Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 1275-1350


τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; ἈγαύηWhat son did you bear to your husband in the house? Agave


Πενθεύς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ. ΚάδμοςPentheus, from my union with his father. Kadmo


τίνος πρόσωπον δῆτʼ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; ἈγαύηWhose head do you hold in your hands? Agave


λέοντος, ὥς γʼ ἔφασκον αἱ θηρώμεναι. ΚάδμοςA lion’s, as they who hunted him down said. Kadmo


σκέψαι νυν ὀρθῶς· βραχὺς ὁ μόχθος εἰσιδεῖν. ἈγαύηExamine it correctly then; it takes but little effort to see. Agave


ἔα, τί λεύσσω; τί φέρομαι τόδʼ ἐν χεροῖν; ΚάδμοςAh! What do I see? What is this that I carry in my hands? Kadmo


ἄθρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάθε. ἈγαύηCADMUS: Look closely at it; make thy knowledge more certain. AGAVE: Ah, 'woe is me! O sight of awful sorrow! CADMUS: Dost think it like a lion's head? AGAVE: Ah no! 'tis Pentheus' head which I his unhappy mother hold. CADMUS: Bemoaned by me, or ever thou didst recognize him. AGAVE: Who slew him? How came he into my hands? CADMUS: O piteous truth! how ill-timed thy presence here! AGAVE: Speak; my bosom throbs at this suspense. CADMUS: 'Twas thou didst slay him, thou and thy sisters. AGAVE: Where died he? in the house or where?


ἄθρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάθε. ἈγαύηLook at it and learn more clearly. Agave


ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαινʼ ἐγώ. ΚάδμοςI see the greatest grief, wretched that I am. Kadmo


μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσεικέναι; ἈγαύηDoes it seem to you to be like a lion? Agave


οὔκ, ἀλλὰ Πενθέως ἡ τάλαινʼ ἔχω κάρα. ΚάδμοςNo, but I, wretched, hold the head of Pentheus. Kadmo


ᾠμωγμένον γε πρόσθεν ἢ σὲ γνωρίσαι. ἈγαύηYes, much lamented before you recognized him. Agave


τίς ἔκτανέν νιν;—πῶς ἐμὰς ἦλθεν χέρας; ΚάδμοςWho killed him? How did he come into my hands? Kadmo


δύστηνʼ ἀλήθειʼ, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. ἈγαύηMiserable truth, how inopportunely you arrive! Agave


λέγʼ, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημʼ ἔχει. ΚάδμοςTell me. My heart leaps at what is to come. Kadmo


σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέθεν. ἈγαύηYou and your sisters killed him. Agave


ποῦ δʼ ὤλετʼ; ἦ κατʼ οἶκον; ἢ ποίοις τόποις; ΚάδμοςWhere did he die? Was it here at home, or in what place? Kadmo


οὗπερ πρὶν Ἀκτέωνα διέλαχον κύνες. ἈγαύηCADMUS: On the very spot where hounds of yore rent Actaeon in pieces. AGAVE: Why went he, wretched youth! to Cithaeron? CADMUS: He would go and mock the god and thy Bacchic rites. AGAVE: But how was it we had journeyed thither? CADMUS: Ye were distraught; the whole city had the Bacchic frenzy. AGAVE: 'Twas Dionysus proved our ruin; now I see it all. CADMUS: CADMUS Yes, for the slight he suffered; ye would not believe in his godhead. AGAVE: Father, where is my dear child's corpse? CADMUS: With toil I searched it out and am bringing it myself. AGAVE: Is it all fitted limb to limb in seemly wise?


οὗπερ πρὶν Ἀκτέωνα διέλαχον κύνες. ἈγαύηWhere formerly dogs divided Actaeon among themselves. Agave


τί δʼ ἐς Κιθαιρῶνʼ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε; ΚάδμοςAnd why did this ill-fated man go to Kithairon? Kadmo


ἐκερτόμει θεὸν σάς τε βακχείας μολών. ἈγαύηHe went to mock the god and your revelry. Agave


ἡμεῖς δʼ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; ΚάδμοςBut in what way did we go there? Kadmo


ἐμάνητε, πᾶσά τʼ ἐξεβακχεύθη πόλις. ἈγαύηYou were mad, and the whole city was frantic with Bacchus. Agave


