Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database



2566
Corpus Hermeticum, Poimandres, 26
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 33.20 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

33.20. And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel."
2. Hebrew Bible, Psalms, 79.5, 83.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

79.5. עַד־מָה יְהוָה תֶּאֱנַף לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמוֹ־אֵשׁ קִנְאָתֶךָ׃ 83.2. אֱלֹהִים אַל־דֳּמִי־לָךְ אַל־תֶּחֱרַשׁ וְאַל־תִּשְׁקֹט אֵל׃ 79.5. How long, O LORD, wilt Thou be angry for ever? How long will Thy jealousy burn like fire?" 83.2. O God, keep not Thou silence; Hold not Thy peace, and be not still, O God."
3. Hebrew Bible, Isaiah, 42.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

42.13. יְהוָה כַּגִּבּוֹר יֵצֵא כְּאִישׁ מִלְחָמוֹת יָעִיר קִנְאָה יָרִיעַ אַף־יַצְרִיחַ עַל־אֹיְבָיו יִתְגַּבָּר׃ 42.13. The LORD will go forth as a mighty man, He will stir up jealousy like a man of war; He will cry, yea, He will shout aloud, He will prove Himself mighty against His enemies."
4. Septuagint, 4 Maccabees, 7.19, 16.25 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

7.19. ince they believe that they, like our patriarchs Abraham and Isaac and Jacob, do not die to God, but live in God. 16.25. They knew also that those who die for the sake of God live in God, as do Abraham and Isaac and Jacob and all the patriarchs.
5. New Testament, Acts, 8.10-8.12 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.10. to whom they all listened, from the least to the greatest, saying, "This man is that great power of God. 8.11. They listened to him, because for a long time he had amazed them with his sorceries. 8.12. But when they believed Philip preaching good news concerning the Kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
6. Anon., Genesis Rabba, 79.8 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

79.8. וַיַּצֶּב שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא לוֹ אֵל (בראשית לג, כ), אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ וַיִּקְרָא לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, אָמַר אַתָּה אֱלוֹהַּ בָּעֶלְיוֹנִים וַאֲנִי אֱלוֹהַּ בַּתַּחְתּוֹנִים. רַב הוּנָא בְּשֵׁם רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֲפִלּוּ חַזָּן הַכְּנֶסֶת אֵינוֹ נוֹטֵל שְׂרָרָה לְעַצְמוֹ, וְאַתָּה הָיִיתָ נוֹטֵל שְׂרָרָה לְעַצְמֶךָ, מָחָר בִּתְּךָ יוֹצְאָה וּמִתְעַנָּה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (בראשית לד, א): וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה.
7. Babylonian Talmud, Megillah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

18a. (הושע ג, ה) אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם וכיון שבא דוד באתה תפלה שנאמר (ישעיהו נו, ז) והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי,וכיון שבאת תפלה באת עבודה שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי וכיון שבאת עבודה באתה תודה שנאמר (תהלים נ, כג) זובח תודה יכבדנני,ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה דכתיב (ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים,אימא קודם עבודה לא ס"ד דכתיב וירד מעשות החטאת וגו' מי כתיב לעשות מעשות כתיב,ולימרה אחר העבודה לא ס"ד דכתיב זובח תודה,מאי חזית דסמכת אהאי סמוך אהאי מסתברא עבודה והודאה חדא מילתא היא,ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים דכתיב (במדבר ו, כז) ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ברכה דהקב"ה שלום שנאמר (תהלים כט, יא) ה' יברך את עמו בשלום,וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר שמעון הפקולי מאי הסדיר שכחום וחזר וסדרום,מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב"ה דא"ר אלעזר מאי דכתיב (תהלים קו, ב) מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלתו,אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן העולם שנאמר (איוב לז, כ) היסופר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלע,דרש ר' יהודה איש כפר גבוריא ואמרי לה איש כפר גבור חיל מאי דכתיב (תהלים סה, ב) לך דומיה תהלה סמא דכולה משתוקא כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתרין:,קראה על פה לא יצא וכו': מנלן אמר רבא אתיא זכירה זכירה כתיב הכא והימים האלה נזכרים וכתיב