Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2443
Clement Of Rome, 1 Clement, 62.2
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Clement of Rome, 1 Clement, 32.4, 42.5, 44.3, 46.5, 46.7, 47.1-47.4, 48.6, 49.5, 51.1, 54.1-54.2, 55.1-55.2, 57.1-57.2, 65.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

32.4. καὶ ἡμεῖς οὖν, διὰ θελήματος αὐτοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κληθέντες, οὐ δἰ ἑαυτῶν δικαιούμεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας ἢ συνέσεως ἢ εὐσεβείας ἢ ἔργων ὦν κατειργασάμεθα ἐν ὁσιότητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως, δἰ ἦς πάντας τοὺς ἀπ̓ αἰῶνος ʽ??ʼ παντοκράτωρ θεὸς ἐδικαίωσεν: ᾧ ἔστω ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 42.5. καὶ τοῦτο οὐ καινῶς: ἐκ γὰρ δὴ πολλῶν χρόνων ἐγέγραπτο Num, 17 περὶ ἐπισκόπων καὶ διακόνων. οὕτως γάρ που λέγει ἡ γραφή: Καταστήσω τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς διακόνους αὐτῶν ἐν πίστει. 44.3. τοὺς οὖν κατασταθέντας ὑπ̓ ἐκείνων ἢ μεταξὺ ὑφ̓ ἑτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν συνενδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης, καὶ λειτουργήσαντας ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μετὰ ταπεινοφροσύνης, ἡσύχως καὶ ἀβαναύσως, μεμαρτυρημένους τε πολλοῖς χρόνοις ὑπὸ πάντων, τούτους οὐ δικαίως νομίζομεν ἀποβάλλεσθαι τῆς λειτουργίας. 46.5. ἱνατί ἔρεις καὶ θυμοὶ καὶ διχοστασίαι καὶ σχίσματα πόλεμός τε Eph. 4, 4-6 ἐν ὑμῖν; 46.7. ἱνατί διέλκομεν καὶ διασπῶμεν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ στασιάζομεν πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἴδιον, καὶ εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἐρχόμεθα, ὥστε ἐπιλαθέσθαι ἡμᾶς, ὅτι μέλη ἐσμὲν ἀλλήλων; μνήσθητε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. *)ihsou= tou= kuri/ou h(mw=n *a, tou= kuri/ou h(mw=n *)ihsou= *xrittou= CSK, domini Them (tou= kuri/ou *)ihsou=) L. The other readings appear to be serni liturgical expansions of the simple form found in L. 47.1. Ἀναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ ἀποστόλου. 47.2. τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν ; 47.3. ἐπ̓ ἀληθείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ ἑαυτοῦ τε καὶ Κηφᾶ τε καὶ Ἀπολλώ, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι. 47.4. ἀλλ̓ ἡ πρόσκλισις ἐκείνη ἥττονα ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν: προσεκλίθητε γὰρ ἀποστόλοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένῳ παῤ αὐτοῖς. 48.6. τοσούτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινοφρονεῖν ὀφείλει, ὅσῳ δοκεῖ μᾶλλον μείζων εἶναι, καὶ ζητεῖν τὸ κοινωφελὲς πᾶσιν, καὶ μὴ τὸ ἑαυτοῦ. 49.5. ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ θεῷ, ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ἀγάπη πάντα I Cor. 13, 4-7 ἀνέχεται, πάντα μακροθυμεῖ: οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον: ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν e)sti/n om. L. Clem. τῷ θεῷ. 51.1. Ὅσα οὖν παρεπέσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν δια τινας παρεμπτώσεις The text is doubtful: dia\ ta\s paremptw/seis Clem., propler #3uaedant incuraiones L, the e#3uivalent of dia\ ta\s paremptw/seis tinw=n (ta\s) *k, dia\ tino\s tw=n ACS. τοῦ ἀντικειμένου, ἀξιώσωμεν ἀφεθῆναι ἡμῖν. καὶ ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες ἀρχηγοὶ στάσεως καὶ διχοστασίας ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκοπεῖν. 54.1. Τίς οὖν ἐν ὑμῖν γενναῖος, τίς εὔσπλαγχνος, τίς πεπληροφορημένος ἀγάπης; 54.2. εἰπάτω: Εἰ δἰ ἐμὲ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων. 55.1. Ἵνα δὲ καὶ ὑποδείγματα ἐθνῶν ἐνέγκωμεν. πολλοὶ βασιλεῖς καὶ ἡγούμενοι, λοιμικοῦ τινος ἐνστάντος καιροῦ, χρησμοδοτηθέντες παρέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον, ἵνα ῥύσωνται διὰ τοῦ ἑαυτῶν αἵματος τοὺς πολίτας: πολλοὶ ἐξεχώρησαν ἰδίων πόλεων, ἵνα μὴ στασιάζωσιν ἐπὶ πλεῖον. 55.2. ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους λυτρώσονται: πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν εἰς δουλείαν. καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν. 57.1. Ὑμεῖς οὖν οἱ τὴν καταβολὴν τῆς στάσεως ποιήσαντες ὑποτάγητε τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παιδεύθητε εἰς μετάνοιαν, κάμψαντες τὰ γόνατα τῆς καρδίας ὑμῶν. 57.2. μάθετε ὑποτάσσεσθαι, ἀποθέμενοι τὴν ἀλαζόνα καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης ὑμῶν αὐθάδειαν: ἄμεινον γάρ ἐστιν ὑμῖν, ἐν τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μικροὺς καὶ ἐλλογίμους εὑρεθῆναι, ἢ καθ̓ ὑπεροχὴν δοκοῦντας ἐκριφῆναι ἐκ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. 65.1. Τοὺς δὲ ἀπεσταλμένους ἀφ̓ ἡμῶν Κλαύδιον Ἔφηβον καὶ Οὐαλέριον Βίτωνα σὺν καὶ Φορτουνάτῳ ἐν εἰρήνῃ μετὰ χαρᾶς ἐν τάχει ἀναπέμψατε πρὸς ἡμᾶς, ὅπως θᾶττον τὴν εὐκταίαν καὶ ἐπιποθήτην ἡμῖν εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν ἀπαγγέλλωσιν, εἰς τὸ τάχιον καὶ ἡμᾶς χαρῆναι περὶ τῆς εὐσταθείας ὑμῶν. 17. Let us be imitators also of those who in goat-skins and sheep-skins Hebrews 11:37 went about proclaiming the coming of Christ; I mean Elijah, Elisha, and Ezekiel among the prophets, with those others to whom a like testimony is borne [in Scripture]. Abraham was specially honoured, and was called the friend of God; yet he, earnestly regarding the glory of God, humbly declared, I am but dust and ashes. Genesis 18:27 Moreover, it is thus written of Job, Job was a righteous man, and blameless, truthful, God-fearing, and one that kept himself from all evil. Job 1:1 But bringing an accusation against himself, he said, No man is free from defilement, even if his life be but of one day. Job 14:4-5 Moses was called faithful in all God's house; and through his instrumentality, God punished Egypt with plagues and tortures. Yet he, though thus greatly honoured, did not adopt lofty language, but said, when the divine oracle came to him out of the bush, Who am I, that You send me? I am a man of a feeble voice and a slow tongue. And again he said, I am but as the smoke of a pot.
2. Ignatius, To Polycarp, 1.2, 6.1, 7.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. I exhort thee in the grace wherewith thou art clothed to press forward in thy course and to exhort all men that they may be saved. Vindicate thine office in all diligence of flesh and of spirit. Have a care for union, than which there is nothing better. Bear all men, as the Lord also beareth thee. Suffer all men in love, as also thou doest. 1.2. truly nailed up in the flesh for our sakes under Pontius Pilate and Herod the tetrarch (of which fruit are we -- that is, of His most blessed passion); that He might set up an ensign unto all the ages through His resurrection, for His saints and faithful people, whether among Jews or among Gentiles, in one body of His Church. 6.1. Give ye heed to the bishop, that God also may give heed to you. I am devoted to those who are subject to the bishop, the presbyters, the deacons. May it be granted me to have my portion with them in the presence of God. Toil together one with another, struggle together, run together, suffer together, lie down together, rise up together, as God's stewards and assessors and ministers. 6.1. Let no man be deceived. Even the heavenly beings and the glory of the angels and the rulers visible and invisible, if they believe not in the blood of Christ [who is God], judgment awaiteth them also. He that receiveth let him receive. Let not office puff up any man; for faith and love are all in all, and nothing is preferred before them. 7.1. Seeing that the church which is in Antioch of Syria hath peace, as it hath been reported to me, through your prayers, I myself also have been the more comforted since God hath banished my care; if so be I may through suffering attain unto God, that I may be found a disciple through your intercession. 7.1. They therefore that gainsay the good gift of God perish by their questionings. But it were expedient for them to have love, that they may also rise again.
3. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 6.1, 6.2, 7.1-8.1, 7.2, 10.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10.1. Seeing that in answer to your prayer and to the tender sympathy which ye have in Christ Jesus, it hath been reported to me that the church which is in Antioch of Syria hath peace, it is becoming for you, as a church of God, to appoint a deacon to go thither as God's ambassador, that he may congratulate them when they are assembled together, and may glorify the Name.
4. Ignatius, To The Ephesians, 4.1-4.2, 20.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4.1. So then it becometh you to run in harmony with the mind of the bishop; which thing also ye do. For your honourable presbytery, which is worthy of God, is attuned to the bishop, even as its strings to a lyre. Therefore in your concord and harmonious love Jesus Christ is sung. 4.2. And do ye, each and all, form yourselves into a chorus, that being harmonious in concord and taking the key note of God ye may in unison sing with one voice through Jesus Christ unto the Father, that He may both hear you and acknowledge you by your good deeds to be members of His Son. It is therefore profitable for you to be in blameless unity, that ye may also be partakers of God always. 20.2. especially if the Lord should reveal aught to me. Assemble yourselves together in common, every one of you severally, man by man, in grace, in one faith and one Jesus Christ, who after the flesh was of David's race, who is Son of Man and Son of God, to the end that ye may obey the bishop and presbytery without distraction of mind; breaking one bread, which is the medicine of immortality and the antidote that we should not die but live for ever in Jesus Christ.
5. Ignatius, To The Magnesians, 1.2, 6.1, 7.1-7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. For being counted worthy to bear a most godly name, in these bonds, which I carry about, I sing the praise of the churches; and I pray that there may be in them union of the flesh and of the spirit which are Jesus Christ's, our never-failing life -- an union of faith and of love which is preferred before all things, and -- what is more than all -- an union with Jesus and with the Father; in whom if we endure patiently all the despite of the prince of this world and escape therefrom, we shall attain unto God. 6.1. Seeing then that in the aforementioned persons I beheld your whole people in faith and embraced them, I advise you, be ye zealous to do all things in godly concord, the bishop presiding after the likeness of God and the presbyters after the likeness of the council of the Apostles, with the deacons also who are most dear to me, having been entrusted with the diaconate of Jesus Christ, who was with the Father before the worlds and appeared at the end of time. 7.1. Therefore as the Lord did nothing without the Father, [being united with Him], either by Himself or by the Apostles, so neither do ye anything without the bishop and the presbyters. And attempt not to think anything right for yourselves apart from others: but let there be one prayer in common, one supplication, one mind, one hope, in love and in joy unblameable, which is Jesus Christ, than whom there is nothing better. 7.2. Hasten to come together all of you, as to one temple, even God; as to one altar, even to one Jesus Christ, who came forth from One Father and is with One and departed unto One.
6. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 6.1, 6.2, 7.1-8.1, 7.2, 10.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10.1. Seeing that in answer to your prayer and to the tender sympathy which ye have in Christ Jesus, it hath been reported to me that the church which is in Antioch of Syria hath peace, it is becoming for you, as a church of God, to appoint a deacon to go thither as God's ambassador, that he may congratulate them when they are assembled together, and may glorify the Name.
7. Ignatius, To The Smyrnaeans, 8.1, 11.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Ignatius, To The Trallians, 12.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12.2. My bonds exhort you, which for Jesus Christ's sake I bear about, entreating that I may attain unto God; abide ye in your concord and in prayer one with another. For it becometh you severally, and more especially the presbyters, to cheer the soul of your bishop unto the honour of the Father [and to the honour] of Jesus Christ and of the Apostles.
