Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 128-134


αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐςcovered with stretched hide; and in their excited revelry they mingled it with the sweet-voiced breath of Phrygian pipes and handed it over to mother Rhea, resounding with the sweet songs of the Bacchae;


χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν·covered with stretched hide; and in their excited revelry they mingled it with the sweet-voiced breath of Phrygian pipes and handed it over to mother Rhea, resounding with the sweet songs of the Bacchae;


παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροιnearby, raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess, and they joined it to the dances of the biennial festivals, in which Dionysus rejoices. Choru


ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶςnearby, raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess, and they joined it to the dances of the biennial festivals, in which Dionysus rejoices. Choru


ἐς δὲ χορεύματαnearby, raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess, and they joined it to the dances of the biennial festivals, in which Dionysus rejoices. Choru


συνῆψαν τριετηρίδωνnearby, raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess, and they joined it to the dances of the biennial festivals, in which Dionysus rejoices. Choru


αἷς χαίρει Διόνυσος. Χορόςnearby, raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess, and they joined it to the dances of the biennial festivals, in which Dionysus rejoices. Choru


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

34 results
1. Hesiod, Works And Days, 563 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

563. And slumber in a bedroom far within
2. Hesiod, Theogony, 117 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

117. of the immortal gods, and those created
3. Homeric Hymns, To Demeter, 47, 211 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

211. Around her slender feet her dark-blue dre
4. Aeschylus, Persians, 57, 56 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

56. τὸ μαχαιροφόρον τʼ ἔθνος ἐκ πάσης
5. Aeschylus, Seven Against Thebes, 179 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

179. φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων
6. Aristophanes, Birds, 873-875, 872 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Aristophanes, Clouds, 603-606, 313 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

313. καὶ μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν.
8. Aristophanes, Frogs, 356 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

356. ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ' εἶδεν μήτ' ἐχόρευσεν
9. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
10. Euripides, Bacchae, 10, 100, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1029, 103, 1030-1039, 104, 1040-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1153, 116-119, 12, 120-123, 1232, 124-125, 1250, 1256, 126-127, 129, 13, 130-134, 1345, 135-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17-18, 184, 19, 190, 195, 2, 20, 205-209, 21-22, 220, 222-225, 23-29, 3, 30, 305, 31, 314-318, 32, 324, 328-329, 33-37, 375, 379, 38-39, 395-399, 4, 40, 400-402, 41, 412, 42, 425, 43-44, 443-449, 45, 450, 46, 465, 47, 470-473, 476-477, 48, 482, 485-487, 49, 5, 50, 500-502, 506, 51-53, 536, 54, 546, 55-56, 567, 57, 576-579, 58, 580-589, 59, 590-599, 6, 60, 600-609, 61, 610-619, 62, 620-629, 63, 630-639, 64, 640-649, 65, 650-656, 66, 667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 7, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-79, 790, 8, 80-81, 810-815, 82, 823, 83-86, 861, 87-89, 9, 90-91, 912, 914, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα 1. I, the son of Zeus, have come to this land of the Thebans—Dionysus, whom once Semele, Kadmos’ daughter, bore, delivered by a lightning-bearing flame. And having taken a mortal form instead of a god’s
11. Euripides, Hecuba, 1077 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1077. Βάκχαις ̔́Αιδου διαμοιρᾶσαι
12. Euripides, Helen, 1302-1368, 1301 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1301. ̓Ορεία ποτὲ δρομάδι κώ- 1301. Once with swift foot the mountain mother of the gods rushed through the wooded glen, and the river’s stream
13. Euripides, Hercules Furens, 1119 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1119. I will explain, if you are no longer mad as a fiend of hell. Heracle
14. Euripides, Hippolytus, 142-144, 25, 141 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

141. Maiden, thou must be possessed, by Pan made frantic or by Hecate, or by the Corybantes dread, and Cybele the mountain mother.
15. Euripides, Ion, 715-718, 714 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