Διόνυσος ἡμᾶς ὤλεσʼ, ἄρτι μανθάνω. ΚάδμοςDionysus destroyed us—now I understand. Kadmo


ὕβριν γʼ ὑβρισθείς· θεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσθέ νιν. ἈγαύηBeing insulted with insolence, for you did not consider him a god. Agave


τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδός, πάτερ; ΚάδμοςAnd where is the body of my dearest child, father? Kadmo


ἐγὼ μόλις τόδʼ ἐξερευνήσας φέρω. ἈγαύηI have traced it with difficulty and brought it back. Agave


ἦ πᾶν ἐν ἄρθροις συγκεκλῃμένον καλῶς; ΚάδμοςAre its joints laid properly together? Kadmo


ἈγαύηAre its joints laid properly together? Kadmo


Πενθεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκʼ ἐμῆς; ΚάδμοςWhat part did Pentheus have in my folly? Kadmo


ὑμῖν ἐγένεθʼ ὅμοιος, οὐ σέβων θεόν.CADMUS (, One line, or maybe more, is missing) AGAVE: But what had Pentheus to do with folly of mine? CADMUS: He was like you in refusing homage to the god, who, therefore, hath involved you all in one common ruin, you and him alike, to destroy this house and me, forasmuch as I, that had no sons, behold this youth, the fruit of thy womb, unhappy mother! foully and most shamefully slain. To thee, my child, our house looked up, to thee my daughter's son, the stay of my palace, inspiring the city with awe; none caring to flout the old king when he saw thee by, for he would get his deserts. But now shall I be cast out dishonoured from my halls, Cadmus the great, who sowed the crop of Theban seed and reaped that goodly harvest. O beloved child! dead though thou art, thou still shalt be counted by me amongst my own dear children; no more wilt thou lay thy hand upon my chin in fond embrace, my child, and calling on thy mother's sire demand, "Who wrongs thee or dishonours thee, old sire? who vexes thy heart, a thorn within thy side? Speak, that I may punish thy oppressor, father mine!" But now am I in sorrow plunged, and woe is thee, and woe thy mother and her suffering sisters too! Ah! if there be any man that scorns the gods, let him well mark this prince's death and then believe in them. CHORUS Cadmus, I am sorry for thy fate; for though thy daughter's child hath met but his deserts, 'tis bitter grief to thee. AGAVE: O father, thou seest how sadly my fortune is changed.(, After this a very large lacuna occurs in the MS.) DIONYSUS: Thou shalt be changed into a serpent; and thy wife Harmonia, Ares' child, whom thou in thy human life didst wed, shall change her nature for a snake's, and take its form. With her shalt thou, as leader of barbarian tribes, drive thy team of steers, so saith an oracle of Zeus; and many a city shalt thou sack with an army numberless; but in the day they plunder the oracle of Loxias, shall they rue their homeward march; but thee and Harmonia will Ares rescue, and set thee to live henceforth in the land of the blessed. This do I declare, I Dionysus, son of no mortal father but of Zeus. Had ye learnt wisdom when ye would not, ye would now be happy with the son of Zeus for your ally. AGAVE: O Dionysus! we have sinned; thy pardon we implore. DIONYSUS: Too late have ye learnt to know me; ye knew me not at the proper time. AGAVE: We recognize our error; but thou art too revengeful. DIONYSUS: Yea, for I, though a god, was slighted by you.


ὑμῖν ἐγένεθʼ ὅμοιος, οὐ σέβων θεόν.He, like you, did not revere the god, who therefore joined all in one ruin, both you and this one here, and thus destroyed the house and me


τοιγὰρ συνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβηνHe, like you, did not revere the god, who therefore joined all in one ruin, both you and this one here, and thus destroyed the house and me


ὑμᾶς τε τόνδε θʼ, ὥστε διολέσαι δόμουςHe, like you, did not revere the god, who therefore joined all in one ruin, both you and this one here, and thus destroyed the house and me


κἄμʼ, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγὼς who am bereft of my male children and see this offspring of your womb, wretched woman, most miserably and shamefully slain. He was the hope of our line—you, child, who supported the house, son of my daughter