התם (שמות יז, יד) כתב זאת זכרון בספר מה להלן בספר אף כאן בספר,וממאי דהאי זכירה קריאה היא דלמא עיון בעלמא לא סלקא דעתך (דכתיב) (דברים כה, יז) זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפה:,קראה תרגום לא יצא וכו': היכי דמי אילימא דכתיבה מקרא וקרי לה תרגום היינו על פה לא צריכא דכתיבה תרגום וקרי לה תרגום:,אבל קורין אותה ללועזות בלעז וכו': והא אמרת קראה בכל לשון לא יצא רב ושמואל דאמרי תרוייהו בלעז יווני,היכי דמי אילימא דכתיבה אשורית וקרי לה יוונית היינו על פה א"ר אחא א"ר אלעזר שכתובה בלעז יוונית,וא"ר אחא א"ר אלעזר מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל שנאמר (בראשית לג, כ) ויקרא לו אל אלהי ישראל דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליה יעקב אל ויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלהי ישראל,מיתיבי קראה גיפטית עברית עילמית מדית יוונית לא יצא,הא לא דמיא אלא להא גיפטית לגיפטים עברית לעברים עילמית לעילמים יוונית ליוונים יצא,אי הכי רב ושמואל אמאי מוקמי לה למתני' בלעז יוונית לוקמה בכל לעז [אלא מתניתין כברייתא] וכי איתמר דרב ושמואל בעלמא איתמר רב ושמואל דאמרי תרוייהו לעז יווני לכל כשר,והא קתני יוונית ליוונים אין לכולי עלמא לא אינהו דאמור כרשב"ג דתנן רשב"ג אומר אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית,ולימרו הלכה כרשב"ג אי אמרי הלכה כרשב"ג הוה אמינא הני מילי שאר ספרים אבל מגילה דכתיב בה ככתבם אימא לא קמ"ל:,והלועז ששמע אשורית יצא וכו': והא לא ידע מאי קאמרי מידי דהוה אנשים ועמי הארץ,מתקיף לה רבינא אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא הכא נמי מצות קריאה ופרסומי ניסא:,קראה סירוגין יצא וכו': לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה לאמתא דבי רבי דקאמרה להו לרבנן דהוי עיילי פסקי פסקי לבי רבי עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין,לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות שמעוה לאמתא דבי רבי דאמרה ליה לההוא גברא דהוה קא מבדר פרפחיני עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך,לא הוו ידעי רבנן מאי (משלי ד, ח) סלסלה ותרוממך שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהוה מהפך במזייה אמרה ליה עד מתי אתה מסלסל בשערך,לא הוו ידעי רבנן מאי (תהלים נה, כג) השלך על ה' יהבך אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא וקא דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי,לא הוו ידעי רבנן מאי (ישעיהו יד, כג) וטאטאתיה במטאטא השמד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה שקולי טאטיתא וטאטי ביתא,ת"ר קראה סירוגין יצא 18a. b“Afterward the children of Israel shall return, and seek the Lord their God and David their king”(Hosea 3:5), and consequently, the blessing of the kingdom of David follows the blessing of the building of Jerusalem. bAnd oncethe scion of bDavid comes,the time for bprayer will come, as it is stated: “I will bring them to My sacred mountain and make them joyful in My house of prayer”(Isaiah 56:7). Therefore, the blessing of hearing prayer is recited after the blessing of the kingdom of David., bAnd after prayer comes, theTemple bservice will arrive, as it is statedin the continuation of that verse: b“Their burnt-offerings and their sacrifices shall be accepted on My altar”(Isaiah 56:7). The blessing of restoration of the Temple service follows the blessing of hearing prayer. bAnd when theTemple bservice comes,with it will also bcome thanksgiving, as it is stated: “Whoever sacrifices a thanks-offering honors Me”(Psalms 50:23), which teaches that thanksgiving follows sacrifice. Therefore, the blessing of thanksgiving follows the blessing of restoration of the Temple service., bAnd why did they seefit to institute that one bsays the Priestly Benediction afterthe blessing of bthanksgiving? As it is written: “And Aaron lifted up his hand toward the people and blessed them, and he came down from sacrificing the sin-offering, and the burnt-offering, and the peace-offerings”(Leviticus 9:22), teaching that the Priestly Benediction follows the sacrificial service, which includes the thanks-offering.,The Gemara asks: But the cited verse indicates that Aaron blessed the people and then sacrificed the offerings. Should we not then bsaythe Priestly Benediction bbefore theblessing of the Temple bservice?The Gemara answers: bIt should not enter your mindto say this, bas it is written: “And he came down from sacrificing the sin-offering.” Is it writtenthat he came down bto sacrificethe offerings, implying that after blessing the people Aaron came down and sacrificed the offerings? No, bit is written, “from sacrificing,”indicating that the offerings had already been sacrificed.,The Gemara asks: If, as derived from this verse, the Priestly Benediction follows the sacrificial service, the Priestly Benediction should be bsaidimmediately bafterthe blessing of restoration of btheTemple bservice,without the interruption of the blessing of thanksgiving. The Gemara rejects this argument: bIt should not enter your mindto say this, bas it is written: “Whoever sacrifices a thanks-offeringhonors Me,” from which we learn that thanksgiving follows sacrifice, as already explained.,The Gemara asks: bWhat did you see to rely on thisverse and juxtapose thanksgiving with sacrifice? bRelyrather bon the otherverse, which indicates that it is the Priestly Benediction that should be juxtaposed with the sacrificial service. The Gemara answers: bIt stands to reasonto have the blessing of thanksgiving immediately following the blessing of the sacrificial service, since the sacrificial bservice and thanksgiving,which are closely related conceptually, bare one matter. /b, bAnd why did they seefit to institute that one bsaysthe blessing beginning with the words: bGrant peace, after the Priestly Benediction? As it is writtenimmediately following the Priestly Benediction: b“And they shall put My name upon the children of Israel, and I will bless them”(Numbers 6:27). The Priestly Benediction is followed by God’s blessing, and bthe blessing of the Holy One, Blessed be He, is peace, as it is stated: “The Lord blesses His people with peace”(Psalms 29:11).,The Gemara returns to the ibaraitacited at the beginning of the discussion: bNow, sincethe ibaraitateaches that ba hundred and twenty Elders, including many prophets, established the iAmida bprayer in itsfixed border, whatis it that bShimon HaPakuli arrangedin a much later period of time, as related by Rabbi Yoḥa? The Gemara answers: Indeed, the blessings of the iAmidaprayer were originally arranged by the hundred and twenty members of the Great Assembly, but over the course of time the people bforgot them, andShimon HaPakuli then barranged them again. /b,The Gemara comments: These nineteen blessings are a fixed number, and bbeyond this it is prohibitedfor one bto declare the praises of the Holy One, Blessed be He,by adding additional blessings to the iAmida /i. As bRabbi Elazar said: What isthe meaning of that bwhich is written: “Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can declare all His praise?”(Psalms 106:2)? It means: bFor whom is it fitting to utter the mighty acts of the Lord?Only bfor one who can declare all His praise.And since no one is capable of declaring all of God’s praises, we must suffice with the set formula established by the Sages., bRabba bar bar Ḥana saidthat bRabbi Yoḥa said:With regard to bone who excessively declares the praises of the Holy One, Blessed be He,his fate bisto be buprooted from the world,as it appears as if he had exhausted all of God’s praises. bAs it is stated: “Shall it be told to Him when I speak? If a man saysit, bhe would be swallowed up”(Job 37:20). The Gemara interprets the verse as saying: Can all of God’s praises be expressed when I speak? If a man would say such a thing, he would be “swallowed up” as punishment.,The Gemara relates: bRabbi Yehuda, a man of Kefar Gibboraya, and some sayhe was ba man of Kefar Gibbor Ĥayil, taught: What isthe meaning of that bwhich is written: “For You silence is praise”(Psalms 65:2)? bThebest bremedy of all is silence,i.e., the optimum form of praising God is silence. The Gemara relates: bWhen Rav Dimi camefrom Eretz Israel to Babylonia, bhe said: In the West,Eretz Yisrael, bthey sayan adage: If ba word isworth one isela /i, silence isworth btwo. /b,§ It is taught in the mishna: bIf one readthe Megilla bby heart he has not fulfilledhis obligation. The Gemara asks: bFrom where do wederive this? bRava said:This is bderivedby