714. Ho! ye peaks of Parnassu
16. Euripides, Orestes, 1453 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1453. Mother of Ida, great, great mother!
17. Euripides, Phoenician Women, 182, 683-687, 1489 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

18. Euripides, Rhesus, 973, 972 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

972. As under far Pangaion Orpheus lies
19. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

700b. one class of song was that of prayers to the gods, which bore the name of hymns ; contrasted with this was another class, best called dirges ; paeans formed another; and yet another was the dithyramb, named, I fancy, after Dionysus. Nomes also were so called as being a distinct class of song; and these were further described as citharoedic nomes. So these and other kinds being classified and fixed, it was forbidden to set one kind of words to a different class of tune.
20. Plato, Phaedo, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

69c. from all these things, and self-restraint and justice and courage and wisdom itself are a kind of purification. And I fancy that those men who established the mysteries were not unenlightened, but in reality had a hidden meaning when they said long ago that whoever goes uninitiated and unsanctified to the other world will lie in the mire, but he who arrives there initiated and purified will dwell with the gods. For as they say in the mysteries, the thyrsus-bearers are many, but the mystics few ;
21. Sophocles, Antigone, 1116-1154, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

22. Sophocles, Philoctetes, 395, 394 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23. Aristotle, Poetics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

24. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1125-1.1151 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1125. μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες 1.1126. ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θʼ ἅμα Κύλληνόν τε 1.1127. οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι 1.1128. μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν 1.1129. δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη 1.1130. Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν 1.1131. δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν. 1.1132. πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας 1.1133. Λἰσονίδης γουνάζετʼ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν 1.1134. αἰθομένοις· ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ 1.1135. σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο 1.1136. καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ 1.1137. δύσφημος πλάζοιτο διʼ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ 1.1138. κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ 1.1139. ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. 1.1140. ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς 1.1141. ἀνταίη δαίμων· τὰ δʼ ἐοικότα σήματʼ ἔγεντο. 1.1142. δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν 1.1143. αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης. 1.1144. θῆρες δʼ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες 1.1145. οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο 1.1146. θῆκε τέρας· ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν 1.1147. Δίνδυμον· ἀλλά σφιν τότʼ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως 1.1148. ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον· Ἰησονίην δʼ ἐνέπουσιν 1.1149. κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω. 1.1150. καὶ τότε μὲν δαῖτʼ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων 1.1151. μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν· αὐτὰρ ἐς ἠὼ
25. Catullus, Poems, 64.254-64.264 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