τῆς σῆς τόδʼ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος who am bereft of my male children and see this offspring of your womb, wretched woman, most miserably and shamefully slain. He was the hope of our line—you, child, who supported the house, son of my daughter


αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατθανόνθʼ ὁρῶ who am bereft of my male children and see this offspring of your womb, wretched woman, most miserably and shamefully slain. He was the hope of our line—you, child, who supported the house, son of my daughter


ᾧ δῶμʼ ἀνέβλεφʼ—ὃς συνεῖχες, ὦ τέκνον who am bereft of my male children and see this offspring of your womb, wretched woman, most miserably and shamefully slain. He was the hope of our line—you, child, who supported the house, son of my daughter


τοὐμὸν μέλαθρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγώς who am bereft of my male children and see this offspring of your womb, wretched woman, most miserably and shamefully slain. He was the hope of our line—you, child, who supported the house, son of my daughter


πόλει τε τάρβος ἦσθα· τὸν γέροντα δὲan object of fear to the city; seeing you, no one wished to insult the old man, for you would have given a worthy punishment. But now I, great Kadmos, who sowed and reaped


οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤθελʼ εἰσορῶν τὸ σὸνan object of fear to the city; seeing you, no one wished to insult the old man, for you would have given a worthy punishment. But now I, great Kadmos, who sowed and reaped


κάρα· δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανες.an object of fear to the city; seeing you, no one wished to insult the old man, for you would have given a worthy punishment. But now I, great Kadmos, who sowed and reaped


νῦν δʼ ἐκ δόμων ἄτιμος ἐκβεβλήσομαιan object of fear to the city; seeing you, no one wished to insult the old man, for you would have given a worthy punishment. But now I, great Kadmos, who sowed and reaped


ὁ Κάδμος ὁ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένοςan object of fear to the city; seeing you, no one wished to insult the old man, for you would have given a worthy punishment. But now I, great Kadmos, who sowed and reaped


ἔσπειρα κἀξήμησα κάλλιστον θέρος.a most glorious crop, the Theban people, will be banished from the house without honor. Dearest of men—for though you are dead I still count you among my dearest, child—no longer will you embrace me, calling me grandfather, touching my chin with your hand, child, and


ὦ φίλτατʼ ἀνδρῶν—καὶ γὰρ οὐκέτʼ ὢν ὅμωςa most glorious crop, the Theban people, will be banished from the house without honor. Dearest of men—for though you are dead I still count you among my dearest, child—no longer will you embrace me, calling me grandfather, touching my chin with your hand, child, and


τῶν φιλτάτων ἔμοιγʼ ἀριθμήσῃ, τέκνον—a most glorious crop, the Theban people, will be banished from the house without honor. Dearest of men—for though you are dead I still count you among my dearest, child—no longer will you embrace me, calling me grandfather, touching my chin with your hand, child, and


οὐκέτι γενείου τοῦδε θιγγάνων χερίa most glorious crop, the Theban people, will be banished from the house without honor. Dearest of men—for though you are dead I still count you among my dearest, child—no longer will you embrace me, calling me grandfather, touching my chin with your hand, child, and


τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτύξῃ, τέκνονa most glorious crop, the Theban people, will be banished from the house without honor. Dearest of men—for though you are dead I still count you among my dearest, child—no longer will you embrace me, calling me grandfather, touching my chin with your hand, child, and


λέγων· Τίς ἀδικεῖ, τίς σʼ ἀτιμάζει, γέρον;aying: Who wrongs you, old man, who dishonors you? Who vexes and troubles your heart? Tell me, father, so that I can punish the one who does you wrong. But now I am miserable, while you are wretched, your mother is pitiful, and wretched too are your relatives.


τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὤν;aying: Who wrongs you, old man, who dishonors you? Who vexes and troubles your heart? Tell me, father, so that I can punish the one who does you wrong. But now I am miserable, while you are wretched, your mother is pitiful, and wretched too are your relatives.


λέγʼ, ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σʼ, ὦ πάτερ.aying: Who wrongs you, old man, who dishonors you? Who vexes and troubles your heart? Tell me, father, so that I can punish the one who does you wrong. But now I am miserable, while you are wretched, your mother is pitiful, and wretched too are your relatives.


