Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2802
Dead Sea Scrolls, 4Q174 (The Florilegium) 195, 199, 339, 1.8-1.9
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Hebrew Bible, 2 Samuel, 7.10-7.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.11. וּלְמִן־הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוִּיתִי שֹׁפְטִים עַל־עַמִּי יִשְׂרָאֵל וַהֲנִיחֹתִי לְךָ מִכָּל־אֹיְבֶיךָ וְהִגִּיד לְךָ יְהוָה כִּי־בַיִת יַעֲשֶׂה־לְּךָ יְהוָה׃ 7.10. Moreover I have appointed a place for my people Yisra᾽el, and planted them, that they may dwell in a place of their own, and be troubled no more; neither shall the children of wickedness torment them any more, as at the beginning," 7.11. and as since the time that I commanded judges to be over my people Yisra᾽el; but I will give thee rest from all thy enemies, and the Lord tells thee that he will make thee a house."
2. Dead Sea Scrolls, 4Q174 (The Florilegium) 195, 199, 339, 1.2-1.7, 1.9, 1.11-1.12 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

3. Mishnah, Avot, 2.7 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.7. He used to say: The more flesh, the more worms; The more property, the more anxiety; The more wives, the more witchcraft; The more female slaves, the more lewdness; The more slaves, the more robbery; [But] the more Torah, the more life; The more sitting [in the company of scholars], the more wisdom; The more counsel, the more understanding; The more charity, the more peace. If one acquires a good name, he has acquired something for himself; If one acquires for himself knowledge of torah, he has acquired life in the world to come."
4. New Testament, 2 Corinthians, 6.14-7.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5. New Testament, Luke, 16.19-16.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.19. Now there was a certain rich man, and he was clothed in purple and fine linen, living in luxury every day. 16.20. A certain beggar, named Lazarus, was laid at his gate, full of sores 16.21. and desiring to be fed with the crumbs that fell from the rich man's table. Yes, even the dogs came and licked his sores. 16.22. It happened that the beggar died, and that he was carried away by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried.
6. New Testament, Mark, 13.24-13.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.24. But in those days, after that oppression, the sun will be darkened, the moon will not give its light 13.25. the stars will be falling from the sky, and the powers that are in the heavens will be shaken. 13.26. Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 13.27. Then he will send out his angels, and will gather together his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the sky.
7. New Testament, Matthew, 26.62-26.64 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26.62. The high priest stood up, and said to him, "Have you no answer? What is this that these testify against you? 26.63. But Jesus held his peace. The high priest answered him, "I adjure you by the living God, that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. 26.64. Jesus said to him, "You have said it. Nevertheless, I tell you, henceforth you will see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of the sky.
8. Babylonian Talmud, Avodah Zarah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

17a. והנאך ועליו נתפסת אמר לו עקיבא הזכרתני פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי ומצאתי אחד ומתלמידי ישו הנוצרי ויעקב איש כפר סכניא שמו אמר לי כתוב בתורתכם (דברים כג, יט) לא תביא אתנן זונה [וגו'] מהו לעשות הימנו בהכ"ס לכ"ג ולא אמרתי לו כלום,אמר לי כך לימדני ישו הנוצרי (מיכה א, ז) כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו ממקום הטנופת באו למקום הטנופת ילכו,והנאני הדבר על ידי זה נתפסתי למינות ועברתי על מה שכתוב בתורה (משלי ה, ח) הרחק מעליה דרכך זו מינות ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות ואיכא דאמרי הרחק מעליה דרכך זו מינות והרשות ואל תקרב אל פתח ביתה זו זונה וכמה אמר רב חסדא ארבע אמות,ורבנן [האי] מאתנן זונה מאי דרשי ביה כדרב חסדא דאמר רב חסדא כל זונה שנשכרת לבסוף היא שוכרת שנאמר (יחזקאל טז, לד) ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך [ותהי להפך],ופליגא דרבי פדת דא"ר פדת לא אסרה תורה אלא קריבה של גלוי עריות בלבד שנא' (ויקרא יח, ו) איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה,עולא כי הוה אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחתיה אבי ידייהו ואמרי לה אבי חדייהו ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולא קריבה בעלמא אסור משום לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב,(משלי ל, טו) לעלוקה שתי בנות הב הב מאי הב הב אמר מר עוקבא [קול] שתי בנות שצועקות מגיהנם ואומרות בעוה"ז הבא הבא ומאן נינהו מינות והרשות איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא קול גיהנם צועקת ואומרת הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה הבא הבא,(משלי ב, יט) כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו ה"ק ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים,למימרא דכל הפורש ממינות מיית והא ההיא דאתאי לקמיה דרב חסדא ואמרה ליה קלה