26. Diodorus Siculus, Historical Library, 3.58-3.59, 4.5.1, 5.49 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.58. 1.  However, an account is handed down also that this goddess was born in Phrygia. For the natives of that country have the following myth: In ancient times Meïon became king of Phrygia and Lydia; and marrying Dindymê he begat an infant daughter, but being unwilling to rear her he exposed her on the mountain which was called Cybelus. There, in accordance with some divine providence, both the leopards and some of the other especially ferocious wild beasts offered their nipples to the child and so gave it nourishment,,2.  and some women who were tending the flocks in that place witnessed the happening, and being astonished at the strange event took up the babe and called her Cybelê after the name of the place. The child, as she grew up, excelled in both beauty and virtue and also came to be admired for her intelligence; for she was the first to devise the pipe of many reeds and to invent cymbals and kettledrums with which to accompany the games and the dance, and in addition she taught how to heal the sicknesses of both flocks and little children by means of rites of purification;,3.  in consequence, since the babes were saved from death by her spells and were generally taken up in her arms, her devotion to them and affection for them led all the people to speak of her as the "mother of the mountain." The man who associated with her and loved her more than anyone else, they say, was Marsyas the physician, who was admired for his intelligence and chastity; and a proof of his intelligence they find in the fact that he imitated the sounds made by the pipe of many reeds and carried all its notes over into the flute, and as an indication of his chastity they cite his abstinence from sexual pleasures until the day of his death.,4.  Now Cybelê, the myth records, having arrived at full womanhood, came to love a certain native youth who was known as Attis, but at a later time received the appellation Papas; with him she consorted secretly and became with child, and at about the same time her parents recognized her as their child.  Consequently she was brought up into the palace, and her father welcomed her at the outset under the impression that she was a virgin, but later, when he learned of her seduction, he put to death her nurses and Attis as well and cast their bodies forth to lie unburied; whereupon Cybelê, they say, because of her love for the youth and grief over the nurses, became frenzied and rushed out of the palace into the countryside. And crying aloud and beating upon a kettledrum she visited every country alone, with hair hanging free, and Marsyas, out of pity for her plight, voluntarily followed her and accompanied her in her wanderings because of the love which he had formerly borne her. 3.59. 2.  When they came to Dionysus in the city of Nysa they found there Apollo, who was being accorded high favour because of the lyre, which, they say, Hermes invented, though Apollo was the first to play it fittingly; and when Marsyas strove with Apollo in a contest of skill and the Nysaeans had been appointed judges, the first time Apollo played upon the lyre without accompanying it with his voice, while Marsyas, striking up upon his pipes, amazed the ears of his hearers by their strange music and in their opinion far excelled, by reason of his melody, the first contestant.,3.  But since they had agreed to take turn about in displaying their skill to the judges, Apollo, they say, added, this second time, his voice in harmony with the music of the lyre, whereby he gained greater approval than that which had formerly been accorded to the pipes. Marsyas, however, was enraged and tried to prove to the hearers that he was losing the contest in defiance of every principle of justice; for, he argued, it should be a comparison of skill and not of voice, and only by such a test was it possible to judge between the harmony and music of the lyre and of the pipes; and furthermore, it was unjust that two skills should be compared in combination against but one. Apollo, however, as the myth relates, replied that he was in no sense taking any unfair advantage of the other;,4.  