νῦν δʼ ἄθλιος μέν εἰμʼ ἐγώ, τλήμων δὲ σύ.aying: Who wrongs you, old man, who dishonors you? Who vexes and troubles your heart? Tell me, father, so that I can punish the one who does you wrong. But now I am miserable, while you are wretched, your mother is pitiful, and wretched too are your relatives.


οἰκτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι.aying: Who wrongs you, old man, who dishonors you? Who vexes and troubles your heart? Tell me, father, so that I can punish the one who does you wrong. But now I am miserable, while you are wretched, your mother is pitiful, and wretched too are your relatives.


εἰ δʼ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖIf anyone scorns the gods, let him look to the death of this man and acknowledge them. Chorus Leader


ἐς τοῦδʼ ἀθρήσας θάνατον ἡγείσθω θεούς. ΧορόςIf anyone scorns the gods, let him look to the death of this man and acknowledge them. Chorus Leader


τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, Κάδμε· σὸς δʼ ἔχει δίκηνI grieve for you, Kadmos. Your daughter’s child has a punishment deserved indeed, but grievous to you. Agave


παῖς παιδὸς ἀξίαν μέν, ἀλγεινὴν δὲ σοί. ἈγαύηI grieve for you, Kadmos. Your daughter’s child has a punishment deserved indeed, but grievous to you. Agave


ὦ πάτερ, ὁρᾷς γὰρ τἄμʼ ὅσῳ μετεστράφηFather, for you see how much my situation has changed ... To Kadmos Dionysu


ΔιονυσοςFather, for you see how much my situation has changed ... To Kadmos Dionysu


δράκων γενήσῃ μεταβαλών, δάμαρ τε σὴ. . . changing your form, you will become a dragon, and your wife, Harmonia, Ares’ daughter, whom you though mortal held in marriage, will be turned into a beast, and will receive in exchange the form of a serpent. And as the oracle of Zeus says, you will drive along with your wife a chariot of heifers, ruling over barbarians.


ἐκθηριωθεῖσʼ ὄφεος ἀλλάξει τύπον. . . changing your form, you will become a dragon, and your wife, Harmonia, Ares’ daughter, whom you though mortal held in marriage, will be turned into a beast, and will receive in exchange the form of a serpent. And as the oracle of Zeus says, you will drive along with your wife a chariot of heifers, ruling over barbarians.


ἣν Ἄρεος ἔσχες Ἁρμονίαν θνητὸς γεγώς.. . . changing your form, you will become a dragon, and your wife, Harmonia, Ares’ daughter, whom you though mortal held in marriage, will be turned into a beast, and will receive in exchange the form of a serpent. And as the oracle of Zeus says, you will drive along with your wife a chariot of heifers, ruling over barbarians.


ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει Διός. . . changing your form, you will become a dragon, and your wife, Harmonia, Ares’ daughter, whom you though mortal held in marriage, will be turned into a beast, and will receive in exchange the form of a serpent. And as the oracle of Zeus says, you will drive along with your wife a chariot of heifers, ruling over barbarians.


ἐλᾷς μετʼ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος.. . . changing your form, you will become a dragon, and your wife, Harmonia, Ares’ daughter, whom you though mortal held in marriage, will be turned into a beast, and will receive in exchange the form of a serpent. And as the oracle of Zeus says, you will drive along with your wife a chariot of heifers, ruling over barbarians.


πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρίθμῳ στρατεύματιYou will sack many cities with a force of countless numbers. And when they plunder the oracle of Apollo, they will have a miserable return, but Ares will protect you and Harmonia and will settle your life in the land of the blessed.


πόλεις· ὅταν δὲ Λοξίου χρηστήριονYou will sack many cities with a force of countless numbers. And when they plunder the oracle of Apollo, they will have a miserable return, but Ares will protect you and Harmonia and will settle your life in the land of the blessed.


διαρπάσωσι, νόστον ἄθλιον πάλινYou will sack many cities with a force of countless numbers. And when they plunder the oracle of Apollo, they will have a miserable return, but Ares will protect you and Harmonia and will settle your life in the land of the blessed.


σχήσουσι· σὲ δʼ Ἄρης Ἁρμονίαν τε ῥύσεταιYou will sack many cities with a force of countless numbers. And when they plunder the oracle of Apollo, they will have a miserable return, but Ares will protect you and Harmonia and will settle your life in the land of the blessed.