9. New Testament, 1 Corinthians, 13.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.4. Love is patient and is kind; love doesn't envy. Love doesn'tbrag, is not proud
10. New Testament, Luke, 3.28-3.38, 17.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.28. the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er 3.29. the son of Josa, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi 3.30. the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jo, the son of Eliakim 3.31. the son of Melea, the son of Me, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David 3.32. the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon 3.33. the son of Amminadab, the son of Aram, the son of Joram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah 3.34. the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor 3.35. the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah 3.36. the son of Cai, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech 3.38. the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. 17.1. He said to the disciples, "It is impossible that no occasions of stumbling should come, but woe to him through whom they come!
11. New Testament, Matthew, 1.3-1.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. Judah became the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron became the father of Ram. 1.4. Ram became the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon. Nahshon became the father of Salmon. 1.5. Salmon became the father of Boaz by Rahab. Boaz became the father of Obed by Ruth. Obed became the father of Jesse. 1.6. Jesse became the father of David the king. David became the father of Solomon by her who had been the wife of Uriah.
12. Anon., Genesis Rabba, 53.9 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

53.9. וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה (בראשית כא, ז), רַבִּי פִּינְחָס מִשּׁוּם רַבִּי חִלְקִיָה מִי אָמַר מִי דִּבֵּר אֵין כְּתִיב כָּאן, אֶלָּא מִי מִלֵּל, רְמָזוֹ שֶׁהוּא מוֹלִיד לְמֵאָה שָׁנָה מִנְיַן מִלֵּ"ל. רַבִּי פִּנְחָס אָמַר קוֹמָתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ הָיְתָה יְבֵשָׁה וְנַעֲשָׂה מְלִילוֹת. הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה, הֵינִיקָה בֵן אֵין כְּתִיב כָּאן, אִמֵּנוּ שָׂרָה הָיְתָה צְנוּעָה יוֹתֵר מִדַּאי, אָמַר לָהּ אָבִינוּ אַבְרָהָם אֵין זוֹ שְׁעַת הַצְּנִיעוּת אֶלָּא גַּלִּי אֶת דַּדַּיִךְ, כְּדֵי שֶׁיֵּדְעוּ הַכֹּל שֶׁהִתְחִיל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת נִסִּים, גִּלְּתָה אֶת דַּדֶּיהָ וְהָיוּ נוֹבְעוֹת חָלָב כִּשְׁנֵי מַעְיָנוֹת, וְהָיוּ מַטְרוֹנִיּוֹת בָּאוֹת וּמֵינִיקוֹת אֶת בְּנֵיהֶם מִמֶּנָּה, וְהָיוּ אוֹמְרוֹת אֵין אָנוּ כְּדַי לְהָנִיק אֶת בָּנֵינוּ מֵחֲלָבָהּ שֶׁל צַדֶּקֶת. רַבָּנָן וְרַבִּי אֲחָא, רַבָּנָן אָמְרֵי כָּל מִי שֶׁבָּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, נַעֲשָׂה יְרֵא שָׁמַיִם. רַבִּי אֲחָא אָמַר אַף מִי שֶׁלֹא בָּא לְשֵׁם שָׁמַיִם נִתַּן לוֹ מֶמְשָׁלָה בָּעוֹלָם הַזֶּה, כֵּיוָן שֶׁהִפְלִיגוּ עַצְמָן בְּסִינַי וְלֹא קִבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה נִטְּלָה מֵהֶם אוֹתָהּ הַמֶּמְשָׁלָה.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
adam Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
antioch Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
apostles Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
clement of rome Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
corinth Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
genealogies Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
heresy Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 166
history, as christian history Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
ignatios of antioch Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 197
ignatius Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
jewish christians Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
judaism/jewish, female heroes Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
judaism/jewish, paraenesis Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 166
kinship Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
martyrdom Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
moral exempla Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
music, analogy Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
patriarchs Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
polycarp Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
polykarpos of smyrna Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 197
roman church' Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 197
smyrna Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 159
society of biblical literature Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 166
urkatalog Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 166
virtue/vice list Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 166