in fact, when Marsyas blew into his pipes he was doing almost the same thing as himself; consequently the rule should be made either that they should both be accorded this equal privilege of combining their skills, or that neither of them should use his mouth in the contest but should display his special skill by the use only of his hands.,5.  When the hearers decided that Apollo presented the more just argument, their skills were again compared; Marsyas was defeated, and Apollo, who had become somewhat embittered by the quarrel, flayed the defeated man alive. But quickly repenting and being distressed at what he had done, he broke the strings of the lyre and destroyed the harmony of sounds which he had discovered.,6.  The harmony of the strings, however, was rediscovered, when the Muses added later the middle string, Linus the string struck with the forefinger, and Orpheus and Thamyras the lowest string and the one next to it. And Apollo, they say, laid away both the lyre and the pipes as a votive offering in the cave of Dionysus, and becoming enamoured of Cybelê joined in her wanderings as far as the land of the Hyperboreans.,7.  But, the myth goes on to say, a pestilence fell upon human beings throughout Phrygia and the land ceased to bear fruit, and when the unfortunate people inquired of the god how they might rid themselves of their ills he commanded them, it is said, to bury the body of Attis and to honour Cybelê as a goddess. Consequently the physicians, since the body had disappeared in the course of time, made an image of the youth, before which they sang dirges and by means of honours in keeping with his suffering propitiated the wrath of him who had been wronged; and these rites they continue to perform down to our own lifetime.,8.  As for Cybelê, in ancient times they erected altars and performed sacrifices to her yearly; and later they built for her a costly temple in Pisinus of Phrygia, and established honours and sacrifices of the greatest magnificence, Midas their king taking part in all these works out of his devotion to beauty; and beside the statue of the goddess they set up panthers and lions, since it was the common opinion that she had first been nursed by these animals. Such, then, are the myths which are told about Mother of the Gods both among the Phrygians and by the Atlantians who dwell on the coast of the ocean. 4.5.1.  Many epithets, so we are informed, have been given him by men, who have found the occasions from which they arose in the practices and customs which have become associated with him. So, for instance, he has been called Baccheius from Bacchic bands of women who accompanied him, Lenaeus from the custom of treading the clusters of grapes in a wine-tub (lenos), and Bromius from the thunder (bromos) which attended his birth; likewise for a similar reason he has been called Pyrigenes ("Born-of‑Fire"). 5.49. 1.  This wedding of Cadmus and Harmonia was the first, we are told, for which the gods provided the marriage-feast, and Demeter, becoming enamoured of Iasion, presented him with the fruit of the corn, Hermes gave a lyre, Athena the renowned necklace and a robe and a flute, and Electra the sacred rites of the Great Mother of the Gods, as she is called, together with cymbals and kettledrums and the instruments of her ritual; and Apollo played upon the lyre and the Muses upon their flutes, and the rest of the gods spoke them fair and gave the pair their aid in the celebration of the wedding.,2.  After this Cadmus, they say, in accordance with the oracle he had received, founded Thebes in Boeotia, while Iasion married Cybelê and begat Corybas. And after Iasion had been removed into the circle of the gods, Dardanus and Cybelê and Corybas conveyed to Asia the sacred rites of the Mother of the Gods and removed with them to Phrygia.,3.  