μακάρων τʼ ἐς αἶαν σὸν καθιδρύσει βίον.You will sack many cities with a force of countless numbers. And when they plunder the oracle of Apollo, they will have a miserable return, but Ares will protect you and Harmonia and will settle your life in the land of the blessed.


nanThat is what I, Dionysus, born not from a mortal father, but from Zeus, say. And if you had known how to be wise when you did not wish to be, you would have acquired Zeus’ son as an ally, and would now be happy. Kadmo


Διόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός· εἰ δὲ σωφρονεῖνThat is what I, Dionysus, born not from a mortal father, but from Zeus, say. And if you had known how to be wise when you did not wish to be, you would have acquired Zeus’ son as an ally, and would now be happy. Kadmo


ἔγνωθʼ, ὅτʼ οὐκ ἠθέλετε, τὸν Διὸς γόνονThat is what I, Dionysus, born not from a mortal father, but from Zeus, say. And if you had known how to be wise when you did not wish to be, you would have acquired Zeus’ son as an ally, and would now be happy. Kadmo


εὐδαιμονεῖτʼ ἂν σύμμαχον κεκτημένοι. ΚάδμοςThat is what I, Dionysus, born not from a mortal father, but from Zeus, say. And if you had known how to be wise when you did not wish to be, you would have acquired Zeus’ son as an ally, and would now be happy. Kadmo


Διόνυσε, λισσόμεσθά σʼ, ἠδικήκαμεν. ΔιόνυσοςDionysus, we beseech you, we have acted injustly. Dionysu


ὄψʼ ἐμάθεθʼ ἡμᾶς, ὅτε δὲ χρῆν, οὐκ ᾔδετε. ΚάδμοςYou have learned it too late; you did not know it when you should have. Kadmo


ἐγνώκαμεν ταῦτʼ· ἀλλʼ ἐπεξέρχῃ λίαν. ΔιόνυσοςNow we know, but you go too far against us. Dionysu


καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν θεὸς γεγὼς ὑβριζόμην. ΚάδμοςYes, for I, a god by birth, was insulted by you. Kadmo


ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς. ΔιόνυσοςAGAVE Gods should not let their passion sink to man's level. DIONYSUS: Long ago my father Zeus ordained it thus. AGAVE: Alas! my aged sire, our doom is fixed; 'tis woeful exile. DIONYSUS: Why then delay the inevitable? Exit. CADMUS: Daughter, to what an awful pass are we now come, thou too, poor child, and thy sisters, while I alas! in my old age must seek barbarian shores, to sojourn there; but the oracle declares that I shall yet lead an army, half-barbarian, half-Hellene, to Hellas; and in serpent's shape shall I carry my wife Harmonia, the daughter of Ares, transformed like me to a savage snake, against the altars and tombs of Hellas at the head of my troops; nor shall I ever cease from my woes, ah me! nor ever cross the downward stream of Acheron and be at rest. AGAVE: Father, I shall be parted from thee and exiled. CADMUS: Alas! my child, why fling thy arms around me, as a snowy cygnet folds its wings about the frail old swan? AGAVE: Whither can I turn, an exile from my country? CADMUS: I know not, my daughter; small help is thy father now. AGAVE: Farewell, my home! farewell, my native city! with sorrow I am leaving thee, an exile from my bridal bower.


ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς. ΔιόνυσοςGods should not resemble mortals in their anger. Dionysu


πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. ἈγαύηMy father Zeus approved this long ago. Agave


αἰαῖ, δέδοκται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. ΔιόνυσοςAlas! A miserable exile has been decreed for us, old man. Dionysu


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Hesiod, Theogony, 699, 716-718, 698 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