שבקלות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול ואמר לה רב חסדא טרחו לה בזוודתא ולא מתה,מדקאמרה קלה שבקלות עשתה מכלל דמינות [נמי] הויא בה ההוא דלא הדרא בה שפיר ומש"ה לא מתה,איכא דאמרי ממינות אין מעבירה לא והא ההיא דאתאי קמיה דרב חסדא וא"ל [ר"ח זוידו לה זוודתא] ומתה מדקאמרה קלה שבקלות מכלל דמינות נמי הויא בה,ומעבירה לא והתניא אמרו עליו על ר"א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה,הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיהו נד, י) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיהו נא, ו) כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה,אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיהו כד, כג) וחפרה הלבנה ובושה החמה אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיהו לד, ד) ונמקו כל צבא השמים,אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא [והא הכא בעבירה הוה ומית] התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא,בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי,ר' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא מטו להנהו תרי שבילי חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא דבי זונות אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים 17a. band you derived pleasure from it, and because ofthis byou were held responsibleby Heaven. Rabbi Eliezer bsaid to him: Akiva,you are right, as byou have reminded methat bonce I was walking in the upper marketplace of Tzippori, and I found a manwho was one bof the students of Jesus the Nazarene, and his name was Ya’akov of Kefar Sekhanya. He said to me: It is written in your Torah: “You shall not bring the payment to a prostitute,or the price of a dog, into the house of the Lord your God” (Deuteronomy 23:19). bWhat isthe ihalakha /i: Is it permitted bto make fromthe payment to a prostitute for services rendered ba bathroom for a High Priestin the Temple? bAnd I said nothing to himin response., bHe said to me: Jesus the Nazarene taught me the following:It is permitted, as derived from the verse: b“For of the payment to a prostitute she has gathered them, and to the payment to a prostitute they shall return”(Micah 1:7). Since the coins bcame from a place of filth, let them go to a place of filthand be used to build a bathroom., bAnd I derived pleasure from the statement,and bdue to this, I was arrested for heresyby the authorities, because bI transgressed that which is written in the Torah:“Remove your way far from her, and do not come near the entrance of her house” (Proverbs 5:8). b“Remove your way far from her,” thisis a reference to bheresy; “and do not come near the entrance of her house,” thisis a reference to bthe ruling authority.The Gemara notes: bAnd there arethose bwho saya different interpretation: b“Remove your way far from her,” thisis a reference to bheresy and the ruling authority; “and do not come near the entrance of her house,” thisis a reference to ba prostitute. And how muchdistance must one maintain from a prostitute? bRav Ḥisda said: Four cubits. /b,With regard to the derivation of the verse by Jesus the Nazarene, the Gemara asks: bAnd what do the Sages derive from thisphrase: b“Payment to a prostitute”?The Gemara answers: They explain it bin accordance withthe opinion bof Rav Ḥisda, as Rav Ḥisda says: Any prostitute who hires herselfout to others for money will become so attached to this practice that bultimately,when others no longer wish to hire her, bshewill bhireothers to engage in intercourse with her. bAs it is stated: “And in that you gave payment, and no payment is given to you, therefore you are contrary”(Ezekiel 16:34).,The Gemara comments: bAndRav Ḥisda, who stated above that the Torah requires one to maintain a distance of four cubits from a prostitute, bdisagrees withthe opinion bof Rabbi Pedat. As Rabbi Pedat says: The Torah prohibited only intimacy that involves engaging in prohibited sexual relations, as it is stated: “None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness”(Leviticus 18:6). The prohibition against intimacy in the Torah applies exclusively to sexual intercourse, and all other kinds of intimacy that do not include actual intercourse are not included in the prohibition.,The Gemara relates: bWhen Ulla would come from the study hall, he would kiss his sisters on their hands. And some say: On their chests. Andthe Gemara points out that this action of bhis disagrees withanother ruling that Ulla bhimselfissued, bas Ulla says: Mere intimacywith a woman with whom one is prohibited from engaging in sexual intercourse is bprohibited, due tothe maxim: bGo, go, we say to a nazirite, go around, go aroundbut bdo not come near to the vineyard.Just as a nazirite is warned not even to come into close proximity of a vineyard lest he consume a product of the vine, so too one is obligated to distance himself from anyone with whom intercourse is forbidden.,§ In connection to the earlier mention of heresy and the ruling authorities, the Gemara cites a verse: b“The horseleech has two daughters: Give, give”(Proverbs 30:15). bWhatis meant by b“give, give”? Mar Ukva says:This is the bvoiceof