Thereupon Cybelê, joining herself to the first Olympus, begat Alcê and called the goddess Cybelê after herself; and Corybas gave the name of Corybantes to all who, in celebrating the rites of his mother, acted like men possessed, and married Thebê, the daughter of Cilix.,4.  In like manner he also transferred the flute from Samothrace to Phrygia and to Lyrnessus the lyre which Hermes gave and which at a later time Achilles took for himself when he sacked that city. To Iasion and Demeter, according to the story the myths relate, was born Plutus or Wealth, but the reference is, as a matter of fact, to the wealth of the corn, which was presented to Iasion because of Demeter's association with him at the time of the wedding of Harmonia.,5.  Now the details of the initiatory rite are guarded among the matters not to be divulged and are communicated to the initiates alone; but the fame has travelled wide of how these gods appear to mankind and bring unexpected aid to those initiates of theirs who call upon them in the midst of perils.,6.  The claim is also made that men who have taken part in the mysteries become both more pious and more just and better in every respect than they were before. And this is the reason, we are told, why the most famous both of the ancient heroes and of the demi-gods were eagerly desirous of taking part in the initiatory rite; and in fact Jason and the Dioscori, and Heracles and Orpheus as well, after their initiation attained success in all the campaigns they undertook, because these gods appeared to them.
27. Strabo, Geography, 10.3.12-10.3.14, 10.3.18-10.3.20 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10.3.12. But as for the Berecyntes, a tribe of Phrygians, and the Phrygians in general, and those of the Trojans who live round Ida, they too hold Rhea in honor and worship her with orgies, calling her Mother of the Gods and Agdistis and Phrygia the Great Goddess, and also, from the places where she is worshipped, Idaea and Dindymene and Sipylene and Pessinuntis and Cybele and Cybebe. The Greeks use the same name Curetes for the ministers of the goddess, not taking the name, however, from the same mythical story, but regarding them as a different set of Curetes, helpers as it were, analogous to the Satyri; and the same they also call Corybantes. 10.3.13. The poets bear witness to such views as I have suggested. For instance, when Pindar, in the dithyramb which begins with these words,In earlier times there marched the lay of the dithyrambs long drawn out, mentions the hymns sung in honor of Dionysus, both the ancient and the later ones, and then, passing on from these, says,To perform the prelude in thy honor, great Mother, the whirling of cymbals is at hand, and among them, also, the clanging of castanets, and the torch that blazeth beneath the tawny pine-trees, he bears witness to the common relationship between the rites exhibited in the worship of Dionysus among the Greeks and those in the worship of the Mother of the Gods among the Phrygians, for he makes these rites closely akin to one another. And Euripides does likewise, in his Bacchae, citing the Lydian usages at the same time with those of Phrygia, because of their similarity: But ye who left Mt. Tmolus, fortress of Lydia, revel-band of mine, women whom I brought from the land of barbarians as my assistants and travelling companions, uplift the tambourines native to Phrygian cities, inventions of mine and mother Rhea. And again,happy he who, blest man, initiated in the mystic rites, is pure in his life, . . . who, preserving the righteous orgies of the great mother Cybele, and brandishing the thyrsus on high, and wreathed with ivy, doth worship Dionysus. Come, ye Bacchae, come, ye Bacchae, bringing down Bromius, god the child of god, out of the Phrygian mountains into the broad highways of Greece. And