Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 1185-1187


νέος ὁ μόσχος ἄρτι word split in text The bull is young; his cheek is just growing downy under his soft-haired crest. Choru


γένυν ὑπὸ κόρυθʼ ἁπαλότριχαThe bull is young; his cheek is just growing downy under his soft-haired crest. Choru


κατάκομον θάλλει. ΧορόςThe bull is young; his cheek is just growing downy under his soft-haired crest. Choru


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Pindar, Olympian Odes, 1.50 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Aristophanes, Clouds, 604-606, 603 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

603. Παρνασσίαν θ' ὃς κατέχων
3. Euripides, Bacchae, 1114-1147, 1165-1184, 1186-1350, 1352-1362, 1366-1371, 1378, 1381-1392, 186-190, 200-203, 209-227, 272-327, 330-342, 395-396, 424-431, 55-57, 604-607, 742-745, 787-846, 920, 1089 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1089. σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι
4. Euripides, Ion, 715-720, 714 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

714. Ho! ye peaks of Parnassu
5. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 1244, 1243 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Euripides, Phoenician Women, 227-228, 226 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Sophocles, Antigone, 1127-1130, 1126 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. Plautus, Menaechmi, 836-871, 835 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

9. Ovid, Metamorphoses, 3.731 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.12, 2.2.2, 2.5.2, 3.5.1, 3.5.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.12. Βίας δὲ 3 -- ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου 1 -- βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 2 -- ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον 3 -- τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 4 -- λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετʼ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφʼ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων 5 -- παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας 1 -- ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρʼ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ 2 -- μέρει τῆς 3 -- βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε. 2.2.2. καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον 1 -- διελθοῦσαι μετʼ ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες· καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετʼ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν· ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δʼ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην. 2.5.2. δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου, παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ 1 -- παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ 2 -- τῶν ποδῶν ἐνείχετο 3 -- περιπλακεῖσα. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· 4 -- μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ 5 -- τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα 6 -- τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον 7 -- ἐν τοῖς δέκα 8 -- τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ Ἰολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο. 3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.3. βουλόμενος δὲ ἀπὸ τῆς Ἰκαρίας εἰς Νάξον διακομισθῆναι, Τυρρηνῶν λῃστρικὴν ἐμισθώσατο τριήρη. οἱ δὲ αὐτὸν ἐνθέμενοι Νάξον μὲν παρέπλεον, ἠπείγοντο δὲ εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπεμπολήσοντες. ὁ δὲ τὸν μὲν ἱστὸν 4 -- καὶ τὰς κώπας ἐποίησεν ὄφεις, τὸ δὲ σκάφος ἔπλησε κισσοῦ καὶ βοῆς αὐλῶν· οἱ δὲ ἐμμανεῖς γενόμενοι κατὰ τῆς θαλάττης ἔφυγον καὶ ἐγένοντο δελφῖνες. ὣς δὲ 1 -- αὐτὸν θεὸν ἄνθρωποι ἐτίμων, ὁ δὲ ἀναγαγὼν ἐξ Ἅιδου τὴν μητέρα, καὶ προσαγορεύσας Θυώνην, μετʼ αὐτῆς εἰς οὐρανὸν ἀνῆλθεν.
11. Plutarch, Crassus, 32.4-32.6, 33.3-33.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Plutarch, On The Eating of Flesh I, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.813, 1.825, 2.210, 2.213, 2.240-2.241, 3.263-3.266 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. Nonnus, Dionysiaca, 47.493-47.495 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

15. Olympiodorus The Younger of Alexandria, In Platonis Phaedonem Commentaria, 1.3 (6th cent. CE - 6th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, aeschylean (dionysiac) tetralogies/plays Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
aeson Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
aesop Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
agaue Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
agave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117; Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
allusions, closural Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
allusions, literary Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
allusions, tragic Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
allusions Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
argos, argive Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
autonoe Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
bacchants, maenads Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
baccheia βακχεία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
bacchoi deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
bull, dionysos as Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
cadmus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
cercops Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
chorus (male, female), address, to the Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
chorus (male, female), of christus patiens Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
consciousness, distorted Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
consciousness Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
crassus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
delirium Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
demeter deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
detractors Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos as bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, dionysos melanaigis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos, punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dionysus, anthropomorphism of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
dionysus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117; deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
divine retribution Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
dolphin Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
dryas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
earthquake Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
eleuther Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
empedocles deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
enlightenment, politics and Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 158
eucharist deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
euripides, exodos (missing part/lacuna) of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
euripides, hippolytus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
euripides, medea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
euripides Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
frenzy, mania, madness Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
goatskin Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
hallucination/delusion Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
hecabe Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
hippasus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
homeric hymns, to dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
horse Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
iconography deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
ino Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
lemnian women Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
leucippe Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
lion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
lycurgus, and pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
lycurgus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
lyssa/fury Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
madness Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
maenadism deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
maenads/maenadism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
manliness Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153
minyads, daughters of minyas psoloeis Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
moralia Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
mountains Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
mysteries, mystery cults, bacchic, dionysiac Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
myth(ic) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
oracle, oracular Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
panther Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
papyrus-text Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
parthians Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
pattern (plot/thematic) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
pelias Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117; Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
polis, cohesion/coherence of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
possession, possessed Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
proetids, daughters of proetus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
prologue/expository opening Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
promachus Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
punishment Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond (2021) 153; Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
reconciliation/convergence, of apollo and dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
reconciliation/convergence, of dionysus and lycurgus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
recontextualization Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
rejuvenation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
resemblances, lycurgeia Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92, 123
resemblances, neaniskoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
reworking Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
rites deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
romans Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
sacramentalism deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
sacrifice, sacrificial Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
skin, animal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
sophia, wisdom in bacchae Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 158
sophism of teiresias in bacchae Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 158
sparagmos/dismemberment Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
sparagmos Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
teiresias Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
theatre Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
thebes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
theomachos (–oi)/theomachia/theomachein Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 123
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
thracia, thracian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
thyrsos (–oi) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 92
titans deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356
tragedy/tragic Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
tyrrhenian pirates Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
venus, and corpse abuse Mcclellan, Paulinus Noster: Self and Symbols in the Letters of Paulinus of Nola (2019) 189
vine wood Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
wisdom/wise Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 117
woman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
worship' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 52
zeus deJauregui, Orphism and Christianity in Late Antiquity (2010), 356