bthe two daughters who cryout bfrom Gehennadue to their suffering; bandthey are the ones who bsay in this world: Give, give,demanding dues and complete allegiance. bAnd who are they?They are bheresy and the ruling authority. There arethose bwho saythat bRav Ḥisda saysthat bMar Ukva says: The voice of Gehenna criesout band says: Bring me two daughters who cry and say in this world: Give, give. /b,The following verse in Proverbs makes reference to a foreign woman, which according to the Sages is a euphemism for heresy: b“None that go to her return, neither do they attain the paths of life”(Proverbs 2:19). The Gemara asks: bSincethose that are drawn to heresy bdo not return,from bwhere would they attainthe path of life? Why is it necessary for the verse to add that they do not attain the paths of life? The Gemara explains that bthisis what the verse bis saying:In general, those who go to her do not return, bandeven bif they return, they do not attain the paths of life,i.e., the pain of their regret will shorten their lives.,The Gemara asks: Is this bto say that anyone who separateshimself bfrom heresyand returns from his mistaken ways must bdie? Butwhat about bthatwoman bwho came before Rav Ḥisdato confess to him, band she said to him: The lightest of the light,i.e., the least of the sins that she committed, is that bshe conceived her younger son fromengaging in intercourse with bher older son. And Rav Ḥisda said to her: Prepare funeral shrouds for her,i.e., yourself, as you will certainly die soon, bbut she did not die. /b,The above incident refutes the claim that anyone who repents for the sin of heresy must die, as bfromthe fact bthat she saidthat bthe lightest of the lightof her sins was that bshe conceivedone son from engaging in intercourse with another son, bby inferenceone can learn bthat she was also involved in heresy,and yet she did not die. The Gemara answers: bThatis a case bwherethe woman bdid not repent properly, and due to thatreason bshe did not die. /b, bThere arethose bwho saythere is a different version of the objection to the Gemara’s statement that those who repent for the sin of heresy must die: Is that to say that if one repents bforthe sin of bheresy, yes,the result is death, whereas if one repents bforthe bsinof forbidden sexual intercourse he does bnotdie? bButwhat about bthatwoman bwho came before Rav Ḥisdato confess to him band Rav Ḥisda said tothose present: bPrepare funeral shrouds for her, and she died?The Gemara answers: bFromthe fact bthat she said: The lightest of the light, by inferenceone can learn bthat she was also involved in heresy. /b,The Gemara asks: bAndis it correct that one who repents bof the sinof forbidden sexual intercourse does bnotdie? bBut isn’t it taughtin a ibaraita /i: bThey said about Rabbi Elazar ben Durdayya thathe was so promiscuous that bhe did not leave one prostitute in the world with whom he did not engage in sexual intercourse. Once, he heard that there was one prostitute inone of the bcities overseas who would take a pursefull of bdinars as her payment. He took a pursefull of bdinars and went and crossed seven riversto reach bher. Whenthey were engaged in the bmattersto which they were baccustomed,a euphemism for intercourse, bshe passed windand bsaid: Just as this passed windwill bnot return to its place, so too Elazar ben Durdayya will not be accepted in repentance,even if he were to try to repent.,This statement deeply shocked Elazar ben Durdayya, and bhe went and sat between two mountains and hillsand bsaid: Mountains and hills, pray for mercy on mybehalf, so that my repentance will be accepted. bThey said to him: Before we pray for mercy on yourbehalf, bwe must pray for mercy on our ownbehalf, bas it is stated: “For the mountains may depart, and the hills be removed”(Isaiah 54:10). bHe said: Heaven and earth, pray for mercy on mybehalf. bThey saidto him: bBefore we pray for mercy on yourbehalf, bwe must pray for mercy on our ownbehalf, bas it is stated: “For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment”(Isaiah 51:6)., bHe said: Sun and moon, pray for mercy on mybehalf. bThey said to him: Before we pray for mercy on yourbehalf, bwe must pray for mercy on our ownbehalf, bas it is stated: “Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed”(Isaiah 24:23). bHe said: Stars and constellations, pray for mercy on mybehalf. bThey said to him: Before we pray for mercy on yourbehalf, bwe must pray for mercy on our ownbehalf, bas it is stated: “And all the hosts of heaven shall molder away”(Isaiah 34:4).,Elazar ben Durdayya bsaid:Clearly bthe matter depends on nothing other than myself. He placed his head between his knees and cried loudly until his soul lefthis body. bA Divine Voice emerged and said: Rabbi Elazar ben Durdayya is destined for life in the World-to-Come.The Gemara explains the difficulty presented by this story: bAnd hereElazar ben Durdayya bwasguilty of bthe sinof forbidden sexual intercourse, bandyet bhe diedonce he repented. The Gemara answers: bThere too, since he was