again, in the following verses he connects the Cretan usages also with the Phrygian: O thou hiding-bower of the Curetes, and sacred haunts of Crete that gave birth to Zeus, where for me the triple-crested Corybantes in their caverns invented this hide-stretched circlet, and blent its Bacchic revelry with the high-pitched, sweet-sounding breath of Phrygian flutes, and in Rhea's hands placed its resounding noise, to accompany the shouts of the Bacchae, and from Mother Rhea frenzied Satyrs obtained it and joined it to the choral dances of the Trieterides, in whom Dionysus takes delight. And in the Palamedes the Chorus says, Thysa, daughter of Dionysus, who on Ida rejoices with his dear mother in the Iacchic revels of tambourines. 10.3.14. And when they bring Seilenus and Marsyas and Olympus into one and the same connection, and make them the historical inventors of flutes, they again, a second time, connect the Dionysiac and the Phrygian rites; and they often in a confused manner drum on Ida and Olympus as the same mountain. Now there are four peaks of Ida called Olympus, near Antandria; and there is also the Mysian Olympus, which indeed borders on Ida, but is not the same. At any rate, Sophocles, in his Polyxena, representing Menelaus as in haste to set sail from Troy, but Agamemnon as wishing to remain behind for a short time for the sake of propitiating Athena, introduces Menelaus as saying,But do thou, here remaining, somewhere in the Idaean land collect flocks of Olympus and offer them in sacrifice. 10.3.18. Just as in all other respects the Athenians continue to be hospitable to things foreign, so also in their worship of the gods; for they welcomed so many of the foreign rites that they were ridiculed therefore by comic writers; and among these were the Thracian and Phrygian rites. For instance, the Bendideian rites are mentioned by Plato, and the Phrygian by Demosthenes, when he casts the reproach upon Aeschines' mother and Aeschines himself that he was with her when she conducted initiations, that he joined her in leading the Dionysiac march, and that many a time he cried out evoe saboe, and hyes attes, attes hyes; for these words are in the ritual of Sabazius and the Mother. 10.3.19. Further, one might also find, in addition to these facts concerning these genii and their various names, that they were called, not only ministers of gods, but also gods themselves. For instance, Hesiod says that five daughters were born to Hecaterus and the daughter of Phoroneus,from whom sprang the mountain-ranging nymphs, goddesses, and the breed of Satyrs, creatures worthless and unfit for work, and also the Curetes, sportive gods, dancers. And the author of Phoronis speaks of the Curetes as flute-players and Phrygians; and others as earth-born and wearing brazen shields. Some call the Corybantes, and not the Curetes, Phrygians, but the Curetes Cretes, and say that the Cretes were the first people to don brazen armour in Euboea, and that on this account they were also called Chalcidians; still others say that the Corybantes, who came from Bactriana (some say from among the Colchians), were given as armed ministers to Rhea by the Titans. But in the Cretan accounts the Curetes are called rearers of Zeus, and protectors of Zeus, having been summoned from Phrygia to Crete by Rhea. Some say that, of the nine Telchines who lived in Rhodes, those who accompanied Rhea to Crete and reared Zeus in his youth were named Curetes; and that Cyrbas, a comrade of these, who was the founder of Hierapytna, afforded a pretext to the Prasians for saying among the Rhodians that the Corybantes were certain genii, sons of Athena and Helius. Further, some call the Corybantes sons of Cronus, but others say that the Corybantes were sons of Zeus and Calliope and were identical with the Cabeiri, and that these went off to Samothrace, which in earlier times was called Melite, and that their rites were mystical. 