means of a verbal analogy between one instance of the term bremembranceand another instance of the term bremembrance. It is written here,with regard to the Megilla: b“That these days should be remembered”(Esther 9:28), band it is written elsewhere: “And the Lord said to Moses: Write this for a memorial in the book,and rehearse it in the ears of Joshua: That I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens” (Exodus 17:14). bJust as there,with regard to Amalek, remembrance is referring specifically to something written bin a book,as it is stated, “in the book,” bso too here,the Megilla remembrance is through being written bin a book. /b,The Gemara raises a question: bBut from wheredo we know bthat this remembrancethat is stated with regard to Amalek and to the Megilla involves breadingit out loud from a book? bPerhapsit requires bmerely looking intothe book, reading it silently. The Gemara answers: bIt should not enter your mindto say this, as it was taught in a ibaraita /i: The verse states: b“Rememberwhat Amalek did to you” (Deuteronomy 25:17). One bmighthave thought that it suffices for one to remember this silently, bin his heart.But this cannot be, since bwhen it sayssubsequently: b“You shall not forget”(Deuteronomy 25:19), bit isalready breferring to forgetting from the heart. How,then, bdo I upholdthe meaning of b“remember”?What does this command to remember add to the command to not forget? Therefore, it means that the remembrance must be expressed out loud, bwith the mouth. /b,§ It was taught further in the mishna: bIf one readthe Megilla binAramaic btranslation he has not fulfilledhis obligation. The Gemara asks: bWhat are the circumstancesof this case? bIf we say thatthe Megilla bwas written inthe original bbiblical text,i.e., in Hebrew, band he read it inAramaic btranslation,then bthis isthe same as reading it bby heart,as he is not reading the words written in the text, and the mishna has already stated that one does not fulfill his obligation by reading the Megilla by heart. The Gemara answers: bNo,it is bnecessaryto teach this case as well, as it is referring to a case in which the Megilla bwas writtennot in the original Hebrew but binAramaic btranslation, and he read itas written, binAramaic btranslation. /b,§ The mishna continues: bHowever, for those who speak a foreign language, one may readthe Megilla binthat bforeign language.The Gemara raises a difficulty: bBut didn’t you sayin the mishna: bIf he read it in anyother blanguage he has not fulfilledhis obligation? The Gemara cites the answer of bRav and Shmuel, who both say:When the mishna says: A foreign language, it is referring specifically to bthe Greek foreign language,which has a unique status with regard to biblical translation.,The Gemara asks: bWhat are the circumstancesof the case? bIf we say thatthe Megilla bwas written in iAshurit /i,i.e., in Hebrew, band he read it in Greek, this isthe same as reading it bby heart,and the mishna teaches that one does not fulfill his obligation by reading by heart. The Gemara answers: bRabbi Aḥa saidthat bRabbi Elazar said:The mishna is dealing with a case in which the Megilla bwas written in the Greek foreign languageand was also read in that language.,Apropos statements in this line of tradition, the Gemara adds: bAnd Rabbi Aḥafurther bsaidthat bRabbi Elazar said: From whereis it derived bthat the Holy One, Blessed be He, called Jacob El,meaning God? bAs it is stated:“And he erected there an altar, band he called it El, God of Israel”(Genesis 33:20). It is also possible to translate this as: And He, i.e., the God of Israel, called him, Jacob, El. Indeed, it must be understood this way, bas if it enters your mindto say that the verse should be understood as saying that bJacob called the altar El, it should havespecified the subject of the verb and written: bAnd Jacob called itEl. bButsince the verse is not written this way, the verse must be understood as follows: bHe called Jacob El; and who called him El? The God of Israel. /b,The Gemara returns to discussing languages for reading the Megilla and braises an objectionagainst