first columns Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
derveni papyrus Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
derveni poem Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
diagoras of melos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
diodorus siculus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
dionysism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520, 925, 985
dionysos, awakening Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
dionysos, epiphany Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
dionysos, miracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
dionysos/dionysus Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360, 459; Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144; Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
dionysus, anthropomorphism of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
dionysus, as teacher of viticulture Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
dionysus, birth of dionysus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
dionysus, effeminate/effeminacy of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
dionysus, epiphanies/theophany of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
dionysus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
divination Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
diviners Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
dreams, interpretation of oracular dreams Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
earth Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
earthquake Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
egypt, egyptian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
electra Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
eleusis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
empedocles Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
enlightenment, politics and Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 146, 150
erinyes Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
etymology Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
eumenides Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
euripides, bacchae Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82; Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 178
euripides, exodos (missing part/lacuna) of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 180
euripides Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 180
evidence (of aeschylus dionysiac tetralogies), mythographic Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
experts, expertise, derveni author as expert Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
expiation Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
falernian wine Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
fire Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
flute Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
formiae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
gaia Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
garland, robert Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
gift Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
gj Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
gods Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
gods and goddesses, naming and identifying Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
gods and goddesses, new deities Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
grain Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
guthrie, william k.c. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
hades, terrors of hades Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
hallucination/delusion Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
hecuba (hecabe) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520, 925
helen Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 925
henrichs, albert Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
hera Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 985
heraclitus, and derveni papyrus Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
heraclitus, followers of Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
hestia Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
hierarchy of means Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
hierocles Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
hippocratic authors Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
hippolytus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
homer Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
homeric hymns, to dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
hormiae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
hybris Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
hydraulics Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
iliad Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
incense Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174
intertextuality Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
ionian philosophy Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
iphigenia at aulis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
isis (goddess and cult) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
isokrates, areopagitikos Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
italy (italia) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
ivy Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459; Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
jerusalem, temple of Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
jesus christ, and dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 175
jesus christ Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 175
jews, jewish Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
justice (δίκη)/retribution (divine) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 180
kore Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
kybele Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
kyriakou, p. xxii Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 925
lampon Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
language, rhetoric Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 146
latium Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
lavinium Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
lenians Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
libations Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
liber, father Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
libera, see also koré Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
liberalia Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
liberation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
licinius mucianus, c. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
liris river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
livy Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
lloyd, michael Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 144
lycurgus, and pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
lycurgus, myth of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
lydia, xanthus of Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
magos Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
makarismos Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 175
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
medea Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
men (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
messengers/messenger-speech Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
midas, mother of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
minturnae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
miracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360
mother of the gods, as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
mother of the gods, as mother of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
mysteries, mystery cults, bacchic, dionysiac Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
mystery Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174
mystery cult, dionysiac Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
mystery cult Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
mystery cults Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174
myths, eschatological Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
mûthos/oi Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
naevius lucurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
necessity, zeus and Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 149
nicodemus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 180
nous (mind) Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 149
odysseus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
oedipus Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
offerings (bloodless) Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
olympus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
opposites, in philosophy Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
orestes Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
orpheus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
orphic tradition, derveni papyrus Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
orphic tradition Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
osiris (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
osullivan, p. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
pan (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
papyri/papyrology, derveni papyrus Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
papyrus-text Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
parker, robert c. t. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
paul st. Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 175
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360, 459; Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 174, 178
pericles Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
phallophoria Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
philia (friendship) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8, 180
philocorus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86
philosophy (ancient greek) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 985
phrygia and phrygians, as home of agriculture Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
phrygia and phrygians, as home of kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
phrygia and phrygians, as stereotype Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
phrygian stories Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
plague Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
plato, gorgias Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587
plato Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 82
plouton Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
plutarch Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231; Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
polis, cohesion/coherence of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
pontus (region) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
porphyry Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
possession, possessed Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
priests, in the theater Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
prodicus Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 86; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520, 985; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148, 150
prometheus Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 205
promise Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
prophet Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 231
protagoras Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 148
ptolemies Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
ptolemy iv philopator Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
pucci, p. xxv Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 520
punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
reception, of concepts and ideas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 175, 178, 180
reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
reconciliation/convergence, of apollo and dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
reconciliation/convergence, of dionysus and lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8, 92
reconstruction, of naevius lucurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
recontextualization Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
redemption Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 175
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 180
rejuvenation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
religion/theology, old vs. new Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
religious authority, sacred law/prescriptions Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
replacement/substitution of names Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 175
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8, 92
resemblances, lycurgeia Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
resemblances, myth and dramatic action Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 8
resemblances, neaniskoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 174, 175, 178, 180
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 175, 180
reworking Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
rhetoric Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 587; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 146
riddles Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
rites, rituals Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85, 86
rubens, peter paul Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
sabazios (god) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
sacrifice (thysia), rules and prescriptions Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 30
sacrifices Alvarez, The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries (2018) 85
sanctuary, of dionysus Jouanna, Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context (2018) 691
scodel, r. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 985
segal, c. p. Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 144, 148
seleucids Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 459
semele Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 360, 459; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 149, 150; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 180
senate Gorain, Language in the Confessions of Augustine (2019) 13
setinian wine Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
sinope, towns so named Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144
sinuessa Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 144