10.3.20. But though the Scepsian, who compiled these myths, does not accept the last statement, on the ground that no mystic story of the Cabeiri is told in Samothrace, still he cites also the opinion of Stesimbrotus the Thasian that the sacred rites in Samothrace were performed in honor of the Cabeiri: and the Scepsian says that they were called Cabeiri after the mountain Cabeirus in Berecyntia. Some, however, believe that the Curetes were the same as the Corybantes and were ministers of Hecate. But the Scepsian again states, in opposition to the words of Euripides, that the rites of Rhea were not sanctioned or in vogue in Crete, but only in Phrygia and the Troad, and that those who say otherwise are dealing in myths rather than in history, though perhaps the identity of the place-names contributed to their making this mistake. For instance, Ida is not only a Trojan, but also a Cretan, mountain; and Dicte is a place in Scepsia and also a mountain in Crete; and Pytna, after which the city Hierapytna was named, is a peak of Ida. And there is a Hippocorona in the territory of Adramyttium and a Hippocoronium in Crete. And Samonium is the eastern promontory of the island and a plain in the territory of Neandria and in that of the Alexandreians.
28. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1, 3.12.1, 3.12.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.12.1. Ἠλέκτρας δὲ τῆς Ἄτλαντος καὶ Διὸς Ἰασίων καὶ Δάρδανος ἐγένοντο. Ἰασίων μὲν οὖν ἐρασθεὶς Δήμητρος καὶ θέλων καταισχῦναι τὴν θεὸν κεραυνοῦται, Δάρδανος δὲ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀδελφοῦ λυπούμενος, Σαμοθρᾴκην ἀπολιπὼν εἰς τὴν ἀντίπερα ἤπειρον ἦλθε. ταύτης δὲ ἐβασίλευε Τεῦκρος ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ νύμφης Ἰδαίας· ἀφʼ οὗ καὶ οἱ τὴν χώραν νεμόμενοι Τεῦκροι προσηγορεύοντο. ὑποδεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ λαβὼν μέρος τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκείνου θυγατέρα Βάτειαν, Δάρδανον ἔκτισε πόλιν· τελευτήσαντος δὲ Τεύκρου 1 -- τὴν χώραν ἅπασαν Δαρδανίαν ἐκάλεσε. 3.12.3. Ἶλος δὲ εἰς Φρυγίαν ἀφικόμενος καὶ καταλαβὼν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτόθι τεθειμένον ἀγῶνα νικᾷ πάλην· καὶ λαβὼν ἆθλον πεντήκοντα κόρους 2 -- καὶ κόρας τὰς ἴσας, δόντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως κατὰ χρησμὸν καὶ βοῦν ποικίλην, καὶ φράσαντος ἐν ᾧπερ ἂν αὐτὴ κλιθῇ τόπῳ πόλιν κτίζειν, εἵπετο τῇ βοΐ. ἡ δὲ ἀφικομένη ἐπὶ τὸν λεγόμενον τῆς Φρυγίας Ἄτης λόφον κλίνεται· ἔνθα πόλιν κτίσας Ἶλος ταύτην μὲν Ἴλιον ἐκάλεσε, τῷ δὲ Διὶ σημεῖον εὐξάμενος αὐτῷ τι φανῆναι, μεθʼ ἡμέραν τὸ διιπετὲς παλλάδιον πρὸ τῆς σκηνῆς κείμενον ἐθεάσατο. ἦν δὲ τῷ μεγέθει τρίπηχυ, τοῖς δὲ ποσὶ συμβεβηκός, καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ δόρυ διηρμένον 1 -- ἔχον τῇ δὲ ἑτέρᾳ ἠλακάτην καὶ ἄτρακτον. ἱστορία δὲ 1 -- ἡ περὶ τοῦ παλλαδίου τοιάδε φέρεται· φασὶ γεννηθεῖσαν τὴν Ἀθηνᾶν παρὰ Τρίτωνι τρέφεσθαι, ᾧ θυγάτηρ ἦν Παλλάς· ἀμφοτέρας δὲ ἀσκούσας τὰ κατὰ πόλεμον εἰς φιλονεικίαν ποτὲ προελθεῖν. μελλούσης δὲ πλήττειν τῆς Παλλάδος τὸν Δία φοβηθέντα τὴν αἰγίδα προτεῖναι, 2 -- τὴν δὲ εὐλαβηθεῖσαν ἀναβλέψαι, καὶ οὕτως ὑπὸ τῆς Ἀθηνᾶς τρωθεῖσαν πεσεῖν. Ἀθηνᾶν δὲ περίλυπον ἐπʼ αὐτῇ γενομένην, ξόανον ἐκείνης ὅμοιον κατασκευάσαι, 3 -- καὶ περιθεῖναι τοῖς στέρνοις ἣν ἔδεισεν αἰγίδα, καὶ τιμᾶν ἱδρυσαμένην παρὰ τῷ Διί. ὕστερον δὲ Ἠλέκτρας κατὰ 4 -- τὴν φθορὰν τούτῳ προσφυγούσης, Δία ῥῖψαι 5 -- μετʼ Ἄτης καὶ 1 -- τὸ παλλάδιον εἰς τὴν Ἰλιάδα χώραν, Ἶλον δὲ τούτῳ 2 -- ναὸν κατασκευάσαντα τιμᾶν. καὶ περὶ μὲν τοῦ παλλαδίου ταῦτα λέγεται. Ἶλος δὲ γήμας Εὐρυδίκην τὴν Ἀδράστου Λαομέδοντα ἐγέννησεν, ὃς γαμεῖ Στρυμὼ τὴν Σκαμάνδρου, κατὰ δέ τινας Πλακίαν τὴν Ὀτρέως, 3 -- κατʼ ἐνίους δὲ Λευκίππην, 4 -- καὶ τεκνοῖ παῖδας μὲν Τιθωνὸν Λάμπον 5 -- Κλυτίον Ἱκετάονα Ποδάρκην, θυγατέρας δὲ Ἡσιόνην καὶ Κίλλαν καὶ Ἀστυόχην, ἐκ δὲ νύμφης Καλύβης Βουκολίωνα.
29. Plutarch, Julius Caesar, 9.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Statius, Achilleis, 1.821-1.840 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