Rav and Shmuel, who said that one may read the Megilla in Greek but not in other foreign languages. It is taught in a ibaraita /i: bIf one readthe Megilla bin Coptic [ iGiptit /i], iIvrit /i, Elamite, Median, or Greek, he has not fulfilledhis obligation, indicating that one cannot fulfill his obligation by reading the Megilla in Greek.,The Gemara answers: The clause in the mishna that teaches that the Megilla may be read in a foreign language to one who speaks that foreign language bis comparable only to thatwhich was taught in a different ibaraita /i: If one reads the Megilla bin Coptic to Copts,in iIvritto iIvrim /i, in Elamite to Elamites, or in Greek to Greeks, he has fulfilledhis obligation. The Megilla may be read in any language, provided the listener understands that language.,The Gemara asks: But bif so,that one who reads the Megilla in a foreign language that he speaks fulfills his obligation, bwhy did Rav and Shmuel establish theruling of the bmishna asreferring specifically bto Greek? Let them interpret itas referring bto any foreign languagethat one speaks. The Gemara explains: bRather, the mishnais to be understood blike the ibaraita /i,that one who reads the Megilla in a language that he speaks fulfills his obligation; band that which was statedin the name of bRav and Shmuel was saidas a bgeneralstatement, not relating to the mishna but as an independent ruling, as follows: bRav and Shmuel both say: The Greek language is acceptable for everyone,i.e., anyone who reads the Megilla in Greek has fulfilled his obligation, even if he does not understand Greek.,The Gemara raises a difficulty: bBut doesn’tthe ibaraitacited above bteachthat if one reads the Megilla in bGreek to Greekshe has fulfilled his obligation? This implies that reading in Greek, byes,this is acceptable for Greeks, but bfor everyoneelse, bno,it is not. The Gemara answers: Rav and Shmuel disagree with this statement of the ibaraita /i, because they bagree withthe opinion of bRabban Shimon ben Gamliel. As we learnedin a mishna ( iMegilla8b): bRabban Shimon ben Gamliel says: Evenfor bbooksof the Bible, the Sages bdid not permit them to be writtenin any foreign language bother than Greek,indicating that Greek has a special status, and is treated like the original Hebrew.,The Gemara asks: But if this was the intention of Rav and Shmuel, blet them stateexplicitly: bThe ihalakhais in accordance withthe opinion of bRabban Shimon ben Gamliel.Why did Rav and Shmuel formulate their statement as if they were issuing a new ruling? The Gemara answers: bHad they saidsimply bthat the ihalakhais in accordance with Rabban Shimon ben Gamliel, I would have saidthat bthis appliesonly bto the other booksof the Bible, bbutwith regard to bthe Megilla, of which it is written: “According to their writing,” I would saythat one does bnotfulfill his obligation if he reads it in Greek. Therefore they stated their own opinion to bteach usthat even in the case of the Megilla one fulfills his obligation if he reads it in Greek.,§ It was taught in the mishna: bAnd one who speaks a foreign language who heardthe Megilla being read bin iAshurit /i,i.e., in Hebrew, bhas fulfilledhis obligation. The Gemara asks: bBut isn’tit so that bhe does not understand what they are saying?Since he does not understand Hebrew, how does he fulfill his obligation? The Gemara answers: bIt is just as it iswith bwomen and uneducated people;they too understand little Hebrew, but nevertheless they fulfill their obligation when they hear the Megilla read in that language., bRavina strongly objects tothe premise of the question raised above, i.e., that someone who does not understand the original, untranslated language of the Megilla cannot fulfill his obligation. bIs that to saythat even bwe,the Sages, who are very well acquainted with Hebrew, bknowfor certain the meaning of the obscure words iha’aḥashteranim benei haramakhim /i(Esther 8:10), often translated as: “Used in the royal service, bred from the stud”? bButnevertheless, we fulfill the bmitzva of readingthe Megilla band publicizing the miracleof Purim by reading these