698. And those who grant mortals advantages
2. Homer, Iliad, 6.132 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.132. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus.
3. Euripides, Bacchae, 1030, 1089, 1110, 1114-1147, 1155, 1165-1274, 1276-1350, 1352-1362, 1366-1371, 1378, 1381-1392, 212, 215-247, 263-265, 507, 537-541, 604-607, 996, 1016 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1016. τόκον γηγενῆ. Χορός
4. Eratosthenes, Catasterismi, 24 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.12, 2.2.2, 2.5.2, 3.5.1, 3.5.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.12. Βίας δὲ 3 -- ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου 1 -- βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 2 -- ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον 3 -- τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 4 -- λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετʼ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφʼ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων 5 -- παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας 1 -- ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρʼ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ 2 -- μέρει τῆς 3 -- βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε. 2.2.2. καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον 1 -- διελθοῦσαι μετʼ ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες· καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετʼ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν· ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δʼ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην. 2.5.2. δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου, παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ 1 -- παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ 2 -- τῶν ποδῶν ἐνείχετο 3 -- περιπλακεῖσα. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· 4 -- μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ 5 -- τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα 6 -- τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον 7 -- ἐν τοῖς δέκα 8 -- τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ Ἰολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο. 3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.3. βουλόμενος δὲ ἀπὸ τῆς Ἰκαρίας εἰς Νάξον διακομισθῆναι, Τυρρηνῶν λῃστρικὴν ἐμισθώσατο τριήρη. οἱ δὲ αὐτὸν ἐνθέμενοι Νάξον μὲν παρέπλεον, ἠπείγοντο δὲ εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπεμπολήσοντες. ὁ δὲ τὸν μὲν ἱστὸν 4 -- καὶ τὰς κώπας ἐποίησεν ὄφεις, τὸ δὲ σκάφος ἔπλησε κισσοῦ καὶ βοῆς αὐλῶν· οἱ δὲ ἐμμανεῖς γενόμενοι κατὰ τῆς θαλάττης ἔφυγον καὶ ἐγένοντο δελφῖνες. ὣς δὲ 1 -- αὐτὸν θεὸν ἄνθρωποι ἐτίμων, ὁ δὲ ἀναγαγὼν ἐξ Ἅιδου τὴν μητέρα, καὶ προσαγορεύσας Θυώνην, μετʼ αὐτῆς εἰς οὐρανὸν ἀνῆλθεν.
6. Nonnus, Dionysiaca, 47.493-47.495 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
agave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123, 147
apollo Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
argos, argive Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
aristophanes, ploutos Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
audience, theatrical Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
autonoe Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
baccheia βακχεία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
blinded images Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
bull, dionysos as Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
cadmus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44, 123, 147
chorus (male, female), address, to the Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
chorus (male, female), of christus patiens Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123, 147
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
context/environment/milieu, socio-cultural, ideological Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
cult images Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
danger, of divine gaze Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
delirium Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
detractors Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos as bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos melanaigis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos xenos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
dionysos, punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52, 314
dionysus Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
divinity, and power of sight Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
dolphin Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dryas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
earth, earthly Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
earthquake Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
echion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
eleuther Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
euripides, bacchae Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
euripides, exodos (missing part/lacuna) of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123, 147
euripides, hippolytus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
euripides, medea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
euripides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
fran¸cois vase Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
gaze, divine Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
gaze, of cult images Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
gaze, of gorgon Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
gigantomachy Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
goatskin Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
gorgon Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
hallucination/delusion Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
hera Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
hippasus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
ino Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
joseph of arimathea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
judas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
leucippe Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
lion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
lycurgus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
lydia, lydian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
madness Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
maenads/maenadism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52, 314
minyads, daughters of minyas psoloeis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
mountains Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
muses Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
mysteries, mystery cults, bacchic, dionysiac Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
norms of Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
oracle, oracular Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
orpheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
panther Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
pattern (plot/thematic) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52, 314; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44, 123, 147
ploutos Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
possession, possessed Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
proetids, daughters of proetus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
prologue/expository opening Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
reception, of dramatic situations and themes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
replacement/substitution of names Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
resemblances, bassarae/bassarides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
resemblances, lycurgeia Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123, 147
rhesus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
sacrifice, sacrificial Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
sight, power of, of divinities Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
skin, animal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
sparagmos/dismemberment Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44, 123
sphaleotas, images of Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
statues, and viewers Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
theater, theatrical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
thebes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
theologos (iohannes) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
theomachist, theomachus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
theomachy Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
theotokos (mother of god), laments of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123, 147
thracia, thracian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
tyrrhenian pirates Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
variations Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 147
vase-paintings Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 44
vase painting Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
vernant, jean-pierre Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
viewers Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172
vine wood Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
woman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
worship' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
xenia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 314
zeus Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 172