31. Clement of Alexandria, Exhortation To The Greeks, 2.12 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

32. Pollux, Onomasticon, 4.53, 4.55 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

33. Epigraphy, Ig Ii2, 3092

34. Epigraphy, Seg, 47.1628Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acharnae, deme of attica Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
aeolian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
aeschylus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
agave Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
anti-hero, dionysus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
antigone Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
aphrodite Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
apollo, dionysus, association with Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
apollo, sacking of delphi predicted in bacchae Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
apollo, teiresias in bacchae as prophet of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
apollo Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
ariadne Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
aristophanes, birds Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
artemis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
asia, asian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61, 81
athens and athenians, and religious authority Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
athens and athenians, cults and cult places of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
aulos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
bacchic Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851
bacchic rites, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bacchic rites, sexuality and maenadism Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bacchus, bacchius Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
bacchus, βάκχος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
bona dea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bull Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
burkert, walter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
caedes (murder) and stuprum in livys bacchanalian narrative Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
castration Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 235
cattle Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
cerri, giovanni Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
characters, tragic/mythical, meleager Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
characters, tragic/mythical, semelo Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
chora Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112
choregos Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
choreia Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
chorogos/chorogia, synchorogia Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
chorogos/chorogia Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
choros Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
chorus, in drama Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
chorus (male, female), of e. bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
chorus leader Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146, 162
chronotope Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 112
cithaeron Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
context/environment/milieu Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16, 18
corybantes/curetes Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
cosi, dario Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
cotys Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16
countryside Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
crete, cretan, triad Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
crete, cretan Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
croesus, cybele, cult of Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16, 18
cults, mysteries Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 109
cumae, cuman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
cybele Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
dance, dancing, ecstatic, frenzied, maenadic, orgiastic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
death Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
death associated with dionysos and dionysian cult or myth Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
delphi Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
demeter, and kore (persephone) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
demeter Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851, 856; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
diana/artemis Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
dindymene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
diogenes of athens Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
diogenes of sinope Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
dionysia, great and rural (festivals) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
dionysia festivals, rural d. Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851, 856
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
dionysos, dionysos lysios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
dionysos, dionysos omophagos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
dionysos, dionysos zonussos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146, 162
dionysus, and light (lightning) and thunder Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
dionysus, bromios (βρόμιος) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
dionysus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
dionysus (god and cult) Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 109
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146, 162
dithyramb, language of Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 157
dithyramb/dithyrambic choruses/contests Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
dodds, eric robertson Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
earth (gaea), as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
earthquake Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
ecstasy/ecstasis Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
eleusis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851
epiphany Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
euripides, bacchae Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61, 81; Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 157
euripides, heracles Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
euripides, hippolytus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
euripides, in relation to fourth-century tragic plays/themes Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
euripides, on the mother of the gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61, 81
euripides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16, 18
excrement Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 235
fawn Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
funerary cult, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
galli Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 235
goat Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
hades Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
helen Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
hellenistic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
hera Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
heracleides of pontus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
hippolytus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
hispala (faecenia hispala) Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
homeric hymn, to earth Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
iacchus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
ida, idaean mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
ida Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16
initiate Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146, 162
inspiration Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
kybele, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
kybele Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61, 81
lesbos/lesbian, triad Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
lesbos/lesbian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
light Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
lityerses Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
livys bacchanalian narrative, caedes (murder) and stuprum in Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
livys bacchanalian narrative, noise and moral disorder equated in Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
livys bacchanalian narrative, on stuprum Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
livys bacchanalian narrative Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61, 81
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
lyssa Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
maenads Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
magna mater/rhea Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
magna mater Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
makarismos Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
meion Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
meter oreia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
metragyrtes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
metroön, at athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
midas, and marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas, mother of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
miracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mise en abyme Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
mother (cybele) Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 109
mother (goddess) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
mother of the gods, and animals Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, and aphrodite Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
mother of the gods, and artemis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
mother of the gods, and athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
mother of the gods, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as daughter of phrygian king Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
mother of the gods, as earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
mother of the gods, as mother of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as mountain mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61, 81
mother of the gods, associated with mountains Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61, 81
mother of the gods, daughter of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, great Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
mother of the gods, in attic drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
mother of the gods, multiple identities of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
mother of the gods, myths of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61, 81
mother of the gods, scholarship on Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
musical instruments, poktis Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
musical instruments, rhombos Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
musical instruments, typanon Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
musical instruments, magadis Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
mystery Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
mystic Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
mystical religion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851, 856
mystês Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
naiads Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
night, nocturnal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
nilsson, martin Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
olbia/pontic olbia, olbian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
omophagia ὠμοφαγία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
orgia ὄργια Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
orpheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
orphism, orphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
pactolus river Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
palamedes Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856
pallas (deity) Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
parker, robert Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16, 18
parodos, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
pelinna Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
performance Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
performativity Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
persephone Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
phrygia and phrygians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
phrygia and phrygians, music of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
polis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
postumius Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
presence Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
procession (pompe) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
prologue/expository opening, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
pronomos vase Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16
purification Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16, 18
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
rhea/magna mater Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
rhea Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61, 81; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 18
ring-composition Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
robertson, noel Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
rome, roman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
sabazios Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
sabazius Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 109
samothracian gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
sardis, shrine of kybebe at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
sardis, under persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
seaford, richard Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
semele Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
semelo Liapis and Petrides, Greek Tragedy After the Fifth Century: A Survey from ca (2019) 27
semenzato, c. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851, 856
sex, sexuality Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
sexuality , maenadism and Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
sexuality , stuprum Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
sophia, wisdom in bacchae Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 157
sparagmos Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
stuprum Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 124
syncretism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 16, 18
teiresias Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thebes Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111
thebes (boeotia) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
thiasos θίασος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thompson, homer a. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 16
tmolus, mount Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
tragedy, origins of Seaford, Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays (2018) 157
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
triad, cretan Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
triad Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
triennial festival (τριετηρίς) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 18
troad Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
tyrannus, philoctetes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 61
vermaseren, maarten j. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61
versnel, henrik Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 61, 81
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
wine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
woman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
worship' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
young womens rituals, in statius achilleid, bacchic rites Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, dance rituals Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, pallas, association with Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
zagreus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
zeus, and gaea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus, and rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus, zeus idaios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 146; Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 856; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56