words as they appear in the original text. bHere too,one who speaks a foreign language who hears the Megilla being read in Hebrew fulfills the bmitzva of readingthe Megilla band publicizing thePurim bmiracle,even if he does not understand the words themselves.,§ The mishna continues: bIf one readsthe Megilla bat intervals[iseirugin/b] bhe has fulfilledhis obligation. The Gemara relates that bthe Sages did not know what ismeant by the word iseirugin /i.One day bthey heard the maidservant in RabbiYehuda HaNasi’s bhouse saying to the Sages who were entering the house intermittentlyrather than in a single group: bHow long are you going to enter iseirugin seirugin /i?As she lived in Rabbi Yehuda HaNasi’s house and certainly heard the most proper Hebrew being spoken, they understood from this that the word iseiruginmeans at intervals.,It is similarly related that bthe Sages did not know what ismeant by the word iḥalogelogot /i,which appears in various imishnayotand ibaraitot /i. One day bthey heard the maidservant in RabbiYehuda HaNasi’s bhouse saying to a certain man who was scattering purslane: How long will you go on scattering your iḥalogelogot /i?And from this they understood that iḥalogelogotis purslane.,Likewise, bthe Sages did not know what ismeant by isalselehain the verse: “Get iwisdom…salselehaand it will exalt you”(Proverbs 4:7–8). One day bthey heard the maidservant in RabbiYehuda HaNasi’s bhouse talking to a certain man who was twirling his hair, saying to him: How long will you go on twirling[imesalsel/b] byour hair?And from this they understood that the verse is saying: Turn wisdom around and around, and it will exalt you.,The Gemara relates additional examples: bThe Sages did not know what ismeant by the word iyehavin the verse: b“Cast upon the Lord your iyehav /i”(Psalms 55:23). bRabba bar bar Ḥana said: One time I was traveling with a certain Arab[iTayya’a/b] band I was carrying a load, and he said to me: Take your iyehavand throw it on my camel,and I understood that iyehavmeans a load or burden.,And similarly, bthe Sages did not know what ismeant by the word imatateiin the verse: b“And I will itateiit with the imatateiof destruction”(Isaiah 14:23). One day bthey heard the maidservant in RabbiYehuda HaNasi’s bhouse saying to her friend: Take a itateitaand itatithe house,from which they understood that a imatateiis a broom, and the verb itatimeans to sweep.,On the matter of reading the Megilla with interruptions, bthe Sages taughtthe following ibaraita /i: bIf one reads the Megilla at intervals,pausing and resuming at intervals, bhe has fulfilledhis obligation.
8. Iamblichus, Concerning The Mysteries, 3.3 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

9. Papyri, Papyri Graecae Magicae, None (3rd cent. CE - 4th cent. CE)



Subjects of this text:

subject book bibliographic info
angel Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
archangels Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
ascent Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
clement of alexandria Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
corpus hermeticum Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83; Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
cosmos Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
creator-god Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
creator Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
deification Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
helios Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
hermes Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
jacob Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83; Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
moses Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
name Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
origen Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
philo Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83
power' Pachoumi, The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri (2017) 95
smith, j. z. Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians (2002) 83