attached so stronglyto the sin, to an extent that transcended the physical temptation he felt, bit is similar to heresy,as it had become like a form of idol worship for him.,When bRabbiYehuda HaNasi heard this story of Elazar ben Durdayya, bhe wept and said: There isone who bacquires hisshare in the World-to-Come only bafter many yearsof toil, band there isone who bacquires hisshare in the World-to-Come bin one moment. And RabbiYehuda HaNasi further bsays: Not only are penitents accepted, but they are even called: Rabbi,as the Divine Voice referred to Elazar ben Durdayya as Rabbi Elazar ben Durdayya.,§ In relation to the issue of distancing oneself from idol worship and prostitution, the Gemara relates: bRabbi Ḥanina and Rabbi Yonatan wereonce bwalking along the roadwhen bthey came to a certain two paths, oneof which bbranched off toward the entrance ofa place of bidol worship, andthe other bone branched off toward the entrance of a brothel. One said to the other: Let us go bythe path that leads to bthe entranceof the place bof idol worship, /b


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
biblical Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48, 188
crucifixion, jesus death Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
david, the king, branch of Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
david, the king, house, dynasty, progeny of Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
david, the king, hut/booth of Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
disruption, setback (of gods plan) Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
double treatise Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
end of days/last days, eschaton Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
eschatology, eschatological, belonging to the end-of-days, messianic age Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
heavenly/angelic redeemer v-vi Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
high priest, chief priests Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
hope Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
interpreter of the torah, as messianic function, jesus as Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
israel, the people of, redemption/restoration of, the kingdom of, israelite Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48, 188
jesus, as a prophetic anointed of the spirit Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35, 188
jesus, divine status Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35, 48
jesus, failure of his messianic enterprise vii Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
jesus, historical jesus, authenticity of sayings, self-perception Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
jesus, kingly/davidic messiahship/descent Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
jesus Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
messiah, gods anointed, messiahship, messianic, davidic, kingly Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
messiah, gods anointed, messiahship, messianic, heavenly messiah Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
messiah, gods anointed, messiahship, messianic Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
messianic beliefs, expectations, idea Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
moses, mosaic Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
nazareth, nazarene Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
pesher Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
postponement of the end/redemption, the crisis of vii Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
prophets, gods messengers Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
qumran, qumranic, anti-qumranic Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35, 48
redeemer, deliverer Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
redemption, salvation Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35, 188
resurrection Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
revelation vii Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 188
son of god, gods chosen, jesus divine sonship, jesus as son of god Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
son of man, heavenly, also relating to jesus Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
sons of god, sons of heaven Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35, 48
sons of light Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
teacher of righteousness Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 48
temple, community as' Marcar, Divine Regeneration and Ethnic Identity in 1 Peter: Mapping Metaphors of Family, Race, and Nation (2022) 214
temple, community as Marcar, Divine Regeneration and Ethnic Identity in 1 Peter: Mapping Metaphors of Family, Race, and Nation (2022) 215
temple, sacrificial cult (in jerusalem) Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35
three-crown (kingship, priesthood and prophecy) motif Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (2020) 35